1. Spis treści. Strona 2 z 49

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Spis treści. Strona 2 z 49"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008

2 1. Spis treści 1. Informacje ogólne Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych D. Zobowiązania warunkowe E. Inwestycje spółki F. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne G. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju H. Aktywa finansowe I. Zatrudnienie J. Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń A. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce B. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie C. Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów D. Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku E. Ryzyko kursu walutowego F. Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów G. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami H. Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami I. Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Spółki J. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub możliwością wzrostu kosztów osobowych K. Ryzyko związane z sezonowością przychodów L. Ryzyko finansowania kapitału obrotowego kredytem bankowym M. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów / odbiorców Opis prowadzonej działalności operacyjnej A. Opis najważniejszych wydarzeń produktowych i marketingowych B. Opis najważniejszych projektów zrealizowanych w 2008 roku Strona 2 z 49

3 W sektorze przemysłowym: W sektorze telekomunikacyjnym W sektorze finansowym: W sektorze publicznym: Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzależnienie od odbiorców i dostawców Znaczące umowy zawarte przez Wola Info S.A. w 2008 roku Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot przekracza równowartość Euro Informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczki oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za dany okres Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ze Spółką, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółkę, w tym programów opartych na obligacjach z prawem Strona 3 z 49

4 pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w przedsiębiorstwie Spółkę Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej oddzielnie) Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji Strona 4 z 49

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK 2. Informacje ogólne Wola Info S.A. działa na rynku IT od ponad 20 lat, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletnie doświadczenie, konsekwentnie rozwijane portfolio usług oraz rosnąca ilość wdrożeń, stawiają Spółkę w gronie czołowych polskich firm sektora IT. Spółka specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych dla podmiotów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, finansowym, przemysłowym i administracji publicznej. Tworzy unikalne rozwiązania biznesowe w obszarze automatyzacji procesów obsługi Klienta (CRM), rozwiązania służące do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), oraz procesem obiegu dokumentów (ECM). Ponadto Wola Info S.A. specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań przeznaczonych do automatyzacji kanałów komunikacyjnych (Call Center, IVR, Portale) oraz korporacyjnych systemów wspomagania decyzji (Business Intelligence). Oferuje także szeroką paletę usług w zakresie zarządzania usługami IT, projektowania, budowy i adaptacji centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. Wola Info S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. wchodzi firma Noblestar Polska sp. z o.o. lider w obszarze rozwiązań Service Desk oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM S.A.) firma doradcza wspierająca u Klientów skuteczne zarządzanie: wdrażaniem strategii, zmianą oraz środowiskiem operacyjnym. Ponadto CRM S.A. jest ekspertem na rynku polskim wśród firm oferujących profesjonalne metodyki, systemy i rozwiązania do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla programów i projektów. W oparciu o potencjał innowacyjny oraz kompetencje wykraczające poza tradycyjny model technologię, branże i know-how Wola Info S.A. specjalizuje się w zarządzaniu i konsultingu w obszarze procesów biznesowych. Bazując na własnym doświadczeniu i analizach, stworzyła unikatową ofertę składającą się z czterech filarów kompleksowo adresujących potrzeby i wymagania Klientów: Business Process Automation Channel Automation Business Intelligence IT Infrastructure Management Strona 5 z 49

6 Mapa kompetencji Spółki opiera się na zdolności do realizacji założonych idei, ich integralności i spójności. Kompleksowość oferty Wola Info S.A. oddziałuje na rynek poprzez innowacyjność oferowanych produktów, rozwiązań i koncepcji biznesowych. Rok 2008 był trudnym okresem w dotychczasowej historii Spółki. Spółka podjęła szereg działań, które nie przyniosły oczekiwanego efektu finansowego na koniec roku: rozbudowa kompetencji wdrożeniowych i serwisowych, związanych z pozyskaniem nowych partnerów technologicznych, uzyskanie nowych autoryzacji usługowych oraz przebudowa zespołu wdrożeniowego, sprostanie rosnącym oczekiwaniom płacowym pracowników branży IT w Polsce, przebudowa działu sprzedaży w celu zwiększenia możliwości penetracji rynku i pozyskaniu nowych, prestiżowych kontraktów W ocenie Zarządu, ze względu na specyfikę klientów Wola Info S.A. tj. dużych instytucji telekomunikacyjnych i finansowych, rozpoczynający się kryzys gospodarczy uderzył w Spółkę już w czwartym kwartale roku i nie pozwolił na realizację kontraktów, w odniesieniu do których które Spółka budowała w ciągu roku zasoby produkcyjne. W ciągu całego roku akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych straciły na wartości. Na koniec roku akcje Spółki notowane były poniżej wartości księgowej netto, co w ocenie Zarządu nie odzwierciedla mocnych fundamentów Spółki. Zarząd liczy jednak, że efekty działań operacyjnych i Strona 6 z 49

7 rynkowych podejmowanych przez spółkę przełożą się na lepsze postrzeganie Spółki przez inwestorów a tym samym na wzrost ceny akcji w najbliższej przyszłości. Wola Info S.A. nabyła w 2008 roku udziały w dwóch spółkach: W dniu 30 maja 2008 roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noblestar Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). w dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr). W rezultacie Wola Info S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limitem. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 procent głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A. Spółka Noblestar Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wdrożenia rozwiązań opartych na produktach z rodziny HP Software, opcjonalnie wspomaganych przez rozwiązania klasy Business Intelligence, co stanowi naturalne uzupełnienie i rozwiniecie działalności Wola Info S.A. w obszarze zarządzania infrastrukturą informatyczną. CRM S.A. powstała w 1998 r. i jest akredytowaną firmą szkoleniową i doradczą. Warszawska spółka to lider w zakresie profesjonalnej metodyki i rozwiązań do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla zarządzania portfelowego. Jednocześnie firma jest liderem na rynku w zakresie certyfikowania menedżerów projektów zgodnie ze światowymi standardami certyfikacyjnymi. Pozycja CRM S.A. na rynku oraz poziom świadczonych przez firmę usług zostały również zauważone i docenione poza granicami Polski. Firma współpracuje z najlepszymi na świecie organizacjami z rodziny ATO / ACO Maven Training (najlepsza firma na świecie w zakresie wytwarzania akredytowanych materiałów szkoleniowych), Aspire Europe (firma, której Prezes jest Autorem Wiodącym metodyki MSP oraz Autorem Wiodącym metodyki P3M3 ), czy Outperform (Prezes jest Autorem Wiodącym metodyki PRINCE2 ). Standardy takie jak PRINCE2 czy ITIL stają się fundamentem wykształcenia współczesnych managerów działających w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu biznesowym. Kompetencje CRM S.A. stanowią rozwinięcie i uzupełnienie oferty Wola Info S.A. w obszarze usług doradczych. Wyniki obu tych spółek, w szczególności CRM S.A. przyczyniły się już w roku 2008 do znaczącej poprawy wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Strona 7 z 49

8 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe A. Struktura przychodów Struktura przychodów w podziale na sektory jest następująca: Sektor Telekomunikacyjny Sektor Bankowość i Finanse Sektor Przemysłowy Sektor Publiczny Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Wola Info S.A. w poszczególnych pionach biznesowych (w tys. zł) Rodzaje działalności Wartość w tys. % Wartość w tys. % zł zł Ogółem przychody, w tym: % % Sektor Telekomunikacyjny ,8% ,7% Sektor Bankowość i Finanse ,3% ,8% Sektor Przemysłowy ,4% ,7% Sektor Publiczny ,5% ,8% Źródło: Wola Info S.A. Głównym źródłem przychodów dla Spółki w 2008 roku była sprzedaż sektora bankowość i finanse (42,3% ogółu przychodów), a następnie sprzedaż sektora telekomunikacyjnego oraz przemysłowego. Czwartą pozycję w zestawieniu zajmuje sektor publiczny, którego udział procentowy powinien znacznie wzrosnąć w kolejnych okresach, co wynika z oczekiwanego pobudzania gospodarki przez planowane inwestycje w warunkach obecnego spowolnienia gospodarczego. Strona 8 z 49

9 Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Wola Info S.A. w podziale na grupy produktowe (w tys. zł) Grupa produktów Wartość w tys. zł % Wartość w tys. Zzł % Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta Rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Centrum przetwarzania danych (Data Center) ,0% ,7% ,3% ,3% ,5% ,8% ,3% ,4% Zarządzanie usługami IT ,9% ,8% RAZEM % % Źródło: Wola Info S.A. Podczas analizowania struktury sprzedaży w podziale na grupy produktowe należy zwrócić uwagę na znaczny udział Projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury (we tej grupie produktowej znajdują się również dostawy infrastruktury). W przychodzie ogółem wzrósł on z poziomu 48,8% w 2007 roku do poziomu 69,5 % w 2008 roku. Zmiana procentowa w poszczególnych grupach produktowych w roku bieżącym i poprzednim wynika sytuacji makroekonomicznej na rynku krajowym oraz widocznego spowolnienia gospodarczego. B. Wyniki finansowe Wola Info S.A. w roku 2008 odnotowała przychody z działalności podstawowej w wysokości tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o 28%. Sprzedaż produktów stanowiła w 2008 roku 35% sprzedaży ogółem. Sprzedaż tej grupy spadła o 4%. Pozostałe 65% sprzedaży stanowi przychód ze sprzedaży towarów, który wzrósł w stosunku do roku 2007 o 55%. Tabela: Struktura sprzedaży Spółki w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. ( w tys. zł ) WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika - przychody ze sprzedaży produktów % - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY RAZEM % Źródło: Wola Info S.A. Strona 9 z 49

10 Tabela: Struktura kosztów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku.( w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika Koszty wytworzenia sprzedanych produktów % Wartość sprzedanych towarów i materiałów % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % KOSZTY RAZEM % Źródło: Wola Info S.A. W 2008 roku wzrosły wszystkie pozycje kosztowe spółki. Wzrost kosztów sprzedanych towarów i materiałów wynika ze wzrostu przychodów. Wzrost kosztów sprzedanych produktów jest skutkiem wzrostu nakładów na wytworzenie usług oraz wzrostu zatrudnienia w tym obszarze wytwórczym Spółki poprzez wzrost poziomu wynagrodzeń oraz ilości zatrudnionych pracowników. Wzrost kosztów sprzedaży Spółki wynika z rozbudowy działu sprzedaży oraz intensyfikacji działań sprzedażowych w sytuacji spowolnienia gospodarczego kraju. Nieduży wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikał z dopasowania do wzrostu skali działalności Spółki oraz dopasowania organizacji do wymogów spółki giełdowej. Tabela: Skrócone wyniki finansowe w 2008 roku (w tys. zł). WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i % materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Zysk (strata) na sprzedaży % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Źródło: Wola Info S.A. Działalność Spółki w 2008 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie 345 tys. zł i wynik ten był znacznie gorszy niż oczekiwano. Ważnym elementem wspomagającym wzrost sprzedaży produktów jest znaczący w ostatnim okresie rozwój systemów obsługi klienta CRM oraz świadomość znaczenia tego typu rozwiązań z punktu widzenia dużych podmiotów z sektora bankowości oraz przemysłu. Spółka wiąże z tym faktem duże Strona 10 z 49

11 nadzieje w kolejnych okresach w postaci wygranych kontraktów, pomimo widocznych oznak spowolnienia gospodarczego. Ze względu na planowane duże inwestycje w produkty własne Spółki, posiadany backlog projektów oraz przeprowadzoną wewnętrzną optymalizację Spółki, rok 2009 powinien przynieść znacznie lepsze dane finansowe Spółki. Centralizacja kompetencji produktowych powinna pozytywnie wpłynąć na dalsze zwiększenie wartości i jakości sprzedawanych przez Spółkę usług co jest zgodne z długoterminową strategią Spółki, oraz powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Tabela: Wskaźniki rentowności Wola Info S.A. Źródło: Wola Info S.A Rentowność sprzedaży (brutto) 12,6% 16,5% Rentowność EBITDA 1,8% 5,6% Rentowność zysku operacyjnego 0,6% 4,0% Rentowność brutto 0,3% 3,8% Rentowność netto 0,2% 3,2% Zasady wyliczania wskaźników: EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja Rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność zysku operacyjnego = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Wskaźnik Rentowności sprzedaży brutto spadł do poziomu 12,6% w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007, gdzie wynosił 16,5%. Spadek zysku netto w roku 2008 w stosunku do roku 2007 był spowodowany zamrożeniem kilku procesów sprzedażowych w czwartym kwartale oraz ponoszeniem nakładów na rozbudowę kompetencji wdrożeniowych wobec oczekiwanego jak co roku bardzo dobrego czwartego kwartału. C. Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych W 2008 roku kapitał zakładowy spółki nie zmienił się. D. Zobowiązania warunkowe W 2008 roku Spółka Wola Info S.A. posiadała zobowiązania warunkowe w wysokości tys. zł, wynikające z wystawionych gwarancji bankowych (gwarancje bankowe dobrego wykonania umowy, oraz gwarancje przetargowe). Strona 11 z 49

12 E. Inwestycje spółki W prezentowanym okresie główne działania inwestycyjne Spółki przedstawiały się następująco: W dniu 30 maja 2008 roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noble Star Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar Polska sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). Wola Info S.A. zapłaciła za ww. udziały 825 tys. pln, dopłata może nastąpić w wypadu osiągnięcia przez Noblestar Polska sp. z o.o. dobrych wyników finansowych. W dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr), dających Wola Info S.A. 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limitem. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 % głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A.. Wola Info S.A. zapłaciła za ww. udziały 1978 tys. pln, dopłata może nastąpić w wypadu osiągnięcia przez Spółkę dobrych wyników finansowych. Spółka uruchomiła EMC Velocity2 Signature Solution Center, pierwsze w Polsce specjalistyczne laboratorium pozwalające w praktyce poznać złożone rozwiązania i technologie informatyczne. Centrum Rozwiązań Wola Info EMC Signature, które powstało w warszawskiej siedzibie Spółki, oferuje technologie EMC klientom z sektora telekomunikacyjnego, publicznego, finansowego i przemysłowego. Prezentuje najnowsze technologie firmy EMC, a szczególnie rozwiązania z zakresu zaawansowanych rozwiązań do zabezpieczania i archiwizacji danych (BuRA). Odtworzenie i poszerzenie istniejących środków trwałych i floty samochodowej F. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Tabela: Wartość inwestycji (w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE Urządzenia techniczne Środki transportu w tym : leasing Inne środki trwałe w tym : leasing Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w obce środki Inwestycje w toku 96 0 RAZEM: Wydatki na inwestycje finansowe z własnych środków Źródło: Wola Info S.A. Strona 12 z 49

13 G. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W prezentowanym okresie Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju. H. Aktywa finansowe Spółka na dzień 31 grudnia 2008 posiadała inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) w wysokości tys. zł., oraz udzieliła pożyczek na kwotę 700 tys.zł.spółka posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości tys zł, z czego udziały w jednostkach powiązanych stanowią kwotę tys zł. I. Zatrudnienie Zatrudnienie w Wola Info S.A. na koniec 2008 roku wyniosło 267 osób (wg różnych form zatrudnienia). Tabela: Zatrudnienie Forma zatrudnienia Umowa o pracę 214 Umowa zlecenia 10 Umowa o dzieło 4 Umowa stałej współpracy 39 Razem 267 Źródło: Wola Info S.A. J. Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia mające znaczący wpływ na wynik finansowy za 2008 rok. Na podstawie dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia, w spółce funkcjonują dwa programy motywacyjne: uchwałą nr 26/2007 Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanowiono w Spółce Program Motywacyjny skierowany do kluczowych pracowników Spółki z wyłączeniem członków Zarządu uchwałą nr 32/2007 Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 r. przyjęto Program opcji Menedżerskich dla członków Zarządu Spółki W roku 2008 nie nastąpił wzrost EBITDA Spółki rok do roku (mierzonego jako rosnący wzrost EBITDA w stosunku do roku bazowego 2006), co oznacza, iż nie został spełniony podstawowy warunek Programu Motywacyjnego. W efekcie w 2009 roku nie zostaną wyemitowane akcje dla kluczowych pracowników Spółki. W roku 2008 nie nastąpił również wzrost kapitalizacji Spółki liczony dla roku 2008 jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia Strona 13 z 49

14 2008 roku. W związku z powyższym nie został spełniony podstawowy warunek Programu Opcji Menadżerskich. W efekcie w 2009 roku nie zostaną wyemitowane akcje dla członków Zarządu. W kwietniu 2009r. wpłynęło do Spółki rozliczenie kosztów eksploatacji z tytułu najmu powierzchni biurowej za rok 2008 w kwocie ,13. W tym samym czasie Wola Info S.A. otrzymała aneks zawarty w dniu 27 grudnia 2008 do umowy z dnia 15 września 2008 zawartej z firmą ABG S.A., którego postanowienia weszły w życie z dniem 27 grudnia W związku z powyższym Spółka ponownie oszacowała na dzień bilansowy przychody z wykonania niezakończonej usługi, które wzrosłyby o 246 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż opisane zdarzenia nie mają istotnego wpływu na obraz sprawozdania finansowego za rok 2008, zostaną ujęte w księgach roku Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń A. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce Działalność Spółki oraz realizacja założonych przez nią celów strategicznych i finansowych jest w dużym stopniu uzależniona od występujących w Polsce czynników makroekonomicznych, na które Spółka nie ma wpływu. Do czynników takich można zaliczyć inflację, poziom stóp procentowych, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, politykę fiskalną rządu, wielkość zamówień publicznych, poziom realizowanych inwestycji, w szczególności tempo wdrażania Planu Informatyzacji Państwa oraz poziom wykorzystywania funduszy unijnych. W związku z tym, iż ostatecznym odbiorcą produktów Spółki są przedsiębiorstwa, organy samorządu terytorialnego, podmioty finansowane z Budżetu Państwa, popyt na produkty Spółki jest uzależniony od skłonności tych podmiotów do inwestowania oraz dostępności do kapitału, który jest pochodną wielu z wcześniej wymienionych czynników. Tym samym pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki, w szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz perspektywy jej rozwoju. B. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie Polski system podatkowy charakteryzuje się stosunkowo dużą niestabilnością. Przedsiębiorstwa działające w Polsce są zatem narażone na większe ryzyko pojawienia się zastrzeżeń ze strony organów podatkowych. Zmienność systemu podatkowego może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz perspektywy jej rozwoju. Działalność Spółki jest w pewnym stopniu oparta na udzielonych jej przez inne podmioty licencjach. Licencje te nie mają jednakże zasadniczego znaczenia dla działalności Spółki. Polskie przepisy o prawach autorskich wykazują się dużą stabilnością. Ryzyko związane ze zmianą tych regulacji i jej negatywnego wpływu na działalność Spółki jest zatem nieduże. Strona 14 z 49

15 C. Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów Realizowana przez Spółkę strategia zakłada stabilny rozwój oparty na sprzedaży usług informatycznych do Klientów sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz rynku przedsiębiorstw przemysłowych, użyteczności publicznej, a w przyszłości również administracji państwowej. Według posiadanych przez Spółkę prognoz rynkowych oraz według własnej oceny Zarządu Spółki, rozwój usług IT we wspomnianych sektorach będzie charakteryzował się co najmniej takim tempem wzrostu jak prognozowane roczne tempo wzrostu rynku usług informatycznych w latach , tj. 16% (IDC). Nie ma jednak pewności, że istotne z punktu widzenia realizacji celów strategicznych Spółki segmenty rynku, będą rozwijały się w przyszłości w zakładanym tempie. W szczególności dotyczy to sektora publicznego i samorządowego, którego rozwój uzależniony jest od skuteczności pozyskania i efektywności wykorzystania środków unijnych. Spowolnienie tempa rozwoju rynków lub zmiana kierunków tego rozwoju może negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji założonych przez Spółkę celów i spowodować konieczność przeformułowania kierunków rozwoju, co może łączyć się z poniesieniem dodatkowych nakładów. Takie niekorzystne kształtowanie się trendów na rynkach, na których działa Spółka może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki. D. Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku Polski rynek usług informatycznych charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji. Nasilająca się konkurencja ze strony zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów ma istotny wpływ na działalność, a w szczególności perspektywy rozwoju Spółki. Konsolidacja dużych firm informatycznych oraz korzystanie przez coraz większą liczbę klientów z własnych specjalistów, może wpłynąć na konkurencyjność Spółkę na rynku. Konkurenci Spółki mogą posiadać lepszą od niej kondycję finansową i pozycję rynkową. Utrzymanie konkurencyjności wobec innych podmiotów działających na polskim rynku IT może łączyć się z koniecznością przyjęcia bardziej agresywnej strategii cenowej (co może mieć negatywny wpływ na poziom uzyskiwanych marż), ciągłym udoskonalaniem produktów i usług oraz kompetencji Spółki, zarówno w obszarze technologii, zarządzania i marketingu, co wiąże się z koniecznością stałego ponoszenia nakładów. Nie ma pewności, że poczynione nakłady przyniosą oczekiwany zwrot, a wpływ silnej konkurencji może skutkować w przyszłości obniżeniem rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe oraz możliwości rozwoju Spółki. E. Ryzyko kursu walutowego W realizowanych przez Spółkę kontraktach mogą wystąpić zobowiązania wyrażone w walutach obcych (USD, EUR). Ponieważ wszystkie przychody Spółki generowane są w złotych, Spółka jest narażona na ryzyko walutowe w przypadku niekorzystnych wahań kursów walutowych. Znaczne, niekorzystne zmiany kursów walut mogą mieć negatywny wpływ na końcową wycenę prowadzonych projektów. Spółka prowadzi wewnętrzną politykę zabezpieczania się przed wahaniami kursów walut stosując narzędzia dostępne na rynku, jednak nie ma pewności że takie działania w pełni zabezpieczą Spółkę przed ujemną wyceną wynikającą z niekorzystnego ukształtowania się kursów walut. Spółka w 2008 roku korzystała z walutowych kontraktów typu forward. Wykorzystanie przez Spółkę Strona 15 z 49

16 instrumentów pochodnych w omawianym okresie pozytywnie wpłynęło na ochronę wartości zobowiązań Spółki wyrażonych w walutach obcych, przed znacznymi wahaniami waluty krajowej. Spółka nie korzystała w 2008 roku z opcji walutowych ani z produktów pochodnych ustrukturyzowanych. F. Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów Szybkie tempo rozwoju produktów informatycznych, w tym oprogramowania, powoduje iż cykl życia produktów informatycznych jest stosunkowo krótki. Powoduje to konieczność szybkiej reakcji na dokonujące się zmiany technologiczne, w tym opracowywanie nowych i udoskonalanie posiadanych rozwiązań technologicznych. Pojawienie się na rynku nowych rozwiązań, konkurencyjnych w stosunku do produktów i usług proponowanych przez Spółkę, może mieć negatywny wpływ na ich atrakcyjność, a tym samym skutkować brakiem popytu na te produkty i usługi i nie zapewnić Spółce spodziewanej wielkości przychodów z ich sprzedaży. Taka sytuacja stwarza zagrożenie braku zwrotu nakładów poniesionych przez Spółkę na tworzenie i rozwój produktów. Wystąpienie którejkolwiek z opisanych okoliczności może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju działalności Spółkę. G. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami Świadczone przez Spółkę usługi i wdrażane rozwiązania informatyczne oparte są w dużej mierze na czynniku ludzkim i niezawodności wdrażanej technologii informatycznej i jako takie podlegają charakterystycznym czynnikom ryzyka - błędu ludzkiego i zawodności systemów technologicznych. Tworząc i dostarczając swoim klientom rozwiązania informatyczne, Spółka ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jej klienta, co może skutkować poniesieniem przez odbiorcę znacznych strat. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Spółce roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowach. Może również spowodować wycofanie się klienta z realizowanych kontraktów lub przeniesienie zleceń do konkurentów Spółki. Takie kroki podejmowane przez odbiorców mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz perspektywy jej rozwoju. H. Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami Spółka ustala kwoty ubezpieczeń oraz limity ochrony ubezpieczeniowej i udziału własnego w celu zapewnienia adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej zarówno swojego majątku, jak i realizacji kontraktów, w granicach uzasadnionych ekonomicznie kosztów i na odpowiednich warunkach. Uzyskana w ten sposób ochrona ubezpieczeniowa może (w przypadku strat znacznej wartości) być niewystarczająca do pokrycia pełnej wartości rynkowej, kosztów odtworzeniowych majątku lub, w przypadku ubezpieczenia kontraktu - wysokości poniesionych odszkodowań, kar umownych czy pokrycia strat klientów. Taka dysproporcja pomiędzy wartością ochrony ubezpieczeniowej a poniesioną stratą może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę i jej perspektywy rozwoju. Strona 16 z 49

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 6 A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Spis treści Charakterystyka Spółki... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo