projektów programu Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektów programu Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1 projektów programu Leonardo da Vinci

2 2010 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

3 Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw owiec Projekt, opracowanie graficzne, sk ad Assi Kootstra (eufloria design s.c.) Druk Drukarnia Top Druk Zelkowski Ryszard, om a Wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, Warszawa ISBN: Nak ad: 1000 sztuk Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie si przez ca e ycie Leonardo da Vinci. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoêci za umieszczonà w niej zawartoêç merytorycznà oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Publikacja bezp atna

4 Spis treêci Wst p 5 Projekty MobilnoÊci 7 Projekty IVT 13 Projekty PLM 39 Projekty VETPRO 47 Projekty Partnerskie 67 Projekty Transferu Innowacji 89 Indeksy Lista projektów wed ug typów 104 Alfabetyczna lista beneficjentów 118 Lista beneficjentów wed ug województw 121 Lista beneficjentów wed ug typów instytucji 125 Alfabetyczna lista partnerów 129 Lista partnerów wed ug krajów 139

5 Wst p Program Leonardo da Vinci jest cz Êcià programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie si przez ca e ycie (Lifelong Learning Programme LLP), który jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. i b dzie trwa do koƒca grudnia 2013 r. WczeÊniej program Leonardo da Vinci istnia samodzielnie pod tà samà nazwà. Polskie instytucje mog y braç w nim udzia ju od 1998 roku. Obecnie rol Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pe ni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Program Leonardo da Vinci dzia a w obszarze kszta cenia i szkolenia zawodowego. Promuje innowacyjne sposoby podejêcia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w celu zwi kszenia ich atrakcyjnoêci i skutecznoêci oraz mo liwie najwi kszego zbli enia efektów kszta cenia do potrzeb rynku pracy. Program wspiera tak e mobilnoêç pracowników na europejskim rynku pracy, by umo liwiç absolwentom i pracownikom zdobywanie nowych kwalifikacji w czasie sta y i praktyk zawodowych oraz doskonalenie umiej tnoêci wed ug nowoczesnych standardów. Przyczynia si jednoczeênie do kszta towania otwartoêci i wra liwoêci mi dzykulturowej, nauki j zyków obcych oraz umiej tnoêci adaptowania si do warunków ycia i pracy w innych krajach europejskich. Program Leonardo da Vinci wspiera tak e rozwiàzania zwi kszajàce przejrzystoêç i uznawalnoêç kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kszta ceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, dokumenty EUROPASS), a tak e dzia ania wzmacniajàce jakoêç kszta cenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakoêci EQARF). Rozwój innowacji i modernizacja systemów kszta cenia ustawicznego sà realizowane w programie Leonardo da Vinci w ramach projektów transferu innowacji, natomiast wspieranie mobilnoêci na europejskim rynku pracy odbywa si w ramach projektów wymian i sta y (zwanych te projektami mobilnoêci). Od 2008 roku w programie realizowane sà projekty partnerskie, umo liwiajàce realizacj wspólnych dzia aƒ na poziomie europejskim w obszarze kszta cenia i doskonalenia zawodowego. Sà to projekty tzw. ma ej skali, zawierajàce równie komponent mobilnoêci. Od 2009 roku istnieje mo liwoêç ubiegania si o certyfikat dla projektów mobilnoêci, który potwierdza, e dana organizacja posiada doêwiadczenie i zdolnoêci do realizacji projektów o wysokiej jakoêci. Posiadanie certyfikatu u atwia ubieganie si o dofinansowanie kolejnych projektów. W ramach akcji Wizyty Przygotowawcze przyszli wnioskodawcy majà mo liwoêç wnioskowania o dofinansowanie dwóch form wyjazdów zagranicznych majàcych na celu przygotowanie przysz- ych projektów: wizyt przygotowawczych dajàcych mo liwoêç spotkania z partnerem planowanego projektu i opracowania jego szczegó ów oraz seminariów kontaktowych organizowanych przez Narodowe Agencje programu w ró nych krajach w celu umo liwienia znalezienia partnera do projektu. W programie Leonardo da Vinci mogà braç udzia ró nego rodzaju podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne. Mogà to byç np.: szko y zawodowe, instytucje kszta cenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsi biorstwa, partnerzy spo eczni i ich organizacje, izby rzemieêlnicze, izby przemys owo-handlowe, organizacje bran owe, podmioty Êwiadczàce us ugi doradztwa i poradnictwa zawodowego, oêrodki badawcze, organizacje non profit i organizacje pozarzàdowe, jak równie jednostki administracji rzàdowej i samorzàdowej. Procedura selekcji wniosków Co roku w ramach programu Leonardo da Vinci og aszany jest konkurs projektów. W celu dokonania wyboru najlepiej przygotowanych wniosków projekty przechodzà ocen formalnà i merytorycznà. Ocena formalna jest prowadzana przez pracowników Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Oceny merytorycznej dokonujà eksperci zewn trzni. Ka dy projekt jest oceniany niezale nie przez dwie osoby. Ocena koƒcowa ekspertów decyduje o miejscu projektu na liêcie rankingowej. Na jej podstawie Komitet Ewaluacyjny rekomenduje projekty do realizacji. Decyzj o ostatecznym zatwierdzeniu wskazanych projektów do realizacji podejmuje Zarzàd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wyniki konkursu w roku 2010 Terminy sk adania wniosków w konkursie w roku 2010 wyznaczone zosta y na: 5 lutego dla projektów wymian i sta y, 19 lutego dla projektów partnerskich i 26 lutego dla projektów transferu innowacji. Ogó em do polskiej Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci z o ono 762 projekty, w tym 578 projektów wymian i sta y, 143 projekty partnerskie oraz 41 projektów transferu innowacji. W wyniku selekcji do realizacji zatwierdzono w sumie 261 projektów: 193 projekty wymian i sta y, 17 projektów transferu innowacji oraz 51 projektów partnerskich, realizowanych przy udziale 58 instytucji z Polski. Ogó em, w wyniku konkursu z roku 2010, realizowanych jest 268 umów z beneficjentami. Powy sze dane mogà ulegaç zmianom w procesie kontraktowania. W miejsce projektów, które z jakichê powodów nie mogà byç realizowane, a tak e w miar przyznawania dodatkowych Êrodków, kontraktowane sà inne projekty z listy rezerwowej. Niniejsze kompendium odzwierciedla stan danych na koniec 2010 roku. Przedstawiono w nim opisy 261 projektów zaakceptowanych do realizacji przez Narodowà Agencj Programu Leonardo da Vinci w ramach konkursu w roku Kompendium jest podzielone na trzy cz Êci. Pierwsza zawiera opisy projektów wymian i sta y (mobilnoêci) prowadzonych przez instytucje z Polski, w drugiej przedstawiono projekty partnerskie realizowane przy wspó udziale instytucji z Polski, zaê cz Êç trzecia zawiera opisy projektów transferu innowacji, których koordynatorami sà polscy beneficjenci. Bud ety projektów zatwierdzonych w konkursie 2010 r. wed ug typów projektów 68% r Projekty wymian i sta y (mobilnoêci) r Projekty partnerskie r Projekty transferu innowacji r Wizyty przygotowawcze Dofinansowanie przyznane (w projektach zatwierdzonych) EUR Projekty mobilnoêci (wymian i sta y) Projekty partnerskie Projekty transferu innowacji Wizyty przygotowawcze Razem Bud ety projektów zatwierdzonych w konkursie 2010 r. wed ug typów projektów 7% 24% 1% 5

6 Suma dofinansowania przeznaczona na projekty zatwierdzone do realizacji do koƒca 2010 r. wynios a euro. Suma ta obejmuje tak e kwot przeznaczonà na finansowanie wizyt przygotowawczych. Najwi cej projektów realizowanych jest przez podmioty pochodzàce z województw: Êlàskiego (42), mazowieckiego (38) i ma opolskiego (28). Szczegó y obrazujà tabela oraz mapka poni ej. Projekty zatwierdzone w konkursie 2009 roku wed ug województw Województwo Projekty mobilnoêci Projekty Projekty Razem (wymian i sta y) partnerskie transferu innowacji Êlàskie mazowieckie ma opolskie dolnoêlàskie pomorskie Êwi tokrzyskie wielkopolskie podkarpackie lubelskie opolskie kujawsko-pomorskie warmiƒsko-mazurskie podlaskie ódzkie zachodniopomorskie lubuskie Razem pomorskie zachodniopomorskie 5 23 kujawsko-pomorskie 7 warmiƒsko-mazurskie 7 mazowieckie podlaskie 7 lubuskie 2 wielkopolskie 21 ódzkie 38 dolnoêlàskie 25 opolskie 8 7 Êlàskie Êwi tokrzyskie 21 lubelskie 13 podkarpackie 42 ma opolskie

7 Projekty MobilnoÊci

8 Projekty MobilnoÊci Projekty wymian i sta y Celem projektów wymian i sta y jest wspieranie mi dzynarodowej mobilnoêci osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleƒ. G ównym za o eniem projektów tego typu jest po àczenie teorii z praktykà, a zatem wzmocnienie wi zi mi dzy Êwiatem edukacji i pracy. Projekty dajà beneficjentom mo liwoêç nawiàzania wspó pracy mi dzynarodowej i organizacji wyjazdów na sta e zagraniczne, pozwalajà doskonaliç warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom. Projekty wymian i sta y (zwane te projektami mobilnoêci) dzielà si na trzy grupy w zale noêci od grupy docelowej, do której sà skierowane. Sta e zagraniczne dla pracowników (PLM) i praktyki zawodowe dla uczniów (IVT) Sta lub praktyka zawodowa jest formà nauki zawodu polegajàcà na zdobywaniu doêwiadczenia zawodowego w miejscu pracy. Projekty sta y w ramach programu Leonardo da Vinci polegajà na organizacji praktyk zawodowych za granicà. Odbywajà si one w organizacjach partnerskich w innym kraju, w ramach wspó pracy mi dzy instytucjami szkolàcymi i przedsi biorstwami. Sta musi stanowiç integralnà cz Êç szkolenia zawodowego. Celem sta y jest rozwijanie konkretnych umiej tnoêci zawodowych uczestników oraz umo liwienie im zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, podwy szenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego oraz lepszego funkcjonowania na rynku pracy. Grupy docelowe w projektach sta y to: r osoby w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego (IVT) r osoby pracujàce i poszukujàce pracy (PLM). Projekty sta owe mogà uzyskaç dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych, czas pobytu za granicà mo e wynosiç od 2 do 39 tygodni dla uczniów i od 2 do 26 tygodni dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy. Wymiana doêwiadczeƒ (VETPRO) Termin wymiana w projektach programu Leonardo da Vinci odnosi si do transferu wiedzy, doêwiadczenia lub innowacyjnych metod i praktyk w zakresie kszta cenia i szkolenia zawodowego. Projekty wymiany doêwiadczeƒ to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsi biorstwach w celu poznania i przeniesienia ciekawych rozwiàzaƒ, a tak e doskonalenia i modernizacji metod oraz praktyk w zakresie kszta cenia zawodowego. Majà na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i popraw systemów kszta cenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ w instytucji wysy ajàcej. Grupa docelowa w projektach wymian to osoby odpowiedzialne za kszta cenie i szkolenie zawodowe lub za rozwój kadr w instytucji: r nauczyciele zawodu r instruktorzy zawodu r doradcy zawodowi r osoby odpowiedzialne za szkolenia r kierownicy dzia ów kadr r kadra zarzàdzajàca instytucji i przedsi biorstw (szczególnie sektora MÂP). Projekty wymiany doêwiadczeƒ mogà uzyskaç dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych. Czas pobytu za granicà mo e wynosiç od 1 do 6 tygodni. Priorytety narodowe W konkursie w 2010 r. obowiàzywa y zaproponowane przez Narodowà Agencj Programu Leonardo da Vinci narodowe priorytety dla projektów wymian i sta y. Priorytety te nie by y obowiàzkowe. Punkty za spe nienie priorytetów krajowych by y dodawane do punktacji ogólnej przyznawanej wnioskowi, wp ywa y zatem na ocen koƒcowà wniosku zg oszeniowego. Maksymalna liczba punktów za spe nienie priorytetów krajowych nie mog a przekroczyç àcznie 15 punktów. Priorytety narodowe w 2010 r.: r wspieranie ma ych i Êrednich przedsi biorstw (zwi kszenie udzia u pracowników MÂP w projektach mobilnoêci, wspieranie MÂP jako beneficjentów projektów mobilnoêci zarówno jako wnioskodawców, jak i jako partnerów) maksymalnie 3 punkty r wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracajàcych na rynek pracy maksymalnie 4 punkty r wspieranie beneficjentów z terenów s abiej rozwini tych (wschodnia cz Êç Polski, obszary ze strukturalnym bezrobociem, wed ug wskaênika bezrobocia oraz wskaênika najni szego dochodu gmin) maksymalnie 5 punktów r promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/bezrobotnych w zak adaniu w asnych firm (organizowanie sta y w firmach z doêwiadczeniem w tym zakresie, promowanie przedsi biorczoêci) maksymalnie 3 punkty. Dane statystyczne Wyniki konkursu Na konkurs w roku 2010 wp yn o àcznie 578 wniosków. Najwi cej projektów 409 (70%) zosta o z o onych przez instytucje edukacyjno-szkoleniowe. WÊród z o onych wniosków 462 dotyczy y sta y zagranicznych, a 116 wymiany doêwiadczeƒ. WÊród projektów sta y 377 wniosków dotyczy o sta y zawodowych dla uczniów, 85 sta y dla m odych pracowników i bezrobotnych. WÊród z o onych wniosków 7 ubiega o si o certyfikat. Z o one wnioski dotyczy y àcznie uczestników. W wyniku oceny jakoêciowej oraz decyzjà Komitetu Ewaluacyjnego programu Leonardo da Vinci zatwierdzono do realizacji 182 projekty (+ dodatkowo 35 na liêcie rezerwowej). Nast pnie, ze wzgl du na zwi kszenie przez Komisj Europejskà bud etu w programie Leonardo da Vinci oraz rezygnacj kilku beneficjentów z realizacji projektu, zatwierdzono do realizacji 11 projektów z listy rezerwowej. Tak wi c w wyniku konkursu z roku 2010 ostatecznie realizowane b dà 193 projekty. WÊród zatwierdzonych projektów 3 otrzyma y certyfikaty dla projektów mobilnoêci. 9

9 Projekty MobilnoÊci Poni sze dane statystyczne odnoszà si do stanu na koniec roku Wyniki konkursu z 2010 r Zestawienie projektów mobilnoêci LdV zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. Konkurs z 2010 r. Liczba Liczba uczestników zatwierdzonych projektów Sta e Uczniowie IVT Osoby na rynku pracy (pracownicy, absolwenci, osoby bezrobotne) PLM Wymiana doêwiadczeƒ (nauczyciele zawodu, szkoleniowcy, kadra zarzàdzajàca) VETPRO RAZEM Liczba zatwierdzonych projektów IVT 54% Liczba uczestników Ogó em IVT PLM VETPRO Uczestnicy Ogó em w ramach projektów wymian i sta y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. w zagranicznych wyjazdach weêmie udzia 4732 uczestników, w tym 3105 (tj. 66%) uczniów, 449 (9%) absolwentów, pracowników i osób poszukujàcych pracy oraz 1178 (25%) osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe oraz rozwój kadr. PLM 10% 85 r Wnioski r Projekty zatwierdzone VETPRO 36% 70 zagraniczni Projekty wymian i sta y sà realizowane przy wspó udziale co najmniej jednego partnera zagranicznego. mogà pochodziç z krajów cz onkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych (nale àcych do EEA i EFTA) oraz niektórych krajów kandydujàcych do Unii. Najcz Êciej na partnerów wybierane by y organizacje z Niemiec (115), a tak e z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i W och (pow. 40). Szczegó owe dane obrazuje wykres poni ej. zagraniczni w projektach wymian i sta y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 roku wed ug krajów Niemcy Wielka Brytania Hiszpania W ochy Holandia Francja Belgia Portugalia Austria Norwegia Turcja Czechy S owacja Bu garia Dania Grecja Irlandia Malta Litwa W gry Estonia Cypr Finlandia otwa Rumunia S owenia Szwecja Bud et Bud et projektów wymian i sta y zatwierdzonych do realizacji w 2010 r. wyniós ogó em euro, z czego zdecydowana wi kszoêç (ponad 8 mln) przypada na projekty sta y dla osób w trakcie wst pnego szkolenia zawodowego (grupa IVT). Projekty sta y dla absolwentów, pracowników i osób poszukujàcych pracy oraz projekty wymian dla osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe wykorzystajà po nieca e 2 mln euro. Zmniejszy a si nieco w stosunku do ubieg ego roku liczba projektów o wysokim bud ecie. Spowodowa o to wzrost ogólnej liczby projektów wymian i sta y w stosunku do lat poprzednich. Zaledwie 32 projekty zak ada y bud et przekraczajàcy 100 tys. euro, zaê a 107 projektów nie planuje bud etu przekraczajàcego 50 tys. euro. Najmniejszy bud et projektu mobilnoêci (VETPRO) wyniesie nieca e 4 tys. euro IVT 66% PLM 9% VETPRO 25% 10

10 Projekty MobilnoÊci Bud et w euro projektów i sta y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed ug typów projektów IVT 68% PLM 16% VETPRO 16% r IVT _ (68%) r VETPRO _ (16%) r PLM _ (16%) Liczba projektów wymian i sta y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed ug wysokoêci bud etu WysokoÊç bud etu Liczba projektów wymian i sta y 0-50 tys. euro tys. euro tys. euro 32 Razem 193 Udzia w ca oêci bud etu projektów wymian i sta y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed ug wysokoêci bud etu 25% 35% 40% r 0-50 tys. euro _ (25%) r tys. euro _ (35%) r tys. euro _ (40%) U ywane skróty W opisach projektów wymian i sta y (mobilnoêci) pojawiajà si nast pujàce skróty oznaczajàce typ projektu w zale noêci od jego grupy docelowej: IVT Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego Persons in Initial Vocational Training PLM Projekty sta owe dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy People on the Labour Market VETPRO Wymiana doêwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe Professionals in Vocational Education and Training Informacje na temat projektów wymian i sta y Nast pujàce elementy sk adajà si na informacj o ka dym z projektów wymian i sta y: r numer projektu (typ projektu) r tytu projektu r dane beneficjenta (organizacji realizujàcej projekt) r dane osoby kontaktowej w projekcie r liczba uczestników r wysokoêç dofinansowania (w euro) r partnerzy r opis projektu. 11

11 Projekty MobilnoÊci Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego IVT

12 Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego IVT y PL1-LEO Europejski mechatronik sta e w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice Zespó Szkó Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznaƒska 43, Ostrów Wielkopolski Marcin Woliƒski Liczba uczestników 15 Dofinansowanie euro Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg Niemcy Przyszli elektronicy i mechatronicy z Zespo u Szkó Technicznych wezmà udzia w projekcie sta y zawodowych. Partnerska instytucja Paƒstwowa Szko a Zawodowa w Sonneberg jest jednà z najnowoczeêniejszych na terenie Turyngii placówek kszta càcych w zawodzie mechatronika. Posiada nowoczesnà baz sprz towà oraz dobrze wyszkolonà kadr. G ównym celem projektu jest poznanie przez uczniów innowacji w zakresie mechatroniki, terminologii fachowej oraz kultury partnerskiego kraju. Owocem przedsi wzi cia b dzie wykonanie przez uczestników projektu logo szko y przy u yciu maszyn CNC. Czas trwania sta u wynosi dwa tygodnie. y PL1-LEO Europejskie sta e dla przysz ych techników Zespó Szkó Technicznych ul. Rybnicka 44, Miko ów El bieta Jab oƒska Liczba uczestników 18 Dofinansowanie euro Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh Niemcy Projekt zak ada realizacj dwutygodniowych sta y skierowanych do przysz ych techników kszta càcych si na ró nych specjalizacjach (elektronika, informatyka i mechatronika). Jego celem jest zwi kszenie mobilnoêci uczniów oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych. Etap projektu obejmujàcy praktyk zosta podzielony na dwie cz Êci. W pierwszej cz Êci sta u uczniowie zapoznajà si z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa i systemu pracy w Niemczech. B dà tak e uczestniczyç w przygotowaniu j zykowym i kulturowym. Drugi etap zak ada zdobycie przez uczniów doêwiadczeƒ i umiej tnoêci zawodowych w Centrum Szkolenia Praktycznego w Lipsku oraz w wyznaczonych zak adach pracy, a tak e wykorzystanie posiadanej ju wiedzy i umiej tnoêci w praktyce. y PL1-LEO Sta e dla uczniów szkó rolniczych Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim im. prof. Tadeusza Konopiƒskiego Ludów Polski 16, Strzelin Stanis aw Stykowski Liczba uczestników 6 Dofinansowanie euro Justus-von-Liebig-Schule Niemcy Uczestnikami projektu sà uczniowie kszta càcy si w zawodzie technika rolnika, którzy w przysz oêci zamierzajà prowadziç w asne gospodarstwo. Zgodnie z za o eniami projektu uczniowie odb dà w Niemczech praktyki zawodowe majàce na celu zapoznanie ich z produkcjà rolnà i umo liwienie im zdobycia podstawowych umiej tnoêci zwiàzanych z tym zagadnieniem. Sta rozpocznie si od spotkania uczniów z przedstawicielem Izb Rolniczych oraz z rolnikami prowadzàcymi szkolenie praktyczne. Sta yêci zostanà skierowani do rodzinnych gospodarstw rolnych, gdzie wspólnie z niemieckimi rolnikami b dà wykonywaç prace zwiàzane z produkcjà roêlinnà i zwierz cà, zgodnie z wymogami technologii produkcji i harmonogramem prac w rolnictwie. y PL1-LEO Zostaƒmy profesjonalistami zawodowe mosty w Europie Zespó Szkó Licealnych i Technicznych nr 1 ul. WiÊniowa 56, Warszawa Ewa Ru an Liczba uczestników 32 Dofinansowanie euro Centro Integrado de Formacion Profesional (CIFP) de Fene Hiszpania Celem projektu jest zapoznanie uczniów kszta càcych si w zawodach technika informatyka oraz technika mechatronika z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w Hiszpanii oraz zweryfikowanie i pog bienie wiedzy nabytej przez nich w szkole. Dwie grupy sta ystów zdob dà praktyczne doêwiadczenie zawodowe w hiszpaƒskich firmach, specjalizujàcych si w dzia alnoêci zgodnej z ich profilem kszta cenia. Istotnym zamierzeniem organizatorów przedsi wzi cia jest po o enie nacisku na doskonalenie przez uczestników sta u umiej tnoêci w zakresie praktycznego wykorzystania j zyka angielskiego, w szczególnoêci s ownictwa zwiàzanego z wykonywaniem przysz ego zawodu. Nabyte przez uczniów kompetencje potwierdzone zostanà uznawanymi na rynku krajowym i europejskim certyfikatami Europass MobilnoÊç. y PL1-LEO Uniwersalne kompetencje trend i koniecznoêç Zespó Szkó Gospodarczych im. Miko aja Spytka Lig zy ul. Spytka Lig zy 12, Rzeszów Agnieszka Czach Liczba uczestników 90 Dofinansowanie euro 15

13 Projekty MobilnoÊci Akademie für Berufsförderung und Umschulung GmbH Niemcy F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH Niemcy Centro Superior de Hostelería y Turismo de Valencia Hiszpania Centre de Formation d Apprentis d Ambérieu-en-Bugey Francja Stowarzyszenie Wspierania M odych Talentów owcy pere Polska Stredná odborná s kola obchodu a slu zieb S owacja W ramach projektu uczniowie kszta càcy si w zawodach kucharza, kelnera, hotelarza, a tak e organizatora us ug gastronomicznych oraz organizatora obs ugi turystycznej odb dà praktyk zawodowà w wybranych zak adach gastronomicznych w krajach partnerskich. Podczas trzytygodniowego sta u we Francji, Niemczech, Hiszpanii i S owacji uczestnicy b dà mieli szans zapoznaç si z odmiennymi zwyczajami kulinarnymi, a tak e metodami i technikami pracy obowiàzujàcymi w zagranicznych zak adach gastronomicznych. Dzi ki udzia owi w projekcie uczniowie zwi kszà umiej tnoêç adaptacji do specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo Êrodowisku i rozszerzà swoje kompetencje j zykowe. ul. Staromiejska 3, Jelenia Góra Jolanta Czarnecka-Ma ek Liczba uczestników 40 Dofinansowanie euro Zakladni umelecka s kola Czechy Projekt przewiduje nabycie przez uczniów praktycznych umiej tno- Êci oraz doskonalenie ich warsztatu w zakresie techniki wydobywania dêwi ku i wykonawstwa utworów Fryderyka Chopina oraz wybranych polskich kompozytorów wspó czesnych XX wieku. Grupowe çwiczenia z chórem oraz indywidualne zaj cia pianistów w zakresie teorii i praktycznego wykonawstwa przeprowadzà nauczyciele zawodu Základni umûlecká s kola w Libercu. Uczniowie b dà pracowaç nad estetykà brzmienia utworów, sposobem prowadzenia kantyleny, wyrazistà artykulacjà, wzbogaceniem umiej tnoêci technicznych, poprawnà interpretacjà, stylowoêcià wykonywanej formy instrumentalnej i chóralnej. Nabyte praktyczne umiej tnoêci majà zwi kszyç szanse m odzie y na podj cie nauki w szkole muzycznej II stopnia oraz kontynuacj nauki na studiach w Polsce i za granicà. y PL1-LEO Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywnoêci i rozwój umiej tnoêci zawodowych Zespó Szkó nr 7 ul. Browarowa 1a, Tychy Halina Pokorska Liczba uczestników 72 Dofinansowanie euro Formazione Professionale Alba Barolo S.c.a.r.l. W ochy Celem organizowanych praktyk jest pobudzenie kreatywnoêci i przedsi biorczoêci uczestników oraz umo liwienie im nabycia nowych doêwiadczeƒ podczas poznawania przez nich specyfiki regionalnej kuchni w oskiej. M odzie odb dzie sta we w oskich restauracjach i hotelach. Praktyki przewidziane sà na okres wzmo onego ruchu turystycznego, kiedy lokalna spo ecznoêç obchodzi festyn zwiàzany z obchodami Dni Trufli, a hotele i restauracje majà zwi kszone zapotrzebowanie na pracowników znajàcych j zyk angielski. Uczniowie b dà mieli mo liwoêç zapoznania si ze sposobami przyrzàdzania regionalnych potraw w oskich, organizacjà pracy w restauracji i hotelu, a tak e z zasadami przyjmowania i obs ugi goêci zagranicznych oraz standardami HACCP. y PL1-LEO Interpretacja i wykonawstwo utworów Fryderyka Chopina i polskich kompozytorów wspó czesnych XX wieku Paƒstwowa Szko a Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze im. Janiny GarÊci y PL1-LEO Zdobywamy doêwiadczenie zawodowe za granicà Zespó Szkó Rolniczych im. W adys awa Reymonta obizna 80, Brzeg El bieta Jurkowska Liczba uczestników 26 Dofinansowanie euro EuroPartnership Agency Ltd. Wielka Brytania W projekcie biorà udzia m odzi ludzie uczàcy si na kierunku architektura krajobrazu. Projekt ma na celu wspieranie przysz ych absolwentów w zak adaniu w asnych firm oraz u atwienie zainicjowania kontaktów mi dzy nimi a firmami z Wielkiej Brytanii. KorzyÊcià dla osób uczestniczàcych w projekcie ma byç poznanie zasad wspó pracy z du ymi przedsi biorstwami, które poszukujà partnerów i podwykonawców wêród MÂP z krajów Unii Europejskiej. Celem projektu jest tak e zach cenie sta ystów do wykorzystywania mo liwoêci, jakie dajà technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w przedsi biorstwach. Uczniowie, którzy chcà w przysz oêci za o yç w asnà firm zajmujàcà si architekturà krajobrazu, aran acjà i piel gnacjà terenów zieleni lub produkcjà roêlin ozdobnych, b dà mieli szans na poznanie dobrych praktyk stosowanych w tym zakresie w kraju partnerskim. y PL1-LEO Praktyka zagraniczna szansà na mobilnà i konkurencyjnà karier zawodowà Zespó Szkó Zawodowych nr 3 w Starachowicach ul. Szkolna 10, Starachowice El bieta G bura

14 Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego IVT Liczba uczestników 32 Dofinansowanie euro Internationaler Bund e.v. Niemcy Sistema Turismo s.r.l. W ochy Zagraniczne praktyki dla uczniów zdobywajàcych wiedz i kwalifikacje w zawodzie kucharza ma ej gastronomii i technologa robót wykoƒczeniowych w budownictwie majà zaowocowaç zwi kszeniem kompetencji zawodowych oraz mobilnoêci uczestników projektu. Uczniowie wyjadà na sta do Niemiec i W och. Podczas praktyk przyszli kucharze b dà mieli okazj poznaç specyfik kuchni niemieckiej i w oskiej oraz metody sporzàdzania potraw regionalnych, a tak e udoskonaliç swoje umiej tnoêci zawodowe w zakresie obs ugi konsumenta i technologii sporzàdzania potraw. Natomiast uczniowie klasy budowlanej zdob dà wiedz z zakresu nowoczesnych technologii wykonania prac budowlanych, ze szczególnym uwzgl dnieniem pos ugiwania si nowoczesnymi urzàdzeniami. Sta odb dà w warsztatach i firmach budowlanych. y PL1-LEO Granice ksià ki wobec zmian w percepcji przekazu graficznego s owa Zespó Szkó Plastycznych im. Jacka Malczewskiego ul. Pu askiego 15, Cz stochowa Maria Fedorowicz Liczba uczestników 15 Dofinansowanie euro Schule für Farbe und Gestaltung Niemcy CENCAL La Centre de Formation para Industria de la Ceramique Portugalia Projekt ma na celu praktyczne przygotowanie uczniów kierunku grafika do wykonywania zawodu, jednoczeênie poszerzajàc ich wiedz na temat nowych form przekazu, wspó czesnych technologii obrazowania oraz najnowszych wersji profesjonalnych programów graficznych i multimedialnych wykorzystywanych w zakresie projektowania na rynku wydawniczym, takich jak Adobe Photoshop Extended, Adobe InDesign czy Adobe Dreamweaver. Partnerami w projekcie sà oêrodki portugalskie i niemieckie prowadzàce kszta cenie w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, fotografii, technologii druku, animacji i multimediów. Posiadajà one nowoczesne, doskonale wyposa one pracownie prowadzone przez wyspecjalizowanych fachowców, których standardy sà nieosiàgalne w polskich placówkach szkoleniowych. y PL1-LEO Nowoczesne zdobienie grawerowaniem powierzchni wyrobów srebrnych Zespó Szkó Plastycznych im. Jacka Malczewskiego ul. Pu askiego 15, Cz stochowa Maria Fedorowicz Liczba uczestników 13 Dofinansowanie euro Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim Niemcy Istituto Statale d Arte W ochy W przedsi wzi ciu biorà udzia szko y Êrednie z Polski, Niemiec i W och, kszta càce przysz ych jubilerów. Celem uczestników z Polski jest poszerzenie swojej wiedzy o znajomoêç urzàdzeƒ i procesów technologicznych, niedost pnych w naszym kraju. Istotnym za o eniem projektu jest zapoznanie uczestników z obs ugà optografu laserowego i z wachlarzem mo liwoêci, jakie daje to urzàdzenie, zw aszcza w zakresie rytowania wg bnego na powierzchniach wkl s ych, a tak e poznanie specyfiki i metod kszta cenia w europejskim przemyêle jubilerskim. Sta ma tak e umo liwiç zdobycie umiej tnoêci dekorowania wyrobów jubilerskich, g ównie korpusowych, wewn trznym reliefem wg bnym, z wykorzystaniem nowoczesnego oprzyrzàdowania, jakim jest w aênie optograf laserowy. y PL1-LEO M odzi i konkurencyjni technicy doskonalà umiej tnoêci zawodowe na niemieckim rynku pracy Zespó Szkó Zawodowych i Ogólnokszta càcych ul. Poprzeczna 1a, Wola Joanna Jochanczyk Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH Niemcy Poznanie nowoczesnych metod sprzeda y, dzia aƒ marketingowych, sposobów magazynowania towarów i obs ugi urzàdzeƒ wykorzystywanych w handlu to najwa niejsze za o enia sta u organizowanego dla uczniów klas drugich i trzecich, kszta càcych si w zawodzie technika handlowca. Miesi czne praktyki odb dà si w niemieckich hurtowniach i placówkach handlu detalicznego. Drugà grup uczestników stanowià przyszli informatycy, którzy praktycznà nauk zawodu b dà zdobywaç w niemieckich firmach zajmujàcych si projektowaniem i administrowaniem profesjonalnych stron internetowych. Sta zagraniczny ma za zadanie uzupe niç i wzbogaciç proces kszta cenia praktycznego uczniów. y PL1-LEO Sta zagraniczny jako inwestycja w sukces zawodowy Zespó Szkó Ekonomicznych im. Oskara Langego ul. Urbanowicza 2, Chorzów Halina oskoczyƒska Liczba uczestników 24 Dofinansowanie euro EuroPartnership Agency Ltd. Wielka Brytania M odzie przygotowujàca si do wykonywania zawodu technika ekonomisty weêmie udzia w projekcie majàcym na celu praktycznà nauk wybranego zawodu. Praktyki w Wielkiej Brytanii majà umo liwiç wyje d ajàcym zdobycie dodatkowych kompetencji 17

15 Projekty MobilnoÊci zawodowych. B dzie to mo liwe dzi ki wykonywaniu przez nich czynnoêci takich jak odczytywanie, segregowanie, archiwizacja, ewidencja i edycja dokumentów z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz obs uga sprz tu i urzàdzeƒ biurowych za pomocà innych ni wyuczone w warunkach polskich standardów i procedur. Celem projektu jest tak e doskonalenie znajomoêci j zyka angielskiego, w tym szczególnie s ownictwa zawodowego. y PL1-LEO Praktyka zagraniczna poczàtkiem mojej europejskiej kariery zawodowej Zespó Szkó Budowlanych nr 1 w P ocku ul. Ignacego MoÊcickiego 4, P ock Bogus aw Sukiennik Liczba uczestników 105 Dofinansowanie euro Internationaler Bund e.v. Verbund Brandenburg Niemcy Adresatami przedsi wzi cia sà uczniowie technikum budownictwa, technikum ochrony Êrodowiska oraz technikum urzàdzeƒ sanitarnych. G ównym celem praktyk w Niemczech jest poznanie i porównanie przez uczestników materia ów i technologii, w tym w zakresie ochrony Êrodowiska, stosowanych w innych krajach, a tak e przyswojenie zasad dotyczàcych organizacji pracy na budowie, dokumentacji budowy, procedur zak adania w asnej firmy oraz kszta towanie umiej tnoêci zastosowania posiadanej wiedzy podczas konkretnej budowy. Uczestnicy b dà równie doskonaliç swoje umiej tnoêci j zykowe, poznajàc s ownictwo techniczne. Praktyki odbywaç si b dà w warsztatach partnerskiego oêrodka oraz w firmach zewn trznych, wytypowanych przez Internationaler Bund. uczniom na zdobycie praktycznych umiej tnoêci i b dzie polega a na pracy w przedsi biorstwach dzia ajàcych w bran y logistycznej i zwiàzanej z logistykà transportu oraz przep ywu informacji. y PL1-LEO Praktyka zawodowa programista obrabiarek CNC na europejskim rynku pracy Zespó Szkó Mechaniczno-Elektrycznych ul. Kiliƒskiego 25, Sosnowiec Micha Wilk Liczba uczestników 16 Dofinansowanie euro Lycée André Malraux Francja Uczestnikami projektu sà uczniowie technikum mechanicznego oraz technikum mechatronicznego, zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji i planujàcy po ukoƒczeniu szko y za o enie w asnej firmy. Jednym z celów projektu jest umo liwienie uczniom poznania zagadnieƒ zwiàzanych z programowaniem oraz obs ugà obrabiarek sterowanych numerycznie. Nowoczesne technologie zwiàzane z in ynierià i technikà wytwarzania zmieniajà si w bardzo szybkim tempie, a konstrukcja i mo liwoêci obrabiarek CNC stajà si coraz bardziej zaawansowane. Uczniowie b dà mieli mo liwoêç zdobycia dodatkowych umiej tnoêci poprzez udzia w zaj ciach edukacyjnych odbywajàcych si w znakomicie wyposa onych warsztatach szkolnych w Remiremont we Francji. Kolejnym celem projektu jest zapoznanie uczniów z procedurami zak adania firmy w innym kraju europejskim. y PL1-LEO M odzi logistycy uczà si w Niemczech Zespó Szkó im. Hugona Ko àtaja ul. Miodowa 1, Zawiercie Stanis aw Lech Liczba uczestników 36 Dofinansowanie euro Industrie- und Handelskammer Erfurt Niemcy Hotel Rennsteig Niemcy Logistik Center Berka GmbH Niemcy Scholz Recycling GmbH Standort Eisfeld Niemcy Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH Niemcy MSM International Consulting Poland Sp. z o.o. Polska Uczniowie kszta càcy si w zawodzie technika logistyka wyjadà na czterotygodniowe sta e do Turyngii. Praktyki podzielone zosta y na dwie cz Êci. W pierwszym okresie pobytu m odzie skoncentruje si na odwiedzaniu przedsi biorstw i instytucji zwiàzanych z logistykà i zapoznaniu si ze sposobem ich dzia ania. B dzie tak e uczestniczy a w zaj ciach teoretycznych prowadzonych przez polskich i niemieckich logistyków, mogàcych pochwaliç si du ym doêwiadczeniem zawodowym. Druga cz Êç pobytu pozwoli y PL1-LEO Otwarci na europejski rynek pracy Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19a, Ostróda Dorota Szczurowska Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro EuroPartnership Agency Ltd. Wielka Brytania W wybranych firmach Wielkiej Brytanii, dostosowanych do profilu zawodowego uczestników projektu, sta odb dà uczniowie klas drugich i trzecich, kszta càcy si w zawodzie technika ekonomisty i technika handlowca. G ównym za o eniem projektu jest doprowadzenie do pokonania przez uczniów l ku przed wyjazdem do obcego kraju oraz zwi kszenie praktycznych umiej tnoêci i mobilnoêci uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjnoêci na rynku pracy. Uczestnicy projektu podejmà wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju Wielkiej Brytanii. KorzyÊcià dla wyje d ajàcych osób ma byç nie tylko poznanie obcego j zyka i mo liwoêç pracy za granicà, ale tak e nawiàzanie nowych kontaktów i uzyskanie potwierdzajàcego udzia w programie certyfikatu Europass MobilnoÊç. 18

16 Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego IVT y PL1-LEO Mobilny informatyk nowe technologie, nowe mo liwoêci Zespó Szkó Technicznych im. E. Kwiatkowskiego ul. Matuszczaka 7, Rzeszów Wanda Chodur-Filip Liczba uczestników 30 Dofinansowanie euro Sistema Turismo s.r.l. W ochy Uczestnikami sta u we W oszech sà m odzi ludzie przygotowujàcy si do wykonywania zawodu technika informatyka, technika teleinformatyka oraz technika elektronika. Praktyki realizowane b dà w czterech du ych firmach i potrwajà trzy tygodnie. Udzia w projekcie umo liwi m odzie y zapoznanie si z nowoczesnà technikà i technologià stosowanà w ich bran y. Celem sta u jest rozwijanie umiej tnoêci zawodowych uczestników oraz umo liwienie im zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce, a jednoczeênie dostosowanie ich wiadomoêci i doêwiadczenia praktycznego do wyzwaƒ stawianych przez gwa townie zmieniajàcy si rynek bran y informatycznej i teleinformatycznej. y PL1-LEO Sta z kosmetologii i fryzjerstwa szansà na sukces na europejskim rynku pracy Zespó Szkó nr 5 w Sanoku im. Ignacego ukasiewicza ul. Jagielloƒska 22, Sanok Katarzyna Michalak Liczba uczestników 16 Dofinansowanie euro Stredná odborná s kola S owacja W projekcie b dzie uczestniczyç grupa uczennic pobierajàcych nauk w zawodzie technika us ug fryzjerskich. Za o enia przedsi wzi cia sà zgodne zarówno z edukacyjnymi potrzebami uczestniczek, jak równie odpowiadajà oczekiwaniom potencjalnych klientów. G ównym celem projektu jest doskonalenie systemu kszta cenia zawodowego obejmujàcego wykszta cenie umiej tno- Êci wykonywania fryzur karnawa owych i awangardowych oraz nabycie podstawowych umiej tnoêci kosmetycznych w zakresie piel gnacji twarzy i paznokci. Sta b dzie prowadzi do poszerzenia umiej tnoêci uczestniczek w zakresie: nowoczesnej stylizacji w osów, projektowania i wykonywania zdobienia typu body painting, piel gnacji twarzy, doboru i wykonania makija u. Liczba uczestników 40 Dofinansowanie euro Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnutzige GmbH Akademie Chemnitz Ausbildungszentrum Zwickau Niemcy Iniciativas de Proyectos de Formación Hiszpania Oferta organizowanych w Niemczech i Hiszpanii praktyk skierowana jest do uczniów klas trzecich. Celem projektu jest kszta towanie (w oparciu o najnowsze technologie) umiej tnoêci praktycznych uczestników w zakresie elektroniki, informatyki, teleinformatyki i mechatroniki. Podczas sta u zagranicznego uczniowie poszerzà wiedz merytorycznà w swoim zawodzie oraz zdob dà umiej tno- Êci z dziedziny organizacji i techniki pracy. Wzbogacà si o nowe doêwiadczenia zawodowe oraz zapoznajà si z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE. Zadania realizowane przez uczniów podczas sta u majà na celu zwi kszenie ich przedsi biorczoêci. Pozwolà tak e na lepsze przygotowanie uczestników projektu do wejêcia na rynek pracy oraz umo liwià im bardziej Êwiadome kierowanie przysz à karierà zawodowà. y PL1-LEO Praktyka zagraniczna dla techników Zespó Szkó nr 3 w Ostrowcu Âwi tokrzyskim ul. Sandomierska 2, Ostrowiec Âwietokrzyski Alicja uchowska Liczba uczestników 36 Dofinansowanie euro ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) Hiszpania Associação p/ Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo Portugalia Mo liwoêç odbycia praktyki zawodowej w Hiszpanii i Portugalii zosta a zaoferowana uczniom kszta càcym si w specjalnoêciach technik logistyk i technik informatyk. Projekt zak ada zorganizowanie sta y w firmach o rozbudowanych komórkach logistycznych w Walencji oraz przedsi biorstwach o specjalnoêci informatycznej znajdujàcych si w pobli u Lizbony. G ównym celem projektu jest aktywny udzia uczestników w zaj ciach zorganizowanych podczas zagranicznej praktyki zawodowej oraz nabycie przez nich nowych umiej tnoêci i kompetencji. Podczas praktyk uczniowie zdob dà umiej tnoêci z dziedziny organizacji, techniki pracy, poznajà zasady funkcjonowania przedsi biorstw w Hiszpanii i Portugalii. Zwi kszy si ich mobilnoêç na rynku pracy oraz poczucie pewnoêci siebie w sytuacjach zawodowych. y PL1-LEO Praktyka zagraniczna szansà na zdobycie doêwiadczeƒ zawodowych Zespó Szkó nr 3 w Ostrowcu Âwi tokrzyskim ul. Sandomierska 2, Ostrowiec Âwi tokrzyski Mariola LeÊniewska y PL1-LEO Praktyka techników informatyków w Anglii drogà do w asnej firmy Zespó Szkó Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki ul. Pu askiego 3, Namys ów Adam Hubicki Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro 19

17 Projekty MobilnoÊci EuroPartnership Agency Ltd. Wielka Brytania Uczestnicy przedsi wzi cia odb dà praktyki zawodowe w wybranych firmach w Wielkiej Brytanii. Projekt zak ada indywidualizacj programu sta u dzi ki przedstawieniu zagranicznemu partnerowi szczegó owych uzdolnieƒ, zainteresowaƒ i poziomu umiej tnoêci zawodowych i j zykowych poszczególnych uczestników, a nast pnie dobór odpowiednich stanowisk pracy w wybranych firmach. Dzia aniem majàcym na celu podwy szenie jakoêci projektu jest przeprowadzenie bogatych merytorycznie zaj ç z uczestnikami w ramach przygotowania j zykowego, kulturowego i pedagogicznego. Nauka j zyka angielskiego b dzie realizowana przed wyjazdem m odzie y przez native speakera, a sta y monitoring nabywanych osiàgni ç ma umo liwiç uczniom czerpanie wi kszych korzyêci podczas realizacji sta u. y PL1-LEO Kierunek W ochy sta uczniów Zespo u Szkó nr 1 Zespó Szkó nr 1 im. Miko aja Kopernika Osiedle S oneczne 33, Ostrowiec Âwi tokrzyski Ewa Skr t Liczba uczestników 32 Dofinansowanie euro Sistema Turismo s.r.l. W ochy W projekcie weêmie udzia grupa uczniów kszta càcych si w zawodach technika ekonomisty, technika hotelarstwa, technika ywienia i gospodarstwa domowego. Zagraniczny sta ma si przyczyniç do podniesienia jakoêci kszta cenia uczniów poprzez lepsze ich przygotowanie do podj cia zatrudnienia. W czasie praktyk w Rimini we W oszech uczestnicy sta u b dà pracowaç w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych oraz w dzia ach marketingowych, ksi gowoêci i sekretariatach wybranych firm. Uczniowie poszerzà znajomoêç j zyka angielskiego oraz poznajà podstawy j zyka w oskiego. Dobrze wykszta cona kadra w zakresie hotelarstwa, gastronomii i marketingu jest szansà na rozwój turystyki regionu, z którego pochodzà uczestnicy projektu, atrakcyjnego pod wzgl dem przyrodniczym i kulturowym. y PL1-LEO Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech Zespó Szkó Ekonomicznych im. Miko aja Kopernika ul. Powstaƒców Warszawy 11, Skar ysko-kamienna Iwona D biƒska Liczba uczestników 18 Dofinansowanie euro WBS Training AG Niemcy Centrum Kszta cenia Praktycznego w Skar ysku-kamiennej Polska Starostwo Powiatowe w Skar ysku-kamiennej Polska Wy sza Szko a Ekonomii i Innowacji w Lublinie Polska Uczestnikiem projektu b dzie grupa osób uczàcych si w zawodzie technika ekonomisty. G ównym jego celem jest zwi kszenie atrakcyjnoêci systemu kszta cenia i szkolenia zawodowego oraz poprawa mobilnoêci osób bioràcych udzia we wst pnym etapie szkolenia i kszta cenia zawodowego. Dzi ki udzia owi w przedsi wzi ciu m odzie b dzie mia a szans na poszerzenie swojej wiedzy, umiej tnoêci zawodowych i j zykowych oraz zwi kszenie szans na przysz e zatrudnienie. WÊród korzyêci, jakie majà odnieêç uczniowie z organizowanego w Niemczech sta u, znajduje si równie zdobycie doêwiadczenia zawodowego popartego otrzymaniem certyfikatu Europass MobilnoÊç. y PL1-LEO Poprzez mobilnoêç do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT Zespó Szkó Elektronicznych ul. Hetmaƒska 120, Rzeszów Stanis aw Augustyn Liczba uczestników 30 Dofinansowanie euro LHL Hiszpania Bergarako Udaletxea Hiszpania GAMAK Hiszpania Instituto Específico de Formacion Profesional Superior Miguel Altuna Hiszpania Matz-Erreka Hiszpania Ni.Ce.INFORMATICA W ochy Nic Italia S.R.L W ochy Sistema Turismo s.r.l. W ochy Staff Ice System s.r.l. W ochy Alpha Talk Ltd. Wielka Brytania Bits Computers Wielka Brytania Britannic Fire and Security Systems Ltd. Wielka Brytania European Training Services Ltd. Wielka Brytania Hunter Systems Ltd. Wielka Brytania Lobster IT Ltd. Wielka Brytania Efektem praktyk odbywajàcych si w trzech krajach (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i W oszech) ma byç rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu elektroniki i informatyki w zagranicznych ma ych i Êrednich przedsi biorstwach. Zapoznanie uczestników projektu z wymaganiami pracodawców, nowymi technologiami oraz warunkami i organizacjà pracy ma stanowiç istotny krok w wykszta ceniu wartoêciowej kadry technicznej, zdolnej prowadziç w asnà firm i konkurowaç na europejskim rynku. Podczas sta u m odzie podniesie swoje umiej tnoêci porozumiewania si w j zyku angielskim, szczególnie w zakresie poj ç technicznych, a tak e poszerzy swojà wiedz na temat bogatej kultury, historii i ycia codziennego Hiszpanów, Brytyjczyków oraz W ochów. y PL1-LEO W drodze po sukces zawodowy Powiat S poleƒski: Zespó Szkó Centrum Edukacyjne ul. Pocztowa 14b, Wi cbork Ewa Tomaszewska

18 Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego IVT Liczba uczestników 15 Dofinansowanie euro Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH Niemcy Za o eniem projektu jest zorganizowanie praktyk zawodowych w Niemczech, przeznaczonych dla uczniów klasy trzeciej. Ich realizacja ma zaowocowaç zwi kszeniem kompetencji kadry zwiàzanej z hotelarstwem. Odbycie praktyk w niemieckich hotelach pozwoli uczestnikom zapoznaç si z elastycznymi formami zatrudnienia, które od dawna sà z powodzeniem stosowane przez naszych sàsiadów. Podniesienie kompetencji zawodowych m odzie y oraz doskonalenie znajomoêci j zyka niemieckiego, zw aszcza zawodowego, ma zaowocowaç zwi kszeniem praktycznych kompetencji j zykowych, a w przysz oêci tak e znalezieniem lepszego zatrudnienia. Nowe doêwiadczenia pozwolà uczestnikom na zmian postawy biernoêci na podejêcie aktywne i bardziej przedsi biorcze. y PL1-LEO Poznanie ró norodnych form zaj ç z wykonywaniem zadaƒ wykraczajàcych poza miejsce nauki w celu kszta towania umiej tnoêci praktycznych Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopciƒskiego 5/11, ódê El bieta Kuskowska Liczba uczestników 40 Dofinansowanie euro Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.v. Niemcy Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich i czwartych, kszta càcych si w zawodzie technika hotelarstwa oraz technika ywienia i gospodarstwa domowego. Celem przedsi wzi cia jest poszerzenie wiedzy m odzie y i zdobycie przez nià praktycznych umiej tnoêci zawodowych w zakresie sporzàdzania oraz podawania typowych potraw i napojów kuchni hiszpaƒskiej. Uczestnictwo w projekcie ma tak e pozwoliç uczniom na poznanie sposobu obs ugi goêcia w barze i restauracji zgodnie ze standardami obowiàzujàcymi w hotelach na Balearach. Wa nym celem sta u jest rozwój uczestników i sprawdzenie przez nich w asnych kompetencji zawodowych w nowym Êrodowisku pracy, poznanie struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania hoteli oraz zetkni cie si z pracownikami i goêçmi pochodzàcymi z ró nych krajów Êwiata. y PL1-LEO Sta e hotelarzy Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie ul. Dworcowa 3, Chojna Janusz Salamoƒczyk Liczba uczestników 24 Dofinansowanie euro Hotel Am Seetor Niemcy Hotel Generator Berlin Niemcy Hotel Gut Kerkow Niemcy Hotel Eastbury Wielka Brytania Hotel Sherborne Wielka Brytania Hotel The Bakehouse Wielka Brytania Hotel The Crown Inn Wielka Brytania Uczestnikami projektu sà uczniowie technikum budowlanego i zasadniczej szko y zawodowej. Przedsi wzi cie nakierowane jest na rozszerzenie ich kwalifikacji i umiej tnoêci, doskonalenie jakoêci w zakresie budownictwa drewnianego zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego, suchej zabudowy wn trz oraz budowy szalunków ciesielskich i systemowych. Poznawanie nowych technik i technologii przy renowacji budynków drewnianych i po àczeƒ ciesielskich oraz przy wykonywaniu szalunków tradycyjnych i systemowych daje mo liwoêç utrzymania zasobów budowlanych we w aêciwym stanie technicznym. Realizacja projektu ma tak e pozwoliç na opracowanie zestawu çwiczeƒ praktycznych z zakresu suchej zabudowy, po àczeƒ elementów konstrukcji drewnianych i systemów szalunkowych, które b dà wdro one do praktyki szkolnej w ZSP nr 15. Miesi czne sta e dla przysz ych hotelarzy zostanà zorganizowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu to w wi kszoêci m odzi ludzie pochodzàcy z rodzin znajdujàcych si w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej wysokim bezrobociem oraz sytuacjà spo eczno-ekonomicznà wyst pujàcà na terenach popegeerowskich. Projekt umo liwia nawiàzywanie kontaktów szko y z sektorem przedsi biorstw, co jest wa nym elementem procesu wspó dzia ania na rzecz mobilnoêci pracowników. Instytucja wnioskujàca b dzie mog a weryfikowaç program szkolenia zawodowego, realizowanego w szkole, dzi ki konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez komercyjnie funkcjonujàce hotele. Wzrost kompetencji uczniów w obszarze przedmiotów zawodowych i j zyków obcych ma im tak e pozwoliç na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. y PL1-LEO Kulinarne tajemnice hiszpaƒskich wysp Zespó Szkó Gastronomiczno-Hotelarskich im. W adys awa Reymonta ul. Reymonta 2, Wis a Anna Janik Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro ROSU Promociones S.A. Hiszpania y PL1-LEO Nowoczesne techniki przetwarzania danych Zespó Szkó Technicznych im. E. Kwiatkowskiego ul. Matuszczaka 7, Rzeszów Wanda Chodur-Filip Liczba uczestników 60 Dofinansowanie euro Academia Córdoba Hiszpania 21

19 Projekty MobilnoÊci Uczniowie kszta càcy si w zawodzie technika informatyka, technika teleinformatyka oraz technika elektronika w ramach organizowanego w Hiszpanii projektu b dà nabywaç umiej tnoêci z zakresu pos ugiwania si j zykami SQL oraz PL/SQL. Zdob dà wiedz z zakresu instalacji, konfiguracji i eksploatacji oprogramowania serwerów bazodanowych i analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajnoêci. Projekt pozwoli na przybli enie uczestnikom europejskich standardów kszta cenia oraz zasad organizacji pracy w hiszpaƒskich przedsi biorstwach bran y informatycznej. Za o eniem przedsi wzi cia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i podniesienie ich kompetencji w zakresie zastosowania nowoczesnych systemów przetwarzania danych w przedsi biorstwach. y PL1-LEO Sta zawodowy we Francji przepustkà do zaistnienia na unijnym rynku pracy Zespó Szkó i Placówek OÊwiatowych ul. J. Wierzbickiego 3a, Lidzbark Warmiƒski Adam Brodowski Liczba uczestników 16 Dofinansowanie euro Lycé e d Enseignement Général et Technologique Agricole de Chateauroux Francja M odzie wybrana do odbycia sta u zawodowego we Francji pochodzi z terenów wiejskich, na ogó obszarów s abo rozwini tych, cz sto popegeerowskich wsi dotkni tych problemem du ego bezrobocia. Realizacja projektu stanowi efektywnà form walki ze strukturalnym bezrobociem, które w województwie warmiƒsko-mazurskim osiàga ciàgle najwy szy wskaênik w kraju. Sta zawodowy pozwoli uczniom technikum ywienia rozwinàç umiej tnoêci zwiàzane z organizacjà i prowadzeniem us ug agroturystycznych we Francji, co zwi kszy ich kompetencje zawodowe i pozwoli na skonfrontowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu agroturystyki z doêwiadczeniami przedstawicieli organizacji goszczàcych. W ramach projektu dla uczniów technikum logistycznego zostanie zorganizowany sta zawodowy w firmach na terenie Wielkiej Brytanii. Celem sta u b dzie podniesienie kompetencji zawodowych m odzie y, zapoznanie jej z europejskim rynkiem pracy oraz doskonalenie umiej tnoêci pos ugiwania si j zykiem obcym. Ponadto istotà projektu jest zapoznanie uczestników z obowiàzujàcymi uregulowaniami formalnoprawnymi oraz zasadami dzia ania przedsi biorstwa w zakresie logistyki. Uczniowie b dà odbywaç sta w przedsi biorstwach brytyjskich zajmujàcych si transportem i prowadzeniem magazynów. Podczas praktyk mogà poszerzyç wiedz teoretycznà zdobytà w szkole i skonfrontowaç jà z realiami rynkowymi. y PL1-LEO Specjalistyczna praktyka zawodowa z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa dla uczniów szkó zawodowych z Dolnego Âlàska w Saksonii Po udniowo-zachodnie Forum Samorzàdu Terytorialnego Pogranicze ul. Armii Krajowej 30, Lubaƒ Marek Kar owski Liczba uczestników 28 Dofinansowanie euro Christlich Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. Niemcy Powiatowy Zespó Szkó nr 1 w Krzy owicach Polska Zespó Szkó im. Tadeusza KoÊciuszki Polska Zespó Szkó Przyrodniczych im. Macieja Rataja Polska Zespó Szkó Rolniczych im. Wincentego Witosa Polska Zespó Szkó w Chróstniku Polska Mo liwoêç realizacji specjalistycznych praktyk zawodowych w Niemczech skierowana zosta a do uczniów Êrednich szkó zawodowych, zg biajàcych wiedz na temat ogrodnictwa i piel gnacji krajobrazu oraz rolnictwa. Sta b dzie mia miejsce w wybranych saksoƒskich przedsi biorstwach i zak adach, w których uczestnicy projektu zdob dà nowe doêwiadczenia zawodowe. Przed rozpocz ciem sta u uczniowie wezmà udzia w przygotowaniu realizowanym przez Saksoƒskie Ponadzak adowe OÊrodki Kszta cenia, w ramach którego odb dà si praktyczne çwiczenia zawodowe oraz wyjazdy studyjne. Za o eniem projektu jest budowanie trwa ego partnerstwa mi dzy instytucjami kszta cenia zawodowego z Dolnego Âlàska i Saksonii. y PL1-LEO Praktyka zawodowa za granicà szansà na lepszà przysz oêç Zespó Szkó Mechanicznych ul. Pu askiego 10, Namys ów Renata Koziarska Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro Tellus Group Ltd. Wielka Brytania y PL1-LEO Sta e budowlane w Niemczech Êcie kà rozwoju kariery zawodowej na europejskim rynku pracy Zespó Szkó Architektoniczno-Budowlanych ul. Braci Mieroszewskich 42, Sosnowiec El bieta Maksymow Liczba uczestników 34 Dofinansowanie euro Berufsförderungswerk e.v. des Bauindustrieverbandes Berlin- Brandenburg e.v. Niemcy W projekcie wezmà udzia grupy uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum budowlanego i zasadniczej szko y zawodowej o profilach malarz i technolog robót wykoƒczeniowych w budownictwie. G ównym celem szkolenia b dzie podniesienie posiadanych kwalifikacji i zdobycie nowych umiej tnoêci praktycznych w rzemioêle 22

20 Praktyki zawodowe i sta e dla osób w trakcie wst pnego kszta cenia zawodowego IVT malarskim. Uczniowie zapoznajà si z najnowszymi technologiami i rozwiàzaniami materia owymi, a tak e poznajà nowoczesny sprz t i narz dzia s u àce do wykonywania robót wykoƒczeniowych. Uczestnicy sta u b dà mieli mo liwoêç praktycznej obs ugi sprz tu i maszyn oraz wykonywania dekoracyjnych technik zdobienia, takich jak tepowanie, technika nawijania i wycierania, malowanie czesankowe, lazurowanie, zdobienie za pomocà wzorników oraz wykonywanie imitacji piaskowca, drewna i marmuru. i rozbudzenie w nich ch ci rozwoju zawodowego i mobilnoêci zawodowej. W czasie trzytygodniowego wyjazdu m odzi rzemieêlnicy odb dà praktyki zawodowe w kilku zagranicznych przedsi biorstwach, podnoszàc przy tym tak e swoje kwalifikacje j zykowe. Po powrocie do kraju podczas spotkaƒ Klubu Euro-Praktyk cz onkowie poszczególnych grup wymienià si informacjami i doêwiadczeniami na temat pracy w krajach, które odwiedzili. y PL1-LEO Wspó czesne techniki pomiarowe w geodezji, ze szczególnym uwzgl dnieniem specyfiki rynku irlandzkiego Zespó Szkó Technicznych i Ogólnokszta càcych im. gen. S. Kaliskiego ul. Techników 9, Katowice Pawe Popielski Liczba uczestników 8 Dofinansowanie euro Apex Surveys Ltd. Irlandia y PL1-LEO Praktyka m odego elektryka w Moguncji Zespó Szkó Mechanicznych im. Arki Bo ka ul. Zamkowa 1, Racibórz Konrad Hajdasz Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro Berufsbildende Schule 1 Mainz Niemcy Elektro Bruderle GmbH Niemcy Elektro Dorr Gmbh & CO. KG Mainz Niemcy Handwerkskammer Rheinhessen Mainz Berufsbildungszentrum Niemcy Zagraniczne sta e zawodowe majà za zadanie uzupe niç praktyki programowe o znajomoêç obs ugi instrumentów pomiarowych wykorzystywanych za granicà oraz pog biç znajomoêç procesów technologicznych wdro onych w zagranicznych przedsi biorstwach. Celem praktyk jest tak e zapoznanie uczestników projektu z procesami produkcyjnymi wyst pujàcymi w innych krajach. W ramach projektu organizowanego w Irlandii uczniowie b dà zdobywaç nowe umiej tnoêci podczas codziennego asystowania w pracy in ynierów i korzystaç z mo liwoêci obserwacji dzia aƒ in yniera prowadzàcego. Cz Êç z nich b dzie tak e samodzielnie wykonywaç pomiary geodezyjne na wskazanym przez przedsi biorstwo obszarze. Celem sta u b dzie doskonalenie przez uczniów umiej tnoêci obs ugi instrumentów pomiarowych oraz opanowanie przez nich czynnoêci technologicznych wchodzàcych w sk ad procesu produkcji geodezyjnej. Oferta odbycia miesi cznej praktyki w Niemczech skierowana zosta a do m odzie y z zespo u szkó mechanicznych. Celem projektu jest zdobycie przez m odych ludzi doêwiadczenia zawodowego u zagranicznego partnera, którego zaplecze techniczne umo liwia kszta cenie ucznia na najwy szym europejskim poziomie. Wzbogacenie wiedzy zwiàzanej z bran à elektrycznà i uêwiadomienie uczestnikom sta u koniecznoêci sta ego poszerzania swoich umiej tnoêci i kwalifikacji zawodowych to najwa niejsze za o enia realizowanego projektu. Dzi ki niemu uczestnicy zdob dà szans na po àczenie poznanych teorii z praktykà zawodowà, zapoznanie si z funkcjonowaniem firm na rynku niemieckim w kontekêcie ewentualnych przysz ych dzia aƒ rynkowych oraz poznajà normy techniczne i bhp obowiàzujàce w Unii Europejskiej. y PL1-LEO EuroPraktyki II Izba Rzemios a i Przedsi biorczoêci w Lublinie Rynek 2, Lublin Justyna elazo Liczba uczestników 48 Dofinansowanie euro Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH Niemcy ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) Hiszpania Training Vision Ltd. Wielka Brytania Projekt adresowany jest do przysz ych rzemieêlników mechaników, stolarzy, cukierników, piekarzy, kucharzy, rzeêników i fryzjerów. Zostanà oni podzieleni na trzy grupy i przez okres trzech tygodni b dà doskonaliç swój warsztat pracy pod okiem zagranicznych fachowców w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Program praktyk zagranicznych b dzie mia na celu aktywizacj uczniów y PL1-LEO Bogatsi o doêwiadczenia z praktyk bardziej mobilni na rynku pracy Zespó Szkó Technicznych im. Hipolita Cegielskiego ul. Staszica 3, Ârem El bieta Michalska Liczba uczestników 20 Dofinansowanie euro EuroPartnership Agency Ltd. Wielka Brytania Uczestnikiem projektu b dzie dwudziestoosobowa grupa uczniów klas trzecich technikum. Celem praktyk organizowanych w Plymouth (Wielka Brytania) jest zdobycie przez uczniów kierunkowych umiej tnoêci zawodowych w firmach produkujàcych urzàdzenia elektroniczne lub je stosujàcych. Program sta u obejmuje zaj cia zwiàzane z produkcjà, instalacjà, obs ugà i naprawà urzàdzeƒ elektronicznych. M odzie b dzie mog a wykazaç si nabytymi w szkole umiej tnoêciami w zakresie obs ugi przyrzàdów pomia- 23

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekty zrealizowane w latach 2007-2012 Leonardo da Vinci Śląscy technicy na zagranicznych praktykach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Comenius

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Fundacja Rozwoju Agencja Programu Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius Możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL

Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL Program: Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w roku 2016. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w roku 2016. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. Wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszerzanie horyzontów zawodowych poprzez praktyki zawodowe w krajach UE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego Warszawa, 27 28 września 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA jest fundacją Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych,

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych, Technikum nr 3 Autor: Anita Cz. 05.02.2009. TECHNIK EKONOMISTA (finanse i rachunkowość) TECHNIK EKONOMISTA (komputerowe wspomaganie firmy) sporządzać dokumentację biurową, prowadzić ewidencję księgową,

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Gdańsk, 1 grudnia 2011r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Gdańsk, 1 grudnia 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Gdańsk, 1 grudnia 2011r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, wspiera działania

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska Strona2 Tematyka aspiracji i preferencji zawodowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim od grudnia 2013 do sierpnia 2014 roku był realizatorem projektu Praktyki zagraniczne szansą dla

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

System kształcenia dualnego w Niemczech

System kształcenia dualnego w Niemczech System kształcenia dualnego w Niemczech Referentka: Aleksandra Ziomko Ref.ds. Kształcenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym Gorzów 12.10.2011 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu

Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu pt. Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów informatyków i mechaników dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

PRACY MIĘDZYREGIONALNEJ

PRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC PROGRAM WSPÓ WSPÓŁPRACY PRACY MIĘDZYREGIONALNEJ MI DZYREGIONALNEJ Teresa Marcinów, Departament Współpracy Terytorialnej Kraków, 1 grudnia 2008 r. Plan Podstawowe informacje o programie Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Katowice, 19.04.2011r. Wizyta studyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-04-19

Katowice, 19.04.2011r. Wizyta studyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-04-19 Katowice, 19.04.2011r. Wizyta studyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Programu Rozwoju STRUDER Partnerzy: WUP Katowice, szwedzka firma AMU Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 11/2008 20 marzec

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia Hradek Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE.

Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia Hradek Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia Hradek Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Zittau, 17 kwietnia 2008 r. r Euroregionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Jeleniej Górze Tadeusz Popowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców.

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców. Lipsko, dn. 21.04.2015r. PPUIC.POKL.4106.12.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu znak: PPUIC.POKL.4106.12.2015 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerskie Projekty REGIO

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerskie Projekty REGIO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Założenia akcji 2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie o numerze 2013-1-PL1-LEO01-37110

realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie o numerze 2013-1-PL1-LEO01-37110 Regulamin projektu Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

projektów programu Leonardo da Vinci

projektów programu Leonardo da Vinci projektów programu Leonardo da Vinci 2009 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Weronika Walasek,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PILOTAŻOWY NOWOCZESNA EDUKACJA DLA LOGISTYKI NEDLOG PROPOZYCJA REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI.

PROJEKT PILOTAŻOWY NOWOCZESNA EDUKACJA DLA LOGISTYKI NEDLOG PROPOZYCJA REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI. Ryszard Świekatowski Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu PROJEKT PILOTAŻOWY NOWOCZESNA EDUKACJA DLA LOGISTYKI NEDLOG PROPOZYCJA REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI. W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo