STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st."

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY

2 I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO 1. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY 1.1. Ludność W końcu 2003 r. liczba mieszkańców Warszawy wynosiła blisko osób, co stanowiło 4,4% całej ludności Polski i około 1/3 ludności województwa mazowieckiego. Schemat Nr 1- Struktura ludności według płci i wieku w m.st. Warszawie stan w dniu r. (opr. PTD). Poszczególne dzielnice Warszawy bardzo różnią się pod względem struktury wieku mieszkańców. Najwyższy udział osób w wieku produkcyjnym mają dzielnice młode, w szczególności: Ursynów (75%) Bemowo (74%) Białołęka (71%), zaś najniższy dzielnice o starej strukturze wieku: Żoliborz (58%) Śródmieście (59%) Ochota (60%) Wola (61%) (Schemat Nr 2). Schemat Nr 2 - Średnia wieku ludności zamieszkałej w dzielnicach m. st. Warszawy w 2002 r Mężczyźni lat i wiecej Kobiety Efektem przemian struktury demograficznej ludności Warszawy są zmiany w wielkości potrzeb typowych dla różnych grup wieku. W skali miasta zmniejsza się zapotrzebowanie na infrastrukturę i usługi świadczone na rzecz dzieci i młodzieży, wzrastają natomiast wymagania co do rozwoju instytucji i urządzeń niezbędnych dla osób wieku starszego Przekształceniom struktury wieku ludności towarzyszą zmiany w wielkości gospodarstw domowych i rodzin: lat 0-4 lat % w Warszawie w sposób widoczny wzrasta liczba jednoosobowych gospodarstw domowych, małżeństw bezdzietnych oraz rodzin niepełnych. Proces ten przebiega intensywnie w dzielnicach o rosnącym udziale najstarszych grup wieku i wynika przede wszystkim z osamotnienia osób starszych, których liczebność stale wzrasta. Rozwój demograficzny Warszawy zdeterminowany jest z jednej strony zmianami w strukturze wieku mieszkańców miasta, z drugiej zaś migracjami zarobkowymi do Warszawy. Liczba ludności zameldowanej w Warszawie zmniejsza się, spada wskaźnik przyrostu naturalnego, wielkość grup starszych roczników rośnie, zaś liczebność młodych (dzieci, młodzież oraz grupy mobilne zawodowo) przyjmuje tendencję spadkową. Procesy te przebiegają nierównomiernie na obszarze miasta: Warszawa starzeje się i wyludnia w obszarze centralnym, natomiast wzrost liczby ludności przenosi się na obszary peryferyjne otwarte dla budownictwa mieszkaniowego. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (0 do 17 lat) w 2002 r. wynosił 15,7%, udział osób w wieku produkcyjnym mobilnym zawodowo (20 do 44 lat) wynosił 39,6%, a grupa osób w wieku niemobilnym (powyżej 44 roku życia) stanowiła ponad 25% ogólnej populacji. Obecnie prawie co 5-ty mieszkaniec Warszawy jest w wieku emerytalnym (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat w więcej) (Schemat Nr 1). W okresie międzyspisowym (1988r. 2002r.) przeciętna wielkość gospodarstwa domowego zmniejszyła się z 2,55 osoby do 2,19 osób. Udział 1 osobowych gospodarstw domowych w ogólnej liczbie gospodarstw wzrósł z 26% do 38%. Liczba gospodarstw domowych 1 osobowych wzrosła w okresie międzyspisowym ze do , czyli o ponad Najniższe wskaźniki wielkości gospodarstw domowych odnotowuje się w dzielnicach: Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, Żoliborz (1,87 2,02 osoby/gospodarstwo domowe). Na obszarach rozwijających się (Bemowo, Białołęka, Ursynów, Rembertów, Wesoła) lub z przewagą zabudowy jednorodzinnej (Wawer, Wilanów) przeciętna wielkość gospodarstwa domowego jest znacznie wyższa od średniej dla Warszawy (od 2,45 2,90 osoby /gospodarstwo domowe) Warszawa jest miastem o stosunkowo niskiej średniej gęstości zaludnienia. Zróżnicowanie przestrzenne pod tym względem jest jednak znaczne i wiąże się z intensywnością zagospodarowania terenu. 3

3 Obecnie średnia gęstość zaludnienia w Warszawie wynosi osób na 1 km 2. Zróżnicowanie zaludnienia jest znaczne na przestrzeni miasta i zawiera się pomiędzy osób/1km 2 a 378 osób/1km 2. Poza Ochotą, do dzielnic o największej gęstości zaludnienia należą dzielnice: Śródmieście (8.862 os./1km 2 ) Praga Południe (8.423 os./1km 2 ) Wola (7.675 os./1km 2 ) Mokotów (6.591 os./1km 2 ). Dzielnicami o najmniej intensywnym zaludnieniu są natomiast: Wilanów Wawer (784 os./1km 2 ) Wesoła (793 os./1km 2 ) Białołęka (820 os./1km 2 ) (Schemat Nr 3). Schemat Nr 3 - Gęstość zaludnienia w dzielnicach m. st. Warszawy w 2002 r. W dzielnicach o dużej intensywności zaludnienia (Wola, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz, Praga Północ) trwa proces zmniejszania się liczby ludności i starzenia się populacji. Potencjał rozwojowy tych dzielnic słabnie. Natomiast w dzielnicach o małym zaludnieniu (Białołęka, Wesoła, Wilanów, Ursus, Ursynów) przybywa mieszkańców, a struktura demograficzna ludności ma charakter prorozwojowy. Migracje zasilają społeczeństwo stolicy ludźmi młodymi i bardzo dobrze wykształconymi. Warszawa jest też atrakcyjnym ośrodkiem edukacyjnym. Rosną salda migracji osób w wieku akademickim. Liczba uczniów szkół średnich oraz studentów znacznie przewyższa liczebność osób w przedziałach wieku lat i lata. Na pobyt stały w latach w Warszawie przybyło ponad osób młodych, w wieku lat. W 2003 r. przybyło osób z wykształceniem wyższym i blisko z wykształceniem średnim. Saldo migracji osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym było ujemne. Saldo migracji osób w wieku lata w 2000 roku wynosiło 1.172, a w 2003r.: Liczba studentów szkół policealnych i wyższych w 2002 roku wyniosła , co stanowiło 156% ogółu mieszkańców Warszawy w wieku lata. Liczba uczniów szkół średnich w tym czasie wynosiła i stanowiła 141% ogółu mieszkańców w wieku lat (Schemat Nr 4). Schemat Nr 4 - Średnie tempo przyrostu/ ubytku ludności (w %) dzielnic m. st. Warszawy w latach W świetle wyników prognozy ostrzegawczej GUS na lata , obserwowane w Warszawie tendencje zmian demograficznych będą się pogłębiać. Liczba ludności będzie się zmniejszać. Ogólny ubytek ludności w perspektywie do 2030 roku wyniesie 155,5 tys. Przemiany struktury wieku populacji spowodują dalsze ubytki w grupach roczników młodych i wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Założenia tej prognozy nie uwzględniają jednak utrzymania salda migracji na obecnym poziomie oraz poprawy wskaźników urodzeń, generowanej przez rodziny osiedlające się w mieście. Wynikom prognozy GUS 2003 przeczą analizy migracyjne. Trudności dotyczą prawidłowego szacowania ludności napływowej i, w efekcie, wskaźników rozwojowych. O ile dotychczasowy poziom migracji nie zostanie drastycznie zahamowany pod wpływem negatywnych zmian w warunkach zatrudnienia i zamieszkania w Warszawie, zmiany w liczbie ludności Warszawy w perspektywie 2030 roku mogą przyjąć tendencję bardziej optymistyczną niż to przewiduje prognoza GUS z 2003 r. (Źródło: materiały z konferencji Perspektywy rozwoju demograficznego Warszawy ) 1.2. Migracje Saldo migracji ma tendencje wzrostowe (z 0,9/1000 osób w 1998 r. do 2,8/1000 w 2000 r. i aż do 4,3/1000 w 2003 r.) i w znaczącym stopniu wpływa na bilans ludnościowy Warszawy rekompensując ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. W Warszawie następuje wzrost podaży miejsc pracy. Jednocześnie rynek pracy charakteryzuje się znacznym udziałem ludności napływowej wśród kadr pracowniczych. W 2002 roku liczba osób zatrudnionych ( ) stanowiła 126% pracujących mieszkańców miasta ( ). Kadry skompletowane z osób nie zameldowanych w Warszawie stanowiły w 1996 r. ok. 4% a w 2002 r. już ponad 20% ogółu zatrudnionych. Uwzględniając różnego rodzaju nieścisłości sprawozdawcze szacuje się, że osób codziennie dojeżdża do pracy (wahadłowe migracje dobowe) lub wynajmuje w Warszawie mieszkania pozostając bez zameldowania (migracje cotygodniowe lub osadnictwo trwające na czas stosunku pracy). Wg prognozy GUS z 2003r. liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się do roku 2030 z 1102,6 do 891,7 tys. osób w 2030 r., a więc o blisko 20%. O ponad jedną trzecią obniży się liczba mieszkańców w mobilnym wieku produkcyjnym, a wzrośnie, co prawda w niewielkim stopniu, liczebność mieszkańców w niemobilnym wieku produkcyjnym. Obserwuje się wzrost zjawiska tzw. kadr ruchomych o czym świadczą salda migracji czasowych, w ostatnich latach znacznie przewyższające salda migracji na stałe. Saldo migracji czasowych, jako różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy w Warszawie oraz wymeldowanych z miasta, w 2003 roku dwukrotnie przewyższało saldo migracji definitywnych, zaś w 2000 roku prawie 4-krotnie. Również migracje zagraniczne na pobyt czasowy osiągają znaczną skalę. W końcu 2003 roku na pobyt czasowy było zameldowanych 11,5 tys. osób przybywających z zagranicy. (Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały w latach wynosiło od 170 do 300 osób w skali roku.) 4

4 Dane o migracjach czasowych krótkoterminowych oraz wielkości zatrudnienia w mieście, pozwalają szacować liczbę ludności przebywającej w Warszawie na ok Na podstawie analiz tendencji migracyjnych i rozwoju gospodarczego Warszawy przewiduje się, że Warszawa w dalszym ciągu będzie przyciągać ludność z całego kraju. Do Warszawy będą licznie napływać młodzi ludzie w celu zdobywania wykształcenia. W perspektywie roku 2030 można się spodziewać dalszego wzrostu migracji zarobkowej do Warszawy, w związku ze spadkiem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. Część z tych osób z pewnością zostanie w stolicy na stałe. Podejmowanie decyzji o stałym zamieszkaniu będzie w dużym stopniu zależało od rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. Napływ ludności będzie również można zaobserwować w miejscowościach położonych wzdłuż tras linii kolejowych, biegnących w kierunku Grodziska Mazowieckiego oraz Wołomina. Gminy sąsiadujące z Warszawą przygotowują się intensywnie do rozwoju osadnictwa powiększając obszary inwestycyjne. Tereny graniczące bezpośrednio z Warszawą, użytkowane dotychczas rolniczo, zostały wskazane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jako obszary przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Dominującym kierunkiem jest zabudowa mieszkaniowa. Znaczną część terenów przygranicznych, zwłaszcza położonych w sąsiedztwie lotniska Okęcie i głównych tras wylotowych z Warszawy, przewidziano pod zabudowę produkcyjno-usługową i funkcje magazynowo-składowe (Tabela Nr 1, Schemat Nr 6) Rozwój aglomeracji warszawskiej Tabela Nr 1 - Rejony intensywnych działań w zakresie przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej na obszarze gmin sąsiednich na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Analiza studiów gmin sąsiednich Schemat Nr 6). Na powiązaniach z warszawskim rynkiem pracy zyskują gminy położone w najbliższym jej otoczeniu. Gminy te funkcjonują i rozwijają się głównie dzięki silnym powiązaniom ze stołecznym rynkiem pracy. Nr Miasto/gmina Obszar przekształcenia Rodzaj przekształcenia funkcjonalnoprzestrzennego W latach 90. ubiegłego wieku rozpoczął się intensywny rozwój gmin sąsiadujących z Warszawą. Szczególnie 1. Nieporęt Michałów Grabina Zabudowa mieszkaniowa oraz produkcyjnousługowa szybko rozwijają się gminy: Jabłonna, Lesznowola, Piaseczno, Łomianki, Marki, Ząbki i Michałowice. Salda migracji do tych gmin z roku na rok rosną. Napływ ludności następuje głównie z województwa Stanisławów I Zabudowa produkcyjno-usługowa Mazowieckiego, ale również z innych obszarów kraju. 2. Ząbki Na zach. od ul.generalskiej. Zabudowa koncentracji usług Obserwuje się również wzrost migracji z Warszawy do gmin z nią sąsiadujących: salda migracji pomiędzy Warszawą a tymi gminami przyjmują wartości ujemne. Jednocześnie saldo migracji dla tych gmin znacznie przewyższa saldo migracji warszawskich (liczonych bez ruchu międzydzielnicowego). Migracje do gmin otaczających Warszawę to efekt procesu suburbanizacji. Jej wpływ na zmiany w strefie gmin otaczających Warszawę ma charakter wielowymiarowy. Podobnie działo się i dzieje w przypadku miast metropolitalnych na świecie, które z jednej strony przyciągają migrantów nowych mieszkańców, z drugiej zaś generują impulsy rozwojowe, które są powodem transformacji przestrzennej i społeczno-ekonomicznej jednostek położonych w sąsiedztwie miasta. Transformacja ta sprawia, że jednostki te stają się atrakcyjne jako miejsca zamieszkania także dla mieszkańców samego miasta metropolitalnego - wyprowadzając się do strefy podmiejskiej nie tracą dostępu do dóbr i usług oferowanych w Warszawie, poprawiają zaś swe warunki życia. Saldo migracji do/z Warszawy (bez ruchu międzydzielnicowego) wyniosło w 2000r a dla gmin sąsiadujących, łącznie: 8.415; w roku 2003 saldo dla Warszawy wyniosło a dla gmin sąsiadujących Jakkolwiek różnica zmniejszyła się, to jednak w dalszym ciągu można mówić o zatrzymywaniu się fali migracji przed granicami Warszawy (Schemat Nr 5). Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, gminy sąsiadujące z Warszawą będą się szybko rozwijać (w szczególności Piaseczno i Lesznowola na południu, a na północy Legionowo i Łomianki). Ludność osiedlająca się w gminach sąsiadujących z Warszawą w większości będzie pracować w stolicy i dlatego komunikacja miedzy centrum miasta, a okolicami powinna być bardzo sprawna. Schemat Nr 5 - Średnie tempo przyrostu / ubytku ludności (w %) m. st. Warszawy i gmin sąsiadujących w latach Sulejówek 4. Wiązowna 5. Konstancin- Jeziorna 6. Piaseczno Półn.-zach.część miasta na terenach istniejących ogrodów działkowych Południowo-zachodnia część miasta Tereny położone na zachód od ul.sulejowskiej Tereny położone na wschód od ul.sulejowskiej Rejon wsi Zakręt i Wiązowna Majdan, Wola Ducka Po wschodniej i zachodniej stronie Szosy Lubelskiej między wsiami Wiązowna i Zakręt Tereny Klarysewa Tereny położone przy granicy z dzielnicą Wilanów Rejon zakładów papierniczych Józefosław Józefosław Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa produkcyjna, magazynowa, składowa oraz zabudowa mieszkaniowa Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa produkcyjno-usługowa Zabudowa koncentracji usług Zabudowa produkcyjno-usługowa oraz zabudowa produkcyjno - magazynowa Zabudowa mieszkaniowa oraz przekształcenia urbanistyczne o nieokreślonej funkcji Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa Zabudowa produkcji, magazynowania, składowania, Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa Zabudowa produkcyjna, magazynowania, składowania, Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa Zabudowa usługowa Zabudowa produkcyjno-usługowa 7. Lesznowola Mysiadło, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Mysiadło, Zamienie Mysiadło, Stara Iwiczna, Wilcza Góra, Marysin, Łazy Zamienie 8. Raszyn Ługi, Kukierówka, Okrągłe, Dawidy, Zabudowa produkcyjno-usługowa Raszyn 9. Michałowice Opacz Kolonia, Opacz Mała, Reguły, Zabudowa produkcyjno-usługowa 10. Piastów Tereny położone na północ Zabudowa produkcyjno-usługowa i południe od linii kolejowej 11. Ożarów Jawczyce, Bronisze Zabudowa produkcyjno-usługowa Mazowiecki Macierzysz, Stara Wieś, Zabudowa produkcyjno-usługowa Nowa Wieś Przekształcenia urbanistyczne o nieokreślonej funkcji, 12. Izabelin Mościska teren położony na północ od istniejącej bazy magazynowej paliw Zabudowa produkcyjna, magazynowa, składowa Mościska Zabudowa mieszkaniowa 13. Łomianki Buraków, Dąbrowa Zabudowa mieszkaniowa Pancerz Zabudowa usługowa 14. Jabłonna Wieś Jabłonna Zabudowa mieszkaniowa (obszary zostały wskazane na Schemacie Nr 6 zgodnie z numeracją w tabeli) 5

5 ANALIZA STUDIÓW GMIN SĄSIĘDNICH LEGENDA Schemat Nr 6 6

6 1.4. Wnioski Analiza tendencji rozwoju demograficznego prowadzi do następujących wniosków dla polityki przestrzennej miasta: 1) Wykorzystanie dla rozwoju miasta potencjału demograficznego ludności migrującej zarobkowo do Warszawy wymaga stworzenia dogodnych warunków do stałego osiedlania się tej ludności. Konieczne jest zapewnienie terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2) W osiedlach śródmiejskich (Mokotów, Śródmieście, Wola, Żoliborz, Praga) przemiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi świadczone na rzecz osób starszych (domy opieki, domy dziennego pobytu, usługi rehabilitacyjne itd.). 3) W dzielnicach obrzeżnych o dynamicznym wzroście liczby mieszkańców (Białołęka, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy), oprócz zapotrzebowania na rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym o wyższym standardzie (budownictwo jednorodzinne z ogródkami itp.) wzrastać będzie zapotrzebowanie na urządzenia infrastruktury społecznej blisko miejsca zamieszkania. 4) Dynamiczny rozwój gmin sąsiednich i przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów przygranicznych będą w znaczący sposób oddziaływać na strukturę, rozwój przestrzenny i gospodarczy oraz funkcjonowanie Warszawy. Wzrasta rola gmin podwarszawskich jako zaplecza mieszkaniowego Stolicy. 2. ROZWÓJ GOSPODARCZY 2.1. Pozycja Warszawy w krajowym i europejskim systemie gospodarczym Główne i specyficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Warszawy związane są z: 1) pełnieniem przez miasto funkcji stołecznych, 2) dominacją miasta nad innymi dużymi ośrodkami miejskimi w regionie, a także w skali kraju, wynikającą z potencjału społecznego i gospodarczego, 3) dogodnym położeniem geograficznym (potencjalnie dobra dostępność transportowa). W Warszawie wytwarza się 1/8 krajowego PKB. Wartość PKB /głowę ludności w Warszawie jest 3- krotnie wyższa niż średnia krajowa (w Poznaniu: tylko 2-krotnie a w Krakowie i Wrocławiu zaledwie o połowę wyższa niż ta średnia). Liczba podmiotów gospodarczych działających w Warszawie wyniosła w 2004r , co stanowiło 7,7% wszystkich podmiotów w kraju i 48% działających w woj. mazowieckim. Dochód Warszawy w 2002 r. wyniósł per capita zł i był najwyższy w porównaniu z dochodami innych dużych miast (Katowice: zł, Poznań: zł, Wrocław: zł, Kraków: zł). W Warszawie koncentruje się ponad 1/3 krajowego zaplecza naukowo-technicznego. W Warszawie skupiają się najważniejsze funkcje metropolitalne, związane ze sprawowaniem kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki w skali regionu i państwa (wyspecjalizowane usługi finansowe, naukowe i badawcze, związane z kulturą i sztuką, środkami przekazu, telekomunikacją i administracją. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa znalazła się w kręgu największych miast europejskich konkurujących i współpracujących ze sobą w sferach gospodarczej i kulturalnej. Pod względem powierzchni i zaludnienia, Warszawa najbardziej zbliżona jest do takich stolic europejskich, jak Wiedeń (1.562 tys. mieszkańców). Rozwój gospodarczy Warszawy jest bardziej dynamiczny, a wskaźniki udziału w gospodarce kraju są konkurencyjne w stosunku do Pragi czy Wiednia. Rośnie zaplecze sił pracowniczych na obszarze aglomeracji warszawskiej. Tendencje te sprzyjają wzrostowi znaczenia Warszawy na europejskim rynku pracy. Dla porównania: liczba pracujących w Warszawie w 2001 roku wynosiła 782 tysiące osób, w Pradze 624 tysiące osób a w Rydze 422 tysiące osób. Pozycja Warszawy w regionie Europy Środkowo Wschodniej stale rośnie. Jednak w hierarchii metropolii europejskich miasto zajmuje jak dotąd pozycję peryferyjną. Przyczyną tego jest niedostateczny w Warszawie rozwój cech metropolitalnych, sprzyjających międzynarodowym kontaktom gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Odnosi się to przede wszystkim do poziomu rozwoju powiązań transportowych i komunikacyjnych, usług dla klienteli zagranicznej (np. sale kongresowe i wystawiennicze), warunków przestrzennych i technicznych zachęcających do lokowania siedzib międzynarodowych firm i instytucji. Rozwój gospodarczy Warszawy w dużym stopniu zależny jest od potencjału demograficznego i gospodarczego gmin leżących w obszarze metropolitalnym, a także od poziomu ich urbanizacji, infrastruktury i powiązań transportowych. Dlatego niezwykle ważna jest współpraca stolicy z tymi gminami, zwłaszcza w kwestii standardów urbanistycznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Rozwój Warszawy i aglomeracji warszawskiej jest przede wszystkim następstwem procesów zachodzących w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Tu najsilniej ogniskują się krajowe procesy transformacji gospodarczej oraz procesy mające zasięg światowy: globalizacja, powstawanie po-przemysłowej cywilizacji informacyjnej, wzrost znaczenia metropolii. W wyniku rozwoju działalności gospodarczej po 1990 r., warszawski rynek inwestycyjny oraz wielkość i różnorodność przedsiębiorstw osiągnęły poziom nieporównywalny z innymi dużymi miastami w kraju. Warszawa skupia obecnie znaczny procent potencjału gospodarczego Polski wyprzedzając Poznań, Wrocław i Kraków. Występuje tu swoista nadproporcjonalność instytucji o funkcjach metropolitalnych w liczbie większej niż wynika to z lokalnego popytu. W Warszawie koncentruje się ponad 35% całego potencjału w sferze polskiej nauki i techniki. Wyraźnie ponadprzeciętny jest udział pracujących w obsłudze nieruchomości i firm, w pośrednictwie finansowym, w transporcie i łączności, w pozostałych usługach i administracji publicznej. W ostatnich latach minionej dekady uwidoczniła się tendencja do wzrostu roli Warszawy w krajowym rynku pracy w działalności gospodarczej w niemal każdej sekcji usług Tendencje rozwoju gospodarczego Struktura gospodarki Warszawy podlega dynamicznej transformacji od początku okresu zmian systemowych w Polsce. W procesie tym nastąpiło odwrócenie proporcji pomiędzy udziałem usług i przemysłu w gospodarce miasta. Obecnie proporcja ta jest jak 4:1 na korzyść usług i jest porównywalna z sytuacją w Pradze czy Wiedniu. W sektorze usług największy udział ma handel. Najbardziej dynamicznie rozwijają się działalności w zakresie obsługi nieruchomości i firm. W ostatniej dekadzie wzrosło znaczenie łączności, pośrednictwa finansowego, administracji publicznej, transportu i gospodarki magazynowej. W Warszawie, podobnie jak i w innych stolicach, zauważa się przewagę miejsc pracy w sekcjach związanych z handlem detalicznym i hurtowym (około 1/5 pracujących w usługach) oraz w obsłudze nieruchomości i usługach dla firm (1/6-1/5 sektora usług). Trzecią sekcję, w której powstaje najwięcej miejsc pracy tworzą działalności transportowe, magazynowe i łącznościowe. Względnemu wzmocnieniu uległo pośrednictwo finansowe (działalność banków i firm ubezpieczeniowych) oraz administracja publiczna. Zmalała rola ochrony zdrowia i pozostałych usług (komunalnych, osobistych). 7

7 Obecnie obserwuje się następujące tendencje rozwoju gospodarczego: Stabilizuje się tempo rozwoju działalności z sekcji pośrednictwa finansowego Zmiany organizacyjne instytucji kapitałowych powodują osłabienie ich wpływu na wzrost liczby miejsc pracy. Jednoczenie jakość podmiotów z tej sekcji (skuteczność, renoma, wiarygodność, zasięg działania) jest niezwykle ważna dla już obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Utrzymuje się wysoka dynamika rozwoju działalności związanych z obsługą nieruchomości, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nauką. Działalność gospodarcza z tej sekcji stanowi ważny czynnik stymulujący rozwój. Zmniejsza się skala działalności produkcyjnej i rola sekcji w gospodarce miasta, nie powstają nowe miejsca pracy. Nastąpiła utrata niektórych powiązań kooperacyjnych z regionem i dalszym otoczeniem zewnętrznym Rozwój gospodarczy w przestrzeni miasta. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozmieszczone są nierównomiernie w przestrzeni miasta. Większość z nich zlokalizowana jest w lewobrzeżnej części Warszawy na osi północ-południe i w mniejszym stopniu wschód-zachód. Największa liczba podmiotów występuje w Śródmieściu, a następnie w dzielnicy Mokotów i Praga Południe, a także na Żoliborzu, Woli i Ochocie. Blisko 60% wszystkich firm lokalizuje się w granicach siedmiu dzielnic dawnej gminy Centrum. Największą liczbę firm posiadają Śródmieście i Mokotów (po około 14%) oraz Praga-Południe (blisko 11%). Zdecydowanie niższe udziały występują na obrzeżach miasta. Obrazuje to natężenie przedsiębiorczości mierzone liczbą podmiotów na 1 km 2 powierzchni. Przeciętnie w mieście na 1 km 2 przypada około 560 podmiotów gospodarczych. Skrajne przypadki stanowią Śródmieście (z blisko podmiotami na każdy km 2 ) i pięć dzielnic z gęstością poniżej 200 firm na km 2. W kolejności rosnących wskaźników są to: Wilanów, Białołęka, Wesoła, Wawer i Rembertów. Dzielnice prawobrzeżne grupują łącznie 29,4% wszystkich podmiotów gospodarczych (Schemat Nr 7). Źródło: dr M. Grochowski, opracowanie własne na podstawie danych GUS. Schemat Nr 7 - Podmioty gospodarcze według dzielnic Warszawy (wg systemu REGON, maj 2004 r.) W Warszawie można wyróżnić kilka typów rozmieszczenia podmiotów gospodarczych: Typ koncentryczny (stopniowy spadek liczby podmiotów przypadających na km 2 wraz z odległością od centrum miasta) reprezentują takie działalności jak: hotelarstwo, ubezpieczenia, usługi na rzecz całego społeczeństwa, organizacje komercyjne, pracodawców i profesjonalne. W tym przypadku występują czynniki lokalizacji związane z walorami reprezentacyjnymi miejsca. W rozmieszczeniu tego typu podmiotów w Warszawie nadal wyraźnie zaznacza się dzielnica Śródmieście. Typ wieloośrodkowy obserwuje się w przypadku szkolnictwa wyższego, produkcji pojazdów czy zespołów eksterytorialnych. Widoczne są również tendencje do lokalizowania działalności w pobliżu najważniejszych arterii komunikacyjnych (roli takiej nie pełni lotnisko na Okęciu). Widoczna jest również tendencja do lokalizacji przedsiębiorstw z dala od centrum miasta. Dotyczy to zwłaszcza działalności prowadzonej w miejscu zamieszkania usługodawcy. Prawdopodobne jest postępowanie zjawiska migracji tych podmiotów z centrum miasta do dzielnic zewnętrznych. W takim przypadku rola Śródmieścia będzie malała, o ile nie nastąpi rozwój innych działalności np. organizacji międzynarodowych, administracji centralnej. Lokalizacja takich usług wydaje się być głównie związana z ich dostępnością. Jest ona jednak jednocześnie czynnikiem stymulującym rozwój i organizującym życie społeczne w osiedlach mieszkaniowych. W związku z regresem przetwórstwa przemysłowego w Warszawie, na szczególną uwagę zasługują obszary poprzemysłowe i obecnie zajmowane przez przemysł. W przypadku zaniku przedsiębiorstw produkcyjnych prawdopodobnie nastąpi ekspansja działalności usługowej na ich tereny. Obszary te można traktować jako te fragmenty przestrzeni, które mogą stać się kluczowe dla zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Wnioski Wyniki analiz rozwoju działalności gospodarczej w Warszawie pozwalają sformułować następujące wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego miasta dla podtrzymania trendów rozwojowych: 1. W Warszawie istotne cechy metropolii międzynarodowej wymagają dalszego rozwoju. Konieczne jest wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych, naukowych i kulturalnych poprzez: rozwój powiązań transportowych i komunikacyjnych, rozwój sektora usług dla zagranicznej klienteli (sale kongresowe i wystawiennicze) stworzenie warunków dla lokowania siedzib międzynarodowych firm i instytucji. 2. Utrzymanie równowagi w rozwoju ekonomicznym miasta wymaga lokowania w Warszawie przetwórstwa przemysłowego związanego z zaawansowanymi technologiami. Wiąże się to z koniecznością wskazania terenów pod budowę odpowiedniej infrastruktury (park technologiczny, inkubator przedsiębiorczości). 3. Pozytywna tendencja do lokalizacji usług dla mieszkańców jak najbliżej klienta, wskazuje na potrzebę zwiększenia udziału funkcji usługowych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Rozwój centrów dzielnicowych wraz z usługami o randze lokalnej, będzie też sprzyjać rozwojowi miejsc pracy w miejscach zamieszkania. 4. Należy podjąć działania na rzecz rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Działania takie dają szansą na pozyskanie terenów, które nie są wykorzystywane zgodnie z ich potencjałem wyznaczonym przez położenie. 8

8 II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (Rysunek Studium Nr 1) Podniesienie rangi Warszawy w sieci miast Unii Europejskiej wymaga zapewnienia warunków przestrzennych dla trwałego zrównoważonego rozwoju oraz dla uzyskania europejskich standardów warunków życia mieszkańców. Czynnikami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi są prawidłowo kształtowane relacje funkcjonalnoprzestrzenne w obszarze miasta oraz relacje funkcjonalno-przestrzenne z obszarami leżącymi w jego sąsiedztwie. Relacje te dotyczą kwestii o charakterze społeczno-gospodarczym i środowiskowym (środowisko przyrodnicze i kulturowe). Mają one bezpośredni wpływ na jakość przestrzeni miasta w sensie jego walorów użytkowych i wartości kompozycyjno-estetycznych. W celu sformułowania podstawowych uwarunkowań rozwoju miasta dokonano oceny dotychczasowego zagospodarowania i stanu ładu przestrzennego oraz warunków i jakości życia mieszkańców. Ocena opiera się na analizie: 1. struktury funkcjonalnej; 2. warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców w usługi; 3. struktury przestrzennej i układu przestrzeni publicznych. Rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej i jej struktura (Schemat Nr 9 i 10) Obszary zabudowy mieszkaniowej obejmują 28,0 % powierzchni miasta, tj.ok.145 km 2, w tym: ok. 55 km 2, zajmuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, co stanowi ok. 11,0 %, powierzchni miasta; ok. 90 km 2 zajmuje zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym, co stanowi ok. 17,0 %, powierzchni miasta. Schemat Nr 9 -Rozmieszczenie terenów zabudowy mieszkaniowej Analiza i ocena struktury funkcjonalnej zawiera: rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej wraz z jej strukturą; rozmieszczenie usług; występowanie funkcji technicznych, w tym obszarów komunikacji; rozmieszczenie obszarów produkcyjno-usługowych; występowanie obszarów zieleni i jej struktury oraz rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Analiza i ocena warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców w usługi obejmuje: charakter i jakość zasobów mieszkaniowych; wyposażenie w usługi publiczne: oświaty, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz kultury i sztuki; wyposażenie w placówki handlowe. Analiza i ocena struktury przestrzennej dotyczy: charakterystyki obszarów zabudowy; elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz miasta. 1. STRUKTURA FUNKCJONALNA Struktura gruntów wg sposobu użytkowania (Schemat Nr 8) jest zróżnicowana: oprócz typowo miejskich form zagospodarowania terenów, takich jak zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe i produkcyjnousługowe, układy drogowe itp., występują znaczne areały terenów rolnych, lasów i łąk. Schemat Nr8 - Struktura funkcjonalna Warszawy stan istniejący (100% pow. Warszawy km 2 ) obszary wód powierzchniowych 3% obszary zieleni 28% obszary usług 7% obszary użytków rolnych 12% inne 6% obszary infrastruktury technicznej 1% obszary obiektów i urządzeń transportowych 10% obszary produkcyjno-usługowe 5% obszary zabudowy mieszkaniowej 28% Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, występuje przede wszystkim na terenie dzielnic: Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe, Wola, Mokotów, Bemowo, Ursynów, Targówek. Ponad 70% wszystkich terenów zabudowy wielorodzinnej położonych jest na terenie lewobrzeżnej Warszawy. 9

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO 1. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY 1.1. Ludność W końcu 2003 r. liczba mieszkańców Warszawy wynosiła blisko 1.690.000 osób, co stanowiło 4,4% całej ludności Polski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta

rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Założenia rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta Stan istniejący - ludność Gęstość zaludnienia w 2002 Średnie tempo przyrostu/ubytku w latach 2002-2003 Warszawa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WARSZAWY UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STO ECZNEGO PROJEKT WERSJA LISTOPAD 2005R

STUDIUM WARSZAWY UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STO ECZNEGO PROJEKT WERSJA LISTOPAD 2005R STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY PROJEKT WERSJA LISTOPAD 2005R STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Spis treści Spis rysunków... 2 1.1 Demografia... 3 1.2 Warunki życia... 9 1.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 17 1.4 Zanieczyszczenie powietrza... 19 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy. Warszawa r

Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy. Warszawa r Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy Warszawa 11.07.2014 r Ludność Warszawy 2005 2010 2011 2012 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny - 2016-1 Legenda do oznaczeń w raporcie Aby ułatwić czynie raportu, zastosowano trzy typy znaczników: znacznik interaktywny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Wyznaczanie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Wyznaczanie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej - komunikat Art.1 ust.4 pkt 4; Art. 10 ust. 5 pkt 2 i 4 Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo