4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami"

Transkrypt

1 4. Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami Wersja nauczyciel

2 Wstęp 1. Pozyskiwanie Środków Finansowych 2. Prognozy Finansowe 3. Najczęstsze czynniki sukcesu i upadku przedsięwzięć 3. Strategie dla Wzrostu Obrotów Finansowych Podsumowanie rozdziału Pytania sprawdzające Odpowiedzi do pytań sprawdzających Jeśli przedsiębiorczość jest definiowana jako nieustające dążenie do sposobności, a finanse definiuje się jako badanie w zakresie pozyskiwania i alokacji środków pieniężnych oraz ryzyko tworzenia wartości przedsiębiorstwa, to przedsiębiorczość finansowa odnosi się do generowania i zarządzania gotówką i ryzykiem w celu tworzenie wartości w nieustającym dążeniu do wykorzystania okazji. Ujmując to prościej, finanse to zarządzanie. Finanse to sposób myślenia o gotówce, ryzyku i wartości. To pomaga zobaczyć problemy z perspektyw, które koncentrują się na tworzeniu wartości. Patrząc z perspektywy finansowej, niektóre decyzje okazują się być nielogiczne lub niewykonalne, i dlatego powinny być zaniechane. W tym rozdziale skupimy się na ważnym temacie pozyskiwania finansów i zarządzania finansami. Omówione zostaną źródła finansowania z własnych środków, co jest powszechne na początku uruchamiania firmy. Źródła te obejmują przedsiębiorcę i jego/jej osobistych wkład, bootstrapping i pożyczki od rodziny i znajomych. Rozdział odniesie się również do popularnych źródeł zarówno finansowania kapitałowego, jak i finansowania z kredytu, czyli kapitału wysokiego ryzyka, kapitału publicznego, aniołów biznesu, banków i gwarantowanych pożyczek. W rozdziale zostaną omówione również takie pojęcia, jak prognozowanie finansowe oraz tworzenie sprawozdań finansowych. Rozdział zdefiniuje i omówi typowe czynniki sukcesu oraz typowe pułapki. Rozdział zakończy się określeniem strategii pozyskania dofinansowania oraz omówi krótko pojęcie elewator pitch. Cele nauki Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie: Wyjaśnić, dlaczego efektywne przedsięwzięcia muszą w pewnym początkowym okresie zgromadzić środki finansowe Zdefiniować osobiste, kapitałowe i kredytowe źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorców Przedstawić i omówić koncepcje prognoz finansowych i sprawozdań finansowych Zdefiniować kluczowe czynniki sukcesu i typowe problemy związane z planowaniem finansowym Zarysować popularną strategię wykorzystywaną przez przedsiębiorców celem pozyskiwania środków finansowych, tak zwaną elevator pitch

3 1. Pozyskiwanie Środków Finansowych Zanim rozpoczniemy dyskusję na temat pozyskiwania środków finansowych, konieczne jest stwierdzenie, że gotówka jest najważniejszym zasobem finansowym. Większa ilość gotówki jest zawsze lepsza niż mniejsza ilość gotówki, a gotówka w ręku jest lepsza niż gotówka, która dopiero ma się pojawić. Dlatego najlepiej zawsze skupić się na przepływach pieniężnych (tj. na kwocie środków pieniężnych przychodzących i wychodzących w ramach działalności firmy w określonym czasie, niż na rachunku zysków i strat (tj. przychodów, które firma otrzymuje ze sprzedaży produktów minus koszty). Ponadto, należy zwrócić uwagę na dynamikę przepływów pieniężnych (tj. cykle gotówkowe, sezonowość i zawsze należy pamiętać, że dzisiejsze inwestycje to jutrzejsze możliwości rozwoju). "W skrócie, zarządzanie gotówką jest kluczowe, więc nie powinno Ci nigdy zabraknąć gotówki." Jednakże, większość firm, w takim czy innym czasie, będzie musiała pozyskać środki finansowe celem podjęcia działań takich jak rozpoczęcie działalności, uruchomienie produkcji nowego produktu, unowocześnienie sprzętu, rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji itp. Trzema głównymi powodami, dla których większość nowych przedsięwzięć powinna zacząć pozyskiwać środki finansowe już na samym początku działalności to: Wyzwania związane z przepływem pieniężnym: Firma musi płacić pensje swoim pracownikom, a także dokonać zakupu sprzętu i zapasów, jeszcze zanim zacznie osiągać przychody ze sprzedaży; Inwestycje gotówkowe: Małe firmy zwykle na początku swojej działalności nie mają możliwości wynajmu lub zakupu lokali, obiektów i urządzeń budowlanych; Długie cykle rozwoju technologii: Niektóre technologie czy produkty są opracowywane latami, zanim zaczną przynosić zyski. Koszty początkowe związane z rozwojem technologii czy produktu często przekraczają zdolność przedsiębiorstwa do finansowania takich działań z własnych środków.

4 "Istnieje wiele możliwości dostępnych dla przedsiębiorców w celu pozyskania środków finansowych. Trzy podstawowe opcje to (a) finansowanie z własnych środków (b) finansowanie kapitałowe oraz (c) finansowanie z kredytu. " Poniższe podrozdziały omówią te możliwości bardziej szczegółowo. 1.1 Źródła finansowania z prywatnych środków "Trzema głównymi sposobami wykorzystywanymi przez przedsiębiorców do pozyskiwania własnych funduszy to (a) oszczędności (B) przyjaciele i rodzina i (c) tzw. bootstrapping". Oszczędności: generalnie, założyciele firmy wykładają kapitał początkowy, dzięki któremu firma w ogóle powstaje i dzieje się to za pomocą oszczędności, kredytów hipotecznych, kart kredytowych i ubezpieczeń na życie. Przyjaciele i rodzina: Rodzina i przyjaciele są drugim źródłem pozyskiwania funduszy dla wielu nowych przedsięwzięć. Ta forma pozyskiwania wkładu często istnieje w formie pożyczki, inwestycji lub darowizny. Bootstrapping Innym źródłem początkowego wkładu dla nowych przedsięwzięć jest boostrapping. Bootstrapping to wykorzystywanie kreatywności, pomysłowości, wszelkich innych możliwych środków do uzyskania dofinansowania, innego niż pożyczanie pieniędzy lub pozyskanie kapitału z tradycyjnych źródeł.

5 1.2 Źródła finansowania kapitałowego (equity funding) "Źródła finansowania kapitałowego w istocie składają się z (a) venture capital (kapitał wysokiego ryzyka) (b) aniołów biznesu (c) oferty pochodzącej ze środków publicznych i (d) crowdfunding" Venture Capital (Kapitał Ryzyka) Venture capital, często nazywany również kapitałem ryzyka, odnosi się do pieniędzy przekazanych przez inwestorów firmom dopiero rozpoczynającym działalność oraz małym firmom o prawdopodobnym, ale długoterminowym potencjałe wzrostu. Ta metoda jest wykorzystywana przez inwestorów do finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw w zamian za udział w zysku lub udziały w firmie. Jest to bardzo ważne źródło finansowania dla nowych firm, które nie mają dostępu do rynków kapitałowych. W przeciwieństwie do bankiera, który szuka gwarancji, inwestor kapitału ryzyka staje się aktywnym partnerem w firmie i dzieli ryzyko prowadzonej działalności. Kapitał ryzyka wiąże się z wysokim ryzykiem dla inwestora, ale również ma potencjał do wygenerowania ponadprzeciętnych zysków. Anioły Biznesu Anioł biznesu to osoba, która lokuje w aktywa firm o innowacyjnym potencjale. Typowy anioł biznesu będzie to były szef firmy lub pracownik kadry wyższego szczebla, który jest w stanie zainwestować od 5000 euro do euro rocznie lub też przedsiębiorca, który sprzedał firmę i którzy może zainwestować kwotę pomiędzy euro nawet do euro. Anioł Biznesu udostępnia również swoje umiejętności, doświadczenie, wykonawców i sieć kontaktów, jak również i swój czas. Pierwsza oferta publiczna Pierwszą ofertę publiczną (IPO) składa spółka, celem sprzedaży udziałów publicznie. Jest to transakcja finansowa przeprowadzana przez firmę maklerską i różne osoby, takie jak bankierzy, audytorzy i prawnicy, co umożliwia pojawienie się oferty spółki na giełdzie. IPO są wykorzystywane w celu pozyskania nowych funduszy, obniżenia kosztów kapitału lub w celu zgromadzenia środków pieniężnych od dotychczasowych akcjonariuszy. Uczestnictwo w IPO może być złożoną kwestią, więc wymaga to bardzo dobrej znajomości samego procesu, jak i procedur.

6 Crowdfunding Crowdfunding jest to zbieranie niewielkich ilości kapitału przez dużą liczbą osób, aby sfinansować dane przedsięwzięcie. Zamiast zgromadzenia funduszy z jednego źródła, platformy crowdfunding umożliwiają przedsiębiorcom zebrać środki na inwestycję od dużej grupy mniejszych inwestorów. Inwestowanie można rozpocząć nawet od kwoty 10 euro. Crowdfunding wykorzystuje łatwy dostęp do rozległych sieci kontaktów z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami za pomocą mediów społecznych, takich jak Facebook, Twitter i LinkedIn, aby zaprezentować nowe przedsięwzięcie i przyciągnąć inwestorów. Crowdfunding ma potencjał w zwiększeniu przedsiębiorczości poprzez powiększanie puli inwestorów, których środki finansowe wychodzą poza tradycyjny krąg właścicieli, krewnych i inwestorów kapitału ryzyka. Popularne platformy crowdfunding to na przykład (strona międzynarodowa) i (Holandia). 1.3 Źródła finansowania z kredytu (debt finance) Środki z kredytów mogą być pozyskiwane z banków komercyjnych i z pożyczek gwarantowanych. Banki komercyjne Bank komercyjny to bank, który przyjmuje depozyty, udziela pożyczek biznesowych i oferuje inne podobne usługi. Historycznie, banki komercyjne nie były nigdy postrzegane jako użyteczne źródła finansowania start-up'ów gdyż niechętnie podejmują ryzyko, a dofinansowywanie nowych przedsięwzięć jest ryzykowne. Ponadto, udzielanie pożyczek małym firmom nie jest tak opłacalne, jak kredyty dla dużych przedsiębiorstw. W wielu przypadkach ustalenie ryzyka przedsiębiorcy jest dla banku zbyt czasochłonne i w efekcie taka działalność jest to po prostu im się nie opłaca. Pożyczki gwarantowane Gwarantowane pożyczki są to pożyczki oferowane przez instytucje rządowe. Instytucje zobowiązują się do spłaty pożyczki w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie jej spłacić.

7 2. Prognozy Finansowe Planowanie przyszłości jest niezwykle ważne dla nowego przedsięwzięcia. Cokolwiek firma chce osiągnąć, jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia, jeśli jej menedżerowie nie mają jasnej wizji tego, jak ich firma będzie wyglądać w przyszłości. Kluczową kwestią jest więc prognozowanie finansowe. "Ujmując najprościej, prognozowanie finansowe to szacunki lub prognozy przyszłych przychodów i kosztów." Prognozowane sprawozdania finansowe pokazują prawdopodobne wyniki finansowe konkretnego działania. Mogą być wykorzystywane do alokacji zasobów w sposób bardziej wydajny i skuteczny. Sprawozdanie finansowe (lub sprawozdania finansowe) są to formalne zapisy finansowej działalności biznesowej. Zapisy te pokazują obraz finansowej kondycji przedsięwzięcia zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Prognozy powinny zawierać kluczowe wskaźniki finansowe, jak i porównania w stosunku do konkurentów i / lub średniej w branży. Prognozy finansowe powinny odpowiadać na następujące pytania: W jaki sposób finansowo będzie funkcjonowała firma? Jakie będą zasoby pieniężne firmy? Jaka będzie sytuacja finansowa firmy?

8 Istnieją trzy podstawowe sprawozdania finansowe, a mianowicie: Przewidywany rachunek zysków i strat Często odnosi się to do rachunku zysków. Pokazuje, jak firma funkcjonuje w zakresie sprzedaży, kosztów i rentowności. Zwykle jest to rachunek robiony w okresie rozliczeniowym na okres jednego roku, ale często jest przygotowywanydla poszczególnych miesięcy, aby wyniki mogły być regularnie monitorowane, a wszelkie działania naprawcze mogły być podejmowane na bieżąco. Przewidywany bilans Bilans lub "sprawozdanie z sytuacji finansowej" jest podsumowaniem wartości wszystkich aktywów, zobowiązań i udziału kapitału własnego w strukturze własności firmy. Bilans pokazuje kondycję finansową spółki na dany dzień. Z trzech podstawowych sprawozdań finansowych, jest to jedyne sprawozdanie, które odnosi się do jednego punktu w czasie, a nie całego określonego okresu. Bilans firmy składa się z: aktywów, zobowiązań i udziału kapitału własnego. Różnica między aktywami i zobowiązaniami jest określana jako aktywa netto firmy. Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne są zdefiniowane przez wpływy gotówkowe (gotówka, którą otrzymujesz), a wydatki gotówkowe (gotówka, którą wydajesz). Jest to bardzo ważne dla większości kredytodawców, ponieważ wskazuje, czy masz wystarczająco dużo gotówki, aby zapłacić dostawcom, sprzedawcom i innych wierzycielom na czas. Zebrane razem, powyższe sprawozdania i zestawienia powinny zapewnić jasny obraz obecnej i przyszłej sytuacji oraz wyników finansowych firmy.

9 3. Najczęstsze czynniki sukcesu i upadku przedsięwzięć Prognozy finansowe powinny być zgodne z ogólną przyjętą strategią przedsiębiorstwa. Proces robienia takich zestawień i wyliczeń pomoże wykazać, czy strategia firmy jest wykonalna finansowo. Powinny również wskazywać niezbędną kwotę dofinansowania zewnętrznego, potrzebną do wsparcia realizacji strategii przedsięwzięcia. Prognozy finansowe powinny być robione na okres pięciu lat. Na początku, przez pierwsze dwa lata z podziałem na poszczególne miesięce, następnie kwartalnie na kolejne trzy lat. Powinno się w nich unikać zawierania ogólnych wniosków, jak i historycznych danych finansowych. Wszystkie prognozy finansowe powinny zawierać listę najistotniejszych założeń finansowych. Powinny również uwzględniać wszystkie zobowiązania finansowe związane z dostarczeniem produktu lub usługi na rynek. Może to obejmować koszty zatrudnienia nowych pracowników, wynajmu dodatkowejpowierzchni, zakupu materiałów pomocniczych i usług oraz wzrost zapasów oraz należności. Odchylenia od historycznych trendów powinny być wyraźnie zaznaczone i wreszcie, wszystkie wnioski i założenia powinny być podparte aktualnymi danych. Dobrą metodą jest, aby ustalić, jakie dane posiadamy, a także jasno określić, jakich danych nam brakuje. Chociaż większość przedsiębiorców będzie próbowała stworzyć pełne prognozy finansowe i plany finansowe, wiele błędów i tak zostanie popełnionych. Analiza literatury tematycznej, jak i najlepszych praktyk pokazuje, że często popełniane błędy to: Zbyt wiele uwagi poświęca się liczbom, a za mało informacjom naprawdę ważnym. Często liczby nie stoją za strategią firmy lub kluczowymi czynnikami sukcesu bądź porażki przedsięwzięcia. Niewielu przedsiębiorców potrafi poprawnie przewidzieć, jak dużo kapitału i czasu będzie wymagane do osiągnięcia zamierzonych celów. Wiele prognoz finansowych jest nazbyt optymistycznych.

10 4. Strategie dla Wzrostu Obrotów Finansowych Nauczyłeś się, że gromadzenie środków finansowych może przybierać różne formy, a więc ważne jest, aby przejrzeć wszystkie opcje przed wyborem jednej, z której będziesz korzystać. Decyzja, która opcja jest bardziej odpowiednia, będzie zależała od charakteru działalności, poziomu dojrzałości, poziom rentowności, struktury finansowej przedsiębiorstwa, a także aspiracji właścicielamenedżera. Młode start-up'y rozpoczynają działalność zwykle poprzez dostęp do funduszy w postaci kapitału ryzyka, w celu rozwoju i wzrostu. Kluczową strategią wykorzystywaną przez przedsiębiorców w celu pozyskania funduszy od inwestorów wysokiego ryzyka jest strategia nazywana elevator pitch. "Elevator pitch jest bardzo krótkim przeglądem produktu, usługi, technologii lub projektu i korzyści z nim związanych." Nazwa ta odzwierciedla fakt, że przedsiębiorca może przdstawić elevator pitch w krótkim odcinku czasu równym podróży windą (ang. elewator) tj. w czasie między trzydzieści sekund a dwoma minutami.termin ten jest używany w kontekście przedsiębiorcy prezentującego pomysł inwestorowi kapitału ryzyka, aby otrzymać od niego dofinansowanie. Inwestorzy często oceniają jakość pomysłu na podstawie jakości elevator pitch, i pytają przedsiębiorców o elevator pitch, aby szybko wychwycić złe pomysły. W rzeczywistości, inwestor zazwyczaj poświęci przedsiębiorcy więcej niż trzydzieści sekund na prezentację swojego pomysłu - tak naprawdę mogą wydłużyć ten czas do dziesięciu minut. Jeśli będziesz miał szczęście na spędzenie dziesięciu minut z inwestorem kapitału ryzyka, powinieneś rozważyć następujące kluczowe punkty swojego elevator pitch :

11 1 Zdefiniuj problem i dokładnie określ, kogo on dotyczy. Używaj wykresów, zdjęć lub, nawet lepiej, opisz scenariusz problemu lub przypadek, w którym ten problem się pojawia. Przedstaw 2 3 Zdefiniuj rozwiązanie. Jest to przegląd oferty produktów lub usług, które rozwiążą problem. Używaj zdjęć, zrzutów z ekranu, krótko opisz listę cech i korzyści. Pamiętaj, aby mieć jasność, co do stanu rozwoju produktu. Profil firmy. Bądź konkretny. Na przykład: Określ rok powstania Wskaż liczbę pracowników (pełny wymiar i niepełny wymiar czasu pracy) Określ datę powstania produktu Zdefiniuj liczbę osób testujących produkt, jak i liczbę klientów Wspomnij o ważnych partnerach strategicznych Wymień otrzymane certyfikaty Zdefiniuj liczbę patentów oraz ich zakres Wspomnij o informacjach bądź artykułach w prasie lub nagrodach. wielkość rynku. Zdefiniuj potencjalną grupę docelową, podziel ją na różne segmenty i wyjaśnij, jak planujesz dotrzeć do tych segmentów. Jeśli musisz użyć danych pochodzących z innych źródeł, zacytuj je. Zaprezentuj strategię sprzedaży. Określ, jak produkt będzie sprzedawany. Jeśli będziesz prowadził sprzedaż bezpośrednią, to ustal (a) ilu sprzedawców potrzebujesz? (b) ile czasu zajmuje podpisanie umowy? ( c) kto podejmuje decyzje? Jeśli korzystasz z jakiś dodatkowych mozliwości, zdefiniuj (a) Kim są partnerzy? (b) ilu partnerów potrzebujesz? ( c) Jaki jest podział terenu? Opisz model pokazujący dochody. Model powinien zawierać zyski, jak i ponoszone koszty. Jeśli jesteś częścią sieci mającej doczynienia z pośrednikami lub hurtowniami, każdy element łańcucha będzie wymagał udziału przychodów. Graficzne przedstawienie, jak to jest alokowane, może dać inwestorom podstawę do zrozumienia rentowności biznesu.

12 Określ 7 Zaprezentuj konkurencję. Upewnij się, aby przedstawić wszystkich konkurentów. Mogą to być konkurenci bezpośredni lub pośredni. Innymi słowy, powinieneś określić i podsumować wszystkie istniejące alternatywy (inne technologie lub typy produktów), które są oferowane na rynku. swój zespół zarządzający. Opisz wszystkich członków zespołu (menedżerów) oraz ich funkcję w przedsięwzięciu. Również, powinieneś przedstawić doradców oraz zakresy, w których doradzają. P Zaprezentuj pięcioletnią prognozę finansową i jej założenia. Bądź konkretny. Powinieneś wymienić: W 2020, euro? ze sprzedaży W 2020, liczba klientów W 2020 liczba udziałów na rynku:?% W 2020,...?% z nowej sprzedaży,..?% ze sprzedaży powracającej Jasno zdefiniować, na jakim rynku działasz Określić inne liczby niekoniecznie związane z rozwojem i ekspansją produktów. Zdefiniuj potrzeby finansowe. Znowu, bądź konkretny, i opieraj się na następujących danych: Stan obecny finansów:...euro? Od założycieli,...euro? Od zewnętrznych inwestorów,...euro? granty Przepływ pieniężny:...milion euro? Oczekiwane, (zysk milion euro?) Wykorzystanie funduszy: Koniec v 2.0 prototyp, wejście na rynek...?, złożone wnioski patentowe przyszłe wpływy: seria B. milionów euro? Na początku 2020 rok strategie wyjścia: nabycie (lista potencjalnych kupców)

13 Pamiętaj, Twoja prezentacja musi być zwięzła. Powinieneś ją zmieścić w czasie dziesięciu minut maksymalnie. Prezentacja powinna być łatwa do zrozumienia, więc nie poświęcaj zbyt dużo czasu na opis technologii. Należy również pamiętać, że inwestorzy są wrażliwi na przesadę. Wiedzą, że 700 klientów nie jest równe 680 użytkowników i 20 płacących klientów, więc nie zawyżaj liczb. Twoja przemowa musi być zachęcająca - inwestorzy chcą zarabiać pieniądze, więc należy sprzedać wartość swojego pomysłu. Ponadto, należy pamiętać, że inwestorzy chcą liczb i pamiętaj także, że twoje dane muszą się zgadzać. Wreszcie, należy pamiętać, że inwestorzy szukają następujących atrybutów w technologii lub przedsięwzięciu: wyjątkowy zespół posiadający doświadczenie dopasowanie pomiędzy inwestorem a firmą unikalna propozycja wartości, w przeciwieństwie do innej "ja też" produktu znacząc zwrot inwestycji realistyczna ocena ryzyka szczegółowe i realistyczne plany finansowe strategie wyjścia w ciągu 4 do 7 lat

14 Podsumowanie rozdziału Young start-up companies need access to finance, normally in the form of venture capital, in order to Młode firmy *(start-up'y) rozpoczynające działalność potrzebują dostępu do środków finansowych, zazwyczaj w formie kapitału ryzyka, w celu rozwoju i wzrostu. Trzy główne powody, dla których większość nowych firm musi zacząć gromadzić środki finansowe od początku swojej działalności: wyzwania dotyczące przepływów pieniężnych potrzeba inwestowania środków pieniężnych w raczkującą firmę długie cykle rozwoju technologii Rozdział ten omówił, jak nowe firmy mierząc się z szeregiem potencjalnych opcji, może skutecznie pozyskać środki finansowe na wczesnych etapach działalności, zwłaszcza, jeśli firma jest mała lub nie ma jeszcze opracowanego rynkowego produktu. Nauczyłeś się, że prognozowanie finansowe jest kluczowym elementem zarządzania finansami w biznesie. Prognozy finansowe to szacunki lub plany przyszłych przychodów i kosztów. Rozdział zawierał krótkie wprowadzenie do trzech podstawowych typów sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat bilans rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow) Opcje finansowania start-up to: (a) prywatne finansowanie, (b) finansowanie kapitałowe oraz (c) finansowanie z kredytu. Trzy główne sposoby, w jaki przedsiębiorcy pozyskują prywatne fundusze to (a) oszczędności (B) przyjaciele i rodzina i (c) bootstrapping. Źródła finansowania kapitałowego w istocie składają się z: (a) venture capital (b) aniołów biznesu oraz (c) pierwszej oferty publicznej. W rozdziale zostały również opisane kluczowe czynniki sukcesu oraz typowe problemy związane z planowaniem finansowym. Ponadto, w rodziale wyjaśniono pokrótce, jak przygotować elevator pitch. Elevator pitch jest to bardzo krótki opis produktu, usługi, technologii lub projektu i korzyści z nim związanych. Pytania sprawdzające 1. Dlaczego większość przedsiębiorców musi pozyskiwać środki finansowe? 2. Określ źródła finansowania ze środków prywatnych i kredytów dostępnych dla przedsiębiorców. 3. Co to jest bootstrapping? Podaj jakieś przykłady, jak przedsiębiorcy korzystają z boostrapping celem pozyskania funduszy lub obniżenia kosztów. Twoim zdaniem, jak ważna jest sztuka bootstrapping'u dla efektywnego przedsiębiorstwa?

15 Odpowiedzi do pytań sprawdzających 1. Nowe przedsięwzięcia mają często problem z zapewnieniem przepływów pieniężnych, a więc muszą pożyczać pieniądze. Młody start-up będzie również potrzebować pieniędzy, aby inwestować wpomieszczenia, obiekty, urządzenia i mateirały, a więc będą musiał pozyskać środki finansowe. Ponadto, nowe przedsięwzięcia potrzebują środków finansowych w celu sfinansowania długich cykli rozwoju technologii. 2. Przykłady prywatnego finansowania obejmują: (a) przedsiębiorcę wykorzystującego osobiste fundusze, (b) bootstrapping, oraz (c) pożyczki od przyjaciół, głupców i rodziny! Przykłady finansowania z kredytu obejmują: (a) kapitał ryzyka, (b) pierwszą ofertę publiczną, (c), anioły biznesu, (d), banki komercyjne oraz (e) pożyczki gwarantowane. 3. Bootstrapping jest wykorzystaniem kreatywności, pomysłowości, a także wszelkich możliwych sposobów do uzyskania środków finansowych innych niż pożyczanie pieniędzy lub pozyskanie kapitału z tradycyjnych źródeł. Przykłady bootstrapping to to: (a) przy użyciu karty kredytowej, (b) uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego (c) sprzedaży ubezpieczeń na życie i innych osobistych oszczędności.

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby.

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby. Zarządzanie finansami. Co mówią liczby. Autor: Angie Mohr Zwięźle i jasno przekazana wiedza, poparta przykładami -- to intratna propozycja dla wiecznie zajętych przedsiębiorców Jak czytać sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Szablon Biznes Planu

Szablon Biznes Planu Szablon Biznes Planu Wprowadzenie [Jest bramą do sukcesu Twojego biznes planu. W tym miejscu zwracasz uwagę na to co chcesz zrobić i dlaczego chcesz to zrobić. Powinno to być napisane tak, aby jasnym był

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji. Poznań, czerwiec 2015 r.

BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji. Poznań, czerwiec 2015 r. BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji Poznań, czerwiec 2015 r. O co chodzi? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju + SpeedUp Venture Capital Group i 9 innych funduszy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE polega na: pozyskiwaniu środków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Warsztaty komputerowe z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, oparte są na praktyce i samodzielnym budowaniu przez uczestników modelu finansowego zawierającego

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Ocena projektów biznesowych. Wrocław, październik 2012 r.

Ocena projektów biznesowych. Wrocław, październik 2012 r. Ocena projektów biznesowych Wrocław, październik 2012 r. Agenda 1. Dlaczego warto współpracować 2. Ryzyko inwestycyjne dla projektów typu start-up 3. Na co inwestor zwraca uwagę 4. Pierwsze spotkanie z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Katowice, 22-23 września 2009 r. Monika Mroczek 1 Cechy PPP Duże zróżnicowanie prawne i strukturalne (np.: zaprojektuj-wybuduj-finansuj-eksploatuj

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1.

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Większość podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zgodnie z jej art. 45 ust. 3 ma obowiązek sporządzenia również

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2012 roku

Raport za I kwartał 2012 roku Raport za I kwartał 2012 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa List Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Pierwszy kwartał 2012 roku był dla Cloud Technologies S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć 4. Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości

C Z Ę Ś Ć 4. Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości C Z Ę Ś Ć 4 Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości Aktywa Pożyteczna lub cenna rzecz będąca własnością osoby fizycznej lub prawnej. Aktywa płynne Aktywa przedsiębiorstwa, które można łatwo zamienić na

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Kim są docelowi użytkownicy koncepcji?

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Kim są docelowi użytkownicy koncepcji? Użytkownik Kim są docelowi użytkownicy koncepcji? Określ 3-5 różnych grup użytkowników twojej koncepcji i opisz osoby w każdej z grup. Przykład poniżej. Profile użytkowników powinny stworzyć żywy obraz

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo