S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R.

2 2

3 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni... 27

4 4 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2012 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to czternasty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2012 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok, realizacja zespołu mieszkaniowo usługowo biurowego z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną wraz z elementami zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie nieruchomości u zbiegu Alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie,

5 5 prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r. promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych. I.2. Rada Nadzorcza W 2012 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2012r. a marcem 2013r. I.3. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2012r. Uczestniczyło w nim - na 147 członków SIM Ursynów - 15 członków, tj. 10,20% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2011 roku,

6 6 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2011 rok, pokrycia straty za 2011 rok oraz uznania zyskiem z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2011r. do marca 2012r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zbycia nieruchomości przy ulicy Zdrowej w Warszawie, zbycia nieruchomości przy ulicy Rtm. W. Pileckiego w Warszawie, zbycia nieruchomości położonej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy Alei Rzeczypospolitej 12, osobom finansującym tamże budowę lokali oraz przy Alei Rzeczypospolitej 14 podmiotowi gospodarczemu. 2. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19,25 etatów i w porównaniu ze stanem na r. wzrosło o 0,25 etatu. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło na stanowisku Głównego Specjalisty Planów i Analiz w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika z 0,50 etatu na 0,75 etatu. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2012 roku został wykonany w 94%. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Możliwość szybkiego skorzystania ze specjalistycznych konsultacji medycznych oraz wykonania zleconych przez lekarzy badań ma ogromne znaczenie dla pracowników SIM "Ursynów".

7 7 W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2012 roku szczepienie przeciw grypie. 3. KONTROLA ZEWNĘTRZNA W 2012 roku w SIM Ursynów została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna. W styczniu 2012 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie przeprowadził kontrolę, której zakres dotyczył prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Kontrola obejmowała okres od dnia r. do dnia r. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń i nieprawidłowości. 4. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny za zakwalifikowanie Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych miejsc w XXIX edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni 2012 pod hasłem Warszawa Miasto - Gospodarz UEFA EURO 2012 TM. W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegółowiej w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie EKO - SYSTEM zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki na rzecz Domu Dziecka w Konstancinie - Jeziorna, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci

8 8 - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Życzenia świąteczno-noworoczne przesłano właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KORONĄ ORAZ PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI Tak jak w latach ubiegłych również w 2012 roku działalność inwestycyjna stanowiła, obok zarządzania, podstawową działalność Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Po reorganizacji przeprowadzonej w 2009 roku działalność ta prowadzona jest kompleksowo przez Zakład Inwestycji, stanowiący komórkę w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o., której właścicielem w 100% pozostaje nasza Spółdzielnia i działalność ta obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Rok 2012 był bardzo trudnym rokiem w polskiej gospodarce, a w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. Przekazano w nim do użytkowania o 16,5% więcej mieszkań niż w 2011 roku, co w połączeniu z ogólnym kryzysem gospodarczym i wprowadzonymi utrudnieniami w uzyskaniu kredytu znacznie zmniejszyło popyt na nowe mieszkania i spowodowało, że duża ilość

9 9 wybudowanych mieszkań nie znalazła nabywców. Zmusiło to inwestorów budownictwa mieszkaniowego do ograniczenia działalności. W 2012 roku wydano o 10,3% mniej niż w roku poprzednim pozwoleń na budowę i o przeszło 12% zmniejszyła się ilość rozpoczynanych budów nowych mieszkań. W roku 2012, zgodnie z wcześniejszymi planami i warunkami umów zawartych z naszymi Klientami, kontynuowana była, rozpoczęta w 2011 roku, realizacja inwestycji Pod Koroną na terenie Wilanowa Zachodniego w rejonie alei Rzeczypospolitej oraz ulic Oś Królewska i Nowa 1. Wznoszone są tam dwa obiekty: budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym ( A ) budynek biurowo usługowy ( B ). Zaawansowanie robót na r. dla budynku A 62,7%, a dla budynku B 54,2%. Podstawowe dane inwestycji przedstawione są w tabeli nr 1. Tab. Nr 1 Podstawowe dane o inwestycjach kontynuowanych w 2012 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 12 budynek mieszkalny miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 14 budynek biurowousługowy miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe Podjęliśmy również działania zmierzające do rozpoczęcia nowej inwestycji na Ursynowie w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej. Dla terenu tego opracowany został projekt budowlany zespołu zabudowy mieszkaniowej i w 2009

10 10 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Obecna sytuacja gospodarcza zmusiła nas jednak do podjęcia decyzji o zmianie struktury mieszkań i dostosowaniu projektu do oczekiwań i obecnego zapotrzebowania rynku. Wymaga to opracowaniu projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Projekt opracowuje pracownia PRO WITASZEWSCY ARCHITEKCI -Włodzimierz Witaszewski. Ponadto w roku 2012 prowadzone były prace planistyczne i przygotowawcze dla inwestycji obejmujących działki Dereniowa/Ciszewskiego, Pileckiego, Dolina Służewiecka i Jastrzębowskiego 22. Wykonane zostały wstępne opracowania koncepcyjne i analizy chłonności dla wszystkich wymienionych lokalizacji. Dla części lokalizacji uzyskaliśmy w końcu roku wstępne warunki podłączenia do sieci miejskiego uzbrojenia i przystąpiliśmy do opracowania wystąpień o warunki zabudowy. Dla terenu Dereniowa/Ciszewskiego uzyskaliśmy również tzw. decyzję środowiskową. W związku z obecną sytuacją na rynku nieruchomości opracowanie wytycznych inwestorskich dla każdej z planowanych przyszłych inwestycji będzie wymagało uwzględnienia potrzeb rynku, opartych na analizach własnych oraz zewnętrznych profesjonalnych jednostek wyspecjalizowanych w badaniach rynku nieruchomości w Warszawie. W 2012 roku koszty poniesione przez Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów na inwestycje wyniosły zł. 2. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W związku z realizowanym - w ramach inwestycji Pod Koroną - budynkiem biurowo-usługowym ( B ) na terenie Wilanowa Zachodniego w rejonie alei Rzeczypospolitej oraz ulic Oś Królewska i Nowa 1, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z komercjalizacją tego obiektu polegającą na wynajmowaniu wszystkich powierzchni biurowych i usługowych w celu sprzedaży w pełni funkcjonującego budynku. Z uwagi na brak

11 11 doświadczenia w tym zakresie i trudną sytuację na rynku nieruchomości postanowiono nawiązać współpracę z podmiotem specjalizującym się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, a mianowicie spółką pod firmą: Global Retail and Residential Estate Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GRRES). Jednocześnie działalność Spółdzielni w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ograniczono do współpracy ze Spółką GRRES, do czasu zakończenia procesu komercjalizacji budynku biurowo-usługowego ( B ) w Wilanowie. Po zakończeniu procesu komercjalizacji i rozpoczęciu zarządzania tym budynkiem działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będzie prowadzona samodzielnie przez Spółdzielnię. Spółka GRRES świadczyła Spółdzielni usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na zasadzie wyłączności. Do zadań Spółki GRRES należało wyszukiwanie i wskazywanie najemców zainteresowanych wynajęciem od Spółdzielni tej nieruchomości, a następnie wyszukiwanie i wskazywanie inwestorów zainteresowanych nabyciem od Spółdzielni obiektu z wynajętymi powierzchniami. Efekty pracy Spółki GRRES były jednakże mało widoczne pomimo prowadzenia wielu negocjacji z potencjalnymi najemcami. W okresie dwóch lat, tj. od 2011 roku do 2012 roku zostały podpisane cztery umowy najmu na powierzchnię w budynku w Wilanowie. Pierwsza umowa została podpisana w roku 2011 ze spółką pod firmą Elea Polska Spółka z o.o. na wynajem powierzchni około 1300 m 2 na prowadzenie działalności ogólnospożywczej i przemysłowej, zaś następne trzy - w roku na powierzchnie usługowe na parterze budynku z przeznaczeniem na prowadzenie apteki, kawiarni i sklepu z wyrobami papierniczymi. Jednocześnie prowadzone były negocjacje w przedmiocie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na sklep z wyrobami drogeryjnymi, a także rozmowy z najemcami zainteresowanymi rozpoczęciem w budynku działalności polegającej na prowadzeniu pralni, sklepu ze zdrową żywnością, sklepu zoologicznego i fitnessu.

12 12 Efekty pracy Spółki GRRES były na tyle mało zadawalające, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku Spółdzielnia wypowiedziała Spółce umowę o świadczenie usług, ze skutkiem na dzień 30 września 2012 roku. Jednocześnie rozpoczęła rozmowy mające na celu znalezienie wiarygodnej firmy, która podjęłaby się zadania skomercjalizowania budynku biurowo-usługowego w Wilanowie. Wyszukanie firmy, której zadaniem miało być skomercjalizowanie powierzchni w budynku biurowo-usługowym w Wilanowie zostało poprzedzone analizą rynku firm zajmujących się taką działalnością, a następnie przedstawieniem warunków współpracy tym firmom, które były zainteresowane jej rozpoczęciem. Zainteresowanie współpracą ze Spółdzielnią w przedmiocie komercjalizacji budynku biurowo-usługowego w Wilanowie było niewielkie. W dużej mierze wynikało to z mało atrakcyjnych warunków współpracy (wymagania Spółdzielni), jak również z braku zainteresowania komercjalizowaniem powierzchni biurowych znajdujących się w takich lokalizacjach. Ponadto na rynku wynajmu powierzchni biurowych był już odczuwalny wzrost współczynnika powierzchni biurowych nie wynajętych i firmy zajmujące się komercjalizowaniem tych powierzchni interesowały się w pierwszej kolejności takimi powierzchniami w obiektach zaprojektowanych wyłącznie jako obiekty biurowe. W okresie od czerwca do października 2012 roku Zarząd Spółdzielni prowadził negocjacje ze spółką pod firmą Elea Polska Spółka z o.o. w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy najmu z dnia 11 lutego 2011 roku. W dniu 08 października 2012 roku podpisana została ze spółką pod firmą Brookfield Partners Spółka z o.o. umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą na wyłączność na skomercjalizowanie budynku biurowo-usługowego w Wilanowie. Pracę nad skomercjalizowaniem tego budynku Spółka rozpoczęła od zaplanowania działań marketingowych, które w jej ocenie powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania najemców powierzchniami, szczególnie biurowymi, w tym budynku. We współpracy z firmą Tomasza Szurkowskiego Chigo Design opracowano projekt banera reklamowego na

13 13 budynek oraz prowadzono prace nad opracowaniem foldera reklamowego. Równocześnie podejmowane były działania mające na celu wynajęcie na parterze budynku powierzchni z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy bowiem w dniu 24 października 2012 roku Spółdzielnia zawarła ze spółką pod firmą Elea Polska Spółka z o.o. porozumienie, na mocy którego została rozwiązana warunkowa umowa najmu z dnia 11 lutego 2011 roku. Obecnie realizowanych jest w Warszawie wiele inwestycji biurowych. Zatem wynajęcie powierzchni biurowych w budynku biurowo-usługowym w Wilanowie nie będzie zadaniem łatwym, z jednej strony z uwagi na dużą liczbę realizowanych projektów biurowych, w tym również zlokalizowanych w Wilanowie, w większości zabezpieczonych poprzez zawarcie warunkowych umów najmu oraz z drugiej strony z uwagi na stosunkowo duży współczynnik powierzchni nie wynajętych. W przypadku powierzchni usługowych odnotowuje się obecnie w Warszawie wysoki, niezaspokojony popyt, co oznacza, że w nadchodzących latach oferta powierzchni handlowych w Warszawie zwiększy się. Współczynnik powierzchni nie wynajętych kształtuje się na niskim poziomie. Powierzchnie usługowe w mniejszych obiektach są na pewno mniej atrakcyjne, ale coraz więcej najemców, również i tych którym nie udało się znaleźć lokali w wiodących centrach, rozważa otwarcie sklepów w innych lokalizacjach. Oznacza to wzrost zainteresowania takimi powierzchniami usługowymi, jakie znajdują się w budynku biurowo-usługowym w Wilanowie. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I SPRZEDAŻY MIEJSC POSTOJOWYCH

14 14 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2012 roku prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych (z miejscami postojowymi) i usługowych w inwestycji Pod Koroną, realizowanej przy Alei Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie oraz lokali i miejsc postojowych w inwestycjach już zrealizowanych. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 121 umów, w tym: 49 na finansowanie lokali mieszkalnych, 65 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 7 na finansowanie lokali usługowych. Do zawartych umów sporządzano aneksy, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłat poszczególnych rat, sprzedaży dodatkowego miejsca postojowego, zmiany lokalizacji mieszkania, 1.1 Miejsca postojowe w lokalach garażowych. W inwestycjach zrealizowanych, zawierane były umowy na miejsca postojowe w budynkach przy: ul. Nugat 9, Al. KEN 51, oraz w inwestycji aktualnie realizowanej przy Al. Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie (miejsca postojowe sprzedawane są łącznie z mieszkaniami). Szczególnie trudna była sprzedaż ostatnich miejsc postojowych znajdujących się w inwestycjach już zrealizowanych, tj. Zielony Nugat IV i Pod Brzozami II. W celu zainteresowania potencjalnych nabywców tymi miejscami, Zarząd podejmował kilkakrotnie decyzję o zmianie ich ceny. Informacje o możliwości nabycia miejsc postojowych zostały umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych budynków zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Powyższe informacje

15 15 przekazane zostały również za zgodą SM Na Skraju członkom tej Spółdzielni mieszkającym w budynkach położonych vis a vis budynków przy ul. Nugat. Wprowadzane działania promocyjne spowodowały zakończenie sprzedaży miejsc postojowych w budynku przy Al. KEN 51 oraz sprzedaż dwóch miejsc w budynku przy ul. Nugat 9. Tabela nr 2. Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2012 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2012 pozostających w ofercie na ul. Nugat 9 miejsca postojowe Al. KEN 51 miejsca postojowe Al. Rzeczypospolitej 12 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe miejsce postojowe motocyklowe, 2 ceny miejsc postojowych: m.p. (normatywne) zł, - 11 m.p. (szersze od normatywnych) zł, - 30 m.p. (dwa jedno za drugim) zł. 1.2 Lokale mieszkalne i usługowe W 2012 roku Spółdzielnia kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Pod Koroną realizowanej przy Al. Rzeczypospolitej 12, których sprzedaż została rozpoczęta w grudniu 2011 roku.

16 16 Wilanów, to dzielnica z dużą ofertą mieszkań zarówno tych w trakcie realizacji, jak i gotowych do zamieszkania. Kryzys, jaki zapanował między innymi na rynku nieruchomości w Polsce oraz duża konkurencja wśród oferowanych lokali w Wilanowie spowodowały, iż sprzedaż mieszkań w minionym roku była bardzo trudna i odbywała się powoli. W roku sprawozdawczym, Zarząd podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego zarezerwowanego dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II. Po przeprowadzonych działaniach promocyjnych, umowa została podpisana. W minionym roku prowadzona była również sprzedaż lokali usługowych w inwestycjach zrealizowanych: przy Al. KEN 51 - został sprzedany ostatni lokal, przy Al. KEN 94 zostało sprzedane niepełnowartościowe pomieszczenie, które wprowadzone było do oferty w 2010 roku. W maju 2012 roku rozpoczęliśmy sprzedaż lokali usługowych w inwestycji Pod Koroną. Do osób, które wcześniej wyraziły zainteresowanie nabyciem lokalu usługowego wysłano listy informujące o terminie rozpoczęcia sprzedaży lokali. Powyższe informacje zamieszczone zostały również na naszej stronie internetowej Oferta sprzedaży mieszkań i lokali usługowych prezentowana była także na dwóch edycjach Targów Mieszkaniowych Nowy Dom Nowe Mieszkanie oraz na Dniu Otwartym...już wiecha na budynku otwartym spotkaniu na terenie inwestycji. Obie imprezy odbyły się w listopadzie. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 3 Informacja o lokalach mieszkalnych i usługowych, na które zostały zawarte umowy w 2012 roku i pozostających w ofercie na dzień r

17 17 Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali umowy zawarte w 2012 roku pozostających w ofercie na dzień r Al. Rzeczypospolitej 12 lokale mieszkalne lokale usługowe 2 Al. KEN 51 lokale mieszkalne lokale usługowe Al. KEN 94 lokale usługowe Razem lokale mieszkalne lokale usługowe w tym jedno mieszkanie zarezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną, WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI I W WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH Zmiany projektowo-adaptacyjne w inwestycji Pod Koroną wprowadzono przez cały 2012 rok. Założone klientom teczki zawierały: wystąpienia nabywców wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych, projekty zamienne w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, Uzgodnione z klientami zmiany adaptacyjne były sukcesywnie przekazywane Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż, a także Wykonawcy robót na budowę.

18 18 Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczyły przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, zmiany usytuowania grzejników (najczęściej w łazienkach), usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich liczby, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. W związku z działaniami zmierzającymi do rozpoczęcia inwestycji w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej zaistniała potrzeba opracowania propozycji zmian do projektu budowlanego inwestycji Zielony Nugat V. Uwagi do projektu i proponowane zmiany obejmowały: analizę struktury mieszkań, propozycję zmian układów funkcjonalnych mieszkań, weryfikację powierzchni poszczególnych mieszkań, wynikających z oczekiwań nabywców oraz wyposażenia mieszkań (tarasy, balkony, łazienki, garderoby, kominki), sprecyzowanie gabarytów pomieszczeń wspólnych (hole, klatki schodowe, wózkarnie), zalecenia mające wpływ na koszty inwestycji (ekonomiczne rozwiązania kubaturowe), ocenę atrakcyjności poszczególnych mieszkań. Opracowany materiał posłużył do dalszych prac projektowych inwestycji Zielony Nugat V. 3. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY.

19 19 Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały 2012 rok. W minionym roku, zakończona została sprzedaż lokali w inwestycji Pod Brzozami II przy Al. KEN 51, uzyskując pozwolenie na użytkowanie budynku. Niezwłocznie, po uprawomocnieniu się powyższej decyzji zostały rozpoczęte działania zmierzające do zawierania umów ustanawiających odrębną własność lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. W dniu 29 kwietnia weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Powyższa ustawa reguluje prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, którymi są deweloper i nabywca lokalu, szczególnie obowiązki dewelopera związane z podjęciem przedsięwzięcia deweloperskiego. Jednym z dodatkowych obowiązków dewelopera wynikających z ustawy jest sporządzenie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, w którym deweloper przedstawia szczegółową informację dotyczącą swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego. Umowa deweloperska zawierana jest wyłącznie w formie aktu notarialnego i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, roszczenia o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę. W związku z powyższym, wszystkie umowy dotyczące finansowania budowy lokali mieszkalnych są zawierane w formie aktów notarialnych jako umowy deweloperskie. W roku sprawozdawczym zawarto 379 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, usługowe i miejsca postojowe, w tym: - 22 umowy deweloperskie inwestycja Pod Koroną, - 5 umów zobowiązujących do wybudowania budynku mieszkalnego przy Al. Rzeczypospolitej 12 oraz ustanowienia odrębnej własności lokali usługowych i ich sprzedaży Pod Koroną, - 2 umowy przedwstępne sprzedaży lokali na lokal usługowy i mieszkalny w inwestycji Pod Brzozami II,

20 20-22 umowy ustanowienia odrębnej własności lokali usługowych i ich sprzedaży Pod Brzozami II i w budynku przy alei KEN 94, umów sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego Pod Brzozami II, Zielony Nugat IV umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży Pod Brzozami II, 4. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2012 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, ogłoszenia i reklama w prasie, reklama w czasopismach i publikacjach, reklama w Metrze Warszawskim, banery i tablice reklamowe, "Wiecha na budynku". Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni, - oferta mieszkaniowa jest aktualizowana na bieżąco. W 2012 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach marca, jesienne listopada. Obydwie imprezy odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery z ulotką informacyjną o inwestycji Pod Koroną, oferta - cennik sprzedaży lokali w tej inwestycji, wzór umowy oraz zaproszenie "Wiecha na budynku" r. Na wspomnianych targach kolportowany był Atlas Inwestycji Mieszkaniowych w Warszawie wiosna 2012 i jesień 2012.

21 21 Inwestycja Pod Koroną była prezentowana na portalu oraz w Katalogu Targowym Murator EXPO. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama i oferta sprzedaży lokali w inwestycji Pod Koroną została umieszczona w prasie: Gazeta Wyborcza Dodatek Dom wkładka 6 edycji w okresie od do r., Polityka Dodatki: Miesięcznik Targowy i Mieszkanie na gwiazdkę-poczuj magię Świąt we własnym M. Informację o sprzedaży lokali zamieszczała również prasa lokalna: Passa, Południe - Głos Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ofertę mieszkaniową Spółdzielnia prezentowała w FinaMax Spółka z o.o. Oddział Warszawa: kredyt hipoteczny na zakup lokalu przez klientów inwestycji Pod Koroną. Ponadto prezentacja inwestycji Pod Koroną miała miejsce w Metrze Warszawskim, w okresie od r. do r., a także na banerach informacyjno-reklamowych z wizualizacją inwestycji umieszczonych na ogrodzeniu terenu budowy oraz na samym budynku. Tablicę reklamową podświetloną zamieszczono na terenie budowy inwestycji Pod Koroną. W celu zwiększenia zainteresowania Klientów naszą ofertą, Spółdzielnia wspólnie z Wykonawcą, zorganizowała spotkanie na terenie inwestycji Pod Koroną "Wiecha na Budynku" dnia 24 listopada 2012 roku. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanym budynku przy Alei Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie, a także przekazywane gościom na Targach Mieszkaniowych. Spotkanie było okazją do obejrzenia terenu inwestycji, zapoznania się z projektem zagospodarowania dziedzińca zarówno przez finansujących budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM Ursynów w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji.

22 22 Wspomniane wydarzenia miały i zapewne nadal mają wpływ, na ciągle duże zainteresowanie klientów i gotowość finansowania budowy mieszkań oferowanych przez naszą Spółdzielnię. 5. SPRAWY OGÓLNE 5.1 Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: udzielaniem informacji związanych z realizowaną inwestycją w Wilanowie i inwestycji planowanych, z rezerwacją i sprzedażą lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych, prowadzeniem Kartotek Lokali dla klientów rezerwujących mieszkania i miejsca postojowe i zakładaniem teczek klientów, zawieraniem umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, prowadzeniem rejestrów z zakresu umów finansowania budowy lokali, przygotowywaniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami do umowy deweloperskiej, wprowadzaniem zawartych umów do programu Megabit, sporządzaniem umów zmieniających zawarte już umowy, aktualizowaniem danych w programie Megabit, codziennym aktualizowaniem na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, notarialną sprzedażą lokali, prowadzeniem korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów i realizacji inwestycji, windykacją należności w związku z finansowaniem budowy lokali, ponadto: wykonaniem i umieszczeniem wizualizacji reklamowych i banerów informacyjnych na ogrodzeniu placu budowy,

23 Współpraca z innymi Działami Spółdzielni. dla potrzeb Działu Księgowości i Urzędu Dzielnicowego Wydziału Geodezji sporządzano miesięczne zestawienia zawartych aktów notarialnych, wykonywano kserokopie zawartych aktów notarialnych i przekazywano je do Działu Zarządzania Nieruchomościami, Działu Księgowości oraz do Centrum Usług Administracyjno-Biurowych. 6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 147 członków. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane informacje o ofercie mieszkaniowej wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia roku. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 7. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2012 to następny rok, w którym Spółdzielnia pomagała w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych swoim klientom, którzy byli zainteresowani nabyciem w naszej inwestycji Pod Koroną przy Alei Rzeczypospolitej 12 lokali mieszkalnych i miejsc postojowych jak i również lokali użytkowych. Jak co roku pomagaliśmy naszym klientom w kompletowaniu wszelkich dokumentów, które wymagane były do przedłożenia w Bankach celem uzyskania kredytów mieszkaniowych, jak i również sporządzaliśmy oświadczenia inwestora,

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Spis treści: 1. Historia Spółki... 2 2. Organizacja i stan prawny spółki... 3 3 Kapitał

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo