REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi dokonywane są na zasadach określonych w ustawie, wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz w niniejszym regulaminie Pracownicy Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią Regulaminu i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień. 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy wewnętrzne, a w szczególności: 1) instrukcja w sprawie zasad sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1) ustawie oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2) Zakładzie oznacza to Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie; 3 3) Dyrektorze oznacza to dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w regulaminie organizacyjnym Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie lub osobę pełniącą jego obowiązki; 5) dziale oznacza to dział zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w regulaminie organizacyjnym Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie; 6) pracowniku ds. zamówień publicznych osoba ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 7) wartości zamówienia oznacza to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością zgodnie z przepisami ustawy; 8) wspólnym słowniku zamówień (CPV, CPC) oznacza to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych; 9) rozeznaniu rynku oznacza to dokonanie analizy ofert handlowych, katalogów, ustaleń

2 telefonicznych (lub w innej dowolnej formie) z potencjalnymi wykonawcami, którzy mogą realizować zadanie o wartości mniejszej niż wartość progowa. 10) SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ROZDZIAŁ II SPOSÓB POWOŁANIA, ORGANIZACJA, SKŁAD, TRYB PRACY ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Komisja przetargowa pracuje w składzie co najmniej trzech osób: Przewodniczącego, Sekretarza, Członka Skład komisji przetargowej proponuje pracownik ds. zamówień publicznych spośród członków komisji przetargowej powołanych Zarządzeniem Dyrektora. 3. Dyrektor może odstąpić od powołania Komisji Przetargowej i powierzyć prowadzenie postępowania w całości pracownikowi ds. zamówień publicznych, jeżeli przedmiotem postępowania są zamówienia uzupełniające lub dodatkowe i wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy albo gdy wartość zamówienia nie przekracza 5000,00 zł Wyznaczanie osób do składu komisji przetargowej następuje w szczególności z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia, a także znajomością procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia komisji przetargowej, osoba powołana do składu komisji obowiązana jest powiadomić przewodniczącego komisji o przyczynach uniemożliwiających jej udział w posiedzeniu komisji. 3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Dyrektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Dyrektora powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. 2. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia Dyrektorowi propozycje: - wykluczenia wykonawcy, - odrzucenia oferty, - wyboru najkorzystniejszej oferty, - występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie.

3 3. Wykonując czynności komisja przetargowa stosuje przepisy ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności Rozdziału II. 4. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego. 5. Członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania. 1. Pracą komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności: 1) organizacja i prowadzenie posiedzenia komisji, 7 2) podział prac między członków komisji przetargowej, mając na względzie kwalifikacje zawodowe, 3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) odebranie od członków komisji, biegłych oraz innych osób wykonujących czynności związane z postępowaniem o zamówienie publiczne, oświadczeń wymaganych przepisami ustawy. 2. Sekretarz komisji przetargowej zapewnia formę pisemną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według wymagań określonych przepisami ustawy, prowadzi dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, organizuje i obsługuje posiedzenia komisji przetargowej, zamieszcza i przekazuje ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 3. Do obowiązków członków komisji przetargowej należy uczestniczenie w posiedzeniach komisji oraz wykonywanie czynności w zakresie wskazanym przez przewodniczącego komisji przetargowej Członkowie komisji przetargowej, po ujawnieniu wykonawców ubiegających się lub zamierzających się ubiegać o zamówienie publiczne, składają pisemne oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami ustawy. 2. W przypadku ujawnienia się w toku prowadzonego postępowania okoliczności, o których mowa w ust.1 członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym przewodniczącego komisji przetargowej i składając stosowne oświadczenie Przewodniczący komisji przetargowej ma obowiązek powiadomić Dyrektora o złożeniu przez członka komisji przetargowej oświadczenia o wyłączeniu się z udziału w postępowaniu, jak również w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obowiązków przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Dyrektor, odwołując członka komisji przetargowej może wskazać do składu komisji przetargowej nowe osoby.

4 3. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem członka komisji, o którym mowa w ust.1, podlegają powtórzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5 chyba, że postępowanie powinno zostać unieważnione. 4. Postanowienia ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do przewodniczącego komisji przetargowej. 5. Postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania. 6. Postanowienia ust.1-3 stosuje się odpowiednio, gdy członek komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia o wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub złoży oświadczenie niezgodne z prawdą Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa, w szczególności: 1) dokonuje otwarcia ofert, 2) dokonuje oceny ofert oraz wnioskuje o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą, 3) wnioskuje o odrzucenie oferty w przypadkach określonych w ustawie, 4) ocenia, na podstawie przyjętych kryteriów, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, 5) ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, 6) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania, 2. Komisja może prowadzić negocjacje z wykonawcami w przypadkach przewidzianych ustawą. 3. Prace komisji przetargowej kończą się z dniem przedstawienia Dyrektorowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub propozycji zawarcia umowy z wykonawcą, z którym prowadzone były negocjacje, wystąpieniem z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, lub informacją o faktycznym zamknięciu procedury o dzielenie zamówienia publicznego z innych względów. 4. Dyrektor akceptuje i podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty, jeżeli czynności dokonane w postępowaniu są zgodne z przepisami ustawy i przepisami wykonawczymi lub zatwierdza wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie danego zamówienia. 5. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 3 zostaną dokonane z naruszeniem przepisów prawa, Dyrektor, po stwierdzeniu zaistnienia takich okoliczności poleca komisji powtórzenie tych czynności. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania, postępowanie unieważnia się Przewodniczący komisji przetargowej, po zakończeniu postępowania o udzielenie danego zamówienia przekazuje niezwłocznie, wszystkie dokumenty związane z pracą komisji, pracownikowi ds. zamówień publicznych. 2. Dokumentacja z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzona jest w oparciu o wzory dokumentów określone w ustawie oraz w rozporządzeniach wykonawczych do niej. 3. W sprawach dotyczących komisji przetargowej nie uregulowanych w niniejszym regulaminie

5 obowiązują przepisy ustawy Pracownik ds. zamówień publicznych ponosi odpowiedzialność za prawidłowość udokumentowania i archiwizowania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: a) zaakceptowany przez Dyrektora wniosek kierownika działu o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, zgodny z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; b) ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne oraz potwierdzenie okresu jego ujawnienia na tablicy ogłoszeń; c) protokół z otwarcia i wyboru ofert; d) protokół postępowania lub dokumentację podstawowych czynności postępowania w zależności od szacunkowej wartości zamówienia; e) umowę o zamówienie publiczne; f) w przypadku postępowania prowadzonego na podstawie ustawy wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wszystkie czynności podjęte w postępowaniu muszą być udokumentowane w formie pisemnej. 13 ROZDZIAŁ III PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 14 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych jest dopuszczalne w granicach wydatków, które zostały ujęte w uchwale budżetowej, oraz z zachowaniem w szczególności następujących zasad: 1) celowości i oszczędności, z zapewnieniem najlepszych efektów z danych nakładów; 2) terminowości realizacji zadań publicznych; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem przepisów ustawy Na każdy rok budżetowy w Zakładzie przygotowuje się plan rzeczowo - finansowy remontów oraz wykaz planowanych dostaw i usług zawierający: a) określenie wartości zamówienia; b) wskazanie źródeł finansowania; i przedkłada się do zatwierdzenia Dyrektorowi.

6 ROZDZIAŁ IV PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DO EURO Zakup towarów, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej euro wymaga przeprowadzenia procedury zgodnie z Ustawą, jeżeli Dyrektor tak postanowi. 2. Odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od strony merytorycznej ponosi osoba zajmująca samodzielne stanowisko lub kierownik działu występującego o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. 3. Osoba odpowiedzialna merytorycznie określa: 1) przedmiot zamówienia i warunki realizacji zamówienia, w tym wymagane do realizacji zadania uprawnienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą cech ilościowych, technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, 2) szacunkową wartość zamówienia, bez podatku od towarów i usług, ustaloną z należytą starannością według precyzyjnych i jednoznacznych kryteriów, 3) propozycje trybu udzielenia zamówienia, 4) kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, 5) przygotowuje wyjaśnienia dotyczące treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego, 6) wnioskuje o wprowadzenie zmian do dokumentacji, o której mowa w pkt Udzielenie zamówienia publicznego do euro, może być przeprowadzone według następujących procedur: Procedura I 1) Procedurę rozpoczyna zaakceptowany przez Dyrektora wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub pracownika na samodzielnym stanowisku zaopiniowany przez Głównego Księgowego. 2) Wniosek zawiera: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; b) termin realizacji/wykonania zamówienia; c) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu; d) przeliczenie wartości zamówienia ze złotych na równowartość wyrażoną w euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie

7 art. 35 ust. 3 Ustawy; e) dane osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia; f) proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty. 3) Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalnej polega w szczególności na: a) wyznaczeniu terminu składania ofert, określeniu warunków przygotowania i złożenia ofert; b) wskazaniu osoby bądź osób zobowiązanych do udzielania wyjaśnień w sprawach formalnych i merytorycznych prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia; c) przygotowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego oraz ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zakład. 4) Po otrzymaniu ofert wykonawców komisja przetargowa wybiera najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium. 5) Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty. 6) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, pracownik ds. zamówień publicznych sporządza protokół z wyboru ofert. 7) Udzielenie zamówienia zatwierdza Dyrektor. 8) Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje wykonawca, drugi egzemplarz otrzymuje dział występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, a następnie przekazuje ją wraz z dostarczoną przez wykonawcę prawidłowo wystawioną fakturą do Działu Finansowo-Księgowego. Następnie sporządza się kserokopię umowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik merytoryczny działu występującego z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, a drugi włącza się do dokumentacji postępowania. 9) Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Zakładu. Procedura II rozeznanie rynku: 1) Wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 5000,00 zł netto może być przeprowadzony również na postawie rozeznania rynku (pisemnego, telefonicznego lub zapytania drogą elektroniczną) lub na podstawie analizy ofert handlowych, katalogów, ustaleń telefonicznych ( lub w innej formie), pisemnie; 2) Badanie rynku przeprowadza pracownik ds. zamówień publicznych; 3) Wykonawca wybierany jest na podstawie w/w badania rynku, które polega w szczególności na: a) wyborze wykonawcy na podstawie porównania ofert: zamieszczonych w katalogach, na stronach internetowych, złożonych na zapytanie lub złożonych z własnej inicjatywy od potencjalnych wykonawców, b) dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku mogą przyjąć w szczególności formę: wydruku listu elektronicznego, wydruku ze strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacji handlowych przesłanych przez potencjalnych wykonawców; 4) zakupu można również dokonać poprzez: a) postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie BIP zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu,

8 b) przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia pracownik wydziału: - szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia, - dokonuje oszacowania jego wartości, - przygotowuje treść zapytania ofertowego, - przygotowuje projekt umowy, jeżeli przewiduje jej zawarcie. 5) Udzielenie zamówienia zatwierdza Dyrektor poprzez zawarcie z wybranym wykonawcą umowy w formie pisemnej. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje wykonawca, drugi egzemplarz otrzymuje dział występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, a następnie przekazuje ją wraz z dostarczona przez wykonawcę prawidłowo wystawioną fakturą do Działu Finansowo-Księgowego. Następnie sporządza się kserokopię umowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik merytoryczny działu występującego z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, a drugi włącza się do dokumentacji postępowania. 6) W przypadku usługi bądź dostawy dopuszczalne jest sporządzenie zlecenia, którego przyjęcie potwierdza wykonawca. Procedura III 8) Przeprowadzenie rozeznania rynku nie ma zastosowania w przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych lub pilną potrzebę realizacji zamówienia, uzasadnione jest dokonanie zamówienia w trybie awaryjnym i zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy. Przesłanki wyboru wykonawcy należy określić w protokole. 9) Odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalnej ponosi pracownik ds. zamówień publicznych. Procedura IV 1) Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza 3500,00 zł nie wymagają przeprowadzania rozeznania rynku. 2) Zamówienia na usługi dotyczące indywidualnego szkolenia pracowników szkolenia ofertowe nie wymagają przeprowadzenia rozeznania rynku. ROZDZIAŁ V PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, POWYŻEJ EURO Zakup towarów, usług lub robót budowlanych o wartości powyżej euro wymaga zastosowania procedury przewidzianej ustawą. 2. Odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym stosuje się przepisy ustawy, od strony merytorycznej ponosi pracownik na samodzielnym stanowisku lub kierownik działu występującego z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. 3. Przygotowanie postępowania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

9 1) ustalenie potrzeby dokonania zamówienia; 2) precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą cech ilościowych, technicznych i jakościowych, za zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy; 3) ustalenie wartości zamówienia, bez podatku od towarów i usług, ustaloną z należytą starannością oraz źródeł finansowania; 4) zebranie informacji o warunkach i możliwościach realizacji zamówienia; 5) przygotowanie i przedłożenie Dyrektorowi wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zawierającego: a) przedmiot zamówienia, warunki wymagane od wykonawców oraz wskazanie dokumentów, jakich należy wymagać od wykonawców w celu potwierdzenia ich spełniania; b) propozycję trybu udzielenia zamówienia, a w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej również uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania proponowanego trybu; c) propozycję kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty i sposobu dokonania oceny oferty wraz z uzasadnieniem; d) określenie warunków zmian w umowie jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia; e) projekt umowy zatwierdzony przez radcę prawnego; f) wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji wykonawcom w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Pracownik ds. zamówień publicznych ponosi odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalnej. 5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalnej polega w szczególności na: a) opracowaniu SIWZ w części formalnej (tj. w szczególności na wyznaczeniu terminów wymaganych ustawą, określeniu warunków przygotowania i złożenia ofert); b) wskazaniu osoby bądź osób zobowiązanych do udzielania wyjaśnień w sprawach formalnych i merytorycznych prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia; c) przygotowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego oraz ich opublikowanie odpowiednio w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zakładu, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zakładu bądź przygotowanie zaproszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Dyrektor zatwierdza przedłożone dokumenty z uwzględnieniem postanowień ust Dyrektor odmawia zatwierdzenia projektów dokumentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w jego ocenie są one niezgodne z przepisami ustawy i przepisami wykonawczymi, a w szczególności postanowienia w nich zawarte nie gwarantują wyboru najkorzystniejszej oferty lub są niekorzystne dla zamawiającego. 8. Zatwierdzenie dokumentów określonych w ust. 5 przez Dyrektora stanowi podstawę do rozpoczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego poprzez odpowiednio zamieszczenie ogłoszenia, przekazania zaproszenia do składania ofert lub negocjacji oraz wydania wykonawcom

10 odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 5, według zasad określonych przepisami ustawy. 9. Po otrzymaniu ofert wykonawców komisja przetargowa wybiera najkorzystniejszą ofertę wg przyjętego kryterium. 10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa sporządza protokół z wyboru ofert. 11. Udzielenie zamówienia zatwierdza Dyrektor. 12.Z wybranym wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawiera się umowę w formie pisemnej. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje wykonawca, drugi egzemplarz otrzymuje dział występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne a następnie przekazuje ją wraz z dostarczoną przez wykonawcę, prawidłowo wystawioną fakturą do Działu Finansowo-Księgowego. Następnie sporządza się kserokopię umowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik merytoryczny działu występującego z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, a drugi włącza się do dokumentacji postępowania. 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszcza się na tablicy ogłoszeń Zakładu, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Pracownik ds. zamówień publicznych ponosi odpowiedzialność za prawidłowość udokumentowania i archiwizowania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dokumentacja musi zawierać: a) wniosek o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne zgodny z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu; b) SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, warunki jakie mają spełnić wykonawcy przystępujący do zamówienia publicznego, wzór umowy i zmiany w umowie jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia przygotowuje dział, który występuje z wnioskiem do Dyrektora o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne a wzór umowy musi być zatwierdzony przez radcę prawnego); c) ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne oraz potwierdzenie jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń (w przypadku zamówień powyżej euro)) oraz dodatkowo potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku zamówień równych lub wyższych od progów unijnych); d) wykaz wykonawców, którzy pobrali SIWZ; e) protokół postępowania lub dokumentację podstawowych czynności postępowania w zależności od szacunkowej wartości zamówienia; f) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty łącznie z potwierdzeniem jego publikacji oraz wysłania do wszystkich uczestników postępowania; g) umowę o zamówienie publiczne. 3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż terminy opisane w art. 43 ustawy Odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy zawartej w trybie ustawy ponoszą

11 kierownik działu występującego o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz pracownik, któremu powierzono nadzór nad jej przebiegiem i rozliczeniem. 2. Projekt zmiany umowy zawartej w trybie ustawy i na warunkach określonych ustawą wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. zamówień publicznych i radcą prawnym Zakładu. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA WSPÓLNE Pracownik ds. zamówień publicznych zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach publicznych Pracownik ds. zamówień publicznych prowadzi centralny rejestr zamówień publicznych i umów, który powinien zawierać co najmniej następujące pozycje: a) numer zamówienia publicznego; b) przedmiot zamówienia; c) wartość szacunkową zamówienia; d) tryb, w jakim udzielono zamówienia; e) datę i numer zawartej umowy lub informację o unieważnieniu przetargu; f) nazwę i adres firmy, z którą zawarto umowę; g) wartość umowy netto; h) okres, na jaki zawarto umowę. 2. Dział Finansowo Księgowy prowadzi, dla potrzeb rozliczania wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, zestawienie wpływów i zwrotów. Współpracując z pracownikiem ds. zamówień publicznych przekazuje informacje w formie potwierdzeń przelewów dokonanych w Banku, obsługującym Zakład, niezwłocznie po ich dokonaniu. 3. Dział Techniczny kontroluje stan realizacji umów, w których wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wnioskuje o dokonanie zwrotu na rzecz wykonawców kwot pozostałych na koncie Zakładu po upływie terminów wskazanych w umowach lub SIWZ. ROZDZAŁ VII UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 23 W przygotowanych projektach umów o wykonanie zamówienia publicznego należy przestrzegać jednolitych zasad warunków płatności, a w szczególności: 1) wystawienie faktury, rachunku przez wykonawcę (zgodnie z ustawą o rachunkowości) nie może

12 nastąpić wcześniej niż po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego; 2) termin płatności wystawionej faktury określa umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a zamawiającym; 3) projekt umowy powinien zabezpieczać w pełni interes zamawiającego, zwłaszcza w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonana umowy przez zastrzeżenie prawa do kar umownych Do zawieranych umów o zamówienie publiczne należy stosować przepisy zawarte w Dziale IV ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zawartego w SIWZ. 3. W zawieranych umowach o zamówienie publiczne niezbędne jest umieszczanie zapisów skutecznie zabezpieczających interesy zamawiającego poprzez: a) precyzyjne i zgodne z SIWZ określenie przedmiotu i warunków realizacji zamówienia; b) zamieszczenie klauzuli dotyczących kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; c) precyzyjne określenie warunków odbioru (częściowego lub końcowego) oraz ścisłe ich powiązanie z warunkami płatności; d) precyzyjne określenie warunków gwarancji i rękojmi; e) zamieszczenie klauzuli dotyczącej możliwości odstąpienia od umowy przez Zakład; f) zamieszczenie klauzuli dotyczącej stosowania właściwego prawa i właściwego sądu w przypadku rozstrzygania sporów dotyczących zawartej umowy; g) zamieszczenie klauzuli dotyczącej możliwości zmian zawartej umowy z zachowaniem rygoru art. 144 ustawy. 4. Wszystkie umowy o zamówienie publiczne muszą być parafowane przez kierownika działu występującego o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, pracownika ds. zamówień publicznych, radcę prawnego, głównego księgowego, Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacyjnych oraz Dyrektora Zakładu. 5. Umowa podpisywana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 6. Zmiany w umowie dopuszczalne są jedynie w zakresie przewidzianym w ustawie, mogą być wprowadzone w formie aneksu uzgodnionego i parafowanego przez radcę prawnego. 7. Za prawidłową realizację umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne odpowiada kierownik działu, na rzecz którego realizowane jest zamówienie lub osoba przez niego wyznaczona. ROZDZIAŁ VIII ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

13 25 1. Archiwizacją dokumentacji dotyczącej udzielonych w zakładzie zamówień publicznych zajmuje się pracownik ds. zamówień publicznych. 2. Cała dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne przechowywana jest przez pracownika ds. zamówień publicznych. 3. Pracownik ds. zamówień publicznych zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność przez 4 lata.

14 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień publicznych WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Data... 2.Komórka organizacyjna... 3.Przedmiot zamówienia (w uzasadnionym wypadku załączyć szczegółowy opis zamówienia )... 4.Wartość zamówienia wynosi... 5.Podstawa dokonania wyceny... 6.Pozycja w planie rzeczowo-finansowym... środki plan.... środki wyk.... środki na zadanie: Podmioty, które zadeklarowały dofinansowanie w kwocie:...pln 8.Proponowany tryb postępowania... 9.Proponowany skład Komisji Przetargowej: Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy: Osoba odpowiedzialna za formalne prowadzenie sprawy: Wymagany termin wykonania zamówienia Proponowane kryteria wyboru i ich znaczenie Cena...% Inne...% Kierownik komórki organizacyjnej... Podpisy komisji Zatwierdzam pod względem zabezpieczenia środków finansowych... Główny Księgowy

15 Olsztyn dnia... ZATWIERDZAM

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 3/2014/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 2.01.2014r Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna opracowania: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Przetargowa w trakcie swych prac zobowiązana jest kierować się postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia12.11.2012 INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Instrukcja udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komisja przetargowa, zwana dalej,,komisją, w trakcie pracy zobowiązana jest kierować się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.119.2014 z dnia 04.08.2014r. Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tychy Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

Urząd Miasta Tychy Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne Załącznik do Zarządzenia Nr 120/28/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2011r. Urząd Miasta Tychy Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne Tychy, czerwiec 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 22 września 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Gimnazjum 11 w Bielsku-Białej.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Gimnazjum 11 w Bielsku-Białej. ZARZĄDZENIE NR 8/2013/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM NR 11 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Gimnazjum 11 w Bielsku-Białej. Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 700/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Starosty Staszowskiego z dnia 26 lutego 2015 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do postępowań o wartości powyżej EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 5201/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej ZARZĄDZENIE NR 3/2015 DYREKTORA BIELSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ W BIELSKU BIAŁEJ Z DNIA 9 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r.

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04. 2010r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2009 z dnia 14.08.2009r. dotyczącego organizacji rachunkowości do realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Załącznik Nr 1 do zarządzenie wewnętrznego Nr 21/2005 Naczelnika PSUS w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 25 W BIAŁEJ-BIAŁEJ Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. Na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1255/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 marca 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie. Na podstawie art. 31, art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2384/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Załącznik do uchwały nr 1265/172/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/16. Wójta Gminy Narewka. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/16. Wójta Gminy Narewka. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 / Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2017 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją, powołanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 02.01.2017 roku Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Komisja przetargowa jest zespołem

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Machowino, dnia 15-12-2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-07-2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 1072/RZP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział l Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr R

Załącznik do zarządzenia nr R Załącznik do zarządzenia nr R.0210.28.14 REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1 1. Regulamin Pracy Komisji przetargowej, zwany dalej Regulaminem określa organizację, w tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 318/2006 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r. Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE 1 Objaśnienia pojęć Ilekroć w Regulaminie Udzielania Zamówień jest mowa o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2017 Prokurenta Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 02.01.2017r. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej 1 Stała Komisja Przetargowa,

Bardziej szczegółowo

3. Fundusz stosuje, przy wyborze Wykonawcy zamówienia, postanowienia niniejszego Regulaminu, gdy:

3. Fundusz stosuje, przy wyborze Wykonawcy zamówienia, postanowienia niniejszego Regulaminu, gdy: Regulaminu wyboru wykonawców dostaw oraz usług dla Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. dla projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach działania 3.1. Inicjowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 z dnia 4.07.2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 82 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 lutego 2016r.

Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 lutego 2016r. Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 lutego 2016r. R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / 2012 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. w- sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej euro.

Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej euro. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej14 000 euro. plan rzeczowo-finansowy plan zamówień kierowany do

Bardziej szczegółowo