TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od r.) 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1"

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od r.) 1 I. RACHUNKI Zwykłe Senior Depozytariusz Classic Konto e IKS Tandem e Tandem ROR, e-ror (wycofane z oferty) 1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku 0,5 % 0,75 % 0,5 % 0,95 % 1,25 % 1 % 1 % 0,2 % 2. miesięczne obciążenie rachunków członków SKOK z tytułu prowadzenia rachunków 0 zł 2, 2 zł 3 zł 3 zł 6 zł 4 zł 5 zł 3. opłata za przelew internetowy (e - skok) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0 zł Nie dotyczy 0,99 zł Nie dotyczy 10. opłata za przelew internetowy (e- skok) na rachunek ZUS/US (opłata stała) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2, Nie dotyczy 2, Nie dotyczy opłata za zlecenie płatnicze na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0 zł Opłata za pojedynczy komunikat wysłany w formie sms/e - mail Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0 zł Nie dotyczy 0 zł Nie dotyczy opłata za dodatkowe miesięczne zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku 2 zł 2 zł 2 zł 5 zł 2 zł 5 zł 2 zł 5 zł Systematycznego Oszczędzania opłata za dodatkowe zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania (jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł maksymalnie za okres 12 miesięcy) opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/stanie rachunku 2 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 2 zł 2 zł 2 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11. opłata za wydanie Raportu o kontach depozytowych" 2 zł 2 zł 2 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego 3 opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0 zł 0 zł Nie dotyczy opłata za ustanowienie blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 2 0,1 % łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 100 zł 1 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres Zgodnie z Tabelą Opłat Poczty Polskiej S. A odsetki w skali roku od debetu przyznanego w ciężar rachunku odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego opłata za zmianę typu konta z droższego na tańsze, tj. IKS Classic/e-IKS na IKS Zwykłe/IKS Senior/IKS Depozytariusz SKOK w kwocie do 100 zł SKOK w kwocie od 101 zł do 1000 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Czterokrotność miesięcznej różnicy w opłacie zaprowadzenie konta OPŁATY ZA PRZELEWY NA RACHUNKI ZEWNĘTRZNE (wykonane w placówkach Kasy) Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 0,95 zł 0,95 zł 4,99 zł 0,95 zł 0,95 zł 0,95 zł 0,95 zł 0,95 zł 2, 4,99 zł 2, 21. SKOK w kwocie powyżej zł do zł 0,1 % kwoty przelewu, nie mniej niż 2, i nie więcej niż 10 zł 4,99 zł 0,1 % kwoty przelewu, nie mniej niż 2,50 i nie więcej niż 10 zł

2 22. opłata za zlecenie płatnicze na rachunek ZUS/KRUS/US (opłata stała) 3 zł 23. opłata za zlecenie stałe 0,95 zł 2 SKOK w kwocie pow zł lub dla Członków innej SKOK ( bez identyfikacyjnej karty IKM ) 0,25 % kwoty przelewu, nie mniej niż 3 zł, ale nie więcej niż II. POZYCZKI/KREDYTY/LINIE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE 5 GOSPODARCZE 1. opłata przygotowawcza 4 0 zł 20 zł 40 zł 2. obniżenie marży na wniosek kredytobiorcy, nie wcześniej niż po okresie stosowania dopłat - opłata liczona od kwoty aktualnego zadłużenia 40 zł dla pożyczek i kredytów do zł 100 zł dla pożyczek i kredytów pow zł Nie dotyczy opłata za wydanie promesy Nie dotyczy 0,1 % nie mniej niż 0,1 % nie mniej niż 100 zł Prowizja za wcześniejszą spłatę 6 Przedterminowa częściowa spłata Przedterminowa całościowa spłata 0 zł - opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej Członka 80 zł 80 zł opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki/kredytu/linii opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie/zamknięciu rachunku pożyczki / kredytu / linii opłata za wydanie zaświadczenia lub innej informacji o posiadanym kredycie / pożyczce / linii i stanie zadłużenia 0,5 % 80 zł 80 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek członka 10 zł 20 zł 20 zł 10. opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczone za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub innego dokumentu związanego z umową pożyczki / kredytu / linii (za sztukę) 20 zł 20 zł 20 zł 11. opłata za zmianę warunków umowy/sporządzenie aneksu 7 40 zł 40 zł 40 zł opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat należnych z tytułu pożyczki / kredytu / linii 8 20 zł 20 zł 20 zł opłata za każdorazowe uzyskanie (na zlecenie Wnioskodawcy) przez SKOK odpisu z księgi wieczystej nieruchomości mającej lub stanowiącej zabezpieczenie Pożyczki/Kredytu w związku z zawarciem/udzieleniempożyczki/kredytu: - odpis zwykły - odpis zupełny opłata za zbadanie treści księgi wieczystej nieruchomości przez pracownika SKOK w związku z niewypełnieniem przez Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę warunków umowy, tj. niedostarczeniem odpisu KW stwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia 9 wykreślenie hipoteki. zmniejszenie sumy hipoteki na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy/właściciela nieruchomości pożyczki/kredytu/linii dla salda zaangażowań do zł ,5 %

3 pożyczki/kredytu/linii dla salda zaangażowań pow zł do zł pożyczki/kredytu/linii dla salda zaangażowań pow zł opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu/linii 0,25 % salda nie więcej niż 2 0,25 % salda nie więcej niż 2 0,25 % salda nie więcej niż zł 500 zł 500 zł 30 zł za każdego poręczyciela 30 zł za każdego poręczyciela 30 zł za każdego poręczyciela 21. opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek 20 zł 20 zł 20 zł 22. Opłata z tytułu czynności związanych z ustanawianiem zastawu rejestrowego 100 zł 100 zł 100 zł 23. wykreślenie zastawu rejestrowego 2 prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka 10, 11 0,5 % 0,5 % 0,5 % opłata z tytułu udzielenia kredytu podwyższonego ryzyka za okres do ustanowienia hipoteki, za rok z góry 12 0,75 % 0,75 % 0,75 % opłata za pośrednictwo SKOK w dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej - dot. pożyczek/ kredytów / linii niekonsumenckich 80 zł 80 zł 80 zł (w kwocie pow zł ) opłata za dokonanie przez SKOK oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki / linii zł 200 zł 200 zł opłata z tyt. przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia - w trakcie trwania kredytu / pożyczki / linii 100 zł 100 zł 100 zł 2/wymóg wydania kartą 125 zł 3,75 zł zł/wymóg wydania kartą 2 7,5 zł zł/wymóg wydania kartą 500 zł 15 zł zł/wymóg wydania kartą 1000 zł 30 zł zł/wymóg wydania kartą 1500 zł 45 zł zł/wymóg wydania kartą 2500 zł 75 zł zł/wymóg wydania kartą 3500 zł 105 zł zł/wymóg wydania kartą 5000 zł OPŁATY WINDYKACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE opłata za restrukturyzację 0,8 % kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie mniej niż i nie więcej niż zł 2. opłata za wezwanie do zapłaty/wypowiedzenie umowy 30 zł 3. opłata za zawiadomienie wysłane do poręczyciela 25 zł do 249,99 zł 2 do 499,99 zł 500 zł do 749,99 zł 7 do 1499,99 zł 100 zł zł

4 1500 zł do 2999,99 zł zł opłata za monit telefoniczny 5 zł 11. opłata za zawarcie ugody po orzeczeniu sądowym 1,5% kwoty zasądzonej nie mniej niż 80 zł i nie więcej niż zł opłata za zrealizowanie tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu od każdej przekazanej kwoty 10 zł 1. Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa. 2. Dotyczy wszystkich rachunków, w tym depozytowych. 3. Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania. Zgodnie z ofertą produktową. Dotyczy także umów zawartych do dnia 01 marca 2011 r. Wcześniejsza spłata kredytu/pożyczki - spłata całości kredytu/pożyczki przed terminem określonym w umowie, lub każda spłata części kredytu/pożyczki nie przewidziana w obowiązującym harmonogramie/planie spłaty, która wymaga sporządzenia nowego harmonogramu/planu spłaty, lub na podstawie aneksu do umowy kredytu/pożyczki zmieniającego wysokość rat lub okres spłaty (jeżeli spłaty kredytu/pożyczki nie odbywają się na podstawie harmonogramu/planu spłaty). OPŁATA POBIERANA JEST od spłacanej kwoty nadpłaty) TYLKO W CIĄGU PIERWSZYCH 5 LAT okresu kredytowania. OPŁATY NIE POBIERA SIĘ: po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki/kredytu, jeżeli nadpłata nie przekracza 20% kwoty udzielonego pożyczki/kredytu (dotyczy przypadku częściowej spłaty w ciągu pierwszych 5 lat od jej/jego uruchomienia), pożyczek/kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim (dotyczy pożyczek/kredytów udzielonych w kwocie do zł) Nie dotyczy aneksu ALP/LPP/LP w przypadku podwyższenia limitu/zmiany części nieoprocentowanej/wzmocnienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia. Wezwanie wysyłane raz w miesiącu. Termin określony w umowie. 10. Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka występującego w okresie pierwszych trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu, związanego z brakiem na dzień wypłaty pożyczki/kredytu docelowego zabezpieczenia ich spłaty w wysokości 1 % kwoty pożyczki/kredytu. Opłata pobierana jest jednorazowo z góry w dniu wypłaty pożyczki/kredytu i nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu (tj.: przedłożenia odpisu z ustanowionym zabezpieczeniem w postaci hipoteki przed upływem trzech miesięcy od dnia wypłaty, opłata podlega zwrotowi części proporcjonalnej przypadającej za okres od ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty do upływu okresu trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu. 11. Opłata stosowana w przypadku zabezpieczenia pożyczki hipoteką. Opłata stosowana w przypadku nie ustanowienia hipoteki w ciągu 12 miesięcy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu przedłużenia okresu podwyższonego ryzyka na kolejne 12 miesięcy w wysokości 1% kapitału pozostałego do spłaty na dzień naliczenia opłaty. Jeżeli tego nie uczyni, upoważnia SKOK do pobrania tej opłaty z jego rachunku osobistego w SKOK (zgodnie z OWU zbiorowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego - dotyczy Kredytu Mieszkaniowego w SKOK). 13. Opłata pobierana w przypadku, kiedy oszacowania wartości nieruchomości dokonuje pracownik SKOK - na podstawie oględzin nieruchomości tj. w przypadku braku operatu szacunkowego lub, gdy jest on starszy niż 6 miesięcy lub mamy do czynienia z nieruchomością niemieszkalną lub w przypadku wystąpienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości, co do wartości, czy stanu nieruchomości. 1 Monity telefoniczne wykonywane są do 11 dnia przeterminowania, wysyłka upomnień i wezwań następuje 10 i 44 dnia przeterminowania, działania windykacji terenowej podejmowane są po 21 dniu przeterminowania. Działania ww. nie są podejmowane równolegle. V. KARTA VISA PROWIZJE I OPŁATY Opłaty serwisowe 1. opłata za wydanie karty 0 zł 2. miesięczna opłata za obsługę Karty 0 zł 1) 3. opłata za wznowienie karty 0 zł ². opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 7 zł 2) opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 7 zł 2) opłata za przejęcie odpowiedzialności z operacje do kwoty 150 euro 0 zł 3) opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* 0 zł opłata za zmianę PIN w bankomacie 0 zł 4) opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,90 zł

5 Prowizje od transakcji 10. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 zł 11. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 zł Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 zł 13. Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 zł 1 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 2, 1 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 z wydrukiem 1 zł 4) 1 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 bez wydruku 1 zł 4) 1 Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski 4 zł 1 Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą 2,90 zł 4) 1 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski 3 % min. 10 zł 20. Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** 0 zł 21. Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback 6 zł * dostępne z chwilą uruchomienia usługi ** maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 200 zł. 1) przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2, miesięcznie; 2) 7 zł w przypadku, gdy ponowne wydanie następuje z przyczyn leżących po stronie Posiadacza/Użytkownika Karty; 3) przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej Karty do rachunku, po roku od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie 4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy Lp. Nazwa opłaty, prowizji IKS + 1 Miesięczne obciążenie rachunku conków SKOK z tytułu prowadzenia rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr do Uchwały Nr 83/05 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia.08.05 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo