4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami"

Transkrypt

1 4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami Wersja nauczyciel

2 Wstęp 1. Pozyskiwanie Środków Finansowych 2. Prognozy Finansowe 3. Najczęstsze czynniki sukcesu i upadku przedsięwzięć 3. Strategie dla Wzrostu Obrotów Finansowych Podsumowanie rozdziału Pytania sprawdzające Odpowiedzi do pytań sprawdzających Jeśli przedsiębiorczość jest definiowana jako nieustające dążenie do sposobności, a finanse definiuje się jako badanie w zakresie pozyskiwania i alokacji środków pieniężnych oraz ryzyko tworzenia wartości przedsiębiorstwa, to przedsiębiorczość finansowa odnosi się do generowania i zarządzania gotówką i ryzykiem w celu tworzenie wartości w nieustającym dążeniu do wykorzystania okazji. Ujmując to prościej, finanse to zarządzanie. Finanse to sposób myślenia o gotówce, ryzyku i wartości. To pomaga zobaczyć problemy z perspektyw, które koncentrują się na tworzeniu wartości. Patrząc z perspektywy finansowej, niektóre decyzje okazują się być nielogiczne lub niewykonalne, i dlatego powinny być zaniechane. W tym rozdziale skupimy się na ważnym temacie pozyskiwania finansów i zarządzania finansami. Omówione zostaną źródła finansowania z własnych środków, co jest powszechne na początku uruchamiania firmy. Źródła te obejmują przedsiębiorcę i jego/jej osobistych wkład, bootstrapping i pożyczki od rodziny i znajomych. Rozdział odniesie się również do popularnych źródeł zarówno finansowania kapitałowego, jak i finansowania z kredytu, czyli kapitału wysokiego ryzyka, kapitału publicznego, aniołów biznesu, banków i gwarantowanych pożyczek. W rozdziale zostaną omówione również takie pojęcia, jak prognozowanie finansowe oraz tworzenie sprawozdań finansowych. Rozdział zdefiniuje i omówi typowe czynniki sukcesu oraz typowe pułapki. Rozdział zakończy się określeniem strategii pozyskania dofinansowania oraz omówi krótko pojęcie elewator pitch. Cele nauki Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie: Wyjaśnić, dlaczego efektywne przedsięwzięcia muszą w pewnym początkowym okresie zgromadzić środki finansowe Zdefiniować osobiste, kapitałowe i kredytowe źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorców Przedstawić i omówić koncepcje prognoz finansowych i sprawozdań finansowych Zdefiniować kluczowe czynniki sukcesu i typowe problemy związane z planowaniem finansowym Zarysować popularną strategię wykorzystywaną przez przedsiębiorców celem pozyskiwania środków finansowych, tak zwaną elevator pitch

3 1. Pozyskiwanie Środków Finansowych Zanim rozpoczniemy dyskusję na temat pozyskiwania środków finansowych, konieczne jest stwierdzenie, że gotówka jest najważniejszym zasobem finansowym. Większa ilość gotówki jest zawsze lepsza niż mniejsza ilość gotówki, a gotówka w ręku jest lepsza niż gotówka, która dopiero ma się pojawić. Dlatego najlepiej zawsze skupić się na przepływach pieniężnych (tj. na kwocie środków pieniężnych przychodzących i wychodzących w ramach działalności firmy w określonym czasie, niż na rachunku zysków i strat (tj. przychodów, które firma otrzymuje ze sprzedaży produktów minus koszty). Ponadto, należy zwrócić uwagę na dynamikę przepływów pieniężnych (tj. cykle gotówkowe, sezonowość i zawsze należy pamiętać, że dzisiejsze inwestycje to jutrzejsze możliwości rozwoju). "W skrócie, zarządzanie gotówką jest kluczowe, więc nie powinno Ci nigdy zabraknąć gotówki." Jednakże, większość firm, w takim czy innym czasie, będzie musiała pozyskać środki finansowe celem podjęcia działań takich jak rozpoczęcie działalności, uruchomienie produkcji nowego produktu, unowocześnienie sprzętu, rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji itp. Trzema głównymi powodami, dla których większość nowych przedsięwzięć powinna zacząć pozyskiwać środki finansowe już na samym początku działalności to: Wyzwania związane z przepływem pieniężnym: Firma musi płacić pensje swoim pracownikom, a także dokonać zakupu sprzętu i zapasów, jeszcze zanim zacznie osiągać przychody ze sprzedaży; Inwestycje gotówkowe: Małe firmy zwykle na początku swojej działalności nie mają możliwości wynajmu lub zakupu lokali, obiektów i urządzeń budowlanych; Długie cykle rozwoju technologii: Niektóre technologie czy produkty są opracowywane latami, zanim zaczną przynosić zyski. Koszty początkowe związane z rozwojem technologii czy produktu często przekraczają zdolność przedsiębiorstwa do finansowania takich działań z własnych środków.

4 "Istnieje wiele możliwości dostępnych dla przedsiębiorców w celu pozyskania środków finansowych. Trzy podstawowe opcje to (a) finansowanie z własnych środków (b) finansowanie kapitałowe oraz (c) finansowanie z kredytu. " Poniższe podrozdziały omówią te możliwości bardziej szczegółowo. 1.1 Źródła finansowania z prywatnych środków "Trzema głównymi sposobami wykorzystywanymi przez przedsiębiorców do pozyskiwania własnych funduszy to (a) oszczędności (B) przyjaciele i rodzina i (c) tzw. bootstrapping". Oszczędności: generalnie, założyciele firmy wykładają kapitał początkowy, dzięki któremu firma w ogóle powstaje i dzieje się to za pomocą oszczędności, kredytów hipotecznych, kart kredytowych i ubezpieczeń na życie. Przyjaciele i rodzina: Rodzina i przyjaciele są drugim źródłem pozyskiwania funduszy dla wielu nowych przedsięwzięć. Ta forma pozyskiwania wkładu często istnieje w formie pożyczki, inwestycji lub darowizny. Bootstrapping Innym źródłem początkowego wkładu dla nowych przedsięwzięć jest boostrapping. Bootstrapping to wykorzystywanie kreatywności, pomysłowości, wszelkich innych możliwych środków do uzyskania dofinansowania, innego niż pożyczanie pieniędzy lub pozyskanie kapitału z tradycyjnych źródeł.

5 1.2 Źródła finansowania kapitałowego (equity funding) "Źródła finansowania kapitałowego w istocie składają się z (a) venture capital (kapitał wysokiego ryzyka) (b) aniołów biznesu (c) oferty pochodzącej ze środków publicznych i (d) crowdfunding" Venture Capital (Kapitał Ryzyka) Venture capital, często nazywany również kapitałem ryzyka, odnosi się do pieniędzy przekazanych przez inwestorów firmom dopiero rozpoczynającym działalność oraz małym firmom o prawdopodobnym, ale długoterminowym potencjałe wzrostu. Ta metoda jest wykorzystywana przez inwestorów do finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw w zamian za udział w zysku lub udziały w firmie. Jest to bardzo ważne źródło finansowania dla nowych firm, które nie mają dostępu do rynków kapitałowych. W przeciwieństwie do bankiera, który szuka gwarancji, inwestor kapitału ryzyka staje się aktywnym partnerem w firmie i dzieli ryzyko prowadzonej działalności. Kapitał ryzyka wiąże się z wysokim ryzykiem dla inwestora, ale również ma potencjał do wygenerowania ponadprzeciętnych zysków. Anioły Biznesu Anioł biznesu to osoba, która lokuje w aktywa firm o innowacyjnym potencjale. Typowy anioł biznesu będzie to były szef firmy lub pracownik kadry wyższego szczebla, który jest w stanie zainwestować od 5000 euro do euro rocznie lub też przedsiębiorca, który sprzedał firmę i którzy może zainwestować kwotę pomiędzy euro nawet do euro. Anioł Biznesu udostępnia również swoje umiejętności, doświadczenie, wykonawców i sieć kontaktów, jak również i swój czas. Pierwsza oferta publiczna Pierwszą ofertę publiczną (IPO) składa spółka, celem sprzedaży udziałów publicznie. Jest to transakcja finansowa przeprowadzana przez firmę maklerską i różne osoby, takie jak bankierzy, audytorzy i prawnicy, co umożliwia pojawienie się oferty spółki na giełdzie. IPO są wykorzystywane w celu pozyskania nowych funduszy, obniżenia kosztów kapitału lub w celu zgromadzenia środków pieniężnych od dotychczasowych akcjonariuszy. Uczestnictwo w IPO może być złożoną kwestią, więc wymaga to bardzo dobrej znajomości samego procesu, jak i procedur.

6 Crowdfunding Crowdfunding jest to zbieranie niewielkich ilości kapitału przez dużą liczbą osób, aby sfinansować dane przedsięwzięcie. Zamiast zgromadzenia funduszy z jednego źródła, platformy crowdfunding umożliwiają przedsiębiorcom zebrać środki na inwestycję od dużej grupy mniejszych inwestorów. Inwestowanie można rozpocząć nawet od kwoty 10 euro. Crowdfunding wykorzystuje łatwy dostęp do rozległych sieci kontaktów z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami za pomocą mediów społecznych, takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn, aby zaprezentować nowe przedsięwzięcie i przyciągnąć inwestorów. Crowdfunding ma potencjał w zwiększeniu przedsiębiorczości poprzez powiększanie puli inwestorów, których środki finansowe wychodzą poza tradycyjny krąg właścicieli, krewnych i inwestorów kapitału ryzyka. Popularne platformy crowdfunding to na przykład (strona międzynarodowa) i (Holandia). 1.3 Źródła finansowania z kredytu (debt finance) Środki z kredytów mogą być pozyskiwane z banków komercyjnych i z pożyczek gwarantowanych. Banki komercyjne Bank komercyjny to bank, który przyjmuje depozyty, udziela pożyczek biznesowych i oferuje inne podobne usługi. Historycznie, banki komercyjne nie były nigdy postrzegane jako użyteczne źródła finansowania start-up'ów gdyż niechętnie podejmują ryzyko, a dofinansowywanie nowych przedsięwzięć jest ryzykowne. Ponadto, udzielanie pożyczek małym firmom nie jest tak opłacalne, jak kredyty dla dużych przedsiębiorstw. W wielu przypadkach ustalenie ryzyka przedsiębiorcy jest dla banku zbyt czasochłonne i w efekcie taka działalność jest to po prostu im się nie opłaca. Pożyczki gwarantowane Gwarantowane pożyczki są to pożyczki oferowane przez instytucje rządowe. Instytucje zobowiązują się do spłaty pożyczki w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie jej spłacić.

7 2. Prognozy Finansowe Planowanie przyszłości jest niezwykle ważne dla nowego przedsięwzięcia. Cokolwiek firma chce osiągnąć, jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia, jeśli jej menedżerowie nie mają jasnej wizji tego, jak ich firma będzie wyglądać w przyszłości. Kluczową kwestią jest więc prognozowanie finansowe. "Ujmując najprościej, prognozowanie finansowe to szacunki lub prognozy przyszłych przychodów i kosztów." Prognozowane sprawozdania finansowe pokazują prawdopodobne wyniki finansowe konkretnego działania. Mogą być wykorzystywane do alokacji zasobów w sposób bardziej wydajny i skuteczny. Sprawozdanie finansowe (lub sprawozdania finansowe) są to formalne zapisy finansowej działalności biznesowej. Zapisy te pokazują obraz finansowej kondycji przedsięwzięcia zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Prognozy powinny zawierać kluczowe wskaźniki finansowe, jak i porównania w stosunku do konkurentów i / lub średniej w branży. Prognozy finansowe powinny odpowiadać na następujące pytania: W jaki sposób finansowo będzie funkcjonowała firma? Jakie będą zasoby pieniężne firmy? Jaka będzie sytuacja finansowa firmy?

8 Istnieją trzy podstawowe sprawozdania finansowe, a mianowicie: Przewidywany rachunek zysków i strat Często odnosi się to do rachunku zysków. Pokazuje, jak firma funkcjonuje w zakresie sprzedaży, kosztów i rentowności. Zwykle jest to rachunek robiony w okresie rozliczeniowym na okres jednego roku, ale często jest przygotowywanydla poszczególnych miesięcy, aby wyniki mogły być regularnie monitorowane, a wszelkie działania naprawcze mogły być podejmowane na bieżąco. Przewidywany bilans Bilans lub "sprawozdanie z sytuacji finansowej" jest podsumowaniem wartości wszystkich aktywów, zobowiązań i udziału kapitału własnego w strukturze własności firmy. Bilans pokazuje kondycję finansową spółki na dany dzień. Z trzech podstawowych sprawozdań finansowych, jest to jedyne sprawozdanie, które odnosi się do jednego punktu w czasie, a nie całego określonego okresu. Bilans firmy składa się z: aktywów, zobowiązań i udziału kapitału własnego. Różnica między aktywami i zobowiązaniami jest określana jako aktywa netto firmy. Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne są zdefiniowane przez wpływy gotówkowe (gotówka, którą otrzymujesz), a wydatki gotówkowe (gotówka, którą wydajesz). Jest to bardzo ważne dla większości kredytodawców, ponieważ wskazuje, czy masz wystarczająco dużo gotówki, aby zapłacić dostawcom, sprzedawcom i innych wierzycielom na czas. Zebrane razem, powyższe sprawozdania i zestawienia powinny zapewnić jasny obraz obecnej i przyszłej sytuacji oraz wyników finansowych firmy.

9 3. Najczęstsze czynniki sukcesu i upadku przedsięwzięć Prognozy finansowe powinny być zgodne z ogólną przyjętą strategią przedsiębiorstwa. Proces robienia takich zestawień i wyliczeń pomoże wykazać, czy strategia firmy jest wykonalna finansowo. Powinny również wskazywać niezbędną kwotę dofinansowania zewnętrznego, potrzebną do wsparcia realizacji strategii przedsięwzięcia. Prognozy finansowe powinny być robione na okres pięciu lat. Na początku, przez pierwsze dwa lata z podziałem na poszczególne miesięce, następnie kwartalnie na kolejne trzy lat. Powinno się w nich unikać zawierania ogólnych wniosków, jak i historycznych danych finansowych. Wszystkie prognozy finansowe powinny zawierać listę najistotniejszych założeń finansowych. Powinny również uwzględniać wszystkie zobowiązania finansowe związane z dostarczeniem produktu lub usługi na rynek. Może to obejmować koszty zatrudnienia nowych pracowników, wynajmu dodatkowejpowierzchni, zakupu materiałów pomocniczych i usług oraz wzrost zapasów oraz należności. Odchylenia od historycznych trendów powinny być wyraźnie zaznaczone i wreszcie, wszystkie wnioski i założenia powinny być podparte aktualnymi danych. Dobrą metodą jest, aby ustalić, jakie dane posiadamy, a także jasno określić, jakich danych nam brakuje. Chociaż większość przedsiębiorców będzie próbowała stworzyć pełne prognozy finansowe i plany finansowe, wiele błędów i tak zostanie popełnionych. Analiza literatury tematycznej, jak i najlepszych praktyk pokazuje, że często popełniane błędy to: Zbyt wiele uwagi poświęca się liczbom, a za mało informacjom naprawdę ważnym. Często liczby nie stoją za strategią firmy lub kluczowymi czynnikami sukcesu bądź porażki przedsięwzięcia. Niewielu przedsiębiorców potrafi poprawnie przewidzieć, jak dużo kapitału i czasu będzie wymagane do osiągnięcia zamierzonych celów. Wiele prognoz finansowych jest nazbyt optymistycznych.

10 4. Strategie dla Wzrostu Obrotów Finansowych Nauczyłeś się, że gromadzenie środków finansowych może przybierać różne formy, a więc ważne jest, aby przejrzeć wszystkie opcje przed wyborem jednej, z której będziesz korzystać. Decyzja, która opcja jest bardziej odpowiednia, będzie zależała od charakteru działalności, poziomu dojrzałości, poziom rentowności, struktury finansowej przedsiębiorstwa, a także aspiracji właścicielamenedżera. Młode start-up'y rozpoczynają działalność zwykle poprzez dostęp do funduszy w postaci kapitału ryzyka, w celu rozwoju i wzrostu. Kluczową strategią wykorzystywaną przez przedsiębiorców w celu pozyskania funduszy od inwestorów wysokiego ryzyka jest strategia nazywana elevator pitch. "Elevator pitch jest bardzo krótkim przeglądem produktu, usługi, technologii lub projektu i korzyści z nim związanych." Nazwa ta odzwierciedla fakt, że przedsiębiorca może przdstawić elevator pitch w krótkim odcinku czasu równym podróży windą (ang. elewator) tj. w czasie między trzydzieści sekund a dwoma minutami.termin ten jest używany w kontekście przedsiębiorcy prezentującego pomysł inwestorowi kapitału ryzyka, aby otrzymać od niego dofinansowanie. Inwestorzy często oceniają jakość pomysłu na podstawie jakości elevator pitch, i pytają przedsiębiorców o elevator pitch, aby szybko wychwycić złe pomysły. W rzeczywistości, inwestor zazwyczaj poświęci przedsiębiorcy więcej niż trzydzieści sekund na prezentację swojego pomysłu - tak naprawdę mogą wydłużyć ten czas do dziesięciu minut. Jeśli będziesz miał szczęście na spędzenie dziesięciu minut z inwestorem kapitału ryzyka, powinieneś rozważyć następujące kluczowe punkty swojego elevator pitch :

11 1 Zdefiniuj problem i dokładnie określ, kogo on dotyczy. Używaj wykresów, zdjęć lub, nawet lepiej, opisz scenariusz problemu lub przypadek, w którym ten problem się pojawia. Przedstaw 2 3 Zdefiniuj rozwiązanie. Jest to przegląd oferty produktów lub usług, które rozwiążą problem. Używaj zdjęć, zrzutów z ekranu, krótko opisz listę cech i korzyści. Pamiętaj, aby mieć jasność, co do stanu rozwoju produktu. Profil firmy. Bądź konkretny. Na przykład: Określ rok powstania Wskaż liczbę pracowników (pełny wymiar i niepełny wymiar czasu pracy) Określ datę powstania produktu Zdefiniuj liczbę osób testujących produkt, jak i liczbę klientów Wspomnij o ważnych partnerach strategicznych Wymień otrzymane certyfikaty Zdefiniuj liczbę patentów oraz ich zakres Wspomnij o informacjach bądź artykułach w prasie lub nagrodach. wielkość rynku. Zdefiniuj potencjalną grupę docelową, podziel ją na różne segmenty i wyjaśnij, jak planujesz dotrzeć do tych segmentów. Jeśli musisz użyć danych pochodzących z innych źródeł, zacytuj je. Zaprezentuj strategię sprzedaży. Określ, jak produkt będzie sprzedawany. Jeśli będziesz prowadził sprzedaż bezpośrednią, to ustal (a) ilu sprzedawców potrzebujesz? (b) ile czasu zajmuje podpisanie umowy? ( c) kto podejmuje decyzje? Jeśli korzystasz z jakiś dodatkowych mozliwości, zdefiniuj (a) Kim są partnerzy? (b) ilu partnerów potrzebujesz? ( c) Jaki jest podział terenu? Opisz model pokazujący dochody. Model powinien zawierać zyski, jak i ponoszone koszty. Jeśli jesteś częścią sieci mającej doczynienia z pośrednikami lub hurtowniami, każdy element łańcucha będzie wymagał udziału przychodów. Graficzne przedstawienie, jak to jest alokowane, może dać inwestorom podstawę do zrozumienia rentowności biznesu.

12 Określ 7 Zaprezentuj konkurencję. Upewnij się, aby przedstawić wszystkich konkurentów. Mogą to być konkurenci bezpośredni lub pośredni. Innymi słowy, powinieneś określić i podsumować wszystkie istniejące alternatywy (inne technologie lub typy produktów), które są oferowane na rynku. swój zespół zarządzający. Opisz wszystkich członków zespołu (menedżerów) oraz ich funkcję w przedsięwzięciu. Również, powinieneś przedstawić doradców oraz zakresy, w których doradzają. P Zaprezentuj pięcioletnią prognozę finansową i jej założenia. Bądź konkretny. Powinieneś wymienić: W 2020, euro? ze sprzedaży W 2020, liczba klientów W 2020 liczba udziałów na rynku:?% W 2020,...?% z nowej sprzedaży,..?% ze sprzedaży powracającej Jasno zdefiniować, na jakim rynku działasz Określić inne liczby niekoniecznie związane z rozwojem i ekspansją produktów. Zdefiniuj potrzeby finansowe. Znowu, bądź konkretny, i opieraj się na następujących danych: Stan obecny finansów:...euro? Od założycieli,...euro? Od zewnętrznych inwestorów,...euro? granty Przepływ pieniężny:...milion euro? Oczekiwane, (zysk milion euro?) Wykorzystanie funduszy: Koniec v 2.0 prototyp, wejście na rynek...?, złożone wnioski patentowe przyszłe wpływy: seria B. milionów euro? Na początku 2020 rok strategie wyjścia: nabycie (lista potencjalnych kupców)

13 Pamiętaj, Twoja prezentacja musi być zwięzła. Powinieneś ją zmieścić w czasie dziesięciu minut maksymalnie. Prezentacja powinna być łatwa do zrozumienia, więc nie poświęcaj zbyt dużo czasu na opis technologii. Należy również pamiętać, że inwestorzy są wrażliwi na przesadę. Wiedzą, że 700 klientów nie jest równe 680 użytkowników i 20 płacących klientów, więc nie zawyżaj liczb. Twoja przemowa musi być zachęcająca - inwestorzy chcą zarabiać pieniądze, więc należy sprzedać wartość swojego pomysłu. Ponadto, należy pamiętać, że inwestorzy chcą liczb i pamiętaj także, że twoje dane muszą się zgadzać. Wreszcie, należy pamiętać, że inwestorzy szukają następujących atrybutów w technologii lub przedsięwzięciu: wyjątkowy zespół posiadający doświadczenie dopasowanie pomiędzy inwestorem a firmą unikalna propozycja wartości, w przeciwieństwie do innej "ja też" produktu znacząc zwrot inwestycji realistyczna ocena ryzyka szczegółowe i realistyczne plany finansowe strategie wyjścia w ciągu 4 do 7 lat

14 Podsumowanie rozdziału Young start-up companies need access to finance, normally in the form of venture capital, in order to Młode firmy *(start-up'y) rozpoczynające działalność potrzebują dostępu do środków finansowych, zazwyczaj w formie kapitału ryzyka, w celu rozwoju i wzrostu. Trzy główne powody, dla których większość nowych firm musi zacząć gromadzić środki finansowe od początku swojej działalności: wyzwania dotyczące przepływów pieniężnych potrzeba inwestowania środków pieniężnych w raczkującą firmę długie cykle rozwoju technologii Rozdział ten omówił, jak nowe firmy mierząc się z szeregiem potencjalnych opcji, może skutecznie pozyskać środki finansowe na wczesnych etapach działalności, zwłaszcza, jeśli firma jest mała lub nie ma jeszcze opracowanego rynkowego produktu. Nauczyłeś się, że prognozowanie finansowe jest kluczowym elementem zarządzania finansami w biznesie. Prognozy finansowe to szacunki lub plany przyszłych przychodów i kosztów. Rozdział zawierał krótkie wprowadzenie do trzech podstawowych typów sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat bilans rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow) Opcje finansowania start-up to: (a) prywatne finansowanie, (b) finansowanie kapitałowe oraz (c) finansowanie z kredytu. Trzy główne sposoby, w jaki przedsiębiorcy pozyskują prywatne fundusze to (a) oszczędności (B) przyjaciele i rodzina i (c) bootstrapping. Źródła finansowania kapitałowego w istocie składają się z: (a) venture capital (b) aniołów biznesu oraz (c) pierwszej oferty publicznej. W rozdziale zostały również opisane kluczowe czynniki sukcesu oraz typowe problemy związane z planowaniem finansowym. Ponadto, w rodziale wyjaśniono pokrótce, jak przygotować elevator pitch. Elevator pitch jest to bardzo krótki opis produktu, usługi, technologii lub projektu i korzyści z nim związanych. Pytania sprawdzające 1. Dlaczego większość przedsiębiorców musi pozyskiwać środki finansowe? 2. Określ źródła finansowania ze środków prywatnych i kredytów dostępnych dla przedsiębiorców. 3. Co to jest bootstrapping? Podaj jakieś przykłady, jak przedsiębiorcy korzystają z boostrapping celem pozyskania funduszy lub obniżenia kosztów. Twoim zdaniem, jak ważna jest sztuka bootstrapping'u dla efektywnego przedsiębiorstwa?

15 Odpowiedzi do pytań sprawdzających 1. Nowe przedsięwzięcia mają często problem z zapewnieniem przepływów pieniężnych, a więc muszą pożyczać pieniądze. Młody start-up będzie również potrzebować pieniędzy, aby inwestować wpomieszczenia, obiekty, urządzenia i mateirały, a więc będą musiał pozyskać środki finansowe. Ponadto, nowe przedsięwzięcia potrzebują środków finansowych w celu sfinansowania długich cykli rozwoju technologii. 2. Przykłady prywatnego finansowania obejmują: (a) przedsiębiorcę wykorzystującego osobiste fundusze, (b) bootstrapping, oraz (c) pożyczki od przyjaciół, głupców i rodziny! Przykłady finansowania z kredytu obejmują: (a) kapitał ryzyka, (b) pierwszą ofertę publiczną, (c), anioły biznesu, (d), banki komercyjne oraz (e) pożyczki gwarantowane. 3. Bootstrapping jest wykorzystaniem kreatywności, pomysłowości, a także wszelkich możliwych sposobów do uzyskania środków finansowych innych niż pożyczanie pieniędzy lub pozyskanie kapitału z tradycyjnych źródeł. Przykłady bootstrapping to to: (a) przy użyciu karty kredytowej, (b) uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego (c) sprzedaży ubezpieczeń na życie i innych osobistych oszczędności.

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta Paweł Repeta I. Wstępne założenia: Wszelkie analizy strategiczne, biznes plany czy prognozy wykorzystywane są przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów do określenia wartości

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

3. Analiza rynku. 3. Analiza rynku. Wersja ucznia

3. Analiza rynku. 3. Analiza rynku. Wersja ucznia 3. Analiza rynku Wersja ucznia 1. Zrozumienie Analizy Rynku 2. Segmentacja rynku 3. Analiza otoczenia zewnętrznego 4. Analiza otoczenia wewnętrznego 5. Pozycjonowanie produktu Podsumowanie rozdziału Pytania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. Źródła

Rozdział czwarty. Źródła Rozdział czwarty Źródła fi n a n s ow a n i a 1. Finansowanie nowego biznesu generalne tendencje 2. Taktyka stania na własnych nogach Środki własne Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo