STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st."

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY

2 I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO 1. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY 1.1. Ludność W końcu 2003 r. liczba mieszkańców Warszawy wynosiła blisko osób, co stanowiło 4,4% całej ludności Polski i około 1/3 ludności województwa mazowieckiego. Schemat Nr 1- Struktura ludności według płci i wieku w m.st. Warszawie stan w dniu r. (opr. PTD). Poszczególne dzielnice Warszawy bardzo różnią się pod względem struktury wieku mieszkańców. Najwyższy udział osób w wieku produkcyjnym mają dzielnice młode, w szczególności: Ursynów (75%) Bemowo (74%) Białołęka (71%), zaś najniższy dzielnice o starej strukturze wieku: Żoliborz (58%) Śródmieście (59%) Ochota (60%) Wola (61%) (Schemat Nr 2). Schemat Nr 2 - Średnia wieku ludności zamieszkałej w dzielnicach m. st. Warszawy w 2002 r Mężczyźni lat i wiecej Kobiety Efektem przemian struktury demograficznej ludności Warszawy są zmiany w wielkości potrzeb typowych dla różnych grup wieku. W skali miasta zmniejsza się zapotrzebowanie na infrastrukturę i usługi świadczone na rzecz dzieci i młodzieży, wzrastają natomiast wymagania co do rozwoju instytucji i urządzeń niezbędnych dla osób wieku starszego Przekształceniom struktury wieku ludności towarzyszą zmiany w wielkości gospodarstw domowych i rodzin: lat 0-4 lat % w Warszawie w sposób widoczny wzrasta liczba jednoosobowych gospodarstw domowych, małżeństw bezdzietnych oraz rodzin niepełnych. Proces ten przebiega intensywnie w dzielnicach o rosnącym udziale najstarszych grup wieku i wynika przede wszystkim z osamotnienia osób starszych, których liczebność stale wzrasta. Rozwój demograficzny Warszawy zdeterminowany jest z jednej strony zmianami w strukturze wieku mieszkańców miasta, z drugiej zaś migracjami zarobkowymi do Warszawy. Liczba ludności zameldowanej w Warszawie zmniejsza się, spada wskaźnik przyrostu naturalnego, wielkość grup starszych roczników rośnie, zaś liczebność młodych (dzieci, młodzież oraz grupy mobilne zawodowo) przyjmuje tendencję spadkową. Procesy te przebiegają nierównomiernie na obszarze miasta: Warszawa starzeje się i wyludnia w obszarze centralnym, natomiast wzrost liczby ludności przenosi się na obszary peryferyjne otwarte dla budownictwa mieszkaniowego. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (0 do 17 lat) w 2002 r. wynosił 15,7%, udział osób w wieku produkcyjnym mobilnym zawodowo (20 do 44 lat) wynosił 39,6%, a grupa osób w wieku niemobilnym (powyżej 44 roku życia) stanowiła ponad 25% ogólnej populacji. Obecnie prawie co 5-ty mieszkaniec Warszawy jest w wieku emerytalnym (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat w więcej) (Schemat Nr 1). W okresie międzyspisowym (1988r. 2002r.) przeciętna wielkość gospodarstwa domowego zmniejszyła się z 2,55 osoby do 2,19 osób. Udział 1 osobowych gospodarstw domowych w ogólnej liczbie gospodarstw wzrósł z 26% do 38%. Liczba gospodarstw domowych 1 osobowych wzrosła w okresie międzyspisowym ze do , czyli o ponad Najniższe wskaźniki wielkości gospodarstw domowych odnotowuje się w dzielnicach: Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, Żoliborz (1,87 2,02 osoby/gospodarstwo domowe). Na obszarach rozwijających się (Bemowo, Białołęka, Ursynów, Rembertów, Wesoła) lub z przewagą zabudowy jednorodzinnej (Wawer, Wilanów) przeciętna wielkość gospodarstwa domowego jest znacznie wyższa od średniej dla Warszawy (od 2,45 2,90 osoby /gospodarstwo domowe) Warszawa jest miastem o stosunkowo niskiej średniej gęstości zaludnienia. Zróżnicowanie przestrzenne pod tym względem jest jednak znaczne i wiąże się z intensywnością zagospodarowania terenu. 3

3 Obecnie średnia gęstość zaludnienia w Warszawie wynosi osób na 1 km 2. Zróżnicowanie zaludnienia jest znaczne na przestrzeni miasta i zawiera się pomiędzy osób/1km 2 a 378 osób/1km 2. Poza Ochotą, do dzielnic o największej gęstości zaludnienia należą dzielnice: Śródmieście (8.862 os./1km 2 ) Praga Południe (8.423 os./1km 2 ) Wola (7.675 os./1km 2 ) Mokotów (6.591 os./1km 2 ). Dzielnicami o najmniej intensywnym zaludnieniu są natomiast: Wilanów Wawer (784 os./1km 2 ) Wesoła (793 os./1km 2 ) Białołęka (820 os./1km 2 ) (Schemat Nr 3). Schemat Nr 3 - Gęstość zaludnienia w dzielnicach m. st. Warszawy w 2002 r. W dzielnicach o dużej intensywności zaludnienia (Wola, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz, Praga Północ) trwa proces zmniejszania się liczby ludności i starzenia się populacji. Potencjał rozwojowy tych dzielnic słabnie. Natomiast w dzielnicach o małym zaludnieniu (Białołęka, Wesoła, Wilanów, Ursus, Ursynów) przybywa mieszkańców, a struktura demograficzna ludności ma charakter prorozwojowy. Migracje zasilają społeczeństwo stolicy ludźmi młodymi i bardzo dobrze wykształconymi. Warszawa jest też atrakcyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Rosną salda migracji osób w wieku akademickim. Liczba uczniów szkół średnich oraz studentów znacznie przewyższa liczebność osób w przedziałach wieku lat i lata. Na pobyt stały w latach w Warszawie przybyło ponad osób młodych, w wieku lat. W 2003 r. przybyło osób z wykształceniem wyższym i blisko z wykształceniem średnim. Saldo migracji osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym było ujemne. Saldo migracji osób w wieku lata w 2000 roku wynosiło 1.172, a w 2003r.: Liczba studentów szkół policealnych i wyższych w 2002 roku wyniosła , co stanowiło 156% ogółu mieszkańców Warszawy w wieku lata. Liczba uczniów szkół średnich w tym czasie wynosiła i stanowiła 141% ogółu mieszkańców w wieku lat (Schemat Nr 4). Schemat Nr 4 - Średnie tempo przyrostu/ ubytku ludności (w %) dzielnic m. st. Warszawy w latach W świetle wyników prognozy ostrzegawczej GUS na lata , obserwowane w Warszawie tendencje zmian demograficznych będą się pogłębiać. Liczba ludności będzie się zmniejszać. Ogólny ubytek ludności w perspektywie do 2030 roku wyniesie 155,5 tys. Przemiany struktury wieku populacji spowodują dalsze ubytki w grupach roczników młodych i wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Założenia tej prognozy nie uwzględniają jednak utrzymania salda migracji na obecnym poziomie oraz poprawy wskaźników urodzeń, generowanej przez rodziny osiedlające się w mieście. Wynikom prognozy GUS 2003 przeczą analizy migracyjne. Trudności dotyczą prawidłowego szacowania ludności napływowej i, w efekcie, wskaźników rozwojowych. O ile dotychczasowy poziom migracji nie zostanie drastycznie zahamowany pod wpływem negatywnych zmian w warunkach zatrudnienia i zamieszkania w Warszawie, zmiany w liczbie ludności Warszawy w perspektywie 2030 roku mogą przyjąć tendencję bardziej optymistyczną niż to przewiduje prognoza GUS z 2003 r. (Źródło: materiały z konferencji Perspektywy rozwoju demograficznego Warszawy ) 1.2. Migracje Saldo migracji ma tendencje wzrostowe (z 0,9/1000 osób w 1998 r. do 2,8/1000 w 2000 r. i aż do 4,3/1000 w 2003 r.) i w znaczącym stopniu wpływa na bilans ludnościowy Warszawy rekompensując ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. W Warszawie następuje wzrost podaży miejsc pracy. Jednocześnie rynek pracy charakteryzuje się znacznym udziałem ludności napływowej wśród kadr pracowniczych. W 2002 roku liczba osób zatrudnionych ( ) stanowiła 126% pracujących mieszkańców miasta ( ). Kadry skompletowane z osób nie zameldowanych w Warszawie stanowiły w 1996 r. ok. 4% a w 2002 r. już ponad 20% ogółu zatrudnionych. Uwzględniając różnego rodzaju nieścisłości sprawozdawcze szacuje się, że osób codziennie dojeżdża do pracy (wahadłowe migracje dobowe) lub wynajmuje w Warszawie mieszkania pozostając bez zameldowania (migracje cotygodniowe lub osadnictwo trwające na czas stosunku pracy). Wg prognozy GUS z 2003r. liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się do roku 2030 z 1102,6 do 891,7 tys. osób w 2030 r., a więc o blisko 20%. O ponad jedną trzecią obniży się liczba mieszkańców w mobilnym wieku produkcyjnym, a wzrośnie, co prawda w niewielkim stopniu, liczebność mieszkańców w niemobilnym wieku produkcyjnym. Obserwuje się wzrost zjawiska tzw. kadr ruchomych o czym świadczą salda migracji czasowych, w ostatnich latach znacznie przewyższające salda migracji na stałe. Saldo migracji czasowych, jako różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy w Warszawie oraz wymeldowanych z miasta, w 2003 roku dwukrotnie przewyższało saldo migracji definitywnych, zaś w 2000 roku prawie 4-krotnie. Również migracje zagraniczne na pobyt czasowy osiągają znaczną skalę. W końcu 2003 roku na pobyt czasowy było zameldowanych 11,5 tys. osób przybywających z zagranicy. (Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały w latach wynosiło od 170 do 300 osób w skali roku.) 4

4 Dane o migracjach czasowych krótkoterminowych oraz wielkości zatrudnienia w mieście, pozwalają szacować liczbę ludności przebywającej w Warszawie na ok Na podstawie analiz tendencji migracyjnych i rozwoju gospodarczego Warszawy przewiduje się, że Warszawa w dalszym ciągu będzie przyciągać ludność z całego kraju. Do Warszawy będą licznie napływać młodzi ludzie w celu zdobywania wykształcenia. W perspektywie roku 2030 można się spodziewać dalszego wzrostu migracji zarobkowej do Warszawy, w związku ze spadkiem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. Część z tych osób z pewnością zostanie w stolicy na stałe. Podejmowanie decyzji o stałym zamieszkaniu będzie w dużym stopniu zależało od rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. Napływ ludności będzie również można zaobserwować w miejscowościach położonych wzdłuż tras linii kolejowych, biegnących w kierunku Grodziska Mazowieckiego oraz Wołomina. Gminy sąsiadujące z Warszawą przygotowują się intensywnie do rozwoju osadnictwa powiększając obszary inwestycyjne. Tereny graniczące bezpośrednio z Warszawą, użytkowane dotychczas rolniczo, zostały wskazane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jako obszary przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Dominującym kierunkiem jest zabudowa mieszkaniowa. Znaczną część terenów przygranicznych, zwłaszcza położonych w sąsiedztwie lotniska Okęcie i głównych tras wylotowych z Warszawy, przewidziano pod zabudowę produkcyjno-usługową i funkcje magazynowo-składowe (Tabela Nr 1, Schemat Nr 6) Rozwój aglomeracji warszawskiej Tabela Nr 1 - Rejony intensywnych działań w zakresie przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej na obszarze gmin sąsiednich na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Analiza studiów gmin sąsiednich Schemat Nr 6). Na powiązaniach z warszawskim rynkiem pracy zyskują gminy położone w najbliższym jej otoczeniu. Gminy te funkcjonują i rozwijają się głównie dzięki silnym powiązaniom ze stołecznym rynkiem pracy. Nr Miasto/gmina Obszar przekształcenia Rodzaj przekształcenia funkcjonalnoprzestrzennego W latach 90. ubiegłego wieku rozpoczął się intensywny rozwój gmin sąsiadujących z Warszawą. Szczególnie 1. Nieporęt Michałów Grabina Zabudowa mieszkaniowa oraz produkcyjnousługowa szybko rozwijają się gminy: Jabłonna, Lesznowola, Piaseczno, Łomianki, Marki, Ząbki i Michałowice. Salda migracji do tych gmin z roku na rok rosną. Napływ ludności następuje głównie z województwa Stanisławów I Zabudowa produkcyjno-usługowa Mazowieckiego, ale również z innych obszarów kraju. 2. Ząbki Na zach. od ul.generalskiej. Zabudowa koncentracji usług Obserwuje się również wzrost migracji z Warszawy do gmin z nią sąsiadujących: salda migracji pomiędzy Warszawą a tymi gminami przyjmują wartości ujemne. Jednocześnie saldo migracji dla tych gmin znacznie przewyższa saldo migracji warszawskich (liczonych bez ruchu międzydzielnicowego). Migracje do gmin otaczających Warszawę to efekt procesu suburbanizacji. Jej wpływ na zmiany w strefie gmin otaczających Warszawę ma charakter wielowymiarowy. Podobnie działo się i dzieje w przypadku miast metropolitalnych na świecie, które z jednej strony przyciągają migrantów nowych mieszkańców, z drugiej zaś generują impulsy rozwojowe, które są powodem transformacji przestrzennej i społeczno-ekonomicznej jednostek położonych w sąsiedztwie miasta. Transformacja ta sprawia, że jednostki te stają się atrakcyjne jako miejsca zamieszkania także dla mieszkańców samego miasta metropolitalnego - wyprowadzając się do strefy podmiejskiej nie tracą dostępu do dóbr i usług oferowanych w Warszawie, poprawiają zaś swe warunki życia. Saldo migracji do/z Warszawy (bez ruchu międzydzielnicowego) wyniosło w 2000r a dla gmin sąsiadujących, łącznie: 8.415; w roku 2003 saldo dla Warszawy wyniosło a dla gmin sąsiadujących Jakkolwiek różnica zmniejszyła się, to jednak w dalszym ciągu można mówić o zatrzymywaniu się fali migracji przed granicami Warszawy (Schemat Nr 5). Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, gminy sąsiadujące z Warszawą będą się szybko rozwijać (w szczególności Piaseczno i Lesznowola na południu, a na północy Legionowo i Łomianki). Ludność osiedlająca się w gminach sąsiadujących z Warszawą w większości będzie pracować w stolicy i dlatego komunikacja miedzy centrum miasta, a okolicami powinna być bardzo sprawna. Schemat Nr 5 - Średnie tempo przyrostu / ubytku ludności (w %) m. st. Warszawy i gmin sąsiadujących w latach Sulejówek 4. Wiązowna 5. Konstancin- Jeziorna 6. Piaseczno Półn.-zach.część miasta na terenach istniejących ogrodów działkowych Południowo-zachodnia część miasta Tereny położone na zachód od ul.sulejowskiej Tereny położone na wschód od ul.sulejowskiej Rejon wsi Zakręt i Wiązowna Majdan, Wola Ducka Po wschodniej i zachodniej stronie Szosy Lubelskiej między wsiami Wiązowna i Zakręt Tereny Klarysewa Tereny położone przy granicy z dzielnicą Wilanów Rejon zakładów papierniczych Józefosław Józefosław Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa produkcyjna, magazynowa, składowa oraz zabudowa mieszkaniowa Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa produkcyjno-usługowa Zabudowa koncentracji usług Zabudowa produkcyjno-usługowa oraz zabudowa produkcyjno - magazynowa Zabudowa mieszkaniowa oraz przekształcenia urbanistyczne o nieokreślonej funkcji Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa Zabudowa produkcji, magazynowania, składowania, Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa Zabudowa produkcyjna, magazynowania, składowania, Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa Zabudowa usługowa Zabudowa produkcyjno-usługowa 7. Lesznowola Mysiadło, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Mysiadło, Zamienie Mysiadło, Stara Iwiczna, Wilcza Góra, Marysin, Łazy Zamienie 8. Raszyn Ługi, Kukierówka, Okrągłe, Dawidy, Zabudowa produkcyjno-usługowa Raszyn 9. Michałowice Opacz Kolonia, Opacz Mała, Reguły, Zabudowa produkcyjno-usługowa 10. Piastów Tereny położone na północ Zabudowa produkcyjno-usługowa i południe od linii kolejowej 11. Ożarów Jawczyce, Bronisze Zabudowa produkcyjno-usługowa Mazowiecki Macierzysz, Stara Wieś, Zabudowa produkcyjno-usługowa Nowa Wieś Przekształcenia urbanistyczne o nieokreślonej funkcji, 12. Izabelin Mościska teren położony na północ od istniejącej bazy magazynowej paliw Zabudowa produkcyjna, magazynowa, składowa Mościska Zabudowa mieszkaniowa 13. Łomianki Buraków, Dąbrowa Zabudowa mieszkaniowa Pancerz Zabudowa usługowa 14. Jabłonna Wieś Jabłonna Zabudowa mieszkaniowa (obszary zostały wskazane na Schemacie Nr 6 zgodnie z numeracją w tabeli) 5

5 ANALIZA STUDIÓW GMIN SĄSIĘDNICH LEGENDA Schemat Nr 6 6

6 1.4. Wnioski Analiza tendencji rozwoju demograficznego prowadzi do następujących wniosków dla polityki przestrzennej miasta: 1) Wykorzystanie dla rozwoju miasta potencjału demograficznego ludności migrującej zarobkowo do Warszawy wymaga stworzenia dogodnych warunków do stałego osiedlania się tej ludności. Konieczne jest zapewnienie terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2) W osiedlach śródmiejskich (Mokotów, Śródmieście, Wola, Żoliborz, Praga) przemiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi świadczone na rzecz osób starszych (domy opieki, domy dziennego pobytu, usługi rehabilitacyjne itd.). 3) W dzielnicach obrzeżnych o dynamicznym wzroście liczby mieszkańców (Białołęka, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy), oprócz zapotrzebowania na rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym o wyższym standardzie (budownictwo jednorodzinne z ogródkami itp.) wzrastać będzie zapotrzebowanie na urządzenia infrastruktury społecznej blisko miejsca zamieszkania. 4) Dynamiczny rozwój gmin sąsiednich i przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów przygranicznych będą w znaczący sposób oddziaływać na strukturę, rozwój przestrzenny i gospodarczy oraz funkcjonowanie Warszawy. Wzrasta rola gmin podwarszawskich jako zaplecza mieszkaniowego Stolicy. 2. ROZWÓJ GOSPODARCZY 2.1. Pozycja Warszawy w krajowym i europejskim systemie gospodarczym Główne i specyficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Warszawy związane są z: 1) pełnieniem przez miasto funkcji stołecznych, 2) dominacją miasta nad innymi dużymi ośrodkami miejskimi w regionie, a także w skali kraju, wynikającą z potencjału społecznego i gospodarczego, 3) dogodnym położeniem geograficznym (potencjalnie dobra dostępność transportowa). W Warszawie wytwarza się 1/8 krajowego PKB. Wartość PKB /głowę ludności w Warszawie jest 3- krotnie wyższa niż średnia krajowa (w Poznaniu: tylko 2-krotnie a w Krakowie i Wrocławiu zaledwie o połowę wyższa niż ta średnia). Liczba podmiotów gospodarczych działających w Warszawie wyniosła w 2004r , co stanowiło 7,7% wszystkich podmiotów w kraju i 48% działających w woj. mazowieckim. Dochód Warszawy w 2002 r. wyniósł per capita zł i był najwyższy w porównaniu z dochodami innych dużych miast (Katowice: zł, Poznań: zł, Wrocław: zł, Kraków: zł). W Warszawie koncentruje się ponad 1/3 krajowego zaplecza naukowo-technicznego. W Warszawie skupiają się najważniejsze funkcje metropolitalne, związane ze sprawowaniem kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki w skali regionu i państwa (wyspecjalizowane usługi finansowe, naukowe i badawcze, związane z kulturą i sztuką, środkami przekazu, telekomunikacją i administracją. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa znalazła się w kręgu największych miast europejskich konkurujących i współpracujących ze sobą w sferach gospodarczej i kulturalnej. Pod względem powierzchni i zaludnienia, Warszawa najbardziej zbliżona jest do takich stolic europejskich, jak Wiedeń (1.562 tys. mieszkańców). Rozwój gospodarczy Warszawy jest bardziej dynamiczny, a wskaźniki udziału w gospodarce kraju są konkurencyjne w stosunku do Pragi czy Wiednia. Rośnie zaplecze sił pracowniczych na obszarze aglomeracji warszawskiej. Tendencje te sprzyjają wzrostowi znaczenia Warszawy na europejskim rynku pracy. Dla porównania: liczba pracujących w Warszawie w 2001 roku wynosiła 782 tysiące osób, w Pradze 624 tysiące osób a w Rydze 422 tysiące osób. Pozycja Warszawy w regionie Europy Środkowo Wschodniej stale rośnie. Jednak w hierarchii metropolii europejskich miasto zajmuje jak dotąd pozycję peryferyjną. Przyczyną tego jest niedostateczny w Warszawie rozwój cech metropolitalnych, sprzyjających międzynarodowym kontaktom gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Odnosi się to przede wszystkim do poziomu rozwoju powiązań transportowych i komunikacyjnych, usług dla klienteli zagranicznej (np. sale kongresowe i wystawiennicze), warunków przestrzennych i technicznych zachęcających do lokowania siedzib międzynarodowych firm i instytucji. Rozwój gospodarczy Warszawy w dużym stopniu zależny jest od potencjału demograficznego i gospodarczego gmin leżących w obszarze metropolitalnym, a także od poziomu ich urbanizacji, infrastruktury i powiązań transportowych. Dlatego niezwykle ważna jest współpraca stolicy z tymi gminami, zwłaszcza w kwestii standardów urbanistycznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Rozwój Warszawy i aglomeracji warszawskiej jest przede wszystkim następstwem procesów zachodzących w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Tu najsilniej ogniskują się krajowe procesy transformacji gospodarczej oraz procesy mające zasięg światowy: globalizacja, powstawanie po-przemysłowej cywilizacji informacyjnej, wzrost znaczenia metropolii. W wyniku rozwoju działalności gospodarczej po 1990 r., warszawski rynek inwestycyjny oraz wielkość i różnorodność przedsiębiorstw osiągnęły poziom nieporównywalny z innymi dużymi miastami w kraju. Warszawa skupia obecnie znaczny procent potencjału gospodarczego Polski wyprzedzając Poznań, Wrocław i Kraków. Występuje tu swoista nadproporcjonalność instytucji o funkcjach metropolitalnych w liczbie większej niż wynika to z lokalnego popytu. W Warszawie koncentruje się ponad 35% całego potencjału w sferze polskiej nauki i techniki. Wyraźnie ponadprzeciętny jest udział pracujących w obsłudze nieruchomości i firm, w pośrednictwie finansowym, w transporcie i łączności, w pozostałych usługach i administracji publicznej. W ostatnich latach minionej dekady uwidoczniła się tendencja do wzrostu roli Warszawy w krajowym rynku pracy w działalności gospodarczej w niemal każdej sekcji usług Tendencje rozwoju gospodarczego Struktura gospodarki Warszawy podlega dynamicznej transformacji od początku okresu zmian systemowych w Polsce. W procesie tym nastąpiło odwrócenie proporcji pomiędzy udziałem usług i przemysłu w gospodarce miasta. Obecnie proporcja ta jest jak 4:1 na korzyść usług i jest porównywalna z sytuacją w Pradze czy Wiedniu. W sektorze usług największy udział ma handel. Najbardziej dynamicznie rozwijają się działalności w zakresie obsługi nieruchomości i firm. W ostatniej dekadzie wzrosło znaczenie łączności, pośrednictwa finansowego, administracji publicznej, transportu i gospodarki magazynowej. W Warszawie, podobnie jak i w innych stolicach, zauważa się przewagę miejsc pracy w sekcjach związanych z handlem detalicznym i hurtowym (około 1/5 pracujących w usługach) oraz w obsłudze nieruchomości i usługach dla firm (1/6-1/5 sektora usług). Trzecią sekcję, w której powstaje najwięcej miejsc pracy tworzą działalności transportowe, magazynowe i łącznościowe. Względnemu wzmocnieniu uległo pośrednictwo finansowe (działalność banków i firm ubezpieczeniowych) oraz administracja publiczna. Zmalała rola ochrony zdrowia i pozostałych usług (komunalnych, osobistych). 7

7 Obecnie obserwuje się następujące tendencje rozwoju gospodarczego: Stabilizuje się tempo rozwoju działalności z sekcji pośrednictwa finansowego Zmiany organizacyjne instytucji kapitałowych powodują osłabienie ich wpływu na wzrost liczby miejsc pracy. Jednoczenie jakość podmiotów z tej sekcji (skuteczność, renoma, wiarygodność, zasięg działania) jest niezwykle ważna dla już obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Utrzymuje się wysoka dynamika rozwoju działalności związanych z obsługą nieruchomości, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nauką. Działalność gospodarcza z tej sekcji stanowi ważny czynnik stymulujący rozwój. Zmniejsza się skala działalności produkcyjnej i rola sekcji w gospodarce miasta, nie powstają nowe miejsca pracy. Nastąpiła utrata niektórych powiązań kooperacyjnych z regionem i dalszym otoczeniem zewnętrznym Rozwój gospodarczy w przestrzeni miasta. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozmieszczone są nierównomiernie w przestrzeni miasta. Większość z nich zlokalizowana jest w lewobrzeżnej części Warszawy na osi północ-południe i w mniejszym stopniu wschód-zachód. Największa liczba podmiotów występuje w Śródmieściu, a następnie w dzielnicy Mokotów i Praga Południe, a także na Żoliborzu, Woli i Ochocie. Blisko 60% wszystkich firm lokalizuje się w granicach siedmiu dzielnic dawnej gminy Centrum. Największą liczbę firm posiadają Śródmieście i Mokotów (po około 14%) oraz Praga-Południe (blisko 11%). Zdecydowanie niższe udziały występują na obrzeżach miasta. Obrazuje to natężenie przedsiębiorczości mierzone liczbą podmiotów na 1 km 2 powierzchni. Przeciętnie w mieście na 1 km 2 przypada około 560 podmiotów gospodarczych. Skrajne przypadki stanowią Śródmieście (z blisko podmiotami na każdy km 2 ) i pięć dzielnic z gęstością poniżej 200 firm na km 2. W kolejności rosnących wskaźników są to: Wilanów, Białołęka, Wesoła, Wawer i Rembertów. Dzielnice prawobrzeżne grupują łącznie 29,4% wszystkich podmiotów gospodarczych (Schemat Nr 7). Źródło: dr M. Grochowski, opracowanie własne na podstawie danych GUS. Schemat Nr 7 - Podmioty gospodarcze według dzielnic Warszawy (wg systemu REGON, maj 2004 r.) W Warszawie można wyróżnić kilka typów rozmieszczenia podmiotów gospodarczych: Typ koncentryczny (stopniowy spadek liczby podmiotów przypadających na km 2 wraz z odległością od centrum miasta) reprezentują takie działalności jak: hotelarstwo, ubezpieczenia, usługi na rzecz całego społeczeństwa, organizacje komercyjne, pracodawców i profesjonalne. W tym przypadku występują czynniki lokalizacji związane z walorami reprezentacyjnymi miejsca. W rozmieszczeniu tego typu podmiotów w Warszawie nadal wyraźnie zaznacza się dzielnica Śródmieście. Typ wieloośrodkowy obserwuje się w przypadku szkolnictwa wyższego, produkcji pojazdów czy zespołów eksterytorialnych. Widoczne są również tendencje do lokalizowania działalności w pobliżu najważniejszych arterii komunikacyjnych (roli takiej nie pełni lotnisko na Okęciu). Widoczna jest również tendencja do lokalizacji przedsiębiorstw z dala od centrum miasta. Dotyczy to zwłaszcza działalności prowadzonej w miejscu zamieszkania usługodawcy. Prawdopodobne jest postępowanie zjawiska migracji tych podmiotów z centrum miasta do dzielnic zewnętrznych. W takim przypadku rola Śródmieścia będzie malała, o ile nie nastąpi rozwój innych działalności np. organizacji międzynarodowych, administracji centralnej. Lokalizacja takich usług wydaje się być głównie związana z ich dostępnością. Jest ona jednak jednocześnie czynnikiem stymulującym rozwój i organizującym życie społeczne w osiedlach mieszkaniowych. W związku z regresem przetwórstwa przemysłowego w Warszawie, na szczególną uwagę zasługują obszary poprzemysłowe i obecnie zajmowane przez przemysł. W przypadku zaniku przedsiębiorstw produkcyjnych prawdopodobnie nastąpi ekspansja działalności usługowej na ich tereny. Obszary te można traktować jako te fragmenty przestrzeni, które mogą stać się kluczowe dla zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Wnioski Wyniki analiz rozwoju działalności gospodarczej w Warszawie pozwalają sformułować następujące wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego miasta dla podtrzymania trendów rozwojowych: 1. W Warszawie istotne cechy metropolii międzynarodowej wymagają dalszego rozwoju. Konieczne jest wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych, naukowych i kulturalnych poprzez: rozwój powiązań transportowych i komunikacyjnych, rozwój sektora usług dla zagranicznej klienteli (sale kongresowe i wystawiennicze) stworzenie warunków dla lokowania siedzib międzynarodowych firm i instytucji. 2. Utrzymanie równowagi w rozwoju ekonomicznym miasta wymaga lokowania w Warszawie przetwórstwa przemysłowego związanego z zaawansowanymi technologiami. Wiąże się to z koniecznością wskazania terenów pod budowę odpowiedniej infrastruktury (park technologiczny, inkubator przedsiębiorczości). 3. Pozytywna tendencja do lokalizacji usług dla mieszkańców jak najbliżej klienta, wskazuje na potrzebę zwiększenia udziału funkcji usługowych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Rozwój centrów dzielnicowych wraz z usługami o randze lokalnej, będzie też sprzyjać rozwojowi miejsc pracy w miejscach zamieszkania. 4. Należy podjąć działania na rzecz rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Działania takie dają szansą na pozyskanie terenów, które nie są wykorzystywane zgodnie z ich potencjałem wyznaczonym przez położenie. 8

8 II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (Rysunek Studium Nr 1) Podniesienie rangi Warszawy w sieci miast Unii Europejskiej wymaga zapewnienia warunków przestrzennych dla trwałego zrównoważonego rozwoju oraz dla uzyskania europejskich standardów warunków życia mieszkańców. Czynnikami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi są prawidłowo kształtowane relacje funkcjonalnoprzestrzenne w obszarze miasta oraz relacje funkcjonalno-przestrzenne z obszarami leżącymi w jego sąsiedztwie. Relacje te dotyczą kwestii o charakterze społeczno-gospodarczym i środowiskowym (środowisko przyrodnicze i kulturowe). Mają one bezpośredni wpływ na jakość przestrzeni miasta w sensie jego walorów użytkowych i wartości kompozycyjno-estetycznych. W celu sformułowania podstawowych uwarunkowań rozwoju miasta dokonano oceny dotychczasowego zagospodarowania i stanu ładu przestrzennego oraz warunków i jakości życia mieszkańców. Ocena opiera się na analizie: 1. struktury funkcjonalnej; 2. warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców w usługi; 3. struktury przestrzennej i układu przestrzeni publicznych. Rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej i jej struktura (Schemat Nr 9 i 10) Obszary zabudowy mieszkaniowej obejmują 28,0 % powierzchni miasta, tj.ok.145 km 2, w tym: ok. 55 km 2, zajmuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, co stanowi ok. 11,0 %, powierzchni miasta; ok. 90 km 2 zajmuje zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym, co stanowi ok. 17,0 %, powierzchni miasta. Schemat Nr 9 -Rozmieszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej Analiza i ocena struktury funkcjonalnej zawiera: rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej wraz z jej strukturą; rozmieszczenie usług; występowanie funkcji technicznych, w tym obszarów komunikacji; rozmieszczenie obszarów produkcyjno-usługowych; występowanie obszarów zieleni i jej struktury oraz rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Analiza i ocena warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców w usługi obejmuje: charakter i jakość zasobów mieszkaniowych; wyposażenie w usługi publiczne: oświaty, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz kultury i sztuki; wyposażenie w placówki handlowe. Analiza i ocena struktury przestrzennej dotyczy: charakterystyki obszarów zabudowy; elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz miasta. 1. STRUKTURA FUNKCJONALNA Struktura gruntów wg sposobu użytkowania (Schemat Nr 8) jest zróżnicowana: oprócz typowo miejskich form zagospodarowania terenów, takich jak zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe i produkcyjnousługowe, układy drogowe itp., występują znaczne areały terenów rolnych, lasów i łąk. Schemat Nr8 - Struktura funkcjonalna Warszawy stan istniejący (100% pow. Warszawy km 2 ) obszary wód powierzchniowych 3% obszary zieleni 28% obszary usług 7% obszary użytków rolnych 12% inne 6% obszary infrastruktury technicznej 1% obszary obiektów i urządzeń transportowych 10% obszary produkcyjno-usługowe 5% obszary zabudowy mieszkaniowej 28% Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, występuje przede wszystkim na terenie dzielnic: Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe, Wola, Mokotów, Bemowo, Ursynów, Targówek. Ponad 70% wszystkich terenów zabudowy wielorodzinnej położonych jest na terenie lewobrzeżnej Warszawy. 9

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo