Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2015-2016"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Warszawa, r. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Małgorzata Sikora Doradca, Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 Plan szkolenia godz Inicjatywy obywatelskie : idea programu, zasady aplikowania o środki godz Generator Wniosku o Dofinansowanie (GWD) godz Formularz wniosku:zasady wypełniania, formularz a kryteria oceny godz Lunch (hall budynek 1) godz Część finansowa: harmonogram rzeczowo finansowy, tabele finansowe, szacowanie budżetu, podstawy rozliczania godz Pytania

4 Plan prezentacji Program priorytetowy nr 5.10: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju idea, zasady ogólne Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie definicja, obszary wsparcia Przedsięwzięcie vs. inicjatywa Beneficjenci vs. autorzy inicjatyw Procedura naboru regulamin, ocena, terminy Podsumowanie naboru pilotażowego Źródła informacji

5 Inicjatywy obywatelskie - idea Odpowiadają na potrzeby rozwoju lokalnej aktywności /partycypacji społecznej w obszarze środowiska Dają szansę na realizację małych, lokalnych projektów Pobudzają do aktywności w celu rozwiązania lokalnych problemów środowiskowych Integrują społeczności lokalne, organizacje i grupy nieformalne, budzą poczucie odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska Wzmacniają rolę III sektora, budują potencjał pozarządowych organizacji ekologicznych

6 Cele PP Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju Cel ogólny: Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Cele szczegółowe: rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw; uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego; usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

7 Inicjatywy obywatelskie - warunki ogólne Budżet programu: ,00 zł (5 naborów konkursowych) Forma dofinansowania: dotacja, do 100% kosztów kwalifikowanych Kwota dotacji: ,00 zł ,00 zł Minimalna liczba inicjatyw w ramach jednego wniosku (na etapie składania): 15

8 Inicjatywy obywatelskie-definicje Lokalne inicjatywy obywatelskie działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej realizowane na terenach ogólnodostępnych Teren ogólnodostępny: powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępny, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą) Wnioskodawca / Beneficjent - duże doświadczone organizacje pozarządowe (min. 2 lata doświadczenia, zrealizował min. 2 projekty o wartości min. 50 tys. zł ze środków publicznych) Inicjator (autor)- osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe

9 Kto może być Wnioskodawcą? STOWARZYSZENIA i FUNDACJE: mające osobowość prawną, działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, cel statutowy: ochrona środowiska/ochrona przyrody/działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z celów statutowych doświadczone, stabilne: (na dzień złożenia wniosku: działają min. 2 pełne lata kalendarzowe od daty pierwszej rejestracji w KRS; zatrudniają min. 1 osobę na umowę o pracę; zakończyły realizację w 2011,2012,2013,2014,2015 roku co najmniej 2 projektów dofinansowanych ze środków publicznych o koszcie całkowitym min. 50 tys. zł każdy), niezależne (od JST, JSFP, firm komercyjnych, partii politycznych), niedziałające dla zysku - NOT FOR PROFIT.

10 Kto nie może być Wnioskodawcą? partie polityczne, związki zawodowe, samorządy zawodowe, gospodarcze, organy i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, fundacje, których fundatorem jest jst/jsfp oraz te których jedynym fundatorem jest firma komercyjna stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jst/jsfp/firma komercyjna; kluby sportowe; podmioty w upadłości, likwidacji, podmioty, którym NFOŚiGW wypowiedział umowę (2013, 2014, 2014), podmioty, których urzędujący członkowie organów zarządzających zostali prawomocnie skazani (przekupstwo, PZP itp., przestępstwo popełnione w celu korzyści majątkowych).

11 Rodzaje przedsięwzięć-obszary tematyczne -do wyboru (1) czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków; przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających; ochrona ex situ zagrożonych gatunków; ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej; odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych; zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych; rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;

12 Rodzaje przedsięwzięć-obszary tematyczne - do wyboru (2) modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych); usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych; renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka; ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej; działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

13 Cechy inicjatyw (1) uzasadniono celowość wdrożenia poszczególnych inicjatyw, uwzględniając lokalne uwarunkowania środowiskowe, a także przedstawiono procedurę wyboru tych inicjatyw; wskazano sposób i zakres udzielenia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego autorom i realizatorom lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich w ich wdrożeniu; przedstawiono sposób rozliczenia środków przekazanych na realizację tych inicjatyw; inicjatywy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez lokalne władze samorządowe co do zasadności i możliwości ich realizacji;

14 Cechy inicjatyw (2) inicjatywy muszą być realizowane na terenach/obiektach ogólnodostępnych, inicjatywy muszą być realizowane za pisemną zgodą właściciela terenu lub obiektu albo podmiotu, który dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do terenu lub obiektu, na którym ma być realizowana inicjatywa; wnioskodawca musi posiadać umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą każdej z inicjatyw; inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

15 Kryteria dostępu Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie priorytetowym 2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku 4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym 5. W roku złożenia wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy 6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW 8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym 9. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku 10. Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna 11. ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi w programie priorytetowym

16 Kryteria jakościowe punktowe I. Zasadność realizacji przedsięwzięcia. I.1. Zasadność realizacji przedsięwzięcia i właściwie zidentyfikowana potrzeba służąca poprawie stanu środowiska naturalnego. II. Wykonalność przedsięwzięcia. II.1 Wykonalność realizacji inicjatyw i utrzymania ich ew. trwałości II.2 Doświadczenie Wnioskodawcy III. Efektywność kosztowa. III.1 Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu ekologicznego. III.2 Ocena wysokości kosztów w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17 5 kroków do otrzymania wsparcia Zebranie min. 15 inicjatyw Złożenie wniosku o dofinansowanie Uzyskanie opinii władz lokalnych Podpisanie umów z autorami Uzyskanie zgody dysponującego terenem/nieruchomością

18 Złożenie wniosku o dofinansowanie Tryb naboru: konkursowy 1 Wnioskodawca=1 WNIOSEK! Składanie wniosków: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. W przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w wersji elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, przycisk epuap, W innych przypadkach - w wersji papierowej, wygenerowanej przy użyciu GWD, zatwierdzonej, z odpowiednim kodem kreskowym i sumą kontrolną, w kancelarii NFOŚiGW w godz

19 Procedowanie z wnioskiem Rejestracja wniosku ocena wg kryteriów dostępu - UWAGA-BRAK UZUPEŁNIEŃ/ODWOŁAN ocena wg kryteriów jakościowych punktowych KOMISJA KONKURSOWA (NFOŚiGW, MŚ, eksperci) lista rankingowa negocjacje /ocena pomocy publicznej decyzja Zarządu UMOWA

20 Źródło informacji

21 Podsumowanie naboru pilotażowego Ogłoszenie: r. Czas trwania naboru: r r. Alokacja: zakładana 5 mln zł, zwiększona decyzją Zarządu NFOŚiGW do 11,6 mln zł Wpłynęło: 59 wniosków Odrzucono: 17 wniosków (na etapie oceny wg kryteriów dostępu) Przyczyny odrzuceń to m.in.: brak ochrony środowiska wśród celów statutowych Wnioskodawcy, obecność podmiotów niedozwolonych wśród założycieli/fundatorów Wnioskodawcy, złożenie wniosku po terminie, niedostarczenie pomimo wezwania niezbędnych załączników, w tym zgód właścicieli terenu, opinii gminy itp. Do oceny Komisji przekazano: 42 wnioski

22 Ocena wniosków Ocena wg kryteriów selekcji: Komisja ds. oceny Posiedzenie Komisji: r. Pozytywna ocena: minimum 60 punktów Pozytywną ocenę otrzymały: 24 wnioski Łączna wnioskowana kwota dotacji: ok. 11,6 mln zł Ostateczna liczba inicjatyw w rekomendowanych do dofinansowania wnioskach: 478 Zawarcie wszystkich umów: do końca lipca 2015 r.

23 Wyniki naboru Najwięcej projektów złożonych przez organizacje z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego (po 4 wnioski).

24 Wyniki naboru Inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach wniosków umieszczonych na listach rankingowych znajdują się na terenie wszystkich 16 województw (ok. 300 gmin). Najwięcej aktywnych gmin zlokalizowanych jest w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim łącznie na tych terenach realizowanych będzie ok. 290 inicjatyw obywatelskich.

25 Wyniki naboru Gminy, na terenie których realizowane będą Inicjatywy dofinansowane ze środków NFOŚiGW (około 10 % wszystkich gmin w Polsce).

26 Najpopularniejsze obszary tematyczne Prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej Rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym

27 Wyniki naboru nr 11 -,,rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym 82 inicjatywy nr 7 - ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej 80 inicjatyw nr 1 - prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków 64 inicjatywy

28 Najpopularniejsze działania realizowane w ramach inicjatyw rewitalizacja, zagospodarowanie parków dworskich, miejskich, ogrodów, zieleńców itp., nasadzenia - tworzenie bazy pokarmowej dla ptaków i schronienia dla zwierzyny poprzez nasadzenia drzew i krzewów, zachowanie starych odmian (sady, banki genów) - odtworzenie/założenie pokazowych sadów z szarą renetą, malinówką itp., udostępnianie materiałów do szczepień, pielęgnacja alej jesionów, platanów itp. inwentaryzacja, diagnoza dendrologiczna, pielęgnacyjne, nasadzenia, wytyczanie ścieżek, oznakowanie, identyfikacja pomników przyrody, prace mała infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ ruchu turystycznego na przyrodę szlaki (rowerowy, konny), mała architektura (wiaty, stojaki rowerowe, oświetlenie fotowoltaiczne, ławy stoły, pomosty, kładki itp.), odtworzenie małej retencji odtworzenie, pogłębienie, odmulenie, porządkowanie zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych) umocnienie brzegów, odkrzaczanie i zagospodarowanie, hotele/domki dla owadów zapylających tworzenie, montaż oraz monitoring zasiedlania, konstrukcje wykonane z materiałów naturalnych np. plecionki wiklinowej, stanowiące naturalne miejsce bytowania np. dzikich pszczół, murarek ogrodowych i trzmieli, barcie - kłody bartne stwarzające odpowiednie warunki do bytowania leśnych pszczół, które samoistnie się tam zadomawiają, pełnią one ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, zachowanie tradycyjnych ras zwierząt hodowlanych (konik polski, krowa czerwona, kura zielononóżka) modelowa hodowla zachowawcza i udostępnianie materiału genetycznego, ewentualnie wykorzystanie terapeutyczne (konik polski i hucuł).

29 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Ściana ptaków, w ramach projektu pn. Dajmy szanse przyrodzie, realizowanego przez Stowarzyszenie Uroczysko (koszt inicjatywy zł) wkomponowanie w ścianę budynku w Supraślu budek lęgowych (100 szt.) pokrycie ściany muralem o tematyce przyrodniczej urozmaicenie i ożywienie krajobrazu miejskiego łączącego potrzeby społeczne i środowiskowe

30 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Budowa modelowej hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną w ramach projektu pn. Lokalne Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie razem dla środowiska, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (koszt inicjatywy zł, kwota dofinansowania inicjatywy zł) instalacja składająca się z osadnika wstępnego zintegrowanego z przepompownią oraz dwóch złóż gruntowo roślinnych, obsadzona manną wielką i wierzbą rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków bytowych pochodzących ze szkoły w Poizdowie udostępnienie ścieżki edukacyjnej prezentującej schematy technologiczne i procesy w oczyszczalni pozwoli na upowszechnienie tego modelowego rozwiązania

31 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Minitężnie sposobem na poprawę mikroklimatu w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom pn.,,modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim (koszt inicjatywy zł) stworzenie filtru powietrza wraz z posadowieniem małej architektury oraz strefy ciszy dla mieszkańców wzdłuż linii brzegowej jeziora z wykorzystaniem punktu widokowego

32 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywy Ogrody deszczowe i Rondo filtrujące w ramach projektu pn. EkoMarki obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska, realizowanego przez Fundację Sendzimira (koszty inicjatyw odpowiednio zł i zł) stworzenie ogrodów deszczowych, oczyszczających i retencjonujących wody opadowe zapobieganie podtopieniom i podnoszenie walorów estetycznych środowiska miejskiego w Markach

33 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Łąka kwietna i wyspy z dziką roślinnością w parku w ramach projektu pn. Lokalne Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie razem dla środowiska realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (kwota dofinansowania inicjatywy zł) łącznie zagospodarowanych zostanie 2500 m2 Parku Szczęśliwickiego w Warszawie utworzonych zostanie 10 wysp roślinnych obsianych rodzimymi gatunkami roślin: łąkowymi, murawowymi, a także pionierskimi - na terenie mocno zdegradowanym na terenie parku dodatkowo zostanie zamontowanych 40 domków dla owadów

34 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Tarliska dla pstrąga potokowego w rzekach Lubelszczyzny: Chodelce, Kosarzewce i Bystrzycy w ramach projektu pn. Zaadoptuj rzekę, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja (koszt inicjatywy zł) odtworzenie 15 tarlisk poprzez ich odbudowę wyłożenie dna rzeki (w miejscach gdzie kiedyś były tarliska) warstwą żwiru układanego na dnie w miejscach uzgodnionych z zarządcą rzek, pod nadzorem ichtiologicznym PZW

35 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Leć nad Świder. Pensjonaty w stylu świdermajer dla pszczół w powiecie otwockim w ramach projektu Zaadoptuj rzekę, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja (koszt inicjatywy zł) przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających zaangażowanie mieszkańców powiatu otwockiego w budowę 60 dużych i 150 małych pensjonatów dla owadów w stylu świdermajer nad rzeką Świder

36 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Adoptujemy ptactwo mokotowskich parków i stawów w ramach projektu Zaadoptuj rzekę, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja (koszt inicjatywy zł) poprawa ochrony gatunków poprzez zaangażowanie społeczności w zwiększenie liczby tratew i skrzynek lęgowych na terenach 8 parków Dzielnicy Mokotów

37 Przykłady najciekawszych i nietypowych inicjatyw Inicjatywa Żywe wydmy i plaże Helu w ramach projektu Zaadoptuj rzekę, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne Klub Gaja (koszt inicjatywy zł) plewienie przez usuwanie ręczne i mechaniczne z wydm inwazyjnych gatunków obcych: głównie róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej, robinii akacjowej przeprowadzenie akcji sprzątania wydm i plaży z odpadków pochodzenia antropogenicznego

38 Dziękujemy za uwagę

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działao społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 - podsumowanie

Wzmocnienie działao społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 - podsumowanie Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Wzmocnienie działao społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 - podsumowanie Warszawa, 26.06.2015 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju

PROGRAM PRIORYTETOWY. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju 1. Cel programu 1.1 Cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej przy zaangażowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju

PROGRAM PRIORYTETOWY. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju 1. Cel programu 1.1 Cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej Wrocław, 16.09.2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W RAMACH KONKURSU ECO-LOKALNIE II NA LOKALNE INICJATYWY EKOLOGICZNE REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W RAMACH KONKURSU ECO-LOKALNIE II NA LOKALNE INICJATYWY EKOLOGICZNE REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W RAMACH KONKURSU ECO-LOKALNIE II NA LOKALNE INICJATYWY EKOLOGICZNE REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO I. Dane wnioskodawcy (autora inicjatywy) Pola o nr od 1 do 5 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie w ramach programu Edukacja ekologiczna, NFOŚiGW

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie w ramach programu Edukacja ekologiczna, NFOŚiGW Nazwa podmiotu: Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie w ramach programu Edukacja ekologiczna, NFOŚiGW Forma prawna podmiotu: osoba indywidualna (posiadająca poparcie min. 5 mieszkańców gminy na

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy obywatelskie - przykład. Opracowała na podstawie materiałów NFOŚiGW w Warszawie: Iwona Marczak

Inicjatywy obywatelskie - przykład. Opracowała na podstawie materiałów NFOŚiGW w Warszawie: Iwona Marczak Inicjatywy obywatelskie - przykład Opracowała na podstawie materiałów NFOŚiGW w Warszawie: Iwona Marczak Za Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się: inicjatywy mające na celu poprawę stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ECO-LOKALNIE II

REGULAMIN KONKURSU ECO-LOKALNIE II REGULAMIN KONKURSU ECO-LOKALNIE II 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) (KRS: 0000332814) z siedzibą w Skałce, ul. Jesionowa 51, 42-421 Włodowice, zwane

Bardziej szczegółowo

Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Monika Ochwat Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej

Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Monika Ochwat Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej Karpacki Uniwersytet Partycypacji Monika Ochwat Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej Cel projektu Zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Część II Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

PROGRAM PRIORYTETOWY. Część II Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŝonego rozwoju PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Edukacja ekologiczna 1. Cel programu ZAKRES OGÓLNY 1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85 LISTA RANKINGOWA Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu NFOSiGW nr z dnia.. wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach II konkursu 2014 wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "INICJATYWY OBYWATELSKIE" NA SFINANSOWANIE LOKALNYCH INICJATYW EKOLOGICZNYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU INICJATYWY OBYWATELSKIE NA SFINANSOWANIE LOKALNYCH INICJATYW EKOLOGICZNYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "INICJATYWY OBYWATELSKIE" NA SFINANSOWANIE LOKALNYCH INICJATYW EKOLOGICZNYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Cel programu: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie projektów z dziedziny Edukacja ekologiczna ze środków NFOŚiGW w 2015 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie projektów z dziedziny Edukacja ekologiczna ze środków NFOŚiGW w 2015 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie projektów z dziedziny Edukacja ekologiczna ze środków NFOŚiGW w 2015 r. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia - Podsumowanie Projektu

Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia - Podsumowanie Projektu Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia - Podsumowanie Projektu Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Za treść zawartą w prezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE I. Cele Programu 1. Celem Programu Karpackie Inicjatywy Lokalne (zwanego dalej Programem) jest wyzwolenie potencjału społecznego lokalnych organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia - podsumowanie Projektu

Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia - podsumowanie Projektu Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia - podsumowanie Projektu Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Za treść zawartą w prezentacji odpowiada wyłącznie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 Opracowanie: Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji BEZPŁATNE SZKOLENIA Jak wdrażać małe granty, inicjatywę lokalną, regranting, pożyczki, budżet partycypacyjny czy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosków za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD)

Przygotowanie wniosków za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przygotowanie wniosków za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) Barbara Maksimowska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW ZAKRES OGÓLNY ZAKRES SZCZEGÓŁOWY

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW ZAKRES OGÓLNY ZAKRES SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015)

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) Tytuł programu: Niskoemisyjny transport miejski Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Regulamin Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54/156/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. Regulamin Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zadania z zakresu ochrony przyrody

Tytuł programu: Zadania z zakresu ochrony przyrody PROGRAM PRIORYTETOWY ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku (działanie zgodne z pkt. 6 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Ochrona

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE

Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE Andrzej Muter Wydział ds. Programu LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Czynna ochrona wybranych gatunków chronionych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej PROGRAM

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku ( działanie zgodne z punktem 5.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel konkursu: Podniesienie świadomości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu:

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy STAN WDRAŻANIA RPO - LUBUSKIE 2020 planowane konkursy ALOKACJA W ramach RPO- Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro! tj. ok. 3,6 mld zł NABORY W 2015 R. W 2015 roku ogłoszono 21 naborów na łączną kwotę dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia

Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia Rzeszów, 01/10/2015 r. Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść prezentacji odpowiada

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

KONKURS. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku

KONKURS. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku KONKURS ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z punktami 5.2 i 5.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel konkursu Podniesienie świadomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Geologia i górnictwo ZAKRES OGÓLNY Cel programu 1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ

PODDZIAŁANIE WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ PODDZIAŁANIE 1.3.2. WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM POIIŚ 2014 2020 KONKURS NR POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 WARUNKI APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE, OCENA PROJEKTÓW, ZAŁĄCZNIKI.

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM PROGRAM drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku 1. Cel programu: Rodzaje przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka Prezes Zarządu NFOŚiGW Wojciech Stawiany Ekspert NFOŚiGW Wybrane projekty i programy finansowane przez NFOŚiGW na obszarze objętym Porozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu)

Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Wstępne harmonogramy naborów Podtytuł prezentacji wniosków o dofinansowanie w ramach NFOŚiGW NFOŚiGW Warszawa, 7

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zadania z zakresu ochrony przyrody

Tytuł programu: Zadania z zakresu ochrony przyrody PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku (działanie zgodne z pkt 6 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu 1) Ochrona gatunkowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH PARKI

PROGRAM PRIORYTETOWY REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH PARKI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/214/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH PARKI - 2017 PAŹDZIERNIK 2016

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa ekologiczne KONKURS

Wydawnictwa ekologiczne KONKURS KONKURS ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z punktem 5.2, 5.3 i. 5.4 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel konkursu: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków ZAKRES OGÓLNY Cel programu Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego

Tytuł programu: Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Wspieranie działań mających na celu skuteczne

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych ZAKRES OGÓLNY Cel programu Wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych służących m.in. ograniczeniu

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r.

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r. Regranting w powiecie piotrkowskim Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting 23.09.2016r. Mechanizm regrantingu 2015 w 2015 roku wdrożyło mechanizm regrantingu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Podejście LEADER. Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS) w ramach PROW Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022 Szkolenie z zakresu konkursu grantowego Działania rozwijające potencjał

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Katowice, 17 marca 2015 roku

Katowice, 17 marca 2015 roku LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2016 ROK Katowice, 17 marca 2015 roku DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020 FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020 PRZEZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DO CZYSTEGO POWIETRZA Zielona Góra, 4.10.2017 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Toruń, 06.07.2016

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY EDUKACJA EKOLOGICZNA

PROGRAM PRIORYTETOWY EDUKACJA EKOLOGICZNA PROGRAM PRIORYTETOWY EDUKACJA EKOLOGICZNA I. Cel programu: 1. Celem ogólnym Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zadań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekty tradycyjne w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Edukacja ekologiczna

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Edukacja ekologiczna Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument

Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Finansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Prosument Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Słupsk, 26.08.2015 Dopłaty na

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice,

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice, Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne Słubice, 20.03.2014 O programie Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów PROGRAM

Tytuł programu: Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów PROGRAM PROGRAM populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z punktem 6.1.

Bardziej szczegółowo

pn. Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny

pn. Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny Warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnych z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. Zachowajmy cenną

Bardziej szczegółowo