WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Informacji, Badań i Analiz BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM. Raport z III edycji badania ankietowego. TORUŃ, STYCZEŃ 2004

2 SPIS TREŚCI: 1.Wprowadzenie. Uwagi metodologiczne Bezrobotni absolwenci (respondenci) według ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej Bezrobotni absolwenci a absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Bezrobotni absolwenci i absolwenci według zawodów Kontynuacja nauki i kierunek dalszego kształcenia Uzyskanie pracy w opiniach ankietowanych Pomoc urzędu pracy Podsumowanie Summary ANEKS (TABELE): Tabela 1. Bezrobotni absolwenci biorący udział w badaniu według ukończonej szkoły 1 Tabela 2. Bezrobotni absolwenci i absolwenci według szkół ponadgimnazjalnych Tabela 3. Uczący i nieuczący się bezrobotni absolwenci według ukończonej szkoły Tabela 4. Bezrobotni absolwenci a dalsza nauka Tabela 5. Typ ukończonej szkoły przez bezrobotnego absolwenta a podjecie dalszej nauki Tabela 6. Szkoły, w których bezrobotni absolwenci kontynuują naukę Tabela 7. Kierunek dalszego kształcenia a typ szkoły ukończonej przez bezrobotnego absolwenta struktura Tabela 8. Motywy wyboru kierunku kształcenia a typ szkoły ukończonej przez bezrobotnego absolwenta rozkład Tabela 9. Bezrobotni absolwenci według wyuczonego zawodu Tabela 10. Bezrobotni absolwenci uczący i nieuczący się według wyuczonych zawodów Tabela 11. Czynniki, które wpływają na uzyskanie pracy w opiniach a typ ukończonej szkoły struktura Tabela 12. Czynniki, które wpływają na uzyskanie pracy w opiniach a podjecie dalszej nauki struktura Tabela 13. Formy aktywizacji, z których bezrobotny absolwent korzystał lub korzysta a typ ukończonej szkoły struktura Tabela 14. Formy aktywizacji, z których bezrobotny absolwent korzystał lub korzysta a podjecie dalszej nauki struktura Tabela 15. Formy aktywizacji, z której respondent chciałby skorzystać

3 Opracowanie Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim powstało na podstawie analizy danych z III edycji badania ankietowego. Badanie przeprowadzono w miesiącach październik listopad 2003 roku. Próbę badawczą stanowili wszyscy bezrobotni absolwenci (wyłączając szkół wyższych) roku szkolnego 2002/2003. Główny cel to identyfikacja szkół, których absolwenci najczęściej rejestrują się jako bezrobotni. Raport jest jedną z wskazówek do podejmowania działań dotyczących kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Ankieta, która jest głównym źródłem pozyskanych informacji zawiera obok pytań o ukończoną szkołę i wyuczony zawód, pytania o formy aktywizacji oferowane przez urząd pracy, z których respondent korzystał, korzysta lub chciałby skorzystać. Opracowanie składa się głównie z zestawień tabelarycznych przedstawiających dane m.in. według typu szkoły ukończonej przez bezrobotnego absolwenta, wyuczonego zawodu czy dalszego kształcenia. Analizując dane dotyczące konkretnej szkoły należy uwzględniać wszystkie dane z różnych tabel tworzących raport. Opracowanie nie ma charakteru oceny poziomu nauczania a posiada jedynie charakter poznawczy. Tekst raportu znajduje się na stronie internetowej WUP w Toruniu Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła. The publication Unemployed graduates of post-primary schools in kujawskopomorskie voivodship is based on third edition of survey which was conducted in months October and November 2003 year. The sample consisted of all graduates registered in labour offices (except unemployed graduates with university degree) in the school year 2002/2003. The main aim of the syrvey is to identify post-primary schools which graduates mostly become unemployed. The publication is one of clues which can be useful in taking decision about education directions in post-primary schools. Questionaire which is the main source of data contained apart from questions about school and occupation questions about activisation s form. We asked unemployed graduates which of available forms one used, is using or wuold like to use. The publication consist of tabular data presented among other things by kind of school, occupations of unemployed and further education directions. When analyse data about school it s necessary to consider all available data about this school from different tables. The publication hasn t any estimate character of teaching process but has cognitive nature only. The publiucation is available on WUP s page When publishing data please indicate the source.

4 1. WPROWADZENIE. UWAGI METODOLOGICZNE W końcu września 2003 roku absolwenci stanowili 4,0 ogółu (8.079 osób). W trzech pierwszych kwartałach 2003 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się nowych (20,3 ogółu zarejestrowanych nowych ). Pracę podjęło osób, a staż pracy Struktura pod względem poziomu wykształcenia przedstawia się następująco wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiada 31,7; zasadnicze zawodowe 29,6; wyższe 17,6; ogólnokształcące 17,5 i pozostałe (głównie absolwenci szkół specjalnych) 3,5. Dane statystyczne ilustrują jak niepokojący jest problem bezrobocia młodych osób stąd przeprowadzona pogłębiona analiza bezrobocia wśród zarejestrowanych w urzędach pracy. W październiku 2003 roku rozpoczęto III edycję badania szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego (w następstwie wdrożonej reformy szkolnictwa, absolwenci roku szkolnego 2002/2003 to osoby, które uczyły się w starym systemie ). Głównym celem cyklicznego już badania jest zdobycie informacji o poziomie bezrobocia wśród szkół ponadgimnazjalnych oraz zawodach szczególnie nadreprezentowanych na rynku pracy. Uzyskane dane mogą okazać się przydatne przy podejmowaniu działań mających na celu dostosowanie struktury kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. W miesiącach październik listopad 2003 roku przeprowadzono badanie ankietowe roku szkolnego 2002/2003. Z założenia próbę badawczą tworzyli wszyscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) będący w rejestrach urzędów pracy według stanu na koniec sierpnia 2003 roku. Zakładano, że w badaniu ankietowym będą również uczestniczyli bezrobotni absolwenci korzystający w momencie przeprowadzania ankietyzacji z dostępnych form aktywizacji. Główne źródło informacji to ankieta wypełniona przez bezrobotnego absolwenta. Uległy zmianie pytania dwa z nich dotyczyły pomocy jaką oferuje urząd pracy, a z której bezrobotny korzysta, korzystał lub chciałby skorzystać. Kolejne pytanie - motywu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz opinii o możliwościach znalezienia zatrudnienia. 1

5 Wzorem poprzednich edycji, dane z ankiet uzyskane bezpośrednio od uzupełniają informacje o absolwentach według ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół wyższych) oraz wyuczonego zawodu, pozyskane ze starostw powiatowych lub bezpośrednio ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu danego powiatu. Takie informacje pozwalają przede wszystkim na porównanie liczby z ogólną liczbą na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i wyuczonego zawodu. Analiza danych polega przede wszystkim na odpowiednich zestawieniach tabelarycznych. Jedna z tabel przedstawia według ukończonej szkoły, a strukturę tabeli wyznaczyła liczba danej szkoły biorących udział w badaniu. Inna to zestawienie liczby z liczbą ogółem danej szkoły zestawienie prezentuje procentowy udział w liczbie ogółem. Przy tego typu analizie trzeba wziąć pod uwagę, kilka istotnych dla interpretacji aspektów. Przede wszystkim nie wszyscy bezrobotni absolwenci wyrazili zgodę na udział w badaniu tak więc liczba danej szkoły odpowiada liczbie którzy wypełnili ankietę. Stąd udział procentowy w absolwentach ogółem danej szkoły może nie obrazować w pełni skali bezrobocia wśród szkoły. Istotny jest również fakt, że nie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych pozyskaliśmy informacje o absolwentach. Dodatkowo zdarzało się, że liczba ogółem danej szkoły różniła się od sumy tejże szkoły według wyuczonych zawodów. Stąd interpretując dane zamieszczone w części tabelarycznej należy brać pod uwagę wyżej wymienione uwagi. Powyższe zastrzeżenia nie obniżają jednak wartości analizy ukazuje ona tendencje i zależności między rynkiem edukacyjnym a rynkiem pracy. Niniejsze opracowanie nie jest wykazem szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne są uwzględnione w tabelach, co można wyjaśniać na kilka sposobów absolwenci tejże szkoły nie figurują w rejestrach urzędu pracy, absolwenci danej szkoły odmówili udziału w badaniu lub brakuje danych o absolwentach wybranej placówki. Poza tym wśród są osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalne w innym województwie, a są zarejestrowane w urzędach pracy naszego województwa. Z drugiej strony wśród danej szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszego województwa wykazywane są osoby, które pochodzą z innych województw. 2

6 Analiza nie ma charakteru jakiejkolwiek oceny jakości kształcenia w danej szkole, a posiada charakter czysto informacyjny. Analizując zamieszczone w opracowaniu dane należy uwzględnić wspomniane wyżej zastrzeżenia oraz brać pod uwagę wszystkie informacje z poszczególnych tabel. 2. BEZROBOTNI ABSOLWENCI (RESPONDENCI) WEDŁUG UKOŃCZONEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Do ostatecznej analizy posłużyły ankiety wypełnione przez 5.600, którzy ukończyli 708 różnych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003. W celu pogłębienia analizy zebrano dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Większość biorących udział w badaniu ukończyła szkoły zakwalifikowane do średnich zawodowych 37 oraz zasadniczych zawodowych 26 i liceów ogólnokształcących 25. Struktura ze względu na typ ukończonej szkoły przedstawia się nieco inaczej również najliczniej reprezentowane są szkoły średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe i licea ogólnokształcące z tym, że najwięcej ukończyło licea ogólnokształcące 36. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. Typ szkoły Bezrobotni absolwenci Udział Absolwenci Udział liceum ogólnokształcące , ,5 średnia zawodowa , ,1 zasadnicza szkoła zawodowa , ,5 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 98 1, ,5 pomaturalna 3 0,1 0 0,0 policealna , ,3 inne 3 0,1 27 0,1 ogółem , ,0 Z porównania analizowanych danych z informacjami z II edycji badania roku szkolnego 2001/2002 wynika, że struktura biorących udział w badaniu nie zmienia się najliczniejsze grupy to bezrobotni absolwenci szkół średnich zawodowych, zasadniczych i liceów. Zwiększył się natomiast udział procentowy 3

7 liceów ogólnokształcących w ogółem respondentów (w poprzedniej edycji wynosił 18,0), a zmalał udział, którzy ukończyli zasadnicze szkoły zawodowe (w poprzedniej edycji 35,7). Nieznacznie zmienił się udział tych, którzy ukończyli szkołę średnią zawodową (w poprzedniej edycji 38,3). Bezrobotni absolwenci, którzy wypełnili ankietę ukończyli 708 różnych szkół ponadgimnazjalnych. Biorąc pod uwagę typ ukończonej szkoły, najliczniejszą grupę stanowią szkoły zaliczane do średnich zawodowych stanowią 43 wszystkich szkół reprezentowanych przez oraz licea ogólnokształcące 21 i zasadnicze szkoły zawodowe 19. Typ szkoły Dane z ankiet Dane ze szkół ponadgimnazjalnych Ilość szkół Udział Ilość szkół Udział liceum ogólnokształcące , ,0 średnia zawodowa , ,4 zasadnicza zawodowa , ,5 zasadnicza zawodowa specjalna 15 2,1 12 2,5 pomaturalna 3 0,4 0 0 policealna , ,0 inny 2 0,3 2 0,4 ogółem , ,0 Jednostką różnicującą strukturę według typu szkoły jest powiat. Udział średnich szkół zawodowych w powiatach mieści się w przedziale od 13,1 (tyle stanowią bezrobotni tego typu szkoły w powiecie wąbrzeskim) do 52,3 w powiecie żnińskim. Bardzo wysoki jest udział szkół średnich zawodowych również w powiecie włocławskim 50,7. Największy udział zasadniczych szkół zawodowych, który mieści się w przedziale od 6,3 do 57,4 odnotowano w powiecie wąbrzeskim 57,4 i tucholskim 53,1. Biorąc pod uwagę kolejny typ szkoły liceum ogólnokształcące, to udział tychże szkół w powiatach mieści się w przedziale od 10,3 do 53,6 gdzie największy odnotowano w powiecie brodnickim. Ze szkół policealnych największy udział respondentów odnotowano w Toruniu 28,8 oraz powiecie radziejowskim 22,2. 4

8 Jedno z zestawień zamieszczonych w opracowaniu zawiera szkoły ponadgimnazjalne uszeregowane ze względu na liczbę. Do rejestrów urzędów pracy trafiają najczęściej absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Mniej licznie, ale również w czołówce, reprezentowane są licea ogólnokształcące i szkoły średnie zawodowe. Spośród 20. szkół mających największą liczbę biorących udział w badaniu, aż 11 to zasadnicze szkoły zawodowe. Wspomniane 20. szkół mieści się w różnych powiatach najczęściej jest to jedna szkoła z powiatu. Wyjątek stanowią powiaty: nakielski, z którego w 20. szkołach znalazły się 3 szkoły (dwie zasadnicze szkoły zawodowe, oraz liceum ekonomiczne), powiat świecki 3 szkoły (zasadnicza szkoła zawodowa i liceum ogólnokształcące 2 szkoły), powiat lipnowski 2 szkoły (zasadnicza szkoła zawodowa i liceum ogólnokształcące). W zestawieniu szkół pod względem liczby wysoką lokatę zajmuje studium policealne z Torunia z zespołu szkół ekonomicznych (40 ). Należy podkreślić, że w przypadku 407 szkół ponadgimnazjalnych, których absolwenci wzięli udział w badaniu, liczba wynosi 5 i mniej osób. Są to najczęściej szkoły średnie zawodowe 180 szkół, zasadnicze zawodowe 75 szkół oraz policealne 72 szkoły i licea ogólnokształcące 69 szkół. Wśród wspomnianych 407 szkół, większość to szkoły z powiatów bydgoskiego - 83 szkoły, które stanowią 20,3 spośród wymienionych 407 szkół, Torunia 59 szkół (14,5), włocławskiego 36 szkół (8,8) oraz inowrocławskiego i grudziądzkiego. Duża grupa to szkoły spoza województwa 70 szkół, które stanowią 17,2. 3. BEZROBOTNI ABSOLWENCI A ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. W III edycji pozyskano dane o absolwentach roku szkolnego 2002/2003 z 481 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Większość to szkoły średnie zawodowe 209 szkół (43,4 ogółu), następnie licea ogólnokształcące 106 placówek (22,0), zasadnicze zawodowe 99 szkół (20,5) oraz szkoły policealne 53 szkoły (11,0). Uzyskane informacje pozwoliły na wyodrębnienie szkół o największym i najmniejszym udziale w liczbie ogółem danej szkoły. Przeprowadzając tego typu analizę trzeba mieć na uwadze niekompletność danych 5

9 jakimi się posługujemy w tym opracowaniu (uwagi zamieszczone w pierwszym rozdziale). Stąd tabela 2. nie obejmuje wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, które uwzględnia tabela 1. W związku z powyższym bezrobotni absolwenci stanowią od 80 do 0,7 ogółu. Z zestawienia wynika, że w przypadku 48. szkół udział w ogółem wynosi powyżej 40. Są to głównie szkoły z powiatu inowrocławskiego (8 szkół), nakielskiego (7 szkół) i żnińskiego (6 szkół). Biorąc pod uwagę typ szkoły - są to przede wszystkim szkoły średnie zawodowe 33 szkoły, które stanowią 68,8 (ogółu czyli 48 szkół), następnie policealne 5 szkół (10,4) i zasadnicze zawodowe również 5 placówek, co stanowi 10,4. Najmniej poniżej 10 ogółu według zebranych informacji w swoich szeregach ma 176. szkół ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim są to szkoły średnie zawodowe stanowią 35,2 tychże szkół (62 placówki) i licea ogólnokształcące 30,6 (54 szkoły). Szkoły zasadnicze zawodowe stanowią 24,4 w liczbie 43 placówki. Biorąc pod uwagę powiat, w którym mieści się dana szkoła to ponad połowę 55 tworzą szkoły z powiatów bydgoskiego, włocławskiego oraz Torunia (odpowiednio 40, 22 i 35 szkół). Na uwagę zasługuje fakt, że wiele szkół których bezrobotni absolwenci stanowią 10 i mniej mieści się w powiatach grudziądzkim 17 szkół, sępoleńskim 10 szkół i inowrocławskim 7 szkół. Poziom bezrobocia wśród szkół o tym samym profilu kształcenia kształtuje się różnie zależnie od lokalizacji szkoły. Stąd np. wśród szkół o profilu handlowym udział waha się w przedziale od 73,3 (szkoła w powiecie włocławskim) do 2,1 (szkoła w powiecie sępoleńskim). Wśród szkół o profilu ekonomicznym od 66,7 (szkoła w powiecie bydgoskim) do 4,9 (szkoła w powiecie sępoleńskim). Wśród szkół o profilu agrobiznesowym udział w liczbie ogółem mieści się w przedziale od 58,1 (szkoła w powiecie nakielskim) do 17,4 (szkoły w powiatach nakielskim i aleksandrowskim). Natomiast w szkołach o profilu rolniczym bezrobotni absolwenci stanowią od 58,3 (powiat lipnowski) do 4,0 (powiat sępoleński) ogółu. Zróżnicowanie występuje nie tylko wśród powiatów, ale również w obrębie powiatu przykładem są szkoły ekonomiczne z powiatu bydgoskiego, gdzie w grupie szkół o profilu ekonomicznym znajdziemy zarówno placówki o największym udziale jak i szkoły, w których bezrobotni stanowią niewielki procent np. 4 ogółu. 6

10 4. BEZROBOTNI ABSOLWENCI I ABSOLWENCI WEDŁUG ZAWODÓW. Bezrobotni absolwenci biorący udział w badaniu reprezentują 183 zawody. Wyraźnie wyodrębnia się grupa zawodów szczególnie licznie reprezentowanych przez roku szkolnego 2002/2003. Najliczniejsze zawody to: sprzedawca (581 osób), technik ekonomista (404 osoby), technik mechanik (300 osób), kucharz (192 osoby), technik żywienia i gospodarstwa domowego (187 osoby), technik informatyk (177 osób). Struktura według zawodów nie ulega zmianie podobnie jak w poprzedniej edycji badania, najczęściej do urzędów pracy trafiają osoby posiadające zawody z grupy sprzedawców, mechaników samochodowych, ekonomistów. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że są zawody, w których zarejestrowanych jest niewielu, np. agent ubezpieczeniowy, posadzkarz czy grafik komputerowy. Struktura zawodowa nie odbiega od struktury zawodowej. Najwięcej roku szkolnego 2002/2003 zdobyło następujące zawody: sprzedawca (2.207 osób), technik mechanik (1.559 osób), technik ekonomista (1.194 osób), mechanik samochodów osobowych (1.127 osób), kucharz (931 osób), technik informatyk (645 osób). Z analizy zebranych danych wynika, że w wielu zawodach udział w liczbie ogółem jest znaczny (np. w zawodach: szwaczka 100; technik obsługi turystycznej 68,0, operator maszyn do obróbki skrawaniem 64,7; terapeuta zajęciowy 53,3; technik handlowiec 52,0 czy technik żywienia i gospodarstwa domowego 40,7. 7

11 5. KONTYNUACJA NAUKI I KIERUNEK DALSZEGO KSZTAŁCENIA. Naukę kontynuuje 2802, którzy stanowią 50,0 respondentów. W poprzedniej edycji bezrobotni absolwenci roku szkolnego 2001/2002 uczący się dalej stanowili 44 badanych. Wśród uczących się 34,4 stanowią bezrobotni absolwenci liceów ogólnokształcących, następnie bezrobotni absolwenci średnich szkół zawodowych (32,7) i bezrobotni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (27,0). Dalszej nauki nie podejmuje większość szkół policealnych i pomaturalnych (odpowiednio 70,2 i 66,7). Wśród zasadniczych szkół zawodowych, liczba kontynuujących naukę jest nieznacznie większa od liczby, którzy w momencie przeprowadzenia badania nie uczyli się (odpowiednio 757 osób i 686 osób). Pozytywnym aspektem jest to, że 51,5 szkół zasadniczych zawodowych podjęło dokształcanie. Uczący się stanowią zdecydowaną większość wśród liceów ogólnokształcących 68,5 z nich podjęło naukę. Jest to jedyna grupa, gdzie uczący się są większością wśród szkół jednego typu. Kontynuujący naukę bezrobotni absolwenci posiadają różne wyuczone zawody zarówno zawody przygotowujące do prac prostych jak i te, które wymagają wyższych kwalifikacji. Stąd ci, którzy podjęli dalszą naukę to zarówno np. monterzy elektronicy, którzy zdobyli ten zawód w szkołach zasadniczych zawodowych jak i technicy elektronicy absolwenci szkół średnich zawodowych. Spośród tych osób, które określiły w jakiego typu szkole kontynuują naukę 24,5 stanowią uczący się w szkołach policealnych, a 23,3 studiujący w szkołach dających wykształcenie na poziomie licencjatu. Uczący się bezrobotni absolwenci najczęściej studiują nauki ekonomiczne (13,6 ogółu tych, którzy określili kierunek kształcenia), następnie nauki z dziedziny informatyki i matematyki (12,7) oraz prawo i administrację (11,2). Wybór kierunku kształcenia nieznacznie różnicuje typ ukończonej szkoły. Bezrobotni absolwenci liceów ogólnokształcących najliczniej studiują nauki ekonomiczne oraz prawo i administrację. Natomiast uczący się bezrobotni absolwenci szkół średnich zawodowych najczęściej wybierają nauki z dziedziny informatyki i matematyki. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych kształcą się w kierunku ogólnym, w szkołach kończących się egzaminem dojrzałości oraz w dziedzinie handlu i marketingu. 8

12 Różne są motywy wyboru kierunku dalszego kształcenia. Bezrobotni absolwenci liceów ogólnokształcących oraz szkół średnich zawodowych kierowali się głównie zwiększeniem szans na uzyskanie zatrudnienia. Natomiast głównym motywem wyboru kierunku dalszej nauki dla szkół zasadniczych zawodowych było uzyskanie wyższego od posiadanego już wykształcenia. Poza tym absolwenci liceów ogólnokształcących częściej niż pozostali kierowali się zainteresowaniami, a absolwenci szkół średnich zawodowych częściej niż pozostali poprzez dalsze kształcenie zdobywali nowy zawód. Bezrobotni absolwenci, dla których motywem wyboru kierunku kształcenia było zdobycie nowego zawodu to 346 osób, głównie absolwenci średnich szkół zawodowych (56,4 ogółu tych, którzy chcą zmienić zawód). Wśród tych, którzy chcą zdobyć nowy zawód najwięcej było, którzy posiadali następujące wyuczone zawody: technik mechanik (44 osoby) i technik ekonomista (27 osób), technik żywienia i gospodarstwa domowego (24 osoby), technik budownictwa (12 osób) czy technik elektronik (9 osób). 6. UZYSKANIE PRACY W OPINIACH ANKIETOWANYCH. Według uzyskanie pracy zależy przede wszystkim od: poziomu wykształcenia - 27,4 ankietowanych; posiadania dodatkowych umiejętności (prawo jazdy, obsługa programów komputerowych, znajomość języków obcych) 22,7; własnej inicjatywy i zaangażowania 14,3 oraz znajomości 12,2. Wiek czy sytuacja materialna nie mają według respondentów żadnego znaczenia. Niewiele osób (7 osób) wskazało na doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności jako czynniki, których posiadanie zwiększa możliwości uzyskania pracy. Typ ukończonej szkoły nie różnicuje opinii co do czynników, od których zależy uzyskanie pracy. Wykształcenie, dodatkowe umiejętności i własne zaangażowanie to najczęściej wybierane odpowiedzi przez szkół wszystkich typów. Jedynie w opiniach szkół pomaturalnych uzyskanie pracy zależy przede wszystkim od własnej aktywności, a w dalszej kolejności od wykształcenia i dodatkowych umiejętności. Również opinie uczących się i nie uczących się są zbieżne obie grupy podkreślają w staraniach o pracę przede wszystkim poziom wykształcenia oraz umiejętności. 9

13 7. POMOC URZĘDU PRACY Z odpowiedzi udzielonych w ankietach wynika, że bezrobotni absolwenci korzystali z różnych form pomocy świadczonych przez urząd pracy. Spośród wszystkich biorących udział w badaniu 758, czyli 13,5 nie korzystało z żadnej formy pomocy, a 72 osoby czyli 1,3 nie udzieliło odpowiedzi na postawione pytanie. Większość korzystała z jednej formy pomocy 57,6. Z dwóch form pomocy skorzystało 16,4 respondentów, a 11,2 z trzech. Pomoc z jakiej najczęściej korzystali bezrobotni absolwenci to: staż absolwencki, usługi związane z pośrednictwem pracy (oferty pracy) oraz rozmowa z doradcą zawodowym. Typ ukończonej szkoły nie różnicuje form pomocy, z których korzystają lub korzystali badani najpopularniejsze niezależnie od ukończonej szkoły to staż pracy i skorzystanie z ofert pracy jakimi dysponuje urząd pracy. Bezrobotni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zdecydowanie częściej niż absolwenci innych typów szkół uczestniczyli w pracach interwencyjnych i robotach publicznych (odpowiednio 53,3 i 33,3 ogółu korzystających z tych form aktywizacji). Natomiast z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej częściej korzystają bezrobotni absolwenci szkół policealnych oraz zasadniczych zawodowych (odpowiednio 28,6 i 42,9 wszystkich korzystających z wymienionej formy aktywizacji). Bezrobotni absolwenci zachęcani byli do udzielenia odpowiedzi na pytanie o pomoc oferowaną przez urzędy pracy z jakiej chcieliby skorzystać. Spośród wszystkich uczestniczących w badaniu 1031 osób czyli 18,4 nie wyraża chęci korzystania z jakiejkolwiek pomocy oferowanej przez urząd pracy. Wśród tych osób są to przede wszystkim bezrobotni absolwenci szkół średnich zawodowych (33,9 ogółu którzy nie chcą korzystać z żadnej pomocy) oraz zasadniczych zawodowych (31,0). Najczęściej bezrobotni absolwenci wymieniali formy pomocy, które pozwalają na podwyższenie, zmianę lub nabycie nowych kwalifikacji szkolenia, kursy czy warsztaty. W następnej kolejności wymieniano oferty pracy i skierowanie na staż absolwencki. 10

14 8. PODSUMOWANIE Analiza zebranych danych wskazuje na wyraźne powiązania rynku edukacyjnego z rynkiem pracy. Struktury i według typu ukończonej szkoły są zbieżne. Bezrobotni absolwenci biorący udział w ankietowaniu to głównie absolwenci średnich szkół zawodowych liceów zawodowych i techników. Zmalał w porównaniu do poprzedniej edycji udział szkół zasadniczych zawodowych (o 9,4 punkta procentowego), a wzrósł udział liceów ogólnokształcących (o 7,1 punkta procentowego). Przyczyną tego stanu mogą być m.in. zmiany w naborze uczniów do klas pierwszych. Cykliczność badania pozwala na stwierdzenie, że nadal pod względem liczby w czołówce znajdują się zasadnicze szkoły zawodowe. Udział w ogólnej liczbie danej szkoły mieści się w przedziale od 80 do poniżej 1. Zgromadzone informacje pozwalają na wniosek, że liczba zależy m.in. od typu szkoły i jej lokalizacji. Analiza wskazuje na zróżnicowanie wśród szkół tego samego typu. Różny udział w obrębie szkół jednego typu wskazuje na lokalizację szkoły jako czynnika, który może mieć wpływ na wielkość bezrobocia wśród. Najmniejszy udział w ogółem mają szkoły z powiatów bydgoskiego i włocławskiego oraz Torunia. Zróżnicowanie między szkołami występuje nie tylko wśród powiatów, ale także w obrębie powiatu. Szkoły o takim samym profilu kształcenia z jednego powiatu mogą, jak wskazują zebrane dane, posiadać najmniejszy i największy udział wśród swoich. Rozbieżność między szkołami skłania do poszukiwania przyczyn w różnych wzajemnie ze sobą powiązanych czynnikach. Kondycja gospodarcza powiatu, liczba podmiotów gospodarczych ich wielkość i branże oraz skupisko ośrodków miejskich to tylko niektóre z czynników rzutujących na sytuacje. Struktury zawodów i są podobne. W porównaniu do poprzednich edycji, nie ulegają większym zmianom. W czołówce są zawody takie jak sprzedawca czy technik mechanik i technik ekonomista. W zawodach, w których kształci się najwięcej jest też najwięcej. Wzrasta udział kontynuujących naukę w pierwszej edycji uczący się stanowili 39, w drugiej 43,7 a w trzeciej 50,0. Znajduje to również potwierdzenie w odpowiedziach na pytanie o pomoc 11

15 jaką oferuje urząd pracy bezrobotnym, a z jakiej chcieliby skorzystać 26 tych, którzy udzielili odpowiedzi wskazuje na różnego rodzaju szkolenia oraz kursy. 9. SUMMARY Analysis of collected data indicate for clear connections between educational market and labour markets. Structures of unemployed graduates and graduates by type of fished school are similar. Unemployed graduates came mostly from vocational secondary schools. Share of unemployed graduates in this edition comparison with previous one has decreased (by 9.4 points) and share of unemployed graduates from general secondary schools has increased (by 7.1 points). Changing in number of pupils to first classes may be the reason of mentioned changed. Periodicity of the survey allows for formulating ascertainment that regarding to number of unemployed graduates at the top there are vocational schools. Share of unemployed graduates in the total number of graduates (in schools) are in range from 80 to lower than 1. Collected data shows that number of unemployed graduates depends on type of school and its location. Analysis of the data points to diversity among schools of the same type (vocational, general etc.). Different share of unemployed graduates among such schools indicate for location as the reason of unemployed level. The lower participation of unemployed graduates in total number of graduates by schools is in bydgoski and włocławski powiats and in Toruń. Schools differentiation exists not only among powiats but within powiat too. Varieties among schools lead to look for reasons in different interaction factors. Economy of powiat, number of economic units, they lines and cluster of urban are some of factors which impinge on situation of graduates on labour market. Occupations structures of unemployed graduates and graduates are similar. In comparison with previous editions haven t changed. At the top are such occupations as: sales assistant, technician and economist. Ocupations in which there are most graduates educated there are most unemployed as well. The number of unemployed who have been continuing education have increased in the first edition amount to 39, in the second - 43, 7 and in the last 50,0. That is confirmed by answers for question about activisation forms which they would like to use 26 of those who answered for the question point at trainings. 12

16 ANEKS (TABELE)

17 Tab.1. Bezrobotni absolwenci biorący udział w badaniu według ukończonej szkoły. L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBASZCZU - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LUBASZCZ NAKŁO N. NOTECIĄ 73 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W RYPINIE - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RYPIN DWORCOWA 11 a RYPIN 71 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA NOWE N.WISŁĄ MYŚLIWSKA NOWE N.WISŁĄ 3 ZAWODOWA 56 ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA TUCHOLA ŚWIECKA 89 a TUCHOLA 4 ZAWODOWA 56 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA WĄBRZEŹNO KRÓLOWEJ JADWIGI WĄBRZEŹNO 55 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA SĘPÓLNO KRAJ. PRZEMYSŁOWA SĘPÓLNO KRAJ. 6 ZAWODOWA 55 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH - LICEUM ŻNIN ŚNIADECKICH ŻNIN 7 EKONOMICZNE 55 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LIPNIE - ZASADNICZA SZKOŁA LIPNO OKRZEI LIPNO 8 ZAWODOWA 54 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LIPNO AL. TRAUGUTTA LIPNO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INOWROCŁAW NARUTOWICZA INOWROCŁAW ALEKSANDRÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ALEKSANDRÓW KUJ. GEN.WŁ.SIKORSKIEGO 2 11 KUJ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOWALEWIE KOWALEWO SZKOLNA SZUBIN ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KORONOWO DWORCOWA KORONOWO ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH - TECHNIKUM SAMOCHODOWE WŁOCŁAWEK LEŚNA 1 a WŁOCŁAWEK ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - LICEUM EKONOMICZNE NAKŁO N. NOTECIĄ STASZICA NAKŁO N. NOTECIĄ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU ŚWIECIE GIMNAZJALNA ŚWIECIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY BRODNICA LIDZBARSKA BRODNICA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWEM NOWE N.WISŁĄ NOWA NOWE N.WISŁĄ 42 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - POLICEALNE STUDIUM TORUŃ GRUNWALDZKA TORUŃ 19 ZAWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CHEŁMŻA HALLERA CHEŁMŻA 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PIECHCINIE - ZASADNICZA PIECHCIN RADŁOWSKA PIECHCIN 21 SZKOŁA ZAWODOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STRZELNO GIMNAZJALNA STRZELNO 37

18 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 - TECHNIKUM INOWROCŁAW NARUTOWICZA INOWROCŁAW 23 BUDOWLANE 36 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ŚWIECIE KOŚCIUSZKI ŚWIECIE 24 ZAWODOWA 36 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RYPINIE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYPIN KOŚCIUSZKI RYPIN 25 RYPINIE 35 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE - ZASADNICZA ŻNIN BROWAROWA ŻNIN 26 SZKOŁA ZAWODOWA 34 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GOLUBIU-DOBRZYNIU - LICEUM GOLUB-DOBRZYŃ PTTK GOLUB-DOBRZYŃ 27 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 BYDGOSZCZ ŚWIĘTOJAŃSKA BYDGOSZCZ 33 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁABISZYNIE - ZASADNICZA ŁABISZYN POZNAŃSKA ŁABISZYN 29 SZKOŁA ZAWODOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - I LO DLA DOROSŁYCH BYDGOSZCZ NAKIELSKA BYDGOSZCZ 30 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA 31 ZAWODOWA WŁOCŁAWEK BUKOWA 38/ WŁOCŁAWEK ZESPÓŁ SZKÓŁ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MOGILNO DWORCOWA MOGILNO CENTRUM EDUKACYJNE - TECHNIKUM EKONOMICZNE WIĘCBORK POCZTOWA 14B WIĘCBORK ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LIPNIE - TECHNIKUM LIPNO OKRZEI LIPNO 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE - TECHNIKUM ŻNIN BROWAROWA ŻNIN 35 MECHANICZNE 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - LICEUM EKONOMICZNE PO ZSZ WŁOCŁAWEK BUKOWA 38/ WŁOCŁAWEK 36 DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 - XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TORUŃ WYSZYŃSKIEGO 1/ TORUŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CHEŁMŻA HALLERA CHEŁMŻA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA BYDGOSZCZ GRUNWALDZKA BYDGOSZCZ 27 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 - TECHNIKUM INOWROCŁAW DWORCOWA INOWROCŁAW 40 MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE 26 ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W KORONOWIE - LICEUM KORONOWO SZKOLNA KORONOWO 41 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZUBINIE SZUBIN KCYŃSKA SZUBIN I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INOWROCŁAW PLAC 1 MAJA 11/ INOWROCŁAW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - LICEUM HANDLOWE NAKŁO N. NOTECIĄ STASZICA NAKŁO N. NOTECIĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - LICEUM EKONOMICZNE GRUDZIĄDZ KONARSKIEGO GRUDZIĄDZ 25 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - IV LICEUM INOWROCŁAW POZNAŃSKA INOWROCŁAW 46 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 24 ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH - TECHNIKUM TECHNOLOGII BULWARY IM. WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK 47 ŻYWNOŚCI PIŁSUDSKIEGO 4 24

19 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 48 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU ŚWIECIE WOJSKA POLSKIEGO ŚWIECIE 24 ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W INOWROCŁAWIU - MEDYCZNE INOWROCŁAW NARUTOWICZA INOWROCŁAW 49 STUDIUM ZAWODOWE PRYWATNE LICEUM MENEDŻERSKIE ŚWIECIE ŻWIRKI I WIGURY ŚWIECIE CKU - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA GRUDZIĄDZ LEGIONÓW GRUDZIĄDZ 23 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - LICEUM HANDLOWE DLA WŁOCŁAWEK BUKOWA 38/ WŁOCŁAWEK 52 DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ - LICEUM TRZEMESZNO KOSMOSKIEGO TRZEMESZNO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INOWROCŁAW KONOPNICKIEJ INOWROCŁAW 22 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH - TECHNIKUM SAMOCHODOWE 5 INOWROCŁAW ŚREDNIA INOWROCŁAW 55 L. 21 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 - ZASADNICZA. SZKOŁA INOWROCŁAW KRZYMIŃSKIEGO INOWROCŁAW 56 HANDLOWA 21 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 - ZASADNICZA SZKOŁA BYDGOSZCZ SŁONECZNA BYDGOSZCZ 57 MECHANICZNA 21 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA RADZIEJÓW KOŚCIUSZKI RADZIEJÓW 58 ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SĘPÓLNIE KRAJ. SĘPÓLNO KRAJ. MŁYŃSKA SĘPÓLNO KRAJ. 21 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LO - TECHNIKUM TORUŃ GRUNWALDZKA 33/ TORUŃ 60 PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 20 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CHEŁMNIE - ZASADNICZA SZKOŁA CHEŁMNO SZKOLNA CHEŁMNO 61 ZAWODOWA MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE TORUŃ ŚW. JANA 1/ TORUŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIĘCBORKU WIĘCBORK POCZTOWA 14A WIĘCBORK CKU - LO DLA DOROSŁYCH PO ZSZ ZAOCZNE INOWROCŁAW ŚREDNIA INOWROCŁAW 20 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM - ZASADNICZA SOLEC KUJAWSKI 23 STYCZNIA SOLEC KUJAWSKI 65 SZKOŁA ZAWODOWA 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH - ZASADNICZA SZKOŁA INOWROCŁAW ŚREDNIA INOWROCŁAW 66 ZAWODOWA NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH - TECHNIKUM GRUDZIĄDZ LIPOWA GRUDZIĄDZ 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SZUBINIE - LICEUM SZUBIN KOCHANOWSKIEGO SZUBIN 68 AGROBIZNESU 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - TECHNIKUM INOWROCŁAW POZNAŃSKA INOWROCŁAW 69 ZAWODOWE 5 L ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W BIELICACH - TECHNIKUM EKONOMICZNE BIELICE GĘBICE 18 ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I II LO - II LICEUM TORUŃ OSIKOWA TORUŃ 71 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH - TECHNIKUM BUDOWLANE GRUDZIĄDZ CZARNIECKIEGO GRUDZIĄDZ 18

20 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 73 ZESPÓŁ SZKÓŁ - TECHNIKUM EKONOMICZNE MOGILNO DWORCOWA MOGILNO OSZ "EDUKACJA" - PRYWATNE WIECZOROWE LICEUM EKONOMICZNE LIPNO OKRZEI LIPNO CKU - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GRUDZIĄDZ LEGIONÓW 2/ GRUDZIĄDZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH - TECHNIKUM SAMOCHODOWE TORUŃ GRUNWALDZKA 25 B TORUŃ 17 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 WE WŁOCŁAWKU - V LICEUM WŁOCŁAWEK TORUŃSKA WŁOCŁAWEK 77 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA MOGILNO DWORCOWA MOGILNO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRUSZWICY KRUSZWICA KASPROWICZA KRUSZWICA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GRUDZIĄDZ SIENKIEWICZA GRUDZIĄDZ 17 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - ZASADNICZA SZKOŁA NAKŁO N. NOTECIĄ DĄBROWSKIEGO NAKŁO N. NOTECIĄ 81 ZAWODOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - TECHNIKUM MECHANICZNE KORONOWO DWORCOWA KORONOWO 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POM. - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KOWALEWO POM. JEDN.ROBOTNICZEJ KOWALEWO POM. 83 DLA DOROSŁYCH 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JANOWCU WLKP. - JANOWIEC JANOWIEC 3 MAJA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKI 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JANOWCU WLKP. - JANOWIEC JANOWIEC 3 MAJA LICEUM AGROBIZNESU WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKI 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - TECHNIKUM ŻYWIENIA I KOŚCIELEC PAKOŚĆ 86 GOSP. DOM. 4 L. 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRUDZIĄDZU - V LICEUM GRUDZIĄDZ KORCZAKA GRUDZIĄDZ 87 OGÓLNOKSZTAŁC. 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I EKONOM. - LICEUM SOLEC KUJAWSKI 29 LISTOPADA SOLEC KUJAWSKI 88 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W NADROŻU - TECHNIKUM OGRODNICZE NADRÓŻ ROGOWO ZDZ - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA TORUŃ ŻÓŁKIEWSKIEGO 37/ TORUŃ POLICEALNE STUDIUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA BYDGOSZCZ GRODZKA BYDGOSZCZ CKU - POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE TORUŃ PL.ŚW.KATARZYNY TORUŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - TECHNIKUM MECHANICZNE PO ZSZ STRZELNO T.KOŚCIUSZKI STRZELNO ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE LIPNO AL. TRAUGUTTA LIPNO 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 - SZKOŁA ZAWODOWA INOWROCŁAW SIENKIEWICZA INOWROCŁAW 95 GASTRONOMICZNA 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - TECHNIKUM SPOŻYWCZE 5 KRUSZWICA KUJAWSKA KRUSZWICA 96 L. 15

21 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 97 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TORUŃ WOJSKA POLSKIEGO TORUŃ A 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I TORUŃ ŚW. JÓZEFA TORUŃ 98 ELEKTROICZNYCH. - TECHNIKUM ELEKTRONICZNE 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH - TECHNIKUM TORUŃ SIENKIEWICZA TORUŃ 99 GASTRONOMICZNE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH - TECHNIKUM BUDOWLANE WŁOCŁAWEK NOWOMIEJSKA WŁOCŁAWEK ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA GRUDZIĄDZ HOFFMANNA 1/ GRUDZIĄDZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WŁOCŁAWEK OGNIOWA WŁOCŁAWEK 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JANOWCU WLKP. - JANOWIEC JANOWIEC 3 MAJA TECHNIKUM ROLNICZE WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - TECHNIKUM INOWROCŁAW POZNAŃSKA INOWROCŁAW 104 ELEKTRONICZNE 5 L ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - TECHNIKUM MECHANICZNE ŚWIECIE KOŚCIUSZKI ŚWIECIE 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WE WŁOCŁAWKU - ZASADNICZA SZKOŁA WŁOCŁAWEK NOWOMIEJSKA WŁOCŁAWEK 106 ZAWODOWA SPECJALNA 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYPINIE - TECHNIKUM TECHNOLOGII RYPIN NOWY RYNEK RYPIN 107 ŻYWNOŚCI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYPINIE - LICEUM TECHNICZNE RYPIN NOWY RYNEK RYPIN ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CKP - LICEUM AGROBIZNESU ALEKSANDRÓW KUJ. WYSPIANSKIEGO ALEKSANDRÓW KUJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 - XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BYDGOSZCZ ŁOWICKA BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR SZOSA CHEŁMIŃSKA 3 - POLICEALNE STUDIUM HOTELARSTWA TORUŃ TORUŃ 224/ ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH - POLICEALNA SZKOŁA TUCHOLA ŚWIECKA 89 a TUCHOLA 112 ZAWODOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH - LICEUM HANDLOWE ŻNIN ŚNIADECKICH ŻNIN ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH - TECHNIKUM DRZEWNE BYDGOSZCZ TORUŃSKA BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ - TECHNIKUM ROLNICZE PO ZSZ SKĘPE WYMYŚLIŃSKA SKĘPE SZKOŁA ZAWODOWA INOWROCŁAW SOLANKOWA INOWROCŁAW MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W ŚWIECIU ŚWIECIE WOJSKA POLSKIEGO ŚWIECIE CKU - POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE ZAOCZNE INOWROCŁAW ŚREDNIA INOWROCŁAW CKU - LICEUM HANDLOWE PO ZSH WIECZOROWE INOWROCŁAW ŚREDNIA INOWROCŁAW CKU - LICEUM EKONOMICZNE STACJONARNE DLA DOROSŁYCH TORUŃ PL.ŚW.KATARZYNY TORUŃ 14

22 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 121 CENTRUM EDUKACYJNE - POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE (dzienne) WIĘCBORK POCZTOWA 14B WIĘCBORK CENTRUM EDUKACYJNE - LICEUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH WIĘCBORK POCZTOWA 14B WIĘCBORK 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - TECHNIKUM ŻEGLUGI NAKŁO N. NOTECIĄ DĄBROWSKIEGO NAKŁO N. NOTECIĄ 123 ŚRÓDLĄDOWEJ 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH WŁOCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO COGITO - ZASADNICZA SZKOŁA 124 ZAWODOWA WŁOCŁAWEK ŁĘGSKA WŁOCŁAWEK ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE RCKU - TECHNIKUM GRONOWO LUBICZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - TECHNIKUM MECHANICZNE WŁOCŁAWEK OGNIOWA WŁOCŁAWEK 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LO - VIII LICEUM TORUŃ GRUNWALDZKA 33/ TORUŃ 127 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 - VII LICEUM BYDGOSZCZ 11 LISTOPADA BYDGOSZCZ 128 OGÓLNOKSZTAŁCACE 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - LICEUM TUCHOLA POCZTOWA 8 A TUCHOLA 129 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 - XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BYDGOSZCZ BERLINGA BYDGOSZCZ 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I XIII LO - XIII LICEUM TORUŃ TARGOWA 36/ TORUŃ 131 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA - TECHNIKUM INŻYNIERII TORUŃ BATOREGO 43/ TORUŃ 132 ŚRODOWISKA I MELIORACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA GNIWEWKOWO DWORCOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ - POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE MOGILNO DWORCOWA MOGILNO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĄBRZEŹNIE WĄBRZEŹNO WOLNOŚCI WĄBRZEŹNO KUJAWSKIE NIEPUBLICZNE LICEUM HANDLOWE INOWROCŁAW KRZYMIŃSKIEGO INOWROCŁAW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE ŻNIN SIENKIEWICZA ŻNIN I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NAKLE N. NOTECIĄ NAKŁO N. NOTECIĄ GIMNAZJALNA NAKŁO N. NOTECIĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ W UNISŁAWIU - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA UNISŁAW LIPOWA UNISŁAW ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH - ZASADNICZA SZKOŁA SPOŻYWCZA BYDGOSZCZ TORUŃSKA BYDGOSZCZ 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH - TECHNIKUM PRZEMYSŁU BYDGOSZCZ TORUŃSKA BYDGOSZCZ 141 SPOŻYWCZEGO 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA NAKŁO N. NOTECIĄ STASZICA NAKŁO N. NOTECIĄ 142 ZAWODOWA 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ŁASIN ODRODZENIA POLSKI ŁASIN 143 ZAWODOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - LICEUM ZAWODOWE KRUSZWICA KUJAWSKA KRUSZWICA 12

23 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 145 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA GOLUB-DOBRZYŃ KILIŃSKIEGO GOLUB-DOBRZYŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TORUŃ RYDYGIERA 12 A TORUŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH - TECHNIKUM HANDLOWE BYDGOSZCZ KALISKA BYDGOSZCZ 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-ODZIEŻOWYCH - LICEUM CURIE-SKŁODOWSKIEJ GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ 148 ZAWODOWE 22/24 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR - TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA SYPNIEWO KWIATOWA SYPNIEWO 149 DOMOWEGO POMORSKA SZKOŁA TURYSTYKI I REKREACJI BYDGOSZCZ GARBARY BYDGOSZCZ 12 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GRUDZIĄDZU (WYDZIAŁ KOSYNIERÓW GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ 151 DIETETYKI) GDYŃSKICH CKU - LO DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE TORUŃ PL.ŚW.KATARZYNY TORUŃ 12 CENTRUM EDUKACYJNE - POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE WIĘCBORK POCZTOWA 14B WIĘCBORK 153 (zaoczne) 12 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - II LICEUM NAKŁO N. NOTECIĄ DĄBROWSKIEGO NAKŁO N. NOTECIĄ 154 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHODCZU - TECHNIKUM ŻYWIENIA I CHODECZ WARYŃSKIEGO CHODECZ 155 GOSPODARSTWA DOMOWEGO 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SZUBINIE - TECHNIKUM SZUBIN KOCHANOWSKIEGO SZUBIN 156 OGRODNICZE 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE - TECHNIKUM GĄSAWA ŻNINSKA GĄSAWA 157 ŻYWIENIA I GOSP. DOMOWEGO 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 - TECHNIKUM INOWROCŁAW DWORCOWA INOWROCŁAW 158 MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE 3 L. 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 - ZASADNICZA SZKOŁA 159 ZAWODOWA CHOJNICE ANGOWICKA CHOJNICE 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - LICEUM ŁASIN ODRODZENIA POLSKI ŁASIN 160 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BYDGOSZCZ KIJOWSKA BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BYDGOSZCZ SWARZEWSKA BYDGOSZCZ 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I AGROTECHNICZNYCH W TUCHOLI - KAMIENICA KAMIENICA GOSTYCYN 163 TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I AGROTECHNICZNYCH W TUCHOL - ZS KAMIENICA KAMIENICA GOSTYCYN 164 ZAWODOWA W KAMIENICY 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-ODZIEŻOWYCH - ZASADNICZA 165 SZKOŁA ZAWODOWA GRUDZIĄDZ CURIE SKŁODOWOSKIEJ 22/ GRUDZIĄDZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH - TECHNIKUM ELEKTRONICZNE BYDGOSZCZ KARŁOWICZA BYDGOSZCZ 11

24 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy 167 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYCH - TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1 BYDGOSZCZ GAJOWA BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BYDGOSZCZ ŁUKASIEWICZA BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ - LICEUM EKONOMICZNE LUBRANIEC MARYSIN LUBRANIEC SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH TORUŃ J. BARTKIEWICZÓWNY TORUŃ SOSW - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA TORUŃ ŻWIRKI I WIGURY 19/ TORUŃ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY BRODNICA KAMIONKA BRODNICA 11 CKU NR 1 WE WŁOCŁAWKU - POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE WŁOCŁAWEK ŁĘGSKA WŁOCŁAWEK 173 STACJONARNE CKU - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH TORUŃ PL.ŚW.KATARZYNY TORUŃ 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - TECHNIKUM NAKŁO N. NOTECIĄ DĄBROWSKIEGO NAKŁO N. NOTECIĄ 175 MECHANICZNE 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM - TECHNIKUM SOLEC KUJAWSKI 23 STYCZNIA SOLEC KUJAWSKI 176 HANDLOWE 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZYNIU N.WISŁĄ - TECHNIKUM ŻYWIENIA I DOBRZYŃ N.WISŁĄ ROBOTNICZA DOBRZYŃ N.WISŁĄ 177 GOSPODODARSTWA DOMOWEGO 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - TECHNIKUM CHEMICZNE I GRUDZIĄDZ HOFFMANNA 1/ GRUDZIĄDZ 178 ELEKTRYCZNE 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOBYLNIKACH - KOBYLNIKI KRUSZWICA 179 TECHNIKUM ROLNICZE 3 L. 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 - ZASADNICZA SZKOŁA INOWROCŁAW NARUTOWICZA INOWROCŁAW 180 BUDOWLANA 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - ZASADNICZA SZKOŁA INOWROCŁAW POZNAŃSKA INOWROCŁAW 181 CHEMICZNA 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - TECHNIKUM INOWROCŁAW POZNAŃSKA INOWROCŁAW 182 ELEKTRONICZNE 3 L. 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - TECHNIKUM INOWROCŁAW POZNAŃSKA INOWROCŁAW 183 CHEMICZNE 5 L. 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - TECHNIKUM PRZEMYSŁU NOWE N.WISŁĄ MYŚLIWSKA NOWE N.WISŁĄ 184 DRZEWNEGO ALEKSANDRÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - TECHNIKUM GASTRONOMICZNE ALEKSANDRÓW KUJ. GEN.WŁ.SIKORSKIEGO KUJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 "COPERNICANUM" - TECHNIKUM ELEKTRYCZNE BYDGOSZCZ KOPERNIKA BYDGOSZCZ 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA BYDGOSZCZ KONARSKIEGO BYDGOSZCZ 187 GASTRONOMICZNA 10

25 L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica Kod pocztowy ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYCH - LICEUM BYDGOSZCZ GAJOWA BYDGOSZCZ 188 EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ - TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA SKĘPE WYMYŚLIŃSKA SKĘPE 189 DOMOWEGO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TORUŃ BATOREGO 39B TORUŃ CKU - LO DLA DOROSŁYCH GRUDZIĄDZ LEGIONÓW GRUDZIĄDZ CENTRUM EDUKACYJNE - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA WIĘCBORK POCZTOWA 14B WIĘCBORK CENTRUM EDUKACYJNE - LICEUM TECHNICZNE WIĘCBORK POCZTOWA 14B WIĘCBORK 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POM. - ZASADNICZA SZKOŁA KOWALEWO POM. JEDN.ROBOTNICZEJ KOWALEWO POM. 194 ZAWODOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZYNIU N.WISŁĄ - TECHNIKUM AGROBIZNESU DOBRZYŃ N.WISŁĄ ROBOTNICZA DOBRZYŃ N.WISŁĄ 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ŻNIN MICKIEWICZA ŻNIN 196 SPECJALNA ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH - TECHNIKUM ROLNICZE PO ZSZ GRUDZIĄDZ LIPOWA GRUDZIĄDZ 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 - TECHNIKUM INOWROCŁAW SIENKIEWICZA INOWROCŁAW 198 ODZIEŻOWE 3 L. 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 - SZKOŁA ZAWODOWA INOWROCŁAW SIENKIEWICZA INOWROCŁAW 199 ODZIEŻOWA 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA KRUSZWICA KUJAWSKA KRUSZWICA 200 ZAWODOWA 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 - III LICEUM BYDGOSZCZ NOWOGRODZKA BYDGOSZCZ 201 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W NADROŻU - LICEUM TECHNICZNE NADRÓŻ ROGOWO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - WIECZOROWE TECHNIKUM ROLNICZE GOLUB-DOBRZYŃ KILIŃSKIEGO GOLUB-DOBRZYŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - II LO DLA DOROSŁYCH BYDGOSZCZ NAKIELSKA BYDGOSZCZ 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 - TECHNIKUM MECHANICZNE BYDGOSZCZ SŁONECZNA BYDGOSZCZ 205 NR 2 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH - POLICEALNE STUDIUM RADZIEJÓW 206 INFORMATYCZNE RADZIEJÓW KOSCIUSZKI 58 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ I ROLNICZE CKU W STARYM BRZEŚCIU - SZKOŁA STARY BRZEŚĆ BRZEŚĆ KUJAWSKI 207 POLICEALNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - TECHNIKUM EKONOMICZNE GRUDZIĄDZ KONARSKIEGO GRUDZIĄDZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH - LICEUM HANDLOWE GRUDZIĄDZ KONARSKIEGO GRUDZIĄDZ 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYCH - POLICEALNE BYDGOSZCZ GAJOWA BYDGOSZCZ 210 STUDIUM EKONOMICZNE 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W BIELICACH - TECHNIKUM ŻYWIENIA I BIELICE GĘBICE 211 GOSPODARSTWA DOMOWEGO 9

Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Technikum w ZSE Technikum w ZSE Technikum Ekonomiczne Technikum Ekonomiczne nr 1 Technikum w ZS Technikum

Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Technikum w ZSE Technikum w ZSE Technikum Ekonomiczne Technikum Ekonomiczne nr 1 Technikum w ZS Technikum Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne E E Technikum Ekonomiczne Technikum Ekonomiczne nr 1 Technikum Budowlane T P nr 4 Technikum Hotelarskie Z Technikum Samochodowe P nr 1 Technikum ZSMEiE nr 2 T Technikum

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcąłcące im.stanisława Wyspiaoskiego w Szubinie 89-200 Szubin, Kcyoska 1

I Liceum Ogólnokształcąłcące im.stanisława Wyspiaoskiego w Szubinie 89-200 Szubin, Kcyoska 1 Szkoły ponadgimnazjalne wytypowane do monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych: I Katolickie Liceum Ogólnokształcące 85-120 Bydgoszcz, Nowodworska

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Toruń, 19 czerwca 2013 r.

Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Toruń, 19 czerwca 2013 r. Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Toruń, 19 czerwca 2013 r. Wykorzystywane źródła danych Wykorzystywane dane z aplikacji Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Informacji, Badań i Analiz BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM. Raport z II edycji badania ankietowego. TORUŃ, LUTY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Informacji, Badań i Analiz BEZROBOTNI W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM. Raport z IV edycji

Bardziej szczegółowo

Wyspiańskiego 4 Przedmioty obowiązkowe. Przedmioty dodatkowe

Wyspiańskiego 4 Przedmioty obowiązkowe. Przedmioty dodatkowe Wyniki części pisemnej - egzamin maturalny w 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie powiat aleksandrowski Wynik średni w % - aleksandrowski liczba zdających Aleksandrów Kujawski Wyspiańskiego 4 Język angielski

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Kujawski Zasadnicza Szkoła Zawodowa Bydgoszcz Gliwicka 1 56 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 27 Młodocianych Pracowników

Aleksandrów Kujawski Zasadnicza Szkoła Zawodowa Bydgoszcz Gliwicka 1 56 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 27 Młodocianych Pracowników Tabela 1. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) - dane na podstawie ankiet wypełnionych przez respndentów i kart rejestracyjnych. L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu maturalnego maj 2010 r.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego maj 2010 r. Średnie wyniki egzaminu maturalnego maj 00 r. liczba Liceum Ogólnokształcące Aleksandrów Kujawski Sikorskiego,% 50,% 50,% 5,% 5,%,0% Liceum Profilowane Aleksandrów Kujawski Sikorskiego 5,0% 9,0% 0,0% 8,0%

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2012 r.

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2012 r. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - kod 422103 Technik obsługi turystycznej to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Toruń,, 12 grudnia 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Klasa 1A integracyjna ( wos, historia,geografia) Klasa 1a (biologiawos) Technik technologii żywności Technik logistyk cukiernik

Klasa 1A integracyjna ( wos, historia,geografia) Klasa 1a (biologiawos) Technik technologii żywności Technik logistyk cukiernik Adres i typ szkoły Oddział profil/zawód Liczba przyjętych VIII Liceum Ogólnokształcące - Bydgoszcz ul. Swarzewska XI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, ul. Cicha a b+c d e s Sportowy lekkoatletyka Sportowy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1 . INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE K O W A L kod 722101 OPIS ZAWODU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Informacja po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko pomorskim na rok szkolny 2013/2014 - I tura

Informacja po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko pomorskim na rok szkolny 2013/2014 - I tura Informacja po I naborze do szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko pomorskim na rok szkolny 2013/20 - I tura Miejscowość Nazwa szkoły Oddział/ profil/ zawód Liczba przyjętych Chemicznych Liczba

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń,, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC kod 522305

TECHNIK HANDLOWIEC kod 522305 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM ZAWODOWYM TECHNIK HANDLOWIEC kod 522305 Technik handlowiec to jeden z 2443 zawodów i specjalności ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020

Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 Finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 Gronowo, 28.10.2014 r. Województwo Kujawsko- Pomorskie Finansowanie kształcenia zawodowego w perspektywie finansowania 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Informacja o naborze Bydgoszcz XII LO w Bydgoszczy. XIII LO w Bydgoszczy. XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Informacja o naborze Bydgoszcz XII LO w Bydgoszczy. XIII LO w Bydgoszczy. XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Lp Szkoła Oddział/profil/zawód Liczba przyjętych Liczba wolnych miejsc Informacja o naborze Bydgoszcz XII LO w Bydgoszczy Liceum turystyczno-artystyczna 8 22 Liceum humanistyczna 26 4 XIII LO w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 1 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Klasa matematyczno fizyczna-biologiczna 31 1. Klasa 1 s 24 8

Klasa matematyczno fizyczna-biologiczna 31 1. Klasa 1 s 24 8 Adres i typ szkoły Oddział profil/zawód Liczba przyjętych V ul. Szarych Szeregów a VIII ul. Swarzewska 0 XI ul. Cicha Klasa matematyczno fizyczna-biologiczna Klasa s Sportowy lekkoatletyka Sportowy - grupa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA - kod 331403

TECHNIK EKONOMISTA - kod 331403 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA - kod 331403 Technik ekonomista (kod 331403) to jeden z 2443 zawodów i specjalności ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015r. klasyfikacji zawodów i

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA - kod 325905 Opiekunka dziecięca to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA - kod 325905 Opiekunka dziecięca to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FOTOGRAF - kod 343101 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu zdjęciowego;

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

wykaz nr 1 - wykaz Jednostek załącznik nr 11

wykaz nr 1 - wykaz Jednostek załącznik nr 11 wykaz nr 1 - wykaz Jednostek załącznik nr 11 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 1 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo