PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS ) Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii I, Praw do Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I, Praw do Akcji Serii I oraz wszystkich Akcji Serii A, B, C, E, F, G i H W ramach Oferty Publicznej, prowadzonej na podstawie niniejszego Prospektu, oferowanych jest Inwestorom Indywidualnym i Instytucjonalnym Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 0,50 PLN. Akcje Oferowane w Ofercie Publicznej są akcjami zwykłymi na okaziciela. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą jednakowe dla całej Oferty Publicznej i zostaną ustalone na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych z uwzględnieniem popytu zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona na bazie ustalonego przez Emitenta i Sprzedającego w porozumieniu z Oferującym Przedziału Cenowego. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Inwestorom Indywidualnym i Instytucjonalnym oraz o Cenie Emisyjnej i Cenie Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu oraz po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych. Szczegóły dotyczące terminów i warunków Oferty Publicznej przedstawione zostały w Rozdziale 29 Prospektu Emisyjnego. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się Rozdziale 2 Czynniki Ryzyka. Oferujący KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa Data Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego 29 sierpnia 2007 roku

2 ZASTRZEŻENIE Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych Wola Info Spółka Akcyjna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I, a także Akcji Sprzedawanych. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności z Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2007 roku. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści Prospektu takie jak Spółka, Emitent, Wola Info lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki Wola Info S.A. Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki żadna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą Publiczną. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień zatwierdzenia Prospektu. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień daty zatwierdzenia Prospektu, chyba że w treści Prospektu wskazano inaczej. Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu powinny opierać się wyłącznie na podstawie własnej oceny informacji zawartych w Prospekcie, a także warunków Oferty Publicznej, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w Ofercie Publicznej. Powyższe zastrzeżenia nie ograniczają odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za treść Prospektu Emisyjnego. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Prospekt wraz z załącznikami będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych przez Inwestorów Indywidualnych, jednakże nie później niż na 6 dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, a także w okresie jego ważności wraz z danymi aktualizującymi jego treść. Ponadto, w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta udostępnione będą do wglądu dokumenty wymienione w Rozdziale 35 Prospektu.

3 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r....3 DEFINICJE...5 Rozdział 1 PODSUMOWANIE...10 Rozdział 2 CZYNNIKI RYZYKA...21 Rozdział 3 BIEGLI REWIDENCI...31 Rozdział 4 ROZWODNIENIE...32 Rozdział 5 KAPITAŁY WŁASNE I ZADŁUŻENIE...33 Rozdział 6 ZASOBY KAPITAŁOWE...35 Rozdział 7 CELE EMISJI...37 Rozdział 8 POLITYKA DYWIDENDY...41 Rozdział 9 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE...43 Rozdział 10 ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENTA...45 Rozdział 11 NAJISTOTNIEJSZE TENDENCJE BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO...58 Rozdział 12 OTOCZENIE, W KTÓRYM DZIAŁA SPÓŁKA...61 Rozdział 13 INFORMACJE O EMITENCIE...69 Rozdział 14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA...72 Rozdział 15 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...73 Rozdział 16 INWESTYCJE...92 Rozdział 17 PRACOWNICY...94 Rozdział 18 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE...98 Rozdział 19 ŚRODKI TRWAŁE...99 Rozdział 20 OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE Rozdział 21 ZNACZNI AKCJONARIUSZE Rozdział 22 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Rozdział 23 AKCJE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WALNE ZGROMADZENIE Rozdział 24 ISTOTNE UMOWY Rozdział 25 POSTĘPOWANIA SĄDOWE Rozdział 26 REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO Rozdział 27 Rozdział 28 Rozdział 29 Rozdział 30 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU REGULOWANEGO OPODATKOWANIE INFORMACJE O OFERCIE WSKAZANIE PODMIOTU OFERUJĄCEGO WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Rozdział 31 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU Rozdział 32 KOSZTY EMISJI Rozdział 33 POZOSTAŁE INFORMACJE

4 Rozdział 34 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓW I STRAT Rozdział 35 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Rozdział 36 INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH I OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW Rozdział 37 PREZENTACJA DANYCH Rozdział 38 ZAŁĄCZNIKI

5 OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Wola Info Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, będąc odpowiedzialną za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Piotr Majcherkiewicz Prezes Zarządu Oskar Chejde Wiceprezes Zarządu Marcin Hołubiec Wiceprezes Zarządu Paweł Konon Wiceprezes Zarządu Sylwester Zdanowski Członek Zarządu 3

6 OŚWIADCZENIE WPROWADZAJĄCYCH Każdy z akcjonariuszy w imieniu własnym i na własną rzecz, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Piotr Majcherkiewicz Oskar Chejde Marcin Hołubiec Paweł Konon Witold Kaszuba Zakłady Produkcyjno-Usługowe WOLA Sp. z o.o. reprezentowana przez Witolda Kaszubę Ares Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu reprezentowana przez Piotra Majcherkiewicza Willow Investment Sarl z siedzibą w Luksemburgu reprezentowana przez Witolda Kaszubę Jakub Baran Leszek Sołdan 4

7 DEFINICJE Akcje Serii I Akcje Sprzedawane Akcje Oferowane Budowa Księgi Popytu Cena Emisyjna Cena Sprzedaży Cena w Ofercie Cena Maksymalna Deklaracja Dz.U. Emitent, Spółka, Wola Info, Wola Info S.A. Nie więcej niż akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały nr 30/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda, wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Uchwały nr 31/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 r., na które składa się: nie więcej niż akcji serii A o numerach: ; nie więcej niż akcji serii B o numerach: oraz ; nie więcej niż akcji serii C o numerach: ; nie więcej niż akcji serii E o numerach: ; ; oraz ; nie więcej niż akcji serii F o numerach: oraz ; nie więcej niż akcji serii G o numerach: oraz ; nie więcej niż akcji serii H o numerach: oraz Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych Proces badania popytu na Akcje Oferowane i jego elastyczności cenowej za pomocą zbierania Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych wśród Inwestorów Instytucjonalnych Cena ostateczna ustalona dla emisji Akcji Serii I, po której inwestorzy będą obejmować Akcje Serii I; równa Cenie Sprzedaży Cena ostateczna ustalona dla Akcji Sprzedawanych, po której inwestorzy będą obejmować Akcje Sprzedawane, równa Cenie Emisyjnej Cena ostateczna ustalona w Ofercie Publicznej, po której inwestorzy będą obejmowali lub nabywali Akcje Oferowane; Cena Emisyjna lub Cena Sprzedaży Maksymalny poziom Ceny Emisyjnej, o którym mowa w art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych składana przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach Budowy Księgi Popytu. Deklaracja zawiera pełnomocnictwo dla Oferującego do złożenia zapisu w imieniu Inwestora Instytucjonalnego w liczbie wskazanej w Zaproszeniu do Złożenia Zapisu. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Wola Info Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5

8 EUR, euro Waluta obowiązująca w państwach Unii Europejskiej, które przystąpiły do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej ERP System informatyczny wdrożony przez Emitenta wspomagający zarządzanie ESDI Giełda, GPW GUS Inwestor Indywidualny Inwestor Instytucjonalny Inwestor Uprawniony KDPW Kodeks Cywilny Kodeks Spółek Handlowych, KSH, k.s.h. KNF KRS Księga Popytu NBP Elektroniczny System Dystrybucji Informacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Główny Urząd Statystyczny Osoby fizyczne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U Nr 141, poz. 1178) Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci. Zarządzający cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złożenia jednego zapisu w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz, których zamierzają nabyć Akcje Oferowane. Osoba fizyczna będąca pracownikiem Emitenta lub stale współpracująca z Emitentem na zasadach określonych w zawartej z Emitentem w formie pisemnej umowie o stałej współpracy oraz posiadająca Zaświadczenie Emitenta uprawniające ją do złożenia zapisu w Transzy Pracowniczej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zmianami.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zmianami) Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr Sądowy Wykaz wielkości popytu na Akcje Oferowane po określonych cenach deklarowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych. Narodowy Bank Polski Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego NWZ Oferta Publiczna Oferujący PLN, zł, złoty POK, POK Oferującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu oferta objęcia Akcji Serii I Spółki oraz oferta nabycia akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, Warszawa Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej Punkty Obsługi Klienta Oferującego wskazane w załączniku nr do niniejszego Prospektu 6

9 Poz. Prospekt lub Prospekt Emisyjny Przedział Cenowy PSR Rada Nadzorcza Rezydent Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 Rozporządzenie Rady WG nr 139/2004 Sponsor Emisji Sprzedający Transza Inwestorów Indywidualnych Transza Inwestorów Instytucjonalnych Transza Pracownicza UE Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa o rachunkowości (UoR) Pozycja Niniejszy jednolity dokument stanowiący jedynie prawnie wiążący dokument dotyczący oferty publicznej Spółki oraz, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I, oraz akcji serii A, B, C, E, F, G, oraz H, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 Oznaczenie minimalnej i maksymalnej ceny ustalonej na potrzeby Budowy Księgi Popytu oraz przyjmowania zleceń od Inwestorów Indywidualnych Polskie Standardy Rachunkowości Rada Nadzorcza Spółki Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 Prawa Dewizowego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Oferujący, który prowadzi rachunek papierów wartościowych Akcji Oferowanych na rzecz osób, które nie złożyły dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych na własnym rachunku papierów wartościowych Piotr Majcherkiewicz, Oskar Chejde, Marcin Hołubiec, Paweł Konon, Witold Kaszuba, Zakłady Produkcyjno Usługowe Wola Sp. z o.o., Ares Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Willow Investment Sarl z siedzibą w Luksemburgu, Jakub Baran, Leszek Sołdan Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy Indywidualni Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy Instytucjonalni Transza, w ramach, której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy Uprawnieni Unia Europejska Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184 poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U r. Nr 50, poz. 331) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zmianami) 7

10 Walne Zgromadzenie, WZ Zaproszenie do Złożenia Zapisu lub Zaproszenie Zarząd Zaświadczenie ZWZ Walne Zgromadzenie Emitenta Zaproszenie wystosowane przez Oferującego w imieniu Emitenta i Sprzedającego do Inwestorów Instytucjonalnych, wybranych na zasadzie uznaniowej przez Emitenta, którzy uczestniczyli w budowie Księgi Popytu. Zaproszenie zawiera zaproszenie do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych uznaniowo wskazaną przez Emitenta i Sprzedającego oraz wezwanie do dokonania zapłaty za te Akcje Oferowane Zarząd Emitenta Wydany przez Spółkę celem okazania w POK przy dokonywaniu zapisów na akcje w Transzy Pracowniczej dokument potwierdzający fakt zawarcia przez osobę fizyczną umowy o pracę lub umowy o stałej współpracy ze Spółką Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Słownik terminów technicznych Aplikacja SCM Back-up Aplikacja Supply Chain Management (do zarządzania łańcuchem dostaw) Rozwiązania kopii zapasowych BI, Business Intelligence Nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie poprzez analizę dużej ilości informacji zgromadzonych w różnych systemach informatycznych w bardzo krótkim czasie Centrum przetwarzania danych, Data Center Content billing Contact Center CRM, Customer Relationship Managment ERM, Employee Relationship Management ERP, Enterprise Resource Planning Kontrola wersjonowania dokumentów MVNO Dobrze zabezpieczone, wyspecjalizowane ośrodki komputerowe o olbrzymich mocach obliczeniowych i wielu funkcjach użytkowych, które stanowią podstawę działania firm wynajmujących oprogramowanie oraz świadczą zdalnie usługi aplikacyjne Billing zawartości, opłaty za zakup zawartości Rozwiązania służące do wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, umożliwiające zarządzanie całą sferą kontaktów z klientami wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji jak np. telefon, Internet, czy fax. Rozwiązanie informatyczne pozwalające przedsiębiorstwu na zarządzanie i optymalizację relacji z klientami. Wspiera procesy obsługi klienta, procesy związane ze sprzedażą pośrednią i bezpośrednią, marketingiem, serwisem czy obsługą posprzedażową System do zarządzania relacjami z pracownikami Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Wprowadzenie systemu kotroli kolejnych wersji tych samych dokumentów Wirtualny operator sieci komórkowej 8

11 PRM Partner Relationship Management Produkty typu open-source Repozytorium R&D, Research and Development Rozwiązania IP i VPN Sieci NAS Sieci SAN Systemy IVR Systemy PKI Usługi SLA Urządzenia MFP VPN Zalecenia ITIL/ITSM System do zarządzania relacjami z partnerami Tworzone przez społeczność internetową oprogramowanie, które można wykorzystywać bez opłat Składnica Badania i rozwój Rozwiązania działające na bazie sieci IP (Internet Protocol) i VPN Sieci pamięci masowych typu Network Attached Storage Sieci pamięci masowych typu Storage Area Network Systemy automatycznej odpowiedzi głosowej Systemy Public Key Infrastructure (Infrastruktura Klucza Publicznego) Usługi Service Level Agreement (umowy o świadczenie usług o określonym poziomie) Wielofunkcyjne urządzenia drukujące (Multifunctional Printing) Wirtualne sieci prywatne Zalecenia Information Technology Information Library, Information Technology Service Management 9

12 Rozdział 1 PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. Wstęp Emitent działa na polskim rynku IT od ponad 20 lat dostarczając rozwiązania dla największych przedsiębiorstw i organizacji działających w Polsce. Wieloletnie doświadczenia w połączeniu z konsekwentną realizacją strategii budowy wartości Spółki poprzez zwiększanie sprzedaży usług i wdrożeń kompleksowych rozwiązań biznesowych stawiają Emitenta w gronie czołowych, polskich spółek IT. Emitent koncentruje swoją działalność na rynkach, które cechuje rosnący poziom konkurencji rynku usług finansowych i telekomunikacyjnych. Główne obszary działalności Emitenta to rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów obsługi klienta (CRM/front-office), rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) pozwalające na rozwój oferty o nowe produkty/usługi oraz zarządzanie usługami IT w warstwie procesów i systemów. Dodatkowo Emitent oferuje swoje usługi w zakresie projektowania, budowy i wyposażania centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. W latach Emitent realizował średnioterminową strategię rozwoju ukierunkowaną na rozszerzanie kompetencji i zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży usług oraz na wzrost rentowności przy jednoczesnym ograniczeniu przychodów z realizacji niskomarżowych dostaw infrastruktury. W efekcie, przychody ze sprzedaży usług w latach wzrosły ponad 4-krotnie, udział przychodów ze sprzedaży usług w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta wzrósł z 8% do 36%. Jednoczesne ograniczenie przez Emitenta realizacji niskomarżowych dostaw infrastruktury o niskiej wartości dodanej dało skutek w postaci spadku przychodów ze sprzedaży towarów, a łączne przychody w latach 2005 i 2006 miały zbliżoną wartość (około 150 milionów złotych rocznie) przy konsekwentnie rosnącej rentowności prowadzonej działalności. Dzięki realizacji dotychczasowej strategii Emitent prezentuje dzisiaj dynamiczną, ukierunkowaną na rozwój organizację, która: w ostatnich 3 latach bardzo istotnie zwiększyła swoje kompetencje w zakresie zaawansowanych rozwiązań biznesowych opartych o technologie informatyczne i skutecznie wykorzystywała pozyskane kompetencje realizując złożone i wymagające projekty dla największych polskich przedsiębiorstw, jest przygotowana do wzrostu skali i zakresu swojej działalności w oparciu głównie o: (i) oczekiwany wzrost poziomu konkurencji w głównych sektorach dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki skutkujący inwestycjami w najnowsze rozwiązania z zakresu automatyzacji, optymalizacji i reorganizacji procesów obsługi klienta, oraz (ii) wykorzystanie swojej mocnej pozycji w obszarach rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego oraz zarządzania usługami IT. 10

13 Przychody Emitenta z tytułu usług oraz zatrudnienie w dziale wdrożeń i serwisu na grudzień r. (wszystkie formy świadczenia pracy) Udział przychodów z usług w przychodach Spółki ogółem 8% 15% 36% tys. PLN liczba osób Zatrudnienie w dziale wdrożeń i serwisu na dzień zatwierdzenia Prospektu Przychody ze sprzedaży usług (lewa skala) Zatrudnienie w dziale wdrożeń i serwiesie (prawa skala) 10 Źródło: Emitent Według ostatniego dostępnego rankingu firm IT działających w Polsce opracowanego przez wydawnictwo IDG Computerworld Top 200 za rok 2005 Emitent zajmuje siódmą pozycję wśród firm zajmujących się integracją aplikacyjną i systemową, siódmą pozycję wśród dostawców dla sektora telekomunikacyjnego i dziesiątą wśród dostawców IT dla rynku finansowego. Historia Emitenta Emitent został utworzony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 1993 r. i kontynuował działalność w sektorze informatycznym prowadzoną uprzednio przez jednego z założycieli ZPU Wola Sp. z o.o. w latach Działalność ta obejmowała import i sprzedaż sprzętu teleinformatycznego. W obecnej formie prawnej spółki akcyjnej Emitent istnieje od 1996 r., wówczas udziałowcy Wola Info Sp. z o.o. podjęli decyzję o przekształceniu spółki. Od początku prowadzenia swojej działalności Emitent dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla czołowych polskich przedsiębiorstw działających przede wszystkim na rynku telekomunikacyjnym, usług finansowych oraz przemysłu i usług. W 1992 r. Emitent rozpoczął współpracę z wchodzącym na polski rynek koncernem Hewlett-Packard. Pozwoliło to na poszerzenie kompetencji Emitenta i zaoferowanie na rynku rozwiązań informatycznych dla klientów korporacyjnych. W celu budowy kompetencji w zakresie specjalistycznych usług IT o wysokiej wartości dodanej, w 2000 r. część akcjonariuszy Emitenta utworzyło spółkę Wola Net S.A., która w 2003 r. osiągnęła przychody ponad 3,8 mln PLN świadcząc głównie usługi wdrożeniowe. W 2003 r. Zarząd i akcjonariusze Emitenta podjęli decyzję o wdrożeniu średnioterminowej strategii rozwoju, która zakładała podwyższenie uzyskiwanych marż i zdobycie istotnej pozycji na rynku usług obejmujących integrację aplikacji oraz zaawansowanych systemów IT. W ramach realizacji przyjętej strategii, 3 czerwca 2004 r. Walne Zgromadzenia firm Wola Info SA, Wola Net S.A. oraz Wola Inwest Sp. z o.o. (spółka powiązana osobowo z Emitentem) podjęły decyzję o połączeniu. Konsekwentna realizacja założonej strategii pozwoliła na zwiększenie udziału usług informatycznych w sprzedaży: w 2005 r. do poziomu 15%, co dało Emitentowi 6 miejsce wśród firm o największym wzroście sprzedaży usług IT (według raportu Teleinfo Top 500 za rok 2005), w 2006 r. do poziomu 36% (tj. wzrost przychodów ze sprzedaży usług w 2006 r. do 2005 r. o 135%). 11

14 Osoby kluczowe Zarząd Emitenta Piotr Majcherkiewicz Oskar Chejde Marcin Hołubiec Paweł Konon Sylwester Zdanowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Emitenta Krzysztof Opawski Krzysztof Borowski Sławomir Kruczyk Robert Supeł Krzysztof Białowolski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Cele emisji Emitent zakłada, że realizacja zakładanych celów strategicznych nastąpi przede wszystkim poprzez inwestycje we własne rozwiązania i oprogramowanie oraz zwiększanie skali działalności rozumianej jako pozyskiwanie większych kontraktów oraz zdobywanie klientów na nowych rynkach geograficznych, gdzie Emitent nie jest jeszcze obecny. Możliwa droga rozwoju to także selektywne przejęcia podmiotów oferujących rozwiązania komplementarne do obecnie oferowanych przez Emitenta oraz rozszerzających ofertę Emitenta. Wybór drogi rozwoju uzależniony będzie od oceny projektu inwestycyjnego tempa realizacji zakładanych celów oraz efektywności. Wyszczególnienie Wzbogacenie oferty własne oprogramowanie oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywanych technologii renomowanych partnerów (finansowanie wzrostu organicznego oraz ewentualnie przejęcia innych podmiotów*) Stworzenie możliwości szybszego pozyskiwania większych kontraktów (finansowanie kapitału obrotowego) Środki pozyskane z emisji Akcji Serii I (mln PLN)* ok. 17 Razem ok. 25 Źródło: Emitent *Wartość szacunkowa Przewagi konkurencyjne Zarząd Emitenta postrzega jako najważniejsze, następujące podstawowe cechy charakterystyczne związane z organizacją i zarządzaniem swoją działalnością, w oparciu o które Emitent konsekwentnie buduje swoją pozycję konkurencyjną: Innowacyjne produkty dostosowane do potrzeb klienta w strategicznych obszarach rynku; Poważny, strategiczny partner światowych dostawców technologii IT; Połączenie kompetencji firmy doradczej i integratora systemów; Elastyczna organizacja z wysokimi zdolnościami przyswajania nowych kompetencji i wdrażania nowych rozwiązań; Sprawne zarządzanie i kontrola kosztów przy dynamicznie rozwijającej się organizacji; Doświadczona kadra zarządzająca i dynamiczny zespół pracowników. ok. 8 12

15 Strategia Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości poprzez zwiększenie skali i efektywności (rentowności) jego działalności oraz komplementarności oferty (nowe produkty). Emitent zdefiniował trzy zasadnicze obszary strategicznego rozwoju: Osiągniecie w okresie kilku lat pozycji lidera polskiego rynku IT w obszarze doradztwa i wdrożeń kompleksowych rozwiązań IT pozwalających przedsiębiorstwom realizować strategiczne cele w obszarze automatyzacji, optymalizacji i reorganizacji procesów obsługi klienta ( front-office ), ze szczególnym uwzględnieniem rynków o wysokim poziomie konkurencji jak np. rynek telekomunikacyjny czy rynek usług finansowych, Umocnienie pozycji Spółki jako jednego z kluczowych dostawców nowoczesnych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, w obszarze budowy platform dla nowych usług pozwalających budować wartość dodaną do klasycznego modelu transmisji danych i głosu, Umacnianie pozycji na rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie usługami IT w dużych organizacjach biznesowych. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce, Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie, Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów, Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku, Ryzyko kursu walutowego, Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami, Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami, Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Emitenta, Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub możliwością wzrostu kosztów osobowych, Ryzyko związane z sezonowością przychodów, Ryzyko finansowania kapitału obrotowego kredytem bankowym, Ryzyko związane z ewentualnym przekroczeniem zakresu korzystania z praw autorskich do oprogramowania przysługujących osobom trzecim, Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów/odbiorców, Ryzyko nieefektywnego wykorzystania, niezrealizowania lub opóźnienia w realizacji celów emisji związanych z transakcjami fuzji i przejęć, Ryzyko nieudanej lub gorszej niż oczekiwano integracji przejętego podmiotu lub podmiotów z organizacją Emitenta. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery wartościowe Ryzyko negatywnego wpływu sprzedaży akcji Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy na kształtowanie się ceny rynkowej, Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Ofert Publicznej, Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii I do skutku, Ryzyko związane z PDA, Ryzyko nieprzydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Oferowanych, Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego, 13

16 Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Spółki, Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu, Ryzyko zawieszenia notowań, Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego, Ryzyko naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w Ofercie Publicznej w imieniu lub na zlecenie Emitenta i stosowne sankcje, Ryzyko niewypełnienia lub nienależytego wypełniania wymaganych prawem obowiązków, Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, Ryzyko opóźnienia lub braku zgody na wprowadzenie Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych do obrotu regulowanego. Znaczni akcjonariusze Na dzień zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów Ares Investment S.A.* ,19 24,19 Willow Investment Sarl** ,90 12,90 Piotr Majcherkiewicz ,10 12,10 Oskar Chejde ,10 12,10 Jakub Baran ,10 12,10 Witold Kaszuba ,19 7,19 ZPU WOLA Sp. z o.o.** ,80 6,80 Paweł Konon ,00 5,00 Marcin Hołubiec ,00 4,00 Leszek Sołdan ,62 3,62 Razem ,00% 100,00% *Piotr Majcherkiewicz oraz Oskar Chejde posiadają po 49% akcji spółki Ares Investment S.A. **Witold Kaszuba jest posiadaczem 100% akcji zarówno Willow Investment Sarl oraz ZPU WOLA Sp. z o.o. Źródło: Emitent Podstawowe produkty i usługi Emitenta Kluczowe grupy produktów i usług oferowanych przez Emitenta przedstawiono poniżej: Grupy produktów i usług Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta ( front-office ) Rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) Zarządzanie usługami IT Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Produkty/usługi CRM Business Intelligence (BI) Zarządzanie treścią (Content Management) Contact Center Platformy do tworzenia usług dodanych Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie procesami Zarządzanie wydrukiem Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa Bezpieczeństwo systemów i sieci Pamięci masowe, backup i archiwizacja narzędzia zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa 14

17 Grupy produktów i usług Centrum przetwarzania danych (Data Center) Produkty/usługi Specjalizowane budynki Infrastruktura teletechniczna Źródło: Emitent W ramach wymienionych pięciu obszarów, Emitent świadczy kompleksowe usługi obejmujące m.in. usługi doradcze dotyczące projektowanych konkretnych rozwiązań informatycznych, analizę procesów biznesowych i ich optymalizację, wdrożenie, szkolenie pracowników, wsparcie techniczne i serwisowe, oraz analizy związane z przyszłym rozwojem zaimplementowanego rozwiązania z uwzględnieniem planów i potrzeb klienta. Świadcząc usługi Emitent wykorzystuje wiodące technologie informatyczne, równocześnie rozwijając własne produkty i rozwiązania. Emitent świadczy swoje usługi dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, finansowego, przemysłowego i administracji publicznej. Podstawowe źródła przychodów Podstawowym źródłem przychodów Emitenta, są kontrakty ze spółkami z sektora telekomunikacyjnego (dostawcy usług telekomunikacyjnych). Jednocześnie od 2004 r. wyraźnie zwiększyły się przychody z sektora finansowego. Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na główne sektory (%) w latach % 90% 80% 70% 8% 18% 4% 4% 7% 18% 18% 60% 50% 39% 34% 40% 30% 20% 10% 70% 40% 42% 0% Telekominikacyjny Bankowość i finanse Przemysłowy Publiczny Źródło: Emitent Również w przypadku podziału przychodów na grupy produktowe miejsce miała dywersyfikacja, której efektem był spadek udziału przychodów ze sprzedaży infrastruktury IT (dostawy infrastruktury IT zawarte są w wynikach grupy produktowej projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT), przy jednoczesnym wzroście udziału przychodów pozostałych grup produktowych zawierających duży udział usług wdrożeniowych. 15

18 Udział poszczególnych grupy produktowych w przychodach Emitenta ogółem za lata % 90% 80% 0% 3% 1% 1% 5% 6% 4% 1% 7% 7% 8% 70% 22% 60% 50% 40% 95% 84% 30% 57% 20% 10% 0% Rozwiązania dla operatorów (BTS - Business Telco Solutions) Centrum przetwarzania danych (Data Center) Zarządzanie usługami IT Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Źródło: Emitent Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o sprawozdania finansowe Emitenta za lata przedstawione w Rozdziale 34 Prospektu, chyba że w poniższym tekście wyraźnie powołano się lub przytoczono inne źródło danych. Sprawozdania finansowe za lata 2005 i 2006 zostały przekształcone i dostosowane w sposób umożliwiający ich porównywalność, natomiast dane finansowe za 2004 r. nie są danymi przekształconymi w celu uzyskania ich porównywalności i zostały w Prospekcie zaprezentowane w postaci pierwotnie opublikowanego sprawozdania finansowego. Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Emitenta. Niniejsza część Prospektu powinna być analizowana łącznie z pełnymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta i notami objaśniającymi zamieszczonymi w Rozdziale 34 niniejszego Prospektu. Sprawozdania finansowe za lata podlegały badaniu przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Dane za 2004 r. przedstawione są w postaci pierwotnie opublikowanego sprawozdania finansowego i zostały zbadane przez Biuro Ekspertyz Księgowych Mark-audit Sp. z o.o. Przekształcenie rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego na układ kalkulacyjny za 2004 r. zostało przygotowane w celu zachowania porównywalności danych finansowych i nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 16

19 Wybrane dane finansowe w tys. PLN W roku Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne W roku Rentowność brutto na sprzedaży 15,8% 15,5% 13,2% Rentowność EBITDA 7,3% 7,0% 5,4% Rentowność na działalności operacyjnej 6,1% 6,0% 4,7% Rentowność sprzedaży brutto 5,8% 5,3% 4,7% Rentowność sprzedaży netto 4,7% 4,1% 3,7% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 37,3% 42,4% 42,4% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 8,2% 7,5% 7,1% Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 1,8 2,0 1,8 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,6 3,9 5,0 Wskaźnik pokrycia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym 81% 30% 38% Płynność bieżąca 1,2 1,2 1,1 Płynność szybka 1,1 1,1 1,0 Wyżej policzone wskaźniki zostały policzone w oparciu o poniższe formuły: rentowność na sprzedaży: zysk (strata ze sprzedaży)/przychody ze sprzedaży, rentowność na EBITDA: (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze sprzedaży, rentowność na działalności operacyjnej: zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)/przychody ze sprzedaży, rentowność sprzedaży brutto: zysk (strata) brutto/przychody ze sprzedaży, rentowność sprzedaży netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży, stopa zwrot z kapitałów własnych (ROE): zysk (strata) netto/kapitał własny (na koniec okresu), stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto/aktywa ogółem (na koniec okresu), wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny/aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny, wskaźnik pokrycia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe/kapitał własny, płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, płynność szybka: (aktywa obrotowe zapasy krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne)/zobowiązania krótkoterminowe. 17

20 Oferta Publiczna Warunki i wielkość Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent i Sprzedający oferują do objęcia w Ofercie Publicznej: Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych łącznie zwane Akcjami Oferowanymi. Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Akcje Serii I i Akcje Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Oferty Publicznej bez ich rozróżnienia na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Oferty Publicznej mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii I, jak i Akcje Sprzedawane. Niniejszy Prospekt dotyczy również ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego: Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I, wszystkich Akcji Serii A, B, C, E, F, G i H. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej, przeprowadzony zostanie proces Budowy Księgi Popytu polegający na przyjmowaniu od potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych. Na potrzeby Budowy Księgi Popytu ustalony zostanie Przedział Cenowy, który zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia rozpoczęcia Budowy Księgi Popytu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Deklaracje będą zawierać liczbę oraz cenę za Akcje Oferowane, która powinna zawierać się w Przedziale Cenowym. Deklaracja nie stwarza bezwarunkowego obowiązku złożenia zapisu przez inwestora. Każdy Inwestor Instytucjonalny, który zamierza wziąć udział w Budowie Księgi Popytu powinien skontaktować się z Oferującym, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, V piętro. Inwestorzy Instytucjonalni chcący wziąć udział w Budowie Księgi Popytu będą składali zapisy w siedzibie Oferującego przyjmującego zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych według wzoru znajdującego się w Załączniku do Prospektu. Proces Budowy Księgi Popytu będzie trwał od 11 do 17 września 2007 r. do godziny W okresie Budowy Księgi Popytu Inwestor Instytucjonalny ma prawo do odwołania lub zmiany złożonej Deklaracji. W przypadku zmiany Deklaracji, pierwotna Deklaracja powinna zostać najpierw odwołana, a następnie zastąpiona nową. Każdy Inwestor Instytucjonalny może złożyć dowolną liczbę Deklaracji z różnymi poziomami Cen Oferowanych. Akcje Oferowane oferowane są w następujących transzach: Transza Inwestorów Instytucjonalnych, Transza Inwestorów Indywidualnych, Transza Pracownicza. Ostateczne wielkości każdej z transz zostaną ustalone przez Emitenta w sposób uznaniowy w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników Budowy Księgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych, w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu ogłoszenia Ceny Emisyjnej. Przy czym, wielkość Transzy Pracowniczej została określona przez Emitenta wstępnie na Akcji Oferowanych z możliwością powiększenia maksymalnie o kolejne Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższej informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie u Oferującego oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej. Emitent nie ma obowiązku równoważenia popytu w żadnej z transz. Emitent przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym będzie stanowiła około 20-30% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. 18

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

VI.1. Odpis z właściwego rejestru VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93 94 95 96 97 98 99 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100 101 102 103 104 105 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Było str. 20; pkt B.9: Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników.

Było str. 20; pkt B.9: Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników. Aneks nr 3 z dnia 9 grudnia 2014 roku do prospektu emisyjnego spółki DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku Niniejszy Aneks został

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt 20.3.3

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1 DANE O EMISJI I OFERCIE

1 DANE O EMISJI I OFERCIE Warszawa, dnia 18 kwietnia 2008 roku WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D S P Ó Ł K I K O M P U T R O N I K S. A. Z S I E D Z I B Ą W P O Z N A N I U UL. WOŁCZYŃSKA 37, 60-003 POZNAŃ WWW.KOMPUTRONIK.COM (

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A.

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A. Aneks nr 12 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 17 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo