OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE - Kto może się ubezpieczyć - Jak należy rozumieć wybrane określenia - Interpretacja - Co oznacza ubezpieczenie w ramach OWU Warty - Co Warta może ubezpieczyć- przedmiot ubezpieczenia - Czy istnieje obowiązek zawarcia określonej liczby ubezpieczeń - O czym decyduje Ubezpieczający - Gdzie może działać ubezpieczenie - miejsce ubezpieczenia - W jakim zakresie i gdzie Warta ubezpiecza mienie - W jakim zakresie Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną - W jakim zakresie Warta ubezpiecza koszty - Suma ubezpieczenia - Okres ubezpieczenia - Jakiego typu szkody nie są objęte ubezpieczeniem UBEZPIECZENIE MIENIA - Za co Warta odpowiada - Jakiego mienia Warta nie ubezpiecza - Istotne postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Warty Ogień i inne zdarzenia losowe Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja Katastrofa budowlana Stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów Błąd użytkownika i szkody elektryczne Utrata danych i oprogramowania Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia Mienie w transporcie Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych Mienie w każdym miejscu na terenie RP Jak ustala się sumę ubezpieczenia W jaki sposób Warta wylicza wysokość odszkodowania JAK POWINNO BYĆ ZABEZPIECZONE MIENIE - Sposób zabezpieczenia umożliwiający przyjęcie przez Wartę mienia do ubezpieczeniastr. - Lepsza ochrona - niższa składka - Konsekwencje niewłaściwej ochrony - Lustracja str. 5 str. 5 str. 10 str. 10 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 14 str. 15 str. 15 str. 16 str. 16 str. 16 str. 17 str. 17 str. 17 str. 18 str. 20 str. 20 str. 20 str. 20 str. 21 str. 21 str. 22 str. 23 str. 24 str. 24 str. 27 str. 29 str. 31 str. 31 str. 32

2 Rozdział IV. Rozdział V. GDY UBEZPIECZAJĄCY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ - ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA - Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa związanaz prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalnościzakres podstawowy - Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności- zakres rozszerzony - OC pracodawcy - OC za wózki widłowe - OC za podwykonawców - OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług - OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego - OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego - OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych - OC najemcy - szkody w nieruchomościach - OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych - OC za produkt - OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie - OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu - OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego - OC za zanieczyszczenie środowiska - OC za przeniesienie chorób zakaźnych - OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych i fajerwerków - OC za wypadki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym - Jak określa się sumę ubezpieczenia - Szkoda w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej a wysokość odszkodowania UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO - Dodatkowe koszty działalności- Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowych kosztów działalności - Szkoda w ubezpieczeniu kosztów a wysokość odszkodowania str. 32 str. 36 str. 36 str. 36 str. 37 str. 37 str. 37 str. 38 str. 39 str. 40 str. 40 str. 40 str. 41 str. 42 str. 43 str. 44 str. 45 str. 45 str. 46 str. 46 str. 48 str. 50 str. 51 str. 52 2

3 Rozdział VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE - Jak zawierana jest umowa ubezpieczeniowa - Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie - Jak ustalana jest składka - Co powinien zrobić Ubezpieczający przed i po powstaniu szkody - Co wpływa na wysokość odszkodowania - Jakie koszty Warta dodatkowo uwzględnia w odszkodowaniu - Kiedy wypłacane jest odszkodowanie - Jak postępować, gdy szkodę w mieniu spowodował ktoś inny - Jak korespondować z Wartą - Przepisy prawne str. 52 str. 53 str. 54 str. 54 str. 56 str. 56 str. 57 str. 57 str. 58 str. 58 Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 58 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES str. 59 3

4 4

5 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES z dnia 15 października 2006 r. zmienione Aneksem nr 1 z dnia 17 lipca 2007 r. TEKST JEDNOLITY Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kto może się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU adresowane są do Ubezpieczających, których: 1) przychody netto (bez VAT) z prowadzonej działalności za ostatni rok obrotowy nie przekraczają 20 mln złotych i 2) wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie przekracza 10 mln złotych z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym może zostać zawarte przez Ubezpieczających, których przychody, nie przekraczają równowartości w złotych 800 tys. EURO (według średniego kursu NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy). 2. Niniejsze OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Ubezpieczającym, (tzn. osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, posiadająca zdolność prawną) z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. nazywanym dalej Wartą. 3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). 4. W przypadku ubezpieczenia zawieranego na cudzy rachunek, kryteria, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do Ubezpieczonego. Jak należy rozumieć wybrane określenia 2 1. Akty terrorystyczne - użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 2. Błąd użytkownika wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego tj. niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub zaleceniami producenta. 3. Dewastacja zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie. 4. Franszyza redukcyjna określona w umowie kwota pomniejszająca każdorazowo wysokość wyliczonego odszkodowania; franszyzy redukcyjnej nie potrąca się od odszkodowania za szkodę osobową. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5

6 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5. Handel obwoźny - sprzedaż towarów przewożonych z miejsca na miejsce, prowadzona ze środka transportu. 6. Inne zdarzenia losowe uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, lawina, grad, trzęsienie ziemi i inne naturalne ruchy ziemi nie spowodowane działalnością człowieka, zalanie, dym, działanie ciężaru śniegu, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy: 1) uderzenie pioruna bezpośrednie i pośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na środek transportu i/lub ubezpieczone mienie, 2) wybuch - gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołana ich dążnością do rozprzestrzeniania się, lub reakcja chemiczną, której towarzyszy nagły wzrost ciśnienia. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, przyjmuje się, że wybuch miał miejsce o ile nastąpiło rozdarcie ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego, 3) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia, 4) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. Prędkość wiatru Warta potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku nie odnotowania przez Instytut wystąpienia wiatru o podanym parametrze Warta może uznać wiatr za huragan na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie, 5) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4. Wystąpienie deszczu o podanym parametrze Warta potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku nie odnotowania przez Instytut wystąpienia opadu o podanym parametrze Warta może uznać opad za deszcz nawalny na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie, 6) powódź szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie: a) podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, b) nadmiernych opadów atmosferycznych, c) spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych, 7) grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych, 8) trzęsienie ziemi i inne naturalne ruchy ziemi - nie wywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, 9) zalanie: a) niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych, b) cofnięcie się ścieków z sieci kanalizacyjnej, c) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych/ zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar, d) nieumyślne pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, e) nieumyślne przez osoby trzecie, 6

7 f) spowodowane szybko topniejącymi masami śniegu w wyniku gwałtownej zmiany temperatury, 10) dym produkty niepełnego spalania materiałów, (w tym sadza), które: a) nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, b) są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu, 11) działanie ciężaru śniegu: a) bezpośrednie, statyczne działanie ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, b) zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, 12) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego w ubezpieczone mienie, 13) huk ponaddźwiękowy fala ciśnieniowa wywołana przez przekraczający barierę dźwięku statek powietrzny. 7. Katastrofa budowlana niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej, samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 8. Koszt odtworzenia danych koszt wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych. 9. Kradzież z włamaniem dokonana lub usiłowana: 1) w odniesieniu do mienia w lokalu: a) zabór mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub oryginalnym kluczem lub innym nośnikiem kodu, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku, b) zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które mogą być użyte jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym, 2) w odniesieniu do mienia w transporcie: a) zabór mienia po usunięciu przeszkody materialnej będącej częścią konstrukcji lub specjalnym zamknięciem środka transportu utrudniającym dostęp do jego wnętrza lub przewożonego na nim mienia, albo zabór mienia ze środka transportu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, b) zabór mienia, o którym mowa w pkt a) z jednoczesnym dokonaniem zaboru środka transportu. 10. Lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub wydzielona część budynku z pomieszczeniami użytkowanymi wyłącznie przez Ubezpieczającego. 11. Lokalizacja - miejsce o określonym adresie wpisanym do wniosku, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza lub znajduje się ubezpieczone mienie. 12. Mienie pracownicze - mienie osobistego użytku pracowników Ubezpieczającego, które zwyczajowo znajduje się w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych i pojazdów mechanicznych. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 7

8 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 13. Nakłady inwestycyjne - udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego na remonty kapitalne, adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz pomieszczeń będących jego własnością lub zajmowanych przez Ubezpieczającego na podstawie innego tytułu prawnego. 14. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie powodujące uszkodzenia ciała albo śmierć. 15. Nośniki, dane i oprogramowanie to: 1) wymienne nośniki danych: dyskietki, dyski magnetyczne, optyczne itp., 2) dane zawarte w zbiorach danych, 3) programy licencjonowane: systemowe oraz użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej. 16. Odszkodowanie świadczenie pieniężne przysługujące Ubezpieczającemu w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczenie pieniężne przysługujące każdemu poszkodowanemu. w świetle przepisów prawa w związku ze szkodą osobową lub rzeczową, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność cywilną (w przypadku szkody osobowej odszkodowanie obejmuje również zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli jest ono należne poszkodowanemu w świetle przepisów prawa). 17. Ogień (pożar) niekontrolowany proces spalania, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie. 18. Podwykonawca osoba fizyczna nie będąca pracownikiem Ubezpieczającego w rozumieniu OWU oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, której Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, prac lub usług. 19. Poszkodowany każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, z wyłączeniem Ubezpieczającego, której w świetle przepisów prawa Ubezpieczający zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie. 20. Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczającym umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; za pracownika uznaje się również praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający powierzył wykonywanie określonych czynności. 21. Produkt rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta i energia, sprzedane lub dostarczone przez Ubezpieczającego. 22. Rabunek (rozbój) dokonany lub usiłowany: 1) zabór mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi on odpowiedzialność, 2) zabór mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby jej użycia i doprowadzeniu do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 23. Rok obrotowy rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 8

9 24. Środki obrotowe mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (m.in.: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są zaliczane do środków trwałych w myśl obowiązujących przepisów. 25. Szkoda osobowa wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym śmierci w jego następstwie. 26. Szkoda rzeczowa wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości. 27. Szkody elektryczne: 1) uszkodzenie stacjonarnego lub przenośnego sprzętu elektronicznego wskutek zwarć, przepięć, nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, 2) uszkodzenie maszyn elektrycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia). 28. Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, wskazana jako Ubezpieczony w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. Jeżeli w OWU mowa jest o Ubezpieczającym rozumie się przez to również Ubezpieczonego, z wyłączeniem postanowień OWU regulujących: zawarcie umowy ubezpieczenia ( 59), rozwiązanie umowy ( 60), zobowiązanie do zapłaty składki oraz zasady zwrotu składki ( 61), zasady ustalania sumy ubezpieczenia ( 28, 54, 57). 29. Upadek przedmiotu na środek transportu upadek jakiegokolwiek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod jego kontrolą, spadającego z wysokości na środek transportu. 30. Wartości pieniężne - gotówka, czeki wystawione przez inne podmioty, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, znaki akcyzy oraz złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz wyroby z nich wykonane. 31. Wprowadzenie produktu do obrotu przekazanie produktu przez Ubezpieczającego innym podmiotom skutkujące trwałym lub tymczasowym ustaniem faktycznego władztwa Ubezpieczającego nad rzeczą. 32. Wypadek środka transportu - zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spadnięcie, zatonięcie środka transportu; 33. Wypadek zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, utracie, uszkodzeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę. Przyjmuje się, że: 1) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku uznaje się dzień, w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości; POSTANOWIENIA WSTĘPNE 9

10 2) gdy wypadek powoduje szkodę osobową za datę jego powstania przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. 1 powyżej rodzi wątpliwości; 3) niezależnie od liczby poszkodowanych i dat powstania wypadków, wszystkie szkody spowodowane przez wypadki wynikłe z tej samej przyczyny, w tym spowodowane wprowadzeniem do obrotu serii produktów posiadających taką samą wadę, traktuje się jako jedną szkodę spowodowaną w chwili zaistnienia pierwszego z wypadków wynikłych z tej samej przyczyny. 34. Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia - utrata właściwości handlowych towarów wskutek rozmrożenia uniemożliwiająca ich sprzedaż w obrocie handlowym. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Interpretacja 3 Nagłówki i tytuły użyte w OWU mają charakter informacyjny ułatwiający posługiwanie się OWU i nie mają wpływu na ich interpretację. Co oznacza ubezpieczenie w ramach OWU Warty 4 1. Ubezpieczenie oznacza zobowiązanie Warty do wypłaty odszkodowania za szkodę będącą bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, na warunkach określonych w niniejszych OWU i za zapłatą przez Ubezpieczającego składki. 2. Zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 powinien mieć charakter nagły, nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczającego. Szkoda powinna być bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU. Co Warta może ubezpieczyć - przedmiot ubezpieczenia 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być: 1) mienie: a) będące własnością Ubezpieczającego i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, b) nie będące własnością Ubezpieczającego i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego: - użytkowane przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej, - przyjęte przez Ubezpieczającego do sprzedaży lub w celu wykonania usługi - za wyjątkiem wartości pieniężnych znajdujących się w posiadaniu firmy ochrony mienia lub innej świadczącej usługi o podobnym charakterze, 2) odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, 3) określone koszty ponoszone przez Ubezpieczającego, w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 10

11 Czy istnieje obowiązek zawarcia określonej liczby ubezpieczeń 6 1. Ubezpieczający może z wymienionych poniżej ubezpieczeń wybrać w sposób dowolny ubezpieczenia, którymi jest zainteresowany: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie mienia w transporcie, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruch krajowym (dotyczy firm transportowych). 2. Ubezpieczając mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczający otrzymuje dostęp do następujących opcji ubezpieczenia: 1) dewastacja, 2) katastrofa budowlana, 3) stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów, 4) błąd użytkownika i szkody elektryczne, 5) utrata danych oraz oprogramowania, 6) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia, 7) maszyny elektryczne do szkód elektrycznych, 8) dodatkowe koszty działalności. 3. Ubezpieczając odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności Ubezpieczający może rozszerzyć ubezpieczenie o ryzyka wymienione w 10 oraz w Tabeli nr 2. O czym decyduje Ubezpieczający 7 1. Ubezpieczający zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności oraz w ramach propozycji przedstawionych przez Wartę wybiera: 1) przedmiot ubezpieczenia, czyli co chce ubezpieczyć, 2) miejsce ubezpieczenia, czyli gdzie ma działać ubezpieczenie, 3) zakres ubezpieczenia, czyli przed skutkami jakich zdarzeń chce się chronić, 4) sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, na jaką chce się ubezpieczyć, 5) okres ubezpieczenia, czyli czas w którym ma działać ubezpieczenie. 2. Swój wybór Ubezpieczający potwierdza wypełniając i podpisując wniosek o ubezpieczenie. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Gdzie może działać ubezpieczenie - miejsce ubezpieczenia 8 1. Miejsce ubezpieczenia oznacza miejsce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazane we wniosku o ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą. 2. Miejscem ubezpieczenia może być: 1) lokalizacja miejsce o określonym adresie wpisane do wniosku przez Ubezpieczającego, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza lub znajduje się ubezpieczone mienie, 11

12 2) każde miejsce na obszarze RP (inne niż lokalizacja), w którym Ubezpieczający świadczy usługi na rzecz swoich klientów z zastrzeżeniem jednoczesnego ubezpieczenia działalności w lokalizacjach, 3) obszar RP, jeżeli ubezpieczenie dotyczy mienia w transporcie. 3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej miejscem ubezpieczenia jest obszar RP z zastrzeżeniem postanowień 52. POSTANOWIENIA WSTĘPNE W jakim zakresie i gdzie Warta ubezpiecza mienie 9 1. W zależności od miejsca, w którym Ubezpieczający zamierza ubezpieczyć określony rodzaj mienia, Warta proponuje odpowiedni zakres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli nr 1 oraz w ust. 2-5 poniżej. 2. Warta może ubezpieczyć mienie Ubezpieczającego znajdujące w lokalizacjach od: 1) ognia i innych zdarzeń losowych, 2) kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) dewastacji, 4) katastrofy budowlanej, 5) stłuczenia i uszkodzenia szyb, 6) błędu użytkownika i szkód elektrycznych (dotyczy sprzętu elektronicznego), 7) utraty danych oraz oprogramowania, 8) zepsucia towarów wskutek rozmrożenia, 9) szkód elektrycznych (dot. maszyn elektrycznych). 3. Warta może ubezpieczyć wybrane rodzaje mienia Ubezpieczającego znajdujące się w każdym miejscu na obszarze RP poza lokalizacją, w którym Ubezpieczający świadczy usługi na rzecz swoich klientów (z wyjątkiem usług transportowych) zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli nr 1 w takim zakresie, w jakim ubezpieczone jest mienie znajdujące się w lokalizacjach. 4. Warta może ubezpieczyć mienie Ubezpieczającego podczas transportu na obszarze RP od następujących zdarzeń: 1) ognia i innych zdarzeń losowych, 2) wypadku środka transportu, 3) upadku przedmiotu na środek transportu, 4) rabunku, 5) kradzieży z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu), z zastrzeżeniem postanowień dotyczących dzieł sztuki. 5. W przypadku gdy mienie ubezpieczone w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie obejmuje przenośny sprzęt elektroniczny jest on automatycznie ubezpieczony w każdym miejscu na terenie RP w takim zakresie, w jakim jest on ubezpieczony w lokalizacji oraz podczas transportu w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie. 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia zawarte zostały w Rozdziale II. 12

13 Tabela nr 1. Miejsce i zakres ubezpieczenia mienia Rodzaj mienia Budynki i budowle Maszyny, urządzenia, wyposażenie Stacjonarny sprzęt elektroniczny i oprogramowanie Przenośny sprzęt elektroniczny Szyby i inne przedmioty Środki obrotowe Lokalizacje wraz z ich adresami wpisane do wniosku ogień i inne zdarzenia losowe dewastacja (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) szkody elektryczne dotyczy maszyn elektrycznych) (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) błąd użytkownika, szkody elektryczne (opcja) utrata danych oraz oprogramowania (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) błąd użytkownika, szkody elektryczne (opcja) stłuczenie i uszkodzenie (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja) Miejsce ubezpieczenia Obszar RP (mienie w transporcie) Zakres ubezpieczenia ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu) Każde miejsce na obszarze RP, w którym Ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą lub użytkuje mienie Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach, z wył. szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach z wyłączeniem zepsucia towarów wskutek rozmrożenia POSTANOWIENIA WSTĘPNE 13

14 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Rodzaj mienia Rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze (z wyłączeniem wartości pieniężnych i pojazdów mechanicznych) Wartości pieniężne Lokalizacje wraz z ich adresami wpisane do wniosku ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja ( opcja) katastrofa budowlana (opcja ) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia ( opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem dewastacja (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem rabunek w lokalu Miejsce ubezpieczenia Obszar RP (mienie w transporcie) Zakres ubezpieczenia ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) rabunek w transporcie Każde miejsce na obszarze RP, w którym Ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą lub użytkuje mienie Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach z wyłączeniem zepsucia towarów wskutek rozmrożenia W jakim zakresie Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Warta może ubezpieczyć: 1) odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności w zakresie podanym w Tabeli nr 2 i podpunktach a) i b) poniżej: a) zakres podstawowy, b) zakres rozszerzony jedynie w przypadku zawarcia przez Ubezpieczającego ubezpieczenia w zakresie podstawowym, 2) odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego w ruchu krajowym. 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdują się w Rozdziale IV OWU. 14

15 Tabela nr 2. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna Podstawowy OC związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym. Zakres ubezpieczenia Rozszerzony OC pracodawcy OC za wózki widłowe OC za podwykonawców OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności OC najemcy za szkody w nieruchomościach OC najemcy za szkody w rzeczach ruchomych OC za produkt OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy w Warcie OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego OC za zanieczyszczenie środowiska OC za przeniesienie chorób zakaźnych OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków OC za wypadki powstałe poza granicami RP W jakim zakresie Warta ubezpiecza koszty Warta może ubezpieczyć dodatkowe koszty działalności, które Ubezpieczający będzie musiał ponieść w celu kontynuowania działalności gospodarczej w przypadku powstania szkody w mieniu. 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia kosztów znajdują się w Rozdziale V OWU. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia jest to wyrażona w złotych kwota wskazana przez Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty. 2. Sumę ubezpieczenia wskazuje Ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie odrębnie dla poszczególnych rodzajów mienia, odpowiedzialności cywilnej i kosztów, w zależności od miejsca i zakresu ubezpieczenia. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 15

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka ustalone uchwałą nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2010 z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo