TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od r. Radom 2014 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą opłat i prowizji ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) Miesięcznie, ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym; 3) Zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) Zgodnie z zawartą umową; 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie po kursie NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do lub od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że złożona dyspozycja stanowi inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Senior Konto ROR Standard Konto ROR Prestiż* Konto Student* Konto Junior* Konto ROR ekonto* Konto ROR otworzone przed r. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie ** 3 zł 6 zł 5 zł 6 zł 3. System bankowości internetowej ebanknet: 3.1 aktywacja dostępu 5 zł 3.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie 3.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie***** 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 4. Karta płatnicza⁷: 4.1 opłata za użytkowanie karty miesięcznie ** / 5 zł ² / 5 zł¹ / 5 zł¹ / 3 zł² 2 zł / 7zł⁸ 3 zł 4.2 wydanie karty płatniczej /10zł³ /10zł³ 5. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5 zł 6. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 złożony w placówce Banku 5 zł za przelew 7.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 złożony w placówce Banku 1 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 5 zł 1 zł 8.2 złożony w placówce Banku z tytułu składek ZUS za przelew 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 5 zł 4 zł 8.3 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 1 zł 1 zł ⁵ ⁵ ⁵ 1 zł 9. Zlecenie stałe: 9.1 za przyjęcie dyspozycji 9.2 za odwołanie lub aktualizacja dyspozycji 5 zł 9.3 za realizację na rachunek w Banku za zlecenie 9.4 za realizację na rachunek w innym banku krajowym 2 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 3,5 10. Polecenie zapłaty: 10.1 za przyjęcie/ aktualizację/ odwołanie zgody polecenia zapłaty 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10.2 odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł na rachunku dłużnika za zlecenie

4 10.3 za realizację polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 11. Wyciąg z konta bankowego raz w miesiącu *** 12. Za zmianę Karty Wzoru Podpisów ⁴ 13. Za zminę rachunku z indywidualnego na wspólne**** 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 14. Za likwidację rachunku na wniosek Klienta⁶ Usługa SMS BANKING: 15.1 aktywacja usługi 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15.2 abonament miesięcznie ** 15.3 wysłanie SMS-a miesięcznie***** 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 15.4 za zmianę/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł * ** *** **** ***** ¹ ² ³ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Rachunek + karta debetowa + dostęp do Systemu bankowości internetowej ebanknet Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. W tym przypadku nie pobiera się opłaty z poz.12 za zlecenie Wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 30 dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumuje się. Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 10 dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie.w przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumuje się. Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy Klient wnioskując o otwarcie rachunku zawnioskuje również o kartę debetową Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. Trzy pierwsze przelewy w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie bez opłat, za każdy kolejny opłata 1 zł. Opłaty nie pobiera się gdy Klient otwiera inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostępny w ofercie banku lub gdy rachunek likwidowany jest w ciągu 6-ciu pełnych miesięcy liczonych od dnia jego otwarcia. Dla wszystkich kart debetowych pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą 11 Karty debetowe. Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 20 dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumuje się.

5 TAB. 2 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie¹ 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 złożony w placówce Banku za przelew 5.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet ³ 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR złożony: 6.1 złożony w placówce Banku za przelew 6.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet³ 7. System bankowości internetowej ebanknet³: 7.1 aktywacja dostępu 7.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie¹ 7.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznieµ 0,15 zł 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym miesięcznie⁴ 8.2 udostępniony w SBI ebanknet³ 9. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiażeczki oszczędnościowej² 25 zł 10. Za dokonanie, odwołanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 12. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Likwidacja rachunku Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Dotyczy rachunków SKO Dotyczy rachunków PKZP, Rad Rodziców. Dotyczy również Umów zawartych do dnia. dla rachunków innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, której odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej. Wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym, za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie.

6 TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy a'vista dla osób fizycznych w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie¹ 3. Wydanie książeczki 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa za wypłatę 6. Polecenie zapłaty: 6.1 Odmowa przyjęcia przez Bank zgody do obciążenia rachunku a'vista 7. Przechowywanie przez Bank książeczki oszczędnościowej w wyznaczonym terminie za każdy rozpoczęty miesiąc 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 9. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, umorzenie, dokonanie jej zastrzeżenia Za odwołanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej Za likwidację książeczki ¹ Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

7 TAB. 4 Rachunek oszczędnościowy a'vista dla osób fizycznych w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie¹ 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Realizacja skupu/ sprzedaży przekazów w obrocie dewizowym za przekaz zgodnie z TAB Wyciąg z konta bankowego: 6.1 wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym miesięcznie² 6.2 udostępniony w SBI ebanknet 7. System bankowości internetowej ebanknet: 7.1 aktywacja dostępu 7.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie¹ 7.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie³ 0,15 zł 8. Przeniesienie prawa do rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 9. Likwidacja rachunku 10. Usługa SMS BANKING: 10.1 aktywacja usługi 5 zł 10.2 abonament miesięcznie¹ 10.3 wysłanie SMS-a miesięcznie³ 0,15 zł 10.4 za zmianę/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5 zł ¹ ² ³ Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie.

8 TAB.5 Dodatkowe opłaty i prowizje (do TAB. 1, TAB. 2, TAB. 3, TAB. 4. TAB. 15.) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta: 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 3 za cały rok 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument max. 5 za cały rok 1.3 za kopię dowodu księgowego Udzielanie telefonicznej informacji na hasłoo wysokości salda na rachunku: za złożenie wniosku 2.2 za udzielenie informacji miesięcznie ¹ 2.3 odwołanie dyspozycji 3. Obsługa Systemu bankowości internetowej ebanknet listy haseł jednorazowych: wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych (50 haseł)² 0/3 zł ² za listę wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych (50 haseł) 3 zł 3.2 za złożenie wniosku o ustanowienie kolejnego Użytkownika w SBI ebanknet 3.3 za odblokowanie SBI ebanknet na wniosek Użytkownika 5 zł 3.4 czasowa blokada przez Bank SBI ebanknet 5 zł 4. Pełnomocnictwo - ustanowienie/zmiana/cofnięcie za dyspozycję 5. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 6. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii o rachunku: 6.1 za okres 12 miesięcy 6.2 za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy 3 7. Zapis na wypadek śmierci: 7.1 za przyjęcie dyspozycji 7.2 za przyjęcie zmiany do dyspozycji 7.3 odwołanie dyspozycji 25 zł ¹ ² Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków osczęd. - rozlicz. I oszczędnościowych. Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Opłaty nie pobiera się w przypadku aktywacji ebanknetu w dniu otwarcia rachunku

9 TAB. 6 Rachunek oszczędnościowy "Konto Efekt" Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie * 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa/ przelew środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego¹: 4.1 pierwsza wypłata/ przelew od kwoty 4.2 kolejne wypłaty/ przelewy 0,25% min. 5 zł System bankowości internetowej ebanknet: aktywacja dostępu ² 5.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie * /5 zł² 5.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie** 0,15 zł 5.4 wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych (50 haseł) za listę 5.5 wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych (50 haseł) 3 zł 5.6 wydanie pakietu listy haseł jednorazowych (150 haseł) za pakiet 5 zł 5.7 za złożenie wniosku o ustanowienie kolejnego Użytkownika w SBI ebanknet 5.8 za odblokowanie SBI ebanknet na wniosek Użytkownika 5 zł 5.9 czasowa blokada przez Bank SBI ebanknet 5 zł 6. Wyciąg z konta bankowego³: 6.1 wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym miesięcznie 6.2 udostępniony w SBI ebanknet 7. Za zmianę Karty Wzoru Podpisów ⁴ 8. Likwidacja rachunku 9. Usługa SMS BANKING: 9.1 aktywacja usługi 5 zł 9.2 abonament miesięcznie * 9.3 wysłanie SMS-a miesięcznie** 0,15 zł 9.4 za zmianę/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5 zł

10 * Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. ** Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. ¹ ² ³ ⁴ Okres rozliczeniowy liczony jest od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. opłata pobierana od Klientów nie posiadających w Banku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego.

11 TAB. 7 Oszczędnościowe lokaty terminowe w złotych i walucie wymienialnej Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka złotych walucie EUR/USD/GBP/CHF/ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie* 3. Wydanie książeczki w miejsce utraconej 15 zł 4. Przelew z lokaty na rachunek w Banku za przelew 5. Przelew z lokaty na rachunek w innym banku ** 5 zgodnie z TAB. 9 * Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. ** Nie dotyczy elokaty

12 TAB. 8 Dodatkowe opłaty i prowizje (do TAB. 6, TAB. 7) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 3 za cały rok 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument max. 5 za cały rok 1.3 za kopie dowodu księgowego 2. Udzielanie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku: 2.1 za złożenie wniosku 2.2 za udzielenie informacji miesięcznie¹ 2.3 odwołanie dyspozycji 3. Pełnomocnictwo - ustanowienie/zmiana/cofnięcie za dyspozycję 4. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 5. Zapis na wypadek śmierci: 5.1 za przyjęcie dyspozycji 5.2 za przyjęcie zmiany do dyspozycji 5.3 odwołanie dyspozycji 25 zł 6. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu zawarcia umowy*/, 3 umorzenie, dokonanie jego zastrzeżenia 7. Za odwołanie zastrzeżenia dowodu zawarcia umowy* 5 8. Przeniesienie prawa do rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 ¹ * Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków osczęd. - rozlicz. i oszczędnościowych. Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Dowód zawarcia umowy = umowa oszczędnościowej lokaty terminowej lub/i książeczka oszczędnościowa

13 TAB. 9 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym¹, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: przelewy regulowane² przelewy SEPA³ od transakcji 15 zł 1.3 polecenia wypłaty⁴: z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" od transakcji z dyspozycją dotyczącą kosztów "OUR" Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w placówce banku/w systemie bankowości internetowej: walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 0,1% min. max. 10 bez opłat przelewy regulowane² przelewy SEPA³ od transakcji 15 zł polecenia wypłaty⁴ 2.4 UWAGA: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określo ne w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej "OUR" 0,3% min. 4 max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestrandardowym w placówce banku/w systemie bankowości internetowej: UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt w trybie "pilnym" w EUR, USD i GBP 3.2 w trybie "przyspieszonym" w PLN, USD i GBP Opłata "Non-STP"⁵/* 4 od transakcji 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących "z góry" od poleceń wypłaty 8 6. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 10 + koszty banków trzecich Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane 7. na zlecenie Klienta⁶ za zlecenie 10 + koszty banków trzecich 8. Zaświadczenie potwierdzające wykonanie przekazu w obrocie dewizowym, wydane na prośbę Klienta, wyłącznie w formie elektronicznej za zaświadczenie Uwaga: Za inne czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu pobiera prowizje i opłaty wg taryfy obowiązującej w Banku zrzeszającym tj. w Banku BPS S.A.

14 ¹ ² Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu lub wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego bankuna rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: ³ ⁴ ⁵ waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa "SHA". Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa "SHA"; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA - SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). /* Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 2.4 Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. ⁶ Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

15 TAB. 10 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Skup czeków podróżnych¹ 15 zł 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. 3. Inkaso czeków² za czek 45 zł 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika³ 45 zł + koszty rzeczywiste ¹ w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przekłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. ² jeśli Klient przekłada kilka czeków opłate pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. ³ opłata jest pobierana od podawcy czeku

16 TAB. 11 Karta płatnicza Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Karta Stawka 1. Wznowienie karty 2. Wydanie duplikatu karty 3 3. Transakcje bezgotówkowe: od transakcji bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 4.1 terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami¹ bez opłat od transakcji 4.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 4.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 4.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 2 zł 4.5 w punktach akceptujacych kartę za granicą 2% min. 4.6 w punkcie handlowo-usługowym w kraju (usługa cash back)² 2 zł 4.7 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowa blokada karty 25 zł 6. Odblokowanie karty 25 zł 7. Zmiana danych Użytkownika karty 8. Zmiana limitu transakcyjnego 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Uwaga: Za inne czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu pobiera prowizje i opłaty wg taryfy obowiązującej w Banku zrzeszającym tj. w Banku BPS S.A. VISA ¹ lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie ² usługa cash back-umożliwia jednorazową wypłatę do kwoty 30.Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej- nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

17 TAB. 12 Czynności kasowe w złotych i usługi różne Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Klienci Indywidualni 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: 1.1 do kwoty 1.00 za wpłatę 2,5 1.2 powyżej kwoty 1.00 od kwoty 0,50% 1.3 z tytułu opłat za energię 1,5 1.4 za telefon 2 zł za wpłatę 1.5 z tytułu składek ZUS 4 zł 1.6 na cele charytatywne bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadających w BSR rachunki bieżące i pomocnicze 3. Depozyt bankowy: za wpłatę 2 zł 3.1 za przyjęcie depozytu 3.2 za przechowywanie w depozycie bankowym: książeczki oszczędnościowej, bonu oszczednościowego innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) duplikatu kluczy złota, platyny, kamieni szlachetnych miesięcznie za dokument miesięcznie za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie: kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BSR w Radomiu za ponaglenie odbioru depozytu za wydanie depozytu Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień powyżej 19,99 zł ** od kwoty Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe do 10 szt. od transakcji 5.2 powyżej 10 szt. 0,50% min. 0,50% min. 2 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł

18 * ** wpłata gotówkowa w Filii Radom prowizję pobiera się pomniejszając kowtę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawczy pobiera się zgodnie z TAB. 9 obowiązujacą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych.

19 TAB. 13 Czynności kasowe w złotych i usługi różne - Oddział Potworów Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania do kwoty 1.00 za wpłatę 1.2 powyżej kwoty 1.00 od kwoty na cele charytatywne 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadajacych w BSR rachunki bieżące i pomocnicze 2 zł 3. Depozyt bankowy: 3.1 za przyjęcie depozytu książeczki oszczędnościowej, bonu oszczednościowego innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) duplikatu kluczy złota, platyny, kamieni szlachetnych Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień powyżej 19,99 zł * od kwoty 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 5.1 do 10 szt. 5.2 * Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: z tytułu składek ZUS za przechowywanie w depozycie bankowym: za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie: kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BSR w Radomiu za ponaglenie odbioru depozytu za wydanie depozytu powyżej 10 szt. 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku za wpłatę miesięcznie za dokument miesięcznie od transakcji Stawka Klienci Indywidualni 2,5 0,50% 4,0 bez opłat 5 0,50% min. 0,50% min.2 zł prowizję pobiera się pomniejszając kowtę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy pobiera się zgodnie z TAB. 9 obowiązujacą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych. 25 zł

20 TAB. 14 Czynności kasowe w złotych i usługi różne- Filia Jedlińsk Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania z tytułu wpłat za energię 1 zł 1.2 z tytułu wpłat za telefon 2 zł 1.3 z tytułu wpłat za gaz pozostałe wpłaty do kwoty pozostałe wpłaty powyżej kwoty 1.00 od kwoty 1.7 na cele charytatywne za przyjęcie depozytu książeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) duplikatu kluczy złota, platyny, kamieni szlachetnych Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień powyżej 19,99 zł * od kwoty 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 5.1 do 10 szt. 5.2 * Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: z tytułu wpłat na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku Urzędów Gmin posiadających w BSR rachunki bieżące i pomocnicze Depozyt bankowy: za przechowywanie w depozycie bankowym: za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie: kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BSR w Radomiu 3.3 za ponaglenie odbioru depozytu za wydanie depozytu powyżej 10 szt. 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku za wpłatę za wpłatę miesięcznie za dokument miesięcznie od transakcji Stawka Klienci Indywidualni 2, bez opłat 2,5 0,50% bez opłat 2 zł 5 0,50% min. 0,50% min.2 zł prowizję pobiera się pomniejszając kwotę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy pobiera się zgodnie z TAB. 9 obowiązującą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych. 25 zł

21 TAB. 15 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe -Filia Jedlińsk ⁷ Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Konto ROR Konto ROR Konto Konto Senior standard prestiż* Student* Junior* 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie ** 3 zł 2 zł 5 zł 3. System bankowości internetowej ebanknet: 3.1 aktywacja dostępu 5 zł 3.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie 3.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 4. Karta debetowa⁸: 4.1 opłata za użytkowanie karty miesięcznie ** / 5 zł ² / 5 zł¹ / 5 zł¹ / 3 zł² 2 zł 4.2 wydanie karty płatniczej /10zł³ /10zł³ 5. Wpłata gotówkowa za wpłatę 6. Wypłata gotówkowa za wypłatę 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 złożony w placówce Banku za przelew 7.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 złożony w placówce Banku 1 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 8.2 złożony w placówce Banku z tytułu składek ZUS za przelew 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 8.3 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 1 zł 1 zł ⁵ ⁵ ⁵ 9. Zlecenie stałe: 9.1 za przyjęcie dyspozycji 9.2 za odwołanie lub aktualizacja dyspozycji 9.3 za realizację na rachunek w Banku za zlecenie 9.4 za realizację na rachunek w innym banku krajowym 2 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10. Polecenie zapłaty:

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z 30.12.2014 Aneks nr 2 Uchwała Nr 110/2015 z 31.08.2015 BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Lipinkach Rok założenia 9 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Lipinki 0r Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/10/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 4 II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo