TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES"

Transkrypt

1 HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY

2 HISTORIA MIASTA Tczew po³o ony jest na Kociewiu, drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdañskiego. Kociewie szczyci siê interesuj¹c¹ kultur¹ i tradycj¹, w³asnym dialektem oraz dorobkiem twórczym. Tczew jest najwiêkszym miastem w regionie, liczy prawie 62 tys. mieszkañców, a jego powierzchnia wynosi 22,3 km 2. Nazwa pojawia siê w zapisie po raz pierwszy w roku 1198 w przywileju dla joannitów i brzmi ona Trsow. Herb miasta to czerwony gryf na bia³ym tle, ostatecznie zatwierdzony przez Radê Miejsk¹ Tczewa w 1990 r. Gryf trafi³ do herbu z pieczêci ksiêcia Sambora II, który nada³ prawa miejskie. Nie jest to jednak jedyny atrybut Tczewa. Miasto ma tak e logo, którego autorem jest Tomasz Górecki. Na logo znajduje siê piêcioramienny wiatrak z 1806 r. Plac Hallera / Hallera Square 4 2 HISTORIA MIASTA

3 Tczew is located in the region of Kociewie, the second region after Kashubia in Gdañsk Pomerania. HISTORY OF THE CITY Kociewie boasts its interesting culture and tradition, its own dialect and artistic output. Tczew is the biggest city in the region in respect of area and population. The area of 22.3 sq. km is inhabited by almost 62,000 residents. For the first time the name of the city Trsow appeared in 1198 in a privilege for the Knights of St John of Jerusalem. The city s crest depicts a red griffin in the white background, finally approved by the Tczew City Council in The griffin comes from the seal of Duke Sambor II, who bestowed civic rights on Tczew. The crest is not the only symbol of Tczew. The city also has a logo, made by Tomasz Górecki. On the logo there is a five-vane windmill from

4 Miasto Tczew nale y do najstarszych miast pomorskich jego historia zaczê³a siê ponad osiem wieków temu: r. pierwsza na ziemiach polskich Rada Miejska 1260 r. nadanie praw miejskich przez ksiêcia Sambora II Po zajêciu Pomorza Gdañskiego przez Krzy aków (1308 r.), a do pokoju toruñskiego (1466 r.) miasto podporz¹dkowane by³o pañstwu zakonnemu. W 1577 r. sp³onê³o doszczêtnie z winy wojsk króla Stefana Batorego, które po zwyciêstwie nad zbuntowanym Gdañskiem obozowa³y pod Tczewem. Nied³ugo po odbudowaniu, dotknê³y je niszcz¹ce skutki wojen szwedzkich. W 1807 r. Tczew zosta³ zdobyty przez oddzia³y gen. Jana Henryka D¹browskiego. Po Kongresie Wiedeñskim (1815 r.) ponownie trafi³ pod panowanie pruskie. Od po³owy XIX wieku miasto odnotowa³o wzrost demograficzny i gospodarczy. Dziêki budowie linii kolejowej sta³o siê wa nym wêz³em komunikacyjnym; powsta³ szlak kolejowy Berlin Królewiec. Zbudowane wówczas mosty przez Wis³ê nadal s¹ czynne. Po I wojnie œwiatowej odzyskano niepodleg³oœæ 30 stycznia 1920 r., gdy wojska gen. Józefa Hallera wkroczy³y do miasta. Od 1992 r. dzieñ 30 stycznia jest oficjalnym œwiêtem, uroczyœcie obchodzonym przez w³adze i mieszkañców. W latach miêdzywojennych Tczew zas³yn¹³ pierwsz¹ w Polsce Szko³¹ Morsk¹, póÿniej przeniesion¹ do Gdyni. Dzisiaj w budynku dawnej Szko³y Morskiej znajduje siê Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie. Ma³o znanym faktem historycznym jest, i II wojna œwiatowa zaczê³a siê w Tczewie, kiedy 1 wrzeœnia 1939 r. o godz niemieckie bombowce zaatakowa³y dworzec kolejowy, zachodni przyczó³ek mostowy na Wiœle i koszary wojskowe. Fragment murów obronnych z pozosta³oœci¹ koœcio³a pw. œw. Jerzego Fragment of the battlements with relics of St George s church 4

5 The city of Tczew belongs to the oldest Pomeranian cities. It s history started over eight ages ago: 1258 the first City Council in Polish land was established in Tczew 1260 duke Sambor II bestowed civic rights on Tczew From 1308, when the Teutonic Knights seized Gdañsk Pomerania until the Peace Treaty of Toruñ in 1466, Tczew was subordinated to the Teutonic state. In 1577, the city was burnt completely through the fault of King Stefan Batory s troops, which were staying near the city after their victory over rebelled Gdañsk. Soon after the reconstruction, the city was afflicted by devastating results of the wars between Poland and Sweden. In 1807, Tczew was seized by troops of General Jan Henryk D¹browski. After the Congress of Vienna in 1815, the city became a Prussian city again. From the mid-19 th century, the city recorded a population and economic growth. Thanks to the construction of a railway line, Tczew became an important transport junction at the route from Berlin to Królewiec (or Königsberg). The bridges on the Vistula River built at that time are still open today. After World War One, the city regained its independence on January 30, 1920, when the troops of General Józef Haller entered the city. Since 1992, the 30 th day of January has been an official holiday in the city, greatly celebrated by the authorities and the residents. In the 20-year period between two world wars, Tczew became famous for the first in Poland Maritime Academy that was later moved to Gdynia. Today, the building of the former Maritime Academy houses the Maria Sk³odowska-Curie Secondary School of General Education. It is a little-known historical fact that World War Two started in Tczew, when bombers raided the local railway station, the western bridgehead on the Vistula River and military barracks on September 1, 1939 at 04:34 a.m. HISTORY OF THE CITY 5

6 PO O ENIE Po³o enie miasta na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód i z pó³nocy na po³udnie oraz w pobli u atrakcyjnych turystycznie miejscowoœci umo liwia dogodne po³¹czenia kolejowe i drogowe. PARTNERZY A / PARTNERS OF 6-35 km od Gdañska (porty trójmiejskie, lotnisko w Rêbiechowie, bazy promowe) - 28 km od Gniewa (zamek krzy acki pa³ac królowej Marysieñki) - 18 km od Malborka (zamek krzy acki siedziba wielkich mistrzów) - 26 km od Pelplina (katedra pelpliñska muzeum, w którym znajduje siê Biblia Gutenberga) Z tak atrakcyjnym po³o eniem miasta wi¹ e siê nasze has³o promocyjne: Z Tczewa wszêdzie blisko. KOŒ WD Park Narodowy Bory Tucholskie O

7 Convenient railway and road connections are facilitated by the city s location at the intersection of transportation routes from the east to the west and from the north to the south, and near cities LOCATION attractive in terms of tourism. JASTRZÊBIA GÓRA PUCK ROZEWIE W ADYS AWOWO Nadmorski Park Krajobrazowy Zatoka Pucka GDYNIA SOPOT Mierzeja Helska - 35 km away from Gdañsk (Tri-City ports, airport in Rêbiechowo, ferry bases) - 28 km away from Gniew (Teutonic Castle palace of Queen Marysieñka) - 18 km away from Malbork (Teutonic Castle residence of Grand Masters of the Order) - 26 km away from Pelplin (Pelplin Cathedral Museum, where one can see the Bible of Gutenberg) Our promotional motto Every place is not far away from Tczew is associated with such an attractive location of the city. HEL Zatoka Gdañska WIE YCA 329 BÊDOMIN CIERZYNA ZYDZE Wdzydzki Park Krajobrazowy GARCZYN OLIWA POSTO OWO STAROGARD GDAÑSKI PRUSZCZ GDAÑSKI PELPLIN GDAÑSK KOSZWA Y Wis³a Nogat JANTAR STEGNA MALBORK SZTUM NOWY DWÓR GDAÑSKI MARKUSY 7 DRY WIRTY GNIEW

8 Koœció³ pw. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego The Church of the Holy Cross Elevation 4 ZABYTKI Do Tczewa warto przyjechaæ ze wzglêdu na ciekawe zabytki. Koœció³ farny pw.. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego najstarszy zabytek w mieœcie. Pochodzi z XIII wieku, zbudowany zosta³ w stylu nadwiœlañskiego gotyku, a jego wystrój wewnêtrzny pochodzi z okresu baroku. Olbrzymia murowana wie a jest najstarsz¹ czêœci¹ koœcio³a, a jej szczyt dawniej drewniany zosta³ odbudowany po po arze w 1982 r. Na œcianach œwi¹tyni znaleziono zabytkowe freski, które konserwatorzy staraj¹ siê odrestaurowaæ; najstarszy z nich pochodzi z drugiej po³owy XV wieku i przedstawia œwiête niewiasty motyw nieczêsto przedstawiany w œredniowiecznej sztuce sakralnej. W wie y znajduj¹ siê cztery dzwony: Odkupiciel cz³owieka, Maryja, Jan Pawe³ II i Wac³aw. Wie a koœcio³a farnego Parish church tower 6 8

9 It is worth coming to Tczew due to its interesting historical sites. HISTORICAL SITES Parish Church (Fara) of the Holy Cross Elevation the oldest thing of historical interest in the city. The church dates back to the 13 th century; it was built in the Vistulan Gothic style and its interior decor dates from the period of baroque. The huge brick tower is the oldest part of the church, and its top, formerly a wooden one, was reconstructed after a fire in The church walls feature historical frescos that conservators try to restore; the oldest fresco dates back to the second half of the 15 th century and depicts saintly women a rare theme in the medieval sacral art. In the tower, there are four bells, i.e.: The Redeemer of Mankind, Mary, John Paul II and Wac³aw. Wnêtrze koœcio³a pw. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego Inside the Church of the Holy Cross Elevation 9

10 5 Koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki Church of St Stanis³aw Kostka Podominikañski koœció³ pw.. œw.. Stanis³awa Kostki pochodzi z XIV wieku. Jest to koœció³ o bardzo dobrej akustyce. Wybudowany w stylu gotyckim, posiada charakterystyczn¹ oœmioboczn¹ wie ê. Po kasacie zakonu dominikanów by³ przebudowany na szko³ê, póÿniej do 1945 r. u ytkowany przez ewangelików. Po II wojnie œwiatowej za³o ono tu wartoœciowe witra e. Wiatrak typu holenderskiego zbudowany zosta³ w 1806 r.; drewniany, podmurowany, posiada rzadko spotykane piêcioramienne skrzyd³o i obrotow¹ g³owicê. Od 1983 r. znajduje siê w rêkach prywatnych. 10 ZABYTKI

11 5 Wiatrak typu holenderskiego Dutch-type windmill Post-Dominican Church of St Stanis³aw Kostka the church dates back to the 14 th century. It is a church with very good acoustics. Built in the Gothic style, it has a characteristic octagonal tower. When the Order of Dominican Friars had been disbanded, the church was transformed into a school. Later, it was used by Protestants till After World War Two, valuable stained glass windows were placed here. 3 Dutch-type windmill was built in It is a wooden structure on a foundation equipped with a rarely seen 5-arm wing and a rotary head. Since 1983, it has been in private hands. Podominikañski koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki Post-Dominican church of St Stanis³aw Kostka HISTORICAL SITES 11

12 Wie a ciœnieñ zbudowana w 1905 r. obrazuje dawne budownictwo urz¹dzeñ komunalnych. 40-metrowa wie a si³¹ naturalnego ciœnienia rozprowadza³a do mieszkañ wodê, zgromadzon¹ w ogromnym zbiorniku. Ratusz znajdowa³ siê na placu Hallera, w centralnym punkcie Starego Miasta, by³ siedzib¹ Rady Miejskiej, s¹du i kancelarii miejskiej. Po po arze w 1916 r. nie zosta³ ju odbudowany, obecnie siedzib¹ w³adz miejskich jest budynek z pocz¹tku XX wieku. Budynek Poczty wzniesiony w 1905 r. wed³ug projektu Karola Hempla na miejscu dwóch mniejszych budynków z pruskiego muru. Poczta mieœci siê w tym miejscu ju od 1850 r. Na budynku umieszczone s¹: herb Gdañska, herb Tczewa oraz god³o pañstwowe Wie a ciœnieñ / Water-tower

13 Water ater-tower built in 1905 presents former architectonic style of municipal facilities. Under the influence of natural pressure force, the 40-meter-high tower used to supply flats with water accumulated in a huge reservoir. City Hall used to be located in Hallera Square, in the centre of the Old Town. It was the seat of the City Council, law court and municipal office. After a fire in 1916, it was not reconstructed. The present city authorities occupy a building from the early 20 th century. Post Office erected in 1905 in accordance with a design by Karol Hempel in the former place of two smaller buildings made of brick nogged timber wall. The post office has been present here since On the building there are: the crest of Gdañsk, the crest of Tczew and the Polish state emblem. 3 Urz¹d Miejski / City Office 5 Poczta G³ówna / Main Post Office 13

14 Mosty na Wiœle stanowi¹ szczególn¹ atrakcjê Tczewa. Jako pierwszy powsta³ most drogowy ( ) i by³ wówczas jednym z najd³u szych na œwiecie (837 metrów d³ugoœci), budowa mostu drogowego kosztowa³a 4 miliony talarów. Kamieñ wêgielny pod budowê po³o y³ Fryderyk Wilhelm IV. Most pocz¹tkowo mia³ 10 wie i dwie bramy wjazdowe z piêknymi portalami dzisiaj pozosta³y jedynie cztery wie e. Drugi, kolejowy, powsta³ w latach , kiedy jeden most przesta³ wystarczaæ. Mosty s¹ szczególnie interesuj¹ce ze wzglêdu na zastosowane rozwi¹zania techniczno-konstrukcyjne. Muzeum Wis³y oddzia³ Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku dzia³a od 13 kwietnia 1984 r., pierwsza wystawa nosi³a tytu³ Dzieje eglugi Wiœlanej. O jego lokalizacji w Tczewie zdecydowa³ fakt, e miasto zawsze zwi¹zane by³o z dziejami Wis³y i morzem. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce i czwarta na œwiecie. 14 5Muzeum Wis³y / Museum of the Vistula River

15 Bridges on the Vistula River constitute a special attraction in Tczew. The road bridge was the first one to be constructed ( ). At that time it was one of the longest bridges in the world (837 meters). The construction cost 4 million thalers. Frederick William IV laid the cornerstone for the construction. Originally, the bridge had 10 towers and two gateways with beautiful portals today, only four towers have remained. The other, railway bridge was built in the years , when one bridge was not enough any more. The bridges are especially interesting due to the applied technical-construction solutions. Museum of the Vistula River a branch of the Central Maritime Museum in Gdañsk. It has operated since April 13, The first exposition was entitled The History of Navigation on the Vistula River. The museum was established here because the city had always been connected with the history of the Vistula and the sea. This is the only institution of this type in Poland and the fourth one in the world. 3 Most na Wiœle / Bridges on the Vistula River 15

16 5 Kamieniczka na placu Hallera Tenement house in Hallera Square Budynek pierwszej w Polsce Pañstwowej Szko³y Morskiej zbudowany w 1911 r., pocz¹tkowo mieœci³a siê w nim Szko³a eñska. Szko³a Morska powsta³a w 1920 r. i dzia³a³a w Tczewie do 1930 r. Przed przeniesieniem do Gdyni ukoñczy³o j¹ 140 absolwentów na wydzia³ach nawigacyjnym i mechanicznym. Budynek dawnych ³azienek budowê zakoñczono w 1913 r., na parterze mieœci³a siê poczekalnia i ³azienki lecznicze, na piêtrze znajdowa³y siê ³azienki pierwszej i drugiej klasy. Dzisiaj jego rola jest zupe³nie inna zosta³ wyremontowany i pe³ni funkcjê siedziby Starostwa Powiatowego. 16 ZABYTKI

17 Budynek dawnych ³azienek / Building of former baths 5 Building of the first in Poland State Maritime Academy built in Originally, a School for Girls occupied the building. The Maritime Academy was established in 1920 and operated here until Before it was moved to Gdynia, 140 students of the faculties of nautical science and marine mechanical engineering had finished the school. 3 Building of former baths the construction was completed in On the ground floor there was a waiting room and therapeutic baths, and on the first floor first and second class baths. Today, the building fulfils a different function; after restoration, it is the seat of the Poviat Starosty. Budynek dawnej Szko³y Morskiej Building of the former Maritime Academy HISTORICAL SITES 17

18 KULTURA I WYPOCZYNEK Tczewskie Centrum Sportu i Tur urystyki umo liwia wszystkim zainteresowanym czynn¹ formê spêdzania wolnego czasu p³ywalnie, boiska, place zabaw, aleje spacerowe i miejsca odpoczynku na œwie ym powietrzu. Fitness Club zaprasza do si³owni, sauny, gabinetu kosmetycznego oraz na masa e, zajêcia usprawniaj¹co-relaksuj¹ce i aerobik (zarówno w wodzie, jak i na sali). W ramach imprez organizowanych przez Centrum mo na uczestniczyæ w rajdach rowerowych, sp³ywach kajakowych, rejsach statkiem do Kwidzyna, Gniewu i Malborka, a tak e wzi¹æ udzia³ w imprezach masowych Biegu Nadwiœlañskim, Biegu Sambora, czy Jesiennym Marszu na Orientacjê. 18

19 CULTURE AND LEISURE The Sports and Tourism Centre e in Tczew offers all interested people active forms of spending one s free time, i.e. swimming, sports fields, playgrounds, walking alleys and relaxation places in the open. The local Fitness Club invites to its body-building gym, sauna, beauty salon and massage, stimulation-relaxation activities and aerobics (in water and in gym). Within events organised by the centre one can participate in bicycle rallies, canoeing trips, ship cruises to Kwidzyn, Gniew and Malbork, and take part in group events Nadwiœlañski Run, Sambora Run, and Autumn Orienteering March. 19

20 Tczewskie Centrum Kultur ultury Najwa niejszym zadaniem Tczewskiego Centrum Kultury jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna dzieci i m³odzie y, która pozwala rozwijaæ wszechstronne zainteresowania i kszta³towaæ œwiadomoœæ przynale noœci do tradycji kulturowej. Centrum prowadzi zajêcia w zespo³ach i sekcjach muzycznych, plastycznych, wokalno-tanecznych i teatralnych, organizuje koncerty, spektakle, recitale, przegl¹dy i konkursy, Lato z TCK i ferie zimowe. Chlub¹ placówki jest Galeria M³odych Twórców oraz zespo³y o wieloletniej tradycji Chór Mêski Echo i Harcerska Orkiestra Dêta. W ramach Dni Ziemi Tczewskiej odbywa siê plener plastyczny, w którym bior¹ udzia³ plastycy z Polski i z zagranicy. TCK jest miejscem, gdzie powsta³ Miêdzynarodowy Festiwal Dzia³añ Teatralnych i Plastycznych Tczew Europa. 20 KULTURA I WYPOCZYNEK

21 The Culture Centre e in Tczew The most important task of the Culture Centre in Tczew (TCK) is widely understood cultural education of children and young people, which helps in development of wide-ranging interests and in moulding one s awareness of membership in cultural tradition. The centre conducts activities in music, artistic, vocal- -dance and theatre groups and sections. It organises concerts, spectacles, recitals, reviews and competitions, Summer with TCK and winter holidays. The centre s pride is the Young Artists Gallery and groups of long-standing tradition Men s Choir Echo and Scouts Brass Band. Within The Days of the Tczew Land, there is a fine arts plein-air with the participation of Polish and foreign artists. TCK is the venue of establishing of the International Theatre and Artistic Activities Festival Tczew Europa. 21

22 Fundacja Domu Kultur ultury organizator m.in. Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej Familia Tczew, koncertów symfonicznych, spektakli muzycznych i teatralnych. Wokó³ fundacji skupione s¹ zespo³y muzyczne, teatralne i taneczne (Zespó³ Pieœni i Tañca Kolejarz, Kolejowa Orkiestra Dêta, Weso³a Kapela, Zespó³ Wokalno- -Instrumentalny Quatro Vocci, Teatrzyk Baj ). Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹, organizuje sesje popularno-naukowe, wystawy i promocje ksi¹ ek. Zwi¹zany jest z ni¹ Kociewski Kantor Edytorski. Posiada bogaty ksiêgozbiór ( pozycji), czytelniê multimedialn¹, muzyczn¹, Punkt Informacji Turystycznej, Sekcjê Historii Miasta, a tak e szeœæ filii w ró nych punktach miasta. 5 Miejska Biblioteka Publiczna Municipal Public Library Centrum Edukacji Doros³ych os³ych mieœci punkty konsultacyjne uczelni wy szych: Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki Gdañskiej, Wy szej Szko³y Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Prowadzi kursy jêzykowe, komputerowe, szko³y policealne, liceum dla doros³ych, Europejskie Centrum Transferu Innowacji oraz kursy zawodowe w ramach programów finansowanych przez Uniê Europejsk¹. Park ark Miejski zajmuje powierzchniê oko³o 15 hektarów. W bogatym drzewostanie parku nie brakuje egzotycznych drzew i krzewów. Znajduje siê tu tak e amfiteatr i muszla koncertowa. W pobli u wejœcia pami¹tkowa tablica upamiêtnia 31 imiennych i kilkudziesiêciu bezimiennych tczewskich harcerzy poleg³ych i zamordowanych podczas II wojny œwiatowej. 22 KULTURA I WYPOCZYNEK 5 Park Miko³aja Kopernika / Nicolas Copernicus Park

23 The Culture Centre e Foundation organiser of such events as the International Family Music Festival Familia Tczew, symphonic concerts, music and theatre performances. The foundation gathers music, theatre and dance groups (Song and Dance Ensemble Kolejarz, Railway Brass Band, Weso³a Kapela or Merry Folk Group, Vocal-Instrumental Group Quatro Vocci, Theatre Baj ). Amfiteatr Amphitheatre 5 The Aleksander Skultet Municipal Public Library conducts cultural activity, organises popular science sessions, expositions and book promotions. The Kociewski Kantor Edytorski (a publishing unit) is connected wit the library. There is a rich collection of books (189,174,000), a multimedia reading-room, a music room, Tourist Information Desk, City History Division, as well as six branches in various parts of the city. The Education Centre e for Adults houses consultation points of the following academies: University of Gdañsk, Technical University of Gdañsk, Merchant Marine Academy in Gdynia and Cardinal Stefan Wyszyñski University in Warsaw. The centre conducts foreign languages courses, computer courses, postsecondary schools, a secondary school of general education for adults, European Centre for Innovations Transfer, and vocational courses within programmes financed by the European Union. The Municipal Park occupies about 15 hectares. The abundant tree stands in the park include exotic trees and shrubs. There is also an amphitheatre and a concert bowl. A plague near the gateway commemorates 31 Tczew scouts mentioned by name and several tens nameless who died and who were killed during World War Two. 6 Boisko sportowe przy ul. Wierzbowej / Sports field in Wierzbowa Street 23

24 GOSPODARKA Tczew rozwija siê prê nie pod wzglêdem przemys³owym, a jego œrodowisko naturalne nie uleg³o ska eniu. W mieœcie dzia³aj¹ firmy przemys³u maszynowego, stoczniowego, spo ywczego, budownictwa wodnego i mostowego. Tczew posiada Program Strategicznego Rozwoju, w którym wymieniono potrzeby miasta oraz sposoby ich realizacji, nie tylko dla gospodarki komunalnej, ale równie w zakresie dzia³añ prospo³ecznych i ekologicznych. W oparciu o Program miasto intensywnie siê rozwija. Oprócz dogodnych warunków podstaw¹ do dynamicznego rozwoju przedsiêbiorstw jest tak e sprawna infrastruktura komunalna. Inwestorzy, którzy decyduj¹ siê na ulokowanie swoich firm w Tczewie mog¹ korzystaæ z ulg jakie daje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, istniej¹ca od 1997 r., stwarzaj¹ca dobre warunki dla inwestycji przemys³owych. Nowe Osiedle Bajkowe 4 New Housing Estate Bajkowe 24 GOSPODARKA

25 Tczew is resiliently developing in the field of industry, and its natural environment is unpolluted. ECONOMY Companies of machine-making, shipbuilding, food industries, hydro-engineering and bridge engineering operate in the city. The city has a Programme for Strategic Development, which includes the needs and ways of their realisation, not only in the field of municipal economy but also prosocial and proecological actions. Thanks to the Programme, the city is developing intensively. Besides favourable conditions, the efficient municipal infrastructure is a foundation of dynamic development of enterprises. Investors willing to locate their companies in Tczew can take advantage of allowances provided by the Special Pomeranian Economic Zone existing since 1997 and creating good conditions for industrial ventures. 25

26 Strefa przyci¹ga do Tczewa nowych inwestorów oferuj¹c dogodne warunki zgodne z przepisami znowelizowanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wspó³pracuje z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym, tworzy nowe miejsca pracy. Drugim atrakcyjnym punktem dla dzia³alnoœci przedsiêbiorstw jest tzw. strefa biznesu, ulokowana wzd³u drogi krajowej nr 1. Miasto uczestniczy w ró nych wystawach targowych w kraju i za granic¹ (m.in. InvestCity, Tour Salon w Poznaniu). 4 Fabryka Opakowañ Ró nych FORCAN SA Various Packaging Factory FORCAN SA 26

27 The zone attracts to Tczew new investors by offering good terms in compliance with regulations of the amended act on special economic zones, co-operates with the regional business, educational and cultural surrounding, as well as creates new job. The so-called business zone, situated along the main road no. 1, is another attractive place for business activity. The city participates in various fair expositions in Poland and abroad among others, InvestCity and Tour Salon in Poznañ. 3 Flextronics International Poland 27

28 INFORMATOR TELEADRESOWY kod pocztowy telefon kierunkowy URZÊDY I INSTYTUCJE PUBLICZNE PUBLIC OFFICES AND INSTITUTIONS Urz¹d Miejski / City Office in Tczew pl. Pi³sudskiego tel , fax Urz¹d Gminy Tczew / Community Office ul. Lecha 12 tel Starostwo Powiatowe / Poviat Starosty ul. J. D¹browskiego 18, ul. azienna 14 tel , fax , Inspektorat ZUS / ZUS State Social Insurance Inspectorate ul. Jagielloñska 55 tel , fax Powiatowy Urz¹d Pracy / Poviat Employment Agency al. Solidarnoœci 14A tel , fax Urz¹d Skarbowy / Revenue Office ul. Gdañska 33 tel , fax Urz¹d Celny,, Posterunek / Customs Office Station ul. Rokicka 13 tel Komenda Powiatowa Policji / Poviat Police Headquarters ul. Kasprowicza 2 tel , 997 Stra Miejska / Municipal Police pl. Pi³sudskiego 1 tel , 986 Powiatowa Komenda Pañstwowej Stra y Po arnej / Poviat Fir ire Brigade Headquarters ul. Lecha 2 tel , 998 Szpital Powiatowy / Poviat Hospital ul. 30 Stycznia 57 tel Centrum Edukacji Doros³ych os³ych / Education Centre e for Adults ul. 30 Stycznia 1 tel , fax KUL ULTURA, REKREACJ CJA, ROZRYWKA CULTURE, RECREATION, ENTERTAINMENT Tczewskie Centrum Sportu i Tur urystyki Tczew Centre e for Sport and Tourism ul. Wojska Polskiego 28A (basen p³ywacki, korty tenisowe, sauna, si³ownia, solarium / swimming pool, tennis courts, sauna, body building gym, solarium) tel Jazda konna Oœrodek JeŸdziecki Tur urze w Tur urzu / Horse riding Horse Riding Centre Tur urze in Tur urze tel Urz¹d Statystyczny o. terenowy enowy / Branch of the Office for Statistics ul. Armii Krajowej 53 tel , fax S¹d Rejonowy / District Court ul. Ko³³¹taja 6 tel , fax Prokuratura Rejonowa / District Public Prosecutor osecutor s Office ul. Sadowa 6 tel , fax Galeria TCK / Tczew Culture Centre e Gallery ul. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego 10 tel Muzeum Wis³y / Museum of the Vistula River ul. 30 Stycznia 4 tel poniedzia³ek nieczynne / closed on Monday czynne od wtorku do niedzieli: open from Tuesday to Sunday: 10:00 a.m. 04:00 p.m. 28 Pogotowie Ratunkowe / Ambulance Service ul. Wojska Polskiego 5 tel , 999 Kino Wis³a / The Wis³a Cinema ul. J. D¹browskiego 13/14 tel

29 postcode area code Punkty informacji turystycznej / Tourist information desks: Tczewskie Centrum Sportu i Tur urystyki / Tczew Centre for Sport and Tourism ul. Wojska Polskiego 28A tel Miejska Biblioteka Publiczna / Municipal Public Library ul. J. D¹browskiego tel TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY RESTAURA URACJE I KAWIARNIE / RESTAURANTS AND CAFES Mocca, pl. Hallera 20 tel Atrium, ul. Jagielloñska 63 tel Pod Or³em, ul. Gdañska 49 tel Carina, al. Solidarnoœci 19 tel U Soko³a, ul. Nowowiejska 2F tel Kameralna, ul. Czy ykowska 67 tel Pat-3, ul. Gdañska 8B tel Karczma Uroczysko, ul. 30 Stycznia 5 tel Zajazd Roma, ul. Rokicka 11 Piaskowa, ul. Piaskowa 3 tel Dworcowa, dworzec PKP tel Samboria, ul. Obroñców Westerplatte 7A Przy Kominku, ul. Kardyna³a S. Wyszyñskiego 45 tel JEDZENIE NA TELEFON / FOOD ORDER BY PHONE Pizzeria Capri, ul. Armii Krajowej 66A tel Pizzeria Parasolka, ul. Koœcielna 3 tel Pizzeria Tino, ul. Ogrodowa 11 tel Pizzeria Milenium, al. Zwyciêstwa 9/2 tel Ro en, ul. Gdañska 20 tel NOCLEGI / ACCOMMODA CCOMMODATION Hotel Carina, al. Solidarnoœci 19 tel Hotel Pawlicki, Knybawa 12 tel Pensjonat Golf, Malenin 13 tel Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych, ul. Gdañska 17A tel TAXI XI PLUS US tel , tel ,

30 30

31 31

32 Publikacjê przygotowano przy wspó³pracy z Biurem Promocji Urzêdu Miejskiego w Tczewie Tczew Pl. Pi³sudskiego 1 tel. (58) tel./fax (58) FOTOSERWIS A. Widerkiewicz, St. Zaczyñski, W. Zdunek oraz zdjêcia z archiwum Urzêdu Miejskiego w Tczewie i instytucji z nim wspó³pracuj¹cych 2003 Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki 144 tel. (52) , fax (52) Wszelkie prawa zastrze one All rights reserved Printed in Poland ISBN

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Sören Bollmann, Head of Frankfurt-Slubice Cooperation Center and

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

May: 31.05.2008 Pm36 + modern coaches Poznań Gł. 6.29 Kołobrzeg 12.23

May: 31.05.2008 Pm36 + modern coaches Poznań Gł. 6.29 Kołobrzeg 12.23 PLEASE NOTE: Special trains not organised by The Wolsztyn Experience may be cancelled at short notice! No reservation available for trains running out of Chabówka. In case of greater demant extra coaches

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Pomorskie życia pełne

Pomorskie życia pełne Pomorskie życia pełne 25 lipca, sobota 11.00-19.00 Promocja pomorskiej kuchni i Dary Morza Bałtyckiego, czyli kaszubski dzień od kuchni, m.in. wyrobów wędliniarskich i dań rybnych prezentacja pasieki i

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space.

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space. stolarka aluminum aluminiowa joinery, elewacje facades Buma Factory is a company within The Buma Group dedicated to design, manufacture and assembly of architectural aluminum structures. The company has

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERA IWESCJA IERUCHOMOŚCI ZABUDOWAE IVESME OFFER DEVELOPED PROPERIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Początek Alei Henryka dały wnioski władz

Początek Alei Henryka dały wnioski władz Aleja Henryka Początek Alei Henryka dały wnioski władz powiatowych z 1873 r., skierowane do rady miejskiej, a dotyczące unowocześnienia zabudowy. W założeniu miała być główną ulicą łączącą centrum miasta

Bardziej szczegółowo

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków.

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków. Zimowy spacer Park Źródliska I 24.01.2016 r. Autorzy: Igor i tata Trochę historii: Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu tczewskiego. 1. Godziny pracy aptek ogólnodostępnych, z wyjątkiem dyżurów

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu tczewskiego. 1. Godziny pracy aptek ogólnodostępnych, z wyjątkiem dyżurów Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu tczewskiego 1. Godziny pracy aptek ogólnodostępnych, z wyjątkiem dyżurów Lp. Nazwa i adres apteki Nr telefonu Godziny pracy w dni powszednie

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON HE IS TIRED OF LIFE

WHEN A MAN IS TIRED OF LONDON HE IS TIRED OF LIFE Stało się tradycją Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie organizowanie przez nauczycieli języka angielskiego Międzygminnych Konkursów Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Pierwsza edycja konkursu dotyczyła Londynu

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH Termin planowanej imprezy 14.02.2009 r. Nazwa imprezy Wspomnień czar Bal Zaproszenie osób, które zapoznały się w Miejsce imprezy Główny organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

PRIORITY INVESTMENT PROJECTS ROAD TRANSPORT

PRIORITY INVESTMENT PROJECTS ROAD TRANSPORT 26 rivers ring roads main roads secondary roads streets railways Map prepared by: Miejski Zarząd Baz Danych PRIORITY INVESTMENT PROJECTS ROAD TRANSPORT 1 Extension and modernisation of road system at the

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Kostrzyn nad Odrą dn. 26.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

AN INVITATION TO POLAND

AN INVITATION TO POLAND AN INVITATION TO POLAND Poland is a central European country situated to the south of the Baltic Sea, bordered on the west by the River Oder with the River Vistula running through the center of the country.

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo