Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archicom sp. z o.o. S.K.A."

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie moŝe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŝe jeŝeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA NOBLE Securities S.A. Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 11 maja 2011 r.

2 Wstęp WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. 1. Nazwa i siedziba Emitenta Archicom sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Liskego 7, Wrocław. 2. Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, Kraków. 3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłuŝnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych Dokumentem Informacyjnym Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii A spółki Archicom Sp. z o.o. S.K.A. o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych. Strona 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP 2 1. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa i siedziba Autoryzowanego Doradcy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłuŝnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie objętych Dokumentem Informacyjnym... 2 SPIS TREŚCI 3 ROZDZIAŁ I: Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem rynkowym Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce Ryzyko związane z koniunkturą na rynku budownictwa mieszkaniowego Ryzyko związane z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych Ryzyko prawne Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej Ryzyko związane z sezonowością prowadzonej działalności Ryzyko związane z inwestycjami w branŝy deweloperskiej Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy i zatrudnieniem wykonawców Ryzyko roszczeń finansowych związanych z realizowanymi projektami Ryzyko związane z trudnością pozyskania nowych gruntów pod realizację projektów deweloperskich Ryzyko związane ze zmianami cen nieruchomości oraz ich nieefektywną wyceną Ryzyko związane z ograniczoną płynnością aktywów - nieruchomości Ryzyko związane z transakcją zakupu nieruchomości Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska Ryzyko odejścia kluczowych pracowników Ryzyko związane ze strukturą finansowania działalności spółek celowych Ryzyko związane z inwestycjami Emitenta w spółki celowe poŝyczki Ryzyko Ŝądania wcześniejszej spłaty przez Bank lub poŝyczkodawcę Ryzyko przejęcia części gruntu przeznaczonego pod budowę dróg przez jednostki samorządowe Czynniki ryzyka związane z nabyciem dłuŝnych instrumentów finansowych oraz z ich notowaniem w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wykluczenia Obligacji z alternatywnego systemu obrotu Strona 3

4 Spis treści 2.3 Ryzyko wstrzymania obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko związane ze zmiennością wartości rynkowej Obligacji i ich płynnością Ryzyko spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji ROZDZIAŁ II: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca ROZDZIAŁ III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłuŝnych instrumentów finansowych (w zł) Rating Obligacji Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacji objętych Dokumentem Informacyjnym 21 ROZDZIAŁ IV: Dane o emitencie Podstawowe dane o Emitencie Właściwe rejestry Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Właściwy sąd rejestrowy Krótki opis historii Emitenta Historia i rozwój emitenta Istotne zdarzenia w rozwoju działalności emitenta Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające istotny wpływ na jego działalność Podstawowe informacje o działalności Emitenta oraz o produktach i usługach Działalność Emitenta Główne rynki działalności Strona 4

5 Spis treści 12.3 Rynek mieszkaniowy w Polsce Rynek powierzchni komercyjnych w miastach regionalnych Podstawowe informacje finansowe Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjnym Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym Osoby zarządzające i nadzorujące Podstawowe dane o strukturze kapitału, udziałowcy ROZDZIAŁ V: Sprawozdania finansowe za rok obrotowy Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi ROZDZIAŁ VI: Załączniki Odpis z rejestru przedsiębiorców Umowa Spółki Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji Dokument określający warunki emisji Obligacji Definicje i objaśnienia skrótów Strona 5

6 Rozdział I: Czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I: CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestorzy powinni szczegółowo rozwaŝyć opisane poniŝej czynniki ryzyka. Wystąpienie któregokolwiek z poniŝej opisanych zdarzeń mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Spółki. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Spółce i jej doradcom, bądź które uwaŝa się za nieistotne, takŝe mogą niekorzystnie wpłynąć na Spółkę. 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem rynkowym Działalność Emitenta wiąŝe się z róŝnymi czynnikami ryzyka, które mogą niekorzystnie oddziaływać na jego działalność. 1.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce Emitent prowadzi działalność obejmującą budowę i sprzedaŝ budynków o charakterze mieszkalnym oraz działalność na rynku nieruchomości. Całość przychodów z działalności Emitenta i spółek naleŝących do Grupy (dalej zwanej Grupą ) realizowana jest w kraju, na lokalnym rynku, dlatego teŝ koniunktura makroekonomiczna w Polsce stanowi istotny element kształtujący wyniki finansowe Emitenta. Do czynników makroekonomicznych niezaleŝnych od Emitenta, które będą wpływać na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta zaliczyć moŝna: stopę wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, inflację, poziom bezrobocia, a takŝe wskaźniki wzrostu koniunktury w wybranych sektorach polskiej gospodarki szczególnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Szczególnie waŝny dla działalności Emitenta jest poziom stóp procentowych w gospodarce, który warunkuje skłonność społeczeństwa do zaciągania kredytów hipotecznych przeznaczanych na nabywanie nieruchomości. Ewentualna podwyŝka kosztów pieniądza przekłada się zazwyczaj na wyŝszy koszt obsługi kredytów, co moŝe spowodować spadek popytu na nieruchomości. Pewnym zagroŝeniem moŝe być równieŝ plan ograniczeń w rządowym programie Rodzina na swoim. Zakłada on m.in. obniŝenie maksymalnych cen mieszkań lub ich kosztów budowy oraz obniŝenie wieku kredytobiorcy do 35 lat i moŝe spowodować ograniczenie popytu na obiekty mieszkaniowe Emitenta. 1.2 Ryzyko związane z koniunkturą na rynku budownictwa mieszkaniowego. Zakres działalności Emitenta i spółek naleŝących do Grupy obejmuje kupno, sprzedaŝ oraz zagospodarowanie nieruchomości. Na zyskowność działalności Emitenta wpływ ma w głównej mierze koniunktura na wrocławskim rynku nieruchomości. W razie wystąpienia ewentualnej dekoniunktury moŝe nastąpić spadek zyskowności działalności, co moŝe skutkować pogorszeniem wyników finansowych lub w skrajnym przypadku stratą. Pomimo, iŝ w przyszłości Emitent nie wyklucza ekspansji na rynki innych miast w Polsce, to jednak zarówno Emitent jak i spółki naleŝące do Grupy skupiają się na wrocławskim rynku nieruchomości. Zarząd Emitenta aktywnie analizuje sytuację w branŝy i prognozuje, Ŝe koniunktura na rynku nieruchomości we Wrocławiu, a takŝe w Polsce, będzie trwać przez kolejne 3 lata. 1.3 Ryzyko związane z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych Przy realizacji przyszłych projektów przez Emitenta występuje ryzyko nie uzyskania lub uzyskania w terminie późniejszym niŝ uprzednio zaplanowanym pozwoleń administracyjnych lub zakończenia w terminie późniejszym niŝ zaplanowano procedur administracyjnych niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów. Oprócz tego istnieje równieŝ ryzyko podwaŝenia dotychczas uzyskanych pozwoleń na budowę i zagospodarowania terenów. Nieuzyskanie stosownych decyzji administracyjnych lub niezakończenie w planowanym terminie niezbędnych procedur administracyjnych, moŝe być Strona 6

7 Rozdział I: Czynniki ryzyka przyczyną znacznych opóźnień w realizacji poszczególnych projektów lub ich zaniechania. To z kolei moŝe negatywnie wpłynąć na działalność spółek celowych oraz ich wyników, a pośrednio równieŝ na sytuację finansową Emitenta. Emitent będzie starał się uniknąć tego ryzyka poprzez ścisłe nadzorowanie działalności spółek celowych w zakresie poszczególnych postępowań i procedur administracyjnych oraz dołoŝy wszelkiej staranności przy uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń. NaleŜy podkreślić, iŝ Grupa posiada prawomocne pozwolenia na budowę dotyczące inwestycji Ogrody Hallera (etap A2 i A3), Lofty Platinum i Cztery Pory Roku (Faza IV, etap 5 i 6 oraz Faza IVa). 1.4 Ryzyko prawne Wysoka niestabilność systemu prawnego w Polsce stanowi zagroŝenie dla działalności Emitenta. Często zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz istotnie utrudniają przewidywalność osiąganych wyników finansowych. Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w działalności przy zmieniającym się otoczeniu prawnym. 1.5 Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej Działalność na rynku deweloperskim charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem konkurencyjności zarówno poprzez obecność podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Wejście na rynek nowych podmiotów o duŝym zapleczu finansowym i technicznym lub konsolidacja na rynku moŝe wpływać na pozycję Grupy na lokalnym rynku. W celu ograniczenia ryzyka związanego z działalnością konkurencyjną, Emitent bada rynek nieruchomości w celu jak najwcześniejszego pozyskiwania informacji o oferowanych do sprzedaŝy działkach gruntu, mieszkaniach, domach jednorodzinnych. 1.6 Ryzyko związane z sezonowością prowadzonej działalności Rynek usług deweloperskich charakteryzuje się sezonowością związaną w duŝej mierze z warunkami atmosferycznymi, gdyŝ szczególnie w okresie zimowym utrudnione jest prowadzenie prac budowlanych. RównieŜ inne, nietypowe dla danej pory roku warunki atmosferyczne takie jak np. długotrwałe opady lub utrzymujące się przez dłuŝszy czas skrajnie niskie temperatury mogą mieć wpływ na wydłuŝenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie, równieŝ na zmniejszenie przychodów Emitenta i jego spółek celowych. 1.7 Ryzyko związane z inwestycjami w branŝy deweloperskiej Błędne załoŝenia, co do konkretnych projektów, takie jak: niewłaściwa ocena atrakcyjności lokalizacji, gdzie moŝliwe jest wybudowanie mieszkań o poŝądanym metraŝu, ich standardów oraz cen moŝe być przyczyną utrudnień w sprzedaŝy lokali pomimo duŝego popytu na pierwotnym rynku nieruchomości i moŝe to równieŝ negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. DuŜe doświadczenie Emitenta, tj. zarówno długi okres prowadzenia działalności deweloperskiej jak i duŝa ilość zrealizowanych z sukcesem inwestycji pozwala na ograniczenie ryzyka rozminięcia się z preferencjami klientów. Dodatkowo ryzyko to wiąŝe się ze zmieniającymi się opiniami społecznymi dotyczącymi wiarygodności firm deweloperskich, zwłaszcza w okresach tuŝ po spektakularnej upadłości którejś z nich. Na ograniczenie tego ryzyka, wpływa silna marka Emitenta na wrocławskim rynku oraz działalność w ramach Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Strona 7

8 Rozdział I: Czynniki ryzyka 1.8 Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy i zatrudnieniem wykonawców Zmiany cen podstawowych materiałów (np. stali) mają duŝy wpływ na rentowność realizowanych inwestycji deweloperskich. Ewentualny wzrost kosztów materiałów budowlanych ponoszą w szczególności wykonawcy i podwykonawcy, natomiast skutkuje to wzrostem cen świadczonych przez nich usług. W efekcie, pośrednio koszty mogą przełoŝyć się na obniŝenie rentowności Emitenta. Dodatkowo wzrost kosztów dla wykonawców i pośrednio dla Emitenta moŝe mieć miejsce w związku z wystąpieniem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Emitent w celu ograniczenia powyŝszych ryzyk starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje w zakresie wykonawstwa, preferując w szczególności firmy o uznanej na rynku pozycji, posiadające zabezpieczenie w postaci długoterminowych umów z wykwalifikowanymi robotnikami. Ponadto Emitent przykłada szczególną wagę do umieszczania w umowach z wykonawcami zapisów zabezpieczających jego interesy oraz wymaga wniesienia przez wykonawców stosownych zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Wysokość i forma zabezpieczenia zaleŝy od przedmiotu umowy, terminów umownych, a takŝe rodzaju obiektu i specyfiki danej inwestycji. Zapisy w zakresie kar umownych są postanowieniami standardowymi stosowanymi w kontraktach budowlanych. Dodatkowe ryzyka związane z realizacją kontraktów budowlanych wiąŝą się z moŝliwością wejścia w spór sądowy z podwykonawcami, koniecznością usunięcia ewentualnych wad lub usterek przedmiotu umowy, ewentualną zapłatą kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. 1.9 Ryzyko roszczeń finansowych związanych z realizowanymi projektami Inwestycje budowlane implikują niepewność związaną, z jakością ich wykonania. Ewentualne niezadowolenie odbiorców z poziomu jakości wykonania moŝe ujawnić się dopiero po upływie pewnego czasu od ukończenia inwestycji i jest w znacznej mierze niezaleŝne od developera. Problemy jakościowe mogą przyczynić się do powstania roszczeń finansowych ze strony odbiorców i negatywnie wpłynąć na bieŝące wyniki finansowe oraz wizerunek Emitenta, niemniej Emitent ogranicza to ryzyko realizując inwestycje za pośrednictwem spółek celowych oraz współpracując z renomowanymi firmami wykonawczymi Ryzyko związane z trudnością pozyskania nowych gruntów pod realizację projektów deweloperskich Na pomyślny rozwój działalności oraz zyskowność Emitenta i jego spółek celowych duŝy wpływ mają takie czynniki jak zdolność pozyskiwania korzystnie zlokalizowanych terenów pod budowę po atrakcyjnych cenach oraz ich właściwe zagospodarowanie, jak równieŝ zdolność sprzedania przez spółki celowe wybudowanych mieszkań i domów w odpowiednim terminie i z satysfakcjonującą marŝą. Powodzenie w realizacji powyŝszych załoŝeń zaleŝy w duŝej mierze od kondycji rynku budownictwa mieszkaniowego. W przyszłości utrudnione moŝe być pozyskiwanie gruntów w celu realizacji projektów, co wiąŝe się z duŝą konkurencyjnością na rynku nieruchomości, czasochłonnym procesem uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczoną dostępnością terenów z odpowiednią infrastrukturą. PowyŜsze fakty mogą mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki spółek celowych i sytuacje finansową Emitenta. Emitent posiada obecnie duŝą ilość gruntów mieszkaniowych zakupionych po korzystnych cenach, które pozwolą na realizację projektów deweloperskich planowanych w okresie Ŝycia obligacji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym. Strona 8

9 Rozdział I: Czynniki ryzyka 1.11 Ryzyko związane ze zmianami cen nieruchomości oraz ich nieefektywną wyceną DuŜy wpływ na zyskowność Emitenta i spółek celowych ma poziom cen mieszkań i domów w Polsce, a w szczególności tych zlokalizowanych we Wrocławiu i okolicach. W przypadku spadku cen spółki celowe mogą mieć problem ze sprzedaŝą wybudowanych mieszkań i domów po korzystnych cenach. MoŜe mieć to istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta i spółek celowych. Nieruchomości wymagają dokonania ich wyceny zarówno na etapie zakupu, jak sprzedaŝy. Ewentualny błąd popełniony w wycenie moŝe być przyczyną nabycia nieruchomości po cenie wyŝszej od jej wartości rynkowej lub sprzedaŝy po cenie niŝszej od wartości rynkowej. Grunty posiadane obecnie przez Emitenta zostały zakupione w korzystnych cenach, gwarantujących odpowiedni zysk w obecnych realiach rynkowych. Ponadto Emitent i spółki celowe będą ze szczególną starannością konstruować operaty szacunkowe niezbędne do prawidłowej oceny wartości nieruchomości na kaŝdym etapie jej funkcjonowania Ryzyko związane z ograniczoną płynnością aktywów - nieruchomości Charakterystyczną cechą działalności na rynku nieruchomości jest wydłuŝony okres zbycia wybudowanych nieruchomości po cenie zapewniającej uzyskanie załoŝonych zysków. Emitent dołoŝy naleŝytej staranności, aby planowane inwestycje zostały wykonane w zakładanym terminie i przyniosły przychody w zaplanowanej wysokości. Sfinalizowanie sprzedaŝy nieruchomości w odpowiednich terminach i na odpowiednich warunkach będzie moŝliwe dzięki prowadzonej przez spółki Grupy działalności handlowej i marketingowej Ryzyko związane z transakcją zakupu nieruchomości Nabycie nieruchomości wymaga zawarcia umowy sprzedaŝy z jej zbywcą. Wady prawne takiej umowy lub ewentualne niedopełnienie wymogów formalnych (np. wpis do księgi wieczystej, prawo pierwokupu przez gminę, zezwolenia właściwych organów) moŝe, w skrajnym przypadku, skutkować niewaŝnością zawartej transakcji. W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent i spółki celowe będą korzystać z pomocy prawników o uznanej pozycji i posiadających doświadczenie w zawieraniu tego typu transakcji na rynku nieruchomości Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska Z realizacją niektórych projektów deweloperskich związane jest potencjalne ryzyko oprotestowania budowy przez ekologów lub osoby sąsiadujące z terenem inwestycji. Protesty te dotyczą przede wszystkim ingerencji dewelopera w środowisko naturalne. Protesty tego typu w mniejszym stopniu dotyczą inwestycji mieszkaniowych czy biurowych stanowiących zakres działalności spółki, a częściej infrastrukturalnych oraz przemysłowych będących poza zakresem działalności spółki Ryzyko odejścia kluczowych pracowników Istotne znaczenie dla Emitenta mają osoby zarządzające i kadra kierownicza zajmująca kluczowe stanowiska w Grupie. Ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz znajomość branŝy, decyduje o osiąganych wynikach. Odejście kilku członków kadry kierowniczej mogłoby odbić się negatywnie na prowadzonej działalności i mieć ujemny wpływ na sytuację majątkową, finansową i dochodową Emitenta. Zatrudnienie nowej kadry wiąŝe się z długim okresem rekrutacyjnym oraz koniecznością zapoznawania się nowych pracowników z ofertą Emitenta i wdraŝania do biznesu, co bezpośrednio wpływa na osiągnięcie oczekiwanej pełnej wydajności w pracy. W celu zapobieŝenia ww. ryzyku Emitent prowadzi politykę kadrową mającą na celu budowanie więzi pracowników ze Spółką, efektywne motywowanie poprzez systemy premiowe oraz ich rozwój poprzez szkolenia specjalistyczne. Rotacja zatrudnionej przez spółki operacyjne Grupy kluczowej kadry jest niewielka, a wiele z osób na kluczowych stanowiskach jest zatrudnionych przez spółki Grupy od kilku lub kilkunastu lat. Strona 9

10 Rozdział I: Czynniki ryzyka 1.16 Ryzyko związane ze strukturą finansowania działalności spółek celowych Działalność na rynku nieruchomości Emitent będzie prowadził za pośrednictwem spółek celowych. Strategia Emitenta zakłada, Ŝe finansowanie ich działalności będzie przebiegać na zasadzie project finance. Metoda ta polega na wyodrębnieniu ze struktur spółki tzw. wehikułów specjalnego przeznaczenia, powołanych w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Struktura finansowania w ramach project finance charakteryzuje się brakiem regresu lub ograniczonym regresem w stosunku do udziałowców spółki projektowej, natomiast spłata kapitału dłuŝnego i zwrot kapitałów własnych uŝytych do finansowania projektu następuje z przepływów pienięŝnych wygenerowanych przez ten projekt. Finansujący przedsięwzięcie opiera spłatę kredytu na przepływach pienięŝnych wygenerowanych przez dane przedsięwzięcie, natomiast, jako zabezpieczenie spłaty kredytu uznaje się majątek tego przedsięwzięcia. Skorzystanie z powyŝszej struktury finansowania znacznie ogranicza ryzyko inwestycyjne, poniewaŝ poszczególne przepływy pienięŝne są od siebie odseparowane i niezaleŝne, choć istnieje ryzyko, iŝ spółka celowa nie zrealizuje danego przedsięwzięcia w terminie, co wpłynie na opóźnienie w wystąpieniu przepływów. W konsekwencji spłacenie rat kredytowych moŝe zostać odroczone i będzie się to wiązać z zapłatą dodatkowych odsetek oraz wzrostem rzeczywistego kosztu finansowania. Emitent będzie odgrywał kluczową rolę w procesie wyboru spółki wykonującej dany obiekt a następnie będzie nadzorował terminowość realizacji inwestycji. W przypadku opóźnienia realizacji inwestycji rozwaŝy udzielenie spółce celowej wsparcia finansowego Ryzyko związane z inwestycjami Emitenta w spółki celowe poŝyczki Zakłada się, Ŝe inwestycje na rynku nieruchomości będą realizowane za pośrednictwem spółek celowych. Emitent będzie finansował projekty deweloperskie m.in. poprzez udzielanie poŝyczek spółkom celowym, Spłata poŝyczek uzaleŝniona jest od kondycji finansowej poŝyczkobiorców (a zatem poszczególnych spółek celowych), która determinowana jest w szczególności rzeczywistą realizacją zakładanego harmonogramu realizacji konkretnych przedsięwzięć. W celu ograniczenia ryzyka związanego z realizowanymi projektami, Emitent udziela poŝyczek wyłącznie na projekty, które wg wiedzy Emitenta mają wysokie prawdopodobieństwo zakończenia się sukcesem, a ponadto wspiera i monitoruje działania poŝyczkobiorców prowadzące do realizowania załoŝonego harmonogramu projektów Ryzyko Ŝądania wcześniejszej spłaty przez Bank lub poŝyczkodawcę śądanie banku lub poŝyczkodawcy wcześniejszej spłaty kredytu lub poŝyczki moŝe nastąpić w przypadku nie wywiązywania się Emitenta lub spółki celowej z obowiązków określonych umową. Ewentualne wystąpienie takiej sytuacji mogłoby zmusić Emitenta lub spółkę celową do wcześniejszej sprzedaŝy części nieruchomości, co mogłoby odbić się negatywnie na efektywności finansowej danego przedsięwzięcia. W celu uniknięcia takich sytuacji, Emitent i spółki celowe będą zachowywać bezpieczną strukturę kapitałową i zarządzać bieŝącą płynnością finansową. Prognozowanie przyszłych przepływów pienięŝnych, poprzez monitoring spływu naleŝności i projekcje kosztów, będzie procesem ciągłym. KaŜdorazowe zawarcie umów kredytowania działalności zawierane będzie z najwyŝszą starannością i przestrzeganiem ustalonych procedur. Istotną kwestią jest takŝe zapewnienie pełnej transparentności procesów związanych z przepływem środków finansowych przy realizacji poszczególnych projektów deweloperskich, dzięki czemu moŝliwe będzie ograniczenie ryzyka wypowiedzenia umów. Strona 10

11 Rozdział I: Czynniki ryzyka 1.19 Ryzyko przejęcia części gruntu przeznaczonego pod budowę dróg przez jednostki samorządowe Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydzielenia działek przeznaczonych w tym planie pod budowę dróg, własność nieruchomości drogowej przechodzi na jednostkę samorządową w dniu uprawomocnienia się decyzji podziałowej (jeŝeli podział jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego). Właściciel działki ma w takiej sytuacji prawo do odszkodowania za przejęty przez jednostkę samorządową grunt. Zabezpieczeniem obligacji jest m.in. grunt na Swojczycach, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w listopadzie 2010 roku i wszedł w Ŝycie na początku bieŝącego roku oraz na Jagodnie, gdzie nowy plan obowiązuje od 2010 roku. W obu przypadkach jednostki samorządowe w okresie finansowania obligacjami mogą stać się właścicielem niewielkich działek drogowych stanowiących obecnie własność Emitenta, jednak ich przeznaczenie nie koliduje z planami budowlanymi Emitenta. 2. Czynniki ryzyka związane z nabyciem dłuŝnych instrumentów finansowych oraz z ich notowaniem w alternatywnym systemie obrotu 2.1 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŝliwość zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. 2.2 Ryzyko wykluczenia Obligacji z alternatywnego systemu obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 2.3 Ryzyko wstrzymania obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu NiezaleŜnie od ryzyk opisanych w punktach 2.1, 2.2, zgodnie z 11 regulaminu alternatywnego systemu obrotu: 1. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące, z zastrzeŝeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2: 1) na wniosek emitenta, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 2. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Strona 11

12 Rozdział I: Czynniki ryzyka Ponadto, niezaleŝnie od ryzyk opisanych w punktach 2.1, 2.2, zgodnie z 12 regulaminu alternatywnego systemu obrotu: 1. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeŝeniem moŝliwości uzaleŝnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 2. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeŝeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust Ryzyko związane ze zmiennością wartości rynkowej Obligacji i ich płynnością Z wprowadzeniem do obrotu Obligacji w alternatywnym systemie obrotu, wiąŝe się ryzyko zmienności kursu Obligacji. Kurs w alternatywnym systemie obrotu kształtuje się pod wpływem relacji podaŝy i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji mogą być naraŝeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku, notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji. Zmienność kursu rynkowego Obligacji moŝe wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach działalności Emitenta, rozmiaru i płynności rynku obligacji, sytuacji na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian czynników makroekonomicznych i politycznych. Dodatkowo, istnieje ryzyko niskiej płynności Obligacji w alternatywnym systemie obrotu co moŝe utrudnić lub wręcz uniemoŝliwić sprzedaŝ Obligacji po Ŝądanej przez posiadacza Obligacji cenie. 2.5 Ryzyko spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji Emitent wywiązuje się naleŝycie ze swoich zobowiązań, w tym głównie zobowiązań finansowych i nie prognozuje Ŝadnych problemów ze spłatą przyszłych zobowiązań, w szczególności związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z Obligacji. Nie moŝna jednak wykluczyć wystąpienia w przyszłości ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań przez Emitenta. Jakkolwiek, jak wskazano powyŝej, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie przewiduje Ŝadnych problemów związanych ze spłatą swoich zobowiązań. Strona 12

13 Rozdział II: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym ROZDZIAŁ II: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 1. Emitent Strona 13

14 Rozdział II: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 2. Autoryzowany Doradca Strona 14

15 Rozdział III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst ROZDZIAŁ III: DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST 1. Cele emisji Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pienięŝnych potrzebnych do wykonania projektów deweloperskich realizowanych przez spółki celowe naleŝące do nieformalnej Grupy Archicom. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez Emitenta na poŝyczki dla spółek celowych. 2. Wielkość emisji Emisja sztuk Obligacji doszła do skutku. Emitent przydzielił wszystkie oferowane Obligacje. Subskrypcja prywatna została przeprowadzona w terminach od 9 do 22 lipca 2010 roku. 3. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych. Łączna wartość emisji Obligacji wyniosła ,00 (trzydzieści milionów 00/100) złotych 4. Warunki wykupu Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, to jest w dniu 22 lipca 2013 r. (36 miesięcy od Daty Emisji) łącznie z odsetkami za XII Okres Odsetkowy. Dniem ustalenia prawa do wykupu jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Wykupu Obligacji, tj. 12 lipca 2013 roku. JeŜeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa Ŝądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą osoby, które będą posiadały zapisane Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych. Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Płatności Odsetek. Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji oraz sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji określają postanowienia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i inne właściwe przepisy prawa i regulaminy. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. Strona 15

16 Rozdział III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst 5. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane w wysokości 10,10% (słownie: dziesięć i 10/100 procenta) w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni) od wartości nominalnej Obligacji. Odsetki naliczane są począwszy od Daty Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) i są wypłacane kwartalnie. Posiadaczowi za kaŝdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniŝszym wzorem: O = N R n / 365, gdzie: O odsetki, N nominał Obligacji, R oprocentowanie, n liczba dni w Okresie Odsetkowym. Ustala się następujące Okresy Odsetkowe: I Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2010 r. i kończy w dniu 22 października 2010 r. II Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 października 2010 r. i kończy w dniu 22 stycznia 2011 r. III Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 stycznia 2011 r. i kończy w dniu 22 kwietnia 2011 r. IV Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2011 r. i kończy w dniu 22 lipca 2011 r. V Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2011 r. i kończy w dniu 22 października 2011 r. VI Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 października 2011 r. i kończy w dniu 22 stycznia 2012 r. VII Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 stycznia 2012 r. i kończy w dniu 22 kwietnia 2012 r. VIII Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2012 r. i kończy w dniu 22 lipca IX Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2012 r. i kończy w dniu 22 października 2012 r. X Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 października 2012 r. i kończy w dniu 22 stycznia 2013 r. XI Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 stycznia 2013 r. i kończy w dniu 22 kwietnia 2013 r. XII Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2013 r. i kończy w dniu 22 lipca 2013 r. Dzień Płatności Odsetek ustala się na dzień, w którym kończy się poszczególny Okres Odsetkowy. JeŜeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa Ŝądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Płatności Odsetek. Strona 16

17 Rozdział III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst 6. Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczenie Obligacji ma charakter rzeczowy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji. Celem dodatkowego zabezpieczenia interesów Obligatariuszy, w trybie art. 7 Ustawy o Obligacjach ustanowione zostały hipoteki stanowiące zabezpieczenie roszczeń i wierzytelności obligatariuszy w stosunku do Emitenta. Hipoteki są prawami obciąŝającymi nieruchomości będące przedmiotem zabezpieczenia, na mocy których Obligatariusze mogą dochodzić zaspokojenia z tychŝe nieruchomości bez względu na to, czyją stały się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela bądź uŝytkownika wieczystego nieruchomości. W przypadku ogłoszenia upadłości przez Emitenta, jeŝeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na majątku Emitenta przedmiot zabezpieczenia praw z obligacji a więc nieruchomość tworzy osobną masę upadłości przeznaczoną wyłącznie na zaspokojenie praw obligatariuszy. W przypadku gdy ustanawiającym zabezpieczenie tj. właścicielem lub uŝytkownikiem nieruchomości nie jest Emitent ale podmiot trzeci wraz z ogłoszeniem upadłości przez ten podmiot cały jego majątek w tym równieŝ przedmiotowa nieruchomość stają się masą upadłości, która co do zasady słuŝy zaspokojeniu roszczeń wszystkich wierzycieli. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, a więc w tym wypadku Obligatariusze są jednak szczególnie uprzywilejowani. W przypadku upadłości likwidacyjnej, gdy następuje likwidacja majątku upadłego, sumy uzyskane w wyniku sprzedaŝy praw obciąŝonych hipoteką (własność lub uŝytkowanie wieczyste nieruchomości) przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych prawach a więc Obligatariuszy. Dopiero następnie kwoty pozostałe po zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszy masy upadłości. Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza jednak ograniczenie uprzywilejowania wierzycieli hipotecznych polegające na konieczności wcześniejszego zaspokojenia pewnej kategorii podmiotów uprzywilejowanych. W razie sprzedaŝy nieruchomości zabezpieczonej hipoteką po ogłoszeniu upadłości przez właściciela nieruchomości w pierwszej kolejności zaspokaja się wierzytelności alimentacyjne oraz wierzytelności o wynagrodzenie za pracę pracowników upadłego pracujących na sprzedanej nieruchomości za okres ostatnich trzech miesięcy przed dniem sprzedaŝy, jednak tylko do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak równieŝ renty naleŝne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Obligacje są zabezpieczone następującymi hipotekami: - hipoteka na nieruchomości połoŝonej we Wrocławiu, ul. Węglowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/ /2, działka gruntu nr 24/9, AM-25, obręb Swojczyce, o powierzchni 2,9947, wartość: ,00 PLN, właściciel: uŝytkownikiem wieczystym jest spółka Archicom Marina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - hipoteka na nieruchomości połoŝonej we Wrocławiu, ul. Strzegomska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/ /4, działki gruntu nr 12/26,12/28, AM-4, obręb Muchobór Mały, o łącznej powierzchni 1,5909 ha, Strona 17

18 Rozdział III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst wartość ,00 PLN, właściciel: uŝytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej niezabudowanej jest spółka Space Investment Strzegomska 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - hipoteka na nieruchomości połoŝonej we Wrocławiu, ul. Węglowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WR1K/ /8, działki gruntu nr 24/19, 24/21, AM-25, obręb Swojczyce, o łącznej powierzchni 3,2119 ha, wartość: ,00 PLN, właściciel: uŝytkownikiem wieczystym jest spółka Archicom Marina 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - hipoteka na nieruchomości połoŝonej we Wrocławiu, ul. Klasztorna, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/ /3, działka gruntu nr 7,1, AM-9, obręb Jagodno, o powierzchni 0,8431 ha, wartość: ,00 PLN, właściciel: właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej jest spółka Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Jagodno 5 S.K.A. - hipoteka na nieruchomości połoŝonej we Wrocławiu, ul. Klasztorna, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/ /6, działka gruntu nr 7,2, AM-9, obręb Jagodno, o powierzchni 0,4200 ha, wartość: ,00 PLN, właściciel: właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej jest spółka Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Jagodno 5 S.K.A. Strona 18

19 Rozdział III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst 7. Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłuŝnych instrumentów finansowych (w zł) (wstępne dane) Kredyt bankowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu wewnątrzgrupowych poŝyczek Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji Inne zobowiązania finansowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do jednostek powiązanych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do jednostek nie powiązanych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (pow.12m)-kaucje Zaliczki otrzymane na dostawy Zobowiązania z tytułu podatków , , , , ,94 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,60 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, , , , , ,31 Inne 7 528, , , , ,91 RAZEM NIE WLICZAJĄC ZOBOWIĄZAŃ WOBEC PODMIOTÓW POWIĄZANYCH RAZEM Z ZOBOWIĄZANIAMI WOBEC PODMIOTÓW POWIĄZANYCH , , , , , , , , , ,12 Źródło: Emitent Kwota zobowiązań Emitenta bez pozycji dotyczących podmiotów z Grupy na 31 grudnia 2010 roku wynosiła tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w strukturze tych zobowiązań najwaŝniejszą pozycją były zobowiązania z tytułu Strona 19

20 Rozdział III: Dane o obligacjach wprowadzanych do obrotu na Catalyst emisji obligacji w wysokości tys. PLN. Mniej istotną pozycją są zaliczki na poczet dostawy, które wyniosły 901 tys. PLN - Emitent prezentuje w ten sposób wpłaty nabywców mieszkań na osiedlu Zielona Wyspa, którzy odebrali mieszkania, ale nie podpisali finalnych aktów notarialnych zakupu lokali mieszkalnych. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent otrzymał blisko 100% wpłat od nabywców mieszkań na osiedlu Zielona Wyspa. Zostało podpisane ponad 95% aktów notarialnych. Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie tys. PLN są bezpośrednio związane z realizacją przez Emitenta projektów deweloperskich. Inwestor ze względu na ograniczenie ryzyka zatrzymuje część wynagrodzenia wykonawcy jako zabezpieczenie prac gwarancyjnych lub usterkowych. W/w zobowiązania powinny zostać uregulowane do końca 2011 roku. Emitent korzysta sporadycznie z kredytu obrotowego w wysokości PLN udzielonego przez Meritum Bank. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zobowiązanie wynosiło 0 zł. Istotną pozycją odróŝniającą zobowiązania wobec podmiotów niepowiązanych i ogół zobowiązań Emitenta są poŝyczki od podmiotów z Grupy. Obecnie główną rolą Emitenta w ramach Grupy jako jednej ze spółek finansowych jest wspieranie działania spółek celowych w formie poŝyczek. Ze względu na specyfikę obrotów wewnętrznych Emitent jest takŝe poŝyczkobiorcą od spółek z Grupy. Kwota poŝyczek udzielonych innym spółkom z Grupy na 31 grudnia 2010r. wynosiła łącznie tys. PLN i była o ponad 115 mln PLN wyŝsza od sumy poŝyczek otrzymanych od spółek z Grupy. Istnieje moŝliwość kompensaty wzajemnych zobowiązań wewnątrz Grupy. W 2010 roku zobowiązania i naleŝności Emitenta z tytułu poŝyczek wewnątrzgrupowych istotnie wzrosły ze względu na połączenie Emitenta ze spółką Archicom sp. z o.o. S.K.A - Projekt 8 s.k. W latach planowane jest utrzymywanie stabilnego poziomu zobowiązań wobec podmiotów niepowiązanych, na poziomie ok tys. zł. Sytuacja ulegnie zmianie w 2013 roku w wyniku spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji. 8. Rating Obligacji Emitent nie zlecał wykonania oceny ratingowej dla siebie ani swoich papierów wartościowych. Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, jego papiery wartościowe ani on sam nie były objęte oceną ratingową. 9. Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Poza prawem do otrzymania, naleŝnego oprocentowania (odsetek) w Dniach Płatności Odsetek oraz prawem do przedstawienia Obligacji do wykupu po wartości nominalnej w Dniu Wykupu Obligacji, Obligatariuszom nie przysługują Ŝadne szczególne i dodatkowe uprawnienia z tytułu posiadania Obligacji. Strona 20

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla Emisji obligacji na okaziciela serii A ODRATRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A.

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 16 października 2014 roku strona 1 z 125 Wstęp Emitent Firma: VENO Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo