Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 06 maja 2013 r. Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. ***** Przed otwarciem obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej przybył członek Spółdzielni p. Jerzy Witkowski i poinformował, że chciałby uczestniczyć w zebraniu celem wyjaśnienia, dlaczego nie ma prawa wglądu w dokumenty kosztorysy. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński poinformował Pana Witkowskiego, że ze względu na napięty harmonogram dzisiejszego zebrania Rada Nadzorcza nie może ponownie posiedzeniu zajmować się sprawą udostępniania dokumentów. Przypomniał także Panu Witkowskiemu, że w Spółdzielni obowiązuje Regulamin dostępu do dokumentów, a także poprosił, aby Pan Witkowski swoje sprawy do Rady Nadzorczej formułował na piśmie. ***** Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 21 maja 2013 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

2 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej: 1) Nr 3/34/2013 z dnia 14 marca 2013 r. 2) Nr 4/35/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 4. Dyskusja i przyjęcie Sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2012 r. 5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 8. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. 11. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd SM Piaski D miejsca postojowego oznaczonego numerem 64 w III Zespole garażowym. 13. Omówienie spraw skierowanych do Rady Nadzorczej. 14. Sprawy wniesione. 15. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 16. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej: - Nr 3/34/2013 z dnia 14 marca 2013 r. - Nr 4/35/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Protokół nr 3/34/2013 z dnia 14 marca 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do projektu protokołu: Pan Jacek Kruk zwrócił uwagę, że na str. 5 w pkt. 3 dotyczącym rozliczenia ciepła za rok 2012 należy zamienić pozycje: centralne ogrzewanie i ciepła woda. Pan Edward Michalewski zaproponował, aby zapis dotyczący wyniku dyskusji na str. 6 otrzymał brzmienie: W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zdecydowaną większością głosów postanowiła, że do rozliczeń należy przyjąć 12 GJ. Ponadto zwrócił uwagę, że w pkt. 4 na str. 5 należy poprawić błąd literowy w nazwisku Pani Prezes Kamińskiej. Zaproponował także, aby zapis w pkt. 3 na str. 5 otrzymał brzmienie (zmiana kolejności zdań): Wobec faktu zmniejszenia zużycia c.w. w 2012 r. w stosunku do zużycia w roku 2011 zdecydowano zmniejszyć udział c.w. w rozliczeniu ciepła do 45%. Do rozliczenia ciepła, wobec braku oddzielnych liczników na ciepłej wodzie i centralnym ogrzewaniu przyjęto podział: 55% zużycia stanowi c.o. i 45% c.w.. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby zapis dwóch ostatnich zdań jego wypowiedzi na str. 3 został uściślony i po korekcie otrzymał brzmienie: Sytuacja wygląda tak, że środek 2

3 podłogi jest ciepły (temp st. C), zimne są natomiast poziome narożniki na styku ścian i podłóg. W kuchni podłoga nie jest zimna, ale należy zwrócić uwagę, że w pomieszczeniu grzejnik został obudowany szerokim blatem kuchennym. Pan Florian Sadkowski wskazał na konieczność poprawienia błędu literowego na str. 5 w pkt. 2 wyraz: znoszone należy poprawić na zniszczone. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; 0 głosów przeciw przyjęła z poprawkami protokół nr 3/34/2013 z posiedzenia w dniu 14 marca 2013 r. Protokół nr 4/35/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do projektu protokołu: Pan Edward Michalewski zaproponował, aby na str. 3 w wypowiedzi Prezesa Jerzego Brzozowskiego (trzecie tiret) zapis: wynagrodzenie konserwatora zamienić na: wykonanie bieżących robót remontowych siłami własnymi. Pani Stanisława Krubińska stwierdziła, że nie uczestniczyła w zebraniu Komisji Rewizyjnej, na którym było omawiane sprawozdanie finansowe, ale miała nadzieję, że sprawozdanie to, podobnie jak poprzednie zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Pan Marek Murawski wyjaśnił, że nie było takiego założenia, ponieważ badanie jest kosztowne. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości Spółdzielnia nie ma obowiązku poddawać się badaniu. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; 0 głosów przeciw przyjęła z poprawką protokół nr 4/35/2013 z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2013 r. Ad 4. Dyskusja i przyjęcie Sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2012 r. W tej części zebrania uczestniczyła p. Bogusława Pawłowska reprezentująca firmę ESPACE sp. z o.o. i prowadząca księgi rachunkowe Spółdzielni. Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania do przedłożonego przez Zarząd materiału. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w pkt. 3 należy poprawnie wpisać rok kalendarzowy jest 2011, a powinno być: Pan Florian Sadkowski zwrócił uwagę, że we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (w pkt. 1) zapisano, że przedmiotem działalności spółdzielni są takie działania, których spółdzielnia nie prowadzi np.: wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków. Pani Bogusława Pawłowska poinformowała, że jest to zapis wynikający z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ spółdzielnia rejestrując działalność wskazuje 3

4 wszystkie możliwe do wykonania działania. Podstawowa działalność Spółdzielni została zapisana wytłuszczonym drukiem, a mianowicie: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Pan Tomasz Wiśniewski zapytał, od jakich pozycji obliczany jest podatek dochodowy? Pani Bogusława Pawłowska poinformowała, że głównie nalicza się ten podatek od lokat, które stanowią dodatkową działalność Spółdzielni. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że w dokumentach istnieją pewne nieścisłości. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w pkt. 3 zapisano, że inwestycje długoterminowe nie występują, a w bilansie w aktywach w pkt. 4 (inwestycje długoterminowe) występuje kwota ,00 zł. Pani Bogusława Pawłowska potwierdziła, że rzeczywiście jest to pomyłka. Pan Edward Michalewski poruszył także kwestię zmniejszenia w stosunku do roku 2011 takich pozycji jak: inwestycje krótkoterminowe (rachunek zysków i strat) oraz inne papiery wartościowe. Pan Marek Murawski poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 29 kwietnia br., a przedmiotem spotkania była ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Następnie zaprezentował stanowisko Komisji w przedmiotowej sprawie: Dostarczone sprawozdanie pod względem jakości różni się znacznie od sprawozdań z lat poprzednich. Oprócz bilansu i rachunku wyniku opisane zostały zasady wyceny, a także przygotowane są noty opisowe do bilansu, co powoduje, że sprawozdanie jest bardziej klarowne i zrozumiałe. Pozycje bilansu i rachunku wyników są wycenione poprawnie z odpowiednio przypisanymi saldami kont. Zapisy w księdze głównej są uzgodnione z zapisami w księgach pomocniczych. Wprowadzono bardzo wiele korekt, w tym najbardziej istotną dotyczącą wartości majątku spółdzielni oraz wkładów budowlanych. Nie bez znaczenia są również korekty w naliczeniach podatków (głównie w VAT i podatku dochodowym), co pozwoliło wykazać nadpłatę i oznacza zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego bądź możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółdzielni. Komisja rewizyjna zwróciła również uwagę na parę błędów, które należy skorygować w następnym roku finansowym: - Stawki amortyzacyjne ustalone dla majątku powinny być ustalone i stosowane konsekwentnie. Dotyczy to w zasadzie wyposażenia biura, więc z punktu widzenia wartości majątku nie jest to błąd istotny. - Spółdzielnia nie tworzy rezerw na należności, których ściągalność jest wątpliwa. Nie ma też ustalonej metody wyliczania tych rezerw. Ustalono, że należności powinny być monitorowane pod tym względem, co najmniej na koniec każdego kwartału. Metoda naliczania rezerwy ma zostać przygotowana do końca drugiego kwartału 2013 r., a ewentualna rezerwa ujęta w sprawozdaniu finansowym za rok Wyjaśnienia oraz ostatecznego rozksięgowania wymagają zapisy na grupach kont oraz dotyczących szczególnie wyników z lat poprzednich. Ustalono, że ze względu na zamierzchłą historię tych zapisów i stopień komplikacji zostanie to wykonane w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Powyższe błędy nie wpływają w sposób istotny na kształt sprawozdania finansowego. 4

5 Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie przygotowanego sprawozdania finansowego za rok Notatka ze spotkania Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania finansowego spółdzielni za 2012 r. stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Pani Teresa Kamińska poinformowała także, że w 2012 roku Spółdzielnia zakupiła obligacje trzyletnie na kwotę 3,5 mln zł. Obligacje oprocentowane są w wysokości 6%, co biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową jest dla Spółdzielni korzystne. Kwota 500 tys. zł w 2012 roku ulokowana została w Banku Millenium na 6% - lokata roczna kończy się w lipcu br. Oprócz tego Spółdzielnia miała ulokowaną kwotę ponad 240 tys. zł w Banku WBK z oprocentowaniem znacznie niższym niż 6% - okres lokowania środków zakończył się niedawno. Kwota 100 tys. zł nadal jest na lokacie, a kwota 140 tys. zł została przelana na rachunek Spółdzielni i zasiliła fundusz remontowy. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w lipcu br. w przypadku zakończenia lokaty na kwotę 500 tys. zł oraz we wrześniu br. w przypadku otrzymania odsetek od obligacji 200 tys. zł. Pani Stanisława Krubińska poinformowała, że zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły i stwierdza, że w porównaniu z rokiem 2010 majątek spółdzielni zmniejsza się i w związku z tym ma wątpliwości, czy Spółdzielni wystarczy środków na prowadzenie prac remontowych, zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą planem remontów. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza uwag do przedłożonego materiału, nie mniej, jeśli będzie miała jakiekolwiek uwagi, to przekaże je Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Po dyskusji Rada Nadzorcza (na wniosek Komisji Rewizyjnej RN) w głosowaniu: 7 głosów za ; 0 głosów przeciw ; przy 1 głosie wstrzymującym się (p. S. Krubińskiej) przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za rok 2012 i postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za 2012 rok stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Pani Bogusława Pawłowska opuściła posiedzenie Rady Nadzorczej. Ad 5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Sprawa segregacji śmieci i gospodarki odpadami Wg stanu na dzień 21 maja 2013 r. 249 mieszkańców wypowiedziało się za segregacją odpadów, a 71 przeciwko segregowaniu (w liczbie 71 zawierają się niezłożone w terminie deklaracje i przyjęto założenie, że osoby te będą przeciwne segregowaniu odpadów). Pani Kamińska poinformowała, że z zebranych ostatnio deklaracji o ilości osób zamieszkałych w lokalach wynika, iż w zasobach Spółdzielni zamieszkuje o ok. 70 osób więcej niż wynikało to z dotychczasowych deklaracji na podstawie, których wyliczano opłatę za wywóz nieczystości (była to opłata liczona od osoby). Oznacza to, że przez 5

6 wszystkie lata mieszkańcy składający rzetelne oświadczenia utrzymywali ¼ nieuczciwych sąsiadów, a opłata wynosiła i wynosi tylko 8 zł od osoby. 2. Sprawy sądowe Pani Teresa Kamińska poinformowała, że SM Piaski D wygrała przed Sądem Apelacyjnym spór z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową o środki finansowe wynikające z rozliczenia po podziale Spółdzielni (sygn. akt. 259/05) kwota główna to ,91 zł. Stwierdziła, że jest bardzo wdzięczna członkom Rady Nadzorczej za to, że w tej sprawie wspierała działania Zarządu, ponieważ w trakcie procesu bardzo często pojawiały się głosy, że Spółdzielnia źle prowadzi proces. W dniu 21 maja br. do Zarządu i Rady Nadzorczej wpłynęło pismo Zarządu NSBM następującej treści: W nawiązaniu do rozmowy w dniu 15 maja 2013 roku Zarząd NSBM składa niniejszym propozycję zawarcia ugody w sprawie sygnatura XXVC 259/05, po zakończonym w dniu 06 maja 2013 r przed Sądem Apelacyjnym postępowaniu. Szanowni Państwo, rozważając możliwość rezygnacji ze złożenia skargi kasacyjnej przez NSBM, proponujemy: 1) wpłatę na rachunek bankowy SM Piaski D sumy głównej w kwocie ,91 zł i odsetek ,04 zł razem ,95 zł; 2) rozłożenie spłaty kwoty odsetek w kwocie ,16 zł na okres 5 lat bez naliczania odsetek; 3) rezygnacji przez SM Piaski D z odsetek w kwocie ,98 zł od kwoty wymienionej w pkt. 2 Uprzejmie prosimy o przyjęcie naszej propozycji. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że Prezes NSBM w rozmowie z Zarządem SM Piaski D w siedzibie Spółdzielni oświadczył, że w przypadku zawarcia ugody, NSBM nie będzie występowała ze skargą kasacyjną. Następnie poprosiła Radę Nadzorczą o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Zarządu NSBM odnośnie zawarcia ugody. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła następujące ustalenia: - Warunkiem zawarcia porozumienia z NSBM w sprawie sygn. akt. 259/05 musi być oświadczenie Zarządu NSBM, że nie będzie występował ze skargą kasacyjną, a także, że wpłaci kwotę ,95 zł na konto SM Piaski D niezwłocznie po podpisaniu porozumienia wpłata ww. kwoty będzie warunkowała zawarcie porozumienia. - Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozłożenie spłaty kwoty odsetek ,16 zł na okres dwóch - maksymalnie trzech lat, bez naliczania odsetek. - Rada Nadzorcza przychyliła się do prośby NSBM dotyczącej rezygnacji przez SM Piaski D z odsetek w kwocie ,98 zł od kwoty ,16 zł. 3. Sprawa wynajęcia firmie UNIBEP terenu Spółdzielni pod zaplecze prowadzonej budowy. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że wykonawca inwestycji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową (UNIBEP S.A.) wystąpił do Spółdzielni z propozycją wynajęcia pod zaplecze budowy terenu za bramą i chodnika od ulicy Niedzielskiego. Firma proponuje kwotę za wynajem w wysokości zł miesięcznie i zobowiązuje się, że po zakończeniu budowy przywróci teren do stanu pierwotnego. Zarząd stoi na stanowisku, że wynajęcie tego terenu pod zaplecze budowy nie będzie 6

7 uciążliwe dla mieszkańców, proponowana kwota jest satysfakcjonująca, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby na propozycję tę wyrazić zgodę. Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu i nie zgłosiła sprzeciwu odnośnie wynajęcia terenu Spółdzielni firmie UNIBEP (pod zaplecze budowy). 4. Sprawa wykupienia gruntu Spółdzielni na własność. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację dotyczącą wykupienia na własność gruntów Spółdzielni (zał. nr 5 do oryginału protokołu). Urząd Dzielnicy Bielany odmówił Spółdzielni wykupu gruntu ze zniżką, ponieważ w świetle przepisów obowiązujących od 2008 roku Spółdzielnia nie ma prawa do bonifikaty. Spółdzielnia nie może wystąpić na drogę postępowania sądowego i skarżyć Urząd o fakt, który miał miejsce, ale może skarżyć Urząd Dzielnicy Bielany o stratę finansową. Istnieje jednak ryzyko, że jeśli Spółdzielnia nie wygra sprawy, a Urząd wyliczy kwotę wykupu bez bonifikaty (wg szacunków to kwota ok. 7 mln zł), to i tak nie będzie środków finansowych na dokonanie transakcji. Pani Kamińska poprosiła Radę Nadzorczą o opinię, czy w tej sytuacji Zarząd ma składać zażalenie (Urząd wskazał termin do 22 maja br. na złożenie zażalenia). Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w dniu dzisiejszym przed zebraniem wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. Mróz Banasiewicz (zał. nr 6 do oryginału protokołu), w którym p. Banasiewicz kwestionuje opinię pani mecenas, przywołuje opinie Urzędu Dzielnicy Bielany i zgłasza m. in. następujące uwagi: - Pani Witkowska nie omawia warunku określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., na który powołuje się Urząd Dzielnicy Bielany. - Zarząd Dzielnicy Bielany w uzasadnieniu na str. 5-6 podaje, że zgodnie z art. 2 ustawy o przekształceniu, z żądaniem przekształcenia winni wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści tej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 cytowanego artykułu, który z kolei stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi, co najmniej połowę. - Pani Witkowska powinna także zwrócić uwagę, że Spółdzielnia nie spełnia warunku, o którym mowa wyżej. - Na postanowienie służy stronom odwołanie w terminie 7 dni. Pani Teresa Kamińska zwróciła uwagę, że w 2008 roku miała miejsce nowelizacja ustawy, na którą powołuje się Pani Banasiewicz. Ponadto do wykupu gruntu mają prawo nie tylko użytkownicy wieczyści, ale również Spółdzielnia. ***** Pan Wojciech Kamiński zaproponował przerwanie omawiania pkt. 5 porządku obrad, ponieważ na godz zostali zaproszeni członkowie Spółdzielni, którzy chcieli porozmawiać z Radą Nadzorczą na temat planowanej budowy boiska. Pan Adam Olbryś stwierdził, że widzi silną potrzebę budowy dobrego boiska. Boisko w obecnym stanie zagraża zdrowiu dzieci (sam skręcił sobie na nim nogę), jest na nim dużo szkieł, gwoździ, drutów itp. Stwierdził, że w jego ocenie ogrodzenie boiska zostało postawione źle, jest wiele niewykorzystanego miejsca, które się po prostu marnuje. Z modernizacji boiska i placów zabaw dla dzieci płyną takie korzyści, że młodzież i dzieci będą miały bezpieczne miejsca spędzania czasu, a dodatkowo wzrośnie wartość majątku Spółdzielni. 7

8 W czasie dyskusji zwrócono także uwagę, że istnieją programy wsparcia dla renowacji boisk i placów zabaw dla dzieci. Warunkiem starania się o takie wsparcie jest wyasygnowanie części środków finansowych np. przez Spółdzielnię. Dwa lata temu środki te sięgały 75% wsparcia dla danej inwestycji. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że Rada Nadzorcza, co roku przyjmuje plan remontów na dany rok. W planie roku 2013 na renowację nawierzchni boiska zarezerwowano kwotę zł. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w sprawie takiego dofinansowania pisała do Urzędu Miasta i uzyskała informację, że następna transza środków finansowych na ten cel będzie do rozdysponowania dopiero w roku Pan Stanisław Cywiński zwrócił uwagę, że teren, na którym znajduje się boisko pierwotnie przeznaczony był pod zabudowę pawilonów. Teren pod boiskiem znajduje się na wydzielonej działce inwestycyjnej i może zdarzyć się tak, że jeśli nie będzie środków na remonty ktoś wpadnie na pomysł sprzedaży tego terenu. Zwrócił także uwagę na protesty mieszkańców, których mieszkania znajdują się od strony boiska (hałas), a także na fakt, że z urządzeń Spółdzielni korzystają osoby nie będące mieszkańcami. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że jest przedstawicielem frakcji boiskowej, że hałas mu nie przeszkadza, a jego syn korzysta z boiska. Przeszkodą w renowacji boiska były bardzo drogie oferty i w skali proporcji do innych wydatków (potrzeb remontowych Spółdzielni) Rada Nadzorcza nie zdecydowała się na tę inwestycję. Stwierdził, że pomimo tego, iż jest zainteresowany dobrym boiskiem nie jest skłonny zagłosować za tym, aby wydać na renowację np zł. Pan Adam Olbryś stwierdził, że inwestycja w dobre boisko może się zwrócić, ponieważ można będzie na nim zarobić np. poprzez wynajem. W trakcie dyskusji zwrócono także uwagę na konieczność egzekwowania od właścicieli psów przestrzegania zakazu załatwiania potrzeb fizjologicznych przez czworonogi na terenie osiedla. Zaproponowano, aby uchwalić Regulamin na mocy, którego Spółdzielnia mogłaby karać mandatami mieszkańców naruszających przepisy. Pan Edward Michalewski poinformował, że w Spółdzielni istnieje Regulamin używania lokali i porządku domowego, a jeden z rozdziałów dotyczy właśnie zwierząt. Stwierdził, że niemożliwe jest jednak działanie na mocy, którego Spółdzielnia karałaby za wykroczenia mandatami, ponieważ jest to wbrew przepisom obowiązującego prawa (takie uprawnienia mają policja i straż miejska). Pan Adam Olbryś i towarzyszący mu członek Spółdzielni opuścili zebranie Rady Nadzorczej. Ad 5. Kontynuacja. ***** Pani Teresa Kamińska przypomniała, że pkt. 5 porządku obrad został przerwany podczas omawiania sprawy wykupienia na własność gruntów Spółdzielni. Rada Nadzorcza nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w sprawie złożenia zażalenia na decyzję Urzędu odmawiającą Spółdzielni nabycia gruntów z bonifikatą. 8

9 Ad 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że od czasu ostatniego posiedzenia nie ma do przekazania żadnych istotnych informacji. Ad 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 zostało przekazane członkom Rady w pkt. 4 porządku obrad. Przewodniczący Komisji Technicznej p. Stanisław Cywiński poinformował, że 24 kwietnia br. miało miejsce spotkanie Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy remontów loggii i balkonów, a także naprawy tynków i malowania prześwitów. Materiały pobrały cztery firmy, a oferty złożyły trzy. Firma, która wykonywała te roboty w roku ubiegłym okazała się najtańsza, nie mniej trzeba przyznać, że wszystkie firmy zeszły procentowo z ceny. Po negocjacjach remonty loggii i balkonów, a także malowanie i naprawę tynków zlecono firmie Pana Grzankowskiego, a roboty związane z prześwitami i wejściami do klatek schodowych firmie, która wykonywała te roboty w roku ubiegłym w Patio II. Komisja Przetargowa wzięła pod uwagę cenę i fakt, że wykonawca prześwitów brał udział w dyskusjach projektowych, a swoje dotychczasowe prace wykonywał solidnie. Pan Wojciech Kamiński poprosił p. Cywińskiego o informację nt. spraw poruszanych przez p. J. Witkowskiego. Poinformował, że powziął informację, iż p. Witkowski zarzuca Zarządowi nadużycia, a także rozpowszechnia opinie, że inne materiały są używane do remontów, a za inne wystawiana jest faktura, stąd powstaje różnica w kosztach. Zapytał, czy Komisja Techniczna może przyjrzeć się tym zarzutom i wypracować stanowisko w tym temacie, ponieważ nie może być tak, że oskarżenia pozostaną bez wnikliwego sprawdzenia. Pan Stanisław Cywiński poinformował, że sprawdzenie robót na strychach trwało kilka godzin. Pan Witkowski dokonując oględzin przy udziale p. J. Brzozowskiego w jednym miejscu znalazł kawałek opakowania (folii) i jednoznacznie stwierdził, że wełna używana do ocieplania nie jest tą samą wełną, za którą zapłacono jest gorszego gatunku. Pani Teresa Kamińska poprosiła, aby członkowie Komisji Technicznej weszli na poddasza, obejrzeli wełnę, zmierzyli jej grubość i sprawdzili, czy odpowiada ona temu, co zostało zafakturowane. Stwierdziła, że aby udowodnić, iż Spółdzielnia działa w sposób uczciwy byłaby skłonna zapłacić za analizę przez osobę spoza Spółdzielni. Zwróciła także uwagę, że p. Witkowski oskarża Zarząd o różne rzeczy, ale nie formułuje tych zarzutów na piśmie. Pan Edward Michalewski poruszył sprawę ocieplenia ściany szczytowej w segmencie D. Poinformował, że rozmawiał z ówczesnym Prezesem NSBM nt. ocieplenia ściany szczytowej w tym budynku i uzyskał odpowiedź, że nie dotyczy to jego mieszkania, ponieważ Pan Michalewski mieszka pod blachą, która jest ocieplona, a nie na strychu. Podczas obecnego remontu okazało się, że Prezes NSBM po prostu kłamał, ponieważ ściana była goła i pod blachą nic nie było. Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów p. Edward Michalewski poinformował, że nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. 9

10 Ad 8. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 20 czerwca 2013 r. na godz w Szkole Podstawowej przy ul. Broniewskiego 99A. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym znalazły się sprawy proceduralne, a także sprawy wynikające wprost z ustawy Prawo Spółdzielcze. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła wniosek p. Jacka Kruka o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ujednolicenia zabudowy balkonów i loggii w zasobach Spółdzielni. Ad 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wstępną wersję Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. Zgłoszono następujące uwagi do przedłożonego materiału: - Str. 2 pkt. V należy poprawić błąd literowy. - Str. 4 pkt. VIII w pkt. 1 i pkt. 3 należy poprawić błędy literowe. - Str. 5 należy poprawić niezrozumiały zapis w pkt. IX, a także błąd literowy w pkt. XI. - Str. 6 pkt. dotyczący zmniejszenia zużycia energii cieplnej powinien zostać rozszerzony o ocieplenie zwyżek oraz skosów pod blachami. - Str. 5 i 6 należy uzupełnić zapisy dotyczące spraw finansowych Spółdzielni. Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 roku (z poprawkami) i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Ad 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wstępną wersję Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Elementem tego sprawozdania, nie podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie jest Materiał pn.: Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej SM Piaski D w okresie trzyletniej kadencji czerwiec 2010 r. maj 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do przedłożonego materiału: - Str. 1 Podstawa i zakres działalności Rady Nadzorczej. - Str. 2 Posiedzenia Rady Nadzorczej. - Str. 3 Podsumowanie. 10

11 Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła, że sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie uzupełnione o sprawozdania komisji. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła (z poprawkami) sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. Ad 11. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za podjęła uchwałę nr 5/51/2013 w sprawie wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając w związku z Uchwałą nr LI/1497/2013 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia, co następuje 1 Zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie większości oświadczeń zebranych od mieszkańców SM Piaski D dot. selektywnej lub nieselektywnej zbiórki śmieci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: 2 Wg stanu na dzień 21 maja 2013 r. do spółdzielni wpłynęło 290 deklaracji (30 brak). Ze złożonych deklaracji wynika, że za segregacją odpadów wypowiedziało się 249 mieszkańców, przeciwko segregacji natomiast 71 (w liczbie 71 zawierają się niezłożone w terminie deklaracje i przyjęto założenie, że osoby te będą przeciwne segregowaniu odpadów). Liczba 249 mieszkańców stanowi większość, co dało podstawę do przyjęcia zasady, że odpady komunalne będą segregowane. Ad 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd SM Piaski D miejsca postojowego oznaczonego numerem 64 w III Zespole garażowym. Podczas omawiania tego punktu porządku obrad p. Stanisław Cywiński opuścił salę obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że materiałach przed zebraniem członkowie Rady otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie oraz materiały dodatkowe. Przypomniał, 11

12 że sprawa zbycia miejsca postojowego była już raz omawiana przez Radę, ale w ubiegłym roku Rada nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 6/52/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd SM Piaski D miejsca postojowego oznaczonego numerem 64 A w III Zespole garażowym w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie: 1. Uchwały nr 23/2006 Zebrania Przedstawicieli SM Piaski D z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SM Piaski D wolnych miejsc postojowych. 2. Uchwały nr 11/VI/2008 Walnego Zgromadzenia SM Piaski D z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany udziałów w Zespołach Garażowych II, III i IV. 3. Na wniosek członków Spółdzielni Państwa Krystyny i Stanisława Cywińskich postanawia, co następuje: 1 Wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd SM Piaski D członkom Spółdzielni pp. Krystynie i Stanisławowi Cywiński niepełnowartościowego miejsca postojowego oznaczonego numerem 64A w III Zespole garażowym za kwotę 8.366,00 zł brutto. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Pan Marek Murawski opuścił zebranie Rady Nadzorczej. Ad 13. Omówienie spraw skierowanych do Rady Nadzorczej. Pani Prezes Kamińska przypomniała, że w dniu 16 kwietnia br. do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. Danuty Napolskiej dotyczące wykonania zadaszeń nad wjazdami do garaży zał. nr 8 do oryginału protokołu. W dniu 30 kwietnia br. Pani Napolska skierowała pismo do Andrzeja Jastrzębowskiego (architekta osiedla) i skierowała je również do wiadomości Rady. W materiałach przed zebraniem członkowie otrzymali także projekt odpowiedzi na pismo p. Danuty Napolskiej. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że jeśli nawet jedna osoba nie wyraziła zgody na zadaszenie wjazdów do garaży, to sprawa staje się bezprzedmiotowa. Ponadto ustalono, że zastępca Prezesa ds. technicznych dokona oględzin mieszkania Pani Napolskiej pod kątem przemarzania ścian, posadzek itp. Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do sprawy na następnym zebraniu. Ad 14. Sprawy wniesione. 1. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że ten punkt porządku obrad został zrealizowany w czasie dyskusji z osobami zaproszonymi nt. boiska. 2. Innych spraw wniesionych nie było. 12

13 Ad 15. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 06 czerwca 2013 r. o godz Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą sprawy proceduralne, sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem, a także sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 16. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a następnie zakończył obrady w dniu 21 maja 2013 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 8 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Notatka ze spotkania Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania finansowego za 2012 r. 4. Sprawozdanie finansowe SM Piaski D za 2012 r. 5. Informacja dotycząca wykupienia na własność gruntów Spółdzielni. 6. Pismo p. Kazimiery Mróz Banasiewicz dotyczące wykupu gruntów na własność. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. 8. Pismo członka Spółdzielni p. Danuty Napolskiej. 13

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku 1. Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny W 2013 roku obowiązywały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo