PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Architektury PRACA DYPLOMOWA Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni publicznych. Studium Parku Handlowego Bielany Autor: Hanna Kubicka Promotor: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer słowa kluczowe: Bielany Wrocławskie centrum handlowe przestrzeń publiczna efektywność ekologiczna Wrocław 2013

2 Technical University of Wrocław Faculty of Architecture DIPLOMA PAPER Environmental aspects of shaping public spaces Case study of Bielany Shopping Center Author: Hanna Kubicka Promoter: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer keywords: Bielany Wrocławskie shopping center public space ecologically effective surface area Wrocław 2013 Autor: Hanna Kubicka Strona 2

3 1. WSTĘP PRZESTRZENIE PUBLICZNE JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DZIAŁANIA KONIECZNE I OPCJONALNE W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH STUDIUM PRZYPADKÓW MILLENNIUM PARK W CHICAGO CENTRO W OBERHAUSEN RYNEK WE WROCŁAWIU RYNEK W KRAKOWIE WNIOSKI Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ USŁUGI EKOSYSTEMÓW CHARAKTERYSTYKA USŁUG EKOSYSTEMÓW WSKAŹNIKI KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W BADANIACH JAKOŚCI USŁUG EKOSYSTEMÓW WNIOSKI DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PARK HANDLOWY BIELANY JAKO PRZYKŁAD PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DELIMITACJA I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OCENA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSKAŹNIK BAF DLA PARKU HANDLOWEGO BIELANY WROCŁAWSKIE WSKAŹNIK GSF DLA PH BIELANY WROCŁAWSKIE WNIOSKI DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKOWY PH BIELANY WROCŁAWSKIE POTENCJALNE KIERUNKI ZMIAN SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: WARIANT I POTENCJALNE KIERUNKI ZMIAN SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: WARIANT II Autor: Hanna Kubicka Strona 3

4 4. PODSUMOWANIE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW Autor: Hanna Kubicka Strona 4

5 1. WSTĘP W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce 1, Park Handlowy Bielany występuje jako teren przeznaczony pod usługi wielkopowierzchniowe. Zarówno w Studium, jak i w obowiązujących dla tego terenu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie wspomina się jednak o konieczności wydzielenia w tym miejscu przestrzeni publicznych ani też wprowadzenia elementów kompensacji przyrodniczej, pomimo że nowe obiekty powstały na glebach najwyższej jakości. Kolejne plany opracowywane w sposób addytywny nie doprowadziły do powstania spójnej całości kompozycyjnej. W ten sposób zaprzepaszczone zostały możliwości wykorzystania potencjału inwestycyjnego do stworzenia nowego centrum wielofunkcyjnego o wysokiej jakości urbanistycznokrajobrazowej. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2, w którym węzeł Bielany został uznany za jeden z 3 ośrodków rangi ogólnomiejskiej. Celem pracy jest zatem określenie jakości istniejącej przestrzeni publicznej przy Parku Handlowym Bielany i zbadanie jak mogłaby ona wyglądać w sytuacji, gdyby teren ten był od początku kształtowany jako ośrodek rangi ogólnomiejskiej, z uwzględnieniem potrzeb społecznych wyższego rzędu. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz projektowej, dotyczącej wspominanego już wcześniej Parku Handlowego Bielany. W części teoretycznej poruszony został problem kształtowania przestrzeni publicznych. Omawia się w niej elementy mające wpływ na jakość przestrzeni publicznych i tworzy kryteria oceny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na odbiór przestrzeni przez użytkowników oraz kształtowanie przyjazne środowisku. W części projektowej przeprowadzono ocenę istniejącego sposobu zagospodarowania Parku Handlowego Bielany oraz przedstawiono wnioski wynikające z analizy dokumentów planistycznych sporządzonych dla tego obszaru. Na tej podstawie zaproponowano 2 warianty rozwiązań parkingów, mających na celu uwolnienie terenu pod przestrzenie publiczne o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych na skalę ośrodka ogólnomiejskiego. Oba warianty zostały ponownie ocenione zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami, w wyniku czego wskazano rozwiązanie o charakterze optymalnym. 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce (2009), uchwała nr XXXVI/418/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009 r., opracowanie: Dastudio 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (2010), uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz.116, Opracowanie: BRW,Wrocław,http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=L/1467/10 Autor: Hanna Kubicka Strona 5

6 PRZESTRZENIE PUBLICZNE ODBIÓR PRZESTRZENI PUBLICZNYCH KRYTERIA OCENY EKOLOGICZNE ASPEKTY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH STUDIUM PRZYPADKÓW PARK HANDLOWY BIELANY STAN ISTNIEJĄCY WARIANTY ROZWIĄZAŃ WYBÓR WARIANTU RYS. 1. METODA OPRACOWANIA Źródło: opracowanie własne Autor: Hanna Kubicka Strona 6

7 2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI. 2.1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. Często mówi się o przestrzeniach publicznych, jednak z uwagi na różne definicje, nie zawsze wiadomo, czego dokładnie dotyczy to określenie. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, przymiotnik publiczny oznacza: powszechny, dostępny dla ogółu 3. W tym kontekście przestrzeń publiczną można interpretować jako miejsce dostępne dla całego społeczeństwa lub dla jakiejś większej zbiorowości. Kazimierz Wejchert wiąże powyższą definicję z przejawami intensywnego życia miasta, a także obecnością ważniejszych obiektów o znaczeniu społecznym, usługowym i kulturalnym. Podobną cechę uwzględnia Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r, która definiuje przestrzeń publiczną jako: obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4. Powyższe definicje nie podają przykładów przestrzeni publicznych ani nie sugerują jak powinna być ona zagospodarowana. Na ich podstawie właściwie każdą przestrzeń ogólnodostępną, gdzie występują obiekty o pewnym pozytywnym znaczeniu dla ludzi można uznać za publiczną. Dość szczegółowo określone zostały przestrzenie publiczne w projekcie europejskich wskaźników zrównoważonego rozwoju (ECI). Są to: parki publiczne, ogrody lub otwarte przestrzenie do wyłącznego użytku pieszych i rowerzystów z wyjątkiem pasów zieleni międzyulicznej i cmentarzy (chyba że władze lokalne uznają je za posiadające funkcję rekreacyjną lub znaczenie kulturowe, historyczne), a także obiekty sportowe na świeżym powietrzu i tereny prywatne (rolnicze lub parki) ogólnodostępne i bezpłatne 5. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto syntezę powyższych definicji uznając za przestrzeń publiczną teren: ogólnodostępny, w którym toczy się intensywne życie, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, mający na celu poprawę jakości życia ludzi, 3 Szymczak M. (red.), Słownik Języka Polskiego, tom 2, PWN, Warszawa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.). 5 European Common Indicators: Towards a Local Sustainability Profile, Ambiente Italia Research Institute, Milano, Italy 2003, s. 79. Autor: Hanna Kubicka Strona 7

8 sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, przeznaczony do użytku pieszych i rowerzystów (ograniczony ruch samochodowy). 2.2 DZIAŁANIA KONIECZNE I OPCJONALNE W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH. Jan Gehl w swojej książce pt. Życie między budynkami rozpatruje różne rodzaje aktywności pozadomowych w przestrzeni publicznej. Wyróżnia on działania konieczne, działania opcjonalne i działania społeczne. Porównując pierwszą i drugą kategorię działań można dostrzec, że są one przeciwstawne. Działania konieczne to takie, które mamy obowiązek (lub powinność) robić, czyli przykładowo chodzenie do pracy lub szkoły, robienie zakupów, załatwianie różnych spraw. Działania opcjonalne to takie, które chcemy lub mamy ochotę zrobić. To właśnie te drugie w dużej mierze uzależnione są od jakości otaczającej nas przestrzeni, jeżeli przestrzeń pozadomowa jest marnej jakości, mają miejsce jedynie zachowania konieczne 6. Ilość działań opcjonalnych świadczy zatem o atrakcyjności przestrzeni. Dobrze urządzona przestrzeń publiczna powinna sprzyjać wykonywaniu czynności opcjonalnych. 2.3 KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. Aby umiejętnie kształtować przestrzeń publiczną, należy stwierdzić jakie elementy wpływają na jej atrakcyjność, a jakie powodują, że pozostaje ona nieużytkowana i niezauważana przez ludzi. Takie zestawienie, przygotowane na podstawie cech omawianych przez następujących autorów: Jan Gehl 7, Zygmunt Bauman 8, Janusza Bogdanowski 9, Kazimierz Wejchert 10, Christopher Alexander 11, organizacja People for Public Spaces 12 oraz Richard Stiles 13, a poparte przykładami istniejących przestrzeni publicznych, będzie służyć jako podstawa do dalszej pracy projektowej. W tabeli 2 wymieniono elementy mające pozytywny oraz negatywny wpływ na jakość przestrzeni publicznych. Nie każda z wymienionych cech jest jednak tak samo ważna, dlatego też w niniejszej pracy zostały one przedstawione w ujęciu 6 Gehl J. 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków, s Ibid. 8 Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków. 9 Bogdanowski J. (red.), 1981, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa Kraków. 10 Wejchert K.,1984,Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa. 11 Alexander C., 2008, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Stiles R., Wskazówki do opracowania zagospodarowania przestrzeni miejskich: Strategia: działanie 3.3, Instytut Projektowania Przestrzeni Miejskich i Architektury Krajobrazu, Politechnika Wiedeńska, Wiedeń. Autor: Hanna Kubicka Strona 8

9 hierarchicznym, jako cechy główne, wspomagające oraz towarzyszące. Podział ten przeprowadzono na podstawie częstotliwości odniesień w pracach wymienionych wcześniej autorów, którzy wspominają o danym elemencie, jako o czynniku mającym istotny wpływ na odbiór przestrzeni. Za cechy główne mające największy wpływ na jakość przestrzeni publicznej i jej odbiór (percepcję) uznano aspekty omawiane w przynajmniej 3 opracowaniach. Za cechy wspomagające, czyli takie które powinny występować w przestrzeniach publicznych, gdyż wspomagają pozytywny odbiór miejsca przyjęto aspekty przytaczane w 2 opracowaniach,. Ich brak może mieć niekorzystny wpływ na jakość przestrzeni, ale nie musi. Cechy towarzyszące, wymienione tylko w 1 opracowaniu, niewątpliwie wpływają korzystnie na percepcję, jednak ich brak raczej nie ma negatywnego wpływu na jakość przestrzeni. TABELA 1. CECHY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I ICH OCENA CECHA ILOŚĆ AUTORÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DANEJ CECHY ODBIÓR PRZESTRZENI GDY CECHA WYSTĘPUJE ODBIÓR PRZESTRZENIE GDY CECHA NIE WYSTĘPUJE WARUNEK POJAWIENIA SIĘ W PRZESTRZENI PKT. GDY CECHA MA POZYTYWNY WPŁYW PKT. GDY CECHA MA NEGATYWNY WPŁYW GŁÓWNA (G) WSPOMAGAJĄCA (W) TOWARZYSZĄCA (T) Źródło: opracowanie własne 3-6 korzystny niekorzystny musi korzystny możliwy niekorzystny powinna 1-1/0 1 korzystny neutralny może 0,5 0 Dodatkowo, w celu umożliwienia kwantyfikowalnego porównywania jakości przestrzeni, wprowadzona została punktacja, gdzie ilość punktów oznacza wpływ na jakość przestrzeni - im więcej punktów tym przestrzeń lepiej urządzona. Gdy na cechę wpływ miało kilka czynników i część z nich określona była jako pozytywna (+), a część jako negatywna (-), a więc ciężko było określić jednoznacznie wpływ cechy na przestrzeń (+ -), przyznana punktacja wynosiła 0. Omawiane elementy mające pozytywny lub negatywny wpływ na ocenę jakości przestrzeni publicznej, zgrupowane zostały w 6 następujących kategoriach: I. Lokalizacja i dostępność przestrzeni. II. Odbiór (percepcja) przestrzeni. III. Struktura, budowa i wyposażenie przestrzeni. IV. Obecność ludzi i ich zachowania w przestrzeni. V. Zróżnicowanie przestrzeni i sposoby jej użytkowania. VI. Wpływ przestrzeni na środowisko. Autor: Hanna Kubicka Strona 9

10 TABELA 2. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ELEMENTY MAJĄCE POZYTYWNYWPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH (+) ELEMENTY MAJĄCE NEGATYWNYWPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH (-) CECHA: G W T I LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI: A Dobra lokalizacja: po drodze Zła lokalizacja: na uboczu G B Przewaga ruchu pieszego i Przewaga ruchu samochodowego rowerowego G C Łatwość wejścia (dostępność) i Utrudnienia w wejściu i ewakuacji ewakuacji G D Dogodny dojazd różnymi środkami Brak / niedostateczna ilość połączeń komunikacji miejskiej komunikacji miejskiej W E Duża rotacja parkowania Mała rotacja parkowania T II ODBIÓR (PERCEPCJA) PRZESTRZENI: A Poczucie tożsamości, ducha miejsca Brak identyfikacji miejsca G B Przestrzenie widoczne z daleka, Przestrzenie puste zauważalne, posiadające znaczenie G C Korzystne pierwsze wrażenie Niekorzystne pierwsze wrażenie G D Miejsca Niby-miejsca G E Poczucie bezpieczeństwa Poczucie zagrożenia W F Pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz ogólne Brak pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz T samopoczucie samopoczucie G Czystość i ład przestrzenny Zaśmiecenie i nieład T III STRUKTURA, BUDOWA I WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI: A Małe odległości, niewielkie Duże odległości, wielkie przestrzenie przestrzenie G B Zróżnicowane detale Brak detali i elementów architektury architektoniczne i krajobrazowe krajobrazu, złe wyposażenie (lub G jego brak) C Czytelne granice, pozytywowe Brak granic lub ich nieczytelność, kształtowanie przestrzeni negatywowe kształtowanie G przestrzeni D Możliwość obserwacji wnętrza z Brak możliwości ujrzenia tego, co się zewnątrz dzieje w środku G E Wystarczająca ilość miejsc do Miejsc do siedzenia zbyt mało lub siedzenia zbyt dużo G F Miejsca do siedzenia dogodnie Nieatrakcyjne miejsca do siedzenia usytuowane, możliwość wyboru (np. G cień słońce) G Strefowanie przestrzeni: miejsca Brak zróżnicowania na strefy publiczne półpubliczne prywatne publiczna i bardziej prywatne G H Kąt środkowy w granicach 28-30, Kąt środkowy mniejszy od 28 lub maksymalnie 45, powodujący większy od 45, brak czytelności postrzeganie przestrzeni jako wnętrza G czytelnego wnętrza I Niewielkie odległości subiektywne Długie proste odcinki, powodujących wydłużenie odległości w odbiorze G J Obecność wyróżników Brak wyróżników krajobrazowych G Autor: Hanna Kubicka Strona 10

11 krajobrazowych (fontanna, pręgierz, rzeźba) K Dobrze zagospodarowane Puste, gołe krawędzie lub ich brak krawędzie przestrzeni G L Przestrzeń przystosowana dla Utrudnienia w korzystaniu dla osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych W M Ścieżki zgodne z kierunkami Liczne przedepty preferowanymi przez użytkowników W N Przyjazna architektura. Nieprzyjazna architektura W O Obecność zieleni Brak zieleni T IV OBECNOŚĆ LUDZI I ICH ZACHOWANIA W PRZESTRZENI: A Obecność ludzi Brak ludzi. G B Zróżnicowanie użytkowników pod względem wieku, grupy etnicznej itp. Brak zróżnicowania użytkowników pod względem wieku, grupy G etnicznej itp. C Możliwość obserwacji innych ludzi Brak możliwości obserwacji G D Częste użytkowanie przestrzeni i z własnego wyboru, przestrzeń Rzadkie użytkowanie lub użytkowanie pod przymusem W miejscem spotkań E Przyprowadzanie znajomych, poczucie dumy z danego miejsca lub Obojętny stosunek do przestrzeni W jego fragmentu F Widoczne zainteresowanie otoczeniem i wydarzeniami, które w nim zachodzą ( fotografowanie, Brak zainteresowania otoczeniem W filmowanie) G Przewaga ludzi w grupach, pozostających we wzajemnym Przewaga ludzi samotnych T kontakcie H Przewaga ludzi zadowolonych, rozbawionych, nawiązujących ze Przewaga ludzi zamkniętych w sobie T sobą kontakt wzrokowy I Porównywalna ilość kobiet i Duża przewaga jednej z płci mężczyzn T J Możliwość wskazania osoby/organu Brak możliwości wskazania instytucji odpowiedzialnego za przestrzeń zarządzającej T V ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI I SPOSOBY JEJ UŻYTKOWANIA: A Różne rodzaje aktywności Brak urozmaicenia w sposobie użytkowania przestrzeni G B Przestrzeń przystosowana do Przestrzeń nieprzystosowana do spacerowania, stania, siedzenia, itp. różnych sposobów przebywania w G niej C Rozwijanie kontaktów społecznych Przestrzeń służąca wyłącznie włącznie z promowaniem aktywności konsumentom G kulturalnej i handlowej. D Otoczenie o charakterze Otoczenie o charakterze wielofunkcyjnym monofunkcyjnym G E Przestrzeń użytkowana w różnych Ograniczony czas użytkowania porach dnia, roku i w różnych przestrzeni G warunkach pogodowych F Łatwy, atrakcyjny kontakt z Brak kontaktu z przyrodą T Autor: Hanna Kubicka Strona 11

12 przyrodniczymi elementami środowiska VI WPŁYW PRZESTRZENI NA ŚRODOWISKO: A Poprawa klimatu Niekorzystny wpływ na klimat T B Tłumienie hałasu Generowanie hałasu T C Korzystny wpływ na cykl hydrologiczny rozsądne Niekorzystny wpływ na cykl hydrologiczny T zarządzanie wodami opadowymi Źródło: opracowanie własne 14 I. LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI: A. Dobra lokalizacja: po drodze - Zła lokalizacja: na uboczu. Przestrzeń publiczna może funkcjonować jako miejsce spotkań, czyli cel, lub jako miejsce znajdujące się po drodze do czegoś (funkcje, obiekty). Dobrze urządzona przestrzeń publiczna, niebędąca celem samym w sobie, będzie powodować że przechodząc przez nią mamy ochotę zatrzymać się i skorzystać z tego co oferuje. Dlatego tak ważna jest jej lokalizacja, która zapewni duży napływ potencjalnych użytkowników np. przy pieszym węźle komunikacyjnym. B. Przewaga ruchu pieszego i rowerowego - Przewaga ruchu samochodowego. W przestrzeniach publicznych należy przede wszystkim zadbać o dobre warunki dla ruchu pieszego i rowerowego, gdyż uciążliwe sąsiedztwo transportu samochodowego (spaliny, hałas) nie zachęca do zatrzymywania się i kontaktów o charakterze towarzyskim. C. Łatwa możliwość wejścia (dostępność) i ewakuacji - Utrudnienia w wejściu i ewakuacji. Przestrzenie publiczne z założenia są ogólnodostępne, dlatego strefy wejścia i wyjścia powinny być odpowiednio wyeksponowane i sygnalizować bezpieczny, przyjazny charakter. D. Dogodny dojazd różnymi środkami komunikacji miejskiej - Brak / niedostateczna ilość połączeń komunikacji miejskiej Przestrzeń publiczna musi być dobrze skomunikowana z otoczeniem, aby potencjalni użytkownicy mogli bez problemu do niej dotrzeć. Brak lub niedostateczna liczba połączeń komunikacji miejskiej oraz duża odległość od miejsc parkingowych powoduje spadek zainteresowania danym miejscem. 14 Na podstawie: Alexander C., op. cit; Bauman Z., op. cit; Bogdanowski J., op. Cit; Gehl J., op. cit; Stiles R., op. cit; Wejchert K., op. cit; Autor: Hanna Kubicka Strona 12

13 E. Duża rotacja parkowania - Mała rotacja parkowania. Duża rotacja parkowania świadczy o dużej liczbie osób użytkujących daną przestrzeń. Niemniej ważne jest aby czas pobytu użytkowników był relatywnie długi, aby mogło dojść miedzy nimi do wzajemnych kontaktów. II. ODBIÓR (PERCEPCJA) PRZESTRZENI: A. Poczucie tożsamości, ducha miejsca - Brak identyfikacji miejsca. Przestrzeń publiczna, którą można z czymś skojarzyć, jest łatwiej zapamiętywana. Obecność ducha miejsca powoduje, że dana przestrzeń staje się wyjątkowa, rozróżnialna od innych miejsc, charakterystyczna. B. Przestrzenie widoczne z daleka, zauważalne, posiadające znaczenie - Przestrzenie puste. Przestrzenie pozbawione znaczenia dla ludzi nie mogą być uważane za przestrzenie publiczne, gdyż są postrzegane tak, jakby w ogóle nie istniały, ponieważ nic się w nim nie dzieje. Dobrze urządzona przestrzeń publiczna powinna przyciągać ludzi, sprawiać że ją zauważają, dobrze wiedzą o jej istnieniu 15. C. Korzystne pierwsze wrażenie - Niekorzystne pierwsze wrażenie. W nawiązaniu do zasad psychologii postaci dobra przestrzeń publiczna musi od początku sprawiać wrażenie gościnnej i przytulnej, gdyż to pierwsze wrażenie jest kluczem do sukcesu. D. Miejsca - Niby-miejsca. Ogólnodostępna przestrzeń staje się przestrzenią publiczną, wówczas, gdy ludzie zaczynają w niej z chęcią zatrzymywać się na dłużej. W tym ujęciu trakty komunikacyjne nie są przestrzeniami publicznymi, o ile nie posiadają miejsc zachęcających do dłuższego pobytu. Potencjalne przestrzenie publiczne, z których ludzie nie korzystają, nazwać można niby-miejscami. E. Poczucie bezpieczeństwa - Poczucie zagrożenia. Miejsca, w których czujemy się swobodnie i w których z chęcią przebywamy, muszą stwarzać poczucie bezpieczeństwa. Dopiero gdy mamy zapewnione poczucie bezpieczeństwa, możemy w pełni skupić się na nawiązywaniu kontaktów społecznych. 15 Dąbrowska-Budziłło K., 2002, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Politechnika Krakowska, Monografia, Architektura 46, Kraków. Autor: Hanna Kubicka Strona 13

14 F. Pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz ogólne samopoczucie - Brak pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz samopoczucie. Obecność zieleni, wody (fontanna, bliskość rzeki), strefy wyciszone akustycznie i harmonijne ukształtowanie wnętrza krajobrazowego jako przestrzeni publicznej wywierają korzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników. G. Czystość i ład przestrzenny Zaśmiecenie i nieład. Miejsce uporządkowane i czyste jest bez wątpienia lepiej postrzegane i zachęca do pozytywnych zachowań. III. STRUKTURA, BUDOWA I WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI: A. Małe odległości, niewielkie przestrzenie - Duże odległości, wielkie przestrzenie. Duże odległości pomiędzy obiektami powodują rozproszenie ludzi w przestrzeni, co utrudnia wzajemne kontakty, rodząc odczucia anonimowości i pustki. Ograniczając wielkość otwartych przestrzeni należy dążyć do tego, by ich układ stanowił zwartą, dobrze przemyślaną całość (wnętrza złożone) 16. B. Zróżnicowane detale architektoniczne i krajobrazowe - Brak detali i elementów architektury krajobrazu, złe wyposażenie (lub jego brak). Atrakcyjność przestrzeni publicznej zależy w dużej mierze od obecności detali architektonicznych oraz elementów architektury krajobrazu kolumn, murków, różnie uformowanej zieleni przy których można stanąć, oprzeć się czy ukryć przed wiatrem i deszczem.. C. Czytelne granice, pozytywowe kształtowanie przestrzeni - Brak granic lub ich nieczytelność, negatywowe kształtowanie przestrzeni. Przestrzeń publiczna powinna być widziana jako wnętrze pomiędzy budynkami (przestrzeń pozytywowa) o czytelnych granicach i odpowiednich proporcjach, dzięki którym staje się przyjemna w odbiorze. D. Możliwość obserwacji wnętrza z zewnątrz - Brak możliwości ujrzenia tego co w środku. Daleki wgląd w przestrzeń publiczną (także z góry, z wysokich budynków lub punktów widokowych) pełni ważną rolę informacyjną, jako rodzaj zachęty do wejścia, chociażby dlatego, że znajdują się tam inni ludzie. 16 Bogdanowski J., op. cit; Wejchert K., op. cit. Autor: Hanna Kubicka Strona 14

15 E. Wystarczająca ilość miejsc do siedzenia - Miejsc do siedzenia zbyt mało lub zbyt dużo. Możliwość siedzenia jest niezbędna do zaistnienia przestrzeni publicznych, niemniej duża ilość niezajętych miejsc powoduje wrażenie wyludnienia. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie siedzeń typu głównego (ławek) oraz typu uzupełniającego (murków, barierek czy schodów), które w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane jako siedziska. F. Miejsca do siedzenia dogodnie usytuowane, możliwość wyboru (np. cień słońce) - Nieatrakcyjne miejsca do siedzenia. Największym zainteresowaniem cieszą się siedziska położone za skraju przestrzeni publicznej, umożliwiające obserwację otoczenia. Mniej popularne są ławki stojące na środku pustego placu, podobnie jak ławki obustronne. Należy zatem zapewnić ofertę różnego rodzaju siedzisk, aby każdy mógł je wybrać stosownie do aktualnych potrzeb. G. Strefowanie przestrzeni: miejsca publiczne półpubliczne prywatne - Brak zróżnicowania na strefy publiczne i bardziej prywatne. Przestrzeń publiczna powinna oferować zarówno strefy przeznaczone do prywatnych rozmów, np. kameralnie ulokowane ławki, jak i publicznych zgromadzeń place, miejsca na koncerty, przedstawienia. Pomiędzy strefą o charakterze bardziej publicznym, otwartym a strefą kontaktów prywatnych, kameralnych powinny się znaleźć strefy pośrednie (półpubliczne, półprywatne). H. Kąt środkowy w granicach 28-30, maksymalnie 45 - Kąt środkowy mniejszy od 28 lub większy od 45. Kąt środkowy zawarty w przedziale powyższych wartości powoduje, że przestrzeń publiczna odbierana przez człowieka wydaje się mieć proporcje czytelnego, przyjaznego wnętrza krajobrazowego 17. I. Niewielkie odległości subiektywne Długie proste odcinki, powodujące wydłużenie odległości w odbiorze. Długa prosta droga, podkreślona przez równomiernie wytyczone podziały (np. latarnie, rząd drzew), zniechęca do próby jej przebycia. Odczucie długiego dystansu można złagodzić stosując załamujący się układ ścieżki, której koniec nie jest widoczny, a elementy ukryte za zakrętem budzą ciekawość. 17 Wejchert K., op. cit. Autor: Hanna Kubicka Strona 15

16 J. Obecność wyróżników krajobrazowych (fontanna, pręgierz, rzeźba) - Brak wyróżników krajobrazowych. Wyróżniki pozytywnie wpływają na odbiór przestrzeni, gdyż ułatwiają zapamiętywanie oraz orientację w okolicy. Przyciągają uwagę, umożliwiają jednoznaczne wyznaczenie miejsca spotkania. K. Dobrze zagospodarowane krawędzie przestrzeni - Puste, gołe krawędzie. Do ważniejszych elementów przestrzeni publicznej należą jej obrzeża, które tworzą jej zaplecze funkcjonalne oraz ramy krajobrazowe (ściany wnętrza krajobrazowego). Jeżeli zawiedzie krawędź, przestrzeń nigdy nie będzie ożywiona 18.Krawędź umożliwia zajęcie dogodnego miejsca obserwacji, gdzie plecy obserwatorów są osłonięte, a przed oczami rozciąga się otwarty widok na przestrzeń publiczną. Dobra krawędź powinna być urozmaicona. L. Przestrzeń przystosowana dla niepełnosprawnych - Utrudnienia w korzystaniu dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich, czyli pozbawiona barier architektonicznych oraz dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Pozytywny odbiór przestrzeni publicznej przez niepełnosprawnych wpływa na jej ogólną wysoką ocenę. M. Ścieżki zgodne z kierunkami preferowanymi przez użytkowników Liczne przedepty. Dobrze zaprojektowana przestrzeń to taka, która odpowiada na potrzeby ludzi, a więc służy formą funkcji, a nie funkcją formie. Człowiek niechętnie wybiera trasy dłuższe, jeżeli niewielkim wysiłkiem może dotrzeć do celu trasą szybszą czy krótszą. N. Przyjazna architektura - Nieprzyjazna architektura. Przestrzeń publiczna, w której dominuje nowoczesna architektura, często odbierana jest jako nieprzyjazna. Nowoczesna oznacza w tym wypadku wielkie budynki o prostych, szklanych fasadach i nieprzytulne, puste wnętrza, które powodują, że człowiek nie odbiera przestrzeni jako atrakcyjnej i przebywa w niej jedynie z uwagi na działania konieczne. O. Obecność zieleni - Brak zieleni. Obecność zieleni urządzonej lub nie, ma na ogół pozytywny wpływ na odbiór przestrzeni. Jej obecność nie jest jednak cechą niezbędną, której brak może mieć znaczący negatywny wpływ na jakość przestrzeni. 18 GehlJ., op. cit; s. 150 Autor: Hanna Kubicka Strona 16

17 IV. OBECNOŚĆ LUDZI I ICH ZACHOWANIA W PRZESTRZENI: A. Obecność ludzi - Brak ludzi. W dobrze urządzonej przestrzeni publicznej powinny zawiązywać się kontakty. Szansą na zwiększenie ich ilości jest zwiększenie ilości spotkań, lub wydłużenie czasu ich trwania. Przestrzeń bez ludzi trudno nazywać publiczną. To właśnie ich obecność i zachowania decydują o odbiorze przestrzeni: ( ) ludzie i ich aktywności przyciągają innych ludzi. Ludzi przyciągają inni ludzie 19. B. Zróżnicowanie użytkowników pod względem wieku, grupy etnicznej itp. Brak zróżnicowania pod względem wieku, grupy etnicznej itp. Zróżnicowanie ludzi przebywających w przestrzeni ma pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie, gdyż sprawia to, że cała przestrzeń jest ciekawsza. Ponadto gdy przestrzeń przeznaczona jest dla różnych typów ludzi, zakres potencjalnych użytkowników jest szerszy, a więc więcej ludzi przebywać będzie w danym miejscu. C. Możliwość obserwacji innych ludzi - Brak możliwości obserwacji. Obserwacja zachowań innych jest jednym z zajęć jakie mogą mieć miejsce w przestrzeni publicznej. Ludzie z chęcią oglądają innych ludzi stanowi to dużą rozrywkę, ale także chcą być oglądani, dlatego w przestrzenie publiczne dobrze wpisują się różnego typu promenady, sceny, na które można patrzeć ale i być oglądanym. D. Częste użytkowanie przestrzeni i z własnego wyboru, przestrzeń miejscem spotkań - Rzadkie użytkowanie lub użytkowanie pod przymusem. Przestrzeń publiczna będąca celem samoistnym jako miejsce spotkań wydaje się mniej dogodnie położona i przez to mniej atrakcyjna od miejsca, które zawierając bogatą ofertę spędzenia wolnego czasu pojawia się jednocześnie w otoczeniu celów tzw. podróży koniecznych (szkoły, miejsca pracy, miejsca zamieszkania). E. Przyprowadzanie znajomych, poczucie dumy z danego miejsca lub jego fragmentu Obojętny stosunek do przestrzeni. Kiedy przestrzeń publiczna zawiera element, będący przedmiotem dumy danej zbiorowości, następuje powolna identyfikacja społeczności z owym miejscem szczególnym, które nabiera cech swojskich i staje się lokalnym wyróżnikiem krajobrazowym. Ludzie zaczynają dbać o promocję i zachowanie przestrzeni publicznej w dobrym stanie GehlJ., op. cit.; s Pawłowska K., 1996, Idea swojskości w urbanistce i architekturze, Politechnika Krakowska, Kraków. Autor: Hanna Kubicka Strona 17

18 F. Widoczne zainteresowanie otoczeniem i wydarzeniami, które w nim zachodzą (fotografowanie, filmowanie) - Brak zainteresowania otoczeniem. Atrakcyjność wizualna przestrzeni publicznej jest elementem nierozłącznym z prawidłowym jej funkcjonowaniem. Jeżeli przestrzeń, a tym bardziej aktywności w niej zachodzące, nie przyciągają ludzi, to nie zachodzą w niej konieczne interakcje. G. Przewaga ludzi w grupach, pozostających we wzajemnym kontakcie Przewaga ludzi samotnych. Skupianie ludzi w grupach poprzez integrujące elementy aranżacji przestrzeni ułatwia zawiązywanie się kontaktów w przestrzeni publicznej, gdyż już w samej grupie zachodzą interakcje niezbędne do zawiązywania więzi społecznych. H. Przewaga ludzi zadowolonych, rozbawionych, nawiązujących ze sobą kontakt wzrokowy Przewaga ludzi zamkniętych w sobie. Ludzie uśmiechnięci i zadowoleni chętniej nawiązują kontakt z nieznajomymi niż osoby wycofane wewnętrznie. Prowokowanie ludzi do uśmiechu i radości poprzez odpowiednie elementy zagospodarowania powoduje wzrost ilości pozytywnych zachowań i pociąga za sobą lepszy odbiór przestrzeni. I. Porównywalna ilość kobiet i mężczyzn - Duża przewaga jednej z płci. Zrównoważony stosunek obu płci przebywających w przestrzeni świadczy o jej bezpieczeństwie oraz odpowiedniej aranżacji przestrzeni, korzystnej w odbiorze zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. J. Możliwość wskazania osoby/organu odpowiedzialnego za przestrzeń - Brak możliwości wskazania instytucji zarządzającej. Gdy zarządzanie nad przestrzenią zależy od konkretnych instytucji, będzie ona lepiej i efektywniej zarządzana, a co się z tym łączy, przyjemniejsza w odbiorze dla użytkowników. V. ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI I SPOSOBY JEJ UŻYTKOWANIA: A. Różne rodzaje aktywności Brak urozmaicenia w sposobie użytkowania przestrzeni. Atrakcyjna przestrzeń publiczna powinna charakteryzować się obszernym programem, bogatszym od najpełniejszej listy indywidualnych potrzeb i zachcianek 21. Możliwość różnorodnego rodzaju spędzenia wolnego czasu jest czynnikiem niezbędnym do wysokiej oceny jakości przestrzeni, bowiem przyciągać ona będzie szerokie grono ludzi różnego typu, którzy wzbudzają wzajemną ciekawość. Ważne jest, by oprócz czynności takich jak spacerowanie 21 Bauman Z., op. cit. s Autor: Hanna Kubicka Strona 18

19 czy siedzenie, możliwe było podejmowanie działań, w które można się zaangażować najlepiej wspólnie z innymi. B. Przestrzeń przystosowana do spacerowania, stania, siedzenia, itp. Przestrzeń nieprzystosowana do różnych sposobów przebywania w niej. Kontakty społeczne zachodzą w przestrzeni publicznej wtedy, kiedy różni użytkownicy znajdują tu powody do zatrzymania się na dłuższy czas. Atrakcyjne dla siebie W tym celu należy zapewnić szeroką gamę różnych sposobów spędzania czasu, poczynając od miejsca do spacerowania, stania, siedzenia, patrzenia, słuchania i rozmawiania. Umożliwią one zaistnienie bardziej złożonych relacji, takich jak wspólne gry i zabawy. C. Rozwijanie kontaktów społecznych włącznie z promowaniem aktywności kulturalnej i handlowej - Przestrzeń służąca wyłącznie konsumentom. Centra handlowe nie powinny być traktowane jako przestrzeń publiczna, jeśli służą wyłącznie celom handlowym, oferując ciągi mniejszych lub większych sklepów. Ludziom może się wydawać, że są obecni w przestrzeni publicznej, gdyż znajdują się w otoczeniu innych osób, jednak pomiędzy nimi nie występują żadne interakcje. Do funkcji handlowej należy zatem dołączać funkcje związane z aktywnością kulturową i rozwijaniem kontaktów społecznych wówczas przestrzeń ma szansę funkcjonować jako publiczna. D. Otoczenie o charakterze wielofunkcyjnym Otoczenie o charakterze monofunkcyjny. Zapobieganie tworzeniu się obszarów monofunkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla integracji różnych ludzi. Na terenach skupionych na jednej funkcji, dochodzi do powstawanie monotonnych przestrzeni, gdzie konkretny typ osób i działań jest izolowany od reszty. Wobec braku urozmaicenia nic ciekawego się nie dzieje. E. Przestrzeń użytkowana we różnych porach dnia, roku i różnych warunkach pogodowych - Ograniczony czas użytkowania przestrzeni. Szeroki zakres ofert użytkowania przestrzeni sprawia że jest ona częściej używana, zarówno jeżeli chodzi o porę dnia, jak i o porę roku,. Także możliwość schronienia się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest dużym plusem. F. Łatwy, atrakcyjny kontakt z przyrodniczymi elementami środowiska Brak kontaktu z przyrodą. Obecność zieleni i wody w przestrzeni publicznej ma pozytywny wpływ na jej jakość, nie jest jednak elementem koniecznym dla jej poprawnego funkcjonowania. Autor: Hanna Kubicka Strona 19

20 VI. WPŁYW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA ŚRODOWISKO: Jeżeli wymienione poniżej elementy występują w przestrzeni publicznej, postrzegana jest ona jako przyjazna środowisku, dlatego dobrze jest, gdy jej sposób zagospodarowania uwzględnia poniższe zasady. A. Poprawa klimatu - Niekorzystny wpływ na klimat. Pozytywny wpływ na klimat danego miejsca posiadają powierzchnie przepuszczalne dla wody, zwłaszcza obsadzone drzewami, których cień zapobiega nagrzewaniu się powierzchni latem i powstawaniu wysp ciepła. Za równie istotną można uznać obecność zieleni wertykalnej (pnącza) i zielonych dachów, które stabilizują warunki termiczne i utrzymują w miarę stałą wilgotność powietrza. B. Tłumienie hałasu - Generowanie hałasu. Położenie przestrzeni publicznej z dala od tras komunikacyjnych silnie obciążonych ruchem kołowym a także odpowiednie ukształtowanie ścian danego wnętrza krajobrazowego (rozrzeźbienie elewacji, miąższość okrywy zieleni) wpływa pozytywnie na klimat akustyczny. C. Korzystny wpływ na cykl hydrologiczny rozsądne zarządzanie wodami opadowymi - Niekorzystny wpływ na cykl hydrologiczny. Za pożądane elementy ekologiczne uznaje się powierzchnie infiltrujące i częściowo retencjonujące wodę a także dużą miąższość pokrywy wegetacyjnej, która przechwytuje opady. Dominacja powierzchni nieprzepuszczalnych pociąga natomiast za sobą konieczność odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zwiększając ryzyko powodzi. Przedstawiony zestaw kryteriów tworzy przesłanki do analizy porównawczej, która umożliwia nie tylko ocenę założeń istniejących, lecz także projektowanych. 2.4 STUDIUM PRZYPADKÓW Millennium Park w Chicago, CentrO w Oberhausen, Rynek we Wrocławiu i Rynek w Krakowie to przestrzenie publiczne, które funkcjonują w należyty sposób. Cieszą się one dużą popularnością, są chętnie odwiedzane, zarówno przez mieszkańców jak i przez turystów. Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie zatem analiza tych miejsc w świetle zestawionych wyżej kryteriów oceny jakości przestrzeni publicznej. Uzyskane wyniki pozwolą na porównanie Parku Handlowego Bielany jako docelowego obszaru opracowania z przykładami ogólnie uznawanymi za wzorcowe. Autor: Hanna Kubicka Strona 20

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-931237-0-4

ISBN 978-83-931237-0-4 Korekta: Skład: Projekt okładki: Recenzja naukowa: prof. dr hab. Paweł Starosta ISBN 978-83-931237-0-4 Wydawca: EC1 Łódź Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź tel.: 42 638 59 53 fax.: 42 638 59 58

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Joanna Michalik Nr albumu: 12557 Wykorzystanie technologii informatycznych w turystyce w XXI wieku Praca magisterska Na kierunku

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2014 Recenzenci Nina

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN Kierunki zagospodarowania przestrzennego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo