TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od r. Radom 2014 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą opłat i prowizji ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) Miesięcznie, ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym; 3) Zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) Zgodnie z zawartą umową; 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie po kursie NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do lub od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że złożona dyspozycja stanowi inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Senior Konto ROR Standard Konto ROR Prestiż* Konto Student* Konto Junior* Konto ROR ekonto* Konto ROR otworzone przed r. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie ** 3 zł 6 zł 5 zł 6 zł 3. System bankowości internetowej ebanknet: 3.1 aktywacja dostępu 5 zł 3.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie 3.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie***** 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 4. Karta płatnicza⁷: 4.1 opłata za użytkowanie karty miesięcznie ** / 5 zł ² / 5 zł¹ / 5 zł¹ / 3 zł² 2 zł / 7zł⁸ 3 zł 4.2 wydanie karty płatniczej /10zł³ /10zł³ 5. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5 zł 6. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 złożony w placówce Banku 5 zł za przelew 7.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 złożony w placówce Banku 1 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 5 zł 1 zł 8.2 złożony w placówce Banku z tytułu składek ZUS za przelew 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 5 zł 4 zł 8.3 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 1 zł 1 zł ⁵ ⁵ ⁵ 1 zł 9. Zlecenie stałe: 9.1 za przyjęcie dyspozycji 9.2 za odwołanie lub aktualizacja dyspozycji 5 zł 9.3 za realizację na rachunek w Banku za zlecenie 9.4 za realizację na rachunek w innym banku krajowym 2 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 3,5 10. Polecenie zapłaty: 10.1 za przyjęcie/ aktualizację/ odwołanie zgody polecenia zapłaty 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10.2 odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł na rachunku dłużnika za zlecenie

4 10.3 za realizację polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 11. Wyciąg z konta bankowego raz w miesiącu *** 12. Za zmianę Karty Wzoru Podpisów ⁴ 13. Za zminę rachunku z indywidualnego na wspólne**** 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 14. Za likwidację rachunku na wniosek Klienta⁶ Usługa SMS BANKING: 15.1 aktywacja usługi 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15.2 abonament miesięcznie ** 15.3 wysłanie SMS-a miesięcznie***** 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 15.4 za zmianę/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł * ** *** **** ***** ¹ ² ³ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Rachunek + karta debetowa + dostęp do Systemu bankowości internetowej ebanknet Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. W tym przypadku nie pobiera się opłaty z poz.12 za zlecenie Wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 30 dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumuje się. Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 10 dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie.w przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumuje się. Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy Klient wnioskując o otwarcie rachunku zawnioskuje również o kartę debetową Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. Trzy pierwsze przelewy w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie bez opłat, za każdy kolejny opłata 1 zł. Opłaty nie pobiera się gdy Klient otwiera inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostępny w ofercie banku lub gdy rachunek likwidowany jest w ciągu 6-ciu pełnych miesięcy liczonych od dnia jego otwarcia. Dla wszystkich kart debetowych pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą 11 Karty debetowe. Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 20 dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumuje się.

5 TAB. 2 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie¹ 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 złożony w placówce Banku za przelew 5.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet ³ 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR złożony: 6.1 złożony w placówce Banku za przelew 6.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet³ 7. System bankowości internetowej ebanknet³: 7.1 aktywacja dostępu 7.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie¹ 7.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznieµ 0,15 zł 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym miesięcznie⁴ 8.2 udostępniony w SBI ebanknet³ 9. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiażeczki oszczędnościowej² 25 zł 10. Za dokonanie, odwołanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 12. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Likwidacja rachunku Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Dotyczy rachunków SKO Dotyczy rachunków PKZP, Rad Rodziców. Dotyczy również Umów zawartych do dnia. dla rachunków innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, której odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej. Wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym, za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie.

6 TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy a'vista dla osób fizycznych w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie¹ 3. Wydanie książeczki 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa za wypłatę 6. Polecenie zapłaty: 6.1 Odmowa przyjęcia przez Bank zgody do obciążenia rachunku a'vista 7. Przechowywanie przez Bank książeczki oszczędnościowej w wyznaczonym terminie za każdy rozpoczęty miesiąc 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 9. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, umorzenie, dokonanie jej zastrzeżenia Za odwołanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej Za likwidację książeczki ¹ Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

7 TAB. 4 Rachunek oszczędnościowy a'vista dla osób fizycznych w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie¹ 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Realizacja skupu/ sprzedaży przekazów w obrocie dewizowym za przekaz zgodnie z TAB Wyciąg z konta bankowego: 6.1 wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym miesięcznie² 6.2 udostępniony w SBI ebanknet 7. System bankowości internetowej ebanknet: 7.1 aktywacja dostępu 7.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie¹ 7.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie³ 0,15 zł 8. Przeniesienie prawa do rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 9. Likwidacja rachunku 10. Usługa SMS BANKING: 10.1 aktywacja usługi 5 zł 10.2 abonament miesięcznie¹ 10.3 wysłanie SMS-a miesięcznie³ 0,15 zł 10.4 za zmianę/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5 zł ¹ ² ³ Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie.

8 TAB.5 Dodatkowe opłaty i prowizje (do TAB. 1, TAB. 2, TAB. 3, TAB. 4. TAB. 15.) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Klienta: 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 3 za cały rok 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument max. 5 za cały rok 1.3 za kopię dowodu księgowego Udzielanie telefonicznej informacji na hasłoo wysokości salda na rachunku: za złożenie wniosku 2.2 za udzielenie informacji miesięcznie ¹ 2.3 odwołanie dyspozycji 3. Obsługa Systemu bankowości internetowej ebanknet listy haseł jednorazowych: wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych (50 haseł)² 0/3 zł ² za listę wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych (50 haseł) 3 zł 3.2 za złożenie wniosku o ustanowienie kolejnego Użytkownika w SBI ebanknet 3.3 za odblokowanie SBI ebanknet na wniosek Użytkownika 5 zł 3.4 czasowa blokada przez Bank SBI ebanknet 5 zł 4. Pełnomocnictwo - ustanowienie/zmiana/cofnięcie za dyspozycję 5. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 6. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii o rachunku: 6.1 za okres 12 miesięcy 6.2 za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy 3 7. Zapis na wypadek śmierci: 7.1 za przyjęcie dyspozycji 7.2 za przyjęcie zmiany do dyspozycji 7.3 odwołanie dyspozycji 25 zł ¹ ² Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków osczęd. - rozlicz. I oszczędnościowych. Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Opłaty nie pobiera się w przypadku aktywacji ebanknetu w dniu otwarcia rachunku

9 TAB. 6 Rachunek oszczędnościowy "Konto Efekt" Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie * 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa/ przelew środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego¹: 4.1 pierwsza wypłata/ przelew od kwoty 4.2 kolejne wypłaty/ przelewy 0,25% min. 5 zł System bankowości internetowej ebanknet: aktywacja dostępu ² 5.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie * /5 zł² 5.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie** 0,15 zł 5.4 wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych (50 haseł) za listę 5.5 wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych (50 haseł) 3 zł 5.6 wydanie pakietu listy haseł jednorazowych (150 haseł) za pakiet 5 zł 5.7 za złożenie wniosku o ustanowienie kolejnego Użytkownika w SBI ebanknet 5.8 za odblokowanie SBI ebanknet na wniosek Użytkownika 5 zł 5.9 czasowa blokada przez Bank SBI ebanknet 5 zł 6. Wyciąg z konta bankowego³: 6.1 wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym miesięcznie 6.2 udostępniony w SBI ebanknet 7. Za zmianę Karty Wzoru Podpisów ⁴ 8. Likwidacja rachunku 9. Usługa SMS BANKING: 9.1 aktywacja usługi 5 zł 9.2 abonament miesięcznie * 9.3 wysłanie SMS-a miesięcznie** 0,15 zł 9.4 za zmianę/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5 zł

10 * Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. ** Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadk udnia wolnego w ostatnim dniu roboczym za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. ¹ ² ³ ⁴ Okres rozliczeniowy liczony jest od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. opłata pobierana od Klientów nie posiadających w Banku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. wyciąg generowany raz w miesiącu tj. za okres od 01 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego.

11 TAB. 7 Oszczędnościowe lokaty terminowe w złotych i walucie wymienialnej Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka złotych walucie EUR/USD/GBP/CHF/ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie* 3. Wydanie książeczki w miejsce utraconej 15 zł 4. Przelew z lokaty na rachunek w Banku za przelew 5. Przelew z lokaty na rachunek w innym banku ** 5 zgodnie z TAB. 9 * Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. ** Nie dotyczy elokaty

12 TAB. 8 Dodatkowe opłaty i prowizje (do TAB. 6, TAB. 7) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 3 za cały rok 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument max. 5 za cały rok 1.3 za kopie dowodu księgowego 2. Udzielanie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku: 2.1 za złożenie wniosku 2.2 za udzielenie informacji miesięcznie¹ 2.3 odwołanie dyspozycji 3. Pełnomocnictwo - ustanowienie/zmiana/cofnięcie za dyspozycję 4. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 5. Zapis na wypadek śmierci: 5.1 za przyjęcie dyspozycji 5.2 za przyjęcie zmiany do dyspozycji 5.3 odwołanie dyspozycji 25 zł 6. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu zawarcia umowy*/, 3 umorzenie, dokonanie jego zastrzeżenia 7. Za odwołanie zastrzeżenia dowodu zawarcia umowy* 5 8. Przeniesienie prawa do rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 ¹ * Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków osczęd. - rozlicz. i oszczędnościowych. Prowizje pobierane są ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. Dowód zawarcia umowy = umowa oszczędnościowej lokaty terminowej lub/i książeczka oszczędnościowa

13 TAB. 9 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym¹, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: przelewy regulowane² przelewy SEPA³ od transakcji 15 zł 1.3 polecenia wypłaty⁴: z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" od transakcji z dyspozycją dotyczącą kosztów "OUR" Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w placówce banku/w systemie bankowości internetowej: walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 0,1% min. max. 10 bez opłat przelewy regulowane² przelewy SEPA³ od transakcji 15 zł polecenia wypłaty⁴ 2.4 UWAGA: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określo ne w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej "OUR" 0,3% min. 4 max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestrandardowym w placówce banku/w systemie bankowości internetowej: UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt w trybie "pilnym" w EUR, USD i GBP 3.2 w trybie "przyspieszonym" w PLN, USD i GBP Opłata "Non-STP"⁵/* 4 od transakcji 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących "z góry" od poleceń wypłaty 8 6. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 10 + koszty banków trzecich Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane 7. na zlecenie Klienta⁶ za zlecenie 10 + koszty banków trzecich 8. Zaświadczenie potwierdzające wykonanie przekazu w obrocie dewizowym, wydane na prośbę Klienta, wyłącznie w formie elektronicznej za zaświadczenie Uwaga: Za inne czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu pobiera prowizje i opłaty wg taryfy obowiązującej w Banku zrzeszającym tj. w Banku BPS S.A.

14 ¹ ² Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu lub wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego bankuna rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: ³ ⁴ ⁵ waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa "SHA". Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa "SHA"; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA - SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). /* Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 2.4 Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. ⁶ Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

15 TAB. 10 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Skup czeków podróżnych¹ 15 zł 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. 3. Inkaso czeków² za czek 45 zł 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika³ 45 zł + koszty rzeczywiste ¹ w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przekłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. ² jeśli Klient przekłada kilka czeków opłate pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. ³ opłata jest pobierana od podawcy czeku

16 TAB. 11 Karta płatnicza Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Karta Stawka 1. Wznowienie karty 2. Wydanie duplikatu karty 3 3. Transakcje bezgotówkowe: od transakcji bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 4.1 terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami¹ bez opłat od transakcji 4.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 4.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 4.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 2 zł 4.5 w punktach akceptujacych kartę za granicą 2% min. 4.6 w punkcie handlowo-usługowym w kraju (usługa cash back)² 2 zł 4.7 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowa blokada karty 25 zł 6. Odblokowanie karty 25 zł 7. Zmiana danych Użytkownika karty 8. Zmiana limitu transakcyjnego 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Uwaga: Za inne czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu pobiera prowizje i opłaty wg taryfy obowiązującej w Banku zrzeszającym tj. w Banku BPS S.A. VISA ¹ lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie ² usługa cash back-umożliwia jednorazową wypłatę do kwoty 30.Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej- nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

17 TAB. 12 Czynności kasowe w złotych i usługi różne Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Klienci Indywidualni 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: 1.1 do kwoty 1.00 za wpłatę 2,5 1.2 powyżej kwoty 1.00 od kwoty 0,50% 1.3 z tytułu opłat za energię 1,5 1.4 za telefon 2 zł za wpłatę 1.5 z tytułu składek ZUS 4 zł 1.6 na cele charytatywne bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadających w BSR rachunki bieżące i pomocnicze 3. Depozyt bankowy: za wpłatę 2 zł 3.1 za przyjęcie depozytu 3.2 za przechowywanie w depozycie bankowym: książeczki oszczędnościowej, bonu oszczednościowego innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) duplikatu kluczy złota, platyny, kamieni szlachetnych miesięcznie za dokument miesięcznie za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie: kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BSR w Radomiu za ponaglenie odbioru depozytu za wydanie depozytu Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień powyżej 19,99 zł ** od kwoty Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe do 10 szt. od transakcji 5.2 powyżej 10 szt. 0,50% min. 0,50% min. 2 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł

18 * ** wpłata gotówkowa w Filii Radom prowizję pobiera się pomniejszając kowtę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawczy pobiera się zgodnie z TAB. 9 obowiązujacą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych.

19 TAB. 13 Czynności kasowe w złotych i usługi różne - Oddział Potworów Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania do kwoty 1.00 za wpłatę 1.2 powyżej kwoty 1.00 od kwoty na cele charytatywne 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadajacych w BSR rachunki bieżące i pomocnicze 2 zł 3. Depozyt bankowy: 3.1 za przyjęcie depozytu książeczki oszczędnościowej, bonu oszczednościowego innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) duplikatu kluczy złota, platyny, kamieni szlachetnych Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień powyżej 19,99 zł * od kwoty 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 5.1 do 10 szt. 5.2 * Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: z tytułu składek ZUS za przechowywanie w depozycie bankowym: za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie: kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BSR w Radomiu za ponaglenie odbioru depozytu za wydanie depozytu powyżej 10 szt. 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku za wpłatę miesięcznie za dokument miesięcznie od transakcji Stawka Klienci Indywidualni 2,5 0,50% 4,0 bez opłat 5 0,50% min. 0,50% min.2 zł prowizję pobiera się pomniejszając kowtę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy pobiera się zgodnie z TAB. 9 obowiązujacą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych. 25 zł

20 TAB. 14 Czynności kasowe w złotych i usługi różne- Filia Jedlińsk Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania z tytułu wpłat za energię 1 zł 1.2 z tytułu wpłat za telefon 2 zł 1.3 z tytułu wpłat za gaz pozostałe wpłaty do kwoty pozostałe wpłaty powyżej kwoty 1.00 od kwoty 1.7 na cele charytatywne za przyjęcie depozytu książeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) duplikatu kluczy złota, platyny, kamieni szlachetnych Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień powyżej 19,99 zł * od kwoty 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 5.1 do 10 szt. 5.2 * Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: z tytułu wpłat na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku Urzędów Gmin posiadających w BSR rachunki bieżące i pomocnicze Depozyt bankowy: za przechowywanie w depozycie bankowym: za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie: kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BSR w Radomiu 3.3 za ponaglenie odbioru depozytu za wydanie depozytu powyżej 10 szt. 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku za wpłatę za wpłatę miesięcznie za dokument miesięcznie od transakcji Stawka Klienci Indywidualni 2, bez opłat 2,5 0,50% bez opłat 2 zł 5 0,50% min. 0,50% min.2 zł prowizję pobiera się pomniejszając kwotę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy pobiera się zgodnie z TAB. 9 obowiązującą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych. 25 zł

21 TAB. 15 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe -Filia Jedlińsk ⁷ Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Konto ROR Konto ROR Konto Konto Senior standard prestiż* Student* Junior* 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie ** 3 zł 2 zł 5 zł 3. System bankowości internetowej ebanknet: 3.1 aktywacja dostępu 5 zł 3.2 dostęp do SBI ebanknet miesięcznie 3.3 autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 4. Karta debetowa⁸: 4.1 opłata za użytkowanie karty miesięcznie ** / 5 zł ² / 5 zł¹ / 5 zł¹ / 3 zł² 2 zł 4.2 wydanie karty płatniczej /10zł³ /10zł³ 5. Wpłata gotówkowa za wpłatę 6. Wypłata gotówkowa za wypłatę 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 złożony w placówce Banku za przelew 7.2 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 złożony w placówce Banku 1 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 8.2 złożony w placówce Banku z tytułu składek ZUS za przelew 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 8.3 złożony w systemie bankowości internetowej ebanknet 1 zł 1 zł ⁵ ⁵ ⁵ 9. Zlecenie stałe: 9.1 za przyjęcie dyspozycji 9.2 za odwołanie lub aktualizacja dyspozycji 9.3 za realizację na rachunek w Banku za zlecenie 9.4 za realizację na rachunek w innym banku krajowym 2 zł 4 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10. Polecenie zapłaty:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 44/2013 z dnia 22.07.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo