SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych D. Zobowiązania warunkowe E. Inwestycje Grupy F. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne G. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju H. Aktywa finansowe I. Zatrudnienie J. Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń A. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce B. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie C. Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów D. Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku E. Ryzyko kursu walutowego F. Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów G. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami H. Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami I. Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Grupy J. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub możliwością wzrostu kosztów osobowych K. Ryzyko związane z sezonowością przychodów L. Ryzyko finansowania kapitału obrotowego kredytem bankowym M. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów / odbiorców Opis prowadzonej działalności operacyjnej A. Opis najważniejszych wydarzeń produktowych i marketingowych B. Opis najważniejszych projektów zrealizowanych w 2008 roku W sektorze przemysłowym: Strona 2 z 50

3 W sektorze telekomunikacyjnym W sektorze finansowym: W sektorze publicznym: Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzależnienie od odbiorców i dostawców Umowy zawarte przez Grupę Kapitałową Emitenta w 2008 roku, znaczące dla działalności grupy, w tym umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy z innymi podmiotami Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych grupy (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości). Inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczki oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa emitenta podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za dany okres Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności z Grupy Kapitałowej do końca 2009 roku, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem Strona 3 z 50

4 pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta Zestawienie stanu posiadania akcji grupy przez osoby zarządzające i nadzorujące w podmiotach grupy emitenta Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej oddzielnie) Informacje o umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności Umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Strona 4 z 50

5 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK 1. Informacje ogólne Wola Info S.A. działa na rynku IT od ponad 20 lat, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletnie doświadczenie, konsekwentnie rozwijane portfolio usług oraz rosnąca ilość wdrożeń, stawiają Spółkę w gronie czołowych polskich firm sektora IT. Spółka specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych dla podmiotów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, finansowym, przemysłowym i administracji publicznej. Tworzy unikalne rozwiązania biznesowe w obszarze automatyzacji procesów obsługi Klienta (CRM), rozwiązania służące do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), oraz procesem obiegu dokumentów (ECM). Ponadto Wola Info S.A. specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań przeznaczonych do automatyzacji kanałów komunikacyjnych (Call Center, IVR, Portale) oraz korporacyjnych systemów wspomagania decyzji (Business Intelligence). Oferuje także szeroką paletę usług w zakresie zarządzania usługami IT, projektowania, budowy i adaptacji centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. Wola Info S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. wchodzi firma Noblestar Polska sp. z o.o. lider w obszarze rozwiązań Service Desk oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM S.A.) firma doradcza wspierająca u Klientów skuteczne zarządzanie: wdrażaniem strategii, zmianą oraz środowiskiem operacyjnym. Ponadto CRM S.A. jest ekspertem na rynku polskim wśród firm oferujących profesjonalne metodyki, systemy i rozwiązania do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla programów i projektów. W oparciu o potencjał innowacyjny oraz kompetencje wykraczające poza tradycyjny model technologię, branże i know-how Wola Info S.A. specjalizuje się w zarządzaniu i konsultingu w obszarze procesów biznesowych. Bazując na własnym doświadczeniu i analizach, Grupa Wola Info S.A. stworzyła unikatową ofertę składającą się z pięciu filarów kompleksowo adresujących potrzeby i wymagania Klientów: Business Process Automation Channel Automation Business Intelligence IT Infrastructure Management Business Consulting Strona 5 z 50

6 Mapa kompetencji Grupy opiera się na zdolności do realizacji założonych idei, ich integralności i spójności. Kompleksowość oferty Grupy Wola Info S.A. oddziałuje na rynek poprzez innowacyjność oferowanych produktów, rozwiązań i koncepcji biznesowych. Rok 2008 był trudnym okresem w dotychczasowej historii Grupy. Grupa podjęła szereg działań, które nie przyniosły oczekiwanego efektu finansowego na koniec roku: rozbudowa kompetencji wdrożeniowych i serwisowych, związanych z pozyskaniem nowych partnerów technologicznych, uzyskanie nowych autoryzacji usługowych oraz przebudowa zespołu wdrożeniowego, sprostanie rosnącym oczekiwaniom płacowym pracowników branży IT w Polsce, przebudowa działu sprzedaży w celu zwiększenia możliwości penetracji rynku i pozyskaniu nowych, prestiżowych kontraktów W ocenie Zarządu Spółki Wola Info S.A., ze względu na specyfikę klientów Grupy tj. dużych instytucji telekomunikacyjnych i finansowych, rozpoczynający się kryzys gospodarczy uderzył w Grupę już w czwartym kwartale roku i nie pozwolił na realizację kontraktów, w odniesieniu do których które Grupa budowała w ciągu roku zasoby produkcyjne. W ciągu całego roku akcje Wola Info S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych straciły na wartości. Na koniec roku akcje Wola Info S.A. notowane były poniżej wartości księgowej netto, co w ocenie Zarządu nie odzwierciedla mocnych fundamentów Grupy. Zarząd liczy jednak, że efekty działań operacyjnych i rynkowych podejmowanych przez Grupę przełożą się na lepsze postrzeganie Wola Info S.A. przez inwestorów a tym samym na wzrost ceny akcji w najbliższej przyszłości. Wola Info S.A. nabyła w 2008 roku udziały w dwóch spółkach: W dniu 30 maja 2008 roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noblestar Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). w dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr). W rezultacie Wola Info S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limitem. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 procent głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A. Spółka Noblestar Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wdrożenia rozwiązań opartych na produktach z rodziny HP Software, opcjonalnie wspomaganych przez Strona 6 z 50

7 rozwiązania klasy Business Intelligence, co stanowi naturalne uzupełnienie i rozwiniecie działalności Wola Info S.A. w obszarze zarządzania infrastrukturą informatyczną. CRM S.A. powstała w 1998 r. i jest akredytowaną firmą szkoleniową i doradczą. Warszawska spółka to lider w zakresie profesjonalnej metodyki i rozwiązań do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla zarządzania portfelowego. Jednocześnie firma jest liderem na rynku w zakresie certyfikowania menedżerów projektów zgodnie ze światowymi standardami certyfikacyjnymi. Pozycja CRM S.A. na rynku oraz poziom świadczonych przez firmę usług zostały również zauważone i docenione poza granicami Polski. Firma współpracuje z najlepszymi na świecie organizacjami z rodziny ATO / ACO Maven Training (najlepsza firma na świecie w zakresie wytwarzania akredytowanych materiałów szkoleniowych), Aspire Europe (autorstwo wiodącej metodyki MSP oraz autorstwo wiodącej metodyki P3M3 ), czy Outperform (autorstwo wiodącej metodyki PRINCE2 ). Standardy takie jak PRINCE2 czy ITIL stają się fundamentem wykształcenia współczesnych managerów działających w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu biznesowym. Kompetencje CRM S.A. stanowią rozwinięcie i uzupełnienie oferty Wola Info S.A. w obszarze usług doradczych. Wyniki obu tych spółek, w szczególności CRM S.A. przyczyniły się już w roku 2008 do znaczącej poprawy wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Na dzień 31 grudnia 2008 roku skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. przedstawiał się następująco: Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. nie uległ zmianie, również w zakresie kontrolowanych przez Wola Info S.A. udziałów i akcji. Strona 7 z 50

8 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe A. Struktura przychodów Struktura przychodów w podziale na sektory jest następująca: Sektor Telekomunikacyjny Sektor Bankowość i Finanse Sektor Przemysłowy Sektor Publiczny Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Grupy Wola Info S.A. w poszczególnych pionach biznesowych (w tys. zł) Rodzaje działalności Wartość w tys. % Wartość w tys. % zł zł Ogółem przychody, w tym: % % Sektor Telekomunikacyjny ,8% , 6% Sektor Bankowość i Finanse ,9% ,8% Sektor Przemysłowy ,3% ,7% Sektor Publiczny ,0% ,9% Źródło: Grupa Wola Info S.A. Głównym źródłem przychodów dla Grupy w 2008 roku była sprzedaż sektora bankowość i finanse (40,9% ogółu przychodów), a następnie sprzedaż sektora telekomunikacyjnego oraz przemysłowego. Czwartą pozycję w zestawieniu zajmuje sektor publiczny, którego udział procentowy powinien znacznie wzrosnąć w kolejnych okresach, co wynika z oczekiwanego pobudzania gospodarki przez planowane inwestycje w warunkach obecnego spowolnienia gospodarczego. Strona 8 z 50

9 Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Grupy Wola Info S.A. w podziale na grupy produktowe (w tys. zł) Grupa produktów Wartość w tys. zł % Wartość w tys. Zzł % Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta Rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Centrum przetwarzania danych (Data Center) ,6% ,7% ,2% , 4% ,2% ,7% ,2% ,4% Zarządzanie usługami IT ,9% ,8% Szkolenia i doradztwo ,9% 0 0% RAZEM % % Źródło: Grupa Wola Info S.A. Podczas analizowania struktury sprzedaży w podziale na grupy produktowe należy zwrócić uwagę na znaczny udział Projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury (we tej grupie produktowej znajdują się również dostawy infrastruktury). W przychodzie ogółem wzrósł on z poziomu 48,8% w 2007 roku do poziomu 67,2 % w 2008 roku. Zmiana procentowa w poszczególnych grupach produktowych w roku bieżącym i poprzednim wynika sytuacji makroekonomicznej na rynku krajowym oraz widocznego spowolnienia gospodarczego. B. Wyniki finansowe Grupa Wola Info S.A. w roku 2008 odnotowała przychody z działalności podstawowej w wysokości tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o 32%. Sprzedaż produktów stanowiła w 2008 roku 37% sprzedaży ogółem. Sprzedaż tej grupy wzrosła o 4%. Pozostałe 63% sprzedaży stanowi przychód ze sprzedaży towarów, który wzrósł w stosunku do roku 2007 o 56%. Strona 9 z 50

10 Tabela: Struktura sprzedaży Grupy w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. ( w tys. zł ). WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika - przychody ze sprzedaży produktów % - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY RAZEM % Źródło: Grupa Wola Info S.A. Tabela: Skrócone wyniki finansowe w 2008 roku (w tys. zł). WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i % materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Zysk (strata) na sprzedaży % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Źródło: Grupa Wola Info S.A. Działalność Grupy w 2008 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie tys. zł i wynik ten był znacznie gorszy niż oczekiwano. Ważnym elementem wspomagającym wzrost sprzedaży produktów Grupy jest znaczący w ostatnim okresie rozwój systemów obsługi klienta CRM oraz świadomość znaczenia tego typu rozwiązań z punktu widzenia dużych podmiotów z sektora bankowości oraz przemysłu. Grupa wiąże z tym faktem duże nadzieje w kolejnych okresach w postaci wygranych kontraktów, pomimo widocznych oznak spowolnienia gospodarczego. Równie istotną nową grupą produktową są szkolenia i usługi doradcze sprzedawane przez spółkę zależną CRM SA. Ze względu na posiadany backlog projektów oraz przeprowadzoną wewnętrzną optymalizację Grupy, rok 2009 powinien przynieść znacznie lepsze dane finansowe Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Centralizacja kompetencji produktowych powinna pozytywnie wpłynąć na dalsze zwiększenie wartości i jakości sprzedawanych przez Grupę usług co jest zgodne z długoterminową strategią, oraz powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Grupy. Strona 10 z 50

11 Tabela: Wskaźniki rentowności Grupy Wola Info S.A Rentowność sprzedaży (brutto) 13,9% 16,5% Rentowność EBITDA 2,4% 4,0% Rentowność zysku operacyjnego 1,2% 4,0% Rentowność brutto 0,9% 3,8% Rentowność netto 0,7% 3,2% Źródło: Grupa Wola Info S.A. Zasady wyliczania wskaźników: EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja Rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność zysku operacyjnego = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto spadł do poziomu 13,9% w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007, gdzie wynosił 16,5%. Spadek zysku netto w roku 2008 w stosunku do roku 2007 był spowodowany zamrożeniem w czwartym kwartale kilku procesów sprzedażowych w Spółce Wola Info S.A. oraz ponoszeniem nakładów na rozbudowę kompetencji wdrożeniowych wobec oczekiwanego jak co roku bardzo dobrego czwartego kwartału. C. Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych W 2008 roku kapitały własne Grupy zmieniły się nieznacznie z poziomu tyś do poziomu tyś PLN. D. Zobowiązania warunkowe W 2008 roku Grupa Wola Info S.A. posiadała zobowiązania warunkowe w wysokości tys. zł, wynikające z wystawionych gwarancji bankowych (gwarancje bankowe dobrego wykonania umowy, oraz gwarancje przetargowe). E. Inwestycje Grupy W prezentowanym okresie główne działania inwestycyjne Spółki Wola Info S.A. przedstawiały się następująco: W dniu 30 maja 2008 roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noble Star Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar Polska sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). Wola Info S.A. zapłaciła za ww. udziały 825 tys. pln, Strona 11 z 50

12 dopłata może nastąpić w wypadu osiągnięcia przez Noblestar Polska sp. z o.o. dobrych wyników finansowych. W dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr), dających Wola Info S.A. 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limitem. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 % głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A.. Wola Info S.A. zapłaciła za ww. udziały 1978 tys. pln, dopłata może nastąpić w wypadu osiągnięcia przez Spółkę dobrych wyników finansowych. Spółka Wola Info S.A. uruchomiła EMC Velocity2 Signature Solution Center, pierwsze w Polsce specjalistyczne laboratorium pozwalające w praktyce poznać złożone rozwiązania i technologie informatyczne. Centrum Rozwiązań Wola Info EMC Signature, które powstało w warszawskiej siedzibie Spółki, oferuje technologie EMC klientom z sektora telekomunikacyjnego, publicznego, finansowego i przemysłowego. Prezentuje najnowsze technologie firmy EMC, a szczególnie rozwiązania z zakresu zaawansowanych rozwiązań do zabezpieczania i archiwizacji danych (BuRA). Odtworzenie i poszerzenie w Spółce Wola Info S.A. istniejących środków trwałych i floty samochodowej w kwocie tyś. zł. F. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Tabela: Wartość inwestycji (w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE Urządzenia techniczne Środki transportu Inne środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w obce środki Inwestycje w toku 97 0 Zwiększenie stanu z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na inwestycje finansowe z leasingu Źródło: Grupa Wola Info S.A. G. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W prezentowanym okresie Grupa nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju. H. Aktywa finansowe Grupa na dzień 31 grudnia 2008 posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości tyś. zł., oraz udzieliła pożyczek na kwotę 318 tyś. zł. podmiotom niepowiązanym. Strona 12 z 50

13 Spółka Wola Info SA udzieliła na dzień 31 grudnia 2008 pożyczek na kwotę 400 tyś. zł podmiotom powiązanym. I. Zatrudnienie Zatrudnienie w Grupie Wola Info S.A. na koniec 2008 roku wyniosło 297 osób (wg różnych form zatrudnienia). Tabela: Zatrudnienie Forma zatrudnienia Umowa o pracę 242 Umowa zlecenia 11 Umowa o dzieło 4 Umowa stałej współpracy 40 Razem 297 Źródło: Grupa Wola Info S.A. J. Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia mające znaczący wpływ na wynik finansowy za 2008 rok. Na podstawie dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia, w Spółce Wola Info S.A. funkcjonują dwa programy motywacyjne: uchwałą nr 26/2007 Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanowiono w Spółce Program Motywacyjny skierowany do kluczowych pracowników Spółki z wyłączeniem członków Zarządu uchwałą nr 32/2007 Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 r. przyjęto Program opcji Menedżerskich dla członków Zarządu Spółki W roku 2008 nie nastąpił wzrost EBITDA Spółki Wola Info S.A. rok do roku (mierzonego jako rosnący wzrost EBITDA w stosunku do roku bazowego 2006), co oznacza, iż nie został spełniony podstawowy warunek Programu Motywacyjnego. W efekcie w 2009 roku nie zostaną wyemitowane akcje dla kluczowych pracowników Spółki. W roku 2008 nie nastąpił również wzrost kapitalizacji Spółki liczony dla roku 2008 jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku. W związku z powyższym nie został spełniony podstawowy warunek Programu Opcji Menadżerskich. W efekcie w 2009 roku nie zostaną wyemitowane akcje dla członków Zarządu. W kwietniu 2009r. wpłynęło do Spółki Wola Info S.A. rozliczenie kosztów eksploatacji z tytułu najmu powierzchni biurowej za rok 2008 w kwocie ,13. W tym samym czasie Wola Info S.A. otrzymała aneks zawarty w dniu 27 grudnia 2008 do umowy z dnia 15 września 2008 zawartej z firmą ABG S.A., którego postanowienia weszły w życie z dniem 27 grudnia W związku z powyższym Spółka ponownie oszacowała na dzień bilansowy przychody z wykonania niezakończonej usługi, które wzrosłyby o 246 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż opisane zdarzenia Strona 13 z 50

14 nie mają istotnego wpływu na obraz sprawozdania finansowego za rok 2008, zostaną ujęte w księgach roku Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń A. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce Działalność Grupy oraz realizacja założonych przez nią celów strategicznych i finansowych jest w dużym stopniu uzależniona od występujących w Polsce czynników makroekonomicznych, na które Grupa nie ma wpływu. Do czynników takich można zaliczyć inflację, poziom stóp procentowych, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, politykę fiskalną rządu, wielkość zamówień publicznych, poziom realizowanych inwestycji, w szczególności tempo wdrażania Planu Informatyzacji Państwa oraz poziom wykorzystywania funduszy unijnych. W związku z tym, iż ostatecznym odbiorcą produktów Grupy są przedsiębiorstwa, organy samorządu terytorialnego, podmioty finansowane z Budżetu Państwa, popyt na produkty Grupy jest uzależniony od skłonności tych podmiotów do inwestowania oraz dostępności do kapitału, który jest pochodną wielu z wcześniej wymienionych czynników. Tym samym pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy, w szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Grupę oraz perspektywy jej rozwoju. B. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie Polski system podatkowy charakteryzuje się stosunkowo dużą niestabilnością. Przedsiębiorstwa działające w Polsce są zatem narażone na większe ryzyko pojawienia się zastrzeżeń ze strony organów podatkowych. Zmienność systemu podatkowego może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy. W szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Grupę oraz perspektywy jej rozwoju. Działalność Grupy jest w pewnym stopniu oparta na udzielonych jej przez inne podmioty licencjach. Licencje te nie mają jednakże zasadniczego znaczenia dla działalności Grupy. Polskie przepisy o prawach autorskich wykazują się dużą stabilnością. Ryzyko związane ze zmianą tych regulacji i jej negatywnego wpływu na działalność Grupy jest zatem nieduże. C. Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów Realizowana przez Grupę strategia zakłada stabilny rozwój oparty na sprzedaży usług informatycznych i doradczych do Klientów sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz rynku przedsiębiorstw przemysłowych i administracji państwowej. Nie ma jednak pewności, że istotne z punktu widzenia realizacji celów strategicznych Grupy segmenty rynku, będą rozwijały się w przyszłości w zakładanym tempie. W szczególności dotyczy to sektora publicznego i samorządowego, którego rozwój uzależniony jest od skuteczności pozyskania i efektywności wykorzystania środków unijnych. Spowolnienie tempa rozwoju rynków lub zmiana kierunków tego rozwoju może negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji założonych przez Grupę celów i spowodować konieczność przeformułowania kierunków rozwoju, co może łączyć się z poniesieniem dodatkowych nakładów. Strona 14 z 50

15 Takie niekorzystne kształtowanie się trendów na rynkach, na których działa Grupa może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki. D. Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku Polski rynek usług informatycznych charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji. Nasilająca się konkurencja ze strony zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów ma istotny wpływ na działalność, a w szczególności perspektywy rozwoju Grupy. Konsolidacja dużych firm informatycznych oraz korzystanie przez coraz większą liczbę klientów z własnych specjalistów, może wpłynąć na konkurencyjność Grupy na rynku. Konkurenci Grupy mogą posiadać lepszą od niej kondycję finansową i pozycję rynkową. Utrzymanie konkurencyjności wobec innych podmiotów działających na polskim rynku IT może łączyć się z koniecznością przyjęcia bardziej agresywnej strategii cenowej (co może mieć negatywny wpływ na poziom uzyskiwanych marż), ciągłym udoskonalaniem produktów i usług oraz kompetencji wewnątrz Grupy, zarówno w obszarze technologii, zarządzania i marketingu, co wiąże się z koniecznością stałego ponoszenia nakładów. Nie ma pewności, że poczynione nakłady przyniosą oczekiwany zwrot, a wpływ silnej konkurencji może skutkować w przyszłości obniżeniem rentowności prowadzonej przez Grupę działalności, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe oraz możliwości rozwoju Grupy. E. Ryzyko kursu walutowego W realizowanych przez Grupę kontraktach mogą wystąpić zobowiązania wyrażone w walutach obcych (USD, EUR). Ponieważ wszystkie przychody Grupy generowane są w złotych, Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w przypadku niekorzystnych wahań kursów walutowych. Znaczne, niekorzystne zmiany kursów walut mogą mieć negatywny wpływ na końcową wycenę prowadzonych projektów. Grupa prowadzi wewnętrzną politykę zabezpieczania się przed wahaniami kursów walut stosując narzędzia dostępne na rynku, jednak nie ma pewności że takie działania w pełni zabezpieczą Grupę przed ujemną wyceną wynikającą z niekorzystnego ukształtowania się kursów walut. Grupa w 2008 roku korzystała z walutowych kontraktów typu forward. Wykorzystanie przez Grupę instrumentów pochodnych w omawianym okresie pozytywnie wpłynęło na ochronę wartości zobowiązań Grupy wyrażonych w walutach obcych, przed znacznymi wahaniami waluty krajowej. Gupa Wola Info S.A. nie korzystała w 2008 roku z opcji walutowych ani z produktów pochodnych ustrukturyzowanych. F. Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów Szybkie tempo rozwoju produktów informatycznych, w tym oprogramowania, powoduje iż cykl życia produktów informatycznych jest stosunkowo krótki. Powoduje to konieczność szybkiej reakcji na dokonujące się zmiany technologiczne, w tym opracowywanie nowych i udoskonalanie posiadanych rozwiązań technologicznych. Pojawienie się na rynku nowych rozwiązań, konkurencyjnych w stosunku do produktów i usług proponowanych przez Grupę, może mieć negatywny wpływ na ich atrakcyjność, a tym samym skutkować brakiem popytu na te produkty i usługi i nie zapewnić Grupie spodziewanej wielkości przychodów z ich sprzedaży. Taka sytuacja stwarza zagrożenie braku zwrotu nakładów poniesionych przez Grupę na tworzenie i rozwój produktów. Wystąpienie którejkolwiek z opisanych okoliczności może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju działalności Grupy. Strona 15 z 50

16 G. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami Świadczone przez Grupę usługi i wdrażane rozwiązania informatyczne oparte są w dużej mierze na czynniku ludzkim i niezawodności wdrażanej technologii informatycznej i jako takie podlegają charakterystycznym czynnikom ryzyka - błędu ludzkiego i zawodności systemów technologicznych. Tworząc i dostarczając swoim klientom rozwiązania informatyczne, Grupa ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jej klienta, co może skutkować poniesieniem przez odbiorcę znacznych strat. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Spółkom Grupy roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowach. Może również spowodować wycofanie się klienta z realizowanych kontraktów lub przeniesienie zleceń do konkurentów Grupy. Takie kroki podejmowane przez odbiorców mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy oraz perspektywy jej rozwoju. H. Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami Grupa ustala kwoty ubezpieczeń oraz limity ochrony ubezpieczeniowej i udziału własnego w celu zapewnienia adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej zarówno swojego majątku, jak i realizacji kontraktów, w granicach uzasadnionych ekonomicznie kosztów i na odpowiednich warunkach. Uzyskana w ten sposób ochrona ubezpieczeniowa może (w przypadku strat znacznej wartości) być niewystarczająca do pokrycia pełnej wartości rynkowej, kosztów odtworzeniowych majątku lub, w przypadku ubezpieczenia kontraktu - wysokości poniesionych odszkodowań, kar umownych czy pokrycia strat klientów. Taka dysproporcja pomiędzy wartością ochrony ubezpieczeniowej a poniesioną stratą może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Grupę i jej perspektywy rozwoju. I. Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Grupy Jakość i sprawność świadczonych przez Grupę usług, a tym samym poziom konkurencyjności jej oferty, oparta jest na dostępności wysokiej jakości, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Grupa współpracuje z wieloma dostawcami technologii, z których z każdym ma zawartą umowę przewidującą określone warunki dostawy rozwiązań i produktów. W większości przypadków występują ograniczone możliwości zastąpienia proponowanych przez dostawców produktów i rozwiązań. Większość z dostawców to światowi liderzy, którzy definiują na zasadach globalnych warunki współpracy z kontrahentami. Gupa nie może przewidzieć zmian w polityce sprzedażowej i cenowej swoich dostawców. Mimo dywersyfikacji dostawców, rozwiązanie lub niekorzystna zmiana warunków obowiązujących umów z dostawcami może negatywnie odbić się na wynikach finansowych i perspektywach rozwoju Spółki. J. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub możliwością wzrostu kosztów osobowych Czynnikami mającymi istotny wpływ na wyniki działalności Grupy są praca i umiejętności kluczowych wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry zarządzającej, a także zdolność Grupy do pozyskania i zatrzymania takich osób. Zarząd Spółki Wola Info S.A. jest zdania, że tempo rozwoju Strona 16 z 50

17 Grupy w przyszłości będzie w dużej mierze zależało od zachowania zdolności do zatrudniania i utrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i kluczowych pracowników. Utrata istotnej części z tych osób może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną Grupy. Grupa do tej pory z sukcesem zatrudniała taką kadrę. K. Ryzyko związane z sezonowością przychodów Przychody uzyskiwane przez Grupę charakteryzują się, podobnie jak przychody większości spółek z sektora IT, znaczącą sezonowością. Największymi przychodami charakteryzuje się czwarty kwartał roku. Istnieje jednak możliwość, że w związku z pozyskaniem znaczących kontraktów w pozostałych trzech kwartałach, zjawisko sezonowości w danym roku zostanie ograniczone. Inwestor decydujący się na zakup akcji Grupy przed ogłoszeniem wyników czwartego kwartału podejmuje decyzję na podstawie niepełnej informacji (dysponuje jednak danymi całorocznymi z poprzednich lat). L. Ryzyko finansowania kapitału obrotowego kredytem bankowym Istotne znaczenie dla finansowania działalności Grupy mają zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów. Na mocy wspomnianych umów kredytowych Grupa zobowiązana jest do utrzymania określonego poziomu wskaźników finansowych. Wymogi te mogą wpłynąć w przyszłości na zdolność Grupy do finansowania działalności operacyjnej. Niewypełnienie obowiązków określonych w umowie kredytowej może ponadto skutkować koniecznością przedterminowej spłaty kredytu, co może mieć istotny negatywny wpływ na możliwość obsługi pozostałych zobowiązań Grupy oraz na jej wyniki finansowe i możliwość rozwoju jej działalności operacyjnej. M. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów / odbiorców Przyjęta przez Grupę strategia dywersyfikacji źródeł przychodów oraz zdobywanie nowych rynków pozwala wierzyć Zarządowi Spółki Wola Info S.A., iż utrata jednego z kluczowych dla Grupy odbiorców usług nie stanowi zagrożenia dla jej działalności, gdyż świadczone przez siebie usługi Grupa objęła nie jednostkową umową, lecz szeregiem niezależnych zleceń od danego klienta. Ponadto Grupa z sukcesem obniżyła uzależnienie od największych klientów w ciągu ostatnich trzech lat. Istnieje jednak ryzyko, że utrata jednego lub dwóch kluczowych klientów będzie miała istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 4. Opis prowadzonej działalności operacyjnej Spółka Wola Info S.A. od wielu lat działa na runku IT. Cele biznesowe Grupy oparte są na przyjętej przez Grupę długoterminowej strategii rozwoju, zakładającej stopniowe zwiększanie udziału usług własnych Grupy w sprzedaży ogółem. Realizacja planów sprzedaży odbywa się w czterech zidentyfikowanych pionach biznesowych tj. w sektorze telekomunikacyjnym, sektorze bankowości i finansów, sektorze przemysłowym i publicznym. Dla Grupy niezwykle ważnymi są trzy pierwsze piony biznesowe, aczkolwiek z uwagi sytuację w sektorze publicznym, również i ten sektor powinien się ożywić, i stanowić ważną część biznesową Grupy. Grupa realizując cele biznesowe bazuje na światowych dostawcach technologii, od lat współpracując z największymi światowymi koncernami dostarczającymi technologię IT. Do chwili obecnej Grupa jest Strona 17 z 50

18 jednym z największych partnerów HP. Najwyższy status partnerstwa dotyczy także współpracy Grupy z EMC Corporation, Oracle i IBM. Współpraca taka gwarantuje poza odpowiednimi warunkami komercyjnymi dostęp do najnowszych rozwiązań, możliwość szkolenia kadry. Pozwala lepiej rozumieć i przewidywać trendy na polskim rynku, które z reguły odzwierciedlają trendy światowe z pewnym opóźnieniem. Działalność Grupy łączy wysokie kompetencje integratora systemów i aplikacji z doradztwem biznesowym dotyczącym wykorzystywania technologii IT dla usprawniania biznesu przedsiębiorstwa. Wiedza o biznesie klienta pozwala na wdrażanie dostosowanych do jego potrzeb rozwiązań. Cykl dostarczania rozwiązania przebiega przez fazę analizy potrzeb, projektowania procesów, budowanie modelu funkcjonalnego, dostosowywania aplikacji do wymagań użytkowych. Projekt kończy się szczegółowym udokumentowaniem rozwiązania i usługami utrzymania/serwisu systemu. Bardzo często Grupa odpowiada także za rozwój rozwiązania i jego modyfikacje wymagane rozwojem biznesu klienta. A. Opis najważniejszych wydarzeń produktowych i marketingowych Przejecie Noblestar Polska Sp. z o.o. i budowa Grupy Kapitałowej Spółka przejęła 100% udziałów w firmie Noblestar Polska Sp. z o.o., rozpoczynając tym samym zapowiadaną budowę Grupy Kapitałowej. Akwizycja została sfinansowana ze środków z ubiegłorocznej emisji akcji. Przejecie Noblestar Polska Sp. z o.o. to ważny krok na drodze rozwoju kompleksowej oferty w zakresie zarządzania usługami IT. To także wzmocnienie pozycji rynkowej spółki w strategicznym obszarze. Przejmowana firma to numer jeden na krajowym rynku wdrożeń HP Service Desk. Noblestar Polska Sp. z o.o. ma największą liczbę wdrożeń w tym zakresie, obsługuje największe firmy takie jak: PKN Orlen, KGHM, PKO BP czy BRE Bank, ma najmocniejszy zespół specjalistów oraz świadczy kompleksowe rozwiązania i opiekę nad środowiskiem Service Desk u klienta. CRM S.A. trafił do Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Wola Info S.A. kupiła 73% udziałów w firmie Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM SA). To kolejny ważny krok w procesie budowy Grupy Kapitałowej. Transakcja została sfinansowana ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji. CRM SA powstała w 1998 r. Jest akredytowaną firmą szkoleniową i doradczą. Warszawska spółka to lider w zakresie profesjonalnej metodyki i rozwiązań do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla zarządzania portfelowego. Jednocześnie firma jest liderem na rynku w zakresie certyfikowania menedżerów projektów zgodnie ze światowymi standardami certyfikacyjnymi. Pozycja CRM S.A. na rynku oraz poziom świadczonych przez firmę usług zostały również zauważone i docenione na świecie. Firma współpracuje z najlepszymi na świecie organizacjami z rodziny ATO / ACO Maven Training (najlepsza firma na świecie w zakresie wytwarzania akredytowanych materiałów szkoleniowych), Aspire Europe (autorstwo wiodącej metodyki MSP oraz wiodącej metodyki P3M3 ), czy Outperform (autorstwo wiodącej metodyki PRINCE2 ). W maju 2008 r. spółka CRM SA z powodzeniem przeszło 3-letni audyt przeprowadzony przez asesorów audytingowych APMG Strona 18 z 50

19 APMG jest wiodącą międzynarodową organizacją akredytującą i certyfikującą z siedzibą w Wielkiej Brytanii z regionalnymi biurami w USA, Chinach, Australii, Holandii, Niemczech i Danii. APMG jest organizacją posiadającą wyłączność na certyfikacje w zakresie narzędzi opracowanych przez OGC takich jak np. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 ; Metodyka zarządzania programami MSP ; Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R ; Metodyka Zarządzania Zmianą Change Management; etc. Dzięki pomyślnemu audytowi CRM SA na kolejne 3 lata przedłużyła swoją akredytację jako najstarszą na rynku polskim akredytowana organizacja szkoleniowa ATO i jedyna w Polsce oraz jedna z dwudziestu na świecie akredytowana organizacja doradcza ACO. W 2008 r. CRM SA uzyskała unikalną akredytację w zakresie P3O CRM SA stała się jedną z dziewięciu w świecie akredytowanych organizacji oferujących szkolenia i doradztwo w zakresie budowy w korporacjach i instytucjach publicznych biur wspomagających zarządzanie projektami, programami oraz portfelami programów i projektów.. CRM SA posiada w tej chwilki aż 3 akredytowanych konsultantów w zakresie P3O. Akredytacja z P3O umocniła pozycję CRM SA jako lidera rynku szkoleń w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 gdzie jest jedną z 3 akredytowanych organizacji szkoleniowych w Polsce. CRM SA jest bowiem jedyną w Polsce i jedną z 51 w świecie akredytowanych iranizacji szkoleniowych w zakresie Metodyki zarządzania programami MSP (Managing Successful Programmes). CRM SA jest też jedyną w Polsce i jedną z 17 w świecie akredytowana organizacją szkoleniową w zakresie Metodyki zarządzania zmianą (Change Management). Jednocześnie CRM SA w 2008 r. rozpoczęła proces akredytacyjny w zakresie Metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R aby dołączyć do elitarnego grona 3 organizacji szkoleniowych w świecie posiadających taką akredytację. Przy czym CRM SA już ma prawo prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Uzupełnieniem unikalnych kompetencji CRM SA jako ATO i ACO, zwłaszcza w zakresie P3O, stało się w 2008 r. uzyskanie akredytacji przez 2 konsultantów w zakresie P3M3 CRM SA skutecznie realizowało rozwój sieci instytucji partnerskich wspomagających sprzedaż produktów CRM SA. Do grona firm takich jak B2B Consulting Wrocław, MSBiF sp. z o.o. Katowice etc. dołączyło PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zarząd Krajowy i oddziały w Katowicach, Gdańsku i Bydgoszczy), ODiTK Gdańsk, Fundacja Promocji Europejskiej FPE Lublin, MRC i kilka innych firm oraz organizacji tworząc podstawowa siatkę partnerska umożliwiająca dalszy wzrost sprzedaży produktów CRM SA jak również uzupełniając ofertę produktową CRM SA. Równolegle CRM SA rozwija swoja współpracę z zagranicznymi partnerami uczestnicząc w 2008 r. wspólnie z nimi w wielu przedsięwzięciach związanych z rozwojem oferty i kompetencji CRM SA. Udział Wola Info i jej partnera technologicznego, firmy Verint w Konferencji Call/Contact Center Strona 19 z 50

20 Konferencja objęła swoim zasięgiem kluczowe zagadnienia w obszarze Call/Contact Center. Najciekawsze trendy technologiczne, wielokanałowość komunikacji z klientem, zarządzanie zasobami ludzkimi (ang. Workforce Management), benchmarking i raporting, integracje z CRM, czy outsourcing. Event w formie warsztatów biznesowych, klubu innowacji i dyskusji panelowych dotyczył zarówno perspektywy biznesowej jak i aspektów związanych z wyborem właściwej i najlepszej z możliwych technologii. W gronie prelegentów pojawili się menadżerowie - praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Call/Contact Center. Spółkę, partnera Konferencji reprezentowali specjaliści, którzy przedstawili własne koncepcje i rozwiązania z obszaru Call/ Contact Center. Ponadto zaprezentowali pakiet rozwiązań z zastosowaniem narzędzi dostarczanych przez Verint - partnera biznesowego Wola Info S.A.. Punktem specjalnym konferencji była debata środowiskowa, dotycząca problemu, w jaki sposób wspomagać rozwój branży Call/Contact Center w Polsce i jak odbudować społeczny wizerunek pracy agenta Call/Contact Center. W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska menadżerów branży Call/Contact Center oraz przedstawiciele instytucji państwowych. Partnerstwo z Avaya Avaya, czołowy dostawca oprogramowania i usług do komunikacji biznesowej oraz Wola Info S.A., wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań do wsparcia procesów biznesowych przedsiębiorstw, podpisały umowę partnerska w zakresie dostarczania i wdrażania oprogramowania telefonii IP i Contact Center. Współpraca pozwoli obu firmom na zbudowanie kompleksowej oferty w zakresie oprogramowania do komunikacji biznesowej, opartej na łączności IP i technologii telekomunikacyjnej najnowszej generacji. W ramach oferowanych produktów pojawi sie oprogramowanie pozwalające na ujednolicenie łączności oraz obsługę wirtualnych sieci prywatnych. Ponadto Wola Info S.A. powiększy także paletę usług w zakresie aplikacji do obsługi Contact Center. Obok dotychczas oferowanych systemów CRM oraz narzędzi do optymalizacji pracy w Contact Center znajdą się rozwiązania telekomunikacyjne w tym automatyczna dystrybucja połączeń do agentów - ACD, IVR i centrale. Dodatkowo rozwiązania Unified Communications pozwolą rozszerzyć usługi w zakresie wirtualnych środowisk Contact Center oraz zdalnej pracy z domu. Obie firmy skorzystają na partnerstwie, uzupełniając nawzajem swoja ofertę. Wola Info dostarcza systemy, dla których rozwiązania Avaya są bazą lub rozszerzeniem funkcjonalności. Takie polaczenie ofert daje klientom możliwość prowadzenia działalności biznesowej na najwyższym poziomie oraz pozwala na efektywna komunikacje z klientem. Wola Info partnerem BasWare Wola Info S.A. nawiązała współpracę partnerską z fińska firma BasWare, dostarczająca oprogramowanie biznesowe wspomagające kluczowe procesy finansowe w przedsiębiorstwach. BasWare dostarcza rozwiązania z zakresu Purchase-to-Pay i Financial Management. Produkty typu Purchase-to-Pay zapewniają spójność i kontrole w przedsiębiorstwie oraz podnoszą efektywność działania organizacji poprzez sprawne zarządzanie i automatyzacje wewnętrznych procesów. Posiadając ponad 1200 klientów oraz ponad 650 tys. użytkowników BasWare jest światowym liderem w tym segmencie. W swojej ofercie posiada również oprogramowanie Financial Management wspierające kierowanie Strona 20 z 50

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 Verbicom Spółka Akcyjna Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2009 30 CZERWCA 2009 Wrocław, sierpień 2009 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego 2004/2005

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 UNIMA 2000 S.A. INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 1. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. IV kwartał 2010 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2010 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2013 ZA OKRES 1 LIPIEC 2013 30 WRZESIEŃ 2013 Wrocław, listopad 2013 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r.

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r. SeveNet Spółka Akcyjna Debiut na NewConnect Warszawa 8 czerwca 2011 r. 1 Historia 2011 r. 2010 r. Oferta prywatna akcji serii B i debiut SeveNet S.A. na rynku NewConnect Decyzja Zarządu SeveNet S.A. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo