ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-924697-6-6"

Transkrypt

1

2 Redaktor naukowy serii Head Editor of Urbanistyka prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55, Warszawa, Poland tel. (+48 22) ; (+48 22) ; tel./fax (+48 22) Komitet Redakcyjny Editorial Board prof. dr hab. arch. Wojciech Bonenberg, dr hab. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka, prof. dr hab. arch. Wojciech Kosiński, dr arch. Maciej Lasocki, prof. dr arch. Moses Okonkwo Recenzenci Reviewers dr hab. arch. Katarzyna Pluta dr arch. Ewa Widera Opracowanie redakcyjne Technical editing Ludwik Biegański Czasopismo recenzowane All texts reviewed Wydawnictwo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przygotowanie do druku Prepared for printing by AKAPIT-DTP Elżbieta Albinowska Druk Printed by Drukarnia Advert ISBN

3 Wprowadzenie Oddajemy Czytelnikom drugi numer Urbanistyki wydany z okazji setnej rocznicy powstania Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, jaką będziemy obchodzić w 2015 roku. Na okładce nieco zmieniła się winieta, która to anonsuje. W miejsce nazwy Zakład pojawiła się nazwa Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, co wynika z faktu, że od końca 2013 roku Senat Politechniki Warszawskiej zmienił status jednostki. Jak i w poprzednim numerze Urbanistyki, Katedra prezentuje swój dorobek dydaktyczny. Dla przypomnienia: w numerze poprzednim pokazaliśmy, jak wielkoprzestrzenna kompozycja urbanistyczna pojawia się w projektach zespołów mieszkaniowych i śródmieść miast oraz w projektach wsi wykonywanych przez naszych studentów. Tym razem chcemy pokazać jak to zagadnienie jest rozwiązywane w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), czyli w polityce przestrzennej gmin (studia inżynierskie, zadanie projektowe na semestrze 8) i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studia magisterskie, zadanie projektowe na semestrze 2/10). Tak jak poprzednio, opisujemy cele i zasady kształcenia na odpowiednich semestrach, a następnie przedstawiamy uzasadnienie teoretyczne podejmowanych zadań w zakresie kompozycji wielkoprzestrzennej. Kolejne części to opis i prezentacja wyników nauczania projektowania. W każdej części są wymienione nazwiska pracowników Zakładu zajmujących się konkretnymi projektami. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, jak istotne jest dla nas to, że jesteśmy uczelnią warszawską i jak wiele projektów studenckich wykonanych jest dla Warszawy. Nazywamy je wszystkie PROJEKTEM DLA WARSZAWY. Jest to długoletni program dydaktyczno- -naukowy, prowadzony przez Katedrę. Celem programu jest badanie, w jakich okolicznościach i miejscach byłoby pożądane projektowanie i realizacja w Warszawie wielkich założeń urbanistycznych, widocznych zarówno w planach urządzania terenów jak i dokumentach planistycznych. Z jednej strony, projekty takie są oparte o powszechnie znane, tradycyjne zasady kompozycji urbanistycznej, z drugiej zaś odnoszą się do nowych trendów estetycznych, technicznych i społecznych, o ekologii nie wspominając. W tym sensie Projekt dla Warszawy przypomina nurt tworzenia miasta nowoczesnego, jaki pojawił się w Europie wraz z narodzinami pojęcia urbanistyka. Szczególnie cenny jest udział w Projekcie dla Warszawy grup studenckich dlatego też w bieżącym numerze Urbanistyki pokazujemy ich prace, zwłaszcza te najbardziej dojrzałe, czyli projekty dyplomowe, ale nie tylko. Widać, że dzięki tym pracom, obejmującym często miejsca zaniedbane albo takie, co do których nie uświadamiamy sobie jak należy je zmienić, aby stawały się prawdziwym miastem, pojawiają się propozycje nowych miejskich krajobrazów. W zamyśle Katedry jest więc, aby współpraca ze studentami pozwoliła poznać plany dla Warszawy przyszłości, bo przecież to właśnie nasi uczniowie będą ją już wkrótce budowali. A jeśli nie uda się im zrealizować tego, co pokazują w swoich opracowaniach, to przynajmniej będziemy wiedzieli, co straciliśmy. Sławomir Gzell

4 Część 1 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA WIELKICH ZAŁOŻEŃ URBANISTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO PROJEKT DLA WARSZAWY Sławomir Gzell Projekty obejmują zagadnienia zgrupowane w czterech zbiorach. Pierwszy z nich to zabudowa rezerw terenowych, rzecz praktycznie w Warszawie nie rozwiązana systemowo. Większość realizacji w tym zakresie to wynik działalności prywatnych inwestorów, dość przypadkowa z punktu widzenia miejskiej polityki przestrzennej, co pozwala na zadanie pytania, czy w ogóle taka polityka istnieje? Załączone prace (ryc. 1 i 2) pokazują, projektowany co jakiś czas na nowo, teren Portu Praskiego oraz wyniki studenckiego konkursu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Raków w dzielnicy Włochy, inspirowany przez władze tej dzielnicy. Nazwa drugiego zbioru projektów to reurbanizacja modernistycznych dzielnic mieszkaniowych. Obydwa pokazane przykłady dotyczą Ursynowa. Pierwszy, to przebudowa ulicy Gandhi na serce Ursynowa (ryc. 3). Drugi przykład, to Agora Ursynowa lokalne centrum dzielnicy mieszkaniowej. Współczesne potrzeby funkcjonalne a oddziaływanie parametrów przestrzennych (ryc. 4). Autor tej pracy dyplomowej, mgr inż. arch. Jerzy Sołtyk, założył sobie i zrealizował trzy cele. Cel 1: Przekształcenie i szczegółowe rozwiązania dla obszaru na południe od ulicy Indiry Gandhi, pomiędzy ulicami Dereniową i Cynamonową, dla lokalizacji centrum dzielnicy. Terenem dodatkowych analiz i opracowania jest obszar osiedli Imielin i Na Skraju. Decyzja o podjęciu tak dużego terenu analiz podyktowana była chęcią znalezienia nowych kierunków kompleksowego i wielopłaszczyznowego przekształcania wielkich osiedli mieszkaniowych. Jest to niezbędne, aby naprawić pojawiające się błędy w zagospodarowaniu przestrzeni, wprowadzić nowe, potrzebne obiekty, a często po prostu dokończyć niekompletne rozwiązania. Cel 2: Projekt ma pomóc w wypracowaniu spójnej strategii dla organizacji i ochrony przestrzeni publicznej na osiedlach, wartościowej przez to, że jest w demokratyczny sposób dostępna i ma wielki zasięg. Taka strategia pozwoli, oprócz rewitalizacji, zachować wartości i cechy układu, nawet tam, gdzie pojawiają się wymuszone przekształcenia. Cel 3: Z uwagi na skalę obszaru proponowane są różne etapy zmian, od tanich interwencji obejmujących niewielką powierzchnię, ale porządkujących cały obszar, po nowe duże inwestycje. Celem tej części pracy jest poszukiwanie rozwiązań dla takich zagadnień, jak: rewitalizacja wielkich osiedli, ochrona otwartych terenów, wytworzenie centrum i placu w otwartej (amorficznej) przestrzeni osiedli, integracja dzielnicy, aktywizacja mieszkańców, poszukiwanie rozwiązań odpowiednich i dostosowanych do zmieniającego się świata i człowieka, jego ewoluujących potrzeb i nowych typów aktywności, sprawdzenie rozwiązań eksperymentalnych. Podejmuje się tu także próbę wykorzystania w pracy urbanistycznej doświadczeń sztuki teatralnego performansu, który specjalizuje się w zapanowaniu nad relacją obserwator wydarzenie, uczestnik przestrzeń. Trzeci zbiór w programie Projekt dla Warszawy to projektowanie granic miejskich. Obok tak oczywistych zadań, jak projekt granic dzielnicy miasta (ryc. 5), są tu projekty nieco inne. Na przykład mgr inż. arch. Ewelina Maciak podjęła się w pracy dyplomowej zaprojektowania ulicy Towarowej jako granicy śródmieścia Warszawy (ryc. 6). Cel określiła następująco: projekt jest próbą ustalenia zasad formowania granic centrów miast oraz wskazanie obszaru, który mógłby zostać ukształtowany jako centrum Warszawy. Miasto bez centrum jest tworem niepełnym i niecałkowicie wykształconym. Nowa forma ul. Towarowej i jasne zasady kształtowania przestrzeni wokół niej dają możliwość uczytelnienia centrum w zachodniej części miasta. Ze względu na znaczenie historyczne, przestrzenne oraz współczesny kształt miasta, jako granicę centrum Warszawy zaproponowano granicę historycznej Wielkiej Warszawy, która przebiegała wzdłuż dawnych Okopów Lubomirskiego. Dziś fragmentem śladu po okopach jest ul. Towarowa mająca charakter komunikacyjnej trasy przelotowej. Problemem ulicy jest jej ogromna szerokość, brak uformowanych pierzei i przekrojów. Brak regulacji i niezagospodarowanie wielu działek powoduje rozlewanie się jej przestrzeni na tereny sąsiednie. W projekcie określono historyczne elementy stałe, komunikacyjne elementy liniowe, formy zabudowy i układ funkcjonalny oraz tereny zieleni. Suma tych części to potencjalny obraz granicy centrum. Założono, że granica nie stanie się barierą odcinającą rejon centralny od reszty miasta. Dlatego główną ideą projektu jest przekształcenie ul. Towarowej w element spajający miejską strukturę, która z trasy przelotowej stać się ma wielkomiejską ulicą, ozdobą miasta. Aby osiągnąć cele, zaprojektowano pierzeje uliczne, wprowadzając nową zabudowę i uformowano przekroje ulicy, zawężając pasy

5 5 projekt Warszawa zabudowa rezerw terenowych 1a 1b 1c Ryc. 1. Miasto zwrócone ku rzece" (City looking towards the river). Projekty studialne zagospodarowania terenów Portu Praskiego w Warszawie wykonane w roku akademickim (development studies of Praga Harbour area in Warsaw elaborated in the academic year) 2005/2006 przez (by): a Dariusz Brzeziński, b Anna Oksiuta, c Agata Kycia (pod kierunkiem pracowników Katedry PUiKW supervised by staff of the Chair of Urban Design and Rural Landscape).

6 6 projekt Warszawa zabudowa rezerw terenowych 2a 2b 2c 2d Ryc. 2. Kompozycja przestrzenna w planach miejscowych (Urban composition in development plans). Opracowania uczestniczące w konkursie zorganizowanym w roku akademickim 2011/2012 przez Katedrę Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW oraz dzielnicę Włochy dla obszaru Raków w Warszawie, wykonane przez zespoły (projects participating in a competition organized by Włochy district of Warsaw for Rakow area in the academic year 2011/2012): a Natalia Budna, Przemysław Jaszczur; b Aleksandra Denis, Beata Kiciak; c Alicja Komorowicz, Anna Sokalska; d Weronika Kowa, Tomasz Saracen (pod kierunkiem pracowników Katedry PUiKW supervised by staff of the Chair of Urban Design and Rural Landscape).

7 7 projekt Warszawa reurbanizacja modernistycznych dzielnic mieszkaniowych Ryc. 3. Serce Ursynowa przebudowa ulicy Ghandi (The Heart of Ursynow District rebuilding Gandhi street). Opracowanie studialne wykonane w roku akademickim (study projects elaborated in academic year) 2011/2012 przez zespół: Anna Pawłowska, Jakub Reda, Maria Strulak, Diana Tuszyńska (pod kierunkiem pracowników Katedry PUiKW supervised by staff of the Chair of Urban Design and Rural Landscape). Opracowanie inspirowane przez grupę aktywistów chcących, aby przy udziale władz dzielnicy ulica Gandhi stała się sercem Ursynowa (The project inspired by a group of activist who intend, with a help of local government to convert Gandhi Street into Heart of District ).

8 8 projekt Warszawa reurbanizacja modernistycznych dzielnic mieszkaniowych Ryc. 4. Agora Ursynowa lokalne centrum dzielnicy mieszkaniowej (The Agora of Ursynow District local center of residential area). Projekt dyplomowy z roku akademickiego (Master Degree Project completed in academic year) 2011/2012; autor Jerzy Sołtyk (promotor: prof. zw. dr hab. arch. Sławomir Gzell).

9 9 projekt Warszawa projektowanie granic miasta Ryc. 5. Porządkowanie granic miasta zabudowa południowej granicy dzielnicy Wola (Putting the city confines into order - building-up of south border of Wola District). Opracowania studialne wykonane w roku akademickim (studies elaborated in academic year) 2010/2011 przez zespoły (by teams): Alicja Komorowicz, Kacper Zakrzewski, Władysław Rudziński (ul. Górczewska); Katarzyna Jegorow, Dominika Łuczak, Anna Sokalska (Czyste Zachodnie), Natalia Budna, Maciej Sidorowicz, Iga Spaltabaka (Czyste Wschodnie 1) oraz przez (and by) Przemysław Jaszczur (Czyste Wschodnie 2 wszystkie prowadzone przez zespół pracowników Katedry PUiKW, (all supervised by staff of the Chair of Urban Design and Rural Landscape) a także projekty dyplomowe (and as Master Degree Projects): Karolina Kobus (Odolany Wschodnie Wioska Olimpijska; promotor: prof. zw. dr hab. arch. Sławomir Gzell) i Katarzyna Kot-Foljanty (Muzeum Kolejnictwa; promotor: prof. nzw. dr hab. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska).

10 10 projekt Warszawa projektowanie granic miasta Ryc. 6. Porządkowanie wielkich wnętrz miejskich na granicy śródmieścia zabudowa ul. Towarowej (Putting in order the large urban interiors on down town border building-up Towarowa Street). Projekt dyplomowy wykonany w roku akademickim (Master Degree Project completed in academic year) 2012/2013; autorka Ewelina Maciak (promotor: prof. zw. dr hab. arch. Sławomir Gzell).

11 11 projekt Warszawa projektowanie miejskiego KRAJOBRAZU Ryc. 7. Wypełnianie rezerw terenowych Serek Bielański (To fulfill the vacant land area of Serek Bielanski). Projekt dyplomowy wykonany w roku akademickim (Master Degree Project completed in academic year) 2011/2012; autor Maciej Olczak (promotor: prof. zw. dr hab. arch. Sławomir Gzell).

12 12 projekt Warszawa projektowanie miejskiego KRAJOBRAZU Ryc. 8. Nowe miejskie krajobrazy nowa strategia zagospodarowania obszarów wzdłuż ulicy Żelaznej (New urban landscape new development strategy for area along Żelazna Street). Projekt dyplomowy wykonany w roku akademickim (Master Degree Project completed in academic year) 2012/2013; autor Tomasz Kamiński (promotor: prof. zw. dr hab. arch. Sławomir Gzell).

13 13 ruchu, kształtując przestrzenie dla pieszych i rowerzystów oraz zieleń uliczną. Wyodrębniono cztery główne place miejskie, stanowiące centra poszczególnych stref funkcjonalnych. Przywrócono historyczny pl. Kazimierza Wielkiego, a pl. Daszyńskiego, usytuowany w środku ulicy, ma stanowić kulminację kompozycji. Wyznaczono nowe tereny inwestycyjne, w tym pod rozbudowę i zwrócenie frontu Muzeum Powstania Warszawskiego do ul. Towarowej. Zmiany komunikacyjne to przekształcenie ul. Towarowej w ulicę zbiorczą i rezygnacja z traktowania jej jako obwodnicy śródmieścia Warszawy na rzecz przystosowanej do tej funkcji al. Prymasa Tysiąclecia. Propozycję tę poparto analizami komunikacji w skali miasta, w tym zaproponowano wprowadzenie IV linii metra. Wreszcie czwarty zbiór prac otrzymał nazwę projektowanie miejskiego krajobrazu i jest za każdym razem swoistym podsumowaniem rozmaitych innych prac projektowych. Mgr inż. arch. Maciej Olczak zajął się tzw. Serkiem Bielańskim (ryc. 7). Jest to obszar przewidywany przez kolejne plany miasta jako miejsce budowy ośrodka usługowego trzeciego stopnia, jednego z czterech w Warszawie. Mimo odwiecznie odnawianych planów jest to do dziś pusty teren, ze stacją metra w środku. Cel pracy był więc jasny: uzupełnienie powstałej 40 lat temu rezerwy terenowej położonej u zbiegu ulic Marymonckiej, Kasprowicza i Żeromskiego. Główną ideą projektową była chęć połączenia w harmonijną całość niezabudowanych i niezagospodarowanych fragmentów terenu niezależnie od agresywnego i antymiejskiego układu drogowego. Kompozycja zespołu wynikać miała z analizy rozmieszczenia punktów, z jakich zespół się ogląda, w tym z przesuwających się środków transportu i ich przystanków. Widoki mają dostarczać odbiorcom ciekawych wrażeń, intrygować kadrami i jakością form występujących w przestrzeni publicznej. Realizacja idei: projektowane powiązania kładka piesza i rowerowa, przekrycie fragmentów ulic zieloną płytą, budynki nadwieszone nad ulicami zszywają fragmenty terenu rozdzielone przez drogi, usprawniają komunikację pieszą i rowerową oraz tworzą połączenia z otaczającym miastem. Pozwalają także na tworzenie otwarć na istniejące zespoły zabudowy, wgląd do wnętrz placów i pasaży oraz umożliwiają zauważyć otaczającą zieleń. Uwzględniono unikalne położenie terenu na zboczu Skarpy Warszawskiej, której jar, parkowa Dolinka Opatowska została wprowadzona do placu zaprojektowanego przy stacji metra Słodowiec. Istotnym elementem są powiązania zielonymi ciągami spacerowymi poprzez istniejące parki z Doliną Wisły oraz Lasem Bielańskim. Projektowane budynki nawiązują strukturą do poziomicowego układu terenu, którego najniższym punktem jest plac miejski z odsłoniętą stacją metra i pasażami usługowymi. Ważnymi składnikami przestrzeni publicznej są: zadaszony dwupoziomowy pasaż, place przed wejściami do stacji metra oraz plac przy strefie budynków biurowych i przystanków transportu publicznego. Z kolei mgr inż. arch. Tomasz Kamiński w pracy Nowa strategia zagospodarowania obszarów wzdłuż ulicy Żelaznej (ryc. 8) postawił sobie cel inny. Na przykładzie przeobrażenia najbliższego otoczenia ulicy Żelaznej w Warszawie badana była możliwość uzyskania nowych możliwości poruszania się w mieście, poprzez wytyczenie linearnych przestrzeni cyrkulacji, co tym samym przyczynia się do bardziej aktywnego jego doświadczania. Jest to także tworzenie nowych miejskich krajobrazów. Strategie przestrzennej integracji struktur miejskich przedstawione zostały na przykładzie rewitalizacji śródmiejskiej części Woli, ograniczonej ulicami Chłodna, Ciepła, Twarda, Złota, Srebrna, Towarowa i Wronia. Jest to, z jednej strony, obszar dość zaniedbany, a z drugiej strony, wypełniający się wyspowo realizowanymi wielkimi budowlami, w tym wieżowcami. Pogłębia to wrażenie chaosu i braku harmonii. Autor pokazuje drogę wyjścia z tej sytuacji. W opracowaniu narzędziem scalania miasta staje się zieleń, stanowiąc czynnik integrujący przestrzenie o zróżnicowanym zagospodarowaniu. Projekt ukazuje metody kształtowania przestrzeni publicznych rozumianych jako nowe urbanistyczne krajobrazy. Nowe struktury tworzą obiekty, nazwane tu metabudynkami, które generują ruch przez miasto i oferują na trasie podróży różne formy aktywności. Place, stworzone na nowo miejskie topografie, użytkowe zielone dachy, zadaszenia, kładki, promenady to elementy scalające struktury miejskie i nasycające przestrzeń aktywnościami. Wszystkie rozwiązania krajobrazowo-przestrzenne składają się na linearny system przestrzeni publicznej i zieleni, wzbogacając fragment Śródmieścia w nowe, alternatywne trasy podróży przez miasto, będące przyjaznym ludziom krajobrazem. Projektowanie to nie jedyne zadanie, jakie wykonują studenci odbywający zajęcia w Katedrze. Wykłady prowadzone przez prof. S. Gzella (Urbanistyka Współczesna, czyli najkrócej mówiąc, historia miast od początku XX wieku i Problemy Urbanistyki Współczesnej, czyli analiza problemów miasta rozproszonego) z reguły są zaliczane po napisaniu krótkiego eseju na zadany temat. W bieżącym roku było to Krótkie opowiadanie o nieistniejącym mieście. Dla ilustracji, jakie powstają prace, przytaczamy cztery z nich.

14 14 Krótkie opowiadania o nieistniejącym mieście Róża Wypych 1 Miasto idealne Cześć! To ja, Miasto Idealne, w praktyce nie istnieję, choć w Twojej wyobraźni bardzo bym chciał zaistnieć. Postaram Ci się przybliżyć kim jestem i dlaczego tak bardzo chciałbym żyć i być tutaj z Tobą. W teorii wszyscy chcą mnie ubierać i opisywać, jak powinienem wyglądać, zachowywać się, jaki powinienem mieć charakter. Pozwól, że sam Ci się przedstawię. Oto JA z imienia Miasto, z nazwiska Idealne, pochodzenie: przyszłość, wiek: ponad 500 lat (przestałem liczyć). Zastanawiasz się pewnie, jak to jest, że jeszcze nie istnieję, a mam już z goła pięć wieków. Nic bardziej prostego zaczęto o mnie mówić, projektować już w XV w. Wielu było twórców, próbował Leonardo da Vinci, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, parę razy nawet powstałem i zapisałem się na kartach historii. Jednak czy byłem wtedy tym, kim naprawdę jestem? Myślę, że jeszcze wszystko przede mną! A to, jaki będę, zależy tylko od Ciebie! Zatem zapamiętaj, jaki chcę być, jak tylko mnie urzeczywistnisz. Ludzie pytani, jaki jest cel w ich życiu, odpowiadają różnie, ale wszystkie odpowiedzi sprowadzają się do życia w harmonii z samym sobą i byciu szczęśliwym. Jak każdy z zapytanych i ja w swoim życiu chcę być szczęśliwy. Co zatem składa się na szczęście? Myśląc o mnie zawsze myśl, jak o samym sobie, co sprawi w Twoim życiu, że będziesz szczęśliwym człowiekiem? Takie same potrzeby mam i ja, chcę być szczęśliwym miastem. Chciałbym być kochany, czuć się potrzebny i doceniany. Są to z pozoru proste dogmaty, a zarazem tak bardzo ważne i dla Ciebie, i dla mnie. Żebym czuł się w ten sposób, muszę być zdrowy, dbam o higienę, lubię uprawiać sport, oddychać czystym powietrzem, relaksować się w ciszy, zdrowo i smacznie się odżywiać. Jednocześnie chcę mieć tysiące, wręcz miliony przyjaciół, nie chcę wrogów, nigdy nikomu nie zrobię krzywdy. Potrzebuję jak i Ty rodziny, im większa i bardziej różnorodna, tym lepiej. Do zdrowego życia potrzebuję domu, który kocham, w którym mam wspomnienia, tradycję i historię. Moja dusza również potrzebuje domu, nie jestem konkretnego wyznania, dlatego chciałbym mieć możliwość wyboru. Czasem mam ochotę się rozerwać, pobawić, czy to kino, koncert, czy paintball, wszystkie te i podobne rozrywki są mile widziane. Mam również potrzebę kształcenia się, ciągłej nauki, chcę przez całe życie doskonalić się, być coraz mądrzejszym i nadążać za stale rozwijającą się nauką. Swoją wiedzę chcę wykorzystywać w pracy, w której będę się spełniać zawodowo. Mam też duże poczucie estetyki, jestem wrażliwy na piękno, ale przejawia się ono pod wieloma postaciami, nie mam jednego kierunku sztuki, który mnie zachwyca. Piękno cenię pod każdą postacią. Niekiedy przez jednych uważane jako bezguście, przez drugich jako sztukę, ja chciałbym łączyć i jedno, i drugie, dając pole do gry dla wszystkich. Żyję w zgodzie z naturą, dbam o zwierzęta i środowisko mnie otaczające, mając na uwadze, że to moi bracia. Jak widzisz moje potrzeby są różnorodne, dotyczą wielu dziedzin, a moje wnętrze jest równie bogate co i Twoje. Zróżnicowanie jest dla mnie bardzo ważne, monotonia nie może tu zaistnieć. Abym mógł być tak różny, a zarazem, aby nie zachodził we mnie wewnętrzny konflikt, muszę być harmonijny, przejrzysty, muszę być dostępny dla każdego bez znaczenia na wiek, rasę czy ewentualną niepełnosprawność, a komunikacja ze mną musi być łatwa i szybka. Cechować mnie powinna funkcjonalność, a zarazem piękna forma. Wiem, że jestem wymagający i mam wiele potrzeb i chęci, ale pamiętaj, że Ty jesteś podobny do mnie i kiedyś, ktoś też dużo pracy włożył by powołać Ciebie do życia i ukształtować. Teraz Ty możesz być Nim i stworzyć mnie! Zofia Piotrowska 2 Krótkie opowiadanie o gęstym mieście Budzę się o 4.30, kiedy mój najstarszy syn wraca ze szkoły. Razem jemy posiłek. Młodszy też usłyszał głosy i schodzi do wspólnej kuchni. Siedzimy razem, wesoło się śmiejąc i rozmawiając. Mimo, że nasze harmonogramy dnia są bardzo różne, udaje nam się zgrać na wspólne rodzinne spotkania kilka razy dziennie. Sprzątamy pomieszczenie, niedługo po nas przychodzą skorzystać z niego sąsiedzi. Zabieram małego do szkoły, chodzi na pierwszą zmianę. Zawsze lubił wstawać wcześnie, a mi łatwo jest go odprowadzać w drodze do pracy. Poza tym mówią, że w naszej rejonowej szkole najlepsi nauczyciele pracują rano, choć wyniki ogólnych testów nie są udostępniane publicznie. Ja niestety uległam wpływowi takich plotek. Co zrobić? Bardzo zależy mi na przyszłości syna. System edukacji nadal jest miejscem wykluczenia, gdzie powstają nierówności społeczne. Chyba nigdy nie uporamy się z tym problemem. Kiedy sama byłam młoda często zmieniałam szkoły, jeden rok uczyłam się popołudniu, inny w nocy. Nigdzie nie umiałam zostać na dłużej, chciałam przenosić się z miejsca na miejsce, podróżować. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że wszystkie miasta są identyczne. Pieczołowicie odtwarzana kultura lokalna to tylko sztuczny folklor. Od kiedy z Ziemi zniknęły ostatnie religie, tradycja straciła wyższy cel. Z drugiej strony, wojny też go straciły. Dzisiaj nie ma już różnic, nie ma też konfliktów. Świat się zmienił, oplotła go sieć jednakowych punktów. Zostały jedynie przyzwyczajenia. Choćby to, że wiele osób całe swoje życie układa w jednej zmianie czasowej. Zupełnie jak kiedyś miasta funkcjonowały tylko w dzień, a przestawały nocą. Są grupy ludzi zupełnie nieelastycznych, którzy poszukiwania pracy zawężają do swojej wybranej na całe życie zmiany. Z dawnych czasów zostało powiedzenie etatowcy, czyli ci, którzy szukają stabilizacji w życiu zawodowym, a nie prywatnym. Zaraz za rogiem szkoły znajduje się moja restauracja. Wchodzę do środka pomóc w sprzątaniu po imprezie klubowej. Dzisiaj nie jest źle, szybko zbieramy zbite szkło i wypraszamy ostatnich pijanych gości. Po pół godzinie przychodzą moi klienci. Niektórzy na obiady, inni, tak jak ja, przed chwilą zaczęli dzień i spotykają się na śniadanie. Dzisiaj mam świetną ekipę w kuchni, wszyscy sprawnie poruszają się w półmroku. Półmrok to też wyrażenie z poprzedniej epoki, w naszych czasach to normalny stan. Ludzkie oczy ewolucyjnie, choć oczywiście z pomocą naukowców, dostosowały się 1 Studentka semestru 1(9) magisterskiego w roku akademickim 2013/ Studentka semestru 1(9) magisterskiego w roku akademickim 2013/2014.

15 do widzenia w każdych warunkach oświetleniowych. W końcu ktoś wpadł na to, żeby człowieka dostosowywać do środowiska, a nie środowisko do człowieka! Jest to też wielki zysk energetyczny, słońce jest oczywiście przyjemne, ale bardzo zawodne. Po naszej zmianie, wejdą kucharze włoscy. Muszę przyznać, że połączenie funkcji gastronomicznych w jednym lokalu jest dość wygodne. Korzystamy z tego samego zaplecza, a nawet części produktów. Chociaż sąsiedzi narzekają, że do krawca czy fryzjera mają prawie kilometr. Nikomu się nie chce chodzić tak daleko. Nawet na rowerze zajmuje to prawie 5 minut. Po pracy umawiam się z dzieciakami na piknik na cmentarzu. Jest piękne słońce. Idziemy na plac zabaw i pograć w koszykówkę. Bardzo staram się je zachęcić do uprawiania sportów. Tak jak wszyscy sąsiedzi, uwielbiamy to miejsce. Jest tu najpiękniejsza zieleń, ozdobne krzewy i masa atrakcji: boiska, place zabaw. Wychodząc przechodzimy jak zwykle obok urn dziadków, wymieniam wkłady w zniczach. Ta piękna tradycja palenia ognia w miejscu upamiętniającym zmarłych zawsze mnie wzrusza. Jako jedna z nielicznych zachowała w sobie głęboki wymiar duchowy. Na koniec dnia spotykam się z przyjacielem w nowo otwartej pralni-kawiarni. Zawsze mnie to zastanawiało, czy ludzie najpierw zaczęli oszczędzać czas robiąc dwie rzeczy naraz, czy to jednak idea powstawania miejsc wielofunkcyjnych pozwoliła na rozwój takich przyzwyczajeń? Robimy plany na następny dzień, jutro tak zwana gwiazdka. Może pojedziemy do historycznego centrum? Nie byłam tam prawie rok. Ostatecznie jednak decydujemy się wynająć komunalny samochód i pojechać nad jezioro, 15 minut i będziemy na miejscu. Jest wiele pięknych terenów poza miastem, gdzie natura pozostała nietknięta, rozległe przedmieścia, opuszczone na początku tysiąclecia, a teraz porośnięte zaroślami. Chociaż miasto potroiło liczbę mieszkańców, to jego powierzchnia w ogóle się nie zwiększyła, ale raczej... zagęściła. Alicja Dąbrowska 3 komisja regulacji miasta Co to? spytałem Przewodniczkę. Przed nami, perfekcyjnie wkomponowany w perspektywę ulicy, powoli wyłaniał się przedziwny gmach. Idealnie dopasowany do otaczającej zabudowy, wyróżniał się jednak jakimś tajemniczym dostojeństwem, chociaż daleko mu było do ostentacyjnego monumentalizmu. To gmach Komisji Regulacji Miasta odpowiedziała zdawkowo. Podczas mojego kilkudniowego pobytu w Mieście zdążyłem już się do tego przyzwyczaić. Przewodniczka, chociaż sprawiała wrażenie sympatycznej, w rzeczywistości była oschła i małomówna. Wiedziałem już też, czym jest Komisja Regulacji Miasta najwyższy, owiany tajemnicą organ sprawujący kontrolę nad Miastem, którego samo wspomnienie sprawiało, że ludzie spuszczali wzrok i zniżali głos. Nieznacznie, ale zauważalnie. Doprawdy? Nigdy bym nie pomyślał. Nie wygląda na siedzibę tak ważnej instytucji. Chociaż... zamyśliłem się. Groźny mistycyzm budowli, chociaż niemal namacalny, był trudny to wytłumaczenia Kto go zaprojektował? Nie wiem. Czy to ważne? Przewodniczka wzruszyła ramionami. To wspaniały budynek. Czy nie zachowujecie w pamięci nazwisk najlepszych 3 Studentka semestru 1(9) magisterskiego w roku akademickim 2013/ architektów? Architektów? Projektantów budynków. Ach, oni. Nie, to tylko wykonawcy. Każdy budynek jest przewidziany w Planie i musi być z nim zgodny. Wykonawcy mają go jedynie dostosować do potrzeb użytkowych. Zdziwiłem się, ale wiedziałem, że dalsze indagacje nic nie dadzą. Moja przewodniczka była przewodniczką tylko z nazwy. W gruncie rzeczy pełniła raczej rolę strażnika, pilnującego, żebym zobaczył tylko to, co Miasto chciało mi pokazać. Niesamowitym zbiegiem okoliczności i iście niewyobrażalnego szczęścia był fakt, że dziś zechciała pokazać mi wnętrze siedziby Komisji Regulacji. Lekkie napięcie, towarzyszące mi przez cały dzień, zaczęło rosnąć w miarę zbliżania się do drzwi budynku. Przywitał nas chłód i eleganckie, surowe wnętrze. W duchu pogratulowałem sobie, że w końcu udało mi się doczyścić buty po wędrówce przez mokradła Skamocji, bo posadzki aż olśniewały czystością. Nie zatrzymywaliśmy się, bym mógł podziwiać je dłużej, od razu ruszyliśmy prosto po ogromnych schodach, do okrągłej sali na górze, której środek zajmowała wielka makieta Miasta. Przewodniczka bez słowa zostawiła mnie samego w pokoju, miałem więc chwilę czasu, by przyjrzeć się misternej jak pajęczyna siateczce ulic i placów, tworzących skomplikowane, geometryczne układy. Całość przypominała raczej arabeskę niż plan miasta. Drzwi uchyliły się i do pokoju wszedł siwy mężczyzna o obojętnym wyrazie twarzy. Powitał mnie zwięźle. Witam, jestem Opiekunem Makiety. Widzę, że już zdążył pan się jej przyjrzeć. Owszem. Bardzo interesująca. Z jakiego okresu pochodzi? Z czasów budowy Miasta, ale wciąż jest aktualna. Minęło ponad trzysta lat! Jak udaje się wam zachować tak skomplikowany układ? Zakazana jest wszelka ingerencja. Wszystko musi być zgodne z Planem. Miasto zostało zaprojektowane jako idealne i takim ma pozostać. Po to została powołana Komisja Regulacji. Ale świat się zmienia. Jak radzicie sobie ze wzrostem liczby pojazdów? Te uliczki wydają się zbyt wąskie. Ściśle regulujemy liczbę pojazdów. Musi być ich dokładnie tyle, ile przewidział Projektant. Spojrzałem na Opiekuna. Nie wyobrażałem sobie, jak mogłoby to działać, ale wydawał się być pewien, że działa. I rzeczywiście, poruszałem się po mieście w różnych porach dnia i nigdy nie uświadczyłem niczego, co można by określić mianem zatoru komunikacyjnego. A ten plac? wskazałem na centralny, ogromny obszar w centrum Miasta Wydaje się być zawsze pełen życia. Czy to także regulują jakieś prawa? spytałem z lekkim uśmiechem, ale Opiekun nie zmieszał się. Wydawało się, że w ogóle nie dostrzegł ironii. Owszem. Plac jest odrobinę zbyt duży dla miasta, ale nie może być mniejszy. Widzi pan, jego przekątna tworzy z długością głównej ulicy złoty podział, a połowa boku... Tak, to oczywiste zapewniłem szybko. Istniało zagrożenie, że Opiekun, raz rozgadawszy się o walorach kompozycyjnych miasta, przestałby reagować na jakiekolwiek inne pytania. A mnie bardziej interesowało, jak to idealne Miasto funkcjonowało. Ale jak to się dzieje, że zawsze jest pełen ludzi? Każdy mieszkaniec ma obowiązek spędzić co najmniej czternaście godzin tygodniowo na placu. W dowolnej porze dnia lub nocy, oczywiście. Oniemiałem. To już zakrawało na obłęd. I ludzie to rzeczywiście robią? Sprawdzacie ich jakoś? Nie chcę pana zanudzać szczegółami proceduralnymi. Efekty są dostrzegalne. Ludzie chcą tu mieszkać? Nie wyprowadzają się? To się zdarza. Ponieważ liczba mieszkańców jest ściśle określona w Planie, w wypadku przeprowadzki trzeba znaleźć kogoś na swoje miejsce. Mimo to mieszkańcy opuszczają czasem Miasto. Ale zawsze wracają. Nie są

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie baz danych w planowaniu przestrzennym

Wykorzystanie baz danych w planowaniu przestrzennym Konferencja: Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu Wykorzystanie baz danych w planowaniu przestrzennym dr Maciej Borsa Prezes Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Niniejszym w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwała nr XX/370/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE A TWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE A TWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE A TWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell TOśSAMOŚĆ MIASTA CO OZNACZA TOśSAMOŚĆ MIASTA W ZNACZENIU FIZYCZNYM? ZROZUMIAŁA STRUKTURA GĘSTA TKANKA ZDEFINIWANY

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU)

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU (MPU) Jest miejską jednostką organizacyjną. KOMPETENCJE I ZADANIA: opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE Poniżej przedstawione zostały prace studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonane pod kierunkiem Huberta Trammera. Prezentują one projekty koncepcyjne zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 1 prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, 31.03.2016 Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Krakowska 33, Kazimierz

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarce odpadami

Planowanie w gospodarce odpadami Planowanie w gospodarce odpadami Łukasz Turowski Skąd potrzeba planowania w gospodarce odpadami? Głównymi celami w polityce Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami są: zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-proj.obiektów II-

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Czerwionka-Leszczyny: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia mpzp Poznań, 13 października 2016 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

W CELU PRZEPROWADZNIA ZMIAN KONIECZNE JEST WYKORZYSTNIE ISTNIEJĄCEGO POTENCJALU OSIEDLA DLA ZASPOKOJENIA NARASTAJACYCH POTRZEB ZMIAN

W CELU PRZEPROWADZNIA ZMIAN KONIECZNE JEST WYKORZYSTNIE ISTNIEJĄCEGO POTENCJALU OSIEDLA DLA ZASPOKOJENIA NARASTAJACYCH POTRZEB ZMIAN Polityka humanizacji jako środek zapobiegawczy, wobec pogarszającej się kondycji obszarów monofunkcyjnych, wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych studium przypadku. Grzegorz Lechman Współpraca: Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik do Uchwały nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Wójt Gminy Białośliwie OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Białośliwie, 2012 r. Wyniki oceny aktualności przyjęte zostały uchwałą Nr XVII

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r.

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. Rys. 5 15 Rys. 6 16 Rys. 7 17 3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo