Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok"

Transkrypt

1 Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W /15 Koordynator mgr inż. Marian Strzała Prowadzący mgr inż. Marian Strzała Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Znajomość aktualnych przepisów i treści w zakresie BHP Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Zapoznanie studentów z aktualnymi problemami efekty kształcenia bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych. Skrócony opis kursu Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce. Podstawy współczesnej ergonomii. Bezpieczeństwo w pomieszczeniu pracy w oparciu o cybernetyczny układ człowiek-maszyna. Zagrożenia przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych. Pełny opis kursu 1. Podstawowe przepisy z zakresu BHP przy urządzeniach elektrycznych. 2. Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie BHP, Organy nadzoru. 3. Przyczyny wypadków, ocena zagrożeń, postępowanie w razie wypadku. 4. Działanie prądu na organizmy żywe /człowieka / 5. Napięcia: dotykowe, rażeniowe i krokowe. 6. Rodzaje osłon IP, ochrona przeciwporażeniowa podstawowa. 7. Ochrona przeciw porażeniowa dodatkowa przy urządzeniach n/n, i w/n, klasy ochronności urządzeń elektrycznych. 8. Układy bardzo niskich napięć SELV, PELV, FELV, Sprzęt ochronny: ochrony osobistej, izolacyjny; zasadniczy i pomocniczy, terminy badań. 9. Działanie pól elektromagnetycznych, hałasu, drgań, emisji substancji na organizmy żywe /człowieka/. 10. Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Ochrona pracy wymogi M.O.P. 11. Zasady ergonomii w optymalizacji pracy zmianowej 12. Przepisy eksploatacyjne w zakresie urządzeń elektrycznych /wymogi eksploatacyjne, instrukcje obsługi/. 13. Zagrożenia pożarowe od: urządzeń elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, strefy zagrożenia wybuchem,wymogi, oznaczenia. 14. Ratownictwo porażonych prądem elektrycznym, uwalnianie, pierwsza pomoc Gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych, środki gaśnicze. 15. Kolokwia. Literatura 1. Koradecka D. Tom 2 Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa Rączkowski B.: BHP w praktyce, Gdańsk Siwik A., Adamczyk K., Ptasiński L.: Laboratorium elektroenergetyki przemysłowej, Wyd. AGH Grabarczyk Z. Zagrożenia elektromagnetyczne 5. Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa Aktualny Kodeks Pracy i PN-EN, PN-IEC w zakresie urządzeń elektrycznych Uwagi

2 Nazwa kursu Technologia informacyjna Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 30 Koordynator mgr inż. Wojciech Kołodziejski Prowadzący mgr inż. Wojciech Kołodziejski Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne brak Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu technologii efekty kształcenia informacyjnej (TI). Nabycie umiejętności właściwego stosowania narzędzi TI do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji oraz ich upowszechniania. Wykształcenie umiejętności odpowiedniego doboru oprogramowania użytkowego w codziennej pracy inżynierskiej oraz możliwości wykorzystania sieci komputerowych. Rozwinięcie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników komputera oraz aspektów prawnych związanych z użytkowaniem komputera. Skrócony opis kursu TI jako nowa dziedzina wiedzy. Integracja technologii. Sprzęt a oprogramowanie. Komputery, ich cechy, podział, budowa, czynniki wydajności, architektury systemów procesorowych. Budowa procesorów i ich wydajność (MIPS, MFLOPS). Pamięć RAM, ROM. Urządzenia wejścia i wyjścia. Pamięci masowe, organizacja struktury danych w różnych systemach. Systemy operacyjne: podstawowe funkcje, przegląd. Oprogramowanie użytkowe: interfejs graficzny (GUI), edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przeglądarki internetowe, pakiety do obliczeń naukowych, programy CAD/CAE. Budowa i rozwój systemów komputerowych. Sieci komputerowe LAN i WAN, architektura klient i serwer, Intranet, Extranet, Internet, WWW, bezpieczeństwo przesyłania dachach; technologie dostępu szerokopasmowego xdsl, HSDPA. Usługi w sieciach - poczta elektroniczna, e-commerce. Bezpieczeństwo danych w sieci. Ergonomia w korzystaniu z komputera. Wybrane zagadnienia prawne (prawa autorskie). Pełny opis kursu 1. Komputer jako maszyna programowana. Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zasad przetwarzania informacji oraz budowy komputera. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zasadą funkcjonowania komputera zaproponowaną jeszcze w latach czterdziestych XX wieku przez znakomitego matematyka Johna von Neumanna oraz z podstawowymi informacjami o budowie komputera. 2. Czym jest system operacyjny? Wykład stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z systemami operacyjnymi przeznaczonymi dla komputerów PC. Obejmuje on omówienie podstawowych funkcji i cech oraz sposobu działania nowoczesnych systemów operacyjnych na poziomie ogólnym, bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły natury technicznej. W trakcie tego wykładu wprowadzam także niezwykle ważne pojęcie procesu i inne pojęcia związane z systemami operacyjnymi. Jedną z istotnych części tego wykładu jest przedstawienie w zarysie rozwoju systemów

3 operacyjnych na przestrzeni ostatnich 50 lat. 3. Pamięć a system operacyjny. Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem pamięcią komputera przez system operacyjny. Wprowadza on również kilka podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem pamięcią komputera, takich jak ochrona pamięci, pamięć wirtualna, stronicowanie i wymiana. 4. Problemy związane ze składowaniem danych. Wykład stanowi wprowadzenie w zagadnienia związane z wykorzystywaniem urządzeń składujących do przechowywania danych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami, związanymi ze składowaniem danych, takimi jak drzewo katalogowe, katalog, plik, system plikowy oraz ze sposobami organizacji danych w urządzeniach składujących. 5. Co to jest sieć komputerowa? Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych, ich klasyfikacji i działania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania sieci komputerowych oraz ich klasyfikacją ze względu na różne kryteria. 6. Warstwa fizyczna modelu OSI. Wykład jest poświęcony omówieniu zagadnień związanych z warstwą fizyczną modelu OSI. Omówione są w nim takie zagadnienia, jak sposoby kodowania danych z pomocą sygnałów fizycznych, rodzaje sygnałów i sposoby transmisji sygnałów, ponadto nieco uwagi poświęcone jest zestawianiu łączy z pomocą urządzeń komunikacyjnych i końcowych, a także omawione technologie szerokopasmowe, wykorzystywane do przesyłania danych z dużymi szybkościami. 7. Sieć lokalna i wspólny nośnik transmisji. W tym wykładzie omówione są podstawowe zagadnienia związane z lokalnymi sieciami komputerowymi. Przedstawione, główne problemy, jakie trzeba było rozwiązać, aby budowanie takich sieci było możliwe i omówione są najczęściej spotykane rozwiązania tych problemów. Przedstawione także najbardziej rozpowszechnione standardy wykorzystywane w lokalnych sieciach komputerowych, zarówno na poziomie warstwy fizycznej, jak i na poziomie warstwy łącza danych modelu OSI. 8. Model sieci rozległej i protokół IP. W tym wykładzie omówione są zagadnienia związane z tworzeniem sieci rozległych, a przede wszystkim problemy związane z tym, że sieci rozległe na ogół nie mają jednorodnej struktury. Przedstawione także rozwiązania tych problemów stosowane w praktyce oraz wprowadzony protokół IP, który jest obecnie jednym z najważniejszych standardów związanych z sieciami komputerowymi. Omówione zgodne z protokołem IP adresowanie węzłów sieci oraz tworzenie podsieci IP i strukturę pakietów IP, a także wykorzystywanie standardów odpowiadających warstwie łącza danych modelu OSI do przesyłania pakietów IP przez sieć. Na zakończenie poświęcone jest nieco miejsca na przedstawienie standardów używanych przy przesyłaniu pakietów IP przez łącza punkt-punkt. 9. IP i warstwa sieciowa modelu OSI. W wykładzie omówione są protokoły UDP i TCP, dzięki którym możliwa jest wymiana danych między indywidualnymi procesami, działającymi w ogólności na różnych węzłach sieci rozległej. Na zakończenie przedstawiam technikę NAT, która wprawdzie ma związek z

4 Literatura organizacją ruchu pakietów w sieci IP, lecz przy jej realizacji wykorzystywane są informacje związane z protokołami UDP i TCP. 10. Dlaczego węzłom sieci TCP/IP nadaje się nazwy? W wykładzie omówione są mechanizmy pozwalające na przypisywanie nazw węzłom sieci TCP/IP oraz na wyznaczanie adresów IP węzłów sieci na podstawie ich nazw i odwrotnie. Najwięcej miejsca poświęcone jest na omówienie systemu DNS, który spełnia szczególnie ważną rolę w Internecie, a na zakończenie wykładu opisana pokrótce usługa WINS wykorzystywana przede wszystkim w sieciach lokalnych, w których znajdują się komputery z systemami operacyjnymi Microsoft Windows. 11. Przegląd i omówienie niektórych systemów operacyjnych. W wykładzie omówiony jest system jednozadaniowy DOS oraz wielozadaniowe Windows i Linux, podstawowe komendy systemu znakowego, sposoby komunikacji sieciowej, nakładki systemowe. Omówiony panel sterowania i rejestry sytemu Windows. Obsługa i wygląd sytemu serwerowego Linux Fedora tryb znakowy i graficzny 12. Edytory tekstów MS Word. W wykładzie omówione są zalety komputerowego tworzenia tekstów, elementy topografii, formatowanie tekstu, ustawienia strony, nagłówka i stopki, tworzenie spisu treści, korespondencja seryjna, przypisy, edytor równań, numerowanie i wypunktowanie, projektowanie tabel, konwersje tekstu na tabele, znaczenie makra, przykłady tekstów np. List Motywacyjny, Życiorys itp. 13. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. W wykładzie omówiłem działania na komórkach, zasady adresowania adresowanie poprzez adres pola, opis i stosowanie wbudowanych funkcji m.in. iteracyjnych, rysowanie różnych typów wykresów, mechanizmy ochrony arkuszy, metody tworzenia formuł elementy języka Visual Basic for Apllications, zastosowanie arkusza w różnych działach nauki, makra przykłady. 14. Relacyjne bazy danych MS Access. W wykładzie omówiłem tworzenie tabel i relacje między nimi, przetwarzanie danych, sortowanie i indeksowanie bazy, tworzenie kwerend, prezentacja bazy za pomocą formularza, język SQL, raporty przykłady baz danych. 15. Usługi w sieciach informatycznych - informacja i komunikacja. W wykładzie przedstawione są podstawowe zasady i terminy związane z wykorzystaniem internetu i znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa ponadto Internecie, sposoby wyszukiwania informacji w sieci WWW stosując przeglądarkę stron WWW i dostępne narzędzia wyszukiwania, tworzenie zakładek do strony WWW, drukowanie stron WWW i rezultatów wyszukiwań, nawigowanie po stronach WWW w sieci oraz podstawowe zasady i terminy związane z pocztą elektroniczną ( ) wraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które wiążą się ze stosowaniem poczty elektronicznej, wykorzystanie oprogramowania do wysyłania i przyjmowania poczty elektronicznej oraz dołączania plików do listów elektronicznych, zarządzanie folderami w programach pocztowych. 1. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003) 2. T. Parker, M. Sportack, TCP/IP. Księga eksperta (Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2000). 3. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci (Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa, 1996). 4. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe (Wydawnictwo

5 Uwagi Helion, Gliwice, 2004). 5. S. Spainbour, V. Quercia, Webmaster - podręcznik administratora (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1997). 6. J. Niederst, HTML. Leksykon kieszonkowy (Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2000). Zwięzły opis standardu HTML. 7. AE. Frisch, Windows NT - administracja systemu (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998). 8. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w UNIXIE i Internecie (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1997). 9. M. Kutyłowski, W.-B. Stothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych (Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa, 1998). 10. M. Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta (Wydawnictwo Helion, Gliwice, 1999). 11. S. M. Ballew, Zarządzanie sieciami IP za pomocą ruterów Cisco (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998). 12. A. Neibauer, Domowe sieci komputerowe (Wydawnictwo RM, 2000). 13. D. P. Bovet, M. Cesati, LINUX kernel (Wydawnictwo RM, Warszawa 2001). 14. A. Silberschatz, P. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych (WNT, 2000) 15. A.Niederliński, Mikroprocesory, mikrokomputery, mikrosystemy (WSiP 1987). 16. M. Minasi, Czy król jest nagi? Windows 95 (Helion, 1997). 17. J. Rafa, MS-DOS dla dociekliwych (Lynx-SFT, 1993). 18. Przetwarzanie tekstów, A. Mazur; Wydawnictwo KISS, Arkusze kalkulacyjne, R. Lenert; Wydawnictwo KISS, Bazy danych, D. Przygodzki; Wydawnictwo KISS, Użytkowanie komputerów, Z. Nowakowski; Wydawnictwo naukowe PWN SA, Maciej M. Sysło (1997): Algorytmy. WSiP, Warszawa.

6 Nazwa kursu Wychowanie fizyczne I/II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 2 (1+1) Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I i II Typ zajęć/ liczba godzin C / 60 Koordynator Kierownik Studium Wychowania Fizycznego Prowadzący mgr Janina Mróz mgr Przemysław Markowicz Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne brak Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Cele dydaktyczne: wszechstronne przygotowanie studentów do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez: harmonijny rozwój organizmu, kształtowanie psychomotoryki, kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, artystycznej, służącej pomnażaniu zdrowia. Wyposażenie studentów w zasób niezbędnej wiedzy do podejmowania samodzielnych zadań na rzecz prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kształtowanie pozytywnej postawy względem własnego ciała i kultury fizycznej. Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien: opanować podstawowe umiejętności i wiadomości z zakresu różnych dyscyplin sportu, umieć je zaadoptować na potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, przestrzegać podstawowych zasad higieny życia codziennego. Skrócony opis kursu Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami z zakresu różnych dziedzin kultury fizycznej Pełny opis kursu Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: ćwiczenia przy muzyce i do muzyki aerobik, elementy stretchingu, ćwiczenia z przyborami(piłki, skakanki, ławeczki, drabinki). Zabawy i gry ruchowe. Piłka siatkowa - doskonalenie techniki podstawowej: odbicia, zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie. Doskonalenie taktyki: ustawienie i zastosowania prostych zagrań taktycznych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. Piłka koszykowa - doskonalenie techniki podstawowej: rzuty, kozłowanie, poruszania się w ataku i obronie, zasłony. Doskonalenie taktyki podstawowej: współpracy w dwójkach, trójkach z wykorzystaniem zasłon, obrona każdy swego i strefowa. Z zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. Piłki nożna - doskonalenie techniki podstawowej: przyjęcia, podania, prowadzenie piłki, uderzenia na bramkę, różne formy gry uproszczonej, gra właściwa. Przepisy gry. Unihock - nauka i doskonalenie techniki gry: prowadzenie piłki, przyjęcie i podanie, strzał na bramkę, zwody, dryblingi. Taktyka obrony: poruszanie się, ustawienie, blokowanie strzałów, odbieranie piłki przeciwnikowi. Taktyka ataku: ustawienie, współpraca w 2 i 3, rozgrywanie akcji 1:1, 2:1, 2:2, 3:2. Przepisy gry. Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej,

7 Literatura Uwagi doskonalenie gry deblowej - współzawodnictwo. Zabawy i gry terenowe. Ćwiczenia siłowe siłownia, atlas kształtowanie siły ogólnej.

8 Nazwa kursu Kod kursu Kod ERASMUSA Przedmiot humanistyczny I Ekologia i ochrona środowiska Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja /I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 30 Koordynator dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska Prowadzący dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne brak Język wykładowy Polski /Angielski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Uwrażliwienie na problemy ekologiczne powodowane przez współczesną technikę. Zapoznanie z wymogami prawnymi i technikami ochrony środowiska stosowanymi w przemyśle. Poznanie wzajemnych koniecznych powiązań (i możliwych korzyści) ze współpracy między naukami przyrodniczymi a technicznymi. Skrócony opis kursu Antropogenizacja środowiska naturalnego. Zarządzanie środowiskiem. Gospodarka ekologiczna. Zagrożenia środowiskowe: promieniowanie, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne, toksyczne substancje organiczne. Techniki i technologie przemysłowe służące ochronie środowiska. Odzysk i recykling odpadów elektronicznych. Komunikacja środowiskowa. English: Antropogenization of natural ecosystems. Environmental management. Environmental impacts: radiation, heavy metals, persistent organic pollutants, other toxic organic substances. Industrial techniques and technologies for environmental protection. Recycling of electronics wastes. Environmental communication. Pełny opis kursu 1. Antropogenizacja środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony środowiska. Gospodarka ekologiczna. 2. Zagrożenia środowiskowe: substancje zubożające warstwę ozonową, promieniowanie UV. 3. Ochrona wód. Oczyszczanie ścieków. 4. Toksyczne i niebezpieczne substancje. Kumulacja, biomagnifikacja. 5. Metale ciężkie. Szkodliwy wpływ na organizmy. Różna wrażliwość na pierwiastki metaliczne roślin, zwierząt, ludzi. 6. Ochrona siedlisk. 7. Zagrożenia dla zwierząt ze strony konstrukcji inżynierskich. Przykłady popełnianych błędów i jak je naprawić. 8. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (ang. POP) i inne toksyczne związki organiczne. 9. Odpady elektroniczne. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu. 10. Zastosowanie techniki w naukach przyrodniczych (w tym: promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, infradźwięki, ultradźwięki, techniki radarowe, radiowe, GPS) 11. Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku. 12. Komunikacja środowiskowa: wydawanie dźwięków, echolokacja, bioluminescencja, feromony, narządy elektryczne. Przykłady i znaczenie wydawanych sygnałów przez zwierzęta.

9 Literatura Uwagi 13. Czysta energia, najlepsze dostępne technologie, proekologiczne źródła energii odnawialnej. 14. Zasady zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. 15. Test zaliczeniowy 1. LEWANDOWSKI Witold. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT Warszawa LEDWOŃ Krystian. Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery. PWN. Warszawa, Wrocław JAMROŻY Grzegorz, Klucze do oznaczania kręgowców i niektórych oznak ich bytowania. AR Kraków SCHMIDT- NIELSEN Knut Fizjologia Zwierząt - różne wydania 5. O NEIL Pete, Chemia środowiska WN PWN Warszawa Wrocław. różne wydania. 6. Kryteria zdrowotne środowiska t. 160 Promieniowanie nadfioletowe. IMP, Łódź ANIOŁCZYK (red.) Pola elektromagnetyczna. Źródła, oddziaływanie, ochrona. IMP Łódź 2000.

10 Nazwa kursu Matematyka I Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 9 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 60, C / 60 Koordynator dr Jerzy Stochel Prowadzący dr Jerzy Stochel Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Egzamin Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Podstawy matematyki z zakresu szkoły średniej Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem efekty kształcenia matematycznym. Skrócony opis kursu Wielomiany. Funkcje wymierne. Logika. Zbiory. Ciągi. Granice ciągów. Granice funkcji. Ciągłość funkcji. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne. Funkcje trygonometryczne. Funkcja. Pochodna funkcji. Badanie funkcji. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona Riemanna. Całki niewłaściwe. Metryki. Normy. Szeregi liczbowe. Szeregi funkcyjne i potęgowe. Pełny opis kursu Wielomiany (2 godz.) Wzory skróconego mnożenia. Wzór Newtona. Silnia i symbole Newtona. Równanie kwadratowe. Równania wielomianowe i jego pierwiastki wymierne. Nierówności wielomianowe. Funkcja wielomianowa. Funkcje wymierne (2 godz.) Wyrażenia wymierne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Homografia. Logika. Zbiory (2 godz.) Rachunek zdań. Formuły zdaniowe. Kwantyfikatory. Działania na zbiorach. Zbiory definiowane przez funkcje wymierne. Ciągi. Granice ciągów (2 godz.) Pojęcie ciągu. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Granica ciągu. Twierdzenia o granicach ciągów. Granice funkcji. Ciągłość funkcji (4 godz.) Definicja granicy funkcji. Twierdzenia o granicach funkcji. Granice Jednostronne. Ciągłość funkcji. Typy nieciągłości. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne (2 godz.) Definicje, wykresy. Równania i nierówności potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne. Liczba naturalna. Logarytm naturalny. Funkcje trygonometryczne (2 godz.) Definicje, wykresy i wzory trygonometryczne. Równania i nierówności trygonometryczne. Funkcja (4 godz.) Iloczyn kartezjański zbiorów. Układ współrzędnych. Dziedzina funkcji. Składanie funkcji. Operacje na funkcjach. Funkcja odwrotna. Funkcje okresowe. Funkcje parzyste i nieparzyste. Funkcje rosnące i malejące. Ekstrema lokalne i globalne. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Pochodna funkcji (4 godz.) Definicja pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Pochodne funkcji elementarnych. Pochodna z sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu i złożenia funkcji. Reguła d Hospital a. Pochodne wyższych rzędów. Badanie funkcji (6 godz.) Asymptoty funkcji. Badanie monotoniczności, wypukłości i ekstremów funkcji za

11 Literatura Uwagi pomocą pochodnej. Twierdzenia o wartości średniej. Badanie funkcji. Zastosowanie badania funkcji do lokalizacji rozwiązań równań algebraicznych. Znajdowanie wartości przybliżonych funkcji. Całka nieoznaczona (10 godz.) Definicja całki nieoznaczonej. Całki elementarne. Całkowanie przez części. Całkowanie przez podstawianie. Całki wymierne. Całki niewymierne. Całki trygonometryczne. Inne metody całkowania. Całka oznaczona Riemanna (8 godz.) Definicja całki Riemanna. Interpretacja geometryczna i fizyczna.całki oznaczonej. Zastosowania całki oznaczonej do liczenia pól, długości łuków, objętości i powierzchni brył obrotowych opisanych we współrzędnych klasycznych, parametrycznych i biegunowych. Funkcje niecałkowalne w sensie Riemanna Całki niewłaściwe (2 godz.) Definicje całek niewłaściwych. Zastosowanie całek niewłaściwych do liczenia wielkości pozornie nieograniczonych. Metryki. Normy (2 godz.) Definicja metryki i normy. Ciągi Cauchy ego. Przestrzenie zupełne. Przestrzeń Banacha. Iloczyn skalarny i związek z normą. Przestrzeń Hilberta. Zbieżność punktowa i jednostajna ciągu funkcji. Szeregi liczbowe (2 godz.) Szereg geometryczny. Definicja szeregu liczbowego. Zbieżność szeregu. Kryteria zbieżności. Szeregi Dirichleta. Szeregi naprzemienne i ich zbieżność. Zbieżność bezwzględna. Szeregi funkcyjne i potęgowe (6 godz.) Definicja szeregów funkcyjnych i potęgowych. Zbieżność szeregów funkcyjnych i potęgowych. Promień zbieżności szeregu potęgowego. Kryteria zbieżności i sposoby wyliczania promienia zbieżności. Twierdzenie Taylora. Rozwijanie funkcji w szeregi potęgowe. Wyliczanie sum szeregów liczbowych. 1. N.Dróbka, K.Szymański, Matematyka. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Klasy 1-3. WSiP różne wydania. 2. W.Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2008

12 Nazwa kursu Fizyka I Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 7 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 45, C / 30 Koordynator prof. dr hab. Lidia Maksymowicz Prowadzący prof. dr hab. Lidia Maksymowicz, dr Halina Bińczycka Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Egzamin Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Podstawy fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; umiejętność pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych; opisu pól elektrycznych i magnetycznych statycznych i zmiennych; obliczania parametrów ruchu falowego w wolnej przestrzeni. Skrócony opis kursu Oddziaływania fundamentalne. Mechanika kinematyka, dynamika punktu materialnego, siły bezwładności, zderzenia ciał, zasady zachowania, grawitacja, energia kinetyczna, energia potencjalne. Transformacja Lorentza, elementy szczególnej teorii względności. Ruch drgający i falowy. Fale akustyczne równania akustyki, parametry ośrodka, impedancja falowa. Termodynamika kinetyczna teoria gazów, ciepło, praca, energia wewnętrzna, entropia, procesy odwracalne i nieodwracalne, przejścia fazowe. Optyka promieniowanie świetlne, elementy optyki geometrycznej, dyspersja, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja światła, holografia. Pole elektrostatyczne źródła pola, prawo Coulomba, prawo Gaussa, potencjał elektrostatyczny, pojemność elektryczna. Pole magnetyczne źródła pola, prawo Biot- Savarta, prawo Ampere a. Elektromagnetyzm: prawo indukcji Faraday a, równania Maxwella w próżni i ośrodkach materialnych (polaryzacja, magnetyzacja, zespolona przenikalność elektryczna). Zasada zachowania energii w polu elektromagnetycznym, wektor Poyntinga. Podstawy propagacji promieniowania fala płaska w ośrodku bezstratnym i stratnym, współczynnik propagacji, polaryzacja fali, warunki brzegowe, padanie fali elektromagnetycznej na granicę dwóch ośrodków, dipol elektryczny, polaryzacja materii Pełny opis kursu Wprowadzenie (1godz.) Oddziaływania fundamentalne: grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne jądrowe, słabe Założenia mechaniki klasycznej (2 godz.) Przestrzeń Euklidesowa, prawa Newtona, układy inercjalne, prawo grawitacji, transformacja Galileusza: transformacja współrzędnych, prędkości, przyspieszenia, wykazanie inercjalności układów oraz spełnienia zasady zachowania pędu. Praca, energia (1godz) Definicja pracy, energia kinetyczna, praca wykonana przez siły zachowawcze, energia potencjalna, relacja między siłą zachowawczą i siłą potencjalną gradient, stan równowagi trwałej, siła grawitacyjna siła zachowawcza

13 Ruch harmoniczny (2 godz) Droga w ruchu harmonicznym, prędkość, przyspieszenie, siła. Graficzna interpretacja wychylenia w ruchu harmonicznym, wektor wirujący. Energia kinetyczna, potencjalne w ruchu harmonicznym, zasada zachowania energii: wzór, wykres. Ruch anharmoniczny Szczególna teoria względności (5 godz.) Zasada niezmienniczości prędkości światła, doświadczenie Michelsona- Morleya. Transformacja Lorentza(TL) dla układów inercjalnych: założenia, transformacja czasu, transformacja współrzędnych, transformacja odwrotna. Zasada korespondencji Bohra. Konsekwencje TL : kontrakcja przestrzeni, dylatacja czasu. Transformacja prędkości, pęd i masa relatywistyczna, siła relatywistyczna, energia kinetyczna, energia masy spoczynkowej. Energia całkowita. Ruch falowy (6 godz) Definicja zaburzenia, ilustracja, procesy odwracalne ogólne równanie fali, wielkości występujące w w ruchu falowym: wzory, definicje. Prędkość grupowa, prędkość fazowa. Przykład propagacja zaburzenia w pręcie, odkształcenia sprężyste, prawo Hooke a. Wielkości od których zależy prędkość fali sprężystej. Fala akustyczna: propagacja zaburzenia w kolumnie gazu, prawa opisujące własności gazu, wielkości, od których zależy prędkość fali akustycznej. Zjawiska akustyczne, definicja podstawowych parametrów, próg bólu, próg słyszalności, echo, pogłos, efekt Dopplera, fale naddźwiękowe. Źródła synchroniczne, dyfrakcja dwóch źródeł synchronicznych, wyliczanie różnicy dróg optycznych oraz amplitudy, interferencja konstruktywna, interferencja destruktywna. Interferencja N źródeł synchronicznych, graficzna metoda wyliczania amplitudy wypadkowej w funkcji kąta obserwacji, antena kierunkowa. Dyfrakcja, graficzna metoda wyliczania amplitudy wypadkowej, zdolność rozdzielcza Reyleigh a Pole elektryczne (6) Siła Culomba, ładunek elektryczny, natężenie pola, potencjał, strumień pola. Prawo Gaussa: pole elektryczne naładowanej kuli, sfery, nieskończonej płaszczyzny, nieskończenie długiego pręta,dipol elektryczny potencjał, natężenie pola elektrycznego. Polaryzacja materii, wektor przesunięcia elektrycznego polaryzacja elektronowa, substancje polarne, ferroelektryki pętla histerezy. Pole magnetyczne (5 godz.) Cząstka naładowana w polu magnetycznym siła z jaką pole B działa na cząstkę. Siła z jaka pole B działa na uporządkowany ruch cząstek naładowanych prąd, wektor gęstości prądu. Prawo Ampera-Laplace a, pole magnetyczne przewodnika z prądem, graficzna ilustracja do wyliczenia tego pola, formuła Biota-Savarta. Oddziaływanie dwóch równoległych przewodników z prądem, definicja Ampera. Pole magnetyczne pojedynczego ładunku w ruchu, relacja między polem elektrycznym pojedynczego ładunku i jego polem magnetycznym, gdy ładunek jest w ruchu, dominacja pola elektrycznego. Elektromagnetyzm, zasada względności. Efekt Halla wyznaczanie gęstości nośników prądu. Matematyka pół wektorowych (2 godz.) Gradient funkcji skalarnej, dywergencja funkcji wektorowej strumień pola wektorowego, twierdzenie Gussa, różniczkowe prawo Gaussa, rotacja funkcji wektorowej, krążenie pola wektorowego, twierdzenie Stokes a, drugie pochodne pól wektorowych, potencjał

14 Literatura Uwagi skalarny (pole E), potencjał wektorowy (pole B). Pole elektromagnetyczne (6godz) Krążenie pole E, siła elektromotoryczna, prawa Kirchhoffa krążenie pola B, siła magnetomotoryczna, prawo Ampera. Prawa stycznych pół E i B cechy tych pól. Doświadczenie Faraday a, relacja Między zmiennym w czasie strumieniem pola B i wyidukowanym polem E, postać całkowa i różniczkowa. Zasada zachowania ładunku dla przypadku dynamicznego, podstawowe prawa, z których należy korzystać. Relacja między zmiennym w czasie strumieniem pola E i wyindukowanym polem B, postać całkowa i różniczkowa, prawo Ampera- Maxwella. Teoria elektromagnetyzmu zapisana w postaci czterech praw Maxwella, postać całkowa i różniczkowa Zastosowanie równań Maxwella (5 godz) Doświadczenie Hertza pole elektromagnetyczne propaguje jak fala w próżni z prędkością światła. Korzystając z równań Maxwella wykazać,że pole E i B propaguje w przestrzeni zgodnie z równaniem fali. Relacja między prędkością fali elektromagnetycznej a stałymi ośrodka. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Energia przenoszona przez falę elektromagnetyczną, wektor Poyntinga, relacja między modułem wektorem Poyntinga i natężeniem fali elektromagnetycznej. Zachowanie się fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków w oparciu o równania Maxwellla, załamanie światła. Polaryzacja światła- fali elektromagnetycznej: polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna. Kondensator w polu elektrycznym o dużej częstotliwości: pole magnetyczne miedzy okładkami kondensatora, poprawki do pola elektrycznego, funkcja Bessela, wnęka rezonansowa zastosowanie. Przykłady (2godz) Indukcyjność obliczanie dla solenoidu, obwód LRwyliczanie prądu, zależność napięcia od stałych czasowych obwodu, energia potencjalne w obwodzie, moc związana z przekazem energii, przykłady II prawo Kirchhoffa, rezystancja zastępcza dla szeregowego i równoległego połączenia rezystorów, obwody RC Lasery (2godz) Einstein-stymulowana emisja promieniowania układu atomów, rozkład Boltzmanna, emisja spontaniczna, dwupoziomowy układ kwantowy, metody otrzymywania inwersyjnego obsadzenia poziomów- pompowanie optyczne, bezpośrednie wzbudzenie elektronem, nieelastyczne zderzenia atom-atom. Układ trój i czteropoziomowy przejścia laserowe, przejścia bezpromieniste. Rezonatory laserowe. Holografia, hologram przedmiotu przeźroczystego i nieprzeźroczystego 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, tom I IV, PWN W-wa C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN różne wydania 3. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN W-wa. 4. F.S. Crawford, Fale, PWN różne wydania 5. Strona www:

15 Nazwa kursu Metodyka i techniki programowania I Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I Typ zajęć/ liczba godzin W / 30, L / 30 Koordynator prof. dr hab. inż. Jan Duda Prowadzący prof. dr hab. inż. Jan Duda mgr inż. Łukasz Mik Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie Laboratorium Zaliczenie z oceną Egzamin Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Znajomość podstaw informatyki, Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: nabycie efekty kształcenia umiejętności algorytmizacji problemów; rozumienie mechanizmów komputerowej realizacji algorytmów oraz sposobów kodowania i udostępniania danych; rozumienie zasad implementacji algorytmów w językach programowania; nabycie biegłej umiejętności tworzenia programów strukturalnych w środowiskach programistycznych w wybranym języku programowania, nabycie umiejętności kodowania bitowego i konwersji kodów. Skrócony opis kursu Wykład: Zasady algorytmizacji problemów: Pojęcie algorytmów i sposoby ich przedstawiania, zasady komputerowej realizacji algorytmów. Dane i ich komputerowe reprezentacje Rodzaje języków programowania: Zasady implementacji algorytmów w językach programowania, podstawowe konstrukcje języków algorytmicznych. Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania. Język C: Język C jako przykład języka strukturalnego. Laboratorium: Opanowanie umiejętności pracy w zintegrowanych i niezintegrowanych środowiskach programistycznych. Implementacja wybranych algorytmów w jezyku C. Pełny opis kursu Wykład: Zasady algorytmizacji problemów (razem 4 godz.): Pojęcie algorytmu, przykładowe algorytmy i sposoby ich przedstawiania, algorytmy przeszukiwania i sortowania - zastosowanie strategii dziel i rządź (3 godz.). Zasady komputerowej realizacji algorytmów (dane i adresy, rejestry, rozkazy i tryb ich wykonywania, urządzenia zewnętrzne, rola systemu operacyjnego), dane i ich komputerowe reprezentacje: pojęcie typu danych i statusu pamięci (1 godz.). Ogólne zasady programowania i rodzaje języków algorytmicznych (razem 4 godz.): Zasady implementacji algorytmów w językach programowania: podstawowe elementy i konstrukcje języków algorytmicznych (słowa kluczowe, operatory, nazwy, instrukcje, pętle, funkcje) (1 godz.). Tryb przetwarzania kodu programu, kompilacja i łączenie, pliki źródłowe, binarne i wykonywalne (1 godz.). Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania: zarys historii programowania, języki proceduralne, obiektowe. interpretowane, kompilowane, mieszane; języki skryptowe, imperatywne, deklaratywne (1 godz.). Edycja wersji źródłowej rola stylu programowania, diagnostyka

16 poprawności syntaktycznej, debugging, podstawowe zasady niezawodnego programowania (1 godz.). Język C jako przykład języka strukturalnego (razem 17 godz.). Zasady programowania w języku C: struktura pliku źródłowego i programu (deklaracje, bloki, instrukcje, zasięg globalności nazw, komentarze) (1 godz.). Definicje obiektów języka C: typy standardowe, rzutowanie typu, typy definiowane, rozmiar obiektu, struktura instrukcji deklarujących i ich miejsce w kodzie (1 godz.). Podstawowe operacje preprocesora, rola plików nagłówkowych i ich dołączanie, stałe symboliczne (2 godz). Obiekty języka C: stałe, zmienne proste, tablice, łańcuchy znaków, struktury danych, funkcje (3 godz.). Zmienne wskaźnikowe, operacje na wskaźnikach, wskaźniki a tablice (1 godz). Operatory i kolejność wykonywania operacji (1 godz.). Konstrukcje algorytmów w języku C: wyrażenia arytmetyczne, logiczne, bitowe, instrukcje sterujące, pętle zalecenia programistyczne związane z niezawodnością (2 godz.). Operatory bitowe i wykorzystanie informacji bitowo-znaczących, pola bitowe struktur (2 godz.). Funkcje: przekazywanie danych do funkcji i wyników funkcji, rola prototypu funkcji, wskaźniki do funkcji, funkcje ze zmienną listą parametrów (2 godz.). Rekurencja i typy programów rekurencyjnych (1 godz.). Makra, funkcje a makra zalety i wady wykorzystywania makr, przykłady (1 godz.). Biblioteki języka ANSI C (razem 5 godz.), Operacje wejścia i wyjścia: funkcje czytania znaków i łańcuchów znakowych, specyfikacje formatu (1 godz.), operacje wejścia/wyjścia w pamięci operacyjnej i na plikach dyskowych (konwersja danych, pliki znakowe i binarne, niezawodność operacji na plikach) (2 godz). Zasady programowania interakcji z użytkownikiem: niezawodne wprowadzanie danych z klawiatury; interfejsy graficzne (2 godz.). Laboratorium Ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w oparciu o kompilator języka C z pakietu Borland C++ Builder. Program zajęć (każde ćwiczenie to 2 godz. lekcyjne ): 1. Wprowadzenie: schematy blokowe algorytmów, zapoznanie ze środowiskiem kompilatora Borland C++ Builder, kompilowanie i uruchamianie pierwszego programu. 2. Programowanie w środowisku niezintegrowanym (edytor tekstowy, kompilator, linker, budowa makr ułatwiających przygotowanie programu).. 3. Podstawowe operacje w języku C związane z wyświetlaniem i wczytywaniem zmiennych - biblioteka stdio.h. Zasady usuwania błędów syntaktycznych i testowania oprogramowania (wykorzystanie debuggerów) 4. Instrukcje warunkowe, podstawowe operatory logiczne. 5. Pętle implementacja pierwszego algorytmu w języku C. 6. Pętle zagnieżdżone. 7. Kolokwium 8. Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Sortowanie - wykorzystanie metody dziel i rządź 9. Wskaźniki., łańcuchy znaków - biblioteka string.h 10. Funkcje. 11. Rekurencja. 12. Struktury. 13. Operacje na plikach. 14. Kodowanie bitowe informacji, konstrukcja przykładowych makr. 15. Kolokwium.

17 Literatura Uwagi Podstawowa: 1. N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002B. 2. W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT Warszawa 1992; 3. K.A.Barklay, ANSI C Problem Solving an Programming, Printice Hall, 1990 Pomocnicza: 1. D. van Tessel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989; 2. W.Duch: Fascynujący świat komputerów, Wyd. Nakom, Poznań 1997, Przydatne liniki internetowe )

18 Nazwa kursu Teoria obwodów I/II Kod kursu Kod ERASMUSA Instytut Politechniczny Jednostka Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 10(5+5) Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011/sem. I i II Typ zajęć/ W / 60, C / 60 liczba godzin Koordynator dr inż. Stanisław Krupa Prowadzący dr inż. Stanisław Krupa Sposób zaliczenia Wykład Zaliczenie z oceną sem. I/ Zaliczenie sem. II Ćwiczenia Zaliczenie z oceną Egzamin sem. II Poziom kursu Studia inżynierskie I stopnia Wymagania wstępne Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Opanowanie podstawowych pojęć i twierdzeń teorii obwodów oraz umiejętności analizy liniowych obwodów analogowych. Obwody w stanie ustalonym z pobudzeniem stałym i sinusoidalnym. Skrócony opis kursu Wykład ; semestr I : przemiany energetyczne w układach elektrycznych, sygnały elektryczne i ich jednostki, elementy obwodu elektrycznego : dwu i wielokońcówkowe, liniowe i nieliniowe, stacjonarne i niestacjonarne, prawa Kirchhoffa, Obwody prądu stałego; równania obwodów, zasada superpozycji, twierdzenia pomocnicze, metody analizy, bilans mocy, elementarne obwody nieliniowe, sinusoidalny stan ustalony w obwodach elektrycznych, analiza prostych obwodów w dziedzinie czasu. Semestr II : obwody prądu sinusoidalnego ; metoda symboliczna, impedancje, admitancje, transmitancje zespolone, moc prądu sinusoidalnego rezonans w obwodach elektrycznych, przebiegi odkształcone w obwodach elektrycznych, szereg Fouriera, moc w obwodach prądu okresowego. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych, metoda klasyczna, przekształcenie Laplace a, czwórniki: równania czwórników, schematy zastępcze i parametry czwórników, Własności transmisyjne obwodów liniowych, charakterystyki częstotliwościowe, układy o stałych rozłożonych, ogólna charakterystyka metod rozwiązywania obwodów nieliniowych, zastosowanie programu MULTISIM wer.2001 w nauczaniu teorii obwodów. Ćwiczenia : Utrwalanie pojęć, definicji, metod, rozwiązywanie podanych zadań będących ilustracją treści wkładów. Ocena nabytych umiejętności. Pełny opis kursu Wykład : Semestr I : przemiany energetyczne w układach elektrycznych, oznaczenia wielkości obwodowych, strzałki zwrotu prądów i napięć, moc, źródła napięcia, źródła prądu, ŹNSN, ŹNSP, ŹPSN, ŹPSP, elementy R, L, C,, elementy L sprzężone,, różnicowy wzmacniacz operacyjny, elementy liniowe nieliniowe, parametry statyczne i dynamiczne, elementy stacjonarne, niestacjonarne, quasistacjonarność, wielowrotniki, postulaty Kirchhoffa, obwody prądu stałego, równania obwodów, metoda prądów gałęziowych, dzielniki napięcia i prądu, metoda transfiguracji, zasada superpozycji, twierdzenia ; o źródle zastępczym, o kompensacji, o wzajemności, o zmianie oporności gałęzi, metoda napięć węzłowych, prądów oczkowych, bilans mocy, dopasowanie odbiornika do

19 źródła energii. Analiza elementarnych obwodów nieliniowych. Sygnały okresowe, wartości maksymalne, skuteczne, średnie, Sinusoidalny stan ustalony w obwodach elektrycznych. Semestr II : metoda symboliczna, wykresy wskazowe, zespolone: impedancja, admitancja, transmitancja, stosowanie twierdzeń i metod do analizy obwodu, obwody ze sprzężeniami magnetycznymi, moc dla przebiegów sinusoidalnych, obwody rezonansowe, obwody trójfazowe. Elementy nieliniowe w obwodach o przebiegach sinusoidalnych. Przebiegi odkształcone w obwodach elektrycznych, szereg Fouriera, analiza obwodów przy przebiegach odkształconych, moc dla przebiegów odkształconych. Elementy nieliniowe w obwodach prądu odkształconego. Własności transmisyjne obwodów elektrycznych, charakterystyki częstotliwościowe. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych, komutacja, metoda klasyczna, przekształcenie Laplace a, immitancje operatorowe, analiza obwodów pierwszego i drugiego rzędu, funkcja przejścia obwodu. Zastosowanie programu MULTISIM wer w nauczaniu teorii obwodów. Literatura Uwagi 1. J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy teorii obwodów. t. 1 3, Warszawa J. Szabatin, E, Śliwa : Zbiór zadań z teorii obwodów, cz. 1 i 2, WPW, Warszawa S. Bolkowski : Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa P. Horowitz, W. Hill : Sztuka elektroniki. WKŁ Warszawa 2006.

20 Nazwa kursu Kod kursu Kod ERASMUSA Język obcy Lektorat języka angielskiego Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu O Okres (rok akad/sem.) Od 2010/2011 sem. II Typ zajęć/ liczba godzin Ćwiczenia / 30 Koordynator Dyrektor Instytutu Humanistycznego Prowadzący mgr Marcin Głodzik Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną Poziom kursu Pre-intermediate średnio-zaawansowany niższy; Intermediate średnio-zaawansowany Wymagania wstępne Zaliczenie testów sprawdzających - 2 w pierwszym i 3 w drugim semestrze (testy gramatyczno-leksykalne oraz z umiejętności mówienia w j. angielskim), obecność i aktywny udział w zajęciach, odrabianie zadań domowych, przygotowanie do zajęć. Język wykładowy Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Skrócony opis kursu Angielski Poziom pre-intermediate: po zakończeniu nauki na tym poziomie student będzie rozumiał w oparciu o tekst/nagranie oraz umiał prowadzić rozmowę na tematy dotyczące go bezpośrednio i typowych sytuacji życiowych, a także, choć w stopniu bardziej ograniczonym na tematy bardziej abstrakcyjne jak np. plany i przewidywania na przyszłość, różne aspekty życia w społeczeństwie i środowisku prywatno-zawodowym, relacje międzyludzkie, przyroda, zwyczaje, rozwiązywanie problemów, szeroko rozumiana działalność człowieka i jej konsekwencje, praca i jej wpływ na życie człowieka. Student będzie potrafił opisywać działania w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz wyrażać ich cel, konieczność, prawdopodobieństwo, skutek, opisywać swoje wrażenia, wysuwać propozycje, przedstawiać opinie. Student na tym poziomie utrwali i rozwinie zagadnienia gramatyczne i słownictwo z niższego poziomu oraz pozna nowe z zakresu pre-intermediate (wg Common European Framework of Reference poziom A2-->B1) Poziom intermediate: Po zakończeniu nauki na tym poziomie zaawansowania, student będzie umiał prowadzić rozmowę na większość tematów ogólnych i niektórych specjalistycznych w sposób klarowny przy użyciu bardziej zaawansowanych form językowych m.in. co do zagadnień wymienionych w poziomie pre-intermediate oraz nowych, często o charakterze abstrakcyjnym. Student będzie potrafił zrozumieć teksty i nagrania na poziomie intermediate oraz zainicjować i poprowadzić rozmowę, kierować jej przebiegiem, wyrażać płynnie swoje stanowisko. Student na tym poziomie utrwali i rozwinie zagadnienia gramatyczne i słownictwo z niższego poziomu oraz pozna nowe z zakresu intermediate (wg Common European Framework of Reference poziom B1-->B2) Poziom pre-intermediate: Gramatyka-czasy teraźniejsze (present simple, present continuous, present perefect), czasy przeszłe (past simple, past continuous), czasy przyszłe i wyrażanie przyszłości (future simple, going to, present continuous); szyk zdania, zdania przydawkowe definujące, pytania i czasowniki posiłkowe, łączniki zdań, stopniowanie przymiotników, bezokolicznik i forma-ing, czasowniki modalne, zdania warunkowe 1 i 2 typu, strona

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo