prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,"

Transkrypt

1 b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie og oszeƒ tel.: , fax Zbadaj s uch Wszystkie osoby majàce trudnoêci ze s yszeniem mogà bezp atnie zbadaç s uch i zasi gnàç fachowej porady w gabinecie firmy Fonikon w przychodni specjalistycznej przy ul. eromskiego 33 (tel ).Fonikon jest laureatem wyró nienia Firma Godna Zaufania Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów s uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s u y pomocà osobom s abos yszàcym. Zapraszamy! Trzy, dwa, jeden EURO Po tygodniach niepewnoêci, tropienia poêlizgów w czasie i zmagania si z wyzwaniami, po miesiàcach narzekaƒ, wreszcie zmieni a si atmosfera. Chyba jednak uwierzyliêmy, e naprawd jesteêmy gospodarzami EURO I e to mo e si udaç. 57/S/ /S/2012 Fot. Rafa Motyl Ponad dwadzieêcia lat od pierwszych wolnych wyborów (4 czerwca 1989 roku) Warszawa zyska a dwa symbole wpisane w przestrzeƒ publicznà miasta skwer Wolnego S owa oraz na terenie parku im. Rydza- -Âmig ego rzeêb Haliny Miko ajskiej wybitnej aktorki i opozycjonistki. W uroczystoêci nadania nazwy fragmentowi ulicy Mysiej, przed dawnà siedzibà G ównego Urz du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wzi li udzia Prezydent RP Bronis aw Komorowski i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Rozkr ç si w Warszawie W Parku Sztuki M ociny mo na oglàdaç wystaw pokonkursowà zatytu owanà Rozkr ç si w Warszawie. Zaprezentowano na niej najciekawsze projekty modu owego miejskiego parkingu rowerowego, które wp yn y na konkurs og oszony i rozstrzygni ty przez ZTM pod koniec 2011 roku. Na kilkudziesi ciu planszach mo na zobaczyç najciekawsze modu- y inspirowane elementami rowerów, wiat przystankowych, awek i donic. Wykorzystujà ró ne materia y szk o, stal, kamieƒ i zieleƒ. Zainteresowanie konkursem by o bardzo du e. Do ZTM wp yn o ponad 60 projektów, spoêród których jury wybra o trzy zwyci skie. W przysz ym roku powstanà w stolicy pierwsze parkingi dla rowerów wed ug wybranych, zwyci skich koncepcji. Nowoczesne i funkcjonalne modu y rowerowe uzupe nià istniejàcy system P+R. Stanà w pobli u w z ów przesiadkowych, na p tlach autobusowych i przystankach. Obecnie jednoêlady mo na ju pozostawiç w 39 miejscach stolicy, w tym na dwóch nowych, które powsta y na nowej p tli Dworzec Wschodni przy ul. Lubelskiej oraz na parkingu P+R Ursus Niedêwiadek. Najciekawsze projekty mo na oglàdaç w patio na M ocinach do koƒca czerwca. (ZTM) Nast pnie, tak jak w latach dzia- alnoêci opozycyjnej, uruchomili powielacz, na którym odbili rocznicowà ulotk. Ods oni cie skweru Wolnego S owa stanowi pierwszy etap dzia aƒ na rzecz budowy w tym miejscu pomnika Memoria u Wolnego S owa. Ma to byç symbol zwyci skiej walki ze zniewoleniem. Kilkadziesiàt minut póêniej w zaciszu parku im. Rydza-Âmig ego wêród zieleni, przy akompaniamencie jazzowego kwintetu z Wojciechem Karolakiem, Zbigniewem Namys owskim, Januszem Koz owskim, prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, dzia aczki opozycyjnej i znakomitej aktorki. Tegoroczne obchody warszawskiego Âwi ta WolnoÊci poêwiecone sà kobietom, ich postawom wobec totalitaryzmu oraz roli w walce o wolnoêç. Temat przewodni to Kobieta kontra system. (www.um.warszawa.pl) Rada i zarzàd dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zapraszajà na Bielaƒskie Dni Kultury Od 26 maja do 30 czerwca Imprezy plenerowe Koncerty Wystawy Spektakle teatralne Festiwale Warsztaty Program na stronie: Stadion Narodowy stoi, dzia a i nawet podoba si kibicom. W jego otoczeniu rosnà tymczasowe punkty gastronomiczne, ulice przystroi y si w barwy i plakaty EURO, na samochodach powiewajà polskie flagi (najmodniejsza wersja Husaria dwie, po obu stronach auta), pod Pa acem Kultury wyros a stutysi czna Strefa Kibica, mamy po àczenie kolejowe lotniska z centrum (15 minut jazdy i przewoênicy dogadali si w sprawie biletów!), a w telewizji rozmarzony W och czule wspomina urek i wyglàda na to, e nawet autostrada b dzie przejezdna w ca oêci. Mo e nie wszystko jest tak, jakby- Êmy tego chcieli, mo e zm czà nas tysiàce kibiców i jeden temat na okràg o przez trzy tygodnie, mo e Zostawmy to. Na podsumowania b dzie jeszcze czas. Teraz jest za to czas, eby, jak namawia nas jeden ze sponsorów, uwolniç radoêç. Mo emy byç z siebie dumni, nale y nam si sza radoêci. Zróbmy sobie fiest z zagranicznymi kibicami. Nie wszyscy jesteêmy fanami pi ki no nej. Wielu z nas prawie nie pami ta dawnej chwa y polskiej reprezentacji. Jednak powoli warszawiakom udziela sie to radosne napi cie, oczekiwanie na wielkie mi dzynarodowe wydarzenie, które tym razem zagoêci- o w naszym mieêcie. Mo e nie wszyscy pójdà do Strefy Kibica, ale czas pozwoliç sobie na radoêç i dum. I postanowiç, e nikt nam tego nie zepsuje. Oby gra naszych pi karzy wprawi a nas w eufori. (HD) * * * Dla mniej zorientowanych w stolicy zostanie rozegranych pi ç meczów: Burmistrz dzielnicy oliborz m. st. Warszawy zaprasza na Spacer po oliborzu Tajemnice oliborskich osiedli 16 czerwca 2012 r. o godz czerwca (piàtek) o godz czerwca (wtorek) o godz czerwca (sobota) o godz czerwca (czwartek) o godz czerwca (czwartek) o godz Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnieju b dà wprowadzane tymczasowe zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w okolicach Stadionu Narodowego i w centrum miasta. Zmiany dotyczà przede wszystkim dni, w których mecze rozgrywane sà w Warszawie i b dà wprowadzane oko o 4 godziny przed nimi. Wszystkie niezb dne informacje dost pne sà na stronach internetowych ZTM i Urz du m. st. Warszawy. Strefa Kibica to nie tylko pi ka no na! Ju 7 czerwca o godz odb dzie si oficjalne otwarcie Strefy Kibica pod Pa acem Kultury. Wystàpià polscy i mi dzynarodowi artyêci, m.in. Taio Cruz, Ray Wilson, australijska grupa The Ten Tenors, pianista Michael Manikus, Anna Wyszkoni, Ewelina Flinta, Sylwia Grzeszczak, raper Liber, zespó Ino Ros. Przez ca e mistrzostwa scena Strefy Kibica b dzie t tniç yciem. Odbywaç si na niej b dà przede wszystkim koncerty znanych gwiazd polskiej estrady oraz zespo ów coverowych. B dzie mo na us yszeç takich wykonawców jak: Afromental (8.06), T-Love (12.06), Lady Pank (28.06), Kayah (1.07), Zakopower (23.06), Eney (21.06), Bracia (21.06), Milo Curtis (8.06), Blenders (16.06), Poparzeni Kawà Trzy (12.06). Wszystkie wydarzenia w warszawskiej Strefie Kibica b dà bezp atne. Miejsce zbiórki plac Wilsona przy wejêciu do parku eromskiego Przewodnik Ewa Kierszys

2 str. 2 8 czerwca 2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Na Bielanach Frontem do ekonomika Na majowej sesji rady Bielan okaza o si, e w adze dzielnicy po serii niepopularnych, mocno oprotestowanych przez rodziców i uczniów decyzji w sprawach m.in. zamiaru likwidacji, zmiany siedzib czy przekszta cenia w fili niektórych szkó kontynuujà dzia ania majàce na celu racjonalizacj sieci placówek oêwiatowych. Tym razem zarzàd uwzgl dni proêb dyrekcji Zespo u Szkó nr 10 im. Stanis awa Staszica o popraw warunków do nauki. Sà one bowiem bardzo trudne. Jak poinformowa a dyrektor Ewa Gumieniak, w budynku przy ul. Kolektorskiej 9/11 ciasnym, znajdujàcym si w z ym stanie technicznym, trapionym licznymi awariami kszta ci si 583 uczniów w 21 oddzia ach. Nauka odbywa si w systemie dwuzmianowym. Tymczasem ciàgle wzrasta zainteresowanie szko à, która ma du e aspiracje i bogatà ofert programowà (m.in. realizuje dwa programy unijne), kszta ci w przysz oêciowych zawodach, zw aszcza we wchodzàcym w jej sk ad Ekonomiczno-Informatyczno-Turystycznym Technikum nr 25 im. S. Staszica. W obecnej siedzibie ZS nr 10 ma bardzo ograniczone mo liwoêci rozwoju, proszono wi c o godne warunki dla uczniów. Zarzàd Bielan, wychodzàc naprzeciw szkolnej spo ecznoêci i majàc na wzgl dzie to, e szko a jest bardzo dobrze zarzàdzana i si rozwija, zaproponowa zmian siedziby. Zespó Szkó nr 10 mieszczàcy si przy ul. Kolektorskiej 9/11 mia by si przenieêç do budynku przy ul. Perzyƒskiego 10, zwolnionego przez Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyƒskiego które od nowego roku szkolnego ma funkcjonowaç w Zespole Szkó nr 119 wraz z XXXIX Liceum Ogólnokszta càcym im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Zuga 16. Propozycja zmiany siedziby ZS nr 10 zosta a ju omówiona z dyrekcjà szko y, przedstawiona radzie pedagogicznej, uczniom i rodzicom. Wszystkie organy spo ecznoêci szkolnej wypowiedzia y si w tej kwestii pozytywnie. Zaaprobowali jà te radni po dodatkowych wyjaênieniach zarzàdu. WàtpliwoÊci budzi y m.in. koszty przeniesienia szko y. W adze dzielnicy oszacowa y je na ok. 19 tys. z i zapewnia y, e zosta y umieszczone w planie finansowym. Niemniej zaznaczono, e dzielnica liczy tak e na wsparcie w wyposa eniu dodatkowych pracowni komputerowych obiecane przez biuro edukacji. JeÊli zaê chodzi o czas, to zapewniono, e przerwa wakacyjna wystarczy na szkolne roszady i od 1 wrzeênia 2012 roku uczniowie Zespo u Szkó nr 10 im. S. Staszica b dà mogli si uczyç w nowej siedzibie przy ul. Perzyƒskiego 10. Budynek jest odnowiony, gotowy przyjàç uczniów i dzi ki temu bielaƒskie zasoby oêwiatowe b dà lepiej wykorzystane. Zostanà tam przeniesione wchodzàce w sk ad ZS nr 10 trzy szko- y: Technikum nr 25 im. S. Staszica, VII Liceum Profilowane (kszta càce pracowników socjalnych) oraz Technikum Uzupe niajàce nr 8. Zdecydowano zarazem, e z zespo- u szkó zostanie wy àczone Liceum Ekonomiczne dla Doros ych nr 7, które od wielu lat istnieje tylko na papierze, nie prowadzi dzia alnoêci dydaktycznej i b dzie zlikwidowane w przysz ym roku. Przenoszenie go do nowej siedziby uznano za bezzasadne, dlatego te do koƒca figurowaç b dzie pod pustym szyldem i starym adresem przy ul. Kolektorskiej 9/11. Zmiany bud etowe Na ostatniej sesji bielaƒscy radni jednog oênie podj li dwie uchwa y dotyczàce zmian w tegorocznym za àczniku bud etowym dzielnicy. Pozytywnie zaopiniowali przemieszczenie zaoszcz dzonych Êrodków z wydatków bie àcych ( z ) na wydzielonym rachunku Zespo u Szkó nr 55 przy ul. Gwiaêdzistej. Przeznaczono je na wydatki inwestycyjne kupno dwóch maszyn do mycia i czyszczenia pod óg w szkole i hali sportowej. W drugiej zaê uchwale w zwiàzku z realizacjà nowego dwuletniego zadania z zakresu pomocy bezrobotnym wnioskowano o zwi kszenie planu wydatków na rok 2012 o kwot z z przeznaczeniem na projekt konkursowy Mog wi cej aktywizacja spo- eczno-zawodowa osób niepe nosprawnych. B dzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Europejskiego Funduszu Spo ecznego, a bielaƒski OÊrodek Pomocy Spo ecznej b dzie pe niç rol partnera. Liderem jest firma WYG International sp. z o.o. (PON) Burmistrz Dzielnicy Bielany Miasta Sto ecznego Warszawy informuje, e na tablicy og oszeƒ w siedzibie Urz du Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. eromskiego 29 oraz na stronie internetowej: zosta o podane do publicznej wiadomoêci og oszenie o konkursie ofert na najem lokali u ytkowych, boksów i gara y wraz z wykazem lokali i regulaminem konkursu. Termin sk adania ofert: do r. do godziny Dodatkowe informacje o konkursie mo na uzyskaç w Wydziale Zasobów Lokalowych Urz du Dzielnicy przy ul. eromskiego 29 w Warszawie, pok. nr 103, I pi tro, tel. (22) od poniedzia ku do piàtku w godz Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na: wyk ady po àczone ze zwiedzaniem wystawy Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznaƒ, kultur (XVI-XVIII w.) czwartki w godz Wst p na podstawie biletu w cenie 5 z 14 czerwca Kupà MoÊci Panowie Elementy integracyjne Rzeczypospolitej prof. Janusz Tazbir (Sala Odczytowo-Kinowa) Reklama 165/MR/ /S/2012

3 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Wakacje z kursem j zyka Je eli jeszcze nie mówisz w jakimê obcym j zyku, z pewnoêcià nie zdà ysz si go nauczyç przed EURO Jednak fakt, e Polska jest organizatorem tak du ej mi dzynarodowej imprezy, chyba wszystkim uêwiadomi, e bez znajomoêci j zyków obcych b dzie coraz trudniej yç. I nie chodzi ju tylko koniecznoêç porozumiewania si z obcokrajowcami w pracy. Polska coraz bardziej integruje si z Europà i ca ym Êwiatem. Coraz wi cej u nas turystów z zagranicy, w adajàcych niekiedy kilkoma j zykami, w tym np. rosyjskim. Polacy tak e coraz wi cej je d à po Êwiecie i zaczynajà doceniaç swobod, jakà daje mo noêç atwego porozumienia si dzi ki znajomoêci j zyka kraju, który zwiedzajà lub choçby j zyka angielskiego. Wszystkie te powody zwi kszajà zainteresowanie naukà j zyków obcych, 8 czerwca 2012 Nowe zasady op at za obki Tu przed Dniem Dziecka Rada Warszawy przyj a nowe zasady op at za pobyt dziecka w obku. Zgodnie z nowà propozycjà od po owy czerwca zamiast sta ej op aty za obek rodzice b dà p aciç wed ug stawki godzinowej 1,78 z. Op atà zostanà obj te tylko godziny, w których dziecko przebywa o w placówce pod opiekà. To korzystne dla tych, których dzieci nie przebywajà w obkach wiele godzin. Ale rodzice pozostawiajàcy w nich swoje pociechy na dziesi ç godzin, zap acà wi cej. Walka o op aty za obki ma swój poczàtek w zesz ym roku, kiedy Rada Warszawy zdecydowa a si podnieêç op aty z 200 do prawie 500 z. Rodzice zaskar yli t decyzje i w kwietniu br. sàd administracyjny uniewa ni nowe przepisy. Rodzice przestali p aciç za opiek w obkach. Konieczne by o szybkie przygotowanie nowego rozwiàzania prawnego, bo dziura w bud ecie stolicy ros a o 1,6 mln miesi cznie. Po wprowadzeniu zmiany zasad do kasy Warszawy i tak rocznie wp ynie o ponad 7 mln Êrodków mniej. Rodzice i opozycja nie sà zadowoleni z nowego rozwiàzania. Wyliczajà, e zmiana zasad jest równoznaczna arabski bengalski bu garski chiƒski tak e podczas wakacji. Popularnà formà jest z pewnoêcià tzw. turystyka j zykowa. Chcàc podszkoliç j zyk obcy lub szybko nauczyç si jego podstaw, Polacy od lat najcz Êciej wybierajà si do Anglii. Ostatnio na popularnoêci zyska y równie Hiszpania i nieco dro sze Stany Zjednoczone. Ale mo na uczyç si tak e wtedy, kiedy nie mo emy sobie pozwoliç na wyjazd za granic. Coraz wi cej szkó oferuje nauk j zyka w wakacje. Z pewnoêcià tak e i w tej formie zainteresowanie j zykiem angielskim jest najwi ksze. Warto jednak pomyêleç ioinnych. Renesans prze ywajà j zyki s owiaƒskie, zw aszcza rosyjski, którego wielu nie chcia o si uczyç ze wzgl du na pami ç przymusu nauczania w czasach PRL. Teraz coraz wi cej firm wspó pracuje z Rosjà i potrzebni sà im pracownicy biegle w adajàcym j zykiem rosyjskim. A wielu kursantów dopiero po latach doceni o pi kno tego j zyka i postanowi o przypomnieç sobie dawne umiej tnoêci. Sprzyja temu rozwój turystyki w kierunku wschodnim szeroko poj ta kultura wschodu silnie motywuje do szlifowania sprawnoêci j zykowej. W koƒcu adne t umaczenie nie zastàpi lektury w oryginale. Ten ostatni powód cz sto podajà kursanci wybierajàcy ma o znane j zyki. Urzeczeni twórczoêcià jakiegoê pisarza lub re ysera filmowego, chcà zanurzyç si w Êwiat jego dzie a bez poêredników. Jakikolwiek by by powód podj cia nauki j zyka obcego, z pewnoêcià nie b dzie to czas zmarnowany. Podobno osoby znajàce kilka j zyków obcych sà bardziej otwarte, tolerancyjne i szcz - Êliwe. (rt) SZKO A J ZYKÓW WSCHODNICH Wydzia u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na str. 3 Wejdê na naszà stron internetowà: WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY J ZYKOWE LIPIEC 2012 chorwacki czeski francuski grecki gruziƒski hebrajski hindi hiszpaƒski z podwy kà, którà miasto chcia o wprowadziç w zesz ym roku. Dziewi ç godzin opieki plus op ata za ywienie (5,96 z ) daje w sumie kwot ponad 400 z otych. Dlatego postulowali, aby stawka godzinowa by a ni sza i nie przekracza a 1,50 z. Propozycji broni wiceprezydent Warszawy W odzimierz Paszyƒski. PodkreÊla, e miasto ponosi 68 proc. kosztów opieki nad dzieçmi w obkach, na rodziców przypada jedynie 32 proc. Zmniejszenie op at by oby równoznaczne z rezygnacjà z budowy kolejnych obków, bo nie by oby na nie Êrodków. JednoczeÊnie obieca, e w przysz ym roku w stolicy b dzie ponad 5 tysi cy miejsc dla maluchów, co pozwoli objàç opiekà w obkach 10 procent z nich. To dobry wynik Êrednio w Polsce do obków ucz szcza 2 proc. dzieci. Nawet je eli ratusz dotrzyma s owa, to nie rozwià e problemu. Na miejsce w obku czeka w stolicy ponad 5 tysi cy ma ych warszawiaków. Sprawa op at nie jest ostatecznie zakoƒczona. Od uchylenia uchwa y przez sàd do bud etu stolicy nie wp yn o 2,4 mln z. Ratusz chce si odwo aç od niekorzystnego wyroku wojewódzkiego sàdu do Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Tak e rodzice nie zamierzajà sk adaç broni. Chcà z o yç pozwy zbiorowe w sprawie zwrotu op at za obki od czerwca 2011 r. do kwietnia br. Gdyby wygrali, miasto straci kilkanaêcie milionów z otych. Zapowiadajà równie zaskar- enie nowej uchwa y. Wyglàda na to, e o rozstrzygni ciu zadecyduje sàd. (KER) * * * Za ma o miejsc Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli w tym roku przebieg a b yskawicznie. Miejsca praktycznie si ju skoƒczy y. W razie k opotów, nie wystarczy, jak w ubieg ych latach, po prostu poszukaç w innej dzielnicy. Biuro edukacji i w adze dzielnic szukajà nowych miejsc i liczà, e tak jak w ubieg ych latach cz Êç rodziców zrezygnuje z przedszkoli. Jak to si skoƒczy, oka e si wpaêdzierniku. Na pocieszenie rodzicom mo emy dodaç, e w kilku dzielnicach powstajà nowe oddzia y przedszkolne. japoƒski koreaƒski mongolski perski Szko a jutra ju dziê Polskie Stowarzyszenie Promocji OÊwiatowych portugalski rosyjski rumuƒski serbski suahili turecki ukraiƒski urdu Szczegó owy rozk ad zaj ç na: Koszt kursu dla osób spoza UW: 1195,20 z za 120 godz. lekcyjnych lub 597,60 z za 60 godz. lekcyjnych Zapisy osób spoza UW w maju i czerwcu 2012 r.: Studenci UW mogà wykorzystaç bezp atnie swoje etony j zykowe (120 /60 etonów) Szko a J zyków Wschodnich dzia a w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania J zyków Obcych (USNJO) Rekrutacja na rok 2012/2013 trwa ZAPRASZAMY!!! Liceum Ogólnokszta càce Niepubliczne nr 43 Gimnazjum Niepubliczne nr 12 Spo eczna Szko a Podstawowa nr 13 Motylkowa Akademia ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa tel.: , Dodatkowe informacje mo na uzyskaç w sekretariacie Szko y J zyków Wschodnich, ul. Browarna 8/10, pok. 22, codziennie w godz , tel , w gierski wietnamski w oski 154/MR/ /S/ /MR/2012

4 162/MR/2012 str. 4 8 czerwca 2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ul. Broniewskiego 23, tel czynna: pon. pt. w godz. 9 19, sob. w godz ul. Wolumen 53, tel czynna: pon. pt. w godz , sob. w godz LEKARZE SPECJALIÂCI, szeroki zakres us ug: Û profilaktyka Û interia Û badania laboratoryjne Û dermatologia Û stomatologia Û chirurgia Û onkologia Û dietetyka (karmy specjalistyczne) Û strzy enie i porady z zakresu piel gnacji Zamawianie og oszeƒ tel.: , , faks Kleszcze atakujà Z roku na rok liczba kleszczy wzrasta. Sà zagro eniem dla ludzi, ale równie cz sto atakujà zwierz ta domowe psy i koty. Najcz Êciej wbijajà si w kark lub szyj, mogà si te usadowiç na apach, grzbiecie lub ogonie, czyli praktycznie wsz dzie. Ma ego kleszcza trudno znaleêç w zwierz cej sierêci, nie jest te atwo go wyciàgnàç. A mo e zaraziç naszego pupila chorobami odkleszczowymi, z których najgroêniejsza jest babeszjoza. Kleszcze sà najbardziej aktywne od marca do koƒca czerwca, a póêniej od sierpnia do paêdziernika. Ale ten czas mo e si wyd u yç, je eli temperatury b dà wysokie. Dlatego trzeba chroniç zwierz ta przed nimi prawie przez ca y rok. Najpopularniejsze sà preparaty dzia ajàce kilka tygodni po zastosowaniu i obro e przeciwkleszczowe (chroniàce równie przed innymi paso ytami). Zbuduj dom dla ptaków Bezp atne czipowanie psów i kotów Biuro prasowe ratusza poinformowa o o rozpocz ciu akcji bezp atnego czipowania psów i kotów w Warszawie. Oznakowanie nie jest obowiàzkowe, ale warto zastanowiç si, czy go nie wykonaç dla bezpieczeƒstwa zwierz cia i w asnego spokoju. Zainteresowani mogà wybieraç spoêród 109 lecznic na terenie ca ego miasta. Czipowanie nie jest jedynym sposobem oznaczania zwierzàt. Mo na umieêciç na obro y numer telefonu lub przyczepiç do niej tzw. adresówk metalowà lub plastikowà zawieszk, która zawiera imi oraz numer kontaktowy do w aêciciela. Pupile z rodowodem majà tatua e, dzi ki którym mo na ustaliç ich w aêciciela poprzez Zwiàzek Kynologiczny. Jednak jedynym trwa ym sposobem jest oznakowanie elektronicznie, czyli czipowanie. Polega ono na wszczepieniu pod skór zwierz cia ma ego mikroprocesora z zakodowanym unikalnym pi tnastocyfrowym numerem identyfikacyjnym. Umieszczenie czipa jest trwa e wystarcza na ca e ycie, trwa oko o minuty, jest bezbolesne i bezpieczne dla zdrowia czworonoga. W przypadku zagini cia zwierzaka lub jego kradzie y czip umo liwia szybkie ustalenie danych jego w aêciciela. Specjalnymi czytnikami dysponujà przychodnie weterynaryjne i stra miejska. Elektroniczne oznakowanie daje w aêcicielom zwierzàt wi ksze poczucie bezpieczeƒstwa, ale jest równie warunkiem otrzymania paszportu dla psa lub kota i jest obowiàzkowe w przypadku wyjazdu do innych krajów Unii Europejskiej. Oprócz psów i kotów tym obowiàzkiem obj te sà równie tchórzofretki. Najstarsze budki l gowe, jakie znamy, datowane sà na XV w. I choç nie by y tworzone dla ochrony ptaków tylko dla pozyskiwania jaj, z czasem ludzie zauwa yli, e bliskie sàsiedztwo ptaków ma tak e inne pozytywne aspekty. W XIX w. wiedziano ju, e gniazdowanie jaskó ek w oborach i ró norodnoêç gatunkowa ptactwa w lasach znacznie zmniejszajà liczb szkodzàcych zwierz tom i roêlinom owadów. A w XX w. s awny polski ornitolog prof. Jan Soko owski rozpoczà propagowanie projektowanych przez siebie, uniwersalnych budek l gowych jako form Êwiadomej pomocy dla ptaków, których populacje zacz y si zmniejszaç wskutek dzia alnoêci cz owieka. Obecnie wiele gatunków, w tym niegdyê bardzo popularnych, w zwiàzku z przekszta caniem Êrodowiska przez ludzkà gospodark ma du e trudnoêci ze znalezieniem odpowiednich miejsc l gowych. Sàsiedztwo ptaków korzystnie oddzia uje na jakoêç ycia ludzi na ró nych p aszczyznach. Sà naszymi sprzymierzeƒcami w walce z komarami, muchami i innymi nieproszonymi owadami przedstawiciele niektórych gatunków zjadajà w ciàgu dnia tyle owadów, ile wynosi ich ci ar. Przyk adem mo e byç tu sikora bogatka jeden ptak zjada oko o 20 gram insektów, co w zale noêci od ich masy przek ada si na owadów: komarów, much, gàsienic. Warto pami taç, e najwi ksza liczba owadzich szkodników pada upem ptaków w okresie wykarmiania pisklàt czyli w czasie, w którym najbardziej potrzebujà domków l gowych. Ich bliskoêç niesie te ze sobà mo liwoêç obcowania z pi knem przyrody s uchania ptasich koncertów i przyglàdania si yciu tych pi knych, wcià ma o dla nas znanych zwierzàt. Ponadto obserwowanie przyrody ma równie walory edukacyjne uwra liwia na potrzeby Êrodowiska naturalnego, ukazuje jego wp yw na ycie cz owieka. Jest to niezwykle istotne w przypadku dzieci aby mog y wychowaç si ze ÊwiadomoÊcià nierozerwalnego zwiàzku z przyrodà oraz skutków, jakie niesie ze sobà ingerencja cz owieka. Taka lekcja przyrody nie mo e równaç si z adnà ksià kà, a oglàdanie ptaków na w asne oczy, przy pomocy zwyk ej lornetki, jest o wiele ciekawsze ni lektura i najlepsze zdj cia w czasopismach przyrodniczych. Zach cam do stworzenia dachu nad g owà dla ptaków nie tylko posiadaczy domów jednorodzinnych, ale te mieszkaƒców osiedlowych bloków. Budki mo na wieszaç na budynkach, na swoich balkonach i na okolicznych drzewach. Mo e to byç inicjatywa indywidualna, ale mo e komuê uda si zainteresowaç nià szersze grono sàsiadów, administracj i osiedlowe podwórko stanie si ptasià ostojà? Wa na jest wiedza, jakich skrzynek potrzebujà konkretne gatunki, w jaki sposób je powiesiç i gdzie. Nie kupujcie ich Paƒstwo w sklepach zoologicznych czy supermarketach. Wskazówki, jak powinny wyglàdaç odpowiednie, bezpieczne dla ptaków skrzynki l gowe znajdziecie na stronach internetowych: ww.ptasieogrody.pl, Pod trzema ostatnimi adresami mo na te kupiç gotowe budki. Kilka wskazówek Budki wykonujemy z nieheblowanych desek gruboêci co najmniej 1,5 cm, przy czym cz Êç przedniej Êcianki, w której znajduje si otwór wejêciowy, powinna byç grubsza 3 cm lub nawet wi cej. Taki d ugi wlot bardziej chroni gniazdo przed drapie nikami. W zale noêci od tego, jakie ptaki chcemy zaprosiç, wieszamy odpowiednie skrzynki. Ró nià si one wymiarami, a zw aszcza Êrednicà otworu wlotowego. JeÊli chcemy daç lokum sikorce, otwór powinien mieç Êrednic 27 mm, bo ju przy 33 mm do skrzynki dostanie si wróbel, który jest silniejszy od sikory i nie pozwoli jej si zagnieêdziç. Skrzynk instalujemy na budynku lub drzewie w sposób stabilny, by nie chwia a si na wietrze. Trzeba jà przybiç 2-3 gwoêdziami (drzewa w ten sposób nie uszkodzimy). Najlepiej powiesiç budki póênà jesienià ptaki majà czas, eby je zauwa yç i oswoiç si z nimi. Odst py mi dzy zawieszonymi budkami zale à od wielkoêci terytorium zajmowanego przez osobniki danego gatunku. Skrzynki dla wróbli, mazurków, szpaków mogà wisieç blisko, bo ptaki te dobrze znoszà inne pary l gowe obok siebie. Ale ju mucho ówki potrzebujà m odst pu, sikory m, pe zacze 100 m, a sowy a m. W adze stolicy od kilku lat namawiajà mieszkaƒców do czipowania zwierzàt. W tym roku zaplanowa y oznakowanie zwierzàt. Mo na je zg aszaç do 14 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania Êrodków. Od 2007 r. zaczipowano ich oko o 50 tys. Lista placówek, w których mo na bezp atnie przeprowadziç zabieg, znajduje si pod adresem: Czy wiesz, e: zwierz gubi si w aêcicielowi Êrednio 1-3 razy w ciàgu swojego ycia tylko 17 proc. zagubionych psów i 2 proc. zagubionych kotów odnajduje drog powrotnà do domu zwierz ta najcz Êciej gubià si, poniewa : zerwa y si ze smyczy na spacerze, zosta y nieprawid owo przywiàzane przed sklepem, zdecydowa y si udaç w pogoƒ za innym psem lub kotem, zosta y ukradzione, równie dla okupu. WysokoÊç, na jakiej wieszamy budk, nie powinna byç zbyt ma a. Na ogó wystarcza 3-5 m, trzeba jednak uwa aç, by pod budkà nie by o ga zi, kijków, podpórek dla ptaków czy innych stopni, które u atwià dost p do gniazda drapie nikom (kotom, kunom). Najlepiej, aby otwór wejêciowy do budki skierowany by na po udniowy wschód. Skrzynka powinna byç choç cz - Êciowo zacieniona zbytnie nas onecznienie mo e byç Êmiertelnym zagro eniem dla pisklàt. By oznakowaç psa lub kota, nale y spe niç kilka warunków. Po pierwsze, w aêciciel zg aszanego zwierzaka musi wype niç wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania. Specjalne formularze sà dost pne w gabinetach zg oszonych do udzia u w akcji. W aêciciel powinien mieç przy sobie dowód to samoêci, ksià eczk szczepieƒ pupila, rodowód lub jakikolwiek inny dokument, który potwierdza prawa do zwierz cia. Opiekunowie psów muszà dodatkowo pami taç o aktualnym potwierdzeniu szczepieƒ przeciw wêciekliênie. Po zaczipowaniu w aêciciel otrzyma potwierdzenie elektronicznego oznakowania psa lub kota, a dane dotyczàce zwierz cia i w aêciciela zostanà wprowadzane do Mi dzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal (Safe-Animal jest cz onkiem Europetnet Europejskiego Systemu Baz Danych z siedzibà w Brukseli i jest zarejestrowany w G ównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. Wspó pracuje z wi kszoêcià fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierzàt w Polsce, tak e z lekarzami weterynarii). Samo zaczipowanie zwierzaka nic nie daje. Aby ustaliç dane personalne jego opiekuna, musi on byç zarejestrowany w bazie danych. Tak e w a- Êciciele oznakowanych elektronicznie czworonogów, które zosta y adoptowane ze schroniska, powinni upewniç si, czy dope niono rejestracji. (DK) Trwa oêç skrzynki zwi ksza pomalowanie jej ekologicznym lakierem. Warto te daszek pokryç blachà. Nie malujemy nigdy! wn trza otworu wejêciowego i wn trza budki. Budk trzeba czyêcic po ka dym odbytym l gu (mo e byç ich dwa, a nawet trzy w sezonie) lub jesienià po zakoƒczeniu okresu l gowego. Dlatego jedna ze Êcianek powinna byç otwierana. Renata Markowska Fundacja Noga w ap. Razem idziemy przez Êwiat Gucio pragnie byç czyjê Ten Êliczny, ma y piesek o imieniu Gucio ma oko o pó tora roku. W tej chwili przebywa w schronisku na Paluchu i trzeba go stamtàd jak najszybciej zabraç do dobrego domu. Gucio jest przemi y, to prawdziwa przytulanka na spacerach lgnie do wolontariuszki, bardzo pragnie byç czyjê. Jest delikatny, adnie chodzi na smyczy, z innymi psami yje w zgodzie. B dzie super pieskiem dla dzieci i doros ych. Kontakt w sprawie adopcji: tel

5 143/MR/2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Firma deweloperska Atlas Estates poinformowa a o zakoƒczeniu prac nad elbetowà konstrukcjà obu budynków wchodzàcych w sk ad osiedla Apartamenty przy Krasiƒskiego. Oznacza to oko o pó toramiesi czne wyprzedzenie za o onego harmonogramu prac budowlanych przez generalnego wykonawc, firm UNIBEP S.A. Przy sprzyjajàcych warunkach osiedle mo e zostaç oddane jeszcze przed terminem, który pierwotnie zosta przewidziany na drugà po ow 2013 r. Z okazji zakoƒczenia prac konstrukcyjnych generalny wykonawca inwestycji zorganizowa tradycyjnà uroczystoêç. Âwiadkami zawieszenia wiechy przez Jana Miko uszk, prezesa zarzàdu UNIBEP, byli przedstawiciele w adz miasta, urz dów oraz firm partnerskich, wspó pracujàcych przy budowie osiedla. Apartamenty Przy Krasiƒskiego to osiedle wznoszone na oliborzu, przy skrzy owaniu ulic Krasiƒskiego i Przasnyskiej, w bezpoêrednim sàsiedztwie zieleni, budynków biurowych i magazynowych. W ramach projektu w dwóch odr bnych budynkach wybudowane zostanà àcznie 303 mieszkania o powierzchni od 28 do 125 m 2. Najwy sze partie oliborskiego kompleksu b dà mia y po 10 8 czerwca 2012 Zakoƒczono konstrukcj apartamentów Wiecha przy Krasiƒskiego Uroczyste zawieszenie wiechy przez generalnego wykonawc oznacza zakoƒczenie najwa niejszego etapu budowy w najszybciej sprzedajàcej si inwestycji mieszkaniowej na oliborzu Po udniowym. kondygnacji. W ramach inwestycji powstanie równie 760 m 2 powierzchni komercyjnej oraz ok. 337 miejsc parkingowych. W strukturze mieszkaƒ dominowaç b dà lokale dwupokojowe, stanowiàce ok. po ow oferty. Mieszkania w parterowej cz Êci budynków oferowane b dà z przynale àcymi do nich ogródkami, a wi kszoêç pozosta ych b dzie mia a w asne balkony lub loggie. Osiedle przylegaç b dzie do zielonej dzia ki miejskiej i zaprojektowane zosta o tak, by jego stylistyka wspó gra a z istniejàcà zielenià. Apartamenty Przy Krasiƒskiego to propozycja dla osób, które z jednej strony prowadzà aktywny, miejski tryb ycia, a z drugiej strony szukajà mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy i cenià wyjàtkowy klimat oliborza. Zalety Apartamentów przy Krasiƒskiego, takie jak dobra komunikacja i bliskoêç centrum, zaciszne, zielone otoczenie czy szczególny klimat oliborza, sprawiajà, e mieszkania w tym osiedlu od poczàtku cieszà si du ym zainteresowaniem. Mamy nadziej, e zakoƒczenie przed czasem najwa niejszego etapu prac budowlanych, jakim jest konstrukcja elbetowego szkieletu obu budynków, upewni kolejnych, potencjalnych klientów, e kupno lokalu w naszej inwestycji to bezpieczne i dobre rozwiàzanie mówi Reuven Havar, prezes Atlas Management Company. W zwiàzku z wiechà Atlas Estates wprowadza na mieszkania w Apartamentach przy Krasiƒskiego ofert specjalnà, wa nà do koƒca czerwca. Ceny lokali dwupokojowych b dà w tym okresie o 5 proc. ni sze, co oznacza mo liwoêç zakupu mieszkania nawet do z taniej. O szczegó ach promocji informujà pracownicy biura sprzeda y, znajdujàcego si obok osiedla. Od lewej: prezes Atlas Management Company Reuven Havar, zast pca burmistrza oliborza Witold Sielewicz i prezes zarzàdu UNIBEP Jan Miko uszko Gabinet Kosmetyczny SUPER PROMOCJA: odm adzajàce zabiegi falami radiowymi RF W czerwcu i lipcu 2012 r. 50% ceny TYLKO 80 z (dotyczy jednego obszaru. np. twarz lub dekolt) ul. Renesansowa 11, Warszawa Tel. 022/ , Wiosna na razie nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wystawimy twarze na s oƒce. Tymczasem ju pobie na kontrola naszego wyglàdu w lustrze nie napawa optymizmem. Cera po zimie szarawa, wysuszona, gdzie niegdzie przebarwiona, nowe zmarszczki te si pojawi y. Niedobrze. Nasza twarz potrzebuje pilnie ratunku. To ostatnia chwila na ten ratunek zanim przyjdzie lato, urlop i du o silnego s oƒca. Na szcz Êcie w dobrym salonie kosmetycznym mo emy skorzystaç z dobrodziejstw najnowszych osiàgni ç kosmetologii takich jak mikrodermabrazja i refleksologia. Mikrodermabrazja jest metodà rozjaêniajàcà i odêwie ajàcà wyglàd skóry, usuwajàcà zmiany pigmentacyjne, drobne linie i zmarszczki, a tak e zaskórniki. Stosowana jest z powodzeniem nie tylko na twarz. Wykorzystywana jest równie z doskona- ym efektem do usuwania zmian na ciele takich jak rozst py. Mikrodermabrazja diamentowa jest metodà nie tylko bardzo skutecznà, ale tak e w pe ni bezpiecznà. Stanowi doskona à alternatyw dla zabiegów medycyny estetycznej. Poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga uporaç si z jej specyficznymi problemami. Metoda ta jest rodzajem peelingu mechanicznego wykonywanego przy u yciu specjalnych g owic, których koƒcówki pokryte sà kryszta kami naturalnego diamentu. Mikrodermabrazja polega na bezinwazyjnym, mechanicznym Êcieraniu wy àcznie warstwy rogowej naskórka, pod sta à kontrolà wizualnà, gwarantujàcà precyzj zabiegu. Mo na jà stosowaç cz sto nawet u osób z wra liwà i p ytko unaczynionà skórà. Refleksologia jest po àczeniem medycyny orientalnej z technikà masa u Indian z Ameryki Po udniowej oraz wspó czesnà neurofizjologià i metodà cybernetycznà. Wprowadza organizm w stan równowagi wewn trznej. Dzi ki niej pobudzane sà procesy samoregulacji i regeneracji organizmu sprzyjajàce 163/MR/2012 str. 5 Zapraszamy!!! no+vello Bielany ul. Mistrzowska 15 tel W s u bie urody samowyleczeniu. Terapia uruchamia procesy przyspieszajàce przemiany metaboliczne, detoksykacje i oczyszczenie organizmu. Masa refleksoryczny wprowadza w g boki stan relaksu, uwalnia od negatywnych emocji, pozwala na ca kowite rozluênienie i zapomnienie o codziennoêci. Ma tak e doskona y wp yw na sprawnoêç umys owà. Poprawia koncentracj, zdolnoêç zapami tywania oraz refleks. Refleksologia twarzy jest jedynym zabiegiem majàcym dzia anie terapeutyczne oraz kosmetyczne. Manualne techniki masa u pobudzajà krà enie krwi i limfy w obr bie twarzy. Stymulujàc punkty likwidujemy opuchlizny i obrz ki, a tak e przywracamy naturalny koloryt i witalnoêç skórze. Efekty sà widoczne ju po pierwszym zabiegu. Pracujàc na mi Êniach twarzy pobudzamy przewodnictwo nerwowe, dzi ki któremu poprawia si j drnoêç i napi cie skóry. Refleksologia kosmetyczna przywraca naturalny owal twarzy, zapobiega powstawaniu zmarszczek i likwiduje ju istniejàce. Refleksoterapia stóp to intensywny masa uciskowy majàcy na celu uaktywnienie procesów regeneracyjnych i detoksykacyjnych organizmu. Dzi ki odpowiedniej stymulacji receptorów dociera si do odpowiednich narzàdów i pobudza procesy samoregulacji. Zabieg refleksoterapii g boko odpr a i relaksuje, doskonale wp ywa na rozluênienie napi ç mi Êniowych nie tylko w obr bie stóp, ale i ca ego cia a. Pozytywne oddzia ywanie refleksoterapii niejednokrotnie bywa odczuwalne podczas pierwszych zabiegów, choç jest to zale ne od stanu zdrowia, przyjmowanych leków, wra liwoêci danej osoby. Jest to znakomita terapia dla osób, które cierpià na wszelkie dolegliwoêci bólowe, schorzenia przewlek e, stres, zaburzenia hormonalne, migreny, zaburzenia funkcjonowania uk adu pokarmowego, przykurcze mi Êni, depresja, przygn bienie, itp. Mironalia 2012 W po owie czerwca na Ochocie nastàpi kolejna ods ona niezwyk ej imprezy festiwalu sztuki ró nej Mironalia 2012 inspirowanej twórczoêcià Mirona Bia oszewskiego. Mironalia sà organizowane ju po raz ósmy. Promujà czytelnictwo i literatur polskà, przybli ajà twórczoêç wybitnych twórców, cz sto zapomnianych oraz tych debiutujàcych, popularyzujà twórców, którzy wychodzà poza dominujàce trendy. Forma, którà przyjmujà Mironalia (m.in. wystawy, konkursy, dzia ania happeningowe) odbiega od klasycznego spotkania autorskiego, przez co staje si bardziej atrakcyjna dla odbiorców, szczególnie m odego pokolenia. Organizatorzy chcà pokazaç, e w dobie masowej kultury komercyjnej, ksià ki i czytanie nie sà passe, a polscy autorzy wspó tworzà literatur Êwiatowà. Tegorocznym Mironaliom towarzyszy Êwi to ulicy Tarczyƒskiej odbywajàce si pod has em Artystyczna Kamienica. Symboliczne przekazanie kluczy przez w adze Ochoty pozwoli otworzyç podwoje kamienicy przy Tarczyƒskiej 3, gdzie na ka dym pi trze odbywaç si b dà koncerty, wystawy, spektakle. Razem z organizatorami zapraszamy na t niezwyk à imprez w niedziel 17 czerwca 2012 r. w godz do galerii, zau ków, na podwórka i chodniki ulicy Tarczyƒskiej. Projekt Mironalia 2012 zosta dofinansowany ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 169/MR/2012

6 str. 6 8 czerwca 2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 UTV Serwis Warszawa, ul. P. Nerudy 1 Bielany tel , Podczas trwania EURO 2012 serwis b dzie czynny od pon. do pt. w godz. 9:00 20:00, w sob. w godz. 9:00 16:00 WYDAWNICTWO POSZUKUJE: PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH z doêwiadczeniem Gwarantujemy: 3 mo liwoêci wszechstronnego rozwoju 3 motywacyjny system wynagradzania 3 mi à atmosfer w pracy KONTAKT: 138/MR/2012 Og oszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD irtv, monta i demonta mebli, tel A PRZEPROWADZKI SPRZÑTANIE PIWNIC, WYWÓZ mebli, tel ANTYKWARIAT KUPI KSIÑ KI (22) , AUTO PO 30-TCE (do 1980 r.) lub cz Êci kupi, tel.: AUTO-SKUP DOMOWE NAPRAWY TV PRANIE DYWANÓW, WYK ADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel , , REMONTY, GLAZURA, HYDRAULIKA, elektryka, adaptacje dla niepe nosprawnych, tel Zamawianie og oszeƒ tel.: , , faks R.G. ELEKTRONIK SERWIS RTV-VIDEO-LCD n Naprawa telewizorów: Elemis, Philips, LG, Sony i inne LCD n Naprawa i monta radioodtwarzaczy samochodowych LCD i DVD n Autokarowe systemy AUDIO-VIDEO n Monta w mikrobusach sprz tu AUDIO-VIDEO i mikrofonów n Monta czujników parkowania z wyêwietlaczem LCD ul. Obozowa 61, Warszawa % (22) /S/2012 Ognisko Pracy Pozaszkolnej oliborz w Warszawie ul. Ks. J. Popie uszki 13 tel.: (22) , do 30 czerwca Wystawy prac dzieci w galerii Studnia czasu : malarska aglowce na morzach i oceanach, ceramiczna S owiaƒska ceramika, ze szk a artystycznego Irysy a la Wyspiaƒski, fotograficzna Âwi te twarze Wschodu prorocy, magowie, kaznodzieje, sadhu Indii z Waranasi wystawa Ryszarda Czajkowskiego podró nika, filmowca, naukowca, pisarza. 13 czerwca (Êroda) w godz Warsztaty wspólnego malowania Drzewa ycia i pami ci palcami i ràczkami przez dzieci. Warsztaty poêwi cone Januszowi Korczakowi prowadzà: Maria Dobrucka, Janina Wawryszewicz, Barbara Osuchowska. Dobre Miejsce katolickie centrum kultury ul. Dewajtis 3, las Bielaƒski tel.: , czerwca (sobota) godz Forum Filmów Niezwyczajnych: Cz owiek z Hawru (1 godz. 33 min.; dramat / komedia; Finlandia, Francja, Niemcy). Bilety: 10 z do nabycia w sklepie ChrzeÊcijaƒskie Granie bezpoêrednio przed projekcjà. Najnowsza komedia mistrza czarnego humoru Akiego Kaurismakiego to opowieêç rozgrywajàca si w zapomnianym przez Êwiat portowym mie- Êcie, gdzie yje grupa wyjàtkowo 14 czerwca (czwartek) w godz Warsztaty etnograficzne Noc Kupa y, Sobótka, Âwi tojaƒskie wianki. Prowadzi Agnieszka Tomaszczuk-Roso owska. 18 czerwca (poniedzia ek) godz Koncert muzyczny dzieci poêwi cony Januszowi Korczakowi Pami ç serca. Prowadzà: Barbara Knap, Agnieszka Drumiƒska, Robert Pardela. 20 czerwca (Êroda) o godz Koncert muzyczny dzieci Lato czeka. Prowadzà Agnieszka Drumiƒska i Iwona Wo oszynek. Na wszystkie imprezy wst p wolny. OPP oliborz zastrzega sobie zmiany w kalendarzu z przyczyn od siebie niezale nych. Zapraszamy na zaj cia: ceramiczne, witra owe, malarskie, etnograficzne, z grafiki komputerowej, muzyczne: gitara, instrumenty klawiszowe, muzyka rockowa, taneczne, rytmiki Orff, poezji Êpiewanej, literackie, matematyczne, baênie i bajki, twórcze gry edukacyjne, nauka j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, tenisa sto owego, tradycje or a polskiego (bractwo rycerskie). barwnych postaci. Galeri komicznych typów tworzà: uroczo naiwny pucybut, uciekinier z Afryki, cyniczny detektyw, dawna gwiazda rock and rolla, a tak e wyjàtkowo inteligentny pies. Wprowadzenie do filmu i dyskusj poprowadzi ks. dr Marek Kotyƒski filmoznawca. 24 czerwca (niedziela) w godz (teren wokó KoÊcio a) Z okazji Dnia Ojca Piknik z Tatà w lesie Bielaƒskim. Wst p wolny. Atrakcje zarówno dla najm odszych, jak i ich rodziców. Na piknik organizatorzy zapraszajà z w asnym prowiantem i kie baskami, które b dzie mo na grillowaç, a dla zapominalskich b dzie mo liwoêç ich kupienia. Miejsca nie zabraknie. Teatr Lalka zaprasza do Bielaƒskiego OÊrodka Kultury ul. Goldoniego 1 na spektakl dla dzieci od lat 4: Q-Q-RY-Q czyli Przyjaciele ze skrzyni czerwca o godz oraz 23 i 24 czerwca o godz Sztuka wspó czesnego pisarza niemieckiego Paula Maara opowiada o przyjaêni, meandrach tego trudnego uczucia i o tym, jak rozpoznaç prawdziwego przyjaciela. Jej bohaterowie, Dezyderiusz i Kminek, to para klownów, z których ka dy mieszka w swojej kolorowej skrzyni. Sprzeda i rezerwacja biletów (25 z ) na spektakle odbywa si w kasach teatru PKiN. Bilety b dà tak e dost pne godzin przed przedstawieniem w BOK. Kontakt: tel. (22) , , Bielaƒski OÊrodek Kultury (ESTRADY 112) tel , 13, 20, 27 czerwca (Êrody) godz Warsztaty taƒca brzucha. Cztery spotkania po 1,5 godziny (osoby poczàtkujàce i zaawansowane). Koszt: 60 z. 9, 23 czerwca (soboty) godz Spotkanie Klubu Seniora UÊmiech. Zaproszenia. 21 czerwca (czwartek) godz Warsztaty filcowania dla dzieci w wieku 6 12 lat (filcowe breloczki i naszyjniki). Koszt: 40 z. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy oliborz m. st. Warszawy tel. (22) Czytelnia Naukowa ul. S owackiego 19A 6, 13, 20 i 27 czerwca w godz Kurs komputerowy e-senior dla czytelników uczestników 13 edycji. Dzia Ksià ki Mówionej przy Czytelni Naukowej zaprasza osoby niewidome i s abowidzàce posiadajàce czytaki do uzupe niania kart o nowe tytu y z kolekcji. Czytelnia Naukowa zaprasza do korzystania z testowego, bezp atnego dost pu do bazy World ebook Library (m.in. oko o 2800 publikacji w j zyku polskim) za poêrednictwem strony internetowej: Baza b dzie aktywna do 20 czerwca br. 22 czerwca (piàtek) godz Kubek dla Taty warsztaty artystyczne dla dzieci (malowanie profesjonalnymi farbami szklanych kubków, z których kawa i herbata b dzie tatusiom lepiej smakowaç). Koszt: 40 z. Bielaƒski OÊrodek Kultury (GOLDONIEGO 1) tel czerwca (Êroda) godz Spotkanie z Podró nikiem Moje Indie. Wst p wolny. Teatr Lalka zaprasza do Bielaƒskiego OÊrodka Kultury ul. Goldoniego 1 na spektakl dla dzieci od lat 4: JAÂ I MA GOSIA 9 i 10 czerwca 2012 r. o godz Do znanej bajki re yser Lech Chojnacki wprowadzi nowy wàtek. Drwal i jego ona postanawiajà na zawsze po o yç kres k ótniom swoich dzieci i aran ujà sytuacje wzi te wprost z baêni o Jasiu i Ma gosi. Przedstawienie grane w dwóch planach: aktorskim i lalkowym Sprzeda i rezerwacja biletów (25 z ) na spektakle odbywa si w kasach teatru PKiN. Bilety b dà tak e dost pne godzin przed przedstawieniem w BOK. Kontakt: tel. (22) , , Wypo yczalnia przy ul. Mickiewicza i 12 czerwca, w godz Kaczor Donald i inni bohaterowie bajek i filmów zaj cia plastyczne, podczas których dzieci wykonajà portrety swoich ulubionych bohaterów ksià kowych. W czerwcu Wypo yczalnia prowadzi zapisy dzieci w wieku 6-12 lat na bezp atny kurs komputerowy j zyka angielskiego FunEnglish.pl, który rozpocznie si w lipcu. Zg oszenia osobiêcie w bibliotece lub drogà mailowà: (liczba miejsc ograniczona). Biblioteka dla Dzieci przy ul. Âmia- ej 24 11, 18 i 26 czerwca godz Warsztaty literacko-teatralne dla najm odszych odtwarzanie scenek i postaci na podstawie czytanych tekstów. Biblioteka dla Dzieci przy ul. Broniewskiego 9a 13 i 20 czerwca godz Czytanie przedszkolakom opowiadaƒ na temat zbli ajàcych si wakacji. Punkt Informacyjno-Doradczy dla Seniorów, ul. Wyspiaƒskiego 6/8 9 i 10 czerwca (sobota, niedziela) godz Spektakl Teatru Lalka JaÊ i Ma gosia J. Brzechwy. 14, 15, 16 i 17 czerwca (czwartek niedziela) godz Rhesus Etiopczyk. Spektakl studentów wydzia u aktorskiego WSKiMS im. J. Giedroycia w re. P. Wojewódzkiego. Bilety: 25 i 20 z. 19, 20, 21 i 22 czerwca (wtorek piàtek) godz Spektakl Teatru Lalka Q-Q-RY-Q, Przyjaciele ze skrzyni. 22 czerwca (piàtek) godz Bielaƒski Wieczór Kabaretowy Dokàd p ynie Dionizos.... Wst p wolny. 23 i 24 czerwca (sobota, niedziela) godz Spektakl Teatru Lalka Q-Q-RY-Q, Przyjaciele ze skrzyni. 29 i 30 czerwca (piàtek, sobota) godz Spektakl Tercet Kado Kostzer i Alfredo Arias. Bilety: 30 i 20 z. Informacje szczegó owe o spektaklach i sprzeda biletów: Mo liwe zmiany w programie. Szczegó y na stronie: 14 i 28 czerwca godz Dy ur pracownika z Biblioteki Dzielnicowej przy ul. S owackiego 19A zapoznanie seniorów z nowymi nabytkami ksià kowymi w bibliotece. Klub Seniora Przy kominku, ul. ks. J. Popie uszki 2 26 czerwca godz Kierownik Biblioteki przy ul. S owackiego 19A zapozna seniorów z nowoêciami wydawniczymi dost pnymi w placówkach, a pracownik Wypo yczalni przy ul. Mickiewicza 65 zaprosi ich do nowej biblioteki. Biblioteki zapraszajà do bezp atnego dost pu do Internetu do 6 sierpnia br. Wystawy Biblioteka Dzielnicowa przy ul. S owackiego 19A Ca y miesiàc Antoni Jawornicki ( ). Architekt i urbanista, który pozostawi swój Êlad na oliborzu wystawa, wypo yczona z Warszawskiego Oddzia u SARP, ukazuje ciekawà sylwetk jednego z najwybitniejszych polskich architektów.

7 11/S/2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Horoskop od 8 do 21 czerwca 2012 r. WODNIK (21 I 18 II) Nadchodzàce dni sprzyjaç b dà sprawom zdrowia i finansów. Wykorzystaj okazj, eby nadaç nowy impuls swojej karierze. Odwagi Ci nie zabraknie. W efekcie pojawià si na Twoim koncie dodatkowe Êrodki. U atwi Ci to ycie, bo b dziesz mia na co wydawaç. W sferze osobistej te raczej udany okres, ale unikaj ryzykownych decyzji i konfliktów. Zadbaj choç nieco o zdrowie. RYBY (19 II 20 III) Tylko praca i praca. PowinniÊcie wi cej czasu poêwi ciç sprawom domu i rodziny. Gwiazdy wreszcie szykujà Ci troch spokoju, wi c i Twój nastrój b dzie dobry poczujesz szcz Êcie i radoêç, nie zabraknie Ci te cierpliwoêci. Gdy zyskasz wi cej dystansu do spraw zawodowych, oka e si, e powrócà dawne, niedokoƒczone projekty i trzeba b dzie spojrzeç na nie Êwie ym okiem. BARAN (21 III 20 IV) Przed Tobà udane dni, chocia myêlami zaczniesz ju b àdziç wokó wakacyjnych wypraw i odpoczynku. Jednak czas sprzyja bardziej przemyêleniu kariery oraz podj ciu kroków ku wywalczeniu wi kszych pieni dzy. W uczuciach tak e dobre dni. Doskona y nastrój pomo e Ci wyjaêniç nieporozumienia i spe niç choç cz Êç romantycznych marzeƒ. Mo e jakiê krótki wypad we dwoje? BYK (21 IV 21 V) Gwiazdy wró à Ci wi cej spokoju. B dziesz móg odetchnàç i zastanowiç si nad przysz oêcià. Tak e pomarzyç o urlopowych podró ach i wakacyjnym lenistwie. B dziesz robiç tylko tyle, ile b dzie konieczne i dobrze na tym wyjdziesz. W uczuciach równie spokój i sielanka, pojawià si nawet wspólne plany na przysz oêç. Uwa aj na plotki i niespodziewanych znajomych. Zdrowie w porzàdku. BLIèNI TA (22 V 21 VI) Dobre dni i sprzyjajàce wydarzenia przed Tobà. RoÊnie Twój wp yw na przebieg wydarzeƒ, wi c wykorzystaj okazj. Kieruj si intuicjà, a podejmiesz màdre decyzje. W uczuciach opanuje Ci romantyczny nastrój, jednak czas sprzyja bardziej yciu towarzyskiemu i imprezom. Samopoczucie poprawi Ci odrobina lenistwa i przyjemnoêci. Finanse coraz lepsze. RAK (22 VI 22 VII) PowinieneÊ odpoczàç, zadbaç o siebie, bo od po owy czerwca b dà Ci potrzebne nowe si y. Pojawià si ciekawe zawodowe pomys y i propozycje. Trzeba te b dzie si zajàç jakàê finansowà, urz dowà sprawà. W uczuciach zmienne emocje. Spróbuj nabraç troch wi cej dystansu i przemyêl sytuacj, a póki co unikaj ryzykownych decyzji. JeÊli odpoczniesz, zdrowie b dzie w porzàdku. LEW (23 VII 23 VIII) Nastaw si na k opotliwe po àczenie braku spokoju i sukcesu. B dzie Ci rozpieraç energia. Zechcesz pracowaç jak szalony i bawiç si do bia ego rana. W pracy poszukaj nowych wyzwaƒ i ciekawych projektów pozwoli Ci to zagospodarowaç nadmiar energii. W uczuciach tak e mo esz daç sobie pozwolenie i podà yç za emocjami. Romantyczny wyjazd we dwoje znakomicie odêwie y uczucia. PANNA (24 VIII 22 IX) W najbli szych dniach najwa niejsza b dzie praca. Nadszed czas na nadrobienie zaleg oêci i postaraj si to zrobiç przed wakacjami. Gwiazdy sprzyjajà negocjacjom i sprawom finansowym, wi c mo esz to spokojnie wykorzystaç. Mo e przyda ci si nowy komputer? Spróbuj zagraç w lotto w po owie miesiàca. W okolicach 10 czerwca mo esz spotkaç kogoê, kto pomo e Ci w k opotach. WAGA (23 IX 23 X) Na myêl o zbli ajàcych si wakacjach poczujesz przyp yw energii i si. Z przekonaniem zabierzesz si do nowych przedsi wzi ç. B dziesz pomys owa i twórcza. Je eli pojawi si propozycja szkolenia lub kursu, skorzystaj z niej. W uczuciach ogarnie Ci potrzeba romantycznych wzruszeƒ. JeÊli jesteê w sta ym zwiàzku, uwa- aj, aby Twoja sk onnoêç do flirtów nie zakoƒczy a si awanturà. Przyp yw gotówki. SKORPION (24 X 22 XI) Skupisz si teraz na sobie i swoich sprawach. B dziesz chcia uporzàdkowaç swoje ycie. Los temu sprzyja i nie zaskoczy Ci nieprzewidzianymi wydarzeniami. W spokoju b dziesz móg zaplanowaç przysz e dzia ania i przemyêleç pomys y na zwi kszenie zasobów finansowych. W uczuciach mo esz si spodziewaç powodzenia. Finanse sprawià Ci przyjemnà niespodziank. STRZELEC (23 XI 21 XII) W pracy i yciu prywatnym najwa niejsze w tych dniach b dà przyjaciele, znajomoêci i wspó praca z ludêmi. Zwracaj na to uwag i dbaj o dobrà atmosfer, a wszystko u o y si pomyêlnie. Spróbuj zaprowadziç porzàdek w domowych finansach. Odwa si coê zmieniç w tej kwestii. W mi oêci tak e du o ruchu flirty, spotkania, niespodzianki i pokusy. Jednym s owem du o powodzenia. KOZIORO EC (22 XII 20 I) Przed Tobà du o pracy, ale dzi ki dociekliwoêci i dobrej organizacji uda Ci si szybko z nià uporaç. Nie daj si obcià yç dodatkowymi obowiàzkami. W yciu prywatnym du o odpoczynku, zabawy i mi ych spotkaƒ, a w efekcie nowi przyjaciele. JeÊli jesteê samotny, mo- esz liczyç na powodzenie u p ci przeciwnej. W sta ych zwiàzkach mi y spokój, tylko zaplanuj wspólny relaks. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Mickiewicza 9, tel ; Powàzkowska 43 A, tel Powàzkowska 14, tel Wóycickiego 14, tel Wóycickiego 19, tel ; (Paw. 2 vis a vis bramy G ównej) Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenie bezp atne , czerwca 2012 TEATR KOMEDIA ul. S owackiego 19a Warszawa 1 czerwca (piàtek) godz Premiera 2 czerwca (sobota) godz i19.00 Premiera 3 i 4 czerwca (niedziela, poniedzia- ek) godz Nikt nie jest doskona y 5 i 6 czerwca (wtorek, Êroda) godz Furie we wrzeêniu: 6, 7 i 8 wrzeênia (czwartek, piàtek, sobota) godz Ostra jazda 9 wrzeênia (niedziela) godz Ostra jazda 11, 12 i 13 wrzeênia (wtorek, Êroda, czwartek) godz Podwójna rezerwacja 14 wrzeênia (piàtek) godz Premiera 15 wrzeênia (sobota) godz i Premiera 16 wrzeênia (niedziela) godz Premiera 18 i 19 wrzeênia (wtorek, Êroda) godz Furie 21 wrzeênia (piàtek) godz Nikt nie jest doskona y 22 wrzeênia (sobota) godz i Nikt nie jest doskona y 23 wrzeênia (niedziela) godz Nikt nie jest doskona y 25, 26 i 27 wrzeênia (wtorek, Êroda, czwartek) godz Fotki z wakacji 28 wrzeênia (piàtek) godz Dziewczyny z kalendarza 29 wrzeênia (sobota) godz i Dziewczyny z kalendarza 30 wrzeênia (niedziela) godz Dziewczyny z kalendarza w paêdzierniku: 1, 2, 3 i 4 paêdziernika (poniedzia ek, wtorek, Êroda, czwartek) godz Prezent urodzinowy 5 paêdziernika (piàtek) godz Dziewczyny z kalendarza 6 paêdziernika (sobota) godz i Dziewczyny z kalendarza 7 paêdziernika (niedziela) godz i Dziewczyny z kalendarza 8, 9 i 10 paêdziernika (poniedzia ek, wtorek, Êroda) godz Nikt nie jest doskona y 12 paêdziernika (piàtek) godz Premiera 13 i 14 paêdziernika (sobota, niedziela) godz i Premiera 16 paêdziernika (wtorek) godz Premiera 17 i 18 paêdziernika (Êroda, czwartek) godz Furie 19 paêdziernika (piàtek) godz Fotki z wakacji 20 i 21 paêdziernika (sobota, niedziela) godz i Fotki z wakacji 23 i 24 paêdziernika (wtorek, Êroda) godz Podwójna rezerwacja 26 paêdziernika (piàtek) godz Ostra jazda 27 paêdziernika (sobota) godz i Ostra jazda 30 i 31 paêdziernika (wtorek, Êroda) godz Wydmuszka Kasa teatru czynna: poniedzia ek: , wtorek sobota: i , niedziela: oraz zawsze na godzin przed spektaklem, tel. (22) MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddzia oliborz, ul. Wrzeciono 41 % (022) Gazowe % 922, (022) , (022) Ciep ownicze % 993, (022) Energetyczne % (022) Wodno-Kanalizacyjne % 994, (022) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (022) POLICJA % 997 Komisariat, ul. Rydygiera 3A % (022) , STRA MIEJSKA % 986 STRA PO ARNA % 998, (z tel. komórkowego) Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza nr 6, ul. S owackiego 52/54, % (022) JRG nr 6, ul. Marymoncka 89/91 % (022) JRG nr 11, ul. Zgrupowania AK Kampinos 28 % (022) NASZA 13 BEZP ATNY DWUTYGODNIK Adres redakcji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety oliborza i Bielan Warszawa 102 skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespó str Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 18 utworzà rozwiàzanie Poziomo: 1) z otow osa syrena; 7) nenufar, bylina wodna z rodziny grzybieniowatych; 8) ptak z rodziny drozdowatych; 9) indyjska zasada religijna nieszkodzenia nikomu i niezabijania istot ywych; 10) drewno na narty; 12) ukochana Samsona; 14) ci ki, zimnokrwisty koƒ, u ywany do prac wykonywanych w wolnym tempie; 16) but na lato; 19) Êci ty przywódca rewolucji francuskiej; 21) obchodzi imieniny 26 paêdziernika; 22) kolorystyczny kierunek w malarstwie francuskim; 23) miasto nad Odrà. Pionowo: 1) chodzi w liberii; 2) miasto we Francji; 3) stolica Portugalii; 4) ma tylko ucho; 5) w morzu lub w wannie; 6) mebel spod Pary a; 11) roêlina zielna u ywana jako przyprawa do mi s, sa at, sosów; 13) szkar at; 15) pielgrzym; 17) Kazimierz, pi karz, z oty i srebrny medalista olimpijski; 18) kraj nad Dêwinà; 20) kapitan Nautilusa. Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, tel , Informacja: tel (w godzinach otwarcia muzeum) zaprasza na wystaw : Wywy szeni. Od faraona do Lady Gagi do 23 wrzeênia 2012 r. Wystawa poêwi cona mechanizmom i ikonografii w adzy. Jej celem jest ukazanie wszechobecnoêci hierarchii od staro ytnoêci po wspó czesnoêç. Temat ilustrujà obiekty od staro ytnego Egiptu (np. sarkofag i kartona mumii faraona) a do wspó czesnych luksusowych przedmiotów splendoru (zegarek Vacheron) oraz portrety Wydawca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wy ej) Reklamy i og oszenia: tel , , faks Ceny og oszeƒ: Modu podstawowy (5x5) cm 106 z Pierwsza strona + 100% Ostatnia strona + 50% Og oszenia drobne: 1 10 s ów 15 z, s ów 25 z. Dla sta ych klientów du e rabaty Powy sze ceny nie zawierajà podatku VAT. Og oszenia p atne z góry. Za treêç og oszeƒ, reklam i artyku ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada

8 171/S/2012

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo