MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007

2 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA GRUSZECKA opracowali: mgr inż. arch. kraj. Justyna Zakościelna inż. Agata Żak mgr inż. arch. kraj. Dominika Wójtowicz ul. Familijna 3, Wólka Kozodawska, Piaseczno 3, tel. +22/

3 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, CEL I METODY SPORZĄDZENIA PROGNOZY Przedmiot i cel opracowania, powiązanie z innymi dokumentami Metody 5 2. ISTNIEJĄCY STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA Położenie terenu Dotychczasowe użytkowanie terenu i jego wpływ na istniejący stan i funkcjonowanie środowiska Uwarunkowania w zagospodarowaniu Tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU Podstawowe zasady zagospodarowania obszaru Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych form użytkowania terenu PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Charakterystyka planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu Założenia do prognozy Określenie i ocena skutków dla środowiska, które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu Określenie i ocena skutków dla środowiska, które mogą wyniknąć w zakresie skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunków zagospodarowania przestrzennego terenu Ocena zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 49 3

4 4.8. Ocena zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenach sąsiednich w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego planu Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych Ocena zmian w krajobrazie ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE Określenie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PODSUMOWANIE Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze w obszarze planu Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze poza terenem planu 53 4

5 1. ZAKRES, CEL I METODY SPORZĄDZENIA PROGNOZY 1.1. Przedmiot i cel opracowania, powiązanie z innymi dokumentami Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś w Warszawie, na podstawie Uchwały nr XXXII/694/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. Prognoza dotyczy terenu objętego planem oraz jego bezpośredniego otoczenia, w zasięgu potencjalnych wzajemnych wpływów. Opracowanie niniejsze jest realizacją obowiązku określonego w art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 41 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 197 poz.1667). Celem niniejszej prognozy jest określenie rodzajów i tam gdzie to możliwe, wielkości przekształceń poszczególnych komponentów środowiska oraz uciążliwości dla środowiska i życia ludzi, które mogą być rezultatem realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego Metody Przy sporządzeniu prognozy zastosowano stacjonarno-analityczne metody prac. Materiały źródłowe do prognozy posłużyły w określeniu i zanalizowaniu stanu istniejącego. Podstawą wszystkich analiz i ocen jest zaktualizowana i uzupełniona przez autorów prognozy charakterystyka i diagnoza stanu środowiska zawarta w opracowaniu ekofizjograficznym. Dla potrzeb opracowania przeprowadzono ponadto wizję terenową. Ponadto zgromadzono i przeanalizowano materiały źródłowe dotyczące informacji o stanie środowiska naturalnego. W prognozie przyjęto założenie oceny porównawczej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego i rzeczywistego. Ocena porównawcza została wykorzystana tylko w odniesieniu do tych zagadnień, dla których istnieją odpowiednie dane wyjściowe przeprowadzone były badania pomiarowe w ramach monitoringu środowiska. W oparciu o dostępną wiedzę skoncentrowano się na szczegółowym przeanalizowaniu wpływu wprowadzanych ustaleń planu (zapisów w planie oraz treści rysunku) na środowisko, przy założeniu, że zawarte w planie ustalenia zostaną docelowo zrealizowane, a teren w pełni zainwestowany przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów i wielkości tego zainwestowania. Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. Projekt planu składa się z ustaleń do planu oraz załącznika graficznego w skali 1:1000. Dla wykonania prognozy wykorzystywano następujące materiały źródłowe i pozyskano następujące informacje: - Uchwała Nr XXXII/694/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś, 5

6 - Zakrzewska E. i inni, Opracowanie ekofizjograficzne do mpzp osiedla Białołęka Wieś. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Biuro Naczelnego Architekta Miasta, Warszawa 2005, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.warszawy stanowiące załącznik do Uchwały Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 20 października 2006 r. Naczelny Architekt Miasta, Warszawa 2006, - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Warszawa 2004, - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz z późn. zm.), - Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz z późn. zm.), - Ustawa z dnia 17 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz z późn. zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126 poz. 878), - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i usytuowanie wokół nich obiektów terenowych (Dz.U. Nr 97 poz. 1055), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 poz. 81), - Rozporządzenie Nr 62 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 314 poz. 9934), - Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, - Środowisko przyrodnicze Warszawy. Praca zbiorowa. PWN, Warszawa 1990, - Dowgiałło J., Macioszczyk A., Oligoceński zbiornik wód podziemnych regionu mazowieckiego. Materiały konferencyjne. PAN, Warszawa 1997, - Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2005 r. WIOŚ, Warszawa 2007, - Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2006 r. WIOŚ, Warszawa 2007, - Plan akustyczny Warszawy. Liga Walki z Hałasem, Warszawa 1999, - Ocena Oddziaływania na Środowisko Trasy Armii Krajowej w Warszawie. Etap II. Praca zbiorowa, Proeko sp. z o.o., Warszawa 1998, - Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brzezin. Studio KA, Warszawa 2007, - Lorenc H., Mazur A., Współczesne problemy klimatu Warszawy. IMiGW, Warszawa 2003, - Chojnacki J., Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, - Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Opracowanie zbior. pod red. Kot H., Dombrowski A., Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Warszawa 2001, - Starkel L., Geografia Polski - środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1999, - Motylewski J., Analiza porównawcza klimatu akustycznego w ruchu drogowym uporządkowanym i nieuporządkowanym. GDKiA, Warszawa 2004, - Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego. PWN, 2001, - Molenda J., Steczko K., Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. Wydawnictwa Naukowe i Techniczne, Warszawa 2000, 6

7 - Pole elektromagnetyczne w środowisku człowieka. Materiały konferencyjne. Eko Konsult, Poznań

8 2. ISTNIEJĄCY STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA 2.1. Położenie terenu Osiedle Białołęka Wieś położone jest w południowo-centralnej części dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Jest to obszar o pow. 240,6 ha, co stanowi 0,46% powierzchni miasta (516,9 km 2 ). Rys.1. Orientacyjne położenie obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś Pod względem rejonizacji fizyczno-geograficznej osiedle Białołęka Wieś przynależy do Doliny Środkowej Wisły i zlokalizowane jest na niskim tarasie nadzalewowym (taras praski). Granica opracowania pokrywa się z granicą projektu mpzp i wyznacza ją: - od południowego-wschodu i południa granica mpzp fragmentu obszaru Żerania Wschodniego w rejonie ul. Bruszewskiej oraz granica projektu mpzp Trasy Mostu Północnego na odcinku ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od Kanału Żerańskiego do Kanału Bródnowskiego, - od zachodu linia brzegowa Kanału Bródnowskiego na odcinku od projektowanej Trasy Mostu Północnego do granicy projektu mpzp osiedla Brzeziny II oraz granica projektu mpzp osiedla Brzeziny II, - od północnego-zachodu linia rozgraniczająca Trasy Toruńskiej na odcinku od granicy projektu mpzp osiedla Brzeziny II do granicy mpzp Annopol Centrum, - od wschodu granica mpzp Annopol Centrum, - od północnego-wschodu i wschodu granica projektu mpzp TP-41 część południowa. 8

9 2.2. Dotychczasowe użytkowanie terenu i jego wpływ na istniejący stan i funkcjonowanie środowiska Dotychczasowe przeznaczenie terenu Rys.2. Podział na obszary wg inwentaryzacji urbanistycznej (STUDIO KA, 2005) Obszar 1 Od południa ograniczony ul. Juranda ze Spychowa, od północy kanałem Żerańskim. Teren częściowo zainwestowany, mieszkaniowy (zabudowa jednorodzinna) i usługowy: sklepy spożywcze, składy budowlane, drobne usługi (fryzjer), przy ul. Białołęckiej pozostałości gospodarstw rolnych o ograniczonej produkcji. Między terenami mieszkaniowymi i usługowymi znajdują się tereny pól i łąk, jak również tereny rolniczo zdegradowane z racji silnego rozwoju funkcji mieszkaniowych sklasyfikowane jako tereny niezagospodarowane. Przy ul. Białołęckiej jest pętla autobusowa. Osią układu jest ulica Białołęcka. Dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wzdłuż ul. Białołęckiej pozostałości dawnego osadnictwa wiejskiego w formie drobnej zabudowy zagrodowej (częściowo już bez zabudowań gospodarczych). Nowa zabudowa mieszkaniowa znajduje się głównie przy ul. Przydrożnej. Kanał Żerański w północnej części analizowanego terenu tworzy wyrazisty układ w przestrzeni. Przez tereny mieszkaniowe przechodzą linie wysokiego napięcia. Obszar 2 Od północy ograniczony ulicą Juranda ze Spychowa, od południa ulicą Wielkiego Dębu. Teren częściowo zainwestowany o strukturze funkcjonalnej zbliżonej do Obszaru 1. Dominuje funkcja mieszkaniowa, przy ul. Juranda ze Spychowa szkoła podstawowa nr 231, zabudowa mieszkaniowa i usługowa przeplata się z terenami niezainwestowanymi. Struktura przestrzenna zbliżona do Obszaru 1. Zabudowa koncentruje się głównie wzdłuż ul. Białołęckiej. Przy ul. Echa Leśne i ul. Białołęckiej nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej. Teren przecięty liniami wysokiego napięcia. 9

10 Obszar 3 Od północy ograniczony ul. Wielkiego Dębu, od południa Trasą Toruńską. Struktura funkcjonalna jak w obszarze 2, dodatkowo ogrody działkowe w południowej części obszaru. Przy Trasie Toruńskiej obok skrzyżowania Trasy Toruńskiej z ul. Łabiszyńską znajduje się duża stacja kontroli pojazdów. Struktura przestrzenna jak w obszarze 2, zabudowa znajduje się wzdłuż ul. Ojca Aniceta i ul. Białołęckiej Zasoby środowiska Geomorfologia, rzeźba terenu Obszar objęty opracowaniem położony jest w Dolinie Środkowej Wisły, na niskim tarasie nadzalewowym (taras praski), który wyniesiony jest 5,5-6,0 m ponad zwierciadło wody w Wiśle (stan średni). Cały obszar jest nieznacznie nachylony w kierunku Wisły. Różnice wysokości nie są znaczne, wahają się od 82,4 m w części północnej (rejon ul. Dobka z Oleśnicy) do 83,3 m w części południowej (rejon ul. Gryfitów). Teren ma charakter płaski. Na terenach niezabudowanych, z nieprzekształconą rzeźbą terenu zachowały się lokalne płytkie zagłębienia dolinek przelewowych i smużnych (1-2 m) oraz niewielkie wzniesienia odsypów górnokorytowych (do 1 m, głównie wzdłuż ul. Białołęckiej). Jednak większość mikroform zanikła zarówno pod wpływem zabudowy, jak i rolniczego wykorzystania obszaru. Z antropogenicznych form ukształtowania terenu na obszarze opracowania wymienić należy wały przeciw powodziowe wzdłuż Kanału Żerańskiego i Kanału Bródnowskiego. Mają one do 4m wysokości. Niższe nasypy występują wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych. Budowa geologiczna Od skali i zasięgu procesów morfogenetycznych zachodzących w Dolinie Wisły zależy budowa geologiczna podłoża w omawianym rejonie. Niższy taras nadzalewowy budują piaski różnoziarniste ze żwirami w spągu. Miąższość tych utworów może dochodzić do 10 m. Osady tej serii leżą przeważnie na utworach interglacjału emskiego. Piaszczyste osady budujące taras są lokalnie nadbudowane cienką warstwą mad, których miąższość nie przekracza 1,5 m. Wyniki badań zagęszczenia osadów aluwialnych wykonane sondami dynamicznymi i sondą statyczną pozwoliły stwierdzić w profilu tej serii występowanie piasków w stanie luźnym (na głębokości ok. 8 m p.p.t.). Ich miąższość i rozprzestrzenienie jest zmienne. Średnio 10,0 m p.p.t. znajduje się warstwa iłów poznańskich, która stanowi warstwę izolującą pomiędzy poziomami wodonośnymi. Na osadach aluwialnych stwierdzono niewielkie płaty utworów eolicznych. Są to piaski drobne i średnie o miąższości ponad 2 m. Ze względu na małe zagęszczenie (są to często piaski luźne) nie stanowią one dobrego podłoża budowlanego. Taras nadzalewowy budują piaski średnioziarniste i gruboziarniste, miejscami żwiry i pospółki z przewarstwieniami drobnych piasków i pyłów, na fragmentach nadbudowane przez drobne i pylaste piaski eoliczne, o zróżnicowanej miąższości. Są to grunty nośne o charakterze utworów piaszczystych średnio zagęszczonych. Podścielone przeważnie miąższami do 2 0m żwirami interglacjału eemskiego. Nadbudowane mogą być madami o niewielkiej miąższości 1-1,5 m. W lokalnych obniżeniach i dolinkach występują utwory organiczne torfy i namuły. Grunty antropogeniczne tworzą wały przeciwpowodziowe i nasypy drogowe o względnie wysokiej miąższości i zróżnicowanym składzie mechanicznym. W strefie przypowierzchniowej przenoszenia obciążeń od obiektów budowlanych, do 2m głębokości, występują warstwy gruntów spoistych i sypkich o różnych parametrach, z dominacja gruntów nośnych, piaszczystych, średnio zagęszczonych. Do gruntów 10

11 nienośnych w tej strefie należą organiczne namuły i torfy towarzyszące piaskom rzecznodeluwialnym. Gleby Ponad 80% gleb występujących na omawianym obszarze należy do klasy kulturoziemów, podklasy gleb ornych terenów podmiejskich z zabudową. Niewielki fragment stanowią gleby należące do podklasy gleb ogrodów działkowych. Pozostałe tereny to powierzchnie zabudowane. Zróżnicowanie przestrzenne gleb jest niewielkie. Przeważają gleby brunatne i czarne ziemie w 2 kompleksie glebowo-rolniczym, o II i III klasie bonitacyjnej oraz mady brunatnoziemne w 4 i 5 kompleksie glebowo-rolniczym, o średniej klasie bonitacyjnej. Miejscami występują gleby bielicowe. Wody powierzchniowe Wody powierzchniowe na omawianym obszarze występują w postaci kanałów i rowów. Przez część północną przebiega Kanał Żerański łączący Wisłę i Zalew Zegrzyński, a wzdłuż wschodniej granicy opracowania Kanał Bródnowski. Oba cieki odwadniają Dolinę Nieporęcko-Bródnowską. Szerokość Kanału Żerańskiego na omawianym obszarze waha się od ok m. Głębokość tego cieku wynosi 2-3 m, a zwierciadło wody znajduje się na rzędnej 78,8 m n.p.m. Kanał przystosowany jest do funkcji transportowej, ale wykorzystywany jest obecnie jedynie do celów rekreacyjnych. W związku z funkcjonowaniem tego cieku północna część obszaru opracowania (od północnej granicy do wysokości ul. Juranda ze Spychowa) jest obszarem potencjalnego zagrożenia powodzią tzw. wodami stuletnimi, co stanowi pewne ograniczenie w jej zagospodarowaniu. Kanał Bródnowski ma na obszarze opracowania szerokość ok. 4,5 m, a zwierciadło wody utrzymuje się na wysokości 80,2 m n.p.m. Ponadto przez południową część terenu osiedla Białołęka Wieś w kierunku z południowego-zachodu na północny-wschód przebiega rów bez nazwy. Uchodzi on do Kanału Bródnowskiego i ma szerokość od 1-2,5 m. Wody podziemne Wody podziemne występujące na tym obszarze wchodzą w skład zbiornika Dolina Środkowej Wisły (Kleszczewski 1990) i występują w dwóch podstawowych poziomach wodonośnych: czwartorzędowym Q oraz trzeciorzędowym. Przypowierzchniowy poziom wodonośny tworzy zwierciadło swobodne i ciągłe, położone w utworach piaszczystych. Wody gruntowe występują tu płytko. Na ok. 40% powierzchni omawianego terenu znajdują się na głębokości do 2 m p.p.t. W obniżeniach terenu poziom ten jest płytszy niż 1 m p.p.t., a okresowo wody te stagnują na powierzchni. Tylko na niewielkich fragmentach wody gruntowe zalegają głębiej niż 3 m p.p.t. Poziom wód gruntowych zależy w dużej mierze od ilości opadów atmosferycznych i waha się do 1,5 m głębokości. Obserwuje się zjawisko obniżania I poziomu wód gruntowych na skutek urbanizacji i wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych, podobnie jak na obszarze całego miasta. Na terenach zabudowanych obniżenie to wynosi średnio 1,5-2,0 m. Płytki poziom wód i brak warstwy izolacyjnej w utworach łatwo przepuszczalnych powoduje silny stopień zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych. Cały obszar położny jest natomiast w strefie ochrony zbiornika wód podziemnych Doliny Środkowej Wisły GZWP nr 222. Ochrona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych ma zatem szczególne znaczenie. 11

12 Poziom czwartorzędowy położony jest pod ciągłą warstwą gliny zwałowej. Stanowi źródło zaopatrzenia w wodę dla terenów nie zwodociągowanych. Do celów pitnogospodarczych, mimo, iż nie są wykorzystywane, nadają się również wody piętra trzeciorzędowego. Kopaliny Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy na omawianych terenach nie prowadzi się wydobycia kopalin, jak również nie występują złoża kopalin przewidziane do eksploatacji. Klimat Brak szczegółowych danych z dłuższego okresu dla tego terenu. Z tego względu dla potrzeb opracowania wykorzystano dane ze stacji Bielany (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) położonej w śródmieściu (rejon al. Ujazdowskie Trasa Łazienkowska). W charakterystyce porównawczej czynników klimatycznych za punkt odniesienia wybrano stację meteorologiczną Okęcie zlokalizowaną peryferyjnie w układzie miasta. Ze względu na mały stopień zainwestowania i duży udział roślinności obszar jest dobrze przewietrzany. Przeważają wiatry zachodnie. Obszar charakteryzuje się, w stosunku do terenów śródmiejskich (tab.2), chłodniejszym klimatem, większą amplitudą temperatur dobowych i rocznych oraz mniejszym zanieczyszczeniem powietrza. Elementy objęte rozpoznaniem Wartości uśrednione z lat Średnie temperatury nocne 8,4 0 Średnie roczne temperatury max. 11,8 0 Średnie roczne temperatury min. 4,8 0 Średnie temperatury stycznia -3,9 0 Średnie temperatury lipca 19,0 0 Średnie temperatury max. lipca 23,3 0 Średnie temperatury min. stycznia -6,7 0 Średnie roczna wilgotność powietrza 77% Średnie roczne zachmurzenie 70% Średnia roczna suma opadów 587 mm Średnia liczba dni pogodnych /zachm.<20%/ 26,5 Średnia liczba dni pochmurnych 160,8 Średnia liczba dni z opadem 150,8 Tab. 2. Charakterystyka warunków klimatycznych obszaru śródmiejskiego Warszawy Wybrane czynniki klimatyczne stanowiące o mikroklimacie obszaru śródmiejskiego Warszawy w latach Różnica pomiarów na stacji Element objęty Zakres rozpoznania Bielany w stosunku do stacji rozpoznaniem Okęcie średnia roczna + 0,5 o C średnia dobowa + 0,77 o C Temperatura powietrza średnia maksymalna dobowa + 1,76 o C maksymalna dobowa + 4,2 o C średnia minimalna dobowa + 1,76 o C minimalna dobowa + 4,8 o C 12

13 + 3,6 Zachmurzenie dla określania zachmurzenia w skali pkt. 0-8 Opady średnia roczna + 76 mm Tab. 3. Charakterystyka zróżnicowania warunków mikroklimatycznych w obszarze Warszawy. Zestawienie wyk. wg Współczesne problemy klimatu Warszawy (Lorenc, Mazur 2003) Szata roślinna Zgodnie z inwentaryzacją zieleni przeprowadzoną na potrzeby opracowania ekofizjograficznego (wrzesień 2005 r.), ze względu na szatę roślinną na obszarze można wyróżnić następujące grupy terenów: - tereny lasu na gruntach nieleśnych, - tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze leśnym, - tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze nieleśnym, - tereny zieleni urządzonej ogrodów przydomowych, - tereny ogrodów działkowych, - tereny niezagospodarowane i nieużytkowane z udziałem zieleni wysokiej, - tereny sadów, - tereny rolne grunty orne, łąki, - tereny niezagospodarowane bez udziału zieleni wysokiej. Tereny lasu na gruntach nieleśnych występują wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Żerańskiego. Dominuje tu drzewostan liściasty: brzozy, topole, wierzby i klony jesionolistne, sporadycznie występuje dąb. Z drzew iglastych miejscami pojawia się sosna. Przeciętny wiek drzew to lat z dużym udziałem drzew modych i podrostu (lipy, głogi, jarząby, klony i bzy czarne). Charakter zadrzewień i ich skład gatunkowy jest zmienny. Teren ten w związku z sąsiedztwem Kanału Żerańskiego ma znaczną wartość przyrodniczą. Tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze leśnym towarzyszą zachodniemu brzegowi Kanału Żerańskiego. W ich skład wchodzi przede wszystkim sosna z dużym udziałem topoli. Drzewostan jest w średnim wieku i ma dobrą kondycję zdrowotną. Tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze nieleśnym to grupy drzew występujące sporadycznie i nieregularnie. Towarzyszą one m.in. Kanałowi Bródnowskiemu, gdzie dominuje olsza z domieszką wierzby. Wiek i gatunek drzew jest zróżnicowany. Starszy drzewostan zasługuje na zachowanie w zagospodarowaniu przestrzennym osiedla Białołęka Wieś. Tereny zieleni ogrodów przydomowych związane są występująca na obszarze Białołęki Wsi zabudową mieszkaniową. Charakteryzuje ją młody wiek oraz przewaga niskorosnących drzew i iglastych krzewów. Tereny ogrodów działkowych zlokalizowane są w południowej części obszaru opracowania pas wzdłuż projektowanej ul. Inowłodzkiej. Duży udział mają tu drzewa owocowe i pojedyncze egzemplarze drzew i krzewów ozdobnych. Tereny niezagospodarowane i nie użytkowane z udziałem zieleni wysokiej to w dużej mierze grunty dawniej użytkowane rolniczo, na które stopniowo wkracza naturalna sukcesja roślinna. Wobec tego, drzewostan jest raczej młody, rozproszony i nie przedstawia znacznej wartości. Duży udział mają tu drzewa owocowe będące pozostałością sadów owocowych. Tereny sadów mają niewielką powierzchnię, a ich wartość produkcyjna nie jest znaczna. Jedynie w rejonie ul. Białołęckiej, na południe od ul. Danusi oraz nad Kanałem 13

14 Bródnowskim, w środkowej części obszaru opracowania znajdują się wartościowe sady z młodym drzewostanem. Tereny gruntów ornych i łąk wykorzystywane rolniczo były do niedawna przeważającym typem terenów, przede wszystkim ze względu na wartościowe gleby II i III klasy bonitacyjnej. Łąki obecnie występują sporadycznie i ulegają stopniowej degradacji, wobec czego dominująca staje się roślinność ruderalna. Powierzchnie gruntów ornych występują miejscami na całym obszarze opracowania, przy czym większe kompleksy zlokalizowane są w części północnej terenu. Tereny niezagospodarowane bez udziału zieleni wysokiej oraz tereny rolnicze zdegradowane powstały na skutek zaniechania działalności rolniczej, w dłuższym lub krótszym okresie czasu. Podlegają one często wtórnym podziałom geodezyjnym i przeznaczane są na cele budowlane. Wśród zinwentaryzowanego drzewostanu brak pomników przyrody oraz drzew, które należałoby tego typu ochroną objąć. Wyróżniono 10 drzew wybitnych i 75 drzew bezwzględnego zachowania. Większość jednak występujących drzew to okazy młode, bez szczególnej wartości, pojawiające się na skutek naturalnej sukcesji wtórnej na tereny rolnicze. Do nie wymagających zachowania drzew należą również, liczne tu, gatunki owocowe. Fauna Na zróżnicowanie gatunkowe fauny tego obszaru ma przede wszystkim różnorodność siedlisk roślinnych. Na terenach leśnych, zadrzewionych oraz terenach otwartych pól i łąk, a zwłaszcza w sąsiedztwie cieków wodnych stwierdzono występowanie kilkudziesięciu gatunków awifauny. Są to zarówno ptaki zaroślowe, wodne, leśne, jak i łąkowe m.in. bażanty, przepiórki, skowronki, kaczki krzyżówki, perkozy, łyski i rybitwy. Wśród stwierdzonych 15 gatunków ssaków wymienić można jeże, ryjówki, nornice, kuny i zające. Ekosystem i krajobraz Rejon osiedla Białołęka Wieś charakteryzuje się biotopem podmiejskim. Ekosystem kształtowany jest tu głównie na terenach rolnych i porolnych w postaci zbiorowisk łąkowych oraz zieleni towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej. W krajobrazie o charakterze miejskim będą dominować statyczne elementy, zaś w krajobrazie rolniczym dynamiczne. Obszar znajduje się poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Brak również obszarów i obiektów objętych rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. System przyrodniczy tego terenu ogranicza się wyłącznie do powiązań przyrodniczych kształtujących się w oparciu o istniejące cieki wodne i tylko w ich bezpośrednim sąsiedztwie zachowuje ciągłość funkcji biocenotycznych. Drzewa o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych wskazane do ochrony w planie Gatunek Średnica korony Średnica pnia Topola biała (Populus alba) 10 2x60 17 Jesion sp. (Fraxinus sp.) 2 sztuki Brzoza sp. (Betula sp.) Wysokość 14

15 Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Tab. 4. Wykaz drzew cennych z punktu widzenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych wskazanych do ochrony w planie poprzez wyznaczenie strefy ochronnej W rejonie Białołęki Wsi nie ma obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków bądź podlegających innej formie ochrony z racji walorów historycznych lub architektonicznych. Nie ma również stref archeologicznej ochrony konserwatorskiej (archeologiczne zabytki nieruchome). Wyróżnić można elementy dawnego układu osadnictwa wiejskiego: pozostałości zabudowy zagrodowej wzdłuż ulicy Białołęckiej w północnej części opracowania. Powiązania zewnętrzne w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Funkcję powiązań przyrodniczych z terenami sąsiadującymi również pełnią cieki wodne Kanał Żerański i Kanał Bródnowski, którym towarzyszą tereny zadrzewione i zakrzewione. Na ograniczenie powiązań przyrodniczych obszaru z sąsiedztwem wpłynęło przekształcenie środowiska przyrodniczego, głównie w skutek prowadzenia gospodarki rolnej. W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano ponadto, że powiązanie z terenami zewnętrznymi w postaci lokalnego ciągu przyrodniczego powinno być kształtowane w południowej części terenu osiedla Białołęka Wieś, równolegle do Trasy Toruńskiej na wysokości istniejących ogrodów działkowych (z ich włączeniem). Stan powietrza Na obszarze objętym mpzp osiedla Białołęka Wieś nie stwierdzono przekroczeń zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłu PM10, NO 2, NO, SO 2, CO i PbO 3. W stosunku do rejonu śródmiejskiego i rejonów miejskich Warszawy charakteryzuje się niskim stopniem zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi. Wykazały to badania powietrza metodą bioindykacyjną (PAN ) dotyczące ilości kadmu, ołowiu, cynku, chromu, miedzi i żelaza. Zanieczyszczenia powietrza miedzią, chromem, cynkiem i ołowiem kształtują się na poziomie tzw. tłowego zanieczyszczenia powietrza. Zatem z punktu widzenia zdrowia ludzi obszar jest korzystny dla lokalizacji funkcji mieszkaniowych i funkcji związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży. Degradacja chemiczna gleb Na podstawie badań przeprowadzonych przez IUNiG z 2000 r. dotyczących degradacji chemicznej gleb (warunki odczynu, zawartość metali ciężkich, odporność gleb i zasobność w składniki mineralne) stwierdzono niewielkie obszary występowania degradacji fizycznej. Natomiast silną degradację chemiczną wykazały gleby w rejonach: - południowym, w sąsiedztwie ul. Kopijników, Kanału Bródnowskiego oraz ul. Św.Wincentego, - przy południowo-zachodniej granicy pomiędzy ul. Stębarską i ul. Wielkiego Dębu, - wzdłuż Kanału Żerańskiego do ul. Przydrożnej. Na pozostałych terenach degradacja chemiczna kształtuje się na poziomie średnim. 15

16 Wytwarzanie odpadów Urząd Miasta St. Warszawy zabezpiecza organizacyjnie wywóz odpadów stałych i płynnych z obszaru Białołęki os. Białołęka Wieś. Wywóz odpadów prowadzą różni przewoźnicy, przede wszystkim Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Najbliższym wyznaczonym punktem unieszkodliwiania odpadów stałych jest Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej w dzielnicy Targówek. Brak jest danych obrazujących skalę usług wywozowych z obszaru objętego planem. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Cały obszar Białołęki znajduje się w zasięgu obsługi kanalizacji miejskich systemu rozdzielczego. Niemniej obszar objęty planem pozostaje w większości nieskanalizowany. Jedynie południowo-zachodnia część osiedla Białołęka Wieś, rejon ul. Kopijników, jest skanalizowana w układzie grawitacyjnym. Urządzenia kanalizacyjne występujące w obszarze objętym planem mają charakter lokalny. Są to jedynie kanały grawitacyjne d0,20m. Przy zachodniej granicy obszaru objętego planem, w ul. Płochocińskiej, znajduje się lokalny układ odwodnieniowy tej ulicy, z którego zrzut bez podczyszczania odprowadzany jest do Kanału Żerańskiego. Wykorzystywanie zasobów środowiska Wykorzystanie zasobów środowiska nie jest prowadzone i nie stwierdzono konieczności działań naprawczych w tym zakresie. Emitowanie hałasu Istotnymi i głównymi źródłami hałasu na omawianym terenie i w jego bezpośrednim otoczeniu są ulice otaczające teren opracowania z komunikacją kołową. Największym oddziaływaniem hałasu są objęte obszary wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych obciążonych ruchem tranzytowym samochodów ciężarowych i pojazdów komunikacji miejskiej. Normatywna wartość hałasu wyrażonego równoważnym poziomem hałasu dźwięku A w db dla pory dziennej ( ) wynosi w zależności od przeznaczenia db i db dla pory nocnej ( ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Uwzględniając powyższe poziomy hałasu wynika, że są one przekroczone na terenach położonych wzdłuż: - Trasy Toruńskiej droga ekspresowa, w porze dziennej generująca db, a w porze nocnej db; - ulicy Płochocińskiej droga główna, w porze dziennej generująca db, a w porze nocnej db; - ulicy Białołęckiej droga zbiorcza, w porze dziennej generująca db, a w porze nocnej db. Realizacja nowych tras i podniesienie klasy ulic istniejących zwiększy ilość emitowanego hałasu. Poniżej przedstawiono badania dla Trasy Toruńskiej i prognozowane zwiększenie poziomu hałasu po przebudowie Trasy Toruńskiej. 16

17 Klimat akustyczny otoczenia Trasy Toruńskiej dla pory nocnej Odległość punktu Wartość LAeq db dla wysokości punktu obserwacji [m] obserwacji (pora nocna) 1,2m 6m 10m 10 64,1 68,2 67, ,7 65,4 66, ,8 61,2 64, ,5 56,0 60, ,9 50,3 54,9 Tab. 5. Wyniki analiz klimatu akustycznego otoczenia Trasy Toruńskiej dla pory nocnej. Proeko Sp. z o.o., 1998, Ocena Oddziaływania na Środowisko Trasy Armii Krajowej w Warszawie, etap II Emitowanie pól elektromagnetycznych W zakresie pól elektromagnetycznych na obszarze stwierdzono stacje transformatorowe, sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia nn, średniego napięcia Sn oraz wysokiego napięcia Wn. W otoczeniu stacji transformatorowych dla pola elektrycznego będzie to 20kV/m, a dla pola magnetycznego 2 mt. Dla porównania w sąsiedztwie odbiorników użytkowanych w domach będzie to odpowiednio 0,5kV i 1 mt, a przy polach tła w budynkach 0,1 kv/m i 0,05 mt. Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV i 220kV stanowią znaczne ograniczenie dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej i obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi. Jednotorowa linia 220kV przebiega przez cały obszar planu: z południowego-wschodu na północny-zachód. Linie 110kV ciągnie się jako dwutorowa na północy w sąsiedztwie ul. Białołęckiej skręcając w kierunku Kanału Bródnowskiego na wysokości ul. Dobka z Oleśnicy oraz jako jednotorowa równolegle do Trasy Toruńskiej i w kierunku południowym poza granice planu. Ze względu na poziom pola elektromagnetycznego określa się dwie strefy ochronne: - I stopnia przekraczające wartość 10kV/m, - II stopnia nie przekraczające wartości 10kV/m. Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w zależności od funkcji obszaru określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów. W strefie wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych, w których powyższe dopuszczalne poziomy mogą być przekroczone, tj. w odległości 25 m od osi linii 220kV i po 19 m od osi linii 110kV, wyklucza się sytuowanie obiektów mieszkaniowych i innych związanych ze stałym pobytem ludzi. Dla wymienionych powyżej sieci brak szczegółowych pomiarów. Dokładne określenie zasięgu stref ograniczenia lokalizacji ze względu na pola elektromagnetyczne wymaga bezpośrednich pomiarów i stałego monitoringu. Ryzyko występowania poważnych awarii W rejonie osiedla Białołęka Wieś nie stwierdzono działalności i obiektów związanych z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Teren pozostaje w zasięgu wypadków komunikacyjnych. Zagrożenie wystąpienia awarii w obszarze planu dotyczyć będzie stacji paliw oraz części stacji obsługi pojazdów. 17

18 2.3. Uwarunkowania w zagospodarowaniu Odporność na degradacje i zdolność do regeneracji wynikająca z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym Obszar objęty planem jest silnie zurbanizowany i przekształcony przez człowieka, w związku z czym nie podlega ocenie odporności na degradację i zdolności do regeneracji Uwarunkowania szczególne wynikające z przepisów odrębnych W obszarze nie stwierdzono szczególnych form ochrony przyrody oraz obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W obszarze planu znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz szkoła publiczna (szkoła podstawowa), która zalicza się do tzw. usług chronionych, co powoduje wymóg zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu (wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A) od dróg 55dB dla pory dnia i 50dB dla pory nocy, od instalacji i pozostałych obiektów 50dB w dzień i 40dB w nocy. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami dopuszcza się zwiększenie stosownych norm o 5dB, z wyłączeniem dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej od dróg. PRZEZNACZNIE TERENU Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi DOPUSZCZALNY POZIOM HAŁASU WYRAŻONY RÓWNOWAŻNYM POZIOMEM HAŁASU db Od dróg lub linii kolejowych Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu Linie elektroenergetyczne dzień noc dzień noc dzień noc Tab. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu (sporządzono na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U. Nr 120 poz. 826/) W zakresie ochrony jakości powietrza w obszarze planu obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 62 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej (poz. 9934). Dla istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje wymóg przestrzegania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Z kolei dla istniejących i projektowanych sieci gazowych obowiązuje wymóg przestrzegania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 18

19 Uwarunkowania wynikające ze specyfiki warunków lokalnych Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Studium m.st. Warszawy z 2006 r. (rys. 3) teren położony jest w większości w strefie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jedynie pas terenu wzdłuż Trasy Toruńskiej, w południowej części obszaru objętego planem oraz fragment terenu przy ul. Białołęckiej sąsiadujący z Kanałem Żerańskim przeznaczone są pod usługi (rys.3). Tereny wzdłuż Kanału Żerańskiego i Kanału Bródnowskiego przeznaczono w Studium pod tereny zieleni urządzonej o powierzchni biologicznie czynnej 90%. Rys.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wg Studium m.st. Warszawy z 2006 r. Zgodnie z ustaleniami Studium dla terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w strefie przedmieść ustala się: - priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, - dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie. W Studium dla terenów usług w strefie przedmieść obowiązuje: - priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych, administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii, szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu, transportu, łączności, itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim; - dopuszcza się lokalizowanie: funkcji mieszkaniowej z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie, niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie, funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową. 19

20 Natomiast dla terenów zieleni urządzonej ustalono w Studium: - ochronę i utrzymanie funkcji, - zakaz zmniejszania powierzchni terenu, - zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej, - dopuszcza się modernizacje istniejącej i realizację nowej zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze architektury ogrodowej, przeznaczonej m.in. na funkcję usługową, gospodarczą, dekoracyjną, komunikacyjną, urządzenia wodne, urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne, a także obiekty pamiątkowe i ogrodzenia, - dopuszcza się przekształcenie ogrodów działkowych w tereny zieleni urządzonej o charakterze publicznym. W rozdz. XIII Studium pkt. A podpkt. 2 przyjęto następujące kategorie wskaźników intensywności zabudowy brutto dla strefy przedmieść: - dla terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,6; - dla terenów usługowych 1,2. Cały obszar osiedla Białołęka Wieś zlokalizowany jest wg Studium w strefie wysokości zabudowy do 12 m nad poziom terenu. W Studium przyjęto następujące standardy zagospodarowania dotyczące rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury społecznej oraz usług podstawowych dla obszarów planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego: - 0,92 m 2 przedszkoli na 1 mieszkańca w promieniu dojścia pieszego 800 m; - 4,28 m 2 powierzchni terenu szkół (razem) na 1 mieszkańca, w tym 2,0 m 2 szkół podstawowych, w promieniu dojścia pieszego dla szkoły podstawowej i gimnazjum m i liceum min.; - 2,32 m 2 na 1 mieszkańca usług zdrowia i opieki społecznej, w tym żłobków 0,14 m 2 /mk w promieniu dojścia pieszego 1000 m oraz placówek podstawowej służby zdrowia 0,22 m 2 /mk w promieniu dojścia pieszego m; - 0,1 m 2 /mk domów i ośrodków kultury oraz 0,08 m 2 /mk bibliotek w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego 1000 m; - 10 m 2 /mk terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej, w tym place zabaw i gier sportowych, parki spacerowe, zieleńce w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego min.; - 4 m 2 /mk terenów sportu powszechnego (boiska, baseny) w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego min.; - 0,5 m 2 /mk handlu, gastronomii, obiektów obsługi ludności w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego ok.10 min. Teren opracowania znajduje się poza wyznaczonym w Studium Systemem Przyrodniczym Warszawy (SPW), tj. poza obszarem o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych (biologicznych, klimatycznych i hydrologicznych). Jedynie wzdłuż Kanału Żerańskiego i Kanału Bródnowskiego wskazano przebieg głównych powiązań przyrodniczych pomiędzy terenami należącymi SPW. Dla głównych powiązań przyrodniczych w zależności od warunków lokalnych ustalono nakaz zagospodarowania jako tereny zieleni urządzonej z zachowaniem i adaptacją zieleni istniejącej lub jako pasy zieleni urządzonej bądź naturalnej w miarę możliwości realizacyjnych o zalecanej szerokości min. 10 m. 20

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2230/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2230/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2230/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. Na

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Przywidz z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Przywidz z dnia... r. PROJEKT DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Uchwała Nr... Rady Gminy Przywidz z dnia... r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej UCHWALA NR XVII/300/04 RADY GMINY NIEMCE z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ELIZÓWKA III. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2020 z dnia 27 czerwca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/48/03 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow.ca. 4,07

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew

pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew Wójt Gminy Sobolew Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kv Kozienice Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew Projekt tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dobiegniewie Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kv Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ROSY, TOCZYSKA, ZGÓRZNICA, WÓLKA POZNAŃSKA, JAMIELNE, STARA PRAWDA, NOWA PRAWDA, KIENKÓWKA, JAGODNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo