Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Radom, dn r. BZP AĆ Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach , ogłoszonego w dniu r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: numer ogłoszenia: 2012/S Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): Pytanie 1: Zapytanie dotyczy Norm Polskich wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny, które występują w części III. Polski Komitet Normalizacyjny wymaga podpisania umowy trójstronnej przy dostawie norm polskich dla szkół. Czy jest przewidziane podpisanie umowy trójstronnej miedzy kontrahentem, PKN-em oraz Urzędem Miasta Radomia lub Szkołą zawodową. Odpowiedź: Zamawiający nie może zobowiązać się do podpisania umowy nieznanej treści. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie dostawcy. Pytanie 2: Szanowni Państwo, prosimy o wyjaśnienia odnośnie SIWZ 1/ dot. część 4 1a poz 8 i 15 Matematyka. Testy maturalne Dorota Masłowska Tomasz Masłowski AKSJOMAT- Toruń - odpowiednio 3 i 48 egz. - czy chodzi o Matematyka Testy Maturalne 2010 i ew. o kt. z nich: Testy Maturalne poziom rozszerzony isbn Testy Maturalne 2010 isbn ? 1b poz. 22 Rzeczy sedno 66 terapii krótkoterminowych Bert Hellinger wydało GWP, a nie wyd. Czarna Owca czy Wykonawca może skorygować to samodzielnie w ofercie? 2/ dot. cz. 9 2a czy w poz. 101 Matura z matematyki 2013.cz I. Poziom podstawowy i rozszerzony A.Kiełbasa egz. 1

2 oraz 102 Matura z matematyki 2013.cz II. Poziom podstawowy i rozszrzony A.Kiełbasa egz. - chodzi o odpowiednio Matura z matematyki 2012,2013,2014 część I, poziom podstawowy i rozszerzony 2 egz. Matura z matematyki 2012,2013,2014 część II, poziom podstawowy i rozszerzony 2 egz.? 2b o którą książkę chodzi w pozycji 94 i 121 Matematyka Repetytorium - Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie Repetytorium + CD autorzy: Robert Kowalczyk Kamil Niedziałomski Cezary Obczyński - Matura na 100% Matematyka Repetytorium autorzy: Marek Zakrzewski Tomasz Żak Danuta Zakrzewska - Repetytorium Matematyka Liceum - poziom podstawowy i rozszerzony. Należy do serii: PARK EDUKACJA autorzy: Tadeusz Ratusiński Magdalena Kucio Joanna Holewa? 3/ dot. części 10 3a czy Zamawiający w miejsce wyczerpanej pozycji 7:. C:#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Sławomir Orłowski Helion rok wyd dopuści dostarczenie : C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty Sławomir Orłowski, Maciej Grabek Helion ( pozycja nowsza z 2012)? 3b czy w poz. 134 chodzi o 16 kompletów( po 16 każdej części), czy po 8 egz. cz. I i II Urządzenia i systemy mechatroniczne Mariusz Olszewski? 3c Czy w pozycji 58 Rzutowanie prostokatne widoki - można poprawić autora- na Lesław Giełdowski? Odpowiedź: W odpowiedzi na przekazane zapytania znak BZP AĆ informuję,że: Część IV pozycja 8 i 15 - pozycje pozostają bez zmian pozycja 22 - pozycja wydawana jest przez GWP Część IX pozycja pełny tytuł brzmi: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. I. Poziom podstawowy i rozszerzony pozycja pełny tytuł brzmi: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. II. Poziom podstawowy i rozszerzony pozycje 94 i pełny tytuł brzmi: Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. Autorzy: Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska Część X pozycja 7 - Zamawiający dopuści dostarczenie zamienników za niedostępne pozycje zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik do SIWZ pozycja dotyczy 16 kompletów. Komplet składa się z części I i II pozycja 58 - prawidłowy autor: Lesław Giełdowski Jednocześnie w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 1. w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz ofercie dla IV części zamówienia w tabeli w kolumnie Zamawiający modyfikuje w pozycji 22 zapis w brzmieniu: Czarna Owca zostaje zastąpiony następującym zapisem: GWP 2

3 2. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 101 zapis w brzmieniu: Matura z matematyki 2013.cz I. Poziom podstawowy i rozszerzony zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. I. Poziom podstawowy i rozszerzony 3. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 102 zapis w brzmieniu: Matura z matematyki 2013.cz II. Poziom podstawowy i rozszrzony zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura z matematyki 2012, 2013, 2014 cz. II. Poziom podstawowy i rozszerzony 4. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 94 zapis w brzmieniu: Matematyka Repetytorium zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. 5. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Autor Zamawiający dodaje w pozycji 121 zapis w brzmieniu: Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska 6. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Tytuł książki Zamawiający modyfikuje w pozycji 121 zapis w brzmieniu: Matematyka Repetytorium zostaje zastąpiony następującym zapisem: Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. 7. w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz ofercie dla IX części zamówienia w tabeli w kolumnie Autor Zamawiający dodaje w pozycji 121 zapis w brzmieniu: Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska 8. w Załączniku nr 10 do SIWZ oraz ofercie dla X części zamówienia w tabeli w kolumnie Autor Zamawiający modyfikuje w pozycji 58 zapis w brzmieniu: Lewandowski zostaje zastąpiony następującym zapisem: Lesław Giełdowski. W związku z dokonanymi zmianami, proszę o zastosowanie nowych formularzy ofert dla IV, IX i X części zamówienia, dołączonych do niniejszego pisma w formie załączników nr 1. Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz

4 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 7 września 2012r., godz. 10:00. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2012r. o godz. 10:30. W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: I. w pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia r. do godz. 10: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Oferta na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach , znak BZP AĆ oraz Nie otwierać przed r. godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), Radom oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. zostaje zastąpiony następującym zapisem: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie do dnia r. do godz. 10: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: "Oferta na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach , znak BZP AĆ oraz Nie otwierać przed r. godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), Radom oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. II. w pkt XVIII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu: Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu r. o godz. 10:30. zostaje zastąpiony następującym zapisem: Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu r. o godz. 10:30. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Z up. PREZYDENTA MIASTA Artur Ślarzyński Kierownik Biura Zamówień Publicznych 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa i adres wykonawcy) REGON... NIP... tel./fax Oferta dla IV części zamówienia Formularz oferty URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego Radom W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawy książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej wysokości: L.P Tytuł książki Autor 1. Cena brutto w zł za 1szt. Ilość Wartość brutto w zł = (5 6) Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych 2. Zbiór zadań z elektrotechniki ogólnej Sztuka elektroniki cz.1 i 2 Matematyka. Powtórka przed maturą. Zadania. Zakres podstawowy. Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Matura 2012 Poziom rozszerzony Matura z matematyki od roku 2010 Zbiór zadań maturalnych z zakresu podstawowego Matura z matematyki od roku 2010 Zbiór zadań maturalnych z zakresu rozszerzonego Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl K.Cieślicki, A.Syrzycki P. Horowitz, W. Hill Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Alicja Cewe, Halina Nahorska Alicja Cewe, Halina Nahorska Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej WKŁ 24 Oficyna Edukacyjna Wydanie II Warszawa Oficyna Edukacyjna Wydanie II Warszawa Podkowa Sp.j. Podkowa Sp.j

6 Matematyka. Testy maturalne Vademecum.Matura Zakres rozszerzony. Matematyka Matura Obowiązkowa matura z matematyki. Zakres podstawowy. Matematyka. Zbiór zadań maturalnych zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzami. Poziom rozszerzony. Tom 2 Poznać, zrozumieć. Matematyka. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zbiór zadań liceum, technikum. Klasy 1-3 Matura Obowiązkowa matura z matematyki. Zakres podstawowy. Matura z matematyki od roku 2010 Zbiór zadań maturalnych z zakresu podstawowego Matematyka. Testy maturalne Matematyka. Powtórka przed maturą. Zadania. Zakres podstawowy. Matematyka Próbne arkusze maturalne, Matura Poziom podstawowy Matura z matematyki 2012,2013,2014.Pozi om podstawowy i rozszerzony. Część I Matura z matematyki 2012,2013,2014.Pozi om podstawowy i rozszerzony. Część II Matematyka. Zbiór zadań maturalnych zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzami. Poziom podstawowy. Tom 1 Dorota Masłowska Tomasz Masłowski Maria Borowska, Anna Jatczak AKSJOMAT- Toruń Operon 1 Kinga Gałązka Operon 1 Artur Nowoświat Ryszard Bartłomiejczyk Aleksandra Ciszkowska Alina Przychoda Zygmunt Łaszczyk Centrum Kształcenia Akademickiego Gliwice WSiP 1 Kinga Gałązka Operon 48 Alicja Cewe, Halina Nahorska Dorota Masłowska Tomasz Masłowski Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab Andrzej Kiełbasa Andrzej Kiełbasa Artur Nowoświat Katarzyna Czapla Podkowa Sp.j. AKSJOMAT- Toruń Oficyna Edukacyjna Wydanie II Warszawa 2010 Oficyna Edukacyjna Wydanie I Warszawa Warszawa 2000 Warszawa Centrum Kształcenia Akademickiego Gliwice

7 Psychologia dla nauczycieli.jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej Rzeczy sedno 66 terapii krótkoterminowych Psychologia ucznia i nauczyciela 24. Asertywność 25. Wywieranie wpływu na ludzi Mietzel Gerd GWP 1 Bert Hellinger GWP 1 Praca zbiorowa PWN 1 Robert Alberti, Michael Emmons 26. Mowa ciała w pracy Hartley Mary Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik informatyk Urządzenia techniki komputerowej Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych Podstawy teorii sygnałów Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III TCP/IP. Szkoła programowania Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik informatyk Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik Cuda świata przyrody pod patronatem UNESCO 1000 młodych zwierząt Niezwykłe miejsca świata Wielki atlas anatomii człowieka GWP Sopot 112 Robert B. Cialdini GWP Gdańsk 112 Jedność 112 Jolanta Pokorska Helion 1 Korycińska Izabella, Bogdan Jan, Wozich Norbert WSiP 1 Tomasz Marciniuk WSiP 1 Jan Zahorski, Andrzej Orłowski Helion 1 Piotr Gajewski, Stanisław Wszelak Jerzy Szabatin Rafał Pawlak Helion 1 Heather Osterloh Helion 1 Korycińska Izabella, Bogdan Jan, Wozich Norbert WSiP 8 Bartosz Danowski Helion 16 Trifoni Jasmina, Cattaneo Marco Maria Skalska ARKADY 1 Olesiejuk Moore Robert J. ARKADY 1 Beverly McMillan Buchmann 8 1 7

8 Ginące piękno- świat, 41. który trzeba ocalić Cuda natury. 42. Zachwycające miejsca świata. Wielki atlas anatomii 43. człowieka Mikrokontrolery STM32 w sieci 44. Ethernet w przykładach Elektrotechnika i elektronika w 45. pojazdach samochodowych Podstawy nagłośnienia i 46. realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków Głośniki i zestawy 47. głośnikowe Mikrokontrolery AVR 48. ATmega w praktyce 49. Turbo Pascal. Leksykon kieszonkowy B. Franco, Simone Giordano Arkady 16 Burns Abi Arkady 8 Beverly McMillan Buchmann- 5 Marcin Peczarski A.Wendrychowicz, Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl Krzysztof Sztekmiler BTC Legionowo WKiŁ 1 Jerzy Krajewski WKiŁ 1 Rafał Baranowski BTC Warszawa 5 Jan Zahorski, Andrzej Orłowski Jacek Czajewski, Maciej Poniński Helion Zbiór zadań z metrologii elektrycznej WNT Mikrokontrolery AVR BTC Jarosław Doliński w praktyce 5 Podstawy 52. nagłośnienia i Krzysztof realizacji nagrań Sztekmiler Podręcznik dla WKiŁ 5 akustyków Pracownia 53. elektroniczna. Układy Grabowski L. WSiP 5 elektroniczne 54. Muzyka elektroniczna Włodzimierz Kotoński PWM Excel 2007/ ćwiczenia zaawansowane Krzysztof Masłowski Helion ECDL CAD Mariusz Rogulski Naukowe PWN, Access 2010 PL. Kurs Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Helion SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Marcin Lis Helion 1 PHP5. Tworzenie 59. stron WWW. Ćwiczenia Andrzej praktyczne. Wydanie Kierzkowski Helion 1 III 60. Bazy danych SQL. Teoria i praktyka. Wiesław Dudek Helion Visual C++6. Vademecum profesjonalisty Richard C. Lieinecker i Tom Archer Helion

9 Informatyka Europejczyka. Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie III Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik elektronik Sztuka elektroniki cz.1 i Pracownia elektryczna 67. Pracownia elektroniczna. Elementy układów elektronicznych 68. Elektronika 69. Podstawy elektroniki. Część 1 Danuta Mendrala, Tomasz Francuz, Marcin Szeliga Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl Helion 16 WKŁ 24 Praca zbiorowa WSiP 24 P. Horowitz, W. Hill, Pilawski M., Winek T. Chwaleba A., Moeschke B., Pilawski M. Chwaleba A., Moeschke B., Pilawski M. WKŁ 24 WSiP 30 WSiP 30 WSiP 30 Pióro B., Pióro M. WSiP Teleinformatyka Norris M. WKŁ Pracownia elektroniczna. Układy elektroniczne Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Podstawy elektroniki. Część 2 Podstawy elektroniki. Podręcznik dla uczniów szkół średnich i zawodowych szkół technicznych Miernictwo elektryczne i elektroniczne Napęd i sterowanie pneumatyczne Rozproszone systemy pomiarowe Wstęp do programowania sterowników PLC Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym Grabowski L. WSiP 30 J. Pasierbiński, M.Rusek WNT 30 Pióro B., Pióro M. WSiP 30 Dehler E., Grimm B., Haberle G., Philipp W., Schiemann B., Schller W., Schnell D. REA 30 Parchański J. WSiP 30 Wiesław Szenajch WNT 1 Nawrocki Waldemar Robert Sałat, Krzysztof Korpysz, Paweł Obstawski WKiŁ 1 WKiŁ 10 Stanisław Flaga BTC, 10 9

10 Mechatronika. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych Układy wykorzystujące sterowniki PLC Sieci przemysłowe profibus dp i mpi w automatyce Thinking in C++. Edycja polska tom I Java. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III Sieci komputerowe. Kompendium. Wyd. II Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III Baumann Albrecht, Kaufmann Hans, Paetzold Heinz, Schmid Dietmar, Zippel Bernhard Bogdan Broel - Plater Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda REA 10 Naukowe PWN, 10 OWPW, 10 Bruce Eckel Helion 10 Marcin Lis Helion 10 Karol Krysiak Helion 10 Rafał Pawlak Helion 10 Razem wartość brutto w zł (SUMA pozycji 1-86): Razem wartość brutto słownie złotych:.. 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4) Wadium w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostało uiszczone w dniu w formie.. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:. 5) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium. 6) Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 7) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić):.... 8) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 22 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 9) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający. Data.... (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on opatrzony danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa i adres wykonawcy) REGON... NIP... tel./fax Formularz oferty URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego Radom Oferta dla IX części zamówienia W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawy książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach zawodowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej wysokości: L.P Tytuł książki Autor 1. Cena brutto w zł za 1szt. Ilość Wartość brutto w zł = (5 6) Podstawy konstrukcji maszyn tom 1 2. Podstawy konstrukcji maszyn tom Modelowanie w programie Solid Edge - podstawy. Ćwiczenia Komputerowe wspomaganie CAD. Podstawy Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn. Podręcznik konstruowania Podstawy konstrukcji maszyn Część 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do Praca zbiorowa pod redakcją M. Dietricha Praca zbiorowa pod redakcją M. Dietricha Tomasz Gawroński Jan Bis, Ryszard Markiewicz Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz Naukowo Techniczne Naukowo Techniczne Politechniki Świętokrzyskiej REA 40 REA 40 Praca zbiorowa WKŁ 3 Piotr Boś, Sławomir Sitarz 3 WKŁ 3 11

12 projektowania Solid Edge. Komputerowe Wspomaganie Projektowania Modelowanie w programie Solid Edge - podstawy. Ćwiczenia Komputerowe wspomaganie CAD. Podstawy Podstawy obsługiwania i napraw Poradnik mechanika samochodowego BiEPS. Zeszyt 10. Demontaż i montaż układu wylotowego spalin BiEPS. Zeszyt 12. Sprawdzenie zużycia gładzi cylindrów i czopów wału korbowego silnika Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych. Podręcznik dla techników BiEPS. Zeszyt 26. Sprawdzenie składu spalin silnika o zapłonie iskrowym BiEPS. Zeszyt 27. Pomiar zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Poradnik blacharza samochodowego Poranik lakiernika samochodowego Podwozia i nadwozia pojazdów Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński Tomasz Gawroński Jan Bis, Ryszard Markiewicz Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski Helion 3 REA 3 REA 3 WKŁ 20 Emil A. Zogbaum 0 Andrzej Kozłowski 0 Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Przemysław Kubiak, Marek Zalewski 0 0 Andrzej Kozłowski 0 Andrzej Kozłowski 0 Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl Przemysław Kubiak, Marek Zalewski 0 0 B. Raatz Troton 10 R. Fischer REA 10 B. Raatz RG-Media 10 B. Raatz RG-Media 10 Praca zbiorowa (m.in. R. Fischer) REA s.j. 1 12

13 samochodowych Poradnik techniki samochodowej Silniki pojazdów samochodowych Klimatyzacja w samochodzie Podstawy lakiernictwa samochodowego BiEPS. Zeszyt 01. Budowa pojazdów samochodowych BiEPS. Zeszyt 02. Demontaż i montaż silnika dwusuwowego BiEPS. Zeszyt 03. Demontaż i montaż silnika czterosuwowego chłodzonego powietrzem BiEPS. Zeszyt 04. Demontaż i montaż silnika czterosuwowego chłodzonego cieczą BiEPS. Zeszyt 05. Demontaż i montaż układu zasilania silnika gaźnikowego o zapłonie iskrowym (ZI) BiEPS. Zeszyt 06. Demontaż i montaż układu zasilania silnika ZI z centralnym wtryskiem paliwa BiEPS. Zeszyt 07. Demontaż i montaż układu zasilania silnika ZI z wielopunktowym wtryskiem paliwa BiEPS. Zeszyt 08. Demontaż i montaż układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) BiEPS. Zeszyt 09. Demontaż i montaż układu doładowania silnika spalinowego BiEPS. Zeszyt 11. Obliczanie siły napędowej i bilansu mocy... BiEPS. Zeszyt 13/14. Demontaż zespołów układu napędowego. Obsługa, naprawa i Praca zbiorowa Praca zbiorowa REA s.j. REA s.j. Ulrich Deh Karl Weinhuber, Klaus Auer 1 1 Stanisław Kołtun Jerzy Gorgoń Tadeusz Ługowski Tadeusz Ługowski Ryszard Sakowski Ryszard Sakowski Ryszard Sakowski Lech Mączkowski Andrzej Kozłowski Jerzy Romanowicz Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski 13

14 montaż zespołów układu BiEPS. Zeszyt 15. Demontaż, naprawa i obsługa układu kierowniczego ieps. Zeszyt 16. Demontaż, naprawa i obsługa układu hamulcowego Poradnik mechanika samochodowego Podstawy obsługiwania i napraw Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych. Podręcznik dla techników KODY USTEREK. Poradnik diagnosty samochodowego BiEPS. Zeszyt 17. Demontaż, naprawa i obsługa zawieszenia BiEPS. Zeszyt 18. Wymontowywanie koła, demontaż opony, naprawa ogumienia BiEPS. Zeszyt 19. Obsługa i naprawa układu tłokowokorbowego oraz układu smarowania silnika BiEPS. Zeszyt 20. Obsługa i naprawa układu rozrządu oraz głowicy silnika BiEPS. Zeszyt 21. Obsługa i naprawa układów chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji BiEPS. Zeszyt 22. Diagnozowanie samochodu - organoleptyczna kontrola stanu technicznego silnika, podwozia, nadwozia BiEPS. Zeszyt 23. Pomiar szczelności cylindrów silnika BiEPS. Zeszyt 24. Pomiar ciśnienia oleju oraz osłuchanie pracującego silnika Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Emil A. Zogbaum Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski Przemysław Kubiak, Marek Zalewski Charles White, Martynn Randall Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Jerzy Gorgoń, Tadeusz Ługowski Andrzej Kozłowski Tadeusz Ługowski Tadeusz Ługowski Tadeusz Ługowski 14

15 BiEPS. Zeszyt 25. Kontrola układu chłodzenia silnika BiEPS. Zeszyt 26. Sprawdzenie składu spalin silnika o zapłonie iskrowym BiEPS. Zeszyt 27. Pomiar zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym BiEPS. Zeszyt 29. Pomiary diagnostyczne zespołów układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym BiEPS. Zeszyt 36. Kontrola wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz ocena hałaśliwości pracy samochodu Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne BiEPS. Zeszyt 35. Badania kontrolne oświetlenia samochodu TPZ. Zeszyt 04. Model maszyny elektrycznej o napędzie ręcznym TPZ. Zeszyt 05. Urządzenie sygnalizujące niewyłączenie lub podtrzymujące wyłączenie świateł Tadeusz Ługowski Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Andrzej Kozłowski Przemysław Kubiak, Marek Zalewski Krzysztof Pacholski Andrzej Kozłowski Teresa Górny Adam Sabiniok 64. Czujniki A. Gajek, Z. Juda TPZ. Zeszyt 06. Proste 65. obwody elektryczne TPZ. Zeszyt Obsługa akumulatora TPZ. Zeszyt 08. Wymontowanie, 67. zamontowanie i sprawdzanie Ryszard Sakowski Aleksander Seliskar Janusz Górny 15

16 elementów instalacji oświetleniowej TPZ. Zeszyt 09. Demontaż, montaż i sprawdzanie prądnic TPZ. Zeszyt 10. Demontaż, montaż i sprawdzanie rozrusznika Poradnik techniki samochodowej Praktyczna elektrotechnika ogólna, Podręcznik dla uczniów szkół średnich i zawodowych szkół technicznych. Praktyczna elektrotechnika ogólna Poradnik metodyczny Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Poradnik blacharza samochodowego Poradnik lakiernika samochodowego Tablice Matematyczne oprawa twarda Matura z matematyki 2010 Poziom podstawowy cz I Matura z matematyki 2010 Poziom podstawowy cz II Testy Maturalne.Matematyk a 2010.Poziom podstawowy Matematyka. Powtórka przed maturą Matematyka. Ćwiczenia i zadania Zakres podstawowy i rozszerzony.klasa1 Matematyka. Ćwiczenia i zadania Zakres podstawowy i rozszerzony. klasa2 Matematyka.Zbiór zadań przygotowujących do matury. Krzysztof Król Krzysztof Król Praca zbiorowa REA 1 Peter Bastian, Gunter Schuberth, Hans-Jurgen Steil, Otto Spielvogel, Klaus Tkotz, Klaus Ziegler REA 1 REA 1 R. Fischer REA 1 B. Raatz RG-Media 1 B. Raatz RG-Media 1 Alicja Cewe,Halina, Nahorska,Irena Pancer. PODKOWA 40 A.Kiełbasa LUBATKA 40 A.Kiełbasa LUBATKA 40 Praca zbiorowa Aksjomat Toruń 40 Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Małgorzata Przeniosło Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. /Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. M.Wesołowski, P.Jurczyszyn PAZDRO 40 NOWA ERA 40 NOWA ERA 40 NOWA ERA 40 16

17 Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom podstawowy. Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony. Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa 1 Część 2. Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa 2 Część 1. Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa 2 Część 2. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników.klasa 2 Zakres podstawowy Matematyka. Podręcznik do liceów i techników.klasa 3 Zakres podstawowy Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2 Zakres podstawowy Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3 Zakres podstawowy Próbne arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Matura Matura na 100%. Matematyka Repetytorium. Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Zakres podstawowy Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Testy i arkusze dla maturzysty Zakres podstawowy Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Zakres podstawowy Obowiązkowa Matura z matematyki 2012 Testy i arkusze dla Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. Wojciech Babianski, Lech Chańko, Joanna Czarnowska. Alina Ossowska, Barbara Kot, Elżbieta Świda Alina Ossowska, Barbara Kot, Elżbieta Świda Alina Ossowska, Barbara Kot, Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Danuta Zakrzewska NOWA ERA 40 NOWA ERA 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PAZDRO 40 PWN 40 Kinga Galązka OPERON 40 Marzena Orlińska OPERON 40 Kinga Galązka OPERON 2 Marzena Orlińska OPERON 1 17

W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w

W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w W 2014 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności obchodzą 65-lecie nieprzerwanej działalności edytorskiej oraz 20-lecie funkcjonowania w sprywatyzowanej formie. Pierwsze publikacje Wydawnictw Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup książek wraz z dostawą Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

5.1 SIWZ PO ZMIANACH

5.1 SIWZ PO ZMIANACH 51 SIWZ PO ZMIANACH 1 I Informacje wstępne INFORMACJE OGÓLNE 1 Zamawiający: a) Zamawiającym jest: Politechnika Śląska ul Akademicka 2A 44 100 Gliwice NIP: 631-020-07-36 VAT UE PL: PL 631-020-07-36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09 Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; 36-20-284; tel./fax. 048 36-20-282, fax. 048 36-20-289 e-mail: bzp@umradom.pl Radom, dn. 22

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Autorzy Tytuł Rok wydania Miejsce wydania Piotr Majewski 5 pytań na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego 00 Gliwice Helion Joanna Pasek ds max 00 : animacja D od podstaw : szkoła efektu : trójwymiarowy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo