Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10"

Transkrypt

1 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

2 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu 3 Wywiad z Markiem Brochockim sołtysem Izabelina C, Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki 4 Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Laskach 5 Edukacja szansą na lepszą przyszłość 5 Bal Wenecki w ostatnią sobotę karnawału 6 Akcja Zima w Izabelinie 7 Informacje Biblioteki Gminnej w Izabelinie 7 Na łyżwach każdy jeździć (tańczyć) może! Flipy, lutze i axele 8 Informacje GOPS w Izabelinie 9 Uroczysty finał zimowych konkursów plastycznych i muzycznych w Centrum Kultury Izabelin 10 Wieczór Kolęd 11 Zespół Szkół promotorem ekologii 11 Meru Izabelin 12 Maraton w Kassel (Niemcy) 12 Zwiastuny Ogłoszenia i reklamy WAŻNE TELEFONY POLICJA 997 Komisariat Policji w Izabelinie tel STRAŻ POŻARNA 998 Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie tel Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach tel POGOTOWIE 999 Ośrodek Zdrowia Izabelin tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska JUNIPERUS tel POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 tel , tel POGOTOWIE GAZOWE 992 POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MOKRE ŁĄKI tel POCZTA Urząd Pocztowy Izabelin, tel APTEKI: Apteka Izabelin, tel Apteka Przy Poczcie, tel Apteka Arnica Mościska, tel Apteka Kampinoska, tel Pogotowie weterynaryjne: tel , tel Okładka: Renata Aleksander z grupą łyżwiarzy na lodowisku, fot. Janusz Marciniak OBRADOWAŁA RADA GMINY IZ W dniu 10 lutego 2010 odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Izabelin, podczas której radni podjęli jednogłośnie 13 głosami za następujące uchwały w sprawie: 1) zmiany budżetu w 2010 roku 2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 2583 położonej we wsi Laski Nieruchomość położona przy ul. Południowej we wsi Laski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 2583 o pow m 2. Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi przedmiotową cześć działki od 2001 roku. Na dzierżawionym gruncie znajduje się budynek mieszkalny, w którym mieszkają dzierżawcy. Zawarcie przez Wójta Gminy Izabelin kolejnej umowy będzie źródłem dodatkowych przychodów. 3) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III część A stanowiącego zmianę części MPZP wsi Mościska Etap III zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/201/2004 z dnia roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 285/2004 poz z dnia roku oraz części MPZP wsi Mościska Etap I Mościska Przemysłowe zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XVIII/161/08 z dnia 2 lipca 2008 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 162 z dnia 24 września 2008 roku poz Przedmiotem zmiany planu jest przedłużenie ciągu pieszo-jezdnego w celu zapewnienia komunikacji od ul. Estrady oraz zmiana przeznaczenia terenu działek 201/3, 202/4 i 204/6 na funkcję zabudowy mieszkaniowo- -usługowej. Zgodnie z wnioskami złożonymi do Wójta Gminy Izabelin. 4) wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie Wyposaża się Gminną Bibliotekę Publiczną w Izabelinie w majątek poprzez przeniesienie własności ruchomości w postaci środków trwałych o wartości inwentarzowej ,61 zł, będących w ewidencji gminnej jednostki budżetowej działającej pod nazwą Biuro Obsługi Finansowej, zgodnie ze sporządzonym protokołem przekazania. 5) wyposażenia w majątek Centrum Kultury Izabelin Wyposaża się Centrum Kultury Izabelin w majątek poprzez przeniesienie własności ruchomości w postaci środków trwałych o wartości inwentarzowej ,83 zł, będących w ewidencji gminnej jednostki budżetowej działającej pod nazwą Biuro Obsługi Finansowej, zgodnie ze sporządzonym protokołem przekazania. 6) zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania Od 2006 roku realizujemy Program Rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Obecnie program ten został przedłużony do roku Zgodnie z wytycznymi programu oraz zaleceniami Wojewody należy dążyć do objęcia tego typu pomocą jak największej liczby osób, a szczególnie dzieci. W ramach programu pomoc udzielana jest w postaci posiłków, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej. Jest ona bezpłatna, jeśli dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej i w tym zakresie może być finansowana ze środków budżetu państwa w ramach przyznanej dotacji. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania daje jednak Radzie Gminy możliwość podwyższenia tego kryterium. Biorąc pod uwagę fakt, że kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej pozostaje takie samo od 2006 roku i nie będzie zmienione przez następne trzy lata (do roku 2012), podczas gdy dochody może niewiele, ale rosną, chcielibyśmy skorzystać z tej możliwości i podwyższyć kryteria (zgodnie z załączoną tabelą), aby żadne dziecko w naszej gminie ani osoba nie mogąca sobie sama przygotować posiłku nie były głodne. Dotyczy to tylko pomocy w postaci obiadów szkolnych dla dzieci i w barku dla osób starszych, niepełnosprawnych. 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 66 położonej we wsi Hornówek Listy do Sąsiada miesięcznik Gminy Izabelin Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodzińska, Karolina Dubaniewicz korekta. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa Skład: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Izabelin, ul. Brzozowa 75, tel./fax:

3 Z ŻYCIA GMINY ABELIN Działka ew. nr 66 o pow m 2 położona we wsi Hornówek stanowi własność Gminy Izabelin. Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi przedmiotową część działki od 2006 roku. Na dzierżawionym gruncie posadowiony jest pawilon handlowy o wymiarach 6,5 m x 4,5 m. Zawarcie przez Wójta Gminy Izabelin kolejnej umowy będzie źródłem dodatkowych przychodów. 8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego, mającej na celu udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu 9) zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin 10) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 11) Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 512/3 położonej we wsi Truskaw. (12 głosami za i 1 przeciw) W dniu 30 września 2009 r. Rada Gminy Izabelin w uchwale Nr XXX/278/09 wyraziła zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym działki ew. nr 512/3 położonej we wsi Truskaw właścicielom działki sąsiedniej (działka ew. nr 514/3 opisana w księdze wieczystej WA1M/ /5). Sprzedaż ta ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, która jest przeznaczona i wykorzystywania na cele mieszkaniowe. Właściciel, na rzecz którego nastąpi sprzedaż, w dniu 10 grudnia 2009 r., wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej działki. Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku uznał, iż zasadne jest udzielenie bonifikaty w wysokości równej podatkowi VAT. Informacje zebrała Iwona Mazurek Informacja z ostatniej chwili Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu W sobotę 20 lutego br. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się DYSKUSJA PUBLICZNA nt. koncepcji zabudowy i zagospodarowania nieruchomości Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja w Hornówku będącej elementem procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Zebranych gości, autorów koncepcji oraz przybyłych uczestników przywitał Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, wskazując przedmiot i cel spotkania. Moderator arch. Grzegorz Buczek poinformował zebranych o programie spotkania i szczegółowych zasadach uczestnictwa w dyskusji. O zasadach procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego wynikającego z Prawa Zamówień Publicznych oraz o założonym programie zabudowy i zagospodarowania terenu po przedszkolu w Hornówku, przy ul. 3 Maja DYŻURY RADNYCH MARZEC 2010 r. CZWARTEK GODZ. 16:00-18:00 CENTRUM KULTURY IZABELIN ul. Matejki 21, I piętro sala nr r. - Marek Szkiłłądź r. - Paweł Stawski r. - Piotr Rzeźnicki r. - Grażyna Zielińska w ramach obowiązującej w Gminie lokalnej polityki przestrzennej i prawa miejscowego, opowiedział Wójt i Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Architektury i Geodezji Urzędu Gminy. Przedstawiciele trzech zespołów autorskich zaprezentowali koncepcje zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gminnej, w kolejności złożenia opracowań w Urzędzie Gminy. Jako pierwszy wystąpił zespół projektantów Mazowieckiego Biura Projektów MAPRO z Płocka, główny projektant: arch. Mirosława Gardecka Szykiedans. Drugim prezentującym swoją koncepcję był główny projektant: arch. Adam Białobrzeski, reprezentujący zespół projektantów biura FAAB Architektura Białobrzeski Figurski z Warszawy. Na końcu wystąpił główny projektant: arch. Krzysztof Pasternak, przedstawiając Koncepcję autorstwa zespołu projektantów dip BIURO PROJEKTÓW z Konstancina-Jeziornej, Następnie odbyła się zasadnicza część spotkania, czyli otwarta dyskusja publiczna, która przyniosła efekt w postaci głosów przychylnych całemu przedsięwzięciu, jak również głosów negatywych. Zarówno wśród głosów przychylnych jak i przeciwnych, znalazło się szereg uwag i wniosków konstruktywnych. Debata przebiegała burzliwie ale rzeczowo. Po zamknięciu dyskusji głos zabrali główny projektant: arch. Adam Białobrzeski z biura FAAB Architektura Białobrzeski Figurski oraz główny projektant: arch. Krzysztof Pasternak z dip BIURO PROJEKTÓW, krótko podsumowując uwagi publiki na podstawie swoich opracowań. Ostateczne roztrzygnięcie niezbędne dla dalszego etapu procedury dialogu konkurencyjnego planowane jest do końca miesiąca marca. Można jeszcze składać wnioski i uwagi do przedstawionych opracowań na piśmie w kancelarii, jak i w księdze Uwag i wniosków dostępnej w Referacie Architektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin, pok. Nr 1., Kolejne informacje będą zamieszczane w następnych wydaniach i na stronie internetowej Urzędu gminy Izabelin. arch. Krzysztof Stańczyk, Izabelin - 22 luty 2010 r. 3

4 WYWIAD Z RADNYM Wywiad z Markiem Brochockim sołtysem Izabelina C, Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki, Na początek porozmawiajmy o Pańskich zainteresowaniach i działalności społecznej. Moja działalność społeczna przebiega dwutorowo. Pierwszy tor to działalność sołecka, a drugi praca radnego, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki, gdyż Opieką Społeczną zajmuje się w sposób doskonały pani Barbara Tenerowicz i jej bardzo dobrze pracujący i miły personel. Jako sołtys dosyć często spotykam się z panią Barbarą, prosząc o wsparcie dla chorych i starszych mieszkańców Izabelina C. Myślę, że skupię się przede wszystkim na mojej działalności sołeckiej, prywatnej i obywatelskiej, gdyż o Komisji Zdrowia napisałem dużo w sierpniowych Listach do Sąsiada. Informacje o jej działalności mogę jedynie uzupełnić i zaktualizować. Może na początek powie nam Pan coś o sobie. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem włókiennictwa. Ukończyłem Politechnikę Łódzką w roku 1963, specjalizując się we włóknach sztucznych. Była to specjalizacja typowo chemiczna, która z klasycznym włókiennictwem miała wspólnego tyle, co nic. W wyuczonym zawodzie pracowałem przez 4 lata, w łódzkiej Anilanie. Później było już województwo warszawskie, a dokładniej Legionowo Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego, gdzie wytwarzano namioty turystyczne i spadochrony o stilonowych czaszach dla wojska. Tam właśnie wykorzystywano moją wyuczoną na uczelni specjalizację. Wiele miałem do czynienia z tworzywami sztucznymi, będąc przez kilka lat wiceprezesem ds. techniki i rozwoju dużego spółdzielczego zakładu, a później, pracując w swojej prywatnej firmie. Przez kilka lat byłem też nauczycielem rozmaitych gałęzi chemii w technikum chemicznym w Nowym Dworze Mazowieckim. Jestem żonaty, mam dwie córki: Joannę i Annę oraz 6-miesięcznego wnuczka Piotrusia. Jestem Sochaczewianinem. Tam się urodziłem i ukończyłem liceum i szkołę podstawową. Przejdźmy więc do Pańskiej działalności społecznej w Izabelinie. Najpierw był to Ośrodek Opiekuńczo- -Wychowawczy prowadzony przez panią Elżbietę Szczepkowską. Zatrudniłem się tam jako wolontariusz i przez kilka lat pomagałem dzieciom w odrabianiu lekcji, przede wszystkim z matematyki, ale również z fizyki i chemii. To była bardzo przyjemna praca. Lubiłem moich uczniów, dzieci wywodzące się najczęściej z niezamożnych rodzin. Myślę, że zdobyłem również ich sympatię. Opuściłem Ośrodek, gdyż prace sołecka i radnego wykluczały się czasowo z pracą w Ośrodku. Do dzisiaj sprawia mi jednak satysfakcję i ogromną przyjemność, gdy do Ośrodka jestem zapraszany z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Echem mojej działalności w Ośrodku jest już kilkuletnia akcja zbiórki używanych, ale sprawnych rowerów dziecinnych i młodzieżowych. Zebrałem ich już kilkanaście i przekazywałem je dzieciom za pośrednictwem Ośrodka. Rowerowa akcja trwa nadal ku chwale darczyńców, zadowoleniu dzieci i mojej satysfakcji. Od kilkunastu lat jestem członkiem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. Nie gaszę wprawdzie pożarów, choć przysięgę strażacką składałem, ale pracuję jako sekretarz Zarządu Gminnego, pisząc protokoły z zebrań, redagując podejmowane uchwały i przygotowując listy obecności. Mówiąc o dzieciach nie mogę nie wspomnieć o ich przeciwieństwie seniorach. Nie byłem jednoosobowym organizatorem Klubu Seniora. Znalazłem się jednak w jego grupie założycielskiej, zorganizowanej przez panią Hannę Kwietniewską. Nie pamiętam wszystkich osób wchodzących w skład tej grupy. Oprócz mnie były tam na pewno panie Zofia Dziarska i Irena Markowska oraz świętej pamięci mój przyjaciel Zdzisław Wrzeszcz. Przed spotkaniem tej grupy kilkakrotnie rozmawiałem z panią Hanną na temat konieczności zorganizowania klubu seniorów. W ramach klubu udało mi się zorganizować koło nordic walking. Pierwsze dwanaście kompletów kijków zakupiłem za sołeckie pieniądze, a następne dziesięć to prezent gminy dla swoich seniorów. Dziś Klub się rozrasta. Dwukrotnie już jeździliśmy na zagraniczne wycieczki, a w zeszłym roku również dwa razy zostały zorganizowane wycieczki krajowe. Jeździmy na basen do Ożarowa, uczęszczaliśmy na kurs komputerowy, raz w roku organizujemy Bal Seniora i spotykamy się w każdy czwartek na pogaduszkach, podczas których omawiamy ważne dla Klubu zagadnienia, a panie w tym dniu poprawiają kondycję, gimnastykując się w tańcu. Działania społeczne bardzo trudno jest zakwalifikować do jednej z grup. Na przykład w powstanie Klubu Seniora angażowałem się jako sołtys, jako radny, ale również jako obywatel, gdyż czułem taką wewnętrzną potrzebę. Mówiąc o Klubie, nie mogę pominąć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Edwarda Ciećwierza. Jest on na pewno najwybitniejszym działaczem Klubowym i w największej mierze przyczynił się on do jego sukcesów. Jakie obowiązki ma sołtys? Podstawowym jego obowiązkiem jest osobiste dostarczenie mieszkańcom decyzji podatkowych. Jest to dokument, który raz w roku dostaje na pewno i Pani. Roznoszenie decyzji odbywa się zawsze w drugiej połowie lutego i trwa w moim przypadku pełne dwa tygodnie. Jest to bardzo ciężka i wyczerpująca praca w deszczu, w śniegu, w błocie, rano, wieczorem, a często również w niedziele. Dostarczenie decyzji musi być pokwitowane w specjalnej książce. Sołectwo Izabelin C jest ogromne i dlatego roznoszenie decyzji jest tak długotrwałe i uciążliwe. Drugim obowiązkiem sołtysa jest działalność inkasencka zbieranie podatków. Ponadto, obowiązkiem sołtysa jest dbanie o czystość w jego sołectwie i o jakość oświetlenia ulic. To on informuje specjalistyczne służby o niesprawnej latarni ulicznej i zaśmieconych ulicach. To on musi być w kontakcie z policją, gdy zauważy chuligańskie wybryki najczęściej podpitej młodzieży. Sołtys, gdy zachodzi taka potrzeba organizuje Zebrania Wiejskie, które już od tego roku ustalają program rozdziału środków finansowych przekazywanych sołectwu przez Urząd Gminy. W Izabelinie C wynosi on około zł. Inne czynności jakie realizuję jako samorządowiec najniższego szczebla, nie wynikają z obowiązku, ale z osobistego zaangażowania. Dzięki mnie w Izabelinie C powstał przy ulicy Rynkowej największy w gminie plac zabaw, a tuż przy nim niewielkie boisko piłkarskie dla dzieci. Urządzenia placu są przeze mnie systematycznie konserwowane. Narzuconym przez samego siebie obowiązkiem jest dbałość i konserwacja dziewięciu tablic informacyjnych. Polega ona na cokwartalnym oczyszczaniu ich ze starych ogłoszeń oraz usuwaniu z nich setek pinezek i zszywek służących do zamocowywania ogłoszeń. Bardzo często pomagam mieszkańcom pisać podania do Urzędu Gminy, gdy pomocy takiej oczekują. Zakres prac sołtysa zależy od jego zaangażowania w życie gminy. Dziękuję za rozmowę Iwona Mazurek 4

5 INWESTYCJE Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego Na rozbudowywanym obiekcie szkoły podstawowej wykonawca robót przystąpił do montażu ślusarki okiennej na budynku A, zlokalizowanym przy ul. Działkowej. Sale lekcyjne oraz jadalnia zlokalizowane w tej części obiektu będą doświetlone poprzez szereg okazałych witryn o wysokości 2,5m i długości ponad 6m, zapewniających pełne wykorzystanie światła dziennego i otwarcie pomieszczeń na otaczającą zieleń. Montaż ślusarki okiennej i zamknięcie kubatury budynku pozwoli na prowadzenie dalszych prac ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych wewnątrz obiektu, mimo zimowych warunków atmosferycznych. W istniejącym budynku szkoły prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe, wynikające z nowego przeznaczenia niektórych pomieszczeń w części nadziemnej, oraz wygospodarowania w części podziemnej budynku pomieszczeń przewidzianych na pomieszczenia techniczne i technologiczne. Tekt i foto: Mateusz Milej Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Laskach Prace prowadzone przy rozbudowie Przedszkola Gminnego przebiegają zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca robót wykonał do tej pory fundamenty wraz z izolacjami przeciwwodnymi oraz konstrukcją podłoża parteru. Na budynku pojawiły się już ściany parteru wraz z częścią ścian piętra, murowane z bloczków silikatowych oraz strop z płyt żelbetowych prefabrykowanych. W chwili obecnej trwają prace przy wykonaniu szybu windowego oraz trójbiegowej konstrukcji schodów, znajdujących się w wejściowym foyer nowopowstającej części budynku przedszkola. Tekt i foto: Mateusz Milej Od stycznia 2010 do lipca 2011 roku w Zespole Szkół w Izabelinie realizowany jest projekt Edukacja szansą na lepszą przyszłość. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu młodzież będzie mogła osiągnąć dobre wyniki w nauce i zadowalający wynik egzaminu gimnazjalnego, co umożliwi Edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniom zaplanowanie lepszej przyszłości edukacyjnej oraz łatwiejsze przystosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada zorganizowanie dodatkowych zajęć z matematyki, chemii i fizyki dla uczniów klas II i III naszego gimnazjum. Są to zarówno zajęcia wyrównawcze, jak i rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych i zielonych szkołach, podczas których będzie realizowany program z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostały wszelkie potrzebne materiały i sprzęty (podręczniki, artykuły biurowe, projektor multimedialny, pomoce naukowe), a udział w zajęciach jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Będziemy przyglądać się pracy naszych gimnazjalistów i życzymy im wytrwałości w zgłębianiu tajników wiedzy. Ryszard Górka 5

6 Z ŻYCIA GMINY Bal Wenecki w ostatnią sobotę karnawału W ostatnią karnawałową sobotę w Centrum Kultury Izabelin został zorganizowany Bal Wenecki. Gości powitały postacie z weneckiego karnawału, a potem rozpoczęła się szampańska zabawa, w której uczestniczyło 120 par. Do tańca śpiewały dziewczęta z zespołu Goldies. Goście bawili się przy dźwiękach m. in. muzyki włoskiej, angielskiej, polskiej, rosyjskiej. Nie zabrakło strojów z XVII i XVIII wieku, licznych masek (również weneckich) oraz ponieważ bal odbywał się w przeddzień walentynek czerwonych serduszek. O mistrzowskie pokazy oraz kunszt artystyczny zadbał Teatr Rewiowy VIVA z Poznania. Cztery tancerki w kilku układach choreograficznych opartych na tańcach latynoamerykańskich rozgrzewały do tańca przybyłych gości. O północy dzień Świętego Walentego został przywitany gorącym kankanem oraz francuskimi piosenkami o miłości. Janusz Marciniak Foto: Jacek Hałuszka Karnawał w Wenecji Karnawał inauguruje uroczysty pochód na Placu Świętego Marka. Przez cały czas trwania karnawału na placach występują kuglarze, muzycy i artyści commedia dell arte. W całym mieście spotkać można tajemnicze postacie w kostiumach i maskach. Maski ukrywają twarze, a kostiumy czynią postacie zjawiskowo pięknymi. Bogactwo kolorów przeplata się z fakturą tkanin i blaskiem biżuterii. Maski są proste, bez wyrazu i kontrastują z orientalnym przebogactwem strojów. Postacie zakładają maski, aby ukryć prawdę o sobie. Tylko oczy i gesty są szczere, nie kostium, nie wyraz twarzy. Nikt nie jest sobą. Pod maskami kwitnie miłość, pulsuje zawiść, płynie muzyka i sączy się jad. Przepełnione tajemniczym nastrojem duchowości i mistyki postacie przemieniają się w ulicznych aktorów karnawału. Odgrywają dziwne, powolne w gestach, emanujące niepokojem i melancholią sceny. W każdej z nich czujemy zjawiskowość i dotyk ludzkich emocji, lęków, obsesji. Sceny są skrajnie różne, ale każdorazowo widzowie domyślają się ich znaczenia. Aktorzy wydają się pytać: Ile w naszej codzienności zawartych jest sytuacji niezwykłych, których nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzec? Ile w naszych niezwykłych mitach i ceremoniach zawartej jest banalności i powszedniości. Zabawy przy winie, pochody, tańce, biesiady, bale przebierańców i maskarady kończą się Świętem Szaleńców. W konkursach wyłonione zostają: najpiękniejsza wenecjanka, najwykwintniejszy strój i najdziwniejsza maska. O północy przed Środą Popielcową koniec karnawału obwieszczają dzwony bazyliki na Placu Świętego Marka. Jan Astner 6

7 Z ŻYCIA GMINY Akcja Zima w Izabelinie W tym roku natura nie poskąpiła nam śniegu i mrozu, czyli prawdziwej zimy. Nie trzeba było wyjeżdżać daleko, by zażyć zimowych atrakcji. Lepienie bałwana, zabawa w śnieżki czy jazda na nartach biegowych lub sankach były dostępne codziennie nie tylko dla tych, którzy wyjechali w góry, ale także dla tych którzy pozostali na ferie zimowe w domu. Wszyscy lubimy czas wolny od szkoły czy pracy, bo daje nam możliwość wypoczynku i wytchnienia od codziennych zajęć. Centrum Kultury Izabelin zorganizowało dla wszystkich dzieci Akcję Zima. Zajęcia odbywały się codziennie i były bardzo urozmaicone. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci brały udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i wokalno-artystycznych. W Zespole Szkół zorganizowano turniej koszykówki. Dużą atrakcją była też możliwość darmowego korzystania z lodowiska, pod opieką nauczycieli i służb medycznych. Począwszy od 30 stycznia w kolejne soboty przedszkolaki i uczniowie uczestniczyli w zabawach i konkursach sportowych na lodzie. Motywacji do współzawodnictwa dodawała możliwość wygrania atrakcyjnych nagród m.in. łyżew, piłek, czapek i mnóstwa słodyczy. Dla najmłodszych CKI przygotowało dwa bale karnawałowe: W krainie baśni 1001 nocy oraz Bal przebierańców, na których nie zabrakło księżniczek i rycerzy, wróżek i złych czarowników, motylków, pszczółek, Batmanów oraz innych postaci z bajek. Dzieci mogły też obejrzeć trzy przedstawienia teatralne: Złotą rybkę, Brzydkie kaczątko oraz Piastowskie legendy. Na spotkanie z Marcinem Pałaszem autorem literatury dziecięcej wszystkich milusińskich zaprosiła Gminna Biblioteka. Dzięki tej akcji dzieci z naszej gminy mogły spędzić wolny czas bezpiecznie, ciekawie i pożytecznie. Wszystkie imprezy podczas Akcji Zima były bezpłatne, a przez to dostępne dla wszystkich chętnych dzieci. Mimo mroźnej aury uczniowie z radością przychodzili do Centrum i uczestniczyli w zajęciach. Iwona Mazurek Fot. Janusz Marciniak INFORMACJE BIBLIOTEKI GMINNEJ W IZABELINIE CZYTAMY DZIECIOM W każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie czytane są książki dla dzieci. Zapraszamy do słuchania baśni, bajek, wierszy, legend, opowiadań. Zapraszamy wszystkie dzieci 31 marca 2010 r. (środa) godz Będziemy czytać książkę Tajemnicza ścieżka Zofii Beszczyńskiej Biblioteka w Izabelinie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem pisarzem dla dzieci, 12 marca 2010 r. (piątek) o godz Przed spotkaniem będzie można kupić książki autora i poprosić o autograf. Centrum Kultury Izabelin zaprasza do Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie na wystawę najnowszych prac z pracowni Folkloru, Szkła i Witrażu CKI prowadzonej przez Hannę Kwietniewską. Będzie można również podziwiać pejzaże z prywatnej kolekcji, których autorem jest ormiański malarz Sarkiz Gogorian z Erewania. Twórca pochodzi z Armenii, obecnie mieszka w Rosji, a jego prace prezentowane były w wielu krajach, m.in. w Polsce, Rosji i Niemczech. Zapraszamy w terminie od 1 do 31 marca 2010 roku w godzinach otwarcia Biblioteki. 7

8 Z ŻYCIA GMINY Na łyżwach każdy jeździć (tańczyć) może! Flipy, lutze i axele Gminne lodowisko jest magnesem samym w sobie, jednak władze gminy, Centrum Kultury Izabelin i firma Hefal wypożyczająca ślizgawkę dbają o dodatkowe atrakcje dla mieszkańców. 14 lutego na sztucznym lodowisku na terenie Zespołu Szkół w Izabelinie odbył się pokaz jazdy figurowej w wykonaniu łyżwiarzy z klubu Ice&Fun, połączony z mininauką jazdy figurowej na łyżwach. Imprezę prowadziła trenerka i jurorka programu TV Gwiazdy tańczą na lodzie Renata Aleksander. Nasi mieszkańcy mieli możliwość podziwiania umiejętności łyżwiarskich członków klubu i zobaczenia na żywo różnego rodzaju piruetów i skoków. W pokazach uczestniczyły trzy tancerki z grupy łyżwiarskiej White Stars. Po profesjonalnym pokazie jazdy figurowej uczestnicy imprezy mogli zaprezentować swoje umiejętności na lodzie w rozmaitych konkursach. Mogli zrobić sobie również pamiątkowe zdjęcie z gwiazdą imprezy. Tekst i foto: Janusz Marciniak 8

9 POMOC SPOŁECZNA INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE W odpowiedzi na duże zainteresowanie i prośby Pań biorących udział w projekcie unijnym Szansa na lepsze jutro upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie w roku 2009 od miesiąca lutego 2010 r. w naszej gminie będzie działała grupa wsparcia. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17:00-19:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Izabelin. Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 lutego 2010 r. Prowadzić je będzie, zgodnie z życzeniem pomysłodawczyń, psycholog Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. Uczestnictwo DORADZTWO PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że porady prawne świadczone są przez Panią prawnik Jolantę Brudzińską w roku 2010 nadal w poniedziałki i środy w godz Dyżury pełnione są w budynku Centrum Kultury Izabelin. Przepraszamy również za utrudnienia, związane z tym, że nie możemy podać konkretnego numeru sali, w której usługi te będą świadczone, gdyż ciągle ulega to zmianie. Są to trudności przejściowe, związane z rozbudową szkoły i mamy nadzieję, że od wakacji wszystko wróci do normy. O miejsce aktualnego dyżuru należy pytać w portierni Centrum Kultury. Barbara Tenerowicz ZAOFERUJ I ZNAJDŹ PRACĘ Szukasz pracownika? Najlepiej mieszkającego w pobliżu? Nie masz pracy? A może masz, ale w Warszawie i tracisz czas na dojazdy? Wychodząc Państwu naprzeciw udostępniamy łamy naszej gazety do bezpłatnego zamieszczania informacji typu dam pracę i szukam pracy. Zgłoszenia przyjmujemy w pok. 128 Centrum Kultury Izabelin lub drogą mailową: Kontakt telefoniczny: red. Grupa wsparcia w grupie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów zapraszamy wszystkich, którzy mają trudności życiowe i szukają wsparcia. Jest to grupa otwarta, do której zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy mających trudności różnego rodzaju, w tym m.in.: konflikty rodzinne, problemy z partnerem, kłopoty ze znalezieniem wspólnego języka z dziećmi, nie radzenie sobie z sytuacjami stresowymi, problemy ze znalezieniem pracy itp. Skład grupy może się zmieniać na każdych zajęciach w zależności od aktywności uczestników, choć mile widziane jest regularne uczęszczanie. Co daje grupa wsparcia: Możesz uzyskać wsparcie moralne i poprawić funkcjonowanie w trudnych dla siebie obszarach życia na zasadzie wzajemnego słuchania o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi. Dzięki wspólnemu wysiłkowi grupy, której koleje losu często są podobne nie czujesz się sam. W razie potrzeby możesz uzyskać informacje o placówkach i miejscach, gdzie dostępna jest różnego rodzaju pomoc o charakterze głównie psychologicznym i terapeutycznym. grupa wsparcia często pomaga w zwiększeniu naszej skuteczności w życiu codziennym. Pomaga zdobyć odwagę i siłę aby mierzyć się i próbować radzić sobie z trudnościami i stresami dnia codziennego. Czym nie jest grupa wsparcia: nie jest terapią ani grupową ani małżeńską. Jeśli masz poważne trudności w związku na spotkanie możesz przyjść tylko Ty lub tylko partner. Nie możecie przyjść razem. nie rozwiąże Twoich problemów materialnych, ponieważ nie dostaniesz na niej żadnego wsparcia finansowego. nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów. nie jest to grupa wsparcia dla osób nadużywających alkoholu i współuzależnionych członków rodziny ani też grupa dla osób długotrwale ulegających przemocy bądź używających przemocy Każdorazowo przed spotkaniem grupowym, w godzinach 16:00-17:00 będzie można skorzystać z bezpłatnych indywidualnych porad psychologa po wcześniejszym zapisaniu się u pracowników socjalnych GOPS! Barbara Tenerowicz Czy jesteś zameldowany w swojej gminie? Zależy Ci na poprawie standardu życia w naszej gminie? Chcesz się do tego przyczynić? Codziennie korzystasz z gminnych dróg, infrastruktury, usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych? Czy włączasz się w koszty ich utrzymania poprzez płacenie podatków? A może mieszkasz w Gminie Izabelin, a zameldowany jesteś w Warszawie i przyłączasz się do grona podatników warszawskich? Zmień to. Aby po przemeldowaniu zmienić miejsce płacenia podatków wystarczy wypełnić formularz aktualizujący NIP3 (osoby fizyczne) lub NIP1 (działalność gospodarcza). Należy wskazać w nim odpowiednie miejsce zamieszkania i przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Izabelin tj. Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5. Wskazane jest również przesłanie kopii formularza do poprzedniego urzędu skarbowego, aby poinformować o zmianie. Formularze można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany. Pamiętaj, że dzięki tym środkom poprawiany jest standard Twojego życia w naszej (także Twojej) gminie. Cykl warsztatów pt. Stresom dziękujemy! czyli Jak sobie radzić ze stresem w życiu codziennym. Czas trwania: luty-czerwiec, spotkania dwa razy w miesiącu, soboty, godz Prowadząca: Anna Nowicka certyfikowany trener rozwoju osobistego, absolwentka Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego utworzonej przy Centrum Rozwojowym Kobiet o wdzięcznej nazwie Dojrzewalnia Róż (www.dojrzewalnia.pl) 9

10 KULTURA Uroczysty finał zimowych konkursów plastycznych i muzycznych w Centrum Kultury Izabelin W bardzo mroźne niedzielne popołudnie 24 stycznia 2010 roku, w budynku CKI odbył się już VIII Izabeliński Konkurs Śpiewania i Grania Kolęd ŚPIEWAJMY I GRAJMY MAŁEMU. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłosiło się ponad osiemdziesiąt osób, w wieku od lat 3 do.... Wystąpili soliści, duety, tercety, kwintety, duże grupy, w tym jedna grupa rodzinna i dwa chóry. Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność nie tylko wysłuchać śpiewu i gry artystów, ale także obejrzeć kolędy zilustrowane minisuitami tanecznymi. Uczestnikom akompaniowała na fortepianie zawsze niezawodna Elżbieta Olejnik. Tradycją Izabelińskiego Konkursu Kolęd jest to, że w przerwie na obrady jury widzowie i artyści oglądają pastorałkę. W tym roku przygotowały ją dzieci z klasy Ic, pod opieką wychowawczyni Beaty Brzozowskiej. Ich pracę publiczność nagrodziła owacjami. Jurorami tegorocznej edycji byli Anna Pioterczak i Juliusz Rogulski, za co serdecznie dziękujemy! Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Jurorom bardzo podobały się występy wszystkich uczestników, ale celem konkursu było nie tyle zdobycie nagrody, ile podzielenie się z innymi swoim talentem i pokazanie efektów ciężkiej pracy. Ocena jury to tylko wskazówka co robimy dobrze, a co trzeba jeszcze poprawić. Szczególne wyróżnienia otrzymali: solista Damian Pergół, zespół Kwiaty św. Maksymiliana z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (pod kier. Swietłany Politowskiej), schola Kwiatki św. Franciszka z parafii św. Franciszka w Izabelinie (pod kier. Aleksandry Gierasimowej), najmłodsi uczestnicy: Wiktoria (lat 5) i Konrad (lat 3) Jasińscy, Anna Kusy z siostrą Magdaleną, jedyna w tej edycji grupa rodzinna: Wituś Dudko, Maria Kuźniecow, Krystyna Dudko, Weronika Dudko i Daria Kuźniecow- -Dudko Wszystkim serdecznie gratulujemy. Ten wieczór rodzinnego i sąsiedzkiego kolędowania, który przypada zwykle w ostatnią niedzielę przed 2 lutego w okresie okołobożonarodzeniowym, jest też okazją do wręczenia dyplomów i nagród za udział w dorocznych zimowych konkursach plastycznych podtrzymujących tradycje narodowe i rodzinne, z cyklu Klucz do Ojczyzny polski rok : X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Kapliczka; XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Boże Narodzenie; IV Biennale Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego Mój Anioł jest... Laureatami tegorocznych konkursów są: Kapliczka: Maria Piątek, Maria Czajkowska, Sylwia Sobiecka, Ewelina Makowska. Mój Anioł jest...: Wiktoria Jasińska, Aleksandra Juszczak, Maria Poniatowska, Emilia Sulc, Daria Kuźniecow-Dudko, Daria Ciesielska (z Mamą), Natalia Biegała, Julia Horos, Krystian Smoliński, Ewa Kołaszewska, Anna Wengrowska, Aliona Wengrowska, oraz Gabriela Janiak jedyna, która napisała wiersz. Boże Narodzenie: Krystian Polonka, Zuzanna Gordacka, Katarzyna Dojnikowska, Izabela Dworczak, Piotr Dworczak (klasa wstępna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Laskach), Paweł Jaworski, Tomasz Pawlak, Bartosz Radomski i Piotr Rakowski oraz praca rodziny Kałużnych. Koordynatorem i pomysłodawcą (twórcą) tego cyklu konkursów od15 lat jest Hanna Kwietniewska. Hanna Kwietniewska Fot. Janusz Marciniak 10

11 Z ŻYCIA GMINY Wieczór kolęd Boże Narodzenie już dawno za nami, ale za oknami piękny śnieg i świąteczny nastrój w wielu sercach wciąż jeszcze trwa. W Centrum Kultury Izabelin postanowiliśmy przywołać miłe chwile przy choince i 22 stycznia zorganizowaliśmy koncert, podczas którego można było zarówno posłuchać kolęd, jak też pośpiewać je razem z dwoma chórami. Wystąpił Chór Centrum Kultury Izabelin z towarzyszeniem zespołu (Krzysztof Rakowski fortepian, Janusz Rafalski kontrabas i Marek Jarzęcki perkusja) oraz wspaniali goście żeński zespół kameralny z chóru Alla Polacca, działającego przy Teatrze Narodowym, pod batutą pani Sabiny Włodarskiej. Oprócz kolęd tradycyjnych usłyszeliśmy także fragmenty suity Beniamina Brittena Ceremony of Carols, a także utwory spirituals oraz gospel. Choć za oknem mróz, u nas było ciepło i rodzinnie. Karolina Dubaniewicz Fot. Janusz Marciniak Zespół Szkół promotorem ekologii Zespół Szkół w Izabelinie po raz kolejny został laureatem w Kategorii Promotor Ekologii Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Lech Kaczyński, natomiast Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall nad kategorią Promotor Ekologii. 5 lutego 2010 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej statuetkę i dyplom odebrał Pan Antoni Zych Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie. W hotelu Sofitel Victoria odbyła się również uroczysta gala, na której certyfikat dla naszej szkoły odebrała Stanisława Fadrowska. Swoją obecnością zaszczycił laureatów prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej. W 2008 roku po raz pierwszy przyznano nam tytuł i znak Promotora Ekologii, wtedy też Zespół Szkół otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Kolejne lata, w których został przedłużony znak zbliżają nas do uzyskania tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii, który jest przyznawany na czas nieokreślony. Stanisława Fadrowska Agata Bastrzyk 11

12 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Méru Izabelin Gmina Izabelin od lat utrzymuje partnerskie stosunki z gminami zagranicznymi. Mieszkańcy naszej gminy współpracują już z niemiecką gminą Borken oraz litewską Mickuny. W czerwcu br. Gmina Izabelin planuje podpisać umowę z gminą francuską Méru. W celu zapoznania naszych czytelników z tym regionem, w kolejnych numerach gazety, będziemy zamieszczać krótkie artykuły o naszej nowej gminie partnerskiej. Méru jest miastem położonym w północnej części Francji w regionie Pikardii, a konkretnie w jej południowym departamencie Oise. Jest to jedno z najważniejszych miast południowo-zachodniego Oise, znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. Leży na głównym szlaku komunikacyjnym łączącym stolicę z północnym wybrzeżem Dzieci w centrum zabaw Francji i Wielką Brytanią. Ze względu na dogodną lokalizację, Oise jest bardzo atrakcyjne dla działalności gospodarczej, szczególnie dla Parc de la Ville rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz drobnego przemysłu. Międzynarodowe koncerny również chętnie zakładają tu swoje filie ze względu na bliskość Paryża. Gmina Méru liczy mieszkańców, z czego 50% to ludzie czynni zawodowo, a 30% stanowią dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia. Méru rozciąga się na obszarze 2283 ha i leży na wysokości ok. 90 m n.p.m. Na terenie całego departamentu znajduje się wiele atrakcji turystycznych: zamków, pomników historycznych i lasów odwiedzanych chętnie przez całe rodziny, turystów na rowerach i konno. Jest to również miejsce rozwoju kultury i popularyzujące aktywny styl życia. W samym Méru znajduje się muzeum masy perłowej, kino i kilka obiektów sportowych. Więcej o mieście Méru, o jego życiu codziennym, zabytkach, historii, jak i najnowszych osiągnięciach napiszemy w kolejnych numerach. Flore Boisset-Giraud Tłumaczenie: Zuzanna Krukowska Obchody Świeta Narodowego 14 lipca Plac Centralny, Rynek Maraton w Kassel (Niemcy) Centrum Kultury Izabelin zaprasza wszystkich biegaczy z naszej Gminy do udziału w maratonie, który odbędzie się w Borken naszej niemieckiej gminie partnerskiej 16 maja 2010 roku. Mieszkańcy Borken oraz pracownicy Centrum pomogą uczestnikom z naszej gminy w zakwaterowaniu, wyżywieniu, tłumaczeniach oraz transporcie z miejsca zakwaterowania do Kassel. Maraton odbywa się na dystansie 42 km, półmaraton 21 km, sztafeta dzieli się na odcinki 10,8 km; 11,3 km; 10,7 km i 9,3 km. Opłaty za udział w biegu wynoszą: maraton 50 ; półmaraton 35 ; sztafeta 80. Termin zgłoszeń do biegu rok. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Kultury Izabelin, pok. 128, tel lub na stronie internetowej organizatora: Anna Łapińska 12

13 ZWIASTUNY IMPREZ 13

14 ZWIASTUNY IMPREZ PRACOWNIA MODELARSTWA (modelarstwo kartonowe, redukcyjne, plastykowe, lotnicze, szkutnicze) Pracownia będzie otwarta po dokonaniu naboru uczestników. Uczestnicy zajęć mogą mieć możliwość uczestnictwa w zawodach ogólnokrajowych, pokazach i piknikach. Zajęcia będą prowadzone w dniach: poniedziałek środa Centrum Kultury Izabelin serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w sobotę 20 marca br. o godzinie na przedstawienie teatralne Czarownica Próchnica w wykonaniu Agencji Artystycznej PRIMA. Wstęp wolny XV OTWARTY KONKURS PLASTYCZNY / LITERACKI / KULINARNY KLUCZ DO OJCZYZNY POLSKI ROK WIELKANOC 2010 Centrum Kultury Izabelin zaprasza do udziału w otwartym konkursie organizowanym już od piętnastu lat w gminie Izabelin. KATEGORIA PLASTYKA zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie i wymiarze na temat: - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE (np. rysunek, rzeźba, ikona, witraż); - PISANKA (wydmuszka jaja lub inny materiał o wymiarach jaja zdobiony techniką dowolną); - PALMA WIELKANOCNA (dowolny materiał i wielkość); KATEGORIA LITERATURA przygotowanie pracy literackiej (wiersz, nowela, opowiadanie) na temat: - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE - OBRZĘDY ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI WIELKIEJ NOCY KATEGORIA KULINARIA wykonanie tradycyjnych wypieków wielkanocnych (mazurek, baba wielkanocna) Prace będą przyjmowane do 21 marca 2010 r. (z wyjątkiem wypieków, które należy dostarczyć dnia 11 kwietnia 2010 r. w godz ) w Centrum Kultury Izabelin, Izabelin, ul. Matejki 21 pok. 223 INFORMACJE: tel. (22) (224), fax. (22) Regulamin konkursu i kryteria oceny prac na stronie: Finał konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2010 o godz Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Centrum Kultury Izabelin zaprasza na WARSZTATY WOKALNE Przyjdź, jeżeli chcesz poznać swój głos, nauczyć się prawidłowo nim operować i właściwie oddychać. W programie także wspólne śpiewanie. Warsztaty poprowadzi pani Katarzyna Winiarska, która od kilkunastu lat uczy emisji głosu przyszłych piosenkarzy (Państwowa Szkoła Muzyczna II st. przy ul. Bednarskiej), aktorów (Akademia Teatralna) oraz dziennikarzy (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia). Zapraszamy wielbicieli śpiewu w wieku od 15 do 50 lat. Koszt warsztatów 35 zł od osoby Kilkugodzinne warsztaty odbędą się w jedną z sobót lutego lub marca, jeżeli zbierze się grupa co najmniej 20 osób. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: lub telefonicznie:

15 OGŁOSZENIA Ożarów Mazowiecki, dnia 01 lutego 2010 r. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/ Ożarów Mazowiecki AiB.7356/14/10 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 154, poz. 958 )zmieniającej ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 tj. Dz.U. z dnia 17 września 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 29 stycznia 2010 r. Decyzję Nr 185/10 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 4136 W (ul. Trenów) Gmina Izabelin, Nr 4136W (ul. Kampinoska) Gmina Łomianki, Nr 2420W (ul. Wiślana) Gmina Łomianki o łącznej długości 2.4 km na odcinku od granicy powiatu do drogi gminnej (ul. Długa) w miejscowości Łomianki, na terenie gmin Izabelin i Łomianki na działkach: (działki drogowe w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych) nr ew.: 2372 obr. Laski, 93, 1/2, 1/3 obr Łomianki, 231/5 obr Łomianki; (działki wydzielone w ubiegłych latach na poszerzenie drogi) nr ew. 2370/11, 2373/49 obr. Laski, 94/2, 91/4, 92/2, 92/3 obr Łomianki, 231/4 obr Łomianki; (działki z projektu podziału ) nr ew. : 2371/2, 2369/2, 2364/2, 2363/26, 2367/24, 23/22, 2363/20, 2363/18, 2363/16, 2363/14, 2363/12, 2362/30, 2362/28, 2361/2, 2359/2 obr. Laski, 125/8, 125/9, 314/4, 123/4, 92/23, 92/25, 124/4 obr Łomianki z wyłączeniem przebudowy nawierzchni jezdni na drodze powiatowej Nr 4136 W (ul. Trenów) na odcinku od km 0+000,00 do km ,0 na działce 2372 obr. Laski, jednostka ewid. Izabelin; ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI Urząd Gminy Izabelin informuje mieszkańców, że na terenie parkingu przed siedzibą urzędu gminy izabelin znajduje się punkt odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego czynny w godz.: TERMINY ODBIORU: 06.03, 10.04, 08.05, 05.06, 03.07, 07.08, 04.09, 02.10, 06.11, Do punktu odbioru mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie przekazywać zużyty sprzęt z gospodarstw domowych m.in.: sprzęt komputerowy, biurowy, rtv, agd, sprzęt chłodniczo- -klimatyzacyjny. Punkt obsługuje firma thornmann recycling sp. z o.o. Uwaga: Nie będą przyjmowane obudowy lub części niekompletne, nie zawierające elementu elektronicznego czy elektrycznego. Sprzęt przyjmowany jest od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. i informuję o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 302, piętro II w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek od w pozostałe dni od ). Prosimy o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu. Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa. Telefon kontaktowy

16 OGŁOSZENIA Biuro Usług Księgowych KODA Agnieszka Kopeć ul. Pietkiewicza 25, Izabelin Tel Profesjonalna obsługa firm Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW, OGRODY TEL , NAPRAWA TELEWIZORÓW, LCD-PLAZMA Izabelin, ul. Sienkiewicza 54, tel , Profesjonalnie z gwarancją! Reklama w Listach do Sąsiada SALA WESELNA w Klaudynie Organizujemy: wesela do 120 osób przyjęcia okolicznościowe chrzciny, komunie, rocznice konsolacje telefon: Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych: laserowe operacje żylaków, skleroterapia, klasyczne zabiegi usuwania żylaków. Dermatologia lecznicza i kosmetyczna: laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień, rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni. Medycyna estetyczna: korekcja zmarszczek twarzy i szyi przy użyciu Botoxu, powiększanie i modelowanie ust (stałe i wchłanialne), zabiegi Restylane Vital. Szeroki zakres badań USG-Doppler Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, rękawy). Zadzwoń: lub NZOZ Klinika w Klaudynie ul. K. Kurpińskiego 15, Klaudyn Opał ekologiczny: drewno kominkowe, ekogroszek, brykiet trocinowy Koks, Węgiel Skup złomu stalowego Wyroby betonowe, Ogrodzenia panelowe Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2 Tel./fax ,

17 OGŁOSZENIA 17

18 OGŁOSZENIA Sala Bankietowa Aleksandra (do 180 osób) Zielonki wieś, ul. Warszawska 389 Tel.: , wesela - przyjęcia okolicznościowe - chrzciny - komunie - konsolacje Balustrady ze stali nierdzewnej również w połączeniu z drewnem i szkłem Produkcja, montaż, cena od 600zł/mb (netto) Tel Usługi remontowo-budowlane: Gładź Malowanie Zabudowy GK Panele podłogowe i ścienne Montaż drzwi, okien, parapetów Tel.: ODZIEŻ UŻYWANA pon-pt: sobota Izabelin, ul. Kościuszki 14, , Zapraszamy do buszowania apex Profilaktyka Usuwanie kamienia nazębnego - skaling Profilaktyka - przy użyciu Usuwanie kamienia ultradźwięków nazębnego - skaling Gabinet Stomatologiczny Klaudiusz Maroszyński Gabinet Lekarz Stomatologiczny dentysta Klaudiusz Izabelin Maroszyński ul. Lekarz Siemiradzkiego dentysta 6a Tel. Izabelin ul. Siemiradzkiego 6a Stomatologia Tel zachowawcza Leczenie próchnicy Stomatologia zębów stałych zachowawcza w znieczuleniu 18

19 OGŁOSZENIA Przeznaczony do: PIECY WĘGLOWYCH, CO, PRZEMYSŁOWYCH ORAZ KOMINKÓW ZALETY : EKOLOGICZNY - MAŁO DYMU CZYSTY EKONOMICZNY- WYDAJNY KALORYCZNY od węgla, gazu, 30-50% Tańszy prądu i oleju opałowego!!! Nasze brykiety posiadają następujące parametry: brykiet węgla kamiennego brykiet mieszanka węgiel kamienny/ węgiel brunatny wartość opałowa popiół wilgoć siarka wartość opałowa popiół wilgoć siarka J/g 8% 10% 0,74 % J/g 8-10 % % 0,42 % 2 3 kostki dają 14 kw ciepła, co pozwala ogrzać 100 m powierzchni do 3 godzin. Aby osiągnąć efekt długotrwałego spalania należy położyć kostkę na żar, który otrzymamy za pomocą małej ilości drewna, bądź rozpałki do grilla, po czym zamknąć dopływ powietrza, w przeciwnym razie kostka spali się znacznie szybciej. DA SP z o.o. RYNEK 4, BABICE STARE TEL/FAX. 022/ TEL TYP 31.2 lub 32.1 wydajny kaloryczny z katowickiego węgla Parametry: wartość opałowa - min 260 kj/kg popiół - 4-9% siarka - poniżej 0,6% do kotłów ekologicznych, w tym kotłów z paleniskiem retortowym pakowany w worki 25 kg DA SP z o.o. RYNEK 4, BABICE STARE TEL/FAX. 022/ TEL Autoryzowany dystrybutor: MM MEDIA SEROCK DOSIN 16 A Tel. 022 / Tel. kom

20

7mNUMERZE /K ADKA :m'minyr:murzçdur:mterenu 3POTKANIEm ODBÇDZIEm SIÇm Wm PI TEKm m PA DZIERNIKAm Wm 'IMNAZJUMm Wm+OCZARGACHm3TARYCH mul m!

7mNUMERZE /K ADKA :m'minyr:murzçdur:mterenu 3POTKANIEm ODBÇDZIEm SIÇm Wm PI TEKm m PA DZIERNIKAm Wm 'IMNAZJUMm Wm+OCZARGACHm3TARYCH mul m! Skład i druk: Informator Reklamowy WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2011 Dodatek do Gazety Babickiej wykonany wyłącznie ze środków pozabudżetowych. Nakład 5 tys. egz. Kontakt: 604 881 527 Kupię gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Strona 1 z 6 1 ORGANIZATOR 1. III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl RIGKiOŚ.ZO.271.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 14 000 EURO Choczewo, dn. 06.06.2013 r. W związku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk.

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Poniedziałek 14.02. godz. 12 00 DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK wykonywanie kartek, kwiatków i innych ozdób na Walentynki Wtorek 15.02.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 25 STYCZNIA - poniedziałek 1 Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6 9 lat 9 00-14 00 stołówka 3 Zajęcia sportowe koszykówka Zespół Szkół nr 4 10 00 11 30

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Lp. Termin Godzina Miejsce Nazwa wydarzenia Uwagi 1. 12.01.2016 14.30-17.00 Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, ul. Nałkowskich 114 Bal Karnawałowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLE DY I PIOSENKI S WIA TECZNEJ WYS PIEWAJMY RADOS Ć Z BOŻEGO NARODZENIA. Organizatorzy

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLE DY I PIOSENKI S WIA TECZNEJ WYS PIEWAJMY RADOS Ć Z BOŻEGO NARODZENIA. Organizatorzy REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLE DY I PIOSENKI S WIA TECZNEJ WYS PIEWAJMY RADOS Ć Z BOŻEGO NARODZENIA Organizatorzy Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach. Przesłuchania:

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ferie w Gminie Stare Bogaczowice w 2011r.

Ferie w Gminie Stare Bogaczowice w 2011r. Aktualności - ferie 2011 Ferie w Gminie Stare Bogaczowice w 2011r. Ferie z Biblioteką w Starych Bogaczowicach Data wyjazdu Miejsce wyjazdu Godzina wyjazdu 14.02.2011 r. Wyjazd na lodowisko do Świdnicy

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 66/13 z dnia 29.08.2013 Plan opracowany został w oparciu o:

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 W ŁODZI IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO DZIECIĘCA REWIA NA LODZIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 W ŁODZI IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO DZIECIĘCA REWIA NA LODZIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 W ŁODZI IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO DZIECIĘCA REWIA NA LODZIE A zaczęło się tak... 1962 r. przewodniczący Łódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w porozumieniu z kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta REGULAMIN KONKURSU Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta ORGANIZATOR: LUBLINIECKA RADA MŁODYCH URZĄD MIEJSKI W LUBLIŃCU TERMIN: 12 czerwca 2015 r. (piątek), godz. 9.00 13.00 Rejestracja drużyn od godz. 8.30

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21 tel. 0324693334 www.gok.zebrzydowice.pl gok@gok.zebrzydowcie.pl Świetlica Kaczyce Osiedle

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE 2013 ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

FERIE W MIEŚCIE 2013 ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI FERIE W MIEŚCIE 2013 Poniżej propozycje spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych 2013 dla dzieci i młodzieży, przygotowane przez złotoryjskie szkoły, instytucje i organizacje: ZŁOTORYJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. płk pil. St. Skarżyńskiego Szkoła pod dobrymi skrzydłami Ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków www.gimnazjum11.krakow.pl tel. (12) 417 78 21 Troszkę historii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail.

ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail. 1 ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail.com Zapisuję do Przedszkola Niepublicznego UNIVERSUS w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia pod artystycznym patronatem Grupy MoCarta Warszawa 1-3.06.2016r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre praktyki działań edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kielce, 30 stycznia 2012 r. Ewa Kwiecień Szkoła Podstawowa w Brzechowie Gmina Daleszyce Dlaczego powstał projekt? Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od do

Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od do Program Akcji Zima 2013 organizowanego przez S.M. Ustronie w dniach od 28.01.2013 do 08.02.2013 28.01.2013 PONIEDZIAŁEK 2. Zajęcia sportowe tenis stołowy Klub Osiedlowy 3. Wykonywanie masek, kotylionów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

1 Makowski Bieg Mikołajkowy

1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy 1 Makowski Bieg Mikołajkowy to impreza biegowa, która miejmy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wszystkich biegaczy z Makowa Mazowieckiego i okolic jako kończąca sezon

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących GRUDZIEŃ 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data Realizacji 02.12.2013 r. 09.12.2013 r. 11.12.2013 r. 16.12.2013 r. godz. 8.00-9.00 Tytuł przedsięwzięcia H A R M O N O G R A M E Senior

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku

Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku Informacja o działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie w latach 2002-2013 roku 2002 rok 12.04. "Moja miejscowość w fotografii " - konkurs 02.06. Kiermasz książki 14.07. "Święto

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Bezpieczny Dolnoślązak

REGULAMIN Programu Bezpieczny Dolnoślązak REGULAMIN Programu Bezpieczny Dolnoślązak 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady udziału szkół i przedszkoli w programie edukacyjnym Bezpieczny Dolnoślązak,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel/fax: 059-821-84-91 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w V KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Płoniawy Bramura Płoniawy-Bramura, dn. 20.03.2013 06 210 Płoniawy - Bramura. Rozpoznanie cenowe

Gmina Płoniawy Bramura Płoniawy-Bramura, dn. 20.03.2013 06 210 Płoniawy - Bramura. Rozpoznanie cenowe Gmina Płoniawy Bramura Płoniawy-Bramura, dn. 20.03.2013 06 210 Płoniawy - Bramura POKL / 8 / 2013 Rozpoznanie cenowe W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych Patronat Arcybiskup Metropolita Lubelski Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej Starosta Łęczyński LW Bogdanka S.A. Organizator Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej IV Konkurs Wiedzy o św. Barbarze Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOPRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOPRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOPRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p. Nazwa imprezy Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi 1. 1 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 21wrzesień 2015 2. ZA OKNEM JESIENNIE, KOLOROWO A W

Bardziej szczegółowo