SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R."

Transkrypt

1 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. SKONSOLIDOWANE

2 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 1. Podstawowe informacje o spółce dominującej Grupy Kapitałowej J.W. Construction Spółką dominującą Grupy Kapitałowej J.W. Construction jest J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzymińska 326 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS Poprzednik prawny, Spółka Towarzystwo Budowlano-Mieszkaniowe Batory Sp. z o.o. została po raz pierwszy zarejestrowana w dniu 7 marca 1994r. pod numerem RHB W dniu 15 stycznia 2001r. została ona przekształcona w spółkę akcyjną i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem RHB Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS z r. została podwyŝszona wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego według stanu na r. wynosi zł, wysokość kapitału wpłaconego wynosi zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na dzień r. Seria/ emisja A B Rodzaj akcji Na okaziciel a na okaziciel a Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału majątek przekształcon ej Spółki TBM Batory Sp. z o.o. Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji = 0,20 zł 2

3 Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek. Ponadto przedmiotem działalności jest realizacja produkcji budowlanej, projektowej i pomocniczej, obrót nieruchomościami, sprzedaŝ kruszyw oraz usługi hotelarskie. 2. Podstawowe informacje o Grupie obejmującej jednostkę dominującą oraz spółki zaleŝne od jednostki dominującej objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Strukturę Grupy oraz udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym podmiotów naleŝących do Grupy na dzień 30 czerwca 2007r. prezentuje poniŝsza tabela: Podmiot Państwo rejestracji Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym Udział jednostki dominującej w prawach głosu Metoda konsolidacji Jednostki zaleŝne: Lokum Sp. z o.o. Polska 99,99% konsolidacja Interlokum Sp. z o.o. Polska 99,00% 99,99% 99,00% konsolidacja pełna Project 55 Sp. z o.o. Polska 99,99% 99,99% konsolidacja pełna Towarzystwo Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. Polska 99,99% 99,99% konsolidacja pełna pełna Przedsiębiorstwo Turystyczne konsolidacja Polska 100,00% 100,00% Czarny Potok S.A. pełna Deweloper Sp. z o.o. Polska 99,00% 99,00% konsolidacja J.W. Construction International Sp. z o.o. Rosja 100,00% 100,00% konsolidacja pełna pełna Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy jest: Lokum Sp. z o.o. zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Interlokum Sp. z o.o. zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Project 55 Sp. z o.o. zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. sprzedaŝ i administrowanie osiedli budownictwa społecznego, Przedsiębiorstwo Turystyczne Czarny Potok S.A. działalność gastronomicznohotelarska związana z organizacją usług turystycznych i wypoczynku, J.W. Construction International Sp. z o.o. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, budownictwo ogólne i inŝynieria lądowa, realizacja produkcji budowlanej, Deweloper Sp. z o.o. realizacja produkcji budowlano-montaŝowej. 3

4 Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą działalność na terytorium Polski, z wyjątkiem spółki zaleŝnej J.W. Construction International Sp. z o.o., która koncentruje swoją działalność w zakresie produkcji budowlanej i deweloperskiej na terytorium Rosji. Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy jest nieograniczony. 3.Struktura akcjonariatu Strukturę akcjonariatu według stanu na dzień r. przedstawia poniŝsza tabela*: Podmiot Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Józef ,46 % ,46 % Wojciechowski EHT ,52 % ,52 % Inni ,02 % ,02 % *Udziały w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów zostały zaokrąglone do dwóch cyfr po przecinku. Józef Wojciechowski za pośrednictwem spółki pod firmą Famhold S.A. kontroluje spółkę pod firmą EHT S.A. 4. Misja i główne cele biznesowe Główne cele Spółki to: umocnienie pozycji Spółki jako największego dewelopera mieszkaniowego w Polsce i Warszawie. kontynuowanie procesu pozyskiwania nowych gruntów w celu zwiększenia skali działalności Spółki i dalszego jej rozwoju. zapewnienie optymalnych warunków finansowania, umoŝliwiających realizację planów rozwojowych Grupy. zwiększenie stopnia uniezaleŝnienia Grupy od zewnętrznych podwykonawców, poprzez dalszą rozbudowę własnych sił wykonawczych. Strategicznym celem spółki jest umocnienie pozycji lidera wśród deweloperów. SłuŜą temu przede wszystkim tworzone plany inwestycyjne, takŝe poza rynkiem warszawskim (np. Trójmiasto, Łódź), i za granicą (Rosja). J.W. Construction Holding S.A. działa w trzech podstawowych obszarach biznesowych: deweloperskim, hotelarskim, usług budowlano-montaŝowych. Spółka jest największym deweloperem w Polsce. Buduje przede wszystkim w Warszawie. Obecna jest takŝe w Łodzi, Katowicach, Gdyni oraz za granicą-w Rosji. 4

5 Łączna liczba lokali w zakończonych oraz aktualnie realizowanych projektach wyniosła na koniec czerwca 2007r. około mieszkań, w tym blisko 350 domów jednorodzinnych. J.W. Construction zrealizowało 38 inwestycji. 4 czerwca 2007r. firma J.W. Construction Holding S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku emisji akcji serii B Spółka pozyskała 244,8 mln zł na nowe inwestycje. Na dzień r. kapitalizacja Spółki wynosiła zł. 5. Przyszłe inwestycje W najbliŝszym czasie, w Warszawie, zostaną rozpoczęte budowy następujących osiedli: Lewandów Park, Zielona Dolina, Bursztynowe, Wiślana Aleja. 6. Kierunki rozwoju Grupy Spółka nabywa działki głównie w Warszawie i jej okolicach. Poszukuje takŝe gruntów w innych rejonach Polski m.in. w Krakowie i okolicach oraz wybrzeŝu Bałtyku. Planuje takŝe inwestycje poza granicami kraju. Obecnie Spółka posiada grunty w regionie warszawskim oraz Łodzi, Katowicach, Szczecinie i Łebie. Spółka kontynuuje pozyskiwanie kolejnych gruntów, powiększając tym samym zasoby banku ziemi, które juŝ dzisiaj pozwalają na wybudowanie ponad 7000 nowych mieszkań. Spółka będzie się koncentrowała głównie na budowie mieszkań popularnych oraz w mniejszym stopniu, na segmencie mieszkań apartamentowych. Planowana inwestycja w Łebie jest pierwszym projektem budowy mieszkań w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych. 5

6 7. Aktualna struktura organizacyjna Grupy Strukturę organizacyjną Grupy na 30 czerwca 2007r. przedstawia schemat*: *Udział w kapitale zakładowym jest toŝsamy z udziałem w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 6

7 2. SYTUACJA W BRANśY Rynek deweloperski Spółka podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszym półroczu 2007r. prowadziła działalność głównie na terenie Polski. Z tego powodu sytuacja makroekonomiczna w kraju była kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięte wyniki. Sytuacja gospodarcza Pierwsze półrocze br. było okresem kontynuacji wysokiego wzrostu gospodarczego, trwającego od 2004r. Polska stała się liderem wśród najszybciej rozwijających się krajów UE. Wzrost PKB w na koniec czerwca br. osiągnął poziom 6,7%. Pozytywne trendy w gospodarce były kontynuowane i w niektórych obszarach uległy istotnemu wzmocnieniu. Było to efektem dynamicznie rosnącego poziomu inwestycji, zwiększonego popytu wewnętrznego (wzrost o 9,3%) oraz eksportu. Na szybkie tempo rozwoju gospodarczego pozytywny wpływ miał równieŝ wzrost zamówień sektora budowlanego, w tym w obszarze produkcji budowlanomontaŝowej. Do zjawisk niekorzystnych w tym okresie na pewno zaliczyć moŝna pogłębiający się deficyt wykwalifikowanej siły roboczej, wydłuŝony okres dostaw materiałów budowlanych, mimo zwiększonego importu. Przewiduje się, Ŝe w następnych latach gospodarka polska będzie rozwijała się w tempie, osiągając według prognoz w latach ponad 5% wzrost PKB. Nadal istotnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy będą znaczące środki finansowe napływające do Polski w ramach funduszy Unii Europejskiej. Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła presja na wzrost wynagrodzeń groŝąca wzrostem inflacji. Aby ograniczyć ten niekorzystny trend, Rada Polityki PienięŜnej w I półroczu 2007 r. podniosła stopy procentowe kredytu redyskontowego i stopy referencyjne dwukrotnie do poziomu odpowiednio 4,75% i 4,50%. Postępującemu wzrostowi płac realnych 7

8 brutto towarzyszył systematyczny spadek stopy bezrobocia, która na koniec czerwca br. wynosiła 12,4%, tj. była niŝsza o 3,5% niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rynek mieszkaniowy Na rynku nieruchomości widoczny jest długotrwały wzrost ich wartości od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ponad 80% obecnie oddawanych mieszkań w całym kraju przypada na sześć miast. W Warszawie powstaje tyle mieszkań, ile w pozostałych pięciu ośrodkach razem, tj. Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi. W I półroczu 2007 r. utrzymała się wzrostowa tendencja średniej ceny metra kwadratowego mieszkania. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost nie był juŝ tak gwałtowny i wynosił średnio od 10 do 15%. Głównymi barierami wzrostu podaŝy - mniejszej o 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem - był w tym czasie (jak i w poprzednich latach) brak planów zagospodarowania przestrzennego miast oraz problemy firm budowlanych w zakresie pogłębiającego się na rynku pracy deficytu wykwalifikowanej siły roboczej. Ocenia się, Ŝe w okresie dwóch lat wyjechało z Polski około 200 tys. osób zatrudnionych w branŝy budowlanej. Na wzrost cen nieruchomości w głównej mierze wpływały, niezmiennie od czasu przystąpienia Polski do UE, bardzo wysoki, niezrównowaŝony popyt, spowodowany m.in. szeroką dostępnością kredytów hipotecznych, wysokie ceny gruntów budowlanych (zwłaszcza objętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego), rosnące koszty budowy nowych mieszkań-głównie w zakresie robocizny oraz materiałów budowlanych. W I półroczu br. rozpoczęto budowę mieszkań w skali całego kraju, tj mieszkań (o 42,9%) więcej niŝ w analogicznym okresie 2006r., natomiast w segmencie deweloperskim było to mieszkań (wobec mieszkań w analogicznym okresie ubiegłego roku). Największą aktywność deweloperzy przejawiali na rynkach duŝych miast i aglomeracji: Warszawy, Wrocławia, Katowic i Trójmiasta. Według szacunków GUS w końcu czerwca 2007r. w budowie było 661 tys. mieszkań, tj. o 7,7% więcej niŝ w czerwcu 2006r. W ślad za tym wzrostem odnotowano wzrost poziomu produkcji budowlano-montaŝowej o 29,6% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. 8

9 Rynek mieszkaniowy w Warszawie Warszawski rynek mieszkaniowy był najwaŝniejszym rynkiem dla działalności deweloperskiej Spółki. Do czynników stymulujących popyt na nowobudowane mieszkania w Warszawie zaliczyć moŝna: starzejące się i niskiej jakości istniejące zasoby mieszkaniowe, pozytywne trendy migracyjne, rosnącą liczbę gospodarstw domowych, łatwy dostęp do kredytów mieszkaniowych. Rynek warszawski jest nie tylko największym rynkiem mieszkaniowym, ale teŝ najzamoŝniejszym regionem w Polsce. Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim, w drugim kwartale br. naleŝała do najniŝszych w kraju, osiągając poziom 8,8%. Przeciętne wynagrodzenie w Warszawie naleŝy do najwyŝszych, znacznie przekraczając wartość średniej dla całego kraju. Spółka postrzega warszawski rynek mieszkaniowy jako podstawowy obszar swojej działalności. Podobnie jak w latach ubiegłych Spółka prowadziła działalność budowlanomontaŝową w ramach realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich. W najbliŝszym czasie perspektywy rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego są dobre. Do pozytywnych czynników mających wpływ na rozwój tego sektora gospodarki moŝna zaliczyć: wzrost płac, utrzymującą się dostępność kredytów mieszkaniowych oraz duŝy popyt na nowe mieszkania. Do negatywnych, naleŝą w I półroczu br. wzrost cen. materiałów budowlanych od 20% za wyroby betonowe do 80% za ceramikę budowlaną, pogłębiający się deficyt siły roboczej, słabe tempo powstawania planów zagospodarowania gruntów. Rynek hotelarski Rosnący po przystąpieniu Polski do UE ruch turystyczny generuje popyt na nowe hotele oraz modernizację istniejących obiektów turystycznych. Od 2004r. wartość i udział budownictwa hotelowego systematycznie rośnie. Jego wartość w 2005r. w porównaniu do roku 9

10 poprzedniego wzrosła o 54%. W 2007r. tendencja ta była kontynuowana. Szczególnie dynamiczny wzrost popytu dotyczy budowy pensjonatów i hoteli o niŝszym standardzie. Hotelarstwo jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. W 2006r. w Polsce było 3559 obiektów noclegowych, w tym skategoryzowane obiekty to: 1202 hotele, 144 motele i 395 pensjonatów. Według prognoz na koniec 2007 r. będzie juŝ 1400 hoteli. W strukturze polskich hoteli dominują obiekty średniej klasy dwu- i trzygwiazdkowe. O potencjale rynku świadczy fakt, iŝ spośród 10 największych działających w skali globalnej grup hotelowych, w Polsce obecnych jest juŝ osiem. W najbliŝszym czasie będą głównie powstawać hotele o średnim standardzie tzw. klasy ekonomicznej. Wpływ na to będzie miała m.in. zwiększająca się liczba osób o średnich dochodach, które będą szukały noclegu właśnie w takich obiektach. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój rynku hotelarskiego w Polsce są: rozwój tanich linii lotniczych, budowa sieci autostrad, pojawienie się oferty kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę obiektów hotelowych, wzrost dochodu Polaków, a takŝe dobra koniunktura w polskiej gospodarce. Wraz ze wzrostem gospodarczym i związanym z tym rosnącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na podnoszenie kwalifikacji pracowników, w hotelach o średnim standardzie będzie organizowanych więcej niŝ dotychczas szkoleń, treningów oraz imprez integracyjnych typu team-building. Organizacja mistrzostw EURO 2012 w Polsce jest takŝe czynnikiem, który zdynamizuje rozwój branŝy hotelarskiej. 10

11 3. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Spółka realizuje wyznaczone cele strategiczne i operacyjne w zakresie: umocnienia pozycji lidera na rynku mieszkaniowym poprzez utrzymywanie wysokiej dynamiki wartości sprzedaŝy za pierwsze półrocze 2007r. nastąpił wzrost wartości zawartych umów o 13% w stosunku do okresu ubiegłego, pozyskiwania kolejnych gruntów - powiększając zasoby banku ziemi, które pozwalają na wybudowanie ponad 7000 nowych mieszkań, rozwijania działalności budowlano-montaŝowej ponosząc stałe nakłady na zakup nowych maszyn i urządzeń m.in.: betoniarek (6 szt.), ciągników siodłowych (3 szt.), naczep wywrotkowych (3 szt), koparko-ładowarek (2 szt.), ładowarek teleskopowych (2 szt), pompy do betonu (1 szt.) itp. oraz poprzez pozyskiwanie nowych sił podwykonawczych w tym, nawiązując współpracę z zagranicznymi podwykonawcami, rozpoczynania realizacji nowych projektów inwestycji w Warszawie przy ul. Łukowskiej-Rezydencja Quatro, dalszych etapów osiedla Lazurowa, przy ul. Lazurowej, osiedla Osada Wiślana przy ul. Marcina z Wrocimowic, osiedla Górczewska Park przy ul. Górczewskiej i pierwszego etapu osiedla Uroczysko w Katowicach, rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Czarny Potok w Krynicy rozpoczęcie prac przygotowawczych do modernizacji obiektu, rozwijania działalności na rynkach zagranicznych - kontynuowano budowę osiedla Victoria Park w Kołomnie (Rosja). Utworzono biuro sprzedaŝy mieszkań J.W. Construction w Londynie. Zorganizowano takŝe misje studialne za granicą (Bułgaria, Rumunia, Zjednoczone Emiraty Arabskie), których celem było zapoznanie się z konkretnymi ofertami współpracy przy realizacji projektów 11

12 mieszkaniowych i komercyjnych. Działalność deweloperska Działalność w zakresie realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich uznawana jest przez Spółkę za podstawowy obszar działalności gospodarczej. Projekty zrealizowane według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Nazwa projektu Liczba projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów do sprzedaŝy* Liczba mieszkań/ domów sprzedanych, nie przekazanych klientom do dnia 30 czerwca 2007 Batorego 2 Drewnicka 3 Kosynierów 6 SzwoleŜerów 3 Nowodwory 8 Dąbrówka Szlachecka 5 Kolonia F 6 Kolonia D 4 Buczynek 17 Pyry 1 Osiedle Jerozolimskie Dąbrówka Wiślana 8 16 Dębowy Park I 1 Ząbki k/warszawy Ząbki k/warszawy Marki k/warszawy Ząbki k/warszawy Białołęka Białołęka Ząbki k/warszawy Ząbki k/warszawy Białołeka Ursynów Ursus Białołęka Białołęka Sochaczew 1 Sochaczew Sady Rembertowskie I 4 Praga Południe

13 Nazwa projektu Liczba projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów do sprzedaŝy* Liczba mieszkań/ domów sprzedanych, nie przekazanych klientom do dnia 30 czerwca 2007 Sady Rembertowskie II Targówek Plaza 1 Dębowy Park II 7 3 Wojskowa 4 Osiedle Parkowa Praga Południe Targówek Białołeka Praga Płn. 4 Gdynia Osiedle Victoria 10 Radzymin ogółem Ogrody Bema 12 Grochowska 1 Ostrobramska 3 Mokotów Plaza I 1 Mokotów Plaza II 2 Marymoncka 1 o podwyŝszonym standardzie Bemowo Praga Północ Praga Południe Mokotów Mokotów Bielany o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie Elektoralna 1 Śródmieście Apartamenty o podwyŝszonym standardzie

14 Nazwa projektu Liczba projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów do sprzedaŝy* Liczba mieszkań/ domów sprzedanych, nie przekazanych klientom do dnia 30 czerwca 2007 Łucka City 1 Apartamenty o podwyŝszonym standardzie Wola Apartamenty o podwyŝszonym standardzie Dąbrówka Szlachecka 13 Białołęka Domy jednorodzinne Zielona Choszczówka 75 Białołeka Domy jednorodzinne Mickiewicza 58 Marki k/warszawy Domy jednorodzinne Lisi Jar 57 Marki k/warszawy Domy jednorodzinne Kwiatowe 99 Lesznowola k/warszawy / Nowa Iwiczna Domy jednorodzinne Willa Józefina 34 Piaseczno k/warszawy Domy jednorodzinne Domy jednorodzinne ogółem Warszawska Wenecja 1 Lisi Jar 1 Marki 11 Białołęka Marki k/warszawy Marki k/warszawy Sochaczew 1 Sochaczew TBS-y (TBS) (TBS) (TBS) (TBS) Ogółem * w przypadku TBS w tej kategorii ujęte są mieszkania czynszowe na wynajem 14

15 Projekty obecnie realizowane według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Nazwa projektu Ilość projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów niesprzedanych Liczba mieszkań/ domów sprzedanych lecz nie oddanych do uŝytku do dnia 30 czerwca 2007 Górczewska 4 Osiedle Centrum Osiedle Leśne Lazurowa I IV Bemowo 4 Łódź 9 Gdynia 23 Lazurowa V 2 Osada Wiślana 3 Osada Wiślana II Osada Wiślana III Lewandów Park I Lewandów Park II Osiedle Bursztynowe Zdziarska 21 Katowice 3 ogółem Bemowo Bemowo Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Praga Południe Warszawa/ Białołęka Willa Konstancin 3 Konstancin Jeziorna k/warszawy o podwyŝszony m standardzie Rezydencja Quatro 1 Praga Południe o podwyŝszony m standardzie Górczewska Park 5 Warszawa/ Wola o podwyŝszony m standardzie

16 Nazwa projektu Ilość projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów niesprzedanych Liczba mieszkań/ domów sprzedanych lecz nie oddanych do uŝytku do dnia 30 czerwca 2007 o podwyŝszonym standardzie ogółem Rezydencja na Skarpie Aleja Ludwinowska Apartamenty o podwyŝszonym standardzie ogółem 1 17 Mokotów Ursynów Apartamenty o podwyŝszony m standardzie Apartamenty o podwyŝszony m standardzie Ogółem Projekty obecnie realizowane według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. (Rosja) Nazwa projektu Liczba projektów Miasto Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań / domów niesprzedanych Liczba mieszkań/ domów sprzedanych lecz nie oddanych do uŝytku do dnia 30 czerwca 2007 Victoria Park I 2 Kołomna k/moskwy Planowane projekty według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Nazwa projektu Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba lokali/ domów Lewandów Park III Białołęka Odkryta Białołęka Światowida Białołęka Zdziarska Białołęka Łódź Centrum II Łódź Łódź Pogonowskiego Łódź Katowice Katowice Szczecin Szczecin OŜarów Kręczki -Kaputy OŜarów Mazowiecki * (ogółem 1 491)

17 Łeba Łeba ogółem Marymoncka II Bielany o podwyŝszonym standardzie Górczewska Park Wola o podwyŝszonym standardzie Aleja Ludwinowska II Ursynów o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie ogółem Victoria Park II Kołomna k/moskwy * (ogółem 890) (ogółem 1 130) Ogółem * ilość mieszkań niedopuszczonych do sprzedaŝy PoniŜsza tabela przedstawia podsumowanie liczby projektów ukończonych, obecnie realizowanych oraz planowanych. Stan zaawansowania projektu Liczba projektów Liczba mieszkań Liczba mieszkań do sprzedania Liczba mieszkań do przekazania klientom Projekty ukończone Projekty obecnie realizowane Projekty planowane Ogółem Podpisane umowy z klientami za okres styczeń-czerwiec 2007r. Miesiąc 2007r. UMOWY ZAWARTE Ilość Wartość w zł Styczeń ,53 Luty ,24 Marzec ,39 Suma ,16 Kwiecień ,10 Maj ,02 Czerwiec ,75 Suma ,87 styczeń-czerwiec ,03 17

18 Projekty wprowadzone do sprzedaŝy w I i II kwartale 2007r. Lokalizacja I kwartał 2007 Ilość mieszkań w budynkach Ilość mieszkań uruchomionych do sprzedaŝy SprzedaŜ I kwartał SprzedaŜ II kwartał SprzedaŜ razem I i II kwartał Wprowadzenie do sprzedaŝy Lazurowa V bud. 1, marzec 2007 Lewandów Park bud 30, marzec 2007 Osada Wiślana bud marzec 2007 II kwartał 2007 Zielona Dolina I bud 1-10, kwiecień 2007 Górczewska Park bud A, B, C1, E1, E2 (całe osiedle mieszkań) kwiecień 2007 Razem Projekty w trakcie realizacji, rozpoczynane i planowane na dzień r. Rezydencja na Skarpie- przez I półrocze br. trwały prace budowlane na osiedlu rozpoczęte na wiosnę 2006 r. Katowice W marcu 2007 r. rozpoczęto prace budowlane na osiedlu Uroczysko. Willa Konstancin (Konstancin) od kwietnia 2007r. trwają prace nad powiększeniem powierzchni uŝytkowomieszkalnej w zespole budynków wielorodzinnych (m.in. złoŝono stosowny wniosek do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o zabudowę dodatkowej przestrzeni w poddaszach w nowoprojektowanych budynkach). Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa zakończono prace projektowe Osiedle Lazurowa V, Warszawa, ul. Lazurowa 5 stycznia 2007r. uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na budowę nr 02/2007 (uprawomocniona r.). 31 stycznia 2007r. zgłoszono do PINB zamiar rozpoczęcia prac budowlanych z dniem 5 lutego 2007r. 18

19 Osiedle Lazurowa IVa, Warszawa, ul. Lazurowa 1 czerwca 2007 r. uzyskano decyzję zamienną w sprawie pozwolenia na budowę. Jej uprawomocnienie nastąpiło 28 czerwca 2007r. Osiedle Lewandów Park, Warszawa, ul. Lewandów w marcu 2007r. został złoŝony wniosek o pozwolenie na budowę Łeba w kwietniu 2007r. zakupiono teren o powierzchni około 5,4ha pod budownictwo wielorodzinne. Obecnie opracowywana jest koncepcja osiedla o zabudowie niskiej, kilkupiętrowej. Osiedle Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta 8 stycznia 2007r. nastąpiło uprawomocnienie decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji. Osiedla Osada Wiślana etap II, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 11 maja 2007r. uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla II-etapu inwestycji. OŜarów Mazowiecki (miejscowość Kręczki Kaputy) w maju 2007r. zakupiono działkę o powierzchni ponad 20,2 ha. Aktualnie trwają prace nad etapowaniem inwestycji oraz zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Osiedle Ludwinowska Aleja, Warszawa, ul. Ludwinowska w czerwcu 2007r. uzyskano pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i instalacji gazowej dla osiedla. Sady Rembertowskie II, Warszawa, ul. Kramarska w pierwszej połowie 2007r. nastąpiło zakończenie procesu budowlanego i w związku z tym zawiadomiono 4 słuŝby (Sanepid, Inspekcja Pracy, StraŜ PoŜarna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) o zakończeniu robót budowlanych. Szczecin w czerwcu 2007r. rozpoczęto prace nad ostateczną wersją koncepcji dla całej inwestycji, polegającej na budowie w centrum Szczecina 30-piętrowego apartamentowca z częścią komercyjną na niŝszych piętrach. 19

20 Działalność budowlano-montaŝowa Grupa posiada dobrze rozwiniętą działalność budowlano-montaŝową. Obecnie jest ona prowadzona głównie na potrzeby Grupy. Dzięki połączeniu funkcji dewelopera i generalnego wykonawcy Spółka ma pełną kontrolę nad przebiegiem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Aktualnie Spółka prowadzi działalność na kilku placach budowy (w kraju i za granicą), na których łącznie pracuje ponad 3 tysiące pracowników J.W. Construction i zatrudnionych podwykonawców. W pierwszej połowie 2007r. rozpoczęto budowę następujących inwestycji: Inwestycja Termin rozpoczęcia Ilość mieszkań REZYDENCJA QUATRO OSADA WIŚLANA LAZUROWA II LAZUROWA III LAZUROWA IV CZARNY POTOK (Rozbudowa hotelu) OSIEDLE UROCZYSKO (Katowice) Oprócz powyŝszych inwestycji firma prowadzi obecnie budowę na osiedlach: 1. Górczewska (Warszawa) 1400 mieszkań 2. Rezydencja na Skarpie (Warszawa) mieszkań 3. Willa Konstancin (Konstancin Jeziorna) 175 mieszkań 4. Ludwinowska Aleja (Warszawa) 68 mieszkań 5. Centrum (Łódź) 303 mieszkania 6. Lazurowa V (Warszawa) 60 mieszkań 7. Leśne (Gdynia) 202 mieszkania Zakupy terenów pod nowe inwestycje: W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów gruntów pod zabudowę wielorodzinną na terenie Dzielnicy Białołęka (inwestycje Lewandów Park III i Zielona Dolina), w Łebie oraz w OŜarowie Mazowieckim (miejscowość Kręczki Kaputy) o łącznej powierzchni ponad 29,1 ha. 20

21 Strategia w obszarze działalności budowlano-montaŝowej Rozwój działalności budowlano-montaŝowej będzie związany ze zwiększeniem skali działalności w zakresie realizacji deweloperskich projektów mieszkaniowych zarówno na terytorium kraju jak i za granicą. Strategia rozwoju w tym obszarze działalności zakłada: zawieranie kontraktów z renomowanymi firmami zajmującymi się generalnym wykonawstwem (zarówno z Polski jak i z zagranicy) oraz nawiązywanie współpracy odnośnie obsady na wykonawstwo na juŝ planowane inwestycje. Spółka podpisała kontrakty z firmami z Uzbekistanu, TadŜykistanu, Mongolii oraz Agencjami pracy z Ukrainy, Uzbekistanu. W pierwszej połowie 2007 roku w ramach tych kontraktów pracowało na budowach J.W. Construction 180 pracowników z Uzbekistanu i TadŜykistanu. Spółka nawiązała ponadto kontakty z przedsiębiorstwami budowlanymi i agencjami zatrudnienia z Bułgarii, Chin, Mongolii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ukrainy, Białorusi oraz Meksyku, które powinny zapewnić płynność zatrudnienia w drugiej połowie br. oraz w latach następnych. współpracę z lokalnymi firmami wykonawczymi, z którymi od lat Spółka zawiera długoterminowe umowy. dalszą rozbudowę wysokospecjalizowanych grup sił własnych zajmujących się realizacją usług budowlano-montaŝowych na roboty Ŝelbetowe, wykończeniowe, elektryczne, sanitarne, drogowe i elewacyjne. uruchomienie i rozwój produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa mieszkaniowego. W pierwszym półroczu br. uruchomiono linię produkcyjną w m. Teresin, która dostarcza półprefabrykaty zbrojeniowe. Rozpoczęto prace nad uruchomieniem zakładu prefabrykacji w Tłuszczu k/warszawy, który będzie zajmował się wykonywaniem, w zautomatyzowanym procesie, niektórych elementów budowlanych w warunkach fabrycznych. zakup dwóch mobilnych węzłów betoniarskich do produkcji mieszanki betonowej na potrzeby realizowanych przez Spółkę inwestycji budowlanych. Celem nabycia węzłów jest uniezaleŝnienie się od zewnętrznych dostawców mieszanek betonowych, zapewnienie terminowości dostaw i kontrola kosztów. wzmocnienie potencjału w zakresie funkcjonujących juŝ wydziałów produkcji pomocniczej: A. bazy sprzętu i transportu wzbogaconej o zakupy wysokiej klasy: 21

22 koparek KOMATSU (2 szt.) betonowozów MERCEDES (6 szt.) koparko-ładowarek CASE (2 szt.) ładowarek teleskopowych CASE (2 szt.) ciągników siodłowych DAF (3 szt.+3 naczepy) pompy do betonu PUTZMEISTER (szt. 1) B. sekcji Ŝurawi wieŝowych (aktualnie Spółka posiada 31 Ŝurawi) Posiadanie i rozbudowa tych wydziałów pozwala na uniezaleŝnienie się w większym stopniu od rynku w zakresie wahań cen usług transportu pionowego i poziomego oraz korzystania ze sprzętu budowlanego. Strategia J.W. Construction w obszarze działalności budowlano-montaŝowej poprzez kontrakty z generalnymi wykonawcami, tworzenie własnych grup robót, produkcję półprefabrykatów budowlanych i zakupy nowoczesnego sprzętu w znacznym stopniu uniezaleŝni Spółkę od ryzyk związanych z działalnością w tym zakresie. Działalność hotelarska Działalności hotelarska, choć mająca marginalny wpływ na wyniki finansowe Spółki, była podobnie jak w ubiegłym roku kontynuowana. Dobre perspektywy dla branŝy hotelarskiej związane ze wzrostem gospodarczym, którego wynikiem jest m.in. postępujący wzrost zamoŝności społeczeństwa oraz aktywności zagranicznych sieci hotelowych na rynku polskim, spowodowały, Ŝe Zarząd podtrzymał decyzję o dalszej rozbudowie obiektów Hotel 500. Wartość przychodu z tytułu sprzedaŝy usług hotelarskich w pierwszym półroczu 2007 r. zamknęła się kwotą zł i była wyŝsza niŝ w analogicznym okresie ub. roku o 10%. Średnie obłoŝenie miejsc hotelowych w skali całej sieci kształtowało się na poziomie 30%. Struktura klientów hoteli od lat, dzięki ugruntowanej pozycji sieci Hotel 500, pozostała bez zmian. Nadal dominują w niej korporacje i zorganizowane grupy turystów. W pierwszym półroczu br. znaczący był wzrost liczby klientów indywidualnych, spędzających w hotelu minimum dwa dni. Urozmaicono menu o potrawy regionalnej kuchni, podnosząc jednocześnie ceny usług hotelowych i gastronomicznych, średnio dla całej sieci, o 22

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. Jednostkowe 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 1. Podstawowe informacje o spółce J.W. Construction Holding S.A. Spółką dominującą

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 Spis treści Spis treści Liczby I kwartału 2010 r. J.W. Construction vs. WIG - Deweloperzy Sprzedaż mieszkań w sztukach Polityka sprzedażowa Spółki Wyniki - I kwartał 2010 r. Realizacja zysku brutto ze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyniki finansowe za I kwartał 2011. Ząbki,12 maja 2011 r.

Prezentacja wyniki finansowe za I kwartał 2011. Ząbki,12 maja 2011 r. Prezentacja wyniki finansowe za I kwartał 2011 Ząbki,12 maja 2011 r. Spis treści Spis treści Najważniejsze wydarzenia 2011 roku Liczby Spółki - I kwartał 2011 roku Wyniki J.W. Construction Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał2010

Wyniki finansowe za III kwartał2010 Wyniki finansowe za III kwartał2010 Spis treści Spis treści NajwaŜniejsze wydarzenia III kwartału 2010 Liczby Spółki - III kwartału 2010 J.W. Construction vs WIG - Deweloperzy Wyniki J.W. Construction

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2011. Prezentacja wynikowa III kwartał 2011

10 listopada 2011. Prezentacja wynikowa III kwartał 2011 Prezentacja wynikowa III kwartał 2011 Spis treści Spis treści Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2011 roku Liczby Spółki III kwartał 2011 roku Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku

STYCZEŃ. nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku STYCZEŃ nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku Raport miesięczny - grudzień 2013 r. Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent.

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent. Aneks nr 7 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. W związku z podaniem w dniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 19-24

Spis treści 3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 19-24 2013-06-26 1 Spis treści strona Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2014 Czynniki wpływające na działalność Spółki Strategia nastawiona na uwolnienie potencjału Grupy Sprzedaż mieszkań w I-III kwartale

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 9-10 11-12 20-21

Spis treści 9-10 11-12 20-21 Spis treści Rok 2011 czas wzmacniania pozycji lidera branży 3 Istotne wydarzenia w 2011 roku 4 Liczby spółki w 2011 roku 5 Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki 6 Wewnętrzne czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania Spis treści

Agenda spotkania Spis treści Agenda spotkania Spis treści Rok 2012 - czasem pomnażania majątku Spółki, kończeniem realizowanych inwestycji oraz przygotowania zaplecza pod przyszłe projekty Podwojenie aktywów rzeczowych 5 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy J.W. Construction Holding S.A. w 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy J.W. Construction Holding S.A. w 2007 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Emitent, Spółka ) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028142, akta

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r. PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 2013-06-26

PREZENTACJA WYNIKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 2013-06-26 PREZENTACJA WYNIKOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 2013-06-26 1 Spis treści! Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2013! Czynniki wpływające na działalność Spółki w I półroczu 2013! Sprzedaż mieszkań w I półroczu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I półrocza 2009 roku 27 sierpnia 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Znacząca poprawa efektywności operacyjnej w tys. PLN 2008 H1 2008 H1 2009 Przychody ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. Spis treści

Agenda spotkania. Spis treści Spis treści Agenda spotkania Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2013 3 Czynniki wpływające na działalność Spółki w I kwartale 2013 6 Sprzedaż mieszkań w I kwartale 2013 7 Wybrane skonsolidowane dane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS. Wrocław

Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS. Wrocław Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS Wrocław Historia styczeń 1988 powstanie zakładu budowlanego Bogdana Ludkowskiego 1991 nadanie nazwy firmie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. I poł. 2014 I poł. 2013 tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 116 593 99,7% 180 179 99,4%

Aneks nr 2. I poł. 2014 I poł. 2013 tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 116 593 99,7% 180 179 99,4% Aneks nr 2 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 września 2014 roku do Prospektu Emisyjnego J.W. Construction Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2007 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Emitent, Spółka ) jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028142,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. ANEKS NR 12 Z DNIA 9 KWIETNIA 2008 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ENERGOAPARATURA S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R. Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2014

Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2014 1 2013-06-26 Spis treści! Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2014! Czynniki wpływające na działalność Spółki w I półroczu 2014! Sprzedaż mieszkań w I półroczu 2014! Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014

Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 2013-06-26 1 Spis treści! Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014! Czynniki wpływające na działalność Spółki w I kwartale 2014! Strategia na kolejne lata! Sprzedaż mieszkań w I kwartale 2014! Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3-5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 20 21-25

Spis treści 3-5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 20 21-25 2013-06-26 1 Spis treści strona Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 Najważniejsze wydarzenia marketingowe w I półroczu 2015 Czynniki wpływające na działalność Spółki w I półroczu 2015 Strategia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KOOPER E A R C A JA J

KOOPER E A R C A JA J KOOPERACJA JUŻ NA WYŻSZYM BIEGU Warszawa, 20.02.2013 Strategia działania 2 Umowa JV - realizacja 5.12.2012 podpisana pierwsza ramowa umowa inwestycyjna około 42 mln zł zaangażowanie Futureal około 360

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyniki finansowe za rok 2010. Warszawa,15 marca 2011 rok 1

Prezentacja wyniki finansowe za rok 2010. Warszawa,15 marca 2011 rok 1 Prezentacja wyniki finansowe za rok 2010 Warszawa,15 marca 2011 rok 1 Spis treści Wprowadzenie Sprzedaż mieszkań w sztukach Wyniki 2010 Wyniki za IV kwartał 2010 Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek

ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek International Construction Tradefair 11-14 January 211 ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek To największe targi budowlane w Europie Środkowo- Wschodniej - miejsce prezentacji oferty najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo