Warunki świadczenia usług bankowych dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług bankowych dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usług bankowych dla klientów indywidualnych Personal Banking Terms and Conditions Ulster Bank Ireland Limited. Zarejestrowany w Republice Irlandii pod numerem Adres siedziby: Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Ulster Bank Ireland Limited podlega nadzorowi Financial Regulator (irlandzkiego urzędu nadzoru usług finansowych). Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane. ULST 1858 RI wrzesień 2006 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami zawartymi w niniejszej broszurze i zachowanie ich na przyszłość.

2 Spis treści A. Ogólne warunki prowadzenia rachunków Warunki zawarte w niniejszej części obowiązują posiadaczy Rachunków: Current Część Strona A Ogólne warunki prowadzenia rachunków 1 B Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunków Bieżących: 6 C Current ufirst ufirstgold Dual Step Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunków Oszczędnościowych: 11 Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings Personal Savings urfirst i urmoney SSIA Variable Rate Deposit SSIA Fixed Rate Deposit Money Desk Deposit RSVP Anytime D Warunki użytkowania Servicecard/ Cashcard 24 E Warunki świadczenia usług Anytime Internet i Telephone Banking 28 F Warunki ogólne: 30 Informacje na temat Klienta Pozostałe warunki ogólne ufirst ufirstgold Dual Step Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings urfirst i urmoney SSIA Variable Rate Deposit SSIA Fixed Rate Deposit Money Desk Deposit RSVP Anytime Część B określa Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunków Bieżących. Część C określa Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunków Oszczędnościowych. 1. Postanowienia ogólne Podpisanie Formularza wniosku o otwarcie rachunku oznacza akceptację niniejszych Warunków. Broszury Taryfa Opłat i Prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest) oraz Stawki oprocentowania dla depozytów (Deposit Interest Ratek, dostępne wyłącznie w języku angielskim), dostępne w oddziałach banku, stanowią, wraz z późniejszymi zmianami wprowadzanymi okresowo zgodnie z Warunkiem 7 Część A, część niniejszych Warunków i powinny być czytane razem z nimi. Prosimy również o zapoznanie się z instrukcjami użytkowania i pozostałymi informacjami przekazywanymi przez bank w związku z prowadzeniem Rachunku. 2. Definicje 2.1 We, us, our, Bank, Ulster Bank oznacza Ulster Bank Limited, członka grupy kapitałowej Royal Bank of Scotland. Klient oznacza osobę lub osoby, w imieniu których Bank prowadzi Rachunek. W przypadku posiadaczy Rachunków wspólnych, odniesienia do Klienta zawarte w niniejszych Warunkach obejmują obu współposiadaczy Rachunku razem i osobno. 4 1

3 2.2 Rachunek ( Account ) oznacza Rachunek prowadzony przez Bank w imieniu klienta. 2.3 Hasła Dostępu ( Security Details ) oznaczają dane identyfikacyjne, kody i/ lub liczby uzgodnione przez Klienta i Bank i stosowane w procedurach bezpieczeństwa związanych z Rachunkiem. 2.4 Grupa ( Group ) oznacza grupę kapitałową Royal Bank of Scotland, której Bank jest członkiem. 2.5 CBE ( ECB ) oznacza Centralny Bank Europejski (European Central Bank). 3. Wpłata środków na Rachunek 3.1 Dla celów związanych z oprocentowaniem Bank stosuje datę waluty dziś do przelewów pomiędzy Rachunkiem a innym Rachunkiem w Ulster Bank, pod warunkiem złożenia zlecenia przelewu do końca godzin urzędowania w dniu roboczym. Zlecenia przelewu otrzymane po godzinach urzędowania oraz w dniach wolnych od pracy (tj. w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) będą realizowane w najbliższym dniu roboczym. Istnieje możliwość uzyskania daty waluty dziś dla przelewów złożonych poza powyższymi godzinami pod warunkiem ich ustawienia za pomocą elektronicznych środków komunikacji. 3.2 Po wpłacie czeku na Rachunek środki zostaną dodane do salda Rachunku. Klient nie może jednak pobrać wpłaconych środków z Rachunku dopóki czek nie zostanie rozliczony, a w przypadku braku rozliczenia Klient może zostać zobowiązany do zwrotu środków. Brak rozliczenia czeku oznacza, że nie został on zapłacony przez bank, na który był ciągniony. Może się zdarzyć, że upłynie sześć dni, a nawet dłużej, zanim Bank otrzyma wiadomość o odmowie zapłaty czeku. 3.3 Przetwarzanie środków wpłacanych do bankomatów (jeżeli usługa ta jest dostępna) może nastąpić dopiero w następnym dniu roboczym. 4. Odmowa przyjęcia wpłaty środków W pewnych okolicznościach Bank może odmówić przyjęcia wpłaty środków na Rachunek. 5. Zamknięcie Rachunku 5.1 W pewnych okolicznościach Bank może zażądać od Klienta zamknięcia Rachunku w drodze pisemnego zawiadomienia zawierającego termin realizacji żądania. Jeżeli po upływie tego terminu Klient nie zamknie Rachunku, Bank może odmówić przyjmowania kolejnych wpłat środków na Rachunek (z wyjątkiem wpłat niezbędnych do spłaty zadłużenia, zaległych odsetek oraz opłat związanych z prowadzeniem Rachunku) i zwrócić aktualne saldo Rachunku Klientowi na ostatni adres wskazany jako adres zamieszkania. Bank nie musi podawać Klientowi powodów swojej decyzji. 5.2 Klient może zamknąć Rachunek w dowolnym czasie redukując saldo Rachunku do zera, spłacając narosłe odsetki i opłaty i zlecając Bankowi na piśmie zamknięcie Rachunku. 5.3 Warunki prowadzenia Rachunku obowiązują do momentu całkowitego uregulowania przez Klienta wszystkich zaległych wierzytelności oraz zwrócenia Bankowi wszystkich kart i pozostałego należącego do niego mienia. 6. Prawo do anulowania Rachunku Po otwarciu Rachunku Bank przekaże Klientowi na piśmie numer Rachunku i pozostałe informacje dotyczące Rachunku. Jeżeli Klient (lub jeden z Klientów w przypadku Rachunku wspólnego) nie będzie zadowolony z wyboru Rachunku, może go anulować w ciągu 14 dni od otrzymania numeru Rachunku, potwierdzając swoją decyzję na piśmie skierowanym na adres oddziału macierzystego. Ewentualnie, Klient może zawiadomić Bank o anulowaniu Rachunku przesyłając faks do Centrum Obsługi Klienta (Customer Service Centre) na numer lub wiadomość na adres W takim przypadku Bank zwróci Klientowi wszystkie środki zdeponowane na Rachunku wraz z narosłymi odeń odsetkami. Bank nie zastosuje okresu wypowiedzenia ani dodatkowych opłat za wcześniejsze wycofanie środków. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oprocentowanie Rachunku jest uzależnione od niezależnych od Banku wzrostów i spadków na rynkach finansowych lub gdy jest oprocentowaniem stałym. 7. Zmiany/ modyfikacje 7.1 Bank może, w dowolnym czasie, wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków polegające, między innymi, na zmianie opłat i/ lub wprowadzeniu nowych opłat, w celu odzwierciedlenia zmian w: sytuacji rynkowej mającej wpływ na działalność Banku obejmującej: - wymogi dotyczące ochrony przed oszustwami; - rozwiązania technologiczne; - sposoby płatności; oraz - wymogi organów nadzoru; dobrej praktyce bankowej; systemach Banku, łącznie ze zmianami wprowadzanymi w celu połączenia lub optymalizacji systemów w obrębie Grupy lub w części Grupy; i/ lub stosownych przepisach. 7.2 Bank może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków z uzasadnionych przyczyn. 7.3 Bank zawiadomi Klienta na piśmie z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Klienta w takim przypadku Bank dokona zmian bezzwłocznie, a następnie powiadomi o nich Klienta w ciągu 30 dni. 7.4 Jeżeli Bank wprowadzi istotną zmianę lub wiele drobnych zmian w ciągu jednego roku, przekaże Klientowi egzemplarz nowych Warunków i/ lub podsumowanie dokonanych zmian. 2 3

4 7.5 Bank może zmieniać obowiązujące oprocentowanie z następujących powodów: a) w celu odzwierciedlenia zmian w stawce bazowej EBC; lub b) w celu odzwierciedlenia zmian w sytuacji rynkowej; lub c) w przypadku zmian w dostępności depozytów dla Banku lub w oprocentowaniu płatnym od takich depozytów; lub d) w celu odzwierciedlenia zmian w obowiązujących Bank regulacjach lub przepisach czy też zmian decyzji lub wymogu sądu, rzecznika praw obywatelskich, organu nadzoru lub podobnego organu. 7.6 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany oprocentowania z uzasadnionych przyczyn. 7.7 Informacje o zmianach oprocentowania zostaną umieszczone w oddziałach Banku oraz podane do wiadomości w prasie krajowej lub na wyciągach (zawiadomienia będą przekazywane wyłącznie w języku angielskim). 8 Operacje na Rachunku 8.1 Klient upoważnia Bank do przyjmowania i realizacji zleceń. Zlecenia mogą być składane na piśmie, telefonicznie lub (pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Bank) w formie elektronicznej, np. za pomocą komputera. W przypadku zleceń składanych w formie innej niż pisemna, tj. bez oryginalnego podpisu(-ów) osoby (osób) upoważnionej(-ych), Bank może przyjąć i zrealizować zlecenie pod warunkiem, że zostanie ono potwierdzone z zastosowaniem procedury bezpieczeństwa wymaganej przez Bank w odniesieniu do zleceń składanych w formie innej niż pisemna. 8.2 Jeżeli Klient posiada Rachunek wspólny, Bank (o ile Klient nie złoży innej dyspozycji na piśmie) będzie przyjmował zlecenia upoważniające do wypłaty środków z rachunku podpisane przez jednego ze współposiadaczy. Jeżeli Klient zastrzeże na piśmie, że zlecenia dotyczące Rachunku ma składać więcej niż jeden ze współposiadaczy, w przyszłości Klient będzie musiał składać zlecenia dotyczące Rachunku na piśmie, a nie np. telefonicznie. 8.3 W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy Rachunku wspólnego (o ile Bank nie otrzyma innej dyspozycji na piśmie) prawo do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przysługuje wyłącznie przeżywającemu (przeżywającym), w związku z czym Bank będzie przyjmował zlecenia upoważniające do wypłaty środków z rachunku podpisane przez przeżywającego lub jednego z przeżywających. 8.4 Klient ponosi odpowiedzialność za spłatę zadłużenia na Rachunku. W przypadku Rachunków wspólnych pełną odpowiedzialność za zadłużenie na Rachunku ponoszą obaj współposiadacze. Jest to tak zwana odpowiedzialność solidarna. 8.5 Jeżeli saldo Rachunku Klienta zostanie przekroczone bez uprzedniej zgody Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność za zadłużenie, w tym za kary za rachunek nieregularny, odsetki dodatkowe i odsetki debetowe. 8.6 Zobowiązania z tytułu przekroczonego salda Rachunku mogą, w dowolnym czasie po wezwaniu Klienta do zapłaty lub przekazaniu mu wypowiedzenia, zostać ściągnięte ze środków zgromadzonych na innych rachunkach Klienta. 9 Procedury bezpieczeństwa 9.1 Klient ma obowiązek zachować w tajemnicy Hasła Dostępu (patrz Warunek 2.3 powyżej) oraz podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec ich nieuprawnionemu lub oszukańczemu wykorzystaniu. 9.2 Klient nie może ujawniać Haseł Dostępu osobom trzecim ani zapisywać Haseł Dostępu w sposób prowadzący do ich poznania przez osoby trzecie. 9.3 Pragniemy zaznaczyć, że po wstępnej rejestracji lub zapisie Bank nie poprosi Klienta ani nie zleci nikomu, aby poprosił Klienta w jego imieniu, o ujawnienie pełnych Haseł Dostępu. Jeżeli Klient otrzyma takie polecenie od jakiejkolwiek osoby (nawet jeśli będzie ona posługiwać się nazwą i logo Banku i stwarzać pozory wiarygodności), istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to próba oszustwa. Klient nie może pod żadnym pozorem ujawnić takiej osobie Haseł Dostępu i winien niezwłocznie powiadomić o takim zdarzeniu Bank. 9.4 W przypadku, gdy transakcja na Rachunku zostanie potwierdzona Hasłami Dostępu, lecz Klient następnie dowiedzie, że nie została przez niego autoryzowana, nie ponosi on za nią odpowiedzialności pod warunkiem, że zachował w tajemnicy Hasła Dostępu, działał z zachowaniem ostrożności i zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz nie działał w sposób oszukańczy. 9.5 Jeżeli Klient podejrzewa, że ktoś poznał jego Hasła Dostępu, ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Bankiem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Klient może ponieść odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje na Rachunku przeprowadzone z wykorzystaniem Haseł Dostępu. 10 Usługi i opłaty dodatkowe Bankowi przysługuje prawo do pobierania opłat za usługi dodatkowe świadczone na rzecz Klienta, bez względu na to, czy są one bezpośrednio związane z Rachunkiem, czy też nie. Aktualne opłaty za najbardziej powszechne usługi dodatkowe zostały zamieszczone w broszurze Taryfa opłat i prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej. Dodatkowe opłaty pobierane są zwykle w momencie realizacji usługi. 11 Oprocentowanie dodatniego salda Rachunku 11.1 Odsetki od dodatniego salda Rachunku będą wypłacane według stawek oprocentowania Banku opublikowanych w broszurach Taryfa opłat i prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest) oraz Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnych w oddziałach Banku, które mogą ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej Odsetki od dodatniego salda Rachunku (jeśli dotyczy) są obliczane od codziennie rozliczanego dodatniego salda Rachunku i będą wypłacane w sposób określony w broszurach Taryfa opłat i prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest) oraz Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnych w oddziałach Banku, które mogą ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej. 4 5

5 11.3 Odsetki od dodatniego salda Rachunku nie przysługują posiadaczom Rachunków nieoprocentowanych Należne odsetki od dodatniego salda Rachunku będą zaliczane w dobro Rachunku po potrąceniu należnego podatku dochodowego z tytułu odsetek od depozytów (Deposit Interest Retention Tax). 12 Informacje ogólne 12.1 Relacje Klienta z Bankiem oraz umowa pomiędzy Klientem a Bankiem podlegają prawu irlandzkiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Umowa podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich Niniejsze Warunki zostały przetłumaczone na język polski, natomiast komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem będzie odbywać się w języku angielskim Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie nazwiska lub adresu. Wszystkie wyciągi, wezwania, zawiadomienia i pozostałe komunikaty będą przesyłane na adres ostatnio wskazany Bankowi przez Klienta na piśmie. Zawiadomienie lub wezwanie przekazane przez Bank uznaje się za skutecznie doręczone pod warunkiem, że zostanie przesłane na ten adres W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy Rachunku wspólnego lub śmierci posiadacza Rachunku indywidualnego Rachunek zostanie zamknięty bez utraty oprocentowania dodatniego salda Rachunku z tytułu wcześniejszego zamknięcia (w uzasadnionych przypadkach) W przypadku śmierci Klienta lub jego niezdolności do czynności prawnych, wszystkie płatności z Rachunku, które zostaną dokonane przed otrzymaniem przez Bank pisemnego zawiadomienia o śmierci lub niezdolności do czynności prawnych, będą ważne i wiążące dla Klienta i jego majątku. B. Dodatkowe warunki prowadzenia rachunków bieżących Niniejsza część zawiera dodatkowe warunki prowadzenia Rachunków wymienionych poniżej. Należy również zapoznać się z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków w Części A. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków a Dodatkowymi warunkami zawartymi w Części B znaczenie rozstrzygające mają Dodatkowe warunki. Dodatkowe warunki prowadzenia rachunków: Current ufirst ufirstgold Dual Step 13 Dostępność 13.1 Do otwarcia rachunków Bieżących, Dual i Step uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia Obecni posiadacze rachunków Dual, którzy w dniu 1 stycznia 2005 r. mieli poniżej 16 lat, mogą nadal korzystać z Rachunku Dual Do otwarcia rachunku ufirstgold uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. 14. Operacje na Rachunku 14.1 Klient zobowiązany jest zapewnić, aby rozliczone saldo (oraz, gdzie to dotyczy, niewykorzystana kwota uzgodnionego kredytu w rachunku) Rachunku, przed końcem godzin urzędowania w dniu roboczym przed dniem, w którym: zostaną przedstawione do zapłaty czeki wystawione przez Klienta przypadają do zapłaty zlecenia stałe lub polecenia zapłaty Klient wypłaci gotówkę z bankomatu Klient przeprowadzi transakcję przy pomocy karty Laser/ Maestro/ Cirrus Klient zleci Bankowi dokonanie płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu lub mają zostać przeprowadzone inne transakcje na Rachunku, łącznie z naliczeniem odsetek i opłat, wystarczyło do uregulowania należności z tytułu wszystkich takich transakcji i aby rozliczone środki wystarczyły do dokonania płatności do momentu opłacenia wszystkich takich transakcji Jeżeli kwota rozliczonych środków (oraz, gdzie to dotyczy, niewykorzystana kwota uzgodnionego kredytu w rachunku) wystarczająca na pokrycie płatności nie będzie dostępna na Rachunku Klienta do końca godzin urzędowania w dniu roboczym przed dniem, w którym mają zostać przeprowadzone takie transakcje, Bank może odmówić zapłaty za niektóre lub wszystkie takie transakcje Tym niemniej, jeżeli w jakimkolwiek czasie transakcje takie powodowałyby, bez uprzedniego uzgodnienia, przekroczenie salda Rachunku lub przekroczenie uzgodnionego kredytu w rachunku, Bank może, wedle własnego swobodnego uznania i bez kontaktowania się z Klientem, zezwolić na przekroczenie salda Rachunku lub zezwolić na przekroczenie limitu zadłużenia. W takich okolicznościach nowy lub przekroczony kredyt w rachunku staje się nieuzgodnionym kredytem w rachunku. Ponadto, Bank może, wedle własnego uznania, odmówić zapłaty czeku lub zezwolić na inną płatność lub wypłatę, która powodowałaby powstanie nieautoryzowanego kredytu w rachunku lub przekroczenie uzgodnionego lub automatycznego limitu kredytu w Rachunku W pewnych okolicznościach Klient może zatrzymać wystawiony czek lub złożone zlecenie stałe lub polecenie zapłaty na Rachunku. Jeżeli Klient ma taki zamiar i zachodzą wspomniane okoliczności, Klient winien powiadomić o tym swój oddział na piśmie lub telefonicznie (z pisemnym potwierdzeniem). Zawiadomienie musi zawierać następujące informacje: W przypadku czeku numer czeku, numer Rachunku, kwotę, nazwisko remitenta i datę; W przypadku zleceń stałych nazwę odbiorcy, kwotę i częstotliwość wpłat (gdzie dotyczy); W przypadku poleceń zapłaty nazwę wierzyciela, kwotę i częstotliwość wpłat (gdzie dotyczy). 6 7

6 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wstrzymywania płatności należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dla danego rodzaju Rachunku lub zasięgnąć informacji w najbliższym oddziale Postdatowanie czeków w jakichkolwiek okolicznościach jest niedozwolone. Tym niemniej, jeżeli Klient postdatuje czek, tym samym upoważni Bank do zapłaty czeku bez względu na umieszczoną na nim datę. 15 Czeki i kwity 15.1 O ile Bank nie uzgodni inaczej z Klientem, zapłacone czeki i kwity będą zatrzymywane przez Bank. Kwity to formularze wypełniane przez Klienta w przypadku wpłaty lub wypłaty środków z Rachunku Bank zastrzega sobie prawo do kopiowania czeków i kwitów, które otrzymuje i płaci, za pomocą środków technicznych, jakie uzna za stosowne, w tym, między innymi, przetwarzania obrazów, i do polegania na takich kopiach. Bankowi przysługuje prawo do zniszczenia oryginałów w dowolnym czasie i do przechowywania kopii zapłaconych czeków lub kwitów przez okres do siedmiu lat. 16 Opłaty administracyjne Opłaty administracyjne z tytułu prowadzenia Rachunku są pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji - Prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), dostępną w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, szczegółowe informacje na temat nowych stawek zostaną przesłane Klientowi na co najmniej 30 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 17 Kredyt w rachunku 17.1 Kredyty w rachunku są dostępne dla niektórych typów Rachunków. Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia powinni zapoznać się z Dodatkowymi warunkami prowadzenia Rachunku i/ lub pozostałymi materiałami dotyczącymi Rachunku. Jeżeli istnieje możliwość ubiegania się o kredyt w rachunku, Klient może przekroczyć saldo Rachunku pod warunkiem, że Bank wyrazi na to zgodę. Saldo Rachunku Klienta musi być dodatnie lub pozostawać w granicach uzgodnionego limitu kredytu w rachunku Zapłacenie przez Bank pozycji, które skutkowałoby podwyższeniem nieautoryzowanego salda ujemnego lub podwyższeniem kredytu w rachunku do kwoty przekraczającej kwotę dopuszczalną, zależy od uznania Banku i nie oznacza zmiany limitu kredytu w rachunku ani zgody Banku na zapłatę innego czeku (lub pozwolenia na inną płatność lub wypłatę środków), która miałaby taki sam skutek. Wykorzystywanie kart i czeków w celu ustanowienia nieautoryzowanego kredytu w rachunku lub przekroczenia limitu kredytu w rachunku jest niedozwolone. Rachunku, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Klienta o tym zamiarze na piśmie. Ponadto, niektóre limity w rachunku ustalone przez Bank podlegają rewizji w ustalonym dniu rewizji. Z zastrzeżeniem nadrzędnego prawa Banku do wezwania do spłaty na żądanie lub zmiany warunków kredytu w rachunku (patrz Warunek 17.6), autoryzowany limit kredytu w rachunku zostanie pozostawiony do dyspozycji Klienta do odwołania lub do ustalonej daty rewizji Z kredytu w rachunku można nadal korzystać bez oficjalnych uzgodnień po ustalonym dniu rewizji. Ponadto, istnieje możliwość zwiększenia kwoty kredytu w rachunku poprzez realizację przez Bank decyzji zapłacenia za pozycje przedstawione do wypłaty lub poprzez gwarantowanie płatności za pomocą karty gwarancji czekowej. Tego rodzaju kredyt w Rachunku Klienta podlega stosownym warunkom prowadzenia Rachunku Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia kredytu w rachunku w dowolnym czasie. W takim przypadku saldo Rachunku musi być i pozostawać dodatnie Bank może w dowolnym czasie zażądać całkowitej spłaty kredytu w rachunku lub wypowiedzieć, ograniczyć lub odroczyć dowolne prawo przysługujące Klientowi na mocy niniejszych Warunków w odniesieniu do kredytu w rachunku w taki sposób, jaki Bank uzna za stosowny. Po otrzymaniu żądania spłaty kredytu w rachunku Klient zobowiązany jest zaprzestać wykorzystywania czeków i dokonywania wypłat z Rachunku W przypadku naruszenia niniejszych warunków Bank może wypowiedzieć kredyt w rachunku w trybie natychmiastowym, zażądać jego niezwłocznej spłaty, zmniejszyć limit kredytu i/ lub w inny sposób uznać prawa Klienta za wypowiedziane, ograniczone lub odroczone w dowolny uznany przez Bank za stosowny sposób Bank nie jest zobowiązany do wcześniejszego wezwania Klienta do spłaty kredytu w rachunku w przypadku, gdy Klient dopuścił się istotnego uchybienia w spłacie pozostałych sum pieniężnych należnych Bankowi z innego Rachunku prowadzonego przez Bank W przypadku, gdy od kredytu w rachunku należne są odsetki, będą one naliczane w sposób określony w stosownym potwierdzeniu kredytu w rachunku lub w broszurze Taryfa opłat i prowizji - Prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej. Odsetki od kredytu w rachunku są naliczane od rozliczanego codziennie przekroczonego salda Rachunku po korektach wynikających z uwzględnienia czeków i innych pozycji będących w trakcie windykacji W przypadku, gdy Klient przekroczy saldo Rachunku lub uzgodniony limit kredytu w rachunku bez zgody Banku, nawet na skutek opłaty za rachunek nieregularny lub opłaty dodatkowej czy odsetek debetowych, wówczas opłaty będą naliczane według stawek określonych w Taryfie opłat i prowizji - Prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej Jeżeli Bank wyrazi zgodę na udzielenie kredytu w rachunku lub na zmianę Stawki za kredyt w rachunku mogą ulegać okresowym zmianom zgodnie z aktualnego limitu kredytu w rachunku, powiadomi o tym Klienta na piśmie Warunkiem 7 powyżej. potwierdzając kwotę limitu lub nowego limitu oraz pozostałe główne warunki kredytu w rachunku obowiązujące wraz z warunkami dla Rachunku Klienta. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami potwierdzenia kredytu w rachunku a Warunkami dla Rachunku Klienta, postanowienia zawarte w potwierdzeniu mają moc rozstrzygającą. Bank może, wedle własnego uznania, zmienić limit kredytu w 8 9

7 18 Prowizje, opłaty i pozostałe koszty 18.1 Klient ponosi odpowiedzialność za pokrycie zasadnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z kredytem w rachunku, zarówno wskutek naruszenia warunków takiego kredytu, jak i z innych przyczyn. Koszty te obejmują (między innymi) koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia, podjęcia działań, łącznie ze sprawą sądową, mających na celu spłatę należności; wyegzekwowanie i/ lub zachowanie praw przysługujących Bankowi na mocy zabezpieczenia utrzymywanego pod kredyt w rachunku; poszukiwanie Klienta w przypadku zmiany adresu bez powiadomienia Banku, oraz komunikację z Klientem w przypadku naruszenia przez niego warunków kredytu w rachunku. Jeżeli koszty takie nie zostaną pokryte, Bank może obciążyć nimi saldo Rachunku, na którym udostępnił kredyt w rachunku Jeżeli Klient przekroczy limit kredytu w rachunku, odsetki karne będą naliczane w sposób określony w stosownym potwierdzeniu kredytu w rachunku lub w broszurze Taryfa opłat i prowizji - Prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Personal Current Account Fees and Interest), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej. 19. Zabezpieczenie Jeżeli Bank zdecyduje się przydzielić Klientowi limit kredytu w rachunku, przekaże mu szczegółowe informacje na temat istniejącego zabezpieczenia utrzymywanego przez Bank dla tego kredytu i/ lub nowego zabezpieczenia wymaganego do zabezpieczenia kredytu w potwierdzeniu kredytu w rachunku. Bank nie jest zobowiązany do udostępnienia kredytu w rachunku, dopóki nie zostanie ustanowione satysfakcjonujące Bank zabezpieczenie. Kredyt w rachunku zostanie ponadto zabezpieczony dostępnym zabezpieczeniem, które Bank może w przyszłości uzyskać. Wszystkie zabezpieczenia będą udzielane jako ubezpieczenia uprzywilejowane. 20. Pozostałe postanowienia 20.1 Bank może obciążyć Rachunek, na którym udostępnił kredyt w rachunku, odsetkami, prowizjami, kosztami lub opłatami wyszczególnionymi powyżej, nawet jeśli będzie to powodować przekroczenie limitu kredytu w rachunku Warunki kredytu w rachunku pozostają niezmienione w przypadku przydzielenia przez Bank Rachunkowi, na którym udostępniono kredyt w rachunku, nowego numeru, oraz w przypadku przeniesienia go do innego oddziału, biura lub działu Bankowi przysługuje prawo do zmiany niniejszych Warunków zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. Dodatkowe warunki prowadzenia rachunków: ufirst ufirstgold 21. Opłata członkowska Z tytułu posiadania kart ufirst i ufirstgold obowiązuje miesięczna opłata członkowska. 22. Dodatkowe korzyści 22.1 Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o dodatkowe korzyści określone w Instrukcji Użytkowania Rachunku. Bank może zmienić wspomniane korzyści za powiadomieniem Klienta z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem Bank zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu całości lub części wartości lub korzyści wskazanych w Instrukcji Użytkowania Rachunku, która została wydana Klientowi przy otwieraniu Rachunku, w przypadku zamknięcia Rachunku w ciągu sześciu miesięcy od realizacji tych korzyści. 23. Zamknięcie Rachunku Po zamknięciu Rachunku ufirst lub ufirstgold, stawka oprocentowania pozostałego do spłacenia kredytu hipotecznego ufirst lub ufirstgold zostanie zmieniona na standardową stawkę tracker, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej. Z kolei Rachunek Oszczędnościowy ufirst zostanie zmieniony na Rachunek Easy Access Savings (lub jego odpowiednik). Wszystkie korzyści związane z rachunkami ufirst i ufirstgold zostaną anulowane. Dodatkowe warunki dla Rachunków Dual Patrz również Warunki oraz Ogólne warunki w Części A. 24. Operacje na Rachunku Klienta 24.1 Wypłat środków należy dokonywać za pośrednictwem bankomatu. Wypłaty kasowe (z wyjątkiem wypłat w oddziale prowadzącym Rachunek) mogą być dokonywane tylko według uznania Banku Zlecenia Stałe i Polecenia Zapłaty są dostępne wyłącznie dla klientów, którzy ukończyli 16 rok życia. 25. Kredyt w rachunku 25.1 Klient nie może przekroczyć salda Rachunku, tym niemniej, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn na Rachunku powstanie zadłużenie, Klient ponosi odpowiedzialność za jego spłatę Bank może odmówić realizacji transakcji w przypadku, gdy na Rachunku brak rozliczonych środków wystarczających do jej przeprowadzenia W przypadku przekroczenia salda Rachunku Dual naliczana będzie opłata za rachunek nieregularny. Wysokość opłaty została określona w broszurze Taryfa opłat i prowizji - Prowizji rachunek bieżący dla klientów indywidualnych (A Guide to Patrz również Warunki oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A

8 Personal Current Account Fees and Interest), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. Dodatkowe warunki prowadzenia rachunku Step Patrz również Warunki oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 26 Kredyt w rachunku Klient nie może przekroczyć salda Rachunku, tym niemniej, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn na Rachunku powstanie zadłużenie, Klient ponosi odpowiedzialność za jego spłatę. C. Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunków Oszczędnościowych Niniejsza część zawiera dodatkowe warunki prowadzenia poniższych Rachunków: Easy Access Savings ufirst Savings Reserve 30 Reserve Plus Savings Personal Savings urfirst urmoney SSIA Variable Rate Deposit SSIA Fixed Rate Deposit Money Desk Deposit RSVP Anytime Należy również zapoznać się z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków w Części A. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków a Dodatkowymi warunkami zawartymi w Części B, znaczenie rozstrzygające mają Dodatkowe warunki. Dodatkowe warunki prowadzenia rachunków: Easy Access Savings ufirst Savings Reserve Dostępność 27.1 Prawo do otwarcia Rachunków Easy Access Savings, Reserve 30 i Reserve 90 przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i powiernikom, którzy ukończyli 18 rok życia Z zastrzeżeniem Warunku 60.2 i 64.2, prawo do otwarcia Rachunku oszczędnościowego ufirst Savings przysługuje wyłącznie osobom fizycznym będącym posiadaczami Rachunku ufirst Prawo do otwarcia Rachunku oszczędnościowego 55 Plus Savings przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które ukończyły 55 rok życia. 28 Operacje na Rachunku 28.1 Wpłat środków na Rachunek można dokonywać za pomocą zlecenia przelewu bankowego (Bank Giro Credit) w dowolnym oddziale Banku lub w innym banku oferującym tego typu usługę. Z tytułu realizacji takiej usługi inny bank może pobrać niewielką opłatę bezpośrednią. Wpłaty wynagrodzenia na Rachunek są niedozwolone Zlecenia Stałe i Polecenia Zapłaty z Rachunku są niedozwolone Wyciągi zawierające zestawienie operacji na Rachunku są wystawiane Klientom co 3 miesiące (kwartalnie), jeżeli w tym okresie na Rachunku dokonano jakichkolwiek operacji, a w przeciwnym wypadku co najmniej raz w roku. 29 Opłaty administracyjne Opłaty administracyjne za prowadzenie Rachunku zostały określone w broszurze Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 powyżej. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, szczegółowe informacje na temat nowych stawek zostaną przesłane Klientowi na co najmniej 30 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 30 Wypłaty Wypłaty środków z Rachunku mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na inny Rachunek Ulster Bank. O ile Klient nie uzgodni z Bankiem wysokości kwoty, która ma być wypłacona gotówką, Bank może ograniczyć kwotę jednorazowej wypłaty gotówki. 31 Kredyt w rachunku 31.1 Klient nie może przekroczyć salda Rachunku, tym niemniej, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn na Rachunku powstanie zadłużenie, Klient ponosi odpowiedzialność za jego spłatę Bank może odmówić realizacji transakcji w przypadku, gdy na Rachunku brak rozliczonych środków wystarczających do jej przeprowadzenia. Reserve Plus Savings Personal Savings 12 13

9 Dodatkowe warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowego ufirst Savings Patrz również Warunki oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 32 Zamknięcie Rachunku W przypadku anulowania przez Klienta Rachunku ufirst lub ufirstgold, Rachunek oszczędnościowy ufirst Savings zostanie zamknięty, a jego saldo przeniesione na Rachunek oszczędnościowy Easy Access Savings lub jego odpowiednik. Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunku Reserve 30 Patrz również Warunki oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 33 Próg salda dla oprocentowania Warunkiem uzyskania Oprocentowania Reserve 30 jest minimalne saldo Rachunku w wysokości Jeżeli saldo Rachunku spadnie poniżej tego minimum, Klient otrzyma nominalną stawkę oprocentowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nominalnej stawki oprocentowania Banku należy zapoznać się z broszurą Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępną w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. 34 Wypłaty O zamiarze dokonania wypłaty środków z Rachunku Reserve 30 należy powiadomić Bank z 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Klient nie zdoła powiadomić Banku z 30-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze dokonania wypłaty środków lub zamknięcia Rachunku, Bank obciąży Klienta opłatą równą zmniejszeniu przez Bank następnej płatności odsetek o 30-dniowe odsetki od wypłaconej kwoty, według stawki oprocentowania obowiązującej dla salda Rachunku bezpośrednio przed wypłatą środków. Jeżeli kwota opłaty przekroczy wartość narosłego oprocentowania Rachunku w dniu wypłaty środków, Bank potrąci resztę kwoty z salda Rachunku. Dodatkowe warunki prowadzenia rachunków: Reserve Plus Savings Personal Savings Patrz również Warunki powyżej oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 35 Książeczki bankowe 35.1 W przypadku zgubienia lub kradzieży książeczki bankowej Klient musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie najbliższy oddział Banku Książeczka bankowa może być aktualizowana na żądanie w najbliższym oddziale Banku w dowolnym czasie w trakcie normalnych godzin urzędowania. Saldo wskazane w książeczce bankowej odzwierciedla dodatnie saldo Rachunku w momencie aktualizacji książeczki bankowej. Kwartalne wyciągi przedstawiają aktualną wysokość salda. Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunku Reserve 90 Patrz również Warunki powyżej oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 36 Próg salda dla odsetek Warunkiem uzyskania Oprocentowania Reserve 90 jest minimalne saldo Rachunku w wysokości Jeżeli saldo Rachunku spadnie poniżej tego minimum, Klient otrzyma nominalną stawkę oprocentowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nominalnej stawki oprocentowania Banku należy zapoznać się z broszurą Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępną w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. 37 Wypłaty O zamiarze dokonania wypłaty środków z Rachunku Reserve 90 należy powiadomić Bank z 90-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Klient nie zdoła powiadomić Banku z 90-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze dokonania wypłaty środków lub zamknięcia Rachunku, Bank obciąży Klienta opłatą równą zmniejszeniu przez Bank następnej płatności odsetek o 90-dniowe odsetki od wypłaconej kwoty, według stawki oprocentowania obowiązującej dla salda Rachunku bezpośrednio przed wypłatą środków. Jeżeli kwota opłaty przekroczy wartość narosłego oprocentowania Rachunku w dniu wypłaty, Bank potrąci resztę kwoty z salda Rachunku. Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunku 55 Plus Savings Patrz również Warunki powyżej oraz Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 38 Próg salda dla odsetek Warunkiem uzyskania Oprocentowania 55 Plus jest minimalne saldo Rachunku w wysokości Jeżeli saldo Rachunku spadnie poniżej tego minimum, Klient otrzyma nominalną stawkę oprocentowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nominalnej stawki oprocentowania Banku należy zapoznać się z broszurą Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępną w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. Jeżeli Klient posiada książeczkę bankową dla Rachunku, wówczas: 14 15

10 Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunku urfirst Patrz również Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 39 Dostępność Prawo do otwarcia Rachunku urfirst przysługuje wyłącznie osobom poniżej 12 roku życia. W przypadku osoby poniżej 7 roku życia Rachunek musi otworzyć jedna lub dwie osoby dorosłe w jej imieniu. Osoby pomiędzy 7 a 11 rokiem życia mogą mieć Rachunek w imieniu własnym. Bank może powiadomić na piśmie rodzica/ rodziców lub opiekuna prawnego/ opiekunów prawnych o fakcie otwarcia Rachunku. 40 Rachunek otwarty w imieniu Klienta Jeżeli Rachunek zostanie otwarty przed jednego lub dwóch dorosłych w imieniu Klienta, środki zgromadzone na Rachunku będą przechowywane przez nich na jego rzecz w zarządzie powierniczym. Osoba lub osoby dorosłe będą wówczas powiernikami Klienta. W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden powiernik, każdy z nich może dysponować Rachunkiem samodzielnie, z wyjątkiem przypadku, gdy powiernicy zostali ustanowieni sądownie wówczas zlecenia transakcji na Rachunku muszą podpisywać wszyscy razem. Powiernik nie może wypłacać środków z Rachunków telefonicznie. 41 Wypłata środków z Rachunku 41.1 Po wpłaceniu czeku na Rachunek środki pieniężne zostaną dodane do salda Rachunku, jednak ich wypłaty z Rachunku można dokonać dopiero po rozliczeniu czeku. Patrz Warunek 3 w Części A powyżej Klientowi nie przysługuje prawo do przekroczenia salda rachunku, co oznacza, że Klient nie może wypłacić więcej środków niż ma na Rachunku. Jeżeli saldo Rachunku zostanie przekroczone, Bank może poinformować o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych Klienta Bank może w dowolnym czasie ograniczyć kwotę wypłat z bankomatu Rachunek nie uprawnia do dokonywania płatności za pośrednictwem zleceń stałych ani poleceń zapłaty. 42 Odsetki należne Klientowi Odsetki są naliczane codziennie od środków pieniężnych dostępnych do wypłaty z Rachunku i będą wypłacane po opublikowanych stawkach Banku wyszczególnionych w broszurze Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnej w oddziałach Banku, która może być okresowo zmieniana zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. 43 Zmiana Rachunku Po skończeniu 12 roku życia Klient przestaje spełniać warunek posiadania Rachunku urfirst i wyraża zgodę na zmianę przez Bank Rachunku urfirst na Rachunek urmoney. Bank powiadomi Klienta na piśmie o zamiarze dokonania takiej zmiany z 30-dniowym wyprzedzeniem, a Klient będzie upoważniony, wedle własnego uznania, do zamknięcia Rachunku. Dodatkowe warunki prowadzenia Rachunku urmoney Patrz również Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 44 Dostępność Rachunek urmoney jest dostępny wyłącznie dla osób pomiędzy 12 a 17 rokiem życia. Po ukończeniu 18 roku życia Klienci przestają spełniać warunek posiadania Rachunku urmoney i Bank może zmienić ten Rachunek na Rachunek Easy Access Savings lub na inny rachunek oferowany przez Bank. Bank powiadomi Klienta na piśmie o zamiarze dokonania takiej zmiany z 30-dniowym wyprzedzeniem, a Klient będzie upoważniony, wedle własnego uznania, do zamiany Rachunku na inny lub do zamknięcia Rachunku. 45 Główne usługi dla posiadaczy Rachunku urmoney Cashcard*. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku. *Klientom poniżej 16 roku życia Cashcard przysługuje wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 46 Wypłata środków z Rachunku 46.1 Klientowi nie przysługuje prawo do przekroczenia salda Rachunku, co oznacza, że Klient nie może wypłacić więcej środków niż ma na Rachunku. Klient ponosi odpowiedzialność za spłatę kredytu zaciągniętego na Rachunku Bank może odmówić realizacji transakcji w przypadku, gdy na Rachunku nie ma dostępnych środków wystarczających do jej przeprowadzenia. 47 Oprocentowanie Rachunku Odsetki są naliczane codziennie od środków pieniężnych dostępnych do wypłaty z Rachunku i będą wypłacane po opublikowanych stawkach Banku wyszczególnionych w broszurze Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnej w oddziałach Banku, która może być okresowo zmieniana zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. Dodatkowe warunki dla Depozytu Money Desk Patrz również Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A powyżej (z wyłączeniem Warunków 3 i 5.2, które nie mają zastosowania do Rachunku Depozytowego Money Desk)

11 48 Dostępność 48.1 Rachunki Depozytowe Money Desk są dostępne dla klientów indywidualnych inwestujących w imieniu własnym oraz dla klientów instytucjonalnych Wstępny minimalny depozyt wymagany do otwarcia Rachunku wynosi Rachunek można otworzyć na 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 1 rok lub 2 lata Odsetki od dodatniego salda Rachunku są naliczane od rozliczanego dzień do dnia salda według obowiązującej uzgodnionej wcześniej stawki przez czas określony i będą zapisywane w dobro Rachunku w dniu zapadalności (zapadalność oznacza tu koniec uzgodnionego okresu) po potrąceniu obowiązującego podatku dochodowego z tytułu odsetek od depozytów (Deposit Interest Retention Tax). Niepłacący podatków mogą zarejestrować się celem otrzymywania odsetek brutto, pod warunkiem, że spełniają oni stosowne wymogi Naczelników Urzędów Skarbowych (Revenue Commisssioners) Bank wystawi potwierdzenie określające daty zapadalności poszczególnych depozytów Jeżeli Bank nie otrzyma od Klienta zlecenia do dnia zapadalności włącznie, środki (kapitał plus odsetki) zostaną zdeponowane na kolejny okres o tej samej długości po stawce uznanej przez Bank za stosowną w tym czasie W tym okresie nie można dokonywać dodatkowych wpłat na Rachunek; tym niemniej, można otworzyć oddzielny rachunek z minimalnym saldem Jeżeli Klient pragnie uzyskać dostęp do środków przed datą zapadalności, może rozwiązać depozyt złożony na czas określony. Bank może naliczyć odsetki do dnia wycofania środków. W zależności od zmian na rynku stawek oprocentowania, w pewnych okolicznościach może spowodować to konieczność uiszczenia opłaty Na Rachunki Depozytowe Money Desk przyjmowane są wyłącznie rozliczone środki. Wpłaty są przyjmowane wyłącznie w dniach roboczych pomiędzy godziną 9:30 a 15:00. Warunki dla Rachunków Depozytowych o Zmiennej Stopie Oprocentowania i Rachunków Depozytowych o Stałej Stopie Oprocentowania Special Savings Incentive Account (SSIA). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi Warunkami i zatrzymanie ich do wykorzystania w przyszłości. Zawierają one ważne informacje na temat Rachunku Depozytowego SSIA Ulster Bank. Patrz również Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A Wpłata ( Subscription ) oznacza środki pieniężne, które wpływają na Rachunek Klienta w każdym miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem odsetek i rządowych ulg podatkowych (Government tax credits) Ulga Podatkowa ( Tax Credit ) to rządowe wyrównanie salda Rachunku Klienta, stanowiące 25% wartości miesięcznych wpłat na Rachunek SSIA Klienta Numer PPS ( PPSN ) to Osobisty Numer Identyfikacji Podatkowej Posiadacza Rachunku (Personal Public Service Number) 49.7 Uruchomienie ( Commencement ) to dzień otrzymania pierwszej wpłaty na Rachunek Zapadalność ( Maturity ) Rachunek zapada w terminie 30 dni od końca miesiąca, w którym przypada piąta rocznica uruchomienia Podatek Wyjściowy ( Exit Tax ), którego stawka wynosi obecnie 23%, to podatek nakładany od zysków z Rachunku lub od wcześniejszych wypłat środków Zarządzający Oszczędnościami ( Savings Manager ) oznacza zarejestrowaną instytucję mającą prawo do otwierania Rachunków SSIA i zarządzania nimi. 50 Dostępność 50.1 Rachunek SSIA Ulster Bank przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok życia W momencie otwierania Rachunku SSIA Klient musi być rezydentem Irlandii dla celów podatkowych i musi pozostać rezydentem dla celów podatkowych (tax resident) lub rezydentem zwykłym (ordinarily resident) w okresie prowadzenia Rachunku SSIA Rachunek SSIA jest przeznaczony wyłącznie dla klientów indywidualnych Przysługuje wyłącznie jeden Rachunek na Klienta Numer PPS należy przedstawić wraz z dowodem łączącym nazwisko Klienta z Numerem PPS, takim jak pismo od Naczelników Urzędów Skarbowych (Revenue Commisssioners) czy Departamentu do Spraw Socjalnych, Rodzinnych i Społecznych (Department of Social, Family and Community Affairs) lub: Pasek wynagrodzenia Karta Urzędu do Spraw Socjalnych (Social Welfare Services Card) Zawiadomienie o ulgach podatkowych (Notice of Tax Credits) P60/P45 Książeczka czekowa Emeryta (Pension Book) Dozwolone są wyłącznie Rachunki indywidualne, Rachunki wspólne są niedozwolone. 49 Definicje 49.1 SSIA oznacza Rachunek Special Savings Incentive Account Posiadacz Rachunku ( Account Holder ) oznacza osobę w imieniu której Bank prowadzi Rachunek Klient ( You / your ) oznacza Posiadacza Rachunku. 51 Otwarcie Rachunku SSIA 51.1 Wszystkie Rachunki SSIA muszą być otwarte pomiędzy 1 maja 2001 r. a 30 kwietnia 2002 r Przy otwieraniu Rachunku Klient zobowiązany jest przedstawić swój Numer PPS Oświadczenie o Uruchomieniu należy podpisać w dniu lub po dniu 1 maja 2001 r., ale przed dokonaniem pierwszej wpłaty

12 51.4 Rachunek zostanie uruchomiony w dniu pierwszej wpłaty Pierwsza wpłata musi wpłynąć na Rachunek w okresie pomiędzy datą podpisania Oświadczenia o Uruchomieniu a końcem następnego miesiąca Wszystkie wnioski o otwarcie Rachunku SSIA muszą być w całości i dokładnie wypełnione. Wszelkie zmiany danych wymaganych przy składaniu wniosku należy zgłosić Ulster Bank na piśmie Klient może inwestować w Rachunek SSIA wyłącznie w imieniu własnym Rachunek może być zasilany przez Posiadacza Rachunku lub współmałżonka Posiadacza Rachunku wyłącznie ze środków własnych dostępnych jednemu lub obojgu z nich bez zaciągania zadłużenia Bank zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia depozytu, odmowy otwarcia Rachunku oraz, z rozsądnym wyprzedzeniem, odmowy przyjęcia wpłaty na Rachunek bez podawania przyczyn takiej decyzji Bank jest prawnie zobowiązany do żądania od wszystkich nowych Posiadaczy Rachunków przedstawienia przyjętych dowodów tożsamości, takich jak na przykład aktualny ważny pełny paszport (full passport), pełne miejscowe prawo jazdy (full local driving licence) lub podpisanej karty identyfikacyjnej pracownika (employee identity card) z laminowanym zdjęciem i podpisem. Ponadto, przed otwarciem rachunku Bank wymaga okazania oddzielnego potwierdzenia aktualnego stałego adresu zamieszkania, takiego jak na przykład rachunek za media czy wyciągi z banku lub kasy oszczędnościowo-mieszkaniowej (oryginały). 52 Limity wpłat 52.1 Rachunek jest Rachunkiem SSIA zgodnie z jego definicją w Części 36A Ustawy z 1997 roku o konsolidacji podatków (Taxes Consolidation Act 1997) Minimalne miesięczne kwoty wpłat dla Rachunków otwartych do dnia 31 grudnia 2001 r.: Dla Rachunku Depozytowego o Zmiennej Stopie Oprocentowania 10 w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Po pierwszych 12 miesiącach nie obowiązuje minimalna miesięczna kwota wpłaty. Dla Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania 10 przez cały okres prowadzenia Rachunku Minimalne miesięczne kwoty wpłaty dla Rachunków otwartych od dnia 1 stycznia 2002 r. włącznie. Dla Rachunku Depozytowego o Zmiennej Stopie Oprocentowania 12,50 przez pierwsze 12 miesięcy. Po pierwszych 12 miesiącach nie obowiązuje minimalna miesięczna kwota wpłaty. Dla Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania 12,50 przez cały okres prowadzenia Rachunku Maksymalna miesięczna kwota wpłaty wynosi 200 dla Rachunków otwartych do dnia 31 grudnia 2001 r. i 254 dla Rachunków otwartych po tym terminie. Jeżeli wpłata (lub część wpłaty) spowoduje naruszenie miesięcznego limitu wpłat, nie zostanie ona zaliczona w dobro Rachunku. W takiej sytuacji Bank powiadomi o tym Klienta na piśmie Jeżeli Klient nie dokona którejkolwiek z 11 minimalnych wpłat miesięcznych po uruchomieniu Rachunku, zasady prowadzenia Rachunku SSIA uznaje się za naruszone (patrz Warunek 60 poniżej) Ostatnią wpłatę Bank musi otrzymać przed ostatnim dniem roboczym 60-tego miesiąca od uruchomienia Rachunku. 53 Depozyty na Rachunku 53.1 Przy otwarciu Rachunku Klient zobowiązuje się do dokonywania minimalnych wpłat miesięcznych, tym niemniej, Klient może ustawić zlecenie stałe na dowolną kwotę pomiędzy minimalną a maksymalną kwotą wpłaty Zlecenia Stałe stanowią preferowaną metodę wpłat na Rachunek SSIA Zlecenia Stałe należy ustawiać do zapłaty przed 25 dniem każdego miesiąca Wpłaty kasowe są dozwolone w przypadku Rachunku Depozytowego o Zmiennej Stopie Oprocentowania, ale nie w przypadku Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania W przypadku Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania, po ustaleniu wysokości miesięcznej kwoty wpłaty, nie można jej zmieniać przez 5 kolejnych lat Bank przyjmuje wyłącznie środki rozliczone. Oznacza to, że Klient może wpłacać wyłącznie gotówkę lub czeki Ulster Bank Wpłaty zawierające elementy nierozliczone będą odrzucane w całości W miesiącu, w którym przypada piąta rocznica, wpłaty na Rachunek są niedozwolone. 54 Ulgi podatkowe Ulgi podatkowe wynoszą 25% całkowitej wpłaty i będą zaliczane w dobro Rachunku Klienta z chwilą wpłaty. 55 Wypłaty środków z Rachunku 55.1 Wypłaty środków są dozwolone w przypadku Rachunku Depozytowego o Zmiennej Stopie Oprocentowania, a niedozwolone w przypadku Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania Wypłat środków można dokonywać wyłącznie w oddziale prowadzącym Rachunek Wszystkie wypłaty dokonane przed datą zapadalności nie będą uwzględniać Podatku Wyjściowego Rachunku SSIA. Kwota należnego podatku jest wyliczana według następującego wzoru: P = W/ (100% - 23%), gdzie P to podatek, a W to kwota wypłaty Zawiadomienie o wypłacie nie jest wymagane. 56 Przekroczenie salda Rachunku Klient nie może przekraczać salda Rachunku

13 57 Polecenia zapłaty i zlecenia stałe Bank nie przyjmuje zleceń ustawienia poleceń zapłaty i zleceń stałych do wypłat środków z Rachunku. 58 Wyciągi Wyciągi będą wystawiane co pół roku. 59 Odsetki 61 Śmierć W przypadku śmierci Klienta: 61.1 Rachunek zapadnie jako Rachunek SSIA Bank zmieni Rachunek na Rachunek oszczędnościowy ufirst Savings i pozostawi go do dyspozycji osób uprawnionych do rozporządzania majątkiem Klienta Ulgi podatkowe związane z wpłatami dokonanymi przed datą śmierci zostaną zaliczone w dobro rachunku Ulgi podatkowe związane z wpłatami dokonanymi po śmierci Posiadacza Rachunku zostaną zwrócone Rządowi Stopa oprocentowania Rachunku Depozytowego o Zmiennej Stopie Oprocentowania podlega zmianom (patrz Warunek 59.4 poniżej); tym niemniej, nie spadnie ona poniżej 0,5% obowiązującej stawki bazowej EBC. Zmiany stopy oprocentowania wchodzą w życie w ciągu 5 dni roboczych od zmiany stawki bazowej EBC Oprocentowanie Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania jest stałe przez cały okres prowadzenia Rachunku Odsetki będą obliczane od codziennie rozliczanego salda według stawki obowiązującej w Ulster Bank i będą zaliczane w dobro Rachunku raz w roku w październiku. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących stawek oprocentowania można znaleźć w broszurze Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej Stawki oprocentowania mogą ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. Informacje o zmianach oprocentowania zostaną opublikowane w prasie krajowej i umieszczone we wszystkich oddziałach Banku. 60 Naruszenie warunków Rachunku SSIA 60.1 Warunki Rachunku SSIA uważa się za naruszone, jeżeli: Klient nie dokona minimalnej miesięcznej wpłaty przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia Rachunku; Klient zamknie Rachunek przed końcem okresu jego prowadzenia; akiekolwiek informacje w Oświadczeniu o Uruchomieniu Rachunku przestaną być zgodne z prawdą; pod koniec okresu prowadzenia Rachunku Klient nie wypełni Oświadczenia o Zapadalności W przypadku naruszenia Bank zamknie Rachunek, naliczy Podatek Wyjściowy od całości salda, łącznie z narosłymi odsetkami, i przeleje pozostałe środki na Rachunek oszczędnościowy ufirst Savings w imieniu Klienta Ulster Bank powiadomi Klienta na piśmie jeżeli, z powodu nieprzestrzegania warunków Rachunku SSIA, Rachunek lub jego część nie będą spełniać warunków jego prowadzenia. 62 Przeniesienie Rachunku 62.1 Posiadacz Rachunku może zażądać, aby Rachunek, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami stron, został przeniesiony do innego upoważnionego Zarządzającego Oszczędnościami Przenoszący (Zarządzający Oszczędnościami w placówce, z której Rachunek jest przenoszony) jest zobowiązany, w ciągu 30 dni od daty przeniesienia, przekazać przyjmującemu (Zarządzającemu Oszczędnościami w placówce, do której Rachunek jest przenoszony) zawiadomienie zawierające niezbędne informacje w celu usprawnienia przeniesienia Rachunku zgodnie z zasadami Rachunku SSIA. 63 Zamknięcie Rachunku 63.1 W przypadku zamknięcia Rachunku Depozytowego o Zmiennej Stopie Oprocentowania, całe saldo, łącznie z wpłatami, ulgami podatkowymi i narosłymi odsetkami, podlega opodatkowaniu Podatkiem Wyjściowym SSIA W przypadku zamknięcia Rachunku Depozytowego o Stałej Stopie Oprocentowania Bank może obciążyć Klienta (oprócz podatku) kosztami złamania umowy, które będą stanowić wartość obecną obliczoną według poniższego wzoru: Koszt złamania umowy = W x N x R%, gdzie W to kwota wypłaty N to niewygasły okres Rachunku SSIA R to różnica w obowiązującej stawce rynkowej za pozostały okres. 64 Zapadalność 64.1 Rachunek zapada z chwilą śmierci Posiadacza Rachunku lub po upływie 30 dni od końca miesiąca, w którym przypada piąta rocznica uruchomienia Rachunku, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W dniu zapadalności Rachunku Bank zamknie Rachunek Klienta i przeleje saldo na Rachunek oszczędnościowy ufirst Savings w imieniu Klienta W przypadku, gdy Bank posiada Oświadczenie o Zapadalności lub w przypadku śmierci Klienta opodatkowaniu Podatkiem Wyjściowym SSIA podlegają wyłącznie narosłe odsetki Jeśli Bank nie posiada Oświadczenia o Zapadalności, opodatkowaniu Podatkiem Wyjściowym SSIA podlega całe saldo Rachunku

14 64.4 Jeśli Bank nie posiada Oświadczenia o Zapadalności, opodatkowaniu Podatkiem Wyjściowym SSIA podlega całe saldo Rachunku. 65 Zmiany Bankowi przysługuje prawo do zmiany niniejszych Warunków zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. 66 Informacje ogólne 66.1 Inwestycje w Rachunek będą i pozostaną przedmiotem własności faktycznej (beneficial ownership) inwestora i nie mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytu Posiadacz Rachunku będzie dokonywał wpłat na Rachunek ze środków dostępnych jemu i/ lub jego współmałżonkowi z własnych źródeł bez konieczności zaciągania zadłużenia lub odroczenia spłaty pożyczonych wcześniej kwot Prawa Klienta nie są przenoszalne, a Rachunek nie może być w żaden sposób wykorzystany jako zabezpieczenie zobowiązania Bank może odmówić przeprowadzenia lub udzielenia zgody na transakcję na Rachunku, jeżeli nie będzie przekonany o: tożsamości lub umocowaniu osoby składającej zlecenie transakcji; zgodności transakcji z prawem; przestrzeganiu warunków prowadzenia Rachunku. Bank jest z mocy prawa zobowiązany do ujawnienia szczegółowych informacji na temat Rachunku SSIA Naczelnikom Urzędów Skarbowych (Revenue Commissioners). Dodatkowe Warunki prowadzenia Rachunku RSVP Anytime Patrz również Ogólne warunki prowadzenia rachunków w Części A. 67 Dostępność RSVP Anytime to Rachunek Oszczędnościowy dostępny wyłącznie dla osób fizycznych inwestujących w imieniu własnym. Do otwarcia Rachunku uprawnione są osoby na stałe zamieszkałe (permanently resident) w Irlandii, które ukończyły 18 rok życia. Klient może posiadać dowolną liczbę Rachunków. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia depozytu, otwarcia Rachunku lub, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego terminu wypowiedzenia, zażądania zamknięcia Rachunku bez podawania przyczyn takiej decyzji. W skrajnych lub wyjątkowych przypadkach Rachunek może zostać zamknięty w trybie natychmiastowym. Rachunek RSVP Anytime jest prowadzony za pośrednictwem Anytime Banking przez Freepost, telefonu i internetu. Za pośrednictwem oddziałów Banku nie można prowadzić konta ani związanej z nim działalności. 68 Depozyty na Rachunku 68.1 Minimalny depozyt wstępny wymagany do otwarcia Rachunku wynosi i musi mieć formę czeku ciągnionego na rachunek osobisty prowadzony w imieniu wnioskodawcy lub traty (draft) Ulster Bank. Kolejne depozyty muszą wynosić co najmniej 500. Na Rachunku należy utrzymywać saldo minimalne w wysokości 5.000, od którego, z zastrzeżeniem niniejszego postanowienia, będzie naliczane oprocentowanie po stawce (stawkach) RSVP Anytime. Nie obowiązuje górny limit kwoty depozytu. Jeżeli saldo Rachunku spadnie poniżej 5.000, Bank będzie wypłacał odsetki po stawce nominalnej oprocentowania Banku do chwili przywrócenia minimalnego salda Rachunku. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stawki nominalnej Banku należy zapoznać się z broszurą Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates) (z późniejszymi zmianami). Depozyty należy składać w formie czeków lub za pośrednictwem internetu lub telefonu. Depozyty składane w formie czeku należy przesyłać w kopercie firmowej z napisem opłata przerzucona na adresata (Business Reply Paid) wraz z formularzem wpłaty udostępnionym w tym celu przez Bank. Na odwrocie każdego czeku należy wpisać numer Rachunku. Czeki należy wystawiać na Ulster Bank Ireland Limited lub na posiadacza (-y) Rachunku Odsetki od dodatniego salda Rachunku będą obliczane od codziennie rozliczanego salda według stawki obowiązującej dla Rachunku RSVP Anytime i będą zaliczane w dobro Rachunku raz w roku w październiku. Odsetki będą płacone po potrąceniu podatku dochodowego z tytułu odsetek od depozytów (Deposit Interest Retention Tax) według obowiązującej stawki. Podatnicy płacący wyższe stawki podatku mogą być zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku płatnego od oszczędności zgromadzonych na Rachunku. Niepłacący podatków mogą zarejestrować się celem otrzymywania odsetek brutto, pod warunkiem, że spełniają oni stosowne wymogi Naczelników Urzędów Skarbowych (Revenue Commisssioners). 69 Wypłaty środków z Rachunku 69.1 Minimalna kwota wypłaty to 500. Jeżeli saldo Rachunku wynosi poniżej 500, Klient może wypłacić wszystkie dostępne środki i zaległe odsetki, jednak w takim przypadku Rachunek zostanie zamknięty. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia wypłaty poniżej Wszystkie wypłaty muszą być dokonywane z rozliczonych środków. Po dokonaniu przez Klienta wpłaty czeków na Rachunek Bank musi je rozliczyćinnymi słowy otrzymać płatność z banku/ oddziału osoby lub spółki, która wystawiła czek Czas niezbędny do przeprowadzenia rozliczenia zależy od miejsca wystawienia i wpłaty czeku.istnieje również różnica pomiędzy czekiem rozliczanym według daty waluty, co oznacza czas potrzebny na zamianę czeku na rozliczone środki, a czasem potrzebnym na ustalenie losów czeku, co oznacza czas potrzebny Bankowi na przekonanie się, że czek został faktycznie zapłacony przez bank/ oddział na który był ciągniony Wypłaty mogą być dokonywane czekiem lub przekazywane na rachunek wskazany przez Klienta. Czek będzie wystawiony wyłącznie na posiadacza Rachunku i przesłany na adres zamieszkania/ siedziby posiadacza Rachunku. Wypłat można dokonywać również za pośrednictwem internetu lub telefonu. Jeśli Klient życzy sobie, aby środki zostały wpłacone na określony rachunek, musi wpisać Numer Rozliczeniowy banku 24 25

15 i Numer rachunku, który ma zostać uznany, w polach do tego przeznaczonych na formularzu wypłaty. Druk Wpłaty dotyczący Rachunku, który ma zostać zasilony, musi zostać przekazany wraz z drukiem Wypłaty. Przelewy zwykle wpływają na wskazany rachunek w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty przez Ulster Bank Anytime Banking. Należy dokładnie wpisać Numer Rozliczeniowy banku i Numer Rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przelew środków na niewłaściwy rachunek spowodowany wpisaniem błędnego Numeru Rozliczeniowego banku i/ lub błędnego Numeru Rachunku Bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku Klienta, jeżeli Rachunek jest wykorzystywany zgodnie z niniejszymi Warunkami. 70 Przekroczenie salda Rachunku 70.1 Posiadacz Rachunku nie może przekroczyć salda Rachunku. W przypadku, gdy na Rachunku nie są dostępne rozliczone środki w kwocie wystarczającej na pokrycie wypłaty lub przelewu, Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiejdyspozycji i może zwrócić debet(-y) niezapłacone. Po zajściu takiego naruszenia, Bankjest upoważniony, wedle własnego uznania i bez uszczerbku dla pozostałych przysługujących mu praw, do zmiany Rachunku na zwykły Rachunek Bieżący do którego zastosuje oprocentowanie i opłaty obowiązujące w Banku dla tego typu rachunków. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących stawek oprocentowaniai opłat można znaleźć w broszurze Stawki Oprocentowania dla Depozytów (Deposit Interest Rates), dostępnej w oddziałach Banku, która może ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej W przypadku Rachunków wspólnych, każdy ze współposiadaczy Rachunku jest solidarnie odpowiedzialny za zaciągnięte zobowiązania Zobowiązania na Rachunkach przekroczonych mogą być kompensowane środkami z innych rachunków prowadzonych w imieniu posiadacza Rachunku. 71 Polecenia zapłaty i zlecenia stałe Bank nie przyjmuje dyspozycji ustawienia poleceń zapłaty i zleceń stałych do wypłaty środków z Rachunku. 72 Wyciągi Wyciągi będą przesyłane raz na kwartał. 73 Przesyłki pocztowe Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadacza Rachunku za zaginione lub opóźnione przesyłki pocztowe. Przesyłanie gotówki na RSVP Anytime Banking pocztą jest zabronione. 74 Zmiany Bankowi przysługuje prawo do zmiany niniejszych Warunków zgodnie z Warunkiem 7 w Części A powyżej. 75 Informacje ogólne Bank może odmówić przeprowadzenia lub zgody na przeprowadzenie transakcji na Rachunku, jeśli nie jest przekonany o: tożsamości lub umocowaniu osoby składającej dyspozycję przeprowadzenia transakcji; zgodności transakcji z prawem; lub przestrzeganiu warunków prowadzenia Rachunku. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres: Ulster Bank RSVP Anytime, Customer Service Centre, Danesfort, Stranmillis Road, Belfast, BT9 5UB. 76 Adres Banku dla dyspozycji zamknięcia Rachunku RSVP Anytime W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu Rachunku Klient zobowiązany jest przesłać pisemną dyspozycję na adres: Ulster Bank RSVP Anytime, Customer Service Centre, Danesfort, Stranmillis Road, Belfast, BT9 5UB. D. Warunki użytkowania Servicecard/ Cashcard Niniejsze Warunki należy czytać w powiązaniu z Warunkami prowadzenia Rachunku Klienta (z późniejszymi zmianami), które stanowią część niniejszych Warunków. UWAGA Utrata Servicecard/ Cashcard lub ich niewłaściwe wykorzystanie W przypadku zgubienia lub kradzieży karty czy też podejrzeń, że osoba nieuprawniona poznała numer PIN, Klient zobowiązany jest zadzwonić do Banku na numer (z zagranicy: ) lub skontaktować się ze swoim oddziałem. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie do kart Servicecard i Cashcard, z wyłączeniem postanowień o Gwarancji Czekowej zawartych w Warunku 5.1 i 5.2, które mają zastosowanie wyłącznie do kart Servicecard. Poniżej przedstawiono definicje słów i wyrażeń wykorzystywanych w niniejszych warunkach. Rachunek ( Account ) Rachunek Klienta w Banku obciążany kosztami transakcji. dodatkowa karta ( additional card ) karta ( card ) Karta wydawana innej osobie (dodatkowemu posiadaczowi karty) wskazanej przez Klienta. Karta powiązana z Rachunkiem wydawana przez Bank

16 Grupa ( Group ) Bank jest członkiem. numer PIN ( PIN personal identification number) transakcja ( transaction ) Bank ( We, us, our ) Klient ( You, Your ) 2. Karta Oznacza grupę kapitałową Royal Bank of Scotland, której Osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do użytku z kartą. Zapłata należności lub wypłata gotówki dokonana przy pomocy karty, numeru karty lub numeru PIN (z wyłączeniem czeków wystawionych przez Klienta z płatnością gwarantowaną przez fakt wykorzystania numeru karty). Ulster Bank Ireland Limited. Osoba lub osoby w imieniu których otwarto Rachunek. 2.1 Servicecard jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia. Cashcard jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 16 rok życia. 2.2 Klient (i dodatkowy posiadacz karty) jest zobowiązany do: Podpisania karty z chwilą jej otrzymania. Przechowywania karty w bezpiecznym miejscu i nie zezwalania na jej wykorzystanie przez osoby trzecie. Po otrzymaniu informacji o numerze PIN, zapamiętania numeru PIN i niezwłocznego zniszczenia informacji o numerze PIN. Niezapisywania numeru PIN w sposób, który mógłby być czytelny dla osób trzecich. 2.3 Klient (i dodatkowy posiadacz karty) nie może wykorzystywać karty przed lub po okresie jej ważności lub po otrzymaniu zawiadomienia o anulowaniu lub wycofaniu karty przez Bank. 2.4 Klient (i dodatkowy posiadacz karty) nie może wykorzystywać karty w celu przekroczenia salda Rachunku bez uzyskania wcześniejszej zgody Banku lub w celu podniesienia poziomu zadłużenia na Rachunku ponad przyznany limit. 2.5 Posiadaczem karty jest Bank i na jego żądanie Klient zwróci niezwłocznie kartę (przeciętą na pół w poprzek pola podpisu i paska magnetycznego, a w przypadku karty chipowej, z przeciętym chipem). Bank lub osoba występująca w jego imieniu może zatrzymać kartę w dowolnym czasie. Dla przykładu, Bank może wycofać kartę i zlecić osobie trzeciej, aby zatrzymała kartę, jeśli Klient będzie próbował się nią posługiwać. Użytkowanie karty 3. Transakcje 3.1 Kartę można wykorzystywać wraz z numerem PIN w celu wypłaty gotówki do kwoty limitu dziennego przyznanego dla Rachunku, z dowolnego bankomatu, który zgodnie z informacją Banku akceptuje kartę. 3.2 Bank poinformuje Klienta o kwocie dziennego limitu wypłat gotówkowych (może ona obejmować wartość pozostałych transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem bankomatu, przy czym informacje na temat takich transakcji będą przekazywane Klientowi okresowo), który może okresowo zmieniać. 3.3 Kartę można wykorzystywać do płacenia za produkty i usługi sprzedawcom detalicznym i usługodawcom w punktach oznaczonych logo Laser, Maestro lub Cirrus umieszczonym na karcie lub innym logo, o którym Bank powiadomi Klienta. 3.4 Transakcje przeprowadzone przy pomocy karty są zwykle uwzględniane na Rachunku tego samego dnia, w którym ich dokonano lub w następnym dniu roboczym. 3.5 W każdym dniu roboczym wszelkie dostępne na Rachunku środki zostaną wykorzystane najpierw, przed zapłatą innych obciążeń Rachunku, do zapłaty za transakcje, o których poinformowano Bank w poprzednim dniu roboczym. 3.6 W przypadku przetwarzania na Rachunku transakcji w walucie innej niż euro Bank dokona przeliczenia takiej waluty na euro według kursu wymiany obowiązującego w danym czasie w Banku. 3.7 Klient musi zapłacić wszystkie kwoty, którymi został obciążony Rachunek, jeżeli jest oczywiste, że Klient lub dodatkowy posiadacz karty autoryzował transakcję. 3.8 Po otrzymaniu akceptowalnego talonu zwrotu pieniędzy (refund voucher) Bank wpłaci kwotę zwrotu na Rachunek. 4 Autoryzacja płatności 4.1 W przypadku, gdy sprzedawca detaliczny lub usługodawca poprosi Bank o autoryzację przed akceptacją płatności kartą, Bank może nie udzielić autoryzacji, jeżeli: zgłoszono zgubienie lub kradzież karty lub Bank ma podstawy, aby przypuszczać, że karta została zgubiona lub ukradziona; lub Klient lub dodatkowy posiadacz karty naruszył niniejsze Warunki; lub uwzględniwszy wszystkie pozostałe transakcje, które Bank autoryzował, łącznie z tymi, którymi nie został jeszcze obciążony Rachunek, środki zgromadzone na Rachunku nie wystarczają do realizacji danej transakcji. 4.2 Po przeprowadzeniu transakcji za pomocą karty Klient nie może zażądać od Banku wstrzymania transakcji. Tym niemniej, Bank anuluje transakcję, która została autoryzowana, lecz nie została zapłacona, jeśli uzyska przekonujące dowody na to, że transakcja ta została anulowana. 5 Gwarancja czekowa 5.1 Pod warunkiem spełnienia warunków gwarancji czekowej (egzemplarz aktualnych warunków można otrzymać w każdym oddziale Banku), Klient może wykorzystywać kartę do gwarantowania płatności czeków ciągnionych z Rachunku i z innych Rachunków Klienta prowadzonych przez ten sam oddział, do kwoty widniejącego na niej limitu gwarancji czekowej. Na jedną transakcję przypada tylko jeden gwarantowany czek. 5.2 Wstrzymanie płatności czeku gwarantowanego z jakiegokolwiek powodu jest niemożliwe. Bank może obciążyć czekiem gwarantowanym Rachunek, z którego jest ciągniony nawet w przypadku nieprawidłowości związanych z czekiem lub zawieszenia czy pozbawienia Klienta prawa do posługiwania się kartą

17 6 Opłaty Bank pobiera opłaty za pewne rodzaje wykorzystania karty, które zostały szczegółowo przedstawione w taryfie opłat, dostępnej w naszych oddziałach i stanowiącej część niniejszych Warunków Użytkowania. Opłaty te mogą ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkami prowadzenia Rachunku Klienta. Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach na co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem. 7 Rachunek Wspólny Jeżeli Klient posiada Rachunek wspólny, to pomimo posiadania oddzielnych kart przez obu współposiadaczy Rachunku, każdy ze współposiadaczy ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje i czeki gwarantowane zrealizowane za pomocą którejkolwiek z kart oraz za spłatę jakiegokolwiek zadłużenia powstałego na Rachunku. przeprowadzone za pomocą dodatkowej karty (kart) i Numeru (Numerów) PIN, łącznie z transakcjami, którymi obciążony został Rachunek po zwrocie dodatkowej karty (kart) Bankowi. 9.2 Klient upoważnia Bank do przekazywania informacji dodatkowemu posiadaczowi (dodatkowym posiadaczom) karty. Informacje te obejmują, między innymi, szczegółowe informacje na temat Rachunku. 10 Udostępnianie informacji Klient upoważnia Bank do udostępnienia właściwej osobie trzeciej stosownych informacji: w związku ze zgubieniem, kradzieżą lub możliwym niewłaściwym wykorzystaniem karty lub Numeru PIN; lub w celu umożliwienia Bankowi wywiązania się ze zobowiązań członka systemów kart płatniczych Laser, Maestro czy Cirrus. 8 Odpowiedzialność 8.1 W przypadku zgubienia lub kradzieży karty czy też podejrzeń o poznaniu Numeru PIN przez osobę nieuprawnioną, Klient musi zastosować się do instrukcji określonych w punkcie UWAGA na początku niniejszych warunków. 8.2 Jeżeli karta zostanie wykorzystana przez osobę nieuprawnioną zanim Klient poinformuje Bank o zgubieniu lub kradzieży karty czy też o poznaniu Numeru PIN przez osobę nieuprawnioną, Klient będzie musiał zapłacić tylko do 63,49 za niewłaściwe wykorzystanie karty, o ile nie działał w sposób oszukańczy lub bez zachowania należytej ostrożności. 8.3 Jeżeli karta zostanie niewłaściwie wykorzystana przez osobę dysponującą kartą za pozwoleniem Klienta, Klient zapłaci za wszystkie transakcje zrealizowane przez nią za pomocą karty. 8.4 W przypadku realizacji nieuczciwej transakcji przez osobę nieuprawnioną przy wykorzystaniu informacji z karty za pośrednictwem dyspozycji internetowej, telefonicznej lub pocztowej, Klient nie ponosi odpowiedzialności za taką nieuczciwą transakcję. 8.5 Po otrzymaniu zawiadomienia o zgubieniu, kradzieży lub możliwym niewłaściwym wykorzystaniu karty Bank anuluje kartę. W przypadku odnalezienia karty Klient nie może się nią posługiwać. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Bankowi odnalezioną kartę po przecięciu jej na pół w poprzek pola z podpisem i paska magnetycznego. W przypadku karty chipowej chip należy przeciąć na pół. 8.6 Klient nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z niewłaściwego wykorzystania karty, jeżeli nie została ona przez niego otrzymana. 8.7 Bank nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli osoba trzecia odmówi Klientowi przyjęcia płatności lub wypłaty gotówki za pomocą karty. 9 Dodatkowy posiadacz karty 9.1 Klient (a w przypadku Rachunków wspólnych obaj współposiadacze) może zwrócić się do Banku o wydanie karty i Numeru PIN innej osobie. Jeżeli Bank wyrazi na to zgodę, Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez dodatkowych posiadaczy karty i jest zobowiązany do zapłaty za wszystkie transakcje 11 Odebranie prawa użytkowania karty 11.1 Jeżeli Bank uzna to za stosowne, może zawiesić, cofnąć lub ograniczyć prawo do korzystania z karty lub Numer PIN w dowolnym czasie. Bank poinformuje o tym Klienta przed lub jak najszybciej po podjęciu takiego działania Jeżeli prawo do korzystania z Rachunku przez Klienta wygaśnie lub zostanie ograniczone, w tym, między innymi, jeżeli Bank zażąda, aby Klient: nie dokonywał dalszych wypłat z Rachunku. nie wykorzystywał karty do gwarantowania płatności czeków bez zgody Banku, Klient nie ma prawa korzystać z karty Klient może zrezygnować z prawa do korzystania z karty (i z prawa do korzystania z karty przez dodatkowego posiadacza karty) w dowolnym czasie w drodze pisemnego powiadomienia Banku i zwrócenia karty lub kart Bankowi (przeciętych na pół w poprzek paska magnetycznego, a w przypadku kart chipowej z chipem przeciętym na pół) J eżeli prawo do korzystania z karty przez Klienta (lub prawo do korzystania z karty przez dodatkowego posiadacza karty) zostanie cofnięte, Klient nadal ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje przeprowadzone przy użyciu karty. 12 Zmiany Warunków 12.1 Niniejsze Warunki Użytkowania mogą ulegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkami prowadzenia Rachunku Klienta W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a Warunkami prowadzenia Rachunku Klienta, Warunki Użytkowania mają moc rozstrzygającą. E. Warunki dla Anytime Internet i Telephone Banking Poniższe warunki mają zastosowanie do korzystania z usług bankowości telefonicznej i internetowej ( Usługa ) w przypadku, gdy Klient zarejestrował się jako ich użytkownik. Niniejsze warunki należy czytać w powiązaniu z Warunkami prowadzenia Rachunku Klienta, 30 31

18 które stanowią ich część. Warunki dotyczące kart kredytowych nie mają zastosowania, jeżeli Usługa nie jest dostępna dla kart kredytowych lub jeżeli Klient nie posiada karty kredytowej Ulster Bank. W celu otrzymania szczegółowych informacji należy skontaktować się z oddziałem. Definicje Bank ( We, us, our ) oznacza Ulster Bank Ireland Limited. Klient ( You, Your ) oznacza osobę lub osoby w imieniu których prowadzony jest Rachunek, a w przypadku kart kredytowych - osobę posiadającą rachunek karty kredytowej w Banku. W przypadku posiadaczy Rachunków wspólnych, odniesienia do Klienta zawarte w niniejszych Warunkach obejmują obu współposiadaczy Rachunku razem i osobno. Rachunek ( Account ) oznacza Rachunek prowadzony w imieniu Klienta przez Bank. Hasła Dostępu ( Security Details ) oznaczają dane identyfikacyjne, kody i/ lub liczby uzgodnione przez Klienta i Bank i stosowane w procedurach bezpieczeństwa związanych z Rachunkiem. Upoważnienie 1. Klient upoważnia Bank do przyjmowania i realizowania dyspozycji Klienta oraz do wpłat na Rachunek(-ki) i wypłat z Rachunku(-ów) stosownych kwot, jeżeli transakcja została uwierzytelniona z wykorzystaniem procedury bezpieczeństwa wymaganej przez Bank. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może to mieć miejsce na Rachunku, którym w przeciwnym wypadku mogłyby dysponować dwie lub więcej osób. 2. Jeżeli Klient posiada Rachunek wspólny, Bank będzie realizował dyspozycje obu współposiadaczy, z zastrzeżeniem, że każdy z nich jest odpowiedzialny za wszystkie przeprowadzone transakcje i za spłatę zadłużenia na Rachunku Klienta. Procedura bezpieczeństwa 3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy Hasła Dostępu oraz przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec ich nieuprawnionemu lub oszukańczemu wykorzystaniu. 4. Klient nie może nikomu ujawniać Haseł Dostępu ani zapisywać Haseł Dostępu w sposób prowadzący do ich ujawnienia osobom trzecim. 5. Po wstępnej rejestracji lub zapisie Bank nie poprosi Klienta ani nie zleci nikomu poproszenia Klienta w swoim imieniu o ujawnienie pełnych Haseł Dostępu. W przypadku, gdy Klient otrzyma takie polecenie od jakiejkolwiek osoby (nawet jeśli posługiwać się ona będzie nazwą i logo Banku i stwarzać pozory wiarygodności), istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to próba oszustwa i Klient nie może pod żadnym pozorem podać takiej osobie Haseł Dostępu. Klient winien niezwłocznie powiadomić Bank o takim zdarzeniu. 6. W przypadku, gdy transakcja na Rachunku zostanie potwierdzona przy wykorzystaniu Haseł Dostępu i Usługi, a Klient następnie wykaże, że nie została przez niego autoryzowana, Klient nie ponosi odpowiedzialności za tę transakcję pod warunkiem, że zachował w tajemnicy Hasła Dostępu, działał z zachowaniem ostrożności i zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz nie działał w sposób oszukańczy. 7. Jeżeli Klient podejrzewa, że ktoś poznał jego Hasła Dostępu, musi niezwłocznie skontaktować się z Bankiem. Jeżeli Klient nie dopełni tego obowiązku, może ponieść odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje na Rachunku przeprowadzone przy pomocy Haseł Dostępu. 8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie zlecenia otrzymane przez Bank od chwili przejścia procedury bezpieczeństwa do chwili opuszczenia Usługi. Należy pamiętać, że powyższe obejmuje wszelkie błędy popełnione przy wprowadzaniu danych oraz dyspozycje przesłane przez osobę inną niż Klient, dlatego Klient nie powinien zostawiać bez nadzoru urządzenia za pomocą którego łączy się z Usługą, gdy jest zalogowanyna stronie Banku. 9. Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane w celach bezpieczeństwa i w celach szkoleniowych. Transakcje 10. Zlecenia przeprowadzenia transakcji na rachunkach bieżących i oszczędnościowych otrzymane przed godziną 13:30 w dniu roboczym są zwykle realizowane tego samego dnia. Z chwilą przekazania zlecenia Klient zostanie poinformowany, jeśli dyspozycja nie może zostać zrealizowana w tym samym dniu, lecz następnego dnia roboczego. Dyspozycje otrzymane poza powyższymi godzinami będą realizowane w następnym dniu roboczym. 11. Realizacja Usługi nie daje Klientowi prawa do przekroczenia salda Rachunku, chyba że do wysokości limitu kredytu w rachunku przyznanego przez Bank. 12. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje przeprowadzone za pośrednictwem Usługi i za spłatę zadłużenia wynikającego z wykorzystania Usługi. Opłaty 13. Bank zastrzega sobie prawo do obciążania Klienta opłatami za realizację Usługi, a Klient zobowiązuje się do uiszczania opłat za Usługę lub jej część. Szczegółowe informacje na temat nowych opłat i zmian w opłatach będą przekazywane na piśmie, sms-em lub em na co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie oraz będą dostępne na stronie internetowej Ulster Bank pod adresem Dostępność Usługi 14. Bank będzie dokładał wszelkich starań w celu zapewnienia Usługi, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie całości lub części Usługi z przyczyn niezależnych od Banku. Obejmuje to, w szczególności, zawieszenie Usługi wynikające z konserwacji i rozbudowy systemów Banku lub systemów osób trzecich zatrudnianych do wykonywania Usługi

19 Zmiana/ rozwiązanie Usługi 15. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w Usłudze i zobowiązuje się do wcześniejszego zawiadomienia Klienta o istotnych zmianach. 16. Bank może, jeżeli uzna to za odpowiednie dla Klienta lub ochrony Klienta, zawiesić, cofnąć lub anulować prawo do korzystania z Usługi lub jej części. W przypadku podjęcia takiego działania przez Bank Klient zostanie o nim poinformowany w najkrótszym możliwym terminie. Ponadto, Bank może zakończyć Usługę lub jej część w dowolnym czasie za powiadomieniem z rozsądnym wyprzedzeniem. 17. Klient może zrezygnować z abonamentu do korzystania z Usługi za powiadomieniem Banku. Zawiadomienie staje się skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Bank. 18. Niniejsze warunki oraz opłaty za Usługę mogą podlegać okresowym zmianom zgodnie z Warunkami prowadzenia Rachunku Klienta. F. Warunki ogólne Informacje na temat Klienta Prezentacja Banku Bank jest członkiem Grupy Royal Bank of Scotland (Grupa). Informacje o Grupie kapitałowej Banku można uzyskać wchodząc na stronę i klikając zakładkę Informacje o Banku lub dzwoniąc na numer telefonu lub na numer telefonu tekstowego Informacje w formie elektronicznej Jeżeli Klient skontaktuje się z Bankiem elektronicznie, Bank może zapisać identyfikator elektroniczny Klienta (np. adres IP lub numer telefonu) przekazywany przez dostawcę usług internetowych Klienta. Sposób wykorzystania i udostępniania informacji na temat Klienta Bank może wykorzystywać i udostępniać informacje dotyczące Klienta innym członkom Grupy w celu: - Bank uzyska na to zgodę Klienta; lub - Bank jest zobowiązany lub upoważniony do podjęcia takiego działania na mocy prawa; lub - informacje są ujawniane spółkom świadczącym usługi na rzecz Banku lub Klienta; lub - Bank może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. W celu realizacji usług, których zażądał lub zażąda Klient, może zajść konieczność przekazania informacji osobie świadczącej usługi dla Banku w innych krajach, w tym w krajach spoza Europejskiej Strefy Gospodarczej. Jeśli do tego dojdzie, Bank zapewni, aby osoba otrzymująca informacje na temat Klienta zobowiązała się objąć te informacje taką samą ochroną co Bank. Bank może okresowo zmieniać sposób wykorzystywania informacji o Kliencie. Jeżeli Bank uzna, że Klient nie mógł spodziewać się takiej zmiany, poinformuje o niej Klienta na piśmie. Brak sprzeciwu Klienta wobec zmiany w ciągu 60 dni oznacza zgodę na taką zmianę. Klienci pragnący posiadać kopię informacji, które Bank posiada na ich temat, mogą skontaktować się z oddziałem w celu pobrania Formularza Wniosku. Z tego tytułu może obowiązywać opłata. W celu aktualizacji informacji na swój temat należy skontaktować się z rodzimym oddziałem. Agencje informacji kredytowych i agencje ds. przeciwdziałania oszustwom W agencjach informacji kredytowych zostanie zarejestrowane powiązanie pomiędzy Klientem a współposiadaczem rachunku wspólnego lub osobą w zbliżony sposób powiązaną finansowo z Klientem tworząc powiązanie finansowe. Informacje na temat wszystkich stron będą uwzględniane w przyszłych wnioskach do momentu, gdy któraś z osób powiązanych złoży pozytywnie rozpatrzone zawiadomienie o zerwaniu powiązania finansowego w agencjach informacji kredytowych. Bank może okresowo przeszukiwać i przekazywać informacje (łącznie ze sposobem zarządzania rachunkiem przez Klienta i kwotą zaległości) agencjom informacji kredytowych, agencjom ds. przeciwdziałania oszustwom oraz Grupie w celu zarządzania rachunkiem Klienta i podejmowania dotyczących go decyzji. Informacje takie mogą być wykorzystywane przez innych kredytodawców w celu podjęcia decyzji na temat Klienta i osób powiązanych z nim finansowo. Bank może przekazać nazwy i adresy agencji, z którymi współpracuje, jeśli Klient będzie chciał uzyskać wgląd w posiadane przez nie informacje. W tym celu należy skontaktować się z oddziałem macierzystym. Agencje mogą pobierać opłaty z tego tytułu. - oceny ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego; - windykacji należności; - budowania relacji z klientami oraz tworzenia usług i systemów; - zapobiegania i wykrywania przestępstw. Informacje na temat Klienta obejmują informacje na temat przeprowadzonych transakcji. Bank nie ujawnia informacji na temat Klienta osobom spoza Grupy, z wyłączeniem sytuacji, w których: Pozostałe warunki ogólne Jeżeli Klient nie jest usatysfakcjonowany oferowanymi przez Bank produktami lub usługami, Bank ma procedurę reklamacyjną, z której Klient może skorzystać w celu rozstrzygnięcia takich kwestii. Klient pragnący złożyć reklamację proszony jest o kontakt z Bankiem. W tym celu może przesłać pismo na adres Ulster Bank, Group Centre George s Quay, Dublin 2 lub skontaktować się osobiście lub telefonicznie z najbliższym oddziałem

20 Jeżeli mimo przejścia procedury reklamacyjnej Klient jest nadal niezadowolony może zwrócić się do Rzecznika ds. Usług Finansowych celem rozstrzygnięcia reklamacji. W tym celu należy przesłać pismo na adres: Biuro Rzecznika ds.usług Finansowych Bureau, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 lub zadzwonić na linię LoCall: , Tel: , Faks: lub ie. Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane. Użytkownicy telefonów tekstowych proszeni są o wprowadzenie numeru Informacje są dokładne w momencie oddania ich do druku. Ulster Bank Ireland Limited jest zarejestrowany w Biurze Ochrony Danych Osobowych (Office if the Data Protection Commisioner). W celu obejrzenia kopii rejestracji zapraszamy na stronę Bank posiada autoryzację irlandzkiego Financial Services Regulatory Authority i podlega jego nadzorowi. Ulster Bank Ireland Limited. Zarejestrowany w Republice Irlandii pod numerem 25766, z siedzibą po adresem: Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Głównym przedmiotem działalności Ulster Bank Ireland Limited jest świadczenie usług bankowych, a głównym miejscem prowadzenia działalności jest Ulster Bank Group Centre, George s Quay, Dublin 2. Ulster Bank Ireland Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii w Companies Registration Office, Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1 pod numerem i licencjonowanym bankiem podlegającym nadzorowi Irish Fnancial Services Regulatory Authority P.O Box 9138, College Green Dublin 2. Numer VAT Ulster Bank Ireland Limited to IE/9/E/61585W

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie Zał nr. 3 douchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie nr. 86/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo