Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok"

Transkrypt

1 Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W /15 Koordynator mgr inż. Marian Strzała Prowadzący mgr inż. Marian Strzała Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Znajomość aktualnych przepisów i treści w zakresie BHP Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Zapoznanie studentów z aktualnymi problemami efekty kształcenia bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych. Skrócony opis kursu Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce. Podstawy współczesnej ergonomii. Bezpieczeństwo w pomieszczeniu pracy w oparciu o cybernetyczny układ człowiek-maszyna. Zagrożenia przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych. Pełny opis kursu 1. Podstawowe przepisy z zakresu BHP przy urządzeniach elektrycznych. 2. Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie BHP, Organy nadzoru. 3. Przyczyny wypadków, ocena zagrożeń, postępowanie w razie wypadku. 4. Działanie prądu na organizmy żywe /człowieka / 5. Napięcia: dotykowe, rażeniowe i krokowe. 6. Rodzaje osłon IP, ochrona przeciwporażeniowa podstawowa. 7. Ochrona przeciw porażeniowa dodatkowa przy urządzeniach n/n, i w/n, klasy ochronności urządzeń elektrycznych. 8. Układy bardzo niskich napięć SELV, PELV, FELV, Sprzęt ochronny: ochrony osobistej, izolacyjny; zasadniczy i pomocniczy, terminy badań. 9. Działanie pól elektromagnetycznych, hałasu, drgań, emisji substancji na organizmy żywe /człowieka/. 10. Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Ochrona pracy wymogi M.O.P. 11. Zasady ergonomii w optymalizacji pracy zmianowej 12. Przepisy eksploatacyjne w zakresie urządzeń elektrycznych /wymogi eksploatacyjne, instrukcje obsługi/. 13. Zagrożenia pożarowe od: urządzeń elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, strefy zagrożenia wybuchem,wymogi, oznaczenia. 14. Ratownictwo porażonych prądem elektrycznym, uwalnianie, pierwsza pomoc Gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych, środki gaśnicze. 15. Kolokwia. Literatura 1. Koradecka D. Tom 2 Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa Rączkowski B.: BHP w praktyce, Gdańsk Siwik A., Adamczyk K., Ptasiński L.: Laboratorium elektroenergetyki przemysłowej, Wyd. AGH Grabarczyk Z. Zagrożenia elektromagnetyczne 5. Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa Aktualny Kodeks Pracy i PN-EN, PN-IEC w zakresie urządzeń elektrycznych Uwagi

2 Nazwa kursu Technologia informacyjna Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 30 Koordynator mgr inż. Wojciech Kołodziejski Prowadzący mgr inż. Wojciech Kołodziejski Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne brak Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu technologii efekty kształcenia informacyjnej (TI). Nabycie umiejętności właściwego stosowania narzędzi TI do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji oraz ich upowszechniania. Wykształcenie umiejętności odpowiedniego doboru oprogramowania użytkowego w codziennej pracy inżynierskiej oraz możliwości wykorzystania sieci komputerowych. Rozwinięcie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników komputera oraz aspektów prawnych związanych z użytkowaniem komputera. Skrócony opis kursu TI jako nowa dziedzina wiedzy. Integracja technologii. Sprzęt a oprogramowanie. Komputery, ich cechy, podział, budowa, czynniki wydajności, architektury systemów procesorowych. Budowa procesorów i ich wydajność (MIPS, MFLOPS). Pamięć RAM, ROM. Urządzenia wejścia i wyjścia. Pamięci masowe, organizacja struktury danych w różnych systemach. Systemy operacyjne: podstawowe funkcje, przegląd. Oprogramowanie użytkowe: interfejs graficzny (GUI), edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przeglądarki internetowe, pakiety do obliczeń naukowych, programy CAD/CAE. Budowa i rozwój systemów komputerowych. Sieci komputerowe LAN i WAN, architektura klient i serwer, Intranet, Extranet, Internet, WWW, bezpieczeństwo przesyłania dachach; technologie dostępu szerokopasmowego xdsl, HSDPA. Usługi w sieciach - poczta elektroniczna, e-commerce. Bezpieczeństwo danych w sieci. Ergonomia w korzystaniu z komputera. Wybrane zagadnienia prawne (prawa autorskie). Pełny opis kursu 1. Komputer jako maszyna programowana. Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zasad przetwarzania informacji oraz budowy komputera. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zasadą funkcjonowania komputera zaproponowaną jeszcze w latach czterdziestych XX wieku przez znakomitego matematyka Johna von Neumanna oraz z podstawowymi informacjami o budowie komputera. 2. Czym jest system operacyjny? Wykład stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z systemami operacyjnymi przeznaczonymi dla komputerów PC. Obejmuje on omówienie podstawowych funkcji i cech oraz sposobu działania nowoczesnych systemów operacyjnych na poziomie ogólnym, bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły natury technicznej. W trakcie tego wykładu wprowadzam także niezwykle ważne pojęcie procesu i inne pojęcia związane z systemami operacyjnymi. Jedną z istotnych części tego wykładu jest przedstawienie w zarysie rozwoju systemów

3 operacyjnych na przestrzeni ostatnich 50 lat. 3. Pamięć a system operacyjny. Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem pamięcią komputera przez system operacyjny. Wprowadza on również kilka podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem pamięcią komputera, takich jak ochrona pamięci, pamięć wirtualna, stronicowanie i wymiana. 4. Problemy związane ze składowaniem danych. Wykład stanowi wprowadzenie w zagadnienia związane z wykorzystywaniem urządzeń składujących do przechowywania danych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami, związanymi ze składowaniem danych, takimi jak drzewo katalogowe, katalog, plik, system plikowy oraz ze sposobami organizacji danych w urządzeniach składujących. 5. Co to jest sieć komputerowa? Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych, ich klasyfikacji i działania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania sieci komputerowych oraz ich klasyfikacją ze względu na różne kryteria. 6. Warstwa fizyczna modelu OSI. Wykład jest poświęcony omówieniu zagadnień związanych z warstwą fizyczną modelu OSI. Omówione są w nim takie zagadnienia, jak sposoby kodowania danych z pomocą sygnałów fizycznych, rodzaje sygnałów i sposoby transmisji sygnałów, ponadto nieco uwagi poświęcone jest zestawianiu łączy z pomocą urządzeń komunikacyjnych i końcowych, a także omawione technologie szerokopasmowe, wykorzystywane do przesyłania danych z dużymi szybkościami. 7. Sieć lokalna i wspólny nośnik transmisji. W tym wykładzie omówione są podstawowe zagadnienia związane z lokalnymi sieciami komputerowymi. Przedstawione, główne problemy, jakie trzeba było rozwiązać, aby budowanie takich sieci było możliwe i omówione są najczęściej spotykane rozwiązania tych problemów. Przedstawione także najbardziej rozpowszechnione standardy wykorzystywane w lokalnych sieciach komputerowych, zarówno na poziomie warstwy fizycznej, jak i na poziomie warstwy łącza danych modelu OSI. 8. Model sieci rozległej i protokół IP. W tym wykładzie omówione są zagadnienia związane z tworzeniem sieci rozległych, a przede wszystkim problemy związane z tym, że sieci rozległe na ogół nie mają jednorodnej struktury. Przedstawione także rozwiązania tych problemów stosowane w praktyce oraz wprowadzony protokół IP, który jest obecnie jednym z najważniejszych standardów związanych z sieciami komputerowymi. Omówione zgodne z protokołem IP adresowanie węzłów sieci oraz tworzenie podsieci IP i strukturę pakietów IP, a także wykorzystywanie standardów odpowiadających warstwie łącza danych modelu OSI do przesyłania pakietów IP przez sieć. Na zakończenie poświęcone jest nieco miejsca na przedstawienie standardów używanych przy przesyłaniu pakietów IP przez łącza punkt-punkt. 9. IP i warstwa sieciowa modelu OSI. W wykładzie omówione są protokoły UDP i TCP, dzięki którym możliwa jest wymiana danych między indywidualnymi procesami, działającymi w ogólności na różnych węzłach sieci rozległej. Na zakończenie przedstawiam technikę NAT, która wprawdzie ma związek z

4 Literatura organizacją ruchu pakietów w sieci IP, lecz przy jej realizacji wykorzystywane są informacje związane z protokołami UDP i TCP. 10. Dlaczego węzłom sieci TCP/IP nadaje się nazwy? W wykładzie omówione są mechanizmy pozwalające na przypisywanie nazw węzłom sieci TCP/IP oraz na wyznaczanie adresów IP węzłów sieci na podstawie ich nazw i odwrotnie. Najwięcej miejsca poświęcone jest na omówienie systemu DNS, który spełnia szczególnie ważną rolę w Internecie, a na zakończenie wykładu opisana pokrótce usługa WINS wykorzystywana przede wszystkim w sieciach lokalnych, w których znajdują się komputery z systemami operacyjnymi Microsoft Windows. 11. Przegląd i omówienie niektórych systemów operacyjnych. W wykładzie omówiony jest system jednozadaniowy DOS oraz wielozadaniowe Windows i Linux, podstawowe komendy systemu znakowego, sposoby komunikacji sieciowej, nakładki systemowe. Omówiony panel sterowania i rejestry sytemu Windows. Obsługa i wygląd sytemu serwerowego Linux Fedora tryb znakowy i graficzny 12. Edytory tekstów MS Word. W wykładzie omówione są zalety komputerowego tworzenia tekstów, elementy topografii, formatowanie tekstu, ustawienia strony, nagłówka i stopki, tworzenie spisu treści, korespondencja seryjna, przypisy, edytor równań, numerowanie i wypunktowanie, projektowanie tabel, konwersje tekstu na tabele, znaczenie makra, przykłady tekstów np. List Motywacyjny, Życiorys itp. 13. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. W wykładzie omówiłem działania na komórkach, zasady adresowania adresowanie poprzez adres pola, opis i stosowanie wbudowanych funkcji m.in. iteracyjnych, rysowanie różnych typów wykresów, mechanizmy ochrony arkuszy, metody tworzenia formuł elementy języka Visual Basic for Apllications, zastosowanie arkusza w różnych działach nauki, makra przykłady. 14. Relacyjne bazy danych MS Access. W wykładzie omówiłem tworzenie tabel i relacje między nimi, przetwarzanie danych, sortowanie i indeksowanie bazy, tworzenie kwerend, prezentacja bazy za pomocą formularza, język SQL, raporty przykłady baz danych. 15. Usługi w sieciach informatycznych - informacja i komunikacja. W wykładzie przedstawione są podstawowe zasady i terminy związane z wykorzystaniem internetu i znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa ponadto Internecie, sposoby wyszukiwania informacji w sieci WWW stosując przeglądarkę stron WWW i dostępne narzędzia wyszukiwania, tworzenie zakładek do strony WWW, drukowanie stron WWW i rezultatów wyszukiwań, nawigowanie po stronach WWW w sieci oraz podstawowe zasady i terminy związane z pocztą elektroniczną ( ) wraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które wiążą się ze stosowaniem poczty elektronicznej, wykorzystanie oprogramowania do wysyłania i przyjmowania poczty elektronicznej oraz dołączania plików do listów elektronicznych, zarządzanie folderami w programach pocztowych. 1. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003) 2. T. Parker, M. Sportack, TCP/IP. Księga eksperta (Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2000). 3. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci (Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa, 1996). 4. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe (Wydawnictwo

5 Uwagi Helion, Gliwice, 2004). 5. S. Spainbour, V. Quercia, Webmaster - podręcznik administratora (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1997). 6. J. Niederst, HTML. Leksykon kieszonkowy (Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2000). Zwięzły opis standardu HTML. 7. AE. Frisch, Windows NT - administracja systemu (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998). 8. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w UNIXIE i Internecie (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1997). 9. M. Kutyłowski, W.-B. Stothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych (Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa, 1998). 10. M. Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta (Wydawnictwo Helion, Gliwice, 1999). 11. S. M. Ballew, Zarządzanie sieciami IP za pomocą ruterów Cisco (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998). 12. A. Neibauer, Domowe sieci komputerowe (Wydawnictwo RM, 2000). 13. D. P. Bovet, M. Cesati, LINUX kernel (Wydawnictwo RM, Warszawa 2001). 14. A. Silberschatz, P. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych (WNT, 2000) 15. A.Niederliński, Mikroprocesory, mikrokomputery, mikrosystemy (WSiP 1987). 16. M. Minasi, Czy król jest nagi? Windows 95 (Helion, 1997). 17. J. Rafa, MS-DOS dla dociekliwych (Lynx-SFT, 1993). 18. Przetwarzanie tekstów, A. Mazur; Wydawnictwo KISS, Arkusze kalkulacyjne, R. Lenert; Wydawnictwo KISS, Bazy danych, D. Przygodzki; Wydawnictwo KISS, Użytkowanie komputerów, Z. Nowakowski; Wydawnictwo naukowe PWN SA, Maciej M. Sysło (1997): Algorytmy. WSiP, Warszawa.

6 Nazwa kursu Wychowanie fizyczne I/II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 2 (1+1) Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I i II Typ zajęć/ liczba godzin C / 60 Koordynator Kierownik Studium Wychowania Fizycznego Prowadzący mgr Janina Mróz mgr Przemysław Markowicz Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne brak Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Cele dydaktyczne: wszechstronne przygotowanie studentów do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez: harmonijny rozwój organizmu, kształtowanie psychomotoryki, kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, artystycznej, służącej pomnażaniu zdrowia. Wyposażenie studentów w zasób niezbędnej wiedzy do podejmowania samodzielnych zadań na rzecz prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kształtowanie pozytywnej postawy względem własnego ciała i kultury fizycznej. Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien: opanować podstawowe umiejętności i wiadomości z zakresu różnych dyscyplin sportu, umieć je zaadoptować na potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, przestrzegać podstawowych zasad higieny życia codziennego. Skrócony opis kursu Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami z zakresu różnych dziedzin kultury fizycznej Pełny opis kursu Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: ćwiczenia przy muzyce i do muzyki aerobik, elementy stretchingu, ćwiczenia z przyborami(piłki, skakanki, ławeczki, drabinki). Zabawy i gry ruchowe. Piłka siatkowa - doskonalenie techniki podstawowej: odbicia, zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie. Doskonalenie taktyki: ustawienie i zastosowania prostych zagrań taktycznych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. Piłka koszykowa - doskonalenie techniki podstawowej: rzuty, kozłowanie, poruszania się w ataku i obronie, zasłony. Doskonalenie taktyki podstawowej: współpracy w dwójkach, trójkach z wykorzystaniem zasłon, obrona każdy swego i strefowa. Z zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. Piłki nożna - doskonalenie techniki podstawowej: przyjęcia, podania, prowadzenie piłki, uderzenia na bramkę, różne formy gry uproszczonej, gra właściwa. Przepisy gry. Unihock - nauka i doskonalenie techniki gry: prowadzenie piłki, przyjęcie i podanie, strzał na bramkę, zwody, dryblingi. Taktyka obrony: poruszanie się, ustawienie, blokowanie strzałów, odbieranie piłki przeciwnikowi. Taktyka ataku: ustawienie, współpraca w 2 i 3, rozgrywanie akcji 1:1, 2:1, 2:2, 3:2. Przepisy gry. Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej,

7 Literatura Uwagi doskonalenie gry deblowej - współzawodnictwo. Zabawy i gry terenowe. Ćwiczenia siłowe siłownia, atlas kształtowanie siły ogólnej.

8 Nazwa kursu Kod kursu Kod ERASMUSA Przedmiot humanistyczny I Ekologia i ochrona środowiska Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja /I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 30 Koordynator dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska Prowadzący dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne brak Język wykładowy Polski /Angielski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Uwrażliwienie na problemy ekologiczne powodowane przez współczesną technikę. Zapoznanie z wymogami prawnymi i technikami ochrony środowiska stosowanymi w przemyśle. Poznanie wzajemnych koniecznych powiązań (i możliwych korzyści) ze współpracy między naukami przyrodniczymi a technicznymi. Skrócony opis kursu Antropogenizacja środowiska naturalnego. Zarządzanie środowiskiem. Gospodarka ekologiczna. Zagrożenia środowiskowe: promieniowanie, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne, toksyczne substancje organiczne. Techniki i technologie przemysłowe służące ochronie środowiska. Odzysk i recykling odpadów elektronicznych. Komunikacja środowiskowa. English: Antropogenization of natural ecosystems. Environmental management. Environmental impacts: radiation, heavy metals, persistent organic pollutants, other toxic organic substances. Industrial techniques and technologies for environmental protection. Recycling of electronics wastes. Environmental communication. Pełny opis kursu 1. Antropogenizacja środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony środowiska. Gospodarka ekologiczna. 2. Zagrożenia środowiskowe: substancje zubożające warstwę ozonową, promieniowanie UV. 3. Ochrona wód. Oczyszczanie ścieków. 4. Toksyczne i niebezpieczne substancje. Kumulacja, biomagnifikacja. 5. Metale ciężkie. Szkodliwy wpływ na organizmy. Różna wrażliwość na pierwiastki metaliczne roślin, zwierząt, ludzi. 6. Ochrona siedlisk. 7. Zagrożenia dla zwierząt ze strony konstrukcji inżynierskich. Przykłady popełnianych błędów i jak je naprawić. 8. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (ang. POP) i inne toksyczne związki organiczne. 9. Odpady elektroniczne. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu. 10. Zastosowanie techniki w naukach przyrodniczych (w tym: promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, infradźwięki, ultradźwięki, techniki radarowe, radiowe, GPS) 11. Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku. 12. Komunikacja środowiskowa: wydawanie dźwięków, echolokacja, bioluminescencja, feromony, narządy elektryczne. Przykłady i znaczenie wydawanych sygnałów przez zwierzęta.

9 Literatura Uwagi 13. Czysta energia, najlepsze dostępne technologie, proekologiczne źródła energii odnawialnej. 14. Zasady zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. 15. Test zaliczeniowy 1. LEWANDOWSKI Witold. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT Warszawa LEDWOŃ Krystian. Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery. PWN. Warszawa, Wrocław JAMROŻY Grzegorz, Klucze do oznaczania kręgowców i niektórych oznak ich bytowania. AR Kraków SCHMIDT- NIELSEN Knut Fizjologia Zwierząt - różne wydania 5. O NEIL Pete, Chemia środowiska WN PWN Warszawa Wrocław. różne wydania. 6. Kryteria zdrowotne środowiska t. 160 Promieniowanie nadfioletowe. IMP, Łódź ANIOŁCZYK (red.) Pola elektromagnetyczna. Źródła, oddziaływanie, ochrona. IMP Łódź 2000.

10 Nazwa kursu Matematyka I Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 9 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 60, C / 60 Koordynator dr Jerzy Stochel Prowadzący dr Jerzy Stochel Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Egzamin Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Podstawy matematyki z zakresu szkoły średniej Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem efekty kształcenia matematycznym. Skrócony opis kursu Wielomiany. Funkcje wymierne. Logika. Zbiory. Ciągi. Granice ciągów. Granice funkcji. Ciągłość funkcji. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne. Funkcje trygonometryczne. Funkcja. Pochodna funkcji. Badanie funkcji. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona Riemanna. Całki niewłaściwe. Metryki. Normy. Szeregi liczbowe. Szeregi funkcyjne i potęgowe. Pełny opis kursu Wielomiany (2 godz.) Wzory skróconego mnożenia. Wzór Newtona. Silnia i symbole Newtona. Równanie kwadratowe. Równania wielomianowe i jego pierwiastki wymierne. Nierówności wielomianowe. Funkcja wielomianowa. Funkcje wymierne (2 godz.) Wyrażenia wymierne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Homografia. Logika. Zbiory (2 godz.) Rachunek zdań. Formuły zdaniowe. Kwantyfikatory. Działania na zbiorach. Zbiory definiowane przez funkcje wymierne. Ciągi. Granice ciągów (2 godz.) Pojęcie ciągu. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Granica ciągu. Twierdzenia o granicach ciągów. Granice funkcji. Ciągłość funkcji (4 godz.) Definicja granicy funkcji. Twierdzenia o granicach funkcji. Granice Jednostronne. Ciągłość funkcji. Typy nieciągłości. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne (2 godz.) Definicje, wykresy. Równania i nierówności potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne. Liczba naturalna. Logarytm naturalny. Funkcje trygonometryczne (2 godz.) Definicje, wykresy i wzory trygonometryczne. Równania i nierówności trygonometryczne. Funkcja (4 godz.) Iloczyn kartezjański zbiorów. Układ współrzędnych. Dziedzina funkcji. Składanie funkcji. Operacje na funkcjach. Funkcja odwrotna. Funkcje okresowe. Funkcje parzyste i nieparzyste. Funkcje rosnące i malejące. Ekstrema lokalne i globalne. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Pochodna funkcji (4 godz.) Definicja pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Pochodne funkcji elementarnych. Pochodna z sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu i złożenia funkcji. Reguła d Hospital a. Pochodne wyższych rzędów. Badanie funkcji (6 godz.) Asymptoty funkcji. Badanie monotoniczności, wypukłości i ekstremów funkcji za

11 Literatura Uwagi pomocą pochodnej. Twierdzenia o wartości średniej. Badanie funkcji. Zastosowanie badania funkcji do lokalizacji rozwiązań równań algebraicznych. Znajdowanie wartości przybliżonych funkcji. Całka nieoznaczona (10 godz.) Definicja całki nieoznaczonej. Całki elementarne. Całkowanie przez części. Całkowanie przez podstawianie. Całki wymierne. Całki niewymierne. Całki trygonometryczne. Inne metody całkowania. Całka oznaczona Riemanna (8 godz.) Definicja całki Riemanna. Interpretacja geometryczna i fizyczna.całki oznaczonej. Zastosowania całki oznaczonej do liczenia pól, długości łuków, objętości i powierzchni brył obrotowych opisanych we współrzędnych klasycznych, parametrycznych i biegunowych. Funkcje niecałkowalne w sensie Riemanna Całki niewłaściwe (2 godz.) Definicje całek niewłaściwych. Zastosowanie całek niewłaściwych do liczenia wielkości pozornie nieograniczonych. Metryki. Normy (2 godz.) Definicja metryki i normy. Ciągi Cauchy ego. Przestrzenie zupełne. Przestrzeń Banacha. Iloczyn skalarny i związek z normą. Przestrzeń Hilberta. Zbieżność punktowa i jednostajna ciągu funkcji. Szeregi liczbowe (2 godz.) Szereg geometryczny. Definicja szeregu liczbowego. Zbieżność szeregu. Kryteria zbieżności. Szeregi Dirichleta. Szeregi naprzemienne i ich zbieżność. Zbieżność bezwzględna. Szeregi funkcyjne i potęgowe (6 godz.) Definicja szeregów funkcyjnych i potęgowych. Zbieżność szeregów funkcyjnych i potęgowych. Promień zbieżności szeregu potęgowego. Kryteria zbieżności i sposoby wyliczania promienia zbieżności. Twierdzenie Taylora. Rozwijanie funkcji w szeregi potęgowe. Wyliczanie sum szeregów liczbowych. 1. N.Dróbka, K.Szymański, Matematyka. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Klasy 1-3. WSiP różne wydania. 2. W.Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2008

12 Nazwa kursu Fizyka I Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 7 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 45, C / 30 Koordynator prof. dr hab. Lidia Maksymowicz Prowadzący prof. dr hab. Lidia Maksymowicz, dr Halina Bińczycka Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Egzamin Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Podstawy fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; umiejętność pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych; opisu pól elektrycznych i magnetycznych statycznych i zmiennych; obliczania parametrów ruchu falowego w wolnej przestrzeni. Skrócony opis kursu Oddziaływania fundamentalne. Mechanika kinematyka, dynamika punktu materialnego, siły bezwładności, zderzenia ciał, zasady zachowania, grawitacja, energia kinetyczna, energia potencjalne. Transformacja Lorentza, elementy szczególnej teorii względności. Ruch drgający i falowy. Fale akustyczne równania akustyki, parametry ośrodka, impedancja falowa. Termodynamika kinetyczna teoria gazów, ciepło, praca, energia wewnętrzna, entropia, procesy odwracalne i nieodwracalne, przejścia fazowe. Optyka promieniowanie świetlne, elementy optyki geometrycznej, dyspersja, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja światła, holografia. Pole elektrostatyczne źródła pola, prawo Coulomba, prawo Gaussa, potencjał elektrostatyczny, pojemność elektryczna. Pole magnetyczne źródła pola, prawo Biot- Savarta, prawo Ampere a. Elektromagnetyzm: prawo indukcji Faraday a, równania Maxwella w próżni i ośrodkach materialnych (polaryzacja, magnetyzacja, zespolona przenikalność elektryczna). Zasada zachowania energii w polu elektromagnetycznym, wektor Poyntinga. Podstawy propagacji promieniowania fala płaska w ośrodku bezstratnym i stratnym, współczynnik propagacji, polaryzacja fali, warunki brzegowe, padanie fali elektromagnetycznej na granicę dwóch ośrodków, dipol elektryczny, polaryzacja materii Pełny opis kursu Wprowadzenie (1godz.) Oddziaływania fundamentalne: grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne jądrowe, słabe Założenia mechaniki klasycznej (2 godz.) Przestrzeń Euklidesowa, prawa Newtona, układy inercjalne, prawo grawitacji, transformacja Galileusza: transformacja współrzędnych, prędkości, przyspieszenia, wykazanie inercjalności układów oraz spełnienia zasady zachowania pędu. Praca, energia (1godz) Definicja pracy, energia kinetyczna, praca wykonana przez siły zachowawcze, energia potencjalna, relacja między siłą zachowawczą i siłą potencjalną gradient, stan równowagi trwałej, siła grawitacyjna siła zachowawcza

13 Ruch harmoniczny (2 godz) Droga w ruchu harmonicznym, prędkość, przyspieszenie, siła. Graficzna interpretacja wychylenia w ruchu harmonicznym, wektor wirujący. Energia kinetyczna, potencjalne w ruchu harmonicznym, zasada zachowania energii: wzór, wykres. Ruch anharmoniczny Szczególna teoria względności (5 godz.) Zasada niezmienniczości prędkości światła, doświadczenie Michelsona- Morleya. Transformacja Lorentza(TL) dla układów inercjalnych: założenia, transformacja czasu, transformacja współrzędnych, transformacja odwrotna. Zasada korespondencji Bohra. Konsekwencje TL : kontrakcja przestrzeni, dylatacja czasu. Transformacja prędkości, pęd i masa relatywistyczna, siła relatywistyczna, energia kinetyczna, energia masy spoczynkowej. Energia całkowita. Ruch falowy (6 godz) Definicja zaburzenia, ilustracja, procesy odwracalne ogólne równanie fali, wielkości występujące w w ruchu falowym: wzory, definicje. Prędkość grupowa, prędkość fazowa. Przykład propagacja zaburzenia w pręcie, odkształcenia sprężyste, prawo Hooke a. Wielkości od których zależy prędkość fali sprężystej. Fala akustyczna: propagacja zaburzenia w kolumnie gazu, prawa opisujące własności gazu, wielkości, od których zależy prędkość fali akustycznej. Zjawiska akustyczne, definicja podstawowych parametrów, próg bólu, próg słyszalności, echo, pogłos, efekt Dopplera, fale naddźwiękowe. Źródła synchroniczne, dyfrakcja dwóch źródeł synchronicznych, wyliczanie różnicy dróg optycznych oraz amplitudy, interferencja konstruktywna, interferencja destruktywna. Interferencja N źródeł synchronicznych, graficzna metoda wyliczania amplitudy wypadkowej w funkcji kąta obserwacji, antena kierunkowa. Dyfrakcja, graficzna metoda wyliczania amplitudy wypadkowej, zdolność rozdzielcza Reyleigh a Pole elektryczne (6) Siła Culomba, ładunek elektryczny, natężenie pola, potencjał, strumień pola. Prawo Gaussa: pole elektryczne naładowanej kuli, sfery, nieskończonej płaszczyzny, nieskończenie długiego pręta,dipol elektryczny potencjał, natężenie pola elektrycznego. Polaryzacja materii, wektor przesunięcia elektrycznego polaryzacja elektronowa, substancje polarne, ferroelektryki pętla histerezy. Pole magnetyczne (5 godz.) Cząstka naładowana w polu magnetycznym siła z jaką pole B działa na cząstkę. Siła z jaka pole B działa na uporządkowany ruch cząstek naładowanych prąd, wektor gęstości prądu. Prawo Ampera-Laplace a, pole magnetyczne przewodnika z prądem, graficzna ilustracja do wyliczenia tego pola, formuła Biota-Savarta. Oddziaływanie dwóch równoległych przewodników z prądem, definicja Ampera. Pole magnetyczne pojedynczego ładunku w ruchu, relacja między polem elektrycznym pojedynczego ładunku i jego polem magnetycznym, gdy ładunek jest w ruchu, dominacja pola elektrycznego. Elektromagnetyzm, zasada względności. Efekt Halla wyznaczanie gęstości nośników prądu. Matematyka pół wektorowych (2 godz.) Gradient funkcji skalarnej, dywergencja funkcji wektorowej strumień pola wektorowego, twierdzenie Gussa, różniczkowe prawo Gaussa, rotacja funkcji wektorowej, krążenie pola wektorowego, twierdzenie Stokes a, drugie pochodne pól wektorowych, potencjał

14 Literatura Uwagi skalarny (pole E), potencjał wektorowy (pole B). Pole elektromagnetyczne (6godz) Krążenie pole E, siła elektromotoryczna, prawa Kirchhoffa krążenie pola B, siła magnetomotoryczna, prawo Ampera. Prawa stycznych pół E i B cechy tych pól. Doświadczenie Faraday a, relacja Między zmiennym w czasie strumieniem pola B i wyidukowanym polem E, postać całkowa i różniczkowa. Zasada zachowania ładunku dla przypadku dynamicznego, podstawowe prawa, z których należy korzystać. Relacja między zmiennym w czasie strumieniem pola E i wyindukowanym polem B, postać całkowa i różniczkowa, prawo Ampera- Maxwella. Teoria elektromagnetyzmu zapisana w postaci czterech praw Maxwella, postać całkowa i różniczkowa Zastosowanie równań Maxwella (5 godz) Doświadczenie Hertza pole elektromagnetyczne propaguje jak fala w próżni z prędkością światła. Korzystając z równań Maxwella wykazać,że pole E i B propaguje w przestrzeni zgodnie z równaniem fali. Relacja między prędkością fali elektromagnetycznej a stałymi ośrodka. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Energia przenoszona przez falę elektromagnetyczną, wektor Poyntinga, relacja między modułem wektorem Poyntinga i natężeniem fali elektromagnetycznej. Zachowanie się fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków w oparciu o równania Maxwellla, załamanie światła. Polaryzacja światła- fali elektromagnetycznej: polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna. Kondensator w polu elektrycznym o dużej częstotliwości: pole magnetyczne miedzy okładkami kondensatora, poprawki do pola elektrycznego, funkcja Bessela, wnęka rezonansowa zastosowanie. Przykłady (2godz) Indukcyjność obliczanie dla solenoidu, obwód LRwyliczanie prądu, zależność napięcia od stałych czasowych obwodu, energia potencjalne w obwodzie, moc związana z przekazem energii, przykłady II prawo Kirchhoffa, rezystancja zastępcza dla szeregowego i równoległego połączenia rezystorów, obwody RC Lasery (2godz) Einstein-stymulowana emisja promieniowania układu atomów, rozkład Boltzmanna, emisja spontaniczna, dwupoziomowy układ kwantowy, metody otrzymywania inwersyjnego obsadzenia poziomów- pompowanie optyczne, bezpośrednie wzbudzenie elektronem, nieelastyczne zderzenia atom-atom. Układ trój i czteropoziomowy przejścia laserowe, przejścia bezpromieniste. Rezonatory laserowe. Holografia, hologram przedmiotu przeźroczystego i nieprzeźroczystego 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, tom I IV, PWN W-wa C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN różne wydania 3. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN W-wa. 4. F.S. Crawford, Fale, PWN różne wydania 5. Strona www:

15 Nazwa kursu Metodyka i techniki programowania I Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 30, L / 30 Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda Prowadzący prof. dr hab. inż. Jan Duda mgr inż. Łukasz Mik Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie Laboratorium Zaliczenie z oceną Egzamin Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Znajomość podstaw informatyki, Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: nabycie efekty kształcenia umiejętności algorytmizacji problemów; rozumienie mechanizmów komputerowej realizacji algorytmów oraz sposobów kodowania i udostępniania danych; rozumienie zasad implementacji algorytmów w językach programowania; nabycie biegłej umiejętności tworzenia programów strukturalnych w środowiskach programistycznych w wybranym języku programowania, nabycie umiejętności kodowania bitowego i konwersji kodów. Skrócony opis kursu Wykład: Zasady algorytmizacji problemów: Pojęcie algorytmów i sposoby ich przedstawiania, zasady komputerowej realizacji algorytmów. Dane i ich komputerowe reprezentacje Rodzaje języków programowania: Zasady implementacji algorytmów w językach programowania, podstawowe konstrukcje języków algorytmicznych. Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania. Język C: Język C jako przykład języka strukturalnego. Laboratorium: Opanowanie umiejętności pracy w zintegrowanych i niezintegrowanych środowiskach programistycznych. Implementacja wybranych algorytmów w jezyku C. Pełny opis kursu Wykład: Zasady algorytmizacji problemów (razem 4 godz.): Pojęcie algorytmu, przykładowe algorytmy i sposoby ich przedstawiania, algorytmy przeszukiwania i sortowania - zastosowanie strategii dziel i rządź (3 godz.). Zasady komputerowej realizacji algorytmów (dane i adresy, rejestry, rozkazy i tryb ich wykonywania, urządzenia zewnętrzne, rola systemu operacyjnego), dane i ich komputerowe reprezentacje: pojęcie typu danych i statusu pamięci (1 godz.). Ogólne zasady programowania i rodzaje języków algorytmicznych (razem 4 godz.): Zasady implementacji algorytmów w językach programowania: podstawowe elementy i konstrukcje języków algorytmicznych (słowa kluczowe, operatory, nazwy, instrukcje, pętle, funkcje) (1 godz.). Tryb przetwarzania kodu programu, kompilacja i łączenie, pliki źródłowe, binarne i wykonywalne (1 godz.). Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania: zarys historii programowania, języki proceduralne, obiektowe. interpretowane, kompilowane, mieszane; języki skryptowe, imperatywne, deklaratywne (1 godz.). Edycja wersji źródłowej rola stylu programowania, diagnostyka

16 poprawności syntaktycznej, debugging, podstawowe zasady niezawodnego programowania (1 godz.). Język C jako przykład języka strukturalnego (razem 17 godz.). Zasady programowania w języku C: struktura pliku źródłowego i programu (deklaracje, bloki, instrukcje, zasięg globalności nazw, komentarze) (1 godz.). Definicje obiektów języka C: typy standardowe, rzutowanie typu, typy definiowane, rozmiar obiektu, struktura instrukcji deklarujących i ich miejsce w kodzie (1 godz.). Podstawowe operacje preprocesora, rola plików nagłówkowych i ich dołączanie, stałe symboliczne (2 godz). Obiekty języka C: stałe, zmienne proste, tablice, łańcuchy znaków, struktury danych, funkcje (3 godz.). Zmienne wskaźnikowe, operacje na wskaźnikach, wskaźniki a tablice (1 godz). Operatory i kolejność wykonywania operacji (1 godz.). Konstrukcje algorytmów w języku C: wyrażenia arytmetyczne, logiczne, bitowe, instrukcje sterujące, pętle zalecenia programistyczne związane z niezawodnością (2 godz.). Operatory bitowe i wykorzystanie informacji bitowo-znaczących, pola bitowe struktur (2 godz.). Funkcje: przekazywanie danych do funkcji i wyników funkcji, rola prototypu funkcji, wskaźniki do funkcji, funkcje ze zmienną listą parametrów (2 godz.). Rekurencja i typy programów rekurencyjnych (1 godz.). Makra, funkcje a makra zalety i wady wykorzystywania makr, przykłady (1 godz.). Biblioteki języka ANSI C (razem 5 godz.), Operacje wejścia i wyjścia: funkcje czytania znaków i łańcuchów znakowych, specyfikacje formatu (1 godz.), operacje wejścia/wyjścia w pamięci operacyjnej i na plikach dyskowych (konwersja danych, pliki znakowe i binarne, niezawodność operacji na plikach) (2 godz). Zasady programowania interakcji z użytkownikiem: niezawodne wprowadzanie danych z klawiatury; interfejsy graficzne (2 godz.). Laboratorium Ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w oparciu o kompilator języka C z pakietu Borland C++ Builder. Program zajęć (każde ćwiczenie to 2 godz. lekcyjne ): 1. Wprowadzenie: schematy blokowe algorytmów, zapoznanie ze środowiskiem kompilatora Borland C++ Builder, kompilowanie i uruchamianie pierwszego programu. 2. Programowanie w środowisku niezintegrowanym (edytor tekstowy, kompilator, linker, budowa makr ułatwiających przygotowanie programu).. 3. Podstawowe operacje w języku C związane z wyświetlaniem i wczytywaniem zmiennych - biblioteka stdio.h. Zasady usuwania błędów syntaktycznych i testowania oprogramowania (wykorzystanie debuggerów) 4. Instrukcje warunkowe, podstawowe operatory logiczne. 5. Pętle implementacja pierwszego algorytmu w języku C. 6. Pętle zagnieżdżone. 7. Kolokwium 8. Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Sortowanie - wykorzystanie metody dziel i rządź 9. Wskaźniki., łańcuchy znaków - biblioteka string.h 10. Funkcje. 11. Rekurencja. 12. Struktury. 13. Operacje na plikach. 14. Kodowanie bitowe informacji, konstrukcja przykładowych makr. 15. Kolokwium.

17 Literatura Uwagi Podstawowa: 1. N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002B. 2. W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT Warszawa 1992; 3. K.A.Barklay, ANSI C Problem Solving an Programming, Printice Hall, 1990 Pomocnicza: 1. D. van Tessel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989; 2. W.Duch: Fascynujący świat komputerów, Wyd. Nakom, Poznań 1997, Przydatne liniki internetowe )

18 Nazwa kursu Teoria obwodów I/II Kod kursu Kod ERASMUSA Instytut Politechniczny Jednostka Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 10(5+5) Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I i II Typ zajęć/ W / 60, C / 60 liczba godzin Koordynator dr inż. Stanisław Krupa Prowadzący dr inż. Stanisław Krupa Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie z oceną sem. I/ Zaliczenie sem. II Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Egzamin sem. II Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Opanowanie podstawowych pojęć i twierdzeń teorii obwodów oraz umiejętności analizy liniowych obwodów analogowych. Obwody w stanie ustalonym z pobudzeniem stałym i sinusoidalnym. Skrócony opis kursu Wykład ; semestr I : przemiany energetyczne w układach elektrycznych, sygnały elektryczne i ich jednostki, elementy obwodu elektrycznego : dwu i wielokońcówkowe, liniowe i nieliniowe, stacjonarne i niestacjonarne, prawa Kirchhoffa, Obwody prądu stałego; równania obwodów, zasada superpozycji, twierdzenia pomocnicze, metody analizy, bilans mocy, elementarne obwody nieliniowe, sinusoidalny stan ustalony w obwodach elektrycznych, analiza prostych obwodów w dziedzinie czasu. Semestr II : obwody prądu sinusoidalnego ; metoda symboliczna, impedancje, admitancje, transmitancje zespolone, moc prądu sinusoidalnego rezonans w obwodach elektrycznych, przebiegi odkształcone w obwodach elektrycznych, szereg Fouriera, moc w obwodach prądu okresowego. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych, metoda klasyczna, przekształcenie Laplace a, czwórniki: równania czwórników, schematy zastępcze i parametry czwórników, Własności transmisyjne obwodów liniowych, charakterystyki częstotliwościowe, układy o stałych rozłożonych, ogólna charakterystyka metod rozwiązywania obwodów nieliniowych, zastosowanie programu MULTISIM wer.2001 w nauczaniu teorii obwodów. Ćwiczenia : Utrwalanie pojęć, definicji, metod, rozwiązywanie podanych zadań będących ilustracją treści wkładów. Ocena nabytych umiejętności. Pełny opis kursu Wykład : Semestr I : przemiany energetyczne w układach elektrycznych, oznaczenia wielkości obwodowych, strzałki zwrotu prądów i napięć, moc, źródła napięcia, źródła prądu, ŹNSN, ŹNSP, ŹPSN, ŹPSP, elementy R, L, C,, elementy L sprzężone,, różnicowy wzmacniacz operacyjny, elementy liniowe nieliniowe, parametry statyczne i dynamiczne, elementy stacjonarne, niestacjonarne, quasistacjonarność, wielowrotniki, postulaty Kirchhoffa, obwody prądu stałego, równania obwodów, metoda prądów gałęziowych, dzielniki napięcia i prądu, metoda transfiguracji, zasada superpozycji, twierdzenia ; o źródle zastępczym, o kompensacji, o wzajemności, o zmianie oporności gałęzi, metoda napięć węzłowych, prądów oczkowych, bilans mocy, dopasowanie odbiornika do

19 źródła energii. Analiza elementarnych obwodów nieliniowych. Sygnały okresowe, wartości maksymalne, skuteczne, średnie, Sinusoidalny stan ustalony w obwodach elektrycznych. Semestr II : metoda symboliczna, wykresy wskazowe, zespolone: impedancja, admitancja, transmitancja, stosowanie twierdzeń i metod do analizy obwodu, obwody ze sprzężeniami magnetycznymi, moc dla przebiegów sinusoidalnych, obwody rezonansowe, obwody trójfazowe. Elementy nieliniowe w obwodach o przebiegach sinusoidalnych. Przebiegi odkształcone w obwodach elektrycznych, szereg Fouriera, analiza obwodów przy przebiegach odkształconych, moc dla przebiegów odkształconych. Elementy nieliniowe w obwodach prądu odkształconego. Własności transmisyjne obwodów elektrycznych, charakterystyki częstotliwościowe. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych, komutacja, metoda klasyczna, przekształcenie Laplace a, immitancje operatorowe, analiza obwodów pierwszego i drugiego rzędu, funkcja przejścia obwodu. Zastosowanie programu MULTISIM wer w nauczaniu teorii obwodów. Literatura Uwagi 1. J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy teorii obwodów. t. 1 3, Warszawa J. Szabatin, E, Śliwa : Zbiór zadań z teorii obwodów, cz. 1 i 2, WPW, Warszawa S. Bolkowski : Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa P. Horowitz, W. Hill : Sztuka elektroniki. WKŁ Warszawa 2006.

20 Nazwa kursu Kod kursu Kod ERASMUSA Język obcy Lektorat języka angielskiego Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011 sem. II Typ zajęć/ liczba godzin Ćwiczenia / 30 Koordynator Dyrektor Instytutu Humanistycznego Prowadzący mgr Marcin Głodzik Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Pre-intermediate średnio-zaawansowany niższy; Intermediate średnio-zaawansowany Wymagania wstępne Zaliczenie testów sprawdzających - 2 w pierwszym i 3 w drugim semestrze (testy gramatyczno-leksykalne oraz z umiejętności mówienia w j. angielskim), obecność i aktywny udział w zajęciach, odrabianie zadań domowych, przygotowanie do zajęć. Język wykładowy Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Skrócony opis kursu Angielski Poziom pre-intermediate: po zakończeniu nauki na tym poziomie student będzie rozumiał w oparciu o tekst/nagranie oraz umiał prowadzić rozmowę na tematy dotyczące go bezpośrednio i typowych sytuacji życiowych, a także, choć w stopniu bardziej ograniczonym na tematy bardziej abstrakcyjne jak np. plany i przewidywania na przyszłość, różne aspekty życia w społeczeństwie i środowisku prywatno-zawodowym, relacje międzyludzkie, przyroda, zwyczaje, rozwiązywanie problemów, szeroko rozumiana działalność człowieka i jej konsekwencje, praca i jej wpływ na życie człowieka. Student będzie potrafił opisywać działania w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz wyrażać ich cel, konieczność, prawdopodobieństwo, skutek, opisywać swoje wrażenia, wysuwać propozycje, przedstawiać opinie. Student na tym poziomie utrwali i rozwinie zagadnienia gramatyczne i słownictwo z niższego poziomu oraz pozna nowe z zakresu pre-intermediate (wg Common European Framework of Reference poziom A2-->B1) Poziom intermediate: Po zakończeniu nauki na tym poziomie zaawansowania, student będzie umiał prowadzić rozmowę na większość tematów ogólnych i niektórych specjalistycznych w sposób klarowny przy użyciu bardziej zaawansowanych form językowych m.in. co do zagadnień wymienionych w poziomie pre-intermediate oraz nowych, często o charakterze abstrakcyjnym. Student będzie potrafił zrozumieć teksty i nagrania na poziomie intermediate oraz zainicjować i poprowadzić rozmowę, kierować jej przebiegiem, wyrażać płynnie swoje stanowisko. Student na tym poziomie utrwali i rozwinie zagadnienia gramatyczne i słownictwo z niższego poziomu oraz pozna nowe z zakresu intermediate (wg Common European Framework of Reference poziom B1-->B2) Poziom pre-intermediate: Gramatyka-czasy teraźniejsze (present simple, present continuous, present perefect), czasy przeszłe (past simple, past continuous), czasy przyszłe i wyrażanie przyszłości (future simple, going to, present continuous); szyk zdania, zdania przydawkowe definujące, pytania i czasowniki posiłkowe, łączniki zdań, stopniowanie przymiotników, bezokolicznik i forma-ing, czasowniki modalne, zdania warunkowe 1 i 2 typu, strona

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania komputerów Computer programming basics Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II.

Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II. Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II. Autor: Maciej Gonet Sprawdź, jak Excel może pomóc Ci w skomplikowanych obliczeniach! Jak za pomocą arkusza rozwiązywać zaawansowane zadania matematyczne?

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Obliczenia symboliczne Symbolic computations Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Informatyka Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunek studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 1

Podstawy fizyki sezon 1 Podstawy fizyki sezon 1 dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Fizyka na IMIR MBM rok 2013/14 Moduł

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy elektrodynamiki Nazwa w języku angielskim: Introduction to Electrodynamics Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Teoria sygnałów Signal Theory A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie WyŜsza Szkoła w Przemyślu Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie SYLABUS 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/200 2. Przedmiot: Język angielski 3. Rok studiów: I, semestr: I i II. Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki skryptowe

KARTA KURSU. Języki skryptowe KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki skryptowe Script languages Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Alfred Budziak Zespół dydaktyczny: dr Olaf Bar mgr Alfred Budziak Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy operacyjne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: MEI-1-701-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Fizyka Physics Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Dorota Wierzuchowska Zespół dydaktyczny Zespół dydaktyczny Pierwszej Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UP Opis kursu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2 Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-PO2-L-S14_pNadGenDGV9E Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo