Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 06 maja 2013 r. Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk, Edward Michalewski, Marek Murawski, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. ***** Przed otwarciem obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej przybył członek Spółdzielni p. Jerzy Witkowski i poinformował, że chciałby uczestniczyć w zebraniu celem wyjaśnienia, dlaczego nie ma prawa wglądu w dokumenty kosztorysy. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński poinformował Pana Witkowskiego, że ze względu na napięty harmonogram dzisiejszego zebrania Rada Nadzorcza nie może ponownie posiedzeniu zajmować się sprawą udostępniania dokumentów. Przypomniał także Panu Witkowskiemu, że w Spółdzielni obowiązuje Regulamin dostępu do dokumentów, a także poprosił, aby Pan Witkowski swoje sprawy do Rady Nadzorczej formułował na piśmie. ***** Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w dniu 21 maja 2013 roku otworzył przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński. Powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

2 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej: 1) Nr 3/34/2013 z dnia 14 marca 2013 r. 2) Nr 4/35/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 4. Dyskusja i przyjęcie Sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2012 r. 5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. 8. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. 11. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd SM Piaski D miejsca postojowego oznaczonego numerem 64 w III Zespole garażowym. 13. Omówienie spraw skierowanych do Rady Nadzorczej. 14. Sprawy wniesione. 15. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 16. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej: - Nr 3/34/2013 z dnia 14 marca 2013 r. - Nr 4/35/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Protokół nr 3/34/2013 z dnia 14 marca 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do projektu protokołu: Pan Jacek Kruk zwrócił uwagę, że na str. 5 w pkt. 3 dotyczącym rozliczenia ciepła za rok 2012 należy zamienić pozycje: centralne ogrzewanie i ciepła woda. Pan Edward Michalewski zaproponował, aby zapis dotyczący wyniku dyskusji na str. 6 otrzymał brzmienie: W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zdecydowaną większością głosów postanowiła, że do rozliczeń należy przyjąć 12 GJ. Ponadto zwrócił uwagę, że w pkt. 4 na str. 5 należy poprawić błąd literowy w nazwisku Pani Prezes Kamińskiej. Zaproponował także, aby zapis w pkt. 3 na str. 5 otrzymał brzmienie (zmiana kolejności zdań): Wobec faktu zmniejszenia zużycia c.w. w 2012 r. w stosunku do zużycia w roku 2011 zdecydowano zmniejszyć udział c.w. w rozliczeniu ciepła do 45%. Do rozliczenia ciepła, wobec braku oddzielnych liczników na ciepłej wodzie i centralnym ogrzewaniu przyjęto podział: 55% zużycia stanowi c.o. i 45% c.w.. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby zapis dwóch ostatnich zdań jego wypowiedzi na str. 3 został uściślony i po korekcie otrzymał brzmienie: Sytuacja wygląda tak, że środek 2

3 podłogi jest ciepły (temp st. C), zimne są natomiast poziome narożniki na styku ścian i podłóg. W kuchni podłoga nie jest zimna, ale należy zwrócić uwagę, że w pomieszczeniu grzejnik został obudowany szerokim blatem kuchennym. Pan Florian Sadkowski wskazał na konieczność poprawienia błędu literowego na str. 5 w pkt. 2 wyraz: znoszone należy poprawić na zniszczone. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; 0 głosów przeciw przyjęła z poprawkami protokół nr 3/34/2013 z posiedzenia w dniu 14 marca 2013 r. Protokół nr 4/35/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do projektu protokołu: Pan Edward Michalewski zaproponował, aby na str. 3 w wypowiedzi Prezesa Jerzego Brzozowskiego (trzecie tiret) zapis: wynagrodzenie konserwatora zamienić na: wykonanie bieżących robót remontowych siłami własnymi. Pani Stanisława Krubińska stwierdziła, że nie uczestniczyła w zebraniu Komisji Rewizyjnej, na którym było omawiane sprawozdanie finansowe, ale miała nadzieję, że sprawozdanie to, podobnie jak poprzednie zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Pan Marek Murawski wyjaśnił, że nie było takiego założenia, ponieważ badanie jest kosztowne. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości Spółdzielnia nie ma obowiązku poddawać się badaniu. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; 0 głosów przeciw przyjęła z poprawką protokół nr 4/35/2013 z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2013 r. Ad 4. Dyskusja i przyjęcie Sprawozdania finansowego SM Piaski D za 2012 r. W tej części zebrania uczestniczyła p. Bogusława Pawłowska reprezentująca firmę ESPACE sp. z o.o. i prowadząca księgi rachunkowe Spółdzielni. Pan Wojciech Kamiński zaproponował, aby członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania do przedłożonego przez Zarząd materiału. Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w pkt. 3 należy poprawnie wpisać rok kalendarzowy jest 2011, a powinno być: Pan Florian Sadkowski zwrócił uwagę, że we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (w pkt. 1) zapisano, że przedmiotem działalności spółdzielni są takie działania, których spółdzielnia nie prowadzi np.: wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków. Pani Bogusława Pawłowska poinformowała, że jest to zapis wynikający z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ spółdzielnia rejestrując działalność wskazuje 3

4 wszystkie możliwe do wykonania działania. Podstawowa działalność Spółdzielni została zapisana wytłuszczonym drukiem, a mianowicie: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Pan Tomasz Wiśniewski zapytał, od jakich pozycji obliczany jest podatek dochodowy? Pani Bogusława Pawłowska poinformowała, że głównie nalicza się ten podatek od lokat, które stanowią dodatkową działalność Spółdzielni. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że w dokumentach istnieją pewne nieścisłości. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w pkt. 3 zapisano, że inwestycje długoterminowe nie występują, a w bilansie w aktywach w pkt. 4 (inwestycje długoterminowe) występuje kwota ,00 zł. Pani Bogusława Pawłowska potwierdziła, że rzeczywiście jest to pomyłka. Pan Edward Michalewski poruszył także kwestię zmniejszenia w stosunku do roku 2011 takich pozycji jak: inwestycje krótkoterminowe (rachunek zysków i strat) oraz inne papiery wartościowe. Pan Marek Murawski poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 29 kwietnia br., a przedmiotem spotkania była ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Następnie zaprezentował stanowisko Komisji w przedmiotowej sprawie: Dostarczone sprawozdanie pod względem jakości różni się znacznie od sprawozdań z lat poprzednich. Oprócz bilansu i rachunku wyniku opisane zostały zasady wyceny, a także przygotowane są noty opisowe do bilansu, co powoduje, że sprawozdanie jest bardziej klarowne i zrozumiałe. Pozycje bilansu i rachunku wyników są wycenione poprawnie z odpowiednio przypisanymi saldami kont. Zapisy w księdze głównej są uzgodnione z zapisami w księgach pomocniczych. Wprowadzono bardzo wiele korekt, w tym najbardziej istotną dotyczącą wartości majątku spółdzielni oraz wkładów budowlanych. Nie bez znaczenia są również korekty w naliczeniach podatków (głównie w VAT i podatku dochodowym), co pozwoliło wykazać nadpłatę i oznacza zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego bądź możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółdzielni. Komisja rewizyjna zwróciła również uwagę na parę błędów, które należy skorygować w następnym roku finansowym: - Stawki amortyzacyjne ustalone dla majątku powinny być ustalone i stosowane konsekwentnie. Dotyczy to w zasadzie wyposażenia biura, więc z punktu widzenia wartości majątku nie jest to błąd istotny. - Spółdzielnia nie tworzy rezerw na należności, których ściągalność jest wątpliwa. Nie ma też ustalonej metody wyliczania tych rezerw. Ustalono, że należności powinny być monitorowane pod tym względem, co najmniej na koniec każdego kwartału. Metoda naliczania rezerwy ma zostać przygotowana do końca drugiego kwartału 2013 r., a ewentualna rezerwa ujęta w sprawozdaniu finansowym za rok Wyjaśnienia oraz ostatecznego rozksięgowania wymagają zapisy na grupach kont oraz dotyczących szczególnie wyników z lat poprzednich. Ustalono, że ze względu na zamierzchłą historię tych zapisów i stopień komplikacji zostanie to wykonane w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Powyższe błędy nie wpływają w sposób istotny na kształt sprawozdania finansowego. 4

5 Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie przygotowanego sprawozdania finansowego za rok Notatka ze spotkania Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania finansowego spółdzielni za 2012 r. stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Pani Teresa Kamińska poinformowała także, że w 2012 roku Spółdzielnia zakupiła obligacje trzyletnie na kwotę 3,5 mln zł. Obligacje oprocentowane są w wysokości 6%, co biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową jest dla Spółdzielni korzystne. Kwota 500 tys. zł w 2012 roku ulokowana została w Banku Millenium na 6% - lokata roczna kończy się w lipcu br. Oprócz tego Spółdzielnia miała ulokowaną kwotę ponad 240 tys. zł w Banku WBK z oprocentowaniem znacznie niższym niż 6% - okres lokowania środków zakończył się niedawno. Kwota 100 tys. zł nadal jest na lokacie, a kwota 140 tys. zł została przelana na rachunek Spółdzielni i zasiliła fundusz remontowy. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w lipcu br. w przypadku zakończenia lokaty na kwotę 500 tys. zł oraz we wrześniu br. w przypadku otrzymania odsetek od obligacji 200 tys. zł. Pani Stanisława Krubińska poinformowała, że zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły i stwierdza, że w porównaniu z rokiem 2010 majątek spółdzielni zmniejsza się i w związku z tym ma wątpliwości, czy Spółdzielni wystarczy środków na prowadzenie prac remontowych, zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą planem remontów. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza uwag do przedłożonego materiału, nie mniej, jeśli będzie miała jakiekolwiek uwagi, to przekaże je Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Po dyskusji Rada Nadzorcza (na wniosek Komisji Rewizyjnej RN) w głosowaniu: 7 głosów za ; 0 głosów przeciw ; przy 1 głosie wstrzymującym się (p. S. Krubińskiej) przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za rok 2012 i postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D za 2012 rok stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Pani Bogusława Pawłowska opuściła posiedzenie Rady Nadzorczej. Ad 5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje: 1. Sprawa segregacji śmieci i gospodarki odpadami Wg stanu na dzień 21 maja 2013 r. 249 mieszkańców wypowiedziało się za segregacją odpadów, a 71 przeciwko segregowaniu (w liczbie 71 zawierają się niezłożone w terminie deklaracje i przyjęto założenie, że osoby te będą przeciwne segregowaniu odpadów). Pani Kamińska poinformowała, że z zebranych ostatnio deklaracji o ilości osób zamieszkałych w lokalach wynika, iż w zasobach Spółdzielni zamieszkuje o ok. 70 osób więcej niż wynikało to z dotychczasowych deklaracji na podstawie, których wyliczano opłatę za wywóz nieczystości (była to opłata liczona od osoby). Oznacza to, że przez 5

6 wszystkie lata mieszkańcy składający rzetelne oświadczenia utrzymywali ¼ nieuczciwych sąsiadów, a opłata wynosiła i wynosi tylko 8 zł od osoby. 2. Sprawy sądowe Pani Teresa Kamińska poinformowała, że SM Piaski D wygrała przed Sądem Apelacyjnym spór z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową o środki finansowe wynikające z rozliczenia po podziale Spółdzielni (sygn. akt. 259/05) kwota główna to ,91 zł. Stwierdziła, że jest bardzo wdzięczna członkom Rady Nadzorczej za to, że w tej sprawie wspierała działania Zarządu, ponieważ w trakcie procesu bardzo często pojawiały się głosy, że Spółdzielnia źle prowadzi proces. W dniu 21 maja br. do Zarządu i Rady Nadzorczej wpłynęło pismo Zarządu NSBM następującej treści: W nawiązaniu do rozmowy w dniu 15 maja 2013 roku Zarząd NSBM składa niniejszym propozycję zawarcia ugody w sprawie sygnatura XXVC 259/05, po zakończonym w dniu 06 maja 2013 r przed Sądem Apelacyjnym postępowaniu. Szanowni Państwo, rozważając możliwość rezygnacji ze złożenia skargi kasacyjnej przez NSBM, proponujemy: 1) wpłatę na rachunek bankowy SM Piaski D sumy głównej w kwocie ,91 zł i odsetek ,04 zł razem ,95 zł; 2) rozłożenie spłaty kwoty odsetek w kwocie ,16 zł na okres 5 lat bez naliczania odsetek; 3) rezygnacji przez SM Piaski D z odsetek w kwocie ,98 zł od kwoty wymienionej w pkt. 2 Uprzejmie prosimy o przyjęcie naszej propozycji. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że Prezes NSBM w rozmowie z Zarządem SM Piaski D w siedzibie Spółdzielni oświadczył, że w przypadku zawarcia ugody, NSBM nie będzie występowała ze skargą kasacyjną. Następnie poprosiła Radę Nadzorczą o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Zarządu NSBM odnośnie zawarcia ugody. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła następujące ustalenia: - Warunkiem zawarcia porozumienia z NSBM w sprawie sygn. akt. 259/05 musi być oświadczenie Zarządu NSBM, że nie będzie występował ze skargą kasacyjną, a także, że wpłaci kwotę ,95 zł na konto SM Piaski D niezwłocznie po podpisaniu porozumienia wpłata ww. kwoty będzie warunkowała zawarcie porozumienia. - Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozłożenie spłaty kwoty odsetek ,16 zł na okres dwóch - maksymalnie trzech lat, bez naliczania odsetek. - Rada Nadzorcza przychyliła się do prośby NSBM dotyczącej rezygnacji przez SM Piaski D z odsetek w kwocie ,98 zł od kwoty ,16 zł. 3. Sprawa wynajęcia firmie UNIBEP terenu Spółdzielni pod zaplecze prowadzonej budowy. Pani Prezes Kamińska poinformowała, że wykonawca inwestycji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową (UNIBEP S.A.) wystąpił do Spółdzielni z propozycją wynajęcia pod zaplecze budowy terenu za bramą i chodnika od ulicy Niedzielskiego. Firma proponuje kwotę za wynajem w wysokości zł miesięcznie i zobowiązuje się, że po zakończeniu budowy przywróci teren do stanu pierwotnego. Zarząd stoi na stanowisku, że wynajęcie tego terenu pod zaplecze budowy nie będzie 6

7 uciążliwe dla mieszkańców, proponowana kwota jest satysfakcjonująca, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby na propozycję tę wyrazić zgodę. Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu i nie zgłosiła sprzeciwu odnośnie wynajęcia terenu Spółdzielni firmie UNIBEP (pod zaplecze budowy). 4. Sprawa wykupienia gruntu Spółdzielni na własność. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali informację dotyczącą wykupienia na własność gruntów Spółdzielni (zał. nr 5 do oryginału protokołu). Urząd Dzielnicy Bielany odmówił Spółdzielni wykupu gruntu ze zniżką, ponieważ w świetle przepisów obowiązujących od 2008 roku Spółdzielnia nie ma prawa do bonifikaty. Spółdzielnia nie może wystąpić na drogę postępowania sądowego i skarżyć Urząd o fakt, który miał miejsce, ale może skarżyć Urząd Dzielnicy Bielany o stratę finansową. Istnieje jednak ryzyko, że jeśli Spółdzielnia nie wygra sprawy, a Urząd wyliczy kwotę wykupu bez bonifikaty (wg szacunków to kwota ok. 7 mln zł), to i tak nie będzie środków finansowych na dokonanie transakcji. Pani Kamińska poprosiła Radę Nadzorczą o opinię, czy w tej sytuacji Zarząd ma składać zażalenie (Urząd wskazał termin do 22 maja br. na złożenie zażalenia). Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w dniu dzisiejszym przed zebraniem wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. Mróz Banasiewicz (zał. nr 6 do oryginału protokołu), w którym p. Banasiewicz kwestionuje opinię pani mecenas, przywołuje opinie Urzędu Dzielnicy Bielany i zgłasza m. in. następujące uwagi: - Pani Witkowska nie omawia warunku określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., na który powołuje się Urząd Dzielnicy Bielany. - Zarząd Dzielnicy Bielany w uzasadnieniu na str. 5-6 podaje, że zgodnie z art. 2 ustawy o przekształceniu, z żądaniem przekształcenia winni wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści tej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 cytowanego artykułu, który z kolei stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi, co najmniej połowę. - Pani Witkowska powinna także zwrócić uwagę, że Spółdzielnia nie spełnia warunku, o którym mowa wyżej. - Na postanowienie służy stronom odwołanie w terminie 7 dni. Pani Teresa Kamińska zwróciła uwagę, że w 2008 roku miała miejsce nowelizacja ustawy, na którą powołuje się Pani Banasiewicz. Ponadto do wykupu gruntu mają prawo nie tylko użytkownicy wieczyści, ale również Spółdzielnia. ***** Pan Wojciech Kamiński zaproponował przerwanie omawiania pkt. 5 porządku obrad, ponieważ na godz zostali zaproszeni członkowie Spółdzielni, którzy chcieli porozmawiać z Radą Nadzorczą na temat planowanej budowy boiska. Pan Adam Olbryś stwierdził, że widzi silną potrzebę budowy dobrego boiska. Boisko w obecnym stanie zagraża zdrowiu dzieci (sam skręcił sobie na nim nogę), jest na nim dużo szkieł, gwoździ, drutów itp. Stwierdził, że w jego ocenie ogrodzenie boiska zostało postawione źle, jest wiele niewykorzystanego miejsca, które się po prostu marnuje. Z modernizacji boiska i placów zabaw dla dzieci płyną takie korzyści, że młodzież i dzieci będą miały bezpieczne miejsca spędzania czasu, a dodatkowo wzrośnie wartość majątku Spółdzielni. 7

8 W czasie dyskusji zwrócono także uwagę, że istnieją programy wsparcia dla renowacji boisk i placów zabaw dla dzieci. Warunkiem starania się o takie wsparcie jest wyasygnowanie części środków finansowych np. przez Spółdzielnię. Dwa lata temu środki te sięgały 75% wsparcia dla danej inwestycji. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że Rada Nadzorcza, co roku przyjmuje plan remontów na dany rok. W planie roku 2013 na renowację nawierzchni boiska zarezerwowano kwotę zł. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w sprawie takiego dofinansowania pisała do Urzędu Miasta i uzyskała informację, że następna transza środków finansowych na ten cel będzie do rozdysponowania dopiero w roku Pan Stanisław Cywiński zwrócił uwagę, że teren, na którym znajduje się boisko pierwotnie przeznaczony był pod zabudowę pawilonów. Teren pod boiskiem znajduje się na wydzielonej działce inwestycyjnej i może zdarzyć się tak, że jeśli nie będzie środków na remonty ktoś wpadnie na pomysł sprzedaży tego terenu. Zwrócił także uwagę na protesty mieszkańców, których mieszkania znajdują się od strony boiska (hałas), a także na fakt, że z urządzeń Spółdzielni korzystają osoby nie będące mieszkańcami. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że jest przedstawicielem frakcji boiskowej, że hałas mu nie przeszkadza, a jego syn korzysta z boiska. Przeszkodą w renowacji boiska były bardzo drogie oferty i w skali proporcji do innych wydatków (potrzeb remontowych Spółdzielni) Rada Nadzorcza nie zdecydowała się na tę inwestycję. Stwierdził, że pomimo tego, iż jest zainteresowany dobrym boiskiem nie jest skłonny zagłosować za tym, aby wydać na renowację np zł. Pan Adam Olbryś stwierdził, że inwestycja w dobre boisko może się zwrócić, ponieważ można będzie na nim zarobić np. poprzez wynajem. W trakcie dyskusji zwrócono także uwagę na konieczność egzekwowania od właścicieli psów przestrzegania zakazu załatwiania potrzeb fizjologicznych przez czworonogi na terenie osiedla. Zaproponowano, aby uchwalić Regulamin na mocy, którego Spółdzielnia mogłaby karać mandatami mieszkańców naruszających przepisy. Pan Edward Michalewski poinformował, że w Spółdzielni istnieje Regulamin używania lokali i porządku domowego, a jeden z rozdziałów dotyczy właśnie zwierząt. Stwierdził, że niemożliwe jest jednak działanie na mocy, którego Spółdzielnia karałaby za wykroczenia mandatami, ponieważ jest to wbrew przepisom obowiązującego prawa (takie uprawnienia mają policja i straż miejska). Pan Adam Olbryś i towarzyszący mu członek Spółdzielni opuścili zebranie Rady Nadzorczej. Ad 5. Kontynuacja. ***** Pani Teresa Kamińska przypomniała, że pkt. 5 porządku obrad został przerwany podczas omawiania sprawy wykupienia na własność gruntów Spółdzielni. Rada Nadzorcza nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w sprawie złożenia zażalenia na decyzję Urzędu odmawiającą Spółdzielni nabycia gruntów z bonifikatą. 8

9 Ad 6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że od czasu ostatniego posiedzenia nie ma do przekazania żadnych istotnych informacji. Ad 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Murawski poinformował, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 zostało przekazane członkom Rady w pkt. 4 porządku obrad. Przewodniczący Komisji Technicznej p. Stanisław Cywiński poinformował, że 24 kwietnia br. miało miejsce spotkanie Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy remontów loggii i balkonów, a także naprawy tynków i malowania prześwitów. Materiały pobrały cztery firmy, a oferty złożyły trzy. Firma, która wykonywała te roboty w roku ubiegłym okazała się najtańsza, nie mniej trzeba przyznać, że wszystkie firmy zeszły procentowo z ceny. Po negocjacjach remonty loggii i balkonów, a także malowanie i naprawę tynków zlecono firmie Pana Grzankowskiego, a roboty związane z prześwitami i wejściami do klatek schodowych firmie, która wykonywała te roboty w roku ubiegłym w Patio II. Komisja Przetargowa wzięła pod uwagę cenę i fakt, że wykonawca prześwitów brał udział w dyskusjach projektowych, a swoje dotychczasowe prace wykonywał solidnie. Pan Wojciech Kamiński poprosił p. Cywińskiego o informację nt. spraw poruszanych przez p. J. Witkowskiego. Poinformował, że powziął informację, iż p. Witkowski zarzuca Zarządowi nadużycia, a także rozpowszechnia opinie, że inne materiały są używane do remontów, a za inne wystawiana jest faktura, stąd powstaje różnica w kosztach. Zapytał, czy Komisja Techniczna może przyjrzeć się tym zarzutom i wypracować stanowisko w tym temacie, ponieważ nie może być tak, że oskarżenia pozostaną bez wnikliwego sprawdzenia. Pan Stanisław Cywiński poinformował, że sprawdzenie robót na strychach trwało kilka godzin. Pan Witkowski dokonując oględzin przy udziale p. J. Brzozowskiego w jednym miejscu znalazł kawałek opakowania (folii) i jednoznacznie stwierdził, że wełna używana do ocieplania nie jest tą samą wełną, za którą zapłacono jest gorszego gatunku. Pani Teresa Kamińska poprosiła, aby członkowie Komisji Technicznej weszli na poddasza, obejrzeli wełnę, zmierzyli jej grubość i sprawdzili, czy odpowiada ona temu, co zostało zafakturowane. Stwierdziła, że aby udowodnić, iż Spółdzielnia działa w sposób uczciwy byłaby skłonna zapłacić za analizę przez osobę spoza Spółdzielni. Zwróciła także uwagę, że p. Witkowski oskarża Zarząd o różne rzeczy, ale nie formułuje tych zarzutów na piśmie. Pan Edward Michalewski poruszył sprawę ocieplenia ściany szczytowej w segmencie D. Poinformował, że rozmawiał z ówczesnym Prezesem NSBM nt. ocieplenia ściany szczytowej w tym budynku i uzyskał odpowiedź, że nie dotyczy to jego mieszkania, ponieważ Pan Michalewski mieszka pod blachą, która jest ocieplona, a nie na strychu. Podczas obecnego remontu okazało się, że Prezes NSBM po prostu kłamał, ponieważ ściana była goła i pod blachą nic nie było. Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów p. Edward Michalewski poinformował, że nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. 9

10 Ad 8. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 20 czerwca 2013 r. na godz w Szkole Podstawowej przy ul. Broniewskiego 99A. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym znalazły się sprawy proceduralne, a także sprawy wynikające wprost z ustawy Prawo Spółdzielcze. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła wniosek p. Jacka Kruka o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ujednolicenia zabudowy balkonów i loggii w zasobach Spółdzielni. Ad 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wstępną wersję Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r. Zgłoszono następujące uwagi do przedłożonego materiału: - Str. 2 pkt. V należy poprawić błąd literowy. - Str. 4 pkt. VIII w pkt. 1 i pkt. 3 należy poprawić błędy literowe. - Str. 5 należy poprawić niezrozumiały zapis w pkt. IX, a także błąd literowy w pkt. XI. - Str. 6 pkt. dotyczący zmniejszenia zużycia energii cieplnej powinien zostać rozszerzony o ocieplenie zwyżek oraz skosów pod blachami. - Str. 5 i 6 należy uzupełnić zapisy dotyczące spraw finansowych Spółdzielni. Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 roku (z poprawkami) i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Ad 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że w materiałach przed zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wstępną wersję Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Elementem tego sprawozdania, nie podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie jest Materiał pn.: Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej SM Piaski D w okresie trzyletniej kadencji czerwiec 2010 r. maj 2013 r. Zgłoszono następujące uwagi do przedłożonego materiału: - Str. 1 Podstawa i zakres działalności Rady Nadzorczej. - Str. 2 Posiedzenia Rady Nadzorczej. - Str. 3 Podsumowanie. 10

11 Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła, że sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie uzupełnione o sprawozdania komisji. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła (z poprawkami) sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. Ad 11. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za podjęła uchwałę nr 5/51/2013 w sprawie wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając w związku z Uchwałą nr LI/1497/2013 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia, co następuje 1 Zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie większości oświadczeń zebranych od mieszkańców SM Piaski D dot. selektywnej lub nieselektywnej zbiórki śmieci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: 2 Wg stanu na dzień 21 maja 2013 r. do spółdzielni wpłynęło 290 deklaracji (30 brak). Ze złożonych deklaracji wynika, że za segregacją odpadów wypowiedziało się 249 mieszkańców, przeciwko segregacji natomiast 71 (w liczbie 71 zawierają się niezłożone w terminie deklaracje i przyjęto założenie, że osoby te będą przeciwne segregowaniu odpadów). Liczba 249 mieszkańców stanowi większość, co dało podstawę do przyjęcia zasady, że odpady komunalne będą segregowane. Ad 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd SM Piaski D miejsca postojowego oznaczonego numerem 64 w III Zespole garażowym. Podczas omawiania tego punktu porządku obrad p. Stanisław Cywiński opuścił salę obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że materiałach przed zebraniem członkowie Rady otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie oraz materiały dodatkowe. Przypomniał, 11

12 że sprawa zbycia miejsca postojowego była już raz omawiana przez Radę, ale w ubiegłym roku Rada nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 6/52/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd SM Piaski D miejsca postojowego oznaczonego numerem 64 A w III Zespole garażowym w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie: 1. Uchwały nr 23/2006 Zebrania Przedstawicieli SM Piaski D z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SM Piaski D wolnych miejsc postojowych. 2. Uchwały nr 11/VI/2008 Walnego Zgromadzenia SM Piaski D z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany udziałów w Zespołach Garażowych II, III i IV. 3. Na wniosek członków Spółdzielni Państwa Krystyny i Stanisława Cywińskich postanawia, co następuje: 1 Wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd SM Piaski D członkom Spółdzielni pp. Krystynie i Stanisławowi Cywiński niepełnowartościowego miejsca postojowego oznaczonego numerem 64A w III Zespole garażowym za kwotę 8.366,00 zł brutto. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Pan Marek Murawski opuścił zebranie Rady Nadzorczej. Ad 13. Omówienie spraw skierowanych do Rady Nadzorczej. Pani Prezes Kamińska przypomniała, że w dniu 16 kwietnia br. do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo członka Spółdzielni p. Danuty Napolskiej dotyczące wykonania zadaszeń nad wjazdami do garaży zał. nr 8 do oryginału protokołu. W dniu 30 kwietnia br. Pani Napolska skierowała pismo do Andrzeja Jastrzębowskiego (architekta osiedla) i skierowała je również do wiadomości Rady. W materiałach przed zebraniem członkowie otrzymali także projekt odpowiedzi na pismo p. Danuty Napolskiej. Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że jeśli nawet jedna osoba nie wyraziła zgody na zadaszenie wjazdów do garaży, to sprawa staje się bezprzedmiotowa. Ponadto ustalono, że zastępca Prezesa ds. technicznych dokona oględzin mieszkania Pani Napolskiej pod kątem przemarzania ścian, posadzek itp. Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do sprawy na następnym zebraniu. Ad 14. Sprawy wniesione. 1. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że ten punkt porządku obrad został zrealizowany w czasie dyskusji z osobami zaproszonymi nt. boiska. 2. Innych spraw wniesionych nie było. 12

13 Ad 15. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się w dniu 06 czerwca 2013 r. o godz Ustalono, że przedmiotem obrad Rady Nadzorczej będą sprawy proceduralne, sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem, a także sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Ad 16. Zakończenie obrad. Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, a następnie zakończył obrady w dniu 21 maja 2013 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński Załączniki do oryginału protokołu: 8 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad zebrania. 3. Notatka ze spotkania Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania finansowego za 2012 r. 4. Sprawozdanie finansowe SM Piaski D za 2012 r. 5. Informacja dotycząca wykupienia na własność gruntów Spółdzielni. 6. Pismo p. Kazimiery Mróz Banasiewicz dotyczące wykupu gruntów na własność. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. 8. Pismo członka Spółdzielni p. Danuty Napolskiej. 13

Protokół nr 1/32/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 24 stycznia 2013 r.

Protokół nr 1/32/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 24 stycznia 2013 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 12 lutego 2013 r. Protokół nr 1/32/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 24 stycznia 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Wojciech Kamiński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/7/2011 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 11 stycznia 2011 r.

Protokół nr 1/7/2011 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 11 stycznia 2011 r. Protokół nr 1/7/2011 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 11 stycznia 2011 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński Wojciech Kamiński, Stanisława Krubińska, Jacek Kruk,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/4/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 14 stycznia 2014 r.

Protokół nr 1/4/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 14 stycznia 2014 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 04 lutego 2014 r. Protokół nr 1/4/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 14 stycznia 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/13/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 20 listopada 2014 r.

Protokół nr 10/13/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 20 listopada 2014 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 10/13/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 20 listopada 2014 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Bożena Dobrowiecka,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06.

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06. PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06.2012r Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R.

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół przyjęty na zebraniu RN w dniu 13 stycznia 2016 r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 16 grudnia 2015 r.

Protokół przyjęty na zebraniu RN w dniu 13 stycznia 2016 r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 16 grudnia 2015 r. Protokół przyjęty na zebraniu RN w dniu 13 stycznia 2016 r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniu 16 grudnia 2015 r. Obecni członkowie RN pp.: Agnieszka Antoszewska, Mirosław

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył jej Przewodniczący, Pan Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r.

Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r. Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTOKÓŁ Zgromadzenie otworzyła pani Anna Aranowska-Bablok, wyznaczona przez Zarząd na podstawie 20 statutu Spółki do otwarcia Zgromadzenia, która oświadczyła, że na dzisiaj zostało zwołane Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Gdańsku

PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Gdańsku PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA 1 Kolegium Walnego Zgromadzenia w osobach: 1. Aniela Matkowska-Bławat - przewodnicząca pierwszej części Walnego Zgromadzenia, 2. Otylia Dorota Kochańska - sekretarz

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2013. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r.

PROTOKÓŁ NR 4/2013. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r. PROTOKÓŁ NR 4/2013 posiedzenia Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2009. Na posiedzeniu obecnych 4 członków Rady według załączonej listy obecności. Ad. 1. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

PROTOKÓŁ Nr 9/2009. Na posiedzeniu obecnych 4 członków Rady według załączonej listy obecności. Ad. 1. Proponowany porządek obrad w załączeniu. PROTOKÓŁ Nr 9/2009 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej odbytego w dniu 25.08.2009 roku oraz kontynuacji w dniu 31.08.2009 roku. Na posiedzeniu obecnych 4 członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.)

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁA Nr 81/10/2009 Rady Nadzorczej MSM GRABÓW" z dnia 08-10-2009 r. Stosownie do 26 ust. 2 pkt 5 statutu MSM Grabów

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia 18.01.2013r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku.

Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku. Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej SML-Wł w K-J zwołane zostało zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała nr 1

Projekty uchwał. Uchwała nr 1 Projekty uchwał Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 4 do 14 kwietnia 2012 r. Uchwała nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Porządek obrad I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2009/I z dnia 29.04.2009r. odbyły się w dniach 8,9,10 czerwca 3 części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Przyjęto następujący porządek obrad: Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Protokół Komisji Skrutacyjnej Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2011 r. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

2. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 03 marca 2009 r. Protokół nr 1/2009 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach: 13 stycznia, 20 stycznia i 30 stycznia 2009 r. Obecni członkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku. 1) Otwarcie zebrania Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE Zatwierdzony Uchwałą Nr 13/2015 Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG"

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG" ZA 2 0 1 3 ROK. Spól^ ^ i u s o :10*'a Ul- ks. t.j3. Auausł,/nika 17 a te < :^ 2D6^.2RS usnt.0009171?p (?) m;ó 4 V 15 Rada Nadzorcza, działając w imieniu Członków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: 2014-03-17, godz. 18.30 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania 2014-12-15 17:06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 03 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 08.04.2013R.

PROTOKÓŁ NR 03 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 08.04.2013R. PROTOKÓŁ NR 03 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 08.04.2013R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania zadania inwestycyjnego, zasad wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne..1 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków S.B.M. Dziennikarz z dnia 14.05.2013 r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków S.B.M. Dziennikarz z dnia 14.05.2013 r. PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków S.B.M. Dziennikarz z dnia 14.05.2013 r. W Zebraniu uczestniczyli członkowie SBM Dziennikarz w liczbie 24 osób oraz 2 właścicieli lokali nie posiadających członkostwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo