PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Architektury PRACA DYPLOMOWA Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni publicznych. Studium Parku Handlowego Bielany Autor: Hanna Kubicka Promotor: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer słowa kluczowe: Bielany Wrocławskie centrum handlowe przestrzeń publiczna efektywność ekologiczna Wrocław 2013

2 Technical University of Wrocław Faculty of Architecture DIPLOMA PAPER Environmental aspects of shaping public spaces Case study of Bielany Shopping Center Author: Hanna Kubicka Promoter: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer keywords: Bielany Wrocławskie shopping center public space ecologically effective surface area Wrocław 2013 Autor: Hanna Kubicka Strona 2

3 1. WSTĘP PRZESTRZENIE PUBLICZNE JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DZIAŁANIA KONIECZNE I OPCJONALNE W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH STUDIUM PRZYPADKÓW MILLENNIUM PARK W CHICAGO CENTRO W OBERHAUSEN RYNEK WE WROCŁAWIU RYNEK W KRAKOWIE WNIOSKI Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ USŁUGI EKOSYSTEMÓW CHARAKTERYSTYKA USŁUG EKOSYSTEMÓW WSKAŹNIKI KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W BADANIACH JAKOŚCI USŁUG EKOSYSTEMÓW WNIOSKI DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PARK HANDLOWY BIELANY JAKO PRZYKŁAD PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DELIMITACJA I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OCENA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSKAŹNIK BAF DLA PARKU HANDLOWEGO BIELANY WROCŁAWSKIE WSKAŹNIK GSF DLA PH BIELANY WROCŁAWSKIE WNIOSKI DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKOWY PH BIELANY WROCŁAWSKIE POTENCJALNE KIERUNKI ZMIAN SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: WARIANT I POTENCJALNE KIERUNKI ZMIAN SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: WARIANT II Autor: Hanna Kubicka Strona 3

4 4. PODSUMOWANIE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW Autor: Hanna Kubicka Strona 4

5 1. WSTĘP W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce 1, Park Handlowy Bielany występuje jako teren przeznaczony pod usługi wielkopowierzchniowe. Zarówno w Studium, jak i w obowiązujących dla tego terenu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie wspomina się jednak o konieczności wydzielenia w tym miejscu przestrzeni publicznych ani też wprowadzenia elementów kompensacji przyrodniczej, pomimo że nowe obiekty powstały na glebach najwyższej jakości. Kolejne plany opracowywane w sposób addytywny nie doprowadziły do powstania spójnej całości kompozycyjnej. W ten sposób zaprzepaszczone zostały możliwości wykorzystania potencjału inwestycyjnego do stworzenia nowego centrum wielofunkcyjnego o wysokiej jakości urbanistycznokrajobrazowej. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2, w którym węzeł Bielany został uznany za jeden z 3 ośrodków rangi ogólnomiejskiej. Celem pracy jest zatem określenie jakości istniejącej przestrzeni publicznej przy Parku Handlowym Bielany i zbadanie jak mogłaby ona wyglądać w sytuacji, gdyby teren ten był od początku kształtowany jako ośrodek rangi ogólnomiejskiej, z uwzględnieniem potrzeb społecznych wyższego rzędu. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz projektowej, dotyczącej wspominanego już wcześniej Parku Handlowego Bielany. W części teoretycznej poruszony został problem kształtowania przestrzeni publicznych. Omawia się w niej elementy mające wpływ na jakość przestrzeni publicznych i tworzy kryteria oceny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na odbiór przestrzeni przez użytkowników oraz kształtowanie przyjazne środowisku. W części projektowej przeprowadzono ocenę istniejącego sposobu zagospodarowania Parku Handlowego Bielany oraz przedstawiono wnioski wynikające z analizy dokumentów planistycznych sporządzonych dla tego obszaru. Na tej podstawie zaproponowano 2 warianty rozwiązań parkingów, mających na celu uwolnienie terenu pod przestrzenie publiczne o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych na skalę ośrodka ogólnomiejskiego. Oba warianty zostały ponownie ocenione zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami, w wyniku czego wskazano rozwiązanie o charakterze optymalnym. 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce (2009), uchwała nr XXXVI/418/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009 r., opracowanie: Dastudio 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (2010), uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz.116, Opracowanie: BRW,Wrocław,http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=L/1467/10 Autor: Hanna Kubicka Strona 5

6 PRZESTRZENIE PUBLICZNE ODBIÓR PRZESTRZENI PUBLICZNYCH KRYTERIA OCENY EKOLOGICZNE ASPEKTY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH STUDIUM PRZYPADKÓW PARK HANDLOWY BIELANY STAN ISTNIEJĄCY WARIANTY ROZWIĄZAŃ WYBÓR WARIANTU RYS. 1. METODA OPRACOWANIA Źródło: opracowanie własne Autor: Hanna Kubicka Strona 6

7 2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI. 2.1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. Często mówi się o przestrzeniach publicznych, jednak z uwagi na różne definicje, nie zawsze wiadomo, czego dokładnie dotyczy to określenie. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, przymiotnik publiczny oznacza: powszechny, dostępny dla ogółu 3. W tym kontekście przestrzeń publiczną można interpretować jako miejsce dostępne dla całego społeczeństwa lub dla jakiejś większej zbiorowości. Kazimierz Wejchert wiąże powyższą definicję z przejawami intensywnego życia miasta, a także obecnością ważniejszych obiektów o znaczeniu społecznym, usługowym i kulturalnym. Podobną cechę uwzględnia Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r, która definiuje przestrzeń publiczną jako: obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4. Powyższe definicje nie podają przykładów przestrzeni publicznych ani nie sugerują jak powinna być ona zagospodarowana. Na ich podstawie właściwie każdą przestrzeń ogólnodostępną, gdzie występują obiekty o pewnym pozytywnym znaczeniu dla ludzi można uznać za publiczną. Dość szczegółowo określone zostały przestrzenie publiczne w projekcie europejskich wskaźników zrównoważonego rozwoju (ECI). Są to: parki publiczne, ogrody lub otwarte przestrzenie do wyłącznego użytku pieszych i rowerzystów z wyjątkiem pasów zieleni międzyulicznej i cmentarzy (chyba że władze lokalne uznają je za posiadające funkcję rekreacyjną lub znaczenie kulturowe, historyczne), a także obiekty sportowe na świeżym powietrzu i tereny prywatne (rolnicze lub parki) ogólnodostępne i bezpłatne 5. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto syntezę powyższych definicji uznając za przestrzeń publiczną teren: ogólnodostępny, w którym toczy się intensywne życie, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, mający na celu poprawę jakości życia ludzi, 3 Szymczak M. (red.), Słownik Języka Polskiego, tom 2, PWN, Warszawa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.). 5 European Common Indicators: Towards a Local Sustainability Profile, Ambiente Italia Research Institute, Milano, Italy 2003, s. 79. Autor: Hanna Kubicka Strona 7

8 sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, przeznaczony do użytku pieszych i rowerzystów (ograniczony ruch samochodowy). 2.2 DZIAŁANIA KONIECZNE I OPCJONALNE W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH. Jan Gehl w swojej książce pt. Życie między budynkami rozpatruje różne rodzaje aktywności pozadomowych w przestrzeni publicznej. Wyróżnia on działania konieczne, działania opcjonalne i działania społeczne. Porównując pierwszą i drugą kategorię działań można dostrzec, że są one przeciwstawne. Działania konieczne to takie, które mamy obowiązek (lub powinność) robić, czyli przykładowo chodzenie do pracy lub szkoły, robienie zakupów, załatwianie różnych spraw. Działania opcjonalne to takie, które chcemy lub mamy ochotę zrobić. To właśnie te drugie w dużej mierze uzależnione są od jakości otaczającej nas przestrzeni, jeżeli przestrzeń pozadomowa jest marnej jakości, mają miejsce jedynie zachowania konieczne 6. Ilość działań opcjonalnych świadczy zatem o atrakcyjności przestrzeni. Dobrze urządzona przestrzeń publiczna powinna sprzyjać wykonywaniu czynności opcjonalnych. 2.3 KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. Aby umiejętnie kształtować przestrzeń publiczną, należy stwierdzić jakie elementy wpływają na jej atrakcyjność, a jakie powodują, że pozostaje ona nieużytkowana i niezauważana przez ludzi. Takie zestawienie, przygotowane na podstawie cech omawianych przez następujących autorów: Jan Gehl 7, Zygmunt Bauman 8, Janusza Bogdanowski 9, Kazimierz Wejchert 10, Christopher Alexander 11, organizacja People for Public Spaces 12 oraz Richard Stiles 13, a poparte przykładami istniejących przestrzeni publicznych, będzie służyć jako podstawa do dalszej pracy projektowej. W tabeli 2 wymieniono elementy mające pozytywny oraz negatywny wpływ na jakość przestrzeni publicznych. Nie każda z wymienionych cech jest jednak tak samo ważna, dlatego też w niniejszej pracy zostały one przedstawione w ujęciu 6 Gehl J. 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków, s Ibid. 8 Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków. 9 Bogdanowski J. (red.), 1981, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa Kraków. 10 Wejchert K.,1984,Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa. 11 Alexander C., 2008, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Stiles R., Wskazówki do opracowania zagospodarowania przestrzeni miejskich: Strategia: działanie 3.3, Instytut Projektowania Przestrzeni Miejskich i Architektury Krajobrazu, Politechnika Wiedeńska, Wiedeń. Autor: Hanna Kubicka Strona 8

9 hierarchicznym, jako cechy główne, wspomagające oraz towarzyszące. Podział ten przeprowadzono na podstawie częstotliwości odniesień w pracach wymienionych wcześniej autorów, którzy wspominają o danym elemencie, jako o czynniku mającym istotny wpływ na odbiór przestrzeni. Za cechy główne mające największy wpływ na jakość przestrzeni publicznej i jej odbiór (percepcję) uznano aspekty omawiane w przynajmniej 3 opracowaniach. Za cechy wspomagające, czyli takie które powinny występować w przestrzeniach publicznych, gdyż wspomagają pozytywny odbiór miejsca przyjęto aspekty przytaczane w 2 opracowaniach,. Ich brak może mieć niekorzystny wpływ na jakość przestrzeni, ale nie musi. Cechy towarzyszące, wymienione tylko w 1 opracowaniu, niewątpliwie wpływają korzystnie na percepcję, jednak ich brak raczej nie ma negatywnego wpływu na jakość przestrzeni. TABELA 1. CECHY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I ICH OCENA CECHA ILOŚĆ AUTORÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DANEJ CECHY ODBIÓR PRZESTRZENI GDY CECHA WYSTĘPUJE ODBIÓR PRZESTRZENIE GDY CECHA NIE WYSTĘPUJE WARUNEK POJAWIENIA SIĘ W PRZESTRZENI PKT. GDY CECHA MA POZYTYWNY WPŁYW PKT. GDY CECHA MA NEGATYWNY WPŁYW GŁÓWNA (G) WSPOMAGAJĄCA (W) TOWARZYSZĄCA (T) Źródło: opracowanie własne 3-6 korzystny niekorzystny musi korzystny możliwy niekorzystny powinna 1-1/0 1 korzystny neutralny może 0,5 0 Dodatkowo, w celu umożliwienia kwantyfikowalnego porównywania jakości przestrzeni, wprowadzona została punktacja, gdzie ilość punktów oznacza wpływ na jakość przestrzeni - im więcej punktów tym przestrzeń lepiej urządzona. Gdy na cechę wpływ miało kilka czynników i część z nich określona była jako pozytywna (+), a część jako negatywna (-), a więc ciężko było określić jednoznacznie wpływ cechy na przestrzeń (+ -), przyznana punktacja wynosiła 0. Omawiane elementy mające pozytywny lub negatywny wpływ na ocenę jakości przestrzeni publicznej, zgrupowane zostały w 6 następujących kategoriach: I. Lokalizacja i dostępność przestrzeni. II. Odbiór (percepcja) przestrzeni. III. Struktura, budowa i wyposażenie przestrzeni. IV. Obecność ludzi i ich zachowania w przestrzeni. V. Zróżnicowanie przestrzeni i sposoby jej użytkowania. VI. Wpływ przestrzeni na środowisko. Autor: Hanna Kubicka Strona 9

10 TABELA 2. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ELEMENTY MAJĄCE POZYTYWNYWPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH (+) ELEMENTY MAJĄCE NEGATYWNYWPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH (-) CECHA: G W T I LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI: A Dobra lokalizacja: po drodze Zła lokalizacja: na uboczu G B Przewaga ruchu pieszego i Przewaga ruchu samochodowego rowerowego G C Łatwość wejścia (dostępność) i Utrudnienia w wejściu i ewakuacji ewakuacji G D Dogodny dojazd różnymi środkami Brak / niedostateczna ilość połączeń komunikacji miejskiej komunikacji miejskiej W E Duża rotacja parkowania Mała rotacja parkowania T II ODBIÓR (PERCEPCJA) PRZESTRZENI: A Poczucie tożsamości, ducha miejsca Brak identyfikacji miejsca G B Przestrzenie widoczne z daleka, Przestrzenie puste zauważalne, posiadające znaczenie G C Korzystne pierwsze wrażenie Niekorzystne pierwsze wrażenie G D Miejsca Niby-miejsca G E Poczucie bezpieczeństwa Poczucie zagrożenia W F Pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz ogólne Brak pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz T samopoczucie samopoczucie G Czystość i ład przestrzenny Zaśmiecenie i nieład T III STRUKTURA, BUDOWA I WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI: A Małe odległości, niewielkie Duże odległości, wielkie przestrzenie przestrzenie G B Zróżnicowane detale Brak detali i elementów architektury architektoniczne i krajobrazowe krajobrazu, złe wyposażenie (lub G jego brak) C Czytelne granice, pozytywowe Brak granic lub ich nieczytelność, kształtowanie przestrzeni negatywowe kształtowanie G przestrzeni D Możliwość obserwacji wnętrza z Brak możliwości ujrzenia tego, co się zewnątrz dzieje w środku G E Wystarczająca ilość miejsc do Miejsc do siedzenia zbyt mało lub siedzenia zbyt dużo G F Miejsca do siedzenia dogodnie Nieatrakcyjne miejsca do siedzenia usytuowane, możliwość wyboru (np. G cień słońce) G Strefowanie przestrzeni: miejsca Brak zróżnicowania na strefy publiczne półpubliczne prywatne publiczna i bardziej prywatne G H Kąt środkowy w granicach 28-30, Kąt środkowy mniejszy od 28 lub maksymalnie 45, powodujący większy od 45, brak czytelności postrzeganie przestrzeni jako wnętrza G czytelnego wnętrza I Niewielkie odległości subiektywne Długie proste odcinki, powodujących wydłużenie odległości w odbiorze G J Obecność wyróżników Brak wyróżników krajobrazowych G Autor: Hanna Kubicka Strona 10

11 krajobrazowych (fontanna, pręgierz, rzeźba) K Dobrze zagospodarowane Puste, gołe krawędzie lub ich brak krawędzie przestrzeni G L Przestrzeń przystosowana dla Utrudnienia w korzystaniu dla osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych W M Ścieżki zgodne z kierunkami Liczne przedepty preferowanymi przez użytkowników W N Przyjazna architektura. Nieprzyjazna architektura W O Obecność zieleni Brak zieleni T IV OBECNOŚĆ LUDZI I ICH ZACHOWANIA W PRZESTRZENI: A Obecność ludzi Brak ludzi. G B Zróżnicowanie użytkowników pod względem wieku, grupy etnicznej itp. Brak zróżnicowania użytkowników pod względem wieku, grupy G etnicznej itp. C Możliwość obserwacji innych ludzi Brak możliwości obserwacji G D Częste użytkowanie przestrzeni i z własnego wyboru, przestrzeń Rzadkie użytkowanie lub użytkowanie pod przymusem W miejscem spotkań E Przyprowadzanie znajomych, poczucie dumy z danego miejsca lub Obojętny stosunek do przestrzeni W jego fragmentu F Widoczne zainteresowanie otoczeniem i wydarzeniami, które w nim zachodzą ( fotografowanie, Brak zainteresowania otoczeniem W filmowanie) G Przewaga ludzi w grupach, pozostających we wzajemnym Przewaga ludzi samotnych T kontakcie H Przewaga ludzi zadowolonych, rozbawionych, nawiązujących ze Przewaga ludzi zamkniętych w sobie T sobą kontakt wzrokowy I Porównywalna ilość kobiet i Duża przewaga jednej z płci mężczyzn T J Możliwość wskazania osoby/organu Brak możliwości wskazania instytucji odpowiedzialnego za przestrzeń zarządzającej T V ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI I SPOSOBY JEJ UŻYTKOWANIA: A Różne rodzaje aktywności Brak urozmaicenia w sposobie użytkowania przestrzeni G B Przestrzeń przystosowana do Przestrzeń nieprzystosowana do spacerowania, stania, siedzenia, itp. różnych sposobów przebywania w G niej C Rozwijanie kontaktów społecznych Przestrzeń służąca wyłącznie włącznie z promowaniem aktywności konsumentom G kulturalnej i handlowej. D Otoczenie o charakterze Otoczenie o charakterze wielofunkcyjnym monofunkcyjnym G E Przestrzeń użytkowana w różnych Ograniczony czas użytkowania porach dnia, roku i w różnych przestrzeni G warunkach pogodowych F Łatwy, atrakcyjny kontakt z Brak kontaktu z przyrodą T Autor: Hanna Kubicka Strona 11

12 przyrodniczymi elementami środowiska VI WPŁYW PRZESTRZENI NA ŚRODOWISKO: A Poprawa klimatu Niekorzystny wpływ na klimat T B Tłumienie hałasu Generowanie hałasu T C Korzystny wpływ na cykl hydrologiczny rozsądne Niekorzystny wpływ na cykl hydrologiczny T zarządzanie wodami opadowymi Źródło: opracowanie własne 14 I. LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI: A. Dobra lokalizacja: po drodze - Zła lokalizacja: na uboczu. Przestrzeń publiczna może funkcjonować jako miejsce spotkań, czyli cel, lub jako miejsce znajdujące się po drodze do czegoś (funkcje, obiekty). Dobrze urządzona przestrzeń publiczna, niebędąca celem samym w sobie, będzie powodować że przechodząc przez nią mamy ochotę zatrzymać się i skorzystać z tego co oferuje. Dlatego tak ważna jest jej lokalizacja, która zapewni duży napływ potencjalnych użytkowników np. przy pieszym węźle komunikacyjnym. B. Przewaga ruchu pieszego i rowerowego - Przewaga ruchu samochodowego. W przestrzeniach publicznych należy przede wszystkim zadbać o dobre warunki dla ruchu pieszego i rowerowego, gdyż uciążliwe sąsiedztwo transportu samochodowego (spaliny, hałas) nie zachęca do zatrzymywania się i kontaktów o charakterze towarzyskim. C. Łatwa możliwość wejścia (dostępność) i ewakuacji - Utrudnienia w wejściu i ewakuacji. Przestrzenie publiczne z założenia są ogólnodostępne, dlatego strefy wejścia i wyjścia powinny być odpowiednio wyeksponowane i sygnalizować bezpieczny, przyjazny charakter. D. Dogodny dojazd różnymi środkami komunikacji miejskiej - Brak / niedostateczna ilość połączeń komunikacji miejskiej Przestrzeń publiczna musi być dobrze skomunikowana z otoczeniem, aby potencjalni użytkownicy mogli bez problemu do niej dotrzeć. Brak lub niedostateczna liczba połączeń komunikacji miejskiej oraz duża odległość od miejsc parkingowych powoduje spadek zainteresowania danym miejscem. 14 Na podstawie: Alexander C., op. cit; Bauman Z., op. cit; Bogdanowski J., op. Cit; Gehl J., op. cit; Stiles R., op. cit; Wejchert K., op. cit; Autor: Hanna Kubicka Strona 12

13 E. Duża rotacja parkowania - Mała rotacja parkowania. Duża rotacja parkowania świadczy o dużej liczbie osób użytkujących daną przestrzeń. Niemniej ważne jest aby czas pobytu użytkowników był relatywnie długi, aby mogło dojść miedzy nimi do wzajemnych kontaktów. II. ODBIÓR (PERCEPCJA) PRZESTRZENI: A. Poczucie tożsamości, ducha miejsca - Brak identyfikacji miejsca. Przestrzeń publiczna, którą można z czymś skojarzyć, jest łatwiej zapamiętywana. Obecność ducha miejsca powoduje, że dana przestrzeń staje się wyjątkowa, rozróżnialna od innych miejsc, charakterystyczna. B. Przestrzenie widoczne z daleka, zauważalne, posiadające znaczenie - Przestrzenie puste. Przestrzenie pozbawione znaczenia dla ludzi nie mogą być uważane za przestrzenie publiczne, gdyż są postrzegane tak, jakby w ogóle nie istniały, ponieważ nic się w nim nie dzieje. Dobrze urządzona przestrzeń publiczna powinna przyciągać ludzi, sprawiać że ją zauważają, dobrze wiedzą o jej istnieniu 15. C. Korzystne pierwsze wrażenie - Niekorzystne pierwsze wrażenie. W nawiązaniu do zasad psychologii postaci dobra przestrzeń publiczna musi od początku sprawiać wrażenie gościnnej i przytulnej, gdyż to pierwsze wrażenie jest kluczem do sukcesu. D. Miejsca - Niby-miejsca. Ogólnodostępna przestrzeń staje się przestrzenią publiczną, wówczas, gdy ludzie zaczynają w niej z chęcią zatrzymywać się na dłużej. W tym ujęciu trakty komunikacyjne nie są przestrzeniami publicznymi, o ile nie posiadają miejsc zachęcających do dłuższego pobytu. Potencjalne przestrzenie publiczne, z których ludzie nie korzystają, nazwać można niby-miejscami. E. Poczucie bezpieczeństwa - Poczucie zagrożenia. Miejsca, w których czujemy się swobodnie i w których z chęcią przebywamy, muszą stwarzać poczucie bezpieczeństwa. Dopiero gdy mamy zapewnione poczucie bezpieczeństwa, możemy w pełni skupić się na nawiązywaniu kontaktów społecznych. 15 Dąbrowska-Budziłło K., 2002, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Politechnika Krakowska, Monografia, Architektura 46, Kraków. Autor: Hanna Kubicka Strona 13

14 F. Pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz ogólne samopoczucie - Brak pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz samopoczucie. Obecność zieleni, wody (fontanna, bliskość rzeki), strefy wyciszone akustycznie i harmonijne ukształtowanie wnętrza krajobrazowego jako przestrzeni publicznej wywierają korzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników. G. Czystość i ład przestrzenny Zaśmiecenie i nieład. Miejsce uporządkowane i czyste jest bez wątpienia lepiej postrzegane i zachęca do pozytywnych zachowań. III. STRUKTURA, BUDOWA I WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI: A. Małe odległości, niewielkie przestrzenie - Duże odległości, wielkie przestrzenie. Duże odległości pomiędzy obiektami powodują rozproszenie ludzi w przestrzeni, co utrudnia wzajemne kontakty, rodząc odczucia anonimowości i pustki. Ograniczając wielkość otwartych przestrzeni należy dążyć do tego, by ich układ stanowił zwartą, dobrze przemyślaną całość (wnętrza złożone) 16. B. Zróżnicowane detale architektoniczne i krajobrazowe - Brak detali i elementów architektury krajobrazu, złe wyposażenie (lub jego brak). Atrakcyjność przestrzeni publicznej zależy w dużej mierze od obecności detali architektonicznych oraz elementów architektury krajobrazu kolumn, murków, różnie uformowanej zieleni przy których można stanąć, oprzeć się czy ukryć przed wiatrem i deszczem.. C. Czytelne granice, pozytywowe kształtowanie przestrzeni - Brak granic lub ich nieczytelność, negatywowe kształtowanie przestrzeni. Przestrzeń publiczna powinna być widziana jako wnętrze pomiędzy budynkami (przestrzeń pozytywowa) o czytelnych granicach i odpowiednich proporcjach, dzięki którym staje się przyjemna w odbiorze. D. Możliwość obserwacji wnętrza z zewnątrz - Brak możliwości ujrzenia tego co w środku. Daleki wgląd w przestrzeń publiczną (także z góry, z wysokich budynków lub punktów widokowych) pełni ważną rolę informacyjną, jako rodzaj zachęty do wejścia, chociażby dlatego, że znajdują się tam inni ludzie. 16 Bogdanowski J., op. cit; Wejchert K., op. cit. Autor: Hanna Kubicka Strona 14

15 E. Wystarczająca ilość miejsc do siedzenia - Miejsc do siedzenia zbyt mało lub zbyt dużo. Możliwość siedzenia jest niezbędna do zaistnienia przestrzeni publicznych, niemniej duża ilość niezajętych miejsc powoduje wrażenie wyludnienia. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie siedzeń typu głównego (ławek) oraz typu uzupełniającego (murków, barierek czy schodów), które w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane jako siedziska. F. Miejsca do siedzenia dogodnie usytuowane, możliwość wyboru (np. cień słońce) - Nieatrakcyjne miejsca do siedzenia. Największym zainteresowaniem cieszą się siedziska położone za skraju przestrzeni publicznej, umożliwiające obserwację otoczenia. Mniej popularne są ławki stojące na środku pustego placu, podobnie jak ławki obustronne. Należy zatem zapewnić ofertę różnego rodzaju siedzisk, aby każdy mógł je wybrać stosownie do aktualnych potrzeb. G. Strefowanie przestrzeni: miejsca publiczne półpubliczne prywatne - Brak zróżnicowania na strefy publiczne i bardziej prywatne. Przestrzeń publiczna powinna oferować zarówno strefy przeznaczone do prywatnych rozmów, np. kameralnie ulokowane ławki, jak i publicznych zgromadzeń place, miejsca na koncerty, przedstawienia. Pomiędzy strefą o charakterze bardziej publicznym, otwartym a strefą kontaktów prywatnych, kameralnych powinny się znaleźć strefy pośrednie (półpubliczne, półprywatne). H. Kąt środkowy w granicach 28-30, maksymalnie 45 - Kąt środkowy mniejszy od 28 lub większy od 45. Kąt środkowy zawarty w przedziale powyższych wartości powoduje, że przestrzeń publiczna odbierana przez człowieka wydaje się mieć proporcje czytelnego, przyjaznego wnętrza krajobrazowego 17. I. Niewielkie odległości subiektywne Długie proste odcinki, powodujące wydłużenie odległości w odbiorze. Długa prosta droga, podkreślona przez równomiernie wytyczone podziały (np. latarnie, rząd drzew), zniechęca do próby jej przebycia. Odczucie długiego dystansu można złagodzić stosując załamujący się układ ścieżki, której koniec nie jest widoczny, a elementy ukryte za zakrętem budzą ciekawość. 17 Wejchert K., op. cit. Autor: Hanna Kubicka Strona 15

16 J. Obecność wyróżników krajobrazowych (fontanna, pręgierz, rzeźba) - Brak wyróżników krajobrazowych. Wyróżniki pozytywnie wpływają na odbiór przestrzeni, gdyż ułatwiają zapamiętywanie oraz orientację w okolicy. Przyciągają uwagę, umożliwiają jednoznaczne wyznaczenie miejsca spotkania. K. Dobrze zagospodarowane krawędzie przestrzeni - Puste, gołe krawędzie. Do ważniejszych elementów przestrzeni publicznej należą jej obrzeża, które tworzą jej zaplecze funkcjonalne oraz ramy krajobrazowe (ściany wnętrza krajobrazowego). Jeżeli zawiedzie krawędź, przestrzeń nigdy nie będzie ożywiona 18.Krawędź umożliwia zajęcie dogodnego miejsca obserwacji, gdzie plecy obserwatorów są osłonięte, a przed oczami rozciąga się otwarty widok na przestrzeń publiczną. Dobra krawędź powinna być urozmaicona. L. Przestrzeń przystosowana dla niepełnosprawnych - Utrudnienia w korzystaniu dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich, czyli pozbawiona barier architektonicznych oraz dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Pozytywny odbiór przestrzeni publicznej przez niepełnosprawnych wpływa na jej ogólną wysoką ocenę. M. Ścieżki zgodne z kierunkami preferowanymi przez użytkowników Liczne przedepty. Dobrze zaprojektowana przestrzeń to taka, która odpowiada na potrzeby ludzi, a więc służy formą funkcji, a nie funkcją formie. Człowiek niechętnie wybiera trasy dłuższe, jeżeli niewielkim wysiłkiem może dotrzeć do celu trasą szybszą czy krótszą. N. Przyjazna architektura - Nieprzyjazna architektura. Przestrzeń publiczna, w której dominuje nowoczesna architektura, często odbierana jest jako nieprzyjazna. Nowoczesna oznacza w tym wypadku wielkie budynki o prostych, szklanych fasadach i nieprzytulne, puste wnętrza, które powodują, że człowiek nie odbiera przestrzeni jako atrakcyjnej i przebywa w niej jedynie z uwagi na działania konieczne. O. Obecność zieleni - Brak zieleni. Obecność zieleni urządzonej lub nie, ma na ogół pozytywny wpływ na odbiór przestrzeni. Jej obecność nie jest jednak cechą niezbędną, której brak może mieć znaczący negatywny wpływ na jakość przestrzeni. 18 GehlJ., op. cit; s. 150 Autor: Hanna Kubicka Strona 16

17 IV. OBECNOŚĆ LUDZI I ICH ZACHOWANIA W PRZESTRZENI: A. Obecność ludzi - Brak ludzi. W dobrze urządzonej przestrzeni publicznej powinny zawiązywać się kontakty. Szansą na zwiększenie ich ilości jest zwiększenie ilości spotkań, lub wydłużenie czasu ich trwania. Przestrzeń bez ludzi trudno nazywać publiczną. To właśnie ich obecność i zachowania decydują o odbiorze przestrzeni: ( ) ludzie i ich aktywności przyciągają innych ludzi. Ludzi przyciągają inni ludzie 19. B. Zróżnicowanie użytkowników pod względem wieku, grupy etnicznej itp. Brak zróżnicowania pod względem wieku, grupy etnicznej itp. Zróżnicowanie ludzi przebywających w przestrzeni ma pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie, gdyż sprawia to, że cała przestrzeń jest ciekawsza. Ponadto gdy przestrzeń przeznaczona jest dla różnych typów ludzi, zakres potencjalnych użytkowników jest szerszy, a więc więcej ludzi przebywać będzie w danym miejscu. C. Możliwość obserwacji innych ludzi - Brak możliwości obserwacji. Obserwacja zachowań innych jest jednym z zajęć jakie mogą mieć miejsce w przestrzeni publicznej. Ludzie z chęcią oglądają innych ludzi stanowi to dużą rozrywkę, ale także chcą być oglądani, dlatego w przestrzenie publiczne dobrze wpisują się różnego typu promenady, sceny, na które można patrzeć ale i być oglądanym. D. Częste użytkowanie przestrzeni i z własnego wyboru, przestrzeń miejscem spotkań - Rzadkie użytkowanie lub użytkowanie pod przymusem. Przestrzeń publiczna będąca celem samoistnym jako miejsce spotkań wydaje się mniej dogodnie położona i przez to mniej atrakcyjna od miejsca, które zawierając bogatą ofertę spędzenia wolnego czasu pojawia się jednocześnie w otoczeniu celów tzw. podróży koniecznych (szkoły, miejsca pracy, miejsca zamieszkania). E. Przyprowadzanie znajomych, poczucie dumy z danego miejsca lub jego fragmentu Obojętny stosunek do przestrzeni. Kiedy przestrzeń publiczna zawiera element, będący przedmiotem dumy danej zbiorowości, następuje powolna identyfikacja społeczności z owym miejscem szczególnym, które nabiera cech swojskich i staje się lokalnym wyróżnikiem krajobrazowym. Ludzie zaczynają dbać o promocję i zachowanie przestrzeni publicznej w dobrym stanie GehlJ., op. cit.; s Pawłowska K., 1996, Idea swojskości w urbanistce i architekturze, Politechnika Krakowska, Kraków. Autor: Hanna Kubicka Strona 17

18 F. Widoczne zainteresowanie otoczeniem i wydarzeniami, które w nim zachodzą (fotografowanie, filmowanie) - Brak zainteresowania otoczeniem. Atrakcyjność wizualna przestrzeni publicznej jest elementem nierozłącznym z prawidłowym jej funkcjonowaniem. Jeżeli przestrzeń, a tym bardziej aktywności w niej zachodzące, nie przyciągają ludzi, to nie zachodzą w niej konieczne interakcje. G. Przewaga ludzi w grupach, pozostających we wzajemnym kontakcie Przewaga ludzi samotnych. Skupianie ludzi w grupach poprzez integrujące elementy aranżacji przestrzeni ułatwia zawiązywanie się kontaktów w przestrzeni publicznej, gdyż już w samej grupie zachodzą interakcje niezbędne do zawiązywania więzi społecznych. H. Przewaga ludzi zadowolonych, rozbawionych, nawiązujących ze sobą kontakt wzrokowy Przewaga ludzi zamkniętych w sobie. Ludzie uśmiechnięci i zadowoleni chętniej nawiązują kontakt z nieznajomymi niż osoby wycofane wewnętrznie. Prowokowanie ludzi do uśmiechu i radości poprzez odpowiednie elementy zagospodarowania powoduje wzrost ilości pozytywnych zachowań i pociąga za sobą lepszy odbiór przestrzeni. I. Porównywalna ilość kobiet i mężczyzn - Duża przewaga jednej z płci. Zrównoważony stosunek obu płci przebywających w przestrzeni świadczy o jej bezpieczeństwie oraz odpowiedniej aranżacji przestrzeni, korzystnej w odbiorze zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. J. Możliwość wskazania osoby/organu odpowiedzialnego za przestrzeń - Brak możliwości wskazania instytucji zarządzającej. Gdy zarządzanie nad przestrzenią zależy od konkretnych instytucji, będzie ona lepiej i efektywniej zarządzana, a co się z tym łączy, przyjemniejsza w odbiorze dla użytkowników. V. ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI I SPOSOBY JEJ UŻYTKOWANIA: A. Różne rodzaje aktywności Brak urozmaicenia w sposobie użytkowania przestrzeni. Atrakcyjna przestrzeń publiczna powinna charakteryzować się obszernym programem, bogatszym od najpełniejszej listy indywidualnych potrzeb i zachcianek 21. Możliwość różnorodnego rodzaju spędzenia wolnego czasu jest czynnikiem niezbędnym do wysokiej oceny jakości przestrzeni, bowiem przyciągać ona będzie szerokie grono ludzi różnego typu, którzy wzbudzają wzajemną ciekawość. Ważne jest, by oprócz czynności takich jak spacerowanie 21 Bauman Z., op. cit. s Autor: Hanna Kubicka Strona 18

19 czy siedzenie, możliwe było podejmowanie działań, w które można się zaangażować najlepiej wspólnie z innymi. B. Przestrzeń przystosowana do spacerowania, stania, siedzenia, itp. Przestrzeń nieprzystosowana do różnych sposobów przebywania w niej. Kontakty społeczne zachodzą w przestrzeni publicznej wtedy, kiedy różni użytkownicy znajdują tu powody do zatrzymania się na dłuższy czas. Atrakcyjne dla siebie W tym celu należy zapewnić szeroką gamę różnych sposobów spędzania czasu, poczynając od miejsca do spacerowania, stania, siedzenia, patrzenia, słuchania i rozmawiania. Umożliwią one zaistnienie bardziej złożonych relacji, takich jak wspólne gry i zabawy. C. Rozwijanie kontaktów społecznych włącznie z promowaniem aktywności kulturalnej i handlowej - Przestrzeń służąca wyłącznie konsumentom. Centra handlowe nie powinny być traktowane jako przestrzeń publiczna, jeśli służą wyłącznie celom handlowym, oferując ciągi mniejszych lub większych sklepów. Ludziom może się wydawać, że są obecni w przestrzeni publicznej, gdyż znajdują się w otoczeniu innych osób, jednak pomiędzy nimi nie występują żadne interakcje. Do funkcji handlowej należy zatem dołączać funkcje związane z aktywnością kulturową i rozwijaniem kontaktów społecznych wówczas przestrzeń ma szansę funkcjonować jako publiczna. D. Otoczenie o charakterze wielofunkcyjnym Otoczenie o charakterze monofunkcyjny. Zapobieganie tworzeniu się obszarów monofunkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla integracji różnych ludzi. Na terenach skupionych na jednej funkcji, dochodzi do powstawanie monotonnych przestrzeni, gdzie konkretny typ osób i działań jest izolowany od reszty. Wobec braku urozmaicenia nic ciekawego się nie dzieje. E. Przestrzeń użytkowana we różnych porach dnia, roku i różnych warunkach pogodowych - Ograniczony czas użytkowania przestrzeni. Szeroki zakres ofert użytkowania przestrzeni sprawia że jest ona częściej używana, zarówno jeżeli chodzi o porę dnia, jak i o porę roku,. Także możliwość schronienia się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest dużym plusem. F. Łatwy, atrakcyjny kontakt z przyrodniczymi elementami środowiska Brak kontaktu z przyrodą. Obecność zieleni i wody w przestrzeni publicznej ma pozytywny wpływ na jej jakość, nie jest jednak elementem koniecznym dla jej poprawnego funkcjonowania. Autor: Hanna Kubicka Strona 19

20 VI. WPŁYW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA ŚRODOWISKO: Jeżeli wymienione poniżej elementy występują w przestrzeni publicznej, postrzegana jest ona jako przyjazna środowisku, dlatego dobrze jest, gdy jej sposób zagospodarowania uwzględnia poniższe zasady. A. Poprawa klimatu - Niekorzystny wpływ na klimat. Pozytywny wpływ na klimat danego miejsca posiadają powierzchnie przepuszczalne dla wody, zwłaszcza obsadzone drzewami, których cień zapobiega nagrzewaniu się powierzchni latem i powstawaniu wysp ciepła. Za równie istotną można uznać obecność zieleni wertykalnej (pnącza) i zielonych dachów, które stabilizują warunki termiczne i utrzymują w miarę stałą wilgotność powietrza. B. Tłumienie hałasu - Generowanie hałasu. Położenie przestrzeni publicznej z dala od tras komunikacyjnych silnie obciążonych ruchem kołowym a także odpowiednie ukształtowanie ścian danego wnętrza krajobrazowego (rozrzeźbienie elewacji, miąższość okrywy zieleni) wpływa pozytywnie na klimat akustyczny. C. Korzystny wpływ na cykl hydrologiczny rozsądne zarządzanie wodami opadowymi - Niekorzystny wpływ na cykl hydrologiczny. Za pożądane elementy ekologiczne uznaje się powierzchnie infiltrujące i częściowo retencjonujące wodę a także dużą miąższość pokrywy wegetacyjnej, która przechwytuje opady. Dominacja powierzchni nieprzepuszczalnych pociąga natomiast za sobą konieczność odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zwiększając ryzyko powodzi. Przedstawiony zestaw kryteriów tworzy przesłanki do analizy porównawczej, która umożliwia nie tylko ocenę założeń istniejących, lecz także projektowanych. 2.4 STUDIUM PRZYPADKÓW Millennium Park w Chicago, CentrO w Oberhausen, Rynek we Wrocławiu i Rynek w Krakowie to przestrzenie publiczne, które funkcjonują w należyty sposób. Cieszą się one dużą popularnością, są chętnie odwiedzane, zarówno przez mieszkańców jak i przez turystów. Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie zatem analiza tych miejsc w świetle zestawionych wyżej kryteriów oceny jakości przestrzeni publicznej. Uzyskane wyniki pozwolą na porównanie Parku Handlowego Bielany jako docelowego obszaru opracowania z przykładami ogólnie uznawanymi za wzorcowe. Autor: Hanna Kubicka Strona 20

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto Soli. Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni. wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.)

Nowe Miasto Soli. Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni. wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.) Nowe Miasto Soli Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.) Charakterystyka respondentów (liczebność próby 240) Kobieta 46% Płeć Mężczyzna 54% Wiek Poniżej 25 lat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na przykładzie wybranych miast w Polsce i na świecie - analizy przypadków

Dobre praktyki zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na przykładzie wybranych miast w Polsce i na świecie - analizy przypadków Dobre praktyki zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na przykładzie wybranych miast w Polsce i na świecie - analizy przypadków Zdeněk Szczyrba Katedra Gegrafii, Wydzial Przyrodniczy, Uniwersytet Palackiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego.

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Podniesienie rangi Gdańska jako miasta portowego. Cele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE dla kierunku architektura krajobrazu

Zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE dla kierunku architektura krajobrazu Zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE dla kierunku architektura krajobrazu Projektowanie w krajobrazie: - zurbanizowanym -otwartym Zakres tematyczny prac projektowych: 1. Koncepcja projektowa wybranego elementu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

KURS ARCHITEKTONICZNY

KURS ARCHITEKTONICZNY 131111 NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Stworzenie miejskiej i regionalnej atrakcji turystycznej pod nazwą GRYFIŃSKI BULWAR JEDNOŚCI w tym:

Stworzenie miejskiej i regionalnej atrakcji turystycznej pod nazwą GRYFIŃSKI BULWAR JEDNOŚCI w tym: O FE RTA Cel główny: Stworzenie miejskiej i regionalnej atrakcji turystycznej pod nazwą GRYFIŃSKI BULWAR JEDNOŚCI w tym: 1. Pokazanie związków Gryfina z nadodrzańską kulturą i historią regionu. 2. Wykreowanie

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie.

O INWESTYCJI. ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie. O INWESTYCJI ATRIUM PARK - Nowa inwestycja przy ulicy Bociana w Krakowie. Okolica ul. Bociana jest znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie oryginalnych i wysoko ocenianych projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku.

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku. Nazwa projektu: Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 28, Białystok Budżet Obywatelski:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

ZASOBY TERENÓW ZIELENI ORAZ IDEA ŁĄDU PRZESTZRENNEGO JAKO DETERMINANTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA

ZASOBY TERENÓW ZIELENI ORAZ IDEA ŁĄDU PRZESTZRENNEGO JAKO DETERMINANTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA ZASOBY TERENÓW ZIELENI ORAZ IDEA ŁĄDU PRZESTZRENNEGO JAKO DETERMINANTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA M G R I N Ż. M A R I A C H O M I C Z, U P W P O Z N A N I U M G R M A C I E

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Teoria urbanistyki a uwarunkowania prawne i społeczne kształtowania. Robert Masztalski Wrocław - 14.11.2015r.

Teoria urbanistyki a uwarunkowania prawne i społeczne kształtowania. Robert Masztalski Wrocław - 14.11.2015r. Teoria urbanistyki a uwarunkowania prawne i społeczne kształtowania przestrzeni Robert Masztalski Wrocław - 14.11.2015r. Wprowadzenie Ład przestrzenny to główny cel zagospodarowania przestrzennego na wszystkich

Bardziej szczegółowo

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL.

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL. PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON 10-672 OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA 125 10-622 OLSZTYN, UL.KOSZALIŃSKA 10-12 LOKALIZACJA Las Miejski i Park Jakubowo Park Centralny PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

Aparthotel przestrzeń luksusu

Aparthotel przestrzeń luksusu Aparthotel przestrzeń luksusu Aparthotel Aparthotel to budynek o powierzchni użytkowej ok. 11 500 m 2 z garażem podziemnym oraz centrum rekreacyjno-konferencyjnym. Ten luksusowy obiekt nawiązywać będzie

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach:

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach: ATRIUM PARK nasza nowa inwestycja przy ulicy Bociana 6B i 6C w Krakowie. Bociana to zaciszna uliczka znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie dwóch oryginalnych i wysoko ocenianych deweloperskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENIE PUBLICZNE W SFERZE DYSKUSJI

PRZESTRZENIE PUBLICZNE W SFERZE DYSKUSJI PRZESTRZENIE PUBLICZNE W SFERZE DYSKUSJI dr hab. inŝ. arch. Tomasz Ossowicz Poznań 2009 DOSTĘP DO PRZESTRZENI CZYM JEST PRZESTRZEŃ PUBLICZNA? ograniczenia wglądu ograniczenia podmiotowe ograniczenia kosztowe

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAGADNIEŃ Lubelskich Standardów Pieszych wersja robocza, 19 sierpnia 2015

SPIS ZAGADNIEŃ Lubelskich Standardów Pieszych wersja robocza, 19 sierpnia 2015 Niniejszy dokument jest proponowanym SPISEM ZAGADNIEŃ Standardów Pieszych dla Lublina, opracowanym na podstawie dotychczasowych efektów projektu Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW

WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW 1. Nazwa projektu: Park Wojszyce plac zabaw 2. Lokalizacja projektu: 80/1 (ZP/35) 3. Uzasadnienie Celem projektu jest stworzenie parku oraz placu zabaw dla dzieci na terenie

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane Praca Mieszkanie znaczenie czas i koszty dojazdów i powrotów, koszty inwestycji w infrastrukturę drogową i okołodrogową, koszty utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Administracja Senatu Berlina d/s Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Europejskie partnerstwo przestrzeni Wielkopolska - Poznań Berlin Brandenburgia Berlin,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ODNOWA MIAST A STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE

ODNOWA MIAST A STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE ODNOWA MIAST A STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA LABUS Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Śląska w Gliwicach II KONGRES

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura rowerowa i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl

Infrastruktura rowerowa i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Dlaczego rower: najbardziej efektywny energetycznie zajmuje mało miejsca bezemisyjny wielofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY Wstęp Podstawą projektu jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania zieleni, elementów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk. konkurs. koncepcje

Gdańsk. konkurs. koncepcje Gdańsk konkurs koncepcje GDAŃSK Pomysł na plac Pomysł na nieco senny i trochę zapomniany Plac Wałowy w Gdańsku to kolejny z projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Bram Kraju przez AMS i władze

Bardziej szczegółowo

Poznań, ul. chwaliszewo 72

Poznań, ul. chwaliszewo 72 Poznań, ul. chwaliszewo 72 OPIS BUDYNKU Lokale mieszkalne Tarasy z widokiem na Wartę i Stare Miasto powierzchnie od 33 m2 do 72 m2 Lokalizacja w samym centrum miasta Wysokiej jakości architektura Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA ZIELONEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INICJATYWA ZIELONEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Regeneracja i zagospodarowanie terenów przemysłowych INICJATYWA ZIELONEGO PARKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W USTRONIU ZAWARTOŚĆ: 1. część opisowa; 2. część rysunkowa: - wizja projektowa, - szkice przygotowała

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Projekt Nr. Z/2.02/II/2.6/16/05 Wrocław 2007

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Projekt Nr. Z/2.02/II/2.6/16/05 Wrocław 2007 Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej-Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących. Dolnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Niniejszym w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj wszystkie zadania. LOKALIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO Jedno z dużych polskich miast

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

Property Forum Łódź 2013. Nowa jakość w Łodzi

Property Forum Łódź 2013. Nowa jakość w Łodzi Property Forum Łódź 2013 Nowa jakość w Łodzi Centrum Sukcesja Sukcesja to Centrum HandlowoRozrywkowe, które stworzy nową jakość w Łodzi. Będzie miejscem spędzania wolnego czasu, przyjaznym dla klientów,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU. KONTRAST A NAWIĄZANIA. Projektuje się rekonstrukcje budynków

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Nadzór budowlany w Chorwacji

Nadzór budowlany w Chorwacji Nadzór budowlany w Chorwacji 1. proces planowania i zgoda na planowanie efektem planowania są tzw. fizyczne dokumenty planistyczne, których celem jest: - ustalenie organizacji, wykorzystania i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1025/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR LIII/1025/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR LIII/1025/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Dlaczego te dzieci w Monachium wyglądają na zadowolone? Zdjęcie:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE 113500 KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Akupunktura miejska w Elblągu: 1. Warsztaty w Elblągu Wizja lokalna w starym śródmieściu, spotkanie w Galerii El oraz w Elbląskim Parku Technologicznym, poszukiwanie idei dla projektu rewitalizacji miasta.

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozwiązania zania transportowe na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Temat: Rozwiązania zania transportowe na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Temat: Rozwiązania zania transportowe na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego Radosław aw Małolepszy Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Spis treści 1. Transport w Ostrowie Wielkopolskim- problemy

Bardziej szczegółowo