OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE"

Transkrypt

1 Andrzej Kluza, Stanisław Jabłonowski, Jolanta Kotlarska, Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE Artykuł opisuje doświadczenia i wnioski wyniesione z prowadzenia kursów z przedmiotów informatycznych realizowanych w Katedrze Ekonometrii i Informatyki SGGW z pomocą systemu portalowego Moodle. Opisano funkcjonowania studentów w interakcji system student - nauczyciel. Opisano proces oceniania, jego treści i formy. Wnioski, dotyczące pracy studentów z systemem, pracy nauczyciela, jak i oceniania, pozwalają na pozytywne zaklasyfikowanie tego typu narzędzia do wspomagania procesu dydaktycznego. W podsumowaniu ujęto możliwe dalsze kierunki rozwoju prac w Moodle. Wstęp Technologia zdalnego nauczania staje się coraz bardziej obecna w nauczaniu na studiach wyższych w obrębie różnych kierunków nauczania. Jej odmiany, wyposażone w różnym stopniu w środki techniczne 1 i w różnym stopniu ogarniające zakres procesu dydaktycznego pozwalają na unowocześnienie przekazywanych treści, jak i stwarzają nowe możliwości strukturalizacji zajęć dydaktycznych. W ramach realizowanych przedmiotów w Katedrze Ekonometrii i Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykorzystywana jest portalowa platforma zarządzania nauczaniem Moodle 2,3. W semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004 platforma wspierała realizację poszczególnych przedmiotów, a także samodzielnych aktywności studentów w zakresie doskonalenia obsługi środowiska 1

2 Moodle i poznawania innego oprogramowania. Jednostki zarządzania nauczaniem, zwane kursami, umieszczone na omawianym portalu Moodle można zebrać w trzy grupy: A) Informatyka: Bazy danych SQL cz.2, Portale w technologii PHP, System operacyjny UNIX, Systemy Operacyjne - laboratorium Windows, Warsztaty komputerowe, Algorytmy i struktury danych, Języki skryptowe, Programowanie obiektowe w C++ cz.2, Programowanie obiektowe w środowisku graficznym, Wprowadzenie do programowania w języku C++, Informatyka bankowa, B) Matematyka: Ekonomia matematyczna, Logika matematyczna, C) Wspieranie nauki samodzielnej, doskonalenie obsługi środowiska: Excel dla cierpliwych, Windows 2000 materiały, Przykładowe testy. W poniższym artykule do objaśnień funkcjonalności środowiska Moodle, posłużono się przykładem kursu Bazy danych SQL cz.2. Kurs odbywał się w formie nauczania synchronicznego mieszanego, czyli wspierającego tradycyjny tok nauczania. Prawdopodobnie najbliższy tej formie model kształcenia to ICARE (Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend), wypracowany przez San Diego State University Tools, Templates and Training ITI workshop 4. W szczególny sposób uwzględniono proces oceny pracy studentów. Aktywności studentów w systemie Uczestnicząc w zajęciach wspieranych systemem Moodle, studenci są zarówno bierną, jak i aktywną stroną interakcji z komputerem 5. Pracując, wykorzystują funkcje administracyjne, publikacyjne i ewaluacyjne systemu. Studenci samodzielnie rejestrują się na portalu i zapisują na udostępnione kursy, a na początku pracy dokonują uwiarygodnienia za pomocą hasła. W czasie zajęć oraz po ich zakończeniu mogą korzystać z udostępnianych przez prowadzących materiałów dla danego kursu. Materiały te mogą być wyświetlane bezpośrednio jako tekst w formacie HTML albo w różnych formatach obsługiwanych przez dostępne w pracowniach aplikacje. Wszystkie dostępne materiały można podzielić na: 2

3 a) Materiały wykładowe w formie pliku MS Word, Acrobat Reader, MS Excel i innych; b) Opisy bieżących ćwiczeń laboratoryjnych, zadania do wykonania, zadania domowe; c) Rozwiązania zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, w tym np. kody programów; d) Schematy objaśniające trudniejszy materiał zastępujące rysunki na tablicy; e) Informacje organizacyjne (terminy zajęć, sposoby odbywania kolokwiów, zakres materiału do kolokwiów, własne oceny z dotychczasowych aktywności). Oprócz tak prostych aktywności jak przeglądanie opublikowanych w kursie materiałów czy przeglądanie uzyskanych dotychczas ocen, student ma możliwość uzyskania bardziej skomplikowanej interakcji z systemem w różnych momentach swej nauki. Wykorzystanie funkcji ewaluacyjnych systemu MOODlE. Podczas obserwacji bieżącej pracy z systemem Moodle okazało się, że istotnym elementem pracy dydaktycznej jest ocenianie pracy studentów. Studenci, pracujący w czasie semestru, byli na niektórych przedmiotach poddawani systematycznemu ocenianiu, które podsumowywało ich osiągnięcia z tygodnia na tydzień. Do tego zadania był użyty system quizów. Dzięki wielu dostępnym typom pytań, skomplikowanej strukturze oceniania i możliwościom ilustrowania pytań, formy oceniania mogły mieć nietrywialną postać tak, aby skłonić odpowiadającego do głębszego zastanowienia. W praktyce okazało się to być bardzo przydatnym i efektywnym narzędziem i powodowało przyjmowanie poważnej postawy studentów w stosunku do przeprowadzanych testów. W szerokiej galerii możliwości ewaluacyjnych systemu Moodle, można wyróżnić następujące grupy funkcji dostępnych odpowiednio albo nauczycielowi (N) albo studentom (S): - tworzenie i modyfikowanie elementów sprawdzających w ramach kursu (N), - wypełnianie testów sprawdzających nabytą wiedzę (S), - wypełnianie ankiet i ocenianych forów dyskusyjnych (S, N), - przesyłanie rozwiązań zadań do sprawdzenia przez prowadzącego (S), - zestawienie dotychczasowych ocen dla poszczególnego użytkownika (S, N), 3

4 - przeglądanie rozwiązania zadania studenta, przyznawanie oceny i komentarza (N), - zestawienie zbiorcze postępów studentów w nauce (N), - tworzenie kopii zapasowych całego kursu lub jego wybranej części, w tym zestawu ocen (N). Narzędzie ewaluacyjne implementowane w systemie Moodle jest konkretną strukturą umożliwiającą przeprowadzenie procesu oceniania. Poniżej omówiono najczęściej wykorzystywane typy narzędzi ewaluacyjnych i ich zastosowanie. Przesłanie zadania wykonanego poza systemem - jest to aktywność równorzędna z dostarczaniem przez studenta pracy za pomocą dyskietki, poczty elektronicznej lub pracy w formie drukowanej. Wśród tych sposobów przesłanie pracy przez system zarządzania nauczaniem wyróżnia się zapisem pliku, daty przesłania oraz weryfikacją dotrzymania terminu przesłania i wielkości przesłanego pliku. W jednym z kursów automatycznie sprawdzanym warunkiem było przesłanie pliku raportu z zajęć laboratoryjnych, wykonanego w edytorze Word, posiadającego wewnątrz zrzuty ekranowe. Możliwe było określenie przez prowadzącego wielkości tego pliku wybrano 1MB. Studenci musieli więc mieć na uwadze to, że plik, który tworzyli, musiał spełniać poza kryteriami dotyczącymi zawartości jeszcze kryterium wielkości. Dotrzymanie tego warunku było ważne, szczególnie z powodu specyfiki przedmiotu Systemy Operacyjne. Kierowało to uwagę studentów na kulturę zachowania się użytkowania w systemie. Okazywało się, że wybór takiego kryterium był istotny, ponieważ ok. 25% studentów wywierało na prowadzącego nacisk, aby przyjął prace większe, tak, aby nie musieli zastanawiać się co zrobić, aby ograniczyć wielkość swego pliku. Ocena aktywności studenta na zajęciach. Praca ze studentami w laboratoryjnej sali ćwiczeniowej przynosi naturalny podział na osoby bardziej i mniej aktywne podczas zajęć. Taka różnica jest rejestrowana przez niektórych prowadzących w formie plusów, mających charakter nagrody za ponadprzeciętną aktywność. System Moodle umożliwia dodanie tego typu oceny do oceny sumarycznej w postaci oceny pracy wykonanej poza systemem (w trybie off-line). 4

5 Pytania testowe - w systemie Moodle posiadają strukturę hierarchiczną, co daje dużą elastyczność w edycji. Jeden kurs może zawierać w sobie wiele quizów. W ramach jednego quizu zawartych może być wiele pytań (Rys. 1.). Pytania w ramach jednego quizu mogą reprezentować różne typy pytań, np. jednokrotna odpowiedź, wielokrotna odpowiedź, odpowiedź tak/nie, odpowiedź krótka, dobieranie odpowiedzi z listy do listy pytań. Przy tak dużym zróżnicowaniu typów pytań łatwo można dostosować pytanie do sprawdzanego materiału. Rys.1. Lista pytań w obrębie testu i przeglądanie testu już rozwiązanego przez studenta. Źródło: badania własne autorów. Wiedząc, jakie są podstawowe typy narzędzi oceniania, przejdźmy do opisu sposobu oceny całego kursu. Sposób oceniania testów oparty jest na sumowaniu punktów z poszczególnych odpowiedzi, pomnożonych przez wagi określające stopień istotności pytania. Sumaryczna ocena z przedmiotu jest obliczana na podstawie sumy ocen ze wszystkich testów, lecz może być modyfikowana, np. oceną z kolokwium wykładowego, oceną z aktywności. Oto uproszczony wzór przedstawiający wartość oceny pracy studenta po przeprowadzeniu wszystkich quizów, zakładając, że ocena kursu opiera się wyłącznie na quizach. 5

6 O = m ( v nj j j= 1 i= 1 gdzie j - numer quizu, i - numer pytania, n - liczba pytań w j-tym quizie, o ij ocena otrzymana za odpowiedź na i-te pytanie z j-tego testu, w ij - waga i-tego pytania w ramach j-tego testu, v ij - waga j-tego quizu w punktacji całego kursu. Uproszczenie polega na tym, że zaniedbane zostało wielokrotne przeliczenie z punktów na ocenę w procentach na 100. Na rysunku 2 przedstawiono hierarchiczną strukturę kursu z podziałem na obiekty quizu i obiekty pytania. W ramach tej struktury podano mechanizmy przeliczania ocen na poszczególnych poziomach. w o ij ij ), Rys. 2. Struktura oceny kursu z podziałem na quizy i pytania. Cały kurs Pojedynczy test Pojedyncze pytanie: Oceń odpowiedź na pytanie w %, wg przyznanych przez nauczyciela wartości dla poszczególnych odpowiedzi, Oceń pytanie w punktach, przeliczając wg ustalonego maksimum punktów dla pytania. o Sumuj punkty ze wszystkich pytań, o Przelicz ocenę sumaryczną na ułamek procentowy, o Przelicz ocenę całego testu z ułamka procentowego na punkty według ustalonego maksimum punktów dla tego testu Sumuj punkty z poszczególnych testów Źródło: badania własne autorów. Możliwości ustalania i modyfikacji wysokości punktacji za quiz pojawiają się w wielu miejscach: a) Ocena pojedynczej odpowiedzi na pytanie testowe. Na pytanie testowe można odpowiedzieć poprzez wybór najlepszej własnym zdaniem odpowiedzi. Dostępna ocena, ustalana przez prowadzącego dla poszczególnych 6

7 odpowiedzi, zawiera się w zakresie 0-100%. Do poszczególnych pojedynczych odpowiedzi nauczyciel może dołączyć informacje zwrotne dla studenta. b) Ocena pojedynczego pytania w całym quizie. Punkty otrzymane za odpowiedzi na poszczególne pytania są dodawane w obrębie quizu wraz z ustalanymi, całkowitoliczbowymi wagami przedstawiającymi istotność pytania. c) Ocena całego quizu w obrębie kursu Można ustalać ocenę: punktów za cały quiz. Po wypełnieniu testu studentowi była natychmiastowo przedstawiana strona z jego wynikami. Zawierała ona podświetlone na zielono poprawne rozwiązania dla każdego pytania, rozwiązanie zaznaczone przez studenta, liczbę punktów uzyskanych za pojedyncze pytanie oraz sumaryczną liczbę punktów za test, także w formie procentowej. Problemem była niemożność odczytania, z powodu konstrukcji systemu, która z odpowiedzi pozytywnie ocenionych (ponad 0%) jest tą najlepszą. Tu studenci często przeżywali frustracje, chcąc dowiedzieć się o najlepszą odpowiedź. d) Ocena całego quizu w ramach kursu. Oceny z poszczególnych quizów sumowały się wraz z oceną innych aktywności do sumarycznego wyniku punktowego całego kursu. Zdobyte doświadczenia i wnioski Złożone z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania instrumentarium powodowało u studentów zaspokojenie potrzeby uczenia się w nowoczesnym środowisku, zadowolenie, a nawet pewien podziw, co dało w efekcie poważne podejście do zajęć. Oprócz tego złożone, wysoce ustrukturalizowane podejście do uczącego umożliwiło w znacznym stopniu zaspokojenie pragnienia zajmowania się nim, m.in. natychmiastowego odpowiadania na jego potrzeby. Dobrze było to zauważalne w konieczności dostępu do materiałów kursowych, jak i przy otrzymywaniu natychmiastowych informacji o ocenach z testu. Z przeprowadzonych zajęć prowadzący wynieśli przekonanie, iż młodzi ludzie bardzo sobie cenią wysoki stopień strukturalizacji zajęć. Można przypuszczać, że daje on studentom poczucie, iż nie są lekceważeni. 7

8 Takie przypuszczenie można wywnioskować na podstawie dobrego obeznania studentów wiodącego kierunku ekonomiczno-technologicznego z zalewem techniki medialnej oraz ich oczekiwań, że całe ich środowisko, razem z zajęciami dotyczącymi wykorzystania technologii informatycznych, będą równie dobrze uzbrojone technologicznie. System zarządzania nauczaniem Moodle nie tylko umożliwia zaspokojenie takiej potrzeby strukturalizacji medialnej w obrębie technologii komputerowej, ale również w znacznym stopniu wspomaga działania nauczyciela akademickiego w przygotowaniach efektywnej i jednocześnie atrakcyjnej zawartości zajęć. Z praktyki zajęć laboratoryjnych przeprowadzanych z użyciem portalu Moodle można wnioskować, że najbardziej żmudne elementy pracy nauczyciela, które można zastąpić pracą interaktywnego systemu komputerowego w dużej części zostały przerzucone na maszynę. Nauczyciele pracujący z tym systemem niejednokrotnie podkreślali, że czas, jaki przeznaczali dotychczas na ocenianie kolokwiów testowych mogą przeznaczyć teraz na lepsze przygotowanie samych zajęć oraz pytań testowych. Niestety, tworzenie niektórych części zawartości zajęć w formie elektronicznej wymagało więcej wkładu pracy niż w tradycyjnej formie dydaktycznej. Nie bez znaczenia była kwestia odciążenia emocjonalnego nauczyciela, który nie musiał narażać się za każdym razem na presję studentów. Tu można doszukiwać się także, chociaż częściowego, rozwiązania problemu różnorodnych asocjalnych zachowań studentów 6,7. Częste, z praktyki autorów, naciski ze strony studentów, chcących za bezcen otrzymać wyższą ocenę, widocznie obniżały intensywność, wobec obiektywności oceniania testowego z zastosowaniem komputera. W przypadku informowania o ocenach studentów, którzy inaczej wyobrażali sobie własne stopnie, mitologia systemu komputerowego, który wie lepiej działa w tym przypadku na korzyść prowadzących. Ponadto przy systematycznym ocenianiu wszystkich studentów w grupie, nie tylko niektórych, i jednoczesnym ograniczeniu zakresu materiału, obserwowano wzmożenie poziomu bieżącego przygotowania wszystkich studentów. Pewnym problemem dla studentów okazało się istnienie w pytaniu testowym kilku dobrych odpowiedzi, z których tylko jedna była najlepsza. Wiele razy zadawane były 8

9 pytania o to, jakie mają być stosowane kryteria, aby rozpoznać najlepszą odpowiedź. Poprzez dyskusję z prowadzącym dochodzono do wniosku, że takimi kryteriami są adekwatność i kompletność odpowiedzi. Można w tym miejscu zauważyć zdecydowane odejście od powszechnie obserwowanego modelu odtwarzania nieprzetworzonej wiedzy w procesie oceniania. Oprócz koniecznej wiedzy, pojawiły się: potrzeba jej umiejętnego zastosowania i rozpoznanie odpowiedzi najwłaściwszej. Mimo więc pojawiającego się u studentów kłopotu, jest to w sumie korzystne, że tak ułożone pytania wymusiły konieczność większej aktywności niż tylko proste odtwarzanie treści. Można stwierdzić, iż z wdrożenia systemu zarządzania nauczaniem, a w tym z obecnych w nim narzędzi ewaluacyjnych, skorzystały obie strony procesu nauczania, co skłania do rozwoju tej formy nauczania. Jest to zgodne z wcześniej stawianymi zaleceniami w stosunku do zmian w procesie nauczania przedmiotów informatycznych 8 obecnych w programach zajęć kierunków ekonomicznych szkół wyższych 9,10. Jednakże z praktyki dydaktycznej można zaobserwować, iż nie wszystkie aspekty tego wdrożenia można nazwać bezwzględnie pozytywnymi. Abstract Paper presents some experiences and conclusions from running learning support system in Department of Econometrics and Computer Science, Warsaw Agriculture University, Poland. Student functioning behavior in the Moodle information system was described. The focus was placed in a process, content and form of a course assessment. Positive appraisal of this type of support tool was drawn from conclusions concerning student and teacher work and evaluation process. Some hypothesis were drawn regarding student in-course behavior. Summary presents some further work directions proposals. 9

10 Przypisy: 1 Barański W.M., Walkowiak T., Internetowa technologia zdalnego nauczania, [w:] 35 lecie Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław grudzień 2004, w druku. 2 Rusek M., Orłowski A., E-learning na platformie Moodle: wstępne doświadczenia z nauczania przedmiotów informatycznych [materiały pokonferencyjne CD-ROM] Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia i praktyka, III Konferencja OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa, Dougiamas M., Taylor P.C., Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System, Proceedings of the World Conference on Education Multimedia, Hypermedia and Telecomunications (ED-MEDIA), 2003, pp Kształcenie Online [w:] Wirtualna Edukacja - Archiwum, czasopismo elektroniczne [online], nr.20/ , Rusek M., Orłowski A., Zarządzanie pracą grupy studenckiej - kurs logiki w systemie Moodle, [w:] Monografia: Informatyka Narzędziem Zarządzania w XXI wieku, pod red. J. Kisielnickiego, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa, 2003, str Kluza A., Komputerowe wspomaganie nauczania w celu zaspokajania potrzeb studentów. [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Metodyka zastosowań informatyki w dydaktyce i pracach badawczych, Zakład Informatyki, Akademia Rolnicza w Szczecinie, listopad Kluza A., Umiejętności interpersonalne nauczyciela w sytuacji istnienia ukrytych celów studentów w czasie nauczania. [w:] Student-Nauczyciel Akademicki. Monografie Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, pod red. E. Kadeckiego, ss , tom 1, Wyd. PoNaD, Szczecin Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Badań Edukacyjnych. 8 Derda M., Kluza A., Parlińska M., Wierzbicki M., Nauczanie ekonometrii, statystyki i informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Materiały 10

11 konferencji Zmiany w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych w europejskich uczelniach rolniczych organizowanej w ramach programu TEMPUS, pod red. E. Majewskiego, G. Entwistle, s , Wydawnictwo SGGW, Warszawa Kluza A., Nauczanie przedmiotu Bazy Danych w Katedrze Ekonometrii i Informatyki SGGW. Dydaktyka informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w uczelniach rolniczych, pod red. B. Borkowskiego, s , Wyd. SGGW, Warszawa Chalmers D., McAusland W.D.M., Computer-assisted Assessment, [w:] The Handbook for Economics Lecturers: Assessment, [online] pod red. Houston J., Whigham D. Economics Learning and Teaching Support Network, Bristol 2002,

dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW

dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW 1 Historia systemu: Wprowadzenie System wspomaga działalność edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO (MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO) NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

Blended learning na platformie Moodle - doświadczenia z nauczania przedmiotów ekonomicznych i informatycznych

Blended learning na platformie Moodle - doświadczenia z nauczania przedmiotów ekonomicznych i informatycznych Zbigniew Binderman, Bolesław Borkowski, Andrzej Jakubiec, Waldemar Karwowski, Tomasz Minkowski, Arkadiusz Orłowski; Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Blended learning na platformie Moodle

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Motywowanie uczestników MOOCów Iwona Mokwa-Tarnowska

Motywowanie uczestników MOOCów Iwona Mokwa-Tarnowska Motywowanie uczestników MOOCów Iwona Mokwa-Tarnowska Źródła motywacji Typ MOOCa i jego zasobów oraz aktywności Społeczność uczących się Nauczyciel Certyfikacja, akredytacja i ocenianie motywowanie, demotywowanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA

STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA D I D A C T I C S O F M A T H E M A T I C S No. 8 (12) 2011 STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA Abstract. The paper demonstrates

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania

opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania Zestawienie wyników ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania w semestrze letnim 2009/2010 przeprowadzone na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maciej Pańka Kraków 2011 Zaplecze techniczne do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Wsparcie dla zajęć realizowanych w formie kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo

Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo Radom, 18 marca 2015 r. Jacek Wojutyński Mariusz Siczek Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego pn. Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS www.kampus.umcs.lublin.pl Stan na: marzec 2010. Data uruchomienia projektu: październik 2004 r. Osoby odpowiedzialne z ramienia UCZNiKO za projekt: dr Andrzej Wodecki dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Str. tytułowa. Mobilna Technologia Wspomagająca Uczenie Matematyki Uczniów Niewidomych i Słabowidzących KRÓTKA PREZENTACJA

Str. tytułowa. Mobilna Technologia Wspomagająca Uczenie Matematyki Uczniów Niewidomych i Słabowidzących KRÓTKA PREZENTACJA Str. tytułowa Mobilna Technologia Wspomagająca Uczenie Matematyki Uczniów Niewidomych i Słabowidzących KRÓTKA PREZENTACJA Platforma PlatMat powstała w projekcie badawczym współfinansowanym przez PFRON

Bardziej szczegółowo

Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning

Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning Tomasz KRÓLIKOWSKI 1, Walery SUSŁOW 2, Błażej BAŁASZ 1 1-KMP WM; Politechnika Koszalińska krolikow@tu.koszalin.pl; balasz@tu.koszalin.pl 2-KPE WEiI, Politechnika Koszalińska swalover@ie.tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1.

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: Organizacja i Zarządzanie z. XX XXXX Nr kol. XXXX Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska,Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

Ramowa instrukcja realizacji projektu. Dobór narzędzi platformy edukacyjnej

Ramowa instrukcja realizacji projektu. Dobór narzędzi platformy edukacyjnej Piotr Kopciał Charakter prowadzonych zajęd Ramowa instrukcja realizacji projektu Dobór narzędzi platformy edukacyjnej Sala przedmiotu na platformie Przebieg zajęd Efekty pracy Podsumowanie Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo