PROGRAM FINAL PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FINAL PROGRAMME"

Transkrypt

1 XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII POLISH DERMATOLOGY IN THE UNION PROGRAM FINAL PROGRAMME

2 SPIS TREŒCI Contents List od Przewodnicz¹cego Zjazdu / Letter From The Congress President 1 Komitet Organizacyjny / Organising Committee 2 Komitet Naukowy / Scientific Committee 3 Sponsorzy / Sponsors 4 Informacje Ogólne / General Information 5 Stoiska firm w hali uczniczka / Company Stands in uczniczka Hall 6 Mapka obiektu / The uczniczka Hall Map 7 Mapa Bydgoskich Hoteli / Hotels in Bydgoszcz 8 Informacja o rejestracji 9 Registration Information 10 Imprezy Towarzysz¹ce 11 Accompanying Events 12 Program Naukowy / Scientific Programme 13 Pogram Zjazdu / Meeting Programme 14 Pogram Szczegó³owy / Detail Programme 16

3 1 LIST OD PRZEWODNICZ CEGO ZJAZDU Letter from the Congress President Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ma zaszczyt organizowaæ po raz pierwszy w historii polskiej dermatologii XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Cieszymy siê bardzo z mo liwoœci przyjêcia Pañstwa w prastarym grodzie za³o- onym przez Kazimierza Wielkiego nad Brd¹, obecnie wskutek rozwoju urbanistycznego, po³o onego równie nad Wis³¹. Bydgoszcz, Toruñ, Che³mno bogate w zabytki, a tak e urokliwe Bory Tucholskie i jeziora województwa kujawsko-pomorskiego czekaj¹ na Pañstwa przyjazd. Chcielibyœmy, aby XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego by³ nie tylko du ym wydarzeniem naukowym, ale równie towarzyskim i kulturalnym, oraz aby pozostawi³ niezapomniane wspomnienia. The Chair and Department of Dermatology of the Ludwik Rydgier Medical University in Bydgoszcz has the honour of organising the 28th Congress of the Polish Society of Dermatology for the first time in the history of Polish dermatology. We are very happy to host you in the ancient city established upon Brda by Kazimierz the Great, now, as a result of city urban expansion located also upon Vistula River. Bydgoszcz, Toruñ, Che³mno, with their abundant historic buildings and also spectacular Bory Tucholskie and lakes of the Kujawsko-Pomorskie Province are waiting for your arrival. We would like the 28th Congress of the Polish Society of Dermatology to be not only a major scientific event but also an unforgettable social and cultural one. W imieniu Komitetu Organizacyjnego z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku On behalf of the Organising Committee with warm greetings and kind regards prof. Waldemar J. Placek

4 2 KOMITET ORGANIZACYJNY Organising Committee Przewodnicz¹cy: President: Honorowy przewodnicz¹cy: Honorary president: Zastêpcy przewodnicz¹cego: Vice-presidents: Sekretarz generalny: General secretary: Skarbnik: Treasurer: Koordynatorzy ds. wspó³pracy z firmami farmaceutycznymi: Co-ordinators for co-operation with pharmaceutical companies: Koordynatorzy ds. korespondencji: Correspondence co-ordinators: Koordynator ds. audiowizualnych: Audiovisual co-ordinatorator: Koordynator ds. zakwaterowania: Accomodation co-ordinatorator: Cz³onkowie: Members: prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek prof. dr hab. n. med. Zenon GwieŸdziñski dr n. med. Franciszka Protas-Drozd dr n. med. Barbara Zegarska dr n. med. Anna Wankiewicz dr n. med. Gra yna Uchañska lek. med. Ewa Skrzeczko-Kwela dr n. med. Lucyna Ka³u na lek. med. Ewa Stypczyñska dr n. med. Krystyna Romañska-Gocka lek. med. Rafa³ Czajkowski lek. med. Pawe³ Skory lek. med. Maria Zysk-Robaczewska lek. med. Krystyna Budrewicz-Burczyk lek. med. Katarzyna Butkiewicz lek. med. Alina Chabior lek. med. Artur Czaplewski mgr Agnieszka Dajnowska lek. med. Aleksandra Grzanka lek. med. Beata Jerzy dr n. med. Danuta Kallas lek. med. Aleksandra Kosiñska dr n. med. Ewa Krzy yñska-malinowska lek. med. Anna Marczuk mgr Magdalena Mrotek lek. med. Izabela Purcel lek. med. Ewa Ratke mgr Agnieszka Reiwer-Przepierska lek. med. Barbara Sokal dr n. med. S³awomir Urbanowski lek. med. Wioletta Weiss-Rostkowska lek. med. El bieta Wysocka SEKRETARIAT ZJAZDU Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Congress Office Chair and Department of Dermatology Ludwik Rydygier Medical University in Bydgoszcz Krystyna Gotówka, Ilona Mazurkiewicz ul. Kurpiñskiego 5, Bydgoszcz, Polska, tel./fax

5 3 KOMITET NAUKOWY Scientific Committee Przewodnicz¹cy: President: Cz³onkowie: Members: prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski dr n. med. Stanis³aw Bajcar prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran dr n. med. Stanis³awa Bielecka-Grzela dr hab. n. med. Wojciech Biernat prof. dr hab. n. med. Maria B³aszczyk-Kostanecka prof. dr hab. n. med. Gra yna Broniarczyk-Dy³a prof. dr hab. n. med. Ligia Brzeziñska-Wcis³o prof. dr hab. n. med. Gra yna Chodorowska prof. dr hab. n. med. Bo ena Chodynicka prof. dr hab. n. med. Maria Cis³o dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz prof. dr hab. n. med. Wies³aw Gliñski dr n. med. Anna Górkiewicz-Petkow prof. dr hab. n. med. Zenon GwieŸdziñski prof. dr hab. n. med. Stefania Jab³oñska prof. dr hab. n. med. Kazimierz Jakubowicz dr n. med. Monika Kapiñska-Mrowiecka prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba dr hab. n. med. Adam Klimowicz prof. dr hab. n. med. Barbara Kotelba-Raszeja dr hab. n. med. Cezary Kowalewski dr n. med. Anna Koz³owska prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner prof. dr hab. n. med. Barbara Lecewicz - Toruñ prof. dr hab. n. med. S³awomir Majewski dr hab. n. med. Romuald Maleszka prof. dr hab. n. med. Walentyna Mazurkiewicz prof. dr hab. n. med. Wiaczes³aw Niczyporuk prof. dr hab. n. med. Adam Nowak prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki prof. dr hab. n. med. Anastazy Omulecki dr hab. n. med. Janusz Prokop dr n. med. Danuta Rosiñska-Borkowska prof. dr hab. n. med. Jadwiga Roszkiewicz prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka prof. dr hab. n. med. Edward Rudzki dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki prof. dr hab. n. med. Wojciech Silny prof. dr hab. n. med. Andrzej Stapiñski prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jêdrzejowska dr hab. n. med. Jacek Szepietowski prof. dr hab. n. med. Ewa Trznadel-BudŸko prof. dr hab. n. med. Janusz Urban prof. dr hab. n. med. El bieta Waszczykowska prof. dr hab. n. med. Adam W³odarkiewicz dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc prof. dr hab. n. med. Hanna Wolska prof. dr hab. n. med. Leszek WoŸniak prof. dr hab. n. med. Stanis³aw Zabielski dr hab. n. med. Wojciech Zegarski prof. dr hab. n. med. Ryszard aba

6 4 SPONSORZY Sponsors JANSSEN-CILAG

7 5 INFORMACJE OGÓLNE General Information Data zjazdu: Congress date: Miejsce zjazdu: Congress place: Oficjalne jêzyki zjazdu: Official congress languages: Szczegó³owe rozk³ady jazdy Komunikacji Miejskiej: Detailed time-tables of the Public Transport: Dojazd: Transportation: 1-5 wrzeœnia 2004 r. September 1-5, 2004 Hala sportowo-widowiskowa uczniczka ul. Toruñska 59, Bydgoszcz Sports hall " uczniczka" 59, Toruñska Street, Bydgoszcz Polski i angielski Polish and English na stronie internetowej zjazdu: on the congress website tramwaj nr 2, 4, 6, 8 z centrum do hali uczniczka by tramcar # 2, 4, 6, 8 from the city centre to "Luczniczka Hall"

8 6 SEKTOR D 1. CONSULTRONIX 2. HEAD & SHOULDERS 3. OLAY 4. GLAXO 5. VICHY i LA ROCHE-POSAY 6. DERMATA KLUB DERMATOLOGA 7. NOVARTIS 8. SCHERING PLOUGH 9. SERONO NAROŻNIK D/C 10. POLFA WARSZAWA 11. HEXAL 12. STIEFEL 13. SOLPHARM STOISKA FIRM W HALI ŁUCZNICZKI Company Stands in Łuczniczka Hall SEKTOR C 14. EUROIMMUN POLSKA 15. ORION PHARMA 16. LEO 17. OPTOPOL 18. 3M 19. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 20a. SERVIER 20b. SERVIER 21. YAMANOUCHI 22. POLFA TARCHOMIN 23. EWOPHARMA NAROŻNIK C/B 24. MSD 25. NEPENTES 26. KIK GEL 27. LEK SEEK 28. DERMATOLOGICA 29. ART ERICA SEKTOR B 30. GALDERMA 31. COSMEDICO 32. CZELEJ 33. HEAD & SHOULDERS 34. POLFA LUBLIN 35. POLFA GRODZISK 36. POLFARMEX 37. ERIS 38. LEA FUTUR 39. BIODERMA 40. AUREPIO-MED 41. BIO-PROFIL 42. L OREAL 43. BLAUFARMA 44. PHARMIX NAROŻNIK B/A 45. JANSSEN-CILAG SEKTOR A 46. UNIA 47. SHAR-POL 48. DR SAWLEWICZ 49. PLUS ULTRA 50. HERMAL PRZY RESTAURACJI 51. BIOS POLSKA 52. MAGNA PHARMIA 53. CRYOFLEX 54. PLIVA 55. JELFA S.A. 56. FENICZE 57. MEDAGRO 58. OCEANIC 59. SCHERING AG 60. KRIOSYSTEM 61. BECHTOLD & CO 62. MEDI MEDIA 63. CORNETIS 64. COHERENT 65. CERCO 66. ARVENA PHARMA 67. BIOFARM 68. MEDICUS 69. JELP 70. URBAN & PARTNER 71. DERM-SERVICE 72. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 73. BEAUFOUR IPSEN 74. POSTĘPY DERMATOLOGII

9 MAPKA OBIEKTU The Łuczniczka Hall Map 7

10 8 MAPA BYDGOSKICH HOTELI Hotels in Bydgoszcz Miejsce zjazdu Hala Sportowa uczniczka ul. Toruñska 59 Congress Place Sports Hall uczniczka 59, Toruñska Street

11 9 INFORMACJA O REJESTRACJI OP ATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE: wstêp na wyk³ady teczkê zjazdow¹ z materia³ami zjazdowymi certyfikat uczestnictwa udzia³ w ceremonii otwarcia i zamkniêcia zjazdu udzia³ w spektaklu operowym po³¹czonym z balem maskowym Noc w Wenecji Bydgoskiej udzia³ w kostiumowej imprezie plenerowej Szalone lata 50-te, 60-te GODZINY OTWARCIA BIURA ZJAZDU (HALA UCZNICZKA ): 1 wrzeœnia wrzeœnia wrzeœnia wrzeœnia wrzeœnia Op³ata rejestracyjna w czasie zjazdu: 600 PLN

12 10 REGISTRATION INFORMATION REGISTRATION FEE COVERS: entrance to lectures congress bag with congress materials certificate of attendance participation in the opening and closing ceremonies participation in an open-air event Night in Venice participation in fancy dress ball Crazy 50-thies, 60-thies OPENING HOURS OF THE CONGRESS OFFICE ( UCZNICZKA HALL): September September September September September Registration fee on desk: 150 EURO

13 11 IMPREZY TOWARZYSZ CE 1 września Ceremonia otwarcia zjazdu Koncert Orkiestry Straussa - dyrygent Marek Czeka³a (sponsor - MSD) Spektakl laserowy Œwiat³o i dÿwiêk (sponsor - YAMANOUCHI) Raut powitalny (sponsor - YAMANOUCHI) 2 września Spektakl operowy (sponsor - GALDERMA) po³¹czony z balem maskowym Noc w Wenecji bydgoskiej (sponsor - Janssen-Cilag) 3 września Walne zebranie delegatów PTD Impreza plenerowa Szalone lata 50-te, 60-te (bankiet sponsorowany przez firmy Vichy i La Roche-Posay) 4 września Wieczór w dyskotekach 5 września Ceremonia zamkniêcia zjazdu Koktajl po egnalny Wycieczki organizowane przez PBP ORBIS Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy dla uczestników zjazdu w okresie Zgłoszenia w Biurze zjazdowym. Bydgoszcz - miasto Zwiedzanie bydgoskiej starówki. 3 godziny. Bezp³atnie. Bydgoszcz-Toruń Zwiedzanie miasta, muzeum Miko³aja Kopernika, ratusza, miasteczka akademickiego. 6 godzin. Koszt 50 PLN od osoby, przy udziale minimum 30 osób. Bydgoszcz Szlak Piastowski (Żnin, Wenecja, Biskupin) 6 godzin. Koszt 60 PLN od osoby, przy udziale minimum 30 osób.

14

15 13 PROGRAM NAUKOWY Scientific Programme 1. Pokaz przypadków / Case presentation 2. Choroby alergiczne / Allergologic diseases 3. uszczyca / Psoriasis 4. Choroby tkanki ³¹cznej / Connective tissue diseases 5. Wspó³czesna immunoterapia / Contemporary Immunotherapy 6. Choroby pêcherzowe / Bullous diseases 7. Onkologia / Oncology 8. Zaburzenia barwnikowe i fotodermatozy / Pigmentary disorders and photodermatoses 9. Dermatochirurgia / Dermatosurgery 10. Mikologia / Mycology 11. Epidemiologia i genetyka / Epidemiology and genetics 12. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ / Sexually transmitted diseases 13. Dermatologia dzieciêca / Pediatric dermatology 14. Dermatologia estetyczna / Aesthetic dermatology 15. Choroby ow³osionej skóry g³owy / Scalp and hair diseases 16. Psychodermatologia / Psychodermatology 17. Dermatopatologia / Dermatopathology 18. Varia

16

17 15 PROGRAM ZJAZDU MEETING PROGRAMME Środa / Wednesday Kurs Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych Euroimmun - sala A Euroimmun course Advances in diagnostic of autoimmunological diseases - hall A Workshop: Formy Galenowe Vichy - sala B Workshop: Vichy Galenous forms - hall B Ceremonia otwarcia - sala główna Opening ceremony - main hall Czwartek / Thursday Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Sesja plenarna - sala główna Plenary session - main hall Choroby alergiczne - sala główna Allergic diseases - main hall Dermatologia estetyczna - sala A Aesthetic dermatology - hall A Choroby pęcherzowe - sala B Bullous diseases - hall B Onkologia - sala C Oncology - hall C Dermatochirurgia - sala D Dermatosurgery - hall D Piątek / Friday Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Sesja plenarna - sala główna Plenary session - main hall Zaburzenia barwnikowe i fotodermatozy - sala główna Pigmentary disorders and photodermatoses - main hall Współczesna immunoterapia - sala A Contemporary immunotherapy - hall A Choroby tkanki łącznej - sala B Connective tissue diseases - hall B Mikologia - sala C / Mycology - hall C Choroby przenoszone drogą płciową - sala D Sexually transmitted diseases - hall D Sobota / Saturday Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Łuszczyca - sala główna Psoriasis - main hall Sesja satelitarna Elidel Novartis - sala główna Elidel Novartis Satellite session - main hall Dermatologia dziecięca - sala A Pediatric dermatology - hall A Galderma Leczenie trądziku - sala A Galderma Acne treatment - hall A Dermatopatologia - sala B Dermatopathology - hall B Psychodermatologia - sala B Psychodermatology - hall B Epidemiologia i genetyka - sala C Epidemiology and genetics - hall C Choroby skóry owłosionej głowy - sala C Scalp and hair diseases - hall C Sympozja satelitarne - sala D Botox - Allergan Sattelitte symposia - hall D Botox Allergan Niedziela / Sunday Forum młodych - sala główna Youth Forum - main hall Sesja plakatowa - sala A Poster Session - hall A Varia - sala B / Hall B Ceremonia zamknięcia - sala główna Closing ceremony - main hall

18 16 PROGRAM SZCZEGÓ OWY DETAIL PROGRAMME Środa r. / Wednesday, September 1, Workshop: Formy Galenowe, Vichy - sala B Workshop: Galenous Forms, Vichy - hall B Kurs: Postêpy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych, Euroimmun - sala A Course: Progress in diagnostics of autoimmunological diseases, Euroimmun - hall A Posiedzenie Zarz¹du G³ównego - hotel Orbis. Board meeting - Orbis Hotel Ceremonia otwarcia - sala g³ówna. Opening Ceremony - main hall Koncert Orkiestry Straussa - dyrygent Marek Czeka³a. (MSD) Concert of Strauss Orchestra - directed Marek Czeka³a. (MSD) Spektakl laserowy Œwiat³o i dÿwiêk. (Yamamouchi) Laser show. (Yamamouchi) Raut powitalny: Polska Dermatologia w Unii Europejskiej. (Yamamouchi) Coming party: Polish Dermatology In the European Union. (Yamamouchi) Czwartek r. / Thursday, September 2, Pokaz przypadków - sala główna Case presentation - main hall Przewodnicz¹cy / Chairman: Stefania Jab³oñska - Warszawa, Maria B³aszczyk-Kostanecka - Warszawa Anna Sysa-Jêdrzejowska - ódÿ 1. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, pseudoscleroderma. Graft versus host disease, pseudoscleroderma. Placek W., Protas-Drozd F., Wysocki M., Wankiewicz A., Weiss-Rostkowska W., Ko³tan S. - Bydgoszcz 2. GVHD. Zmiany twardzinopodobne typu ls. GVHD. Type ls scleroderma-like changes. Górkiewicz-Petkow A. - Warszawa 3. Zmiany twardzinopodobne w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia w¹troby. Scleroderma-like changes in the course of autoimmunological hepatitis. Narbutt J., Lesiak A., Kuydowicz J., Kwiecieñ A., Sysa-Jêdrzejowska A. - ódÿ 4. Dermatomyositis u pacjentki z rakami piersi. 15-letnia obserwacja. Dermatomyositis in a patient with breast cancers. 15-year observation. Kapiñska-Mrowiecka M., Juszczyñska-Darasz B. - Kraków 5. Przerzuty raka sutka do skóry. Metastases of mastocarcinoma to the skin. Makarewicz M., Kalbarczyk K., Bierzniewska B. - Warszawa 6. Nadmierne rogowacenie epidermolityczne u 13-miesiêcznej dziewczynki. Epidermolytic hyperkeratosis in a 13-month-old girl. Urban J., Wawrzycki B., Jazienicka I., K¹dziela-Wypyska G., Pietrzak A. - Lublin 7. Epidermolytic hyperkeratosis. Kowalewski C., Karniszewski L. - Warszawa 8. Zespó³ Proteus: opis przypadku. Proteus syndrome: case study. Uchañska G., Wankiewicz A., Protas-Drozd F., Romañska-Gocka K., Kowalski I.M., Placek W. - Bydgoszcz 9. Mnogie nab³oniaki podstawnokomórkowe w obrêbie znamienia naczyniowego u pacjenta z zespo³em Sturge-Webera - opis przypadku. Multiple basal cell eptitheliomae within the vascular naevus in patient with Sturge-Weber syndrome - case study. uczkowska M., Fedorowicz J., Bowszyc-Dmochowska M. - Poznañ 10. Guzki siostry Mary-Joseph w przebiegu raka pêcherzyka ó³ciowego. Sister Mary-Joseph nodules in the course of carcinoma of the gallbladder. Wielowieyska-Szybiñska D., Wojas-Pelc A., Goszcz A. - Kraków 11. Przypadek ciê kiej, uogólnionej epidermolysis bullosa simplex w rodzinie z dominuj¹c¹, ³agodn¹, zlokalizowan¹ odmian¹ typu Weber-Cockayne. A case of severe generalized epidermolysis bullosa simplex in a family with a benign localized Weber-Cockayne type variation. Kowalewski C., Hashimoto T. - Warszawa

19

20 Limfocyty typu T w atopowym zapaleniu skóry (AD). T cells in atopic dermatitis Deleuran M. - Aarhus (Dania) Produkcja cytokin typu Th1 i Th2 przez aktywowane jednoj¹drzaste komórki krwi obwodowej u chorych z atopowym zapaleniem skóry - zwi¹zek ze stanem klinicznym i kolonizacj¹ skóry przez S.aureus. Th1 and Th2 types cytokine produktion by the activated PBMCs from atopic patients - relation to the clinical status and S.aureus skin colonization. Kêdzierska A., Kapiñska-Mrowiecka M., Czubak M., Pryjma J. - Kraków Apoptoza limfocytów T krwi obwodowej - zwi¹zek z gêstoœci¹ kolonizacji skóry przez szczepy z gatunku Staphylococcus aureus u chorych z atopowym zapaleniem skóry. SEB-induced apoptosis of peripheral blood lymphocytes linked to the colonization intensity with Staphylococcus aureus in atopic dermatitis patients. Kêdzierska A., Kapiñska-Mrowiecka M., Czubak M., Kaszuba-Zwoiñska M., S³odowska-Hajduk Z., Pryjma J. - Kraków Wybrane bia³ka eozynofili jako wskaÿnik stanu zapalnego u chorych na atopowe zapalenie skóry. Selected eosinophil proteins as marker of inflammation in atopic dermatitis patients. Jenerowicz D., Czarnecka-Operacz M., Silny W. - Poznañ Ocena wydzielania leukotrienów cysteinylowych w skórze atopowej po podaniu œródskórnym alergenu wziewnego z wykorzystaniem mikrodializy skórnej. Evaluation of the cysteinyl leucotriens secretion in the atopic skin following allergen challenge with use of microdialysis. Perzanowska-Stefañska M., Friedmann P.S., Clough G.F., Church M.K., Sampson A.P., Maleszka R. - Szczecin Uczulenie na alergeny powietrznopochodne i pokarmowe w grupie chorych na AZS z wysokim poziomem ca³kowitego IgE. Food and air-borne allergens in patients with atopic dermatitis with high total IgE. Gliñska O., Gliñski W., Piero yñska-dubowska M. - Warszawa Py³ki traw, drzew i chwastów s¹ czynnikami zaostrzaj¹cymi zespó³ atopowego wyprysku / zapalenia skóry (AEDS). Wyniki wstêpne. Grass, tree and weed pollens are exacerbation factors of atopic eczema / dermatitis syndrome (AEDS). Preliminary results. Janowska E., Kurek M. - Szczecin Klasyfikacja atopowego zapalenia skóry na podstawie wyników testów alergologicznych. Classification of atopic dermatitis based on allergological test results. Samochocki Z., Owczarek W., Zabielski S. - Warszawa Zastosowanie atopowych testów p³atkowych w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry. Introduction of atopy patch tests in atopic dermatitis diagnosis. Samochocki Z., Owczarek W., Zabielski S. - Warszawa Atopowe testy p³atkowe w diagnostyce atopowego zapalenia skóry. Atopy patch tests in diagnostics of atopic dermatitis. Czarnecka-Operacz M., Bator-Wegner M., Silny W. - Poznañ Przerwa / Break Część 2 / Part 2 Przewodnicz¹cy / Chairman: Wies³aw Gliñski - Warszawa, Jan D. Bos - Amsterdam (Holandia), Sakari Reitamo - Helsinki (Finlandia) Atopowe zapalenie skóry: nowe spojrzenie na terapiê. Atopic dermatitis: new insight in therapy. Bos J. - Amsterdam (Holandia) Miejscowe immunomodulatory w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Topical immunomodulators in the treatment of atopic dermatitis. Reitamo S. - Helsinki (Finlandia)

21 Wybrane alergeny kontaktowe atopowego zapalenia skóry i wyprysku podudzi. Some contact allergens in atopic dermatitis and stasis dermatitis. Rudzki E., Rebandel P. - Warszawa Poziom rozpuszczalnego receptora CD23 oraz ca³kowitej alergenowo swoistej IgE w surowicy chorych z alergicznym wypryskiem kontaktowym i atopowym. The level of the soluble receptor CD23 as well as total and alergen specific IgE in the patients suffering from atopic and allergic contact dermatitis. Obtu³owicz A., Antoszczyk G., Kapusta M., Naskalski J., Obtu³owicz K., Porêbski G., Wojas-Pelc A. - Kraków Alergia kontaktowa na sk³adowe perfum: izoeugenol i eugenol. Contact sensitivity to perfume constituents: eugenol and isoeugenol. Rudzki E., Rebandel P.,Jaworski E. - Warszawa Nadwra liwoœæ kontaktowa na alergeny roœlin zio³owych. Contact sensitivity to compositae allergens. Jovanoviæ M. - Novi Sad Objawy chorobowe u kobiet z nadwra liwoœci¹ na nikiel. Morbid signs / symptoms in women with hypersensitivity to nickel. Karaœ Z. - Poznañ Drug hypersensitivity syndrom - zespó³ nadwra liwoœci lekowej. Drug hypersensitivity syndrome. Saczonek A. - Olsztyn Nadwra liwoœæ na leki u chorych leczonych w Oddziale Dermatologicznym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w latach Drug sensitization in patients treated in the Dermatological Department of Municipal Hospital in Olsztyn in Rybak D., Obyrn J., Rybak B. - Olsztyn Autoimmunologiczne t³o w przewlek³ej pokrzywce idiopatycznej i astmie oskrzelowej. Autoimmunological background in chronic idiopathic urticaria (CIU) and bronchial asthma. Setkowicz M., Mastalerz L., Szczeklik A. - Kraków Dermatologia estetyczna - sala A Aesthetic dermatology - hall A Część 1 / Part 1 Przewodnicz¹cy / Chairman: Gra yna Broniarczyk-Dy³a - ódÿ, Anna Górkiewicz-Petkow - Warszawa, Ewa Trznadel-BudŸko - ódÿ Estrogeny a skóra- mechanizm dzia³ania i zastosowanie w dermatologii. Estrogens and the skin - the mechanism of action and their use in dermatology. Juszkiewicz-Borowiec M., Wojnowska D., Chodorowska G. - Lublin Utrata gêstoœci skóry w czasie menopauzy a zastosowanie kremów koryguj¹cych. Skin density loss at menopause and the interest of topical correcting care. Bouloc A. - Creteil (Francja) Rola substancji czynnych wystêpuj¹cych w preparatach kosmetycznych opóÿniaj¹cych procesy starzenia skóry. The role of active substances as components of anti-aging cosmetics. Zegarska B., Ka³u na L., Bojarowicz H. - Bydgoszcz Wp³yw menopauzy na starzenie skóry - wspó³czesne pogl¹dy na mo liwoœci leczenia. The influence of menopause on skin aging - current possibilities of treatment. Wojnowska D., Juszkiewicz-Borowiec M., Chodorowska G. - Lublin

22 Ocena wp³ywu niacynamidu w kompleksie witaminowo-mineralnym na objawy starzenia skóry. Efficacy of niacinamide in vitamin / mineral complex in reduction of skin ageing. Broniarczyk-Dy³a G., Wawrzycka-Kaflik A., Prusiñska-Bratoœ M. - ódÿ Potrzeba szerokopasmowej ochrony przeciws³onecznej w zapobieganiu fotodermatozom wywo³ywanym przez promienie UVA. Needs for a broadspectrum sunscreen in the protection of UVA induced photo-dermatosis. Rougier A. - Asinieres (Francja) Rola peelingów z u yciem alpha hydroksykwasów w prowadzeniu pacjentów z tr¹dzikiem. Peels with alpha hydroxy acids in acne. Chlebus E. - Warszawa Badanie surowiczego stê enia VEGF u pacjentów z tr¹dzikiem poddanych zabiegowi peelingu œrednio-g³êbokiego (70% kwas glikolowy +25% kwas trójchlorooctowy). VEGF serum level in patients with juvenile acme treated with medium-deep peel (70% glycol acid +25% trichloroacetate acid). Roguœ-Skorupska D., Kowal M., Chodorowska G. - Lublin Nowe podejœcie do od ywczych sk³adników: stosowanie w zapobieganiu starzenia siê skóry. A new approach in nutritional suplement: application for skin ageing. Manissier P., Richelle M., Mahey. Y. - Francja Zjawisko pilli bigemini wystêpuj¹ce po zastosowaniu lasera diodowego. Pili bigemini phenomenon induced by diode laser. Kaniowska E. - Wroc³aw Dyskusja / Discussing Przerwa / Break Część 2 / Part 2 Przewodnicz¹cy / Chairman: Gra yna Broniarczyk-Dy³a - ódÿ, Hana Zelenkova - Svidnik (S³owacja), Lidia Rudnicka - Warszawa Stosowanie preparatów zawieraj¹cych Ichtiol jasny w praktyce dermatologicznej. The use of preparation containing Ichtyol pale dermatocosmetic praxis. Zelenkova H., Jautova J., Stracenska J. - Svidnik (S³owacja) Nadpotliwoœæ czo³a i skóry ow³osionej g³owy: leczenie za pomoc¹ toksyny botulinowej A. Forehead and scalp hyperhidrosis: successful treatment with botulin toxin A. Kaniowska E. - Wroc³aw Metoda (planowania eksperymentu) Taquchi w ocenie miejscowego przenikania kwasu askorbiowego w skórze ludzkiej. A first order experimental design to assess topical ascorbic acid penetration in human dermis. Humbert Ph., Murel P., Leveque N., Mac-Mary S., Makki S., Kantelip J.P. - Saint-Jacques (Francja) Znaczenie badania TEWL w pielêgnacji skóry. The importance of trans-epidermic water loss (TEWL) test in skin care. Zegarska B., Ka³u na L., Kendzierska M., Bojarowicz H. - Bydgoszcz Najnowsze typy pod³o y leków i kosmetyków. Advances in drug and cosmetic vehicles. Placek W., Œwider R. - Bydgoszcz Physiogel krem w leczeniu suchoœci skóry. Physiogel cream in the treatment of dry skin. Salomon J., Szepietowski J. - Wroc³aw Zastosowanie makija u koryguj¹cego w przebiegu ró nych schorzeñ dermatologicznych. Corrective make-up on the course of various dermatological illnesses. Zegarska B., Tabaczyñski O. - Bydgoszcz

23 Skutecznoœæ i tolerancja kremu zawieraj¹cego lamelarne lipidy fizjologiczne i endokannabinoidy w leczeniu œwi¹du mocznicowego. Efficacy and tolerance of the cream containing structured physiological lipids with endocannabinoids in the treatment of uraemic pruritus. Szepietowski J., Reich A., Szepietowski T. - Wroc³aw Osobowoœæ m³odzie y ze zmianami skórnymi w przebiegu tr¹dzika m³odzieñczego na podstawie testu NEO-FFI. Personality of teenagers with skin changes on the course of juvenile acne based on NEO-FFI test. Zegarska B., Izdebski P., Barska K. - Bydgoszcz Dyskusja / Discussing Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków sekcji Dermatologii Estetycznej PTD: - Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Sekcji - Wybór nowego Zarządu Sekcji Debrief and election meeting of the Aesthetical Dermatology section members PTD: - Debriefing the resigning section board work - Election of a new board of section Choroby pęcherzowe - sala B / Bullous diseases - hall B Przewodnicz¹cy / Chairman: Cezary Kowalewski - Warszawa, El bieta Waszczykowska - ódÿ, Mariusz Dmochowski - Poznañ Badania patogennoœci przeciwcia³ pêcherzycowych u chorych na pêcherzycê zwyk³¹ w ró nych okresach aktywnoœci choroby oraz u bezobjawowych cz³onków ich rodzin. Pathogenicity of pemphigus antibodies in patients with pemphigus vulgaris of different activity and their healthy relatives. Krajewski M., Torzecka J.D., Narbutt J., WoŸniak K., Mackiewicz W., Sysa-Jêdrzejowska A., Kowalewski C. - Warszawa, ódÿ Z³ogi IgG, IgG 1 i IgG 4 w mieszkach w³osowych a przeciwcia³a przeciwko desmogleinom 1 i 3 w pêcherzycy. Deposits of IgG, IgG1 and IgG4 in hair follicles in relation to antibodies to desmoglein 1 and 3 in pemphigus. Dañczak-Pazdrowska A., Bowszyc-Dmochowska M., Dmochowski M. - Poznañ Nietypowy przypadek choroby pêcherzowej z ponadpodstawn¹ akantoliz¹ o obrazie klinicznym i immunologicznym pêcherzycy liœciastej: teoria kompensacji. Atypical case of bullous disease with suprabasal acantholysis with clinical and immunological feature of pemphigus foliaceus: the competence theory. Mackiewicz W., Hashimoto T., WoŸniak K., Kowalewski C. - Warszawa Osobliwoœci rozpoznania w autoimmunizacyjnych dermatozach pêcherzowych. Opis dwóch przypadków. Peculiarities of diagnosis in autoimmune bullous diseases. Report of two cases. Bowszyc-Dmochowska M., Wolnik-Trzeciak G., Dañczak-Pazdrowska A., Dmochowski M. - Poznañ Elastaza neutrofilowa, MBP, IL-5 i IL-8 a przeciwcia³a przeciwko NC16a w pemfigoidzie pêcherzowym. Neutrophil elastase, MBP, IL-5 and IL-8 relation to antibodies to NC16a in bullous pemphigoid. Dañczak-Pazdrowska A., Bowszyc-Dmochowska M., Wolnik-Trzeciak G., Dmochowski M. - Poznañ Udzia³ metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów w patogenezie wybranych chorób pêcherzowych. Matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in pathogenesis of some bullous diseases. ebrowska A., Dziadkowska-Bartkowiak B., Waszczykowska E. - ódÿ Przydatnoœæ metody ELISA w diagnostyce pemfigoidu. The usefulness of ELISA test in diagnosis of pemphigoid. Narbutt J., Waszczykowska E., Lukamowicz J., Torzecka J.D. - ódÿ

Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna"

Program konferencji Dermatologia interdyscyplinarna Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 17.00-17.15 Uroczyste otwarcie Prof. Waldemar Placek 17.15-17.40 Przemówienia zaproszonych gości 17.40 18.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne skóry

Choroby alergiczne skóry POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII Dwumiesiêcznik pod redakcj¹ PROF. DR. HAB. JERZEGO BOWSZYCA I PROF. DR. HAB. WOJCIECHA SILNEGO Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI SDW. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych. Dermatologia w wojsku - nowe wyzwania

PROGRAM KONFERENCJI SDW. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych. Dermatologia w wojsku - nowe wyzwania PROGRAM KONFERENCJI SDW II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych Dermatologia w wojsku - nowe wyzwania O KONFERENCJI Bronisławów, 31 maja 2012 r. Panowie Oficerowie! Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZYGMUNT ADAMSKI ANDRZEJ KASZUBA

ZYGMUNT ADAMSKI ANDRZEJ KASZUBA D e r m a t o lo g ia d l a KOSMETOLOGÓW R edakcja naukow a w yd a n ia II PROF. DR HAB. N. MED. ZYGMUNT ADAMSKI PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ KASZUBA Dermatologia dla kosmetologów Redakcja naukowa wydania

Bardziej szczegółowo

Gliński W, Butkiewicz O Zaburzenia rogowacenia w chorobach skóry Przegląd Dermatologiczny 2001: 88

Gliński W, Butkiewicz O Zaburzenia rogowacenia w chorobach skóry Przegląd Dermatologiczny 2001: 88 Olga Glińska ( Butkiewicz ) Publikacje: Blaszczyk M, Butkiewicz O, Królicki L, Jabłońska S Podwójne linie zanikowe Sclerodermia en coup de sabre: związek z postępującym połowiczym zanikiem twarzy Przegląd

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Dermatologia

SYLABUS. Dermatologia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Wydział Lekarski I Dermatologia Nazwa kierunku studiów Kierunek Lekarski Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Studia I stopnia stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Piątek 20.03.2015. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, a jeżeli tak to dlaczego? Anafilaksja pokarmowa u niemowląt i małych dzieci

Piątek 20.03.2015. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, a jeżeli tak to dlaczego? Anafilaksja pokarmowa u niemowląt i małych dzieci Piątek 20.02015 CEREMONIA INAUGURACYJNA 150 100 SESJA INAUGURACYJNA 100 130 Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? Przewodniczenie: Prof. Zbigniew Bartuzi Prof. Bolesław Samoliński Czy rzeczywiście nastąpił

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku PWSZSand/KO/S/A/13, PWSZSand/KO/N/A/13, polskim Dermatologia angielskim Dermatology 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci marsz alergiczny

Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci marsz alergiczny PODYPLOMOWA SZKOŁA PEDIATRII / POSTGRADUATE SCHOOL OF PAEDIATRICS 141 Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci marsz alergiczny The symptomatology of allergic diseases in children allergic march Grażyna

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, 13.00-13.30

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Kalendarz imprez 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Varia Kalendarium DE KALENDARZ DERMATOLOGA 2015/2016 kongresy kursy konferencje w Polsce 22 24 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

20.03.2015 Piątek. 1. Diagnostyka in vitro co trzeba wiedzieć 14.30-14.50. 2. Testy skórne przydatność i interpretacja 14.50-15.10

20.03.2015 Piątek. 1. Diagnostyka in vitro co trzeba wiedzieć 14.30-14.50. 2. Testy skórne przydatność i interpretacja 14.50-15.10 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? Prof. Bolesław Samoliński 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Historia dermatologii estetycznej 11. Natalia Zdanowska, Waldemar Placek, Grażyna Broniarczyk-Dyła, Anna Pajor

SPIS TREŚCI. Historia dermatologii estetycznej 11. Natalia Zdanowska, Waldemar Placek, Grażyna Broniarczyk-Dyła, Anna Pajor SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Historia dermatologii estetycznej 11 Natalia Zdanowska, Waldemar Placek, Grażyna Broniarczyk-Dyła, Anna Pajor ROZDZIAŁ 2 Odpowiedzialność prawna lekarza dermatologa 13 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

podręcznik chorób alergicznych

podręcznik chorób alergicznych podręcznik chorób alergicznych Gerhard Grevers Martin Rócken ilustracje Jurgen Wirth Redaktor wydania drugiego polskiego Bernard Panaszek I. Podstawy alergologii... 1 II. Diagnostyka chorób alergicznych...

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 1. Adres jednostki: NAZWA JEDNOSTKI: Adres: Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytet Medycznyw Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49 60 355 Poznań Tel. /Fax

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce?

Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce? Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce? Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba Krajowy Konsultant w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii SKŁAD ZESPOŁU: Przewodniczący Zespołu: Prof.

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman...

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman... Spis treêci Wst p Jerzy Kruszewski....................... 15 PiÊmiennictwo........................... 18 Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman.....................

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Poznań, 21 23 maja 2015 roku Pobierz aplikacją mobilną XXI ZJAZDU PTCHO GŁÓWNY SPONSOR ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER Sesja Młodych przy XXI Zjeździe Polskiego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Przedmowa... 11

Spis Treści. Przedmowa... 11 Spis Treści Przedmowa................................................ 11 Rozdział 1 Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii jamy ustnej Maria Anna Nowakowska.................................. 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY ZŁOTY SPONSOR

ORGANIZATORZY WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY ZŁOTY SPONSOR Koleżanki i Koledzy Mam przyjemność już po raz trzynasty zaprosić Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową Alergia Astma Immunologia Kliniczna, która odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Maria Szczotka ROZPRAWA HABILITACYJNA

Maria Szczotka ROZPRAWA HABILITACYJNA Maria Szczotka ZASTOSOWANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ DO OCENY EKSPRESJI BIAŁKA gp51 WIRUSA ENZOOTYCZNEJ BIAŁACZKI BYDŁA (BLV) W LIMFOCYTACH ZAKAŻONYCH ZWIERZĄT ROZPRAWA HABILITACYJNA RECENZENCI: prof. dr

Bardziej szczegółowo

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00 Strona 1 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ''X SZCZECIŃSKO-POZNAŃSKIE SPOTKANIA REUMATOLOGICZNE '' 15-17 MAJ 2014 KOŁOBRZEG DZIEŃ 1 15-05-2014 CZWARTEK ZAKWATEROWANIE Otwarcie konferencji 00:10 15:45:00

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2013 R. OTWARCIE FORUM 16.15-16.30. SESJA INAUGURACYJNA 16.30-18.00 Astma i POChP od urodzenia na całe życie

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2013 R. OTWARCIE FORUM 16.15-16.30. SESJA INAUGURACYJNA 16.30-18.00 Astma i POChP od urodzenia na całe życie CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2013 R. OTWARCIE FORUM 16.15-16.30 SESJA INAUGURACYJNA 16.30-18.00 Astma i POChP od urodzenia na całe życie Sesja organizowana w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth Program Konferencji 09.00 10.00 Spotkanie nadzoru specjalistycznego 10.30 10.40 Rozpoczęcie konferencji Maciej Krzakowski 10.40 11.25 Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE P R O G R A M R A M O W Y 2 października 2015 r. (piątek) Miejsce Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 Godz. 13.30-14.30 INAUGURACJA SYMPOZJUM Prowadzenie Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 5. 1 Skóra 13

Przedmowa... 5. 1 Skóra 13 Przedmowa... 5 1 Skóra 13 1.1 Znaczenie skóry dla człowieka... 13 1.2 Zadania skóry.... 13 1.3 Budowa skóry.... 15 1.3.1 Naskórek... 16 1.3.2 Skóra właściwa.... 20 1.3.3 Tkanka podskórna... 21 1.4 Gruczoły

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dermatologia kliniczna: szybka diagnoza i doskonalenie umiejętności praktycznych Wisła, 7 10 kwietnia 2011 r. Organizator: Katedra

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

W czasie studiów poza obowiązkowymi praktykami odbyłam również dodatkowe staże zagraniczne:

W czasie studiów poza obowiązkowymi praktykami odbyłam również dodatkowe staże zagraniczne: CURRICULUM VITAE Dr n med. Maria Weryńska-Kalemba Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii ŚUM Szpital Specjalistyczny w Zabrzu maria.werynska@gmail.com tel. 664968021

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

11.03.2016 Piątek. 1. Alergia a nietolerancja pokarmowa co trzeba wiedzieć? 13.00-13.30

11.03.2016 Piątek. 1. Alergia a nietolerancja pokarmowa co trzeba wiedzieć? 13.00-13.30 11.03.2016 Piątek GODZ. 12.45 Ceremonia Inauguracyjna GODZ. 13.00 14.45 Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2016 roku co dalej? Prof. Maciej Kaczmarski 1. Alergia a nietolerancja pokarmowa co trzeba

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego

i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 19.00 19.30 Wykład inauguracyjny im. Profesora Kazimierza Rybińskiego PROGRAM RAMOWY Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkanie Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologiczneej 16 18. 06. 2016 Warszawa Czwartek 16.06.2016

Bardziej szczegółowo

3 rd International Conference of the Medical University of Lublin

3 rd International Conference of the Medical University of Lublin 3 rd International Conference of the Medical University of Lublin 10 th anniversary of the first Intraoperative Radiotherapy in Lublin Scientific Committee Chairman W. Polkowski Members A. Barański (the

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

Juvenile dermatomyositis. Mariusz Domagalski VI rok, I WL

Juvenile dermatomyositis. Mariusz Domagalski VI rok, I WL Juvenile dermatomyositis Mariusz Domagalski VI rok, I WL Juvenile dermatomyositis (JDM) < 16 r.ż. : = 2 : 1 Dwa szczyty: 5 9 r.ż., okres dojrzewania 1-3/1000.000/rok Najczęstsza miopatia zapalna u dzieci

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Sesje. "POLASTMA - Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny" 16.00-17.30

Sesje. POLASTMA - Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny 16.00-17.30 ŚRODA 25.03.2009 Sesje SESJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA I 14.00-15.45 "POLASTMA - Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny" Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

CEREMONIA INAUGURACYJNA 17.15 17.30 SESJA INAUGURACYJNA 17.30 19.00. 1. 50 lat od odkrycia IgE 17.30 17.50

CEREMONIA INAUGURACYJNA 17.15 17.30 SESJA INAUGURACYJNA 17.30 19.00. 1. 50 lat od odkrycia IgE 17.30 17.50 ŚRODA 13.04.2016 CEREMONIA INAUGURACYJNA 17.15 17.30 SESJA INAUGURACYJNA 17.30 19.00 Alergologia 2016 Sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez PTA Przewodniczący: Prof.

Bardziej szczegółowo

K.1.8 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Forma studiów

K.1.8 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.8 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na Oficjalne otwarcie Oddziału Hematoonkologii w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie oraz Międzynarodową Konferencję Naukową

Bardziej szczegółowo

Konferencje, kursy SIERPIEŃ WRZESIEŃ. W dniach 31 sierpnia 2 września 2007 r. odbędą się w Łebie IV Usteckie Dni Onkologiczne

Konferencje, kursy SIERPIEŃ WRZESIEŃ. W dniach 31 sierpnia 2 września 2007 r. odbędą się w Łebie IV Usteckie Dni Onkologiczne Konferencje, kursy SIERPIEŃ W dniach 31 sierpnia 2 września 2007 r. odbędą się w Łebie IV Usteckie Dni Onkologiczne Tematami Konferencji będą: Rak tarczycy Powikłania leczenia onkologicznego: - występowanie,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik Profilaktyka i leczenie czerniaka Dr n. med. Jacek Calik Czerniaki Czerniaki są grupą nowotworów o bardzo zróżnicowanej biologii, przebiegu i rokowaniu. Nowotwory wywodzące się z melanocytów. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Lek. Joanna Marciniak

Lek. Joanna Marciniak Lek. Joanna Marciniak Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we lekarz rezydent Wpływ atopowego zapalenia skóry na jakość życia chorych dzieci

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI MIEJSCOWEGO LECZENIA ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY PREPARATAMI CYKLOPIROKSOLAMINY, METRONIDAZOLU I TAKROLIMUSU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI MIEJSCOWEGO LECZENIA ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY PREPARATAMI CYKLOPIROKSOLAMINY, METRONIDAZOLU I TAKROLIMUSU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KLINIKA DERMATOLOGII I WENEROLOGII Katarzyna Anna Kopania ANALIZA SKUTECZNOŚCI MIEJSCOWEGO LECZENIA ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY PREPARATAMI CYKLOPIROKSOLAMINY, METRONIDAZOLU

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 38 suplement 1 2011 Folia Medica Lodziensia, 2011, 38/S1:5-124 ZNACZENIE WYBRANYCH POPULACJI KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH W LECZENIU ZAOSTRZEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Środa, 21 września 2016 r. 12.00 19.30 PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe 19.30 20.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Wykład organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

moduł: przedmioty kierunkowe, przedmiot obowiązkowy,

moduł: przedmioty kierunkowe, przedmiot obowiązkowy, KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu DR w języku polskim Dermatologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim Dermatology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Raki: rak podstawnokomórkowy rak kolczystokomórkowy rak płakonabłonkowy Czerniak Nowotwory złośliwe skóryrak podstawnokomórkowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 21 Przedmowa sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiciela NRA w EuroPharm Forum................

Bardziej szczegółowo

Alergiczne choroby oczu

Alergiczne choroby oczu Alergiczne choroby oczu Podział alergicznych chorób oczu wg obrazu klinicznego Do alergicznych chorób oczu zaliczamy obecnie następujące jednostki chorobowe (podział zaproponowany przez polskich autorów)*:

Bardziej szczegółowo