Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10"

Transkrypt

1 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

2 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu 3 Wywiad z Markiem Brochockim sołtysem Izabelina C, Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki 4 Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Laskach 5 Edukacja szansą na lepszą przyszłość 5 Bal Wenecki w ostatnią sobotę karnawału 6 Akcja Zima w Izabelinie 7 Informacje Biblioteki Gminnej w Izabelinie 7 Na łyżwach każdy jeździć (tańczyć) może! Flipy, lutze i axele 8 Informacje GOPS w Izabelinie 9 Uroczysty finał zimowych konkursów plastycznych i muzycznych w Centrum Kultury Izabelin 10 Wieczór Kolęd 11 Zespół Szkół promotorem ekologii 11 Meru Izabelin 12 Maraton w Kassel (Niemcy) 12 Zwiastuny Ogłoszenia i reklamy WAŻNE TELEFONY POLICJA 997 Komisariat Policji w Izabelinie tel STRAŻ POŻARNA 998 Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie tel Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach tel POGOTOWIE 999 Ośrodek Zdrowia Izabelin tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska JUNIPERUS tel POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 tel , tel POGOTOWIE GAZOWE 992 POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MOKRE ŁĄKI tel POCZTA Urząd Pocztowy Izabelin, tel APTEKI: Apteka Izabelin, tel Apteka Przy Poczcie, tel Apteka Arnica Mościska, tel Apteka Kampinoska, tel Pogotowie weterynaryjne: tel , tel Okładka: Renata Aleksander z grupą łyżwiarzy na lodowisku, fot. Janusz Marciniak OBRADOWAŁA RADA GMINY IZ W dniu 10 lutego 2010 odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Izabelin, podczas której radni podjęli jednogłośnie 13 głosami za następujące uchwały w sprawie: 1) zmiany budżetu w 2010 roku 2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 2583 położonej we wsi Laski Nieruchomość położona przy ul. Południowej we wsi Laski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 2583 o pow m 2. Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi przedmiotową cześć działki od 2001 roku. Na dzierżawionym gruncie znajduje się budynek mieszkalny, w którym mieszkają dzierżawcy. Zawarcie przez Wójta Gminy Izabelin kolejnej umowy będzie źródłem dodatkowych przychodów. 3) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III część A stanowiącego zmianę części MPZP wsi Mościska Etap III zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/201/2004 z dnia roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 285/2004 poz z dnia roku oraz części MPZP wsi Mościska Etap I Mościska Przemysłowe zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XVIII/161/08 z dnia 2 lipca 2008 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 162 z dnia 24 września 2008 roku poz Przedmiotem zmiany planu jest przedłużenie ciągu pieszo-jezdnego w celu zapewnienia komunikacji od ul. Estrady oraz zmiana przeznaczenia terenu działek 201/3, 202/4 i 204/6 na funkcję zabudowy mieszkaniowo- -usługowej. Zgodnie z wnioskami złożonymi do Wójta Gminy Izabelin. 4) wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie Wyposaża się Gminną Bibliotekę Publiczną w Izabelinie w majątek poprzez przeniesienie własności ruchomości w postaci środków trwałych o wartości inwentarzowej ,61 zł, będących w ewidencji gminnej jednostki budżetowej działającej pod nazwą Biuro Obsługi Finansowej, zgodnie ze sporządzonym protokołem przekazania. 5) wyposażenia w majątek Centrum Kultury Izabelin Wyposaża się Centrum Kultury Izabelin w majątek poprzez przeniesienie własności ruchomości w postaci środków trwałych o wartości inwentarzowej ,83 zł, będących w ewidencji gminnej jednostki budżetowej działającej pod nazwą Biuro Obsługi Finansowej, zgodnie ze sporządzonym protokołem przekazania. 6) zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania Od 2006 roku realizujemy Program Rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Obecnie program ten został przedłużony do roku Zgodnie z wytycznymi programu oraz zaleceniami Wojewody należy dążyć do objęcia tego typu pomocą jak największej liczby osób, a szczególnie dzieci. W ramach programu pomoc udzielana jest w postaci posiłków, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej. Jest ona bezpłatna, jeśli dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej i w tym zakresie może być finansowana ze środków budżetu państwa w ramach przyznanej dotacji. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania daje jednak Radzie Gminy możliwość podwyższenia tego kryterium. Biorąc pod uwagę fakt, że kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej pozostaje takie samo od 2006 roku i nie będzie zmienione przez następne trzy lata (do roku 2012), podczas gdy dochody może niewiele, ale rosną, chcielibyśmy skorzystać z tej możliwości i podwyższyć kryteria (zgodnie z załączoną tabelą), aby żadne dziecko w naszej gminie ani osoba nie mogąca sobie sama przygotować posiłku nie były głodne. Dotyczy to tylko pomocy w postaci obiadów szkolnych dla dzieci i w barku dla osób starszych, niepełnosprawnych. 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ew. nr 66 położonej we wsi Hornówek Listy do Sąsiada miesięcznik Gminy Izabelin Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodzińska, Karolina Dubaniewicz korekta. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa Skład: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Izabelin, ul. Brzozowa 75, tel./fax:

3 Z ŻYCIA GMINY ABELIN Działka ew. nr 66 o pow m 2 położona we wsi Hornówek stanowi własność Gminy Izabelin. Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi przedmiotową część działki od 2006 roku. Na dzierżawionym gruncie posadowiony jest pawilon handlowy o wymiarach 6,5 m x 4,5 m. Zawarcie przez Wójta Gminy Izabelin kolejnej umowy będzie źródłem dodatkowych przychodów. 8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego, mającej na celu udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu 9) zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin 10) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 11) Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 512/3 położonej we wsi Truskaw. (12 głosami za i 1 przeciw) W dniu 30 września 2009 r. Rada Gminy Izabelin w uchwale Nr XXX/278/09 wyraziła zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym działki ew. nr 512/3 położonej we wsi Truskaw właścicielom działki sąsiedniej (działka ew. nr 514/3 opisana w księdze wieczystej WA1M/ /5). Sprzedaż ta ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, która jest przeznaczona i wykorzystywania na cele mieszkaniowe. Właściciel, na rzecz którego nastąpi sprzedaż, w dniu 10 grudnia 2009 r., wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej działki. Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku uznał, iż zasadne jest udzielenie bonifikaty w wysokości równej podatkowi VAT. Informacje zebrała Iwona Mazurek Informacja z ostatniej chwili Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu W sobotę 20 lutego br. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się DYSKUSJA PUBLICZNA nt. koncepcji zabudowy i zagospodarowania nieruchomości Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja w Hornówku będącej elementem procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Zebranych gości, autorów koncepcji oraz przybyłych uczestników przywitał Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, wskazując przedmiot i cel spotkania. Moderator arch. Grzegorz Buczek poinformował zebranych o programie spotkania i szczegółowych zasadach uczestnictwa w dyskusji. O zasadach procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego wynikającego z Prawa Zamówień Publicznych oraz o założonym programie zabudowy i zagospodarowania terenu po przedszkolu w Hornówku, przy ul. 3 Maja DYŻURY RADNYCH MARZEC 2010 r. CZWARTEK GODZ. 16:00-18:00 CENTRUM KULTURY IZABELIN ul. Matejki 21, I piętro sala nr r. - Marek Szkiłłądź r. - Paweł Stawski r. - Piotr Rzeźnicki r. - Grażyna Zielińska w ramach obowiązującej w Gminie lokalnej polityki przestrzennej i prawa miejscowego, opowiedział Wójt i Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Architektury i Geodezji Urzędu Gminy. Przedstawiciele trzech zespołów autorskich zaprezentowali koncepcje zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gminnej, w kolejności złożenia opracowań w Urzędzie Gminy. Jako pierwszy wystąpił zespół projektantów Mazowieckiego Biura Projektów MAPRO z Płocka, główny projektant: arch. Mirosława Gardecka Szykiedans. Drugim prezentującym swoją koncepcję był główny projektant: arch. Adam Białobrzeski, reprezentujący zespół projektantów biura FAAB Architektura Białobrzeski Figurski z Warszawy. Na końcu wystąpił główny projektant: arch. Krzysztof Pasternak, przedstawiając Koncepcję autorstwa zespołu projektantów dip BIURO PROJEKTÓW z Konstancina-Jeziornej, Następnie odbyła się zasadnicza część spotkania, czyli otwarta dyskusja publiczna, która przyniosła efekt w postaci głosów przychylnych całemu przedsięwzięciu, jak również głosów negatywych. Zarówno wśród głosów przychylnych jak i przeciwnych, znalazło się szereg uwag i wniosków konstruktywnych. Debata przebiegała burzliwie ale rzeczowo. Po zamknięciu dyskusji głos zabrali główny projektant: arch. Adam Białobrzeski z biura FAAB Architektura Białobrzeski Figurski oraz główny projektant: arch. Krzysztof Pasternak z dip BIURO PROJEKTÓW, krótko podsumowując uwagi publiki na podstawie swoich opracowań. Ostateczne roztrzygnięcie niezbędne dla dalszego etapu procedury dialogu konkurencyjnego planowane jest do końca miesiąca marca. Można jeszcze składać wnioski i uwagi do przedstawionych opracowań na piśmie w kancelarii, jak i w księdze Uwag i wniosków dostępnej w Referacie Architektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin, pok. Nr 1., Kolejne informacje będą zamieszczane w następnych wydaniach i na stronie internetowej Urzędu gminy Izabelin. arch. Krzysztof Stańczyk, Izabelin - 22 luty 2010 r. 3

4 WYWIAD Z RADNYM Wywiad z Markiem Brochockim sołtysem Izabelina C, Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki, Na początek porozmawiajmy o Pańskich zainteresowaniach i działalności społecznej. Moja działalność społeczna przebiega dwutorowo. Pierwszy tor to działalność sołecka, a drugi praca radnego, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki, gdyż Opieką Społeczną zajmuje się w sposób doskonały pani Barbara Tenerowicz i jej bardzo dobrze pracujący i miły personel. Jako sołtys dosyć często spotykam się z panią Barbarą, prosząc o wsparcie dla chorych i starszych mieszkańców Izabelina C. Myślę, że skupię się przede wszystkim na mojej działalności sołeckiej, prywatnej i obywatelskiej, gdyż o Komisji Zdrowia napisałem dużo w sierpniowych Listach do Sąsiada. Informacje o jej działalności mogę jedynie uzupełnić i zaktualizować. Może na początek powie nam Pan coś o sobie. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem włókiennictwa. Ukończyłem Politechnikę Łódzką w roku 1963, specjalizując się we włóknach sztucznych. Była to specjalizacja typowo chemiczna, która z klasycznym włókiennictwem miała wspólnego tyle, co nic. W wyuczonym zawodzie pracowałem przez 4 lata, w łódzkiej Anilanie. Później było już województwo warszawskie, a dokładniej Legionowo Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego, gdzie wytwarzano namioty turystyczne i spadochrony o stilonowych czaszach dla wojska. Tam właśnie wykorzystywano moją wyuczoną na uczelni specjalizację. Wiele miałem do czynienia z tworzywami sztucznymi, będąc przez kilka lat wiceprezesem ds. techniki i rozwoju dużego spółdzielczego zakładu, a później, pracując w swojej prywatnej firmie. Przez kilka lat byłem też nauczycielem rozmaitych gałęzi chemii w technikum chemicznym w Nowym Dworze Mazowieckim. Jestem żonaty, mam dwie córki: Joannę i Annę oraz 6-miesięcznego wnuczka Piotrusia. Jestem Sochaczewianinem. Tam się urodziłem i ukończyłem liceum i szkołę podstawową. Przejdźmy więc do Pańskiej działalności społecznej w Izabelinie. Najpierw był to Ośrodek Opiekuńczo- -Wychowawczy prowadzony przez panią Elżbietę Szczepkowską. Zatrudniłem się tam jako wolontariusz i przez kilka lat pomagałem dzieciom w odrabianiu lekcji, przede wszystkim z matematyki, ale również z fizyki i chemii. To była bardzo przyjemna praca. Lubiłem moich uczniów, dzieci wywodzące się najczęściej z niezamożnych rodzin. Myślę, że zdobyłem również ich sympatię. Opuściłem Ośrodek, gdyż prace sołecka i radnego wykluczały się czasowo z pracą w Ośrodku. Do dzisiaj sprawia mi jednak satysfakcję i ogromną przyjemność, gdy do Ośrodka jestem zapraszany z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Echem mojej działalności w Ośrodku jest już kilkuletnia akcja zbiórki używanych, ale sprawnych rowerów dziecinnych i młodzieżowych. Zebrałem ich już kilkanaście i przekazywałem je dzieciom za pośrednictwem Ośrodka. Rowerowa akcja trwa nadal ku chwale darczyńców, zadowoleniu dzieci i mojej satysfakcji. Od kilkunastu lat jestem członkiem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. Nie gaszę wprawdzie pożarów, choć przysięgę strażacką składałem, ale pracuję jako sekretarz Zarządu Gminnego, pisząc protokoły z zebrań, redagując podejmowane uchwały i przygotowując listy obecności. Mówiąc o dzieciach nie mogę nie wspomnieć o ich przeciwieństwie seniorach. Nie byłem jednoosobowym organizatorem Klubu Seniora. Znalazłem się jednak w jego grupie założycielskiej, zorganizowanej przez panią Hannę Kwietniewską. Nie pamiętam wszystkich osób wchodzących w skład tej grupy. Oprócz mnie były tam na pewno panie Zofia Dziarska i Irena Markowska oraz świętej pamięci mój przyjaciel Zdzisław Wrzeszcz. Przed spotkaniem tej grupy kilkakrotnie rozmawiałem z panią Hanną na temat konieczności zorganizowania klubu seniorów. W ramach klubu udało mi się zorganizować koło nordic walking. Pierwsze dwanaście kompletów kijków zakupiłem za sołeckie pieniądze, a następne dziesięć to prezent gminy dla swoich seniorów. Dziś Klub się rozrasta. Dwukrotnie już jeździliśmy na zagraniczne wycieczki, a w zeszłym roku również dwa razy zostały zorganizowane wycieczki krajowe. Jeździmy na basen do Ożarowa, uczęszczaliśmy na kurs komputerowy, raz w roku organizujemy Bal Seniora i spotykamy się w każdy czwartek na pogaduszkach, podczas których omawiamy ważne dla Klubu zagadnienia, a panie w tym dniu poprawiają kondycję, gimnastykując się w tańcu. Działania społeczne bardzo trudno jest zakwalifikować do jednej z grup. Na przykład w powstanie Klubu Seniora angażowałem się jako sołtys, jako radny, ale również jako obywatel, gdyż czułem taką wewnętrzną potrzebę. Mówiąc o Klubie, nie mogę pominąć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Edwarda Ciećwierza. Jest on na pewno najwybitniejszym działaczem Klubowym i w największej mierze przyczynił się on do jego sukcesów. Jakie obowiązki ma sołtys? Podstawowym jego obowiązkiem jest osobiste dostarczenie mieszkańcom decyzji podatkowych. Jest to dokument, który raz w roku dostaje na pewno i Pani. Roznoszenie decyzji odbywa się zawsze w drugiej połowie lutego i trwa w moim przypadku pełne dwa tygodnie. Jest to bardzo ciężka i wyczerpująca praca w deszczu, w śniegu, w błocie, rano, wieczorem, a często również w niedziele. Dostarczenie decyzji musi być pokwitowane w specjalnej książce. Sołectwo Izabelin C jest ogromne i dlatego roznoszenie decyzji jest tak długotrwałe i uciążliwe. Drugim obowiązkiem sołtysa jest działalność inkasencka zbieranie podatków. Ponadto, obowiązkiem sołtysa jest dbanie o czystość w jego sołectwie i o jakość oświetlenia ulic. To on informuje specjalistyczne służby o niesprawnej latarni ulicznej i zaśmieconych ulicach. To on musi być w kontakcie z policją, gdy zauważy chuligańskie wybryki najczęściej podpitej młodzieży. Sołtys, gdy zachodzi taka potrzeba organizuje Zebrania Wiejskie, które już od tego roku ustalają program rozdziału środków finansowych przekazywanych sołectwu przez Urząd Gminy. W Izabelinie C wynosi on około zł. Inne czynności jakie realizuję jako samorządowiec najniższego szczebla, nie wynikają z obowiązku, ale z osobistego zaangażowania. Dzięki mnie w Izabelinie C powstał przy ulicy Rynkowej największy w gminie plac zabaw, a tuż przy nim niewielkie boisko piłkarskie dla dzieci. Urządzenia placu są przeze mnie systematycznie konserwowane. Narzuconym przez samego siebie obowiązkiem jest dbałość i konserwacja dziewięciu tablic informacyjnych. Polega ona na cokwartalnym oczyszczaniu ich ze starych ogłoszeń oraz usuwaniu z nich setek pinezek i zszywek służących do zamocowywania ogłoszeń. Bardzo często pomagam mieszkańcom pisać podania do Urzędu Gminy, gdy pomocy takiej oczekują. Zakres prac sołtysa zależy od jego zaangażowania w życie gminy. Dziękuję za rozmowę Iwona Mazurek 4

5 INWESTYCJE Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego Na rozbudowywanym obiekcie szkoły podstawowej wykonawca robót przystąpił do montażu ślusarki okiennej na budynku A, zlokalizowanym przy ul. Działkowej. Sale lekcyjne oraz jadalnia zlokalizowane w tej części obiektu będą doświetlone poprzez szereg okazałych witryn o wysokości 2,5m i długości ponad 6m, zapewniających pełne wykorzystanie światła dziennego i otwarcie pomieszczeń na otaczającą zieleń. Montaż ślusarki okiennej i zamknięcie kubatury budynku pozwoli na prowadzenie dalszych prac ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych wewnątrz obiektu, mimo zimowych warunków atmosferycznych. W istniejącym budynku szkoły prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe, wynikające z nowego przeznaczenia niektórych pomieszczeń w części nadziemnej, oraz wygospodarowania w części podziemnej budynku pomieszczeń przewidzianych na pomieszczenia techniczne i technologiczne. Tekt i foto: Mateusz Milej Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Laskach Prace prowadzone przy rozbudowie Przedszkola Gminnego przebiegają zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca robót wykonał do tej pory fundamenty wraz z izolacjami przeciwwodnymi oraz konstrukcją podłoża parteru. Na budynku pojawiły się już ściany parteru wraz z częścią ścian piętra, murowane z bloczków silikatowych oraz strop z płyt żelbetowych prefabrykowanych. W chwili obecnej trwają prace przy wykonaniu szybu windowego oraz trójbiegowej konstrukcji schodów, znajdujących się w wejściowym foyer nowopowstającej części budynku przedszkola. Tekt i foto: Mateusz Milej Od stycznia 2010 do lipca 2011 roku w Zespole Szkół w Izabelinie realizowany jest projekt Edukacja szansą na lepszą przyszłość. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu młodzież będzie mogła osiągnąć dobre wyniki w nauce i zadowalający wynik egzaminu gimnazjalnego, co umożliwi Edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniom zaplanowanie lepszej przyszłości edukacyjnej oraz łatwiejsze przystosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada zorganizowanie dodatkowych zajęć z matematyki, chemii i fizyki dla uczniów klas II i III naszego gimnazjum. Są to zarówno zajęcia wyrównawcze, jak i rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych i zielonych szkołach, podczas których będzie realizowany program z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostały wszelkie potrzebne materiały i sprzęty (podręczniki, artykuły biurowe, projektor multimedialny, pomoce naukowe), a udział w zajęciach jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Będziemy przyglądać się pracy naszych gimnazjalistów i życzymy im wytrwałości w zgłębianiu tajników wiedzy. Ryszard Górka 5

6 Z ŻYCIA GMINY Bal Wenecki w ostatnią sobotę karnawału W ostatnią karnawałową sobotę w Centrum Kultury Izabelin został zorganizowany Bal Wenecki. Gości powitały postacie z weneckiego karnawału, a potem rozpoczęła się szampańska zabawa, w której uczestniczyło 120 par. Do tańca śpiewały dziewczęta z zespołu Goldies. Goście bawili się przy dźwiękach m. in. muzyki włoskiej, angielskiej, polskiej, rosyjskiej. Nie zabrakło strojów z XVII i XVIII wieku, licznych masek (również weneckich) oraz ponieważ bal odbywał się w przeddzień walentynek czerwonych serduszek. O mistrzowskie pokazy oraz kunszt artystyczny zadbał Teatr Rewiowy VIVA z Poznania. Cztery tancerki w kilku układach choreograficznych opartych na tańcach latynoamerykańskich rozgrzewały do tańca przybyłych gości. O północy dzień Świętego Walentego został przywitany gorącym kankanem oraz francuskimi piosenkami o miłości. Janusz Marciniak Foto: Jacek Hałuszka Karnawał w Wenecji Karnawał inauguruje uroczysty pochód na Placu Świętego Marka. Przez cały czas trwania karnawału na placach występują kuglarze, muzycy i artyści commedia dell arte. W całym mieście spotkać można tajemnicze postacie w kostiumach i maskach. Maski ukrywają twarze, a kostiumy czynią postacie zjawiskowo pięknymi. Bogactwo kolorów przeplata się z fakturą tkanin i blaskiem biżuterii. Maski są proste, bez wyrazu i kontrastują z orientalnym przebogactwem strojów. Postacie zakładają maski, aby ukryć prawdę o sobie. Tylko oczy i gesty są szczere, nie kostium, nie wyraz twarzy. Nikt nie jest sobą. Pod maskami kwitnie miłość, pulsuje zawiść, płynie muzyka i sączy się jad. Przepełnione tajemniczym nastrojem duchowości i mistyki postacie przemieniają się w ulicznych aktorów karnawału. Odgrywają dziwne, powolne w gestach, emanujące niepokojem i melancholią sceny. W każdej z nich czujemy zjawiskowość i dotyk ludzkich emocji, lęków, obsesji. Sceny są skrajnie różne, ale każdorazowo widzowie domyślają się ich znaczenia. Aktorzy wydają się pytać: Ile w naszej codzienności zawartych jest sytuacji niezwykłych, których nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzec? Ile w naszych niezwykłych mitach i ceremoniach zawartej jest banalności i powszedniości. Zabawy przy winie, pochody, tańce, biesiady, bale przebierańców i maskarady kończą się Świętem Szaleńców. W konkursach wyłonione zostają: najpiękniejsza wenecjanka, najwykwintniejszy strój i najdziwniejsza maska. O północy przed Środą Popielcową koniec karnawału obwieszczają dzwony bazyliki na Placu Świętego Marka. Jan Astner 6

7 Z ŻYCIA GMINY Akcja Zima w Izabelinie W tym roku natura nie poskąpiła nam śniegu i mrozu, czyli prawdziwej zimy. Nie trzeba było wyjeżdżać daleko, by zażyć zimowych atrakcji. Lepienie bałwana, zabawa w śnieżki czy jazda na nartach biegowych lub sankach były dostępne codziennie nie tylko dla tych, którzy wyjechali w góry, ale także dla tych którzy pozostali na ferie zimowe w domu. Wszyscy lubimy czas wolny od szkoły czy pracy, bo daje nam możliwość wypoczynku i wytchnienia od codziennych zajęć. Centrum Kultury Izabelin zorganizowało dla wszystkich dzieci Akcję Zima. Zajęcia odbywały się codziennie i były bardzo urozmaicone. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci brały udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i wokalno-artystycznych. W Zespole Szkół zorganizowano turniej koszykówki. Dużą atrakcją była też możliwość darmowego korzystania z lodowiska, pod opieką nauczycieli i służb medycznych. Począwszy od 30 stycznia w kolejne soboty przedszkolaki i uczniowie uczestniczyli w zabawach i konkursach sportowych na lodzie. Motywacji do współzawodnictwa dodawała możliwość wygrania atrakcyjnych nagród m.in. łyżew, piłek, czapek i mnóstwa słodyczy. Dla najmłodszych CKI przygotowało dwa bale karnawałowe: W krainie baśni 1001 nocy oraz Bal przebierańców, na których nie zabrakło księżniczek i rycerzy, wróżek i złych czarowników, motylków, pszczółek, Batmanów oraz innych postaci z bajek. Dzieci mogły też obejrzeć trzy przedstawienia teatralne: Złotą rybkę, Brzydkie kaczątko oraz Piastowskie legendy. Na spotkanie z Marcinem Pałaszem autorem literatury dziecięcej wszystkich milusińskich zaprosiła Gminna Biblioteka. Dzięki tej akcji dzieci z naszej gminy mogły spędzić wolny czas bezpiecznie, ciekawie i pożytecznie. Wszystkie imprezy podczas Akcji Zima były bezpłatne, a przez to dostępne dla wszystkich chętnych dzieci. Mimo mroźnej aury uczniowie z radością przychodzili do Centrum i uczestniczyli w zajęciach. Iwona Mazurek Fot. Janusz Marciniak INFORMACJE BIBLIOTEKI GMINNEJ W IZABELINIE CZYTAMY DZIECIOM W każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie czytane są książki dla dzieci. Zapraszamy do słuchania baśni, bajek, wierszy, legend, opowiadań. Zapraszamy wszystkie dzieci 31 marca 2010 r. (środa) godz Będziemy czytać książkę Tajemnicza ścieżka Zofii Beszczyńskiej Biblioteka w Izabelinie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem pisarzem dla dzieci, 12 marca 2010 r. (piątek) o godz Przed spotkaniem będzie można kupić książki autora i poprosić o autograf. Centrum Kultury Izabelin zaprasza do Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie na wystawę najnowszych prac z pracowni Folkloru, Szkła i Witrażu CKI prowadzonej przez Hannę Kwietniewską. Będzie można również podziwiać pejzaże z prywatnej kolekcji, których autorem jest ormiański malarz Sarkiz Gogorian z Erewania. Twórca pochodzi z Armenii, obecnie mieszka w Rosji, a jego prace prezentowane były w wielu krajach, m.in. w Polsce, Rosji i Niemczech. Zapraszamy w terminie od 1 do 31 marca 2010 roku w godzinach otwarcia Biblioteki. 7

8 Z ŻYCIA GMINY Na łyżwach każdy jeździć (tańczyć) może! Flipy, lutze i axele Gminne lodowisko jest magnesem samym w sobie, jednak władze gminy, Centrum Kultury Izabelin i firma Hefal wypożyczająca ślizgawkę dbają o dodatkowe atrakcje dla mieszkańców. 14 lutego na sztucznym lodowisku na terenie Zespołu Szkół w Izabelinie odbył się pokaz jazdy figurowej w wykonaniu łyżwiarzy z klubu Ice&Fun, połączony z mininauką jazdy figurowej na łyżwach. Imprezę prowadziła trenerka i jurorka programu TV Gwiazdy tańczą na lodzie Renata Aleksander. Nasi mieszkańcy mieli możliwość podziwiania umiejętności łyżwiarskich członków klubu i zobaczenia na żywo różnego rodzaju piruetów i skoków. W pokazach uczestniczyły trzy tancerki z grupy łyżwiarskiej White Stars. Po profesjonalnym pokazie jazdy figurowej uczestnicy imprezy mogli zaprezentować swoje umiejętności na lodzie w rozmaitych konkursach. Mogli zrobić sobie również pamiątkowe zdjęcie z gwiazdą imprezy. Tekst i foto: Janusz Marciniak 8

9 POMOC SPOŁECZNA INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE W odpowiedzi na duże zainteresowanie i prośby Pań biorących udział w projekcie unijnym Szansa na lepsze jutro upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w gminie Izabelin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie w roku 2009 od miesiąca lutego 2010 r. w naszej gminie będzie działała grupa wsparcia. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17:00-19:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Izabelin. Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 lutego 2010 r. Prowadzić je będzie, zgodnie z życzeniem pomysłodawczyń, psycholog Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. Uczestnictwo DORADZTWO PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, że porady prawne świadczone są przez Panią prawnik Jolantę Brudzińską w roku 2010 nadal w poniedziałki i środy w godz Dyżury pełnione są w budynku Centrum Kultury Izabelin. Przepraszamy również za utrudnienia, związane z tym, że nie możemy podać konkretnego numeru sali, w której usługi te będą świadczone, gdyż ciągle ulega to zmianie. Są to trudności przejściowe, związane z rozbudową szkoły i mamy nadzieję, że od wakacji wszystko wróci do normy. O miejsce aktualnego dyżuru należy pytać w portierni Centrum Kultury. Barbara Tenerowicz ZAOFERUJ I ZNAJDŹ PRACĘ Szukasz pracownika? Najlepiej mieszkającego w pobliżu? Nie masz pracy? A może masz, ale w Warszawie i tracisz czas na dojazdy? Wychodząc Państwu naprzeciw udostępniamy łamy naszej gazety do bezpłatnego zamieszczania informacji typu dam pracę i szukam pracy. Zgłoszenia przyjmujemy w pok. 128 Centrum Kultury Izabelin lub drogą mailową: Kontakt telefoniczny: red. Grupa wsparcia w grupie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów zapraszamy wszystkich, którzy mają trudności życiowe i szukają wsparcia. Jest to grupa otwarta, do której zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy mających trudności różnego rodzaju, w tym m.in.: konflikty rodzinne, problemy z partnerem, kłopoty ze znalezieniem wspólnego języka z dziećmi, nie radzenie sobie z sytuacjami stresowymi, problemy ze znalezieniem pracy itp. Skład grupy może się zmieniać na każdych zajęciach w zależności od aktywności uczestników, choć mile widziane jest regularne uczęszczanie. Co daje grupa wsparcia: Możesz uzyskać wsparcie moralne i poprawić funkcjonowanie w trudnych dla siebie obszarach życia na zasadzie wzajemnego słuchania o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi. Dzięki wspólnemu wysiłkowi grupy, której koleje losu często są podobne nie czujesz się sam. W razie potrzeby możesz uzyskać informacje o placówkach i miejscach, gdzie dostępna jest różnego rodzaju pomoc o charakterze głównie psychologicznym i terapeutycznym. grupa wsparcia często pomaga w zwiększeniu naszej skuteczności w życiu codziennym. Pomaga zdobyć odwagę i siłę aby mierzyć się i próbować radzić sobie z trudnościami i stresami dnia codziennego. Czym nie jest grupa wsparcia: nie jest terapią ani grupową ani małżeńską. Jeśli masz poważne trudności w związku na spotkanie możesz przyjść tylko Ty lub tylko partner. Nie możecie przyjść razem. nie rozwiąże Twoich problemów materialnych, ponieważ nie dostaniesz na niej żadnego wsparcia finansowego. nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów. nie jest to grupa wsparcia dla osób nadużywających alkoholu i współuzależnionych członków rodziny ani też grupa dla osób długotrwale ulegających przemocy bądź używających przemocy Każdorazowo przed spotkaniem grupowym, w godzinach 16:00-17:00 będzie można skorzystać z bezpłatnych indywidualnych porad psychologa po wcześniejszym zapisaniu się u pracowników socjalnych GOPS! Barbara Tenerowicz Czy jesteś zameldowany w swojej gminie? Zależy Ci na poprawie standardu życia w naszej gminie? Chcesz się do tego przyczynić? Codziennie korzystasz z gminnych dróg, infrastruktury, usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych? Czy włączasz się w koszty ich utrzymania poprzez płacenie podatków? A może mieszkasz w Gminie Izabelin, a zameldowany jesteś w Warszawie i przyłączasz się do grona podatników warszawskich? Zmień to. Aby po przemeldowaniu zmienić miejsce płacenia podatków wystarczy wypełnić formularz aktualizujący NIP3 (osoby fizyczne) lub NIP1 (działalność gospodarcza). Należy wskazać w nim odpowiednie miejsce zamieszkania i przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Izabelin tj. Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5. Wskazane jest również przesłanie kopii formularza do poprzedniego urzędu skarbowego, aby poinformować o zmianie. Formularze można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany. Pamiętaj, że dzięki tym środkom poprawiany jest standard Twojego życia w naszej (także Twojej) gminie. Cykl warsztatów pt. Stresom dziękujemy! czyli Jak sobie radzić ze stresem w życiu codziennym. Czas trwania: luty-czerwiec, spotkania dwa razy w miesiącu, soboty, godz Prowadząca: Anna Nowicka certyfikowany trener rozwoju osobistego, absolwentka Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego utworzonej przy Centrum Rozwojowym Kobiet o wdzięcznej nazwie Dojrzewalnia Róż (www.dojrzewalnia.pl) 9

10 KULTURA Uroczysty finał zimowych konkursów plastycznych i muzycznych w Centrum Kultury Izabelin W bardzo mroźne niedzielne popołudnie 24 stycznia 2010 roku, w budynku CKI odbył się już VIII Izabeliński Konkurs Śpiewania i Grania Kolęd ŚPIEWAJMY I GRAJMY MAŁEMU. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłosiło się ponad osiemdziesiąt osób, w wieku od lat 3 do.... Wystąpili soliści, duety, tercety, kwintety, duże grupy, w tym jedna grupa rodzinna i dwa chóry. Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność nie tylko wysłuchać śpiewu i gry artystów, ale także obejrzeć kolędy zilustrowane minisuitami tanecznymi. Uczestnikom akompaniowała na fortepianie zawsze niezawodna Elżbieta Olejnik. Tradycją Izabelińskiego Konkursu Kolęd jest to, że w przerwie na obrady jury widzowie i artyści oglądają pastorałkę. W tym roku przygotowały ją dzieci z klasy Ic, pod opieką wychowawczyni Beaty Brzozowskiej. Ich pracę publiczność nagrodziła owacjami. Jurorami tegorocznej edycji byli Anna Pioterczak i Juliusz Rogulski, za co serdecznie dziękujemy! Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Jurorom bardzo podobały się występy wszystkich uczestników, ale celem konkursu było nie tyle zdobycie nagrody, ile podzielenie się z innymi swoim talentem i pokazanie efektów ciężkiej pracy. Ocena jury to tylko wskazówka co robimy dobrze, a co trzeba jeszcze poprawić. Szczególne wyróżnienia otrzymali: solista Damian Pergół, zespół Kwiaty św. Maksymiliana z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (pod kier. Swietłany Politowskiej), schola Kwiatki św. Franciszka z parafii św. Franciszka w Izabelinie (pod kier. Aleksandry Gierasimowej), najmłodsi uczestnicy: Wiktoria (lat 5) i Konrad (lat 3) Jasińscy, Anna Kusy z siostrą Magdaleną, jedyna w tej edycji grupa rodzinna: Wituś Dudko, Maria Kuźniecow, Krystyna Dudko, Weronika Dudko i Daria Kuźniecow- -Dudko Wszystkim serdecznie gratulujemy. Ten wieczór rodzinnego i sąsiedzkiego kolędowania, który przypada zwykle w ostatnią niedzielę przed 2 lutego w okresie okołobożonarodzeniowym, jest też okazją do wręczenia dyplomów i nagród za udział w dorocznych zimowych konkursach plastycznych podtrzymujących tradycje narodowe i rodzinne, z cyklu Klucz do Ojczyzny polski rok : X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Kapliczka; XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Boże Narodzenie; IV Biennale Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego Mój Anioł jest... Laureatami tegorocznych konkursów są: Kapliczka: Maria Piątek, Maria Czajkowska, Sylwia Sobiecka, Ewelina Makowska. Mój Anioł jest...: Wiktoria Jasińska, Aleksandra Juszczak, Maria Poniatowska, Emilia Sulc, Daria Kuźniecow-Dudko, Daria Ciesielska (z Mamą), Natalia Biegała, Julia Horos, Krystian Smoliński, Ewa Kołaszewska, Anna Wengrowska, Aliona Wengrowska, oraz Gabriela Janiak jedyna, która napisała wiersz. Boże Narodzenie: Krystian Polonka, Zuzanna Gordacka, Katarzyna Dojnikowska, Izabela Dworczak, Piotr Dworczak (klasa wstępna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Laskach), Paweł Jaworski, Tomasz Pawlak, Bartosz Radomski i Piotr Rakowski oraz praca rodziny Kałużnych. Koordynatorem i pomysłodawcą (twórcą) tego cyklu konkursów od15 lat jest Hanna Kwietniewska. Hanna Kwietniewska Fot. Janusz Marciniak 10

11 Z ŻYCIA GMINY Wieczór kolęd Boże Narodzenie już dawno za nami, ale za oknami piękny śnieg i świąteczny nastrój w wielu sercach wciąż jeszcze trwa. W Centrum Kultury Izabelin postanowiliśmy przywołać miłe chwile przy choince i 22 stycznia zorganizowaliśmy koncert, podczas którego można było zarówno posłuchać kolęd, jak też pośpiewać je razem z dwoma chórami. Wystąpił Chór Centrum Kultury Izabelin z towarzyszeniem zespołu (Krzysztof Rakowski fortepian, Janusz Rafalski kontrabas i Marek Jarzęcki perkusja) oraz wspaniali goście żeński zespół kameralny z chóru Alla Polacca, działającego przy Teatrze Narodowym, pod batutą pani Sabiny Włodarskiej. Oprócz kolęd tradycyjnych usłyszeliśmy także fragmenty suity Beniamina Brittena Ceremony of Carols, a także utwory spirituals oraz gospel. Choć za oknem mróz, u nas było ciepło i rodzinnie. Karolina Dubaniewicz Fot. Janusz Marciniak Zespół Szkół promotorem ekologii Zespół Szkół w Izabelinie po raz kolejny został laureatem w Kategorii Promotor Ekologii Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Lech Kaczyński, natomiast Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall nad kategorią Promotor Ekologii. 5 lutego 2010 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej statuetkę i dyplom odebrał Pan Antoni Zych Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie. W hotelu Sofitel Victoria odbyła się również uroczysta gala, na której certyfikat dla naszej szkoły odebrała Stanisława Fadrowska. Swoją obecnością zaszczycił laureatów prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej. W 2008 roku po raz pierwszy przyznano nam tytuł i znak Promotora Ekologii, wtedy też Zespół Szkół otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Kolejne lata, w których został przedłużony znak zbliżają nas do uzyskania tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii, który jest przyznawany na czas nieokreślony. Stanisława Fadrowska Agata Bastrzyk 11

12 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Méru Izabelin Gmina Izabelin od lat utrzymuje partnerskie stosunki z gminami zagranicznymi. Mieszkańcy naszej gminy współpracują już z niemiecką gminą Borken oraz litewską Mickuny. W czerwcu br. Gmina Izabelin planuje podpisać umowę z gminą francuską Méru. W celu zapoznania naszych czytelników z tym regionem, w kolejnych numerach gazety, będziemy zamieszczać krótkie artykuły o naszej nowej gminie partnerskiej. Méru jest miastem położonym w północnej części Francji w regionie Pikardii, a konkretnie w jej południowym departamencie Oise. Jest to jedno z najważniejszych miast południowo-zachodniego Oise, znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. Leży na głównym szlaku komunikacyjnym łączącym stolicę z północnym wybrzeżem Dzieci w centrum zabaw Francji i Wielką Brytanią. Ze względu na dogodną lokalizację, Oise jest bardzo atrakcyjne dla działalności gospodarczej, szczególnie dla Parc de la Ville rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz drobnego przemysłu. Międzynarodowe koncerny również chętnie zakładają tu swoje filie ze względu na bliskość Paryża. Gmina Méru liczy mieszkańców, z czego 50% to ludzie czynni zawodowo, a 30% stanowią dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia. Méru rozciąga się na obszarze 2283 ha i leży na wysokości ok. 90 m n.p.m. Na terenie całego departamentu znajduje się wiele atrakcji turystycznych: zamków, pomników historycznych i lasów odwiedzanych chętnie przez całe rodziny, turystów na rowerach i konno. Jest to również miejsce rozwoju kultury i popularyzujące aktywny styl życia. W samym Méru znajduje się muzeum masy perłowej, kino i kilka obiektów sportowych. Więcej o mieście Méru, o jego życiu codziennym, zabytkach, historii, jak i najnowszych osiągnięciach napiszemy w kolejnych numerach. Flore Boisset-Giraud Tłumaczenie: Zuzanna Krukowska Obchody Świeta Narodowego 14 lipca Plac Centralny, Rynek Maraton w Kassel (Niemcy) Centrum Kultury Izabelin zaprasza wszystkich biegaczy z naszej Gminy do udziału w maratonie, który odbędzie się w Borken naszej niemieckiej gminie partnerskiej 16 maja 2010 roku. Mieszkańcy Borken oraz pracownicy Centrum pomogą uczestnikom z naszej gminy w zakwaterowaniu, wyżywieniu, tłumaczeniach oraz transporcie z miejsca zakwaterowania do Kassel. Maraton odbywa się na dystansie 42 km, półmaraton 21 km, sztafeta dzieli się na odcinki 10,8 km; 11,3 km; 10,7 km i 9,3 km. Opłaty za udział w biegu wynoszą: maraton 50 ; półmaraton 35 ; sztafeta 80. Termin zgłoszeń do biegu rok. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Kultury Izabelin, pok. 128, tel lub na stronie internetowej organizatora: Anna Łapińska 12

13 ZWIASTUNY IMPREZ 13

14 ZWIASTUNY IMPREZ PRACOWNIA MODELARSTWA (modelarstwo kartonowe, redukcyjne, plastykowe, lotnicze, szkutnicze) Pracownia będzie otwarta po dokonaniu naboru uczestników. Uczestnicy zajęć mogą mieć możliwość uczestnictwa w zawodach ogólnokrajowych, pokazach i piknikach. Zajęcia będą prowadzone w dniach: poniedziałek środa Centrum Kultury Izabelin serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w sobotę 20 marca br. o godzinie na przedstawienie teatralne Czarownica Próchnica w wykonaniu Agencji Artystycznej PRIMA. Wstęp wolny XV OTWARTY KONKURS PLASTYCZNY / LITERACKI / KULINARNY KLUCZ DO OJCZYZNY POLSKI ROK WIELKANOC 2010 Centrum Kultury Izabelin zaprasza do udziału w otwartym konkursie organizowanym już od piętnastu lat w gminie Izabelin. KATEGORIA PLASTYKA zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie i wymiarze na temat: - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE (np. rysunek, rzeźba, ikona, witraż); - PISANKA (wydmuszka jaja lub inny materiał o wymiarach jaja zdobiony techniką dowolną); - PALMA WIELKANOCNA (dowolny materiał i wielkość); KATEGORIA LITERATURA przygotowanie pracy literackiej (wiersz, nowela, opowiadanie) na temat: - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE - OBRZĘDY ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI WIELKIEJ NOCY KATEGORIA KULINARIA wykonanie tradycyjnych wypieków wielkanocnych (mazurek, baba wielkanocna) Prace będą przyjmowane do 21 marca 2010 r. (z wyjątkiem wypieków, które należy dostarczyć dnia 11 kwietnia 2010 r. w godz ) w Centrum Kultury Izabelin, Izabelin, ul. Matejki 21 pok. 223 INFORMACJE: tel. (22) (224), fax. (22) Regulamin konkursu i kryteria oceny prac na stronie: Finał konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2010 o godz Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Centrum Kultury Izabelin zaprasza na WARSZTATY WOKALNE Przyjdź, jeżeli chcesz poznać swój głos, nauczyć się prawidłowo nim operować i właściwie oddychać. W programie także wspólne śpiewanie. Warsztaty poprowadzi pani Katarzyna Winiarska, która od kilkunastu lat uczy emisji głosu przyszłych piosenkarzy (Państwowa Szkoła Muzyczna II st. przy ul. Bednarskiej), aktorów (Akademia Teatralna) oraz dziennikarzy (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia). Zapraszamy wielbicieli śpiewu w wieku od 15 do 50 lat. Koszt warsztatów 35 zł od osoby Kilkugodzinne warsztaty odbędą się w jedną z sobót lutego lub marca, jeżeli zbierze się grupa co najmniej 20 osób. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: lub telefonicznie:

15 OGŁOSZENIA Ożarów Mazowiecki, dnia 01 lutego 2010 r. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/ Ożarów Mazowiecki AiB.7356/14/10 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 154, poz. 958 )zmieniającej ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 tj. Dz.U. z dnia 17 września 2004 r. Nr 204, poz z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 29 stycznia 2010 r. Decyzję Nr 185/10 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 4136 W (ul. Trenów) Gmina Izabelin, Nr 4136W (ul. Kampinoska) Gmina Łomianki, Nr 2420W (ul. Wiślana) Gmina Łomianki o łącznej długości 2.4 km na odcinku od granicy powiatu do drogi gminnej (ul. Długa) w miejscowości Łomianki, na terenie gmin Izabelin i Łomianki na działkach: (działki drogowe w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych) nr ew.: 2372 obr. Laski, 93, 1/2, 1/3 obr Łomianki, 231/5 obr Łomianki; (działki wydzielone w ubiegłych latach na poszerzenie drogi) nr ew. 2370/11, 2373/49 obr. Laski, 94/2, 91/4, 92/2, 92/3 obr Łomianki, 231/4 obr Łomianki; (działki z projektu podziału ) nr ew. : 2371/2, 2369/2, 2364/2, 2363/26, 2367/24, 23/22, 2363/20, 2363/18, 2363/16, 2363/14, 2363/12, 2362/30, 2362/28, 2361/2, 2359/2 obr. Laski, 125/8, 125/9, 314/4, 123/4, 92/23, 92/25, 124/4 obr Łomianki z wyłączeniem przebudowy nawierzchni jezdni na drodze powiatowej Nr 4136 W (ul. Trenów) na odcinku od km 0+000,00 do km ,0 na działce 2372 obr. Laski, jednostka ewid. Izabelin; ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI Urząd Gminy Izabelin informuje mieszkańców, że na terenie parkingu przed siedzibą urzędu gminy izabelin znajduje się punkt odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego czynny w godz.: TERMINY ODBIORU: 06.03, 10.04, 08.05, 05.06, 03.07, 07.08, 04.09, 02.10, 06.11, Do punktu odbioru mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie przekazywać zużyty sprzęt z gospodarstw domowych m.in.: sprzęt komputerowy, biurowy, rtv, agd, sprzęt chłodniczo- -klimatyzacyjny. Punkt obsługuje firma thornmann recycling sp. z o.o. Uwaga: Nie będą przyjmowane obudowy lub części niekompletne, nie zawierające elementu elektronicznego czy elektrycznego. Sprzęt przyjmowany jest od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. i informuję o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 302, piętro II w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek od w pozostałe dni od ). Prosimy o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu. Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa. Telefon kontaktowy

16 OGŁOSZENIA Biuro Usług Księgowych KODA Agnieszka Kopeć ul. Pietkiewicza 25, Izabelin Tel Profesjonalna obsługa firm Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW, OGRODY TEL , NAPRAWA TELEWIZORÓW, LCD-PLAZMA Izabelin, ul. Sienkiewicza 54, tel , Profesjonalnie z gwarancją! Reklama w Listach do Sąsiada SALA WESELNA w Klaudynie Organizujemy: wesela do 120 osób przyjęcia okolicznościowe chrzciny, komunie, rocznice konsolacje telefon: Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych: laserowe operacje żylaków, skleroterapia, klasyczne zabiegi usuwania żylaków. Dermatologia lecznicza i kosmetyczna: laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień, rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni. Medycyna estetyczna: korekcja zmarszczek twarzy i szyi przy użyciu Botoxu, powiększanie i modelowanie ust (stałe i wchłanialne), zabiegi Restylane Vital. Szeroki zakres badań USG-Doppler Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, rękawy). Zadzwoń: lub NZOZ Klinika w Klaudynie ul. K. Kurpińskiego 15, Klaudyn Opał ekologiczny: drewno kominkowe, ekogroszek, brykiet trocinowy Koks, Węgiel Skup złomu stalowego Wyroby betonowe, Ogrodzenia panelowe Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2 Tel./fax ,

17 OGŁOSZENIA 17

18 OGŁOSZENIA Sala Bankietowa Aleksandra (do 180 osób) Zielonki wieś, ul. Warszawska 389 Tel.: , wesela - przyjęcia okolicznościowe - chrzciny - komunie - konsolacje Balustrady ze stali nierdzewnej również w połączeniu z drewnem i szkłem Produkcja, montaż, cena od 600zł/mb (netto) Tel Usługi remontowo-budowlane: Gładź Malowanie Zabudowy GK Panele podłogowe i ścienne Montaż drzwi, okien, parapetów Tel.: ODZIEŻ UŻYWANA pon-pt: sobota Izabelin, ul. Kościuszki 14, , Zapraszamy do buszowania apex Profilaktyka Usuwanie kamienia nazębnego - skaling Profilaktyka - przy użyciu Usuwanie kamienia ultradźwięków nazębnego - skaling Gabinet Stomatologiczny Klaudiusz Maroszyński Gabinet Lekarz Stomatologiczny dentysta Klaudiusz Izabelin Maroszyński ul. Lekarz Siemiradzkiego dentysta 6a Tel. Izabelin ul. Siemiradzkiego 6a Stomatologia Tel zachowawcza Leczenie próchnicy Stomatologia zębów stałych zachowawcza w znieczuleniu 18

19 OGŁOSZENIA Przeznaczony do: PIECY WĘGLOWYCH, CO, PRZEMYSŁOWYCH ORAZ KOMINKÓW ZALETY : EKOLOGICZNY - MAŁO DYMU CZYSTY EKONOMICZNY- WYDAJNY KALORYCZNY od węgla, gazu, 30-50% Tańszy prądu i oleju opałowego!!! Nasze brykiety posiadają następujące parametry: brykiet węgla kamiennego brykiet mieszanka węgiel kamienny/ węgiel brunatny wartość opałowa popiół wilgoć siarka wartość opałowa popiół wilgoć siarka J/g 8% 10% 0,74 % J/g 8-10 % % 0,42 % 2 3 kostki dają 14 kw ciepła, co pozwala ogrzać 100 m powierzchni do 3 godzin. Aby osiągnąć efekt długotrwałego spalania należy położyć kostkę na żar, który otrzymamy za pomocą małej ilości drewna, bądź rozpałki do grilla, po czym zamknąć dopływ powietrza, w przeciwnym razie kostka spali się znacznie szybciej. DA SP z o.o. RYNEK 4, BABICE STARE TEL/FAX. 022/ TEL TYP 31.2 lub 32.1 wydajny kaloryczny z katowickiego węgla Parametry: wartość opałowa - min 260 kj/kg popiół - 4-9% siarka - poniżej 0,6% do kotłów ekologicznych, w tym kotłów z paleniskiem retortowym pakowany w worki 25 kg DA SP z o.o. RYNEK 4, BABICE STARE TEL/FAX. 022/ TEL Autoryzowany dystrybutor: MM MEDIA SEROCK DOSIN 16 A Tel. 022 / Tel. kom

20

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw GMINNY MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY LUT Y 2009 Nr 2 (140) Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str.

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3(201)

marzec 2014 nr 3(201) marzec 2014 nr 3(201) 6 m 4 m 11 m Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska") Obiekty i obszary chronione z tytułu

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 nr 4(214)

marzec 2015 nr 4(214) marzec 2015 nr 4(214) Jerzy Pietrzak Izabelińczyk Roku 2014 2 W NUMERZE Drodzy Mieszkańcy gminy Izabelin Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO

WIELKOPOSTNE WIDOWISKO 1 2 / 2 0 0 5 ( 2 1 3 ) ś r o d a, 2 3 m a r c a 2 0 0 5 WIELKOPOSTNE WIDOWISKO Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy na wydawniczą premierę. 31 marca Miejski Serwis Informacyjny zostanie wiosennie odmieniony:

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo