OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE - Kto może się ubezpieczyć - Jak należy rozumieć wybrane określenia - Interpretacja - Co oznacza ubezpieczenie w ramach OWU Warty - Co Warta może ubezpieczyć- przedmiot ubezpieczenia - Czy istnieje obowiązek zawarcia określonej liczby ubezpieczeń - O czym decyduje Ubezpieczający - Gdzie może działać ubezpieczenie - miejsce ubezpieczenia - W jakim zakresie i gdzie Warta ubezpiecza mienie - W jakim zakresie Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną - W jakim zakresie Warta ubezpiecza koszty - Suma ubezpieczenia - Okres ubezpieczenia - Jakiego typu szkody nie są objęte ubezpieczeniem UBEZPIECZENIE MIENIA - Za co Warta odpowiada - Jakiego mienia Warta nie ubezpiecza - Istotne postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia z uwzględnieniem wyłączeń odpowiedzialności Warty Ogień i inne zdarzenia losowe Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja Katastrofa budowlana Stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów Błąd użytkownika i szkody elektryczne Utrata danych i oprogramowania Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia Mienie w transporcie Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych Mienie w każdym miejscu na terenie RP Jak ustala się sumę ubezpieczenia W jaki sposób Warta wylicza wysokość odszkodowania JAK POWINNO BYĆ ZABEZPIECZONE MIENIE - Sposób zabezpieczenia umożliwiający przyjęcie przez Wartę mienia do ubezpieczeniastr. - Lepsza ochrona - niższa składka - Konsekwencje niewłaściwej ochrony - Lustracja str. 5 str. 5 str. 10 str. 10 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 14 str. 15 str. 15 str. 16 str. 16 str. 16 str. 17 str. 17 str. 17 str. 18 str. 20 str. 20 str. 20 str. 20 str. 21 str. 21 str. 22 str. 23 str. 24 str. 24 str. 27 str. 29 str. 31 str. 31 str. 32

2 Rozdział IV. Rozdział V. GDY UBEZPIECZAJĄCY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ - ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA - Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa związanaz prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalnościzakres podstawowy - Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności- zakres rozszerzony - OC pracodawcy - OC za wózki widłowe - OC za podwykonawców - OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług - OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego - OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego - OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych - OC najemcy - szkody w nieruchomościach - OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych - OC za produkt - OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie - OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu - OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego - OC za zanieczyszczenie środowiska - OC za przeniesienie chorób zakaźnych - OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych i fajerwerków - OC za wypadki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym - Jak określa się sumę ubezpieczenia - Szkoda w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej a wysokość odszkodowania UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO - Dodatkowe koszty działalności- Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowych kosztów działalności - Szkoda w ubezpieczeniu kosztów a wysokość odszkodowania str. 32 str. 36 str. 36 str. 36 str. 37 str. 37 str. 37 str. 38 str. 39 str. 40 str. 40 str. 40 str. 41 str. 42 str. 43 str. 44 str. 45 str. 45 str. 46 str. 46 str. 48 str. 50 str. 51 str. 52 2

3 Rozdział VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE - Jak zawierana jest umowa ubezpieczeniowa - Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie - Jak ustalana jest składka - Co powinien zrobić Ubezpieczający przed i po powstaniu szkody - Co wpływa na wysokość odszkodowania - Jakie koszty Warta dodatkowo uwzględnia w odszkodowaniu - Kiedy wypłacane jest odszkodowanie - Jak postępować, gdy szkodę w mieniu spowodował ktoś inny - Jak korespondować z Wartą - Przepisy prawne str. 52 str. 53 str. 54 str. 54 str. 56 str. 56 str. 57 str. 57 str. 58 str. 58 Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 58 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES str. 59 3

4 4

5 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES z dnia 15 października 2006 r. zmienione Aneksem nr 1 z dnia 17 lipca 2007 r. TEKST JEDNOLITY Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kto może się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU adresowane są do Ubezpieczających, których: 1) przychody netto (bez VAT) z prowadzonej działalności za ostatni rok obrotowy nie przekraczają 20 mln złotych i 2) wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie przekracza 10 mln złotych z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym może zostać zawarte przez Ubezpieczających, których przychody, nie przekraczają równowartości w złotych 800 tys. EURO (według średniego kursu NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy). 2. Niniejsze OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Ubezpieczającym, (tzn. osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, posiadająca zdolność prawną) z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. nazywanym dalej Wartą. 3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). 4. W przypadku ubezpieczenia zawieranego na cudzy rachunek, kryteria, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do Ubezpieczonego. Jak należy rozumieć wybrane określenia 2 1. Akty terrorystyczne - użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 2. Błąd użytkownika wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego tj. niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub zaleceniami producenta. 3. Dewastacja zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie. 4. Franszyza redukcyjna określona w umowie kwota pomniejszająca każdorazowo wysokość wyliczonego odszkodowania; franszyzy redukcyjnej nie potrąca się od odszkodowania za szkodę osobową. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5

6 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5. Handel obwoźny - sprzedaż towarów przewożonych z miejsca na miejsce, prowadzona ze środka transportu. 6. Inne zdarzenia losowe uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, lawina, grad, trzęsienie ziemi i inne naturalne ruchy ziemi nie spowodowane działalnością człowieka, zalanie, dym, działanie ciężaru śniegu, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy: 1) uderzenie pioruna bezpośrednie i pośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na środek transportu i/lub ubezpieczone mienie, 2) wybuch - gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołana ich dążnością do rozprzestrzeniania się, lub reakcja chemiczną, której towarzyszy nagły wzrost ciśnienia. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, przyjmuje się, że wybuch miał miejsce o ile nastąpiło rozdarcie ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego, 3) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia, 4) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. Prędkość wiatru Warta potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku nie odnotowania przez Instytut wystąpienia wiatru o podanym parametrze Warta może uznać wiatr za huragan na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie, 5) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4. Wystąpienie deszczu o podanym parametrze Warta potwierdza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku nie odnotowania przez Instytut wystąpienia opadu o podanym parametrze Warta może uznać opad za deszcz nawalny na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie, 6) powódź szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie: a) podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, b) nadmiernych opadów atmosferycznych, c) spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych, 7) grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych, 8) trzęsienie ziemi i inne naturalne ruchy ziemi - nie wywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, 9) zalanie: a) niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych, b) cofnięcie się ścieków z sieci kanalizacyjnej, c) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych/ zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar, d) nieumyślne pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, e) nieumyślne przez osoby trzecie, 6

7 f) spowodowane szybko topniejącymi masami śniegu w wyniku gwałtownej zmiany temperatury, 10) dym produkty niepełnego spalania materiałów, (w tym sadza), które: a) nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, b) są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu, 11) działanie ciężaru śniegu: a) bezpośrednie, statyczne działanie ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, b) zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, 12) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego w ubezpieczone mienie, 13) huk ponaddźwiękowy fala ciśnieniowa wywołana przez przekraczający barierę dźwięku statek powietrzny. 7. Katastrofa budowlana niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej, samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 8. Koszt odtworzenia danych koszt wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych. 9. Kradzież z włamaniem dokonana lub usiłowana: 1) w odniesieniu do mienia w lokalu: a) zabór mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub oryginalnym kluczem lub innym nośnikiem kodu, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku, b) zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które mogą być użyte jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym, 2) w odniesieniu do mienia w transporcie: a) zabór mienia po usunięciu przeszkody materialnej będącej częścią konstrukcji lub specjalnym zamknięciem środka transportu utrudniającym dostęp do jego wnętrza lub przewożonego na nim mienia, albo zabór mienia ze środka transportu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, b) zabór mienia, o którym mowa w pkt a) z jednoczesnym dokonaniem zaboru środka transportu. 10. Lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub wydzielona część budynku z pomieszczeniami użytkowanymi wyłącznie przez Ubezpieczającego. 11. Lokalizacja - miejsce o określonym adresie wpisanym do wniosku, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza lub znajduje się ubezpieczone mienie. 12. Mienie pracownicze - mienie osobistego użytku pracowników Ubezpieczającego, które zwyczajowo znajduje się w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych i pojazdów mechanicznych. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 7

8 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 13. Nakłady inwestycyjne - udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego na remonty kapitalne, adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz pomieszczeń będących jego własnością lub zajmowanych przez Ubezpieczającego na podstawie innego tytułu prawnego. 14. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie powodujące uszkodzenia ciała albo śmierć. 15. Nośniki, dane i oprogramowanie to: 1) wymienne nośniki danych: dyskietki, dyski magnetyczne, optyczne itp., 2) dane zawarte w zbiorach danych, 3) programy licencjonowane: systemowe oraz użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej. 16. Odszkodowanie świadczenie pieniężne przysługujące Ubezpieczającemu w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczenie pieniężne przysługujące każdemu poszkodowanemu. w świetle przepisów prawa w związku ze szkodą osobową lub rzeczową, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność cywilną (w przypadku szkody osobowej odszkodowanie obejmuje również zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli jest ono należne poszkodowanemu w świetle przepisów prawa). 17. Ogień (pożar) niekontrolowany proces spalania, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie. 18. Podwykonawca osoba fizyczna nie będąca pracownikiem Ubezpieczającego w rozumieniu OWU oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, której Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, prac lub usług. 19. Poszkodowany każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, z wyłączeniem Ubezpieczającego, której w świetle przepisów prawa Ubezpieczający zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie. 20. Pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczającym umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; za pracownika uznaje się również praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający powierzył wykonywanie określonych czynności. 21. Produkt rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta i energia, sprzedane lub dostarczone przez Ubezpieczającego. 22. Rabunek (rozbój) dokonany lub usiłowany: 1) zabór mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi on odpowiedzialność, 2) zabór mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby jej użycia i doprowadzeniu do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 23. Rok obrotowy rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 8

9 24. Środki obrotowe mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (m.in.: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są zaliczane do środków trwałych w myśl obowiązujących przepisów. 25. Szkoda osobowa wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym śmierci w jego następstwie. 26. Szkoda rzeczowa wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości. 27. Szkody elektryczne: 1) uszkodzenie stacjonarnego lub przenośnego sprzętu elektronicznego wskutek zwarć, przepięć, nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, 2) uszkodzenie maszyn elektrycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia). 28. Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, wskazana jako Ubezpieczony w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. Jeżeli w OWU mowa jest o Ubezpieczającym rozumie się przez to również Ubezpieczonego, z wyłączeniem postanowień OWU regulujących: zawarcie umowy ubezpieczenia ( 59), rozwiązanie umowy ( 60), zobowiązanie do zapłaty składki oraz zasady zwrotu składki ( 61), zasady ustalania sumy ubezpieczenia ( 28, 54, 57). 29. Upadek przedmiotu na środek transportu upadek jakiegokolwiek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod jego kontrolą, spadającego z wysokości na środek transportu. 30. Wartości pieniężne - gotówka, czeki wystawione przez inne podmioty, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, znaki akcyzy oraz złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz wyroby z nich wykonane. 31. Wprowadzenie produktu do obrotu przekazanie produktu przez Ubezpieczającego innym podmiotom skutkujące trwałym lub tymczasowym ustaniem faktycznego władztwa Ubezpieczającego nad rzeczą. 32. Wypadek środka transportu - zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spadnięcie, zatonięcie środka transportu; 33. Wypadek zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, utracie, uszkodzeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę. Przyjmuje się, że: 1) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku uznaje się dzień, w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości; POSTANOWIENIA WSTĘPNE 9

10 2) gdy wypadek powoduje szkodę osobową za datę jego powstania przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. 1 powyżej rodzi wątpliwości; 3) niezależnie od liczby poszkodowanych i dat powstania wypadków, wszystkie szkody spowodowane przez wypadki wynikłe z tej samej przyczyny, w tym spowodowane wprowadzeniem do obrotu serii produktów posiadających taką samą wadę, traktuje się jako jedną szkodę spowodowaną w chwili zaistnienia pierwszego z wypadków wynikłych z tej samej przyczyny. 34. Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia - utrata właściwości handlowych towarów wskutek rozmrożenia uniemożliwiająca ich sprzedaż w obrocie handlowym. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Interpretacja 3 Nagłówki i tytuły użyte w OWU mają charakter informacyjny ułatwiający posługiwanie się OWU i nie mają wpływu na ich interpretację. Co oznacza ubezpieczenie w ramach OWU Warty 4 1. Ubezpieczenie oznacza zobowiązanie Warty do wypłaty odszkodowania za szkodę będącą bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, na warunkach określonych w niniejszych OWU i za zapłatą przez Ubezpieczającego składki. 2. Zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 powinien mieć charakter nagły, nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczającego. Szkoda powinna być bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU. Co Warta może ubezpieczyć - przedmiot ubezpieczenia 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być: 1) mienie: a) będące własnością Ubezpieczającego i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, b) nie będące własnością Ubezpieczającego i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego: - użytkowane przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej, - przyjęte przez Ubezpieczającego do sprzedaży lub w celu wykonania usługi - za wyjątkiem wartości pieniężnych znajdujących się w posiadaniu firmy ochrony mienia lub innej świadczącej usługi o podobnym charakterze, 2) odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, 3) określone koszty ponoszone przez Ubezpieczającego, w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 10

11 Czy istnieje obowiązek zawarcia określonej liczby ubezpieczeń 6 1. Ubezpieczający może z wymienionych poniżej ubezpieczeń wybrać w sposób dowolny ubezpieczenia, którymi jest zainteresowany: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie mienia w transporcie, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruch krajowym (dotyczy firm transportowych). 2. Ubezpieczając mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczający otrzymuje dostęp do następujących opcji ubezpieczenia: 1) dewastacja, 2) katastrofa budowlana, 3) stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów, 4) błąd użytkownika i szkody elektryczne, 5) utrata danych oraz oprogramowania, 6) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia, 7) maszyny elektryczne do szkód elektrycznych, 8) dodatkowe koszty działalności. 3. Ubezpieczając odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności Ubezpieczający może rozszerzyć ubezpieczenie o ryzyka wymienione w 10 oraz w Tabeli nr 2. O czym decyduje Ubezpieczający 7 1. Ubezpieczający zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności oraz w ramach propozycji przedstawionych przez Wartę wybiera: 1) przedmiot ubezpieczenia, czyli co chce ubezpieczyć, 2) miejsce ubezpieczenia, czyli gdzie ma działać ubezpieczenie, 3) zakres ubezpieczenia, czyli przed skutkami jakich zdarzeń chce się chronić, 4) sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, na jaką chce się ubezpieczyć, 5) okres ubezpieczenia, czyli czas w którym ma działać ubezpieczenie. 2. Swój wybór Ubezpieczający potwierdza wypełniając i podpisując wniosek o ubezpieczenie. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Gdzie może działać ubezpieczenie - miejsce ubezpieczenia 8 1. Miejsce ubezpieczenia oznacza miejsce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazane we wniosku o ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą. 2. Miejscem ubezpieczenia może być: 1) lokalizacja miejsce o określonym adresie wpisane do wniosku przez Ubezpieczającego, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza lub znajduje się ubezpieczone mienie, 11

12 2) każde miejsce na obszarze RP (inne niż lokalizacja), w którym Ubezpieczający świadczy usługi na rzecz swoich klientów z zastrzeżeniem jednoczesnego ubezpieczenia działalności w lokalizacjach, 3) obszar RP, jeżeli ubezpieczenie dotyczy mienia w transporcie. 3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej miejscem ubezpieczenia jest obszar RP z zastrzeżeniem postanowień 52. POSTANOWIENIA WSTĘPNE W jakim zakresie i gdzie Warta ubezpiecza mienie 9 1. W zależności od miejsca, w którym Ubezpieczający zamierza ubezpieczyć określony rodzaj mienia, Warta proponuje odpowiedni zakres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli nr 1 oraz w ust. 2-5 poniżej. 2. Warta może ubezpieczyć mienie Ubezpieczającego znajdujące w lokalizacjach od: 1) ognia i innych zdarzeń losowych, 2) kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) dewastacji, 4) katastrofy budowlanej, 5) stłuczenia i uszkodzenia szyb, 6) błędu użytkownika i szkód elektrycznych (dotyczy sprzętu elektronicznego), 7) utraty danych oraz oprogramowania, 8) zepsucia towarów wskutek rozmrożenia, 9) szkód elektrycznych (dot. maszyn elektrycznych). 3. Warta może ubezpieczyć wybrane rodzaje mienia Ubezpieczającego znajdujące się w każdym miejscu na obszarze RP poza lokalizacją, w którym Ubezpieczający świadczy usługi na rzecz swoich klientów (z wyjątkiem usług transportowych) zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli nr 1 w takim zakresie, w jakim ubezpieczone jest mienie znajdujące się w lokalizacjach. 4. Warta może ubezpieczyć mienie Ubezpieczającego podczas transportu na obszarze RP od następujących zdarzeń: 1) ognia i innych zdarzeń losowych, 2) wypadku środka transportu, 3) upadku przedmiotu na środek transportu, 4) rabunku, 5) kradzieży z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu), z zastrzeżeniem postanowień dotyczących dzieł sztuki. 5. W przypadku gdy mienie ubezpieczone w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie obejmuje przenośny sprzęt elektroniczny jest on automatycznie ubezpieczony w każdym miejscu na terenie RP w takim zakresie, w jakim jest on ubezpieczony w lokalizacji oraz podczas transportu w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie. 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia zawarte zostały w Rozdziale II. 12

13 Tabela nr 1. Miejsce i zakres ubezpieczenia mienia Rodzaj mienia Budynki i budowle Maszyny, urządzenia, wyposażenie Stacjonarny sprzęt elektroniczny i oprogramowanie Przenośny sprzęt elektroniczny Szyby i inne przedmioty Środki obrotowe Lokalizacje wraz z ich adresami wpisane do wniosku ogień i inne zdarzenia losowe dewastacja (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) szkody elektryczne dotyczy maszyn elektrycznych) (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) błąd użytkownika, szkody elektryczne (opcja) utrata danych oraz oprogramowania (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) błąd użytkownika, szkody elektryczne (opcja) stłuczenie i uszkodzenie (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja) Miejsce ubezpieczenia Obszar RP (mienie w transporcie) Zakres ubezpieczenia ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu) Każde miejsce na obszarze RP, w którym Ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą lub użytkuje mienie Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach, z wył. szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach z wyłączeniem zepsucia towarów wskutek rozmrożenia POSTANOWIENIA WSTĘPNE 13

14 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Rodzaj mienia Rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze (z wyłączeniem wartości pieniężnych i pojazdów mechanicznych) Wartości pieniężne Lokalizacje wraz z ich adresami wpisane do wniosku ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja ( opcja) katastrofa budowlana (opcja ) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia ( opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem dewastacja (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem i rabunek dewastacja (opcja) katastrofa budowlana (opcja) ogień i inne zdarzenia losowe kradzież z włamaniem rabunek w lokalu Miejsce ubezpieczenia Obszar RP (mienie w transporcie) Zakres ubezpieczenia ogień i inne zdarzenia losowe wypadek środka transportu upadek przedmiotu na środek transportu rabunek kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu) rabunek w transporcie Każde miejsce na obszarze RP, w którym Ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą lub użytkuje mienie Zakres taki, w jakim jest ubezpieczone mienie w lokalizacjach z wyłączeniem zepsucia towarów wskutek rozmrożenia W jakim zakresie Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Warta może ubezpieczyć: 1) odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności w zakresie podanym w Tabeli nr 2 i podpunktach a) i b) poniżej: a) zakres podstawowy, b) zakres rozszerzony jedynie w przypadku zawarcia przez Ubezpieczającego ubezpieczenia w zakresie podstawowym, 2) odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego w ruchu krajowym. 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdują się w Rozdziale IV OWU. 14

15 Tabela nr 2. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna Podstawowy OC związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym. Zakres ubezpieczenia Rozszerzony OC pracodawcy OC za wózki widłowe OC za podwykonawców OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności OC najemcy za szkody w nieruchomościach OC najemcy za szkody w rzeczach ruchomych OC za produkt OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy w Warcie OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego OC za zanieczyszczenie środowiska OC za przeniesienie chorób zakaźnych OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków OC za wypadki powstałe poza granicami RP W jakim zakresie Warta ubezpiecza koszty Warta może ubezpieczyć dodatkowe koszty działalności, które Ubezpieczający będzie musiał ponieść w celu kontynuowania działalności gospodarczej w przypadku powstania szkody w mieniu. 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia kosztów znajdują się w Rozdziale V OWU. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia jest to wyrażona w złotych kwota wskazana przez Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty. 2. Sumę ubezpieczenia wskazuje Ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie odrębnie dla poszczególnych rodzajów mienia, odpowiedzialności cywilnej i kosztów, w zależności od miejsca i zakresu ubezpieczenia. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 15

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES. z dnia 15 października 2006 r zmienione Aneksem nr 1 z dnia 17.07.2007 r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES. z dnia 15 października 2006 r zmienione Aneksem nr 1 z dnia 17.07.2007 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES z dnia 15 października 2006 r zmienione Aneksem nr 1 z dnia 17.07.2007 r. TEKST JEDNOLITY Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1.

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY. e-wniosek LIKWIDACJA SZKÓD. Szanowni Państwo,

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY. e-wniosek LIKWIDACJA SZKÓD. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO), który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Przedsiębiorca Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 1 Postanowienia wstępne 5 2 Definicje 5 3 Konstrukcja produktu, przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA SPIS TREŚCI DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 Postanowienia wstępne... 5 Definicje... 5 Konstrukcja produktu,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES z dnia 15 października 2006 r. zmienione Aneksami: nr 1 z dnia 17 lipca 2007 r., nr 2 z dnia 29 maja 2009 r., nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH klauzula przepięć: o brzmieniu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA

SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CPV: 66515100-4 CPV: 66515400-7 CPV: 66516000-0 CPV: 66516400-4 CPV: 66515200-5 GNIEZNO, Wrzesień 2015 r. Zatwierdził: Prezes Zarządu Edmund

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący części I, II zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo