materiały na WZ WSM 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "materiały na WZ WSM 2015 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska Warszawa KRS: , REGON: Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Zarząd: Maciej Stasiełowicz Urszula Grzybowiecka Adam Walczak Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów

2

3 Zawartość A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej... 4 A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi... 5 A.I.2. Remonty A.II. Działalność społeczno-oświatowa A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników A.IV. Sprawy gruntowe A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od nieruchomości w latach A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem B. Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa D. Zatrudnienie Załączniki 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli 34 WSM 2 Stan zasobów mieszkaniowych na r Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na r Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 48 dzień r. 5 Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na r Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach WSM 50 7 Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM 52 8 Struktura zmniejszeń wartości rzeczowego majątku z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokali 53 w latach Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie Zatrudnienie 56

4 W roku 2014 Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w następującym składzie: Imię i nazwisko Funkcja Okres Uchwała Rady Nadzorczej Maciej Stasiełowicz Prezes Zarządu od r. uchwała nr 96/2012 Adam Walczak Jarosław Żulewski Urszula Grzybowiecka Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Księgowych Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Księgowych od r. uchwała nr 53/2012 od r. do r. odwołany uchwałą nr 12/2014 od r. uchwała nr 14/2014 A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2014 dotyczyła m.in.: I. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym: 1. bieżącej działalności eksploatacyjnej, 2. remontów, II. działalności społeczno-oświatowej, III. przenoszenia własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników, IV. spraw gruntowych, V. rozliczania i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, kredytów na termomodernizację osiedli, VI. spraw członkowsko-lokalowych, VII. kontynuowania rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych, VIII. sporów rozstrzyganych przed sądem.

5 A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Gospodarka zasobami mieszkaniowymi WSM prowadzona jest w ramach dwunastu wyodrębnionych Osiedli. Administracje siedmiu Osiedli, to jest: Żoliborz II, Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew, posiadają własne służby administracyjno-biurowe i konserwatorskie. Na podstawie uchwały nr 89/2014 Rady Nadzorczej WSM z dnia r., Osiedle Wawrzyszew Nowy zostało samodzielnym osiedlem. Mniejsze Osiedla, to jest: Hery, Latyczowska, Nowodwory, Niedzielskiego oraz do końca 2014 r. Wawrzyszew Nowy mają zorganizowane własne służby w mniejszym zakresie, a wiele funkcji, w tym np. prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu eksploatacji lokali prowadzonych jest w Biurze Zarządu WSM. Dyrektorzy Administracji Osiedli posiadają pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnie z Członkiem Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Gospodarka ta prowadzona jest zgodnie ze Statutem i Regulaminami WSM w ścisłej, opiniotwórczej współpracy z Radami Osiedli na podstawie planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Ugruntowana w Osiedlach WSM samorządność i autonomia powinny służyć jak najlepszemu spełnianiu potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. Działania Spółdzielni związane z eksploatacją zasobów koncentrują się na wyborze rozwiązań prawno-organizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości świadczonych usług mieszkaniowych na należytym poziomie. Każda decyzja organów samorządowych (Rad Osiedli, Rady Nadzorczej) i Zarządu Spółdzielni podejmowana jest ze świadomością jej bezpośredniego wpływu na sytuację materialną członków Spółdzielni, którzy zgodnie z obowiązującym systemem finansowym pokrywają koszty eksploatacji w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) Spółdzielnia ma obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania przychodów oraz kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni oraz wpływów i wydatków funduszu remontowego. Przywołana ustawa nie reguluje szczegółów dotyczących kalkulacji opłat oraz rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Ustawa stanowi natomiast, że uiszczanie opłat na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wnosi się zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie z zapisami działu X. Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz Regulaminem ponoszenia i rozliczania kosztów GZM przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2010 z dnia r., Członkowie Spółdzielni, a także osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje: - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - będący właścicielami lokali, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów: 1. eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 2. eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 3. działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz 4. na sfinansowanie innych zobowiązań, w części przypadającej na dany lokal, w tym w szczególności: - spłaty kredytów wraz z odsetkami oraz pożyczek ze środków własnych Spółdzielni przejściowo zaangażowane w finansowanie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, - kosztów określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anten zbiorczych, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni. Koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach półrocznych, trwających od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku za okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, według wskazań podzielników oraz liczników ciepła, zaś w przypadku lokali bez podzielnika i liczników ciepła na postawie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów. Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej (z wyjątkiem kosztów wywozu nieczystości i utrzymania dźwigów) ewidencjonowane są i rozliczane na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, hale garażowe i inne proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danego lokalu. Koszty ochrony mienia i monitoringu mogą być rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali lub od ilości lokali objętych ochroną. Sposób rozliczania postanowieniem Uchwały nr 75/2011 Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2011 r. pozostawiony został do decyzji Rady Osiedla. 5

6 Podobnie od decyzji Rady Osiedla zależy sposób rozliczania kosztów utrzymania dźwigów. Koszty wywozu nieczystości naliczane są w oparciu o zebrane deklaracje, zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dniem 1 lipca 2013 r. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego, przeznaczonego do wspólnego korzystania, są ewidencjonowane oddzielnie i obciążają wszystkich użytkowników Spółdzielni oraz lokale wyodrębnione będące własnością członków Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym. Pozostałe koszty i przychody rozlicza się wynikowo. Sposób rozliczania wyniku finansowego określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Na dzień 31 grudnia 2014 r. gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmowała 488 budynków o łącznej powierzchni użytkowej m 2, w tym: 409 budynków mieszkalnych, o łącznej liczbie mieszkań i powierzchni użytkowej m 2. Wielkość zasobów z podziałem na osiedla ilustrują tablice nr 2 i 3. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły ogółem tys. zł z czego: eksploatacja bieżąca w tym odpis na fundusz remontowy i koszty konserwacji zakup zimnej wody i wprowadzania ścieków zakup energii cieplnej eksploatacja dźwigów osobowych wywóz nieczystości ochrona mienia działalność społeczno-kulturalna tys. zł tys. zł, tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Dynamika kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach według ich rodzajów oraz średnie miesięczne koszty eksploatacji przypadające na m.kw. powierzchni użytkowej przedstawiają się następująco: Lp Wyszczególnienie Koszty w zł. na m.kw średnio Koszty ogółem Wsk. Wsk. miesięcznie 2013/ / Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze ,78 0,81 0,83 103,9 102,5 2 Materiały ,07 0,07 0,07 100,0 100,0 3 Energia elektryczna ,21 0,19 0,18 90,5 94,7 4 Woda technologiczna ,09 0,07 0,06 77,8 85,7 5 Wywóz nieczystości stałych ,12 0,06 0,00 50,0 0,0 6 Podatki i opłaty ,51 0,54 0,56 105,9 103,7 7 Odpisy na fundusz remontowy ,14 1,11 1,41 97,4 127,0 8 Konserwacja zasobów ,65 0,66 0,66 101,5 100,0 9 Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni ,11 0,11 0,11 100,0 100,0 10 Pozostałe koszty ,45 0,51 0,59 113,3 115,7 I Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz.1;10) ,13 4,13 4,47 100,0 108,2 w tym eksploatacji podstawowej (poz.i-7) ,99 3,02 3,06 101,00 101,32 II koszty zimnej wody i odprowadzania ścieków ,53 1,58 1,52 103,02 96,43 III Koszty zakupu energii cieplnej (co + cw) ,50 2,73 2,59 109,25 94,86 centralne ogrzewanie ,60 1,77 1,62 110,71 91,50 podgrzanie wody ,90 0,96 0,97 106,67 101,04 IV Koszty eksploatacji dźwigów ,37 0,37 0,41 100,00 110,81 V *wywóz nieczystości ,19 0,28 0,37 147,37 132,14 VI ** ochrona mienia ,04 0,04 0,04 100,00 100,00 VII ***Działalność społeczno-kulturalna ,03 0,03 0,03 100,00 100,00 VII Ogółem koszty gzm ,79 9,15 9,43 104,18 102,99 */ W trzech osiedlach (Żoliborz IV, Piaski oraz Wawrzyszew) od II-go półrocza 2009 r. i w jednym osiedlu od 2010 r. (Żoliborz III ) koszty wywozu nieczystości są rozliczane z mieszkańcami od ilości drzwi i prezentowane w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji E Wywóz nieczystości tablica nr 1 Natomiast z dniem 1 lipca 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odbierania odpadów komunalnych rozliczane są od zgodnie z zebranymi deklaracjami. tablica nr 1. ¹/ W pięciu osiedlach (Żoliborz II, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska, Hery oraz Niedzielskiego) ujęto w zestawieniu koszty na ochronę mienia poniesione i rozliczone w tych osiedlach z mieszkańcami od ilości korzystających użytkowników. Koszty te prezentowane są w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji F Ochrona mienia tablica nr 1. ²/ Działalność społeczno-kulturalna jest kontynuacją Funduszu społeczno-kulturalnego i od 1 stycznia 2010 roku jest działalnością wynikową wykazywaną w odrębnej pozycji B Działalność społeczno kulturalna tablica nr 1. 6

7 W wymienionych na poprzedniej stronie średnich, miesięcznych kosztów przypadających na metr kwadratowy powierzchni lokali nie uwzględnione zostały stosowane w rozliczeniach w zależności od typu lokalu (mieszkalny, użytkowy, garaż) - wskaźniki intensywności eksploatacji. W 2014 roku koszty eksploatacji bieżącej (eksploatacja podstawowa oraz remonty) w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. średnio miesięcznie wyniosły 4,47 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 r. o 8,2. Największy wzrost nastąpił na kosztach wywozu nieczystości, głównie za sprawą objęcia w 2014 r. wszystkich mieszkańców obowiązkiem wnoszenia opłat z tego tytułu zgodnie z uchwalą Rady m. st. Warszawy. Ponadto wzrost odnotowano na kosztach eksploatacji dźwigów, za sprawą dokonania dodatkowych odpisów na fundusz remontowy dźwigów. Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach według ich rodzajów przedstawia się następująco: 7 Wskaźnik struktury w Wskaźnik struktury w Kwota w zł Kwota w zł Lp. Wyszczególnienie 2013 kosztów kosztów 2014 kosztów kosztów eksploatacji gzm eksploatacji gzm bieżącej bieżącej I Koszty eksploatacji bieżącej 1 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze ,68 9, ,75 9,30 2 Materiały ,47 0, ,36 0,67 3 Energia elektryczna ,71 2, ,94 1,96 4 Woda technologiczna ,73 0, ,23 0,61 5 Wywóz nieczystości stałych ,56 0, ,10 0,05 6 Podatki i opłaty ,03 6, ,51 6,21 7 Odpisy na fundusz remontowy ,86 12, ,66 15,70 8 Konserwacja zasobów ,12 7, ,74 7,31 9 Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni ,56 1, ,58 1,28 10 Pozostałe koszty ,26 5, ,07 6,48 I Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz. 1,10) , ,57 II Koszty zimnej wody i odprowadzania ścieków x 18, x 16,93 III Koszty zakupu energii cieplnej x 28, x 26,62 IV Koszty eksploatacji dźwigów x 2, x 2,32 V ¹ Wywóz nieczystości x 2, x 3,73 VI ² Ochrona mienia x 0, x 0,49 VII ² Działalność społeczno-kulturalna x 0, x 0,35 VI Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi x x 100 1/ jak przy poprzedniej tabeli 2/ jak przy poprzedniej tabeli 3/ jak przy poprzedniej tabeli Jak wynika z powyższego zestawienia 56 kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2014 roku (suma poz. I. 3, 4, 6, II, III i V) stanowią koszty usług i dostaw mediów oraz podatki i opłaty, tj. koszty, na których wysokość Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma wpływu lub ma wpływ bardzo ograniczony, jak w przypadku energii elektrycznej. Jednostkowy poziom tych kosztów wyznaczają ceny i opłaty urzędowe (administracyjne), a ich wartość w przypadku mediów komunalnych ceny oraz wolumen zużycia przez mieszkańców - użytkowników. W wymienionych w akapicie powyżej kosztach, 47 stanowią koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb ogrzania mieszkań i podgrzania wody użytkowej. Wartość tych kosztów w latach systematycznie malała (pomimo wzrostu zasobów eksploatowanych). Natomiast w okresie koszty te nieznacznie wzrosły, co było spowodowane wzrostem kosztu zakupu energii. Kolejny wzrost zaobserwowano w latach , co również było spowodowane wzrostem cen energii cieplnej. Jednak i tak koszty te, były znacząco niższe niż w 2003 r. Co warto jednak zaobserwować w 2014 r. koszty te nieznacznie spadły. Jednostkowy koszt energii cieplnej wynosił średnio 30,95 zł/m 2 i był niższy o 4,83 w porównaniu z 2013 r. (32,52 zł/m 2 ) i o 11,87 niższy w porównaniu z 2003 r. (35,12 zł/m 2 ). Zarówno spadek jak i niska dynamika wzrostu wysokości kosztów zakupu energii cieplnej w głównej mierze jest efektem zrealizowanych od 2003 roku termomodernizacji budynków mieszkalnych.

8 Uwaga: oceniając zmiany wysokości kosztów energii cieplnej w poszczególnych latach należy zwrócić uwagę na warunki meteorologiczne w sezonach grzewczych; w zimie 2005/2006, 2009/2010 temperatury ujemne były niższe od średnich, natomiast w zimie 2006/2008 były wyższe. Okres charakteryzował się wydłużonym okresem sezonu grzewczego spowodowanym również warunkami meteorologicznymi. Zmiany wysokości kosztów energii cieplnej w latach ilustruje poniższa tablica: Lp. Wyszczególnienie Koszty zakupu energii cieplnej w zł Wskaźnik dynamiki w 8 Powierzchnia ogrzewana w m² średnia roczna Koszt energii cieplnej w zł na 1 m 2 rocznie / / , / / , / / , / / , / / , / / , / / , / / , / / , / / , / / , / x x ,95 Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły ogółem tys. zł, z czego: eksploatacja bieżąca (łącznie z odpisami na fundusz remontowy) zimna woda (rozliczania wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtem) energia cieplna (na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody eksploatacja dźwigów osobowych wywóz nieczystości ochrona mienia działalność społeczno-kulturalna tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Przychody na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi - uwzględniające opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe, ustalone przez poszczególne Rady Osiedli i zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu wyników z lat poprzednich, zapewniły sfinansowanie poniesionych kosztów. Nadwyżki kosztów nad przychodami, podobnie jak nadwyżki przychodów nad kosztami, rozliczane są w kolejnym roku kalendarzowym odpowiednio jako ujemny lub dodatni wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z roku poprzedniego.

9 W roku 2014 opłaty eksploatacyjne dla lokali mieszkalnych były zróżnicowane w poszczególnych osiedlach i nieruchomościach. Ich wysokość uzależniona była od wyniku osiągniętego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w roku poprzednim (wynik ujemny zwiększał wysokość opłat i odwrotnie, wynik dodatni poprzedniego roku zmniejszał wysokość opłat) oraz była dostosowana do stanu eksploatowanych zasobów oraz potrzeb remontowych. Wysokość opłat dla lokali mieszkalnych z członkostwem kształtowała się na poziomie od 0,28 zł do 3,78 zł za 1 m 2 miesięcznie, w tym rezerwa na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od 0,20 do 1,60 zł za 1 m 2. Przy ocenie poziomu opłat należy zwrócić uwagę, że poziom opłaty eksploatacyjnej jest wyznaczony wielkością: kosztów eksploatacji oraz wynikiem z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodatkowo Członkowie WSM partycypują w pożytkach głównie z najmu lokali użytkowych. Natomiast wielkość odpisu na fundusz remontowy jest określona przez zakres rzeczowy realizowanych remontów (najniższy odpis na fundusz remontowy dotyczy nowych budynków w okresie rękojmi). Przychody na pokrycie kosztów świadczeń w zakresie centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, zimnej wody i odprowadzania ścieków dostosowane zostały do poziomu kosztów ustalanych i rozliczanych na podstawie urządzeń pomiarowych. Ogółem w okresie r r. Osiedla WSM wygenerowały ujemny wynik i wyniósł on 719 tys. zł, w tym: - wynik na działalności eksploatacyjnej -828 tys. zł - wynik na działalności społeczno-kulturalnej 22 tys. zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej tys. zł Suma wyników 872 tys. zł - podatek dochodowy od osób prawnych tys. zł Razem -719 tys. zł Wprowadzone przed ośmiu laty zmiany w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z uwzględnieniem podziału w ramach osiedli na nieruchomości zapewniają członkom możliwość finansowania kosztów gospodarki zasobami, które związane są z utrzymaniem ich lokali i eksploatacją nieruchomości wspólnych oraz stanowiących mienie Spółdzielni z zastosowaniem przepisów art.4 i 5 ustawy z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222). Zmiana w tym zakresie uwidacznia różnice w poziomie kosztów eksploatacji wynikającym głównie z charakterystyki poszczególnych nieruchomości (zabudowa niska - wysoka, budynki mieszkalne użytkowe zespoły garażowe, wiek zasobów, stan techniczny, itp.). Analiza poziomu kosztów i opłat na przestrzeni 5 lat pozwoliła na ocenę efektywności zmiany sposobu rozliczania kosztów w powiązaniu z warunkami zamieszkiwania i charakterystyką poszczególnych nieruchomości. Wykonanie kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych osiedlach przedstawia tablica nr 1. Oceniając sytuację finansową poszczególnych osiedli należy uwzględnić stan zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali, które na 31 grudnia 2014 r. wynosiły ogółem tys. zł, co stanowi 8,5 rocznego wymiaru opłat, z czego: - - za lokale mieszkalne za lokale użytkowe tys. zł tys. zł 8,5 7,9 rocznego wymiaru opłat rocznego wymiaru opłat W analizowanym okresie zadłużenie lokali mieszkalnych spadło o 880 tys. zł, tj. o 7. Natomiast zadłużenie lokali użytkowych wzrosło w stosunku ro roku 2013 o 35 tys. zł tj. o 2. W stosunku do poziomu 2013 roku zadłużenie ogółem spadło o 6 (845 tys. zł), a wskaźnik zadłużeń wzrósł o 0,3 punktu procentowego. Należy zwrócić uwagę, że po wzroście zadłużeń w 2005 r. udało się w 2006 roku zahamować dalszy ich wzrost, a w 2009 r. znacząco je zmniejszyć. Rozpatrując stany należności trzeba uwzględnić cykl koniunkturalny w gospodarce, który to w zasadniczy sposób wpływa na zadłużenie w opłatach za lokale. Biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze w roku poziom zaległości oceniamy, jako relatywnie wysoki. Prowadzony proces uwłaszczeń nie wpłynął istotnie na obniżenie stanu należności przeterminowanych, pomimo, iż warunkiem uwłaszczenia za symboliczną złotówkę było uregulowanie zobowiązań stosunku do Spółdzielni. Działania Spółdzielni nakierowane są na podniesienie skuteczności windykacji i nie dopuszczanie do powstawania zaległości ponad 6-cio miesięcznych. 9

10 W poszczególnych osiedlach zmiany wysokości zadłużeń są zróżnicowane: - osiedla w których zadłużenie ogółem wzrosło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Młociny, Latyczowska, - osiedla w których zadłużenie ogółem spadło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz II, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery - zadłużenia na lokalach mieszkalnych: wzrosły w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Młociny, Latyczowska spadły w osiedlach: Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery - zadłużenia na lokalach użytkowych: wzrosły w osiedlach: Żoliborz IV, Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory spadły w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III, Młociny, Latyczowska, Hery. Ponadto w roku 2014 pojawiło się nowe osiedle Niedzielskiego, które również odnotowało zaległości na koniec roku. Najwyższy wskaźnik zadłużeń ogółem występuje w osiedlach: Hery, Latyczowska, Wawrzyszew - odpowiednio 15,1, 12,4, 11,2, a najniższy w osiedlach: Nowodwory, Żoliborz II, Niedzielskiego - odpowiednio 3,9, 5,2, 5,5. Wielkość i strukturę zadłużeń z tytułu należności za użytkowanie lokali w poszczególnych osiedlach oraz zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiają tablice nr 4 i 5. W 2014 roku, analogicznie do lat poprzednich, dla należności spornych i zasądzonych oraz wątpliwych dokonano odpisów aktualizacyjnych, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Na r. dla osiedli odpisy wynosiły ogółem tys. zł (65 zadłużeń z tytułu opłat za eksploatację i użytkowanie lokali), z tego: tys. zł, (65 zadłużeń tys. zł) dotyczyło lokali mieszkalnych 966 tys. zł, (65 zadłużeń za te lokale tys. zł) dotyczyło lokali użytkowych. W stosunku do 2013 r. odpisy aktualizujące należności zwiększyły się o 414 tys. zł. Zwiększenie odpisu nastąpiło w osiedlach Żoliborz IV (179 tys. zł), Bielany (27 tys. zł), Młociny (198 tys. zł), Wawrzyszew (194 tys. zł), Latyczowska (52 tys. zł). Zmniejszenie odpisu nastąpiło w osiedlach: Żoliborz II (21 tys. zł), Żoliborz III (94 tys. zł), Piaski (32 tys. zł), Wawrzyszew Nowy (28 tys. zł), Nowodwory (47 tys. zł), Hery (15 tys. zł). Zmiany wysokości odpisu aktualizującego należności w okresie r r. przedstawiają się następująco: Lp Osiedla Kwota wg stanu na Kwota zwiększająca odpis w 2014 Kwota zmniejszające odpis w 2014 Kwota wg stanu na Wsk 2014/ Żoliborz II Żoliborz III Żoliborz IV Bielany Młociny Piaski Wawrzyszew Wawrzyszew Nowy Nowodwory Latyczowska Hery Niedzielskiego Razem A.I.2. Remonty Wysokości odpisów na fundusz remontowy oraz plany remontowe są opiniowane przez Rady Osiedli i zatwierdzane w planach rzeczowo-finansowych przez Radę Nadzorczą WSM. Rady Osiedli pełnią wobec Administracji Osiedli, Zarządu oraz Rady Nadzorczej WSM niezwykle ważną rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. Ścisła współpraca

11 z mieszkańcami, w szczególności poprzez Rady Osiedli, powinna prowadzić do jak najlepszego gospodarowania funduszem remontowym, utrzymywania lub podnoszenia standardu mieszkań i całych osiedli. Charakter remontów przeprowadzanych w poszczególnych Osiedlach odzwierciedla zarówno preferencje mieszkańców jak wiek, czy stan techniczny zasobów. Szczegółowe sprawozdanie z remontów zostało zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych Administracji Osiedli. Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie prac remontowych wykonanych na Osiedlach: Żoliborz 2 Żoliborz 3 Żoliborz 4 Bielany Młociny Piaski Lp. Opis Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura 1 Remonty elewacji, dachów, balkonów, tarasów, drzwi i okien , , ,36 9 0, , ,35 2 Remonty instalacji ccw, co, wodkan , , , , , ,60 3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 termomodernizacji 4 Remonty instalacji gazowych 172 9,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,13 5 Remonty instalacji elektrycznych (modernizacja i naprawa domofomów i monitoringu , , ,82 0 0, , ,88 wizyjnego, latarnie) 6 Modernizacja i wymiana instalacji p-poż. 2 0, ,79 0 0,00 0 0,00 0 0, ,70 7 Remonty dźwigów 16 0, , , , , ,67 8 Remonty dróg, chodników, schodów i altan śmietnikowych 86 4, , , , , ,83 9 Remonty klatek schodowych, korytarzy, zsypów 160 9, , , ,85 0 0, ,60 10 Wymiana wodomiarów 0 0, ,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 Spłata pożyczki 0 0, ,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 Inne remonty , , , , , ,24 Razem Wawrzyszew Nowy Wawrzyszew Nowodwory Hery Latyczowska Razem Osiedla Lp. Opis Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura Wartość (tyś. zł) Struktura 1 Remonty elewacji, dachów, balkonów, tarasów, drzwi i okien 88 4, , , , , ,40 2 Remonty instalacji ccw, co, wodkan , ,81 0 0,00 0 0, , ,70 3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 termomodernizacji 4 Remonty instalacji gazowych 27 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,77 5 Remonty instalacji elektrycznych (modernizacja i naprawa domofomów i monitoringu 65 2,96 0 0,06 0 0,00 0 0, , ,41 wizyjnego, latarnie) 6 Modernizacja i wymiana instalacji p-poż. 0 0,00 0 0, ,02 0 0,00 0 0, ,26 7 Remonty dźwigów , ,99 0 0,00 0 0,00 3 1, ,04 8 Remonty dróg, chodników, schodów i altan śmietnikowych 208 9, , ,64 0 0,00 6 3, ,40 9 Remonty klatek schodowych, korytarzy, zsypów 114 5,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,49 10 Wymiana wodomiarów 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,76 11 Spłata pożyczki 0 0, ,22 0 0,00 0 0,00 0 0, ,54 12 Inne remonty 13 0, , , , , ,23 Razem A.II. Działalność społeczno-oświatowa Działalność społeczno-kulturalna na rzecz członków i mieszkańców Spółdzielni, jako zadanie statutowe, realizowana była przede wszystkim poprzez Osiedla, ale niestety trzeba stwierdzić, że działalność ta w pełnym jej zakresie stopniowo zanika. Spółdzielcze tradycje w tej dziedzinie kontynuowane są głownie w kilku osiedlach: Żoliborz IV, Bielany, Piaski i Młociny. Osiedle Żoliborz IV posiada nowy, działający od 2012 roku Klub Mieszkańców Szafir, który organizuje liczne imprezy kulturalne, koncerty, wykłady, spotkania. W 2014 r. zorganizowano spektakle teatralne: Dziadek do orzechów, Słowik i I tak będzie awantura, koncerty: z okazji Dnia Matki, Wspomnienia o Janie Pawle II, Koncert piosenek XX wieku, koncert Teresa, Góralskie kolędowanie, koncert z okazji 3 Maja. W ofercie Klubu istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć w sekcji brydżowej, nordic walking, gimnastyki dla seniorów oraz w grupie teatralnej. W ramach zajęć odpłatnych odbywały się lekcje gry na gitarze, rękodzieła 11

12 artystycznego oraz tańca towarzyskiego. Klub Szafir jest członkiem Partnerstwa na rzecz Rudawki i Zatrasia Nasz Żoliborz IV, w 2014 r. wspólnie zorganizowano spotkanie wigilijne dla mieszkańców. Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest w również w Klubie WSM Osiedla Piaski, głównie przez pracowników Administracji. Dzięki operatywności Kierownictwa Klubu prowadzona działalność doceniana jest nie tylko przez mieszkańców, ale również przez władze Dzielnicy Bielany. Działalność społeczno-kulturalna finansowana jest z wpłat lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych oraz dochodów z własnej działalności Klubu. W 2014 r. Administracja Osiedla Piaski za pośrednictwem Klubu prowadziła działalność różnych kółek zainteresowań, organizowała konkursy plastyczne, muzyczne, koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy, festyny dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Klub organizując takie imprezy jak ognisko, festyny, plenery, spotkania wigilijne, imprezy dla dzieci i seniorów ponosił koszty związane z zakupem artykułów spożywczych np. chleb, kiełbaski, napoje, słodycze, owoce. Podczas organizowanych przez kółka zainteresowań festynów dla dzieci i młodzieży odbywały się konkursy, gdzie pierwsze miejsca nagradzane były książkami, zabawkami, słodyczami itp. Pozostali uczestnicy zabawy w ramach nagród pocieszenia otrzymywali np. soczki, czekoladki, lizaki. Ponadto dla prowadzenia w/w działalności Klub wynajmował i opłacał autokary na wycieczki. Podjęta została także współpraca z prawnikiem, który raz w tygodniu w Klubie udzielał bezpłatnych porad prawnych emerytom i rencistom. W Osiedlu Młociny funkcjonuje Klub Seniora, który jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Koszty utrzymania klubu ponosi Osiedle Młociny, natomiast koszty działalności kulturalnej Dzielnica Bielany. Dzięki temu w 2014 r. zorganizowane zostały: spotkania muzyczno-taneczne, koncert fortepianowy, zabawy karnawałowe, prelekcje n. t. Bezpieczeństwo Osób Starszych prowadzona przez specjalistę ds. bezpieczeństwa, Edukacja dla Bezpieczeństwa prowadzona przez oficera Szkoły Głównej Straży Pożarnej oraz prelekcja Dbaj o swoje ciało. Ponadto Członkowie Klubu Seniora mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika. W osiedlu Bielany działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest przez wyznaczoną do tego celu Komisję Socjalną Rady Osiedla. Komisja ta rozpatruje wnioski w zakresie pomocy sąsiedzkiej, a następnie przedkłada je do zatwierdzenia na posiedzeniu Plenum Rady Osiedla. Komisja zajmuje się również organizowaniem zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla seniorów czy tez organizacją wycieczek do wielu ciekawych miejsc w Polsce. Przy współpracy Klubu mieszczącego się na terenie Osiedla, Komisja Socjalna organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci. Poza stałymi formami działalności oświatowej i kulturalnej, osiedla prowadzą działalność w zakresie: - opieki nad dziećmi w okresie wakacji i przerw świątecznych, - zakupu biletów na przedstawienia dziecięce, - zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci mieszkańców spółdzielni, - stypendia dla dzieci szkolnych, - organizowaniu pływalni dla seniorów, - zajęć dydaktycznych jak nauka na komputerze, - wycieczki i rajdy, - oraz wigilie dla samotnych. Wymienione powyżej formy działalności stanowią znaczący koszt w działalności społeczno kulturalnej osiedli w danym roku. Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych i poprawa sytuacji seniorów budują wizerunek Osiedli i są wysoko stawiane w priorytetach Osiedli. Te formy działalności cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Koszty działalności społeczno-kulturalnej osiedli wyniosły ogółem 510 tys. zł, z czego: 357 tys. zł, tj. 70 koszty działalności społeczno-kulturalnej 113 tys. zł, tj. 22 wydatki na pomoc sąsiedzką (zapomogi, okolicznościowe paczki). 40 tys. zł, tj. 8 urządzenia zabawowe i rekreacyjne na terenie osiedli Największą jednak pozycją w kosztach działalności społeczno-kulturalnej są koszty imprez organizowane przez osiedla, wydatki na pomoc sąsiedzką oraz zakup urządzeń zabawowych dla placów zabaw na osiedlu. Podstawowym źródłem finansowania tych kosztów są wpływy z opłat za lokale mieszkalne. Przychody i koszty działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach ilustruje tablica nr 6. Na szczególną uwagę zasługuje sprawowanie opieki Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nad Izbą Pamięci Marii Kownackiej. 12

13 Izba jest cenną jednostką kulturalną, stanowiącą źródło wiedzy o warunkach, w jakich żyła i tworzyła pisarka. Zbiory zgromadzone w mieszkaniu Marii Kownackiej na warszawskim Żoliborzu udostępniane są wszystkim, którzy interesują się twórczością pisarki. W Izbie Pamięci odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą, do których to działalność placówki jest skierowana w szczególności. Uczestnicy wycieczek mają możliwość obejrzenia szeregu dokumentów bibliotecznych ze zbiorów Izby. Wpływy z tantiem autorskich zgodnie z testamentem przeznaczane są w części na potrzeby utrzymania Izby Pamięci, a także na remont zabytkowego Dworu w Słupie oraz na opiekę grobu matki autorki Ludwiki Kownackiej. W dawnym mieszkaniu pisarki odbywają się regularnie spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkoli z całego kraju, często noszących imię Marii Kownackiej. Izba organizuje konkursy dla dzieci oraz uczestniczy w organizowaniu imprez związanych m.in. z rocznicami urodzin i śmierci pisarki, z nadaniem jej imienia szkołom i przedszkolom r. upłynął pod znakiem 120 rocznicy urodzin Marii Kownackiej. Zorganizowane zostały liczne imprezy popularyzujące dorobek Marii Kownackiej, m.in. uroczystość w przedszkolu nr 130 im. Marii Kownackiej połączona ze spektaklem opartym na znanych utworach autorki, konferencja Maria Kownacka 120. Urodziny, która odbyła się w Bibliotece Publicznej im. Duracza, adresowana do bielańskich przedszkoli. Zbiory Muzeum posłużyły jako inspiracja do opracowania wyjątkowego programu teatralnego przygotowanego dla widzów spektaklu Plastusiowy pamiętnik zrealizowanego w Teatrze BAJ premiera odbyła się 6 grudnia 2014 roku. W jubileuszowym 2014 roku podjęto próbę uaktywnienia przedszkoli i szkół im. Marii Kownackiej na terenie całego kraju. W okresie od maja do października 2014 zorganizowane zostały warsztaty otwarte Pory roku z Marią Kownacką dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach współpracy z TPD Izba Pamięci Marii Kownackiej uczestniczyła w dwóch festynach o formie kiermaszu ze stoiskiem MUZEUM oraz połączonego z kreatywną zabawą dla dzieci. Rok 2014 charakteryzował się wzmożonym zainteresowaniem twórczością Marii Kownackiej, czego wynikiem jest wiele odwiedzin Muzeum przez dzieci szkolne, studentów i dorosłych miłośników książek. Rok 2014 to także wzmożona działalność informacyjna na rzecz placówek oświatowych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Największą placówką prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Dzielnicy Żoliborz, działającą pod zarządem Spółdzielni, jest Społeczny Dom Kultury. Budynek wraz z Teatrem KOMEDIA decyzją nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r., został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Obiekt stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlany Osiedla WSM Żoliborz, wpisany wraz z zielenią do rejestru zabytków, decyzją z dnia r. Znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej Żoliborz Historyczny. Społeczny Dom Kultury jest jedną z większych placówek spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Warszawy upowszechniającą kulturę. Na podstawie zawartych umów, prowadzi samodzielną działalność kulturalną, oświatową i edukacyjną m.in. poprzez funkcjonowanie: Północnego Centrum Sztuki Teatr KOMEDIA, Biblioteki Publicznej, Agencji Artystycznej ALLEGRO. Jego działalność skoncentrowana jest także na zajęciach i imprezach ogólnodostępnych o charakterze kulturalnooświatowym, wychowawczym, sportowym i turystycznym, prowadzonych przez kilka grup zainteresowań, towarzystw i organizacji społecznych, m.in.: Ogniska TKKF Żoliborz i TKKF Bielany, Koło Środowiskowe PTTK "Renciści", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Artystyczne Koło Środowiskowe Teatr "Łazienki". Działalność wielu organizacji i towarzystw jest już historycznie związana z tą placówką. Poza stałymi formami działalności, pomieszczenia SDK są wynajmowane jednorazowym użytkownikom, których program jest jednak zgodny z profilem placówki. W Społecznym Domu Kultury mieści się Izba Historii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpływy za wynajem stanowią źródło finansowania wszystkich rodzajów działalności i pozwalają na utrzymanie budynku w coraz lepszym stanie. Koszty działalności SDK w 2014 r. wyniosły ogółem tys. zł, co stanowiło 99 planu. Koszty zostały w całości pokryte wpływami własnymi, a ich największa część przeznaczona jest na Scentralizowany Fundusz Remontowy. Odpis ten pozwala na realizację planowanych remontów w SDK i w 2014 roku wyniósł 760 tys. zł, co stanowi 109 planu. Należy w tym miejscu nadmienić, iż remont w bieżącym roku został dofinansowany kwotą ze środków publicznych wynoszącą 451 tys. zł. Wykonanie kosztów i dochodów Społecznego Domu Kultury przedstawia tablica nr 7 w załącznikach. 13

14 A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników W roku 2014 kontynuowano realizację wniosków członków Spółdzielni o ustanowienie i przeniesienie prawa własności zajmowanych lokali. Po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 r. zaczęły lawinowo wpływać wnioski o ustanowienie własności lokali oraz wnioski o przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (przekształcenia tego typu były możliwe do końca 2012r. ) i do 31 grudnia 2014 r. wpłynęło ich łącznie z czego : Razem do w tym rok wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność razem Z dniem 11 października 2011 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która poszerzyła grono spółdzielców uprawnionych do złożenia przedmiotowych wniosków. W grupie tej znaleźli się Członkowie posiadający spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali wybudowanych przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Od Członków zamieszkujących w tego typu lokalach w latach wpłynęło łącznie 82 (w roku ,w roku , w roku ) wniosków o wyodrębnienie własności zajmowanych lokali. Pierwsze wyodrębnienia mieszkań budowanych przy udziale środków KFM nastąpiły w maju 2013 r. W celu realizacji tych wniosków wystąpiła konieczność dopełnienia szeregu skomplikowanych procedur prawnych i bankowych. Niektóre warunki nakreślone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wymagające wyjaśnienia sytuacji prawnej bądź sprostowania dokumentacji technicznej wyodrębnianych nieruchomości, z uwagi na swoją złożoność, zostały zakończone dopiero w 2014r. (Latyczowska i Nowodwory). Ku końcowi zbliża się regulacja prawna na Osiedlu Wawrzyszew Nowy. Podpisywanie umów w sprawie wyodrębnień własności lokali w Osiedlach WSM rozpoczęto w październiku 2007r. W 2014r. podpisanych zostało kolejnych 259 aktów notarialnych. Łącznie stanowi to liczbę zawartych umów notarialnych (poz.1 + poz. 2 tabeli), tj.: Razem do w tym rok Ilość umów przeniesienia własności lokali, miejsc postojowych i garaży, w tym: Osiedle Żoliborz II Osiedle Żoliborz III Osiedle Żoliborz IV Osiedle Bielany Osiedle Młociny Osiedle Piaski Osiedle Wawrzyszew 0 0 Osiedle Hery Osiedle Latyczowska 40 6 Osiedle Nowodwory 89 4 Osiedle Wawrzyszew Nowy 12 2 Osiedle Niedzielskiego ( bud. 2A i 2B) Ilość umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Osiedla Wawrzyszew wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego: W odniesieniu do dokonywanych w latach poprzednich przekształceń spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa, na postawie Ustawy z dn r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 223 poz art. 6 ust.1 kt.2 Zarząd WSM od 2013r. nie mógł kontynuować realizacji złożonych w tej sprawie wniosków, gdyż przepis umożliwiający przekształcenia lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (zgodnie art. 6 powołanej 14

15 wyżej ustawy) z dniem 1 stycznia 2013 r. przestał istnieć. Jak wspomniano na wstępie do tego okresu zrealizowanych zostało tego typu wniosków. Począwszy od 2013 r., jedyną formą przekształceń lokali stał się ich wykup na własność, czyli przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną nieruchomość lokalową. Ustawowym warunkiem dla dokonywania tych czynności jest posiadanie przez Spółdzielnię uregulowanego (jednorodnego) stanu prawnego gruntów, na których jest posadowiony budynek. Strukturę zmniejszenia wartości majątku z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokali przedstawia tablica nr 8. A.IV. Sprawy gruntowe Sprawy dotyczące regulacji prawnej gruntów, należą do najbardziej skomplikowanych problemów do rozwiązania, ponieważ ostateczne ich uregulowanie uzależnione jest między innymi od Urzędów i Sądów. A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach a) Osiedle Żoliborz IV: Zatrasie Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/4 objętej księgą wieczystą nr WA1M/ /3 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla nieruchomości jednobudynkowych, dróg wewnętrznych, działki rekreacyjnowypoczynkowej oraz stacji trafo. Ponieważ w kw WA1M/ /3, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność przejścia i przejazdu do szkoły i przedszkola oraz zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C, Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych. Aktualnie trwa korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy w przedmiocie uzyskania zgody na wykreślenie zbędnych służebności. Natomiast, postępowanie w sprawie wykreślenia służebności przejścia i przejazdu przez wszystkie nieruchomości w Os. Zatrasie do zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C toczy się przez Sądem Okręgowym. Ponadto, radca prawny Spółdzielni prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu z działki budowlanej na zieleń osiedlową, stanowiącej dz. ew. 2/52 z obr Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi działania związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębniania własności lokali. Rudawka Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/5 z obrębu oraz działki nr 2/1 z obrębu obie objęte księgą wieczystą nr WA1M/ /9 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości jednobudynkowych, odrębne księgi wieczyste dla: działki rekreacyjno-wypoczynkowej, działki zabudowanej budynkami usługowymi, parkingiem, drogą wewnętrzną oraz działki zabudowanej budynkiem przepompowni. Ponieważ w kw WA1M/ /9, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność na rzecz SPEC, MPWiK, STOEN i Spółki Gazownictwa Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych. W wyniku toczącego się postępowania w sprawie z powództwa osoby uprawnionej do wyodrębnienia własności lokalu, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do założenia ksiąg wieczystych dla poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału administracyjnego (wykonanie decyzji podziałowej). Postanowienie Sadu zostało wykonane przez Spółdzielnię. Aktualnie postępowanie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie odrębnej własności lokalu zostało przez Sąd umorzone na wniosek powoda ( r.). Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębniania własności lokali. Informacja dot. podziału geodezyjnego Osiedla i ustanowienia odrębnej własności lokali 1) Zakwestionowany przez RO WSM Żoliborz IV, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy podział geodezyjny w Osiedlach Zatrasie i Rudawka został przeanalizowany przez uprawnionego architekta. Analiza wykonana przez niego wskazuje na utworzenie nieruchomości wielobudynkowych, jako najbardziej optymalne dla Żoliborza IV. 15

16 Jednakże, ze względu na przepisy prawa, skoro powstały nieruchomości jednobudynkowe, a organ właściwy do wydania decyzji zatwierdził podział nieruchomości na jednobudynkowe nie będzie uzasadnione tworzenie nieruchomości wielobudynkowych. 2) W uzgodnieniu z Zarządem WSM Dyrektor Osiedla prowadziła rozmowy z geodetami, w sprawie nowego podziału geodezyjnego. Tylko jeden z geodetów rozważał możliwość dokonania drobnych korekt aktualnego podziału. Jednak, wykonanie nowego podziału geodezyjnego wiązałoby się z koniecznością odłączenia części nieruchomości i przyłączenia tej części do np. istniejącej księgi wieczystej. Czynność taką, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, może dokonać tylko właściciel, czyli m. st. Warszawa. Powyższe zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 kwietnia 2006 roku, sygn. akt III CZP 24/06 OSNC 2007/2/24, w którym Sąd stwierdził, że: Użytkownikowi wieczystemu nie przysługuje uprawnienie przewidziane w art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. W związku z powyższym Urząd m. st. Warszawy musiałby złożyć wnioski do Sądu Wieczystoksięgowego o połączenie dwóch lub więcej nieruchomości w jednej księdze wieczystej. 3) Rada Osiedla zaproponowała nowy podział geodezyjny na nieruchomości jednobudynkowe z granicami tych nieruchomości jak najbliżej budynków. Natomiast, pozostała część gruntu byłaby nieruchomością niezabudowaną z ustanowionymi służebnościami na rzecz poszczególnych właścicieli lokali w nieruchomościach jednobudynkowych, t. j. przechodu i przejazdu, dostępu do śmietników, parkowania samochodów, itp. zaś koszty utrzymania tej nieruchomości pokrywaliby mieszkańcy tego Osiedla (Żoliborz IV). W tej sytuacji Zarząd WSM przed podjęciem decyzji musi rozpatrzeć wszelkie niebezpieczeństwa dla Spółdzielni związane z tą propozycją, takie jak między innymi: a) niebezpieczeństwo zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z 1 na 3 dla nowopowstałych nieruchomości niezabudowanych stanowiących tzw. ciągi pieszo-jezdne, place zabaw itp., b) brak zgody m. st. Warszawy, jako właściciela gruntu, na złożenie do Sądu Wieczystoksięgowego wniosku o odłączenie części nieruchomości i przyłączenie jej do np. istniejącej księgi wieczystej, c) ewentualne powództwa kierowane do Sądu przeciwko Spółdzielni przez osoby uprawnione do wyodrębniania własności lokali i związane z tym dodatkowe koszty sądowe ( jest ponad 1400 wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali, złożonych przez osoby uprawnione do lokali). b) Osiedle Wawrzyszew ( Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy): Szczególnie skomplikowane sprawy gruntowe występują w Osiedlu Wawrzyszew albowiem wymagają one: - zrównania okresów użytkowania wieczystego, - nabycia gruntów w trybie zasiedzenia, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - nabycia gruntu, do którego spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego a w stosunku, do którego toczą się postępowania o zwrot nieruchomości z wniosków dawnych właścicieli, - urządzenia odrębnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości, w tym ksiąg wieczystych dla nieruchomości drogowych., - zakończenia postępowań o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedla, - zakończenia postępowań o unieważnienie prawa użytkowania wieczystego. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na dzień dzisiejszy będzie się wiązało z bardzo wysokimi kosztami, ponieważ w Mieście Stołecznym Warszawa została anulowana uchwała o zastosowaniu bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, zaś z pisma Prezydenta M. St. Warszawy wynika, że nie planuje przedkładać Radzie M. St. Warszawy projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Z tego też względu WSM włączyła się w prace Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanym przez Prezydenta m. st. Warszawy, w celu stworzenia polityki w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów. Aktualnie złożony został obywatelski projekt uchwały do Rady M. St. Warszawy w przedmiocie zastosowania bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zarząd WSM podjął uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności lokali w budynkach przy ul. Petofiego 5, 7 i ul. Czechowa 1 (Os. Wawrzyszew Nowy) w stosunku do nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KW WA1M/ /9. Realizacja przedmiotowej uchwały poprzez zawieranie aktów notarialnych wymaga ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do nieruchomości przez część ul. Petofiego, która jest zarządzana przez Os. Wawrzyszew. Projekt uchwały został skierowany do Rady Nadzorczej zgodnie z kompetencją. Projekt nie został ostatecznie zaopiniowany przez RO Wawrzyszew. 16

17 c) Osiedle Młociny: W Osiedlu WSM Młociny w stosunku do nieruchomości przy ulicy Wrzeciono 14A oraz Wrzeciono 10C od 2003 roku prowadzone są sprawy przez radców prawnych spółdzielni. Aktualnie prowadzone sprawy dotyczą powództwa w celu realizacji porozumienia z dnia 10 czerwca 2002 roku zawartego pomiędzy Gminą Warszawa Bielany a Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wykonania aktu notarialnego Rep. A 19294/2002 z dnia r. Powództwo obejmuje przekazanie w użytkowanie wieczyste: działki ewidencyjnej nr 2 o pow. 603 m 2 z obrębu , zabudowanej częściowo pawilonem przy ul. Wrzeciono 14A, działki ewidencyjnej nr 5/8 o pow m 2 z obrębu zabudowanej budynkiem przy ul. Wrzeciono 10C (przychodnia zdrowia) oraz działki ewidencyjne nr 43/4 o pow. 819 m 2 i nr 4/3 o pow. 884 m 2 z obrębu będące w użytkowaniu wieczystym WSM, a stanowiące drogi dojazdowe do różnych nieruchomości wewnątrz osiedla. A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. Ogółem od 2012 do końca 2014 roku w prowadzeniu pozostawało 117 spraw, w których wciąż toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. czekając na aktualizację lub decyzję sądu a) Osiedle Żoliborz II : - sprawy w toku: 16 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione; b) Osiedle Żoliborz III: - sprawy w toku: 15 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione; c) Osiedle Żoliborz IV: - sprawy w toku: 45 postępowania o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione d) Osiedle Bielany: - sprawy w toku: 13 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. e) Osiedle Latyczowska - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. f) Osiedle Młociny - sprawy w toku: 16 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. g) Osiedle Wawrzyszew Nowy - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. h) Osiedle Piaski - sprawy w toku: 9 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. i) Budynek Biura Zarządu - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione. A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od nieruchomości w latach Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest zmienna w każdym roku, ponieważ: - następuje sukcesywne zmniejszanie udziału Spółdzielni w nieruchomościach, w związku z wyodrębnianiem własności lokali; - zmienia się ilość osób uprawnionych do korzystania z bonifikaty wynikającej z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 1 ; 1 Art. 74 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 17

18 - uzyskujemy prawomocne orzeczenia sądów oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego kończące postępowania dot. złożonych przez Spółdzielnię wniosków o ustalenie, ze aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest niezasadna. Stawki podatku od nieruchomości ustalane są raz w roku przez Radę m. st. Warszawy, zaś wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalane są przez Prezydenta m. st. Warszawy, w oparciu o operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych. Jak z powyższego wynika spółdzielnia nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości, natomiast od wypowiedzianej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego składa odwołania. Opłata za wieczyste użytkowanie z Podatek od nieruchomości (w tys. Rok uwzględnieniem bonifikaty dla os. o Podatek leśny (w zł.) zł) niskich dochodach (w tys. zł) Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podobnie jak i inne osoby fizyczne i prawne otrzymuje od Prezydenta m.st. Warszawy wypowiedzenia wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w tym w części dotyczącej ustalonych w aktach notarialnych ustanowienia wieczystego użytkowania bonifikat. Nowe opłaty ustalane są na podstawie oszacowania wartości gruntu. Na wypowiedzenia te są składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości 2. A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Stan zadłużenia WSM na r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł tys. zł. Kredyty te zaprezentowane zostały w sprawozdaniu finansowym, jako zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów. Zestawienie kredytów na r. oraz ich spłatę w ciągu 2014 r. przedstawia poniższa tabela: [w tys. PLN] Wykaz kredytów w WSM Stan na Spłata kredytu w 2014 Stan na Kredyty ze środków KFM w BGK Kredyty tzw. "starego portfela" w PKO BP SA RAZEM Kredyty mieszkaniowe udzielone ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK na finansowanie lokali o statusie lokatorskim w kwocie tys. zł. Miesięczna rata z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami wynosi 277 tys. zł. 2. Kredyty mieszkaniowe tzw. starego portfela są to kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 31 maja 1992 r. i podlegają przepisom ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (z późn.zm.). Stan kredytów na r. wyniósł tys. zł, w tym skapitalizowane odsetki tys. zł. Zgodnie z zapisami ustawy, członkowie, którzy systematycznie i terminowo wpłacają miesięczne raty kredytu w wysokości wynikającej z ustalonego normatywu spłaty, będą uprawnieni do umorzenia w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, pozostałych po 20-letniej spłacie kredytu, które nastąpi w 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224), właściwy organ udziela na ich wniosek 50 bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty. 2 Podstawa prawna wypowiedzeń: art. 77 ust. 1, 2a i 3, art. 78 ust. 1, ust. 4, art. 72 ust.3, art. 74 ust. 1, art. 79 Ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.u. z 2010 nr 102 poz. 561 ze zm.) 18

19 A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe Sprawy mieszkaniowe Spółdzielni prowadzone są w Biurze Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Dział Członkowsko-Lokalowy. Praca tego Działu koncentruje się głównie na bezpośredniej obsłudze interesantów tj. udzielaniu informacji, wydawaniu różnego typu zaświadczeń, potwierdzeń tytułów prawnych, umów o ustanowieniu praw do lokali i itp. oraz sprzedaży i najmie lokali. W prowadzonych rejestrach (księgach papierowych) dokonywana jest adnotacja zdarzeń prawnych począwszy od momentu przyjęcia przez Zarząd deklaracji przystąpienia w poczet członków Spółdzielni - do ustania członkostwa w wyniku wypowiedzenia, wykreślenia, wykluczenia czy skreślenia w związku ze śmiercią. Wpływająca z zewnątrz wszelka dokumentacja (korespondencja) oraz ta, którą przygotowuje Dział Członkowsko- Lokalowy, związana ze sprawami mieszkaniowymi, gromadzona jest w aktach członkowskich powiązanych z poszczególnymi osobami, członkami i nie członkami Spółdzielni (ponad 30 tys. akt), oraz przechowywana w 4 różnych archiwach (członków, nie członków, osób wyodrębnionych oraz wykreślonych ze Spółdzielni). Oprócz tego do zadań Działu należy między innymi: przedkładanie Zarządowi WSM wniosków o przyjęcia do Spółdzielni, o podjęcie decyzji w sprawach komorniczych i działań eksmisyjnych, wystąpień lokatorów o regulację tytułów prawnych do zajmowanych lokali, przygotowywanie umów o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w wyniku zgłoszonych roszczeń osób bliskich, przygotowywanie uchwał i decyzji dotyczących wynajmu lokali użytkowych, miejsc postojowych, uchwał w sprawie przyjęć i skreśleń z rejestru Spółdzielni. Zadaniem Działu jest także przygotowanie projektów uchwał kierowanych do Rady Nadzorczej o wykreślenie bądź wykluczenie Członków Spółdzielni, zalegających ponad 6 miesięcy w opłatach za użytkowanie zajmowanych lokali. Ponadto Dział zajmuje się promocją i sprzedażą prowadzonych inwestycji mieszkaniowych. Liczba członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła osoby. Struktura oraz zmiany w stanie członków Spółdzielni przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Ogółem Oczekujący Współmałżonkowie Osoby Członkowie członków Mieszkańcy na członka WSM prawne WSM honorowi mieszkanie 1. Stan na dn r Liczba członków przyjętych w tym: - reaktywowanie uprawnień członkowskich przyjęcia na mocy 35 Statutu WSM (zawarto 12 umów o spółdzielcze lokatorskie prawo) - przyjęcia członkostwa w związku z nabyciem lokalu w roku 2014 i w latach wcześniejszych: zakup, darowizna, itp przyjęcia członkostwa w związku z nabyciem lokalu w nowym budownictwie inne Liczba członków skreślonych w tym: - liczba wykreślonych i wykluczonych decyzją Rady Nadzorczej WSM zbycia i darowizny lokali skreślenia ze skutkiem od dnia śmierci wystąpienie Stan na dn r. (poz. 4 = poz. 1 + poz. 2 poz. 3) Zmiana stanu członków oczekujących w związku z realizacją umowy o budowę lokalu zawarcie aktu notarialnego odrębnej wł. w 2014r. Razem / oraz członkostwo w związku z prawem do lokalu użytkowego. Przyjęcia w poczet członków Według stanu na 31 grudnia 2014 r. przyjęto 419 osób. Przyjęcia w poczet członków związane były przeważnie z nabyciem praw do lokali w drodze obrotu cywilno-prawnego na rynku wtórnym i przyjęciem członkostwa przez osoby, które nabyły lokale w latach wcześniejszych, ale do roku 2014 nie złożyły deklaracji członkowskiej (215 osób), nabyciem lokali w drodze dziedziczenia (74 osoby), nabyciem lokalu w nowym budownictwie (63 osoby), uznaniem roszczeń osób wstępujących w prawa byłych członków (12 osób), i itp. 19

20 Osoby nieprzystępujące w poczet członków Podobnie jak w latach poprzednich, dość liczna grupa 733 osób, która w wyniku transakcji na rynku wtórnym uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź własność wyodrębnioną lokalu, nie zdecydowała się na przystąpienie w poczet członków Spółdzielni. Ustanie członkostwa W roku 2014 ustało członkostwo 754 osób. W ogólnym podsumowaniu uwzględniając przyjęcia nowych członków - w stosunku do 2013 roku liczba członków WSM zmniejszyła się o kolejnych 335 osób. Członkowie oczekujący Grupa członków oczekujących, z którymi w większości Spółdzielnia w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, zawarła umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania (w rachunku uwzględniono osoby przyjęte na nowe niezrealizowane jeszcze inwestycje i odjęto osoby, które uzyskały prawo własności i przeszły do grupy mieszkańców), według stanu na koniec 2014 roku, liczy osób. Sprawy lokalowe Do zakresu spraw lokalowych, prowadzonych przez Dział Członkowsko-Lokalowy, zaliczane są wszystkie sprawy dotyczące: - spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, - spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - odrębnej własności lokali, - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, - regulacji tytułów prawnych do lokali zajmowanych bezumownie. Struktura lokali mieszkalnych w WSM - rok 2014: Lp Tytuł Liczba Struktura 1 Ilość lokali mieszkalnych - ogółem ,0 2 w tym: - lokale spółdzielcze lokatorskie ,7 3 - lokale spółdzielcze własnościowe ,0 4 - lokale wyodrębnione ,0 5 - lokale zajmowane na zasadach najmu 228 0,8 6 - lokale- ekspektatywa prawa własności 121 0,4 W roku 2014 Spółdzielnia oddała do zasiedlenia I etap inwestycji przy ul. Niedzielskiego 2 ( bud. 2A i 2B). Z uwagi na powyższe zasób lokali mieszkalnych wzrósł o 122 lokale. Zdarzenia prawne Na koniec 2014 r. odnotowano zdarzeń prawnych, związanych z ustanawianiem, potwierdzaniem, przekształcaniem, czy też regulacją tytułów prawnych do lokali. Zdarzenia te powstały w wyniku nabywania przez członków lokali bezpośrednio od Spółdzielni, nabywania praw do lokali na rynku wtórnym, realizację przez Spółdzielnię wniosków o przekształcenia praw do lokali, prowadzone działania eksmisyjne, itp. Rodzaje powstałych zdarzeń prawnych: Lp Tytuł Liczba Struktura 1 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych ,3 2 Zawarcie ekspektatywy prawa odrębnej własności lokali 69 6,2 3 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali niemieszkalnych (użytkowych, m.post, garaży itp.) 40 3,6 4 Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali we własność wyodrębnioną 29 2,6 5 Przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali we własność wyodrębnioną 99 8,9 6 Wyodrębnienie miejsc postojowych/garaży/lokali użytkowych 17 1,5 7 Ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali 11 1,0 8 Zrealizowane eksmisje do pomieszczeń tymczasowych 7 0,6 9 Zrealizowane eksmisje do lokali socjalnych 15 1,3 10 Najmy - lokale mieszkalne 11 1,0 Razem

21 Oprócz wspomnianego wcześniej bezpośredniego udzielania informacji w czasie przyjęć interesantów, Dział Członkowsko-Lokalowy prowadzi bieżącą korespondencję z członkami Spółdzielni a także innymi osobami, zamieszkującymi w zasobach WSM. Do końca 2014r. w Kancelarii Spółdzielni zarejestrowanych zostało pism, z czego ponad połowa dotyczyła spraw członkowsko-lokalowych. Wśród złożonej korespondencji wpłynęło ponad 2,5 tys. wniosków o wydanie różnego rodzaju zaświadczeń np. na potrzeby kancelarii notarialnych do sporządzania umów zbycia lokali, sądów, urzędów, jednostek administracyjnych, banków, urzędu skarbowego. itp. Z roku na rok zauważalny jest wzrost ilości korespondencji komorniczej. Z jednej strony może to świadczyć o podejmowaniu bardziej skutecznych działań windykacyjnych, z drugiej zaś, że rośnie liczba osób, które popadają w trudności finansowe. W 2014 roku Dział członkowsko-lokalowy kontynuował prace związane z aktualizacją systemu ewidencji członków spółdzielni ECSM CRON. Utworzenie elektronicznego rejestru członków wraz z pełną bazą lokali mieszkalnych i użytkowych ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców, podniesienie jakości pracy oraz skrócenie okresu oczekiwania na wydanie zaświadczeń. Oprócz tego WSM dąży do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych, aby przejść z tradycyjnych metod archiwizacji dokumentacji członkowskiej na formę elektroniczną. W dłuższej perspektywie czasu powyższe działania przyniosą ewidentne korzyści finansowe. A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych W 2014 roku działalność inwestycyjna prowadzona była na 3 zadaniach: - Niedzielskiego Piaski F II etap, - Lindego - Trakt Nadwiślański Wykonanie zadań narastająco przedstawia się następująco : 1. Niedzielskiego Piaski F etap II 94 planu 2. Lindego 16 planu 3. Trakt Nadwiślański (Talarowa) 5 planu 1. os. Piaski F ul. M. Niedzielskiego 2 II etap (Budynki 2, 2A, 2D, 2E) IV kwartał 2014 r. został zakończony zgłoszeniem przez głównego wykonawcę inwestycji firmę Unibep S.A. ukończenia wszystkich prac i gotowością do rozpoczęcia procedury odbiorowej tak części wspólnych jak i lokali mieszkalnych. Wszystkie procedury przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem co powinno pozwolić na uzyskania pozwolenia na użytkowanie w końcu II kw r. Przewiduje się, że ostatnie płatności rozliczające zadanie powinny zostać zafakturowane w końcu maja lub na początku czerwca 2015 r., po zakończeniu usuwania usterek. Plan roczny wykonano na poziomie os. Młociny Lindego Zgodnie z planem na 2014 r. Spółdzielnia powtórnie przeanalizowała dokumentację projektową firmy Usługi projektowe mgr inż. Ewa Burdziak. Stwierdzono, że realizacja projektu byłaby bardzo problematyczna oraz nieekonomiczna. Zakład Nadzoru Inwestorskiego ustalił sporządzenie nowego projektu przedmiotowej inwestycji dostosowany do potrzeb rynku mieszkaniowego. 21 listopada 2014 r ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu Lindego Wrzeciono. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 22 grudnia 2014 r. Rozpoczęto procedurę wyboru zwycięzcy przetargu. 3. os. Nowodwory ul. Talarowa Zakończono prace przygotowawcze związane z przesadzeniem drzew i przygotowano przetarg na przesadzenie i wycinkę drzew, zlecono wznowienie granic inwestycji i wytyczenie nowej lokalizacji drzew, zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla I etapu inwestycji, zlecono audyt dokumentacji technicznej, wznowiono prace związane z dostawą energii elektrycznej na przyszły plac budowy (w tym zakup stacji transformatorowej oraz wykonanie zasilenia placu budowy). Dokonano zgłoszenia do PINB rozpoczęcia prac budowlanych dla etapu I i II tj. bud. nr 1, 2, 3 w etapie I i bud. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w etapie II. Ogrodzono plac budowy, wynajęto ochronę placu budowy i zaopatrzono budowę w niezbędne wyposażenie do utrzymania porządku i zapewnienie ochronie 21

22 warunków bytowych. Rozpoczęto budowę stacji transformatorowej i wykonanie zasilenia placu budowy w energię elektryczną ze stacji transformatorowej. Rozpoczęto roboty ziemne. W roku 2014r. łączne nakłady na inwestycje mieszkaniowe zamknęły się kwotą tys. zł co spowodowało wykonanie planu na poziomie 96. Nie zrealizowano w pełnym wymiarze założeń zadania Lindego. Tu wykonano plan na poziomie 5 z założonych 600 tys. Plan zakładał sporządzenie projektu koncepcyjnego i budowlanego. Niesprzyjające warunki zabudowy wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy nie pozwoliły na uzyskanie odpowiedniej ilości PUM i wcześniejsze ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową. ZNI podjęło niezbędne działania i uzgodnienia w sprawie zapewnienia nowych warunków zabudowy pozwalających na zaprojektowanie budynku w sposób akceptowalny przez WSM i ogłosiło nowy przetarg na koncepcję zabudowy i dokumentację. Koszty z tym związane zostały przesunięte do planu na 2015 r. Nie zrealizowano w pełni założeń zadania Talarowa ze względu na panujące w IV kw r. warunki atmosferyczne. Opady deszczu i brak utwardzenia uniemożliwiły kontynuowanie robót ziemnych. Wykonanie tego zadania zamknęło się na wysokości 73 z założonej kwoty tys. zł. Koszty z tym związane zostały przesunięte do planu na 2015 r. Wykonanie planu inwestycji mieszkaniowych w 2014 roku przedstawia tabela poniżej (dane w tys. zł): Lp. Wyszczególnienie Pow. Pow.użyt. Liczba Nakłady Nakłady 2014 r. Łączne Wartość Liczba użyt. lokali stanowisk poniesione inwestycji - Wykonanie nakłady mieszkań mieszkań użytk. w hali do k. planowana Plan IV kw do k 12:7 w m2 w m2 garaż 2013r. 2014r. 2014r Kontynuacja: Niedzielskiego - Piaski F - etap II Rozpoczęcie: Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap I Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap II Razem W przygotowaniu: Lindego Ogółem x A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem W 2014 r. do Zespołu Radców Prawnych wpłynęło łącznie 182 nowe sprawy sądowe. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe zestawienie spraw, które wpłynęły do Zespołu Radców Prawnych z podziałem na sprawy z powództwa WSM oraz sprawy, w których Spółdzielnia była stroną pozwaną. W zakresie przedmiotu sporu postępowania prowadzone przez WSM były bardzo zróżnicowane i obejmowały zarówno sprawy cywilne jak i administracyjne a nawet karne. Spośród wszystkich spraw sądowych za najważniejsze, ze względu na wartość przedmiotu sporu oraz znaczenie dla działalności Spółdzielni należy uznać sprawy prowadzone przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa. Nadto spośród spraw prowadzonych przeciwko m.st. Warszawa, wg wpływu z 2014 roku - 13 nowych spraw dotyczy zmian opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Sprawy te inicjowane wypowiedzeniami opłaty rocznej przez m.st. Warszawa, przekładają się wprost na wysokość opłat eksploatacyjnych, jakie co miesiąc muszą ponosić mieszkańcy osiedli WSM. Brak aktualizacji tych opłat doprowadził do sytuacji, że aktualne podwyżki sięgały często 100 dotychczasowej opłaty, z tej przyczyny Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zaskarżeniu przedmiotowych wypowiedzeń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie również do Sądu. W 2014 roku w porównaniu z 2013 r. WSM wydatnie zwiększył swoją aktywność w zakresie dochodzenia swoich roszczeń dotyczących: Regulacji spraw służebności gruntowych (42 nowe sprawy) W roku 2014 WSM skierowała do sądów i organów administracji 153 sprawy, które dotyczyły: Typ sprawy Lokalowe 24 Nieuzasadnione wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie - m.st. Warszawa 13 O zapłatę czynszu (dotyczące osiedli podległych pod Biuro Zarządu oraz z innych osiedli po sprzeciwach*) 27 Odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnych m.st. Warszawa 1 Inne 4 O stwierdzenie nabycia praw do spadku 4 22 Ilość

23 Typ sprawy Ilość O zapłatę rat kredytu KFM i odsetek bankowych 23 O zapłatę z tytułu nieuzupełnionego wkładu budowlanego 2 O wydanie nieruchomości 1 O zwrot nadpłaconych opłat za wieczyste użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia prawa użytkowania gruntu z zastosowaniem bonifikaty w prawo własności m.st. Warszawa 3 Dotyczące świadczeń ubezpieczeniowych i opłat skarbowych 6 Dotyczące decyzji budowlanych oraz rękojmi i gwarancji 3 O wykreślenie służebności gruntowych z Księgi Wieczystej 42 *administracje osiedli WSM prowadzą indywidualnie sprawy windykacji opłat eksploatacyjnych Poza wzrostem 23 Suma końcowa 153 W tym okresie przeciwko Spółdzielni wniesiono do sądów i organów administracji 28 spraw o niżej wymienionym charakterze. Typ sprawy Członkowsko-lokalowe 10 O zapłatę 5 O zawezwanie do próby ugodowej 6 O odszkodowania 5 Pracownicze 2 O zasiedzenie B. Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ilość Suma końcowa 29 Kierunki rozwoju Spółdzielni, określone w sprawozdaniu z działalności za 2013 r., nie uległy zmianie i w dalszym ciągu będą kontynuowane przez Zarząd Spółdzielni. Rozwój Spółdzielni uzależniony jest od tempa rozwiązywania głównych problemów aktualnie stojących przed Spółdzielnią. Należy tu wymienić przede wszystkim następujące obszary: I. Zmiana statutu II. Zmiany w organizacji wewnętrznej spółdzielni III. Nowe inwestycje mieszkaniowe IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych V. Stabilizacja kosztów i wyrównanie poziomu technicznego budynków. B.I. Zmiana statutu Aktualnie obowiązuje statut uchwalony został w 1993 r. ze znaczącymi zmianami w 2003 r. Zmiany w statucie wynikają: z konieczności dostosowania statutu do zmian prawnych wprowadzonych między innymi w następujących ustawach: prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. z konieczności dokonania zmian w organizacji spółdzielni zabezpieczających szeroko rozumiane interesy spółdzielców oraz zapewniających sprawne zarządzanie spółdzielnią. B.II. Zmiany w organizacji spółdzielni. Zmiany w organizacji spółdzielni będą konsekwencją zmian statutowych i polegać będą na: dostosowaniu obowiązujących regulaminów do zmian prawnych i uaktualnieniu regulaminów do potrzeb spółdzielni, modyfikowaniu regulaminu i schematu organizacyjnego w celu zwiększenia skuteczności bieżącej działalności służb spółdzielni, usprawnienie procesów informatycznych.

24 B.II. Nowe inwestycje mieszkaniowe. W zakresie nowych inwestycji: WSM będzie kontynuował działalność inwestycyjną. W 2015 r. zakończony zostanie II etap inwestycji przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2D, 2E, w II połowie 2014 r. zostały podjęte decyzje dotyczące rozpoczęcia przyszłych inwestycji ( Lindego i Talarowa ) oraz została uzgodniona formuła prawno-ekonomiczna prowadzenia nowych inwestycji. B.IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych. W zakresie spraw gruntowych i własnościowych: WSM będzie kontynuował porządkowanie i ujednolicanie stanów prawnych gruntów, WSM będzie konsekwentnie usuwać przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające zabezpieczenie interesów majątkowych spółdzielców i umożliwiać wydzielanie odrębnej własności lokali. B.V. Stabilizacja kosztów i wyrównanie poziomu technicznego budynków. W celu stabilizacji kosztów i wyrównania poziomu technicznego budynków przewiduje się: kontynuowanie wprowadzania opomiarowania mediów i kontrola dostawców, przekazywanie w ramach uchwały Rady Nadzorczej środków finansowych ze scentralizowanego funduszu remontowego z Biura Zarządu do Osiedli oraz udzielanie pożyczek Osiedlom na przyśpieszenie prac remontowych. W drugim półroczu 2015 r. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej strategię rozwoju WSM na lata Dla rozwoju Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej istotne znaczenie będą miały też zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz praktyczna polityka Państwa i m. st. Warszawy wobec spółdzielni mieszkaniowych. C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Sytuacja finansowa Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni dokonana została na bazie analizy pionowej i poziomej bilansu sporządzonych na koniec 2014 roku w porównaniu do 2012r. i 2013r. Bilans Spółdzielni za 2014 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł. Wielkość sumy bilansowej w wartościach nominalnych na koniec 2014 r. była niższa w porównaniu ze stanem na koniec roku ubiegłego o 1,8. Strukturę aktywów oraz dynamikę zmian przedstawia poniższa tabela (w tys. zł.) AKTYWA [w tys. zł] r r r. 24 Struktura Dynamika wzrostu A. AKTYWA TRWAŁE ,3 91,3 89,5 99,0 96,4 I. Wartości niematerialne i prawne ,0 0,0 0,0 336,1 43,8 II. Rzeczowy majątek trwały ,6 90,6 88,9 99,0 96,4 III. Należności długoterminowe ,7 0,7 0,6 95,7 87,6 IV. Inwestycje długoterminowe ,0 0,0 0,0 100,0 100,0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B. AKTYWA OBROTOWE ,7 8,7 10,5 113,4 117,6 I. Zapasy ,1 0,1 0,1 92,2 99,8 II. Należności krótkoterminowe ,8 1,6 1,5 91,6 94,1 III. Inwestycje krótkoterminowe ,4 6,6 7,9 124,0 117,2 IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów ,5 0,4 0,9 81,2 211,6 RAZEM AKTYWA ,0 100,0 100,0 100,1 98,2 Na majątek Spółdzielni składają się głównie aktywa trwałe, których wartość na koniec 2014 r. wyniosła tys. zł., co stanowiło 89,5 majątku jednostki. W przeciągu ostatnich trzech lat udział ten nieznacznie, ale systematycznie spada na korzyść aktywów obrotowych / /2013

25 Wśród aktywów trwałych dominującą pozycję stanowi rzeczowy majątek trwały, w tym głównie budynki i budowle. Szczegółowa struktura oraz dynamika zmian zaprezentowana została poniższej tabeli. Rzeczowe aktywa trwałe [w tys. zł] r r r. 25 Struktura Dynamika wzrostu 1. Środki trwałe ,3 92,7 93,5 97,3 93,5 a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów) ,6 16,5 17,3 98,2 97,4 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,6 76,1 76,1 97,1 92,6 c) Urządz. techniczne i maszyny ,1 0,1 0,1 95,4 80,2 d) Środki transportu ,0 0,0 0,0 80,7 76,1 e) Inne środki trwałe ,0 0,0 0,0 84,8 79,6 2. Środki trwałe w budowie ,7 7,3 6,5 128,0 81,8 RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe ,0 100,0 100,0 99,0 92,6 Wartość rzeczowego majątku trwałego, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, spadła o 7,4 i na koniec 2014 r. wyniosła tys. zł. Zmniejszenie rzeczowego majątku trwałego to głównie efekt przekształceń zasobów Spółdzielni w odrębną własność. W 2014 r. wyodrębnione zostały z majątku WSM lokale mieszkalne i niemieszkalne o łącznej wartości tys. zł. Drugim czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wartości majątku są odpisy umorzeniowe, które wyniosły tys. zł. W 2014 r. nastąpiło rozliczenie i przyjęcie ze środków trwałych w budowie inwestycji o wartości tys. zł i było związane głównie z inwestycją w Osiedlu Niedzielskiego etap I. Kolejną znaczącą co do wielkości pozycją aktywów trwałych są należności długoterminowe, których wartość na koniec 2014 r. wyniosła tys. zł i była o tys. zł niższa niż w 2013 r. (tj. o 12,4). Są to głównie należności od członków z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych od kredytów mieszkaniowych w okresie spłaty powyżej jednego roku oraz należności od członków z tytułu dopłaty do wkładów mieszkaniowych i budowlanych w związku z wykonanymi termomodernizacjami. Na zmniejszenie należności długoterminowych zasadniczy wpływ miała spłata odsetek od kredytów mieszkaniowych. Majątek obrotowy, którego wielkość wynosiła tys. zł, stanowi 10,5 wartości aktywów. Wartość majątku obrotowego w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o kwotę tys. zł, to jest 17,6. Głównym czynnikiem wzrostu jest zwiększenie środków pieniężnych o tys. zł, tj. o 17,2. Należności krótkoterminowe spółdzielni zmniejszyły się o tys. zł tj. o 5,9. Czynne rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie w wysokości tys. zł stanowią 0,9 sumy aktywów. W stosunku do roku ubiegłego wartość ich zwiększyła się o tys. zł, to jest o 111,6. Na pozycję tę złożyły się: - wynik na GZM roku bieżącego (nadwyżka kosztów nad przychodami) tys. zł - wynik na GZM lat ubiegłych (nadwyżka kosztów nad przychodami) tys. zł - koszty rozliczane w czasie tys. zł - rozliczenie energii cieplnej 613 tys. zł Pasywa to głównie kapitały własne, których wysokość tys. zł stanowi blisko 84,3 łącznej wielkości źródeł finansowania majątku. Fundusze własne w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę tys. zł to jest o 0,7. W przypadku kapitałów, podobnie jak w środkach trwałych, decydujący wpływ na zmniejszenie ma oprócz naliczanych umorzeń, kontynuacja procesów wyodrębnień. Struktura Dynamika wzrostu PASYWA [w tys. zł] r r r /2012 /2013 A. FUNDUSZE WŁASNE SPÓŁDZIELNI ,9 83,4 84,3 99,5 99,3 I. Fundusz udziałowy ,5 0,5 0,5 102,2 101,8 II. Fundusz zasobowy ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. Fundusz wkładów mieszkaniowych ,1 6,7 6,9 94,7 100,4 IV. Fundusz wkładów budowlanych ,5 53,3 55,3 96,1 101,9 V. Fundusz zasobów mieszkaniowych ,5 5,4 5,6 96,6 102,2 VI. Fundusz wkładów zaliczkowych ,4 5,1 5,0 148,3 95,9 VII. Fundusz zapasowy ,6 18,6 15,9 100,2 83,8 VIII. Zysk (strata netto) ,5 0,5 0,6 98,9 114,1 IX. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet funduszu wkładów (wielkość ujemna) ,4-6,7-5,5 0,0 0,0 X. Pozostałe fundusze zasadnicze ,0 0,0 0,0 0,0 0, / /2013

26 Struktura Dynamika wzrostu PASYWA [w tys. zł] r r r /2012 /2013 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,1 16,6 15,7 103,1 93,0 I. Rezerwy na zobowiązania ,4 1,3 1,3 90,6 101,4 II. Zobowiązania długoterminowe ,0 5,2 4,8 86,8 90,0 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,1 3,8 3,1 123,2 80,9 IV. Fundusze specjalne ,8 5,3 5,0 110,7 92,2 V. Rozliczenia międzyokresowe ,9 1,1 1,6 123,6 144,2 RAZEM PASYWA ,0 100,0 100,0 100,1 98,2 Fundusze własne Spółdzielni obejmują: - Fundusze udziałowy i zasobowy tys. zł - Fundusze wkładów zaliczkowych, budowlanych, mieszkaniowych oraz zasobów tys. zł mieszkaniowych - Fundusz zapasowy tys. zł - Zysk netto tys. zł Wielkość funduszy własnych pomniejszają należne, lecz niewniesione wkłady budowlane i mieszkaniowe stanowiące równowartość niespłaconych przez członków kredytów mieszkaniowych (kredyt bez skapitalizowanych odsetek). Wielkość niewniesionych kapitałów wynosiła tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego uległa obniżeniu o tys. zł. Rezerwy o wartości tys. zł (1,3 pasywów) to głównie rezerwy utworzone na: - przyszłe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) tys. zł - pozostałe rezerwy tys. zł Zobowiązania długoterminowe w wysokości tys. zł (4,8 pasywów) to przede wszystkim kredyty na budownictwo mieszkaniowe w okresie spłaty powyżej jednego roku pozyskane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz kredyty tzw. starego portfela. Kredyty spłacane według starych zasad ulegają stałemu zmniejszaniu na skutek przedterminowych spłat i dokonywanych przez budżet umorzeń odsetek na warunkach określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów obniżyły się o tys. zł, tj. o 7,5. Drugą pozycję zobowiązań długoterminowych, poza kredytami i pożyczkami, stanowią wpłacone kaucje. Wartość kaucji na koniec 2014 r. wyniosła tys. zł i była o tys. zł niższa w stosunku do roku ubiegłego o 27,3. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą tys. zł, a ich udział w pasywach bilansu stanowił 8,1. Wartość zobowiązań i funduszy w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o kwotę tys. zł to jest o 12,5. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku wyniosły tys. zł i mają w całości charakter bieżący. W 2014 r. zobowiązania te zmniejszyły się o tys. zł (o 19,1) w stosunku do 2013 r. Główny spadek zobowiązań nastąpił z tytułu dostaw i usług, bo aż o tys. zł. Wartość funduszy specjalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła tys. zł. W stosunku do ubiegłego roku wartość funduszy zmniejszyła się o tys. zł tj. o 7,8. Spadek funduszy specjalnych odnotowano głównie w stanie funduszu remontowego Spółdzielni, który stanowi 99,6 ogółu funduszy specjalnych. Rozliczenia międzyokresowe wykazano w bilansie w wysokości tys. zł (wzrost o 44,2 w stosunku do roku ubiegłego to jest o kwotę tys. zł) są to koszty: - wynik na GZM roku bieżącego (nadwyżka przychodów nad kosztami ) 49 tys. zł - wynik na GZM z lat ubiegłych (nadwyżka przychodów) tys. zł - koszty dotyczące 2013 r. w fakturach z 2014r tys. zł - przychody przyszłych okresów tys. zł - amortyzacja 15 tys. zł - rozliczenia wyniku - korekta błędu podstawowego 482 tys. zł 26

27 Sytuacja ekonomiczna Sytuację ekonomiczną, uwzględniając specyfikę działalności oraz sposobu rozliczania wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, przedstawia niżej zaprezentowany rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata. Rachunek zysków i strat [w tys. zł] Struktura w całkowitych przychodach / kosztach Dynamika wzrostu / /2013 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ,0 90,6 94,1 102,6 106,3 KOSZTY DZIAŁAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,0 93,6 95,2 103,8 103,6 ZYSK ZE SPRZEDAŻY ,4 225,5 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ,7 7,3 3,8 85,2 52,4 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,6 6,2 4,7 73,1 76,8 ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,1 111,8 PRZYCHODY FINANSOWE ,3 2,0 2,1 86,5 107,2 KOSZTY FINANSOWE ,4 0,2 0,1 57,7 46,2 ZYSK BRUTTO NA DZIAŁ.GOSPODARCZEJ ,9 112,5 ZYSK BRUTTO ,9 112,5 OBOWIĄZ. OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO ,8 105,1 ZYSK NETTO ,9 114,1 CAŁKOWITE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ,0 100,0 100,0 100,7 102,3 CAŁKOWITE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (bez PDOP) Koszty działalności ,0 100,0 100,0 101,0 101,8 Całkowite koszty działalności Spółdzielni wynosiły w roku analizowanym tys. zł i były wyższe od poniesionych w roku poprzednim o kwotę tys. zł to jest o 1,8. Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w okresie r. osiągnęły wielkość tys. zł i były wyższe od kosztów poniesionych w roku 2013 o kwotę tys. zł to jest o 3,6. Udział kosztów działalności operacyjnej w globalnej kwocie kosztów wyniósł 95,2. Koszty działalności operacyjnej [w tys. zł] Struktura Dynamika wzrostu / /2013 A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,0 100,0 100,0 103,8 103,6 I. Amortyzacja ,4 0,3 0,3 96,4 105,5 II. Zużycie materiałów i energii ,4 49,0 45,5 105,2 96,0 III. Usługi obce ,2 9,5 7,8 88,4 85,2 IV. Podatki i opłaty ,2 8,0 9,3 134,8 120,4 V. Wynagrodzenia ,6 12,6 12,4 104,0 102,0 VI. Świadczenia na rzecz pracowników ,3 2,3 2,3 102,6 102,7 VII. Pozostałe ,0 18,2 22,4 99,3 127,2

28 Najwyższy udział w ogólnej wielkości kosztów działalności operacyjnej miały koszty zużycia materiałów i energii, których wartość wyniosła tys. zł, co stanowi 45,5 w całości kosztów operacyjnych. W 2014 roku ich udział zmniejszył się w stosunku do lat poprzednich i koszty te były niższe od ubiegłorocznych o kwotę tys. zł to jest o 4. W kosztach tych dominującą pozycję mają koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, koszty zakupu wody zimnej oraz koszty zakupu energii elektrycznej. Koszty osobowe, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w 2014 r. wyniosły tys. zł i stanowiły 14,7 globalnej wielkości kosztów wg rodzaju. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił w wartościach nominalnych wzrost tych kosztów o 478 tys. zł, to jest 2,1. Wnoszone przez Spółdzielnię podatki i opłaty wyniosły w 2014 roku tys. zł i były wyższe od ubiegłorocznych o kwotę tys. zł, to jest o 20,4. Udział tych kosztów w kosztach operacyjnych wynosi 9,3. W 2014 r. odnotowano wzrost tych kosztów z powodu wzrostu opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W wartości usług obcych, obejmujących dostawę usług, takich jak: wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona mienia, konwojowanie gotówki, dezynfekcja i deratyzacja, usługi porządkowe i informatyczne, nastąpił w 2014 r. spadek kosztów o tys. zł, to jest o 14,8. Udział usług obcych w globalnych kosztach rodzajowych stanowi 7,8. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły tys. zł i były wyższe od ubiegłorocznych o kwotę tys. zł., to jest o 27,2, w dużej mierze za sprawą dodatkowych odpisów na fundusz remontowy, które w 2014 wynosiły tys. zł. Odpis na fundusz remontowy w 2014 r. wyniósł tys. zł i stanowił 31,7 eksploatacji bieżącej Spółdzielni (zał. tablica nr 1). Odpisy amortyzacyjne osiągnęły w 2014 roku wielkość 526 tys. zł i były wyższe o 5,5 w stosunku do odpisów ubiegłorocznych. W porównaniu z innymi gałęziami gospodarki udział amortyzacji w kosztach działalności jest jednak bardzo niski (0,3). Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne w 2014 r. stanowiły 4,7 kosztów ogółem, a ich wartość wynosiła tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 23,2 ( tj. o kwotę tys. zł). O wysokości pozostałych kosztów operacyjnych Spółdzielni zdecydowały w głównej mierze odpisy aktualizujące należności, których zapłata jest niepewna w kwocie tys. zł, co stanowi 57,6 pozostałych kosztów operacyjnych. Koszty finansowe Koszty finansowe, stanowiące w strukturze kosztów 0,1, wyniosły w 2014 roku 151 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o kwotę 176 tys. zł tj. o 53,8. Na koszty finansowe składają się głównie odsetki zapłacone. 28

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2015 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY W S.M. MAKOSZOWIANKA

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK

ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK Załącznik do uchwały nr 44/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 26.08.2014r. ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK ZałoŜenia do planu gospodarczego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo