Przegląd Prawny. marzec 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd Prawny. marzec 2015r."

Transkrypt

1 Przegląd Prawny marzec 2015r. Cieszę się, że nasza nowa usługa - Przegląd Prawny - spotkała się z Państwa życzliwym przyjęciem. W drugim numerze Przeglądu znajdą Państwo informacje o najważniejszych zmianach w prawie, które wchodzą w życie w marcu br. (m.in. upowszechnienie kas fiskalnych oraz nowe wzory dowodów osobistych), przypomnienie o ważnych datach dla Przedsiębiorcy (m.in. PIT-y i roczne zestawienie składek ZUS dla pracowników do 02. marca) oraz ciekawe porady prawne (w jakich przypadkach można zwolnić pracownika z jego winy bez wypowiedzenia). Zachęcam do lektury i przypominam, że w ramach Pakietu Przedsiębiorca możecie Państwo korzystać z indywidualnych porad prawnych, udzielanych przez specjalistów naszego partnera Availo Prawo Direct. Z wyrazami szacunku, Robert Kalisiewicz Prezes Zarządu

2 Spis treści Zmiany w prawie (luty 2015)... 3 Kalendarium Przedsiębiorcy... 4 Nowości w przepisach (marzec 2015)... 8 Doradca podatkowy radzi Prawnik radzi Kasa fiskalna prawie dla każdego Źródło umocowania do reprezentacji Spółki Umowa zawarta bez umocowania

3 Zmiany w prawie (luty 2015) Przypominamy, że: Z dniem 1 lutego 2015 roku weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom, w związku z wprowadzeniem embarga na wwóz towarów na terytoria niektórych państw. Od 1 lutego 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zakaz zaokrąglania opłat śmieciowych jak i maksymalną wysokość opłaty śmieciowej Z dniem 8 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r.- prawo farmaceutyczne Z dniem 17 lutego 2015 roku wszedł w życie nowy program pomocowy w formie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, który ma na celu stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych. 3

4 Kalendarz Przedsiębiorcy 2.03 Przekazanie przez płatnika podatnikom i urzędom skarbowym deklaracji podatkowych za 2014 rok: PIT-11, PIT-R, PIT-8C,PIT-40. Sporządzenie przez płatnika informacji IFT-1/IFT-1R. Złożenie deklaracji VAT-11 przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu. Dokonanie przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-40. Złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą za styczeń. Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2014 r. Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2014 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące Uiszczenie podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Złożenie informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7). Złożenie deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach. 4

5 Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD Wpłata składek dla ZUS za miesiąc luty, dotyczy osób fizycznych rozliczających składki tylko za siebie. Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) Wpłata I raty podatku przez osoby fizyczne. Wpłata I raty podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie posiadające osobowości prawnej. Złożenie za rok ubiegły zbiorczego zestawienia danych o ilościach wytworzonych odpadów. Wpłata składek ZUS za luty przez pracodawców zatrudniających pracowników (oprócz osób fizycznych płacących za siebie oraz instytucji państwowych i samorządowych). Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE(w wersji drukowanej)za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Termin wystawienia faktur za luty Wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, za miesiąc poprzedni. Wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo, za miesiąc poprzedni. Wpłata na PFRON za luty 2015 r. Płatność zaliczki CIT oraz CIT w formie uproszczonej. 5

6 Złożenie informacji CIT-ST. Płatność zaliczki PIT wg skali podatkowej, podatek liniowy w formie uproszczonej, przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika. Płatność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wpłata pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych Złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M i VAT-12. Wpłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Wpłata zaliczki na podatek VAT dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, dla podatników rozliczających się deklaracją VAT-7D. Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4). Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Złożenie deklaracji VAT-13 za luty 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego Rozliczenie inwentaryzacji i sporządzenie zestawienia obrotów i sald przez jednostki, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA). Przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8, CIT-8A, CIT-8B przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 6

7 Złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą za luty. Złożenie deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu Ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz ich przedstawienia właściwym organom w jednostkach, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Złożenie przez płatnika informacji: IFT-2/IFT-2R. Złożenie informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym. Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w 2015 r. Złożenie za rok ubiegły sprawozdania dotyczącego rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Złożenie za rok ubiegły sprawozdania dotyczącego gospodarki związanej z wykorzystaniem opakowań (OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3) oraz o wysokości opłaty produktowej (OŚ-OP1). 7

8 Nowości w przepisach (marzec 2015) Dnia 1 marca 2015 roku wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Wysokość tej opłaty to 1 000,00 zł. Dnia 1 marca 2015 roku wchodzi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od tej pory kasy fiskalne będą obowiązkowe dla właścicieli warsztatów naprawy pojazdów, zakładów wulkanizacji i wymiany opon, stacji badań i przeglądów technicznych pojazdów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, firm gastronomicznych i cateringowych, lekarzy i dentystów świadczących usługi prywatnie oraz doradców podatkowych jak i prawników udzielających porad prawnych (oprócz notariuszy). Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, która nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Ponadto ustawa ta umożliwia nadawanie dzieciom imion obcych. Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, oraz zmiana ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych dzięki którym, będzie możliwość 8

9 składania wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie kraju. Nowe dowody osobiste nie będą zawierały takich informacji jak: adres zameldowania, kolor oczu czy wzrost. Ponadto nie będzie zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu oraz zmianie ulegnie fotografia- obowiązywać będzie taka sama jak w paszportach. Z dniem 9 marca 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków,. Ustawa implementuje Dyrektywę 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Z dniem 1 marca 2015 roku, wzrasta wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podwyżka ta spowodowana jest wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Z dniem 1 marca 2015 roku zmianie ulega stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Z dniem 1 marca 2015r. wchodzi życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którą świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. 9

10 Od 25 marca 2015 roku urzędy w całym kraju będą stosować jednolite wzory dokumentów elektronicznych związanych z działalnością gospodarczą. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. 10

11 Doradca podatkowy radzi Otrzymałam w spadku w maju 2014 r. mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Opłaciłam podatek od spadków i darowizn. Po trzech miesiącach sprzedałam to mieszkanie- i zgodnie z przepisami zapłaciłam należny podatek dochodowy od sprzedaży składając PIT-39. Obecnie, ze względu na sytuację rodzinną zmuszona jestem kupić mieszkanie. Czy składając korektę deklaracji PIT-39 odzyskam zapłacony podatek? Sprzedaż lokalu nabytego w drodze spadku miała miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, zatem powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. 11

12 Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W przedstawionym pytaniu sytuacja jest odwrotna. Podatnik nie zamierzając skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożył w terminie określonym w ustawie deklarację PIT-39 za 2012 r. i uiścił należny podatek. Aktualnie, ze względu na zmianę planów życiowych, środki ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku planuje przeznaczyć na zakup mieszkania i z tego powodu zamierza złożyć korektę zeznania PIT-39. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (art Ordynacji podatkowej). Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty obowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Odpowiadając zatem na pytanie: ma Pani prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, składając równocześnie korektę zeznania podatkowego PIT-39 za 2014 r. Skoro podatnik ma obowiązek złożenia korekty zeznania jeśli skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania dochodu, a następnie nie dopełnił warunków zwolnienia, to tym bardziej ma prawo złożyć korektę, jeśli zapłacił podatek a w ustawowym terminie wydatkował jednak przychód na własne cele mieszkaniowe pomimo braku wcześniejszej deklaracji o takim zamiarze wydatkowania. Zwrot podatku będzie jednak zasadny tylko wtedy, gdy wnioskodawca rzeczywiście w ciągu dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tj. do końca 2014 r. wydatkował środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. na zakup innego mieszkania. 12

13 Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zamierzam wnieść całe przedsiębiorstwo jako aport do spółki jawnej. Opłacam podatek dochodowy na zasadzie podatku liniowego. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wraz z inną osobą zarejestrowałem w KRS spółkę jawną. Obecnie zamierzam wnieść wkład niepieniężny (aport) w postaci całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC. Czy transakcję taką należy opodatkować podatkiem od towarów i usług? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; - świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. 13

14 Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu przedsiębiorstwo. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia przedsiębiorstwo wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Zatem, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC (aport) do spółki osobowej nie będzie wywoływało skutków w zakresie podatku od towarów i usług w stosunku do wnoszącego aport jak i spółki, gdyż dla celów VAT aport całego przedsiębiorstwa nie jest czynnością opodatkowaną. Wynika to z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, na podstawie którego przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. 14

15 Prawnik radzi W jakich przypadkach jest możliwość zwolnienia pracownika z jego winy bez wypowiedzenia? Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy pracodawca może zwolnić pracownika bez okresu wypowiedzenia w 3 sytuacjach: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 29 listopada 2012 r., II PK 116/2012, aby naruszenie obowiązków można było ocenić jako ciężkie, musi ono spełniać dwa warunki, po pierwsze, powodować naruszenie interesów pracodawcy albo grozić takim naruszeniem, a po drugie być zawinione przez pracownika. W tym wypadku chodzi o winę umyślną, która wyraża się tym, że pracownik chce przez swoje zachowanie wyrządzić szkodę pracodawcy lub co najmniej świadomie się na to godzi. 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; W tym przypadku istotnym jest spełnienie wszystkich przesłanek: a) musi być popełnione przestępstwo- wykroczenie w tej sytuacji nie daje pracodawcy możliwości zwolnienia pracownika. Kodeks pracy wprost nie mówi o jakie przestępstwa chodzi. Zwolnienie może nastąpić niezależnie od tego, czy przestępstwo popełniono na szkodę zakładu pracy, czy osoby trzeciej oraz czy szkoda pozostaje w związku z pracą,. b) przestępstwo musi być popełnione w czasie trwania umowy o pracę i nie ma tutaj znaczenia czy przestępstwo popełniono w czasie godzin pracy czy w czasie wolnym 15

16 c) przestępstwo uniemożliwia dalszego zatrudniania go na zajmowanym stanowisku d) przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Oczywistość przestępstwa ocenia pracodawca i to on może przeprowadzić samodzielne postępowanie w celu wyjaśnienia, czy zachowanie pracownika nosi znamiona oczywistości przestępstwa. 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Z wykładni wynika, że chodzi o wszystkie dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje, bez których wykonywanie pracy na danym stanowisku jest niedopuszczalne jak również wymagane przez prawo poświadczenie bezpieczeństwa. W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę jest konieczność zachowania terminu, w którym pracodawca może skorzystać ze swej kompetencji w tym zakresie. Zgodnie z art pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w ciągu miesiąca od dnia uzyskania wiadomości uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ponadto w przypadku działania zakładowych organizacji związkowych pracodawca powinien podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie wątpliwości co do zasadności rozwiązania umowy organizacja ta wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Wypowiedzenie o pracę powinno być sporządzone na piśmie. Kupiłem w styczniu 2015 r. samochód i od poprzedniego właściciela otrzymałem polisę OC zawartą kilka miesięcy temu czy ta umowa przechodzi na mnie i przedłuża się na kolejny okres ubezpieczenia automatycznie? A może mogę ją wypowiedzieć? 16

17 Z dniem 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które zmieniły w istotny sposób dotychczasowe uregulowania dotyczące umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. - umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie (może to zrobić aż do końca okresu na który umowa została zawarta); - w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (tym samym wypowiedzenie można wysłać listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania przesyłki, albo złożyć je osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń); - wypowiedzenie umowy złożone agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, a zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia; - w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia; - po przejściu lub przeniesieniu prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie stosuje się tzw. klauzuli prolongacyjnej, tym samym umowa ubezpieczenia (o ile nie została wypowiedziana już wcześniej) ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, a następna umowa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy nie jest już zawierana z mocy samego prawa; posiadacz pojazdu musi sam zadbać o zawarcie odpowiednio wcześniej kolejnej umowy ubezpieczenia, w przeciwnym bowiem razie będzie nieubezpieczony, co może skutkować dolegliwymi konsekwencjami finansowymi (nałożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, a w razie 17

18 powstania szkody - zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez UFG); - posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć kolejną umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu poprzedniej umowy w związku z nieuruchomieniem klauzuli prolongacyjnej. 18

19 Kasy fiskalne prawie dla każdego Minister Finansów Mateusz Szczurek pod koniec ubiegłego roku wydał rozporządzenie (z dnia 04. listopada 2014r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jest to przełomowy punkt w sprawie ewidencjonowania przychodów, bowiem od 1 marca praktycznie nie będzie takich przedsiębiorców, którzy za wykonaną usługę nie wystawią paragonu. Kogo konkretnie dotkną zmiany? Kasy fiskalne znajdziemy u właścicieli warsztatów naprawy pojazdów, zakładów wulkanizacji i wymiany opon, stacji badań i przeglądów technicznych pojazdów, w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, firmach gastronomicznych i cateringowych, u lekarzy i dentystów świadczących usługi prywatnie oraz doradców podatkowych i prawników udzielających porad prawnych (oprócz notariuszy). Kasy będą musiały być zainstalowane bez względu na roczny obrót w przedsiębiorstwie. Jak przewiduje resort finansów, obowiązek zainstalowania kas obejmie nawet 70 tys. podmiotów gospodarczych. Zwolnieni będą w zasadzie już tylko prowadzący firmy świadczące usługi cateringowe na pokładach samolotów, księża, flisacy oraz notariusze, pod warunkiem że nie udzielają porad prawnych. Za brak kasy zostały także przewidziane kary. Tym, którzy ich nie posiadają grożą kary karne skarbowe (mandat lub grzywna) lub 30% sankcja w VAT. Wielu przedsiębiorców twierdzi, że nie zostało dobrze poinformowanych o nowym obowiązku, a sama obsługa kas może stanowić dla nich problem. Pomoc zadeklarowały jednak Urzędy Skarbowe, które wytłumaczą jak instalować kasy. 19

20 Nowe przepisy, jak można się było tego spodziewać, wywołały spore zamieszanie. Szczególnie głośno było o piśmie Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra finansów o wyjaśnienie wątpliwości, które powstały w związku z wydaniem rozporządzenia. Lekarze zwrócili w swoim piśmie uwagi na dwie zasadnicze kwestie: wystawianie recepty przez lekarza dla samego siebie oraz członków jego rodziny lekarze nie wiedzą, czy taki czyn również ma podlegać obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej i czy tym samym należy od niego odprowadzić podatek. Drugim problemem jest to, czy lekarze którzy postanowili nie wykonywać przez jakiś czas swojej praktyki prywatnie, muszą posiadać kasę fiskalną jako potencjalni wykonawcy usługi. Ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje bowiem możliwości zawieszenia wykonywania usług lekarskich. Jednorazowy wydatek, jakim jest obowiązek zakupu kasy fiskalnej to koszt rzędu od ok. 700 do 4,5 tys. brutto. Oczywiście, nie wszyscy przedsiębiorcy muszą tyle zapłacić. Istnieje szereg ulg, które znacznie mogą wpłynąć na rzeczywisty koszt poniesionego zakupu. Prowadzący działalność gospodarczą w przypadku zakupu pierwszej kasy, mogą otrzymać od urzędu skarbowego zwrot w wysokości 90 % wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Dodatkowo, vatowcy mogą odliczyć podatek VAT, a przy rozliczaniu na podstawie 18 lub 19 %, mogą wpisać je jako jednorazowy środek trwały, co również wpłynie na obniżenie ceny kasy. Ci, którzy rozpoczęli wykonywać działalność gospodarczą w 2015 r., mają 2 pełne, kalendarzowe miesiące od wystąpienia pierwszej sprzedaży związanej z usługą na wdrożenie kasy fiskalnej. Dla przykładu, gdy ktoś otworzy księgarnię 1 marca, a pierwszą książkę sprzeda 2 marca, obowiązek zainstalowania kasy spadnie na niego z dniem 1 czerwca 2015 r. Wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych niesie za sobą szereg konsekwencji. Pierwszą z nich może być różnica w cenie świadczonej usługi. Poprzez doliczenie obowiązkowego podatku VAT od towarów i usług, w miejscach, które wcześniej nie posiadały kas fiskalnych, możemy zapłacić więcej. Nowa regulacja sprawi jednak, że w przypadku źle wykonanej usługi łatwiej będziemy mogli walczyć o swoje prawa, poprzez rękojmię czy gwarancję. Nowe przepisy mają obowiązywać przez najbliższe dwa lata. 20

21 Urzędy skarbowe od kilku lat promują akcje zachęcające konsumentów do zabierania paragonów i tym samym możliwości skutecznej walki o swoje prawa, które daje dokument potwierdzający zakup. W 2014 roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło akcję Nie bądź jeleń, weź paragon. Informuje ona o potrzebie brania i wydawania paragonu. Źródło umocowania do reprezentacji Spółki Spółka XXX sp. z o.o. reprezentowana przez radcę prawnego wniosła pozew do Sądu o zapłatę. Do pozwu załączono kserokopię odpisu aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że prezes zarządu jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki XXX sp. z o.o. Spółka została wezwana do usunięcia braku formalnego w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu pozwu poprzez przedłożenie odpisu KRS w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata. Pełnomocnik spółki XXX sp. z o.o. nie usunął braku formalnego w zakreślonym terminie i pozew został zwrócony. Pełnomocnik spółki złożył zażalenie, które argumentował tym, że KRS został złożony zgodnie z art 129 kpc. Czy twierdzenia pełnomocnika spółki XXX sp. z o.o. są zasadne? Pełnomocnik spółki XXX sp. z o.o. nie miał racji, gdyż dokument z którego wynika pełnomocnictwo do reprezentacji określa nie art. 129 kpc, ale art zd.2 kpc. Dokumentem, z którego wynika umocowanie organu osoby prawnej do udzielenia pełnomocnictwa jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 19 sierpnia 2011 r., I FSK 986/11 stwierdził, że jeśli dokumentem, za pomocą którego ma zostać wykazana prawidłowa reprezentacja strony, jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis ten 21

22 powinien spełniać przesłanki określone w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS. Zgodnie z nim Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Profesjonalny pełnomocnik może zatem złożyć potwierdzoną przez siebie kopię odpisu z Krajowego Rejestru, ale tylko wówczas, gdy odpis ten zostanie uzyskany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS. Nie jest natomiast wystarczające złożenie samej kserokopii KRS. Umowa zawarta bez umocowania Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Umowa została podpisana przez osobę, pozostającą w kontakcie i zajmującą się sprawami ubezpieczeniowymi, nieumocowaną do reprezentacji spółki. Spółka opłacała składki ubezpieczeniowe wynikające z zawartej umowy. Na terenie spółki doszło do pożaru, spółka zgłosiła szkodę podpisaną przez umocowanego do reprezentacji prezesa zarządu. Towarzystwo ubezpieczeniowe XXX odmawia wypłaty ubezpieczenia twierdząc, że umowa ubezpieczeniowa jest nieważna, gdyż podpisana została przez osobę nie mającą umocowania do reprezentacji spółki. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma rację twierdząc, że umowa jest nieważna? Towarzystwo ma rację, że osoba podpisująca umowę nie miała stosownego umocowania do jej zawarcia. Jednakże umowa jest ważna, gdyż została potwierdzona w drodze czynności dorozumianych. A to opłacania składek co oznaczało przystąpienie do jej wykonywania, oraz zgłoszenia szkody przez prezesa zarządu. Potwierdzenie zawarcia umowy może zostać wyrażone zarówno w 22

23 sposób wyraźny, jak i dorozumiany (art. 60 k.c.). Dorozumiane potwierdzenie może się wyrażać w przystąpieniu przez rzekomego mocodawcę do wykonania umowy, o ile wiedział on o jej zawarciu w jego imieniu przez rzekomego pełnomocnika (por. B. Gawlik (w:) System Prawa Cywilnego, t. I, 1985, s. 764; S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 420). 23

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210).

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210). Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych Dualizm

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo