prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,"

Transkrypt

1 b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie og oszeƒ tel.: , fax Zbadaj s uch Wszystkie osoby majàce trudnoêci ze s yszeniem mogà bezp atnie zbadaç s uch i zasi gnàç fachowej porady w gabinecie firmy Fonikon w przychodni specjalistycznej przy ul. eromskiego 33 (tel ).Fonikon jest laureatem wyró nienia Firma Godna Zaufania Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów s uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s u y pomocà osobom s abos yszàcym. Zapraszamy! Trzy, dwa, jeden EURO Po tygodniach niepewnoêci, tropienia poêlizgów w czasie i zmagania si z wyzwaniami, po miesiàcach narzekaƒ, wreszcie zmieni a si atmosfera. Chyba jednak uwierzyliêmy, e naprawd jesteêmy gospodarzami EURO I e to mo e si udaç. 57/S/ /S/2012 Fot. Rafa Motyl Ponad dwadzieêcia lat od pierwszych wolnych wyborów (4 czerwca 1989 roku) Warszawa zyska a dwa symbole wpisane w przestrzeƒ publicznà miasta skwer Wolnego S owa oraz na terenie parku im. Rydza- -Âmig ego rzeêb Haliny Miko ajskiej wybitnej aktorki i opozycjonistki. W uroczystoêci nadania nazwy fragmentowi ulicy Mysiej, przed dawnà siedzibà G ównego Urz du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wzi li udzia Prezydent RP Bronis aw Komorowski i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Rozkr ç si w Warszawie W Parku Sztuki M ociny mo na oglàdaç wystaw pokonkursowà zatytu owanà Rozkr ç si w Warszawie. Zaprezentowano na niej najciekawsze projekty modu owego miejskiego parkingu rowerowego, które wp yn y na konkurs og oszony i rozstrzygni ty przez ZTM pod koniec 2011 roku. Na kilkudziesi ciu planszach mo na zobaczyç najciekawsze modu- y inspirowane elementami rowerów, wiat przystankowych, awek i donic. Wykorzystujà ró ne materia y szk o, stal, kamieƒ i zieleƒ. Zainteresowanie konkursem by o bardzo du e. Do ZTM wp yn o ponad 60 projektów, spoêród których jury wybra o trzy zwyci skie. W przysz ym roku powstanà w stolicy pierwsze parkingi dla rowerów wed ug wybranych, zwyci skich koncepcji. Nowoczesne i funkcjonalne modu y rowerowe uzupe nià istniejàcy system P+R. Stanà w pobli u w z ów przesiadkowych, na p tlach autobusowych i przystankach. Obecnie jednoêlady mo na ju pozostawiç w 39 miejscach stolicy, w tym na dwóch nowych, które powsta y na nowej p tli Dworzec Wschodni przy ul. Lubelskiej oraz na parkingu P+R Ursus Niedêwiadek. Najciekawsze projekty mo na oglàdaç w patio na M ocinach do koƒca czerwca. (ZTM) Nast pnie, tak jak w latach dzia- alnoêci opozycyjnej, uruchomili powielacz, na którym odbili rocznicowà ulotk. Ods oni cie skweru Wolnego S owa stanowi pierwszy etap dzia aƒ na rzecz budowy w tym miejscu pomnika Memoria u Wolnego S owa. Ma to byç symbol zwyci skiej walki ze zniewoleniem. Kilkadziesiàt minut póêniej w zaciszu parku im. Rydza-Âmig ego wêród zieleni, przy akompaniamencie jazzowego kwintetu z Wojciechem Karolakiem, Zbigniewem Namys owskim, Januszem Koz owskim, prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, dzia aczki opozycyjnej i znakomitej aktorki. Tegoroczne obchody warszawskiego Âwi ta WolnoÊci poêwiecone sà kobietom, ich postawom wobec totalitaryzmu oraz roli w walce o wolnoêç. Temat przewodni to Kobieta kontra system. (www.um.warszawa.pl) Rada i zarzàd dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zapraszajà na Bielaƒskie Dni Kultury Od 26 maja do 30 czerwca Imprezy plenerowe Koncerty Wystawy Spektakle teatralne Festiwale Warsztaty Program na stronie: Stadion Narodowy stoi, dzia a i nawet podoba si kibicom. W jego otoczeniu rosnà tymczasowe punkty gastronomiczne, ulice przystroi y si w barwy i plakaty EURO, na samochodach powiewajà polskie flagi (najmodniejsza wersja Husaria dwie, po obu stronach auta), pod Pa acem Kultury wyros a stutysi czna Strefa Kibica, mamy po àczenie kolejowe lotniska z centrum (15 minut jazdy i przewoênicy dogadali si w sprawie biletów!), a w telewizji rozmarzony W och czule wspomina urek i wyglàda na to, e nawet autostrada b dzie przejezdna w ca oêci. Mo e nie wszystko jest tak, jakby- Êmy tego chcieli, mo e zm czà nas tysiàce kibiców i jeden temat na okràg o przez trzy tygodnie, mo e Zostawmy to. Na podsumowania b dzie jeszcze czas. Teraz jest za to czas, eby, jak namawia nas jeden ze sponsorów, uwolniç radoêç. Mo emy byç z siebie dumni, nale y nam si sza radoêci. Zróbmy sobie fiest z zagranicznymi kibicami. Nie wszyscy jesteêmy fanami pi ki no nej. Wielu z nas prawie nie pami ta dawnej chwa y polskiej reprezentacji. Jednak powoli warszawiakom udziela sie to radosne napi cie, oczekiwanie na wielkie mi dzynarodowe wydarzenie, które tym razem zagoêci- o w naszym mieêcie. Mo e nie wszyscy pójdà do Strefy Kibica, ale czas pozwoliç sobie na radoêç i dum. I postanowiç, e nikt nam tego nie zepsuje. Oby gra naszych pi karzy wprawi a nas w eufori. (HD) * * * Dla mniej zorientowanych w stolicy zostanie rozegranych pi ç meczów: Burmistrz dzielnicy oliborz m. st. Warszawy zaprasza na Spacer po oliborzu Tajemnice oliborskich osiedli 16 czerwca 2012 r. o godz czerwca (piàtek) o godz czerwca (wtorek) o godz czerwca (sobota) o godz czerwca (czwartek) o godz czerwca (czwartek) o godz Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnieju b dà wprowadzane tymczasowe zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w okolicach Stadionu Narodowego i w centrum miasta. Zmiany dotyczà przede wszystkim dni, w których mecze rozgrywane sà w Warszawie i b dà wprowadzane oko o 4 godziny przed nimi. Wszystkie niezb dne informacje dost pne sà na stronach internetowych ZTM i Urz du m. st. Warszawy. Strefa Kibica to nie tylko pi ka no na! Ju 7 czerwca o godz odb dzie si oficjalne otwarcie Strefy Kibica pod Pa acem Kultury. Wystàpià polscy i mi dzynarodowi artyêci, m.in. Taio Cruz, Ray Wilson, australijska grupa The Ten Tenors, pianista Michael Manikus, Anna Wyszkoni, Ewelina Flinta, Sylwia Grzeszczak, raper Liber, zespó Ino Ros. Przez ca e mistrzostwa scena Strefy Kibica b dzie t tniç yciem. Odbywaç si na niej b dà przede wszystkim koncerty znanych gwiazd polskiej estrady oraz zespo ów coverowych. B dzie mo na us yszeç takich wykonawców jak: Afromental (8.06), T-Love (12.06), Lady Pank (28.06), Kayah (1.07), Zakopower (23.06), Eney (21.06), Bracia (21.06), Milo Curtis (8.06), Blenders (16.06), Poparzeni Kawà Trzy (12.06). Wszystkie wydarzenia w warszawskiej Strefie Kibica b dà bezp atne. Miejsce zbiórki plac Wilsona przy wejêciu do parku eromskiego Przewodnik Ewa Kierszys

2 str. 2 8 czerwca 2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Na Bielanach Frontem do ekonomika Na majowej sesji rady Bielan okaza o si, e w adze dzielnicy po serii niepopularnych, mocno oprotestowanych przez rodziców i uczniów decyzji w sprawach m.in. zamiaru likwidacji, zmiany siedzib czy przekszta cenia w fili niektórych szkó kontynuujà dzia ania majàce na celu racjonalizacj sieci placówek oêwiatowych. Tym razem zarzàd uwzgl dni proêb dyrekcji Zespo u Szkó nr 10 im. Stanis awa Staszica o popraw warunków do nauki. Sà one bowiem bardzo trudne. Jak poinformowa a dyrektor Ewa Gumieniak, w budynku przy ul. Kolektorskiej 9/11 ciasnym, znajdujàcym si w z ym stanie technicznym, trapionym licznymi awariami kszta ci si 583 uczniów w 21 oddzia ach. Nauka odbywa si w systemie dwuzmianowym. Tymczasem ciàgle wzrasta zainteresowanie szko à, która ma du e aspiracje i bogatà ofert programowà (m.in. realizuje dwa programy unijne), kszta ci w przysz oêciowych zawodach, zw aszcza we wchodzàcym w jej sk ad Ekonomiczno-Informatyczno-Turystycznym Technikum nr 25 im. S. Staszica. W obecnej siedzibie ZS nr 10 ma bardzo ograniczone mo liwoêci rozwoju, proszono wi c o godne warunki dla uczniów. Zarzàd Bielan, wychodzàc naprzeciw szkolnej spo ecznoêci i majàc na wzgl dzie to, e szko a jest bardzo dobrze zarzàdzana i si rozwija, zaproponowa zmian siedziby. Zespó Szkó nr 10 mieszczàcy si przy ul. Kolektorskiej 9/11 mia by si przenieêç do budynku przy ul. Perzyƒskiego 10, zwolnionego przez Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyƒskiego które od nowego roku szkolnego ma funkcjonowaç w Zespole Szkó nr 119 wraz z XXXIX Liceum Ogólnokszta càcym im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Zuga 16. Propozycja zmiany siedziby ZS nr 10 zosta a ju omówiona z dyrekcjà szko y, przedstawiona radzie pedagogicznej, uczniom i rodzicom. Wszystkie organy spo ecznoêci szkolnej wypowiedzia y si w tej kwestii pozytywnie. Zaaprobowali jà te radni po dodatkowych wyjaênieniach zarzàdu. WàtpliwoÊci budzi y m.in. koszty przeniesienia szko y. W adze dzielnicy oszacowa y je na ok. 19 tys. z i zapewnia y, e zosta y umieszczone w planie finansowym. Niemniej zaznaczono, e dzielnica liczy tak e na wsparcie w wyposa eniu dodatkowych pracowni komputerowych obiecane przez biuro edukacji. JeÊli zaê chodzi o czas, to zapewniono, e przerwa wakacyjna wystarczy na szkolne roszady i od 1 wrzeênia 2012 roku uczniowie Zespo u Szkó nr 10 im. S. Staszica b dà mogli si uczyç w nowej siedzibie przy ul. Perzyƒskiego 10. Budynek jest odnowiony, gotowy przyjàç uczniów i dzi ki temu bielaƒskie zasoby oêwiatowe b dà lepiej wykorzystane. Zostanà tam przeniesione wchodzàce w sk ad ZS nr 10 trzy szko- y: Technikum nr 25 im. S. Staszica, VII Liceum Profilowane (kszta càce pracowników socjalnych) oraz Technikum Uzupe niajàce nr 8. Zdecydowano zarazem, e z zespo- u szkó zostanie wy àczone Liceum Ekonomiczne dla Doros ych nr 7, które od wielu lat istnieje tylko na papierze, nie prowadzi dzia alnoêci dydaktycznej i b dzie zlikwidowane w przysz ym roku. Przenoszenie go do nowej siedziby uznano za bezzasadne, dlatego te do koƒca figurowaç b dzie pod pustym szyldem i starym adresem przy ul. Kolektorskiej 9/11. Zmiany bud etowe Na ostatniej sesji bielaƒscy radni jednog oênie podj li dwie uchwa y dotyczàce zmian w tegorocznym za àczniku bud etowym dzielnicy. Pozytywnie zaopiniowali przemieszczenie zaoszcz dzonych Êrodków z wydatków bie àcych ( z ) na wydzielonym rachunku Zespo u Szkó nr 55 przy ul. Gwiaêdzistej. Przeznaczono je na wydatki inwestycyjne kupno dwóch maszyn do mycia i czyszczenia pod óg w szkole i hali sportowej. W drugiej zaê uchwale w zwiàzku z realizacjà nowego dwuletniego zadania z zakresu pomocy bezrobotnym wnioskowano o zwi kszenie planu wydatków na rok 2012 o kwot z z przeznaczeniem na projekt konkursowy Mog wi cej aktywizacja spo- eczno-zawodowa osób niepe nosprawnych. B dzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Europejskiego Funduszu Spo ecznego, a bielaƒski OÊrodek Pomocy Spo ecznej b dzie pe niç rol partnera. Liderem jest firma WYG International sp. z o.o. (PON) Burmistrz Dzielnicy Bielany Miasta Sto ecznego Warszawy informuje, e na tablicy og oszeƒ w siedzibie Urz du Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. eromskiego 29 oraz na stronie internetowej: zosta o podane do publicznej wiadomoêci og oszenie o konkursie ofert na najem lokali u ytkowych, boksów i gara y wraz z wykazem lokali i regulaminem konkursu. Termin sk adania ofert: do r. do godziny Dodatkowe informacje o konkursie mo na uzyskaç w Wydziale Zasobów Lokalowych Urz du Dzielnicy przy ul. eromskiego 29 w Warszawie, pok. nr 103, I pi tro, tel. (22) od poniedzia ku do piàtku w godz Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na: wyk ady po àczone ze zwiedzaniem wystawy Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznaƒ, kultur (XVI-XVIII w.) czwartki w godz Wst p na podstawie biletu w cenie 5 z 14 czerwca Kupà MoÊci Panowie Elementy integracyjne Rzeczypospolitej prof. Janusz Tazbir (Sala Odczytowo-Kinowa) Reklama 165/MR/ /S/2012

3 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Wakacje z kursem j zyka Je eli jeszcze nie mówisz w jakimê obcym j zyku, z pewnoêcià nie zdà ysz si go nauczyç przed EURO Jednak fakt, e Polska jest organizatorem tak du ej mi dzynarodowej imprezy, chyba wszystkim uêwiadomi, e bez znajomoêci j zyków obcych b dzie coraz trudniej yç. I nie chodzi ju tylko koniecznoêç porozumiewania si z obcokrajowcami w pracy. Polska coraz bardziej integruje si z Europà i ca ym Êwiatem. Coraz wi cej u nas turystów z zagranicy, w adajàcych niekiedy kilkoma j zykami, w tym np. rosyjskim. Polacy tak e coraz wi cej je d à po Êwiecie i zaczynajà doceniaç swobod, jakà daje mo noêç atwego porozumienia si dzi ki znajomoêci j zyka kraju, który zwiedzajà lub choçby j zyka angielskiego. Wszystkie te powody zwi kszajà zainteresowanie naukà j zyków obcych, 8 czerwca 2012 Nowe zasady op at za obki Tu przed Dniem Dziecka Rada Warszawy przyj a nowe zasady op at za pobyt dziecka w obku. Zgodnie z nowà propozycjà od po owy czerwca zamiast sta ej op aty za obek rodzice b dà p aciç wed ug stawki godzinowej 1,78 z. Op atà zostanà obj te tylko godziny, w których dziecko przebywa o w placówce pod opiekà. To korzystne dla tych, których dzieci nie przebywajà w obkach wiele godzin. Ale rodzice pozostawiajàcy w nich swoje pociechy na dziesi ç godzin, zap acà wi cej. Walka o op aty za obki ma swój poczàtek w zesz ym roku, kiedy Rada Warszawy zdecydowa a si podnieêç op aty z 200 do prawie 500 z. Rodzice zaskar yli t decyzje i w kwietniu br. sàd administracyjny uniewa ni nowe przepisy. Rodzice przestali p aciç za opiek w obkach. Konieczne by o szybkie przygotowanie nowego rozwiàzania prawnego, bo dziura w bud ecie stolicy ros a o 1,6 mln miesi cznie. Po wprowadzeniu zmiany zasad do kasy Warszawy i tak rocznie wp ynie o ponad 7 mln Êrodków mniej. Rodzice i opozycja nie sà zadowoleni z nowego rozwiàzania. Wyliczajà, e zmiana zasad jest równoznaczna arabski bengalski bu garski chiƒski tak e podczas wakacji. Popularnà formà jest z pewnoêcià tzw. turystyka j zykowa. Chcàc podszkoliç j zyk obcy lub szybko nauczyç si jego podstaw, Polacy od lat najcz Êciej wybierajà si do Anglii. Ostatnio na popularnoêci zyska y równie Hiszpania i nieco dro sze Stany Zjednoczone. Ale mo na uczyç si tak e wtedy, kiedy nie mo emy sobie pozwoliç na wyjazd za granic. Coraz wi cej szkó oferuje nauk j zyka w wakacje. Z pewnoêcià tak e i w tej formie zainteresowanie j zykiem angielskim jest najwi ksze. Warto jednak pomyêleç ioinnych. Renesans prze ywajà j zyki s owiaƒskie, zw aszcza rosyjski, którego wielu nie chcia o si uczyç ze wzgl du na pami ç przymusu nauczania w czasach PRL. Teraz coraz wi cej firm wspó pracuje z Rosjà i potrzebni sà im pracownicy biegle w adajàcym j zykiem rosyjskim. A wielu kursantów dopiero po latach doceni o pi kno tego j zyka i postanowi o przypomnieç sobie dawne umiej tnoêci. Sprzyja temu rozwój turystyki w kierunku wschodnim szeroko poj ta kultura wschodu silnie motywuje do szlifowania sprawnoêci j zykowej. W koƒcu adne t umaczenie nie zastàpi lektury w oryginale. Ten ostatni powód cz sto podajà kursanci wybierajàcy ma o znane j zyki. Urzeczeni twórczoêcià jakiegoê pisarza lub re ysera filmowego, chcà zanurzyç si w Êwiat jego dzie a bez poêredników. Jakikolwiek by by powód podj cia nauki j zyka obcego, z pewnoêcià nie b dzie to czas zmarnowany. Podobno osoby znajàce kilka j zyków obcych sà bardziej otwarte, tolerancyjne i szcz - Êliwe. (rt) SZKO A J ZYKÓW WSCHODNICH Wydzia u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na str. 3 Wejdê na naszà stron internetowà: WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY J ZYKOWE LIPIEC 2012 chorwacki czeski francuski grecki gruziƒski hebrajski hindi hiszpaƒski z podwy kà, którà miasto chcia o wprowadziç w zesz ym roku. Dziewi ç godzin opieki plus op ata za ywienie (5,96 z ) daje w sumie kwot ponad 400 z otych. Dlatego postulowali, aby stawka godzinowa by a ni sza i nie przekracza a 1,50 z. Propozycji broni wiceprezydent Warszawy W odzimierz Paszyƒski. PodkreÊla, e miasto ponosi 68 proc. kosztów opieki nad dzieçmi w obkach, na rodziców przypada jedynie 32 proc. Zmniejszenie op at by oby równoznaczne z rezygnacjà z budowy kolejnych obków, bo nie by oby na nie Êrodków. JednoczeÊnie obieca, e w przysz ym roku w stolicy b dzie ponad 5 tysi cy miejsc dla maluchów, co pozwoli objàç opiekà w obkach 10 procent z nich. To dobry wynik Êrednio w Polsce do obków ucz szcza 2 proc. dzieci. Nawet je eli ratusz dotrzyma s owa, to nie rozwià e problemu. Na miejsce w obku czeka w stolicy ponad 5 tysi cy ma ych warszawiaków. Sprawa op at nie jest ostatecznie zakoƒczona. Od uchylenia uchwa y przez sàd do bud etu stolicy nie wp yn o 2,4 mln z. Ratusz chce si odwo aç od niekorzystnego wyroku wojewódzkiego sàdu do Naczelnego Sàdu Administracyjnego. Tak e rodzice nie zamierzajà sk adaç broni. Chcà z o yç pozwy zbiorowe w sprawie zwrotu op at za obki od czerwca 2011 r. do kwietnia br. Gdyby wygrali, miasto straci kilkanaêcie milionów z otych. Zapowiadajà równie zaskar- enie nowej uchwa y. Wyglàda na to, e o rozstrzygni ciu zadecyduje sàd. (KER) * * * Za ma o miejsc Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli w tym roku przebieg a b yskawicznie. Miejsca praktycznie si ju skoƒczy y. W razie k opotów, nie wystarczy, jak w ubieg ych latach, po prostu poszukaç w innej dzielnicy. Biuro edukacji i w adze dzielnic szukajà nowych miejsc i liczà, e tak jak w ubieg ych latach cz Êç rodziców zrezygnuje z przedszkoli. Jak to si skoƒczy, oka e si wpaêdzierniku. Na pocieszenie rodzicom mo emy dodaç, e w kilku dzielnicach powstajà nowe oddzia y przedszkolne. japoƒski koreaƒski mongolski perski Szko a jutra ju dziê Polskie Stowarzyszenie Promocji OÊwiatowych portugalski rosyjski rumuƒski serbski suahili turecki ukraiƒski urdu Szczegó owy rozk ad zaj ç na: Koszt kursu dla osób spoza UW: 1195,20 z za 120 godz. lekcyjnych lub 597,60 z za 60 godz. lekcyjnych Zapisy osób spoza UW w maju i czerwcu 2012 r.: Studenci UW mogà wykorzystaç bezp atnie swoje etony j zykowe (120 /60 etonów) Szko a J zyków Wschodnich dzia a w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania J zyków Obcych (USNJO) Rekrutacja na rok 2012/2013 trwa ZAPRASZAMY!!! Liceum Ogólnokszta càce Niepubliczne nr 43 Gimnazjum Niepubliczne nr 12 Spo eczna Szko a Podstawowa nr 13 Motylkowa Akademia ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa tel.: , Dodatkowe informacje mo na uzyskaç w sekretariacie Szko y J zyków Wschodnich, ul. Browarna 8/10, pok. 22, codziennie w godz , tel , w gierski wietnamski w oski 154/MR/ /S/ /MR/2012

4 162/MR/2012 str. 4 8 czerwca 2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ul. Broniewskiego 23, tel czynna: pon. pt. w godz. 9 19, sob. w godz ul. Wolumen 53, tel czynna: pon. pt. w godz , sob. w godz LEKARZE SPECJALIÂCI, szeroki zakres us ug: Û profilaktyka Û interia Û badania laboratoryjne Û dermatologia Û stomatologia Û chirurgia Û onkologia Û dietetyka (karmy specjalistyczne) Û strzy enie i porady z zakresu piel gnacji Zamawianie og oszeƒ tel.: , , faks Kleszcze atakujà Z roku na rok liczba kleszczy wzrasta. Sà zagro eniem dla ludzi, ale równie cz sto atakujà zwierz ta domowe psy i koty. Najcz Êciej wbijajà si w kark lub szyj, mogà si te usadowiç na apach, grzbiecie lub ogonie, czyli praktycznie wsz dzie. Ma ego kleszcza trudno znaleêç w zwierz cej sierêci, nie jest te atwo go wyciàgnàç. A mo e zaraziç naszego pupila chorobami odkleszczowymi, z których najgroêniejsza jest babeszjoza. Kleszcze sà najbardziej aktywne od marca do koƒca czerwca, a póêniej od sierpnia do paêdziernika. Ale ten czas mo e si wyd u yç, je eli temperatury b dà wysokie. Dlatego trzeba chroniç zwierz ta przed nimi prawie przez ca y rok. Najpopularniejsze sà preparaty dzia ajàce kilka tygodni po zastosowaniu i obro e przeciwkleszczowe (chroniàce równie przed innymi paso ytami). Zbuduj dom dla ptaków Bezp atne czipowanie psów i kotów Biuro prasowe ratusza poinformowa o o rozpocz ciu akcji bezp atnego czipowania psów i kotów w Warszawie. Oznakowanie nie jest obowiàzkowe, ale warto zastanowiç si, czy go nie wykonaç dla bezpieczeƒstwa zwierz cia i w asnego spokoju. Zainteresowani mogà wybieraç spoêród 109 lecznic na terenie ca ego miasta. Czipowanie nie jest jedynym sposobem oznaczania zwierzàt. Mo na umieêciç na obro y numer telefonu lub przyczepiç do niej tzw. adresówk metalowà lub plastikowà zawieszk, która zawiera imi oraz numer kontaktowy do w aêciciela. Pupile z rodowodem majà tatua e, dzi ki którym mo na ustaliç ich w aêciciela poprzez Zwiàzek Kynologiczny. Jednak jedynym trwa ym sposobem jest oznakowanie elektronicznie, czyli czipowanie. Polega ono na wszczepieniu pod skór zwierz cia ma ego mikroprocesora z zakodowanym unikalnym pi tnastocyfrowym numerem identyfikacyjnym. Umieszczenie czipa jest trwa e wystarcza na ca e ycie, trwa oko o minuty, jest bezbolesne i bezpieczne dla zdrowia czworonoga. W przypadku zagini cia zwierzaka lub jego kradzie y czip umo liwia szybkie ustalenie danych jego w aêciciela. Specjalnymi czytnikami dysponujà przychodnie weterynaryjne i stra miejska. Elektroniczne oznakowanie daje w aêcicielom zwierzàt wi ksze poczucie bezpieczeƒstwa, ale jest równie warunkiem otrzymania paszportu dla psa lub kota i jest obowiàzkowe w przypadku wyjazdu do innych krajów Unii Europejskiej. Oprócz psów i kotów tym obowiàzkiem obj te sà równie tchórzofretki. Najstarsze budki l gowe, jakie znamy, datowane sà na XV w. I choç nie by y tworzone dla ochrony ptaków tylko dla pozyskiwania jaj, z czasem ludzie zauwa yli, e bliskie sàsiedztwo ptaków ma tak e inne pozytywne aspekty. W XIX w. wiedziano ju, e gniazdowanie jaskó ek w oborach i ró norodnoêç gatunkowa ptactwa w lasach znacznie zmniejszajà liczb szkodzàcych zwierz tom i roêlinom owadów. A w XX w. s awny polski ornitolog prof. Jan Soko owski rozpoczà propagowanie projektowanych przez siebie, uniwersalnych budek l gowych jako form Êwiadomej pomocy dla ptaków, których populacje zacz y si zmniejszaç wskutek dzia alnoêci cz owieka. Obecnie wiele gatunków, w tym niegdyê bardzo popularnych, w zwiàzku z przekszta caniem Êrodowiska przez ludzkà gospodark ma du e trudnoêci ze znalezieniem odpowiednich miejsc l gowych. Sàsiedztwo ptaków korzystnie oddzia uje na jakoêç ycia ludzi na ró nych p aszczyznach. Sà naszymi sprzymierzeƒcami w walce z komarami, muchami i innymi nieproszonymi owadami przedstawiciele niektórych gatunków zjadajà w ciàgu dnia tyle owadów, ile wynosi ich ci ar. Przyk adem mo e byç tu sikora bogatka jeden ptak zjada oko o 20 gram insektów, co w zale noêci od ich masy przek ada si na owadów: komarów, much, gàsienic. Warto pami taç, e najwi ksza liczba owadzich szkodników pada upem ptaków w okresie wykarmiania pisklàt czyli w czasie, w którym najbardziej potrzebujà domków l gowych. Ich bliskoêç niesie te ze sobà mo liwoêç obcowania z pi knem przyrody s uchania ptasich koncertów i przyglàdania si yciu tych pi knych, wcià ma o dla nas znanych zwierzàt. Ponadto obserwowanie przyrody ma równie walory edukacyjne uwra liwia na potrzeby Êrodowiska naturalnego, ukazuje jego wp yw na ycie cz owieka. Jest to niezwykle istotne w przypadku dzieci aby mog y wychowaç si ze ÊwiadomoÊcià nierozerwalnego zwiàzku z przyrodà oraz skutków, jakie niesie ze sobà ingerencja cz owieka. Taka lekcja przyrody nie mo e równaç si z adnà ksià kà, a oglàdanie ptaków na w asne oczy, przy pomocy zwyk ej lornetki, jest o wiele ciekawsze ni lektura i najlepsze zdj cia w czasopismach przyrodniczych. Zach cam do stworzenia dachu nad g owà dla ptaków nie tylko posiadaczy domów jednorodzinnych, ale te mieszkaƒców osiedlowych bloków. Budki mo na wieszaç na budynkach, na swoich balkonach i na okolicznych drzewach. Mo e to byç inicjatywa indywidualna, ale mo e komuê uda si zainteresowaç nià szersze grono sàsiadów, administracj i osiedlowe podwórko stanie si ptasià ostojà? Wa na jest wiedza, jakich skrzynek potrzebujà konkretne gatunki, w jaki sposób je powiesiç i gdzie. Nie kupujcie ich Paƒstwo w sklepach zoologicznych czy supermarketach. Wskazówki, jak powinny wyglàdaç odpowiednie, bezpieczne dla ptaków skrzynki l gowe znajdziecie na stronach internetowych: ww.ptasieogrody.pl, Pod trzema ostatnimi adresami mo na te kupiç gotowe budki. Kilka wskazówek Budki wykonujemy z nieheblowanych desek gruboêci co najmniej 1,5 cm, przy czym cz Êç przedniej Êcianki, w której znajduje si otwór wejêciowy, powinna byç grubsza 3 cm lub nawet wi cej. Taki d ugi wlot bardziej chroni gniazdo przed drapie nikami. W zale noêci od tego, jakie ptaki chcemy zaprosiç, wieszamy odpowiednie skrzynki. Ró nià si one wymiarami, a zw aszcza Êrednicà otworu wlotowego. JeÊli chcemy daç lokum sikorce, otwór powinien mieç Êrednic 27 mm, bo ju przy 33 mm do skrzynki dostanie si wróbel, który jest silniejszy od sikory i nie pozwoli jej si zagnieêdziç. Skrzynk instalujemy na budynku lub drzewie w sposób stabilny, by nie chwia a si na wietrze. Trzeba jà przybiç 2-3 gwoêdziami (drzewa w ten sposób nie uszkodzimy). Najlepiej powiesiç budki póênà jesienià ptaki majà czas, eby je zauwa yç i oswoiç si z nimi. Odst py mi dzy zawieszonymi budkami zale à od wielkoêci terytorium zajmowanego przez osobniki danego gatunku. Skrzynki dla wróbli, mazurków, szpaków mogà wisieç blisko, bo ptaki te dobrze znoszà inne pary l gowe obok siebie. Ale ju mucho ówki potrzebujà m odst pu, sikory m, pe zacze 100 m, a sowy a m. W adze stolicy od kilku lat namawiajà mieszkaƒców do czipowania zwierzàt. W tym roku zaplanowa y oznakowanie zwierzàt. Mo na je zg aszaç do 14 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania Êrodków. Od 2007 r. zaczipowano ich oko o 50 tys. Lista placówek, w których mo na bezp atnie przeprowadziç zabieg, znajduje si pod adresem: Czy wiesz, e: zwierz gubi si w aêcicielowi Êrednio 1-3 razy w ciàgu swojego ycia tylko 17 proc. zagubionych psów i 2 proc. zagubionych kotów odnajduje drog powrotnà do domu zwierz ta najcz Êciej gubià si, poniewa : zerwa y si ze smyczy na spacerze, zosta y nieprawid owo przywiàzane przed sklepem, zdecydowa y si udaç w pogoƒ za innym psem lub kotem, zosta y ukradzione, równie dla okupu. WysokoÊç, na jakiej wieszamy budk, nie powinna byç zbyt ma a. Na ogó wystarcza 3-5 m, trzeba jednak uwa aç, by pod budkà nie by o ga zi, kijków, podpórek dla ptaków czy innych stopni, które u atwià dost p do gniazda drapie nikom (kotom, kunom). Najlepiej, aby otwór wejêciowy do budki skierowany by na po udniowy wschód. Skrzynka powinna byç choç cz - Êciowo zacieniona zbytnie nas onecznienie mo e byç Êmiertelnym zagro eniem dla pisklàt. By oznakowaç psa lub kota, nale y spe niç kilka warunków. Po pierwsze, w aêciciel zg aszanego zwierzaka musi wype niç wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania. Specjalne formularze sà dost pne w gabinetach zg oszonych do udzia u w akcji. W aêciciel powinien mieç przy sobie dowód to samoêci, ksià eczk szczepieƒ pupila, rodowód lub jakikolwiek inny dokument, który potwierdza prawa do zwierz cia. Opiekunowie psów muszà dodatkowo pami taç o aktualnym potwierdzeniu szczepieƒ przeciw wêciekliênie. Po zaczipowaniu w aêciciel otrzyma potwierdzenie elektronicznego oznakowania psa lub kota, a dane dotyczàce zwierz cia i w aêciciela zostanà wprowadzane do Mi dzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal (Safe-Animal jest cz onkiem Europetnet Europejskiego Systemu Baz Danych z siedzibà w Brukseli i jest zarejestrowany w G ównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. Wspó pracuje z wi kszoêcià fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierzàt w Polsce, tak e z lekarzami weterynarii). Samo zaczipowanie zwierzaka nic nie daje. Aby ustaliç dane personalne jego opiekuna, musi on byç zarejestrowany w bazie danych. Tak e w a- Êciciele oznakowanych elektronicznie czworonogów, które zosta y adoptowane ze schroniska, powinni upewniç si, czy dope niono rejestracji. (DK) Trwa oêç skrzynki zwi ksza pomalowanie jej ekologicznym lakierem. Warto te daszek pokryç blachà. Nie malujemy nigdy! wn trza otworu wejêciowego i wn trza budki. Budk trzeba czyêcic po ka dym odbytym l gu (mo e byç ich dwa, a nawet trzy w sezonie) lub jesienià po zakoƒczeniu okresu l gowego. Dlatego jedna ze Êcianek powinna byç otwierana. Renata Markowska Fundacja Noga w ap. Razem idziemy przez Êwiat Gucio pragnie byç czyjê Ten Êliczny, ma y piesek o imieniu Gucio ma oko o pó tora roku. W tej chwili przebywa w schronisku na Paluchu i trzeba go stamtàd jak najszybciej zabraç do dobrego domu. Gucio jest przemi y, to prawdziwa przytulanka na spacerach lgnie do wolontariuszki, bardzo pragnie byç czyjê. Jest delikatny, adnie chodzi na smyczy, z innymi psami yje w zgodzie. B dzie super pieskiem dla dzieci i doros ych. Kontakt w sprawie adopcji: tel

5 143/MR/2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Firma deweloperska Atlas Estates poinformowa a o zakoƒczeniu prac nad elbetowà konstrukcjà obu budynków wchodzàcych w sk ad osiedla Apartamenty przy Krasiƒskiego. Oznacza to oko o pó toramiesi czne wyprzedzenie za o onego harmonogramu prac budowlanych przez generalnego wykonawc, firm UNIBEP S.A. Przy sprzyjajàcych warunkach osiedle mo e zostaç oddane jeszcze przed terminem, który pierwotnie zosta przewidziany na drugà po ow 2013 r. Z okazji zakoƒczenia prac konstrukcyjnych generalny wykonawca inwestycji zorganizowa tradycyjnà uroczystoêç. Âwiadkami zawieszenia wiechy przez Jana Miko uszk, prezesa zarzàdu UNIBEP, byli przedstawiciele w adz miasta, urz dów oraz firm partnerskich, wspó pracujàcych przy budowie osiedla. Apartamenty Przy Krasiƒskiego to osiedle wznoszone na oliborzu, przy skrzy owaniu ulic Krasiƒskiego i Przasnyskiej, w bezpoêrednim sàsiedztwie zieleni, budynków biurowych i magazynowych. W ramach projektu w dwóch odr bnych budynkach wybudowane zostanà àcznie 303 mieszkania o powierzchni od 28 do 125 m 2. Najwy sze partie oliborskiego kompleksu b dà mia y po 10 8 czerwca 2012 Zakoƒczono konstrukcj apartamentów Wiecha przy Krasiƒskiego Uroczyste zawieszenie wiechy przez generalnego wykonawc oznacza zakoƒczenie najwa niejszego etapu budowy w najszybciej sprzedajàcej si inwestycji mieszkaniowej na oliborzu Po udniowym. kondygnacji. W ramach inwestycji powstanie równie 760 m 2 powierzchni komercyjnej oraz ok. 337 miejsc parkingowych. W strukturze mieszkaƒ dominowaç b dà lokale dwupokojowe, stanowiàce ok. po ow oferty. Mieszkania w parterowej cz Êci budynków oferowane b dà z przynale àcymi do nich ogródkami, a wi kszoêç pozosta ych b dzie mia a w asne balkony lub loggie. Osiedle przylegaç b dzie do zielonej dzia ki miejskiej i zaprojektowane zosta o tak, by jego stylistyka wspó gra a z istniejàcà zielenià. Apartamenty Przy Krasiƒskiego to propozycja dla osób, które z jednej strony prowadzà aktywny, miejski tryb ycia, a z drugiej strony szukajà mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy i cenià wyjàtkowy klimat oliborza. Zalety Apartamentów przy Krasiƒskiego, takie jak dobra komunikacja i bliskoêç centrum, zaciszne, zielone otoczenie czy szczególny klimat oliborza, sprawiajà, e mieszkania w tym osiedlu od poczàtku cieszà si du ym zainteresowaniem. Mamy nadziej, e zakoƒczenie przed czasem najwa niejszego etapu prac budowlanych, jakim jest konstrukcja elbetowego szkieletu obu budynków, upewni kolejnych, potencjalnych klientów, e kupno lokalu w naszej inwestycji to bezpieczne i dobre rozwiàzanie mówi Reuven Havar, prezes Atlas Management Company. W zwiàzku z wiechà Atlas Estates wprowadza na mieszkania w Apartamentach przy Krasiƒskiego ofert specjalnà, wa nà do koƒca czerwca. Ceny lokali dwupokojowych b dà w tym okresie o 5 proc. ni sze, co oznacza mo liwoêç zakupu mieszkania nawet do z taniej. O szczegó ach promocji informujà pracownicy biura sprzeda y, znajdujàcego si obok osiedla. Od lewej: prezes Atlas Management Company Reuven Havar, zast pca burmistrza oliborza Witold Sielewicz i prezes zarzàdu UNIBEP Jan Miko uszko Gabinet Kosmetyczny SUPER PROMOCJA: odm adzajàce zabiegi falami radiowymi RF W czerwcu i lipcu 2012 r. 50% ceny TYLKO 80 z (dotyczy jednego obszaru. np. twarz lub dekolt) ul. Renesansowa 11, Warszawa Tel. 022/ , Wiosna na razie nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wystawimy twarze na s oƒce. Tymczasem ju pobie na kontrola naszego wyglàdu w lustrze nie napawa optymizmem. Cera po zimie szarawa, wysuszona, gdzie niegdzie przebarwiona, nowe zmarszczki te si pojawi y. Niedobrze. Nasza twarz potrzebuje pilnie ratunku. To ostatnia chwila na ten ratunek zanim przyjdzie lato, urlop i du o silnego s oƒca. Na szcz Êcie w dobrym salonie kosmetycznym mo emy skorzystaç z dobrodziejstw najnowszych osiàgni ç kosmetologii takich jak mikrodermabrazja i refleksologia. Mikrodermabrazja jest metodà rozjaêniajàcà i odêwie ajàcà wyglàd skóry, usuwajàcà zmiany pigmentacyjne, drobne linie i zmarszczki, a tak e zaskórniki. Stosowana jest z powodzeniem nie tylko na twarz. Wykorzystywana jest równie z doskona- ym efektem do usuwania zmian na ciele takich jak rozst py. Mikrodermabrazja diamentowa jest metodà nie tylko bardzo skutecznà, ale tak e w pe ni bezpiecznà. Stanowi doskona à alternatyw dla zabiegów medycyny estetycznej. Poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga uporaç si z jej specyficznymi problemami. Metoda ta jest rodzajem peelingu mechanicznego wykonywanego przy u yciu specjalnych g owic, których koƒcówki pokryte sà kryszta kami naturalnego diamentu. Mikrodermabrazja polega na bezinwazyjnym, mechanicznym Êcieraniu wy àcznie warstwy rogowej naskórka, pod sta à kontrolà wizualnà, gwarantujàcà precyzj zabiegu. Mo na jà stosowaç cz sto nawet u osób z wra liwà i p ytko unaczynionà skórà. Refleksologia jest po àczeniem medycyny orientalnej z technikà masa u Indian z Ameryki Po udniowej oraz wspó czesnà neurofizjologià i metodà cybernetycznà. Wprowadza organizm w stan równowagi wewn trznej. Dzi ki niej pobudzane sà procesy samoregulacji i regeneracji organizmu sprzyjajàce 163/MR/2012 str. 5 Zapraszamy!!! no+vello Bielany ul. Mistrzowska 15 tel W s u bie urody samowyleczeniu. Terapia uruchamia procesy przyspieszajàce przemiany metaboliczne, detoksykacje i oczyszczenie organizmu. Masa refleksoryczny wprowadza w g boki stan relaksu, uwalnia od negatywnych emocji, pozwala na ca kowite rozluênienie i zapomnienie o codziennoêci. Ma tak e doskona y wp yw na sprawnoêç umys owà. Poprawia koncentracj, zdolnoêç zapami tywania oraz refleks. Refleksologia twarzy jest jedynym zabiegiem majàcym dzia anie terapeutyczne oraz kosmetyczne. Manualne techniki masa u pobudzajà krà enie krwi i limfy w obr bie twarzy. Stymulujàc punkty likwidujemy opuchlizny i obrz ki, a tak e przywracamy naturalny koloryt i witalnoêç skórze. Efekty sà widoczne ju po pierwszym zabiegu. Pracujàc na mi Êniach twarzy pobudzamy przewodnictwo nerwowe, dzi ki któremu poprawia si j drnoêç i napi cie skóry. Refleksologia kosmetyczna przywraca naturalny owal twarzy, zapobiega powstawaniu zmarszczek i likwiduje ju istniejàce. Refleksoterapia stóp to intensywny masa uciskowy majàcy na celu uaktywnienie procesów regeneracyjnych i detoksykacyjnych organizmu. Dzi ki odpowiedniej stymulacji receptorów dociera si do odpowiednich narzàdów i pobudza procesy samoregulacji. Zabieg refleksoterapii g boko odpr a i relaksuje, doskonale wp ywa na rozluênienie napi ç mi Êniowych nie tylko w obr bie stóp, ale i ca ego cia a. Pozytywne oddzia ywanie refleksoterapii niejednokrotnie bywa odczuwalne podczas pierwszych zabiegów, choç jest to zale ne od stanu zdrowia, przyjmowanych leków, wra liwoêci danej osoby. Jest to znakomita terapia dla osób, które cierpià na wszelkie dolegliwoêci bólowe, schorzenia przewlek e, stres, zaburzenia hormonalne, migreny, zaburzenia funkcjonowania uk adu pokarmowego, przykurcze mi Êni, depresja, przygn bienie, itp. Mironalia 2012 W po owie czerwca na Ochocie nastàpi kolejna ods ona niezwyk ej imprezy festiwalu sztuki ró nej Mironalia 2012 inspirowanej twórczoêcià Mirona Bia oszewskiego. Mironalia sà organizowane ju po raz ósmy. Promujà czytelnictwo i literatur polskà, przybli ajà twórczoêç wybitnych twórców, cz sto zapomnianych oraz tych debiutujàcych, popularyzujà twórców, którzy wychodzà poza dominujàce trendy. Forma, którà przyjmujà Mironalia (m.in. wystawy, konkursy, dzia ania happeningowe) odbiega od klasycznego spotkania autorskiego, przez co staje si bardziej atrakcyjna dla odbiorców, szczególnie m odego pokolenia. Organizatorzy chcà pokazaç, e w dobie masowej kultury komercyjnej, ksià ki i czytanie nie sà passe, a polscy autorzy wspó tworzà literatur Êwiatowà. Tegorocznym Mironaliom towarzyszy Êwi to ulicy Tarczyƒskiej odbywajàce si pod has em Artystyczna Kamienica. Symboliczne przekazanie kluczy przez w adze Ochoty pozwoli otworzyç podwoje kamienicy przy Tarczyƒskiej 3, gdzie na ka dym pi trze odbywaç si b dà koncerty, wystawy, spektakle. Razem z organizatorami zapraszamy na t niezwyk à imprez w niedziel 17 czerwca 2012 r. w godz do galerii, zau ków, na podwórka i chodniki ulicy Tarczyƒskiej. Projekt Mironalia 2012 zosta dofinansowany ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 169/MR/2012

6 str. 6 8 czerwca 2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 UTV Serwis Warszawa, ul. P. Nerudy 1 Bielany tel , Podczas trwania EURO 2012 serwis b dzie czynny od pon. do pt. w godz. 9:00 20:00, w sob. w godz. 9:00 16:00 WYDAWNICTWO POSZUKUJE: PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH z doêwiadczeniem Gwarantujemy: 3 mo liwoêci wszechstronnego rozwoju 3 motywacyjny system wynagradzania 3 mi à atmosfer w pracy KONTAKT: 138/MR/2012 Og oszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD irtv, monta i demonta mebli, tel A PRZEPROWADZKI SPRZÑTANIE PIWNIC, WYWÓZ mebli, tel ANTYKWARIAT KUPI KSIÑ KI (22) , AUTO PO 30-TCE (do 1980 r.) lub cz Êci kupi, tel.: AUTO-SKUP DOMOWE NAPRAWY TV PRANIE DYWANÓW, WYK ADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel , , REMONTY, GLAZURA, HYDRAULIKA, elektryka, adaptacje dla niepe nosprawnych, tel Zamawianie og oszeƒ tel.: , , faks R.G. ELEKTRONIK SERWIS RTV-VIDEO-LCD n Naprawa telewizorów: Elemis, Philips, LG, Sony i inne LCD n Naprawa i monta radioodtwarzaczy samochodowych LCD i DVD n Autokarowe systemy AUDIO-VIDEO n Monta w mikrobusach sprz tu AUDIO-VIDEO i mikrofonów n Monta czujników parkowania z wyêwietlaczem LCD ul. Obozowa 61, Warszawa % (22) /S/2012 Ognisko Pracy Pozaszkolnej oliborz w Warszawie ul. Ks. J. Popie uszki 13 tel.: (22) , do 30 czerwca Wystawy prac dzieci w galerii Studnia czasu : malarska aglowce na morzach i oceanach, ceramiczna S owiaƒska ceramika, ze szk a artystycznego Irysy a la Wyspiaƒski, fotograficzna Âwi te twarze Wschodu prorocy, magowie, kaznodzieje, sadhu Indii z Waranasi wystawa Ryszarda Czajkowskiego podró nika, filmowca, naukowca, pisarza. 13 czerwca (Êroda) w godz Warsztaty wspólnego malowania Drzewa ycia i pami ci palcami i ràczkami przez dzieci. Warsztaty poêwi cone Januszowi Korczakowi prowadzà: Maria Dobrucka, Janina Wawryszewicz, Barbara Osuchowska. Dobre Miejsce katolickie centrum kultury ul. Dewajtis 3, las Bielaƒski tel.: , czerwca (sobota) godz Forum Filmów Niezwyczajnych: Cz owiek z Hawru (1 godz. 33 min.; dramat / komedia; Finlandia, Francja, Niemcy). Bilety: 10 z do nabycia w sklepie ChrzeÊcijaƒskie Granie bezpoêrednio przed projekcjà. Najnowsza komedia mistrza czarnego humoru Akiego Kaurismakiego to opowieêç rozgrywajàca si w zapomnianym przez Êwiat portowym mie- Êcie, gdzie yje grupa wyjàtkowo 14 czerwca (czwartek) w godz Warsztaty etnograficzne Noc Kupa y, Sobótka, Âwi tojaƒskie wianki. Prowadzi Agnieszka Tomaszczuk-Roso owska. 18 czerwca (poniedzia ek) godz Koncert muzyczny dzieci poêwi cony Januszowi Korczakowi Pami ç serca. Prowadzà: Barbara Knap, Agnieszka Drumiƒska, Robert Pardela. 20 czerwca (Êroda) o godz Koncert muzyczny dzieci Lato czeka. Prowadzà Agnieszka Drumiƒska i Iwona Wo oszynek. Na wszystkie imprezy wst p wolny. OPP oliborz zastrzega sobie zmiany w kalendarzu z przyczyn od siebie niezale nych. Zapraszamy na zaj cia: ceramiczne, witra owe, malarskie, etnograficzne, z grafiki komputerowej, muzyczne: gitara, instrumenty klawiszowe, muzyka rockowa, taneczne, rytmiki Orff, poezji Êpiewanej, literackie, matematyczne, baênie i bajki, twórcze gry edukacyjne, nauka j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, tenisa sto owego, tradycje or a polskiego (bractwo rycerskie). barwnych postaci. Galeri komicznych typów tworzà: uroczo naiwny pucybut, uciekinier z Afryki, cyniczny detektyw, dawna gwiazda rock and rolla, a tak e wyjàtkowo inteligentny pies. Wprowadzenie do filmu i dyskusj poprowadzi ks. dr Marek Kotyƒski filmoznawca. 24 czerwca (niedziela) w godz (teren wokó KoÊcio a) Z okazji Dnia Ojca Piknik z Tatà w lesie Bielaƒskim. Wst p wolny. Atrakcje zarówno dla najm odszych, jak i ich rodziców. Na piknik organizatorzy zapraszajà z w asnym prowiantem i kie baskami, które b dzie mo na grillowaç, a dla zapominalskich b dzie mo liwoêç ich kupienia. Miejsca nie zabraknie. Teatr Lalka zaprasza do Bielaƒskiego OÊrodka Kultury ul. Goldoniego 1 na spektakl dla dzieci od lat 4: Q-Q-RY-Q czyli Przyjaciele ze skrzyni czerwca o godz oraz 23 i 24 czerwca o godz Sztuka wspó czesnego pisarza niemieckiego Paula Maara opowiada o przyjaêni, meandrach tego trudnego uczucia i o tym, jak rozpoznaç prawdziwego przyjaciela. Jej bohaterowie, Dezyderiusz i Kminek, to para klownów, z których ka dy mieszka w swojej kolorowej skrzyni. Sprzeda i rezerwacja biletów (25 z ) na spektakle odbywa si w kasach teatru PKiN. Bilety b dà tak e dost pne godzin przed przedstawieniem w BOK. Kontakt: tel. (22) , , Bielaƒski OÊrodek Kultury (ESTRADY 112) tel , 13, 20, 27 czerwca (Êrody) godz Warsztaty taƒca brzucha. Cztery spotkania po 1,5 godziny (osoby poczàtkujàce i zaawansowane). Koszt: 60 z. 9, 23 czerwca (soboty) godz Spotkanie Klubu Seniora UÊmiech. Zaproszenia. 21 czerwca (czwartek) godz Warsztaty filcowania dla dzieci w wieku 6 12 lat (filcowe breloczki i naszyjniki). Koszt: 40 z. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy oliborz m. st. Warszawy tel. (22) Czytelnia Naukowa ul. S owackiego 19A 6, 13, 20 i 27 czerwca w godz Kurs komputerowy e-senior dla czytelników uczestników 13 edycji. Dzia Ksià ki Mówionej przy Czytelni Naukowej zaprasza osoby niewidome i s abowidzàce posiadajàce czytaki do uzupe niania kart o nowe tytu y z kolekcji. Czytelnia Naukowa zaprasza do korzystania z testowego, bezp atnego dost pu do bazy World ebook Library (m.in. oko o 2800 publikacji w j zyku polskim) za poêrednictwem strony internetowej: Baza b dzie aktywna do 20 czerwca br. 22 czerwca (piàtek) godz Kubek dla Taty warsztaty artystyczne dla dzieci (malowanie profesjonalnymi farbami szklanych kubków, z których kawa i herbata b dzie tatusiom lepiej smakowaç). Koszt: 40 z. Bielaƒski OÊrodek Kultury (GOLDONIEGO 1) tel czerwca (Êroda) godz Spotkanie z Podró nikiem Moje Indie. Wst p wolny. Teatr Lalka zaprasza do Bielaƒskiego OÊrodka Kultury ul. Goldoniego 1 na spektakl dla dzieci od lat 4: JAÂ I MA GOSIA 9 i 10 czerwca 2012 r. o godz Do znanej bajki re yser Lech Chojnacki wprowadzi nowy wàtek. Drwal i jego ona postanawiajà na zawsze po o yç kres k ótniom swoich dzieci i aran ujà sytuacje wzi te wprost z baêni o Jasiu i Ma gosi. Przedstawienie grane w dwóch planach: aktorskim i lalkowym Sprzeda i rezerwacja biletów (25 z ) na spektakle odbywa si w kasach teatru PKiN. Bilety b dà tak e dost pne godzin przed przedstawieniem w BOK. Kontakt: tel. (22) , , Wypo yczalnia przy ul. Mickiewicza i 12 czerwca, w godz Kaczor Donald i inni bohaterowie bajek i filmów zaj cia plastyczne, podczas których dzieci wykonajà portrety swoich ulubionych bohaterów ksià kowych. W czerwcu Wypo yczalnia prowadzi zapisy dzieci w wieku 6-12 lat na bezp atny kurs komputerowy j zyka angielskiego FunEnglish.pl, który rozpocznie si w lipcu. Zg oszenia osobiêcie w bibliotece lub drogà mailowà: (liczba miejsc ograniczona). Biblioteka dla Dzieci przy ul. Âmia- ej 24 11, 18 i 26 czerwca godz Warsztaty literacko-teatralne dla najm odszych odtwarzanie scenek i postaci na podstawie czytanych tekstów. Biblioteka dla Dzieci przy ul. Broniewskiego 9a 13 i 20 czerwca godz Czytanie przedszkolakom opowiadaƒ na temat zbli ajàcych si wakacji. Punkt Informacyjno-Doradczy dla Seniorów, ul. Wyspiaƒskiego 6/8 9 i 10 czerwca (sobota, niedziela) godz Spektakl Teatru Lalka JaÊ i Ma gosia J. Brzechwy. 14, 15, 16 i 17 czerwca (czwartek niedziela) godz Rhesus Etiopczyk. Spektakl studentów wydzia u aktorskiego WSKiMS im. J. Giedroycia w re. P. Wojewódzkiego. Bilety: 25 i 20 z. 19, 20, 21 i 22 czerwca (wtorek piàtek) godz Spektakl Teatru Lalka Q-Q-RY-Q, Przyjaciele ze skrzyni. 22 czerwca (piàtek) godz Bielaƒski Wieczór Kabaretowy Dokàd p ynie Dionizos.... Wst p wolny. 23 i 24 czerwca (sobota, niedziela) godz Spektakl Teatru Lalka Q-Q-RY-Q, Przyjaciele ze skrzyni. 29 i 30 czerwca (piàtek, sobota) godz Spektakl Tercet Kado Kostzer i Alfredo Arias. Bilety: 30 i 20 z. Informacje szczegó owe o spektaklach i sprzeda biletów: Mo liwe zmiany w programie. Szczegó y na stronie: 14 i 28 czerwca godz Dy ur pracownika z Biblioteki Dzielnicowej przy ul. S owackiego 19A zapoznanie seniorów z nowymi nabytkami ksià kowymi w bibliotece. Klub Seniora Przy kominku, ul. ks. J. Popie uszki 2 26 czerwca godz Kierownik Biblioteki przy ul. S owackiego 19A zapozna seniorów z nowoêciami wydawniczymi dost pnymi w placówkach, a pracownik Wypo yczalni przy ul. Mickiewicza 65 zaprosi ich do nowej biblioteki. Biblioteki zapraszajà do bezp atnego dost pu do Internetu do 6 sierpnia br. Wystawy Biblioteka Dzielnicowa przy ul. S owackiego 19A Ca y miesiàc Antoni Jawornicki ( ). Architekt i urbanista, który pozostawi swój Êlad na oliborzu wystawa, wypo yczona z Warszawskiego Oddzia u SARP, ukazuje ciekawà sylwetk jednego z najwybitniejszych polskich architektów.

7 11/S/2012 Nasza GAZETA oliborza i Bielan Nr 11 Horoskop od 8 do 21 czerwca 2012 r. WODNIK (21 I 18 II) Nadchodzàce dni sprzyjaç b dà sprawom zdrowia i finansów. Wykorzystaj okazj, eby nadaç nowy impuls swojej karierze. Odwagi Ci nie zabraknie. W efekcie pojawià si na Twoim koncie dodatkowe Êrodki. U atwi Ci to ycie, bo b dziesz mia na co wydawaç. W sferze osobistej te raczej udany okres, ale unikaj ryzykownych decyzji i konfliktów. Zadbaj choç nieco o zdrowie. RYBY (19 II 20 III) Tylko praca i praca. PowinniÊcie wi cej czasu poêwi ciç sprawom domu i rodziny. Gwiazdy wreszcie szykujà Ci troch spokoju, wi c i Twój nastrój b dzie dobry poczujesz szcz Êcie i radoêç, nie zabraknie Ci te cierpliwoêci. Gdy zyskasz wi cej dystansu do spraw zawodowych, oka e si, e powrócà dawne, niedokoƒczone projekty i trzeba b dzie spojrzeç na nie Êwie ym okiem. BARAN (21 III 20 IV) Przed Tobà udane dni, chocia myêlami zaczniesz ju b àdziç wokó wakacyjnych wypraw i odpoczynku. Jednak czas sprzyja bardziej przemyêleniu kariery oraz podj ciu kroków ku wywalczeniu wi kszych pieni dzy. W uczuciach tak e dobre dni. Doskona y nastrój pomo e Ci wyjaêniç nieporozumienia i spe niç choç cz Êç romantycznych marzeƒ. Mo e jakiê krótki wypad we dwoje? BYK (21 IV 21 V) Gwiazdy wró à Ci wi cej spokoju. B dziesz móg odetchnàç i zastanowiç si nad przysz oêcià. Tak e pomarzyç o urlopowych podró ach i wakacyjnym lenistwie. B dziesz robiç tylko tyle, ile b dzie konieczne i dobrze na tym wyjdziesz. W uczuciach równie spokój i sielanka, pojawià si nawet wspólne plany na przysz oêç. Uwa aj na plotki i niespodziewanych znajomych. Zdrowie w porzàdku. BLIèNI TA (22 V 21 VI) Dobre dni i sprzyjajàce wydarzenia przed Tobà. RoÊnie Twój wp yw na przebieg wydarzeƒ, wi c wykorzystaj okazj. Kieruj si intuicjà, a podejmiesz màdre decyzje. W uczuciach opanuje Ci romantyczny nastrój, jednak czas sprzyja bardziej yciu towarzyskiemu i imprezom. Samopoczucie poprawi Ci odrobina lenistwa i przyjemnoêci. Finanse coraz lepsze. RAK (22 VI 22 VII) PowinieneÊ odpoczàç, zadbaç o siebie, bo od po owy czerwca b dà Ci potrzebne nowe si y. Pojawià si ciekawe zawodowe pomys y i propozycje. Trzeba te b dzie si zajàç jakàê finansowà, urz dowà sprawà. W uczuciach zmienne emocje. Spróbuj nabraç troch wi cej dystansu i przemyêl sytuacj, a póki co unikaj ryzykownych decyzji. JeÊli odpoczniesz, zdrowie b dzie w porzàdku. LEW (23 VII 23 VIII) Nastaw si na k opotliwe po àczenie braku spokoju i sukcesu. B dzie Ci rozpieraç energia. Zechcesz pracowaç jak szalony i bawiç si do bia ego rana. W pracy poszukaj nowych wyzwaƒ i ciekawych projektów pozwoli Ci to zagospodarowaç nadmiar energii. W uczuciach tak e mo esz daç sobie pozwolenie i podà yç za emocjami. Romantyczny wyjazd we dwoje znakomicie odêwie y uczucia. PANNA (24 VIII 22 IX) W najbli szych dniach najwa niejsza b dzie praca. Nadszed czas na nadrobienie zaleg oêci i postaraj si to zrobiç przed wakacjami. Gwiazdy sprzyjajà negocjacjom i sprawom finansowym, wi c mo esz to spokojnie wykorzystaç. Mo e przyda ci si nowy komputer? Spróbuj zagraç w lotto w po owie miesiàca. W okolicach 10 czerwca mo esz spotkaç kogoê, kto pomo e Ci w k opotach. WAGA (23 IX 23 X) Na myêl o zbli ajàcych si wakacjach poczujesz przyp yw energii i si. Z przekonaniem zabierzesz si do nowych przedsi wzi ç. B dziesz pomys owa i twórcza. Je eli pojawi si propozycja szkolenia lub kursu, skorzystaj z niej. W uczuciach ogarnie Ci potrzeba romantycznych wzruszeƒ. JeÊli jesteê w sta ym zwiàzku, uwa- aj, aby Twoja sk onnoêç do flirtów nie zakoƒczy a si awanturà. Przyp yw gotówki. SKORPION (24 X 22 XI) Skupisz si teraz na sobie i swoich sprawach. B dziesz chcia uporzàdkowaç swoje ycie. Los temu sprzyja i nie zaskoczy Ci nieprzewidzianymi wydarzeniami. W spokoju b dziesz móg zaplanowaç przysz e dzia ania i przemyêleç pomys y na zwi kszenie zasobów finansowych. W uczuciach mo esz si spodziewaç powodzenia. Finanse sprawià Ci przyjemnà niespodziank. STRZELEC (23 XI 21 XII) W pracy i yciu prywatnym najwa niejsze w tych dniach b dà przyjaciele, znajomoêci i wspó praca z ludêmi. Zwracaj na to uwag i dbaj o dobrà atmosfer, a wszystko u o y si pomyêlnie. Spróbuj zaprowadziç porzàdek w domowych finansach. Odwa si coê zmieniç w tej kwestii. W mi oêci tak e du o ruchu flirty, spotkania, niespodzianki i pokusy. Jednym s owem du o powodzenia. KOZIORO EC (22 XII 20 I) Przed Tobà du o pracy, ale dzi ki dociekliwoêci i dobrej organizacji uda Ci si szybko z nià uporaç. Nie daj si obcià yç dodatkowymi obowiàzkami. W yciu prywatnym du o odpoczynku, zabawy i mi ych spotkaƒ, a w efekcie nowi przyjaciele. JeÊli jesteê samotny, mo- esz liczyç na powodzenie u p ci przeciwnej. W sta ych zwiàzkach mi y spokój, tylko zaplanuj wspólny relaks. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Mickiewicza 9, tel ; Powàzkowska 43 A, tel Powàzkowska 14, tel Wóycickiego 14, tel Wóycickiego 19, tel ; (Paw. 2 vis a vis bramy G ównej) Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenie bezp atne , czerwca 2012 TEATR KOMEDIA ul. S owackiego 19a Warszawa 1 czerwca (piàtek) godz Premiera 2 czerwca (sobota) godz i19.00 Premiera 3 i 4 czerwca (niedziela, poniedzia- ek) godz Nikt nie jest doskona y 5 i 6 czerwca (wtorek, Êroda) godz Furie we wrzeêniu: 6, 7 i 8 wrzeênia (czwartek, piàtek, sobota) godz Ostra jazda 9 wrzeênia (niedziela) godz Ostra jazda 11, 12 i 13 wrzeênia (wtorek, Êroda, czwartek) godz Podwójna rezerwacja 14 wrzeênia (piàtek) godz Premiera 15 wrzeênia (sobota) godz i Premiera 16 wrzeênia (niedziela) godz Premiera 18 i 19 wrzeênia (wtorek, Êroda) godz Furie 21 wrzeênia (piàtek) godz Nikt nie jest doskona y 22 wrzeênia (sobota) godz i Nikt nie jest doskona y 23 wrzeênia (niedziela) godz Nikt nie jest doskona y 25, 26 i 27 wrzeênia (wtorek, Êroda, czwartek) godz Fotki z wakacji 28 wrzeênia (piàtek) godz Dziewczyny z kalendarza 29 wrzeênia (sobota) godz i Dziewczyny z kalendarza 30 wrzeênia (niedziela) godz Dziewczyny z kalendarza w paêdzierniku: 1, 2, 3 i 4 paêdziernika (poniedzia ek, wtorek, Êroda, czwartek) godz Prezent urodzinowy 5 paêdziernika (piàtek) godz Dziewczyny z kalendarza 6 paêdziernika (sobota) godz i Dziewczyny z kalendarza 7 paêdziernika (niedziela) godz i Dziewczyny z kalendarza 8, 9 i 10 paêdziernika (poniedzia ek, wtorek, Êroda) godz Nikt nie jest doskona y 12 paêdziernika (piàtek) godz Premiera 13 i 14 paêdziernika (sobota, niedziela) godz i Premiera 16 paêdziernika (wtorek) godz Premiera 17 i 18 paêdziernika (Êroda, czwartek) godz Furie 19 paêdziernika (piàtek) godz Fotki z wakacji 20 i 21 paêdziernika (sobota, niedziela) godz i Fotki z wakacji 23 i 24 paêdziernika (wtorek, Êroda) godz Podwójna rezerwacja 26 paêdziernika (piàtek) godz Ostra jazda 27 paêdziernika (sobota) godz i Ostra jazda 30 i 31 paêdziernika (wtorek, Êroda) godz Wydmuszka Kasa teatru czynna: poniedzia ek: , wtorek sobota: i , niedziela: oraz zawsze na godzin przed spektaklem, tel. (22) MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddzia oliborz, ul. Wrzeciono 41 % (022) Gazowe % 922, (022) , (022) Ciep ownicze % 993, (022) Energetyczne % (022) Wodno-Kanalizacyjne % 994, (022) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (022) POLICJA % 997 Komisariat, ul. Rydygiera 3A % (022) , STRA MIEJSKA % 986 STRA PO ARNA % 998, (z tel. komórkowego) Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza nr 6, ul. S owackiego 52/54, % (022) JRG nr 6, ul. Marymoncka 89/91 % (022) JRG nr 11, ul. Zgrupowania AK Kampinos 28 % (022) NASZA 13 BEZP ATNY DWUTYGODNIK Adres redakcji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety oliborza i Bielan Warszawa 102 skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespó str Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 18 utworzà rozwiàzanie Poziomo: 1) z otow osa syrena; 7) nenufar, bylina wodna z rodziny grzybieniowatych; 8) ptak z rodziny drozdowatych; 9) indyjska zasada religijna nieszkodzenia nikomu i niezabijania istot ywych; 10) drewno na narty; 12) ukochana Samsona; 14) ci ki, zimnokrwisty koƒ, u ywany do prac wykonywanych w wolnym tempie; 16) but na lato; 19) Êci ty przywódca rewolucji francuskiej; 21) obchodzi imieniny 26 paêdziernika; 22) kolorystyczny kierunek w malarstwie francuskim; 23) miasto nad Odrà. Pionowo: 1) chodzi w liberii; 2) miasto we Francji; 3) stolica Portugalii; 4) ma tylko ucho; 5) w morzu lub w wannie; 6) mebel spod Pary a; 11) roêlina zielna u ywana jako przyprawa do mi s, sa at, sosów; 13) szkar at; 15) pielgrzym; 17) Kazimierz, pi karz, z oty i srebrny medalista olimpijski; 18) kraj nad Dêwinà; 20) kapitan Nautilusa. Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, tel , Informacja: tel (w godzinach otwarcia muzeum) zaprasza na wystaw : Wywy szeni. Od faraona do Lady Gagi do 23 wrzeênia 2012 r. Wystawa poêwi cona mechanizmom i ikonografii w adzy. Jej celem jest ukazanie wszechobecnoêci hierarchii od staro ytnoêci po wspó czesnoêç. Temat ilustrujà obiekty od staro ytnego Egiptu (np. sarkofag i kartona mumii faraona) a do wspó czesnych luksusowych przedmiotów splendoru (zegarek Vacheron) oraz portrety Wydawca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wy ej) Reklamy i og oszenia: tel , , faks Ceny og oszeƒ: Modu podstawowy (5x5) cm 106 z Pierwsza strona + 100% Ostatnia strona + 50% Og oszenia drobne: 1 10 s ów 15 z, s ów 25 z. Dla sta ych klientów du e rabaty Powy sze ceny nie zawierajà podatku VAT. Og oszenia p atne z góry. Za treêç og oszeƒ, reklam i artyku ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada

8 171/S/2012

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego Lp. Nr ESOG Tytuł projektu 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 3 156 Żłobek dla Malucha 4 157 Żłobek dla Malucha 5 158 Żłobek dla Malucha 6 395 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] str. 1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 1. Organizatorami Konkursu na najlepszy scenariusz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla uczniów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo