S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R.

2 2

3 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni... 27

4 4 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2012 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to czternasty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2012 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok, realizacja zespołu mieszkaniowo usługowo biurowego z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną wraz z elementami zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie nieruchomości u zbiegu Alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie,

5 5 prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r. promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych. I.2. Rada Nadzorcza W 2012 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2012r. a marcem 2013r. I.3. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2012r. Uczestniczyło w nim - na 147 członków SIM Ursynów - 15 członków, tj. 10,20% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2011 roku,

6 6 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2011 rok, pokrycia straty za 2011 rok oraz uznania zyskiem z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2011r. do marca 2012r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zbycia nieruchomości przy ulicy Zdrowej w Warszawie, zbycia nieruchomości przy ulicy Rtm. W. Pileckiego w Warszawie, zbycia nieruchomości położonej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy Alei Rzeczypospolitej 12, osobom finansującym tamże budowę lokali oraz przy Alei Rzeczypospolitej 14 podmiotowi gospodarczemu. 2. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19,25 etatów i w porównaniu ze stanem na r. wzrosło o 0,25 etatu. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło na stanowisku Głównego Specjalisty Planów i Analiz w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika z 0,50 etatu na 0,75 etatu. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2012 roku został wykonany w 94%. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Możliwość szybkiego skorzystania ze specjalistycznych konsultacji medycznych oraz wykonania zleconych przez lekarzy badań ma ogromne znaczenie dla pracowników SIM "Ursynów".

7 7 W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2012 roku szczepienie przeciw grypie. 3. KONTROLA ZEWNĘTRZNA W 2012 roku w SIM Ursynów została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna. W styczniu 2012 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie przeprowadził kontrolę, której zakres dotyczył prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Kontrola obejmowała okres od dnia r. do dnia r. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń i nieprawidłowości. 4. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny za zakwalifikowanie Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych miejsc w XXIX edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni 2012 pod hasłem Warszawa Miasto - Gospodarz UEFA EURO 2012 TM. W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegółowiej w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie EKO - SYSTEM zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki na rzecz Domu Dziecka w Konstancinie - Jeziorna, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci

8 8 - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Życzenia świąteczno-noworoczne przesłano właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KORONĄ ORAZ PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI Tak jak w latach ubiegłych również w 2012 roku działalność inwestycyjna stanowiła, obok zarządzania, podstawową działalność Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Po reorganizacji przeprowadzonej w 2009 roku działalność ta prowadzona jest kompleksowo przez Zakład Inwestycji, stanowiący komórkę w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o., której właścicielem w 100% pozostaje nasza Spółdzielnia i działalność ta obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Rok 2012 był bardzo trudnym rokiem w polskiej gospodarce, a w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. Przekazano w nim do użytkowania o 16,5% więcej mieszkań niż w 2011 roku, co w połączeniu z ogólnym kryzysem gospodarczym i wprowadzonymi utrudnieniami w uzyskaniu kredytu znacznie zmniejszyło popyt na nowe mieszkania i spowodowało, że duża ilość

9 9 wybudowanych mieszkań nie znalazła nabywców. Zmusiło to inwestorów budownictwa mieszkaniowego do ograniczenia działalności. W 2012 roku wydano o 10,3% mniej niż w roku poprzednim pozwoleń na budowę i o przeszło 12% zmniejszyła się ilość rozpoczynanych budów nowych mieszkań. W roku 2012, zgodnie z wcześniejszymi planami i warunkami umów zawartych z naszymi Klientami, kontynuowana była, rozpoczęta w 2011 roku, realizacja inwestycji Pod Koroną na terenie Wilanowa Zachodniego w rejonie alei Rzeczypospolitej oraz ulic Oś Królewska i Nowa 1. Wznoszone są tam dwa obiekty: budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym ( A ) budynek biurowo usługowy ( B ). Zaawansowanie robót na r. dla budynku A 62,7%, a dla budynku B 54,2%. Podstawowe dane inwestycji przedstawione są w tabeli nr 1. Tab. Nr 1 Podstawowe dane o inwestycjach kontynuowanych w 2012 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 12 budynek mieszkalny miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 14 budynek biurowousługowy miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe Podjęliśmy również działania zmierzające do rozpoczęcia nowej inwestycji na Ursynowie w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej. Dla terenu tego opracowany został projekt budowlany zespołu zabudowy mieszkaniowej i w 2009

10 10 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Obecna sytuacja gospodarcza zmusiła nas jednak do podjęcia decyzji o zmianie struktury mieszkań i dostosowaniu projektu do oczekiwań i obecnego zapotrzebowania rynku. Wymaga to opracowaniu projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Projekt opracowuje pracownia PRO WITASZEWSCY ARCHITEKCI -Włodzimierz Witaszewski. Ponadto w roku 2012 prowadzone były prace planistyczne i przygotowawcze dla inwestycji obejmujących działki Dereniowa/Ciszewskiego, Pileckiego, Dolina Służewiecka i Jastrzębowskiego 22. Wykonane zostały wstępne opracowania koncepcyjne i analizy chłonności dla wszystkich wymienionych lokalizacji. Dla części lokalizacji uzyskaliśmy w końcu roku wstępne warunki podłączenia do sieci miejskiego uzbrojenia i przystąpiliśmy do opracowania wystąpień o warunki zabudowy. Dla terenu Dereniowa/Ciszewskiego uzyskaliśmy również tzw. decyzję środowiskową. W związku z obecną sytuacją na rynku nieruchomości opracowanie wytycznych inwestorskich dla każdej z planowanych przyszłych inwestycji będzie wymagało uwzględnienia potrzeb rynku, opartych na analizach własnych oraz zewnętrznych profesjonalnych jednostek wyspecjalizowanych w badaniach rynku nieruchomości w Warszawie. W 2012 roku koszty poniesione przez Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów na inwestycje wyniosły zł. 2. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W związku z realizowanym - w ramach inwestycji Pod Koroną - budynkiem biurowo-usługowym ( B ) na terenie Wilanowa Zachodniego w rejonie alei Rzeczypospolitej oraz ulic Oś Królewska i Nowa 1, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z komercjalizacją tego obiektu polegającą na wynajmowaniu wszystkich powierzchni biurowych i usługowych w celu sprzedaży w pełni funkcjonującego budynku. Z uwagi na brak

11 11 doświadczenia w tym zakresie i trudną sytuację na rynku nieruchomości postanowiono nawiązać współpracę z podmiotem specjalizującym się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, a mianowicie spółką pod firmą: Global Retail and Residential Estate Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GRRES). Jednocześnie działalność Spółdzielni w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ograniczono do współpracy ze Spółką GRRES, do czasu zakończenia procesu komercjalizacji budynku biurowo-usługowego ( B ) w Wilanowie. Po zakończeniu procesu komercjalizacji i rozpoczęciu zarządzania tym budynkiem działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będzie prowadzona samodzielnie przez Spółdzielnię. Spółka GRRES świadczyła Spółdzielni usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na zasadzie wyłączności. Do zadań Spółki GRRES należało wyszukiwanie i wskazywanie najemców zainteresowanych wynajęciem od Spółdzielni tej nieruchomości, a następnie wyszukiwanie i wskazywanie inwestorów zainteresowanych nabyciem od Spółdzielni obiektu z wynajętymi powierzchniami. Efekty pracy Spółki GRRES były jednakże mało widoczne pomimo prowadzenia wielu negocjacji z potencjalnymi najemcami. W okresie dwóch lat, tj. od 2011 roku do 2012 roku zostały podpisane cztery umowy najmu na powierzchnię w budynku w Wilanowie. Pierwsza umowa została podpisana w roku 2011 ze spółką pod firmą Elea Polska Spółka z o.o. na wynajem powierzchni około 1300 m 2 na prowadzenie działalności ogólnospożywczej i przemysłowej, zaś następne trzy - w roku na powierzchnie usługowe na parterze budynku z przeznaczeniem na prowadzenie apteki, kawiarni i sklepu z wyrobami papierniczymi. Jednocześnie prowadzone były negocjacje w przedmiocie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na sklep z wyrobami drogeryjnymi, a także rozmowy z najemcami zainteresowanymi rozpoczęciem w budynku działalności polegającej na prowadzeniu pralni, sklepu ze zdrową żywnością, sklepu zoologicznego i fitnessu.

12 12 Efekty pracy Spółki GRRES były na tyle mało zadawalające, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku Spółdzielnia wypowiedziała Spółce umowę o świadczenie usług, ze skutkiem na dzień 30 września 2012 roku. Jednocześnie rozpoczęła rozmowy mające na celu znalezienie wiarygodnej firmy, która podjęłaby się zadania skomercjalizowania budynku biurowo-usługowego w Wilanowie. Wyszukanie firmy, której zadaniem miało być skomercjalizowanie powierzchni w budynku biurowo-usługowym w Wilanowie zostało poprzedzone analizą rynku firm zajmujących się taką działalnością, a następnie przedstawieniem warunków współpracy tym firmom, które były zainteresowane jej rozpoczęciem. Zainteresowanie współpracą ze Spółdzielnią w przedmiocie komercjalizacji budynku biurowo-usługowego w Wilanowie było niewielkie. W dużej mierze wynikało to z mało atrakcyjnych warunków współpracy (wymagania Spółdzielni), jak również z braku zainteresowania komercjalizowaniem powierzchni biurowych znajdujących się w takich lokalizacjach. Ponadto na rynku wynajmu powierzchni biurowych był już odczuwalny wzrost współczynnika powierzchni biurowych nie wynajętych i firmy zajmujące się komercjalizowaniem tych powierzchni interesowały się w pierwszej kolejności takimi powierzchniami w obiektach zaprojektowanych wyłącznie jako obiekty biurowe. W okresie od czerwca do października 2012 roku Zarząd Spółdzielni prowadził negocjacje ze spółką pod firmą Elea Polska Spółka z o.o. w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy najmu z dnia 11 lutego 2011 roku. W dniu 08 października 2012 roku podpisana została ze spółką pod firmą Brookfield Partners Spółka z o.o. umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą na wyłączność na skomercjalizowanie budynku biurowo-usługowego w Wilanowie. Pracę nad skomercjalizowaniem tego budynku Spółka rozpoczęła od zaplanowania działań marketingowych, które w jej ocenie powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania najemców powierzchniami, szczególnie biurowymi, w tym budynku. We współpracy z firmą Tomasza Szurkowskiego Chigo Design opracowano projekt banera reklamowego na

13 13 budynek oraz prowadzono prace nad opracowaniem foldera reklamowego. Równocześnie podejmowane były działania mające na celu wynajęcie na parterze budynku powierzchni z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy bowiem w dniu 24 października 2012 roku Spółdzielnia zawarła ze spółką pod firmą Elea Polska Spółka z o.o. porozumienie, na mocy którego została rozwiązana warunkowa umowa najmu z dnia 11 lutego 2011 roku. Obecnie realizowanych jest w Warszawie wiele inwestycji biurowych. Zatem wynajęcie powierzchni biurowych w budynku biurowo-usługowym w Wilanowie nie będzie zadaniem łatwym, z jednej strony z uwagi na dużą liczbę realizowanych projektów biurowych, w tym również zlokalizowanych w Wilanowie, w większości zabezpieczonych poprzez zawarcie warunkowych umów najmu oraz z drugiej strony z uwagi na stosunkowo duży współczynnik powierzchni nie wynajętych. W przypadku powierzchni usługowych odnotowuje się obecnie w Warszawie wysoki, niezaspokojony popyt, co oznacza, że w nadchodzących latach oferta powierzchni handlowych w Warszawie zwiększy się. Współczynnik powierzchni nie wynajętych kształtuje się na niskim poziomie. Powierzchnie usługowe w mniejszych obiektach są na pewno mniej atrakcyjne, ale coraz więcej najemców, również i tych którym nie udało się znaleźć lokali w wiodących centrach, rozważa otwarcie sklepów w innych lokalizacjach. Oznacza to wzrost zainteresowania takimi powierzchniami usługowymi, jakie znajdują się w budynku biurowo-usługowym w Wilanowie. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I SPRZEDAŻY MIEJSC POSTOJOWYCH

14 14 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2012 roku prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych (z miejscami postojowymi) i usługowych w inwestycji Pod Koroną, realizowanej przy Alei Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie oraz lokali i miejsc postojowych w inwestycjach już zrealizowanych. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 121 umów, w tym: 49 na finansowanie lokali mieszkalnych, 65 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 7 na finansowanie lokali usługowych. Do zawartych umów sporządzano aneksy, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłat poszczególnych rat, sprzedaży dodatkowego miejsca postojowego, zmiany lokalizacji mieszkania, 1.1 Miejsca postojowe w lokalach garażowych. W inwestycjach zrealizowanych, zawierane były umowy na miejsca postojowe w budynkach przy: ul. Nugat 9, Al. KEN 51, oraz w inwestycji aktualnie realizowanej przy Al. Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie (miejsca postojowe sprzedawane są łącznie z mieszkaniami). Szczególnie trudna była sprzedaż ostatnich miejsc postojowych znajdujących się w inwestycjach już zrealizowanych, tj. Zielony Nugat IV i Pod Brzozami II. W celu zainteresowania potencjalnych nabywców tymi miejscami, Zarząd podejmował kilkakrotnie decyzję o zmianie ich ceny. Informacje o możliwości nabycia miejsc postojowych zostały umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych budynków zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Powyższe informacje

15 15 przekazane zostały również za zgodą SM Na Skraju członkom tej Spółdzielni mieszkającym w budynkach położonych vis a vis budynków przy ul. Nugat. Wprowadzane działania promocyjne spowodowały zakończenie sprzedaży miejsc postojowych w budynku przy Al. KEN 51 oraz sprzedaż dwóch miejsc w budynku przy ul. Nugat 9. Tabela nr 2. Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2012 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2012 pozostających w ofercie na ul. Nugat 9 miejsca postojowe Al. KEN 51 miejsca postojowe Al. Rzeczypospolitej 12 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe miejsce postojowe motocyklowe, 2 ceny miejsc postojowych: m.p. (normatywne) zł, - 11 m.p. (szersze od normatywnych) zł, - 30 m.p. (dwa jedno za drugim) zł. 1.2 Lokale mieszkalne i usługowe W 2012 roku Spółdzielnia kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Pod Koroną realizowanej przy Al. Rzeczypospolitej 12, których sprzedaż została rozpoczęta w grudniu 2011 roku.

16 16 Wilanów, to dzielnica z dużą ofertą mieszkań zarówno tych w trakcie realizacji, jak i gotowych do zamieszkania. Kryzys, jaki zapanował między innymi na rynku nieruchomości w Polsce oraz duża konkurencja wśród oferowanych lokali w Wilanowie spowodowały, iż sprzedaż mieszkań w minionym roku była bardzo trudna i odbywała się powoli. W roku sprawozdawczym, Zarząd podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego zarezerwowanego dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II. Po przeprowadzonych działaniach promocyjnych, umowa została podpisana. W minionym roku prowadzona była również sprzedaż lokali usługowych w inwestycjach zrealizowanych: przy Al. KEN 51 - został sprzedany ostatni lokal, przy Al. KEN 94 zostało sprzedane niepełnowartościowe pomieszczenie, które wprowadzone było do oferty w 2010 roku. W maju 2012 roku rozpoczęliśmy sprzedaż lokali usługowych w inwestycji Pod Koroną. Do osób, które wcześniej wyraziły zainteresowanie nabyciem lokalu usługowego wysłano listy informujące o terminie rozpoczęcia sprzedaży lokali. Powyższe informacje zamieszczone zostały również na naszej stronie internetowej Oferta sprzedaży mieszkań i lokali usługowych prezentowana była także na dwóch edycjach Targów Mieszkaniowych Nowy Dom Nowe Mieszkanie oraz na Dniu Otwartym...już wiecha na budynku otwartym spotkaniu na terenie inwestycji. Obie imprezy odbyły się w listopadzie. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 3 Informacja o lokalach mieszkalnych i usługowych, na które zostały zawarte umowy w 2012 roku i pozostających w ofercie na dzień r

17 17 Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali umowy zawarte w 2012 roku pozostających w ofercie na dzień r Al. Rzeczypospolitej 12 lokale mieszkalne lokale usługowe 2 Al. KEN 51 lokale mieszkalne lokale usługowe Al. KEN 94 lokale usługowe Razem lokale mieszkalne lokale usługowe w tym jedno mieszkanie zarezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną, WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI I W WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH Zmiany projektowo-adaptacyjne w inwestycji Pod Koroną wprowadzono przez cały 2012 rok. Założone klientom teczki zawierały: wystąpienia nabywców wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych, projekty zamienne w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, Uzgodnione z klientami zmiany adaptacyjne były sukcesywnie przekazywane Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż, a także Wykonawcy robót na budowę.

18 18 Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczyły przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, zmiany usytuowania grzejników (najczęściej w łazienkach), usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich liczby, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. W związku z działaniami zmierzającymi do rozpoczęcia inwestycji w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej zaistniała potrzeba opracowania propozycji zmian do projektu budowlanego inwestycji Zielony Nugat V. Uwagi do projektu i proponowane zmiany obejmowały: analizę struktury mieszkań, propozycję zmian układów funkcjonalnych mieszkań, weryfikację powierzchni poszczególnych mieszkań, wynikających z oczekiwań nabywców oraz wyposażenia mieszkań (tarasy, balkony, łazienki, garderoby, kominki), sprecyzowanie gabarytów pomieszczeń wspólnych (hole, klatki schodowe, wózkarnie), zalecenia mające wpływ na koszty inwestycji (ekonomiczne rozwiązania kubaturowe), ocenę atrakcyjności poszczególnych mieszkań. Opracowany materiał posłużył do dalszych prac projektowych inwestycji Zielony Nugat V. 3. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY.

19 19 Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały 2012 rok. W minionym roku, zakończona została sprzedaż lokali w inwestycji Pod Brzozami II przy Al. KEN 51, uzyskując pozwolenie na użytkowanie budynku. Niezwłocznie, po uprawomocnieniu się powyższej decyzji zostały rozpoczęte działania zmierzające do zawierania umów ustanawiających odrębną własność lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. W dniu 29 kwietnia weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Powyższa ustawa reguluje prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, którymi są deweloper i nabywca lokalu, szczególnie obowiązki dewelopera związane z podjęciem przedsięwzięcia deweloperskiego. Jednym z dodatkowych obowiązków dewelopera wynikających z ustawy jest sporządzenie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, w którym deweloper przedstawia szczegółową informację dotyczącą swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego. Umowa deweloperska zawierana jest wyłącznie w formie aktu notarialnego i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, roszczenia o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę. W związku z powyższym, wszystkie umowy dotyczące finansowania budowy lokali mieszkalnych są zawierane w formie aktów notarialnych jako umowy deweloperskie. W roku sprawozdawczym zawarto 379 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, usługowe i miejsca postojowe, w tym: - 22 umowy deweloperskie inwestycja Pod Koroną, - 5 umów zobowiązujących do wybudowania budynku mieszkalnego przy Al. Rzeczypospolitej 12 oraz ustanowienia odrębnej własności lokali usługowych i ich sprzedaży Pod Koroną, - 2 umowy przedwstępne sprzedaży lokali na lokal usługowy i mieszkalny w inwestycji Pod Brzozami II,

20 20-22 umowy ustanowienia odrębnej własności lokali usługowych i ich sprzedaży Pod Brzozami II i w budynku przy alei KEN 94, umów sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego Pod Brzozami II, Zielony Nugat IV umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży Pod Brzozami II, 4. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2012 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, ogłoszenia i reklama w prasie, reklama w czasopismach i publikacjach, reklama w Metrze Warszawskim, banery i tablice reklamowe, "Wiecha na budynku". Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni, - oferta mieszkaniowa jest aktualizowana na bieżąco. W 2012 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach marca, jesienne listopada. Obydwie imprezy odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery z ulotką informacyjną o inwestycji Pod Koroną, oferta - cennik sprzedaży lokali w tej inwestycji, wzór umowy oraz zaproszenie "Wiecha na budynku" r. Na wspomnianych targach kolportowany był Atlas Inwestycji Mieszkaniowych w Warszawie wiosna 2012 i jesień 2012.

21 21 Inwestycja Pod Koroną była prezentowana na portalu oraz w Katalogu Targowym Murator EXPO. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama i oferta sprzedaży lokali w inwestycji Pod Koroną została umieszczona w prasie: Gazeta Wyborcza Dodatek Dom wkładka 6 edycji w okresie od do r., Polityka Dodatki: Miesięcznik Targowy i Mieszkanie na gwiazdkę-poczuj magię Świąt we własnym M. Informację o sprzedaży lokali zamieszczała również prasa lokalna: Passa, Południe - Głos Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ofertę mieszkaniową Spółdzielnia prezentowała w FinaMax Spółka z o.o. Oddział Warszawa: kredyt hipoteczny na zakup lokalu przez klientów inwestycji Pod Koroną. Ponadto prezentacja inwestycji Pod Koroną miała miejsce w Metrze Warszawskim, w okresie od r. do r., a także na banerach informacyjno-reklamowych z wizualizacją inwestycji umieszczonych na ogrodzeniu terenu budowy oraz na samym budynku. Tablicę reklamową podświetloną zamieszczono na terenie budowy inwestycji Pod Koroną. W celu zwiększenia zainteresowania Klientów naszą ofertą, Spółdzielnia wspólnie z Wykonawcą, zorganizowała spotkanie na terenie inwestycji Pod Koroną "Wiecha na Budynku" dnia 24 listopada 2012 roku. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanym budynku przy Alei Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie, a także przekazywane gościom na Targach Mieszkaniowych. Spotkanie było okazją do obejrzenia terenu inwestycji, zapoznania się z projektem zagospodarowania dziedzińca zarówno przez finansujących budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM Ursynów w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji.

22 22 Wspomniane wydarzenia miały i zapewne nadal mają wpływ, na ciągle duże zainteresowanie klientów i gotowość finansowania budowy mieszkań oferowanych przez naszą Spółdzielnię. 5. SPRAWY OGÓLNE 5.1 Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: udzielaniem informacji związanych z realizowaną inwestycją w Wilanowie i inwestycji planowanych, z rezerwacją i sprzedażą lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych, prowadzeniem Kartotek Lokali dla klientów rezerwujących mieszkania i miejsca postojowe i zakładaniem teczek klientów, zawieraniem umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, prowadzeniem rejestrów z zakresu umów finansowania budowy lokali, przygotowywaniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami do umowy deweloperskiej, wprowadzaniem zawartych umów do programu Megabit, sporządzaniem umów zmieniających zawarte już umowy, aktualizowaniem danych w programie Megabit, codziennym aktualizowaniem na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, notarialną sprzedażą lokali, prowadzeniem korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów i realizacji inwestycji, windykacją należności w związku z finansowaniem budowy lokali, ponadto: wykonaniem i umieszczeniem wizualizacji reklamowych i banerów informacyjnych na ogrodzeniu placu budowy,

23 Współpraca z innymi Działami Spółdzielni. dla potrzeb Działu Księgowości i Urzędu Dzielnicowego Wydziału Geodezji sporządzano miesięczne zestawienia zawartych aktów notarialnych, wykonywano kserokopie zawartych aktów notarialnych i przekazywano je do Działu Zarządzania Nieruchomościami, Działu Księgowości oraz do Centrum Usług Administracyjno-Biurowych. 6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 147 członków. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane informacje o ofercie mieszkaniowej wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia roku. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 7. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2012 to następny rok, w którym Spółdzielnia pomagała w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych swoim klientom, którzy byli zainteresowani nabyciem w naszej inwestycji Pod Koroną przy Alei Rzeczypospolitej 12 lokali mieszkalnych i miejsc postojowych jak i również lokali użytkowych. Jak co roku pomagaliśmy naszym klientom w kompletowaniu wszelkich dokumentów, które wymagane były do przedłożenia w Bankach celem uzyskania kredytów mieszkaniowych, jak i również sporządzaliśmy oświadczenia inwestora,

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2011 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2012 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia SM "Przy Metrze" z dnia 15 października 2016 roku

Uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia SM Przy Metrze z dnia 15 października 2016 roku P r o j e k t y u c h w a ł W Z w d n i u 1 5. 10. 2 0 1 6 r. S t r o n a 1 SM "Przy Metrze" w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze za okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia B. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Objaśnienia do bilansu 1) Środki trwałe Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne Zmniejszeni a wartości początkowej Środki trwałe razem: 1 22 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, LOKALI MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOWĆ WAŁBRZYSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo