Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr."

Transkrypt

1 Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA DLA POLSKI. W najbliższych dniach zawarta ma być tran za keja kredytowa z koncernem zapałczanym I. Kreugera. Rokowania wkroczyli Nasz warszawski korespondent tele tonuje; Dowiaduję się, że w ciągu najbliższych dni spodziewać się wolno zawarcia poważne) tranzakcji kredytowej pomiędzy rządem polskim i szwedzkim koncernem zapałczanym Ivara Kreugera, dzierżawiącym polski monopol zapałczany. Według prawdopodobnych pogłosek, konsorcjum lvara Kreugera udzie w stadium końcowe. lić ma Polsce poważnej pożyczki na poczet przyszłej tenuty dzierżawne) monopolu zapałczanego, a którego termin dzierżawy będzie przedłużony. Rokowania w sprawie tej pożyczki wkroczyły w stadium końcowe.'ze strony Polski prowadzi ie minister Matuszewski. ŁnSSSP,, G SS y S? a w s k, e " W 3 z n a l a z ł a 2 rewolwerów i większą uott naboi. - Bron znaleziojtojtfjzajach^ biurkach^ na piecach i pod gazetami. Hyftryrte tajnej fabryki "paszknilón Nasz warszawski korespondent telefonuje. Dowiadujemy się, że w toku rewizji przeprowadzonej przez policję w lokalu Gazety Warszawskiej'* w dniu 8-ym b. m. wieczorem, znaleziono 9 rewolwerów i około 300-u naboi. Broń znaleziono w szafach między książkami, w kuble, w szufladach biurek, na piecach, na parapecie okna pod gazetami i t. d. Świadkami znalezienia broni byli współpracownicy Gazety Warszawskiej" pp.s red. Stefan Olszewski, dr. Mie czysta w Trajdos, Wacław Filochowski, Myślióski, Janusz Kawecki i Ocieszyń ski. Wiadomość zamieszczona w Gaze cie Warszawskiej", jakoby znaleziono skonfiskowano broń posiadaną przez przybyłego przypadkiem do redakcji oficera w ubraniu cywilnem > mija się z prawdą. Rewolwer systemu Steyer I 42 naboje znaleziono przy obecnym w redakcji p, Kazimierzu Czartoryskim, poruczniku w stanie spoczynku, który powinien posiadać pozwolenie na broń, skoro był jej posiadaczem, a pozwolenia nie posiadał. Ponadto znaleziono dwa rewolwery i większą ilość nabojów o obecnych w redakcji Gazety Warszawskiej", p. Władysława Zycha, gońca i Kazimierza Zaleskiego, studenta. Ogółem więc w redakcji Gazety Warszawskiej" znaleziono 2 rewolwerów. B. poseł Pawłowski aresxton)oni *«prasefkupuiranie wyborców*. Nasz warszawski korespondent telefonuje : W Przemyślu przytrzymano ponownie inż. Jakóba Pawłowskiego, b. posła ze Stronnictwa Chłopskiego ood zarzutem zbrodni z paragrafu 65 k. k. i występku z paragrafu 300. (Kolportowanie ulotek przeciwpaństwowych, opłacanie głosów wyborczych i t. d.). Pawłowskiego odesłano do dyspozycji prokuratora przy sądzie okręgowym. KRAKÓW, 0 listopada. Władze bezpieczeństwa w Krakowie stwierdziły, te od dnia 6-go b. m. przesyłane są za pośrednictwem poczty do poszczególnych osób nielegalne ulotki paszkwilanckie, obrażające Marszałka Piłsudskiego. n> Sktahowie. Na podstawie nakazu sędziego śled czego przeprowadzono rewbję w lokalach Stronnictwa Narodowego Obozu Wielkiej Polski, oraz u niektórych człon ków tych organizacyj. W toku rewizji wykryto w mieszkaniu prywatnem absol wenta medycyny, Mieczysława Nartowskiego,.drukarnię domową tajną, na kto rej jak wykazuje śledztwo wstępne najprawdopodobniej wspomniane ulotki odbijano. Mieczysław Nartowśki został areszto wany, a drukarnię opieczętowano. Dalsze dochodzenie w toku. Po wyborach w Austrii Pogłoski o rekonstrukcji rządu. Koalicja sfronniciw mieszczańskich. WIEDEŃ, 0 listopada. (Telegram własny). Wedle ostatnich obliczeń, socjaldemokraci otrzymali w całym kraju głosów, czyli o mniej aniżeli w roku 927. Ugrupowania miesz czańskie otrzymały natomiast 2 mil jony głosów, mniej więcej to samo co przed trzema laty. Ze względu jednak na układ list w rozmaitych okręgach, podział mon datów będzie inny. Tak naprzyklad chrżeścijańsko-społeczni, którzy otrzymali prawie tyle głosów co socjaldemokraci, otrzymali o 6 mandatów mniej. Awanse I Blisko głosów, które padły na na rodowych socjalistów nie sprawiły żad nugo skutku politycznego, gdyż ani je den poseł narodowo-socjalistyczny nie został wybrany. ZGODNIE Z AUSTRJA CKĄ ORDYNACJĄ, DZIELONE SĄ POMIĘDZY INNE PART JE. W ten sposób głosy narodowych socjalistów padły na wrogie stronnictwa. Wiedeń, 0 listopada. (Polska Agenda I elecraflczna). Definitywne rezultaty wyborów do rady narodowej ogłoszone będą dopiero za pa rę dni po obliczeniu reszty głosów i przy armii. Nominacje generałów, pulkonni how podpulkowników Nasi warszawski korespondent telefonuje; Dowiadujemy się, że generałowie bry gady Orlicz-Dreszer i Dąb-Biernacki mianowani zostali generałami dywizji. Ponadto generałami dywizji mianowani zostali: drugi wiceminister spraw wojskowych gen. Fabrycy. Generałami brygady mianowanych zo Ii stało 5 pułkowników, a mianowicie pułkownik Jan Kruszewski, dowódca K. O. P., pułk. Ignacy Kordjan-Zamorski, pułk. Sergjusz Zahorski, pułk. Stanisław Skwarczyński, pułkownik Tadeusz Malinowski. Stopień pułkownika otrzymało 27 podpułkowników, a między innymi minister podpułkownik Beck. j $ pół praca dwuch n>rogicfi obozów politacznych nad poprawą gospodarczą ftraju New York, 0 listopada. w Stanach Zjednoczonych. Z wiedza (Telegram własny) akceptacja prezydenta Hoovera partia Zarząd partii demokratycznej zwró- republikańska zgodziła się na tę propocił się do zarządu partji republikańskiej zyclą. Od obecnej chwiil walki pohjz propozycja wzajemnego iiiezwalcza-, tycznej w Ameryce pomiędzy obu wiel nła się, aie pracowania ręka w rekę nad klemi partjaml beda zawieszone, rozwiązaniem kryzysu gospodarczego I działu ich poszczególnym stronnictwom Oprócz tych podanych poprzednio dodać należy, że lista Heimwehry uzyskała w całej Austrji głosów. Hitlerowcy uzyskali w całej Austrji głosów, nie mogąc mimo to zdobyć ani jednego mandatu, socjaliści demokraci w r. 927 otrzymali s głosów, chrześciańsko-socjalni otrzymali przy o- becnych wyborach. 303;605, przy Wyborach poprzednich gł. Prasa socjalistyczna stwierdza, że socjalistom udało się odeprzeć ataki antymarksistów. Socjaliści zdołali utrzymać swój stan posiadania. Liczba głosów, uzy skanych przez nich w Wiedniu wskazuje na to, że wysiłki stronnictw mieszczańskich, celem obalenia rządów socjalistycznych w gminie wiedeńskiej, nie hę dą miały powodzenia. Prasa chrześciańsko-socjalna zazna, cza natomiast, że stosunek sił między socjalistami a stronnictwami mieszczańskiemi w nowym parlamencie nie ulegnie zbytn ; m zmianom. Gdyby nie było rozbicia w obozie mieszczańskim, ponieśliby socjaliści klęskę. Dzienniki mieszczańskie propagują plan utworzenia koalicji stronnictw mie szczańskich. Grupa Heimhehry, licząca 8-miu posłów, zamierza, jak słychać przy stąpić do stronnictwa chrześciańsko-sccjalnego, aby nie dopuścić do wyboru socjalistycznego prezydenta Izby. W kolach parlamentarnych słychać, że rząd czyni już przygotowania, celem zwołania parlamentu, być może że nasto, pi rekonstrukcja gabinetu, przyczem u- trzymany będzie front mieszczańskoparlame.ntarny.., Rokowania w tei sorawie mają wkrót ce nastąpić.

2 Słr. 930: J* 309 Demonstracje komunistyczne w Stuttgarcie Stuttgart, 0 listopada. (Telegram \vlasnv). W niedzielę tutejsi komuniści usiłowali święcić 3-tn rocznicę rewolucji bolszewickiej w Rosji. Ponieważ policja zabroniła wszelkich obchodów w m V! -""^li publicznych, przeto komuniści urządzili demonstrację. Tymczasem place te oraz przyległe ulice zostały sil nie obsadzone przez policję. Gdy nadeszły grupy demonstrantów, pomiędzy policja a komunistami nastąpiło zde rżenie. Niepokoje trwały do północy. Na przedmieściu Zuffenhausen wybuch ły walki pomiędzy komunistami i narodowemi socjalistami. Po obu stronach jest wielu rannych. Bunt marynarzy na parowcu cninsfhm Nowy Jork, 0 listopada. (Polska Agencja Telegraficzna) Policja została wezwana do stłumienia buntu chińskich marynarzy na pa. rowcu, stojącym w Broklynie Marynarze ci zaatakowali 3 mechaników i jed nego 7. nich dotkliwie poturbowali. Amsterdam, 0 listopada. Samolot,,Do X" odleciał z Amsterdamu o godz. 8.5 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Awantury studentów endeckich Nasz lwowski korespondent telefonuje; Ubiegłej niedzieli o godz. 5-ej po po. łudniu wtargnęło do jednej z sal politech niki lwowskiej, gdzie odbywało się za zezwoleniem rektora zebranie bratniej pomocy studentów, grupa studentów kor poranlów endeckich, którzy wznosząc o- krzyki przeciwko rektorowi za to że oś mielił" się zezwolić żydom na odbycie zebrania, wyparli studentów żydowskich na kurytarzi Następnie zerwali oni z tablic ogłoszenia bratniej pomocy studentów żydów i Ukraińców i po rozpaleniu ogniska na podwórzu, spalili je. Policja po przybyciu na miejsce nie zastała już awanturników 9 rano z okaiji Mliii i0 Rocznicy odparcia odbędzie się NABOŻEŃSTWO przy ul. Wolborslclef Nr. 20 wygłosi w imieniu Rabinatu, bawiący w Łodzi b. poseł na Sejm Prawo przesiedlania się adwokatów uregulowane zostanie pec alnym slaiulem polestfru- Nasz warszawski korespondent telefonuje: adwokatów z Małopolski na terenie Minister sprawiedliwości p. Car przy dwuch pozostałych zaborów, załatwić jął wczoraj delegaq'ę adwokatów z Ma- przy.pomocydekretu, łopolski, którzy prosili go o wydanie rozporządzenia na podstawie którego ra da adwokacka w b. zaborze rosyjskim i Eruskim miałaby prawo wpisywać adwo atów z Małopolski na listy adwokatów i umożliwiała im w ten sposób wykonywanie ich pracy na terenie całego państwa. Prośba adwokatów z Małopolski jak _ widać zmierza ku temu, aby skotnplikoi wane zagadnienie prawa osiedlania się l-siy Diwiekowy Kfno-Teafr w Łodzi 8PLENDID Minister Car oświadczył, ze nie może tak skomplikowanego zagadnienia załatwić przy pomocy rozporządzenia. Jed nocześnie zapewnił delegacją, ie w połowie grudnia zwoła do Warszawy konferencją przedstawicieli wszystkich izb adwokackich celem opracowania na całym terenie Rzeczypospolite] statutu palestry. Dążeniem ministra Cara jest, aby taki jednolity statut palestry zaczął obowiązywać jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy postępowania cywilnego. Gdyby izby adwokackie nie zdążyły przygotować projektu jednolitego statutu palestry, wówczas minister Car przedłoży sejmowi własny projekt ustawy, regulujący definitywnie kwesje wolnego przesiedlania się adwokatów na terenie całego państwa. Delegacja adwokatów z Małopolski przyjęła oświadczenie ministra Cara do wiadomości. Dziś premiera! walecznych grenadjerów, skazanych na śmierć niechybną, lecz chlubną z bronią w ręku pod dowództwem genjalnego KONRADA 5 Ol/l s T A N A epopea bohaterstwa i miłości, owjj arcydzieło reżyserji Joe May'a, I to największy przebój dźwiękowy Film ukazujący w scenach potężnych i wstrząsających do głębi twardą rzeczywistość zmagań wojennych Humor ludz, których śmierć jut chwyta nieubłaganie w swe kościste łapy coś io budzi w każdym widzu dreszcz zgoła osobliwy. Zgiełk bitewny, szczęk oręża chrzęst broni, tętent kopyt końskn h, pieśni żołnierskie, a zarazem przeimujące jęki rannych i złowrogie krakanie wron węszących żer Scenariusz: I. KOSTERLITZ Muzyka: R. SENACKI Wytwórnia UFA". Początek o godz. 6, 8 i '>0-ej. Passepartout i bilety wolnych wejść nieważne Profesor uniwersytetu skazany «or oftrax«srrego ftoteht Jfoznaó, 0 listopada. (Polska Agencja Telezrałiczna) Dziś w południe został ogłoszony wy role w głośnym procesie o zniewagę, wy toczonym przez profesora uniwersytetu poznańskiego Józefa Kostrzewskiego pro fesorowi uniwersytetu poznańskiego Cze sławowi Znamierowskiemu. Skarga ta była echem pamiętnych de monstracyj grupy młodzieży na odczycie p. Kaden-Bandrowskiego w Pozna, niu w listopadzie t. ub. Prof. Znamierowski, widząc prof. Kostrzewskiego na galerji wśród krzykliwych manifestantów odniósł wrażenie, że prof. Kostrzew ski jest inicjatorem awantur, wobec czego dał wyraz swemu oburzeniu i symbolicznie spoliczkował prof. Kostrzewskiego. Wskutek skargi prof. Kostrzewskie. go w ub. tygodniu odbył się proces, mimo usiłowań rektora i sądu, którzy usiłowali sprawę ugodowo załatwić. Wyrokiem sądu powiatowego prof. Znamierowski został skazany na 3 dni aresztu. Obrona zgłosiła apelację.. Dziś otwarć e śtotu Londyn, 0 listopada (Polska Astfnęja Telegraficzna) Wobec wczorajszego przyjazdu z Paryża Maharadży Batiala, kanclerza Izby Książąt, wszyscy delegaci na in:'- konferenq'ę okrągłego stołu zebrsli rio już. 86 delegatów, z któr tować będzie izbę książąt, 57 Indje brytyj skie i 3 brytyjski pariament, z.j. ^. ;* uę we środę w Królewskiej Galerji izby lor dów na uroczyste otwarcie konferencji, którego dokona król. Następne posiedzenia od'iędą się w Pałacu św. Jakóba, gdzie w cip''n ubiegłego tygodnia miało miejsce kilka zebrań informacyjnych. IHH»IN*ntl*M»9MNfil»IHN Warszawski Skład Fufer G.OFEMGENDSM. Zawadzka, tel poleca FUTRA w wielkim wyborze po cenach;hurtowych,

3 Ne 309: WOJNA :ii.xi 930: Str 3 PACYFISTÓW. Równocześnie z otwarciem sesji fran cuskiej izby deputowanych i z rozpoczęciem dyskusji na temat polityki zagtanlcznej rozgorzała na ulicach Paryża - w prasie, na meetingach i na słupach reklamowych wojna francuskich pacyfistów; ponieważ zaś we Francji każdy i się reklamuje jako pacyfista, jest to gioś na, pełna temperamentu i swady wałka wszystkich przeciw wszystkim. Najjaskrawiej rzuca się w oczy kampania wszczęta przez socjalistów pod wodzą Leona Bluma. Rozlepiono na murach miasta dziesiątki tysięcy afiszy, na których krwawo-czerwone wzgórze, zasiane krzyżami, w wymowny sposób demonstruje grozę wojny. Rozdano bezpłatnie kilkaset tysięcy numerów organu partyjnego Le Populaire'\ w których fotografie olbrzymich dział morskich nowego typu - same przez się już dość niesamowite prześcignięte są przez utopijne rysunki przyszłych okrucieństw tanków o-gazo wy ch, zdumiewając rozpętaniem konstruktyavistyczuomakabrycznej wyobraźni. Pod nagłówkiem Cywilizacja w niebezpieczeństwie" zamieszcza Le Populaire" codziennie artykuły, zwracające się podobnie jak socjalistyczne plakaty do ludzi i do matek ludzi", z których wynika, że nawe] wojnie zapobiec mogłoby jedynie zwiększenie nakładu organu partyjnego. Ponieważ socjaliści francuscy Efiajdując się ze względów zasadniczych też trochę, takich, w opozycji do rządu, zwalczają pacyfistyczną politykę Brianda usiłują oni temi sposobami uświadomić ogółowi, że i oni, oni przedewszystkletn. oni jedynie są przeciwnikami wojny. Ale zmonopolizowanie pacyfizmu, hasła tak wzniosłego i popularnego, obudziło gorące protesty innych partji; i od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy ude rzyły one wszystkie na alarm, reklamując w prasie i na meetingach tytuł pacyfistów także dla siebie, przedewszystklem dla siebie, wyłącznie dla siebie. I jeżel lewica i centrum widzą jedyną możliwość utrzymania pokoju w Europie w ewentualnej rewizji traktatu wersalskiego i teoretycznem ograniczeniu zbro jeń to prawica przeciwstawia temu poglądowi przekonanie, że tylko utrzymanie raz zawartych paktów wraz z paktem Keiloga, popartym tak rwaną równowagą zbrojeń zapobiec może wszelkim przelewom krwi. Ani jednym ani drugim nie sposób odmówić prawa do tytułu, który sobie nawzajem wydzierają. Nie ulega wątpliwości, że cała Francja jest dziś pacyfistyczna: nikt bowiem wojny nie pragnie i wszelkie perory na ten temat nie są niczem innem, jak..wywalaniem otwartych drzwi". Narazie jednak toczą się między pacyfistami wszystkich odcieni dość niewybredne walk o wyłączne, Intratne zastępstwo idei pokojowej. Jeśli bowiem wiciu ludzi ginie od militaryzmu, to jest którzy z pacyfizmu żyją. Pacyfizm ten, produkowany w Genewie, przechodzi za pośrednictwem cngrosistów-dyplomatów w rące detalistów, który go następnie w formie mów wiecowych, artykułów dziennikarskich i antywojennych obrazków, rozpowszechniają na publiczny użytek społeczeństwa. Nie mając jednak sam przez się odżywczej wartości, używany jest pacyfizm powszechnie we Francji jako nieodzowna przyprawa każdej strawy politycznej każdego programu partyjnego. Sposobem kucharzy wielkich, ludowych garkuchni dodaje się do tej pikantnej przyprawy najwięcej w wypad kach, kiedy trzeba nią przygłuszyć swoi sty zapach potraw nieco podejrzanych. Dlatego bardziej doświadczeni konsumenci, czując zbyt wielką dawkę pacyfizmu, zapytują z niepokojem, co się pod (ogłaszający od szeregu dni wyniki ankiety, przeprowadoznej wśród najwybitniejszych pisarzy francuskich na temat nim ukrywa. dlatego szczególną nieufność budzić muszą właśnie mocno przepacyfikowane programy niektórych wojny chemicznej, stara się przez wiadomości z Polski urobić odpowiedni na partji lewicy i centrum. Do znanych już faktów przybywa nowy, tym razem nieco niespodziany. Oto wybitny katolicki publicysta Augustę Cavalier stwierdza z oburzeniem w Linteret Francais", że zarówno na zebraniach katolickich, jak i w różnych odłamach prasy, popieranej przez kler, w imię pacyfizmu toczy się kampanję przeciw Polsce w obronie interesów nie mieckich. Chodzi o to pisze Cavalier, by zaaklimatyzować w naszych środowiskach myśl, że korytarz polski stanowi wielką niesprawiedliwość wobec Niemiec i że wobec tego powinien Prusom zostać zwrócony". Charakterystyczny również jest fakt, że żaden z dzienników centrum i lewicy nie wspomniał ani słowem zebrania, urządzonego przez francuską Ligę patriotów w sprawie polskiej, na którem uchwalono, w imię pokoju, przestrzegać zawartych traktatów. To też z całym objektywizmem i żalem stwierdzić trzeba, że. wśród ogólnej wrzawy pacyfistycznej, zebranie to przeszło bez echa. Sprawami polskiemi interesuje się zaś przedewszystkiem lewicowy Le Soir", przynosząc skwapliwie wiadomości o obecnych wydarzeniach przedwyborczych i opatrując ie zgryźliwemi nagłówkami. Ten pacyfistyczny organ, strój wobec problemu korytarzowego: nastrój świętego, niczem nie dającego się zmącić spokoju nastrój neutralności. Jeżeli minio wszystko Niemcy dotychczas nie wkroczyli na Pomorze, to jest to tylko dowodem szczerej i głębokiej wiary Hittlera, że rozdmuchany przez niego pacyfizm francuski, odniesie w swej lewicowej formie zwycięstwo nad wszelkiemi wojennemi zamierzeniami Europy. Pacyfiści francuscy gotowi są bowiem bronić pokoju do ostatniej kropli krwi polskiej!.. M. wlęto niepodległości w Warszawiei 5»JSŁH59 Nasz warszawski korespondent telefonuje*- Według bardzo żmudnych i starannych obliczeń dokonanych przez ministerstwo komunikacji ustalono, że wartość majątku polskich kolei państwo szałka Piłsudskiego trwały przez czas dłuższy. Następnie orkiestra 2 p. p. wy wych wynosi około 7 miljardów złotych. konała kilka utworów muzycznych, poczem oddziały odmaszerowały na Plac Obliczenia te zostały przeprowadzone celem umożliwienia polskim kolejom Marszałka Piłsudskiego, gdzie pułk. PereświeUSołtan odebrał defiladę, a następnie udały się do koszar. ki jako przedsiębiorstwa państwowym* powołania własnej hipote handlowego. Capstrzyk. Nad grobem nieznanego żołnierza. Uroczystości na dziedzińcu belwederskim. Warszawa, 0 listopada. (Polska Agencja Telegraficzna) W dniu dzisiejszym, jako w przeddzień -go listopada, 2-ej rocznicy nie podległości i 0-ej wielkiego zwycięstwa oręża polskiego w wojnie , odbył' się capstrzyk na ulicach miasta. Oddziały wojskowe z orkiestrami i pochodniami, po przejściu iluminowanemi ulicami miasta, zebrały się o godzinie 5-ej m. 30 po południu na Placu Mar szałka Piłsudskiego. Po odebraniu raportu od dowódców poszczególnych oddziałów przez pułk. Pereświet-Sołtana wojsko sprezentowało broń, a orkiestry odegrały hymn narodowy, oddając hołd symbolowi bohaterstwa żołnierza polskiego. Następnie oddziały wojskowe odmaszerowały Krakowskiem Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Ujazdowskie- "mi do gmachu generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, przed którym się ustawiły. Poczty sztandarowe z orkiestrami stanęły na dziedzińcu belwederskim* W tym czasie na dziedzińcu zgromadzili się przedstawiciele gcneraliqi z generałami Romerem, Piskorzem, Kwaśniewskim, komandorem Świrskim na czele; przybył też minister pracy i opieki społecznej Prystor, pozatem zebrały cię delegacje oficerów i podoficerów wszystkich pułków, zakładów i instytucyj wojskowych oraz organizacyj społecznych, b. wojskowych i t. d. Orkiestra 2 p. p. odegrała hymn pań stwowy: W tym czasie bateria DOK., ustawiona w parku Łazienkowskim, oddała 8 strzałów. Do zebranych wyszedł p. Marszałek Piłsudski. Wojsko sprezen towało broń, a gen. Romer wygłosił krót kie, żołnierskie przemówienie, w którem mówiąc o dwuch rocznicach, jakie obchodzimy w listopadzie, a mianowicie 0-lccie zwycięstwa w wojnie r. i obchód Powstania Listopadowe go, dał obraz dziejów oręża polskiego w czasie tych walk. Kończąc swe przemówienie, gen. Ro. mer w szczególnie serdeczny sposób wy raził hołd imieniem wojska Marszalko wi Piłsudskiemu, wznosząc okrzyk: Mar szałek Piłsudski niech żyje!" Niemilknące okrzyki na cześć Mar- Czas trwania służby wojskowe! eissfcili konferenefa rozbrojeniowa Genewa, 0 listopada. Polska Acencja, Telegraficzna) Szefowie delegacji wielkich mocarstw morskich, Wielkiej Brytanji, Japonji, Francjii Włoch, odbyli wspólne posiedzenie z rzeczoznawcami morskimi w ce lu opracowania dla przygotowawczej ko misji rozbrojeniowej wspólnego projektu, któryby umożliwił rozszerzenie zasad i metod ograniczenia zbrojeń morskich, zawartych w umowie waszyngton skiej w 922 roku i w umowie londyńskiej z roku 930, również na inne średnie i mniejsze państwa morskie, które dotychczas nie przyłączyły się do wzmiankowanych dwuch umów morskich. Narady te będą w ciągu najbliższych dni kontynuowane. Genewa, (0 listopada. (Polska Agencja Telegraficzna] Przygotowawcza konferencja rozbro jeniowa na swem posiedzeniu przyjęła wniosek kompromisowy, według które go czas trwania służby wojskowej zostanie ustalony przez konferencję rozbroję niową dla każdego państwa podpisujące go umowę rozbrojeniową. Za wnioskiem tym glosowało l c > państw 7, w tej liczbie wszystkie wielka? mocarstwa za wyjątkiem Niemiec i Rosji, które powstrzymały się od głosowania. Tajemnicze morderstwo w Krakowie l a b ó f s l w o tfle rabunkowem czy polilucinem? Kraków, 0 listooada..ciem bramy, oświadczył jednak dozorcy, Prowadzone w dalszym ciągu docho- że zapomniał klucza u swego znajomego dzenie policyjne w sprawie tajemniczego I przy ul. Pędzichów musi wiec tam wrózabójstwa Jana Ginalskiego, o czem już i cić. donosiliśmy, jest niezwykle utrudnione Policja dotychczas nie jest w stanie ustalić, czy tnordestwo zostało dokonane na tle rabunkowem czy na tle zemsty osobistej, czy też na tle polltycznem. W każdym razie wielkie utrudnienia przy prowadzouem śledztwie sorawla o- koliczuość, żę zamordowany prowadził życie bardzo samotne. Odwiedzał go jedynie jakiś znajomy. Zamordowany wynajmował pokoik u p. Kozłowskiej przy ul. Szlak 63. Pamiętnego wieczoru Ginalski powrócił do domu tuż przed zamknie Bulwary Od tego czasu więcej do domu nie wró pił. Nieznany osobnik, który odwiedzał Ginalskiego w jego mieszkaniu lest średniego wzrostu o pełnej twarzy, elegancko ubrany brunet. U Ginalskiego znale* ziono list od pewnej niewiasty z orowincji i tam też udały się organa policyjne ce lem uzyskania pewnych szczegółów. Policja przypuszcza, że owego wieczoru Ginalski ze swym znajomym udał się do jakiejś niewiasty a gdy od niej wra cali, towarzysz Ginalskiego zamordował go. paryskie pod wodą Jitęsfotn f»urx i powodzi n>e 9rancfi Paryż, 0 listooada. Obecny rok dla Francji stanowi okres nieustannych burz i katastrof oowodzi, które powodują olbrzymie stratv materialne. Podczas burzy w pocie la Rochelle zderzyły się dwa parowce. Drzyczem oba odniosły silne uszkodzenia. W Rouil lon kolo la Rochelle fale oceanu przerwały tamę na przestrzeni 5 metrów, wdzierając się daleko wgłąd ładu. W innych częściach Francii wylały prawie wszystkie rzeki. W Parvżu polo żone nad Sekwaną domy są częściowo zalane. W dolinie Luary musiano ewakuować szereg miejscowości. Koło Sommure i Mantjean wszystkie wsie opustoszały. Angers znajduje się ood wodą. Na ulicach Poitiers woda sięga wysokości półtora metra.

4 Słr. 4 : X! "publfkt 930 Y? 309 Wschód stonce 6,44 Zachód słońca 5.58 Wschód księżyca 8.44 Zachód księżyca 2.2 Długość dnia 08*59 Ubyio dnia święto. Urzędy państwowe sq nieczynne. W dniu wczorajszym wszystkie urzędy państwowe łódzkie otrzymały od władz centralnych zawiadomienia, dotyczące obchodu świata dzisiejszego. Jak się w związku z tern dowiadujemy,' żaden urząd państwowy dla interesantów czynny nie będzie. Urząd pocztowy przy ul. Przejazd Nr. 38 będzie czynny jak w każdy inny dzień świą teczny, t. j. od godziny 9-ej do -ej rano. Poczta roznoszoną będzie tylko jeden raz w godzinach popołudniowych. Nie będą czynne również urzędy skar bowe, jak TÓwnież sekwestratorzy skarbowi miejscy nic wyjdą dzisiaj na miasto w celach egzekwowania należności podatkowych. Sklepy będą otwarte normalnie, zależnie od uznania właściciela sklepu. Czynne będą również zakłady przemy, słowe. W Kasie chorych biura centrali b.;dą nieczynne, zaś w poliklinikach; ze wzglę du na dobro ubezpieczonych, czynie będą normalne dyżury. Biura magistratu również będą nieczynne, W starostwie grodzkiem c/ynfre będą jeerynie dyżury. Prż^nowlinia-.. interesantów nie będzie. Sklepy i fabryki mogą być otwaite. W ciągu całego dnia wczorajszego zadawano nam telefonicznie zapytania, a nawet przychodzono do redakcji, by dowiedzieć się, czy święto dzisiejsze nosi oficjalny charakter, a co za tern idzie, czy sklepy mają być zamknięte. Skomunikowaliśmy się wobec tego z władzami administracyjnemi, by uzyskać źródłowe informacje w tej sprawie. Zakomunikowano nam, że..żądne roz porządzenie w powyższej sprawie od władz centralnych nie nadeszło. Ponieważ tylko władze centralne mogą wydawać odnośne zarządzenia, łódzkie władze administracyjne nie będą czyniły żad nych przeszkód tym kupcom, którzy zamierzają otworzyć swe przedsiębiorstwa. Oczywiście każdy ma również pra wo, zamknąć dziś sklep całkowicie, czy też częściowo, na przeciąg kilku godzin, o ile będzie chciał wziąć udział w uroczystościach, (o). Dźwiękowe Święto Niepodległości i Zwycięstwa. Program uroczystego obchodu w Łodzi. Rocznica powstania 28 pułku S. K. Dzieci Łodzi". W dniu dzisiejszym Łódź obchodzi chy i stowarzyszenia ze sztandarami, de'st\vowych oraz cywilnych, noczem J. E. szczególnie :uroczyście święto Niepodter legacje oraz przedstawiciele instytucji ( ks. \:e:.up Tymieniecki odnrawi uroczyspołecznycli, państwowych i prywa- ste nabożeństwo. Ponieważ wewnątrz, głości i zwycięstwo nad bolszewikami. ; Program, uroczystości ulożonv został tnych. Ponieważ spodziewany iest wyjąt w gmachu katedrv nie pomieszczą się więc w ten sposób, by cała ludność miasta odkuła podniosły nastrój dzisiejszego dnia. kowo duża frekwencja na uroczystości,' tłumy osób, które przybędą na uroczykomltet obchodu z góry ustalił oorządek, stość, odprawione zostaną również iiabo jaki panować ma w katedrze iak i przed żeństwa przy dwóch ołtarzach polowych O godz. 7-ej rano orkiestra 28;i 3 puł katedrą na dziedzińcu w czasie i po na- ustawionych przed katedra. Równocze Sadzenie 0 tysięcy drzewek dla upamiętnienia rocznicy odparcia najazdu rosyjskiego. ków Strzelców Kaniowskich odegrają u- bożeństwie, tak aby nic nie zamąciło roczystą pobudkę. i podniosłego nastroju O"godz. 9.5 do katedry ściągać zacz 0 godz. -ej do Katedry orzybędą ną wszystkie oddziały wojskowe, ce- przedstawiciele władz wojskowych, pań Gigantyczny plan sadzenia drzewek Łódź - powiat, Piotrkowska 00, względ przez Związek Strzelecki urzeczywist- me w Komunalnej Kasie Pożyczkowej. nia się całkowicie. Dziś na terenie całego powiatu łódzkiego nastąpi oficjalne tabliczki wynosi 2 zł. Gmach sejmiku, Piotrkowska 00. Koszt zakończenie obsadzenia 40 kim. przestrzeni drzewelc. Święto strzelec pi uroczyście dziś w godzinach rannych. Zakończenie sadzenia drzewek nastą kie sadzenit. drzewek" włączone zostało do programu obchodu dzisiejszej rocz miejskiej Chojnach uroczystość sadze W najbliżej położonej miejscowości pod nicy odparcia najazdu Rosji Sowieckiej, nia drzewek nastąpi o godz. 0 rano. jako, że strzelcy dla upamiętnienia tej Zbiórka strzelców i sympatyków oraz wielkiej rocznicy drzewka sadzą. W tej miłej dla strzelców pracy bierze udział cała nieomal ludność powiatu; wszyscy chwycili za szpadle, to też w ciągu jednego tygodnia posadzono o- koło 5.O00. drzewek. Ci którzy nie są wstanie przyjść z pomocą Z. S. w tej formie, zgodzili się chętnie na projekt wprowadzony częściowo już w czyn, aby na drzewkach zawiesić tabliczki pamiąt-.kowe f nazwiskami, tych którzy pragną na*^r*w4e rzvłązlttem Strzeleckim u- pamiętnić ten wielki dla Polski dzień. Tabliczki te zamawiać można przez cały listopad w Związku Strzeleckim zaproszonych gości gminnego na u lejowym. W0D/ i II ~* JĄOAĆ wiz* ozu J śnie odbędą się nabożeństwa w świątyniach innych wyznań,-w synagodze, oraz w kościele ewangelickim. Po nabożeństwie rozpocznie się defilada, którą odbierać będzie dowódca o- kręgu korpusu nr. IV gen. Małachowski, przed gmachem kuratorium okrejru szkol nego. przy ul. Piotrkowskiej 04. Ulicami Łodzi przedefilują następujące oddziały: szkoły podoficerskie, 28 pułk Strz. Kan., 3 pułk Strz. Kan., 4 p. a. c, 0 o. a. p. oddziały przysposobienia wojskowego, poli cja państwowa oraz delegacie cechów i stowarzyszeń ze sztandarami. Popołudniu orkiestry wojskowe, policyjne i fabryczne koncertować będą na placach miejskich, a wieczorem odbędzie się uroczysta akademja w sali Filhannonji i bezpłatne przedstawienia w teatrze dla wojska, (o) ** obok lokalu urzędu W związku z dorocznym świętem puł Rzgowskiej za torem ko kowem 28 p. Strz. Kan...Dzieci Ło- I dzi" ojlydzie się w dniu dzisiejszym 'o godz. -ej uroczyste nabożeństwo w Katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi KOLOflSKA, MAJOL A DOSKONAŁA i ORZEŹWIAJĄCA Kontrola funduszów społecznych. Co zdziałały w tei dziedzinie rządy pomajowe. Wobec wielkiego rozwoju i rozrostu w ostatnich latach instytucyj społecznych 0 charakterze prywatnym, jak kasy samopomocy, kasy przezorności, towarzystwa pożyczek bezprocentowych na odbudowę zniszczonych przez wojnę warsztatów pracy, stowarzyszeń opieki nad inwalidami; patronatów więziennych, o- pieki nad dziećmi, starcami, kalekami t. p., które częstokroć dysponują wielkimi funduszami, zjawiła się-konieczność wydania.prawa o kontroli sum społecznych. Na terenie województwa łódzkiego poza zakładami, będącemi własnością gmin lub związków komunalnych, tego Dziś i dni następnych! Pocz. seansów o godz, W" sob. nieci/, i święta Fascynująca GRETA GARBO w. najnowszej swej kreacji pod tyt. Pocałunek.. Wielki dramat zmysłów. Dzieje mężatki nie kochającej swlgo mężu W roli głównej GRETA GARBO i Conrad Haga rodzaju stowarzyszeń istnieje około 400. Jakkolwiek bowiem już dawniej podlegały one nadzorowi władz administracyj nych, to jednak nie było w tym względzie wyraźnego przepisu prawnego, stawiającego sprawę nadzoru i kontroli na odpowiednim poziomie. Nie była np. wo. góle unormowana sprawa rachunkowości, regulaminów, kwalifikacyj kierowników zakładów opiekuńczych i t, p. dopiero rozporządzenie Prezydenta z dnia 22 kwietnia 927 r. o nadzorze i kontroli i defilada, zaś o godz. 3-ei na dziedzińcu koszarowym rozdanie odznak pamiątkowych pułku. Dowódca oraz korpus oficerski 28 p. Strz. Kan. proszą wszystkich bvłvch żoł fljerzy pułku, oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sympatyków Dzieci Łodzi" do wzięcia udza łu w uroczystości obchodu dorocznego święta pułkowego. Pod rządami przesądnego i niedołężnego kró- Lydwika yl, Francja chyli się ku upadkowi nad działalnością instytucyj opiekun-' Wśród tłumu popularność zdobył Fruncois Vii 8, ó % v n a s M czych, daje możność władzom wojewódz Pewnego dnia, " b król ą b w y, towarzystwie a " r a w < r n a kim zorganizowania racjonalnego nadzoru. Rozporządzenie o nadzorze i kontro ny w celu aresztowania uilona m!/,io w prze swego doradcy i zausznik?, udał śi$ d:> ti\\'e:- braniu słuchać znieważającego go piosenek. Vii li jest tem donioślejsze, że ma na celu łona. W pewne] chwili wpada straż król. aby are również koordynowanie wysiłków społeczeństwa oraz ujednostajnienie dzia Villon zranił przywódcę strażników, król zrzu sztować zuchwałego roetę. Po walc-.- w ki rej ca maskę I sam ires?tu;e ViIlona. Chcąc wyzyskać popularność Vj ona, król - mianuje go łalności instytucyj opiekuńczych o podobnych celach. I Wielkim Marszałkiem Dworu, co jednak ohm! W wykonaniu tego rozporządzenia, życiem po upływie siedmiu dni. Villon warunek zgodnie ze specjalnym przeoisem mini- prryjmuje i zostaje w pałacu Pomiędzy nowym dostojnikiem a siostrzenicą stra pracy w zakładach opiekuńczych za królewską nawiązuje się romans. prowadzono Książę Burgundji, chcąc wykorzyslłć sytuację Francji, wypowiula jej wojnę. Wojska bur- jednolitą rachunkowość. gundzkie oblegają bezbronny Paryż. Tyimzasem Pozatem wszystkie instytucje obowiązane są przedstawić bezpośredniej whdzy niebezpieczeństwie, pośpieszają mu na ratunek. przyjaciele Vjllona, sądząc, że znajduje sie on w przełożonej roczne sprawozdania rachun Przed pałacem ukazuje się Villon w przebraniu kowe; nadano wewnętrzne regulaminy zakładom opiekuńczym, dla uzupełnienia zaś kwalifikacyj personelu zakładów wychowawczych urządzane są perjodyczne kursy dokształcające i t. p., pozatem zamierzony jest cały szereg planowych prac koordynacyjnych. Dla ilustracji dodać należy, że budżety prywatnych instytucyj opiekuńczych w roku 928 zamknięte były sumą około złotych. Jak więc widzimy, rządy t. zw. okresu pomajowego poza dążeniem do rozwoju prywatnej inicjatywy, co ma na celu rozporządzenie Prezydenta, o opiekunach społecznych i komisjach opieki spo łeczrej, przykładają wielką wagę do ken troli nad fundusz.-mi społecznemi. królewskim. Włóczędzy rzucają się na nitgo, lecz od niechybnej śmierci ratuje go dawna kochanka Huguetta. Niebezpieczeństwo od strony Burgundów staje się tymczasem coraz bardziej groźne. By r.ra tować Paryż Villon staje na czele tłumu włóczęgów i prowadzi Ich do zwycięstwa. Chwila stracenia Villona zbliża się. Przerażony groźnym pomrukiem wśród tłumu, król zgadza się darować życie Villonowi, z chwili', gdy ktokolwiek zaofiaruje za niego swoje życic. W ostatniej chwili, gdy pętla już zawisła na szyi Villona, siostrzenica królewska decyduje się poświęcić życie za ukochanego. Kró wzruszony miłością księżniczki i Villona, da«ruje mu życie. Ciekawy ten romans w opracowaniu filmuwtm ujrzymy wkrótce w GRAND - KINIE.

5 Nr. 309:. XI 930 Str. 5 Nr. 35 (2935) Niech żyje rząd robotniczy i włościański! Warszawa, PONIEDZIAŁEK 7 Maja 926 r. Rok XXXII. NIECH ŻYJE SOCJALIZM! IUd»kcj«przyjmuje interesantów od t 3 po por. Za zwrot rękopisów Redakcja nie odpowiada Mminlslracja czynna od 9 do 5 bez przerwy. Kasa czynna od do Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. CEflTRAinY ORGAN PPŚ^ Warszaw- ul Warecka fft 7 Redakcja ter Administracja te!. im-i» Konto ciekowe P K a Nr. 7 PROLETARJUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIŁ Się! NumerpOJedyiltZy 20 \Ml. D «ś w poniedziałek, dn. 7 b. m., o godz. 7-ej wiecz. w lokalu Al. Jerozolimskie 6, odbędzie się posiedzenie Warsz. OKR. PPS. RADA NACZELNA P. P. S. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej P.P.S., na którem obecni byli jej członkowie, tow.: Arciszewski, Barlicki, Berger, Bień, Czapiński, Czarnecki, Paszyński, Dewódzki, Danielewfcz, Gardecki, Grzecznarowski, Hausner, Jaworowski, Kossobudzki, Kuryłowicz, Kwapiński, Liberman, Malinowski, Nowicki, Niedziałkowski, Perl, Piotrowski, Pławiki, Praussowa, Pragier, Pużak, Szczypiorski, Szpotański, Szczerkowski, Topikiek, Weissbęrg, Wolicki, Zaremba, Ziemięcki. W sprawie sytuacji politycznej powzięto następującą uchwałę:. Rada Naczelna zatwierdza uchwałę C.K.W. z dnia 5 niiaja r. b., zawierającą żądanie klasy robotniczej w walce, zapoczątkowanej wypędzeniem Rządu Yfatoi upoważnia CK.W. do poczynienia wszys^ich zai^dzeń, pótó (Ha za pewriienia Rychłego, zwycięstwa tym żądaniom. Ucłiwała CK.W. brzmi: CK.W..P.P.S., oddając hołd ofiarom klasy robotniczej i wojska, bohatersko walczącym przeciwko rządowi hańby narodowej i wyrażając serdecznie uznanie dla postawy całej klasy robotniczej Polski w dniach walki, wzywa robotników do organizowania swoich sił i do baczności na każde wezwanie partji, dopóki walka z reakcją nie będzie zwycięsko zakończoczona. Rada Naczelna wzywa całą klasę robotniczą Polski do dalszej bezwzględnej walki z reakcją, celem ostatniego złamania jej sił i doprowadzenia do Rządu Robotniczo-Włościańskiego, opartego o zaufanie najszerszych mas pracujących. 2. Rada Naczelna oświadcza, iż wytęży całą swą energję, by wprowadzić w ży cie swój program gospodarczej naprawy, społecznych i politycznych reform, zmiany polityki narodowościowej, wytępienia Wszelkich nadużyć i złodziejstw. 3. Rada Naczelna upoważnia CK.W- i Z. P. P. S. do dalszego współdziałania ze P.P.S. w dzisiejszej sytuacji wysuwa stronnictwami lewicy upoważnia zarazem C. K. W. do pełnego kierowni następujące żądania: ctwa z chwilą rozwiązania Sejmu ) Natychmiastowe rozwiązanie Sejmu i Senatu. przygotowaniami do akcji wyborczej i sa mą akcją wyborczą, [i 2) Prezydentem Rzeczypospolitej po- 4. Rada Naczelna odrzuca możność Aanien zostać Marszałek Józef Piłsudski. współdziałania P.P.S. z komunistami, 3) Powinien być utworzony Rząd Robotniczo-Włościański, bez udziału partji 5. Rada Naczelna żąda oddania pod niezależnymi" i t. zw. N. P.- Chłopską. popierających krwawy i sprzedajny Rząd sąd wojskowy tych oficerów, którzy odznaczyli się barbarzyństwem w walkach Witosa. 4) Musi nastąpić zasadnicza zmiana ulicznych zarówno przeciw wojskowym, polityki byłych rządów wobec mniejszości narodowych. rzędzie gen. Zagórskiego. jak i ludności cywilnej w pierwszym [ 5) Złodzieje grosza publicznego, piastujący urzędy państwowe, a zwłaszcza CK.W. do rozważenia. Inne wnioski polityczne przekazano byli ministrowie: Kucharski, Witos, Pozatem przyjęto wnioski organizacyjne sekretarza generalnego CK. W., Kiernik, Osiecki, Zdziechowski, Korfanty, Moszczeńskl mają być doraźnie ukarani. tow. Pużaka. A dziś Czego żądała P.P.S. (CKW) po przewrocie majowym A CO ROBI DZIflAI Rada Naczelna P. P. S. (C. K W.) w dniu 6 maja 926 r. powzięła uchwałę, wydrukowaną nazajutrz w Ro botniku", którego fotografja podana jest obok. W tej uchwale P. P. S. (C. K. W.): ) Domaga się, aby Prezydentem Rzeczypospolitej został Marszałek Piłsudski. 2) Rząd Witosa nazwała krwawym i sprzedaj nym. 3) Żądała doraźnego ukarania Witosa, Kiernika, Korfantego, Zdziechowskie* go i innych, których nazwała złodziejami grosza publicznego. ta sama P. P. S. (CKW) zawiązała spółkę (Centrolew lista Nr. 7) z tymże krwawym i sprzsdajnym Witosem! Dziś razem z tymi, których nazywała złodziejami grosza publicznego, P. P. S. (CKW) walczy z Rządem Marsz. Piłsudskiego! Gdy dosięgła ręka sprawiedliwości właśnie tych, których doraźnego ukarania żądała przed 4 laty P. P. S. (CKW) - dziś ta sama P. P. S. (CKW) broni ich jako bohaterów! Mało tego, członkowie tejże P. P. S. (CKW) odważyli się na naihaniebniejszy czvn w Polsce na zamach na życie Marszałka Piłsudskiego. Co cadzisz* Obywatelu, o takiej partji i jej sojusznikach?

6 ^ B l Str. 6 : i XI 930: :Nr. 309 'MUZYKA /ZTUKA* TEATR MIEJSKI. Przyjmowany z ogromnym entuzjazmem Świetny artysta Józef Węgrzyn, wystąpi w sztu ce Asertisa Cesarzowa", w której kreuje rolę tytułową juz tylko 3 razy: dziś, wtorek, środa, czwartek I niedziela wlecz., oraz w sobotę o 4 po południu. W piątek premjera wojennej sztuki Sheriffa Kres wędrówki". Reżyseruje Józef Węgrzyn, który jednocześnie odtworzy popisową rolę kapitana. Kres wędrówki'', sztuka ta powtórzona zostanie tylko w sobotę wiecz. i w niedzielę o 4 po polłudnlu. Teatr Miejski dla wolska. Dnia listopada, w rocznice odparcia bolszewików. Teatr Miejski daje dla wojska dwa bezpłatne przedstawienia: o godz. 4 i 6 popoł. Na przedstawienia złożą się: przemówienia, deklamacje, śpiewy i aktówka wojenna Stefana Kicdrzyńskiego Zaręczyny pod kulami". TEATR KAMERALNY. Dziś. wtorek czwartek po cenach zniżonych arp.ywesola wyborna komedia Verneuil'a Fotel 47" z Kossocką, Krzywicką, Krotkem i Szubertem w rolach głównych. Jutro, środa po cenach najniższych (od 5 Br. do 4 zł.) ostatnie powtórzenie wstrząsającego Świętego płomienia'". TEATR POPULARNY. Dziś jutro wlecz, osnuta na tle życia robotniczego Przeprowadzka" K. H. Rostworowskle go. Ceny zniżone. W czwartek po raz ostatni rekordowy Proboszcz wśród bogaczy" z J. Woskowskim. Wszystkie miejsca po zł. W pełnych próbach urocza bajka dla dzieci p. t Królewna Śnieżka 7 karłów''. Kasa zamawiań teatru popularnego czynna codziennie w gmachu teatru poularnego od godz. 0 rano do w po), i od 5 popoł. TEATR POPULARNY W SALI GEYERA ul. Piotrkowska 295. W nadchodzącą sobotę i niedzielę w Teatrze Popularnym w sali Geyera, wystawiona będzie krotochwila Pani Prezesowa'' z p. Jadwigą Wernisńwną w roli Gobetty. Reżyseria sztuki spoczywa w rękach J. Pilarskiego. Udział w przedstawieniu bierze cały zespół Przedstawienie dla dzieci. W nadchodzącą niedzielę o godz. 2 w południc powtórzony będzie prześliczny obrazek dla dzieci p. t. Baba-Jaga''. TEATR MIN.IATUR KAMELEON" Sienkiewicza 40. -r^ii -powtórzenie wczorajszej premiery n.i. Tu znajdziesz męża'' w 2 częściach 6 obrazach, w której cały zespół Kamcolconu'' zbiera rzęsiste oklaski. Rewję wyreżyserował reż, B. Orliński. Dekoracje malował art.-mal. W. Nowakowski. Początek przedstawień o godz i S>,q5, w soboty, niedziele i święta 3 przedstawienia o godz. 5,45. 7,45 i 9,45 wiecz. KONCERT VECSEY. Jeden z największych skrzypków doby współczesnej. Vecsey, który wszędzie świeci niebywałe triumfy wystąpi w Łodzi w sali Filharmonii w poniedziałek, dnia 7-go listopada na 6-tym mistrzowskim koncercie i wykona pro gram, którym ostatnio zagranicą zjednał sobie wyjątkowe uznanie prasy i publiczności. Znakomity artysta grać będzie na skrzypcach słynnego Stradjvariusa. Przyjazd tego genialnego artysty, którego nazywają rywalem Hubermana, wywołał w naszem mieście olbrzymie zainteresowanie. ŻYCIA AKADEMICKIEGO. Wzorem lat ubiegłych Zrzeszenia absolw. gimn. żyd. i związek akad. Sjon w Łodzi przystępują do organizowania wieczorów towarzyskich, które odbywać się będą we wtorki o godzinie 9 wiecz. Uroczyste otwarcie nastąpi dziś o godz. 9-ej wiecz. w lokalu W. I. Z. 0 Sienkiewicza 26. Wejście tylko za zaproszeniami. WIZO. Na herbatce tygodniowej, przypadającej w środę, dnia 2 b. m. o godz. 9 w. w lokalu WIZO, Sienkiewicza 26 wygłosi dr. Natau Eck odczyt n. t. Położenie ekonomiczne żydów w dzisiejszej Rosji". Dla członków i wprowadzonych gości wejście Bezpłatne. PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ POLSKIEGO RADJA''. WTOREK, dnia listopada 930 r. 0.5 Transmisja Mszy Polowej z Pola Mokotowskiego, celebrowanej przez ks. biskupa Galla, z kazaniem ks. biskupa Bandurskiego. Po nabożeństwie transmisja rcwji wojskowej (tr. z Warszawy) Odczytanie programu dzlenego i repetuar teatrów i kin Przerwa Słuchowisko dla młodzieży: Listopadowe słońce'" K. Koźmin sklego i I. Targa (tr. z W-wy), Kon cert z W-wy, Józef Piłsudski jako budowniczy państwa polskiego ' wygi. m r. dr. Wacław Lipiński (tr. z W-wy), Transmisja uroczystej akademii z Filharmonii Warszawskiej Rozmaitości, Komunikat łzbv Przcm.-Handj. w Łodzi i odczytanie programu na dzień nast., Przemówienie gen. Kutrzeby (tr. z W-wy; Płyty gramof. z Warszawy, I Kwadrans literacki Transmisja / Opery warszawskiej. Po operze lrnmunik.it\ Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzoną św. Sakramentami zmarła dnia 0 listopada 930 r, 9. t B». WIKTORJA z WITKOWSKICH MANISZEWSKA przeżywszy lat 78. Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domn żałoby przy ul Piotrkowskiej Nr. 223 nastąpi we wtorek o godz, 7-ej wieczór do kościoła Katedralnego św. Stanisława Kostki, dnia zaś następnego w środę, o godi. -ej odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, poczem zaś po nabożeństwie eksportacja zwłok na stary cmentarz rz.-katolicki. Na smutne te obrządki zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych pozostali w głębokim smutku Córka, synowie, synowe, wnuczki i prawnuczki Wszystkim, którzy wzięli udział w odprowadzeniu na wieczny spoczynek B. P. H E L E N Y składa z głębi serca płynące,,bóg zapłać* ŁLWOW RODZINA. Kilka słów o szczęściu. Zaufaj słynnej kolekturze E. Lichtensteina. Więcej wart lut szczęścia, niż pud rozumu mówi przysłowie. słusznie. Bo jakiż potężniejszy czynnik istnieie w życiu ludzkiem od tej iście magicznej siły, która jest szczęście. Lata, pracv. wysiłku, wytrwałości, stają się niczem z chwi- A, jidyw, grę..wejdzie, odrobina szczęścia'. - Ten przysłowiowy łut szczęścia 'o Ol Fortunę Szczęście zdobędziesz, kupując los Polskiej Państwowei Loterji Klasowej w najszczęśliwszej kolekturze E. biciifensfein Szanse kolosalne! Co drugi los wygrywa! Główna wygrana Zł (milion) Ogólna suma wygranych ZŁ. 32 MIL JONY 23 PREMJE na ogólną sumę zl..6t9.250 Mimo znacznie zwiększonych wygranych w 22 lot cena losów pozostała niezmieniona. /4 zł. 0 */4 zł. 20 cały los zł. 40 j Ciągnienie już 8 i 20 b. m. A więc spieszcie wszyscy do nas! Czas naglił Jedyna największa, najstarsza i prawdziwie najszczęśliwsza kolektura w Polsce E. Lfchtensfeln \ ńrfw odclz.piotrkowska UUlHli II Piotrkowska 72 gm. Grand-Hotelu Zamiejscowym wysyłamy natychmiast po otrzymaniu zamówienia Konto O imienia koleje losu nietylko jednostek, rodzin, pokoleń, ale całych narodów. Szczęście może uśmiechnąć się do każdego, ale również dobrze może go ominąć. Wiemy o tern dobrze i dlatego robiąc jakiś interes,, czy ważniejszy krok w życiu zastanawiamy sie..-4»v't-dany człowiek, z którym sle wiążemy nie jest aby pechowy", utarło sie bowiem, że są również ludzie pozbawieni tego łuta szczęścia, czyli pechowcy". Taka sama opinja przylgnęła nietylko do ludzi, ale i do miejsc, do lokali: wienw. że u nas w Warszawie, lub też w innvch miastach są lokale, w których każde przedsiębiorstwo skazane jest zgóry na zagładę, często trzeba całych lat wysiłku, pracy i mnóstwa ofiar, aby tego..pecha" przełamać. Są natomiast lokale, w którvch nikt nigdy nie stracił, odwrotnie wzbogacił się. uszczęśliwił nietylko siebie, lecz mnóstwo osób wokół sebie. Na poparcie tych przytoczymy co następuje: Prawie, że od stu lat, bo od roku 835, istnieje w Polsce kolektura E. Lichtensteiu, kolektura mająca tak kapryśny towar, jak losy loteryjne, wytrzymała o- gniową próbę i z biegiem czasu stała się najpopularniejszą kolektura w Polsce. Dziś niema mieszkańca w Łodzi, lub też prowincji, któryby nieznał. lub też nie słyszał o niej. Każdy wie. że najszczę śliwszą jest kolektura E. Lichtensteina. słusznie. Bo chyba nie było ciągnienia, aby jakaś większa wygrana nie padła w tej szczęśliwej kolekturze. Widać szczęście zagospodarowało sie w niej na stałe. Jeśli zaś ktoś pragnie grać na loterji, a takich winno być w Polsce coraz więcej a niezupełnie ufa swemu własnemu szczęściu, niechaj się uda do renomowanego szczęściarza", jakim jest kolektura E. Lichtenstein. Co więcej przekona sie, że słynna ta kolektura nie jest zepsuta swem trwałem powodzeniem i każdy kłilent jest obsłużony jaknajzupełniej i Jaknajgrzcczniej bez obopólnej straty czasu. Czytelnicy 8 i 20 b. m. odbędzie się ciągnienie I klasy 22-ej L. P. Główną wygraną tej loterji stanowi imnonująca suma zł. jeden niiljon, ponadto 23 premje poraź pierwszy wprowadzone u nas w Polsce. Inne wszystkie wygrane zostały znacznie zwiększone. Cena zaś losów została utrzymana, a mianowicie: /4 zł. 0.. /2 zł. 20.r, In Co drugi los wygrywa, czyli Kronika radjowa. KONRAD WALLENROD" NA FA LACH ETERU. Dziś, we wtorek, dnia listopada, i wieczorem usłyszymy dwa akty z opery Władysława Żeleńskiego p. t. Konrad Wallenrod". Dzieło napisane około roku 880-go! doczekało się wystawienia w roku 885 we Lwowie (part. harfy grał wtedy na fortepianie młodziutki Paderewski!). Konrad Wallenrod" był nróbą talentu scenicznego Żeleńskiego, który już w kilka lat później miał być autorem Go plany". UROCZYSTOŚCI -LISTOPADOWE W dniu dzisiejszym z intencii uroczy stości listopadowych rozpocznie stacja warszawska pracę transmisja mszy polowej z pola Mokotowskiego, która celebrowana będzie przez ks. biskuoa Galla W czasie mszy kazanie wygłosi świe tny kaznodzieja ks. biskup Bandurski. Po mszy św. odębędzle sie na polu Mokotowskiem wielka rewja woiskowa, przy której asystować beda mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia". W ten sposób radiosłuchacze całej Polski wezmą udział w tej wspaniałej u- roczystości wojskowej, której przyglądać się będą najwyżsi dostojnicy państwa oraz tłumy publiczności, dla których budowane są specjalne trybuny. Popołudniu o godzinie 7.00 nadana zostanie transmisja uroczystej akademji z Filharmonji warszawskiej, w czasie któ rej wygłoszonych zostanie pare przemówień, poświęconych rocznicy odzyskania Niepodległości. Wreszcie wieczorem transmisia z Ope ry warszawskiej galowego przedstawienia. Dany będzie Konrad Wallenrod". Kronika wyborcza. Ruch przedwyborczy na terenie województwa łódzkiego wzmógł się w dużym stopniu Wyrazem tego był liczny udział wyborców, oraz nienotowana dotąd ilość wieców I zgromadzeń politycznych. Szczególna frekwencją cieszyły się zebrania organizowane przez BBWR. Należy zaznaczyć, że zaledwie w trzech o- kręgach wyborczych Bezpartyjny Blok urządził około 70 wlcc.ów. Z.ważniejszych trzeba wymte nić przedewszystkiem okręg kaliski, w rejonie którego odbył 24 zebrania. Na miasto Kalisz przypada z tego I akademja i udziałem sędziego Jana Piłsudskiego, oraz 4 wiece, które ludzi. zgromadziły około 5 ty>. SIERADZ W powiecie sieradzkim w gm. Wierzchy odbył się wlec urządzony staraniem Centrolewu', na którym zgromadzeni wieśniacy w liczbie 300 wypowiedzieli sie za listą nr. i uchwalili rezolu cję, wzywającą okoliczne wsie do oddania swych głosów na tę listę, na której figuruje Marszałek Pilsduski. Fakt powyższy, zreszt* wymownie o nastro nleodosobniony świadczy jach na wst. KONSTANTYNÓW W dniu wczorajszym w sali kina odbył sic wiec Centrolewu'. Przebieg zebrania był nader charakterystyczny. Jako mówcy zjechali sic działacze'' socjalistyczni pp. Zerbe, Walczak, Kulczyński I Dolecki. Na wlec powyższy przybyła silna grupa opozycyjna w ilości kilkuset osób. Już pierwsze przemówienia spotkały sk ze zdecydowanym sprzeciwem. Mówcom poczęto wypominać haniebny pakt lewicy ze złodziejami grosza publicznego Jak Kicrnik. Witos, Korfanty i Popiel. Podczas przemówienia Zerbego padły okrzyki: Mówić po polsku '. Innemu mówcy doradzono, aby lepiej posztdł łapać gwłebic, a nie przemawiać na wiecu. W międzyczasie z widowni padały okrzyki na cześć Marszałka Piłsudskiego i BBWR. Wiec skończył się zwycięstwem opozycji, bowiem mówcy musieli się wycofać chyłkiem z sali. Wiec zakończył sie odśpiewaniem I Brygady i uchwaleniem rezolucji za B. B. W. R. KUPON ULGOWY Okaziciel niniejszego kuponu w kasie Cyrku Staniewskich uzyskuje 50 / u zniżki na wszystkie miejsca. Dyrekcja. Kupon walny jest dla edna osoby, we wtorek U listopada. że na 20,000 losów mamy wygranych i 23 Premje na ogólna sumę zl A więc Obywatele Czytelnicy! Wszyscy zwartą ławą idźmy do kolektury :. Lichtenstein Lódż Piotrkowska 72 i. Wszyscy zamiejscowi nabvć mogą losy tej kolektury, należy tvlko wnieść 'przypadającą oołatę na konto tciże kolektury

7 i Nr. 309: XI 930 Str. 7 Ostatnie dni przed wyborami. Agitacja jest prowadzona głównie przy pomocy ulotek i plakatów. Coraz szersze sfera społeczeństwa wypowiadała sie za g ł o s o w a n i e m na lisie Nr.. Ponieważ do niedzieli niema już ani j komitet wyborczy i oznajmiając, że bęjednego dnia wolnego od pracy, agitacja j dą obecni podczas wyborów, w lokalach wyborcza na wiecach nie będzie już wię cej prowadzona. W ciągu bieżącego ty godnia odbędzie się jeszcze kilka zebrań wyborczych, organizowanych przez poszczególne stronnictwa, wiece narazie nie są wyznaczone. Natomiast w fabrykach odbędzie się szereg masówek robo tniczych. Agitacja w bieżącym tygodniu będzie głównie prowadzona za pomocą plakatów i ulotek. Już w dmu wczorajszym na ulicach rozdawano przechodniom ulotki, wzywające do głosowania. Na murach miast ukazały się pierwsze plakaty z ilustracjami. Tempo agitacyjne ożvwiło się w znacznym stopniu. NUMERY BEZ DOPISKÓW. W dniu wczorajszym szereg mieszkańców otrzymał pocztą druki wyborcze oraz kartki do głosowania. Charakte rystycznym szczegółem było, że niektóre kartki z numerami przysyłane do o- bywateli, były nieważne zawierały bowiem prócz cyfry, jeszcze dodatkowy napis. Ponieważ złożenie takiej kartki powoduje unieważnienie głosu, przypopomina się raz jeszcze wyborcom, że kar tki do głosowania muszą być bezwarunkowo białego koloru I po za cyfrą nie mogą zgoła zawierać żadnego zgoła dopisku. MĘŻOWIE ZAUFANIA, W dniu wczorajszym do przewodniczących obwodowych komisji wyborczych zgłosili się pełnomocnicy niektórych list państwowych, okazując legitymację wystawioną przez delegujący ich Spis poborowych rocznika 7907 i starszych* W dniach 2 i 3 lietopada 930 roku do spisu poborowych w lokalu Biura Po licyjno-wojskowego (ul. Piotrkowska nr. 22) w godzinach od 8-ej do 5-ej winni się zgłosić mężczyźni, urodzeni w roku 907 i roczniki starsze. Wszyscy mężczyźni, którzy z jakichkolwiek powodów nie zgłoszą się w ozna czonym wyżej terminie, mogą dokonać zgłoszeń najpóźniej do dnia 29 listopada roku bież. Pierwszy pomnik Marszałka Piłsudskiego w województwie. W gminie Bełdów odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Pił sudskiego, pierwszego pomnika w województwie łódzkiem. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz ze starostą RżewskSm na czele oraz delegacje włościaństwa i ziemiaństwa okolicznego. Pomnik jest to obelisk z kamienia polnego, u góry orzeł, następnie płaskorzeźba Marszałka Piłsudskiego, wreszcie napis i nazwiska zabitych na wojnie polsko-bolszewickiej. Orkiestra odegrała hymn narodowy, poczem jedna z uczenie wypowiedziała wierszyk okolicznościowy i starosta Rżewski przy dźwiękach I-ej Brygady odsłonił pomnik, wygłaszając następnie przemówienie o życiu Piłsudskiego, potem przemawiał przedstawiciel wojskowości i inspektor szkolny Szcjcerbiński. Uroczystość zakończona została sadzeniem przez zebranych dębów dookoła pomnika i c!i'tem szkoły Dzierżanów. (b). obwodowych komisji wyborczych. W dniu wczorajszym zgłosiło się 8 pełnomo cników. Reszta zgłosi się zapewne w tych dniach. W ten sposób podczas głosowania, w każdej komisji zasiadać będzie trzech członków komisji obwodopełnomocników list i funkcjonariusz policji. NA STRAŻY PORZĄDKU. Jak już donosiliśmy policja otrzymała specjelne instrukcje na dzień wyborów. W dniu wczorajszym władze policyjne wydzieliły specjalnych funkcjonarjuszów, którzy sprawować będą służbę wych z przewodniczącym na czele, 2 w niedzielę, 6 listopada. Spokój publicz- Sfery gospodarcze mają całkowite zaufanie do rządu Marszalka Piłsudskiego. W dniu wczorajszym w sali Filhar-. że od czasu przewrotu majowego t. zn. monji odbyła się akademja gospodarcza, j od 4 lał tak doniosłym resortem pańzorganizowana przez Bezpartyjny Blok stwowym, jakim jest przemysł i handel, Współpracy z Rządem. Na przewodni- j kieruje ten sam minister. cząoego wybrany został dyr. Bursze, któ ry na assesorów poprosił p. Kazimierza Roszaka, radcę izby przemysłowo-handlowej w Łodzi oraz przewodniczącego stowarzyszenia polskich kupców i przemysłowców chrześcijan oraz p. Mieczysława Hertza, radcę izby przemysłowohandlowej i wiceprezesa stowarzyszenia kupców m. Łodzi. Akademję zagaił dłuższem przemówieniem inż. Bajer.dyrektor izby przemysłowo - handlowej w Łodzi, który wskazał na doniosłe dzieło konsolidacji gospodarczej, dokonanej zwłaszcza w ciągu ostatnich lal. Mówca podkreślił rolę, jaką w polityce gospodarczej państwa odegrał jednolity kierunek oraz fakt Następnie inź. Bajer uwypuklił szereg zasług rządów pomajowych na polu gospodarczem, zwtaszcza zdecydowaną politykę rządów w dziedzinie najważ niejszych dla państwa zagadnień gospodarczych, z których na czoło wysuwa się budowa Gdyni. Rozbudowa Gdyni za liczona jest niewątpliwie do najważniejszych wydarzeń w Polsce. Referat o sytuacji gospodarczej wy* głosił inż. Stefan Katelbach, z komisji go spodarczej BB w Warszawie, który w do skonale skonstruowanem przemówieniu zobrazował wszystkie wysiłki rządu i jego kolosalne zasługi w odrodzeniu naszego życia gospodarczego. KIO dba o dobro Swoje pragnie szczęścia swe] Rędziny niechaj stanie przed urną szczęścia z losem najszczęśliwszej kolektury S. 3ATK A Piotrkowska 22. Piotrkowska 66. Pabjanlce PI. Dąbr.3, Kup nasz los! Czas nagli! Wkrótce ciągnienie! Aresztowanie komunistów w Łodzi. Władze wystały na mlasfo specjalne patrole. Władze bezpieczeństwa od kilku dni otrzymywały informacje o wzmożonej działalności komunistów na terenie Ło. dzi. Agitatorzy komunistyczni, w myśl otrzymanych dyrektyw, rozlepili na murach domów oaezwy o treści rewolucyjnej. CzyniJi oni to w nocy, gdy najmniej na siebie zwracali uwagi. W związku z powyiszem władze wy słały ubiegłej nocy na miasto kilkudziesięciu wywiadowców, wydając im polecenie, by tropili agitatorów komunistycz nych. Jeden z patroli około godz. 2-ej po północy natknął się przed domem przy ulicy Kilińskiego 04 na trzech młodzień ców i niewiastę, którzy na murze tej kamienicy przy pomocy farb malowali napisy o treici rewolucyjnej. Na widok policji porzucili farby i pendzle i puścili się biegiem przez ulicę. Ujęto ich i odwieziono do urzędu śledczego. Aresztowanymi okazali się Barbara Malicka, Kiwa Król, Samuel Wajshof i Mordka Zylberberg. Stwierdzono, iż cała ta czwórka już c: pruti n??y w ró^-nych czierfzina-li rola sta wypisywała na murach domów hasła komunistyczne. W czasie, gdy na ulicy Kilińskiego aresztowano powyższą czwórkę, na ulicy Aleksandrowskiej policja zdjęła z dru tów telefonicznych sztandar komunistycz ny. Kito ów sztandar zawiesił, dotychczas niewiadomo. Policja w tej sprawie prowadzi dochodzenie. Zyd. Teatr Kameralny «,N0WY 9 i AHAHAT' Zachodnia 43. Diii 9.5 W NIEBIE JARMARK' lit (U SALI FILHARMONII" Narutowicza SO Dziś przedstawienie zawieszone. R. Siwalcsrowa Narutowicza 24, lei. 39-0*. Po powrocie a Paryia stosuj* uajnowm metody w dziedzinie ko?tnetylfj. ny zagwarantowany będzie w następują, cy sposób: Do biura wyborczego każdej komisji przydzielonych będzie, w zależności od miejsca, 2 4 policjantów dla pilnowania porządku. Policjanci ci, czuwać bętfą nad tern, aby w lokalach wyborczych pa nowa! porządek i aby. zgodnie z obowiązującemi przepisami, w obrębie biur wyborczych nie uprawiano agil: ii za tą czy inną listą. Niezależnie od icgo specjalne patrole wysłane zostaną do czuwania nad miejscami wyszynku i sprzedaży alkoholu, by nie dopuścić do sprzedaży napojów wyskokowych w dniu wy borów. Poza tern policja konna i piesza patrolować będzie po ulicach* by uniemożliwić awantury, burdy i wystąpienia elementów antypaństwowych. GDZIE BĘDA LICZONE GŁOSY. Ostatnie przed wyborami posiedzenie okręgowej komisji wyborczej Łódź mia sto odbędzie się, pod przewodnictwem sędziego Korwin-Korotkiewicza, w środę. Na posiedzeniu tern ustalony zostanie definitywny porządek prac w dniu igiofio wania, jak również zadecydowany będzie system obliczania oddanych «to» sów. Do chwili obecnej niewiadomo bowiem, czy urny będą otwarte w obwodu wych komisjach i kartki tam przeliczone, czy też urny z kartkami ze wszystkich komisji, pod konwojem policji, przeniesione będą do gmachu sądu okręgowe go i tam, w lokalu okręgowej komisji zostaną przeliczone glosy. Sprawa ta zostanie wyjaśniona przez generalnego komisarza wyborczego w okólniku do korni sji okręgowych. NA LISTĘ Nr.. W dniu 9 listopada 930 r. w lokalu Ligi Mocarstwowego Rozwoju Polski na wezwanie komitetu wyborczego u- rzędników państwowych odbyło się zebranie przedwyborcze urzędników państwowych. Licznie zebrani urzędnicy ze wszystkich urzędów państwowych wysłuchali gorącego przemówienia prezesa komitetu kolegi Aleksandra Brojcrskicgo oraz rzeczowego i głęboko ujętego referatu kolegi Ludomira Lewandowskiego, poczem entuzjastycznie manifestując swoje uczucia dla Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego, postanowili jednomyślnie poprzeć Państwowy Obóz Marszalka i oddać swe glosy na listę Nr.. * * W dniu wczorajszym w sali kina Apollo" odbył się wiec zorganizowany przez komitet wyborczy właścicieli nieruchomości m. Łodzi. Obecnych było około osób. Przemawiali pp. Wolczyński imieniem rady grodzkiej B. B. W. R., Jerzy Schlmcl, inż. Lubotynowicz, radny Schott, inż. Pałaszewski. Zebranie cechował nader podniosły nastrój. Wszyscy manifestowali gorąco na cześć Marszalka Piłsudskiego. i W uzupełnieniu odezwy, wydanej przez organizacyjny komitet wyborczy śpieszymy nadmienić, iż zostało tam pn minięte nazwisko generalnego skarbnika komitetu, którym jest członek prezydium rady grodzkiej BBWR. w Lodzi p. Władysław Gordowski. e»eeeeeeeeeeee»ee»»»»»+*-»»*«>e«d v u r y aprfelc. Dziś w nocy dyżuruj* apteki: O. Antoniewicza (Pabianicka 50). K. Ch*dxyrt$kic«o (PiotT* kowska 64), W. Sokolcwicza (Przejazd 9), R. Rcmblelińsklego (Andrzeja 36), J. Zundclewlc» (Piotrkowska?5), M. Ka^perkicwlcw {Zgierska 54), S. TrawkowskieJ (Urmli^ku 56).

8 Łódź, listopada 930 KURJER HANDLOWY Łódź, listopada 930 Dochody z cel, które w ubiegłym roku budżetowym przyniosły niewiele mniej niż czterysta mil jonów sądząc z wyników dotychczasowych,, prawdopo dobnie dadzą niewiele więcej niż ćwierć miljarda złotych. Zwroty ceł, które wynosiły w roku ubiegłym 7 miljonów zł. przypuszczalnie w ciągu bieżącego roku wyniosą ok. 50 miljonów zł. W ten sposób wynik ostateczny będzie taki, że kompresja importu wskutek kryzysu w pierwszej a wzrost zwrotów z drugiej strony obniżają wpływ celny netto prawie że do połowy w porównaniu z zeszłym rokiem. Tern niewątpliwie tłumaczyć należy krytykę systemu zwrotu ceł ze strony czynników skarbowych. Tymczasem dla każdego obserwatora jest niewątpliwe, że system zwrotu ceł ma poważne znaczenie dla naszej ekspansji eksportowej. Nie stworzył wpraw dzic żadnej nowej dziedziny wywozu, na tomiast wzmocnił już istniejące, pozwalając na skuteczną konkurencję polskiego towaru na rynkach zagranicznych. Mające bardziej charakter premji ani żeli rzeczywistego zwrotu ceł zwroty zbożowe (6 zł. za kwintal zboża chlebowego) choć nie wyłącznie ale w dużym stopniu przyczyniły się do znacznego wzrostu eksportu ze 29 na 322 tysiące ton -w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy b. r. w porównaniu z rokiem ubieg łym. Także i w dziedzinie artykułów prze myślowych, w których zwroty już od dłuższego czasu są uruchomione wyniki dają wiele do myślenia. W tej dziedzinie niektóre działy jak np. zwłaszcza hutnictwo, żelazne metalurgikę, przędzalnictwo, bekonarnie hut nictwo szkłane i inne mogą wykazać się how^em poważnemi wynikami. Dla tych działów bardzo szczegółowe i interesujące materjały opracowane w nr. 9 Przeglądu Gospodarczego przez Z. Miducha doprowadzają do wniosku, iż wartość eksportu korzystającego obecnie ze zwrotu ceł rozwijała się następująco: 926 ' 6 mili. zł mili. zł. 92S 206 milj. zł milj. zł. 930 r (I półr.) 23 mili. zł. W ten sposób przyjmując przypuszczalną wartość dla całego bieżącego roku na ok. 420 milj. zł., mamy nawet w okresie kryzysowym (dwulecie od 929 r.) podwojenie. Zarazem stosunek procentowy wartości towarów korzystających obecnie zc wzrotu ceł do ogólnego wywozu podniósł się, jak następuje: 926 r. 7,2 proc. 927 r. 8,3 proc. 928 r. 8,2 proc. *929 r. 3,2 proc. 930 r. 7,2 proc. Gdybyśmy do wyników p. Miducha doliczyli także wyżej przez nas przytoczone cyfry dla zboża, wynik byłby jeszcze efektowniejszy. W notesiku businessmana. OGÓLNA LICZBA ROBOTNIKÓW w Polsce obliczona jest na ok osób. Na pierwszem miejscu pod względem liczby zatrudnionych robotników figuruje przemysł włókienniczy, który w przedsiębiorstwach zatrudnia I87.6 tys. robotników, na drugicm przemysł górniczy 5,4 tys. robotników, dalej idą: przemysł metalowy 0-,3 tys. robotników, spożywczy 88 tys. robotników, drzewny 66 tys. robotników itd. EKSPORT NIEROGACIZNY DO AUSTRJI, który stanowi duża pozycje w bilansie naszego handlu zagranicznego, został poważnie zagroźony przez wprowadzenie z dn. 5 b. m. przyyjsu koncesyjnego dla sprzedaży bydła i mięsu w Wiedniu. RUCH PORTOWY W GDYNI - pomimo charaktcrynijącego okres jesienny w fortach bałtyckich obniżenia ruchu utrzymał się w październiku na dotychczasowym poziomic. Wzrosło bowiem w październiku 222 statków morskich łącznej pojemności ton netto, wobec 220 statków poi tonu we wrześniu r. b. Opuściło port 200 statków poj W Rozumowanie oparte na przytoczonych cyfrach ma niewątpliwie przeciwko sobie możliwość zarzutu błędu: post hoc, ergo propter hoc". Na rozmiary handlu zagranicznego po obu jego stronach oddziaływa bowiem tyle najprzeróżniejszych momentów, że trudno któremukolwiek z nich z oddziel na przypisać znaczenie rozstrzygające. Że jednak zwroty mają poważny u- dział we wzroście odnośnych pozycji eksportu w to wątpić nie można. Zwroty ceł jeszcze w ubiegłym roku budżetowym wyniosły niespełna 5 proc; nasze przypuszczenia na wstępie wypowiedziane pozwalają sądzić, że w bież. roku wykonawczym cyfra ta podniesie się może nawet do 20 proc. Jest to więc poważna ofiara do skarbu, pamiętać jednak należy że ten wzrost stosunkowy przedewszystkiem wywołany jest spadkiem wpływów celnych, a nie wzmożonym wydatkiem na zwroty. Dlatego wzgląd ten nie powinien rozstrzygnąć o losach systemu popierania eksportu. Dr. A. Z. Upadłości i nadzoru, Ani grosza kredytu bez zaciągnięcia informacji w Biurze łun i Największe w Łodzi Biuro Informacji kredytowych 500 własnych korespondentów w kraju i zagranicą. CEGIELNIANA 5. tci , dawniej Wólczańska 7. l W dniu wczorajszym wpłynęło do sądu podanie, firmy Dubson i Fajnberg" 0 odroczenie wypłat. Litman Dubson i Dawid Fajnberg prowadzą od 923 roku spółkę firmową pod nazwą Dubson i Fajnberg'' w Łodzi przy ui. Piotrkowskiej nr. 7. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wytwarzanie i sprzedaż wyrobów włókienniczych. Obydwaj właściciele firmy Dubson Fajnberg" w branży tej pracują od szeregu.lat i na długo przed wybuchem woj ny światowej każdy z nich był współ właścicielem firmy analogicznej, a mia nowicie: Dubson od roku 902 firmy Serejski i Dubois", zaś Fajnberg od roku 905 firmy Fajnberg i S-ka". Obecnie, ze względu na poniesione straty, wskutek niewypłacalności, niektórych klijentów oraz wielkiej ilości pro testów, jak i ze względu na wzmagający się zastój OTaz wzrastające trudności kre dytowe, firma znalazła się w tak ciężkiej sytuacji finansowej, że normalnemi rzem mianowano sędziego handlowego Jakóba Petlersa, a kuratorem adwokata Szczepana Mazurowskiego, który następ nie został mianowany syndykiem. Bilans, przedłożony przez Jakubowicza, sporządzony na dzień 26 maja 930 r. po stronie aktywów zamykał się sumą złotych, zaś po stronie pasywów złotych. Na zebraniu wierzycieli w dniu 8 października r. b., rzecznik upadłego zaproponował układ na warunkach następujących: upadły spłaci 25 proc. wie rzytelności sprawdzonych, w okresie 25 miesięcy płatne w pięciu TÓwnych ratach w odstępach pięciomiesięcznych, przyczem pierwsza rata będzie płatna w pięć miesięcy po uprawomocnieniu się układu. Przyczem upadły zgodził się, że w razie uchybienia terminu płatności jakiejkolwiek raty, wymagalna stanie się cała suma. Wobec tego, że układ ten został zawarty, sąd na ostatniem swem posiedzeniu układ ten zatwierdził- ** Lajbergpwi Halbergowi, prowadzącemu hurtową i detaliczną sprzedaż konfekcji męskiej pod firmą Ubiorpol" w Łodzi przy ulicy Nowomiejskiej nr. 6, w listopadzie r. ub. udzielono odroczenia wypłat na przeciąg trzech miesięcy. Sędzią komisarzem mianowany był sędzia handlowy Fabrykant, a nadzorcą sądowym adwokat A. Rozenholc. W styczniu r. b. Halberg wniósł do sądu podanie o zarządzenie otwarcia po stępowania układowego, przedstawiając środkami bez dobrodziejstw, wypływają następujące propozyq'e układowe: spła cych z odroczenia wypłat opanować ta wszystkich wierzycieli w wysokości jej nie zdołała. 75 proc. ich należności w czterech ra Jak widać z załączonego bilansu, spo tach a mianowicie; pierwsza rata 20 rządzonego na dzień 5 listopada 930 r., proc. płatna będzie po upływie 5 mie zamykającego się sumą zł., kapitał przedstawia kwotę zł., co zatwierdzającego układ, druga w wyso sięcy od uprawomocnienia się wyroku, stanowi więcej, niż 50 proc. ogólnej sumy bilansowej. Podkreślić należy, iż nie proc. i czwarta w wysokości 5 proc. w kości 5 proc, trzecia w wysokości 20 mai całe aktywa, składają się z kapitału 0d s t e pach sześciomiesięcznych. Sąd w płynnego, 50 proc. którego stanowią sud n i u l g l u t e g o r b z a r z ądził otwarcie rowce, półfabryk?.'? i towary, a zatem p o st ę p 0 wania układowego przedmioty, dające się łatwo zrealizo Obecnie na zebraniu wierzycieli 22 wać, obligo wekslowe wyraża się w sumie.000 zł. żej wymienionych propozycyj układo października r. b. wobec przyjęcia wy W planie sanacji firma przewiduje wych, sąd na ostatniem swem zebraniu spłacenie całkowite 00 proc. wszystkich swoich wierzycieli. układ zatwierdził. Aronowi Jakubowiczowi w maju r. b. * * została ogłoszona upadłość na własne jego żądanie. Chwilę otwarcia oznaczono ną dzień 26 maja 9,30 r. Sędzią komisa- Łódź, listopada tonn, wobec 207 statków poj tonn we wrześniu r. b. Obrót towarowy wykazał w imporcie pewną zniżkę, natomiast w eksporcie zwyżkę. Zmniejszenie importu jest głównie skin kiem ustania dowozu nawozów sztucznych w związku z zakończeniem sezonu rolniczego. ZEBRANIE DYREKTORÓW ORGANIZACY.) CZŁONKOWSKICH LEWIATANA" w zwiąż ku z ostatniemi orzeczeniami N. T. A., z których wynika, że eksport do Gdańska nie korzysta ze zwalniania od podatku przemysłowego oraz z ulgowej -proc. stawki podatku obrotowego przy sprzedaży do dalszego przerobu w przedsiębior w Bielsku i złożyła skargę apelacyjną na wyrok zatwierdzający układ zarzucając stwach przemysłowych gdańskich uznało za najsłuszniejsze rozwiązanie nowelizację ustawy Wilczerowi, że faktycznie wypłacił on 0 państwowym podatku przemysłowym, upoważniającą min. skarbu do obniżenia względnie ności, zaś pozostałym chce spłacić tyl niektórym wierzycielom 60 proc. należ podatku przemysłowego przy wywozie na obszar w. m. Gdańska w zależności od rodzaju ko 20 proc. Na okoliczność powyższą po przeznaczenia tego eksportu. Generalne zwolnienie eksportu od podatku obrotowego i udzie Sąd apelacyjny jednak skargę woły wał się na świadków. apela lenie ulgowej stawki do Gdańska uznano *.& niekorzystne dla interesów gospodarczych Polski. Bernardowi Wilczerowi, prowadzące mu handel gotowemi ubiorami w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej nr. 4 w czerwcu 90(> r. ogłoszono upadłość na własną prośbę. Na zebraniu wierzycieli w dniu 28 marca 929 r. zawarty został układ na następujących warunkach: wszystkie wie rzytelności zostaną spłacone w rozmiarze 20 proc. sumy kapitalnych bez odsetek w ciągu dwuch lat od daty uprawomocnienia się układu, a mianowicie po 5 proc. w ciągu każdego kolejnego półrocza. Układ ten został przyjęty, a następnie przez sąd zatwierdzony. Nie zgodziła się na powyższy układ wierzycielka firma S. Arzt" z siedzibą cyjną firmy.,s. Arzt" pozostawił bez roz Tcznania. WZROST KAPITAŁÓW BANKÓW PAJlSTWOWyO* Bank OotpotJartlwk Krajowego 208 mil. Ił. j 2 mli it. J0Ł_ t'.il.'.iuou!» iijiifc Rolnr lii> mil. tl IW6 M0 lvii W» Giełda pieniężna. Warszawa, 0 listopada. Na dzisiejszem zebraniu giełdy walutowo-dewizowej w Warszawie zaznaczy ła się tendencja niejednolita, przeważnie jednak słabsza. Obrót dewizami odbywał się w rozmiarach normalnych, ale za potrzebowanie było niewielkie. Dolarem gotówkowym obracano po 8.92 ] /o. Notowano dewizy: Amsterdam 359-0, Lon dyn 43.33, Nowy Jork 8-94, kabel na Nowy Jork 8.92,3, Paryż 35.07, Praga 26.45, Zurych 73-0, Wiedeń W obrotach międzybankowych Berlin 22.62, rubel złoty 4.76 /4, rubel srebrny.90, bilon W obrotach prywatnych dolar 8.92% przy minimalnem zapotrzebowaniu. Kurs czerwońca w dalszym gwałtów nym spadku osiągnął poziom 5.5 bez odbiorców. AKCJE: Na rynku akcyjnym tendencja była utrzymana. Szczególnie znacznym popytem cieszyły się akqe Banku Polskiego, któremi obracano do 350 sztuk.'notowano: Bank Polski 6-5Q ; Bank Zachodni 70, Cukier 33, Cegielski 37, Lilpop 23.25, Modrzejów PAPIERY PROCENTOWE; Tenden q'a dla papierów procentowych prywatnych była nieco słabsza, dla państwowych natomiast mocniejsza, zwłaszcza dla pożyczki konwersyjnej, którą poszukiwano. Notowano: 4% pożyczka inwestycyjna O.50 (serjowe), 5% poż. dolarowa 53, 3% pożyczka budowlana 50, 5% poż. konwersyjna 48.50, 5% poż. kolejowa 45, 6% poż. dolarowa 76, % poż. stabilizacyjna , 4-2% L. Z- ziemskie 5-75, 8% L. Z. ziemskie 70, 4%% m. Warszawy , 5% m. Warsza. wy 55.75, 8% m. Warszawy , 5% m. Kalisza 64.25, 8% m. Łodzi Giełda zbożowa. Warszawa, 0 listopada. Na dzisiejszem zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w Warszawie obroty były średnie przy usposobieniu spokojnem. Notowano za 00 kg. parytet wagon Warszawa; żyto , pszenica 26 27, owies jednolity 20Vo 22 x /2i jęczmień na kaszę 9 20, browarny stand. 2-25, mąka luks , 4/ , żytnia 35 36, otręby szale 4V» 5V 2, średnie 2 3, żytnie V2, kuchy lniane 28 28'A rzepakowe 2O-H20y 2. NOTOWANIA BAWEŁNY. Liverpool, 8 listopada. Bawełna amerykańska, zamknięcie: listopad 5.96, grudzień 6.0, styczeń 6.07, luty 6., marzec 6.9. kwiecień maj czerwiec 6.33, lipiec sierpień 6.42, wrzesień 6.45, paź dziemik 6.48, loco Liverpool, 8 listopada. Bawełna egipska, zaniknięcie: listopad 9.. giudzień 8.92, styczeń 8.95, marzec 9.08, maj 9.23, lipiec loco Aleksandria, 8 listopada.. Bawełna egipska, zamknięcie: Sakellaridls: listopad 7.64, styczeń 8.5, marzec 8.70, maj 9.7. lipiec ' Ashmouni: grudzień 2.02, luty 2.35, kwiecień 2.70, czerwiec październik Nowy York, 8 listopada. Bawełna amerykańska, zamknięcie: listopad 0.92, grudzień.4. styczeń.27. loco.5. Kontrakty:, listopad, 0,92. grudzień-.3 styczeń.25, luty.37. marzec.5, kwiecień,62, maj.75. czerwiec.8. lipiec.90, sierpień.96, wrzesień 2.04, październik 2.2.

9 KALOTECHNIK A Gabinet Racjonalne) Kosmetyki S. WITTCZAKÓWNY dyni. kosmetyczki w Lodzi, ul. Piotrkowska 9. lewa oficyna, l-sze piętro. Usuwa wszelkie wady i defekty urody, a mianowicie: kurzajki. brodawki, znamiona, kaszaki. ślady po ospie, wakrv. zamykanie porów specjalnym aparatem, plamy, zmarszczki piegi, czerwoność nosa i rak. Również! wykonuje wszelkiego rodzaje masaże! kosmetyczne. Zapobieganie wypadaniu* włosów, epiiacja włosów elektroliza..' pielęgnowanie włosów. Naświetlanie lampa kwarcową. Vita - lux i Minina. Porady bezpłatne. Przyimuje od 0 r. do i od 2 7 w Upiększanie twarzy, szyi i rąk na bale wieczory. Maqulllaxe" Gabinet kosmetyki leczniczej i toaletowej S. SZWALBE Absolwentka wydz. lekarski Un, Odeskiejjo Zielona Nu 7 tel Usuwanie wszelkich defektów cery Usuwanie bezpowrotne i bez śladów szpecących włosów, Przyimuie 0 2i4-8. Samochód Chrysler. 70 HP. torpedo, w wyśmienit- m stanie DO SPRZEDANIA. Wiadomość w administracji Republiki". r ZAKOPANE X Pensjonat ŚWIT" Heleny Oderbergowej Zamojskiego 8, teł Pokoe komfortowe. Ciepła i zimna woda w pokoiach. Tarasy słoneczne. Kuchnia wykwintna. Ceny h, przylepne Dr. med. REICHER Specjalista chorób skórnych i wenerycznych* Leczenie diatermią. Eleklroterapia Południowa 28 - tel Od 8 rano i od 5 9 wiecz. W niedziele od 9, pp. Dla niezamożnych ceny lecznic. Szkoła Tańca KAROLA TRINKHAUSA. członka I*U. I. C. w Paryżu i Z. N. Ch. i w Polsce I u. Andrzeja 7, tel Wyucza w grupach i oddzielnie pod gwarancją, tańce popularne w stylu an sielskim i ostatnie nowości jak Midway ' -Rhythm, Moochi, Broadway i Vira. Lekcje praktyczne tylko dla uczni. DR. MED. P. MARKO MZO DA Ch^r skórne i weneryczne KOSMETYKA LEKARSKA przeprowadziła się na ul ZAWADZKA 4, tel , przyjmuje od 9 i od 8 wiecz. ^publiki i 930 Z Str. 9 MONTBLAMC prosi o;c""u ' o s? ^ nowego Z k IIw «i/mljn3i niwfao Kaclf ca Indywidualna slota stalólka, nadająca NACISKACZA nowy Naciskać* Honlblanc posiada Jedno nacllnlecje - M napełniony. Automatyczna kontrola napełniania. J li Stołek do napełniania I obsadka - Jedna całość Bez odkręcania poszczególnych cząstek. Bez szczeliny w obsadce. Elegancka barmonllnoić i / HnJI. Ir A Przewody dobrowadzające powietrze I atrament biegną osobno. Kleksy I plamy wykluczone. kaidego charakteru pisma. Afajlcpszy czarny barwy. materjoł. się, <loj/ Ir Oryginalne iywe >I O X T It L V X C -!łl E I S T E lt S T V C li 4SIO z bezterminową kartą gwarancyjną, zł zł zł zł k " " M»tbl.nc. XV powyiarcc pfficńnlck w^ktl^.n^m ^" 0. 0?^^ ""Płatni w każdym lcpsiyra składzie pizyburópisraiconycu. w którym znajduje się niniejsze ogło&zenie, Polska Państwowa Loteria Klasowa oznajmia wszystkim graczom, że losy do 22-ej Loterji są już do nabycia u wszystkich kolektorów. Cena całego losu wynosi w każdej klasie zł. 40. ćwiartki zł. 0 Co drugi los wygrywa.' Ciągnienie w klasie I-ej dnia 8 i 20 listopada 930 roku Do akt Nr. 054/930 r. OGŁOSZENIE. Komornik Sadu Powiatowego w Łodzi. JAN RZYMOWSKI, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 8 listopada 930 r. od godz. 0 rano w Łodzi przy ul. A!. Kościuszki Nr. 32. odbędzie sie sprzedaż z prze targu publicznego ruchomości, cych do Maurycego Rauta składających sie z mebli, oszacowanych na sumę Z( Łódź, dnia 30 października 930 r. Komornik: J. RZYMOWSKI. GABINET Fizykalne! przy T-wte Do akt Nr r. INSTYTUT DE BEAUTE OULOSZLNlE. ANNA RYDEL P O R A D N I A Dr. I Komornik Sądu Powiatowego w Ło (Dvplomee de l*univv;rsitete de Paris) wenerologlczna zamieszkały dzi, SAMSŁAW UULKUWSK, zamieszkały \^ Łodzi przy ul. UdańsKiej Godziny przyjęć dla pań i panów Zawadzka. Cegielniana 9. m. 8, telef Lekarzy specjalistów Nr. 6. na zasadzie art. 030 U. P. C. od iq s ogłasza, że w d. 20 listopada«930 r. od Czvnna od S rano do 9 wieczór. Pielęgnacja skóry i włosów. Specjalne masaże twarzy i ciała. Masaże godz. 0 rano w Łodzi przy ul. Zawadzkiej Nr. 36, odbędzie się sprze W niedziele i święta od 9 2 pp. Od 2 i 2 3 przyimuie lelcarz-kcbict należą odtłuszczające. Usuwanie zmarszczek, daż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Nuchima Lejba ł>zc /Wenerycznych, moczopłciowycn Rentgena Leczenie chorób : brodawek, piegów, wągrów I innych defektów cery- Usuwanie włosów welewa i składających się z mebli, t skórnycri. PlOTRKf, 7SKA elektrolizą. Elektroterapja (Arsonwal pianina i radlo-odblornika 4-lampow*- badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper galvanorodyzac a). Kwarc Solui. Helloterapla. Farbowanie \onsultacje z neurologiem i urologiem włosów. Terapii UIU-UCEKI KU ui. Cegielniana Ne 53. Czynny od g, 0-2 i od 4-6 po poł Kwarcówka zł. Diatermia 3 zł. Solulca 2 z*. 50 gr. Kąpiel elektr. 2 zl. 50 gr. Do akt Nr. 2579/930 r. OGŁOSZENIE. Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi. JAN RZYMOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 030 U. P. C ogłasza, że w dniu 8 listopada 930 r. od godz. 0 rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 79, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Leo i Cccylji Przytyćkich i składających bię z kasy pancer nej i mebli, oszacowanych na sumę Zl Łódź, dnia 27 października 930 r. Komornik: J. RZYMOWSKI. go, oszacowanych na sumę Zł Łódź, dnia di października 930 r. Komornik: S. DULKOWSKI. UŻYWAJ ZNANY i NIEZAWODNY JfiODEKOD KASZLU DUSZNOŚCI /; / i CHRYPKI, &łs&łfta9.kowaliki' wamiawa Dr. Sołowieiczyk. Specjalista chorób skórnych I wenerycznych PiotrKowsKa 99 teł przyjm, od 2 6 po poł. i od 8 9 wiecz W niedziele i święta od 9 po poł. DR. MED. li CHOROBY KOBIECE AKUSZERH powróciła, GDAŃSKA 44, tel od 6 Specjalne maski upiększające na bale i wieczorki Do akt Nr r, OGŁOSZENIE. Korrcrnik ^adu Powiatowego w Łodzi. STANISŁAW DULKOWSKI. zamieszkały w Łodzi przy ul. Gdańskie! Nr. 6, na zasadzie art. 030 U. P. C. ogłasza, że w d. 20 listopada 930 r. od godz. 0 rano w. Łodzi przy ul. Aleja -go Maja Nr. 5. odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Borucha Herszberga* i składających się z mebli i maszyny do szycia firmv Singer"', oszacu wanych na sume Zł Łódź. dnia 4 listopada 930 r. Komorniki S. DULKOWSKI. Dr. med. Gabinet światło-leczniczy Kosmetyka lekarska Oddzielna ooczekalni a dla kobiet. Porada 3 złote LECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW l GABINET DENTYSTYCZNY PRZY GÓRNYM RYNKU PiotrKowsKa 294, tel j(przv przystanku trimw. pabianickich) Czynna od 0-ej rano do 7-el wiecz w niedziele święta do 2-ej po poł Wszystkie specjalności I dentystyka. Kąpiele Świetlne, lampa kwarcowa, elekt ryzacla. Roentgen, szczepienia, analizy (moczu. kalu. krwi, plwocm wydzielin ud) Operacie, opatrunku Wizyty na miasto. Porada 4 złote Porada dentystyczna oraz wenerologlczna dla chorób skórnych l wene i rvcznvcb Porada 3 złote Pierwszorzędna sita handlowa mttd. S. Kantor specjalista chorób wenerycznych, skór Dyjsli włosów i moczopłr»lowvch. Leczenie lampa kwarcowa I promieniami 44. RÓG EWANGE LICKIEJ. Wejście Ewangelicka 2. Telefon Przyimuie od $ 2 i od 5 w. Dla pan oddzielna poczekalnia. Piotrkowska 8, Wscho dnia 4, Południowa w całości lub 7 4 cząś<: do sprzedania. Cena przystępna. Reflektanci prostem są zgłosić się Południowa 20, m. 34. Czystość" Piotrkowska 44. telefon przyimuje cvklinowanie. drutowanie, froterowanie oraz sprzątanie biur. pokoi. Czyszczenie szyb. Dr. med. Niewfażshl nccjnlista etio H. Lubicz -ób s^órnyc-i specjalista chorób skórnych,we długoletni prokurent bankowy, buchalitcr organizator, korespondent polsko- i moczoplciowych Specialista chorób wenerycznych tel nervcznvch I moczonłctowych I WZNOWIŁ PRZYJĘCIA niemiecko-rosyjski, posiadający stosunki bankowe i handlowe, jaknajlepszc nycb i moczopłcio- skórnych, wenerycz ul. Andrze;a 5 Tel ulicy Ceflielntanisi Bp. W świadectwa i" referencje, poszukuje odpowiedniego stanowiska, cw. rejonowe i od 3 9, w niedrie wych.?rzyimuie od 8 telefon 4*32 Przyim. od 8-0 i 5-8 Pmrim.re od i* , w go przcdstuwicrclstwa na ricmiach Rzeczypospolitej Polskiej Oferty sub E- Oddzislna pocz-e- Oddzielna poczekal :e i święta od 9 Elektroterapja. njffdzltlf i śwlełt od 9- Pla Pań oddcic OU poczekalnia nergiczny" do,dm..rcpubl : ki'\ katnia du oan nia dla pań. Dr. med. U. Różaner Dzielna Ns 9

10 7f>ublłk Str. 0 :io.xi 930: ;Nr 309 Specjalny ocet Wąpsirzegać sl^ podroblań **xmmammmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmm\ D y r e k c f a T o w a r z y s t w a K r e d y t o w e g o m. Ł o d z i podaje do powszechnej wiadomości, źe niżej wyszczególnione nieruchomości w Łodzi położone, obciążone nożyczkami Towarzystwa, za niezapłacone raty wraz z zaległościami, wystawione zostały na spr:.jdaż przez publjcr " iacje odbywać się mające o godz. -ej z rana w Kancelarii Wydziału Hipotecznego m. Łodzi, przy ul. Pomorskiej Nr. 2 przed wyznaczonymi rejentami. Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w księgach hipotecznych odpowiednich nieruchomości oraz w biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi i tamże przeglądane być mogą. W razie gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był świątecziivm. sprzedaż odbędzie się dnia następnego.. C R o Sr o x. przy ulicy Vadium Nr. ] hipotc nieruc Licytacja przy ulicy Vadium rozpoernie Prrcd notariuszem Dnia MC od sumy 5Na Żeromskiego 39.84C J. Andrzejewskim 29/ c Drewnowskiej S. Baranowskim 29/ i j 270 aa Lipowej / S. Bułharowskim»ł 5. Jarzebskim 29/ > Gdańskiej 270 xa mooo : MieK żarskiego " W. Jeżewskim 288 ad 30/ ros. Gdańskiej L. Kahlem Pomorskiej A. Kamawalskim 30/ tf 534 Piotrkowskiei S. Koniem 30'I»* ros. bdturosza J.Krzemieniewskiu: 30/ lt 568 a Sienkiewicza B. Lisowskim 3'H ł * 602/3/4 Piotrkowskiei J. Ładu Piotrkowskie* K. Rossmaneir 3/ 680 Piotrkowskiej S. Świdersk.m 3/H 9 76 Piotrkowskiej 44.5b A. Smo'ińskim 3/ «780 b Al. Kościuszki S. Sziiiiutcn 4/ A/3 b/3 c 6-2.) Sierpni.i Ej Trojanowskim 4/ ff Zakątnej L H.Wai deski m Kilińskiego J. Andrzejewskim 4 M 94 g WysoV«3S S. B ira^cwskirn Now. Zarzcwskiei K.ImieiMiskin 5. i* 088 K Winili'V& S. J i zebskim 5/ 9 lj75a Głów noj *40 t W. Jeżewskim S'U 99 Głównej "i m '8.850 L. Kahlem 5/, i 296 Nawrot i Sienk. 4^ A. Karnawalskim 5/ tf t Licytacje powyższe o tvle dokonywane będą. o ile poszukiwane należno śa do chwili ostatecznego przybicia w dniu licytacji zapłacone nie bedą. Łódź, dn. 8 października 930 r. Dzieła Sztuki. Kupują, sprzedaję, szacują, ustalam autentyczność f konserwują S. Watfcrtbera Piotrkowska 82 tal UWAGA: prawa oficyna 4 wejście. I piętro. Porcelanę przyjmuje do reperaci ;. zarówno wy roby z marmuru, kryształu i kości słoniowej. SZKOŁA UTYCZtl* Spraw Wewnętrznych A. RYDEL Cegielnia 3 a 9 T tel Zapisy codzienn'el Do odstąpienia w Warszawie drzewka ^^ŁÓDŻ. GŁOWNA 50 rr c. o w e w dobroci gwarantowanej sadzić to ftnf na : Iepsza lokata gotówki. Nabywać je można w najstarszej firmie Leon Kołaczkowski senior. Pnetzaliiaia 86 i Kompletnie TKALNA urządzona mechaniczna, składająca się z30 warsztatów ang. szerokich i wąskich wraz z wszystkiemi pomocniczemi maszynami i utensyliami w centrum miasta od zaraz do wydzierżawienia lub do sprzedania. Zgł. pod L. M." do niniejszego pisma. 3 ZOSTAŁA OTWARTA EECZMCA chorób oczu se atałeml łóżkami D-ra Donchina i Piotrkowska 90. tel w okolicach Placu Napoleona CZTERY POKOJE ZKUCHNIĄ Przyjmuje się chorych wymagających dużą z wszclkicmi nowoczesnemi wygodtmi.lub przebywania w lecznicy (operacie do odnajęcia 3 pokoje e kuchnią z wszelktemi etc), a także chorych przychodzących. Godziny przyjęć od 9 Czujny PIES wygodami na pierwszem piętrze. Zgłoszenia do,.republiki'' pod lit.,-a.b.c. i od 4 7'/, poszukiwany 00". Włsd. a/m Fabryka Juljusza 37.. Dr.. ^ med,; LOKAL J SOMMER akuszerja ichorobykobiece UL HoSleronła handlowy w najlepszym punkcie miasta, 9 mtr. frontu, 2 wystawy z telefon f)a BYKA LH/ Chor. skórne. dró urządzeniem lub bez. natychmiast do od Pomorska 7, ryczne i kobiece. moczowych, wene stąpienia. tel Przyjm. od 9 do 2 Godz. przyjęć od Łaskawe oferty sub Okazicielowi i od 5 do 9 w 3 5 po pot W niedziele i święta od 0-2. kwitu liii' 4 do administracji Republiki*'. Rozpowszechniajcie.' " Dr. med. Oddzielna poczekał RADIO nia dla pań. lampa S.NBumarh kwarcowa. Choroby skórne Dr. 'Laboratorium Chtm.rmrrtk weneryczne, leczenie diatermią, dja- pamiętajcie, że jest to jedynie tanre Uli źródło kształcenia sic, rozrywki i przy jemnoścł. Mając go w domu jesteś" termokoagulacją o- stale w kontakcie ze światem kultury. raz lampą kwarcową Choroby skórni Rzetelną obsługą pozyskaliśmy setki klijeutów. Wstąp do nas usłyszeć MONIUSZKI 5 i weneryczne. teł BEZPŁATNIE koncert na naszych aparatach. POLSKIE RADJO Krzyżanowski, Andrzeja 4, Gustawa Keilicha f Dziś i dni następnych! Rewelacyjnyprzebójtegorocznejprodukcji polskiej reżyseri Leonarda Buczkowskiego Gwiaździsta eskadra Przepiękna pleśń poświęcenia I miłości śród śmiertelnych zapasów m najeźdźcą od wschodu Roległówneodtwarzają Baska Orwld, Sana Krv*fa r Janusz Haln i Jerzy Kobusz* Wspaniała ilustracia muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyr. Leona Kantora Początek seansów o godz. 4-ej po pot, w soboty i niedziele o godz. 2-ej w pot Ceny miejsc popularne, na I seans od zt, n A *7C : 7t w sobory i niedziele od godz, 2-ei do 3*e) K U ' S l ŁX * BILANS BRUTTO D o m u B a n k o w e g o BRACIA TAUB w Ł o d z i na dzień października 930 r. (od r.) Kasa KSTAN i sumy CZYNNY do dyspozycji rr Waluty zagraniczne* 6.Ó97.89 Banki Krajowe zagraniczne Weksle zdyskontowane m protestowane M Rachunki bieżące Ruchomości»i Pożyczki terminowe Sumy Przechodnie 9f Różne rachunki M Koszty handlowe ** Zl Depozyty ł Inkaso Dywany Kupujcie na dogodnych warunkach bezpośrednio w firmie ALI-BEY (z Konstantynopola) ul. Zawadzka 0, I p. m. 4 Telefon Tamże potrzebny a*ent Ho sprzedaży Przyjmuje od.30 do 2.30 pp. i od 5- w riedziclę od 0 do po poł. Nawrot 7 telcł Przyjmuje od 0 2 i od o-7 Zl STAN BIERNY Kapltafy, wfasne: tł zakładowy Zl Wkłady Rachunki bieżące Zobowiązania inkasowe Redyskonto weksli Bankikrajowe zagraniczne Procenty prowizje Różnice kursowe Zł Różni za depozyty Różni za Inkaso ^ Zł Nadzorcy sądowi nad firmą S. Leder i M. Heyman ' w Łodzi przy ul. Kątnej Nr. 2/4 na mocy art 40 I 44 Rozp. Prez. Rzplitej z dnia 23 grudnia 927 r. (Dzlen. Ust. 3/28, poz. 20) podają do wiadomości, że został wyznaczony dodatkowy termin dla ustalenia listy wierzycieli w dn. 8 listopada r. b. o godz. 0 przedpot w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Wydział Handlowy, pokój 5. W powyższym ostatecznym terminie wierzyciele firmy S. Leder i M. Heyman'* winni zgło slć swe pretensje wraz z tytułami, celem spradzenia wierzytelności i wciągnięcia na listę wierzycieli Lista sprawdzonych wierzycieli będzie wyłożona w kancelarii Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 29 listopada 930 r. i od tej daty osobom zainteresowanym przysługuje prawo skargi w terminie siedmiodniowym do Sędziego Komisarza. Nadzorcy sądowi: Edmund /Moszkowskl, adwokat 4 Pinkus Gerszowski. Poważna instytucja poszukuje korespondenta władającegojęzykumifrancuskim i angielskim. Oferty z podaniem referencji do administracji Lintfwisfa" 2 ( i B B m Gabinet liwwasfwfoi Lecznicza! I fizykalne! ferapji im. D r a m e d Cecylii F a H s z a M e! gimnastyka lecznicza, oddechowa, masaż, diatermia, kwarc, kąpiele Awietlne. sollux. faradvzacja i galwanizbcia 0 Piotrkowska 0, IsB.!2lO"V6 eioe»eee»»»t>»e»>etttttłttt A ^ _\C*s\JŚiś t^ci klw.v.-ivu - 9ta'^ -

11 Mr 309 ino kosmetyczne D-ia Marii LNlmiini Ceglelnlana 6, front I p. INFORMACJE I ZAPISY CODZIENNIE WIECZ OD 0 8 I _ / mm O G Ł O S Z E N I E. Syndycy Tymczasowi masy upadłości Treszczański, Oligsman i Sp.' k Sp. Akc na mocy art. 54 i nast. Kodeksu Handlowego wzywają wierzycieli powyższej upadłości, których należności zostały przyjęte do masy, aby w dniu 20-go listopada 930 r., o godz. i pół w południc stawili sio w kancelarii Wydziału Handlowego Sądu Okresowego w Łodzi, przy Placu Dąbrów sklego Nr. 5. pokój Nr. 5, celem wysłuchania sprawozdania syndyków tymczasowych o stanie upadłości, zawarcia układu, względnie związku wierzycieli i wyboru kandydatów na syndyka ostatecznego. Łódź, dnia 0 listopada 930 r. Dr. med* Powrócił. <pecia'ifta chorób I ornych, wenerycz ycta i moczoplcio wycn otruou/<ka70 róg Traugutta) tel zyjmuie od 8.30 i,30 rano, od pp.. od ) 8.30 w., w niewiele i święta od ' Oddzielna czckalnia dla nań Syndycy tymczasowi Adw. Zygmunt Lcwartowlcz Maurycy Trauman Jonas Rożen* * Duże Komfortowe mieszkanie drugie oiętro. front do sprzedan a na własność w koope ratywie, okol! ca He lenowa. tel Kupno sprzedaż \DIO Pogotowie, wł. Nachumow iimirska 20, tel wszelkie zleiia do 9 w. oraz w śwlcta. Budowa, cwanie, wypożyczanie, baierje, cli* la torv. części. Dr. med. :io.xi HELLER chor. skórne I weneryczne NAWROT 2 Tel przyfm. do 0 rano i od 4-8 dlu pan sp*c. od 4-5 w niedz. od 2 pp dla niezamożnych, ceny lecznic. i Fi potrzebni natychmiast Zgłaszać SIĘ Kino LUNA Łódź. POK0.I frontowy umeblowany (wygody) wynajmę niedrogo solidnej oso«bie. Gdańska Nr. 67. m.. Posady Rozmaite REMIZA duża murowana do wynajęcia Ccgielniana 7 SMACZNE obiady domowe na maśle, Gdańska 3a, m. 9. [ ZGUBIONO rewolwer systemu Mau«ser Nr cąl 6.35 mim. Łaskawy znalazca zechce oddać 6-go Sierpni 2 u p. Janiaka za wynagrodzeniem, gdyż takowy jest dla mnie pamiątką. t _3 ARTYSTA malarz Radwańska 7, L. Jankowski, specjalność portrety*, olejne, pastelowe i t. p. z natury i fotografii. 6. Zagubione dokum. CHCESZ otrzymać posadę? Musisz i rostwo Kutnowskie. 3 ukończyć kursy fachowe, korespondencyjne im. profesora Sekułowlcza, Warszawa. Żurawia 42. Kursy wyuczają 'BOCIAN Toncheń. Przejazd 40. zgubił kwit kaucyjny Elektrowni na Jił._ 26. listownie: buchalterji. rachunkowości kupieckiej, korespondencji handlowej, stenografii, nauki handlu, prawa, kaligrafii, pisania na maszynach, towaroznawstwa, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, pisowni, gramatyki polskiej, oraz ekonomii. Po ukończeniu świadectwa. Żądajcie prospektów. 30 DAMY PRACE posiadaczowi biura 'ub lokalu na biuro w okolicy Bałuckiego Rynku, Placu Reymonta, ulicy jrokicińskiej przv Przcdzalnianej, l\t lonym Rynku, Wodnym Rynku i w centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej Oferty do adm. pod,.p. Z. G.*'. OSOBA inteligentna z dobrej rodziny poszukuje posady gospodyni z dobreml kilkuletnłemi poleceniami do dworu, chętniej na plebanie lub w D.łOAPARATY i części, detektory miejscu do zamożnego domu. Znam go tiplet od 25 zł.radiola". Piotrków spodarstwo wiejskie i miejskie, je«i 88 tel Najtaniej bo w pu- ĄJem,wdowca.pracowita i sumienno, go IRZU tuję' dobrze* ii i ipiacznle, również dobre pieczywo; Łasicowe zgłoszenia do l*ie meble do' saloniku i cabltietttut-ane w dobrym stanie. Zgłoszenia administracji; Piotrkowską 49, dla '.Stanisławy*. SPRZEDANIA 2 używane prasy ł iowe do listów, Narutowicza 35, 5. azłdam nową szafkę dentystycz drewnianą, obejrzeć od uiska 45, front l piętro. Lokale POLEWSKI Władysław zagubił dwa weksle 500 zł. płatny.4. 3 r. wy stawca A. Kempickl, żyrant J. Hans, 700 zł. płatny r. wystawca A. Kempicki, żyrant J. Hans, weksle ni nlejsze unieważniam, Pabianice, Bu»ij5. i A CZESŁAW Pokój, Wólczańska 48,, zgubił dowód osobisty, wyd. przez Sta i inne, suknie trikotlnowe i T. p. przy muje do reperacji. ul. 6-go Slerenla 76. Ul piętro Tanio, bo w prywatnem miesektniu. LOKAL w nowocześnie budowanym domu biurowym, w centrum miasta, nadający słę na biuro handlowe lub dla stowarzyszeń* i t, p. zaraz do; wynajęcia. Zgłoszenia do ad ruin sub:,,m slid". 2pok^e KRAWCOWA poszukuje pracy w pry walnych domach, albo w szwalni. Szy. ie suknie i bielizno. Skromne warunki.',, tletfwko umeblowane SLUŻAA dobra do wszystkiego może się Oferty^.KrawcowaT, zgłosić ze świadectwami Wólczańska 4. m. 5 godz. 0 2 i 3 5. MŁODA sympatyczna panienka z prowincji, będąc' w krytycznem położęilu, zajmę się wychowaniem dziecka v lepszym domu przytem umtę szyć. Oferty pod..sumienna' 4. \M LOKAL frontowy, duże okno WYKWALIFIKOWANA niańka poszukuje zajęcia. stawowe, centrum, telefon, maszynę /.ącą; poszukuję spólnika (czkę) do skich. Wiznera 2 u Sobczyn- H ioźenia jakiegokolwiek Interesu lub POSZUKU.JĘ inteligentnych panów i urą, Dzwonić tel , pań do sprzedaży budowlanych pożyczek )KÓ.I umeblowany zaraz do odda na spłaty miesięczne od zaraz. a, Kilińskiego 46. III Piętro, front, Ceglana. Bałucki Rynek. H,, róg Narutowicza, li OSZUKIWANY jest pokój umeblouiy dla solidnego pana. Zgłoszenia adm. pod..kawalerka*. IY świeżo remontowany umeblo ny pokój (telefon) przy inteligentnej rodzinie w czystym domu do od eda. Gdańska 67. front, 4 piętro. KÓI umeblowany do wynajęci intualnie dla małżeństwa, Gdań- 3 a. m. 9. O. Sienkiewicza 52, m, 4. «HOLEM }J * tw, k ZARAZ do WYNAJĘCIA :Slr. O O R A D J A TYLKO LAMPY TELEFUNKEN W bogatym wyborze lamp Telefunken zawsze dla każdego odbiornika można znaleść lampę najlepiej spełzając* swe zadanie. TELEFUNKEN NAJSTARSZE DOŚWIADCZENIE NAJNOWSZA KONSTRUKCJA, Pokazu i S N R Z E D A T Hf INSSI nowości na sezon 930/3 roku llfr JFGhIŁ TELEFUNKEN RADIO AUDION Łódź, Traugutta [\m\fiml LB A.I;I) Tel fjb Bi s? s f Ę^Ę? TT Polscy bokserzy zaproszeni do Berlina. Niedzielne spotkania ligowe odwołane. W związku z przypadającym jubi- Jak już donosiliśmy, wszystkie me- POTRZEBNA wykwalifikowana sprze- leuszem 0-!ecia Niemieckiego Zwiąż- czc ligowe wyznaczone kalenaarzydawczyni do branży galanteryjnej Ba- ku Bokserskiego, urządzony zostanie kiem na.niedzielę, dnia 6 listopada zo- rhmaier. Nowom eiska 9. Tel > w grudniu w Berlinie w ramach zawo-j stały przez Zarząd Ligi odwołane ze STUDENTKA Uniwersytetu War- LJÓW jubileuszowych wielki miedzynar. rawskiego przyjmie kilkugodzinną T L I R NIPI hnwrcld? IIH7INFPM?ia<?t*>nniakondvcie, Pomoc w nauce. Dzwonie turniej DOKSCTSKI Z udziałem następują względu na przypadające; na ten dziert wybory do sejmu. Z krajowych imprez sportowych wymienić jedynie należy dwa spotkania o wejście do Ligi między zespołami AKS. Lcgja i 82 p. p. Lechja n cych państw: Francji, Szwecji, Danii, ZDOLNA biuralistka poszukuie za,belgji. Węgier, Czechosłowacji i Polski S3& kromnem Wn?le wynagrodzeniem b ffle m ni Snasady S blu K ^Jako ^ reprezentanci l ^ 5 ^ polscy ^ "poznańscy brani są liszkanie 2-pokojowe z kuchnią siada pierwszorzędne referencie Ofer- Woyniakowskl Górny..jodami, słoneczne, zaraz do wynaa. ul. Listopada 7, m. od, TV V CNH."5 M*' TOI Jeszcze o należeniu i? I Nauka i wychowanie Dookoła rozgrywek uczniów do klubów sportowych * SIERPNIA 7, m. 4 front pokój Na rjiątkowem posiedzeniu Zarządu,ancko umeblowany, trontowy, sto I klubów fabrycznych o puhar Zw. Związków postanowiono zainicjo ^ny odnajmę. Obejrzeć od nexoressu". wać pewną modyfikację w sprawie za -dniu. _ H.UDZItLAM lekcji elektrotechniki, ma- Ubiegłej niedzieli odbyły się dalsze kazu ministerialnego należenia młodzieży szkół średnich do klubów sporto. ""Itematyki, niemieckiego. Piotrkowska dwa spotkania piłkarskie klubów fabry OKOJE pojedynczo lub razemjl03. m. 37. :itualnie z używalnością kuchni.jmademoiselle Marie enseigne an- cznych wych, W tym celu zwołana zostanie nie Ikie wygody od zaraz do odda-glals, francais, allemand. Traugutta o puhar Expressu" bawem konferencja przy udziale przedstawicieli Min. Oświaty, PUWF., CIWF Narutowicza 49, m. 23 od 9 2 po Nr. 2, I fr. i nagrodę Rady Klubów Fabrycznych. JiłŁ LlSTENOGRAFJI listownie, szybko, jak- W pierwszem spotkaniu C-klasowy zespół Kruscheendera pokonał B-klasową.\O.I na kilka godzin tygodniowo/najdokładniej wyuczamy gwarancja i Związków Sportowych. ' rępulacy poszukiwany. Oferty pod Instytut Stenograficzny Warszawa, ikój * do Republiki' drużynę Zjednoczone 3:2, zaś drużyna 4. UjKrucza 26. Znającym stenogratje polecamy miesięcznik Stenograf (steno- IKP. uzyskała walcower z powodu nie Argentyńscy piłkarze KÓJ przy izr. rodzinie do wynate- T Nowo - Cegielniana 7, I wejście, gramy tłumaczenia). stawienia się do gry Gentlemani!. Warto zaznaczyć, że jest to trzecie z kolei w Europie. va oficyna. III PIĘTRO, m. 30. ANGIELSKI, francuski, niszpańskl, esperanto. Uczy, koresponduje, tłuma Argentyński mistrz piłkarski klub KÓ.I umeblowany przy inteligentnej zwycięstwo ambitnej drużyny Kruscheendera. na tournee do Europy i odwiedzi Hisz- Jzinle do wynajęcia, Narutowicza czy poliglotte G. Parzenczewski, Lamos przybywa w niedługim czasie Wschodnia 64, m. 8. U im. 6. LI ANGIELSKIEGO, francuskiego, niemieckiego udziela rutynista. Ceny Po niedzielnych spotkaniach tabela panję, Francję, Belgję, Włochy, Austrję, > WYNAJĘCIA 2 pokoje z kuchnią,/clkiemi wygodami, Al. -go Maii nie uległa większym zmianom. Na pierwszem miejscu nadal znajduje się Wi skie rozpoczynają starania, by wespół z Węgry i Czechoslawację. Kluby krakow przystępne, Piotrkowska 85, prawa \ telef oficyna, I wejicie, II piętro drzwi na "JRO i pokój umeblowane, wejście ewo. dzewska Manufaktura, dalej kroczą: innemi drużynami polskiemi sprowadzić Izielne, razem lub pojedynczo od MATEMATYK i fizyk z wyźszem wykształceniem poszukuje lekcji. Ceny Poznański i Geyer. Gentleman, Kruscheender, Zjednoczone, argentyńczyków również i do Polski. m. Piotrkowska 62. front. II p. m. 8i WEBLOWANE pokoje, bez mebli Najbliższa niedziela przyniesie dalsze dwa spotkania klubów fabrycznych urowe, z klatki schodowej dla mai- ;ństw z uż. kuchni i osób pojedyj? zych poleca biuro Polruch'\ AL Kos a mianowicie Zjednoczone Geyer i 'luszki 27. Tel IKP. Kruscheender. XPRESS WIECZORNY"! przystępne, tel godz. 3 5, KOMPLET dla dzieci przed i popołudniowy S. Janowskiej i N. Ranglewlcz. Zapisy 2 i 4 fi. Aleja -go Maja 3. m. 2. o O O UJ Vi S N o o O ^ * ER.W N I-I O N ~ a o "7 "Z o "-d oo o CD RJ «I I-, O ^ S5 O CC :: in w H <.-I O H Vi CO ^ s TU. N TO 2 0 N *^ CU

12 Hi 309 Wielki ewenement, który zadziwił cały świat. Najcudowniejsze pieśni. Najnowsze i największe przeboje muzyczne! 90 znanych gwiazd Wielki chór mieszany I zespół taneczny złożony z BB 50 doborowych tancerek mm Ponadto biorą udział w tej pięknej rewji: Janet Gaynor, Charles Farrel Wfcfor Mc. Łatslen, Edmund ILowe, Warner B<sxter, Sharon Lynitt, Mariorle Wfoite, 3ach Smilh i inni wybitni arfyici i artystki Początek o g. 4 pp., w sob. i niedz. o g. 2-ej Passepartout i bilety ulgowe nieważne do odwołania. KINO-TEATR.Przedwiośnie Żeromskiego 74, ród Kopernika. DZIŚ PREMJERA. Wielki podwójny program. l-szy OBRAZ. Wielki dramat erotyczny, fascynująca opowieść o nierwykłej przygodzie na pustyni^-pod tytuiem: NOCE W PUSTYNIACH" Coś, czego jeszcze nie było! Egzotyzm! Szał! Pożądanie! A w rolach głównych artyści tej miary jak: JOHN GIL BERT, Ernest Torrence i Imogena Robertson. 2-GI OBRAZ. Na tle cudownych krajobrazów Francuskiej Riviery rozgrywa się akcja tego porywającego filmu p. t. KOCHANEK JEJ ZMYSŁÓW" Miłość przewrotna i zdradliwa to Jetty Goudal, Miłość namiętna i wierna Marion Davies, Miłość chwiejna i przewrotna Nilsa Asthera. Orkiestra symfoniczna pod kier. p. A. Czudnowskiego. Początek seansów codziennie o godzinie 4 po poł., w niedziele i święta o god*. 2 po poł. Ostatni seans o 0 wiecz. Ceny miejsc: I m..25 gr., II m. 90 Dojazd tramwajami; 5, 6, 8, 9 i 6. kie miejsca po 60 gr. Bilety ulgowe w soboty, niedziele i święta nieważne, gr., III m. 60 gr. Na -szy seans wszyst W niedzielę, dn. 6 listopada o go dżinie r no punktualnie Poranek dla dzieci i młodzieży p. t...szczerozłoty WĄWÓZ". Wejście dla dzieci na wszystkie miejsca po 20 gr., dla dorosłych 50 gr. Następny program: Melodja serc". Z okazji obchodu 40-lecia pracy nauczycielskiej, pragnąc uprzystępnić szerszym kołom publiczności naukę prawidłowego i wykwintnego tańca, organizuję w mojej SZKOLE (Narutowicza 3, p. front) Kursy Jubileuszowe na warunkach dotąd niepraktykowanych, t.. zamiast 25 zł. tylko 0 zl* za kurs* Tańce nowoczesne. Walc. Mazur. Oprócz powyższych, specjalne KURSY BALETOWE, przygotowujące tancerzy t tancerki dla aceny. Zapisy codziennie od godz. 3 4 po pol. i od 7 wiecz. prof. II. Zaborski Zarząd Komitetu Łódzkiego Związku Banków w Polsce ma zaszczyt podać do wiadomości, że w dn. Itefonatfa r.il. banki czynne będą fylko do godz* 2-ei w poh lekarz - tatytó Lokale PiotrKowsKa5 tel Godziny przyjęć od 7 wieczór. REDAKCJA I ADMIRACJĄ. PIOTRKÓW, i,.-qwil]bv R C D J, K C L, ^ - ^ S S ^ S T ^ j Prenumerata II. Republihi" OgtoszeniS: ZWYCZAJNE: W TEKŚCIE: ELEGANCKO umcbl. pokój odnajmę solidnej, inteligentnej osobie, I piętro, niekrępuj-ce wejście, wszelkie wygody. Połudn'owa 8. m. 25 między 2 4 lub o 8 wiecz. 3 Tej. Redakcji: SŁONECZNY pokój umeblowany do >vyn?jecia. Ul. Lipowa 25. m. 2. 'OKÓJ z kuchnią fz balkonem słonecz ie) do wynajęcia Ch*-- 'vi 8, I piętro. Dojazd tramw. lub 'c\ Brzezińską Ido Marys/riskięi. SŁONECZNY umeblowany pokój do wy najęc : a, Cegielniana 7, m. 2. POKÓJ do odstąpienia z wygodami. Sienkiewicza 67. m. 24. db 5 wieczór. Tłocznia: J.Sfl-80. mi w Yr'l\ SrkK!.. i. met. row y < na s t r o n l e 0-szpalt) Słuszne reklamacje beda uwzględniane."o" lie u,, - NA STW l ei»t 50?_ V.ZA t: wersz,v»; mi!! imełrowy. (na stronie 4-szpaIt.i belą c ngu tygodnia. m e, r o w y n a S U J n '! e 4-szpait. wniesione bc-ią najpóźniej w c ngu te wszystkimi dodatkami wynosi w Łod<!ZŁ 5.60, NEKROLOGI: do 50 wierszy po 30 gr, wyżej 40 S M wft? "Ar 4»n I 7^" ). d u I" z a n, I a s i e, ogłoszenia, lub f ta odnoszenie do domu 40 gr.. z przesyłka pocz i zagraniczne"o M,ub. po tekście 00 nroe.0 zl. drnłh jfy^az ^ Ł^^S/Sr^S"^ ogłoszenia tej snmcl crescl co SS pierwsze - tową w kraju zl. 6,50 zagranica zl. 0. Express" & m e S e Atej. d Aa mte.minowy l n -druk s nsnutsea t r a At cm l N ą «łmrła nie N odpowiada» 0-...ylki. i r\ które T.i i..*.. Zasadniczo nie zmieniają "...z... treset - I. Republika'' wraz z odnoszeniem 8.60 złotych. 0 groszy najn n efsze zł 20 oslolni, Tń^ArTr^T^- Z } l ~ p o s z u k p r a c y i roszy _najninieisze zr..20. Ogłoszenia adwokatów ryczaitcm 2o zł.kou.o.mv. - u. oó.l^. oroszenia, zapiaty nie upoważniła lub powtórzenia do żądania ogłoszenia. zwrot. _ _. ł\\j.i»u_». IV. w. uj.iio. /.,ti>i.ii.\ iuuu, OGŁOSZENIA. Wydawca: Wydawnictwo..Republika", sp. z o r. odp. Redaktor odpow. Wacław Smólski. W druk. Republiki", sp.'z ojrr pdp. w Łodzi. Piotrkowska $ fó4

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2715 UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

W uroczystości udział wezmą:

W uroczystości udział wezmą: SCENARIUSZ uroczystego apelu przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.00 1 W uroczystości udział

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny 1 1 Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.:

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.: Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ZPOW-903-6/09 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Informacje przewodniczącego Dolnosaksońskiej Landowej Komisji Wyborczej. Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych)

Informacje przewodniczącego Dolnosaksońskiej Landowej Komisji Wyborczej. Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych) Informacje przewodniczącego Dolnosaksońskiej Landowej Komisji Wyborczej Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych) Zarys dolnosaksońskiego systemu wyborów komunalnych (samorządowych)

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wpisu na listę wyborców, reguł głosowania oraz znaczenia głosu każdego wyborcy. Czy wiesz, że... Wybory do

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta

Kalendarium dziejów miasta Grudziądza. 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta Kalendarium dziejów miasta Grudziądza 11. kwietnia 1065 prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Grudziądzu, datę tę przyjmuje się za metrykę miasta 1207 objęcie ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem przez Konrada

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej,,ordynacją, określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

- o ustanowieniu Krzyża "Solidarności".

- o ustanowieniu Krzyża Solidarności. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 4086 Warszawa, 24 maja 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 15 listopada 2013 r. na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie braku udzielenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 19 października 2010 WAŻNE OGŁOSZENIA WYBORCZE o rejestrze wyborców miasta Częstochowy Częstochowa, 6 października 2010 r. W Urzędzie Miasta Częstochowy jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. 1. Członkiem Rady może zostać każda osoba:

ORDYNACJA WYBORCZA. 1. Członkiem Rady może zostać każda osoba: Załącznik Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rędziny. ORDYNACJA WYBORCZA 1. 1. Członkiem Rady może zostać każda osoba: 1) uczęszczająca do VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum działającej na terenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

30 lat Stanu Wojennego - Pamiętamy

30 lat Stanu Wojennego - Pamiętamy 30 lat Stanu Wojennego - Pamiętamy 2011-12-14 12:52, Jolanta Jagiełło Wóz bojowy, koksowniki, patrol ZOMO, Ludowe Wojsko Polskie oraz Milicja pojawiły się wczoraj na ulicach Skarżyska-Kamiennej. To w ramach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego -5.12.1867 na świat przychodzi w Zułowie (Wileńszczyzna ) Józef Klemens Piłsudski. - Był jednym z dwunastu dzieci Józefa

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Zgodnie z art. 3 dekretu z 6 VIII 1926 r. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych państwa do obrony

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA REGULAMIN WYBORÓW DO WŁADZ ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. KASPROWICZA W JELCZU - LASKOWICACH

ORDYNACJA WYBORCZA REGULAMIN WYBORÓW DO WŁADZ ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. KASPROWICZA W JELCZU - LASKOWICACH ORDYNACJA WYBORCZA REGULAMIN WYBORÓW DO WŁADZ ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. KASPROWICZA W JELCZU - LASKOWICACH Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa.

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. załącznik nr 1 do Uchwały Nr /../10 Rady Gminy Niwiska z dnia. grudnia 2010r. Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory sołtysa są powszechne. 2 Czynne prawo wyborcze ma każdy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE

SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE SAMORZĄDOWE PRAWO WYBORCZE Kazimierz Czaplicki Bogusław Dauter Andrzej Kisielewicz Ferdynand Rymarz 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Ustawa z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KRASNYMSTAWIE

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KRASNYMSTAWIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129281,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-krasnymstawie.html Wygenerowano: Piątek, 19 sierpnia 2016, 07:22 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 336/2016. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 336/2016. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r. ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 336/2016 za okres od 26.11.2016 r. od godz. 7.00 do 27.11.2016 r. do godz. 7.00 niedziela, dnia 27.11.2016 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Piaseczno (powiat piaseczyński)

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 110 DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Brygady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

90 lat kobiet w Policji

90 lat kobiet w Policji Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13539,90-lat-kobiet-w-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 05:49 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 90 lat kobiet w Policji

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 184 DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału

Bardziej szczegółowo

Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz

Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz Historia Muzeum mieści się w dawnej fabryce Samuela Abbego u zbiegu ulic Sowińskiego i Zgierskiej. W okresie okupacji niemieckiej znajdowało

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 rokiem chopinowskim

Rok 2010 rokiem chopinowskim Fryderyk Chopin Rok 2010 rokiem chopinowskim Rozpoczęły się oficjalne obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina. Jego wkład w rozwój światowej

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo