Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy"

Transkrypt

1 9 ISSN: bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł, w tym: 125,3 mln na wydatki bieżące i 39,7 mln zł na inwestycje. W roku bieżącym zaplanowano do wykonania następujące zadania. W dziale Transport i komunikacja planowana jest realizacja jednego z etapów inwestycji budowy ul. Orląt Lwowskich na odcinku od ul. Warszawskiej do linii trasy POW. Jest to zadanie wieloletnie, w ramach którego powinny być wykonane drogi dojazdowe do istniejącego wiaduktu (wybudowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i na jej koszt) od strony ul. Orląt Lwowskich i Piastowskiej. W tym roku przewidujemy wykonanie robót budowlanych w zakresie pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich, planowana kwota to zł. W tym samym dziale zaplanowano: budowę ul. Żywieckiej z wykupem gruntu, modernizację ulicy Zaczarowanej Dorożki oraz budowę ulicy Prystora na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich. Prace przy budowie ul. Żywieckiej nie będą mogły być rozpoczęte w roku bieżącym ponieważ w pierwszej kolejności MPWiK musi wykonać kanalizację sanitarną wraz z przepompownią co powinno być wykonane, zgodnie z informacją przekazaną przez MPWiK, w roku Zatem z pracami drogowymi należy poczekać do przyszłego roku. W budżecie zostały zaplanowane środki na ten cel w wysokości zł. Na modernizację ulicy Zaczarowanej Dorożki przeznaczono środki w wysokości zł. Prace zostaną zakończone w 2016 roku, gdyż dodatkowo zostanie wybudowany zbiornik retencyjny przy Kanale Konotopa. Umożliwi to odprowadzanie w przyszłości wód opadowych z ulic Gołąbek. Środki w wysokości zł w tegorocznym budżecie to depozyt developera (EBEJOT sp. z o.o.), na wykup części gruntu pod budowę ul. Prystora. Developer na mocy zawartej umowy z Zarządem w poprzedniej kadencji wybuduje tę ulicę. W dziale Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami na wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy (za ul. Ryżową) zaplanowano środki w wysokości 15 mln zł. Działka ta została wyznaczona w planie przestrzennego zagospodarowania pod budowę nowej szkoły i przedszkola. Kolejne 10 mln zł przeznaczonych będzie na ten cel w roku W innym dziale tj. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska prowadzone są dwie inwestycje. Na budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu oraz budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka przeznaczy się zł. To zadanie będzie kontynuowane w latach następnych, Rozpocznie się także realizacja zadania przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej. W bieżącym budżecie wyasygnowana będzie kwota zł. W ramach działu Edukacja będą realizowane również dwa zadania. W grudniu ubiegłego roku została podpisana umowa na rozbudowę budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej. Pierwotnie przewidziano zł. Harmonogram wydatków, będący załącznikiem do umowy, przewiduje wykonanie zadania za , 38 zł. Dzięki oszczędnościom, które powstały w wyniku przetargu, kwota wydatkowania na ten rok jest o wiele mniejsza. Planowany termin zakończenia budowy i finansowania to przyszły rok. Kolejną inwestycją jest budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka. W roku bieżącym na ten cel przeznaczy się kwotę w wysokości zł. Zadanie to będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Zakończenie nastąpi w przyszłym roku. Ponadto w tegorocznym budżecie zadań inwestycyjnych znalazły się takie jak: cyfryzacja kina w Ośrodku Kultury Arsus na kwotę zł (zadanie z budżetu partycypacyjnego), modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ( zł). Planowana jest kontynuacja prac związanych z remontem i modernizacją budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. oraz dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt robót zł. Zarząd wystąpił do Prezydenta i Rady Warszawy o korektę budżetu i jego powiększenie. O rezultatach i podjętych decyzjach poinformujemy naszych czytelników w kolejnych numerach Dziennika Ursusa. Za Zarząd Wiesław Krzemień Sześć lat ukradzionej historii RKS Ursus od wielu lat celebruje rok 1935, jako datę swego powstania. Czy faktycznie nasz klub wtedy właśnie powstał? s. 8 Powstaje Dzielnicowa Rada Seniorów Ursusa Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów. s. 2 Projekt Wsparcie dla zadłużonych Biuro Porad Obywatelskich (BPO), Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej jest pozarządową, niezależną organizacją udzielającą porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie poradnictwa prowadzone jest od 1996 roku, dotychczas doradcy BPO udzielili ponad 50 tysięcy porad. s. 4

2 Urząd 2 Z prac Zarządu W styczniu 2015 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie. Zarząd Dzielnicy podjął, na wniosek Zespołu Sporu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus, stosowne uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku oraz przyznania dotacji w tym zakresie. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy zawarto 20 umów dotacyjnych na łączną kwotę 430 tys. zł. Zarząd zatwierdził na mocy uchwały skład osobowy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz na podstawie rekomendacji Zespołu podjął uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego na rok Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych w dzielnicy, m.in. ustalono listę wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Do dalszego najmu przeznaczono lokale użytkowe przy ulicach: Walerego Sławka 6, 8, Kazimierza Pużaka 2, Regulskiej 44 oraz płk. Stanisława Dąbka 5. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął dwie uchwały wprowadzające zmiany do budżetu, w części dotyczącej wydatków bieżących na 2015 rok. Zmiany miały charakter porządkowy. Podjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata , m.in. zawnioskowano o przesunięcie środków finansowych w wysokości zł na zadanie inwestycyjne Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka i jego realizację do 2017 roku oraz zwiększenie środków finansowych na zadanie Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki w latach 2015 i 2016 o kwotę zł. Powstaje Dzielnicowa Rada Seniorów Ursusa Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy. Do zadań rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Ursusa, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów. Przypomnienie W skład rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy. Kadencja rady trwa trzy lata od dnia jej powołania. Członkiem rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Członkowie rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy. Praca w radzie ma charakter społeczny. Zgłoszenie kandydata do pracy w radzie musi zawierać : - krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów, - zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, - zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do rady, - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, Urząd Dzielnicy Ursus przypomina, że w dniu 31 marca 2015 r. upływa termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Opłata jest wnoszona bez wezwania w wysokości obowiązującej w roku poprzednim, jeżeli przed r. nie została doręczona decyzja zmieniająca wysokość opłaty. Opłatę wnosimy na konto: rachunek bieżący Urzędu dochody lub w kasie Urzędu Plac Czerwca 1976 r. nr 1. Wpłaty dokonywane na konto Urzędu w placówkach pocztowych są zwolnione z prowizji. W przypadku wątpliwości, informacje o wysokości opłaty lub istniejących zaległościach można uzyskać pod nr tel lub Seniorzy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu dzielnicy - listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców dzielnicy do rady. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 roku (poniedziałek) w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1. Szczegółowe informacje znajdą się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. fot. E. Kowalewska

3 Urząd 3 Ursus jest moim drugim domem Rozmowa z Kazimierzem Sternikiem Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Z Ursusem jest Pan związany od najmłodszych lat, a zatem można powiedzieć, że Ursus jest Pana małą Ojczyzną? Mieszkańcem Ursusa jestem od dziecka. Tutaj się wychowałem, zdobyłem wykształcenie, tu pracuję. Można powiedzieć, że gdy ja rosłem rósł i Ursus. Na moich oczach, z roku na rok, zmieniał swoje oblicze. Tu są moje korzenie, a Ursus jest moją małą Ojczyzną. Moja rodzina również jest związana z Ursusem. Żona pracuje na terenie dzielnicy jako lekarz stomatolog, dwoje już dorosłych dzieci chodziło do ursuskich szkół podstawowych i gimnazjów kończąc dobre warszawskie uczelnie SGH córka Magda i Politechnikę Warszawską syn Maciej. Maciej był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą medali Mistrzostw Świata i Europy juniorów w akrobatyce sportowej w konkurencji czwórek męskich. Przez lata starał się Pan wychowywać młodzież poprzez sport. Przez 30 lat pracowałem jako nauczyciel i trener z dziećmi i młodzieżą na terenie Ursusa, w tym 10 lat na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 7. Moi wychowankowie odnieśli wiele sukcesów sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej w akrobatyce sportowej. Dzięki sportowi mogłem poznać wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych i rozwiązań w krajach lepiej rozwiniętych pod tym względem. Przez ostatnie 20 lat kierowałem Ursusowskim Towarzystwem Sportowym Akro-Bad rozszerzając jego działalność z około 60 zawodników i 3 trenerów do ponad 300 zawodników i 14 trenerów. Piastowałem również przez dwa lata stanowisko wiceprezesa Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Kazimierz Sternik W grudniu ubiegłego roku został Pan wybrany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Sprawy samorządu nie są jednak Panu obce? Przez dwie kadencje w latach z woli mieszkańców byłem radnym Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Brak mieszkań i możliwości pomocy wszystkim potrzebującym sprawiał, że nie odczuwałem pełnego zadowolenia z wykonywania funkcji radnego, bo przecież moim zadaniem było niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pomimo to udało mi się pomóc kilku rodzinom, wnioskując do Zarządu Dzielnicy o przydział mieszkań komunalnych. W drugiej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Obecnie, po raz pierwszy pełnię funkcję Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursus. Jest to funkcja dająca wiele satysfakcji, ale i odpowiedzialna, bo przecież nasza praca opiera się na tym, aby służyć mieszkańcom. Z racji moich zainteresowań, szczególnie bliskie są tematy kultury fizycznej, oświaty i spraw społecznych. Przed Zarządem Dzielnicy kolejne cztery lata realizacji wielu inwestycji, które wpłyną na poprawę życia mieszkańców. Czy zasada równomiernego rozwoju wszystkich dziecin życia zostanie zachowana? Prawie 3 miesiące pracy obecnego Zarządu pokazały, że możemy wykorzystywać w naszej pracy zarówno doświadczenie i znajomość zagadnień Ursusa przez Pana Burmistrza Wiesława Krzemienia a także duże doświadczenie w pracy samorządowej Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej i moje zaangażowanie w sprawy naszej dzielnicy. Mam głębokie przekonanie, że w obecnej kadencji praca Zarządu Dzielnicy z większym przekonaniem podejmie działania dla zrównoważonego rozwoju naszej samorządowej ojczyzny tworząc warunki harmonijnego rozwoju, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo. Działania w tym zakresie są uwarunkowane określonym budżetem, ale efekty będą widoczne w najbliższym czasie. Chciałbym prosić mieszkańców naszej Dzielnicy, żeby przychylniej patrzyli na zmiany jakie zachodzą w Ursusie widząc nową jakość w pracy Zarządu Dzielnicy. Dziękuję za rozmowę Rozmawiała Elźbieta Kowalewska fot. A. Wall

4 Urząd 4 Projekt Wsparcie dla zadłużonych z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej. Projekt jest realizowany we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z Bielan, Mokotowa, Pragi Północ, Pragi Południe, Śródmieścia, Wawra, Targówka, Ursusa i Woli. Biuro Porad Obywatelskich (BPO), Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej jest pozarządową, niezależną organizacją udzielającą porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie poradnictwa prowadzone jest od 1996 roku, dotychczas doradcy BPO udzielili ponad 50 tysięcy porad. 1 października 2014 r. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację projektu Wsparcie dla zadłużonych finansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców Warszawy pozostających w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych utratą dochodu, dachu nad głową, problemami rodzinnymi, trudnościami w uzyskaniu świadczeń. W ramach realizacji projektu powstały 3 nowe punkty porad obywatelskich w Wawrze, Ursusie i Targówku, w których mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad przede wszystkim w sprawach zadłużenia i profilaktyki zadłużeń (edukacja finansowa). W ramach projektu jest też prowadzona działalność edukacyjna polegająca na prowadzeniu warsztatów m.in. z zarządzania budżetem domowym dla osób i rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, szkolenia Jedną z dzielnic, w których powstanie Punkt Porad dla Mieszkańców jest Ursus. Punkt został uruchomiony 25 lutego i mieści się w Domu Kultury Kolorowa przy ulicy Sosnkowskiego 16. Punkt porad będzie działał w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Ursusa. Serdecznie zapraszamy w każdą środę od 9.00 do Partner w projekcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ursusie. Maraton pisania projektów Burmistrz Urszula Kierzkowska i pracownicy Urzędu pomagają przy pisaniu wniosków fot. A. Wall W środę 11 lutego w Acherówce przy ul. W. Sławka 2, w godzinach , odbył się maraton pisania projektów do budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok Mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy urzędników oraz porozmawiać z Urszulą Kierzkowską Burmistrzem Dzielnicy. W ciągu całej akcji kilkudziesięciu mieszkańców dowiedziało się jak napisać projekt oraz jak poprawnie stworzyć kosztorys. Do 17 lutego do Dzielnicy Ursus wpłynęły 54 wnioski. W tej chwili trwa ich weryfikacja. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, na co idą pieniądze. Album o Ursusie Właśnie ukazał się album Ursus. Historia pisana przez wieki, który opracował Jerzy Domżalski. Album poświęcony jest ponad 120. letniej historii fabryki Ursus i ma formę kalendarium. Poszczególne daty hasła w sposób encyklopedyczny prezentują najważniejsze wydarzenia w dziejach przedsiębiorstwa poczynając od roku 1893, gdy powstał niewielki zakład przy ul. Siennej w Warszawie aż po dzień dzisiejszy, gdy fabryka Ursus po 87 latach bytności w Ursusie przeniosła swoją siedzibę do Lublina. Album będzie do nabycia w sklepie internetowym fabryki Ursus : sklep.ursus.com. Jego oficjalna prezentacja odbędzie się podczas Targów Agrotech w Kielcach w dniach marca. Na targach Ursus będzie miał swoje stoisko, gdzie pokaże najnowsze ciągniki i maszyny rolnicze. Warto jako ciekawostkę dodać, że fabryka produkuje obecnie również trolejbusy i przygotowuje się do produkcji elektrycznych autobusów.

5 Kultura 5 Rusza Tulipanada Dom Kultury Kolorowa we współpracy z Ośrodkiem Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizuje XIII Konkurs Piosenkarski Tulipanada. Konkurs ma charakter otwartego edukacyjnego przeglądu, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych: amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry, solistów ze szkół, ośrodków społeczno-wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych a także twórców działających samodzielnie. Konkurs organizowany jest pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryka Linowskiego oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszuli Kierzkowskiej, która ufunduje nagrodę Grand Prix. Tegoroczna edycja organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, lat, od 18 lat oraz w trzech kategoriach muzycznych: soliści- -wokaliści, zespoły wokalno-instrumentalne i chóralna. Każdy z uczestników prezentuje w I etapie eliminacji dowolny jeden utwór z akompaniamentem lub podkładem muzycznym przygotowanym we własnym zakresie. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu prezentują w nim drugi utwór. Eliminacje odbędą się 8 i 10 kwietnia w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14. II etap przewidziano 12 maja, do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii wiekowej. Werdykt jury będzie dostępny na stronie internetowej w dniu 15 maja. Karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć do dnia 13 marca na adres: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa ul. Sosnkowskiego 16 z dopiskiem Tulipanada tel , fax , lub on-line ze strony organizatora. Szczegółowych informacji udziela Janusz Łukaszewicz Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16, II piętro pokój 230, kom , tel , fax Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 maja o godzinie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14). Spotkanie Zarządu z dyrektorami placówek oświatowych 13 lutego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus odbyło się pierwsze spotkanie w 2015 roku z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz kierownikami żłobków z Ursusa. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Urszula Kierzkowska oraz Zastępcy Burmistrza: Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Podczas spotkania omawiano plan pracy, harmonogram remontów placówek oświatowych oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, które zakładają intensywną rozbudowę infrastruktury związanej z oświatą na terenie dzielnicy. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych fot. A. Wall Konkurs Ośmiu Wspaniałych W dzielnicach warszawskich rozpoczęła się 22. stołeczna edycja Samorządowa Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Znamy szczegóły kalendarza i regulamin konkursu organizowanego przez Fundację Świat na Tak. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu będącego realizacją programu wychowawczego posłanki Joanny Fabisiak Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym. W eliminacjach może wziąć udział młodzież w wieku lat (szkoła podstawowa) czyli kategoria Ósemeczki oraz lat (szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna) kategoria zwana Ósemką. Do udziału w konkursie zaproszone są również grupy nie mniejsze niż 8 osób. W Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zgłoszenia indywidualne i grupowe należy składać w Wydziale Oświaty i Wychowania przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 do dnia 3 marca. Eliminacje stołeczne we wszystkich ogłoszonych kategoriach odbędą się 8-9 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury na Bielanach. Wielka Gala kończąca 22. stołeczną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w dniu 18 maja o godz Podczas uroczystego koncertu będzie prezentacja laureatów oraz promocja idei konkursu. Dzielnicowy patronat nad wydarzeniem przyjęła Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Ursus. Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informację można uzyskać na stronie Bogusław Łopuszyński

6 Co, DZIENNIK URSUSA gdzie, kiedy? 6 Ośrodek Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) 2 marca, godz warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Wstęp wolny. 7 marca, godz (galeria Ad-Hoc ) wernisaż wystawy malarstwa Kamili Kuna i Zbigniewa Kotynia pt. Trzy światy. Wstęp wolny. 13 marca, godz Klub Edukacji Samorządowej. Wykład Wojciecha Błasiaka pt. Górnictwo węgla w III RP oraz promocja książki 7 dni ze Stanem Tymińskim. Wstęp wolny. 14 marca, godz indyjskiej święto kolorów Holi. Koncert zespołów wokalno-tanecznych wykonujących muzykę hinduską. Cena biletu 10 zł. 15 marca, godz bajka dla dzieci pt. Kopciuszek. Cena biletu 10 zł marca, godz dzielnicowe eliminacje do 38. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, natomiast 27 o godz koncert laureatów. 19 marca, godz spotkanie i warsztaty twórcze poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wstęp wolny. 19 marca, godz występ kabaretu Pół serio w najnowszym programie. Wstęp wolny. 21 marca, godz program rozrywkowy Teatru Capitol pt. Następnego dnia rano. 24 marca, godz Klub Edukacji Samorządowej. Wykład dr Dariusza Grabowskiego pt. Radykalny program dla Polski. Wstęp wolny. 27 marca, godz wernisaż wystawy Witraż wielkanocny oraz koncert pieśni pasyjnych i recytacje w wykonaniu uczniów ze Społecznego Gimnazjum STO. Wstęp wolny. 27 marca, godz premiera spektaklu Asto w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Agonauci z Arsusa. Wstęp wolny. 28 marca, godz koncert zespołu Molesta Ewenement. Cena biletu 30 zł. Dom Kultury Miś (ul. Zagłoby 17) 2-31 marca wystawa malarstwa Barbary Perz. 3 marca, godz Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych program słowno-muzyczny: Wstęp wolny. 8 marca, godz Niedzielno rodzinne południe z teatrem dla dzieci Kosmiczna bajka. Wstęp 10 zł. 10 marca, godz recital kabaretowy, aktorki Anny Miłek Autoportret w 12 piosenkach. 25 marca, godz rozdanie dyplomów i nagród w konkursie plastycznym Palma wielkanocna. Wstęp wolny. Biblioteka Publiczna w Ursusie (ul. Plutonu Torpedy 47) 18 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Ksiązki Biblioteki Publicznej w Ursusie. Prezentacja i dyskusja o książkach: Nie ma ekspresów przy żółtych drogach Andrzeja Stasiuka oraz Broniewski: Miłość, wódka, polityka Mariusza Urbanka. Wstęp wolny marca kursy komputerowe dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14) 17 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Niedźwiadek. Prezentacja książek: Kobiety niezapomniane oraz Kobiety Stanisławy Kuszelewskiej-Rayskiej. Wstęp wolny. Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A) 18 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Skorosze. Prezentacja książek: Ostatnie rozdanie Wiesława Myśliwskiego i Geniusz i obsesja: wewnętrzny świat Marii Curie Barbary Goldsmith. Wstęp wolny Biblioteka Gołąbki (ul. Czerwona Droga 6) 2 marca, godz DKK Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Gołąbki. Prezentacje książek: Urodzony 22 lipca Wiesława Klempisza, I was prześladować będą Krystyny Lubienieckiej-Baraniak. Wstęp wolny. Dom Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 4 marca, godz Królewna zniknęła premiera przedstawiania Młodzieżowego Teatrzyku Prolog z Domu Kultury Kolorowa. Wstęp wolny. 15 marca, godz koncert z cyklu Niedzielna Spotkania z Muzyką Kameralną. Wstęp wolny. 22 marca, godz Bajka o grającym drzewie przedstawienie teatralne dla dzieci. Wstęp 10 zł. 25 marca, godz koncert zespołu operetkowego Belcanto. Wstęp wolny. 28 marca, godz bajkowe spotkanie dla dzieci z cyklu Worek opowieści pt. Jak w minut kilka przechytrzyć lwa, niedźwiedzia, wilka. Tiki taska i inne baśnie angielskie. Wstęp 10 zł. OGŁOSZENIE Z DNIA r. O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT 1/2015 Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie: 4 ust. 1 i 5 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, Zarządzenia Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009, Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 1261/2014, 17/2015, Ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 701/189/14, ogłasza konkurs ustny na najem następujących lokali użytkowych: 1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. J. M. Szancera 5, w pok. nr 7 tel wew Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych, dostępnym wraz z kompletem dokumentów konkursowych na stronie internetowej oraz w siedzibie ZGN Ursus. Lp. 1 2 Adres lokalu Pow. [m 2 ] Min. stawka czynszu netto Wadium miesięcznie [zł] [zł/m 2 ] 3. Oferty na najem ww. lokali użytkowych należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 do dnia r. do godz Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową (wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego), odbędzie się w dniu r. o godz w świetlicy ZGN Ursus przy ul. J. M. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. J. M. Szancera 9). Informacje Lokal w suterenie budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 3 pomieszczeń. Wyposażony w instalację Walerego Sławka 6 60, elektryczną, wod-kan, co. Preferowana branża: handlowo-usługowa. Lokal wymaga bieżącego odnowienia. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. Kazimierza Pużaka 2 7, Maja 8 9, Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan (bez WC), co. Preferowana branża: handlowo-usługowa. Lokal wymaga bieżącego odnowienia. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów. Lokal na parterze budynku, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan (bez WC), co. Preferowana branża: handlowo-usługowa. Lokal w stanie dobrym. Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży dopalaczy bądź innego tego typu produktów.

7 Sport 7 Olbrzymi sukces szachistów Do rozgrywanej na początku kwietnia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych, zakwalifikowało się aż 8 zawodników UKS Czternastka najwięcej ze wszystkich klubów będących zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym. Dwóch zawodników z ursusowskiego klubu UKS Czternastka a mianowicie Tymon Czernek do lat 10 i Jonasz Baum do lat 11 ma najwyższy ranking w Polsce. Rozpocznij swoją przygodę z szachami, UKS Czternastka zaprasza na bezpłatne zajęcia. W każdą środę od godziny zajęcia odbywają się w Bibliotece Skorosze, w czwartki od do w Domu Kultury Kolorowa, w soboty od w Bibliotece Gołąbki. III Turniej Szachowy Cztery Pory Roku fot. z archiwum UKS Czternastka Podsumowanie turnieju o Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej Dobiegły końca kolejne rozgrywki w piłkę nożną o Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej Zima Zawody z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem i coraz więcej drużyn bierze w nich udział. W aktualnej edycji w sumie udział wzięły 32 drużyny z III, II i I ligi. Były one podzielone na 8 grup po 4 zespoły w każdej grupie, gdzie awans do dalszych rozgrywek uzyskiwały drużyny z pierwszego i drugiego miejsca. Wszystkie drużyny mocno mobilizowały swoich zawodników, aby zająć jak najlepsze miejsce w turnieju. Z tego powodu nie w każdym meczu wygrywali faworyci. Do największej niespodzianki zawodów trzeba zaliczyć wynik zespołów pierwszoligowych, które w bezpośrednim meczu dającym awansu uległy drużynom trzeciej ligi. Ale też drużyny będące faworytami, nie zawiodły. Zestaw par w 1/8 finału przedstawiał się następująco: Spokojnie (I) Hiszpanie (I) WikiTeam (II) Fc Bonbons (III) Drim Tim (I) White Warriors (II) Sparta (I) Fc Cosmos (III) Gramyosnikersa (II) PSŻW (III) Gramywprzewadze (I) Nieliczymynaawans (III) Ochota (II) Strefa Xero (II) Liderzy (III) Stawiamy Autobus (III) W 1/ 8 finału doszło też do kilku niespodzianek i drużyny z niższych lig wygrywały z mocniejszymi. Do takich drużyn możemy zaliczyć ekipę White Warriors (II), czy Nieliczymynaawans (III). W ćwierćfinale zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. Taką drużyną, która awansowała do półfinałów była drużyna Wiki Team, ale należy też zaznaczyć, że czarnym koniem rozgrywek stawała się drużyna Liderzy, która bardzo wysoko pokonali Ochotę, bo aż 7:1 W półfinale spotkały się drużyny: Wiki Team (II) Sparta (I) Gramyosnikersa (II) Liderzy (III) Drużyna Sparty do aktualny mistrz ULPN oraz ekipa broniąca pucharu zdobytego przed rokiem. Godnym jej przeciwnikiem stała się drużyna Liderzy, a finał zapowiadał się emocjonująco. O trzecie miejsce walczyły drużyny Wiki Team oraz Gramyosnikersa, gdzie WIKI TEAM potwierdziło, że nie przypadkiem zaszło tak daleko wygrywając 2:1 i zdobyło brązowy medal. W finale drużyna Sparty musiała się nieźle napocić, aby pokonać największą niespodziankę turnieju i potwierdzić swoją dominację w rozgrywkach ULPN. W finale pokonała drużynę Liderzy 3:1. Trzy najlepsze drużyny turnieju to: I miejsce - Sparta II miejsce - Liderzy III miejsce - Wiki Team Królem strzelców został Jakub Grzeszta (Liderzy) w całym turnieju zdobył aż 9 bramek. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rozgrywkach i jednocześnie zapraszamy do wzięcia uczestnictwa w kolejnej edycji ULPN Wiosna Złoty krążek Za nami zmagania dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych w zawodach Złoty krążek i Błękitna sztafeta. Zawody wyjątkowe: reprezentacje szkół złożone z 5 dziewcząt oraz 5 chłopców rywalizowały w wieloboju łyżwiarskim. Zawody przygotowała i przeprowadziła Barbara Sawicka nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14. Reprezentacje dziewcząt miały do pokonania konkurencje takie jak: jazda przodem po linii prostej, jazda tyłem, jazda slalomem, jazda po ósemce. Chłopcy wystartowali w nieco trudniejszych konkurencjach: jazda przodem z prowadzeniem krążka, jazda tyłem z kijem, jazda slalomem z prowadzeniem krążka, strzał na bramkę. W zawodach wystartowały reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 14. Gospodarze lodowiska przy Sosnowskiego 10 wygrali rywalizację, tym samym Szkoła Podstawowa nr 14 będzie nas reprezentować na zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży o zasięgu ogólnowarszawskim. Mamy nadzieję, że również w tym roku naszym zawodnikom uda się zdobyć medal. W trakcie zawodów fot. M. Rulak

8 Sport Sześć lat ukradzionej historii DZIENNIK URSUSA 8 O początkach sportu w Ursusie z historykiem kultury fizycznej dr Robertem Gawkowskim rozmawia Monika Rulak RKS Ursus (obecnie KS Ursus ) od wielu lat celebruje rok 1935, jako datę swego powstania. Czy faktycznie nasz klub wtedy właśnie powstał? RKS Ursus powstał sześć lat wcześniej. W 1929 roku grupa osób zafascynowanych sportem z fabryki Ursus na Woli założyła klub nazwany tak jak fabryka. Jego pierwszym prezesem był inżynier Jerzy Dickman. Jeszcze tego samego roku klub uzyskał statut i uczestniczył w zawodach. Już w końcu maja, w sąsiednich Włochach, piłkarze Ursusa rozegrali mecz z tamtejszą Przyszłością przegrywając 1:2. I są to pierwsze zawody z udziałem ursuskich sportowców, o których sporo wiemy. Informacje o tym spotkaniu, być może pierwszym w historii RKS Ursus, zamieściły Wiadomości Włochowskie, ówczesny lokalny tygodnik. Czy w 1929 r. działała tylko sekcja piłki nożnej? W tamtym czasie sportowcy byli wszechstronni. Piłkarz był zarazem członkiem sekcji np. lekkoatletycznej czy tenisowej. Tak zapewne było w przypadku Ursusa. Wiemy, że jesienią 1929 r. działała sekcja lekkoatletyczna i znamy jej niektóre wyniki. Nie były zbyt oszałamiające oszczepnik rzucił 38,5 m., zaś skoczek w dal uzyskał 5,70 cm. Pamiętajmy, że celem klubu były nie tylko rekordy, ale to, aby robotnik po pracy ćwiczył, uprawiał sport na świeżym powietrzu i w ten sposób dbał o swe zdrowie. Hasło sport to zdrowie zaczynało wtedy być właściwie rozumiane. Wiemy, że w latach przedwojennych w RKS Ursus działały także sekcje: kolarska, gier sportowych, szachowa i tenisowa. Ta pierwsza z wymienionych zaliczała się do najlepszych w Polsce. Dzisiejszy stadion przy ul. Sosnkowskiego powstał w latach sześćdziesiątych. To gdzie wtedy RKS Ursus urządzał zawody? Najpierw na Woli, bo przy fabryce Ursusa na ul Skierniewickiej i Płockiej istniał plac, który od biedy nadawał się do sportu. Z biegiem czasu, fabryka rozrastała się na terenie dzisiejszego Ursusa, czyli w ówczesnych Czechowicach. I klub także przeniósł się do Czechowic i coraz częściej kojarzony był z tą podwarszawską wtedy miejscowością. Sportowcy własnymi siłami przystosowali jakieś przyfabryczne pola na użytek sportu i tam grali. Coraz rzadziej zaglądali na boisko przy Płockiej, które zresztą w latach trzydziestych zabudowano. A siedziba klubu już w 1930 r. była w Czechowicach. Znam dokument z tego roku; na którym widnieje pieczątka RKS Ursus w Czechowicach. A co to za dokument? Pierwszy jaki znamy z historii ursuskiego klubu. To adres gratulacyjny do Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Taki list, nazwijmy go hołdowniczym, pisany był na specjalnie przyozdobionym papierze. Pod dokumentem jest też kilkanaście innych pieczęci klubów sportowych mających podobną optykę polityczną. Polityczną? Przecież mówimy o sporcie! Tak, w przedwojennych czasach sport był przesiąknięty polityką. Czy wie Pani, że kluby o nazwie Strzelec grupowały zwolenników sanacji, Drużyna Ursusa na drużynowych mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym z września 1938 roku odwywających się na Bielanach a Towarzystwa Gimnastyczne Sokół zrzeszało przede wszystkim sympatyków endecji. Z kolei Skra czy Marymont były sportowym ramieniem Polskiej Partii Socjalistycznej i członkowie tych klubów mówili do siebie per Towarzyszu sportowcu. RKS Ursus należał do grupy klubów wspierających partię o nazwie PPS dawna Frakcja Rewolucyjna i jej lidera Rajmunda Jaworowskiego. Najprościej mówiąc to była umiarkowana lewica popierająca Józefa Piłsudskiego. Dlatego właśnie Ursus podpisał się pod wspomnianym już dziękczynnym listem do prezydenta Mościckiego. Czyli, że nie ma Pan najmniejszych wątpliwości, że RKS Ursus powstał w 1929 r. A co na to inni historycy? Kilka lat temu skontaktowałem się z ursuskim historykiem Jerzym Domżalskim. Długo rozmawialiśmy, czego efektem jest między innymi rozdział w książce Domżalskiego ( W Ursusie i jego okolicy ) o sporcie. Pan Jerzy też nie ma wątpliwości, co do daty powstania klubu. Pozostaje odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego przez lata uznawano za rok powstania Być może ktoś pomylił RKS Ursus z innym tutejszym klubem KS Czechowice, który faktycznie powstał w Czechowice w 1939 r. zjednoczyły się z RKS Ursus, a nowy klub przyjął barwy do dziś obowiązujące. A może ta błędna data wzięła się stąd, że gdy otwierano stadion przy ul. Sosnkowskiego w 1965 r., to potrzeby był wtedy jakiś jubileusz? I dlatego, ktoś wtedy wymyślił: XXX-lecie RKS Ursus. Stadion otwarto, a ta nieszczęsna data założenia klubu, rzekomo w 1935 roku, obowiązuje do dziś. Myślę, że czas to zmienić i zwrócić klubowi ukradzione 6 lat. Robert Gawkowski historyk sportu, autor kilkunastu książek. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy miesiące temu, za swoja najnowsza książkę Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk otrzymał nagrodę historyczną KLIO. fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe Wydawca: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ursus Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202 Redaktor prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: , Internet: Projekt: IG-tech, DTP, druk: db Print Polska Sp. z o.o., Nakład: 5 000

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻONY ZABYTEK s. 10

ZAGROŻONY ZABYTEK s. 10 ZAGROŻONY ZABYTEK s. 10 fot. MARIUSZ BEMBENEK Wybudowany pod koniec lat 20. XX w. zabytkowy obiekt dawnej fabryki Artigraph przy ul. Prądnickiej może niedługo przestać istnieć. Na jego miejscu może powstać

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA nr 5 (228) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info na oświadczenie KREDYTY POZABANKOWE DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!! CHWILÓWKA NA DOWÓD (PIERWSZA DARMOWA)

Bardziej szczegółowo

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem?

Co oprócz teatru łączy Cię z Targówkiem? 11/2009 Listopad (13) Magazyn mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza Moja dzielnica! Piotr Furman Aktor związany z Teatrem Rampa. Przez 10 lat był prowadzącym i autorem znanego w latach 90 Teleturnieju

Bardziej szczegółowo

Siedem cudów sakralnych

Siedem cudów sakralnych Za tydzień dodatek rolniczy i szkolny ŚRODA ŚRODA 14 VIII 2013 21 VIII 2013 nr 33 (1746) 2,90 zł (w tym 8% VAT) GOSTYŃ GÓRA KOŚCIAN LESZNO RAWICZ WSCHOWA Siedem cudów sakralnych ukazuje się od 14 XII 1979

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

To nie będzie budżet wyborczy

To nie będzie budżet wyborczy Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6 Nr 24(192) I 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo