Nak³ad egz. Vol 15 Nr 7/ ISSN APTE- KARZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nak³ad - 6500 egz. Vol 15 Nr 7/8 2007 ISSN 1230-8730 APTE- KARZ"

Transkrypt

1 Nak³ad egz. Vol 15 Nr 7/ ISSN APTE- KARZ Czasopismo poœwiêcone g³ównie gospodarce lekiem (ekonomika farmacji, ustawodawstwo farmaceutyczne, organizacja i zarz¹dzanie) oraz u ytkowaniu leków i wiedzy o nich (farmakologia, farmakognozja, farmacja stosowana, chemia leków, farmacja kliniczna, samolecznictwo). Redaktor naczelny: dr Tadeusz Jerzy Szuba Zespó³ redakcyjny: dr Leszek Bartkowiak, mgr Franciszek Dragan, dr Mariola Drozd, mgr El bieta Góralczyk,mgr Teodozja Holak, mgr Gra yna Kornacka, mgr Barbara Kozicka, mgr Henryk Modrzejewski, mgr Jacek Polatyñski, mgr Marek Pyka³o, mgr Adam Rudzki, dr Jerzy Surowiecki, mgr Danuta Wojnicka-Szuba, mgr Henryka Wojtaszewska Konsultanci: prof. dr Miros³awa Furmanowa, mgr Halina Gabor, mgr Danuta Gajek, mgr Maria G³owniak, prof. dr Stanis³aw Gumu³ka, prof. dr Bo enna Gutkowska, dr Danuta Ignyœ, dr Maciej Krzanowski, prof. dr S³awój Kucharski, dr Wojciech KuŸmierkiewicz, prof. dr Jerzy Masiakowski, prof. dr Regina Olêdzka, doc. dr Aleksander O arowski, dr Stanis³aw Piechula, prof. dr Józef Sawicki, prof. dr Edmund Sieradzki, prof. dr Jacek Sp³awiñski, prof. dr Micha³ H. Umbreit, mgr Andrzej Wróbel Wydawca: Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Warszawa, ul. ucka 2/4/6 tel Realizacja wydawnictwa, kolporta, adres redakcji: Vita plus Tadanco Sp. z o.o., Warszawa, ul. Konstruktorska 9 tel , fax wewn Internet, archiwum,,aptekarza Opracowanie poligraficzne: Drukarnia Szczepan Szymañski tel./fax (0-22)

2 Aptekarz Vol 15 Nr 7/8 (2007) Aptekarz Vol 15 Nr 7/8 (2007) Agitacja do cz³onkowstwa i pracy w TFE Istniej¹ setki towarzystw naukowych. Samych towarzystw medycznych jest kilkadziesi¹t. Towarzystwa naukowe dodaj¹ splendoru poszczególnym profesjom i specjalnoœciom, ale gdy œwiat idzie szybko do przodu, rola towarzystw nie roœnie odpowiednio. Popatrzmy, gdy premier rz¹du lub marsza³ek sejmu chce czegoœ dokonaæ przywo³uje na pomoc przemys³owców, handlowców, finansistów, izby zawodowe (np. izbê lekarsk¹, izbê aptekarsk¹), a nie przywo³uje towarzystw naukowych. Tak jest nie bez przyczyny. Nauka poczyni³a takie postêpy, e uczony, by byæ uczonym, musi koncentrowaæ siê na coraz wê szym skrawku danej specjalnoœci. Natomiast minister, premier, marsza³ek chce prawdy szerokiej, niemal encyklopedycznej, której uczeni nie znaj¹. Potrzebne jest skrzy owanie wiedzy profesjonalnej z wiedz¹ ogólnoekonomiczn¹. Tym potrzebom wychodzi naprzeciw m.in. Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne. Tu siê nie liczy szparek w liœciu sza³wi. Tu siê nie separuje chromatograficznie substancji czynnych. Tu siê nie robi tysiêcy badañ szczegó³owych pchaj¹cych œwiat do przodu. U nas, w TFE, rozwa a siê po ytkowanie nauk farmaceutycznych tak, by przy aktualnym poziomie wiedzy by³o leków jak najwiêcej, by by³y jak najtañsze, by miliony chorych jak najmniej cierpia³y. Rozwa a siê z du ymi przeszkodami. Ekonomia mo e s³u yæ ró nym panom. Przy rozbie nych interesach konsumentów oraz producentów, w farmacji czêsto monopolistycznych, mo na zamiast prawdy obiektywnej g³osiæ prawdê odpowiadaj¹c¹ interesom jednej strony, np. koncernów. Ilustracj¹ tego zjawiska jest istnienie obok naszego Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego (TFE) biegunowo odmiennego Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE). Konkurencja obu Towarzystw jest pasjonuj¹ca. Trochê nierówna, bo farmakoekonomiœci PTFE maj¹ bogatych sponsorów. My, w TFE pracujemy spo³ecznie, naszymi sponsorami s¹ niezamo ni cz³onkowie. Apelujemy do czytelników Aptekarza o agitowanie znajomych i przyjació³ do wstêpowania w szeregi cz³onków TFE. Sk³adka cz³onkowska wynosi 10 z³ miesiêcznie, 120 z³ rocznie. Te pieni¹dze s¹ potrzebne g³ównie do finansowania logistyki (³¹cznoœci miêdzy nami) i drukarni. Zarz¹d pracuje honorowo, czynszu te nie p³acimy. Cz³onkowstwo TFE ma ten urok, e jest aktem patriotyzmu, demonstracj¹ dobrej woli s³u enia ludziom potrzebuj¹cym leków, ma³¹ cegie³k¹ w WHO`wskim programie Leki dla Wszystkich. Za Zarz¹d Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego Dr Tadeusz J. Szuba Spis treœci Trudne reformowanie rynku leków Przegl¹d nowych leków 2006 r. zarejestrowanych w Polsce Przegl¹d nowych leków 2006 r. zarejestrowanych w Unii Europejskiej Rejestracja leku i z leku po ytek Ograniczyæ wp³yw autorytetów lekarskich na gospodarkê lekiem (refundacjê) Kiedy farmaceuci bêd¹ znów rz¹dziæ lekami List do U.O.K.iK. nt. cocarboxylazy Bezpieczeñstwo stosowania leków Zasady kolporta u czasopisma,,aptekarz Ka dy numer czasopisma,,aptekarz jest wysy³any bezp³atnie do: wszystkich okrêgowych izb aptekarskich oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, wszystkich okrêgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, wszystkich oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zarz¹du G³ównego, wszystkich oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zarz¹du G³ównego, wszystkich inspektoratów nadzoru farmaceutycznego, wszystkich lekarzy wojewódzkich, wszystkich szkó³ farmacji, wszystkich szkó³ medycyny, wszystkich aptek,,zamkniêtych w zak³adach leczniczych, bibliotek wszystkich zak³adów leczniczych,,zamkniêtych (szpitali), bibliotek wszystkich zak³adów leczniczych,,otwartych (ZOZ-ów), Biblioteki Narodowej, G³ównej Biblioteki Lekarskiej i innych bibliotek. Czasopismo,,Aptekarz jest tak e dystrybuowane odp³atnie. Koszt prenumeraty rocznej na 2007 rok wynosi z³ 120,-. Przy prenumeracie rocznej oraz ewentualnych zamówieniach zbiorowych pojedynczych egzemplarzy nie pobiera siê kosztu przesy³ki. Przekazu op³aty nale y dokonaæ na konto Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego w banku PKO BP Zamówienie nale y kierowaæ do Vita plus Tadanco Redakcja Aptekarza, Warszawa, ul. Konstruktorska 9, poleca wytwórcom leków us³ugi promocyjne i reklamowe. Na ³amach naszego czasopisma mo na promowaæ wyroby farmaceutyczne fachowo, skutecznie i tanio. Koszt anonsu formatu A5 czarno-bia³ego wynosi 1000 z³, natomiast kolorowego 2000 z³. Na czwartej stronie ok³adki 4000 z³. Na innych stronach,,uprzywilejowanych 3000 z³. Proponujemy ponadto zamieszczanie reklam mniejszego formatu, np. na stronach, które nie s¹ ca³kowicie zadrukowane tekstem artyku³u. Taka forma przypomnienia swojej firmy oraz jej produktów lekarzom i aptekarzom kosztuje zaledwie 500, a nawet jeszcze mniej 250 z³. Zamówienia regularne na d³ugie okresy nagradzamy upustem ceny. Faktury za anonsy s¹ obci¹ ane VAT-em 22%

3 Aptekarz Vol 15 Nr 7/8, (2007) Trudne reformowanie rynku leków Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne 184 Trudne reformowanie rynku leków Wspó³czuæ nale y polskim rz¹dom, a zw³aszcza ministrom zdrowia, gdy zabieraj¹ siê do porz¹dkowania rynku leków. Czytaj¹c prasê o ró nych o- rientacjach politycznych, nie znajduje siê nigdy, nigdzie, yczliwych komentarzy do proponowanych przez rz¹d reform. Jakikolwiek rz¹d. Podobnie by³o w 2006 roku obfituj¹cym w propozycje zmian Prawa farmaceutycznego, zwane du ¹ nowelizacj¹ przez respekt dla Unii Europejskiej, bo wiêksza ich czêœæ dotyczy³a wprowadzenia norm unijnych do produkcji, badañ i rejestracji leków. Tak samo jest w 2007 r., kiedy wesz³a na warsztat tzw. ma³a nowelizacja obejmuj¹ca g³ównie tematykê rodzim¹; te wszystko siê nie podoba. Dlaczego? Mo na za³o yæ, e propozycje rz¹du s¹ niedoskona³e lub nawet niedobre. Ale eby a wszystkie? To niemo liwe. Zrozumia³e jest negowanie wszystkich propozycji reform, ka dej polityki lekowej pañstwa przez stowarzyszenie koncernów farmaceutycznych. One zawsze maj¹ za ma³o. Paradoksalnie nie podoba im siê jakakolwiek polityka cenowa, choæ obiektem ich oferty s¹ g³ównie produkty monopolistyczne, których ceny by³y, s¹ i bêd¹ takie, jakie zostan¹ przez koncerny wyznaczone. Tymczasem negowanie wszystkich propozycji reform przez gazety jest faktem. Jedynym wyt³umaczeniem zjawiska mo e byæ niedostateczna wiedza ekonomiczno-farmaceutyczna dziennikarzy i ich informatorów. Ludzie nawet dobrze obkuci w ekonomii mog¹ byæ zieloni w ekonomice leku. Z którejkolwiek gazety nie sposób by³o dowiedzieæ siê, dlaczego aptekarze wydaj¹ drogie leki za grosz lub za z³otówkê. Dlaczego nigdy nie wydaj¹ za grosz leków tanich? Jeœli rzeczywiœcie prawa ekonomiczne rz¹dz¹ gospodark¹ rynkow¹, to znaczy³oby, e aptekarze s¹ chorzy umys³owo. Dlaczego nie s¹ bystrzy umys³owo dziennikarze œledczy i nie wyjaœniaj¹ zagadki wydawania za grosz akurat leków refundowanych, zw³aszcza tych rycza³towych, za które pobiera siê z³ 3,20? Proceder trwa i nikt nie wie dlaczego. Otó aptekarze nie s¹ chorzy. Dziennikarze te s¹ zdrowi. Chory jest rynek leków, na co oni nie maj¹ rady. Patologie maj¹ swoje Ÿród³o w ma- ³ej, ale potê nej grupie spo³ecznej w koncernach farmaceutycznych. Nikt nie œmie pos³aæ do nich prokuratora. Koncerny ciesz¹ siê opini¹ dobroczyñców, którym ludzkoœæ wszystko zawdziêcza. Zdrowie i ycie. Bez ich miliardowych nak³adów nie by³oby leków. Nawet tani przemys³ gene- ryczny egzystuje dziêki nim. Co by robi³, gdyby one nic nie wynalaz³y? Ca³y naród, wraz z dziennikarzami, sw¹ cz¹stk¹ dobrze poinformowan¹, yje w kulcie przemys³u farmaceutycznego. Najwiêkszego wydrwigrosza jakiego wyda³ œwiat wspó³czesny. On jest sprawc¹ niemal wszystkich patologii wystêpuj¹cych na rynku leków wskutek swej bezgranicznej chciwoœci. Lekarze, aptekarze, dziennikarze, prawnicy, ba, nawet parlamentarzyœci uwierzyli, e motorem dobrobytu jest prawo przedsiêbiorcy do maksymalizacji zysku. Nieskrêpowanej maksymalizacji. Wszak kodeks praw cywilnych nie ustanawia limitu maksymalizacji. Mo na korzystaæ ze z³otej wolnoœci i ³upiæ biednych chorych bez ograniczeñ. By³y robione studia rynku œwiatowego i udokumentowano, e ceny takiego samego leku (pod ró nymi nazwami) mog¹ siê w ró nych krajach ró niæ krotnie! aden sêdzia ani prokurator nie zainteresowa³ siê tym zdzierstwem, bo jak wy ej wspomniano kodeks go nie zabrania. Na jednym ma³ym rynku w Polsce zdzierstwo nie jest a tak niepohamowane. Ale jest wystarczaj¹co du e, by siê nim zainteresowaæ. W tabeli Nr 1 podaje siê zestawienie danych wziêtych z naszego rynku aptecznego. Tabela 1 Ceny apteczne identycznych leków 2007 r. L.P. Lek Wersja droga Wersja tania Stosunek cen postać, dawka markowa generyczna 3 : Aciclovir Zovirax Heviran 13,21 tabl 200 mg 183,45/25 16,66/30 2. Fluconazol Diflucan Flucofast 10,74 cps 50 mg 149,86/ 7 13,95/ 7 3. Diclofenac Voltaren Majamil 7,93 tabl 100 mg 30,70/20 3,79/20 4. Co-Trimoxazol Bactrim Biseptol 7,23 tabl 480 mg 21,20/20 4,38/30 5. Alendronian Fosamax Ostolek 7,12 tabl 70 mg 188,71/ 4 26,49/ 4 6. Ciprofloxacina Ciprobay Proxacin 5,56 tabl 500 mg 68,94/10 12,40/10 7. Amlodipina Norvasc Vilpin 4,88 tabl 10 mg 88,76/30 18,19/30 8. Calcitonina Miacalcic Calcitonin 4,32 inj. 100 j. 119,07/ 5 27,54/ 5 9. Bromocriptina tabl 2,5 mg Parlodel 72,56/30 Bromocorn 16,91/30 4,29 185

4 Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Trudne reformowanie rynku leków L.P. Lek Wersja droga Wersja tania Stosunek cen postać, dawka markowa generyczna 3 : Carvedilol Dilatrend Carvetrend 3,47 tabl 25 mg 58,70/30 16,90/ Clarithromycina Klacid Klarmin 3,33 tabl 500 mg 83,05/14 24,95/ Risperidon Rispolept Ziperit 3,29 tabl 2 mg 103,29/20 31,46/ Losartan Cozaar Xartan 3,26 tabl 50 mg 99,27/28 32,64/ Doxazosina Cardura Doxonex 2,83 tabl 2 mg 51,11/30 18,04/ Omeprazol Losec Ortanol 2,61 tabl 20 mg 43,09/14 33,00/ Ramipril Tritace Vivace 2,53 tabl. 2,5 mg 18,57/28 7,86/ Alprazolam Xanax Zomiren 2,50 tabl 1 mg 40,39/30 16,14/ Atorvastatina Sortis Torvacard 2,48 tabl 40 mg 153,78/30 62,03/ Paroxetina Seroxat Paromerck 2,44 tabl 20 mg 62,69/30 25,71/ Donepezil Aricept Cogiton 2,40 tabl 10 mg 311,14/28 129,47/28 21 Olanzapina tabl 10 mg Zyprexa 565,40/28 Olzapin 238,12/28 2,37 Ceny takich samych leków zamaskowanych nazwami handlowymi, markami, ró ni¹ siê dzisiaj 2,37-7,23-13,21 raza! Pomimo, i w Polsce jest du o biedy lekarze, pielêgniarki, nauczyciele pracuj¹ za grosze, rz¹d zabiega o ³agodzenie ich niedostatku, pozwala siê koncernom zagarniaæ miliardowe kwoty absolutnie im nienale ne. Koncerny maj¹ podstawy prawne (z tytu³u patentów) i moralne (z tytu- ³u przyczyniania postêpu) do pobierania wysokiej ceny za lek przez 20 lat. PóŸniej prawo postuluje konkurencjê. Koncerny maj¹ w nosie prawo i konkurencjê. Chc¹ czerpaæ zawrotne korzyœci bez koñca, wykorzystuj¹c przyzwyczajenie lekarzy i pacjentów do nazwy markowej leku wytworzone przez 20 lat. Rz¹d temu trochê sprzeciwia siê. Ju skreœli³ z listy leków refundowanych Zovirax dro szy od Heviranu 13 razy, Diflucan dro szy od Flucofastu 11 razy, Voltaren dro szy od Majamilu 8 razy. Wielu drogich synoni- 186 mów nie skreœli³, bo koncerny walcz¹ zapamiêtale, nasy³aj¹ na ministra zdrowia lobbystów z protestami. Ten temat dziœ przemilczamy. Dziœ w parlamencie nie stoi sprawa refundacji, lecz sprawa polityki lekowej, sprawa sanacji prawa farmaceutycznego. Dziœ nie chodzi nam o legalne zabiegi maksymalizacji zysku, lecz o zabiegi przestêpcze. Chodzi o to, by im ustaw¹ postawiæ tamê. Dlaczego rz¹d pomyœla³ o skopiowaniu wypróbowanego w Polsce przed wojn¹ i stosowanego do dziœ w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, systemu sztywnych cen leków w aptekach? Nie znaczy, e one musz¹ byæ wiecznie sta³e, e nie maj¹ nigdy maleæ. Leki maj¹ tanieæ w wyniku konkurencji, producenci w trosce o zbyt maj¹ je obni aæ, ale we wszystkich aptekach jednakowo. Liberalizm cenowy w aptekach to furtka do kryminalnej dzia³alnoœci koncernów farmaceutycznych. Jeœli wytworzenie leku kosztuje np. 15 z³, uczciwi producenci sprzedaj¹ go po 20 z³, a koncern mo e nadal braæ monopolistyczn¹ cenê 100 z³ pobieran¹ przez minione 20 lat, powstaje tendencja do praktyk przestêpczych. Koncern ma do wyboru alternatywê: I) kontynuowaæ sprzeda leku po 100 z³ i nie zarabiaæ 85 z³ (100-15), bo konkurenci przeszkadzaj¹, II) a) stymulowaæ sprzeda leku po 100 z³ ³apówk¹ (via hurtownia i apteka) 3,20 z³ dla pacjenta, by wola³ produkt drogi otrzymywany za darmo, a nie produkt tani, za który trzeba p³aciæ 3,20 z³, b) równolegle stymulowaæ sprzeda leku po 100 z³ ³apówk¹ rzêdu 5 z³ dla lekarza, by wystawia³ receptê na drogi lek markowy i zarabiaæ 76,80 z³ ( ,20-5) kosztem Narodowego Funduszu Zdrowia, który straci 80 z³ (100-20). Niestety, wariant II jest praktykowany. Straty funduszy publicznych s¹ ogromne. Dziœ to ³apówkarstwo jest porêczne. Pañstwo nie stanowi urzêdowych cen zbytu, koncern mo e sprzedawaæ lek po ile chce (mieszcz¹c siê w urzêdowej cenie detalicznej). Koncern mo e dawaæ zaprzyjaÿnionym hurtownikom dowolne upusty, którymi ci maj¹ siê dzieliæ z aptekarzami, aby oni dyspensowali drogie leki za darmo. Rachunek p³aci Narodowy Fundusz Zdrowia z pieniêdzy podatników. P³aci s³ony rachunek, po czym nie daje pacjentom wszystkich leków im potrzebnych, bo kasa pusta. Tam¹ przeciw temu hultajstwu mo e byæ tylko ustanowienie u- rzêdowej ceny zbytu i zakaz jej naruszania przez koncern w jakikolwiek sposób (upusty). Koncern musi sprzedawaæ ka demu hurtownikowi swój produkt na jednakowych warunkach. adnej protekcji firm! adnych upustów cen! Urzêdowe ceny zbytu maj¹ byæ elazne. Ceny maj¹ byæ nie maksymalne, które mo na dowolnie obni aæ, lecz sztywne. Nikt firmie nie broni ceny obni aæ, konkurowaæ. Ale ma to robiæ nie wybiórczo, protekcyjnie, lecz jednakowo dla wszystkich. Pañstwo, nawet najbardziej zbiu- 187

5 Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Trudne reformowanie rynku leków rokratyzowane, zgodzi siê bez siermiêgi na ka d¹ propozycjê koncernu obni enia urzêdowej ceny zbytu. Prawo pozwalaj¹ce na spekulacje koncernu przy cenach zbytu to wrêcz zaproszenie do dzia³alnoœci kryminalnej. Rz¹d to zrozumia³, opracowa³ stosowny projekt ustawy i zas³uguje na oklaski nawet tych osób, które z nim nie sympatyzuj¹. Nie wszystko jednak rz¹d zrozumia³, jeœli chodzi o ceny leków hurtowe i detaliczne. Rz¹d wie, e konsekwentnie oprócz elaznych urzêdowych cen zbytu powinny byæ elazne, sztywne, ceny detaliczne. Jednakowe w ca³ym kraju, we wszystkich aptekach. No, i po drodze, jednakowe ceny hurtowe. Postanowi³ osi¹gn¹æ ten cel nie stanowieniem urzêdowych cen hurtowych i detalicznych, lecz urzêdowych mar. I proponuje mar- e urzêdowe niepodzielne (w ramach walki z upustami). To jest b³¹d. Rz¹d powinien wiedzieæ, e proponowany system zniszczy rych³o konkurencjê w hurcie. Dopóki rz¹d nie potrafi zmusiæ koncernów, by dostarcza³y leki do ka dej licencjonowanej hurtowni, by stosowa³y regu³y wolnego rynku, a nie regu³y monopolu, nie mo e zastosowaæ mar hurtowych niepodzielnych. Dziœ istniej¹ dziesi¹tki bardzo potrzebnych hurtowni na tej zasadzie, e zaopatruj¹ siebie wzajemnie w to, czego nie o- trzymuj¹ od monopolisty, marz¹cego o oligopolu w hurcie. Propozycja rz¹dowa sztywnych mar hurtowych niepodzielnych spowoduje zniszczenie hurtowni mniejszych, spowoduje oligopolizacjê hurtu farmaceutycznego. Wówczas ³atwiej o zmowê. Koncerny o niczym innym nie marz¹. Rz¹d powinien te wiedzieæ, e proponowany system sztywnych mar i nieudzielanie upustów przez hurtownie aptekom, zniszczy w ci¹gu kilku lat tê zacn¹ czêœæ aptekarstwa indywidualnego, która dba o zdrowie, a nie tylko o pieni¹dze (nie zniszczy sieci aptek posiadanych przez hurtowników-oligopolistów). Bieda w Polsce doprowadzi³a do tego, e mar a detaliczna przy lekach drogich, których udzia³ w obrotach roœnie, jest œmieszna ekonomicznie. Wynosi 12 z³ przy lekach kosztuj¹cych 100 z³, 500 z³, czy 1000 z³. Koszt kapita³u potrzebnego do posiadania tych leków jest wiêkszy ni potencjalna mar a na jego sprzeda y. Apteka obecnie jakoœ sobie radzi dziêki zdrowej konkurencji hurtowników. Oni przeœcigaj¹ siê w konkurowaniu, w udzielaniu rabatów, by aptekê sk³oniæ do siebie. Nieprzemyœlany zakaz udzielania aptekom upustów/rabatów przez hurtownie rych³o doprowadzi do upadku tysiêcy tych fachowych i niehandlarskich aptek. Dobre przepisy prawne maj¹ utrudniaæ przestêpczoœæ, maj¹ chroniæ interes pacjenta i pañstwa. Na stra y tego interesu ma staæ urzêdowa, sztywna, nienaruszalna cena zbytu oraz urzêdowa, jednakowa w ca³ym kraju cena detaliczna. Taki ³ad wyklucza wypieranie z rynku tañszych doskona³ych leków przez leki du o dro sze, czêsto gorsze. Chroni ludnoœæ i jej Narodowy Fundusz Zdrowia od miliardowych strat. Tym pseudoekonomistom, którzy gard³uj¹ za ruchomymi cenami w aptekach, bo na tym jakoby korzystaj¹ pacjenci, nale y poradziæ przeniesienie siê z rynku leków 188 na rynek ogórków i kapusty. Tam rzeczywiœcie na obni eniu ceny detalicznej konsumenci korzystaj¹. W farmacji trac¹ zawrotne pieni¹dze. Proszê zapytaæ tych pseudoekonomistów, orêdowników wolnego rynku, dlaczego ceny leków s¹ jednakowe we wszystkich aptekach w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii. W krajach-kolebkach wolnego rynku. Czy tam rz¹dy s¹ autorytarne? Trochê mo e tak. Ale ten ich autorytaryzm jest wymierzony w przestêpczych monopolistów, stoi na stra y bezbronnych pacjentów. Pazernoœæ koncernów i potrzebê trzymania ich na wodzy zilustrujmy jeszcze ogromnym polem do nadu yæ przy asortymencie leków nie identycznych, lecz podobnych. Pospolitym zjawiskiem jest robienie przez koncerny pseudowynalazków, na wzór i podobieñstwo wczeœniejszych prawdziwych wynalazków. Ot taka innowacyjnoœæ dla pieniêdzy, nie dla zdrowia. Te kongenery, zwane na Zachodzie pogardliwie me-too drug (ja te lek), s¹ kwotowane po cenach zbójeckich, monopolistycznych, gdy ich pierwowzory doskona³e, wczeœniejsze, s¹ ju dostêpne w wersji generycznej, po cenach rozs¹dnych ekonomicznie. Przyk³adowe ró nice cen s¹ zilustrowane w tabeli Nr 2. Tabela 2 Ceny apteczne leków-wynalazków i leków-pseudowynalazków ( me-too ) 2007 r. L.P. Lek wnoszący postęp cena dawki dobowej Analog dla zysku cena dawki dobowej Stosunek cen 3 : Amlodipina (Aldan) Nimodipina (Nimotop S) 64,07 0,392/5 mg 25,117/300 mg 2. Glibenclamid (Euclamin) Gliclazid (Diaprel MR) 29,59 0,108/10 mg 3,196/160 mg 3. Atenolol (Normocard) Nebivolol (Nebilet) 19,23 0,162/75 mg 3,115/5 mg 4. Glibenclamid (Euclamin) Gliquidon (Glurenorm) 9,51 0,108/10 mg 1,027/60 mg 5. Valpronian (Convulex) Tiagabina (Gabitril) 8,14 1,370/1,5 g 11,155/30 mg 6. Glibenclamid (Euclamin) Gliclazid (Diaprel) 7,41 0,108/10 mg 0,800/160 mg 7. Hydrochlorothiazidum Indapamid (Tertensif) 7,05 0,125/25 mg 0,881/2,5 mg 8. Enalapril (Enarenal) Quinapril (Accupro) 6,97 0,186/10 mg 1,297/15 mg 9. Amoxicillina+Acid. clavul. (Taromentin) 2,344/1 g Ampicillina+Sulbactam (Unasyn) 16,033/1,5 g 6, Glibenclamid (Euclamin) 0,108/10 mg Glipizid (Glibenese) 0,734/10 mg 6,80 189

6 Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Trudne reformowanie rynku leków L.P. Lek wnoszący postęp cena dawki dobowej Analog dla zysku cena dawki dobowej Stosunek cen 3 : Enalapril (Enarenal) Benazepril (Lotensin) 6,77 0,186/10 mg 1,259/7,5 mg 12. Enalapril (Enarenal) Fosinopril (Monopril) 6,15 0,186/10 mg 1,144/15 mg 13. Enalapril (Enarenal) Perindopril (Prestarium) 5,64 0,186/10 mg 1,049/4 mg 14. Enalapril (Enarenal) Cilazapril (Inhibace) 5,37 0,186/10 mg 0,998/2,5 mg 15. Propranolol Pindolol (Visken) 5,03 0,320/160 mg 1,610/15 mg 16. Carbamazepina (Amizepin) Oxcarbazepina (Trileptal) 3,45 1,452/1 g 5,011/1 g 17. Losartan (Xartan) Irbesartan (Aprovel) 3,42 1,088/50 mg 3,725/150 mg 18. Losartan (Xartan) Valsartan (Diovan) 3,36 1,088/50 mg 3,660/80 mg 19. Losartan (Xartan) Eprosartan (Teveten) 3,22 1,088/50 mg 3,504/600 mg 20. Amlodipina (Aldan) Isradipina (Lomir) 2,98 0,392/5 mg 1,168/5 mg 21. Omeprazol (Ortanol) 1,179/20 mg Pantoprazol (Controloc) 3,079/40 mg 2,61 Niewnosz¹cy postêpu terapeutycznego lek potrafi kosztowaæ razy wiêcej ni lek wybitny, renomowany! Jest to równie wdziêczne pole do przestêpczej dzia³alnoœci koncernów farmaceutycznych. Ka dy chwyt ³apówkarski jest celowy, gdy dziêki niemu mo na niemal legalnie zarabiaæ miliony. To, e drogi lek me-too gorzej leczy, lub na pewno nie lepiej, nie ma dla koncernu farmaceutycznego adnego znaczenia. Dlatego prasa, organizacje spo³eczne, zwi¹zki zawodowe, federacje konsumentów powinny popieraæ wszelkie wnioski rz¹du i decyzje parlamentu wymierzone w ³apówkarstwo koncernów. Te wnioski i decyzje powinny dotyczyæ przede wszystkim ustanowienia urzêdowych, elaznych, obligatoryjnych cen zbytu pobieranych przez firmy farmaceutyczne oraz karania przypadków ³apówek dawanych lekarzom przez firmy za pisanie recept na drogie leki przy istnieniu tanich. Rz¹d rozpêdzi³ siê w têpieniu ³apówkarskich korzyœci materialnych tak- e w hurtowniach i aptekach. To zupe³nie nie ma sensu, kiedy cena zbytu bêdzie urzêdowa, sztywna, a ceny hurtowe i detaliczne s¹ funkcj¹ mar ustanawianych przez pañstwo. Jakiekolwiek spekulacje wymierzone w pacjenta lub Narodowy Fundusz Zdrowia s¹ w aptece i hurtowni wykluczone. Jedynym inspiratorem korzyœci materialnych zabójczych dla NFZ 190 s¹ koncerny farmaceutyczne. Przestan¹ byæ nazajutrz po ustanowieniu u- rzêdowych cen zbytu. Projekt rz¹dowy s³usznie zabrania aptekom udzielania komukolwiek informacji o realizowanych receptach (który lekarz co ordynuje). Ten zakaz powinien dotyczyæ równie wszystkich hurtowni. O- becnie s¹ one pomocnikami przestêpców udzielaj¹c firmom wywiadowczym informacji o sprzeda y leków w rozbiciu topograficznym na kody pocztowe. Te informacje sprzedawane przez firmy wywiadowcze koncernom u³atwiaj¹ im przeœledzenie, który lekarz ile czego ordynuje i jego sprawiedliwe wynagradzanie. Bardzo s³uszne s¹ tendencje rz¹dowe zmierzaj¹ce do pohamowania postêpuj¹cej koncentracji w obrocie lekami. W krajach, w których zniszczono konkurencjê w hurcie, dosz³o do oligopolizacji, zmowa jest bardzo ³atwa i w konsekwencji rynkiem rz¹dz¹ tylko koncerny. Pañstwo i rz¹d jest figurantem. W Polsce na domiar z³ego postêpuje wykupywanie indywidualnych aptek przez firmy molochy, rosn¹ sieci aptek, g³ównie jako w³asnoœæ hurtowni. Ten proces koncentracji nale y unicestwiæ. Ka da koncentracja w obrocie lekami toruje drogê do rz¹dzenia rynkiem leków przez przepotê ne monopole wbrew interesom pacjentów i pañstwa. Warto przy tym pamiêtaæ, by nie wylaæ dziecka z k¹piel¹, nie zniszczyæ zdrowego, antymonopolistycznego ruchu tworzenia hurtowni aptekarskich. One nie posiadaj¹ aptek, nie s¹ w³adne narzucaæ im czegokolwiek, one s¹ posiadane przez aptekarzy zainteresowanych nieskrêpowanym dostêpem do leków, nieskrêpowan¹ konkurencj¹. One nie reprezentuj¹ du ej si³y ekonomicznej, ale ka da si³a skierowana przeciw monopolom zas³uguje na aprobatê, a nawet ochronê. Ma³¹ pociech¹ dla nas s¹ ogromne k³opoty z koncernami farmaceutycznymi za granic¹. Oto cytat z autorytatywnego czasopisma Prescrire International Nr 75, 2 (2005): Wiêkszoœæ nowych leków oferowanych obecnie chorym nie wnosi wyraÿnego postêpu terapeutycznego, a jest sprzedawana po coraz bardziej zwariowanych cenach. Musimy skoñczyæ z tym szaleñstwem i przywróciæ globaln¹ politykê zdrowotn¹, która zapewni, e zasoby s¹ poœwiêcane rzeczywiœcie potrzebom ludnoœci. Problem jest tak wielki i trudny, e w niezamo nej Polsce powinien powstaæ rz¹dowo-spo³eczny oœrodek specjalizuj¹cy siê w patriotycznym sanowaniu gospodarki lekami. Do czasu jego powstania mo na wykorzystywaæ potencja³ Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego. Dr Tadeusz J. Szuba Prezes Zarz¹du 191

7 Aptekarz Vol 15 Nr 7/8, (2007) Przegl¹d nowych leków 2006 r. Tadeusz J. Szuba Przegl¹d nowych leków 2006 r. (zarejestrowanych w Polsce) Urz¹d Rejestracji mia³ w 2006 r. pe³ne rêce roboty. Dotyczy³a ona g³ównie nowych synonimicznych ofert tego, co ju w aptekach mamy. Konkurencja jest dÿwigni¹ dostêpnoœci leków, jesteœmy jej yczliwi, ale przegl¹dem nowych leków obejmujemy tylko te substancje chemiczne, które pojawi³y siê u nas po raz pierwszy. Tych nowych moleku³ by³o w 2006 r. tylko jedenaœcie: Copaxone (glatiramer) Efdege (fluodeoxyglucosa 18F ) Eloxatin (oxaliplatina) Oxaliplatinum (oxaliplatina) Fosrenol (lanthanum) Inspra (eplerenon) Pabal (carbetocina) Palladone (hydromorphon) Strattera (atomoxetina) Videx (didanosina) Warfin (warfarina) Zibor (bemiparina) L03AX V09IX L01XA L01XA V03AE C03DA H01BB N02AA N06BA J05AF B01AA B01AB Przedstawimy je, jak poprzednio, z klasyfikacj¹ ATC u³atwiaj¹c¹ wstawienie wynalazku do jego grupy anatomiczno-terapeutycznochemicznej. Copaxone (glatiramer), L03AX, inj. 20 mg, firmy Teva Kopolimer alaniny, kwasu glutaminowego, lizyny i tyrozyny zrobiony w 1971 r. i po d³ugich rozwa aniach wprowadzony do lecznictwa jako immunomodulator. Ma zastosowanie do leczenia sclerosis multiplex, ale bardzo ograniczone, tylko do pacjentów, którzy jeszcze mog¹ chodziæ, a maj¹ co najmniej dla rzuty/nawroty zaburzeñ neurologicznych w ci¹gu poprzedzaj¹cych dwóch lat. Niestety, nie obserwuje siê korzystnego wp³ywu glatirameru na postêp choroby. Nawet w zamo nych krajach, np. w Anglii nie jest zalecany do stosowania w National Health Service. Zapewne ze wzglêdu na znaczny ciê ar finansowy. Kuracja 28 ampu³kowa kosztuje od (Francja) do (Niemcy) z³otych. Efdege (fluodeoxyglucosa 18F ), V09IX, firmy Argos Cyklotron, Austria Wynalazek nienowy, z 1978 r., znalaz³ korzystne zastosowanie jako radioczynny œrodek kontrastowy do œledzenia metabolizmu glukozy przy diagnostyce udarów mózgu, zawa³ów serca i nowotworów z³oœliwych z pomoc¹ tomografii pozytronowej. W Polsce na razie ma ma³y rynek, bo urz¹dzenia PET s¹ bardzo drogie i mamy ich niewiele. Rynek œwiatowy te musi byæ niewielki, bo znaleÿliœmy tylko 2 wytwórców tego diagnostyku w Europie: Paul Scherrer Instytut w Szwajcarii i Argos Cyklotron w Austrii. Eloxatin (oxaliplatina), L01XA, inj. 50, 100, 250 i 500 mg firmy Sanofi, Francja Oxaliplatinum (oxaliplatina), L01XA, inj. 50, 100, 250, 500 mg firmy Winthrop, Francja Pierwsza struktura platynowa, cisplatina, powsta³a ju w 1845 r., ale jej dzia³anie przeciwnowotworowe odkryto dopiero w 1965 r. Oxaliplatina zosta³a zsyntetyzowana w 1978 r. z pewnoœci¹ w poszukiwaniu lepszej cisplatiny. Leczy podobnie. Ma podobne dzia³ania niepo ¹dane, ale powoduje mniej nudnoœci, wymiotów, neurotoksycznoœci. Jest podawana razem z fluorouracilem i kwasem folinowym (jego sol¹ wapniow¹ Calcii folinas), bêd¹cym antidotum przeciw antagonistom kwasu foliowego. Obecnie s³u y tylko do leczenia przerzutowego raka odbytu. Podejmuje siê badania, czy nie bêdzie leczyæ raka jajników. Oxaliplatina, podobnie jak cisplatina, mo e byæ dostêpna tylko w lecznictwie zamkniêtym; pacjent nie ponosi kosztu. Fosrenol (lanthanum carbonicum),v03ae, tabl. 250, 500, 750 i 1000 mg, firmy Sire, Anglia Lantan jest pierwiastkiem o masie atomowej 138,91 z grupy skandowców, a szerzej zaliczany jest do metali ziem rzadkich. Charakteryzuje siê doœæ du ¹ aktywnoœci¹ chemiczn¹. Jego wêglan zaproponowano do leczenia hiperfosfatemii, nadmiaru fosforanów we krwi. Przewa nie u pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek. Tradycyjnie hiperfosfatemiê leczy³o siê diet¹ ubog¹ w fosfor, oraz zwi¹zkami wi¹ ¹cymi fosforany: octan wapnia, wêglan wapnia, wodorotlenek glinu. W latach 90. ub. wieku pojawi³ siê polimer sevelamer i póÿniej zaproponowano wêglan lantanu. Literatura o ich wp³ywie na gospodarkê elektrolitow¹ jest na razie bardzo sk¹pa. Urz¹d Rejestracji pope³ni³ ra ¹cy b³¹d wprowadzaj¹c do naszego urzêdowego asortymentu preparat nieobecny w wykazie leków kraju producenta patrz British National Formulary 53 z marca 2007 r

8 Tadeusz J.Szuba Przegl¹d nowych leków 2006 r. Inspra (eplerenon), C03DA tabl 25 mg i 50 mg, firmy Pfizer Europe, Anglia Eplerenon, antagonista aldosteronu podobnie jak spironolacton, sprawia wra enie, jakby by³ zrobiony dla pieniêdzy, a nie dla zdrowia. Diuretyków kardiologicznych mamy obfitoœæ. Przy tym s¹ one na o- gó³ tanie. 194 Tiazydowe Hydrochlorothiazidum tabl. 25 mg Sulfonamidowe pêtlowe Furosemidum tabl 40 mg Sulfonamidowe niepêtlowe Clopamid tabl 20 mg Indapamid (Indapen) tabl 2,5 mg Chlortalidon (Urandil) tabl 50 mg Oszczêdzaj¹ce potas Spironolacton (Spironol) tabl 25 mg Amilorid+Hydrochlorothiazid (Tialorid) tabl 5 mg + 50 mg z³ 0,125/DDD (25 mg) z³ 0,126/DDD (40 mg) z³ 0,145/DDD (10 mg) z³ 0,466/DDD (2,5 mg) z³ 0,168/DDD (25 mg) z³ 0,698/DDD (75 mg) z³ 0,319/DDD (10 mg) Ile kosztuje Inspra (eplerenon) w Polsce nie wiemy, bo jej w aptekach nie ma. Szukaliœmy cen aptecznych w Europie. Najdro sza jest w RFN - z³ 19,54/DDD (50 mg), najtañsza we Francji z³ 9,79/DDD (50 mg). Zak³adaj¹c, e w Polsce bêdzie najtañsza, to jednak bêdzie dro sza od siostrzanego spironolactonu 14 razy! Jeden przyk³ad wiêcej chêci zarabiania milionów lub miliardów na wynalazkach me-too drug, w¹tpliwie innowacyjnych. Warto dodaæ do s³owa ekonomicznego s³owo medyczne, e eplerenon podobnie jak spironolacton jest bardzo s³abym diuretykiem. Aby uzyskaæ dobry efekt moczopêdny nale a³oby dodawaæ do niego hydrochlorothiazid, podobnie jak dodaje siê do amiloridu (Tialorid). Na razie spo ycie eplerenonu (Inspry) na œwiecie jest znikome. W niebiednych Niemczech jest mniejsze 70 razy ni spironolactonu, a 660 razy mniejsze ni furosemidu. Pabal (carbetocina), H01BB, inj. 100 mcg, firmy Ferring, RFN Wiadomo, e Urz¹d Rejestracji jest przeci¹ ony prac¹, trzeba zrobiæ w 2007 r. i 2008 r. tysi¹ce rejestracji-harmonizacji. Pabal rejestruje siê migiem, bodaj szybciej w Polsce (czerwiec 2006 r.) ni w rodzimych Niemczech. W niemieckiej Rote Liste 2006 nie by³o, jest dopiero w 2007 r. Co to jest carbetocina? Nieudana próba zrobienia lepszej oxytociny istniej¹cej od 1952 r. i odgrywaj¹cej pozytywn¹ rolê w ginekologii u³atwianiem, gdy trzeba, porodu. Carbetocina jest syntetycznym analogiem oxytociny zrobionym w 1974 r. przez J. Frica w Czechos³owacji. Nie lepszym w sensie oksytocycznym. By³a trochê wykorzystywana w weterynarii do pobudzania mlecznoœci samic g³odz¹cych potomstwo. Dla potrzeb ludzkich uda³o siê j¹ zarejestrowaæ do 2006 r. tylko w Kanadzie. Obecnie jest dopuszczona w kilku krajach, ale z bardzo ograniczonym wskazaniem: zapobieganie atonii macicy po cesarskim ciêciu. Palladone (hydromorphon), N02AA, kaps. ret. 12, 16, 24, 32 mg firmy Mundiharma, Niemcy i firmy Bard, Anglia Kolejne zaœmiecanie polskiego asortymentu leków dro yzn¹. Wynalazek hydromorphon jest znany od 1936 r. By³ sprzedawany w Europie i w Polsce pod nazw¹ Dilaudid firmy Knoll (patrz stare wydania Leków Wspó³czesnej Terapii J.K. i A. Podlewskich). PóŸniej znikn¹³, bo nie demonstrowa³ wy szoœci nad tani¹ morfin¹. Jedyn¹ znan¹ nam zalet¹ by- ³a nieco lepsza rozpuszczalnoœæ chlorowodorku w wodzie. Mo na by³o robiæ mniejsze ampu³ki. Obecnie, kiedy nauka farmacji stosowanej posunê³a siê do przodu, zaczêto umieæ robiæ morfinê doustn¹, i to z przed³u onym dzia³aniem, i na niej zarabiaæ zawrotne pieni¹dze, znaleÿli siê znów amatorzy zarabiania pieniêdzy na hydromorphonie. Wolnoœæ jest piêkn¹ rzecz¹. Niech producenci oferuj¹, a oœrodki paliatywne wybieraj¹, co lepsze i tañsze. Wg naszej wiedzy hydromorphon nie jest ani lepszy, ani gorszy. Ma tê niebagateln¹ wadê, e przy postaciach doustnych jest mniej wydajny. Np. morfiny, aby osi¹gn¹æ efekt analgetyczny, trzeba daæ w tabletce trzy razy wiêcej ni w ampu³ce. Natomiast hydromorphonu trzeba daæ piêæ razy wiêcej. DDD iniekcyjne wynosi 4 mg, a doustne 20 mg. Zdaniem WHO. Przeto trzeba przy analizie kosztu bardzo uwa aæ na deklaracjê producenta, który ka e, by Palladone SR kaps. podawaæ tylko w iloœci 4 mg/12 godz. Ta deklaracja mo e wprowadziæ w b³¹d aptekarza odpowiedzialnego za kasê. Wg danych cenowych BNF (British National Formulary) z wrzeœnia 2006 r. WHO-wska dawka dobowa hydromorphonu (Palladone SR) jest dro sza od dawki morfiny (MST Continua) 3,5 raza. Mo e szkoda, e w Polsce Urz¹d Rejestracji Leków zupe³nie nie interesuje siê ich kosztem. Nie znaczy to, e nie powinno siê rejestrowaæ alternatywnych leków dro szych. Ale ich koszt nie powinien byæ tajemnic¹. Strattera (atomoxetina), N06BA, kaps. 5, 10, 18, 25, 40, 60 mg firmy Eli Lilly Bardzo nowa struktura o w³aœciwoœciach psychostymuluj¹cych podob- 195

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Nakład - 6500 egz. Vol 11 Nr 4 2003 ISSN 1230-8730 APTE- KARZ

Nakład - 6500 egz. Vol 11 Nr 4 2003 ISSN 1230-8730 APTE- KARZ Nakład - 6500 egz. Vol 11 Nr 4 2003 ISSN 1230-8730 APTE- KARZ Czasopismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie poświęcone głównie gospodarce lekiem (ekonomika farmacji, ustawodawstwo farmaceutyczne,

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo