SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R."

Transkrypt

1 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. SKONSOLIDOWANE

2 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 1. Podstawowe informacje o spółce dominującej Grupy Kapitałowej J.W. Construction Spółką dominującą Grupy Kapitałowej J.W. Construction jest J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzymińska 326 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS Poprzednik prawny, Spółka Towarzystwo Budowlano-Mieszkaniowe Batory Sp. z o.o. została po raz pierwszy zarejestrowana w dniu 7 marca 1994r. pod numerem RHB W dniu 15 stycznia 2001r. została ona przekształcona w spółkę akcyjną i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem RHB Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS z r. została podwyŝszona wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego według stanu na r. wynosi zł, wysokość kapitału wpłaconego wynosi zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na dzień r. Seria/ emisja A B Rodzaj akcji Na okaziciel a na okaziciel a Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału majątek przekształcon ej Spółki TBM Batory Sp. z o.o. Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji = 0,20 zł 2

3 Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek. Ponadto przedmiotem działalności jest realizacja produkcji budowlanej, projektowej i pomocniczej, obrót nieruchomościami, sprzedaŝ kruszyw oraz usługi hotelarskie. 2. Podstawowe informacje o Grupie obejmującej jednostkę dominującą oraz spółki zaleŝne od jednostki dominującej objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Strukturę Grupy oraz udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym podmiotów naleŝących do Grupy na dzień 30 czerwca 2007r. prezentuje poniŝsza tabela: Podmiot Państwo rejestracji Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym Udział jednostki dominującej w prawach głosu Metoda konsolidacji Jednostki zaleŝne: Lokum Sp. z o.o. Polska 99,99% konsolidacja Interlokum Sp. z o.o. Polska 99,00% 99,99% 99,00% konsolidacja pełna Project 55 Sp. z o.o. Polska 99,99% 99,99% konsolidacja pełna Towarzystwo Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. Polska 99,99% 99,99% konsolidacja pełna pełna Przedsiębiorstwo Turystyczne konsolidacja Polska 100,00% 100,00% Czarny Potok S.A. pełna Deweloper Sp. z o.o. Polska 99,00% 99,00% konsolidacja J.W. Construction International Sp. z o.o. Rosja 100,00% 100,00% konsolidacja pełna pełna Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy jest: Lokum Sp. z o.o. zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Interlokum Sp. z o.o. zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Project 55 Sp. z o.o. zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. sprzedaŝ i administrowanie osiedli budownictwa społecznego, Przedsiębiorstwo Turystyczne Czarny Potok S.A. działalność gastronomicznohotelarska związana z organizacją usług turystycznych i wypoczynku, J.W. Construction International Sp. z o.o. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, budownictwo ogólne i inŝynieria lądowa, realizacja produkcji budowlanej, Deweloper Sp. z o.o. realizacja produkcji budowlano-montaŝowej. 3

4 Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą działalność na terytorium Polski, z wyjątkiem spółki zaleŝnej J.W. Construction International Sp. z o.o., która koncentruje swoją działalność w zakresie produkcji budowlanej i deweloperskiej na terytorium Rosji. Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy jest nieograniczony. 3.Struktura akcjonariatu Strukturę akcjonariatu według stanu na dzień r. przedstawia poniŝsza tabela*: Podmiot Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Józef ,46 % ,46 % Wojciechowski EHT ,52 % ,52 % Inni ,02 % ,02 % *Udziały w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów zostały zaokrąglone do dwóch cyfr po przecinku. Józef Wojciechowski za pośrednictwem spółki pod firmą Famhold S.A. kontroluje spółkę pod firmą EHT S.A. 4. Misja i główne cele biznesowe Główne cele Spółki to: umocnienie pozycji Spółki jako największego dewelopera mieszkaniowego w Polsce i Warszawie. kontynuowanie procesu pozyskiwania nowych gruntów w celu zwiększenia skali działalności Spółki i dalszego jej rozwoju. zapewnienie optymalnych warunków finansowania, umoŝliwiających realizację planów rozwojowych Grupy. zwiększenie stopnia uniezaleŝnienia Grupy od zewnętrznych podwykonawców, poprzez dalszą rozbudowę własnych sił wykonawczych. Strategicznym celem spółki jest umocnienie pozycji lidera wśród deweloperów. SłuŜą temu przede wszystkim tworzone plany inwestycyjne, takŝe poza rynkiem warszawskim (np. Trójmiasto, Łódź), i za granicą (Rosja). J.W. Construction Holding S.A. działa w trzech podstawowych obszarach biznesowych: deweloperskim, hotelarskim, usług budowlano-montaŝowych. Spółka jest największym deweloperem w Polsce. Buduje przede wszystkim w Warszawie. Obecna jest takŝe w Łodzi, Katowicach, Gdyni oraz za granicą-w Rosji. 4

5 Łączna liczba lokali w zakończonych oraz aktualnie realizowanych projektach wyniosła na koniec czerwca 2007r. około mieszkań, w tym blisko 350 domów jednorodzinnych. J.W. Construction zrealizowało 38 inwestycji. 4 czerwca 2007r. firma J.W. Construction Holding S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku emisji akcji serii B Spółka pozyskała 244,8 mln zł na nowe inwestycje. Na dzień r. kapitalizacja Spółki wynosiła zł. 5. Przyszłe inwestycje W najbliŝszym czasie, w Warszawie, zostaną rozpoczęte budowy następujących osiedli: Lewandów Park, Zielona Dolina, Bursztynowe, Wiślana Aleja. 6. Kierunki rozwoju Grupy Spółka nabywa działki głównie w Warszawie i jej okolicach. Poszukuje takŝe gruntów w innych rejonach Polski m.in. w Krakowie i okolicach oraz wybrzeŝu Bałtyku. Planuje takŝe inwestycje poza granicami kraju. Obecnie Spółka posiada grunty w regionie warszawskim oraz Łodzi, Katowicach, Szczecinie i Łebie. Spółka kontynuuje pozyskiwanie kolejnych gruntów, powiększając tym samym zasoby banku ziemi, które juŝ dzisiaj pozwalają na wybudowanie ponad 7000 nowych mieszkań. Spółka będzie się koncentrowała głównie na budowie mieszkań popularnych oraz w mniejszym stopniu, na segmencie mieszkań apartamentowych. Planowana inwestycja w Łebie jest pierwszym projektem budowy mieszkań w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych. 5

6 7. Aktualna struktura organizacyjna Grupy Strukturę organizacyjną Grupy na 30 czerwca 2007r. przedstawia schemat*: *Udział w kapitale zakładowym jest toŝsamy z udziałem w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 6

7 2. SYTUACJA W BRANśY Rynek deweloperski Spółka podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszym półroczu 2007r. prowadziła działalność głównie na terenie Polski. Z tego powodu sytuacja makroekonomiczna w kraju była kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięte wyniki. Sytuacja gospodarcza Pierwsze półrocze br. było okresem kontynuacji wysokiego wzrostu gospodarczego, trwającego od 2004r. Polska stała się liderem wśród najszybciej rozwijających się krajów UE. Wzrost PKB w na koniec czerwca br. osiągnął poziom 6,7%. Pozytywne trendy w gospodarce były kontynuowane i w niektórych obszarach uległy istotnemu wzmocnieniu. Było to efektem dynamicznie rosnącego poziomu inwestycji, zwiększonego popytu wewnętrznego (wzrost o 9,3%) oraz eksportu. Na szybkie tempo rozwoju gospodarczego pozytywny wpływ miał równieŝ wzrost zamówień sektora budowlanego, w tym w obszarze produkcji budowlanomontaŝowej. Do zjawisk niekorzystnych w tym okresie na pewno zaliczyć moŝna pogłębiający się deficyt wykwalifikowanej siły roboczej, wydłuŝony okres dostaw materiałów budowlanych, mimo zwiększonego importu. Przewiduje się, Ŝe w następnych latach gospodarka polska będzie rozwijała się w tempie, osiągając według prognoz w latach ponad 5% wzrost PKB. Nadal istotnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy będą znaczące środki finansowe napływające do Polski w ramach funduszy Unii Europejskiej. Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła presja na wzrost wynagrodzeń groŝąca wzrostem inflacji. Aby ograniczyć ten niekorzystny trend, Rada Polityki PienięŜnej w I półroczu 2007 r. podniosła stopy procentowe kredytu redyskontowego i stopy referencyjne dwukrotnie do poziomu odpowiednio 4,75% i 4,50%. Postępującemu wzrostowi płac realnych 7

8 brutto towarzyszył systematyczny spadek stopy bezrobocia, która na koniec czerwca br. wynosiła 12,4%, tj. była niŝsza o 3,5% niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rynek mieszkaniowy Na rynku nieruchomości widoczny jest długotrwały wzrost ich wartości od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ponad 80% obecnie oddawanych mieszkań w całym kraju przypada na sześć miast. W Warszawie powstaje tyle mieszkań, ile w pozostałych pięciu ośrodkach razem, tj. Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi. W I półroczu 2007 r. utrzymała się wzrostowa tendencja średniej ceny metra kwadratowego mieszkania. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost nie był juŝ tak gwałtowny i wynosił średnio od 10 do 15%. Głównymi barierami wzrostu podaŝy - mniejszej o 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem - był w tym czasie (jak i w poprzednich latach) brak planów zagospodarowania przestrzennego miast oraz problemy firm budowlanych w zakresie pogłębiającego się na rynku pracy deficytu wykwalifikowanej siły roboczej. Ocenia się, Ŝe w okresie dwóch lat wyjechało z Polski około 200 tys. osób zatrudnionych w branŝy budowlanej. Na wzrost cen nieruchomości w głównej mierze wpływały, niezmiennie od czasu przystąpienia Polski do UE, bardzo wysoki, niezrównowaŝony popyt, spowodowany m.in. szeroką dostępnością kredytów hipotecznych, wysokie ceny gruntów budowlanych (zwłaszcza objętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego), rosnące koszty budowy nowych mieszkań-głównie w zakresie robocizny oraz materiałów budowlanych. W I półroczu br. rozpoczęto budowę mieszkań w skali całego kraju, tj mieszkań (o 42,9%) więcej niŝ w analogicznym okresie 2006r., natomiast w segmencie deweloperskim było to mieszkań (wobec mieszkań w analogicznym okresie ubiegłego roku). Największą aktywność deweloperzy przejawiali na rynkach duŝych miast i aglomeracji: Warszawy, Wrocławia, Katowic i Trójmiasta. Według szacunków GUS w końcu czerwca 2007r. w budowie było 661 tys. mieszkań, tj. o 7,7% więcej niŝ w czerwcu 2006r. W ślad za tym wzrostem odnotowano wzrost poziomu produkcji budowlano-montaŝowej o 29,6% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. 8

9 Rynek mieszkaniowy w Warszawie Warszawski rynek mieszkaniowy był najwaŝniejszym rynkiem dla działalności deweloperskiej Spółki. Do czynników stymulujących popyt na nowobudowane mieszkania w Warszawie zaliczyć moŝna: starzejące się i niskiej jakości istniejące zasoby mieszkaniowe, pozytywne trendy migracyjne, rosnącą liczbę gospodarstw domowych, łatwy dostęp do kredytów mieszkaniowych. Rynek warszawski jest nie tylko największym rynkiem mieszkaniowym, ale teŝ najzamoŝniejszym regionem w Polsce. Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim, w drugim kwartale br. naleŝała do najniŝszych w kraju, osiągając poziom 8,8%. Przeciętne wynagrodzenie w Warszawie naleŝy do najwyŝszych, znacznie przekraczając wartość średniej dla całego kraju. Spółka postrzega warszawski rynek mieszkaniowy jako podstawowy obszar swojej działalności. Podobnie jak w latach ubiegłych Spółka prowadziła działalność budowlanomontaŝową w ramach realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich. W najbliŝszym czasie perspektywy rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego są dobre. Do pozytywnych czynników mających wpływ na rozwój tego sektora gospodarki moŝna zaliczyć: wzrost płac, utrzymującą się dostępność kredytów mieszkaniowych oraz duŝy popyt na nowe mieszkania. Do negatywnych, naleŝą w I półroczu br. wzrost cen. materiałów budowlanych od 20% za wyroby betonowe do 80% za ceramikę budowlaną, pogłębiający się deficyt siły roboczej, słabe tempo powstawania planów zagospodarowania gruntów. Rynek hotelarski Rosnący po przystąpieniu Polski do UE ruch turystyczny generuje popyt na nowe hotele oraz modernizację istniejących obiektów turystycznych. Od 2004r. wartość i udział budownictwa hotelowego systematycznie rośnie. Jego wartość w 2005r. w porównaniu do roku 9

10 poprzedniego wzrosła o 54%. W 2007r. tendencja ta była kontynuowana. Szczególnie dynamiczny wzrost popytu dotyczy budowy pensjonatów i hoteli o niŝszym standardzie. Hotelarstwo jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. W 2006r. w Polsce było 3559 obiektów noclegowych, w tym skategoryzowane obiekty to: 1202 hotele, 144 motele i 395 pensjonatów. Według prognoz na koniec 2007 r. będzie juŝ 1400 hoteli. W strukturze polskich hoteli dominują obiekty średniej klasy dwu- i trzygwiazdkowe. O potencjale rynku świadczy fakt, iŝ spośród 10 największych działających w skali globalnej grup hotelowych, w Polsce obecnych jest juŝ osiem. W najbliŝszym czasie będą głównie powstawać hotele o średnim standardzie tzw. klasy ekonomicznej. Wpływ na to będzie miała m.in. zwiększająca się liczba osób o średnich dochodach, które będą szukały noclegu właśnie w takich obiektach. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój rynku hotelarskiego w Polsce są: rozwój tanich linii lotniczych, budowa sieci autostrad, pojawienie się oferty kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę obiektów hotelowych, wzrost dochodu Polaków, a takŝe dobra koniunktura w polskiej gospodarce. Wraz ze wzrostem gospodarczym i związanym z tym rosnącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na podnoszenie kwalifikacji pracowników, w hotelach o średnim standardzie będzie organizowanych więcej niŝ dotychczas szkoleń, treningów oraz imprez integracyjnych typu team-building. Organizacja mistrzostw EURO 2012 w Polsce jest takŝe czynnikiem, który zdynamizuje rozwój branŝy hotelarskiej. 10

11 3. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Spółka realizuje wyznaczone cele strategiczne i operacyjne w zakresie: umocnienia pozycji lidera na rynku mieszkaniowym poprzez utrzymywanie wysokiej dynamiki wartości sprzedaŝy za pierwsze półrocze 2007r. nastąpił wzrost wartości zawartych umów o 13% w stosunku do okresu ubiegłego, pozyskiwania kolejnych gruntów - powiększając zasoby banku ziemi, które pozwalają na wybudowanie ponad 7000 nowych mieszkań, rozwijania działalności budowlano-montaŝowej ponosząc stałe nakłady na zakup nowych maszyn i urządzeń m.in.: betoniarek (6 szt.), ciągników siodłowych (3 szt.), naczep wywrotkowych (3 szt), koparko-ładowarek (2 szt.), ładowarek teleskopowych (2 szt), pompy do betonu (1 szt.) itp. oraz poprzez pozyskiwanie nowych sił podwykonawczych w tym, nawiązując współpracę z zagranicznymi podwykonawcami, rozpoczynania realizacji nowych projektów inwestycji w Warszawie przy ul. Łukowskiej-Rezydencja Quatro, dalszych etapów osiedla Lazurowa, przy ul. Lazurowej, osiedla Osada Wiślana przy ul. Marcina z Wrocimowic, osiedla Górczewska Park przy ul. Górczewskiej i pierwszego etapu osiedla Uroczysko w Katowicach, rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Czarny Potok w Krynicy rozpoczęcie prac przygotowawczych do modernizacji obiektu, rozwijania działalności na rynkach zagranicznych - kontynuowano budowę osiedla Victoria Park w Kołomnie (Rosja). Utworzono biuro sprzedaŝy mieszkań J.W. Construction w Londynie. Zorganizowano takŝe misje studialne za granicą (Bułgaria, Rumunia, Zjednoczone Emiraty Arabskie), których celem było zapoznanie się z konkretnymi ofertami współpracy przy realizacji projektów 11

12 mieszkaniowych i komercyjnych. Działalność deweloperska Działalność w zakresie realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich uznawana jest przez Spółkę za podstawowy obszar działalności gospodarczej. Projekty zrealizowane według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Nazwa projektu Liczba projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów do sprzedaŝy* Liczba mieszkań/ domów sprzedanych, nie przekazanych klientom do dnia 30 czerwca 2007 Batorego 2 Drewnicka 3 Kosynierów 6 SzwoleŜerów 3 Nowodwory 8 Dąbrówka Szlachecka 5 Kolonia F 6 Kolonia D 4 Buczynek 17 Pyry 1 Osiedle Jerozolimskie Dąbrówka Wiślana 8 16 Dębowy Park I 1 Ząbki k/warszawy Ząbki k/warszawy Marki k/warszawy Ząbki k/warszawy Białołęka Białołęka Ząbki k/warszawy Ząbki k/warszawy Białołeka Ursynów Ursus Białołęka Białołęka Sochaczew 1 Sochaczew Sady Rembertowskie I 4 Praga Południe

13 Nazwa projektu Liczba projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów do sprzedaŝy* Liczba mieszkań/ domów sprzedanych, nie przekazanych klientom do dnia 30 czerwca 2007 Sady Rembertowskie II Targówek Plaza 1 Dębowy Park II 7 3 Wojskowa 4 Osiedle Parkowa Praga Południe Targówek Białołeka Praga Płn. 4 Gdynia Osiedle Victoria 10 Radzymin ogółem Ogrody Bema 12 Grochowska 1 Ostrobramska 3 Mokotów Plaza I 1 Mokotów Plaza II 2 Marymoncka 1 o podwyŝszonym standardzie Bemowo Praga Północ Praga Południe Mokotów Mokotów Bielany o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie Elektoralna 1 Śródmieście Apartamenty o podwyŝszonym standardzie

14 Nazwa projektu Liczba projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów do sprzedaŝy* Liczba mieszkań/ domów sprzedanych, nie przekazanych klientom do dnia 30 czerwca 2007 Łucka City 1 Apartamenty o podwyŝszonym standardzie Wola Apartamenty o podwyŝszonym standardzie Dąbrówka Szlachecka 13 Białołęka Domy jednorodzinne Zielona Choszczówka 75 Białołeka Domy jednorodzinne Mickiewicza 58 Marki k/warszawy Domy jednorodzinne Lisi Jar 57 Marki k/warszawy Domy jednorodzinne Kwiatowe 99 Lesznowola k/warszawy / Nowa Iwiczna Domy jednorodzinne Willa Józefina 34 Piaseczno k/warszawy Domy jednorodzinne Domy jednorodzinne ogółem Warszawska Wenecja 1 Lisi Jar 1 Marki 11 Białołęka Marki k/warszawy Marki k/warszawy Sochaczew 1 Sochaczew TBS-y (TBS) (TBS) (TBS) (TBS) Ogółem * w przypadku TBS w tej kategorii ujęte są mieszkania czynszowe na wynajem 14

15 Projekty obecnie realizowane według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Nazwa projektu Ilość projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów niesprzedanych Liczba mieszkań/ domów sprzedanych lecz nie oddanych do uŝytku do dnia 30 czerwca 2007 Górczewska 4 Osiedle Centrum Osiedle Leśne Lazurowa I IV Bemowo 4 Łódź 9 Gdynia 23 Lazurowa V 2 Osada Wiślana 3 Osada Wiślana II Osada Wiślana III Lewandów Park I Lewandów Park II Osiedle Bursztynowe Zdziarska 21 Katowice 3 ogółem Bemowo Bemowo Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Warszawa/ Białołęka Praga Południe Warszawa/ Białołęka Willa Konstancin 3 Konstancin Jeziorna k/warszawy o podwyŝszony m standardzie Rezydencja Quatro 1 Praga Południe o podwyŝszony m standardzie Górczewska Park 5 Warszawa/ Wola o podwyŝszony m standardzie

16 Nazwa projektu Ilość projektów Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań/ domów niesprzedanych Liczba mieszkań/ domów sprzedanych lecz nie oddanych do uŝytku do dnia 30 czerwca 2007 o podwyŝszonym standardzie ogółem Rezydencja na Skarpie Aleja Ludwinowska Apartamenty o podwyŝszonym standardzie ogółem 1 17 Mokotów Ursynów Apartamenty o podwyŝszony m standardzie Apartamenty o podwyŝszony m standardzie Ogółem Projekty obecnie realizowane według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. (Rosja) Nazwa projektu Liczba projektów Miasto Liczba mieszkań/ domów Liczba mieszkań/ domów sprzedanych do dnia 30 czerwca 2007 Liczba mieszkań / domów niesprzedanych Liczba mieszkań/ domów sprzedanych lecz nie oddanych do uŝytku do dnia 30 czerwca 2007 Victoria Park I 2 Kołomna k/moskwy Planowane projekty według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Nazwa projektu Gmina/ dzielnica Segment rynku Liczba lokali/ domów Lewandów Park III Białołęka Odkryta Białołęka Światowida Białołęka Zdziarska Białołęka Łódź Centrum II Łódź Łódź Pogonowskiego Łódź Katowice Katowice Szczecin Szczecin OŜarów Kręczki -Kaputy OŜarów Mazowiecki * (ogółem 1 491)

17 Łeba Łeba ogółem Marymoncka II Bielany o podwyŝszonym standardzie Górczewska Park Wola o podwyŝszonym standardzie Aleja Ludwinowska II Ursynów o podwyŝszonym standardzie o podwyŝszonym standardzie ogółem Victoria Park II Kołomna k/moskwy * (ogółem 890) (ogółem 1 130) Ogółem * ilość mieszkań niedopuszczonych do sprzedaŝy PoniŜsza tabela przedstawia podsumowanie liczby projektów ukończonych, obecnie realizowanych oraz planowanych. Stan zaawansowania projektu Liczba projektów Liczba mieszkań Liczba mieszkań do sprzedania Liczba mieszkań do przekazania klientom Projekty ukończone Projekty obecnie realizowane Projekty planowane Ogółem Podpisane umowy z klientami za okres styczeń-czerwiec 2007r. Miesiąc 2007r. UMOWY ZAWARTE Ilość Wartość w zł Styczeń ,53 Luty ,24 Marzec ,39 Suma ,16 Kwiecień ,10 Maj ,02 Czerwiec ,75 Suma ,87 styczeń-czerwiec ,03 17

18 Projekty wprowadzone do sprzedaŝy w I i II kwartale 2007r. Lokalizacja I kwartał 2007 Ilość mieszkań w budynkach Ilość mieszkań uruchomionych do sprzedaŝy SprzedaŜ I kwartał SprzedaŜ II kwartał SprzedaŜ razem I i II kwartał Wprowadzenie do sprzedaŝy Lazurowa V bud. 1, marzec 2007 Lewandów Park bud 30, marzec 2007 Osada Wiślana bud marzec 2007 II kwartał 2007 Zielona Dolina I bud 1-10, kwiecień 2007 Górczewska Park bud A, B, C1, E1, E2 (całe osiedle mieszkań) kwiecień 2007 Razem Projekty w trakcie realizacji, rozpoczynane i planowane na dzień r. Rezydencja na Skarpie- przez I półrocze br. trwały prace budowlane na osiedlu rozpoczęte na wiosnę 2006 r. Katowice W marcu 2007 r. rozpoczęto prace budowlane na osiedlu Uroczysko. Willa Konstancin (Konstancin) od kwietnia 2007r. trwają prace nad powiększeniem powierzchni uŝytkowomieszkalnej w zespole budynków wielorodzinnych (m.in. złoŝono stosowny wniosek do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o zabudowę dodatkowej przestrzeni w poddaszach w nowoprojektowanych budynkach). Osiedle Bursztynowe, Warszawa, ul. Korkowa zakończono prace projektowe Osiedle Lazurowa V, Warszawa, ul. Lazurowa 5 stycznia 2007r. uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na budowę nr 02/2007 (uprawomocniona r.). 31 stycznia 2007r. zgłoszono do PINB zamiar rozpoczęcia prac budowlanych z dniem 5 lutego 2007r. 18

19 Osiedle Lazurowa IVa, Warszawa, ul. Lazurowa 1 czerwca 2007 r. uzyskano decyzję zamienną w sprawie pozwolenia na budowę. Jej uprawomocnienie nastąpiło 28 czerwca 2007r. Osiedle Lewandów Park, Warszawa, ul. Lewandów w marcu 2007r. został złoŝony wniosek o pozwolenie na budowę Łeba w kwietniu 2007r. zakupiono teren o powierzchni około 5,4ha pod budownictwo wielorodzinne. Obecnie opracowywana jest koncepcja osiedla o zabudowie niskiej, kilkupiętrowej. Osiedle Wiślana Aleja, Warszawa, ul. Odkryta 8 stycznia 2007r. nastąpiło uprawomocnienie decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji. Osiedla Osada Wiślana etap II, Warszawa, ul. Marcina z Wrocimowic 11 maja 2007r. uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla II-etapu inwestycji. OŜarów Mazowiecki (miejscowość Kręczki Kaputy) w maju 2007r. zakupiono działkę o powierzchni ponad 20,2 ha. Aktualnie trwają prace nad etapowaniem inwestycji oraz zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Osiedle Ludwinowska Aleja, Warszawa, ul. Ludwinowska w czerwcu 2007r. uzyskano pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i instalacji gazowej dla osiedla. Sady Rembertowskie II, Warszawa, ul. Kramarska w pierwszej połowie 2007r. nastąpiło zakończenie procesu budowlanego i w związku z tym zawiadomiono 4 słuŝby (Sanepid, Inspekcja Pracy, StraŜ PoŜarna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) o zakończeniu robót budowlanych. Szczecin w czerwcu 2007r. rozpoczęto prace nad ostateczną wersją koncepcji dla całej inwestycji, polegającej na budowie w centrum Szczecina 30-piętrowego apartamentowca z częścią komercyjną na niŝszych piętrach. 19

20 Działalność budowlano-montaŝowa Grupa posiada dobrze rozwiniętą działalność budowlano-montaŝową. Obecnie jest ona prowadzona głównie na potrzeby Grupy. Dzięki połączeniu funkcji dewelopera i generalnego wykonawcy Spółka ma pełną kontrolę nad przebiegiem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Aktualnie Spółka prowadzi działalność na kilku placach budowy (w kraju i za granicą), na których łącznie pracuje ponad 3 tysiące pracowników J.W. Construction i zatrudnionych podwykonawców. W pierwszej połowie 2007r. rozpoczęto budowę następujących inwestycji: Inwestycja Termin rozpoczęcia Ilość mieszkań REZYDENCJA QUATRO OSADA WIŚLANA LAZUROWA II LAZUROWA III LAZUROWA IV CZARNY POTOK (Rozbudowa hotelu) OSIEDLE UROCZYSKO (Katowice) Oprócz powyŝszych inwestycji firma prowadzi obecnie budowę na osiedlach: 1. Górczewska (Warszawa) 1400 mieszkań 2. Rezydencja na Skarpie (Warszawa) mieszkań 3. Willa Konstancin (Konstancin Jeziorna) 175 mieszkań 4. Ludwinowska Aleja (Warszawa) 68 mieszkań 5. Centrum (Łódź) 303 mieszkania 6. Lazurowa V (Warszawa) 60 mieszkań 7. Leśne (Gdynia) 202 mieszkania Zakupy terenów pod nowe inwestycje: W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów gruntów pod zabudowę wielorodzinną na terenie Dzielnicy Białołęka (inwestycje Lewandów Park III i Zielona Dolina), w Łebie oraz w OŜarowie Mazowieckim (miejscowość Kręczki Kaputy) o łącznej powierzchni ponad 29,1 ha. 20

21 Strategia w obszarze działalności budowlano-montaŝowej Rozwój działalności budowlano-montaŝowej będzie związany ze zwiększeniem skali działalności w zakresie realizacji deweloperskich projektów mieszkaniowych zarówno na terytorium kraju jak i za granicą. Strategia rozwoju w tym obszarze działalności zakłada: zawieranie kontraktów z renomowanymi firmami zajmującymi się generalnym wykonawstwem (zarówno z Polski jak i z zagranicy) oraz nawiązywanie współpracy odnośnie obsady na wykonawstwo na juŝ planowane inwestycje. Spółka podpisała kontrakty z firmami z Uzbekistanu, TadŜykistanu, Mongolii oraz Agencjami pracy z Ukrainy, Uzbekistanu. W pierwszej połowie 2007 roku w ramach tych kontraktów pracowało na budowach J.W. Construction 180 pracowników z Uzbekistanu i TadŜykistanu. Spółka nawiązała ponadto kontakty z przedsiębiorstwami budowlanymi i agencjami zatrudnienia z Bułgarii, Chin, Mongolii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ukrainy, Białorusi oraz Meksyku, które powinny zapewnić płynność zatrudnienia w drugiej połowie br. oraz w latach następnych. współpracę z lokalnymi firmami wykonawczymi, z którymi od lat Spółka zawiera długoterminowe umowy. dalszą rozbudowę wysokospecjalizowanych grup sił własnych zajmujących się realizacją usług budowlano-montaŝowych na roboty Ŝelbetowe, wykończeniowe, elektryczne, sanitarne, drogowe i elewacyjne. uruchomienie i rozwój produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa mieszkaniowego. W pierwszym półroczu br. uruchomiono linię produkcyjną w m. Teresin, która dostarcza półprefabrykaty zbrojeniowe. Rozpoczęto prace nad uruchomieniem zakładu prefabrykacji w Tłuszczu k/warszawy, który będzie zajmował się wykonywaniem, w zautomatyzowanym procesie, niektórych elementów budowlanych w warunkach fabrycznych. zakup dwóch mobilnych węzłów betoniarskich do produkcji mieszanki betonowej na potrzeby realizowanych przez Spółkę inwestycji budowlanych. Celem nabycia węzłów jest uniezaleŝnienie się od zewnętrznych dostawców mieszanek betonowych, zapewnienie terminowości dostaw i kontrola kosztów. wzmocnienie potencjału w zakresie funkcjonujących juŝ wydziałów produkcji pomocniczej: A. bazy sprzętu i transportu wzbogaconej o zakupy wysokiej klasy: 21

22 koparek KOMATSU (2 szt.) betonowozów MERCEDES (6 szt.) koparko-ładowarek CASE (2 szt.) ładowarek teleskopowych CASE (2 szt.) ciągników siodłowych DAF (3 szt.+3 naczepy) pompy do betonu PUTZMEISTER (szt. 1) B. sekcji Ŝurawi wieŝowych (aktualnie Spółka posiada 31 Ŝurawi) Posiadanie i rozbudowa tych wydziałów pozwala na uniezaleŝnienie się w większym stopniu od rynku w zakresie wahań cen usług transportu pionowego i poziomego oraz korzystania ze sprzętu budowlanego. Strategia J.W. Construction w obszarze działalności budowlano-montaŝowej poprzez kontrakty z generalnymi wykonawcami, tworzenie własnych grup robót, produkcję półprefabrykatów budowlanych i zakupy nowoczesnego sprzętu w znacznym stopniu uniezaleŝni Spółkę od ryzyk związanych z działalnością w tym zakresie. Działalność hotelarska Działalności hotelarska, choć mająca marginalny wpływ na wyniki finansowe Spółki, była podobnie jak w ubiegłym roku kontynuowana. Dobre perspektywy dla branŝy hotelarskiej związane ze wzrostem gospodarczym, którego wynikiem jest m.in. postępujący wzrost zamoŝności społeczeństwa oraz aktywności zagranicznych sieci hotelowych na rynku polskim, spowodowały, Ŝe Zarząd podtrzymał decyzję o dalszej rozbudowie obiektów Hotel 500. Wartość przychodu z tytułu sprzedaŝy usług hotelarskich w pierwszym półroczu 2007 r. zamknęła się kwotą zł i była wyŝsza niŝ w analogicznym okresie ub. roku o 10%. Średnie obłoŝenie miejsc hotelowych w skali całej sieci kształtowało się na poziomie 30%. Struktura klientów hoteli od lat, dzięki ugruntowanej pozycji sieci Hotel 500, pozostała bez zmian. Nadal dominują w niej korporacje i zorganizowane grupy turystów. W pierwszym półroczu br. znaczący był wzrost liczby klientów indywidualnych, spędzających w hotelu minimum dwa dni. Urozmaicono menu o potrawy regionalnej kuchni, podnosząc jednocześnie ceny usług hotelowych i gastronomicznych, średnio dla całej sieci, o 22

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Instal Kraków S.A. w I półroczu 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Instal Kraków S.A. w I półroczu 2009 roku Sprawozdanie z działalności Instal Kraków S.A. w I półroczu 2009 roku 1. Dane ogólne o emitencie Nazwa Instal Kraków Spółka Akcyjna Skrócona nazwa Siedziba Numery telekomunikacyjne Instal Kraków S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo