1. Spis treści. Strona 2 z 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Spis treści. Strona 2 z 49"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008

2 1. Spis treści 1. Informacje ogólne Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych D. Zobowiązania warunkowe E. Inwestycje spółki F. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne G. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju H. Aktywa finansowe I. Zatrudnienie J. Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń A. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce B. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie C. Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów D. Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku E. Ryzyko kursu walutowego F. Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów G. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami H. Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami I. Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii przez partnerów technologicznych Spółki J. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub możliwością wzrostu kosztów osobowych K. Ryzyko związane z sezonowością przychodów L. Ryzyko finansowania kapitału obrotowego kredytem bankowym M. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów / odbiorców Opis prowadzonej działalności operacyjnej A. Opis najważniejszych wydarzeń produktowych i marketingowych B. Opis najważniejszych projektów zrealizowanych w 2008 roku Strona 2 z 49

3 W sektorze przemysłowym: W sektorze telekomunikacyjnym W sektorze finansowym: W sektorze publicznym: Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzależnienie od odbiorców i dostawców Znaczące umowy zawarte przez Wola Info S.A. w 2008 roku Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot przekracza równowartość Euro Informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczki oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za dany okres Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ze Spółką, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółkę, w tym programów opartych na obligacjach z prawem Strona 3 z 49

4 pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w przedsiębiorstwie Spółkę Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej oddzielnie) Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji Strona 4 z 49

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK 2. Informacje ogólne Wola Info S.A. działa na rynku IT od ponad 20 lat, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletnie doświadczenie, konsekwentnie rozwijane portfolio usług oraz rosnąca ilość wdrożeń, stawiają Spółkę w gronie czołowych polskich firm sektora IT. Spółka specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych dla podmiotów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, finansowym, przemysłowym i administracji publicznej. Tworzy unikalne rozwiązania biznesowe w obszarze automatyzacji procesów obsługi Klienta (CRM), rozwiązania służące do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), oraz procesem obiegu dokumentów (ECM). Ponadto Wola Info S.A. specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań przeznaczonych do automatyzacji kanałów komunikacyjnych (Call Center, IVR, Portale) oraz korporacyjnych systemów wspomagania decyzji (Business Intelligence). Oferuje także szeroką paletę usług w zakresie zarządzania usługami IT, projektowania, budowy i adaptacji centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT. Wola Info S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. wchodzi firma Noblestar Polska sp. z o.o. lider w obszarze rozwiązań Service Desk oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM S.A.) firma doradcza wspierająca u Klientów skuteczne zarządzanie: wdrażaniem strategii, zmianą oraz środowiskiem operacyjnym. Ponadto CRM S.A. jest ekspertem na rynku polskim wśród firm oferujących profesjonalne metodyki, systemy i rozwiązania do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla programów i projektów. W oparciu o potencjał innowacyjny oraz kompetencje wykraczające poza tradycyjny model technologię, branże i know-how Wola Info S.A. specjalizuje się w zarządzaniu i konsultingu w obszarze procesów biznesowych. Bazując na własnym doświadczeniu i analizach, stworzyła unikatową ofertę składającą się z czterech filarów kompleksowo adresujących potrzeby i wymagania Klientów: Business Process Automation Channel Automation Business Intelligence IT Infrastructure Management Strona 5 z 49

6 Mapa kompetencji Spółki opiera się na zdolności do realizacji założonych idei, ich integralności i spójności. Kompleksowość oferty Wola Info S.A. oddziałuje na rynek poprzez innowacyjność oferowanych produktów, rozwiązań i koncepcji biznesowych. Rok 2008 był trudnym okresem w dotychczasowej historii Spółki. Spółka podjęła szereg działań, które nie przyniosły oczekiwanego efektu finansowego na koniec roku: rozbudowa kompetencji wdrożeniowych i serwisowych, związanych z pozyskaniem nowych partnerów technologicznych, uzyskanie nowych autoryzacji usługowych oraz przebudowa zespołu wdrożeniowego, sprostanie rosnącym oczekiwaniom płacowym pracowników branży IT w Polsce, przebudowa działu sprzedaży w celu zwiększenia możliwości penetracji rynku i pozyskaniu nowych, prestiżowych kontraktów W ocenie Zarządu, ze względu na specyfikę klientów Wola Info S.A. tj. dużych instytucji telekomunikacyjnych i finansowych, rozpoczynający się kryzys gospodarczy uderzył w Spółkę już w czwartym kwartale roku i nie pozwolił na realizację kontraktów, w odniesieniu do których które Spółka budowała w ciągu roku zasoby produkcyjne. W ciągu całego roku akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych straciły na wartości. Na koniec roku akcje Spółki notowane były poniżej wartości księgowej netto, co w ocenie Zarządu nie odzwierciedla mocnych fundamentów Spółki. Zarząd liczy jednak, że efekty działań operacyjnych i Strona 6 z 49

7 rynkowych podejmowanych przez spółkę przełożą się na lepsze postrzeganie Spółki przez inwestorów a tym samym na wzrost ceny akcji w najbliższej przyszłości. Wola Info S.A. nabyła w 2008 roku udziały w dwóch spółkach: W dniu 30 maja 2008 roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noblestar Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). w dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr). W rezultacie Wola Info S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limitem. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 procent głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A. Spółka Noblestar Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wdrożenia rozwiązań opartych na produktach z rodziny HP Software, opcjonalnie wspomaganych przez rozwiązania klasy Business Intelligence, co stanowi naturalne uzupełnienie i rozwiniecie działalności Wola Info S.A. w obszarze zarządzania infrastrukturą informatyczną. CRM S.A. powstała w 1998 r. i jest akredytowaną firmą szkoleniową i doradczą. Warszawska spółka to lider w zakresie profesjonalnej metodyki i rozwiązań do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla zarządzania portfelowego. Jednocześnie firma jest liderem na rynku w zakresie certyfikowania menedżerów projektów zgodnie ze światowymi standardami certyfikacyjnymi. Pozycja CRM S.A. na rynku oraz poziom świadczonych przez firmę usług zostały również zauważone i docenione poza granicami Polski. Firma współpracuje z najlepszymi na świecie organizacjami z rodziny ATO / ACO Maven Training (najlepsza firma na świecie w zakresie wytwarzania akredytowanych materiałów szkoleniowych), Aspire Europe (firma, której Prezes jest Autorem Wiodącym metodyki MSP oraz Autorem Wiodącym metodyki P3M3 ), czy Outperform (Prezes jest Autorem Wiodącym metodyki PRINCE2 ). Standardy takie jak PRINCE2 czy ITIL stają się fundamentem wykształcenia współczesnych managerów działających w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu biznesowym. Kompetencje CRM S.A. stanowią rozwinięcie i uzupełnienie oferty Wola Info S.A. w obszarze usług doradczych. Wyniki obu tych spółek, w szczególności CRM S.A. przyczyniły się już w roku 2008 do znaczącej poprawy wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Strona 7 z 49

8 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe A. Struktura przychodów Struktura przychodów w podziale na sektory jest następująca: Sektor Telekomunikacyjny Sektor Bankowość i Finanse Sektor Przemysłowy Sektor Publiczny Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Wola Info S.A. w poszczególnych pionach biznesowych (w tys. zł) Rodzaje działalności Wartość w tys. % Wartość w tys. % zł zł Ogółem przychody, w tym: % % Sektor Telekomunikacyjny ,8% ,7% Sektor Bankowość i Finanse ,3% ,8% Sektor Przemysłowy ,4% ,7% Sektor Publiczny ,5% ,8% Źródło: Wola Info S.A. Głównym źródłem przychodów dla Spółki w 2008 roku była sprzedaż sektora bankowość i finanse (42,3% ogółu przychodów), a następnie sprzedaż sektora telekomunikacyjnego oraz przemysłowego. Czwartą pozycję w zestawieniu zajmuje sektor publiczny, którego udział procentowy powinien znacznie wzrosnąć w kolejnych okresach, co wynika z oczekiwanego pobudzania gospodarki przez planowane inwestycje w warunkach obecnego spowolnienia gospodarczego. Strona 8 z 49

9 Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Wola Info S.A. w podziale na grupy produktowe (w tys. zł) Grupa produktów Wartość w tys. zł % Wartość w tys. Zzł % Rozwiązania biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta Rozwiązania dla operatorów (BTS Business Telco Solutions) Projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT Centrum przetwarzania danych (Data Center) ,0% ,7% ,3% ,3% ,5% ,8% ,3% ,4% Zarządzanie usługami IT ,9% ,8% RAZEM % % Źródło: Wola Info S.A. Podczas analizowania struktury sprzedaży w podziale na grupy produktowe należy zwrócić uwagę na znaczny udział Projektowania, integracji i bezpieczeństwa infrastruktury (we tej grupie produktowej znajdują się również dostawy infrastruktury). W przychodzie ogółem wzrósł on z poziomu 48,8% w 2007 roku do poziomu 69,5 % w 2008 roku. Zmiana procentowa w poszczególnych grupach produktowych w roku bieżącym i poprzednim wynika sytuacji makroekonomicznej na rynku krajowym oraz widocznego spowolnienia gospodarczego. B. Wyniki finansowe Wola Info S.A. w roku 2008 odnotowała przychody z działalności podstawowej w wysokości tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o 28%. Sprzedaż produktów stanowiła w 2008 roku 35% sprzedaży ogółem. Sprzedaż tej grupy spadła o 4%. Pozostałe 65% sprzedaży stanowi przychód ze sprzedaży towarów, który wzrósł w stosunku do roku 2007 o 55%. Tabela: Struktura sprzedaży Spółki w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. ( w tys. zł ) WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika - przychody ze sprzedaży produktów % - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY RAZEM % Źródło: Wola Info S.A. Strona 9 z 49

10 Tabela: Struktura kosztów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku.( w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika Koszty wytworzenia sprzedanych produktów % Wartość sprzedanych towarów i materiałów % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % KOSZTY RAZEM % Źródło: Wola Info S.A. W 2008 roku wzrosły wszystkie pozycje kosztowe spółki. Wzrost kosztów sprzedanych towarów i materiałów wynika ze wzrostu przychodów. Wzrost kosztów sprzedanych produktów jest skutkiem wzrostu nakładów na wytworzenie usług oraz wzrostu zatrudnienia w tym obszarze wytwórczym Spółki poprzez wzrost poziomu wynagrodzeń oraz ilości zatrudnionych pracowników. Wzrost kosztów sprzedaży Spółki wynika z rozbudowy działu sprzedaży oraz intensyfikacji działań sprzedażowych w sytuacji spowolnienia gospodarczego kraju. Nieduży wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikał z dopasowania do wzrostu skali działalności Spółki oraz dopasowania organizacji do wymogów spółki giełdowej. Tabela: Skrócone wyniki finansowe w 2008 roku (w tys. zł). WYSZCZEGÓLNIENIE Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i % materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Zysk (strata) na sprzedaży % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Źródło: Wola Info S.A. Działalność Spółki w 2008 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie 345 tys. zł i wynik ten był znacznie gorszy niż oczekiwano. Ważnym elementem wspomagającym wzrost sprzedaży produktów jest znaczący w ostatnim okresie rozwój systemów obsługi klienta CRM oraz świadomość znaczenia tego typu rozwiązań z punktu widzenia dużych podmiotów z sektora bankowości oraz przemysłu. Spółka wiąże z tym faktem duże Strona 10 z 49

11 nadzieje w kolejnych okresach w postaci wygranych kontraktów, pomimo widocznych oznak spowolnienia gospodarczego. Ze względu na planowane duże inwestycje w produkty własne Spółki, posiadany backlog projektów oraz przeprowadzoną wewnętrzną optymalizację Spółki, rok 2009 powinien przynieść znacznie lepsze dane finansowe Spółki. Centralizacja kompetencji produktowych powinna pozytywnie wpłynąć na dalsze zwiększenie wartości i jakości sprzedawanych przez Spółkę usług co jest zgodne z długoterminową strategią Spółki, oraz powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Tabela: Wskaźniki rentowności Wola Info S.A. Źródło: Wola Info S.A Rentowność sprzedaży (brutto) 12,6% 16,5% Rentowność EBITDA 1,8% 5,6% Rentowność zysku operacyjnego 0,6% 4,0% Rentowność brutto 0,3% 3,8% Rentowność netto 0,2% 3,2% Zasady wyliczania wskaźników: EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja Rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność zysku operacyjnego = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu Wskaźnik Rentowności sprzedaży brutto spadł do poziomu 12,6% w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007, gdzie wynosił 16,5%. Spadek zysku netto w roku 2008 w stosunku do roku 2007 był spowodowany zamrożeniem kilku procesów sprzedażowych w czwartym kwartale oraz ponoszeniem nakładów na rozbudowę kompetencji wdrożeniowych wobec oczekiwanego jak co roku bardzo dobrego czwartego kwartału. C. Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych W 2008 roku kapitał zakładowy spółki nie zmienił się. D. Zobowiązania warunkowe W 2008 roku Spółka Wola Info S.A. posiadała zobowiązania warunkowe w wysokości tys. zł, wynikające z wystawionych gwarancji bankowych (gwarancje bankowe dobrego wykonania umowy, oraz gwarancje przetargowe). Strona 11 z 49

12 E. Inwestycje spółki W prezentowanym okresie główne działania inwestycyjne Spółki przedstawiały się następująco: W dniu 30 maja 2008 roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noble Star Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar Polska sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). Wola Info S.A. zapłaciła za ww. udziały 825 tys. pln, dopłata może nastąpić w wypadu osiągnięcia przez Noblestar Polska sp. z o.o. dobrych wyników finansowych. W dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr), dających Wola Info S.A. 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limitem. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 % głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A.. Wola Info S.A. zapłaciła za ww. udziały 1978 tys. pln, dopłata może nastąpić w wypadu osiągnięcia przez Spółkę dobrych wyników finansowych. Spółka uruchomiła EMC Velocity2 Signature Solution Center, pierwsze w Polsce specjalistyczne laboratorium pozwalające w praktyce poznać złożone rozwiązania i technologie informatyczne. Centrum Rozwiązań Wola Info EMC Signature, które powstało w warszawskiej siedzibie Spółki, oferuje technologie EMC klientom z sektora telekomunikacyjnego, publicznego, finansowego i przemysłowego. Prezentuje najnowsze technologie firmy EMC, a szczególnie rozwiązania z zakresu zaawansowanych rozwiązań do zabezpieczania i archiwizacji danych (BuRA). Odtworzenie i poszerzenie istniejących środków trwałych i floty samochodowej F. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Tabela: Wartość inwestycji (w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE Urządzenia techniczne Środki transportu w tym : leasing Inne środki trwałe w tym : leasing Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w obce środki Inwestycje w toku 96 0 RAZEM: Wydatki na inwestycje finansowe z własnych środków Źródło: Wola Info S.A. Strona 12 z 49

13 G. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W prezentowanym okresie Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju. H. Aktywa finansowe Spółka na dzień 31 grudnia 2008 posiadała inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) w wysokości tys. zł., oraz udzieliła pożyczek na kwotę 700 tys.zł.spółka posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości tys zł, z czego udziały w jednostkach powiązanych stanowią kwotę tys zł. I. Zatrudnienie Zatrudnienie w Wola Info S.A. na koniec 2008 roku wyniosło 267 osób (wg różnych form zatrudnienia). Tabela: Zatrudnienie Forma zatrudnienia Umowa o pracę 214 Umowa zlecenia 10 Umowa o dzieło 4 Umowa stałej współpracy 39 Razem 267 Źródło: Wola Info S.A. J. Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia mające znaczący wpływ na wynik finansowy za 2008 rok. Na podstawie dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia, w spółce funkcjonują dwa programy motywacyjne: uchwałą nr 26/2007 Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 r. ustanowiono w Spółce Program Motywacyjny skierowany do kluczowych pracowników Spółki z wyłączeniem członków Zarządu uchwałą nr 32/2007 Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 r. przyjęto Program opcji Menedżerskich dla członków Zarządu Spółki W roku 2008 nie nastąpił wzrost EBITDA Spółki rok do roku (mierzonego jako rosnący wzrost EBITDA w stosunku do roku bazowego 2006), co oznacza, iż nie został spełniony podstawowy warunek Programu Motywacyjnego. W efekcie w 2009 roku nie zostaną wyemitowane akcje dla kluczowych pracowników Spółki. W roku 2008 nie nastąpił również wzrost kapitalizacji Spółki liczony dla roku 2008 jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia Strona 13 z 49

14 2008 roku. W związku z powyższym nie został spełniony podstawowy warunek Programu Opcji Menadżerskich. W efekcie w 2009 roku nie zostaną wyemitowane akcje dla członków Zarządu. W kwietniu 2009r. wpłynęło do Spółki rozliczenie kosztów eksploatacji z tytułu najmu powierzchni biurowej za rok 2008 w kwocie ,13. W tym samym czasie Wola Info S.A. otrzymała aneks zawarty w dniu 27 grudnia 2008 do umowy z dnia 15 września 2008 zawartej z firmą ABG S.A., którego postanowienia weszły w życie z dniem 27 grudnia W związku z powyższym Spółka ponownie oszacowała na dzień bilansowy przychody z wykonania niezakończonej usługi, które wzrosłyby o 246 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż opisane zdarzenia nie mają istotnego wpływu na obraz sprawozdania finansowego za rok 2008, zostaną ujęte w księgach roku Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń A. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce Działalność Spółki oraz realizacja założonych przez nią celów strategicznych i finansowych jest w dużym stopniu uzależniona od występujących w Polsce czynników makroekonomicznych, na które Spółka nie ma wpływu. Do czynników takich można zaliczyć inflację, poziom stóp procentowych, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, politykę fiskalną rządu, wielkość zamówień publicznych, poziom realizowanych inwestycji, w szczególności tempo wdrażania Planu Informatyzacji Państwa oraz poziom wykorzystywania funduszy unijnych. W związku z tym, iż ostatecznym odbiorcą produktów Spółki są przedsiębiorstwa, organy samorządu terytorialnego, podmioty finansowane z Budżetu Państwa, popyt na produkty Spółki jest uzależniony od skłonności tych podmiotów do inwestowania oraz dostępności do kapitału, który jest pochodną wielu z wcześniej wymienionych czynników. Tym samym pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki, w szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz perspektywy jej rozwoju. B. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i przepisów regulujących prawa autorskie Polski system podatkowy charakteryzuje się stosunkowo dużą niestabilnością. Przedsiębiorstwa działające w Polsce są zatem narażone na większe ryzyko pojawienia się zastrzeżeń ze strony organów podatkowych. Zmienność systemu podatkowego może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz perspektywy jej rozwoju. Działalność Spółki jest w pewnym stopniu oparta na udzielonych jej przez inne podmioty licencjach. Licencje te nie mają jednakże zasadniczego znaczenia dla działalności Spółki. Polskie przepisy o prawach autorskich wykazują się dużą stabilnością. Ryzyko związane ze zmianą tych regulacji i jej negatywnego wpływu na działalność Spółki jest zatem nieduże. Strona 14 z 49

15 C. Ryzyko związane z tempem rozwoju rynku IT i poszczególnych jego segmentów Realizowana przez Spółkę strategia zakłada stabilny rozwój oparty na sprzedaży usług informatycznych do Klientów sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz rynku przedsiębiorstw przemysłowych, użyteczności publicznej, a w przyszłości również administracji państwowej. Według posiadanych przez Spółkę prognoz rynkowych oraz według własnej oceny Zarządu Spółki, rozwój usług IT we wspomnianych sektorach będzie charakteryzował się co najmniej takim tempem wzrostu jak prognozowane roczne tempo wzrostu rynku usług informatycznych w latach , tj. 16% (IDC). Nie ma jednak pewności, że istotne z punktu widzenia realizacji celów strategicznych Spółki segmenty rynku, będą rozwijały się w przyszłości w zakładanym tempie. W szczególności dotyczy to sektora publicznego i samorządowego, którego rozwój uzależniony jest od skuteczności pozyskania i efektywności wykorzystania środków unijnych. Spowolnienie tempa rozwoju rynków lub zmiana kierunków tego rozwoju może negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji założonych przez Spółkę celów i spowodować konieczność przeformułowania kierunków rozwoju, co może łączyć się z poniesieniem dodatkowych nakładów. Takie niekorzystne kształtowanie się trendów na rynkach, na których działa Spółka może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki. D. Ryzyko silnej konkurencji na rynku krajowym oraz konsolidacji rynku Polski rynek usług informatycznych charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji. Nasilająca się konkurencja ze strony zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów ma istotny wpływ na działalność, a w szczególności perspektywy rozwoju Spółki. Konsolidacja dużych firm informatycznych oraz korzystanie przez coraz większą liczbę klientów z własnych specjalistów, może wpłynąć na konkurencyjność Spółkę na rynku. Konkurenci Spółki mogą posiadać lepszą od niej kondycję finansową i pozycję rynkową. Utrzymanie konkurencyjności wobec innych podmiotów działających na polskim rynku IT może łączyć się z koniecznością przyjęcia bardziej agresywnej strategii cenowej (co może mieć negatywny wpływ na poziom uzyskiwanych marż), ciągłym udoskonalaniem produktów i usług oraz kompetencji Spółki, zarówno w obszarze technologii, zarządzania i marketingu, co wiąże się z koniecznością stałego ponoszenia nakładów. Nie ma pewności, że poczynione nakłady przyniosą oczekiwany zwrot, a wpływ silnej konkurencji może skutkować w przyszłości obniżeniem rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe oraz możliwości rozwoju Spółki. E. Ryzyko kursu walutowego W realizowanych przez Spółkę kontraktach mogą wystąpić zobowiązania wyrażone w walutach obcych (USD, EUR). Ponieważ wszystkie przychody Spółki generowane są w złotych, Spółka jest narażona na ryzyko walutowe w przypadku niekorzystnych wahań kursów walutowych. Znaczne, niekorzystne zmiany kursów walut mogą mieć negatywny wpływ na końcową wycenę prowadzonych projektów. Spółka prowadzi wewnętrzną politykę zabezpieczania się przed wahaniami kursów walut stosując narzędzia dostępne na rynku, jednak nie ma pewności że takie działania w pełni zabezpieczą Spółkę przed ujemną wyceną wynikającą z niekorzystnego ukształtowania się kursów walut. Spółka w 2008 roku korzystała z walutowych kontraktów typu forward. Wykorzystanie przez Spółkę Strona 15 z 49

16 instrumentów pochodnych w omawianym okresie pozytywnie wpłynęło na ochronę wartości zobowiązań Spółki wyrażonych w walutach obcych, przed znacznymi wahaniami waluty krajowej. Spółka nie korzystała w 2008 roku z opcji walutowych ani z produktów pochodnych ustrukturyzowanych. F. Zmiany technologii w branży IT, rozwój nowych produktów Szybkie tempo rozwoju produktów informatycznych, w tym oprogramowania, powoduje iż cykl życia produktów informatycznych jest stosunkowo krótki. Powoduje to konieczność szybkiej reakcji na dokonujące się zmiany technologiczne, w tym opracowywanie nowych i udoskonalanie posiadanych rozwiązań technologicznych. Pojawienie się na rynku nowych rozwiązań, konkurencyjnych w stosunku do produktów i usług proponowanych przez Spółkę, może mieć negatywny wpływ na ich atrakcyjność, a tym samym skutkować brakiem popytu na te produkty i usługi i nie zapewnić Spółce spodziewanej wielkości przychodów z ich sprzedaży. Taka sytuacja stwarza zagrożenie braku zwrotu nakładów poniesionych przez Spółkę na tworzenie i rozwój produktów. Wystąpienie którejkolwiek z opisanych okoliczności może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju działalności Spółkę. G. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami Świadczone przez Spółkę usługi i wdrażane rozwiązania informatyczne oparte są w dużej mierze na czynniku ludzkim i niezawodności wdrażanej technologii informatycznej i jako takie podlegają charakterystycznym czynnikom ryzyka - błędu ludzkiego i zawodności systemów technologicznych. Tworząc i dostarczając swoim klientom rozwiązania informatyczne, Spółka ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jej klienta, co może skutkować poniesieniem przez odbiorcę znacznych strat. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Spółce roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowach. Może również spowodować wycofanie się klienta z realizowanych kontraktów lub przeniesienie zleceń do konkurentów Spółki. Takie kroki podejmowane przez odbiorców mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz perspektywy jej rozwoju. H. Ryzyko związane z nieubezpieczonymi lub niedostatecznie ubezpieczonymi stratami Spółka ustala kwoty ubezpieczeń oraz limity ochrony ubezpieczeniowej i udziału własnego w celu zapewnienia adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej zarówno swojego majątku, jak i realizacji kontraktów, w granicach uzasadnionych ekonomicznie kosztów i na odpowiednich warunkach. Uzyskana w ten sposób ochrona ubezpieczeniowa może (w przypadku strat znacznej wartości) być niewystarczająca do pokrycia pełnej wartości rynkowej, kosztów odtworzeniowych majątku lub, w przypadku ubezpieczenia kontraktu - wysokości poniesionych odszkodowań, kar umownych czy pokrycia strat klientów. Taka dysproporcja pomiędzy wartością ochrony ubezpieczeniowej a poniesioną stratą może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę i jej perspektywy rozwoju. Strona 16 z 49

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 Verbicom Spółka Akcyjna Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego 2004/2005

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. IV kwartał 2010 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2010 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2012/2013 OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 LIPCA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Zgodnie z 89 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 UNIMA 2000 S.A. INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 1. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Skład Zarządu... 4 1.2 Skład Rady Nadzorczej... 4 1.3

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo