PROGRAM FINAL PROGRAMME

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FINAL PROGRAMME"

Transkrypt

1 XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII POLISH DERMATOLOGY IN THE UNION PROGRAM FINAL PROGRAMME

2 SPIS TREŒCI Contents List od Przewodnicz¹cego Zjazdu / Letter From The Congress President 1 Komitet Organizacyjny / Organising Committee 2 Komitet Naukowy / Scientific Committee 3 Sponsorzy / Sponsors 4 Informacje Ogólne / General Information 5 Stoiska firm w hali uczniczka / Company Stands in uczniczka Hall 6 Mapka obiektu / The uczniczka Hall Map 7 Mapa Bydgoskich Hoteli / Hotels in Bydgoszcz 8 Informacja o rejestracji 9 Registration Information 10 Imprezy Towarzysz¹ce 11 Accompanying Events 12 Program Naukowy / Scientific Programme 13 Pogram Zjazdu / Meeting Programme 14 Pogram Szczegó³owy / Detail Programme 16

3 1 LIST OD PRZEWODNICZ CEGO ZJAZDU Letter from the Congress President Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ma zaszczyt organizowaæ po raz pierwszy w historii polskiej dermatologii XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Cieszymy siê bardzo z mo liwoœci przyjêcia Pañstwa w prastarym grodzie za³o- onym przez Kazimierza Wielkiego nad Brd¹, obecnie wskutek rozwoju urbanistycznego, po³o onego równie nad Wis³¹. Bydgoszcz, Toruñ, Che³mno bogate w zabytki, a tak e urokliwe Bory Tucholskie i jeziora województwa kujawsko-pomorskiego czekaj¹ na Pañstwa przyjazd. Chcielibyœmy, aby XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego by³ nie tylko du ym wydarzeniem naukowym, ale równie towarzyskim i kulturalnym, oraz aby pozostawi³ niezapomniane wspomnienia. The Chair and Department of Dermatology of the Ludwik Rydgier Medical University in Bydgoszcz has the honour of organising the 28th Congress of the Polish Society of Dermatology for the first time in the history of Polish dermatology. We are very happy to host you in the ancient city established upon Brda by Kazimierz the Great, now, as a result of city urban expansion located also upon Vistula River. Bydgoszcz, Toruñ, Che³mno, with their abundant historic buildings and also spectacular Bory Tucholskie and lakes of the Kujawsko-Pomorskie Province are waiting for your arrival. We would like the 28th Congress of the Polish Society of Dermatology to be not only a major scientific event but also an unforgettable social and cultural one. W imieniu Komitetu Organizacyjnego z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku On behalf of the Organising Committee with warm greetings and kind regards prof. Waldemar J. Placek

4 2 KOMITET ORGANIZACYJNY Organising Committee Przewodnicz¹cy: President: Honorowy przewodnicz¹cy: Honorary president: Zastêpcy przewodnicz¹cego: Vice-presidents: Sekretarz generalny: General secretary: Skarbnik: Treasurer: Koordynatorzy ds. wspó³pracy z firmami farmaceutycznymi: Co-ordinators for co-operation with pharmaceutical companies: Koordynatorzy ds. korespondencji: Correspondence co-ordinators: Koordynator ds. audiowizualnych: Audiovisual co-ordinatorator: Koordynator ds. zakwaterowania: Accomodation co-ordinatorator: Cz³onkowie: Members: prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek prof. dr hab. n. med. Zenon GwieŸdziñski dr n. med. Franciszka Protas-Drozd dr n. med. Barbara Zegarska dr n. med. Anna Wankiewicz dr n. med. Gra yna Uchañska lek. med. Ewa Skrzeczko-Kwela dr n. med. Lucyna Ka³u na lek. med. Ewa Stypczyñska dr n. med. Krystyna Romañska-Gocka lek. med. Rafa³ Czajkowski lek. med. Pawe³ Skory lek. med. Maria Zysk-Robaczewska lek. med. Krystyna Budrewicz-Burczyk lek. med. Katarzyna Butkiewicz lek. med. Alina Chabior lek. med. Artur Czaplewski mgr Agnieszka Dajnowska lek. med. Aleksandra Grzanka lek. med. Beata Jerzy dr n. med. Danuta Kallas lek. med. Aleksandra Kosiñska dr n. med. Ewa Krzy yñska-malinowska lek. med. Anna Marczuk mgr Magdalena Mrotek lek. med. Izabela Purcel lek. med. Ewa Ratke mgr Agnieszka Reiwer-Przepierska lek. med. Barbara Sokal dr n. med. S³awomir Urbanowski lek. med. Wioletta Weiss-Rostkowska lek. med. El bieta Wysocka SEKRETARIAT ZJAZDU Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Congress Office Chair and Department of Dermatology Ludwik Rydygier Medical University in Bydgoszcz Krystyna Gotówka, Ilona Mazurkiewicz ul. Kurpiñskiego 5, Bydgoszcz, Polska, tel./fax

5 3 KOMITET NAUKOWY Scientific Committee Przewodnicz¹cy: President: Cz³onkowie: Members: prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski dr n. med. Stanis³aw Bajcar prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran dr n. med. Stanis³awa Bielecka-Grzela dr hab. n. med. Wojciech Biernat prof. dr hab. n. med. Maria B³aszczyk-Kostanecka prof. dr hab. n. med. Gra yna Broniarczyk-Dy³a prof. dr hab. n. med. Ligia Brzeziñska-Wcis³o prof. dr hab. n. med. Gra yna Chodorowska prof. dr hab. n. med. Bo ena Chodynicka prof. dr hab. n. med. Maria Cis³o dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz prof. dr hab. n. med. Wies³aw Gliñski dr n. med. Anna Górkiewicz-Petkow prof. dr hab. n. med. Zenon GwieŸdziñski prof. dr hab. n. med. Stefania Jab³oñska prof. dr hab. n. med. Kazimierz Jakubowicz dr n. med. Monika Kapiñska-Mrowiecka prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba dr hab. n. med. Adam Klimowicz prof. dr hab. n. med. Barbara Kotelba-Raszeja dr hab. n. med. Cezary Kowalewski dr n. med. Anna Koz³owska prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner prof. dr hab. n. med. Barbara Lecewicz - Toruñ prof. dr hab. n. med. S³awomir Majewski dr hab. n. med. Romuald Maleszka prof. dr hab. n. med. Walentyna Mazurkiewicz prof. dr hab. n. med. Wiaczes³aw Niczyporuk prof. dr hab. n. med. Adam Nowak prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki prof. dr hab. n. med. Anastazy Omulecki dr hab. n. med. Janusz Prokop dr n. med. Danuta Rosiñska-Borkowska prof. dr hab. n. med. Jadwiga Roszkiewicz prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka prof. dr hab. n. med. Edward Rudzki dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki prof. dr hab. n. med. Wojciech Silny prof. dr hab. n. med. Andrzej Stapiñski prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jêdrzejowska dr hab. n. med. Jacek Szepietowski prof. dr hab. n. med. Ewa Trznadel-BudŸko prof. dr hab. n. med. Janusz Urban prof. dr hab. n. med. El bieta Waszczykowska prof. dr hab. n. med. Adam W³odarkiewicz dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc prof. dr hab. n. med. Hanna Wolska prof. dr hab. n. med. Leszek WoŸniak prof. dr hab. n. med. Stanis³aw Zabielski dr hab. n. med. Wojciech Zegarski prof. dr hab. n. med. Ryszard aba

6 4 SPONSORZY Sponsors JANSSEN-CILAG

7 5 INFORMACJE OGÓLNE General Information Data zjazdu: Congress date: Miejsce zjazdu: Congress place: Oficjalne jêzyki zjazdu: Official congress languages: Szczegó³owe rozk³ady jazdy Komunikacji Miejskiej: Detailed time-tables of the Public Transport: Dojazd: Transportation: 1-5 wrzeœnia 2004 r. September 1-5, 2004 Hala sportowo-widowiskowa uczniczka ul. Toruñska 59, Bydgoszcz Sports hall " uczniczka" 59, Toruñska Street, Bydgoszcz Polski i angielski Polish and English na stronie internetowej zjazdu: on the congress website tramwaj nr 2, 4, 6, 8 z centrum do hali uczniczka by tramcar # 2, 4, 6, 8 from the city centre to "Luczniczka Hall"

8 6 SEKTOR D 1. CONSULTRONIX 2. HEAD & SHOULDERS 3. OLAY 4. GLAXO 5. VICHY i LA ROCHE-POSAY 6. DERMATA KLUB DERMATOLOGA 7. NOVARTIS 8. SCHERING PLOUGH 9. SERONO NAROŻNIK D/C 10. POLFA WARSZAWA 11. HEXAL 12. STIEFEL 13. SOLPHARM STOISKA FIRM W HALI ŁUCZNICZKI Company Stands in Łuczniczka Hall SEKTOR C 14. EUROIMMUN POLSKA 15. ORION PHARMA 16. LEO 17. OPTOPOL 18. 3M 19. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 20a. SERVIER 20b. SERVIER 21. YAMANOUCHI 22. POLFA TARCHOMIN 23. EWOPHARMA NAROŻNIK C/B 24. MSD 25. NEPENTES 26. KIK GEL 27. LEK SEEK 28. DERMATOLOGICA 29. ART ERICA SEKTOR B 30. GALDERMA 31. COSMEDICO 32. CZELEJ 33. HEAD & SHOULDERS 34. POLFA LUBLIN 35. POLFA GRODZISK 36. POLFARMEX 37. ERIS 38. LEA FUTUR 39. BIODERMA 40. AUREPIO-MED 41. BIO-PROFIL 42. L OREAL 43. BLAUFARMA 44. PHARMIX NAROŻNIK B/A 45. JANSSEN-CILAG SEKTOR A 46. UNIA 47. SHAR-POL 48. DR SAWLEWICZ 49. PLUS ULTRA 50. HERMAL PRZY RESTAURACJI 51. BIOS POLSKA 52. MAGNA PHARMIA 53. CRYOFLEX 54. PLIVA 55. JELFA S.A. 56. FENICZE 57. MEDAGRO 58. OCEANIC 59. SCHERING AG 60. KRIOSYSTEM 61. BECHTOLD & CO 62. MEDI MEDIA 63. CORNETIS 64. COHERENT 65. CERCO 66. ARVENA PHARMA 67. BIOFARM 68. MEDICUS 69. JELP 70. URBAN & PARTNER 71. DERM-SERVICE 72. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 73. BEAUFOUR IPSEN 74. POSTĘPY DERMATOLOGII

9 MAPKA OBIEKTU The Łuczniczka Hall Map 7

10 8 MAPA BYDGOSKICH HOTELI Hotels in Bydgoszcz Miejsce zjazdu Hala Sportowa uczniczka ul. Toruñska 59 Congress Place Sports Hall uczniczka 59, Toruñska Street

11 9 INFORMACJA O REJESTRACJI OP ATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE: wstêp na wyk³ady teczkê zjazdow¹ z materia³ami zjazdowymi certyfikat uczestnictwa udzia³ w ceremonii otwarcia i zamkniêcia zjazdu udzia³ w spektaklu operowym po³¹czonym z balem maskowym Noc w Wenecji Bydgoskiej udzia³ w kostiumowej imprezie plenerowej Szalone lata 50-te, 60-te GODZINY OTWARCIA BIURA ZJAZDU (HALA UCZNICZKA ): 1 wrzeœnia wrzeœnia wrzeœnia wrzeœnia wrzeœnia Op³ata rejestracyjna w czasie zjazdu: 600 PLN

12 10 REGISTRATION INFORMATION REGISTRATION FEE COVERS: entrance to lectures congress bag with congress materials certificate of attendance participation in the opening and closing ceremonies participation in an open-air event Night in Venice participation in fancy dress ball Crazy 50-thies, 60-thies OPENING HOURS OF THE CONGRESS OFFICE ( UCZNICZKA HALL): September September September September September Registration fee on desk: 150 EURO

13 11 IMPREZY TOWARZYSZ CE 1 września Ceremonia otwarcia zjazdu Koncert Orkiestry Straussa - dyrygent Marek Czeka³a (sponsor - MSD) Spektakl laserowy Œwiat³o i dÿwiêk (sponsor - YAMANOUCHI) Raut powitalny (sponsor - YAMANOUCHI) 2 września Spektakl operowy (sponsor - GALDERMA) po³¹czony z balem maskowym Noc w Wenecji bydgoskiej (sponsor - Janssen-Cilag) 3 września Walne zebranie delegatów PTD Impreza plenerowa Szalone lata 50-te, 60-te (bankiet sponsorowany przez firmy Vichy i La Roche-Posay) 4 września Wieczór w dyskotekach 5 września Ceremonia zamkniêcia zjazdu Koktajl po egnalny Wycieczki organizowane przez PBP ORBIS Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy dla uczestników zjazdu w okresie Zgłoszenia w Biurze zjazdowym. Bydgoszcz - miasto Zwiedzanie bydgoskiej starówki. 3 godziny. Bezp³atnie. Bydgoszcz-Toruń Zwiedzanie miasta, muzeum Miko³aja Kopernika, ratusza, miasteczka akademickiego. 6 godzin. Koszt 50 PLN od osoby, przy udziale minimum 30 osób. Bydgoszcz Szlak Piastowski (Żnin, Wenecja, Biskupin) 6 godzin. Koszt 60 PLN od osoby, przy udziale minimum 30 osób.

14

15 13 PROGRAM NAUKOWY Scientific Programme 1. Pokaz przypadków / Case presentation 2. Choroby alergiczne / Allergologic diseases 3. uszczyca / Psoriasis 4. Choroby tkanki ³¹cznej / Connective tissue diseases 5. Wspó³czesna immunoterapia / Contemporary Immunotherapy 6. Choroby pêcherzowe / Bullous diseases 7. Onkologia / Oncology 8. Zaburzenia barwnikowe i fotodermatozy / Pigmentary disorders and photodermatoses 9. Dermatochirurgia / Dermatosurgery 10. Mikologia / Mycology 11. Epidemiologia i genetyka / Epidemiology and genetics 12. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ / Sexually transmitted diseases 13. Dermatologia dzieciêca / Pediatric dermatology 14. Dermatologia estetyczna / Aesthetic dermatology 15. Choroby ow³osionej skóry g³owy / Scalp and hair diseases 16. Psychodermatologia / Psychodermatology 17. Dermatopatologia / Dermatopathology 18. Varia

16

17 15 PROGRAM ZJAZDU MEETING PROGRAMME Środa / Wednesday Kurs Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych Euroimmun - sala A Euroimmun course Advances in diagnostic of autoimmunological diseases - hall A Workshop: Formy Galenowe Vichy - sala B Workshop: Vichy Galenous forms - hall B Ceremonia otwarcia - sala główna Opening ceremony - main hall Czwartek / Thursday Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Sesja plenarna - sala główna Plenary session - main hall Choroby alergiczne - sala główna Allergic diseases - main hall Dermatologia estetyczna - sala A Aesthetic dermatology - hall A Choroby pęcherzowe - sala B Bullous diseases - hall B Onkologia - sala C Oncology - hall C Dermatochirurgia - sala D Dermatosurgery - hall D Piątek / Friday Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Sesja plenarna - sala główna Plenary session - main hall Zaburzenia barwnikowe i fotodermatozy - sala główna Pigmentary disorders and photodermatoses - main hall Współczesna immunoterapia - sala A Contemporary immunotherapy - hall A Choroby tkanki łącznej - sala B Connective tissue diseases - hall B Mikologia - sala C / Mycology - hall C Choroby przenoszone drogą płciową - sala D Sexually transmitted diseases - hall D Sobota / Saturday Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Łuszczyca - sala główna Psoriasis - main hall Sesja satelitarna Elidel Novartis - sala główna Elidel Novartis Satellite session - main hall Dermatologia dziecięca - sala A Pediatric dermatology - hall A Galderma Leczenie trądziku - sala A Galderma Acne treatment - hall A Dermatopatologia - sala B Dermatopathology - hall B Psychodermatologia - sala B Psychodermatology - hall B Epidemiologia i genetyka - sala C Epidemiology and genetics - hall C Choroby skóry owłosionej głowy - sala C Scalp and hair diseases - hall C Sympozja satelitarne - sala D Botox - Allergan Sattelitte symposia - hall D Botox Allergan Niedziela / Sunday Forum młodych - sala główna Youth Forum - main hall Sesja plakatowa - sala A Poster Session - hall A Varia - sala B / Hall B Ceremonia zamknięcia - sala główna Closing ceremony - main hall

18 16 PROGRAM SZCZEGÓ OWY DETAIL PROGRAMME Środa r. / Wednesday, September 1, Workshop: Formy Galenowe, Vichy - sala B Workshop: Galenous Forms, Vichy - hall B Kurs: Postêpy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych, Euroimmun - sala A Course: Progress in diagnostics of autoimmunological diseases, Euroimmun - hall A Posiedzenie Zarz¹du G³ównego - hotel Orbis. Board meeting - Orbis Hotel Ceremonia otwarcia - sala g³ówna. Opening Ceremony - main hall Koncert Orkiestry Straussa - dyrygent Marek Czeka³a. (MSD) Concert of Strauss Orchestra - directed Marek Czeka³a. (MSD) Spektakl laserowy Œwiat³o i dÿwiêk. (Yamamouchi) Laser show. (Yamamouchi) Raut powitalny: Polska Dermatologia w Unii Europejskiej. (Yamamouchi) Coming party: Polish Dermatology In the European Union. (Yamamouchi) Czwartek r. / Thursday, September 2, Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Przewodnicz¹cy / Chairman: Stefania Jab³oñska - Warszawa, Maria B³aszczyk-Kostanecka - Warszawa Anna Sysa-Jêdrzejowska - ódÿ 1. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, pseudoscleroderma. Graft versus host disease, pseudoscleroderma. Placek W., Protas-Drozd F., Wysocki M., Wankiewicz A., Weiss-Rostkowska W., Ko³tan S. - Bydgoszcz 2. GVHD. Zmiany twardzinopodobne typu ls. GVHD. Type ls scleroderma-like changes. Górkiewicz-Petkow A. - Warszawa 3. Zmiany twardzinopodobne w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia w¹troby. Scleroderma-like changes in the course of autoimmunological hepatitis. Narbutt J., Lesiak A., Kuydowicz J., Kwiecieñ A., Sysa-Jêdrzejowska A. - ódÿ 4. Dermatomyositis u pacjentki z rakami piersi. 15-letnia obserwacja. Dermatomyositis in a patient with breast cancers. 15-year observation. Kapiñska-Mrowiecka M., Juszczyñska-Darasz B. - Kraków 5. Przerzuty raka sutka do skóry. Metastases of mastocarcinoma to the skin. Makarewicz M., Kalbarczyk K., Bierzniewska B. - Warszawa 6. Nadmierne rogowacenie epidermolityczne u 13-miesiêcznej dziewczynki. Epidermolytic hyperkeratosis in a 13-month-old girl. Urban J., Wawrzycki B., Jazienicka I., K¹dziela-Wypyska G., Pietrzak A. - Lublin 7. Epidermolytic hyperkeratosis. Kowalewski C., Karniszewski L. - Warszawa 8. Zespó³ Proteus: opis przypadku. Proteus syndrome: case study. Uchañska G., Wankiewicz A., Protas-Drozd F., Romañska-Gocka K., Kowalski I.M., Placek W. - Bydgoszcz 9. Mnogie nab³oniaki podstawnokomórkowe w obrêbie znamienia naczyniowego u pacjenta z zespo³em Sturge-Webera - opis przypadku. Multiple basal cell eptitheliomae within the vascular naevus in patient with Sturge-Weber syndrome - case study. uczkowska M., Fedorowicz J., Bowszyc-Dmochowska M. - Poznañ 10. Guzki siostry Mary-Joseph w przebiegu raka pêcherzyka ó³ciowego. Sister Mary-Joseph nodules in the course of carcinoma of the gallbladder. Wielowieyska-Szybiñska D., Wojas-Pelc A., Goszcz A. - Kraków 11. Przypadek ciê kiej, uogólnionej epidermolysis bullosa simplex w rodzinie z dominuj¹c¹, ³agodn¹, zlokalizowan¹ odmian¹ typu Weber-Cockayne. A case of severe generalized epidermolysis bullosa simplex in a family with a benign localized Weber-Cockayne type variation. Kowalewski C., Hashimoto T. - Warszawa

19

20 Limfocyty typu T w atopowym zapaleniu skóry (AD). T cells in atopic dermatitis Deleuran M. - Aarhus (Dania) Produkcja cytokin typu Th1 i Th2 przez aktywowane jednoj¹drzaste komórki krwi obwodowej u chorych z atopowym zapaleniem skóry - zwi¹zek ze stanem klinicznym i kolonizacj¹ skóry przez S.aureus. Th1 and Th2 types cytokine produktion by the activated PBMCs from atopic patients - relation to the clinical status and S.aureus skin colonization. Kêdzierska A., Kapiñska-Mrowiecka M., Czubak M., Pryjma J. - Kraków Apoptoza limfocytów T krwi obwodowej - zwi¹zek z gêstoœci¹ kolonizacji skóry przez szczepy z gatunku Staphylococcus aureus u chorych z atopowym zapaleniem skóry. SEB-induced apoptosis of peripheral blood lymphocytes linked to the colonization intensity with Staphylococcus aureus in atopic dermatitis patients. Kêdzierska A., Kapiñska-Mrowiecka M., Czubak M., Kaszuba-Zwoiñska M., S³odowska-Hajduk Z., Pryjma J. - Kraków Wybrane bia³ka eozynofili jako wskaÿnik stanu zapalnego u chorych na atopowe zapalenie skóry. Selected eosinophil proteins as marker of inflammation in atopic dermatitis patients. Jenerowicz D., Czarnecka-Operacz M., Silny W. - Poznañ Ocena wydzielania leukotrienów cysteinylowych w skórze atopowej po podaniu œródskórnym alergenu wziewnego z wykorzystaniem mikrodializy skórnej. Evaluation of the cysteinyl leucotriens secretion in the atopic skin following allergen challenge with use of microdialysis. Perzanowska-Stefañska M., Friedmann P.S., Clough G.F., Church M.K., Sampson A.P., Maleszka R. - Szczecin Uczulenie na alergeny powietrznopochodne i pokarmowe w grupie chorych na AZS z wysokim poziomem ca³kowitego IgE. Food and air-borne allergens in patients with atopic dermatitis with high total IgE. Gliñska O., Gliñski W., Piero yñska-dubowska M. - Warszawa Py³ki traw, drzew i chwastów s¹ czynnikami zaostrzaj¹cymi zespó³ atopowego wyprysku / zapalenia skóry (AEDS). Wyniki wstêpne. Grass, tree and weed pollens are exacerbation factors of atopic eczema / dermatitis syndrome (AEDS). Preliminary results. Janowska E., Kurek M. - Szczecin Klasyfikacja atopowego zapalenia skóry na podstawie wyników testów alergologicznych. Classification of atopic dermatitis based on allergological test results. Samochocki Z., Owczarek W., Zabielski S. - Warszawa Zastosowanie atopowych testów p³atkowych w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry. Introduction of atopy patch tests in atopic dermatitis diagnosis. Samochocki Z., Owczarek W., Zabielski S. - Warszawa Atopowe testy p³atkowe w diagnostyce atopowego zapalenia skóry. Atopy patch tests in diagnostics of atopic dermatitis. Czarnecka-Operacz M., Bator-Wegner M., Silny W. - Poznañ Przerwa / Break Część 2 / Part 2 Przewodnicz¹cy / Chairman: Wies³aw Gliñski - Warszawa, Jan D. Bos - Amsterdam (Holandia), Sakari Reitamo - Helsinki (Finlandia) Atopowe zapalenie skóry: nowe spojrzenie na terapiê. Atopic dermatitis: new insight in therapy. Bos J. - Amsterdam (Holandia) Miejscowe immunomodulatory w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Topical immunomodulators in the treatment of atopic dermatitis. Reitamo S. - Helsinki (Finlandia)

21 Wybrane alergeny kontaktowe atopowego zapalenia skóry i wyprysku podudzi. Some contact allergens in atopic dermatitis and stasis dermatitis. Rudzki E., Rebandel P. - Warszawa Poziom rozpuszczalnego receptora CD23 oraz ca³kowitej alergenowo swoistej IgE w surowicy chorych z alergicznym wypryskiem kontaktowym i atopowym. The level of the soluble receptor CD23 as well as total and alergen specific IgE in the patients suffering from atopic and allergic contact dermatitis. Obtu³owicz A., Antoszczyk G., Kapusta M., Naskalski J., Obtu³owicz K., Porêbski G., Wojas-Pelc A. - Kraków Alergia kontaktowa na sk³adowe perfum: izoeugenol i eugenol. Contact sensitivity to perfume constituents: eugenol and isoeugenol. Rudzki E., Rebandel P.,Jaworski E. - Warszawa Nadwra liwoœæ kontaktowa na alergeny roœlin zio³owych. Contact sensitivity to compositae allergens. Jovanoviæ M. - Novi Sad Objawy chorobowe u kobiet z nadwra liwoœci¹ na nikiel. Morbid signs / symptoms in women with hypersensitivity to nickel. Karaœ Z. - Poznañ Drug hypersensitivity syndrom - zespó³ nadwra liwoœci lekowej. Drug hypersensitivity syndrome. Saczonek A. - Olsztyn Nadwra liwoœæ na leki u chorych leczonych w Oddziale Dermatologicznym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w latach Drug sensitization in patients treated in the Dermatological Department of Municipal Hospital in Olsztyn in Rybak D., Obyrn J., Rybak B. - Olsztyn Autoimmunologiczne t³o w przewlek³ej pokrzywce idiopatycznej i astmie oskrzelowej. Autoimmunological background in chronic idiopathic urticaria (CIU) and bronchial asthma. Setkowicz M., Mastalerz L., Szczeklik A. - Kraków Dermatologia estetyczna - sala A Aesthetic dermatology - hall A Część 1 / Part 1 Przewodnicz¹cy / Chairman: Gra yna Broniarczyk-Dy³a - ódÿ, Anna Górkiewicz-Petkow - Warszawa, Ewa Trznadel-BudŸko - ódÿ Estrogeny a skóra- mechanizm dzia³ania i zastosowanie w dermatologii. Estrogens and the skin - the mechanism of action and their use in dermatology. Juszkiewicz-Borowiec M., Wojnowska D., Chodorowska G. - Lublin Utrata gêstoœci skóry w czasie menopauzy a zastosowanie kremów koryguj¹cych. Skin density loss at menopause and the interest of topical correcting care. Bouloc A. - Creteil (Francja) Rola substancji czynnych wystêpuj¹cych w preparatach kosmetycznych opóÿniaj¹cych procesy starzenia skóry. The role of active substances as components of anti-aging cosmetics. Zegarska B., Ka³u na L., Bojarowicz H. - Bydgoszcz Wp³yw menopauzy na starzenie skóry - wspó³czesne pogl¹dy na mo liwoœci leczenia. The influence of menopause on skin aging - current possibilities of treatment. Wojnowska D., Juszkiewicz-Borowiec M., Chodorowska G. - Lublin

22 Ocena wp³ywu niacynamidu w kompleksie witaminowo-mineralnym na objawy starzenia skóry. Efficacy of niacinamide in vitamin / mineral complex in reduction of skin ageing. Broniarczyk-Dy³a G., Wawrzycka-Kaflik A., Prusiñska-Bratoœ M. - ódÿ Potrzeba szerokopasmowej ochrony przeciws³onecznej w zapobieganiu fotodermatozom wywo³ywanym przez promienie UVA. Needs for a broadspectrum sunscreen in the protection of UVA induced photo-dermatosis. Rougier A. - Asinieres (Francja) Rola peelingów z u yciem alpha hydroksykwasów w prowadzeniu pacjentów z tr¹dzikiem. Peels with alpha hydroxy acids in acne. Chlebus E. - Warszawa Badanie surowiczego stê enia VEGF u pacjentów z tr¹dzikiem poddanych zabiegowi peelingu œrednio-g³êbokiego (70% kwas glikolowy +25% kwas trójchlorooctowy). VEGF serum level in patients with juvenile acme treated with medium-deep peel (70% glycol acid +25% trichloroacetate acid). Roguœ-Skorupska D., Kowal M., Chodorowska G. - Lublin Nowe podejœcie do od ywczych sk³adników: stosowanie w zapobieganiu starzenia siê skóry. A new approach in nutritional suplement: application for skin ageing. Manissier P., Richelle M., Mahey. Y. - Francja Zjawisko pilli bigemini wystêpuj¹ce po zastosowaniu lasera diodowego. Pili bigemini phenomenon induced by diode laser. Kaniowska E. - Wroc³aw Dyskusja / Discussing Przerwa / Break Część 2 / Part 2 Przewodnicz¹cy / Chairman: Gra yna Broniarczyk-Dy³a - ódÿ, Hana Zelenkova - Svidnik (S³owacja), Lidia Rudnicka - Warszawa Stosowanie preparatów zawieraj¹cych Ichtiol jasny w praktyce dermatologicznej. The use of preparation containing Ichtyol pale dermatocosmetic praxis. Zelenkova H., Jautova J., Stracenska J. - Svidnik (S³owacja) Nadpotliwoœæ czo³a i skóry ow³osionej g³owy: leczenie za pomoc¹ toksyny botulinowej A. Forehead and scalp hyperhidrosis: successful treatment with botulin toxin A. Kaniowska E. - Wroc³aw Metoda (planowania eksperymentu) Taquchi w ocenie miejscowego przenikania kwasu askorbiowego w skórze ludzkiej. A first order experimental design to assess topical ascorbic acid penetration in human dermis. Humbert Ph., Murel P., Leveque N., Mac-Mary S., Makki S., Kantelip J.P. - Saint-Jacques (Francja) Znaczenie badania TEWL w pielêgnacji skóry. The importance of trans-epidermic water loss (TEWL) test in skin care. Zegarska B., Ka³u na L., Kendzierska M., Bojarowicz H. - Bydgoszcz Najnowsze typy pod³o y leków i kosmetyków. Advances in drug and cosmetic vehicles. Placek W., Œwider R. - Bydgoszcz Physiogel krem w leczeniu suchoœci skóry. Physiogel cream in the treatment of dry skin. Salomon J., Szepietowski J. - Wroc³aw Zastosowanie makija u koryguj¹cego w przebiegu ró nych schorzeñ dermatologicznych. Corrective make-up on the course of various dermatological illnesses. Zegarska B., Tabaczyñski O. - Bydgoszcz

23 Skutecznoœæ i tolerancja kremu zawieraj¹cego lamelarne lipidy fizjologiczne i endokannabinoidy w leczeniu œwi¹du mocznicowego. Efficacy and tolerance of the cream containing structured physiological lipids with endocannabinoids in the treatment of uraemic pruritus. Szepietowski J., Reich A., Szepietowski T. - Wroc³aw Osobowoœæ m³odzie y ze zmianami skórnymi w przebiegu tr¹dzika m³odzieñczego na podstawie testu NEO-FFI. Personality of teenagers with skin changes on the course of juvenile acne based on NEO-FFI test. Zegarska B., Izdebski P., Barska K. - Bydgoszcz Dyskusja / Discussing Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków sekcji Dermatologii Estetycznej PTD: - Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Sekcji - Wybór nowego Zarządu Sekcji Debrief and election meeting of the Aesthetical Dermatology section members PTD: - Debriefing the resigning section board work - Election of a new board of section Choroby pęcherzowe - sala B / Bullous diseases - hall B Przewodnicz¹cy / Chairman: Cezary Kowalewski - Warszawa, El bieta Waszczykowska - ódÿ, Mariusz Dmochowski - Poznañ Badania patogennoœci przeciwcia³ pêcherzycowych u chorych na pêcherzycê zwyk³¹ w ró nych okresach aktywnoœci choroby oraz u bezobjawowych cz³onków ich rodzin. Pathogenicity of pemphigus antibodies in patients with pemphigus vulgaris of different activity and their healthy relatives. Krajewski M., Torzecka J.D., Narbutt J., WoŸniak K., Mackiewicz W., Sysa-Jêdrzejowska A., Kowalewski C. - Warszawa, ódÿ Z³ogi IgG, IgG 1 i IgG 4 w mieszkach w³osowych a przeciwcia³a przeciwko desmogleinom 1 i 3 w pêcherzycy. Deposits of IgG, IgG1 and IgG4 in hair follicles in relation to antibodies to desmoglein 1 and 3 in pemphigus. Dañczak-Pazdrowska A., Bowszyc-Dmochowska M., Dmochowski M. - Poznañ Nietypowy przypadek choroby pêcherzowej z ponadpodstawn¹ akantoliz¹ o obrazie klinicznym i immunologicznym pêcherzycy liœciastej: teoria kompensacji. Atypical case of bullous disease with suprabasal acantholysis with clinical and immunological feature of pemphigus foliaceus: the competence theory. Mackiewicz W., Hashimoto T., WoŸniak K., Kowalewski C. - Warszawa Osobliwoœci rozpoznania w autoimmunizacyjnych dermatozach pêcherzowych. Opis dwóch przypadków. Peculiarities of diagnosis in autoimmune bullous diseases. Report of two cases. Bowszyc-Dmochowska M., Wolnik-Trzeciak G., Dañczak-Pazdrowska A., Dmochowski M. - Poznañ Elastaza neutrofilowa, MBP, IL-5 i IL-8 a przeciwcia³a przeciwko NC16a w pemfigoidzie pêcherzowym. Neutrophil elastase, MBP, IL-5 and IL-8 relation to antibodies to NC16a in bullous pemphigoid. Dañczak-Pazdrowska A., Bowszyc-Dmochowska M., Wolnik-Trzeciak G., Dmochowski M. - Poznañ Udzia³ metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów w patogenezie wybranych chorób pêcherzowych. Matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in pathogenesis of some bullous diseases. ebrowska A., Dziadkowska-Bartkowiak B., Waszczykowska E. - ódÿ Przydatnoœæ metody ELISA w diagnostyce pemfigoidu. The usefulness of ELISA test in diagnosis of pemphigoid. Narbutt J., Waszczykowska E., Lukamowicz J., Torzecka J.D. - ódÿ

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź, 13-15 czerwca 2013 XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2013 Pod Patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. med. Pawła Górskiego ORGANIZATORZY v Klinika

Bardziej szczegółowo

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ARTYKU Y ORYGINALNE 173 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 173-177 Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA*, JANUSZ ŒLUSARCZYK**,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 41 numer 1 2014 Spis treści Agnieszka Jeleń, Anna Koziróg, Aleksandra Sałagacka, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Ewa Balcerczak... 5 Czy cichy polimorfizm pojedynczego nukleotydu

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

PL0002304 INIS-PL-0008' .-ma. \.\ i. Bl/iLYSTUiL ih"-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6

PL0002304 INIS-PL-0008' .-ma. \.\ i. Bl/iLYSTUiL ih-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6 INIS-PL-0008' PL0002304.-ma \.\ i Bl/iLYSTUiL ih"-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6 PERKIN ELMER Applied Biosystems PCR amplifikatory DNA termostabilne polimerazy DNA zestawy odczynników akcesoria GeneAmp

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO

ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne przyjête przez Polskie Towarzystwo Urologiczne T³umaczenie: Redaktor: Roman Sosnowski, Ewa

Bardziej szczegółowo

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (Uniwersytet Rzeszowski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA

Bardziej szczegółowo

... We foster a work environment of compassion and understanding, not discrimination or fear.

... We foster a work environment of compassion and understanding, not discrimination or fear. ... Dà ymy do tego, by ludzie yjàcy z HIV/AIDS mogli pracowaç w Êrodowisku sprzyjajàcym zrozumieniu i wspó odczuwaniu, wolnym od l ku i dyskryminacji.... We foster a work environment of compassion and

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja interdyscyplinarna

Rehabilitacja interdyscyplinarna Rehabilitacja interdyscyplinarna Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja interdyscyplinarna pod redakcją Sławomira Jarząba, Andrzeja Pozowskiego, Małgorzaty Paprockiej Borowicz ISBN

Bardziej szczegółowo

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ POSTÊPY PRZECIWCIA A BIOLOGII MONO- KOMÓRKI I POLIKLONALNE I TOM ICH ZASTOSOWANIE 35 2008 SUPLEMENT W CYTOMETRII... NR 24 (17 34) 17 PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Системное лечение больных раком груди со сверхэкспрессией HER2. Часть I

Системное лечение больных раком груди со сверхэкспрессией HER2. Часть I artykuł redakcyjny editorial Curr. Gynecol. Oncol. 2011, 9 (4), p. 227-237 Sylwia Dębska Received: 14.10.2011 Accepted: 02.12.2011 Published: 30.12.2011 Leczenie systemowe chorych na raka piersi z nadekspresją

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów PRACE POGL DOWE Jolanta GOZDOWSKA Magdalena DURLIK Metody leczenia schy³kowej niewydolnoœci nerek u pacjentów zaka onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci HIV The methods of therapy ESRD patients infected

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy 11

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak, Renata Samulak-Zielińska

Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak, Renata Samulak-Zielińska Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 95 102 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak, Renata Samulak-Zielińska

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo