SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA ZA ROK 2010

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA ZA ROK 21

2

3 SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE 5 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu Postęp finansowy i rzeczowy Rekomendacje KE Rekomendacje IZ i innych instytucji Instrumenty inżynierii finansowej Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej / UE Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI Zasada równości szans Zasada partnerstwa NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOS. PRZYP.) ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 183/ KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Cross-financing Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych Przykłady projektów komplementarnych Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrole krzyżowe MONITOROWANIE I OCENA KRAJOWA REZERWA WYKONANIA REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PO WG PRIORYTETÓW PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Osiągniecie celów i analiza postępów 182 3

4 Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Osiągniecie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu Analiza jakościowa Problemy PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA DUŻE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA PROMOCJA I INFORMACJA 235 SPIS WYKRESÓW 236 SPIS TABEL 238 SPIS RYCIN 239 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 24 WYKAZ SKRÓTÓW 241 4

5 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 32/211 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia r. 1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE Cel: Konwergencja WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 27PL161PO17 Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 21 ROK Rok sprawozdawczy: 21 Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: r. Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM Uchwała Nr 32/211 z dnia r. Informacje finansowe, które podano również w PLN zostały przeliczone według kursu z dnia r. (1 euro = 3,965 zł).

6 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Strategii Rozwoju Województwa. Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na rzecz wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla poprawy jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujących wzrostem poziomu życia mieszkańców Cel główny WRPO na lata realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Środowisko przyrodnicze, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe, Pomoc techniczna. Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Odnowiona Strategia Lizbońska (Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 25-28), Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata , Strategia Rozwoju Kraju na lata , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Polityka wewnątrzregionalna (Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 22 roku). Alokacja przyznana na WRPO na lata wynosi 1 272, 793 mln euro. Z tej kwoty zaangażowane zostanie 56,834 mln euro na realizację Strategii Lizbońskiej, co stanowi 39,82% środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata (Szczegółowy opis priorytetów programu, wersja 5.). 6

7 2.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania Informacje finansowe Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w załączniku nr II, a wykresy i analiza danych zostały zmieszczony w pkt Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Informacje na temat podziału wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr III. Od początku realizacji Programu do końca 21 r. podpisano umów i wydano 42 decyzje o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE ,16 euro ( ,2 zł) w ramach 7 osi priorytetowych. W wyniku podpisanych umów i wydanych decyzji powstało 117 kombinacji kodów i dla każdej kombinacji podana została suma dofinansowania ze środków UE dla wszystkich projektów o tej samej kombinacji. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów to: Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość: 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Społeczeństwo informacyjne: 1 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Transport: 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom: 46 Oczyszczanie ścieków Rewitalizacja obszarów miejskich/ wiejskich: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje w infrastrukturę społeczną: 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 7

8 Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie , ,76 Mln EUR ,35 15,98 11,25 61,58 46,33 33,34 25,28 2,12 Transport Badania i Ochrona rozwój środowiska i technologiczny, zapobieganie innowacje i zagrożeniom przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę społeczną Społeczeństwo Rew italizacja informacyjne obszarów miejskich/wiejskich Energia Turystyka Kultura Pomoc techniczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Zdecydowana większość środków przeznaczona została na infrastrukturę transportową, w tym w szczególności na drogi regionalne/lokalne ( ,6 euro), transport miejski ( ,86 euro), tabor kolejowy ( ,76 euro) oraz na kolej ( ,29 euro). Wsparte zostały projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg na terenie całego województwa, zakupu transportu miejskiego, z zakresu modernizacji linii kolejowych oraz zakupu taboru kolejowego (duży projekt). Kolejną grupę wsparcia stanowią projekty z zakresu badań i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na inwestycje w przedsiębiorstwa ( ,9 euro) oraz na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw ( ,72 euro). Wsparte zostały projekty na rozszerzenie działalności przedsiębiorstw (mikro oraz MŚP), zakup środków trwałych, podniesienie poziomu innowacyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Duża część dotacji została także przeznaczana na ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na oczyszczanie ścieków ( ,57 euro), następnie na zapobieganie zagrożeniom ( ,74 euro) oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi ( ,4 euro). Wsparte zostały projekty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, budowę/modernizację systemu gospodarki odpadami. Znaczna pomoc skierowana została na inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym w szczególności na infrastrukturę systemu oświaty ( ,77 euro) oraz na infrastrukturę ochrony zdrowia ( ,16 euro). Dofinansowane projekty w głównej mierze polegały na budowie/przebudowie/rozbudowie oraz doposażeniu infrastruktury edukacyjnej oraz na zakupie sprzętu medycznego dla infrastruktury ochrony zdrowia. Niewiele mniej środków skierowanych zostało na społeczeństwo informacyjne, w tym przede wszystkim na infrastrukturę telekomunikacyjną (w tym sieci szerokopasmowe) ( ,3 euro). Kolejną grupę wsparcia stanowią projekty z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich/ wiejskich ( ,76 euro), tj. na zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i 8

9 wiejskich. Większość środków została przeznaczona na realizację Inicjatywy JESSICA, której założeniem jest wspieranie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Ponad 46 milionów euro przeznaczonych zostało na obszar wsparcia energia, w tym w szczególności na projekty związane z efektywnością energetyczną, produkcją skojarzoną (kogeneracja), zarządzaniem energią ( ,8 euro). Szczegółowe informacje na temat zakontraktowanych środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia wykres poniżej. Wykres 2. Zakontraktowane środki z EFRR w ramach WRPO do końca 21 r. wg. priorytetowych obszarów tematycznych ,3 2 Mln EUR ,4 16,2 1 81,7 87,4 5 12,3 1,11 4,7 12,1 7,5 42,5 41, 6,4 2,2 5,2 5,2 33, 19,8,2 2,7,4 4,7 33,3 2,2 24,6 13,9 5,6,7,7 61,6 52,9 47,6 17,9 5,4 2, Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 3 Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 1 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 16 Kolej 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski 29 Porty lotnicze 33 Energia elektryczna 39 Energia odnawialna: wiatrowa 4 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2) 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 9

10 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 Rozwój infrastruktury kultury 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 79 Pozostała infrastruktura społeczna 85 Przygotowanie,, monitorowanie i kontrola 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Biorąc pod uwagę kryterium forma finansowania, dominowała pomoc bezzwrotna, z kolei pomoc (pożyczka, dotacje na spłatę oprocentowania, gwarancje) pojawiła się w przypadku Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji (stan na 31 grudnia 21 r.) Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji wynikały z czterech realokacji, jakie miały miejsce w 21 r. (19 lutego, 1 czerwca, 23 lipca i 16 listopada) i dotyczyły następujących obszarów wsparcia: 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość zwiększono wkład EFRR na ten obszar o euro. W obrębie tego obszaru wkład EFRR zwiększono dla takich kategorii jak: 6 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP W obrębie tego obszaru wkład z EFRR zmniejszono dla takich kategorii jak: 2 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 3 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 4 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 7 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 2. Społeczeństwo informacyjne zwiększono wkład EFRR na ten obszar o euro. W obrębie tego obszaru wkład EFRR zwiększono dla takich kategorii jak: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie W obrębie tego obszaru wkład z EFRR zmniejszono dla takich kategorii jak: 1 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 1

11 3. Transport - zmniejszono wkład EFRR na ten obszar o euro. W obrębie tego obszaru wkład EFRR zwiększono dla takich kategorii jak: 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski 28 Inteligentne systemy transportu W obrębie tego obszaru wkład z EFRR zmniejszono dla takich kategorii jak: 16 Kolej 18 Tabor kolejowy 29 porty lotnicze. 4. Energia - zmniejszono wkład EFRR na ten obszar o euro. W obrębie tego obszaru wkład EFRR zwiększono dla takich kategorii jak: 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią W obrębie tego obszaru wkład z EFRR zmniejszono dla takich kategorii jak: 33 Energia elektryczna 35 Gaz ziemny 39 Energia odnawialna: wiatrowa 4 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 5. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - zwiększono wkład EFRR na ten obszar o euro. W obrębie tego obszaru wkład EFRR zwiększono dla takich kategorii jak: 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) W obrębie tego obszaru wkład z EFRR zmniejszono dla takich kategorii jak: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 5 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom Pomoc w podziale na grupy docelowe Informacje w podziale na grupy docelowe, sektory lub obszary zostały zamieszczone w p Analiza jakościowa Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana W okresie sprawozdawczym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wartość kwot wycofanych po anulowaniu w wyniku wykrytych nieprawidłowości wynosiła 23 27,29 euro (91 33,2 zł),dotyczyła następujących projektów: 11

12 RPWP /8-, na wartość 1 8,82 euro (4, zł) Projekt: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 29 r. Zwrot dotacji rozwojowej za rok 29 na realizację WRPO w związku z poniesieniem wydatku za pracownika DPR w studium podyplomowym pn. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych w roku akademickim 29/21, który stał się niekwalifikowalny z momentem przeniesienia pracownika z Departamentu Polityki Regionalnej do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich od 15 lutego 21 roku. RPWP /8-, na wartość 22 18,46 euro (87 33,2 zł) Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 29 r. Zwrot wynika z konieczności wypełnienia zaleceń wskazanych w Wystąpieniu pokontrolnym o sygnaturze DKO.II-343/6/1 z dnia 2 listopada i 26 listopada 21r. dotyczącym projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej WRPO pn. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 29 r.. W wyniku kontroli stwierdzono niezgodność z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 27 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 ze zm.) dwóch postępowań na łączną kwotę ,4 zł, tj.: - na opracowanie spójnej koncepcji szerokiej akcji informacyjno promocyjnej skierowanej do mieszkańców województwa wielkopolskiego, organizowanej w związku z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ujętej w formie atrakcyjnego wydarzenia kulturalno rekreacyjnego na kwotę ,6 zł, - na usługi drukarskie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na kwotę ,8 zł. Wysokość wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację przedmiotowego projektu w ramach ww. postępowań winna być umniejszona o kwotę ,4 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego zastosowano korektę finansową za naruszenie prawa zamówień publicznych, na podstawie dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator ), w wysokości 25% w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie spójnej koncepcji szerokiej akcji informacyjno promocyjnej skierowanej do mieszkańców województwa wielkopolskiego, organizowanej w związku z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W związku z powyższym kwota do zwrotu w ramach ww. postępowania po zastosowaniu taryfikatora wynosi ,4 zł (76 713,6 zł x 25 %). Całość środków została odzyskana i ponownie wykorzystana w ramach Priorytetu VII. IZ WRPO dołoży wszelkich starań, by wzmóc nadzór nad wydatkami w ramach projektów Pomocy Technicznej WRPO i komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za ich realizację i rozliczanie Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata został zatwierdzony przez Komisję decyzją C(27) 425 z dnia 4 września 27 r. oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 września 27 r. uchwałą nr 698/27. W wyniku renegocjacji WRPO uchwałą nr 1949/28 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 28 roku zostały przyjęte zmiany wersji 7. WRPO, w wyniku których powstała nowa wersja WRPO (8.). W dniu 1 grudnia 29 r. ZWW przyjął uchwałę nr 3367/29 w sprawie: przyjęcia zmian WRPO. Zmiany wynikały z wejścia w życie od dnia 1 stycznia 21 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych. Modyfikacja treści WRPO dokonana została na podstawie zapisów zredagowanych przez IK NSRO. Zgodnie z zapisami przygotowanymi przez IK RPO 12

13 zmodyfikowano odpowiednie zapisy rozdziału 7. WRPO Przepisy wykonawcze w zakresie przepływów finansowych. W dniu 3 grudnia 29 r. ZWW przyjął uchwałę nr 3423/29 w sprawie: zmiany Uchwały nr 3367/29 ZWW z dnia 1 grudnia 29 r. w sprawie przyjęcia zmian w WRPO. Zmiana uchwały jest skutkiem uwag technicznych zgłoszonych przez IK RPO. Uzgodnienia dokonane między MRR a KE przewidują, że zmiana treści wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, będzie dokonana według jednolitego zapisu przyjętego w drodze uchwały przez KK NSRO. W dniu 7 stycznia 21 r. Komitet Monitorujący WRPO uchwałą nr 19/21 przyjął zmiany w WRPO w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 21 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, które są konieczne dla sprawnego wdrażania WRPO zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Procedurą przeprowadzania zmian w programach operacyjnych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 36 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata , IZ WRPO w dniu 28 lipca 21 r. przekazała KE informację o dokonaniu zmian w programie operacyjnym w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych. Natomiast do systemu informatycznego zmiany te zostaną wprowadzone w terminie późniejszym, wraz ze zmianami merytorycznymi w treści programu. Renegocjacje Programu W 21 roku nie miały miejsca renegocjacje Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Wielkopolskiego jedenastokrotnie przyjmował kolejne wersje Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w tym również przyjęto tekst jednolity dokumentu (wersja 4.): 7 stycznia 21 r. uchwała nr 3451/21 ZWW przyjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały ZWW Nr 231/29 z dnia 6 marca 29 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (wersja 4.). Do UWRPO wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem dokumentu do ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 21 r., zmiany związane z doprecyzowaniem zapisu dotyczącego beneficjentów mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 6.2, jak również zaktualizowany został załącznik dotyczący projektów kluczowych i projektów dużych. 28 stycznia 21 r. uchwała nr 3516/21 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 4.1). Modyfikacja UWRPO wynikała ze zmiany zapisów w zakresie Działania 1.3 (dostosowanie do specyfiki Inicjatywy JEREMIE); Działania 1.4 i Działania 4.1 (dostosowanie do specyfiki Inicjatywy JESSICA) oraz w zakresie Załącznika nr 5 UWRPO Kryteria Wyboru Projektów w ramach WRPO na lata lutego 21 r. uchwała nr 3596/21 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 4.2). Modyfikacja UWRPO wynikała ze zmian zapisów w zakresie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, które związane były z realokacją środków, a także ze zmian w zakresie załączników: w zakresie tabeli finansowej (Załącznik nr 1), tabeli wskaźników (Załącznik nr 3), listy projektów kluczowych (Załącznik nr 4), kryteriów wyboru projektów (Załącznik nr 5). 26 marca 21 r. uchwała nr 3697/21 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 4.3). Zmiany zapisów UWRPO wynikały z następujących kwestii: zmiany trybu przeprowadzania naborów w ramach Priorytetu III, aktualizacji kodów klasyfikacji wg kryterium priorytetowych obszarów tematycznych, zmiany w części finansowej Działań, 13

14 nie przewiduje się realizacji projektów kluczowych w ramach Działania 1.4, wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 29 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1661) w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, uszczegółowienia oraz doprecyzowania dotychczasowych zapisów w zakresie Działania 6.1 oraz Działania 6.2 oraz wprowadzenie ograniczeń dotyczących kwot minimalnych projektów, które pozwoli aby projekty były kompleksowe i przedstawiały spójną wizję przedsięwzięć promocyjnych, zmiany zapisów w zakresie Załącznika nr 1 UWRPO. 13 maja 21 r. uchwała nr 3897/21 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 4.4). Zmiany zapisów UWRPO związane były z wprowadzeniem w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP dodatkowego schematu dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach pomocy de minimis (Schemat IV). 17 czerwca 21 r. uchwała nr 413/21 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 4.5). Zmiany zapisów UWRPO wynikały z przesunięcia środków finansowych pomiędzy Działaniami Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz Priorytetu III Środowisko przyrodnicze. 15 lipca 21 r. uchwała nr 4177/21 ZWW przyjął Szczegółowy opis priorytetów WRPO (wersja 4.6). Zmiany zapisów związane były m.in. z podwyższeniem wysokości maksymalnego poziomu dofinansowania w Działaniu 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) z 5% na 8% kosztów kwalifikowalnych inwestycji oraz modyfikacją zapisów w Działaniu 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa w pkt. dot. rodzaju projektów. Ponadto zmianie uległy Kryteria wyboru projektów w ramach WRPO, stanowiące załącznik nr 5 Szczegółowego opisu priorytetów WRPO. 23 sierpnia 21 r. uchwała nr 429/21 ZWW przyjął kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów WRPO (wersja 4.7). Zmiany zapisów związane były m.in. z przesunięciami środków finansowych pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna oraz w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, zgodnie z Uchwałą KM WRPO Nr 28/21 z dnia 23 lipca 21 roku w sprawie realokacji środków w ramach WRPO oraz z aktualizacją zapisów w Działaniu 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w zakresie rodzajów projektów i typów beneficjentów. Ponadto poddano aktualizacji zapisy Załącznika nr 4 UWRPO Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO na lata w związku z m. in. przyjęciem przez ZWW VI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO (IWIPK WRPO) oraz ze zmianą II części IWIPK WRPO. Zaktualizowano także zapisy dotyczące projektów dużych. 7 października 21 r. uchwała nr 452/21 ZWW przyjął kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów WRPO (wersja 4.8). Zmiany zapisów obejmują uaktualnienie zapisów obowiązujących aktów prawnych dotyczących finansów publicznych i prawa zamówień publicznych oraz zmiany w Działaniu 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Ponadto zaktualizowano zapisy w Załączniku nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO oraz rozszerzono o dwa projekty Listę projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO na lata (Załącznik nr 4 UWRPO). 18 listopada 21 r. uchwała nr 4712/21 ZWW przyjął kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów WRPO (wersja 4.9). Zmiana dokumentu obejmowała aktualizację zapisów w załączniku nr 1 do UWRPO Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla UWRPO ( ) oraz zmianę części finansowej opisu niektórych działań w związku z realokacją środków w ramach WRPO. Ponadto zaktualizowano zapisy Załącznika 4 do UWRPO Lista projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz 14

15 doprecyzowano opis Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. 16 grudnia 21 r. uchwała nr 82/21 ZWW przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3451/21 z dnia 7 stycznia 21 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (wersja 5.). Zmiany w odniesieniu do wersji 4.9 związane były m.in. z aktualizacją kategorii wydatków lizbońskich w związku z realokacją środków w ramach WRPO, doprecyzowaniem kategorii interwencji w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, aktualizacją Załącznika nr 3 listy wskaźników działań WRPO i ich wartości oraz Załącznika 4 listy projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO. Realokacje w ramach Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata miały miejsce cztery realokacje: 19 lutego 21 r. uchwała KM nr 21/21 środki zostały przeniesione w ramach Priorytetu III z Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody na rzecz Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w wysokości 64, euro. 1 czerwca 21 r. uchwała KM nr 23/21 Środki zostały przeniesione w ramach Priorytetu I oraz III, tj.: z Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji na rzecz Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w wysokości , euro. z Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody na rzecz Działania 3.4 Gospodarka wodno ściekowa w wysokości 3 65, euro. 23 lipca 21 r. uchwała KM nr 28/21 Środki zostały przeniesione: w ramach Priorytetu II z Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego na rzecz Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) w wysokości , euro; w ramach Priorytetu II z Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich na rzecz Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego w wysokości , euro; w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze z Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa na rzecz Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości , euro. 16 listopada 21 r. uchwała KM nr 29/21 Środki zostały przeniesione: w ramach Priorytetu I z Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw w wysokości , euro; w ramach Priorytetu II z Działania 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej na rzecz Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) w wysokości , euro; w ramach Priorytetu III z Działania 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi w wysokości , euro, z Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody w wysokości , euro oraz z Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości , euro na rzecz Działania 15

16 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Łącznie alokacja na Działanie 3.6 ulega zwiększeniu o kwotę , euro; w ramach Priorytetu III z Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii na rzecz Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w wysokości , euro. Projekty kluczowe 1. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (IW IPK WRPO) jest dodatkowym dokumentem do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i zawiera najważniejsze inwestycje planowane do realizacji. Składa się on z 34 projektów kluczowych. W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata był zmieniany: 25 stycznia 21 r. ZWW uchwałą nr 352/21 przyjął zmiany w I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zmiany dotyczyły dwóch projektów: w projekcie pt. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć w kolumnie dotyczącej Instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu usunięto gminę Wysoka; w projekcie pt. Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km, do 32, poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko udrożnieniowe zmieniono orientacyjny koszt całkowity projektu z 4 39, Euro na ,6 Euro. Zmieniono także przewidywany poziom dofinansowania z 7% na 6%. 22 lipca 21 r. ZWW uchwałą nr 4213/21 przyjął szóstą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. Na liście znalazł się dodatkowo projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. Projekt ten ma charakter strategiczny z punktu widzenia zakładanego oddziaływania regionalnego projektu kluczowego WRPO wdrażanego pod nazwą Ochrona wód zlewni rzeki Noteć. 23 sierpnia 21 r. ZWW uchwałą nr 4289/21 przyjął zmiany do II części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. Zmiany obejmowały orientacyjny koszt całkowity inwestycji, przewidywany okres realizacji oraz Instytucję odpowiedzialną za realizację projektu w projekcie pn. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 26 sierpnia 21 r. ZWW uchwałą nr 4359/21 przyjął siódmą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. Na liście znalazły się dodatkowo dwa projekty: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań Wrocław z m. Widziszewo oraz Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja pierwszego z wymienionych projektów przyczyni się do zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co przysłuży się ściągnięciu kolejnych inwestorów. Realizacja drugiej inwestycji pozwoli na lepsze dostosowanie działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb rynku pracy w kierunku umożliwienia wzrostu kształcenia studentów w dziedzinach ważnych z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki polskiej. 4 listopada 21 r. ZWW uchwałą 4632/21 przyjął zmiany do I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. Zmiany obejmowały orientacyjny koszt całkowity inwestycji oraz przewidywany poziom dofinansowania w projekcie pn. Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km,-32, poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko udrożnieniowe. 18 listopada 21 r. ZWW uchwałą 4713/21 przyjął ósmą część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. Na liście znalazły się dodatkowo dwa projekty: Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego oraz Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce. 16

17 Realizacja pierwszego z wymienionych projektów przyczyni się do lepszego zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym. Drugi z projektów to przedsięwzięcie istotne dla województwa wielkopolskiego w zakresie zwiększania dostępności i usprawnienia działań zmierzających w kierunku wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. Pierwsza część obejmuje następujące projekty: Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń; Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I; Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych; Ochrona wód zlewni rzeki Noteć; Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km, do 32, poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko udrożnieniowe; Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno naukowe PWSZ w Gnieźnie; Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno - laboratoryjne i rekreacyjno - sportowe PWSZ w Kaliszu; Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie; Budowa Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie; Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie; Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Druga część obejmuje następujące projekty: Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód; Budowa trasy tramwajowej os. Lecha Franowo; Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu; Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej; Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu; Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej. Trzecia część obejmuje następujące projekty: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km; Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km; Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km; Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna; Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe; Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie; Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim. Czwarta część obejmuje następujące projekty: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. 17

18 Piąta część obejmuje następujące projekty: Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem; Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Szósta część obejmuje następujące projekty: Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. Siódma część obejmuje następujące projekty: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań Wrocław z m. Widziszewo; Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ósma część obejmuje następujące projekty: Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego; Poprawa wykrywalności standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce. 2. Lista projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Lista projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata stanowiąca załącznik nr 4 do UWRPO była zmieniana: 7 stycznia 21 r. ZWW uchwałą nr 3451/21 przyjął aktualizację Listy projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aktualizacja związana jest ze zmianą II i V części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata lutego 21 r. ZWW uchwałą nr 3596/21 przyjął aktualizację Listy projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aktualizacja związana była ze zmianą I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata sierpnia 21 r. ZWW uchwałą nr 429/21 przyjął aktualizację Listy projektów dużych i kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aktualizacja związana była m. in. z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego VI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (IWIPK WRPO) oraz ze zmianą II części IWIPK WRPO. Zaktualizowano także zapisy dotyczące projektów dużych. 7 października 21 r. ZWW uchwałą nr 452/21 przyjął aktualizację Listy projektów dużych i kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku z przyjęciem VII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zmiana polegała na wpisaniu projektu kluczowego pn. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m. Widziszewo w ramach Priorytetu II oraz projektu kluczowego pn. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Priorytetu V. 18 listopada 21 r. ZWW uchwałą nr 4712/21 przyjął aktualizację Listy projektów dużych i kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku ze zmianą I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

19 16 grudnia 21 r. ZWW uchwałą nr 82/21 przyjął aktualizację Listy projektów dużych i kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku z przyjęciem VIII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Duże projekty W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata realizowane są trzy duże projekty: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Całkowity koszt projektu wynosi ,44 euro ( ,27 zł), w tym wartość dofinansowania UE ,76 euro ( ,83 zł). Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo. Całkowity koszt projektu wynosi ,74 euro ( , zł), w tym wartość dofinansowania UE ,2 euro (18 376, zł). Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Całkowity koszt projektu wynosi ,78 euro ( ,4 zł), w tym wartość dofinansowania UE ,14 euro ( ,94 zł). Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Szersza informacja na temat stanu realizacji dużych projektów znajduje się w punkcie 5 sprawozdania. System instytucjonalny 1. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli W okresie sprawozdawczym Opis Systemu Zarządzania i Kontroli był zmieniany: 15 lipca 21 r. ZWW uchwałą nr 4179/21 zatwierdził wersję 1.3 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO. Konieczność zmiany wersji 1.2 OSZiK dla WRPO wynikała m.in. z wejścia w życie 1 stycznia 21 r. ustawy o finansach publicznych, uszczegółowienia procedur inicjatyw JESSICA i JEREMIE, wprowadzenia nowych zasad procedury odwoławczej oraz aneksowania Porozumienia z IP WRPO. Ponadto zmianie uległy zapisy dotyczące Instytucji Certyfikującej, przygotowywane przez Departament Instytucji Certyfikującej MRR. 3 września 21 r. ZWW uchwałą nr 4453/21 zatwierdził wersję 1.4 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO. Konieczność zmiany wersji 1.3 OSZiK wynikała m.in. z uwag/sugestii Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do dokumentu oraz wypełnienia zaleceń z kontroli nr 1/21 przeprowadzonej w IZ WRPO przez IPOC. Ponadto zmianie uległy zapisy dotyczące systemu informatycznego oraz zapisy Instytucji Audytowej. 2. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instrukcja Wykonawcza zawiera wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej związane z zarządzaniem i kontrolą programu operacyjnego. W okresie sprawozdawczym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata IW IZ WRPO była zmieniana: 7 stycznia 21 r. ZWW uchwałą nr 345/21 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO, które wynikały głównie z wejścia w życie 1 stycznia 21 r. ustawy o finansach publicznych oraz uwag IPOC. 28 stycznia 21 r. uchwałą nr 3518/21 ZWW zatwierdził tekst jednolity IW IZ WRPO (wersja 4.). 22 kwietnia 21 r. uchwałą nr 3814/21 ZWW zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO, które wynikały z uwag IPOC do tekstu jednolitego z 28 stycznia 21 r. oraz uszczegółowienia zapisów. 19

20 22 lipca 21 r. ZWW podjął uchwałę nr 421/21 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego IW IZ WRPO. Zatwierdzony tekst jednolity zawiera zmiany zatwierdzone uchwałą ZWW nr 3814/21 z 22 kwietnia 21 r. oraz zmiany wynikające z uszczegółowienia zapisów. 3 września 21 r. ZWW podjął uchwałę nr 4452/21 w sprawie zatwierdzenia zmian do IW IZ WRPO. Konieczność zatwierdzenia zmian wynikała głównie z wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 1/21 przeprowadzonej przez IPOC oraz uszczegółowienia obecnych zapisów. 28 października 21 r. ZWW podjął uchwałę nr 4594/21 w sprawie zatwierdzenia zmian do IW IZ WRPO. Konieczność zatwierdzenia zmian wynikała głównie z wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 1/21 przeprowadzonej przez IPOC, uwag IPOC do tekstu jednolitego IW IZ WRPO oraz uszczegółowienia obecnych zapisów. 16 grudnia 21 r. ZWW uchwałą nr 81/21 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO. Konieczność zatwierdzenia zmian wynikała głównie ze zmiany regulaminu organizacyjnego DWP, wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 1/21 przeprowadzonej przez IPOC, uwag IPOC do wcześniej zatwierdzonych zmian, dostosowania zapisów do Procedury Informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i FS w latach (PION), z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych oraz uszczegółowienia obecnych zapisów IW IZ WRPO. 3. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata była zmieniana: 19 lutego 21 r. ZWW uchwałą nr 3572/21 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO, które wynikały z wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych, realizacji zaleceń pokontrolnych IPOC oraz bieżącej aktualizacji zapisów IW IP WRPO. 18 marca 21 r. ZWW uchwałą nr 3679/21 zatwierdził zmiany oraz przyjął tekst jednolity IW IP WRPO. Konieczność zatwierdzenia zmian związana była z realizacją zaleceń pokontrolnych IPOC oraz bieżącą aktualizacją zapisów IW IP WRPO. 13 maja 21 r. uchwałą nr 3898/21 ZWW zatwierdził zmiany do IW IP WRPO, które wynikały z realizacji zaleceń pokontrolnych IPOC oraz bieżącej aktualizacji zapisów IW IP WRPO. 15 lipca 21 r. ZWW uchwałą nr 4175/21 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Konieczność przyjęcia zmian związana była z realizacją zaleceń pokontrolnych z doraźnej kontroli systemowej, zmianą Procedury Odwoławczej oraz bieżącą aktualizacją zapisów IW IP WRPO. 23 sierpnia 21 r. ZWW uchwałą nr 4291/21 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany miały na celu przede wszystkim przyspieszenie procesu podpisywania umów z beneficjentami, skrócenie terminów operacyjnych, doprecyzowanie i aktualizację zapisów. 14 października 21 r. ZWW uchwałą nr 4535/21 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany wynikały z potrzeby wprowadzenia nowej metodologii doboru próby do opracowania planu kontroli, korekty procedur w związku ze zmianą Systemu Informowania o Nieprawidłowościach, doprecyzowania zapisów oraz ujednolicenia z Instrukcją Wykonawczą IZ WRPO. 18 listopada 21 r. ZWW uchwałą nr 4711/21 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO, które wynikały z potrzeby dostosowania odpowiednich zapisów Instrukcji do aktualnych wytycznych MRR w zakresie certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata , a także bieżącej aktualizacji. 4. Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W dniu 19 kwietnia 21 r. został podpisany Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 1 października 27 r. w sprawie realizacji Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego 2

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.) Zestawienie zmian WRPO 27-213 (uwzględnionych w wersji 8.2.) 1. W rozdziale 1.2.3. Opis wprowadzonych zmian do Programu dodano podrozdział f) zmiany dokonane w grudniu 215 roku w wyniku kolejnego przeglądu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1444/215 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 215 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 27-213 Na podstawie art. 2 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wstępne

1. Informacje wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/21 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia 28.6.21 r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 29 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro.

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Fundusz Spójności Ogółem 1 2 3=1+2 2007

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= = Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Działanie/Poddziałanie Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Czerwiec 2015r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość Zestawienie porównawcze KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U Nr 123, poz. 856)

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/64/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Program operacyjny na lata : Mazowsze

Program operacyjny na lata : Mazowsze MEMO/08/118 Bruksela, dnia 26 lutego 2008 r. Program operacyjny na lata 2007-2013: Mazowsze 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Programu Regionalnego Poznań, 22 maja 2017 WRPO na lata 2014-2020 Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 MoŜliwo liwości dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA POLSKA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007-2013 347 MLD 2014-2020 376 MLD 2007-2013 67 MLD 2014-2020 82,5 MLD

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Programowanie funduszy UE w latach schemat

Programowanie funduszy UE w latach schemat Programowanie funduszy UE w latach 2007-2013 schemat Strategia Lizbońska Główny cel rozwoju UE: najbardziej konkurencyjna i dynamiczna gospodarka na świecie, zdolna do systematycznego wzrostu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

OKRESOWY PLAN EWALUACJI Informacja na posiedzenie Zarządu OKRESOWY PLAN EWALUACJI Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 rok Wprowadzenie Podstawą formalną do przygotowania Okresowego planu ewaluacji Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/45/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR 1. 2. 3. Karta poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Karta poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Karta poddziałania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji Zał. 1 realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 200713 podlegające ewaluacji Cel ogólny Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach z dnia 21 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 3/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach z dnia 21 czerwca 2012 roku Uchwała Nr 3/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany niektórych uchwał Komitetu Monitorującego w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 19 marca 2018 r.

Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 19 marca 2018 r. Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 55/17 Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian wprowadzonych do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Uzasadnienie zmian wprowadzonych do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Uzasadnienie zmian wprowadzonych do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Numeracja Zakres wprowadzonych zmian do projektu RPO WO 2007-2013: 01 Zmiany techniczne,

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu roku L..P. WSKAŹNIKI JEDNOST KA KOD WSKAŹNI KA ROK 7 8 9 5 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Europejskiej w rozwoju wsi w latach

Europejskiej w rozwoju wsi w latach Możliwo liwości wykorzystania środków w Unii Europejskiej w rozwoju wsi w latach 2007-2013 2013 dr Grażyna GęsickaG Minister Rozwoju Regionalnego Ogólnopolskie spotkanie organizacji działaj ających na

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. WYKAZ ZMIAN W DOKUMENCIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo