Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U"

Transkrypt

1 Projekt na dzień r. Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U T E L E I N F O R M A T Y C Z N E G O C E N T R U M P R O J E K T Ó W I N F O R M A T Y C Z N Y C H M S W I A W a r s z a w a, g r u d z i e ń 2010 r.

2 Część I. Wprowadzenie. 1. Sieci teleinformatyczne 1 w administracji publicznej historia zamierzeń i przedsięwzięć oraz aktualny stan prawny. Świadomość potrzeb administracji publicznej w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki narastała w okresie minionego dziesięciolecia, w miarę wdrażania przez jej podmioty systemów informatycznych wymagających łączności pomiędzy centralami pionów administracji i ich terenowymi ekspozyturami. Brak scentralizowanego rozwiązania problemu łączności obejmującej administrację publiczną w skali całego kraju skłaniał poszczególne jej piony do samodzielnej organizacji i eksploatacji rozległych sieci teleinformatycznych. Brak skutecznych mechanizmów pozwalających koordynować zamiary i projekty poszczególnych resortów sprawił, że powstałe sieci indywidualnie reprezentują szerokie spektrum rozwiązań technicznych (ograniczających możliwości ich wzajemnej współpracy), a jako całość cechują się znaczącą nadmiarowością w stosunku do zagregowanych potrzeb administracji, co pociąga za sobą istotną nieracjonalność wydatkowania środków publicznych 2. Świadomość opisanego stanu rzeczy doprowadziła do podjęcia w 2004 roku prac nad sformułowaniem wizji wspólnej sieci teleinformatycznej, obejmującej możliwie znaczną część podmiotów administracji publicznej w Polsce. Prace zainicjowane i koordynowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji doprowadziły do powstania Zespołu Międzyresortowego do spraw Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) i przygotowania przezeń koncepcji sieci, scharakteryzowanej w dokumencie pt. Organizacja i usługi STAP założenia kierunkowe. W konsekwencji opracowania tego dokumentu budowa STAP znalazła się wśród sześciu kluczowych dla informatyzacji Państwa projektów, których realizację przewidziano w Planie Informatyzacji Państwa na rok Rolę jednego z wiodących projektów ponadsektorowych w zakresie informatyzacji Państwa STAP utrzymał także w kolejnej wersji Planu Informatyzacji Państwa, obejmującej okres Używane w części I niniejszego dokumentu pojęcie sieci teleinformatycznej należy interpretować zgodnie z definicją sieci telekomunikacyjnej wskazaną w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.). 2 Najważniejsze sieci teleinformatyczne funkcjonujące w ramach administracji publicznej zostały scharakteryzowane w Załączniku nr 1. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2006 r.) 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata (Dz. U. nr 61 z 2006 r.) 2

3 Kolejną próbę rozwiązania problemu podjęto w 2006 roku, powołując zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania programu zapewnienia łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa 5. W maju 2008 roku zespół przedstawił końcowy raport, zatytułowany Koncepcja organizacji Systemu Łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa. Zasadniczą różnicą w stosunku do dokumentu Organizacja i usługi STAP ( ) było rozszerzenie zakresu oddziaływania planowanej sieci także na obszar objęty systemem kierowania bezpieczeństwem narodowym, konstruowanym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r 6. Warto podkreślić, że spośród wskazanych w Planie Informatyzacji Państwa na lata projektów ponadsektorowych wszystkie, poza STAP, zostały zrealizowane lub znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji 7. Postanowienia dotyczące STAP zostały zrealizowane jednie poprzez przyjęcie uchwały nr 202/2005 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku, na mocy której funkcje STAP na terenie miasta stołecznego Warszawy pełni infrastruktura telekomunikacyjna obejmująca użytkowników polskiego węzła sieci instytucji Unii Europejskiej TESTA, budowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podstawę realizacji STAP pełni infrastruktura telekomunikacyjna ogólnokrajowej sieci teleinformatycznej, budowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na potrzeby Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Przywołana uchwała Rady Ministrów stanowi także, że Międzyresortowy Zespół do Spraw Koordynacji oraz Monitorowania Działań Organów Administracji Rządowej Dotyczących Rozwoju Elektronicznej Gospodarki i Administracji Publicznej, powołany zarządzeniem nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji oraz Monitorowania Działań Organów Administracji Rządowej Dotyczących Rozwoju Elektronicznej Gospodarki i Administracji Publicznej, przedstawi propozycję wskazującą podmiot, który będzie pełnił funkcję operatora STAP, zaś do czasu wyznaczenia [tego] podmiotu ( ) obowiązki operatora STAP sprawuje 5 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 89 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania programu zapewnienia łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa, znowelizowane Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 145 z dnia 20 września 2006 r. 6 Dz. U. z 2004 r., nr 98, poz. 978). 7 Projekt epuap został zakończony. Projekty epuap2, centralny komponent systemu SIS i VIS oraz Polska karta ID znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji. 3

4 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej dla potrzeb obsługi ewidencji CEPiK zostało unieważnione z przyczyn proceduralnych w listopadzie 2005 roku, a przetarg nie został powtórzony. Aktualnie ewidencja CEPiK korzysta z usługi telekomunikacyjnej służącej jedynie obsłudze systemów CEP i CEK. W efekcie mimo formalnego powierzenia realizacji funkcji STAP operatorowi zarządzającemu infrastrukturą teleinformatyczną zbudowaną przez MSWiA na potrzeby systemów Centralnych Ewidencji Pojazdów i Kierowców sieć ta nie wykroczyła dotąd zasięgiem zastosowania poza pierwotny cel konstrukcji i w konsekwencji nie przejęła roli Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej. Mimo formalnego wykonania postanowień Planu Informatyzacji Państwa na lata oraz uchwały Rady Ministrów nr 202/2005, oba akty prawne w praktyce nie doczekały się realizacji w dyskutowanym aspekcie. Obok barier natury organizacyjnej i technicznej na przeszkodzie przejęciu funkcji STAP przez sieć CEPiK stanęły także względy prawne. System teleinformatyczny CEPiK jest administrowany przez wewnętrzną jednostkę MSWiA. W obecnym stanie prawnym jednostki organizacyjne dowolnego resortu mogą świadczyć usługi na rzecz innych jednostek tego samego resortu, brak jednak klarownych ram prawnych pozwalających im na świadczenie usług na rzecz jednostek reprezentujących resorty inne niż resort macierzysty. Nawet gdyby ramy takie istniały, potencjalni odbiorcy usług musieliby pozyskiwać je w trybie wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych, co w obecnym stanie prawnym praktycznie uniemożliwia planową integrację usług teleinformatycznych w ramach administracji publicznej. Integracja usług teleinformatycznych sektora publicznego jest jednym z warunków obecnie realizowanego programu Unii Europejskiej pod nazwą ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) 8. Program ten jest kontynuacją wcześniej realizowanych programów: IDA II (Interchange of Data between Administrations) oraz IDABC (Interoperable Delivery of pan-european egovernment services to public Administrations, Businesses and Citizens) i ma na celu zapewnienie obywatelom oraz podmiotom gospodarczym krajów UE dostęp do realizowanych elektronicznie i w trybie transgranicznym usług administracji publicznej. W ramach tych inicjatyw realizowany jest projekt European 8 Decyzja 922/2009/WE PE i Rady z dnia 16 września 2009r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 260, str.20) 4

5 Interoperability Framework (EIF 9 ), którego zadaniem jest określenie ram interoperacyjności dla pan-europejskich usług elektronicznej administracji 10. Jednym z postanowień Rekomendacji 2 planu jest zalecenie stosowania rozwiązań wielostronnych (multilateral solutions) zamiast bilateralnych. Konstrukcja STAP wychodzi naprzeciw tak sformułowanemu zaleceniu. 2. Aktualny stan techniczny, organizacyjny i prawny. W okresie stan przedstawiony w poprzednim punkcie (oraz Załączniku nr 1) uległ i będzie dalej ulegać znaczącym zmianom główne w wyniku: budowy przez MSWiA sieci OST112 11, dedykowanej dla obsługi systemu powiadamiania ratunkowego i obsługi numeru 112. budowy lub finansowania przez samorządy różnych szczebli regionalnych i lokalnych sieci teleinformatycznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. wzrostu zapotrzebowania agend administracji publicznej wszystkich szczebli na usługi teleinformatyczne wynikającego z upowszechnienia usług e-administracji i realizacji przez Państwo znaczących projektów w tym obszarze. Koncepcja sieci OST112 zakłada budowę wydajnej, skalowalnej, bezpiecznej i niezawodnej sieci teleinformatycznej w technologii IP/MPLS, obsługującej uczestników systemu powiadamiania ratunkowego i zarządzania kryzysowego, w szczególności placówki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego i wojewodów w zakresie zarządzania kryzysowego. Wykorzystanie technologii IP/MPLS sprawia, że sieć dostosowana jest do przenoszenia ruchu o dowolnym charakterze; od transferu danych w wielu protokołach, poprzez głos (telefonia IP), obraz, po video przekazywane w czasie rzeczywistym. Sieć jest przystosowana do przekazywania zarówno informacji jawnych, jak niejawnych do poziomu tajne. Realizacja sieci została zaplanowana w trzech etapach, określanych mianami POL20, POL35 i POL300. Etap POL20 zakładał budowę sieci szkieletowej, obejmującej wszystkie ośrodki rangi wojewódzkiej i został zrealizowany do 9 Przyjęty w trakcie szczytu w Sewilli w 2002 roku eeurope Action Plan Por. European Interoperability Framework for Pan-European egovernment Services v.1.0, European Communities, 2004, ISBN X. 11 Skrótową charakterystykę sieci OST112 przedstawiono w załączniku nr 2. 5

6 końca 2010 roku. Etap POL35 zakłada objęcie siecią szkieletową najważniejszych ośrodków miejskich w kraju poza stolicami województw i zostanie zrealizowany do połowy 2011 roku. Etap POL300 zakłada objęcie zasięgiem sieci wszystkich ośrodków rangi powiatowej w kraju jego zakończenie jest planowane na koniec 2011 roku. Budowa sieci dedykowanej dla potrzeb systemu powiadamiania ratunkowego realizuje znaczną część zaleceń zawartych w raporcie z maja 2008 roku pt. Koncepcja organizacji Systemu Łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa, pozostawiając jednak poza obszarem projektu kwestię zasadniczą z punktu widzenia wszystkich przywołanych wyżej dokumentów programowych i obowiązujących aktów prawnych, tj. nierozwiązany problem organizacji sieci służącej potrzebom administracji publicznej. Koordynowany przez MSWiA projekt OST112 w swoim obecnym kształcie rozwiązuje problem łączności przede wszystkim na płaszczyźnie technicznej, a towarzyszące mu rozwiązania natury organizacyjnej mogą być traktowane jedynie jako tymczasowe. W szczególności dotyczy to kwestii docelowego operatora sieci. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązki tymczasowego operatora sieci OST112 zostały powierzone Komendzie Głównej Policji i są realizowane przez jej Biuro Łączności i Informatyki. Rozwiązanie to jest spójne ze strukturą techniczną sieci, której węzły zlokalizowane zostały w siedzibach komend Policji, co gwarantuje ich zabezpieczenie adekwatne do wymagań wynikających z polityki bezpieczeństwa sieci. Jest ono także wystarczające dla eksploatacji sieci w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, którego kluczowe komponenty pozostają w ramach służb podległych MSWiA. Kolejną determinantą rozwoju teleinformatyki w sektorze administracji publicznej jest obserwowany i spodziewany wzrost zapotrzebowania jej agend wszystkich szczebli na usługi teleinformatyczne wynikający z upowszechnienia usług e-administracji i realizacji przez Państwo znaczących projektów w tym obszarze. Do chwili obecnej zasadniczym czynnikiem ograniczającym upowszechnienie w Polsce metod e-administracji pozostaje brak skutecznych, łatwo dostępnych i tanich mechanizmów identyfikacji i autoryzacji uczestników procedur administracyjnych. Nadmiernie wysokie standardy techniczne i organizacyjne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego przełożyły się na jego wysoką cenę i sprawiły, że nie przyjął się jako powszechnie dostępna metoda identyfikacji obywateli w relacjach z agendami administracji. Państwo dostrzegło jego ograniczenia oraz ich negatywne skutki, podejmując działania zaradcze w wielu formach. Najbardziej odważnym jest działanie 6

7 Ministerstwa Finansów, które stworzyło możliwość składania wybranych zeznań podatkowych za pośrednictwem Internetu, rezygnując całkowicie z elektronicznej identyfikacji i autoryzacji podatnika. MSWiA przygotowało koncepcję profilu zaufanego alternatywnego w stosunku do kwalifikowanego podpisu elektronicznego mechanizmu identyfikacji strony w procesach administracyjnych. Profil zaufany zaczął funkcjonować w obrocie prawnym w czerwcu 2011 roku. Jego praktyczne znaczenie będzie jednak ograniczone przez fakt, że będzie skutecznym środkiem identyfikacji wyłącznie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap). Projektem o potencjalnie największym znaczeniu dla rozwoju w Polsce metod e-administracji jest projekt pl.id, zakładający możliwość udostępnienia wszystkim obywatelom kraju powyżej piątego roku życia dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną, w której będzie przechowywany certyfikat podpisu osobistego. Certyfikat podpisu osobistego będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie, a podpis złożony z jego wykorzystaniem będzie miał w relacjach z agendami administracji publicznej skutki prawne tożsame z własnoręcznym podpisem złożonym pod dokumentem w formie materialnej. Wskazane przedsięwzięcia, oraz inne, niewymienione powyżej, spowodują powstanie w ramach administracji publicznej silnego, dodatniego sprzężenia zwrotnego, stymulującego zapotrzebowanie na metody i środki teleinformatyki. Samo funkcjonowanie profilu zaufanego oraz osobistego podpisu elektronicznego w dowodzie osobistym wymaga zdecydowanie bardziej rozbudowanej infrastruktury informatycznej niż było to konieczne w dotychczasowej praktyce administracji. Obsługa aktualnie obowiązującego dowodu osobistego jest realizowana po części w trybie elektronicznym, jednak komunikacja pomiędzy urzędem przyjmującym wnioski i centrum personalizacji dokumentów jest realizowana z udziałem pośredników i wyłącznie w trybie wsadowym. Obsługa nowego dowodu osobistego eliminuje pośredników pomiędzy urzędem gminy i centralnym rejestrem dowodów osobistych i wymaga funkcjonowania pomiędzy nimi bezpiecznej i niezawodnej komunikacji, realizowanej w trybie on-line. Agendy administracji publicznej stają się w ten sposób konsumentami usług teleinformatycznych w bezprecedensowej w ich dotychczasowej historii skali. Jednocześnie należy się spodziewać, że powszechna dostępność podpisu osobistego w dokumencie tożsamości będzie katalizować wzrost zapotrzebowania posiadaczy na usługi administracyjne, udostępniane drogą elektroniczną. Wzajemne nałożenie działania obu mechanizmów sprawi, że zapotrzebowanie administracji publicznej na teletransmisję będzie 7

8 zapewne w ciągu najbliższych lat rosnąć w tempie wyższym niż prognozowany w prawie Nielsena (wzrost zapotrzebowania o 100% w ciągu każdych kolejnych dwóch lat). Reasumując informacje przedstawione powyżej należy stwierdzić, że: W rezultacie realizacji kluczowych projektów przewidzianych w Planie Informatyzacji Państwa w okresie najbliższych 5 lat w administracji publicznej należy spodziewać się gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na usługi teletransmisyjne. Zasięg, parametry techniczne, bezpieczeństwo i niezawodność sieci OST112 czynią z niej naturalnego kandydata do roli technicznego trzonu i ośrodka integracji przyszłej sieci administracji publicznej. Różne agendy administracji publicznej dysponują elementami infrastruktury teleinformatycznej, których integracja może znacząco przyspieszyć budowę sieci teleinformatycznej administracji publicznej oraz zredukować jej koszt. Zapewnienie długoterminowego funkcjonowania sieci OST112 wymaga desygnowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację funkcji jej operatora. O ile funkcjonowanie sieci OST112 jako dedykowanej dla obsługi systemu powiadamiania ratunkowego pozwala na administrowanie nią wewnątrz resortu MSWiA, o tyle spełnienie postulatu konstrukcji STAP wymaga powołania operatora o ponad- i międzyresortowym charakterze. 3. Analiza światowych trendów w zakresie organizacji łączności administracji publicznej. W ciągu ostatnich lat w administracji publicznej wielu krajów świata zaznaczył się wyraźny trend w kierunku centralizacji i współdzielenia zasobów 12 w wielu obszarach usług, w tym w szczególności w obszarze technologii informacyjnych. Administracje, które pomyślnie przeszły proces migracji w kierunku współdzielonych usług IT wskazują kilka grup powodów migracji: 12 Na użytek niniejszego opracowania traktujemy terminy współdzielenie zasobów oraz centralizacja zasobów jako tożsame. W ścisłym sensie współdzielenie zasobów odnosi się do wspólnego wykorzystywania zasobów niezależnie od ich fizycznej lub organizacyjnej lokalizacji, podczas gdy centralizacja zasobów zawiera w sobie konotacje implikujące ich fizyczne skupienie. Jednak w odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej, z założenia rozproszonej, oba terminy można traktować jako synonimy. 8

9 Usługi współdzielone (shared services) pozwalają osiągać wyższy poziom efektywności dzięki ekonomice skali, standaryzacji oraz implementacji wspólnych procesów biznesowych. Usługi współdzielone umożliwiają osiągnięcie skali operacji pozwalającej na budowę centrum kompetencji atrakcyjnego z punktu widzenia zatrudnienia, szkolenia i kariery. Usługi współdzielone pozwalają jednostkom biznesowym w ramach administracji zrezygnować z modelu zakładającego fragmentaryczne rozwiązania problemów spoza głównego obszaru zainteresowania jednostki 13. Sektor publiczny dąży w kierunku współdzielenia usług zachęcany efektami ich zastosowania w sektorze prywatnym, w którym przyczyniły się one przede wszystkim do znaczącej redukcji kosztów. Przykładem może być wypowiedź Jo Clift 14, który podkreślił, iż współdzielenie usług w sektorze publicznym może przynieść w nim tylko czysty zysk. Doświadczenie sektora prywatnego pokazuje bowiem, iż dzięki usługom współdzielonym można osiągnąć oszczędności rzędu 20-50%. Cytowany szacunek oszczędności dotyczy sektora prywatnego, w którym usługi także przed centralizacją były zarządzane z reguły w sposób bardziej racjonalny niż w sektorze publicznym. Niższy poziom rachunkowości zarządczej i kontroli kosztów charakterystyczny dla sektora publicznego pozwala sądzić, że efektywna centralizacja zasobów i usług może skutkować jeszcze bardziej znaczącymi oszczędnościami niż w sektorze prywatnym (por. uwaga na str. 20). Efekty inwentaryzacji użytkowanych obecnie sieci dziedzinowych przedstawione w Załączniku nr 1 pozwalają potwierdzić niski poziom standaryzacji stosowanych w nich rozwiązań technicznych. W wyniku centralizacji zasobów teletransmisyjnych państwa standaryzacja następuje w wyniku działania dwóch niezależnych procesów. Konieczność integracji sieci dziedzinowych z infrastrukturą operatora międzyresortowego narzuca ujednolicenie w minimalnym stopniu wykorzystywanych protokołów oraz użytkowanego sprzętu. Z drugiej strony operator sieci międzyresortowej musi dysponować możliwością prowadzenia świadomej polityki standaryzacyjnej, co dodatkowo stymuluje ten proces. Jednym z podstawowych ograniczeń sektora publicznego w sferze teleinformatyki jest niezdolność rozproszonych komórek IT do stworzenia centrum kompetencyjnego na poziomie 13 Barry Lowry, Can efficiencies really be achieved through Shared Services? The Story of IT Assist., ICA Conference Jo Clift, UK Cabinet Office, March

10 wymaganym dla właściwej absorpcji nowoczesnych technologii, coraz powszechniej wykorzystywanych w administracji publicznej. Działy IT pełnią w administracji jednoznacznie usługową rolę, pozostając poza głównym nurtem działania obsługiwanej jednostki, co z reguły przekłada się na ograniczoną atrakcyjność warunków pracy oferowanych specjalistom IT. Z drugiej strony personel IT utrzymuje infrastrukturę o krytycznym i ustawicznie rosnącym znaczeniu dla funkcjonowania organizacji jako całości, co przekłada się na konieczność ustawicznego rozwoju jego kwalifikacji. Długi czas przygotowania personelu do realizacji złożonych zadań, wysokie i rosnące koszty szkoleń oraz stosunkowo niska atrakcyjność zatrudnienia w administracji powodują fluktuację kadr IT, dotkliwą zwłaszcza w przypadku pracowników o najwyższych kwalifikacjach, którzy po ich uzyskaniu szybko znajdują bardziej atrakcyjne zatrudnienie w sektorze prywatnym. Centralizacja zasobów IT jest naturalnym rozwiązaniem problemu; w jej wyniku powstaje organizacja, w której IT pełni pierwszoplanową, a nie jedynie uboczną i usługową rolę. Jednocześnie w efekcie centralizacji powstają organizacje, które skalą działania dorównują prywatnym odpowiednikom, a związane z ich działaniem wyzwania w zasadniczy sposób podnoszą atrakcyjność państwowego pracodawcy. W efekcie centralny dostawca usług IT może zatrudniać pracowników o wymaganych kwalifikacjach, zapewniać im możliwości rozwoju zawodowego przy zachowaniu stabilności kadry, a przez to efektywnie budować centra kompetencji w obszarze swego działania. Ostatnia z wymienionych przesłanek zmiany stanowi rozwinięcie zauważalnej we wszystkich obszarach biznesu i administracji tendencji do outsourcingu usług spoza zasadniczego obszaru kompetencji danej organizacji. Nawet w nieco konserwatywnej administracji normą stało się powierzanie realizacji funkcji usługowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym: ochrony mienia, utrzymania porządku, transportowym itd. Obserwacja działań biznesu, który konsekwentnie sięga po usługowy model zaspokajania potrzeb IT, prowadzi coraz liczniejsze agencje administracji do trafnego wniosku, że IT stanowi jedynie narzędzie pracy administracji, które zewnętrzny dostawca oferuje w lepszej cenie i jakości niż służba wewnętrzna. Okoliczności scharakteryzowane powyżej doprowadziły do powołania w wielu krajach świata wyspecjalizowanych agencji, zaspokajających w modelu usługowym potrzeby administracji publicznej w zakresie technologii informacyjnych. Agencje te realizują zróżnicowany zakres usług, który wygodnie jest charakteryzować posługując się modelem architektury korporacyjnej, obejmującym warstwę techniczną, warstwę danych, warstwę aplikacji oraz 10

11 warstwę usług. W warstwie technicznej regułą jest dostarczanie sieci teleinformatycznej, jako fundamentu zapewniającego łączność pomiędzy systemami dziedzinowymi wzajemnie oraz systemami domenowymi i centralnym usługodawcą IT. Często spotykanym rozszerzeniem usług agencji IT jest dostarczanie infrastruktury technicznej pozwalającej na scentralizowane przechowywanie i przetwarzanie danych. Obok scharakteryzowanych wcześniej przesłanek centralizacji menedżerowie agencji wskazują na dodatkowe plusy rozwiązania w postaci centralizacji zasobów technicznych: Możliwości ustanowienia i egzekwowania spójnej, uniwersalnej i adekwatnej do krytycznego charakteru dyskutowanej infrastruktury polityki bezpieczeństwa. Optymalizacji zarządzania zasobami technicznymi, w szczególności ich niezbędnymi rezerwami (zarządzanymi w sposób globalny miast lokalny, indywidualnie dla każdego z systemów dziedzinowych). Optymalizacji kosztów operacyjnych we wszystkich aspektach (personel, wyposażenie, utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczeń, media). Centralizacja przechowywania i przetwarzania danych stanowi przesłankę dla realizacji usługi w kolejnej, wyższej warstwie architektury korporacyjnej warstwie danych. Przechowywanie we wspólnych centrach danych informacji gromadzonych w różnych systemach dziedzinowych znajduje zbliżone uzasadnienie, jak podane wyżej przesłanki budowy wspólnej infrastruktury technicznej argumenty bezpieczeństwa, racjonalizacji zasobów i optymalizacji kosztów operacyjnych. Warto dodać, że przechowywanie krytycznych zasobów informacyjnych państwa we wspólnych centrach danych stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie pozwalające na wymianę danych pomiędzy systemami dziedzinowymi. Stosunkowo rzadziej reprezentowane są przykłady centralizacji zasobów w warstwie aplikacji i usług, nie oznacza to jednak braku inicjatyw także na tych poziomach architektury korporacyjnej. Z oczywistych przyczyn uwspólnieniu i/lub centralizacji nie podlegają zasadnicze procesy biznesowe realizowane w systemach dziedzinowych, ze względu na swą specyfikę oraz uwarunkowania prawne, zakładające odpowiedzialność poszczególnych resortów za gromadzone w nich i przetwarzane dane. Jednakże liczne aplikacje i usługi o charakterze wspierającym zasadniczą działalność administracji podlegają procesowi uwspólnienia. Dotyczy to w szczególności aplikacji i usług związanych z księgowością i zarządzaniem budżetem, kadrami i środkami trwałymi, wspólną realizacją zamówień 11

12 publicznych, szkoleniami itp. Zilustrujmy scharakteryzowane powyżej reguły ogólne kilkoma przykładami zaczerpniętymi z praktyki administracji publicznej krajów reprezentujących różne systemy organizacji państwa. Najbliższym geograficznie odpowiednikiem systemu teleinformatycznego obsługującego potrzeby administracji publicznej jest funkcjonująca w Republice Czeskiej i obejmująca transmisję danych i głosu sieć KIVS. Sieć KIVS stanowi podstawę techniczną zarówno dla wewnętrznej komunikacji w ramach różnych agend administracji publicznej, jak dla sieci terminali elektronicznej administracji CzechPOINT 15. Rolę operatora sieci KIVS pełni czeska poczta. Instytucja o bardziej kompleksowym zasięgu usług funkcjonuje w Austrii Bundesrechenzentrum (BRZ). BRZ działa jako spółka prawa handlowego, której 100% właścicielem jest skarb państwa reprezentowany przez ministra finansów. BRZ obsługuje lokalizacji i ponad użytkowników w ramach administracji publicznej kraju, zatrudnia osób, dysponuje rocznym budżetem w wysokości 221 milionów (2009) i obsługuje ok. 320 procesów biznesowych w administracji. Technicznymi podstawami działalności BRZ jest sieć teleinformatyczna CNA (Corporate Network Austria) oraz dwa ośrodki przechowywania danych i obliczeniowe. Zasoby obliczeniowe BRZ są łącznie równoważne drugiemu co do mocy obliczeniowej ośrodkowi w kraju. Federalna struktura zachodniego sąsiada Polski komplikuje powołanie do życia ogólnokrajowego operatora IT dla administracji, jednak pojawiają się inicjatywy przekraczające granice krajów związkowych. W 1999 roku rozpoczęła się integracja służb informatycznych wolnego miasta Hamburga oraz Szlezwiku- Holsztyna, doprowadzając w roku 2002 do połączenia służb informatycznych obu landów oraz 1 stycznia 2004 r. do powstania podmiotu prawa publicznego pod nazwą Dataport. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Dataport objął zasięgiem działania także Meklemburgię, a do chwili obecnej także wolne miasto Bremę i Dolną Saksonię. Techniczną podstawę usług świadczonych przez Dataport zapewnia skonsolidowana w 2001 roku sieć MPLS VPN-IP na bazie infrastruktury Deutsche Telekom. Zapewnia ona pełną obsługę w zakresie transmisji danych i głosu dla ponad osób zatrudnionych w ponad 300 agendach administracji publicznej obsługiwanych 15 Sieć CzechPOINT obejmowała w końcówce 2009 roku ponad 3500 terminali zlokalizowanych w siedzibach administracji lokalnej (62% terminali), placówkach pocztowych (24%) i biurach notarialnych (11%). Od swej premiery we wrześniu 2007 roku do końca 2009 roku w sieci CzechPOINT wystawiono ponad 1,5 miliona zaświadczeń urzędowych. 12

13 krajów związkowych. Roczny budżet Dataport przekracza wysokość 200 milionów. W 2010 roku Dataport otrzymał nagrodę dla najlepszego dostawcy usług w sektorze publicznym w Niemczech. W uzasadnieniu dla przyznania nagrody podkreślono, że w ocenie klientów działalność firmy regularnie zapewnia im oszczędność kosztów usług IT na poziomie co najmniej 25% w stosunku do wcześniejszych form ich realizacji 16. W Walii w 2004 roku rozpoczęły się prace nad powołaniem organizacji grupującej możliwie szerokie grono podmiotów administracji publicznej i zapewniającej scentralizowaną realizację usług transmisji danych i głosu. W 2007 r. walijskie Zgromadzenie Narodowe wyasygnowało kwotę 74 milionów funtów na sfinansowanie 7-letniego kontraktu na budowę i administrację sieci teleinformatycznej świadczącej usługi wszystkim podmiotom publicznym na terenie Walii, w szczególności w obszarze administracji, opieki zdrowotnej oraz edukacji. W ciągu 2008 roku została zintegrowana sieć o łącznej przepustowości 2,5 Gbit, której usługi są udostępniane użytkownikom w sześciu wariantach różniących się wymaganym poziomem niezawodności. Rolę administratora sieci pełni organizacja non-profit Public Sector Broadband Aggregation, a operatora bezpośredni dostawca usługi sieciowej, firma Logicalis UK. Portugalskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zainicjowało w 2006 roku budowę sieci łączącej ponad podległych placówek w całym kraju. Efektem wdrożenia sieci było utrzymanie kontroli nad ekspansją kosztów telekomunikacyjnych, mimo zasadniczego wzrostu stopnia penetracji usług opartych na sieci. W chwili rozpoczęcia budowy sieci o nazwie Internal Security National Network zaledwie 2% spośród ponad funkcjonariuszy podległych ministerstwu dysponowało dostępem do elektronicznych skrzynek pocztowych. Obecnie penetracja zbliża się do 100%, przy utrzymaniu budżetu IT na zbliżonym do starego poziomie. W Brazylii już w 1964 roku utworzono agencję federalną o nazwie Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO, której celem było świadczenie usług w zakresie przetwarzania danych i teletransmisji na rzecz sektora publicznego kraju. Współcześnie jednym z podstawowych narzędzi technicznych agencji jest sieć Rede de Comunicação SERPRO, bazująca na technologiach SDH oraz MPLS, docierająca do jednostek rządu 16 Zgodnie z opinią szefa Dataport, Matthiasa Kammera: The main benefits are of a financial nature. There are significant synergies. The cost of providing redundancy through back-up solutions for networks and data storage, mainframe computers, and the like can be reduced. Economies of scale also lead to better contracts with hardware and standard software providers. 13

14 i samorządu na terenie kraju i obejmująca użytkowników. Zagregowana przepustowość sieci na poziomie 4 Gbps nie odpowiada wymogom współczesności, toteż SERPRO jest zaangażowana w budowę sieci nowej generacji, która kosztem ułożenia kilometrów światłowodu umożliwi świadczenie pełnozakresowych usług transmisji danych i multimediów m.in. dla szkół publicznych w całym kraju. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2011 rok. W 1999 roku rząd Republiki Południowej Afryki zdecydował o utworzeniu agencji SITA (State Information Technology Agency), centralizującej usługi IT na rzecz administracji publicznej. SITA dysponuje budżetem w wysokości milionów randów, zatrudnia około pracowników i funkcjonuje jako spółka prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest rząd kraju reprezentowany przez Ministerstwo Usług Publicznych i Administracji. Technicznym fundamentem usług świadczonych przez SITA jest sieć Government Common Core Network (GCCN), obsługująca ok. pół miliona funkcjonariuszy publicznych w RPA w ponad lokalizacjach. Niedawny upgrade sieci z technologii ATM na MPLS pozwolił na podniesienie jej SLA z ponad 70% do 99,99%. Przegląd struktur operatorów teleinformatycznych administracji publicznej pozwala na identyfikację kilku wspólnych im cech: Niezależnie od pełnego zakresu świadczonych usług funkcja operatora międzyresortowej sieci teletransmisyjnej stanowi nieodzowną podstawę techniczną ich działania. Niezależnie od struktury prawnej przyjętej dla funkcjonowania operatora państwo zachowuje 100% kontroli właścicielskiej i nadzoru nad jego działalnością. Operatorzy krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa nie świadczą usług poza sferą administracji publicznej, a ich działalność jest finansowana albo z budżetu albo z opłat wnoszonych przez konsumentów usług. W drugim przypadku operatorzy działają w formule non-profit. Krytyczna infrastruktura teleinformatyczna państwa oparta jest na wyodrębnionych łączach, stanowiących własność operatora systemu. 14

15 4. Konieczność ustanowienia nowej regulacji. Konieczność ustanowienia nowej regulacji wynika zarówno z przesłanek natury doraźnej, jak i strategicznej. Najbardziej istotne przyczyny natury doraźnej, to: Konieczność zapewnienia trwałości realizowanych ze wsparciem funduszy UE projektów OST112, Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR) oraz (warunkowo) Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR). Konieczność zapewnienia operatora sieci OST112, dysponującego zasobami i kompetencjami niezbędnymi do zarządzania siecią. Konieczność praktycznej, a nie jedynie formalnej realizacji postanowień Planu Informatyzacji Państwa i uchwały 202/2005 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. Konieczność zapewnienia kompetentnego podmiotu, który scali potrzeby teleinformatyczne całej administracji państwowej. Konieczność skuteczniejszej koordynacji wydatkowania środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na informatyzację państwa. Projekty OST112, SIPR realizowane są w znacznej mierze z wykorzystaniem unijnych funduszy pomocowych dofinansowania w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Projekt OST112 dysponuje zgodnie z umową o finansowaniu łącznym budżetem w wysokości 165 milionów złotych, projekt SIPR 450 milionów złotych. We wszystkich wypadkach struktura podpisanych umów o finansowanie przewiduje wymóg utrzymania trwałości projektów przez okres co najmniej 5 lat od chwili zakończenia ich realizacji (tj. co najmniej do 2018 roku). Sieć OST112 stanowi podstawę techniczną dla projektu SIPR. Niezapewnienie trwałości jej eksploatacji będzie automatycznie skutkować niezdolnością do zapewnienia trwałości projektu SIPR oraz koniecznością zwrotu do budżetu UE całości otrzymanego dofinansowania (jak również zmarnotrawieniem całości kwot wydatkowanych z budżetu Państwa). Realizacja obowiązków operatora sieci OST112 w sposób zapewniający trwałość sieci wymaga dysponowania zasobami i kompetencjami w zakresie niedostępnym dla 15

16 któregokolwiek z obecnie funkcjonujących podmiotów sektora publicznego. Zdecydowana większość potrzeb teleinformatycznych administracji publicznej jest obecnie zaspokajana w modelu dzierżawy usługi, w którym zasoby i kompetencje pozostają po stronie komercyjnego operatora dostawcy usługi. Gros kompetencji administracji rządowej w obszarze eksploatacji własnych sieci teleinformatycznych skupia się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nadzoruje działanie sieci administrowanych przez Komendę Główną Policji oraz Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA (DEPiT). Z wymienionych podmiotów jedynie policja dysponuje strukturami terenowymi w zakresie pozwalającym na zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania sieci OST112, jednak obecny status biura zarządzającego siecią KGP nie pozwala mu świadczyć usług teleinformatycznych poza resortem MSWiA. W rezultacie Biuro Łączności i Informatyki KGP sprawnie realizuje powierzone mu decyzją Ministra SWiA obowiązki tymczasowego operatora sieci OST112, jednak jego obecny status nie pozwala przyjąć roli ośrodka integracji STAP. Jak wskazano w konkluzjach przedstawionych w punkcie 2, postanowienia odnoszące się do STAP zawarte w Planie Informatyzacji Państwa oraz uchwale 202/2005 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. doczekały się jedynie formalnej, nie zaś praktycznej realizacji. Praktycznym skutkiem takiej sytuacji jest: Brak pożytków dla administracji państwowej wynikających z funkcjonowania STAP, zarówno w funkcjonalnym, jak i finansowym wymiarze. Wobec formalnej realizacji postanowień brak motywacji dla podjęcia zagadnienia w sposób pozwalający na praktyczne rozwiązanie problemu. Dotychczasową realizację postanowień przepisów odnoszących się do STAP można uznać jedynie za rozwiązanie czysto formalne i tymczasowe w swej naturze, pilnie podejmując działania mające na celu praktyczne rozwiązanie problemu. Strategiczne przyczyny, dla których konieczne jest rozpoczęcie prac nad projektowaną regulacją obejmują następujące grupy zagadnień: Realizację programu Unii Europejskiej określonego w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA). 16

17 Zależność funkcjonalną licznych zamierzeń Planu Informatyzacji Państwa od dostępności i funkcjonowania STAP. Konieczność zapewnienia korelacji pomiędzy projektami teleinformatycznymi realizowanymi niezależnie przez resorty, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Nieracjonalność wydatków publicznych ponoszonych w wyniku równoległego funkcjonowania sieci teleinformatycznych funkcjonujących w podobnych relacjach i realizujących podobne funkcje. Konieczność zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa sieci administracji państwowej adekwatnych do ich ewoluujących zadań. Realizacja programu UE zmierzającego do zapewnienia obywatelom krajów Unii realnej mobilności wymaga zapewnienia im dostępu do usług administracji państwowej realizowanych zdalnie, za pośrednictwem środków elektronicznych. Wiele spośród wskazanych w planie akcji 17 procesów biznesowych administracji, których uruchomienie konieczne jest w pierwszej kolejności, wymaga współdziałania więcej niż jednego organu administracji i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu. W konsekwencji zanim elektroniczne usługi administracji zostaną udostępnione w wymiarze transgranicznym, należy zapewnić możliwość wzajemnego komunikowania się pomiędzy uczestnikami procesów biznesowych administracji w ramach każdego kraju UE. W obecnym stanie rozwoju teleinformatyki w polskiej administracji państwowej infrastruktura pozostająca w dyspozycji każdego pionu administracji służy raczej zaspokojeniu jego wewnętrznych potrzeb niż wymianie informacji z innymi resortami. Realizacja projektów UE wymaga zmiany obecnego paradygmatu i zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej wymiany informacji pomiędzy resortami. Przegląd ponadsektorowych i sektorowych projektów, wskazanych w Planie Informatyzacji Państwa jako kluczowych, prowadzi do wniosku, że funkcjonowanie lub efektywne wykorzystanie rezultatów znaczącej liczby spośród opisanych w nim zamierzeń wymaga 17 Por. przypis 9. 17

18 funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej o charakterze międzyresortowym. Należą do nich w szczególności projekty: epuap i epuap2, pl.id Polska Karta ID, CEPiK, PESEL2, informatyzacja ksiąg wieczystych, budowa dziedzinowej platformy elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, platforma udostępniania przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych, budowa platformy komunikacji i wsparcia MSP i osób z obszaru wsparcia społecznego, SI SYRIUSZ, epodatki, budowa systemu katastralnego, TERYT budowa georeferencyjnej bazy obiektów topograficznych, system informacyjny statystyki publicznej, konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, centralna informacja o działalności gospodarczej, Zważywszy, że niniejszy materiał został opracowany w ostatnim okresie obowiązywania Planu Informatyzacji Państwa na lata należy założyć, że kolejna edycja Planu będzie zawierać odniesienia do nowych projektów, których realizacja okaże się tańsza i łatwiejsza, a efekty bardziej wymierne przy założeniu funkcjonowania STAP. Wynika to w szczególności z zastosowania znowelizowanego przepisu art Kodeksu postępowania administracyjnego, na mocy którego organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli ( ) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie ( ) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej. Upowszechnienie świadomości przywołanego przepisu wśród obywateli będzie 18

19 katalizatorem międzyresortowej wymiany informacji w trybie elektronicznym w skali przekraczającej możliwości techniczne systemów obecnie funkcjonujących w administracji publicznej. Pogłębiona analiza wymienionych w Załączniku nr 1 sieci teleinformatycznych, eksploatowanych obecnie w resortach, urzędach i agencjach centralnych pozwala stwierdzić, że sieci projektowane w różnych okresach czasu i dla różnych zastosowań zostały zbudowane w znacznej mierze na bazie odmiennych standardów technicznych, co poważnie utrudnia wzajemną wymianę informacji pomiędzy nimi, przy zachowaniu poziomu niezawodności i bezpieczeństwa sieci wymaganych w odniesieniu do krytycznej infrastruktury informatycznej Państwa. W obecnym stanie prawnym brak w strukturze władz państwowych organu upoważnionego do definiowania i egzekwowania stosowania wspólnych standardów technicznych, gwarantujących bezpieczeństwo i pełną interoperacyjność systemów teleinformatycznych. Wobec spodziewanego gwałtownego wzrostu zapotrzebowania administracji państwowej na wykorzystanie środków i metod teleinformatycznych sytuacja taka zagraża umocnieniem autarkicznych tendencji, widocznych w dotychczasowych działaniach resortów, a w konsekwencji utrzymaniem lub umocnieniem ograniczeń interoperacyjności budowanych niezależnie systemów dziedzinowych. Brak koordynacji w rozwoju sieci teleinformatycznych wykorzystywanych przez administrację państwową będzie skutkować problemami z ich interoperacyjnością oraz obniżeniem bezpieczeństwa i niezawodności systemu rozumianego jako całość. Najbardziej istotnym powodem podjęcia prac nad projektowaną regulacją jest przesłanka natury ekonomicznej. Łączny koszt funkcjonowania w okresie rozległych sieci teleinformatycznych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 wynosi złotych. Do powyższego należy dodać kwoty, jakie Budżet Państwa ponosi w zakresie paragrafów 435 (zakup usług dostępu do sieci Internet), 436 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) i 437 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej). Wskazać należy, że z danych Ministerstwa Finansów wynika, że łączne wydatki Budżetu Państwa w zakresie paragrafów 435, 436 i 437 wyniosły w 2009 r. łączną kwotę tys. zł, natomiast w 2010 r tys. zł. 19

20 Ponadto należy zwrócić uwagę, iż suma wynikająca z Załącznika nr 1 wydaje się poważnie niedoszacowana już z punktu widzenia stanu obecnego 18 i z pewnością będzie szybko rosnąć w perspektywie kolejnych lat. Wzrost będzie wynikać ze spodziewanego działania w obszarze teleinformatyki publicznej prawa Nielsena, na mocy którego wymagana przepustowość systemu telekomunikacyjnego podwaja się w okresie każdych kolejnych dwóch lat. Można argumentować, że w tych samych okresach spadek cen usług kompensuje wzrost wymaganej przepustowości. Z drugiej strony, trwają obecnie prace nad kilkoma projektami infrastrukturalnymi, których funkcjonowanie będzie wymagać rozbudowanej i kosztownej w utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej. Dotyczy to w szczególności pakietu projektów prowadzonych w sektorze opieki zdrowotnej, w których liczba placówek objętych siecią i dotyczące jej działania wymagania funkcjonalne będą w skali kraju bezprecedensowe. Z pewnością niemożliwe będzie utrzymanie stanu rzeczy wynikającego z danych w Załączniku nr 1, w którym Ministerstwo Zdrowia i podległe mu placówki nie wykazały kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej. Topologia dziedzinowych sieci teleinformatycznych z konieczności nawiązuje do modelu organizacji administracji terenowej, wspólnego dla większości obszarów administracji państwowej. Oznacza to w praktyce, że łącza składające się na sieci dziedzinowe łączą te same ośrodki i mają zbliżony przebieg. Co więcej, wymóg redundancji charakterystyczny dla dobrze zaprojektowanej sieci sprawia, że każda z sieci dziedzinowych dysponuje znaczną rezerwą przepustowości. W każdej z sieci dziedzinowych funkcjonuje niezależnie zestaw urządzeń aktywnych. Każda z sieci dziedzinowych jest zarządzana przez niezależny zespół administratorów o wysokich kwalifikacjach. Koszt zakupu zagregowanej wartości niewykorzystanego pasma, koszt zakupu, instalacji i utrzymania dublującej się infrastruktury oraz koszt utrzymania niezbędnych dla ich obsługi zespołów określają w przybliżeniu łączną wartość nieracjonalnie wydatkowanych środków publicznych. Orientacyjne szacunki wskazują, że w obecnej sytuacji około połowa wydatków administracji państwowej na infrastrukturę teleinformatyczną, to koszty nadmiarowe, wynikające z nieoptymalnej koncepcji zaspokajania jej potrzeb w tym zakresie. Przy utrzymaniu obecnego modelu funkcjonowania teleinformatyki w sektorze publicznym udział nieracjonalnie wydatkowanych środków w łącznych nakładach będzie szybko wzrastać w wyniku działania czynników, o których była mowa powyżej. 18 Do takiego wniosku musi prowadzić brak danych na temat kosztów eksploatacji z kilku resortów, które z racji realizowanych zadań są lub wkrótce będą znaczącymi konsumentami usług teletransmisyjnych, np. MSWiA oraz MZ. 20

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U Projekt Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U T E L E I N F O R M A T Y C Z N E G O C E N T R U M P R O J E K T Ó W I N F

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności?

Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności? Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności? dr inż. Dariusz Bogucki Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego MNiI dariusz.bogucki@mnii.gov.pl Warszawa 17 XI 2005 Co to jest egovernment?

Bardziej szczegółowo

Pojęcie projektu wg metodyki PCM

Pojęcie projektu wg metodyki PCM Siatka pojęciowa Pojęcie projektu wg metodyki PCM Jest to seria czynności zmierzających do osiągnięcia: jasno określonych celów w zdefiniowanym czasie i przy określonym budżecie. 2 Pojęcie projektu wg

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Zadaniem BŁiI KGP jest organizowanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych,a także zarządzanie nimi oraz wspomaganie, w tych dziedzinach, działania

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia 21.11.2016 1 Zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej 21 listopada 2016 roku zostało zawarte

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

r inybu,dowanycen,r p~

r inybu,dowanycen,r p~ M INISTER w /V PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa,«maja 20,5, DPR-V-021-7-AD/AG/l 4/15 Pan Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W nawiązaniu do pisma znak: PW6 071 11? rm rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Część 2 ZESTAWIENIE I CHARAKTERYSTYKA PONADSEKTOROWYCH I SEKTOROWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH Tabela 1. Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych projektów teleinformatycznych Lp. 1. E-PUAP ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Przemysław Hofman Kierownik projektu Zdiagnozowane potrzeby i cele stawiane przed OST 112 1 Brak jednolitej i niezawodnej sieci teletransmisji na potrzeby 112 dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność w praktyce nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji

Interoperacyjność w praktyce nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji Autorzy: Jerzy Filipowicz, Tomasz Filipowicz Interoperacyjność w praktyce nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji Do realizacji potrzeb lokalnych społeczności nie wystarczają

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych

Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk, W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (IST).

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności PROJEKT Załącznik do uchwały Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pojęcia podstawowe...2 2.1. Interoperacyjność...2 2.2. Krajowe Ramy Interoperacyjności...2 2.3. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 17 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.315.2015 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, w nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian"

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian" Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna XIV edycja Seminarium PIU

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura i nowe podejście do zarządzania projektami realizowanymi z udziałem CPI. Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych

Nowa struktura i nowe podejście do zarządzania projektami realizowanymi z udziałem CPI. Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Nowa struktura i nowe podejście do zarządzania projektami realizowanymi z udziałem CPI Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Plan wystąpienia Centrum Projektów Informatycznych. Zmiany.

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart City

USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart City USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart City Andrzej Bogun Członek Zarządu PWPW SA 2 USŁUGI PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ROZWIĄZAŃ Smart Grid i Smart

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r.

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/4171,wiecej-pieniedzy-dla-sluzb-porzadku-publicznego-w-2007-r.html Wygenerowano: Środa, 22 czerwca 2016, 16:41 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 03 października

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego 72 POROZUMIENIE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo