Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy"

Transkrypt

1 9 ISSN: bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł, w tym: 125,3 mln na wydatki bieżące i 39,7 mln zł na inwestycje. W roku bieżącym zaplanowano do wykonania następujące zadania. W dziale Transport i komunikacja planowana jest realizacja jednego z etapów inwestycji budowy ul. Orląt Lwowskich na odcinku od ul. Warszawskiej do linii trasy POW. Jest to zadanie wieloletnie, w ramach którego powinny być wykonane drogi dojazdowe do istniejącego wiaduktu (wybudowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i na jej koszt) od strony ul. Orląt Lwowskich i Piastowskiej. W tym roku przewidujemy wykonanie robót budowlanych w zakresie pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich, planowana kwota to zł. W tym samym dziale zaplanowano: budowę ul. Żywieckiej z wykupem gruntu, modernizację ulicy Zaczarowanej Dorożki oraz budowę ulicy Prystora na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich. Prace przy budowie ul. Żywieckiej nie będą mogły być rozpoczęte w roku bieżącym ponieważ w pierwszej kolejności MPWiK musi wykonać kanalizację sanitarną wraz z przepompownią co powinno być wykonane, zgodnie z informacją przekazaną przez MPWiK, w roku Zatem z pracami drogowymi należy poczekać do przyszłego roku. W budżecie zostały zaplanowane środki na ten cel w wysokości zł. Na modernizację ulicy Zaczarowanej Dorożki przeznaczono środki w wysokości zł. Prace zostaną zakończone w 2016 roku, gdyż dodatkowo zostanie wybudowany zbiornik retencyjny przy Kanale Konotopa. Umożliwi to odprowadzanie w przyszłości wód opadowych z ulic Gołąbek. Środki w wysokości zł w tegorocznym budżecie to depozyt developera (EBEJOT sp. z o.o.), na wykup części gruntu pod budowę ul. Prystora. Developer na mocy zawartej umowy z Zarządem w poprzedniej kadencji wybuduje tę ulicę. W dziale Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami na wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy (za ul. Ryżową) zaplanowano środki w wysokości 15 mln zł. Działka ta została wyznaczona w planie przestrzennego zagospodarowania pod budowę nowej szkoły i przedszkola. Kolejne 10 mln zł przeznaczonych będzie na ten cel w roku W innym dziale tj. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska prowadzone są dwie inwestycje. Na budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu oraz budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka przeznaczy się zł. To zadanie będzie kontynuowane w latach następnych, Rozpocznie się także realizacja zadania przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej. W bieżącym budżecie wyasygnowana będzie kwota zł. W ramach działu Edukacja będą realizowane również dwa zadania. W grudniu ubiegłego roku została podpisana umowa na rozbudowę budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej. Pierwotnie przewidziano zł. Harmonogram wydatków, będący załącznikiem do umowy, przewiduje wykonanie zadania za , 38 zł. Dzięki oszczędnościom, które powstały w wyniku przetargu, kwota wydatkowania na ten rok jest o wiele mniejsza. Planowany termin zakończenia budowy i finansowania to przyszły rok. Kolejną inwestycją jest budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka. W roku bieżącym na ten cel przeznaczy się kwotę w wysokości zł. Zadanie to będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Zakończenie nastąpi w przyszłym roku. Ponadto w tegorocznym budżecie zadań inwestycyjnych znalazły się takie jak: cyfryzacja kina w Ośrodku Kultury Arsus na kwotę zł (zadanie z budżetu partycypacyjnego), modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ( zł). Planowana jest kontynuacja prac związanych z remontem i modernizacją budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. oraz dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt robót zł. Zarząd wystąpił do Prezydenta i Rady Warszawy o korektę budżetu i jego powiększenie. O rezultatach i podjętych decyzjach poinformujemy naszych czytelników w kolejnych numerach Dziennika Ursusa. Za Zarząd Wiesław Krzemień Sześć lat ukradzionej historii RKS Ursus od wielu lat celebruje rok 1935, jako datę swego powstania. Czy faktycznie nasz klub wtedy właśnie powstał? s. 8 Powstaje Dzielnicowa Rada Seniorów Ursusa Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów. s. 2 Projekt Wsparcie dla zadłużonych Biuro Porad Obywatelskich (BPO), Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej jest pozarządową, niezależną organizacją udzielającą porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie poradnictwa prowadzone jest od 1996 roku, dotychczas doradcy BPO udzielili ponad 50 tysięcy porad. s. 4

2 Urząd 2 Z prac Zarządu W styczniu 2015 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie. Zarząd Dzielnicy podjął, na wniosek Zespołu Sporu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus, stosowne uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku oraz przyznania dotacji w tym zakresie. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy zawarto 20 umów dotacyjnych na łączną kwotę 430 tys. zł. Zarząd zatwierdził na mocy uchwały skład osobowy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz na podstawie rekomendacji Zespołu podjął uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego na rok Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych w dzielnicy, m.in. ustalono listę wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Do dalszego najmu przeznaczono lokale użytkowe przy ulicach: Walerego Sławka 6, 8, Kazimierza Pużaka 2, Regulskiej 44 oraz płk. Stanisława Dąbka 5. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął dwie uchwały wprowadzające zmiany do budżetu, w części dotyczącej wydatków bieżących na 2015 rok. Zmiany miały charakter porządkowy. Podjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata , m.in. zawnioskowano o przesunięcie środków finansowych w wysokości zł na zadanie inwestycyjne Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka i jego realizację do 2017 roku oraz zwiększenie środków finansowych na zadanie Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki w latach 2015 i 2016 o kwotę zł. Powstaje Dzielnicowa Rada Seniorów Ursusa Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy. Do zadań rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Ursusa, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów. Przypomnienie W skład rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy. Kadencja rady trwa trzy lata od dnia jej powołania. Członkiem rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Członkowie rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy. Praca w radzie ma charakter społeczny. Zgłoszenie kandydata do pracy w radzie musi zawierać : - krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów, - zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, - zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do rady, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, Urząd Dzielnicy Ursus przypomina, że w dniu 31 marca 2015 r. upływa termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Opłata jest wnoszona bez wezwania w wysokości obowiązującej w roku poprzednim, jeżeli przed r. nie została doręczona decyzja zmieniająca wysokość opłaty. Opłatę wnosimy na konto: rachunek bieżący Urzędu dochody lub w kasie Urzędu Plac Czerwca 1976 r. nr 1. Wpłaty dokonywane na konto Urzędu w placówkach pocztowych są zwolnione z prowizji. W przypadku wątpliwości, informacje o wysokości opłaty lub istniejących zaległościach można uzyskać pod nr tel lub Seniorzy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu dzielnicy - listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców dzielnicy do rady. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 roku (poniedziałek) w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1. Szczegółowe informacje znajdą się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. fot. E. Kowalewska

3 Urząd 3 Ursus jest moim drugim domem Rozmowa z Kazimierzem Sternikiem Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Z Ursusem jest Pan związany od najmłodszych lat, a zatem można powiedzieć, że Ursus jest Pana małą Ojczyzną? Mieszkańcem Ursusa jestem od dziecka. Tutaj się wychowałem, zdobyłem wykształcenie, tu pracuję. Można powiedzieć, że gdy ja rosłem rósł i Ursus. Na moich oczach, z roku na rok, zmieniał swoje oblicze. Tu są moje korzenie, a Ursus jest moją małą Ojczyzną. Moja rodzina również jest związana z Ursusem. Żona pracuje na terenie dzielnicy jako lekarz stomatolog, dwoje już dorosłych dzieci chodziło do ursuskich szkół podstawowych i gimnazjów kończąc dobre warszawskie uczelnie SGH córka Magda i Politechnikę Warszawską syn Maciej. Maciej był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą medali Mistrzostw Świata i Europy juniorów w akrobatyce sportowej w konkurencji czwórek męskich. Przez lata starał się Pan wychowywać młodzież poprzez sport. Przez 30 lat pracowałem jako nauczyciel i trener z dziećmi i młodzieżą na terenie Ursusa, w tym 10 lat na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 7. Moi wychowankowie odnieśli wiele sukcesów sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej w akrobatyce sportowej. Dzięki sportowi mogłem poznać wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych i rozwiązań w krajach lepiej rozwiniętych pod tym względem. Przez ostatnie 20 lat kierowałem Ursusowskim Towarzystwem Sportowym Akro-Bad rozszerzając jego działalność z około 60 zawodników i 3 trenerów do ponad 300 zawodników i 14 trenerów. Piastowałem również przez dwa lata stanowisko wiceprezesa Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Kazimierz Sternik W grudniu ubiegłego roku został Pan wybrany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Sprawy samorządu nie są jednak Panu obce? Przez dwie kadencje w latach z woli mieszkańców byłem radnym Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Brak mieszkań i możliwości pomocy wszystkim potrzebującym sprawiał, że nie odczuwałem pełnego zadowolenia z wykonywania funkcji radnego, bo przecież moim zadaniem było niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pomimo to udało mi się pomóc kilku rodzinom, wnioskując do Zarządu Dzielnicy o przydział mieszkań komunalnych. W drugiej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Obecnie, po raz pierwszy pełnię funkcję Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursus. Jest to funkcja dająca wiele satysfakcji, ale i odpowiedzialna, bo przecież nasza praca opiera się na tym, aby służyć mieszkańcom. Z racji moich zainteresowań, szczególnie bliskie są tematy kultury fizycznej, oświaty i spraw społecznych. Przed Zarządem Dzielnicy kolejne cztery lata realizacji wielu inwestycji, które wpłyną na poprawę życia mieszkańców. Czy zasada równomiernego rozwoju wszystkich dziecin życia zostanie zachowana? Prawie 3 miesiące pracy obecnego Zarządu pokazały, że możemy wykorzystywać w naszej pracy zarówno doświadczenie i znajomość zagadnień Ursusa przez Pana Burmistrza Wiesława Krzemienia a także duże doświadczenie w pracy samorządowej Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej i moje zaangażowanie w sprawy naszej dzielnicy. Mam głębokie przekonanie, że w obecnej kadencji praca Zarządu Dzielnicy z większym przekonaniem podejmie działania dla zrównoważonego rozwoju naszej samorządowej ojczyzny tworząc warunki harmonijnego rozwoju, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo. Działania w tym zakresie są uwarunkowane określonym budżetem, ale efekty będą widoczne w najbliższym czasie. Chciałbym prosić mieszkańców naszej Dzielnicy, żeby przychylniej patrzyli na zmiany jakie zachodzą w Ursusie widząc nową jakość w pracy Zarządu Dzielnicy. Dziękuję za rozmowę Rozmawiała Elźbieta Kowalewska fot. A. Wall

4 Urząd 4 Projekt Wsparcie dla zadłużonych z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej. Projekt jest realizowany we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Bielan, Mokotowa, Pragi Północ, Pragi Południe, Śródmieścia, Wawra, Targówka, Ursusa i Woli. Biuro Porad Obywatelskich (BPO), Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej jest pozarządową, niezależną organizacją udzielającą porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie poradnictwa prowadzone jest od 1996 roku, dotychczas doradcy BPO udzielili ponad 50 tysięcy porad. 1 października 2014 r. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację projektu Wsparcie dla zadłużonych finansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców Warszawy pozostających w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych utratą dochodu, dachu nad głową, problemami rodzinnymi, trudnościami w uzyskaniu świadczeń. W ramach realizacji projektu powstały 3 nowe punkty porad obywatelskich w Wawrze, Ursusie i Targówku, w których mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad przede wszystkim w sprawach zadłużenia i profilaktyki zadłużeń (edukacja finansowa). W ramach projektu jest też prowadzona działalność edukacyjna polegająca na prowadzeniu warsztatów m.in. z zarządzania budżetem domowym dla osób i rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, szkolenia Jedną z dzielnic, w których powstanie Punkt Porad dla Mieszkańców jest Ursus. Punkt został uruchomiony 25 lutego i mieści się w Domu Kultury Kolorowa przy ulicy Sosnkowskiego 16. Punkt porad będzie działał w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Ursusa. Serdecznie zapraszamy w każdą środę od 9.00 do Partner w projekcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ursusie. Maraton pisania projektów Burmistrz Urszula Kierzkowska i pracownicy Urzędu pomagają przy pisaniu wniosków fot. A. Wall W środę 11 lutego w Acherówce przy ul. W. Sławka 2, w godzinach , odbył się maraton pisania projektów do budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok Mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy urzędników oraz porozmawiać z Urszulą Kierzkowską Burmistrzem Dzielnicy. W ciągu całej akcji kilkudziesięciu mieszkańców dowiedziało się jak napisać projekt oraz jak poprawnie stworzyć kosztorys. Do 17 lutego do Dzielnicy Ursus wpłynęły 54 wnioski. W tej chwili trwa ich weryfikacja. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, na co idą pieniądze. Album o Ursusie Właśnie ukazał się album Ursus. Historia pisana przez wieki, który opracował Jerzy Domżalski. Album poświęcony jest ponad 120. letniej historii fabryki Ursus i ma formę kalendarium. Poszczególne daty hasła w sposób encyklopedyczny prezentują najważniejsze wydarzenia w dziejach przedsiębiorstwa poczynając od roku 1893, gdy powstał niewielki zakład przy ul. Siennej w Warszawie aż po dzień dzisiejszy, gdy fabryka Ursus po 87 latach bytności w Ursusie przeniosła swoją siedzibę do Lublina. Album będzie do nabycia w sklepie internetowym fabryki Ursus : sklep.ursus.com. Jego oficjalna prezentacja odbędzie się podczas Targów Agrotech w Kielcach w dniach marca. Na targach Ursus będzie miał swoje stoisko, gdzie pokaże najnowsze ciągniki i maszyny rolnicze. Warto jako ciekawostkę dodać, że fabryka produkuje obecnie również trolejbusy i przygotowuje się do produkcji elektrycznych autobusów.

5 Kultura 5 Rusza Tulipanada Dom Kultury Kolorowa we współpracy z Ośrodkiem Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizuje XIII Konkurs Piosenkarski Tulipanada. Konkurs ma charakter otwartego edukacyjnego przeglądu, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych: amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry, solistów ze szkół, ośrodków społeczno-wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych a także twórców działających samodzielnie. Konkurs organizowany jest pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryka Linowskiego oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszuli Kierzkowskiej, która ufunduje nagrodę Grand Prix. Tegoroczna edycja organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, lat, od 18 lat oraz w trzech kategoriach muzycznych: soliści- -wokaliści, zespoły wokalno-instrumentalne i chóralna. Każdy z uczestników prezentuje w I etapie eliminacji dowolny jeden utwór z akompaniamentem lub podkładem muzycznym przygotowanym we własnym zakresie. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu prezentują w nim drugi utwór. Eliminacje odbędą się 8 i 10 kwietnia w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14. II etap przewidziano 12 maja, do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii wiekowej. Werdykt jury będzie dostępny na stronie internetowej w dniu 15 maja. Karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć do dnia 13 marca na adres: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa ul. Sosnkowskiego 16 z dopiskiem Tulipanada tel , fax , lub on-line ze strony organizatora. Szczegółowych informacji udziela Janusz Łukaszewicz Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16, II piętro pokój 230, kom , tel , fax Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 maja o godzinie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14). Spotkanie Zarządu z dyrektorami placówek oświatowych 13 lutego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus odbyło się pierwsze spotkanie w 2015 roku z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz kierownikami żłobków z Ursusa. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Urszula Kierzkowska oraz Zastępcy Burmistrza: Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Podczas spotkania omawiano plan pracy, harmonogram remontów placówek oświatowych oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, które zakładają intensywną rozbudowę infrastruktury związanej z oświatą na terenie dzielnicy. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych fot. A. Wall Konkurs Ośmiu Wspaniałych W dzielnicach warszawskich rozpoczęła się 22. stołeczna edycja Samorządowa Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Znamy szczegóły kalendarza i regulamin konkursu organizowanego przez Fundację Świat na Tak. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu będącego realizacją programu wychowawczego posłanki Joanny Fabisiak Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym. W eliminacjach może wziąć udział młodzież w wieku lat (szkoła podstawowa) czyli kategoria Ósemeczki oraz lat (szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna) kategoria zwana Ósemką. Do udziału w konkursie zaproszone są również grupy nie mniejsze niż 8 osób. W Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zgłoszenia indywidualne i grupowe należy składać w Wydziale Oświaty i Wychowania przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 do dnia 3 marca. Eliminacje stołeczne we wszystkich ogłoszonych kategoriach odbędą się 8-9 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury na Bielanach. Wielka Gala kończąca 22. stołeczną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w dniu 18 maja o godz Podczas uroczystego koncertu będzie prezentacja laureatów oraz promocja idei konkursu. Dzielnicowy patronat nad wydarzeniem przyjęła Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Ursus. Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informację można uzyskać na stronie Bogusław Łopuszyński

6 Co, DZIENNIK URSUSA gdzie, kiedy? 6 Ośrodek Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) 2 marca, godz warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Wstęp wolny. 7 marca, godz (galeria Ad-Hoc ) wernisaż wystawy malarstwa Kamili Kuna i Zbigniewa Kotynia pt. Trzy światy. Wstęp wolny. 13 marca, godz Klub Edukacji Samorządowej. Wykład Wojciecha Błasiaka pt. Górnictwo węgla w III RP oraz promocja książki 7 dni ze Stanem Tymińskim. Wstęp wolny. 14 marca, godz indyjskiej święto kolorów Holi. Koncert zespołów wokalno-tanecznych wykonujących muzykę hinduską. Cena biletu 10 zł. 15 marca, godz bajka dla dzieci pt. Kopciuszek. Cena biletu 10 zł marca, godz dzielnicowe eliminacje do 38. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, natomiast 27 o godz koncert laureatów. 19 marca, godz spotkanie i warsztaty twórcze poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wstęp wolny. 19 marca, godz występ kabaretu Pół serio w najnowszym programie. Wstęp wolny. 21 marca, godz program rozrywkowy Teatru Capitol pt. Następnego dnia rano. 24 marca, godz Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr Dariusza Grabowskiego pt. Radykalny program dla Polski. Wstęp wolny. 27 marca, godz wernisaż wystawy Witraż wielkanocny oraz koncert pieśni pasyjnych i recytacje w wykonaniu uczniów ze Społecznego Gimnazjum STO. Wstęp wolny. 27 marca, godz premiera spektaklu Asto w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Agonauci z Arsusa. Wstęp wolny. 28 marca, godz koncert zespołu Molesta Ewenement. Cena biletu 30 zł. Dom Kultury Miś (ul. Zagłoby 17) 2-31 marca wystawa malarstwa Barbary Perz. 3 marca, godz Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych program słowno-muzyczny: Wstęp wolny. 8 marca, godz Niedzielno rodzinne południe z teatrem dla dzieci Kosmiczna bajka. Wstęp 10 zł. 10 marca, godz recital kabaretowy, aktorki Anny Miłek Autoportret w 12 piosenkach. 25 marca, godz rozdanie dyplomów i nagród w konkursie plastycznym Palma wielkanocna. Wstęp wolny. Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47) 18 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Ksiązki Biblioteki Publicznej w Ursusie. Prezentacja i dyskusja o książkach: Nie ma ekspresów przy żółtych drogach Andrzeja Stasiuka oraz Broniewski: Miłość, wódka, polityka Mariusza Urbanka. Wstęp wolny marca kursy komputerowe dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14) 17 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Niedźwiadek. Prezentacja książek: Kobiety niezapomniane oraz Kobiety Stanisławy Kuszelewskiej-Rayskiej. Wstęp wolny. Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A) 18 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze. Prezentacja książek: Ostatnie rozdanie Wiesława Myśliwskiego i Geniusz i obsesja: wewnętrzny świat Marii Curie Barbary Goldsmith. Wstęp wolny Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6) 2 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Gołąbki. Prezentacje książek: Urodzony 22 lipca Wiesława Klempisza, I was prześladować będą Krystyny Lubienieckiej-Baraniak. Wstęp wolny. Dom Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 4 marca, godz Królewna zniknęła premiera przedstawiania Młodzieżowego Teatrzyku Prolog z Domu Kultury Kolorowa. Wstęp wolny. 15 marca, godz koncert z cyklu Niedzielna Spotkania z Muzyką Kameralną. Wstęp wolny. 22 marca, godz Bajka o grającym drzewie przedstawienie teatralne dla dzieci. Wstęp 10 zł. 25 marca, godz koncert zespołu operetkowego Belcanto. Wstęp wolny. 28 marca, godz bajkowe spotkanie dla dzieci z cyklu Worek opowieści pt. Jak w minut kilka przechytrzyć lwa, niedźwiedzia, wilka. Tiki taska i inne baśnie angielskie. Wstęp 10 zł. OGŁOSZENIE Z DNIA r. O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT 1/2015 Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie: 4 ust. 1 i 5 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, Zarządzenia Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009, Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 1261/2014, 17/2015, Ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 701/189/14, ogłasza konkurs ustny na najem następujących lokali użytkowych: 1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. J. M. Szancera 5, w pok. nr 7 tel wew Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych, dostępnym wraz z kompletem dokumentów konkursowych na stronie internetowej oraz w siedzibie ZGN Ursus. Lp. 1 2 Adres lokalu Pow. [m 2 ] Min. stawka czynszu netto Wadium miesięcznie [zł] [zł/m 2 ] 3. Oferty na najem ww. lokali użytkowych należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia r. do godz Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową (wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego), odbędzie się w dniu r. o godz w świetlicy ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. J. M. Szancera 9). Informacje Lokal w suterenie budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Wyposażony w instalację Walerego Sławka 6 60, elektryczną, wod-kan, co. Preferowana branża: handlowo-usługowa. Lokal wymaga bieżącego odnowienia. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. Kazimierza Pużaka 2 7, Maja 8 9, Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan (bez WC), co. Preferowana branża: handlowo-usługowa. Lokal wymaga bieżącego odnowienia. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan (bez WC), co. Preferowana branża: handlowo-usługowa. Lokal w stanie dobrym. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów.

7 Sport 7 Olbrzymi sukces szachistów Do rozgrywanej na początku kwietnia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych, zakwalifikowało się aż 8 zawodników UKS Czternastka najwięcej ze wszystkich klubów będących zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym. Dwóch zawodników z ursusowskiego klubu UKS Czternastka a mianowicie Tymon Czernek do lat 10 i Jonasz Baum do lat 11 ma najwyższy ranking w Polsce. Rozpocznij swoją przygodę z szachami, UKS Czternastka zaprasza na bezpłatne zajęcia. W każdą środę od godziny zajęcia odbywają się w Bibliotece Skorosze, w czwartki od do w Domu Kultury Kolorowa, w soboty od w Bibliotece Gołąbki. III Turniej Szachowy Cztery Pory Roku fot. z archiwum UKS Czternastka Podsumowanie turnieju o Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej Dobiegły końca kolejne rozgrywki w piłkę nożną o Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej Zima Zawody z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem i coraz więcej drużyn bierze w nich udział. W aktualnej edycji w sumie udział wzięły 32 drużyny z III, II i I ligi. Były one podzielone na 8 grup po 4 zespoły w każdej grupie, gdzie awans do dalszych rozgrywek uzyskiwały drużyny z pierwszego i drugiego miejsca. Wszystkie drużyny mocno mobilizowały swoich zawodników, aby zająć jak najlepsze miejsce w turnieju. Z tego powodu nie w każdym meczu wygrywali faworyci. Do największej niespodzianki zawodów trzeba zaliczyć wynik zespołów pierwszoligowych, które w bezpośrednim meczu dającym awansu uległy drużynom trzeciej ligi. Ale też drużyny będące faworytami, nie zawiodły. Zestaw par w 1/8 finału przedstawiał się następująco: Spokojnie (I) Hiszpanie (I) WikiTeam (II) Fc Bonbons (III) Drim Tim (I) White Warriors (II) Sparta (I) Fc Cosmos (III) Gramyosnikersa (II) PSŻW (III) Gramywprzewadze (I) Nieliczymynaawans (III) Ochota (II) Strefa Xero (II) Liderzy (III) Stawiamy Autobus (III) W 1/ 8 finału doszło też do kilku niespodzianek i drużyny z niższych lig wygrywały z mocniejszymi. Do takich drużyn możemy zaliczyć ekipę White Warriors (II), czy Nieliczymynaawans (III). W ćwierćfinale zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. Taką drużyną, która awansowała do półfinałów była drużyna Wiki Team, ale należy też zaznaczyć, że czarnym koniem rozgrywek stawała się drużyna Liderzy, która bardzo wysoko pokonali Ochotę, bo aż 7:1 W półfinale spotkały się drużyny: Wiki Team (II) Sparta (I) Gramyosnikersa (II) Liderzy (III) Drużyna Sparty do aktualny mistrz ULPN oraz ekipa broniąca pucharu zdobytego przed rokiem. Godnym jej przeciwnikiem stała się drużyna Liderzy, a finał zapowiadał się emocjonująco. O trzecie miejsce walczyły drużyny Wiki Team oraz Gramyosnikersa, gdzie WIKI TEAM potwierdziło, że nie przypadkiem zaszło tak daleko wygrywając 2:1 i zdobyło brązowy medal. W finale drużyna Sparty musiała się nieźle napocić, aby pokonać największą niespodziankę turnieju i potwierdzić swoją dominację w rozgrywkach ULPN. W finale pokonała drużynę Liderzy 3:1. Trzy najlepsze drużyny turnieju to: I miejsce - Sparta II miejsce - Liderzy III miejsce - Wiki Team Królem strzelców został Jakub Grzeszta (Liderzy) w całym turnieju zdobył aż 9 bramek. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rozgrywkach i jednocześnie zapraszamy do wzięcia uczestnictwa w kolejnej edycji ULPN Wiosna Złoty krążek Za nami zmagania dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych w zawodach Złoty krążek i Błękitna sztafeta. Zawody wyjątkowe: reprezentacje szkół złożone z 5 dziewcząt oraz 5 chłopców rywalizowały w wieloboju łyżwiarskim. Zawody przygotowała i przeprowadziła Barbara Sawicka nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14. Reprezentacje dziewcząt miały do pokonania konkurencje takie jak: jazda przodem po linii prostej, jazda tyłem, jazda slalomem, jazda po ósemce. Chłopcy wystartowali w nieco trudniejszych konkurencjach: jazda przodem z prowadzeniem krążka, jazda tyłem z kijem, jazda slalomem z prowadzeniem krążka, strzał na bramkę. W zawodach wystartowały reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 14. Gospodarze lodowiska przy Sosnowskiego 10 wygrali rywalizację, tym samym Szkoła Podstawowa nr 14 będzie nas reprezentować na zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży o zasięgu ogólnowarszawskim. Mamy nadzieję, że również w tym roku naszym zawodnikom uda się zdobyć medal. W trakcie zawodów fot. M. Rulak

8 Sport Sześć lat ukradzionej historii DZIENNIK URSUSA 8 O początkach sportu w Ursusie z historykiem kultury fizycznej dr Robertem Gawkowskim rozmawia Monika Rulak RKS Ursus (obecnie KS Ursus ) od wielu lat celebruje rok 1935, jako datę swego powstania. Czy faktycznie nasz klub wtedy właśnie powstał? RKS Ursus powstał sześć lat wcześniej. W 1929 roku grupa osób zafascynowanych sportem z fabryki Ursus na Woli założyła klub nazwany tak jak fabryka. Jego pierwszym prezesem był inżynier Jerzy Dickman. Jeszcze tego samego roku klub uzyskał statut i uczestniczył w zawodach. Już w końcu maja, w sąsiednich Włochach, piłkarze Ursusa rozegrali mecz z tamtejszą Przyszłością przegrywając 1:2. I są to pierwsze zawody z udziałem ursuskich sportowców, o których sporo wiemy. Informacje o tym spotkaniu, być może pierwszym w historii RKS Ursus, zamieściły Wiadomości Włochowskie, ówczesny lokalny tygodnik. Czy w 1929 r. działała tylko sekcja piłki nożnej? W tamtym czasie sportowcy byli wszechstronni. Piłkarz był zarazem członkiem sekcji np. lekkoatletycznej czy tenisowej. Tak zapewne było w przypadku Ursusa. Wiemy, że jesienią 1929 r. działała sekcja lekkoatletyczna i znamy jej niektóre wyniki. Nie były zbyt oszałamiające oszczepnik rzucił 38,5 m., zaś skoczek w dal uzyskał 5,70 cm. Pamiętajmy, że celem klubu były nie tylko rekordy, ale to, aby robotnik po pracy ćwiczył, uprawiał sport na świeżym powietrzu i w ten sposób dbał o swe zdrowie. Hasło sport to zdrowie zaczynało wtedy być właściwie rozumiane. Wiemy, że w latach przedwojennych w RKS Ursus działały także sekcje: kolarska, gier sportowych, szachowa i tenisowa. Ta pierwsza z wymienionych zaliczała się do najlepszych w Polsce. Dzisiejszy stadion przy ul. Sosnkowskiego powstał w latach sześćdziesiątych. To gdzie wtedy RKS Ursus urządzał zawody? Najpierw na Woli, bo przy fabryce Ursusa na ul Skierniewickiej i Płockiej istniał plac, który od biedy nadawał się do sportu. Z biegiem czasu, fabryka rozrastała się na terenie dzisiejszego Ursusa, czyli w ówczesnych Czechowicach. I klub także przeniósł się do Czechowic i coraz częściej kojarzony był z tą podwarszawską wtedy miejscowością. Sportowcy własnymi siłami przystosowali jakieś przyfabryczne pola na użytek sportu i tam grali. Coraz rzadziej zaglądali na boisko przy Płockiej, które zresztą w latach trzydziestych zabudowano. A siedziba klubu już w 1930 r. była w Czechowicach. Znam dokument z tego roku; na którym widnieje pieczątka RKS Ursus w Czechowicach. A co to za dokument? Pierwszy jaki znamy z historii ursuskiego klubu. To adres gratulacyjny do Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Taki list, nazwijmy go hołdowniczym, pisany był na specjalnie przyozdobionym papierze. Pod dokumentem jest też kilkanaście innych pieczęci klubów sportowych mających podobną optykę polityczną. Polityczną? Przecież mówimy o sporcie! Tak, w przedwojennych czasach sport był przesiąknięty polityką. Czy wie Pani, że kluby o nazwie Strzelec grupowały zwolenników sanacji, Drużyna Ursusa na drużynowych mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym z września 1938 roku odwywających się na Bielanach a Towarzystwa Gimnastyczne Sokół zrzeszało przede wszystkim sympatyków endecji. Z kolei Skra czy Marymont były sportowym ramieniem Polskiej Partii Socjalistycznej i członkowie tych klubów mówili do siebie per Towarzyszu sportowcu. RKS Ursus należał do grupy klubów wspierających partię o nazwie PPS dawna Frakcja Rewolucyjna i jej lidera Rajmunda Jaworowskiego. Najprościej mówiąc to była umiarkowana lewica popierająca Józefa Piłsudskiego. Dlatego właśnie Ursus podpisał się pod wspomnianym już dziękczynnym listem do prezydenta Mościckiego. Czyli, że nie ma Pan najmniejszych wątpliwości, że RKS Ursus powstał w 1929 r. A co na to inni historycy? Kilka lat temu skontaktowałem się z ursuskim historykiem Jerzym Domżalskim. Długo rozmawialiśmy, czego efektem jest między innymi rozdział w książce Domżalskiego ( W Ursusie i jego okolicy ) o sporcie. Pan Jerzy też nie ma wątpliwości, co do daty powstania klubu. Pozostaje odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego przez lata uznawano za rok powstania Być może ktoś pomylił RKS Ursus z innym tutejszym klubem KS Czechowice, który faktycznie powstał w Czechowice w 1939 r. zjednoczyły się z RKS Ursus, a nowy klub przyjął barwy do dziś obowiązujące. A może ta błędna data wzięła się stąd, że gdy otwierano stadion przy ul. Sosnkowskiego w 1965 r., to potrzeby był wtedy jakiś jubileusz? I dlatego, ktoś wtedy wymyślił: XXX-lecie RKS Ursus. Stadion otwarto, a ta nieszczęsna data założenia klubu, rzekomo w 1935 roku, obowiązuje do dziś. Myślę, że czas to zmienić i zwrócić klubowi ukradzione 6 lat. Robert Gawkowski historyk sportu, autor kilkunastu książek. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy miesiące temu, za swoja najnowsza książkę Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk otrzymał nagrodę historyczną KLIO. fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202 Redaktor prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: , Internet: Projekt: IG-tech, DTP, druk: db Print Polska Sp. z o.o., Nakład: 5 000

UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku

UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy UCHWAŁA NR./ /.. RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz 59a Statutu Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st.

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2014-2018. Dzielnica Ursus m.st. Warszawa

Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2014-2018. Dzielnica Ursus m.st. Warszawa Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2014-2018 8 grudnia minąłrok od wyboru Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy VII kadencji samorządowej 2014-2018, do którego zostali powołani: burmistrz Urszula Kierzkowska

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ

KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej, który w tym roku będzie miał nową formułę! 1. Cele: upowszechnienie twórczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA pod hasłem: Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377

Bardziej szczegółowo

II DZIELNICOWY PRZEGLĄD PIOSENKI Targówek śpiewa o Warszawie 3 kwietnia 2017 r. Regulamin 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami

II DZIELNICOWY PRZEGLĄD PIOSENKI Targówek śpiewa o Warszawie 3 kwietnia 2017 r. Regulamin 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami II DZIELNICOWY PRZEGLĄD PIOSENKI Targówek śpiewa o Warszawie 3 kwietnia 2017 r. Regulamin 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego 2. Przegląd ma charakter

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku Zawody rozgrywane na terenie województw - harmonogram Nazwa Organizator Rodzaj Kalendarz Ilość imprez 1. Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku UCHWAŁA Nr 178/XLI/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok Na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, rozgrywanych na kręgielniach Centrum U7 w Gdańsku i Gdyni. W ostatniej edycji Mistrzostw udział wzięło 1035

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo P R O G R A M Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo Gry i zabawy na lodzie odbędą się w dniu 03.02.2011r. o godz. 12:00 na lodowisku OSiR Konkurencje: Lp Nazwa konkurencji 1 Wyścig łyżwiarski

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Lokale do wynajęcia

Postanowienia ogólne. Lokale do wynajęcia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2066/2012 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 30.05.2012 r. Regulamin najmu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza procedurą konkursową w Zakładzie Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAŁA OJCZYZNA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAŁA OJCZYZNA REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA MAŁA OJCZYZNA W TARNOGÓRSKICH PRZEDSZKOLACH 1 Organizator konkursu Organizatorem konkursu plastycznego Moja mała ojczyzna jest Przedszkole Nr 4 w Tarnowskich Górach,

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 października 2015 roku

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 października 2015 roku UCHWAŁA Nr 52/XIII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 85 Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA Wojsławice, 28 lutego 2016 r. 1 PATRONAT HONOROWY TURNIEJU Henryk Staniucha Wójt Gminy Zduńska Wola ORGANIZATOR TURNIEJU Gmina

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r.

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

III Halowy Turniej Piłki Nożnej

III Halowy Turniej Piłki Nożnej III Halowy Turniej Piłki Nożnej BEŁCHATÓW CUP 2016 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA oraz STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO (ROCZNIK 2006 i młodsi) BEŁCHATÓW 6.02.2016r. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Działalność klubów sportowych w okresie wakacji 2011 r.

Działalność klubów sportowych w okresie wakacji 2011 r. Lp. Nazwa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 1. Słupski Klub Bokserski,,CZARNI 2. Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia 3. Słupskie Towarzystwo Koszykówki,,CZARNI Działalność klubów sportowych w okresie wakacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych

REGULAMIN przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015r. REGULAMIN przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych 1 1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

3. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży 03.08-11.08 Atlanta, Georgia

3. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży 03.08-11.08 Atlanta, Georgia 3. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży 03.08-11.08 Atlanta, Georgia W dniach 03.08-11.08 2013r. w Atlancie (USA, stan Georgia) odbędą się 3-cie Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży w Brydżu Sportowym.

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6 MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS 4-6 REGULAMIN TURNIEJU 1. Turniej organizowany jest w ramach Projektu Edukacyjnego: Mój pomysł na szkolne zawody sportowe. 2. Turniej rozgrywany jest w dwóch

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Ursusie

Inwestycje w Ursusie Inwestycje w Ursusie W 2015 roku na inwestycje w Dzielnicy Ursus przeznaczono ponad 36,87 mln zł. Pod względem wielkości środków finansowych przeznaczonych na inwestycje plasuje to dzielnicę na 6 miejscu

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2012. z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 3 kwietnia 2012 roku

Protokół nr 4/2012. z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 3 kwietnia 2012 roku Protokół nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 3 kwietnia 2012 roku Obradom przewodniczyła p. Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. Budżet partycypacyjny co to takiego Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Data Organizator Miejsce Wydarzenie. Broniewskiego 7. Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 1. Broniewskiego 7

Data Organizator Miejsce Wydarzenie. Broniewskiego 7. Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 1. Broniewskiego 7 Data Organizator Miejsce Wydarzenie 18 kwietnia Wernisaż autorskiej wystawy Joanny Bronickiej - malarstwo, rysunki, grafiki, fotografie dnia 18 kwietnia (piątek) 2008 r godz. 19.15 Wystawa książek z zakresu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 108/XXIII/2016 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 września 2016 roku

U C H W A Ł A Nr 108/XXIII/2016 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 września 2016 roku U C H W A Ł A Nr 108/XXIII/2016 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. zaprasza amatorskie drużyny do udziału

ZAPROSZENIE. Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. zaprasza amatorskie drużyny do udziału ZAPROSZENIE Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy zaprasza amatorskie drużyny do udziału w IV Praskim Turnieju Piłki Nożnej Orlik 2015 Organizator: Dzielnicowy

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Legionowo, 15 maja 2008 r. II. Organizatorzy: Gimnazjum nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Legionowo, 15 maja 2008 r. II. Organizatorzy: Gimnazjum nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie R E G U L A M I N II Międzyszkolnego Mityngu Lekkoatletycznego Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Regulaminy PFP MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Spis treści 1. Zasady ogólne... 1 2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych... 2 3. Zasady rozgrywania turniejów strefowych... 2 4. Turniej finałowy... 5

Bardziej szczegółowo

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 wejdź do świata profesjonalnej piłki. Weź udział w piłkarskim święcie i wykorzystaj szansę do wzniesienia się na nowy poziom piłkarskich umiejętności. adidas FOOTBALL CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających

Bardziej szczegółowo

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 O TURNIEJU XVII Międzynarodowy Turniej TYCHY CUP to największa na Śląsku impreza piłkarska dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Organizowany od

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI Nawierzchnia trawiasta V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI KROSNO ODRZAŃSKIE 06.10.2014 r. STADION OS i R UL. POCZTOWA 27 PROGRAM TURNIEJU DLA WSZYSTKICH KATEGORII Godz. 9.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ REGULAMIN WARSZAWSKIEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA I. Organizator. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10158 UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

REGULAMIN MIEJSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO REGULAMIN MIEJSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO POD HASŁEM EKOLOGIA WOKÓŁ NAS DLA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM (UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS II i III) NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia... w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej Rady m.st. Warszawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 3 /2014

Komunikat Nr 3 /2014 Komunikat Nr 3 /2014 Kraków, 23.01.2014 Dot: Finał Wojewódzki w kategoriach młodzieżowych Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie podaje program rozgrywek finału wojewódzkiego w kategoriach młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW I NYSKA SENIORIADA REGULAMIN

I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW I NYSKA SENIORIADA REGULAMIN I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW I NYSKA SENIORIADA REGULAMIN 1. Organizatorem I Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą I NYSKA

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo