TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES"

Transkrypt

1 HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY

2 HISTORIA MIASTA Tczew po³o ony jest na Kociewiu, drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdañskiego. Kociewie szczyci siê interesuj¹c¹ kultur¹ i tradycj¹, w³asnym dialektem oraz dorobkiem twórczym. Tczew jest najwiêkszym miastem w regionie, liczy prawie 62 tys. mieszkañców, a jego powierzchnia wynosi 22,3 km 2. Nazwa pojawia siê w zapisie po raz pierwszy w roku 1198 w przywileju dla joannitów i brzmi ona Trsow. Herb miasta to czerwony gryf na bia³ym tle, ostatecznie zatwierdzony przez Radê Miejsk¹ Tczewa w 1990 r. Gryf trafi³ do herbu z pieczêci ksiêcia Sambora II, który nada³ prawa miejskie. Nie jest to jednak jedyny atrybut Tczewa. Miasto ma tak e logo, którego autorem jest Tomasz Górecki. Na logo znajduje siê piêcioramienny wiatrak z 1806 r. Plac Hallera / Hallera Square 4 2 HISTORIA MIASTA

3 Tczew is located in the region of Kociewie, the second region after Kashubia in Gdañsk Pomerania. HISTORY OF THE CITY Kociewie boasts its interesting culture and tradition, its own dialect and artistic output. Tczew is the biggest city in the region in respect of area and population. The area of 22.3 sq. km is inhabited by almost 62,000 residents. For the first time the name of the city Trsow appeared in 1198 in a privilege for the Knights of St John of Jerusalem. The city s crest depicts a red griffin in the white background, finally approved by the Tczew City Council in The griffin comes from the seal of Duke Sambor II, who bestowed civic rights on Tczew. The crest is not the only symbol of Tczew. The city also has a logo, made by Tomasz Górecki. On the logo there is a five-vane windmill from

4 Miasto Tczew nale y do najstarszych miast pomorskich jego historia zaczê³a siê ponad osiem wieków temu: r. pierwsza na ziemiach polskich Rada Miejska 1260 r. nadanie praw miejskich przez ksiêcia Sambora II Po zajêciu Pomorza Gdañskiego przez Krzy aków (1308 r.), a do pokoju toruñskiego (1466 r.) miasto podporz¹dkowane by³o pañstwu zakonnemu. W 1577 r. sp³onê³o doszczêtnie z winy wojsk króla Stefana Batorego, które po zwyciêstwie nad zbuntowanym Gdañskiem obozowa³y pod Tczewem. Nied³ugo po odbudowaniu, dotknê³y je niszcz¹ce skutki wojen szwedzkich. W 1807 r. Tczew zosta³ zdobyty przez oddzia³y gen. Jana Henryka D¹browskiego. Po Kongresie Wiedeñskim (1815 r.) ponownie trafi³ pod panowanie pruskie. Od po³owy XIX wieku miasto odnotowa³o wzrost demograficzny i gospodarczy. Dziêki budowie linii kolejowej sta³o siê wa nym wêz³em komunikacyjnym; powsta³ szlak kolejowy Berlin Królewiec. Zbudowane wówczas mosty przez Wis³ê nadal s¹ czynne. Po I wojnie œwiatowej odzyskano niepodleg³oœæ 30 stycznia 1920 r., gdy wojska gen. Józefa Hallera wkroczy³y do miasta. Od 1992 r. dzieñ 30 stycznia jest oficjalnym œwiêtem, uroczyœcie obchodzonym przez w³adze i mieszkañców. W latach miêdzywojennych Tczew zas³yn¹³ pierwsz¹ w Polsce Szko³¹ Morsk¹, póÿniej przeniesion¹ do Gdyni. Dzisiaj w budynku dawnej Szko³y Morskiej znajduje siê Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie. Ma³o znanym faktem historycznym jest, i II wojna œwiatowa zaczê³a siê w Tczewie, kiedy 1 wrzeœnia 1939 r. o godz niemieckie bombowce zaatakowa³y dworzec kolejowy, zachodni przyczó³ek mostowy na Wiœle i koszary wojskowe. Fragment murów obronnych z pozosta³oœci¹ koœcio³a pw. œw. Jerzego Fragment of the battlements with relics of St George s church 4

5 The city of Tczew belongs to the oldest Pomeranian cities. It s history started over eight ages ago: 1258 the first City Council in Polish land was established in Tczew 1260 duke Sambor II bestowed civic rights on Tczew From 1308, when the Teutonic Knights seized Gdañsk Pomerania until the Peace Treaty of Toruñ in 1466, Tczew was subordinated to the Teutonic state. In 1577, the city was burnt completely through the fault of King Stefan Batory s troops, which were staying near the city after their victory over rebelled Gdañsk. Soon after the reconstruction, the city was afflicted by devastating results of the wars between Poland and Sweden. In 1807, Tczew was seized by troops of General Jan Henryk D¹browski. After the Congress of Vienna in 1815, the city became a Prussian city again. From the mid-19 th century, the city recorded a population and economic growth. Thanks to the construction of a railway line, Tczew became an important transport junction at the route from Berlin to Królewiec (or Königsberg). The bridges on the Vistula River built at that time are still open today. After World War One, the city regained its independence on January 30, 1920, when the troops of General Józef Haller entered the city. Since 1992, the 30 th day of January has been an official holiday in the city, greatly celebrated by the authorities and the residents. In the 20-year period between two world wars, Tczew became famous for the first in Poland Maritime Academy that was later moved to Gdynia. Today, the building of the former Maritime Academy houses the Maria Sk³odowska-Curie Secondary School of General Education. It is a little-known historical fact that World War Two started in Tczew, when bombers raided the local railway station, the western bridgehead on the Vistula River and military barracks on September 1, 1939 at 04:34 a.m. HISTORY OF THE CITY 5

6 PO O ENIE Po³o enie miasta na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód i z pó³nocy na po³udnie oraz w pobli u atrakcyjnych turystycznie miejscowoœci umo liwia dogodne po³¹czenia kolejowe i drogowe. PARTNERZY A / PARTNERS OF 6-35 km od Gdañska (porty trójmiejskie, lotnisko w Rêbiechowie, bazy promowe) - 28 km od Gniewa (zamek krzy acki pa³ac królowej Marysieñki) - 18 km od Malborka (zamek krzy acki siedziba wielkich mistrzów) - 26 km od Pelplina (katedra pelpliñska muzeum, w którym znajduje siê Biblia Gutenberga) Z tak atrakcyjnym po³o eniem miasta wi¹ e siê nasze has³o promocyjne: Z Tczewa wszêdzie blisko. KOŒ WD Park Narodowy Bory Tucholskie O

7 Convenient railway and road connections are facilitated by the city s location at the intersection of transportation routes from the east to the west and from the north to the south, and near cities LOCATION attractive in terms of tourism. JASTRZÊBIA GÓRA PUCK ROZEWIE W ADYS AWOWO Nadmorski Park Krajobrazowy Zatoka Pucka GDYNIA SOPOT Mierzeja Helska - 35 km away from Gdañsk (Tri-City ports, airport in Rêbiechowo, ferry bases) - 28 km away from Gniew (Teutonic Castle palace of Queen Marysieñka) - 18 km away from Malbork (Teutonic Castle residence of Grand Masters of the Order) - 26 km away from Pelplin (Pelplin Cathedral Museum, where one can see the Bible of Gutenberg) Our promotional motto Every place is not far away from Tczew is associated with such an attractive location of the city. HEL Zatoka Gdañska WIE YCA 329 BÊDOMIN CIERZYNA ZYDZE Wdzydzki Park Krajobrazowy GARCZYN OLIWA POSTO OWO STAROGARD GDAÑSKI PRUSZCZ GDAÑSKI PELPLIN GDAÑSK KOSZWA Y Wis³a Nogat JANTAR STEGNA MALBORK SZTUM NOWY DWÓR GDAÑSKI MARKUSY 7 DRY WIRTY GNIEW

8 Koœció³ pw. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego The Church of the Holy Cross Elevation 4 ZABYTKI Do Tczewa warto przyjechaæ ze wzglêdu na ciekawe zabytki. Koœció³ farny pw.. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego najstarszy zabytek w mieœcie. Pochodzi z XIII wieku, zbudowany zosta³ w stylu nadwiœlañskiego gotyku, a jego wystrój wewnêtrzny pochodzi z okresu baroku. Olbrzymia murowana wie a jest najstarsz¹ czêœci¹ koœcio³a, a jej szczyt dawniej drewniany zosta³ odbudowany po po arze w 1982 r. Na œcianach œwi¹tyni znaleziono zabytkowe freski, które konserwatorzy staraj¹ siê odrestaurowaæ; najstarszy z nich pochodzi z drugiej po³owy XV wieku i przedstawia œwiête niewiasty motyw nieczêsto przedstawiany w œredniowiecznej sztuce sakralnej. W wie y znajduj¹ siê cztery dzwony: Odkupiciel cz³owieka, Maryja, Jan Pawe³ II i Wac³aw. Wie a koœcio³a farnego Parish church tower 6 8

9 It is worth coming to Tczew due to its interesting historical sites. HISTORICAL SITES Parish Church (Fara) of the Holy Cross Elevation the oldest thing of historical interest in the city. The church dates back to the 13 th century; it was built in the Vistulan Gothic style and its interior decor dates from the period of baroque. The huge brick tower is the oldest part of the church, and its top, formerly a wooden one, was reconstructed after a fire in The church walls feature historical frescos that conservators try to restore; the oldest fresco dates back to the second half of the 15 th century and depicts saintly women a rare theme in the medieval sacral art. In the tower, there are four bells, i.e.: The Redeemer of Mankind, Mary, John Paul II and Wac³aw. Wnêtrze koœcio³a pw. Podwy szenia Krzy a Œwiêtego Inside the Church of the Holy Cross Elevation 9

10 5 Koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki Church of St Stanis³aw Kostka Podominikañski koœció³ pw.. œw.. Stanis³awa Kostki pochodzi z XIV wieku. Jest to koœció³ o bardzo dobrej akustyce. Wybudowany w stylu gotyckim, posiada charakterystyczn¹ oœmioboczn¹ wie ê. Po kasacie zakonu dominikanów by³ przebudowany na szko³ê, póÿniej do 1945 r. u ytkowany przez ewangelików. Po II wojnie œwiatowej za³o ono tu wartoœciowe witra e. Wiatrak typu holenderskiego zbudowany zosta³ w 1806 r.; drewniany, podmurowany, posiada rzadko spotykane piêcioramienne skrzyd³o i obrotow¹ g³owicê. Od 1983 r. znajduje siê w rêkach prywatnych. 10 ZABYTKI

11 5 Wiatrak typu holenderskiego Dutch-type windmill Post-Dominican Church of St Stanis³aw Kostka the church dates back to the 14 th century. It is a church with very good acoustics. Built in the Gothic style, it has a characteristic octagonal tower. When the Order of Dominican Friars had been disbanded, the church was transformed into a school. Later, it was used by Protestants till After World War Two, valuable stained glass windows were placed here. 3 Dutch-type windmill was built in It is a wooden structure on a foundation equipped with a rarely seen 5-arm wing and a rotary head. Since 1983, it has been in private hands. Podominikañski koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki Post-Dominican church of St Stanis³aw Kostka HISTORICAL SITES 11

12 Wie a ciœnieñ zbudowana w 1905 r. obrazuje dawne budownictwo urz¹dzeñ komunalnych. 40-metrowa wie a si³¹ naturalnego ciœnienia rozprowadza³a do mieszkañ wodê, zgromadzon¹ w ogromnym zbiorniku. Ratusz znajdowa³ siê na placu Hallera, w centralnym punkcie Starego Miasta, by³ siedzib¹ Rady Miejskiej, s¹du i kancelarii miejskiej. Po po arze w 1916 r. nie zosta³ ju odbudowany, obecnie siedzib¹ w³adz miejskich jest budynek z pocz¹tku XX wieku. Budynek Poczty wzniesiony w 1905 r. wed³ug projektu Karola Hempla na miejscu dwóch mniejszych budynków z pruskiego muru. Poczta mieœci siê w tym miejscu ju od 1850 r. Na budynku umieszczone s¹: herb Gdañska, herb Tczewa oraz god³o pañstwowe Wie a ciœnieñ / Water-tower

13 Water ater-tower built in 1905 presents former architectonic style of municipal facilities. Under the influence of natural pressure force, the 40-meter-high tower used to supply flats with water accumulated in a huge reservoir. City Hall used to be located in Hallera Square, in the centre of the Old Town. It was the seat of the City Council, law court and municipal office. After a fire in 1916, it was not reconstructed. The present city authorities occupy a building from the early 20 th century. Post Office erected in 1905 in accordance with a design by Karol Hempel in the former place of two smaller buildings made of brick nogged timber wall. The post office has been present here since On the building there are: the crest of Gdañsk, the crest of Tczew and the Polish state emblem. 3 Urz¹d Miejski / City Office 5 Poczta G³ówna / Main Post Office 13

14 Mosty na Wiœle stanowi¹ szczególn¹ atrakcjê Tczewa. Jako pierwszy powsta³ most drogowy ( ) i by³ wówczas jednym z najd³u szych na œwiecie (837 metrów d³ugoœci), budowa mostu drogowego kosztowa³a 4 miliony talarów. Kamieñ wêgielny pod budowê po³o y³ Fryderyk Wilhelm IV. Most pocz¹tkowo mia³ 10 wie i dwie bramy wjazdowe z piêknymi portalami dzisiaj pozosta³y jedynie cztery wie e. Drugi, kolejowy, powsta³ w latach , kiedy jeden most przesta³ wystarczaæ. Mosty s¹ szczególnie interesuj¹ce ze wzglêdu na zastosowane rozwi¹zania techniczno-konstrukcyjne. Muzeum Wis³y oddzia³ Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku dzia³a od 13 kwietnia 1984 r., pierwsza wystawa nosi³a tytu³ Dzieje eglugi Wiœlanej. O jego lokalizacji w Tczewie zdecydowa³ fakt, e miasto zawsze zwi¹zane by³o z dziejami Wis³y i morzem. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce i czwarta na œwiecie. 14 5Muzeum Wis³y / Museum of the Vistula River

15 Bridges on the Vistula River constitute a special attraction in Tczew. The road bridge was the first one to be constructed ( ). At that time it was one of the longest bridges in the world (837 meters). The construction cost 4 million thalers. Frederick William IV laid the cornerstone for the construction. Originally, the bridge had 10 towers and two gateways with beautiful portals today, only four towers have remained. The other, railway bridge was built in the years , when one bridge was not enough any more. The bridges are especially interesting due to the applied technical-construction solutions. Museum of the Vistula River a branch of the Central Maritime Museum in Gdañsk. It has operated since April 13, The first exposition was entitled The History of Navigation on the Vistula River. The museum was established here because the city had always been connected with the history of the Vistula and the sea. This is the only institution of this type in Poland and the fourth one in the world. 3 Most na Wiœle / Bridges on the Vistula River 15

16 5 Kamieniczka na placu Hallera Tenement house in Hallera Square Budynek pierwszej w Polsce Pañstwowej Szko³y Morskiej zbudowany w 1911 r., pocz¹tkowo mieœci³a siê w nim Szko³a eñska. Szko³a Morska powsta³a w 1920 r. i dzia³a³a w Tczewie do 1930 r. Przed przeniesieniem do Gdyni ukoñczy³o j¹ 140 absolwentów na wydzia³ach nawigacyjnym i mechanicznym. Budynek dawnych ³azienek budowê zakoñczono w 1913 r., na parterze mieœci³a siê poczekalnia i ³azienki lecznicze, na piêtrze znajdowa³y siê ³azienki pierwszej i drugiej klasy. Dzisiaj jego rola jest zupe³nie inna zosta³ wyremontowany i pe³ni funkcjê siedziby Starostwa Powiatowego. 16 ZABYTKI

17 Budynek dawnych ³azienek / Building of former baths 5 Building of the first in Poland State Maritime Academy built in Originally, a School for Girls occupied the building. The Maritime Academy was established in 1920 and operated here until Before it was moved to Gdynia, 140 students of the faculties of nautical science and marine mechanical engineering had finished the school. 3 Building of former baths the construction was completed in On the ground floor there was a waiting room and therapeutic baths, and on the first floor first and second class baths. Today, the building fulfils a different function; after restoration, it is the seat of the Poviat Starosty. Budynek dawnej Szko³y Morskiej Building of the former Maritime Academy HISTORICAL SITES 17

18 KULTURA I WYPOCZYNEK Tczewskie Centrum Sportu i Tur urystyki umo liwia wszystkim zainteresowanym czynn¹ formê spêdzania wolnego czasu p³ywalnie, boiska, place zabaw, aleje spacerowe i miejsca odpoczynku na œwie ym powietrzu. Fitness Club zaprasza do si³owni, sauny, gabinetu kosmetycznego oraz na masa e, zajêcia usprawniaj¹co-relaksuj¹ce i aerobik (zarówno w wodzie, jak i na sali). W ramach imprez organizowanych przez Centrum mo na uczestniczyæ w rajdach rowerowych, sp³ywach kajakowych, rejsach statkiem do Kwidzyna, Gniewu i Malborka, a tak e wzi¹æ udzia³ w imprezach masowych Biegu Nadwiœlañskim, Biegu Sambora, czy Jesiennym Marszu na Orientacjê. 18

19 CULTURE AND LEISURE The Sports and Tourism Centre e in Tczew offers all interested people active forms of spending one s free time, i.e. swimming, sports fields, playgrounds, walking alleys and relaxation places in the open. The local Fitness Club invites to its body-building gym, sauna, beauty salon and massage, stimulation-relaxation activities and aerobics (in water and in gym). Within events organised by the centre one can participate in bicycle rallies, canoeing trips, ship cruises to Kwidzyn, Gniew and Malbork, and take part in group events Nadwiœlañski Run, Sambora Run, and Autumn Orienteering March. 19

20 Tczewskie Centrum Kultur ultury Najwa niejszym zadaniem Tczewskiego Centrum Kultury jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna dzieci i m³odzie y, która pozwala rozwijaæ wszechstronne zainteresowania i kszta³towaæ œwiadomoœæ przynale noœci do tradycji kulturowej. Centrum prowadzi zajêcia w zespo³ach i sekcjach muzycznych, plastycznych, wokalno-tanecznych i teatralnych, organizuje koncerty, spektakle, recitale, przegl¹dy i konkursy, Lato z TCK i ferie zimowe. Chlub¹ placówki jest Galeria M³odych Twórców oraz zespo³y o wieloletniej tradycji Chór Mêski Echo i Harcerska Orkiestra Dêta. W ramach Dni Ziemi Tczewskiej odbywa siê plener plastyczny, w którym bior¹ udzia³ plastycy z Polski i z zagranicy. TCK jest miejscem, gdzie powsta³ Miêdzynarodowy Festiwal Dzia³añ Teatralnych i Plastycznych Tczew Europa. 20 KULTURA I WYPOCZYNEK

21 The Culture Centre e in Tczew The most important task of the Culture Centre in Tczew (TCK) is widely understood cultural education of children and young people, which helps in development of wide-ranging interests and in moulding one s awareness of membership in cultural tradition. The centre conducts activities in music, artistic, vocal- -dance and theatre groups and sections. It organises concerts, spectacles, recitals, reviews and competitions, Summer with TCK and winter holidays. The centre s pride is the Young Artists Gallery and groups of long-standing tradition Men s Choir Echo and Scouts Brass Band. Within The Days of the Tczew Land, there is a fine arts plein-air with the participation of Polish and foreign artists. TCK is the venue of establishing of the International Theatre and Artistic Activities Festival Tczew Europa. 21

22 Fundacja Domu Kultur ultury organizator m.in. Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej Familia Tczew, koncertów symfonicznych, spektakli muzycznych i teatralnych. Wokó³ fundacji skupione s¹ zespo³y muzyczne, teatralne i taneczne (Zespó³ Pieœni i Tañca Kolejarz, Kolejowa Orkiestra Dêta, Weso³a Kapela, Zespó³ Wokalno- -Instrumentalny Quatro Vocci, Teatrzyk Baj ). Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹, organizuje sesje popularno-naukowe, wystawy i promocje ksi¹ ek. Zwi¹zany jest z ni¹ Kociewski Kantor Edytorski. Posiada bogaty ksiêgozbiór ( pozycji), czytelniê multimedialn¹, muzyczn¹, Punkt Informacji Turystycznej, Sekcjê Historii Miasta, a tak e szeœæ filii w ró nych punktach miasta. 5 Miejska Biblioteka Publiczna Municipal Public Library Centrum Edukacji Doros³ych os³ych mieœci punkty konsultacyjne uczelni wy szych: Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki Gdañskiej, Wy szej Szko³y Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Prowadzi kursy jêzykowe, komputerowe, szko³y policealne, liceum dla doros³ych, Europejskie Centrum Transferu Innowacji oraz kursy zawodowe w ramach programów finansowanych przez Uniê Europejsk¹. Park ark Miejski zajmuje powierzchniê oko³o 15 hektarów. W bogatym drzewostanie parku nie brakuje egzotycznych drzew i krzewów. Znajduje siê tu tak e amfiteatr i muszla koncertowa. W pobli u wejœcia pami¹tkowa tablica upamiêtnia 31 imiennych i kilkudziesiêciu bezimiennych tczewskich harcerzy poleg³ych i zamordowanych podczas II wojny œwiatowej. 22 KULTURA I WYPOCZYNEK 5 Park Miko³aja Kopernika / Nicolas Copernicus Park

23 The Culture Centre e Foundation organiser of such events as the International Family Music Festival Familia Tczew, symphonic concerts, music and theatre performances. The foundation gathers music, theatre and dance groups (Song and Dance Ensemble Kolejarz, Railway Brass Band, Weso³a Kapela or Merry Folk Group, Vocal-Instrumental Group Quatro Vocci, Theatre Baj ). Amfiteatr Amphitheatre 5 The Aleksander Skultet Municipal Public Library conducts cultural activity, organises popular science sessions, expositions and book promotions. The Kociewski Kantor Edytorski (a publishing unit) is connected wit the library. There is a rich collection of books (189,174,000), a multimedia reading-room, a music room, Tourist Information Desk, City History Division, as well as six branches in various parts of the city. The Education Centre e for Adults houses consultation points of the following academies: University of Gdañsk, Technical University of Gdañsk, Merchant Marine Academy in Gdynia and Cardinal Stefan Wyszyñski University in Warsaw. The centre conducts foreign languages courses, computer courses, postsecondary schools, a secondary school of general education for adults, European Centre for Innovations Transfer, and vocational courses within programmes financed by the European Union. The Municipal Park occupies about 15 hectares. The abundant tree stands in the park include exotic trees and shrubs. There is also an amphitheatre and a concert bowl. A plague near the gateway commemorates 31 Tczew scouts mentioned by name and several tens nameless who died and who were killed during World War Two. 6 Boisko sportowe przy ul. Wierzbowej / Sports field in Wierzbowa Street 23

24 GOSPODARKA Tczew rozwija siê prê nie pod wzglêdem przemys³owym, a jego œrodowisko naturalne nie uleg³o ska eniu. W mieœcie dzia³aj¹ firmy przemys³u maszynowego, stoczniowego, spo ywczego, budownictwa wodnego i mostowego. Tczew posiada Program Strategicznego Rozwoju, w którym wymieniono potrzeby miasta oraz sposoby ich realizacji, nie tylko dla gospodarki komunalnej, ale równie w zakresie dzia³añ prospo³ecznych i ekologicznych. W oparciu o Program miasto intensywnie siê rozwija. Oprócz dogodnych warunków podstaw¹ do dynamicznego rozwoju przedsiêbiorstw jest tak e sprawna infrastruktura komunalna. Inwestorzy, którzy decyduj¹ siê na ulokowanie swoich firm w Tczewie mog¹ korzystaæ z ulg jakie daje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, istniej¹ca od 1997 r., stwarzaj¹ca dobre warunki dla inwestycji przemys³owych. Nowe Osiedle Bajkowe 4 New Housing Estate Bajkowe 24 GOSPODARKA

25 Tczew is resiliently developing in the field of industry, and its natural environment is unpolluted. ECONOMY Companies of machine-making, shipbuilding, food industries, hydro-engineering and bridge engineering operate in the city. The city has a Programme for Strategic Development, which includes the needs and ways of their realisation, not only in the field of municipal economy but also prosocial and proecological actions. Thanks to the Programme, the city is developing intensively. Besides favourable conditions, the efficient municipal infrastructure is a foundation of dynamic development of enterprises. Investors willing to locate their companies in Tczew can take advantage of allowances provided by the Special Pomeranian Economic Zone existing since 1997 and creating good conditions for industrial ventures. 25

26 Strefa przyci¹ga do Tczewa nowych inwestorów oferuj¹c dogodne warunki zgodne z przepisami znowelizowanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wspó³pracuje z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym, tworzy nowe miejsca pracy. Drugim atrakcyjnym punktem dla dzia³alnoœci przedsiêbiorstw jest tzw. strefa biznesu, ulokowana wzd³u drogi krajowej nr 1. Miasto uczestniczy w ró nych wystawach targowych w kraju i za granic¹ (m.in. InvestCity, Tour Salon w Poznaniu). 4 Fabryka Opakowañ Ró nych FORCAN SA Various Packaging Factory FORCAN SA 26

27 The zone attracts to Tczew new investors by offering good terms in compliance with regulations of the amended act on special economic zones, co-operates with the regional business, educational and cultural surrounding, as well as creates new job. The so-called business zone, situated along the main road no. 1, is another attractive place for business activity. The city participates in various fair expositions in Poland and abroad among others, InvestCity and Tour Salon in Poznañ. 3 Flextronics International Poland 27

28 INFORMATOR TELEADRESOWY kod pocztowy telefon kierunkowy URZÊDY I INSTYTUCJE PUBLICZNE PUBLIC OFFICES AND INSTITUTIONS Urz¹d Miejski / City Office in Tczew pl. Pi³sudskiego 1 tel , fax Urz¹d Gminy Tczew / Community Office ul. Lecha 12 tel Starostwo Powiatowe / Poviat Starosty ul. J. D¹browskiego 18, ul. azienna 14 tel , fax , Inspektorat ZUS / ZUS State Social Insurance Inspectorate ul. Jagielloñska 55 tel , fax Powiatowy Urz¹d Pracy / Poviat Employment Agency al. Solidarnoœci 14A tel , fax Urz¹d Skarbowy / Revenue Office ul. Gdañska 33 tel , fax Urz¹d Celny,, Posterunek / Customs Office Station ul. Rokicka 13 tel Komenda Powiatowa Policji / Poviat Police Headquarters ul. Kasprowicza 2 tel , 997 Stra Miejska / Municipal Police pl. Pi³sudskiego 1 tel , 986 Powiatowa Komenda Pañstwowej Stra y Po arnej / Poviat Fir ire Brigade Headquarters ul. Lecha 2 tel , 998 Szpital Powiatowy / Poviat Hospital ul. 30 Stycznia 57 tel Centrum Edukacji Doros³ych os³ych / Education Centre e for Adults ul. 30 Stycznia 1 tel , fax KUL ULTURA, REKREACJ CJA, ROZRYWKA CULTURE, RECREATION, ENTERTAINMENT Tczewskie Centrum Sportu i Tur urystyki Tczew Centre e for Sport and Tourism ul. Wojska Polskiego 28A (basen p³ywacki, korty tenisowe, sauna, si³ownia, solarium / swimming pool, tennis courts, sauna, body building gym, solarium) tel Jazda konna Oœrodek JeŸdziecki Tur urze w Tur urzu / Horse riding Horse Riding Centre Tur urze in Tur urze tel Urz¹d Statystyczny o. terenowy enowy / Branch of the Office for Statistics ul. Armii Krajowej 53 tel , fax S¹d Rejonowy / District Court ul. Ko³³¹taja 6 tel , fax Prokuratura Rejonowa / District Public Prosecutor osecutor s Office ul. Sadowa 6 tel , fax Galeria TCK / Tczew Culture Centre e Gallery ul. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego 10 tel Muzeum Wis³y / Museum of the Vistula River ul. 30 Stycznia 4 tel poniedzia³ek nieczynne / closed on Monday czynne od wtorku do niedzieli: open from Tuesday to Sunday: 10:00 a.m. 04:00 p.m. 28 Pogotowie Ratunkowe / Ambulance Service ul. Wojska Polskiego 5 tel , 999 Kino Wis³a / The Wis³a Cinema ul. J. D¹browskiego 13/14 tel

29 postcode area code Punkty informacji turystycznej / Tourist information desks: Tczewskie Centrum Sportu i Tur urystyki / Tczew Centre for Sport and Tourism ul. Wojska Polskiego 28A tel Miejska Biblioteka Publiczna / Municipal Public Library ul. J. D¹browskiego tel TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY RESTAURA URACJE I KAWIARNIE / RESTAURANTS AND CAFES Mocca, pl. Hallera 20 tel Atrium, ul. Jagielloñska 63 tel Pod Or³em, ul. Gdañska 49 tel Carina, al. Solidarnoœci 19 tel U Soko³a, ul. Nowowiejska 2F tel Kameralna, ul. Czy ykowska 67 tel Pat-3, ul. Gdañska 8B tel Karczma Uroczysko, ul. 30 Stycznia 5 tel Zajazd Roma, ul. Rokicka 11 Piaskowa, ul. Piaskowa 3 tel Dworcowa, dworzec PKP tel Samboria, ul. Obroñców Westerplatte 7A Przy Kominku, ul. Kardyna³a S. Wyszyñskiego 45 tel JEDZENIE NA TELEFON / FOOD ORDER BY PHONE Pizzeria Capri, ul. Armii Krajowej 66A tel Pizzeria Parasolka, ul. Koœcielna 3 tel Pizzeria Tino, ul. Ogrodowa 11 tel Pizzeria Milenium, al. Zwyciêstwa 9/2 tel Ro en, ul. Gdañska 20 tel NOCLEGI / ACCOMMODA CCOMMODATION Hotel Carina, al. Solidarnoœci 19 tel Hotel Pawlicki, Knybawa 12 tel Pensjonat Golf, Malenin 13 tel Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych, ul. Gdañska 17A tel TAXI XI PLUS US tel , tel ,

30 30

31 31

32 Publikacjê przygotowano przy wspó³pracy z Biurem Promocji Urzêdu Miejskiego w Tczewie Tczew Pl. Pi³sudskiego 1 tel. (58) tel./fax (58) FOTOSERWIS A. Widerkiewicz, St. Zaczyñski, W. Zdunek oraz zdjêcia z archiwum Urzêdu Miejskiego w Tczewie i instytucji z nim wspó³pracuj¹cych 2003 Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki 144 tel. (52) , fax (52) Wszelkie prawa zastrze one All rights reserved Printed in Poland ISBN

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW?

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW? Warsaw in short Contents photo: PZ Studio HOW TO GET TO WARSAW? 2 HOW TO TRAVEL AROUND WARSAW? 3 TOURIST INFORMATION 7 PRACTICAL INFORMATION 8 ACCOMMODATION 16 TOURIST ATTRACTIONS 19 Music halls, theatres,

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Welcome! >> 1. Dear Student,

Welcome! >> 1. Dear Student, Welcome! >> 1 Dear Student, Poland has been participating in SOCRATES-Erasmus since 1998. More than 200 Polish universities take part in the programme now and co-operate with around 1300 European universities.

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski.

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski. Wizz Air jest najwi kszà nisko-kosztowà i nisko-taryfowà linià lotniczà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Êwi tuje w tym roku piàtà rocznic swojej dzia alnoêci. Dok adnie 5 lat temu pierwszy samolot

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo