PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS ) Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii I, Praw do Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I, Praw do Akcji Serii I oraz wszystkich Akcji Serii A, B, C, E, F, G i H W ramach Oferty Publicznej, prowadzonej na podstawie niniejszego Prospektu, oferowanych jest Inwestorom Indywidualnym i Instytucjonalnym Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 0,50 PLN. Akcje Oferowane w Ofercie Publicznej są akcjami zwykłymi na okaziciela. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży będą jednakowe dla całej Oferty Publicznej i zostaną ustalone na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych z uwzględnieniem popytu zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona na bazie ustalonego przez Emitenta i Sprzedającego w porozumieniu z Oferującym Przedziału Cenowego. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Inwestorom Indywidualnym i Instytucjonalnym oraz o Cenie Emisyjnej i Cenie Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu oraz po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych. Szczegóły dotyczące terminów i warunków Oferty Publicznej przedstawione zostały w Rozdziale 29 Prospektu Emisyjnego. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się Rozdziale 2 Czynniki Ryzyka. Oferujący KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa Data Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego 29 sierpnia 2007 roku

2 ZASTRZEŻENIE Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych Wola Info Spółka Akcyjna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I, a także Akcji Sprzedawanych. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności z Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2007 roku. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści Prospektu takie jak Spółka, Emitent, Wola Info lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki Wola Info S.A. Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki żadna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z Ofertą Publiczną. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień zatwierdzenia Prospektu. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień daty zatwierdzenia Prospektu, chyba że w treści Prospektu wskazano inaczej. Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu powinny opierać się wyłącznie na podstawie własnej oceny informacji zawartych w Prospekcie, a także warunków Oferty Publicznej, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w Ofercie Publicznej. Powyższe zastrzeżenia nie ograniczają odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za treść Prospektu Emisyjnego. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Prospekt wraz z załącznikami będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych przez Inwestorów Indywidualnych, jednakże nie później niż na 6 dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, a także w okresie jego ważności wraz z danymi aktualizującymi jego treść. Ponadto, w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta udostępnione będą do wglądu dokumenty wymienione w Rozdziale 35 Prospektu.

3 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r....3 DEFINICJE...5 Rozdział 1 PODSUMOWANIE...10 Rozdział 2 CZYNNIKI RYZYKA...21 Rozdział 3 BIEGLI REWIDENCI...31 Rozdział 4 ROZWODNIENIE...32 Rozdział 5 KAPITAŁY WŁASNE I ZADŁUŻENIE...33 Rozdział 6 ZASOBY KAPITAŁOWE...35 Rozdział 7 CELE EMISJI...37 Rozdział 8 POLITYKA DYWIDENDY...41 Rozdział 9 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE...43 Rozdział 10 ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENTA...45 Rozdział 11 NAJISTOTNIEJSZE TENDENCJE BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO...58 Rozdział 12 OTOCZENIE, W KTÓRYM DZIAŁA SPÓŁKA...61 Rozdział 13 INFORMACJE O EMITENCIE...69 Rozdział 14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA...72 Rozdział 15 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...73 Rozdział 16 INWESTYCJE...92 Rozdział 17 PRACOWNICY...94 Rozdział 18 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE...98 Rozdział 19 ŚRODKI TRWAŁE...99 Rozdział 20 OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE Rozdział 21 ZNACZNI AKCJONARIUSZE Rozdział 22 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Rozdział 23 AKCJE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WALNE ZGROMADZENIE Rozdział 24 ISTOTNE UMOWY Rozdział 25 POSTĘPOWANIA SĄDOWE Rozdział 26 REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO Rozdział 27 Rozdział 28 Rozdział 29 Rozdział 30 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU REGULOWANEGO OPODATKOWANIE INFORMACJE O OFERCIE WSKAZANIE PODMIOTU OFERUJĄCEGO WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Rozdział 31 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU Rozdział 32 KOSZTY EMISJI Rozdział 33 POZOSTAŁE INFORMACJE

4 Rozdział 34 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓW I STRAT Rozdział 35 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU Rozdział 36 INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH I OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW Rozdział 37 PREZENTACJA DANYCH Rozdział 38 ZAŁĄCZNIKI

5 OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Wola Info Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska, będąc odpowiedzialną za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Piotr Majcherkiewicz Prezes Zarządu Oskar Chejde Wiceprezes Zarządu Marcin Hołubiec Wiceprezes Zarządu Paweł Konon Wiceprezes Zarządu Sylwester Zdanowski Członek Zarządu 3

6 OŚWIADCZENIE WPROWADZAJĄCYCH Każdy z akcjonariuszy w imieniu własnym i na własną rzecz, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Piotr Majcherkiewicz Oskar Chejde Marcin Hołubiec Paweł Konon Witold Kaszuba Zakłady Produkcyjno-Usługowe WOLA Sp. z o.o. reprezentowana przez Witolda Kaszubę Ares Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu reprezentowana przez Piotra Majcherkiewicza Willow Investment Sarl z siedzibą w Luksemburgu reprezentowana przez Witolda Kaszubę Jakub Baran Leszek Sołdan 4

7 DEFINICJE Akcje Serii I Akcje Sprzedawane Akcje Oferowane Budowa Księgi Popytu Cena Emisyjna Cena Sprzedaży Cena w Ofercie Cena Maksymalna Deklaracja Dz.U. Emitent, Spółka, Wola Info, Wola Info S.A. Nie więcej niż akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały nr 30/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda, wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Uchwały nr 31/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 r., na które składa się: nie więcej niż akcji serii A o numerach: ; nie więcej niż akcji serii B o numerach: oraz ; nie więcej niż akcji serii C o numerach: ; nie więcej niż akcji serii E o numerach: ; ; oraz ; nie więcej niż akcji serii F o numerach: oraz ; nie więcej niż akcji serii G o numerach: oraz ; nie więcej niż akcji serii H o numerach: oraz Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych Proces badania popytu na Akcje Oferowane i jego elastyczności cenowej za pomocą zbierania Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych wśród Inwestorów Instytucjonalnych Cena ostateczna ustalona dla emisji Akcji Serii I, po której inwestorzy będą obejmować Akcje Serii I; równa Cenie Sprzedaży Cena ostateczna ustalona dla Akcji Sprzedawanych, po której inwestorzy będą obejmować Akcje Sprzedawane, równa Cenie Emisyjnej Cena ostateczna ustalona w Ofercie Publicznej, po której inwestorzy będą obejmowali lub nabywali Akcje Oferowane; Cena Emisyjna lub Cena Sprzedaży Maksymalny poziom Ceny Emisyjnej, o którym mowa w art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych składana przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach Budowy Księgi Popytu. Deklaracja zawiera pełnomocnictwo dla Oferującego do złożenia zapisu w imieniu Inwestora Instytucjonalnego w liczbie wskazanej w Zaproszeniu do Złożenia Zapisu. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Wola Info Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5

8 EUR, euro Waluta obowiązująca w państwach Unii Europejskiej, które przystąpiły do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej ERP System informatyczny wdrożony przez Emitenta wspomagający zarządzanie ESDI Giełda, GPW GUS Inwestor Indywidualny Inwestor Instytucjonalny Inwestor Uprawniony KDPW Kodeks Cywilny Kodeks Spółek Handlowych, KSH, k.s.h. KNF KRS Księga Popytu NBP Elektroniczny System Dystrybucji Informacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Główny Urząd Statystyczny Osoby fizyczne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U Nr 141, poz. 1178) Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci. Zarządzający cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złożenia jednego zapisu w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz, których zamierzają nabyć Akcje Oferowane. Osoba fizyczna będąca pracownikiem Emitenta lub stale współpracująca z Emitentem na zasadach określonych w zawartej z Emitentem w formie pisemnej umowie o stałej współpracy oraz posiadająca Zaświadczenie Emitenta uprawniające ją do złożenia zapisu w Transzy Pracowniczej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zmianami.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zmianami) Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr Sądowy Wykaz wielkości popytu na Akcje Oferowane po określonych cenach deklarowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych. Narodowy Bank Polski Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego NWZ Oferta Publiczna Oferujący PLN, zł, złoty POK, POK Oferującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu oferta objęcia Akcji Serii I Spółki oraz oferta nabycia akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, Warszawa Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej Punkty Obsługi Klienta Oferującego wskazane w załączniku nr do niniejszego Prospektu 6

9 Poz. Prospekt lub Prospekt Emisyjny Przedział Cenowy PSR Rada Nadzorcza Rezydent Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 Rozporządzenie Rady WG nr 139/2004 Sponsor Emisji Sprzedający Transza Inwestorów Indywidualnych Transza Inwestorów Instytucjonalnych Transza Pracownicza UE Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa o rachunkowości (UoR) Pozycja Niniejszy jednolity dokument stanowiący jedynie prawnie wiążący dokument dotyczący oferty publicznej Spółki oraz, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I, oraz akcji serii A, B, C, E, F, G, oraz H, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 Oznaczenie minimalnej i maksymalnej ceny ustalonej na potrzeby Budowy Księgi Popytu oraz przyjmowania zleceń od Inwestorów Indywidualnych Polskie Standardy Rachunkowości Rada Nadzorcza Spółki Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 Prawa Dewizowego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Oferujący, który prowadzi rachunek papierów wartościowych Akcji Oferowanych na rzecz osób, które nie złożyły dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych na własnym rachunku papierów wartościowych Piotr Majcherkiewicz, Oskar Chejde, Marcin Hołubiec, Paweł Konon, Witold Kaszuba, Zakłady Produkcyjno Usługowe Wola Sp. z o.o., Ares Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Willow Investment Sarl z siedzibą w Luksemburgu, Jakub Baran, Leszek Sołdan Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy Indywidualni Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy Instytucjonalni Transza, w ramach, której zapisy na Akcje Oferowane składają Inwestorzy Uprawnieni Unia Europejska Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184 poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U r. Nr 50, poz. 331) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zmianami) 7

10 Walne Zgromadzenie, WZ Zaproszenie do Złożenia Zapisu lub Zaproszenie Zarząd Zaświadczenie ZWZ Walne Zgromadzenie Emitenta Zaproszenie wystosowane przez Oferującego w imieniu Emitenta i Sprzedającego do Inwestorów Instytucjonalnych, wybranych na zasadzie uznaniowej przez Emitenta, którzy uczestniczyli w budowie Księgi Popytu. Zaproszenie zawiera zaproszenie do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych uznaniowo wskazaną przez Emitenta i Sprzedającego oraz wezwanie do dokonania zapłaty za te Akcje Oferowane Zarząd Emitenta Wydany przez Spółkę celem okazania w POK przy dokonywaniu zapisów na akcje w Transzy Pracowniczej dokument potwierdzający fakt zawarcia przez osobę fizyczną umowy o pracę lub umowy o stałej współpracy ze Spółką Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Słownik terminów technicznych Aplikacja SCM Back-up Aplikacja Supply Chain Management (do zarządzania łańcuchem dostaw) Rozwiązania kopii zapasowych BI, Business Intelligence Nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie poprzez analizę dużej ilości informacji zgromadzonych w różnych systemach informatycznych w bardzo krótkim czasie Centrum przetwarzania danych, Data Center Content billing Contact Center CRM, Customer Relationship Managment ERM, Employee Relationship Management ERP, Enterprise Resource Planning Kontrola wersjonowania dokumentów MVNO Dobrze zabezpieczone, wyspecjalizowane ośrodki komputerowe o olbrzymich mocach obliczeniowych i wielu funkcjach użytkowych, które stanowią podstawę działania firm wynajmujących oprogramowanie oraz świadczą zdalnie usługi aplikacyjne Billing zawartości, opłaty za zakup zawartości Rozwiązania służące do wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, umożliwiające zarządzanie całą sferą kontaktów z klientami wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji jak np. telefon, Internet, czy fax. Rozwiązanie informatyczne pozwalające przedsiębiorstwu na zarządzanie i optymalizację relacji z klientami. Wspiera procesy obsługi klienta, procesy związane ze sprzedażą pośrednią i bezpośrednią, marketingiem, serwisem czy obsługą posprzedażową System do zarządzania relacjami z pracownikami Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Wprowadzenie systemu kotroli kolejnych wersji tych samych dokumentów Wirtualny operator sieci komórkowej 8

11 PRM Partner Relationship Management Produkty typu open-source Repozytorium R&D, Research and Development Rozwiązania IP i VPN Sieci NAS Sieci SAN Systemy IVR Systemy PKI Usługi SLA Urządzenia MFP VPN Zalecenia ITIL/ITSM System do zarządzania relacjami z partnerami Tworzone przez społeczność internetową oprogramowanie, które można wykorzystywać bez opłat Składnica Badania i rozwój Rozwiązania działające na bazie sieci IP (Internet Protocol) i VPN Sieci pamięci masowych typu Network Attached Storage Sieci pamięci masowych typu Storage Area Network Systemy automatycznej odpowiedzi głosowej Systemy Public Key Infrastructure (Infrastruktura Klucza Publicznego) Usługi Service Level Agreement (umowy o świadczenie usług o określonym poziomie) Wielofunkcyjne urządzenia drukujące (Multifunctional Printing) Wirtualne sieci prywatne Zalecenia Information Technology Information Library, Information Technology Service Management 9

12 Rozdział 1 PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią Prospektu Emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. Wstęp Emitent działa na polskim rynku IT od ponad 20 lat dostarczając rozwiązania dla największych przedsiębiorstw i organizacji działających w Polsce. Wieloletnie doświadczenia w połączeniu z konsekwentną realizacją strategii budowy wartości Spółki poprzez zwiększanie sprzedaży usług i wdrożeń kompleksowych rozwiązań biznesowych stawiają Emitenta w gronie czołowych, polskich spółek IT. Emitent koncentruje swoją działalność na rynkach, które cechuje rosnący poziom konkurencji rynku usług finansowych i telekomunikacyjnych. Główne obszary działalności Emitenta to rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów obsługi klienta (CRM/front-office), rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) pozwalające na rozwój oferty o nowe produkty/usługi oraz zarządzanie usługami IT w warstwie procesów i systemów. Dodatkowo Emitent oferuje swoje usługi w zakresie projektowania, budowy i wyposażania centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. W latach Emitent realizował średnioterminową strategię rozwoju ukierunkowaną na rozszerzanie kompetencji i zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży usług oraz na wzrost rentowności przy jednoczesnym ograniczeniu przychodów z realizacji niskomarżowych dostaw infrastruktury. W efekcie, przychody ze sprzedaży usług w latach wzrosły ponad 4-krotnie, udział przychodów ze sprzedaży usług w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta wzrósł z 8% do 36%. Jednoczesne ograniczenie przez Emitenta realizacji niskomarżowych dostaw infrastruktury o niskiej wartości dodanej dało skutek w postaci spadku przychodów ze sprzedaży towarów, a łączne przychody w latach 2005 i 2006 miały zbliżoną wartość (około 150 milionów złotych rocznie) przy konsekwentnie rosnącej rentowności prowadzonej działalności. Dzięki realizacji dotychczasowej strategii Emitent prezentuje dzisiaj dynamiczną, ukierunkowaną na rozwój organizację, która: w ostatnich 3 latach bardzo istotnie zwiększyła swoje kompetencje w zakresie zaawansowanych rozwiązań biznesowych opartych o technologie informatyczne i skutecznie wykorzystywała pozyskane kompetencje realizując złożone i wymagające projekty dla największych polskich przedsiębiorstw, jest przygotowana do wzrostu skali i zakresu swojej działalności w oparciu głównie o: (i) oczekiwany wzrost poziomu konkurencji w głównych sektorach dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki skutkujący inwestycjami w najnowsze rozwiązania z zakresu automatyzacji, optymalizacji i reorganizacji procesów obsługi klienta, oraz (ii) wykorzystanie swojej mocnej pozycji w obszarach rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego oraz zarządzania usługami IT. 10

13 Przychody Emitenta z tytułu usług oraz zatrudnienie w dziale wdrożeń i serwisu na grudzień r. (wszystkie formy świadczenia pracy) Udział przychodów z usług w przychodach Spółki ogółem 8% 15% 36% tys. PLN liczba osób Zatrudnienie w dziale wdrożeń i serwisu na dzień zatwierdzenia Prospektu Przychody ze sprzedaży usług (lewa skala) Zatrudnienie w dziale wdrożeń i serwiesie (prawa skala) 10 Źródło: Emitent Według ostatniego dostępnego rankingu firm IT działających w Polsce opracowanego przez wydawnictwo IDG Computerworld Top 200 za rok 2005 Emitent zajmuje siódmą pozycję wśród firm zajmujących się integracją aplikacyjną i systemową, siódmą pozycję wśród dostawców dla sektora telekomunikacyjnego i dziesiątą wśród dostawców IT dla rynku finansowego. Historia Emitenta Emitent został utworzony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 1993 r. i kontynuował działalność w sektorze informatycznym prowadzoną uprzednio przez jednego z założycieli ZPU Wola Sp. z o.o. w latach Działalność ta obejmowała import i sprzedaż sprzętu teleinformatycznego. W obecnej formie prawnej spółki akcyjnej Emitent istnieje od 1996 r., wówczas udziałowcy Wola Info Sp. z o.o. podjęli decyzję o przekształceniu spółki. Od początku prowadzenia swojej działalności Emitent dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla czołowych polskich przedsiębiorstw działających przede wszystkim na rynku telekomunikacyjnym, usług finansowych oraz przemysłu i usług. W 1992 r. Emitent rozpoczął współpracę z wchodzącym na polski rynek koncernem Hewlett-Packard. Pozwoliło to na poszerzenie kompetencji Emitenta i zaoferowanie na rynku rozwiązań informatycznych dla klientów korporacyjnych. W celu budowy kompetencji w zakresie specjalistycznych usług IT o wysokiej wartości dodanej, w 2000 r. część akcjonariuszy Emitenta utworzyło spółkę Wola Net S.A., która w 2003 r. osiągnęła przychody ponad 3,8 mln PLN świadcząc głównie usługi wdrożeniowe. W 2003 r. Zarząd i akcjonariusze Emitenta podjęli decyzję o wdrożeniu średnioterminowej strategii rozwoju, która zakładała podwyższenie uzyskiwanych marż i zdobycie istotnej pozycji na rynku usług obejmujących integrację aplikacji oraz zaawansowanych systemów IT. W ramach realizacji przyjętej strategii, 3 czerwca 2004 r. Walne Zgromadzenia firm Wola Info SA, Wola Net S.A. oraz Wola Inwest Sp. z o.o. (spółka powiązana osobowo z Emitentem) podjęły decyzję o połączeniu. Konsekwentna realizacja założonej strategii pozwoliła na zwiększenie udziału usług informatycznych w sprzedaży: w 2005 r. do poziomu 15%, co dało Emitentowi 6 miejsce wśród firm o największym wzroście sprzedaży usług IT (według raportu Teleinfo Top 500 za rok 2005), w 2006 r. do poziomu 36% (tj. wzrost przychodów ze sprzedaży usług w 2006 r. do 2005 r. o 135%). 11

14 Osoby kluczowe Zarząd Emitenta Piotr Majcherkiewicz Oskar Chejde Marcin Hołubiec Paweł Konon Sylwester Zdanowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Emitenta Krzysztof Opawski Krzysztof Borowski Sławomir Kruczyk Robert Supeł Krzysztof Białowolski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Cele emisji Emitent zakłada, że realizacja zakładanych celów strategicznych nastąpi przede wszystkim poprzez inwestycje we własne rozwiązania i oprogramowanie oraz zwiększanie skali działalności rozumianej jako pozyskiwanie większych kontraktów oraz zdobywanie klientów na nowych rynkach geograficznych, gdzie Emitent nie jest jeszcze obecny. Możliwa droga rozwoju to także selektywne przejęcia podmiotów oferujących rozwiązania komplementarne do obecnie oferowanych przez Emitenta oraz rozszerzających ofertę Emitenta. Wybór drogi rozwoju uzależniony będzie od oceny projektu inwestycyjnego tempa realizacji zakładanych celów oraz efektywności. Wyszczególnienie Wzbogacenie oferty własne oprogramowanie oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywanych technologii renomowanych partnerów (finansowanie wzrostu organicznego oraz ewentualnie przejęcia innych podmiotów*) Stworzenie możliwości szybszego pozyskiwania większych kontraktów (finansowanie kapitału obrotowego) Środki pozyskane z emisji Akcji Serii I (mln PLN)* ok. 17 Razem ok. 25 Źródło: Emitent *Wartość szacunkowa Przewagi konkurencyjne Zarząd Emitenta postrzega jako najważniejsze, następujące podstawowe cechy charakterystyczne związane z organizacją i zarządzaniem swoją działalnością, w oparciu o które Emitent konsekwentnie buduje swoją pozycję konkurencyjną: Innowacyjne produkty dostosowane do potrzeb klienta w strategicznych obszarach rynku; Poważny, strategiczny partner światowych dostawców technologii IT; Połączenie kompetencji firmy doradczej i integratora systemów; Elastyczna organizacja z wysokimi zdolnościami przyswajania nowych kompetencji i wdrażania nowych rozwiązań; Sprawne zarządzanie i kontrola kosztów przy dynamicznie rozwijającej się organizacji; Doświadczona kadra zarządzająca i dynamiczny zespół pracowników. ok. 8 12

15 Strategia Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości poprzez zwiększenie skali i efektywności (rentowności) jego działalności oraz komplementarności oferty (nowe produkty). Emitent zdefiniował trzy zasadnicze obszary strategicznego rozwoju: Osiągniecie w okresie kilku lat pozycji lidera polskiego rynku IT w obszarze doradztwa i wdrożeń kompleksowych rozwiązań IT pozwalających przedsiębiorstwom realizować strategiczne cele w obszarze automatyzacji, optymalizacji i reorganizacji procesów obsługi klienta ( front-office ), ze szczególnym uwzględnieniem rynków o wysokim poziomie konkurencji jak np. rynek telekomunikacyjny czy rynek usług finansowych, Umocnienie pozycji Spółki jako jednego z kluczowych dostawców nowoczesnych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, w obszarze budowy platform dla nowych usług pozwalających budować wartość dodaną do klasycznego modelu transmisji danych i głosu, Umacnianie pozycji na rynku rozwiązań wspomagających zarządzanie usługami IT w dużych organizacjach biznesowych. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce, Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie, Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów, Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku, Ryzyko kursu walutowego, Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami, Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami, Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Emitenta, Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub możliwością wzrostu kosztów osobowych, Ryzyko związane z sezonowością przychodów, Ryzyko finansowania kapitału obrotowego kredytem bankowym, Ryzyko związane z ewentualnym przekroczeniem zakresu korzystania z praw autorskich do oprogramowania przysługujących osobom trzecim, Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów/odbiorców, Ryzyko nieefektywnego wykorzystania, niezrealizowania lub opóźnienia w realizacji celów emisji związanych z transakcjami fuzji i przejęć, Ryzyko nieudanej lub gorszej niż oczekiwano integracji przejętego podmiotu lub podmiotów z organizacją Emitenta. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery wartościowe Ryzyko negatywnego wpływu sprzedaży akcji Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy na kształtowanie się ceny rynkowej, Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Ofert Publicznej, Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii I do skutku, Ryzyko związane z PDA, Ryzyko nieprzydzielenia wszystkich subskrybowanych Akcji Oferowanych, Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego, 13

16 Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Spółki, Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu, Ryzyko zawieszenia notowań, Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego, Ryzyko naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w Ofercie Publicznej w imieniu lub na zlecenie Emitenta i stosowne sankcje, Ryzyko niewypełnienia lub nienależytego wypełniania wymaganych prawem obowiązków, Ryzyko wynikające ze stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, Ryzyko opóźnienia lub braku zgody na wprowadzenie Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych do obrotu regulowanego. Znaczni akcjonariusze Na dzień zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów Ares Investment S.A.* ,19 24,19 Willow Investment Sarl** ,90 12,90 Piotr Majcherkiewicz ,10 12,10 Oskar Chejde ,10 12,10 Jakub Baran ,10 12,10 Witold Kaszuba ,19 7,19 ZPU WOLA Sp. z o.o.** ,80 6,80 Paweł Konon ,00 5,00 Marcin Hołubiec ,00 4,00 Leszek Sołdan ,62 3,62 Razem ,00% 100,00% *Piotr Majcherkiewicz oraz Oskar Chejde posiadają po 49% akcji spółki Ares Investment S.A. **Witold Kaszuba jest posiadaczem 100% akcji zarówno Willow Investment Sarl oraz ZPU WOLA Sp. z o.o. Źródło: Emitent Podstawowe produkty i usługi Emitenta Kluczowe grupy produktów i usług oferowanych przez Emitenta przedstawiono poniżej: Grupy produktów i usług Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta ( front-office ) Rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) Zarządzanie usługami IT Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Produkty/usługi CRM Business Intelligence (BI) Zarządzanie treścią (Content Management) Contact Center Platformy do tworzenia usług dodanych Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie procesami Zarządzanie wydrukiem Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa Bezpieczeństwo systemów i sieci Pamięci masowe, backup i archiwizacja narzędzia zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa 14

17 Grupy produktów i usług Centrum przetwarzania danych (Data Center) Produkty/usługi Specjalizowane budynki Infrastruktura teletechniczna Źródło: Emitent W ramach wymienionych pięciu obszarów, Emitent świadczy kompleksowe usługi obejmujące m.in. usługi doradcze dotyczące projektowanych konkretnych rozwiązań informatycznych, analizę procesów biznesowych i ich optymalizację, wdrożenie, szkolenie pracowników, wsparcie techniczne i serwisowe, oraz analizy związane z przyszłym rozwojem zaimplementowanego rozwiązania z uwzględnieniem planów i potrzeb klienta. Świadcząc usługi Emitent wykorzystuje wiodące technologie informatyczne, równocześnie rozwijając własne produkty i rozwiązania. Emitent świadczy swoje usługi dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, finansowego, przemysłowego i administracji publicznej. Podstawowe źródła przychodów Podstawowym źródłem przychodów Emitenta, są kontrakty ze spółkami z sektora telekomunikacyjnego (dostawcy usług telekomunikacyjnych). Jednocześnie od 2004 r. wyraźnie zwiększyły się przychody z sektora finansowego. Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na główne sektory (%) w latach % 90% 80% 70% 8% 18% 4% 4% 7% 18% 18% 60% 50% 39% 34% 40% 30% 20% 10% 70% 40% 42% 0% Telekominikacyjny Bankowość i finanse Przemysłowy Publiczny Źródło: Emitent Również w przypadku podziału przychodów na grupy produktowe miejsce miała dywersyfikacja, której efektem był spadek udziału przychodów ze sprzedaży infrastruktury IT (dostawy infrastruktury IT zawarte są w wynikach grupy produktowej projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT), przy jednoczesnym wzroście udziału przychodów pozostałych grup produktowych zawierających duży udział usług wdrożeniowych. 15

18 Udział poszczególnych grupy produktowych w przychodach Emitenta ogółem za lata % 90% 80% 0% 3% 1% 1% 5% 6% 4% 1% 7% 7% 8% 70% 22% 60% 50% 40% 95% 84% 30% 57% 20% 10% 0% Rozwiązania dla operatorów (BTS - Business Telco Solutions) Centrum przetwarzania danych (Data Center) Zarządzanie usługami IT Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Źródło: Emitent Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o sprawozdania finansowe Emitenta za lata przedstawione w Rozdziale 34 Prospektu, chyba że w poniższym tekście wyraźnie powołano się lub przytoczono inne źródło danych. Sprawozdania finansowe za lata 2005 i 2006 zostały przekształcone i dostosowane w sposób umożliwiający ich porównywalność, natomiast dane finansowe za 2004 r. nie są danymi przekształconymi w celu uzyskania ich porównywalności i zostały w Prospekcie zaprezentowane w postaci pierwotnie opublikowanego sprawozdania finansowego. Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Emitenta. Niniejsza część Prospektu powinna być analizowana łącznie z pełnymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta i notami objaśniającymi zamieszczonymi w Rozdziale 34 niniejszego Prospektu. Sprawozdania finansowe za lata podlegały badaniu przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Dane za 2004 r. przedstawione są w postaci pierwotnie opublikowanego sprawozdania finansowego i zostały zbadane przez Biuro Ekspertyz Księgowych Mark-audit Sp. z o.o. Przekształcenie rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego na układ kalkulacyjny za 2004 r. zostało przygotowane w celu zachowania porównywalności danych finansowych i nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 16

19 Wybrane dane finansowe w tys. PLN W roku Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne W roku Rentowność brutto na sprzedaży 15,8% 15,5% 13,2% Rentowność EBITDA 7,3% 7,0% 5,4% Rentowność na działalności operacyjnej 6,1% 6,0% 4,7% Rentowność sprzedaży brutto 5,8% 5,3% 4,7% Rentowność sprzedaży netto 4,7% 4,1% 3,7% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 37,3% 42,4% 42,4% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 8,2% 7,5% 7,1% Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 1,8 2,0 1,8 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,6 3,9 5,0 Wskaźnik pokrycia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym 81% 30% 38% Płynność bieżąca 1,2 1,2 1,1 Płynność szybka 1,1 1,1 1,0 Wyżej policzone wskaźniki zostały policzone w oparciu o poniższe formuły: rentowność na sprzedaży: zysk (strata ze sprzedaży)/przychody ze sprzedaży, rentowność na EBITDA: (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze sprzedaży, rentowność na działalności operacyjnej: zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)/przychody ze sprzedaży, rentowność sprzedaży brutto: zysk (strata) brutto/przychody ze sprzedaży, rentowność sprzedaży netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży, stopa zwrot z kapitałów własnych (ROE): zysk (strata) netto/kapitał własny (na koniec okresu), stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto/aktywa ogółem (na koniec okresu), wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: kapitał własny/aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/kapitał własny, wskaźnik pokrycia kapitałów własnych zadłużeniem oprocentowanym: zobowiązania finansowe/kapitał własny, płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, płynność szybka: (aktywa obrotowe zapasy krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne)/zobowiązania krótkoterminowe. 17

20 Oferta Publiczna Warunki i wielkość Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent i Sprzedający oferują do objęcia w Ofercie Publicznej: Akcji Serii I oraz Akcji Sprzedawanych łącznie zwane Akcjami Oferowanymi. Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Akcje Serii I i Akcje Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Oferty Publicznej bez ich rozróżnienia na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Oferty Publicznej mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii I, jak i Akcje Sprzedawane. Niniejszy Prospekt dotyczy również ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego: Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I, wszystkich Akcji Serii A, B, C, E, F, G i H. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej, przeprowadzony zostanie proces Budowy Księgi Popytu polegający na przyjmowaniu od potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych. Na potrzeby Budowy Księgi Popytu ustalony zostanie Przedział Cenowy, który zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia rozpoczęcia Budowy Księgi Popytu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Deklaracje będą zawierać liczbę oraz cenę za Akcje Oferowane, która powinna zawierać się w Przedziale Cenowym. Deklaracja nie stwarza bezwarunkowego obowiązku złożenia zapisu przez inwestora. Każdy Inwestor Instytucjonalny, który zamierza wziąć udział w Budowie Księgi Popytu powinien skontaktować się z Oferującym, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, V piętro. Inwestorzy Instytucjonalni chcący wziąć udział w Budowie Księgi Popytu będą składali zapisy w siedzibie Oferującego przyjmującego zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych według wzoru znajdującego się w Załączniku do Prospektu. Proces Budowy Księgi Popytu będzie trwał od 11 do 17 września 2007 r. do godziny W okresie Budowy Księgi Popytu Inwestor Instytucjonalny ma prawo do odwołania lub zmiany złożonej Deklaracji. W przypadku zmiany Deklaracji, pierwotna Deklaracja powinna zostać najpierw odwołana, a następnie zastąpiona nową. Każdy Inwestor Instytucjonalny może złożyć dowolną liczbę Deklaracji z różnymi poziomami Cen Oferowanych. Akcje Oferowane oferowane są w następujących transzach: Transza Inwestorów Instytucjonalnych, Transza Inwestorów Indywidualnych, Transza Pracownicza. Ostateczne wielkości każdej z transz zostaną ustalone przez Emitenta w sposób uznaniowy w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników Budowy Księgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych, w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu ogłoszenia Ceny Emisyjnej. Przy czym, wielkość Transzy Pracowniczej została określona przez Emitenta wstępnie na Akcji Oferowanych z możliwością powiększenia maksymalnie o kolejne Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższej informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie u Oferującego oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej. Emitent nie ma obowiązku równoważenia popytu w żadnej z transz. Emitent przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym będzie stanowiła około 20-30% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. 18

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Prospekt Emisyjny ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000.000 Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź http://www.rainbowtours.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną ofertą 2.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo