Przegląd Prawny. marzec 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd Prawny. marzec 2015r."

Transkrypt

1 Przegląd Prawny marzec 2015r. Cieszę się, że nasza nowa usługa - Przegląd Prawny - spotkała się z Państwa życzliwym przyjęciem. W drugim numerze Przeglądu znajdą Państwo informacje o najważniejszych zmianach w prawie, które wchodzą w życie w marcu br. (m.in. upowszechnienie kas fiskalnych oraz nowe wzory dowodów osobistych), przypomnienie o ważnych datach dla Przedsiębiorcy (m.in. PIT-y i roczne zestawienie składek ZUS dla pracowników do 02. marca) oraz ciekawe porady prawne (w jakich przypadkach można zwolnić pracownika z jego winy bez wypowiedzenia). Zachęcam do lektury i przypominam, że w ramach Pakietu Przedsiębiorca możecie Państwo korzystać z indywidualnych porad prawnych, udzielanych przez specjalistów naszego partnera Availo Prawo Direct. Z wyrazami szacunku, Robert Kalisiewicz Prezes Zarządu

2 Spis treści Zmiany w prawie (luty 2015)... 3 Kalendarium Przedsiębiorcy... 4 Nowości w przepisach (marzec 2015)... 8 Doradca podatkowy radzi Prawnik radzi Kasa fiskalna prawie dla każdego Źródło umocowania do reprezentacji Spółki Umowa zawarta bez umocowania

3 Zmiany w prawie (luty 2015) Przypominamy, że: Z dniem 1 lutego 2015 roku weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom, w związku z wprowadzeniem embarga na wwóz towarów na terytoria niektórych państw. Od 1 lutego 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zakaz zaokrąglania opłat śmieciowych jak i maksymalną wysokość opłaty śmieciowej Z dniem 8 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r.- prawo farmaceutyczne Z dniem 17 lutego 2015 roku wszedł w życie nowy program pomocowy w formie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, który ma na celu stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych. 3

4 Kalendarz Przedsiębiorcy 2.03 Przekazanie przez płatnika podatnikom i urzędom skarbowym deklaracji podatkowych za 2014 rok: PIT-11, PIT-R, PIT-8C,PIT-40. Sporządzenie przez płatnika informacji IFT-1/IFT-1R. Złożenie deklaracji VAT-11 przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu. Dokonanie przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-40. Złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą za styczeń. Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2014 r. Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2014 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące Uiszczenie podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Złożenie informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7). Złożenie deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach. 4

5 Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD Wpłata składek dla ZUS za miesiąc luty, dotyczy osób fizycznych rozliczających składki tylko za siebie. Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) Wpłata I raty podatku przez osoby fizyczne. Wpłata I raty podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie posiadające osobowości prawnej. Złożenie za rok ubiegły zbiorczego zestawienia danych o ilościach wytworzonych odpadów. Wpłata składek ZUS za luty przez pracodawców zatrudniających pracowników (oprócz osób fizycznych płacących za siebie oraz instytucji państwowych i samorządowych). Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE(w wersji drukowanej)za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Termin wystawienia faktur za luty Wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, za miesiąc poprzedni. Wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo, za miesiąc poprzedni. Wpłata na PFRON za luty 2015 r. Płatność zaliczki CIT oraz CIT w formie uproszczonej. 5

6 Złożenie informacji CIT-ST. Płatność zaliczki PIT wg skali podatkowej, podatek liniowy w formie uproszczonej, przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika. Płatność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wpłata pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych Złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M i VAT-12. Wpłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Wpłata zaliczki na podatek VAT dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, dla podatników rozliczających się deklaracją VAT-7D. Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4). Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Złożenie deklaracji VAT-13 za luty 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego Rozliczenie inwentaryzacji i sporządzenie zestawienia obrotów i sald przez jednostki, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA). Przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8, CIT-8A, CIT-8B przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 6

7 Złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą za luty. Złożenie deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu Ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich przedstawienia właściwym organom w jednostkach, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Złożenie przez płatnika informacji: IFT-2/IFT-2R. Złożenie informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym. Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w 2015 r. Złożenie za rok ubiegły sprawozdania dotyczącego rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Złożenie za rok ubiegły sprawozdania dotyczącego gospodarki związanej z wykorzystaniem opakowań (OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3) oraz o wysokości opłaty produktowej (OŚ-OP1). 7

8 Nowości w przepisach (marzec 2015) Dnia 1 marca 2015 roku wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Wysokość tej opłaty to 1 000,00 zł. Dnia 1 marca 2015 roku wchodzi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od tej pory kasy fiskalne będą obowiązkowe dla właścicieli warsztatów naprawy pojazdów, zakładów wulkanizacji i wymiany opon, stacji badań i przeglądów technicznych pojazdów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, firm gastronomicznych i cateringowych, lekarzy i dentystów świadczących usługi prywatnie oraz doradców podatkowych jak i prawników udzielających porad prawnych (oprócz notariuszy). Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, która nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Ponadto ustawa ta umożliwia nadawanie dzieciom imion obcych. Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, oraz zmiana ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych dzięki którym, będzie możliwość 8

9 składania wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie kraju. Nowe dowody osobiste nie będą zawierały takich informacji jak: adres zameldowania, kolor oczu czy wzrost. Ponadto nie będzie zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu oraz zmianie ulegnie fotografia- obowiązywać będzie taka sama jak w paszportach. Z dniem 9 marca 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków,. Ustawa implementuje Dyrektywę 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Z dniem 1 marca 2015 roku, wzrasta wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podwyżka ta spowodowana jest wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Z dniem 1 marca 2015 roku zmianie ulega stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Z dniem 1 marca 2015r. wchodzi życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którą świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. 9

10 Od 25 marca 2015 roku urzędy w całym kraju będą stosować jednolite wzory dokumentów elektronicznych związanych z działalnością gospodarczą. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. 10

11 Doradca podatkowy radzi Otrzymałam w spadku w maju 2014 r. mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Opłaciłam podatek od spadków i darowizn. Po trzech miesiącach sprzedałam to mieszkanie- i zgodnie z przepisami zapłaciłam należny podatek dochodowy od sprzedaży składając PIT-39. Obecnie, ze względu na sytuację rodzinną zmuszona jestem kupić mieszkanie. Czy składając korektę deklaracji PIT-39 odzyskam zapłacony podatek? Sprzedaż lokalu nabytego w drodze spadku miała miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, zatem powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. 11

12 Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W przedstawionym pytaniu sytuacja jest odwrotna. Podatnik nie zamierzając skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożył w terminie określonym w ustawie deklarację PIT-39 za 2012 r. i uiścił należny podatek. Aktualnie, ze względu na zmianę planów życiowych, środki ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku planuje przeznaczyć na zakup mieszkania i z tego powodu zamierza złożyć korektę zeznania PIT-39. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (art Ordynacji podatkowej). Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty obowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Odpowiadając zatem na pytanie: ma Pani prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, składając równocześnie korektę zeznania podatkowego PIT-39 za 2014 r. Skoro podatnik ma obowiązek złożenia korekty zeznania jeśli skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania dochodu, a następnie nie dopełnił warunków zwolnienia, to tym bardziej ma prawo złożyć korektę, jeśli zapłacił podatek a w ustawowym terminie wydatkował jednak przychód na własne cele mieszkaniowe pomimo braku wcześniejszej deklaracji o takim zamiarze wydatkowania. Zwrot podatku będzie jednak zasadny tylko wtedy, gdy wnioskodawca rzeczywiście w ciągu dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tj. do końca 2014 r. wydatkował środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. na zakup innego mieszkania. 12

13 Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zamierzam wnieść całe przedsiębiorstwo jako aport do spółki jawnej. Opłacam podatek dochodowy na zasadzie podatku liniowego. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wraz z inną osobą zarejestrowałem w KRS spółkę jawną. Obecnie zamierzam wnieść wkład niepieniężny (aport) w postaci całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC. Czy transakcję taką należy opodatkować podatkiem od towarów i usług? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. 13

14 Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu przedsiębiorstwo. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia przedsiębiorstwo wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Zatem, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC (aport) do spółki osobowej nie będzie wywoływało skutków w zakresie podatku od towarów i usług w stosunku do wnoszącego aport jak i spółki, gdyż dla celów VAT aport całego przedsiębiorstwa nie jest czynnością opodatkowaną. Wynika to z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, na podstawie którego przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. 14

15 Prawnik radzi W jakich przypadkach jest możliwość zwolnienia pracownika z jego winy bez wypowiedzenia? Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy pracodawca może zwolnić pracownika bez okresu wypowiedzenia w 3 sytuacjach: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 29 listopada 2012 r., II PK 116/2012, aby naruszenie obowiązków można było ocenić jako ciężkie, musi ono spełniać dwa warunki, po pierwsze, powodować naruszenie interesów pracodawcy albo grozić takim naruszeniem, a po drugie być zawinione przez pracownika. W tym wypadku chodzi o winę umyślną, która wyraża się tym, że pracownik chce przez swoje zachowanie wyrządzić szkodę pracodawcy lub co najmniej świadomie się na to godzi. 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; W tym przypadku istotnym jest spełnienie wszystkich przesłanek: a) musi być popełnione przestępstwo- wykroczenie w tej sytuacji nie daje pracodawcy możliwości zwolnienia pracownika. Kodeks pracy wprost nie mówi o jakie przestępstwa chodzi. Zwolnienie może nastąpić niezależnie od tego, czy przestępstwo popełniono na szkodę zakładu pracy, czy osoby trzeciej oraz czy szkoda pozostaje w związku z pracą,. b) przestępstwo musi być popełnione w czasie trwania umowy o pracę i nie ma tutaj znaczenia czy przestępstwo popełniono w czasie godzin pracy czy w czasie wolnym 15

16 c) przestępstwo uniemożliwia dalszego zatrudniania go na zajmowanym stanowisku d) przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Oczywistość przestępstwa ocenia pracodawca i to on może przeprowadzić samodzielne postępowanie w celu wyjaśnienia, czy zachowanie pracownika nosi znamiona oczywistości przestępstwa. 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Z wykładni wynika, że chodzi o wszystkie dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje, bez których wykonywanie pracy na danym stanowisku jest niedopuszczalne jak również wymagane przez prawo poświadczenie bezpieczeństwa. W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę jest konieczność zachowania terminu, w którym pracodawca może skorzystać ze swej kompetencji w tym zakresie. Zgodnie z art pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w ciągu miesiąca od dnia uzyskania wiadomości uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ponadto w przypadku działania zakładowych organizacji związkowych pracodawca powinien podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie wątpliwości co do zasadności rozwiązania umowy organizacja ta wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Wypowiedzenie o pracę powinno być sporządzone na piśmie. Kupiłem w styczniu 2015 r. samochód i od poprzedniego właściciela otrzymałem polisę OC zawartą kilka miesięcy temu czy ta umowa przechodzi na mnie i przedłuża się na kolejny okres ubezpieczenia automatycznie? A może mogę ją wypowiedzieć? 16

17 Z dniem 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które zmieniły w istotny sposób dotychczasowe uregulowania dotyczące umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. - umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie (może to zrobić aż do końca okresu na który umowa została zawarta); - w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (tym samym wypowiedzenie można wysłać listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania przesyłki, albo złożyć je osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń); - wypowiedzenie umowy złożone agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, a zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia; - w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia; - po przejściu lub przeniesieniu prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie stosuje się tzw. klauzuli prolongacyjnej, tym samym umowa ubezpieczenia (o ile nie została wypowiedziana już wcześniej) ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, a następna umowa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy nie jest już zawierana z mocy samego prawa; posiadacz pojazdu musi sam zadbać o zawarcie odpowiednio wcześniej kolejnej umowy ubezpieczenia, w przeciwnym bowiem razie będzie nieubezpieczony, co może skutkować dolegliwymi konsekwencjami finansowymi (nałożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie 17

18 powstania szkody - zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG); - posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć kolejną umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu poprzedniej umowy w związku z nieuruchomieniem klauzuli prolongacyjnej. 18

19 Kasy fiskalne prawie dla każdego Minister Finansów Mateusz Szczurek pod koniec ubiegłego roku wydał rozporządzenie (z dnia 04. listopada 2014r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jest to przełomowy punkt w sprawie ewidencjonowania przychodów, bowiem od 1 marca praktycznie nie będzie takich przedsiębiorców, którzy za wykonaną usługę nie wystawią paragonu. Kogo konkretnie dotkną zmiany? Kasy fiskalne znajdziemy u właścicieli warsztatów naprawy pojazdów, zakładów wulkanizacji i wymiany opon, stacji badań i przeglądów technicznych pojazdów, w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, firmach gastronomicznych i cateringowych, u lekarzy i dentystów świadczących usługi prywatnie oraz doradców podatkowych i prawników udzielających porad prawnych (oprócz notariuszy). Kasy będą musiały być zainstalowane bez względu na roczny obrót w przedsiębiorstwie. Jak przewiduje resort finansów, obowiązek zainstalowania kas obejmie nawet 70 tys. podmiotów gospodarczych. Zwolnieni będą w zasadzie już tylko prowadzący firmy świadczące usługi cateringowe na pokładach samolotów, księża, flisacy oraz notariusze, pod warunkiem że nie udzielają porad prawnych. Za brak kasy zostały także przewidziane kary. Tym, którzy ich nie posiadają grożą kary karne skarbowe (mandat lub grzywna) lub 30% sankcja w VAT. Wielu przedsiębiorców twierdzi, że nie zostało dobrze poinformowanych o nowym obowiązku, a sama obsługa kas może stanowić dla nich problem. Pomoc zadeklarowały jednak Urzędy Skarbowe, które wytłumaczą jak instalować kasy. 19

20 Nowe przepisy, jak można się było tego spodziewać, wywołały spore zamieszanie. Szczególnie głośno było o piśmie Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra finansów o wyjaśnienie wątpliwości, które powstały w związku z wydaniem rozporządzenia. Lekarze zwrócili w swoim piśmie uwagi na dwie zasadnicze kwestie: wystawianie recepty przez lekarza dla samego siebie oraz członków jego rodziny lekarze nie wiedzą, czy taki czyn również ma podlegać obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej i czy tym samym należy od niego odprowadzić podatek. Drugim problemem jest to, czy lekarze którzy postanowili nie wykonywać przez jakiś czas swojej praktyki prywatnie, muszą posiadać kasę fiskalną jako potencjalni wykonawcy usługi. Ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje bowiem możliwości zawieszenia wykonywania usług lekarskich. Jednorazowy wydatek, jakim jest obowiązek zakupu kasy fiskalnej to koszt rzędu od ok. 700 do 4,5 tys. brutto. Oczywiście, nie wszyscy przedsiębiorcy muszą tyle zapłacić. Istnieje szereg ulg, które znacznie mogą wpłynąć na rzeczywisty koszt poniesionego zakupu. Prowadzący działalność gospodarczą w przypadku zakupu pierwszej kasy, mogą otrzymać od urzędu skarbowego zwrot w wysokości 90 % wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Dodatkowo, vatowcy mogą odliczyć podatek VAT, a przy rozliczaniu na podstawie 18 lub 19 %, mogą wpisać je jako jednorazowy środek trwały, co również wpłynie na obniżenie ceny kasy. Ci, którzy rozpoczęli wykonywać działalność gospodarczą w 2015 r., mają 2 pełne, kalendarzowe miesiące od wystąpienia pierwszej sprzedaży związanej z usługą na wdrożenie kasy fiskalnej. Dla przykładu, gdy ktoś otworzy księgarnię 1 marca, a pierwszą książkę sprzeda 2 marca, obowiązek zainstalowania kasy spadnie na niego z dniem 1 czerwca 2015 r. Wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych niesie za sobą szereg konsekwencji. Pierwszą z nich może być różnica w cenie świadczonej usługi. Poprzez doliczenie obowiązkowego podatku VAT od towarów i usług, w miejscach, które wcześniej nie posiadały kas fiskalnych, możemy zapłacić więcej. Nowa regulacja sprawi jednak, że w przypadku źle wykonanej usługi łatwiej będziemy mogli walczyć o swoje prawa, poprzez rękojmię czy gwarancję. Nowe przepisy mają obowiązywać przez najbliższe dwa lata. 20

21 Urzędy skarbowe od kilku lat promują akcje zachęcające konsumentów do zabierania paragonów i tym samym możliwości skutecznej walki o swoje prawa, które daje dokument potwierdzający zakup. W 2014 roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło akcję Nie bądź jeleń, weź paragon. Informuje ona o potrzebie brania i wydawania paragonu. Źródło umocowania do reprezentacji Spółki Spółka XXX sp. z o.o. reprezentowana przez radcę prawnego wniosła pozew do Sądu o zapłatę. Do pozwu załączono kserokopię odpisu aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że prezes zarządu jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki XXX sp. z o.o. Spółka została wezwana do usunięcia braku formalnego w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu pozwu poprzez przedłożenie odpisu KRS w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata. Pełnomocnik spółki XXX sp. z o.o. nie usunął braku formalnego w zakreślonym terminie i pozew został zwrócony. Pełnomocnik spółki złożył zażalenie, które argumentował tym, że KRS został złożony zgodnie z art 129 kpc. Czy twierdzenia pełnomocnika spółki XXX sp. z o.o. są zasadne? Pełnomocnik spółki XXX sp. z o.o. nie miał racji, gdyż dokument z którego wynika pełnomocnictwo do reprezentacji określa nie art. 129 kpc, ale art zd.2 kpc. Dokumentem, z którego wynika umocowanie organu osoby prawnej do udzielenia pełnomocnictwa jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 19 sierpnia 2011 r., I FSK 986/11 stwierdził, że jeśli dokumentem, za pomocą którego ma zostać wykazana prawidłowa reprezentacja strony, jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis ten 21

22 powinien spełniać przesłanki określone w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS. Zgodnie z nim Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Profesjonalny pełnomocnik może zatem złożyć potwierdzoną przez siebie kopię odpisu z Krajowego Rejestru, ale tylko wówczas, gdy odpis ten zostanie uzyskany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS. Nie jest natomiast wystarczające złożenie samej kserokopii KRS. Umowa zawarta bez umocowania Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Umowa została podpisana przez osobę, pozostającą w kontakcie i zajmującą się sprawami ubezpieczeniowymi, nieumocowaną do reprezentacji spółki. Spółka opłacała składki ubezpieczeniowe wynikające z zawartej umowy. Na terenie spółki doszło do pożaru, spółka zgłosiła szkodę podpisaną przez umocowanego do reprezentacji prezesa zarządu. Towarzystwo ubezpieczeniowe XXX odmawia wypłaty ubezpieczenia twierdząc, że umowa ubezpieczeniowa jest nieważna, gdyż podpisana została przez osobę nie mającą umocowania do reprezentacji spółki. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma rację twierdząc, że umowa jest nieważna? Towarzystwo ma rację, że osoba podpisująca umowę nie miała stosownego umocowania do jej zawarcia. Jednakże umowa jest ważna, gdyż została potwierdzona w drodze czynności dorozumianych. A to opłacania składek co oznaczało przystąpienie do jej wykonywania, oraz zgłoszenia szkody przez prezesa zarządu. Potwierdzenie zawarcia umowy może zostać wyrażone zarówno w 22

23 sposób wyraźny, jak i dorozumiany (art. 60 k.c.). Dorozumiane potwierdzenie może się wyrażać w przystąpieniu przez rzekomego mocodawcę do wykonania umowy, o ile wiedział on o jej zawarciu w jego imieniu przez rzekomego pełnomocnika (por. B. Gawlik (w:) System Prawa Cywilnego, t. I, 1985, s. 764; S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 420). 23

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 2 stycznia 2017 r. upływa termin na: Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 stycznia 2015 r. (poniedziałek) upływa termin na: ZUS Wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.)

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.) Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/3 obowiązuje od 14.10.2014 r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach INFORMATOR KSIĘGOWEGO Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Informator księgowego Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Kiedy, jaki dokument?

Kiedy, jaki dokument? Nr 129 (1278) 2005-07-08 Kiedy, jaki dokument? 4 lipca 2005 r. ogłoszono nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie składania wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Załącznik nr 4 Symbol płatności ( / / / ) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -10 * -11 * -2-2A -2B -6 * DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: BIUREM RACHUNKOWYM MAGDALENA MURZO ul. Warszawska 181 61-055 Poznań, NIP 782-217-82-59 reprezentowanym przez Magdalenę Murzo,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r.

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. STYCZEŃ 31 stycznia urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo