MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007

2 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA GRUSZECKA opracowali: mgr inż. arch. kraj. Justyna Zakościelna inż. Agata Żak mgr inż. arch. kraj. Dominika Wójtowicz ul. Familijna 3, Wólka Kozodawska, Piaseczno 3, tel. +22/

3 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, CEL I METODY SPORZĄDZENIA PROGNOZY Przedmiot i cel opracowania, powiązanie z innymi dokumentami Metody 5 2. ISTNIEJĄCY STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA Położenie terenu Dotychczasowe użytkowanie terenu i jego wpływ na istniejący stan i funkcjonowanie środowiska Uwarunkowania w zagospodarowaniu Tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU Podstawowe zasady zagospodarowania obszaru Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych form użytkowania terenu PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Charakterystyka planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu Założenia do prognozy Określenie i ocena skutków dla środowiska, które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu Określenie i ocena skutków dla środowiska, które mogą wyniknąć w zakresie skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunków zagospodarowania przestrzennego terenu Ocena zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 49 3

4 4.8. Ocena zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenach sąsiednich w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego planu Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych Ocena zmian w krajobrazie ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE Określenie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PODSUMOWANIE Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze w obszarze planu Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze poza terenem planu 53 4

5 1. ZAKRES, CEL I METODY SPORZĄDZENIA PROGNOZY 1.1. Przedmiot i cel opracowania, powiązanie z innymi dokumentami Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś w Warszawie, na podstawie Uchwały nr XXXII/694/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. Prognoza dotyczy terenu objętego planem oraz jego bezpośredniego otoczenia, w zasięgu potencjalnych wzajemnych wpływów. Opracowanie niniejsze jest realizacją obowiązku określonego w art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 41 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 197 poz.1667). Celem niniejszej prognozy jest określenie rodzajów i tam gdzie to możliwe, wielkości przekształceń poszczególnych komponentów środowiska oraz uciążliwości dla środowiska i życia ludzi, które mogą być rezultatem realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego Metody Przy sporządzeniu prognozy zastosowano stacjonarno-analityczne metody prac. Materiały źródłowe do prognozy posłużyły w określeniu i zanalizowaniu stanu istniejącego. Podstawą wszystkich analiz i ocen jest zaktualizowana i uzupełniona przez autorów prognozy charakterystyka i diagnoza stanu środowiska zawarta w opracowaniu ekofizjograficznym. Dla potrzeb opracowania przeprowadzono ponadto wizję terenową. Ponadto zgromadzono i przeanalizowano materiały źródłowe dotyczące informacji o stanie środowiska naturalnego. W prognozie przyjęto założenie oceny porównawczej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego i rzeczywistego. Ocena porównawcza została wykorzystana tylko w odniesieniu do tych zagadnień, dla których istnieją odpowiednie dane wyjściowe przeprowadzone były badania pomiarowe w ramach monitoringu środowiska. W oparciu o dostępną wiedzę skoncentrowano się na szczegółowym przeanalizowaniu wpływu wprowadzanych ustaleń planu (zapisów w planie oraz treści rysunku) na środowisko, przy założeniu, że zawarte w planie ustalenia zostaną docelowo zrealizowane, a teren w pełni zainwestowany przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów i wielkości tego zainwestowania. Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. Projekt planu składa się z ustaleń do planu oraz załącznika graficznego w skali 1:1000. Dla wykonania prognozy wykorzystywano następujące materiały źródłowe i pozyskano następujące informacje: - Uchwała Nr XXXII/694/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś, 5

6 - Zakrzewska E. i inni, Opracowanie ekofizjograficzne do mpzp osiedla Białołęka Wieś. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Biuro Naczelnego Architekta Miasta, Warszawa 2005, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.warszawy stanowiące załącznik do Uchwały Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 20 października 2006 r. Naczelny Architekt Miasta, Warszawa 2006, - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Warszawa 2004, - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz z późn. zm.), - Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz z późn. zm.), - Ustawa z dnia 17 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz z późn. zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126 poz. 878), - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i usytuowanie wokół nich obiektów terenowych (Dz.U. Nr 97 poz. 1055), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 poz. 81), - Rozporządzenie Nr 62 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 314 poz. 9934), - Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, - Środowisko przyrodnicze Warszawy. Praca zbiorowa. PWN, Warszawa 1990, - Dowgiałło J., Macioszczyk A., Oligoceński zbiornik wód podziemnych regionu mazowieckiego. Materiały konferencyjne. PAN, Warszawa 1997, - Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2005 r. WIOŚ, Warszawa 2007, - Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2006 r. WIOŚ, Warszawa 2007, - Plan akustyczny Warszawy. Liga Walki z Hałasem, Warszawa 1999, - Ocena Oddziaływania na Środowisko Trasy Armii Krajowej w Warszawie. Etap II. Praca zbiorowa, Proeko sp. z o.o., Warszawa 1998, - Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brzezin. Studio KA, Warszawa 2007, - Lorenc H., Mazur A., Współczesne problemy klimatu Warszawy. IMiGW, Warszawa 2003, - Chojnacki J., Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, - Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Opracowanie zbior. pod red. Kot H., Dombrowski A., Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Warszawa 2001, - Starkel L., Geografia Polski - środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1999, - Motylewski J., Analiza porównawcza klimatu akustycznego w ruchu drogowym uporządkowanym i nieuporządkowanym. GDKiA, Warszawa 2004, - Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego. PWN, 2001, - Molenda J., Steczko K., Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. Wydawnictwa Naukowe i Techniczne, Warszawa 2000, 6

7 - Pole elektromagnetyczne w środowisku człowieka. Materiały konferencyjne. Eko Konsult, Poznań

8 2. ISTNIEJĄCY STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA 2.1. Położenie terenu Osiedle Białołęka Wieś położone jest w południowo-centralnej części dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Jest to obszar o pow. 240,6 ha, co stanowi 0,46% powierzchni miasta (516,9 km 2 ). Rys.1. Orientacyjne położenie obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś Pod względem rejonizacji fizyczno-geograficznej osiedle Białołęka Wieś przynależy do Doliny Środkowej Wisły i zlokalizowane jest na niskim tarasie nadzalewowym (taras praski). Granica opracowania pokrywa się z granicą projektu mpzp i wyznacza ją: - od południowego-wschodu i południa granica mpzp fragmentu obszaru Żerania Wschodniego w rejonie ul. Bruszewskiej oraz granica projektu mpzp Trasy Mostu Północnego na odcinku ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od Kanału Żerańskiego do Kanału Bródnowskiego, - od zachodu linia brzegowa Kanału Bródnowskiego na odcinku od projektowanej Trasy Mostu Północnego do granicy projektu mpzp osiedla Brzeziny II oraz granica projektu mpzp osiedla Brzeziny II, - od północnego-zachodu linia rozgraniczająca Trasy Toruńskiej na odcinku od granicy projektu mpzp osiedla Brzeziny II do granicy mpzp Annopol Centrum, - od wschodu granica mpzp Annopol Centrum, - od północnego-wschodu i wschodu granica projektu mpzp TP-41 część południowa. 8

9 2.2. Dotychczasowe użytkowanie terenu i jego wpływ na istniejący stan i funkcjonowanie środowiska Dotychczasowe przeznaczenie terenu Rys.2. Podział na obszary wg inwentaryzacji urbanistycznej (STUDIO KA, 2005) Obszar 1 Od południa ograniczony ul. Juranda ze Spychowa, od północy kanałem Żerańskim. Teren częściowo zainwestowany, mieszkaniowy (zabudowa jednorodzinna) i usługowy: sklepy spożywcze, składy budowlane, drobne usługi (fryzjer), przy ul. Białołęckiej pozostałości gospodarstw rolnych o ograniczonej produkcji. Między terenami mieszkaniowymi i usługowymi znajdują się tereny pól i łąk, jak również tereny rolniczo zdegradowane z racji silnego rozwoju funkcji mieszkaniowych sklasyfikowane jako tereny niezagospodarowane. Przy ul. Białołęckiej jest pętla autobusowa. Osią układu jest ulica Białołęcka. Dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wzdłuż ul. Białołęckiej pozostałości dawnego osadnictwa wiejskiego w formie drobnej zabudowy zagrodowej (częściowo już bez zabudowań gospodarczych). Nowa zabudowa mieszkaniowa znajduje się głównie przy ul. Przydrożnej. Kanał Żerański w północnej części analizowanego terenu tworzy wyrazisty układ w przestrzeni. Przez tereny mieszkaniowe przechodzą linie wysokiego napięcia. Obszar 2 Od północy ograniczony ulicą Juranda ze Spychowa, od południa ulicą Wielkiego Dębu. Teren częściowo zainwestowany o strukturze funkcjonalnej zbliżonej do Obszaru 1. Dominuje funkcja mieszkaniowa, przy ul. Juranda ze Spychowa szkoła podstawowa nr 231, zabudowa mieszkaniowa i usługowa przeplata się z terenami niezainwestowanymi. Struktura przestrzenna zbliżona do Obszaru 1. Zabudowa koncentruje się głównie wzdłuż ul. Białołęckiej. Przy ul. Echa Leśne i ul. Białołęckiej nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej. Teren przecięty liniami wysokiego napięcia. 9

10 Obszar 3 Od północy ograniczony ul. Wielkiego Dębu, od południa Trasą Toruńską. Struktura funkcjonalna jak w obszarze 2, dodatkowo ogrody działkowe w południowej części obszaru. Przy Trasie Toruńskiej obok skrzyżowania Trasy Toruńskiej z ul. Łabiszyńską znajduje się duża stacja kontroli pojazdów. Struktura przestrzenna jak w obszarze 2, zabudowa znajduje się wzdłuż ul. Ojca Aniceta i ul. Białołęckiej Zasoby środowiska Geomorfologia, rzeźba terenu Obszar objęty opracowaniem położony jest w Dolinie Środkowej Wisły, na niskim tarasie nadzalewowym (taras praski), który wyniesiony jest 5,5-6,0 m ponad zwierciadło wody w Wiśle (stan średni). Cały obszar jest nieznacznie nachylony w kierunku Wisły. Różnice wysokości nie są znaczne, wahają się od 82,4 m w części północnej (rejon ul. Dobka z Oleśnicy) do 83,3 m w części południowej (rejon ul. Gryfitów). Teren ma charakter płaski. Na terenach niezabudowanych, z nieprzekształconą rzeźbą terenu zachowały się lokalne płytkie zagłębienia dolinek przelewowych i smużnych (1-2 m) oraz niewielkie wzniesienia odsypów górnokorytowych (do 1 m, głównie wzdłuż ul. Białołęckiej). Jednak większość mikroform zanikła zarówno pod wpływem zabudowy, jak i rolniczego wykorzystania obszaru. Z antropogenicznych form ukształtowania terenu na obszarze opracowania wymienić należy wały przeciw powodziowe wzdłuż Kanału Żerańskiego i Kanału Bródnowskiego. Mają one do 4m wysokości. Niższe nasypy występują wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych. Budowa geologiczna Od skali i zasięgu procesów morfogenetycznych zachodzących w Dolinie Wisły zależy budowa geologiczna podłoża w omawianym rejonie. Niższy taras nadzalewowy budują piaski różnoziarniste ze żwirami w spągu. Miąższość tych utworów może dochodzić do 10 m. Osady tej serii leżą przeważnie na utworach interglacjału emskiego. Piaszczyste osady budujące taras są lokalnie nadbudowane cienką warstwą mad, których miąższość nie przekracza 1,5 m. Wyniki badań zagęszczenia osadów aluwialnych wykonane sondami dynamicznymi i sondą statyczną pozwoliły stwierdzić w profilu tej serii występowanie piasków w stanie luźnym (na głębokości ok. 8 m p.p.t.). Ich miąższość i rozprzestrzenienie jest zmienne. Średnio 10,0 m p.p.t. znajduje się warstwa iłów poznańskich, która stanowi warstwę izolującą pomiędzy poziomami wodonośnymi. Na osadach aluwialnych stwierdzono niewielkie płaty utworów eolicznych. Są to piaski drobne i średnie o miąższości ponad 2 m. Ze względu na małe zagęszczenie (są to często piaski luźne) nie stanowią one dobrego podłoża budowlanego. Taras nadzalewowy budują piaski średnioziarniste i gruboziarniste, miejscami żwiry i pospółki z przewarstwieniami drobnych piasków i pyłów, na fragmentach nadbudowane przez drobne i pylaste piaski eoliczne, o zróżnicowanej miąższości. Są to grunty nośne o charakterze utworów piaszczystych średnio zagęszczonych. Podścielone przeważnie miąższami do 2 0m żwirami interglacjału eemskiego. Nadbudowane mogą być madami o niewielkiej miąższości 1-1,5 m. W lokalnych obniżeniach i dolinkach występują utwory organiczne torfy i namuły. Grunty antropogeniczne tworzą wały przeciwpowodziowe i nasypy drogowe o względnie wysokiej miąższości i zróżnicowanym składzie mechanicznym. W strefie przypowierzchniowej przenoszenia obciążeń od obiektów budowlanych, do 2m głębokości, występują warstwy gruntów spoistych i sypkich o różnych parametrach, z dominacja gruntów nośnych, piaszczystych, średnio zagęszczonych. Do gruntów 10

11 nienośnych w tej strefie należą organiczne namuły i torfy towarzyszące piaskom rzecznodeluwialnym. Gleby Ponad 80% gleb występujących na omawianym obszarze należy do klasy kulturoziemów, podklasy gleb ornych terenów podmiejskich z zabudową. Niewielki fragment stanowią gleby należące do podklasy gleb ogrodów działkowych. Pozostałe tereny to powierzchnie zabudowane. Zróżnicowanie przestrzenne gleb jest niewielkie. Przeważają gleby brunatne i czarne ziemie w 2 kompleksie glebowo-rolniczym, o II i III klasie bonitacyjnej oraz mady brunatnoziemne w 4 i 5 kompleksie glebowo-rolniczym, o średniej klasie bonitacyjnej. Miejscami występują gleby bielicowe. Wody powierzchniowe Wody powierzchniowe na omawianym obszarze występują w postaci kanałów i rowów. Przez część północną przebiega Kanał Żerański łączący Wisłę i Zalew Zegrzyński, a wzdłuż wschodniej granicy opracowania Kanał Bródnowski. Oba cieki odwadniają Dolinę Nieporęcko-Bródnowską. Szerokość Kanału Żerańskiego na omawianym obszarze waha się od ok m. Głębokość tego cieku wynosi 2-3 m, a zwierciadło wody znajduje się na rzędnej 78,8 m n.p.m. Kanał przystosowany jest do funkcji transportowej, ale wykorzystywany jest obecnie jedynie do celów rekreacyjnych. W związku z funkcjonowaniem tego cieku północna część obszaru opracowania (od północnej granicy do wysokości ul. Juranda ze Spychowa) jest obszarem potencjalnego zagrożenia powodzią tzw. wodami stuletnimi, co stanowi pewne ograniczenie w jej zagospodarowaniu. Kanał Bródnowski ma na obszarze opracowania szerokość ok. 4,5 m, a zwierciadło wody utrzymuje się na wysokości 80,2 m n.p.m. Ponadto przez południową część terenu osiedla Białołęka Wieś w kierunku z południowego-zachodu na północny-wschód przebiega rów bez nazwy. Uchodzi on do Kanału Bródnowskiego i ma szerokość od 1-2,5 m. Wody podziemne Wody podziemne występujące na tym obszarze wchodzą w skład zbiornika Dolina Środkowej Wisły (Kleszczewski 1990) i występują w dwóch podstawowych poziomach wodonośnych: czwartorzędowym Q oraz trzeciorzędowym. Przypowierzchniowy poziom wodonośny tworzy zwierciadło swobodne i ciągłe, położone w utworach piaszczystych. Wody gruntowe występują tu płytko. Na ok. 40% powierzchni omawianego terenu znajdują się na głębokości do 2 m p.p.t. W obniżeniach terenu poziom ten jest płytszy niż 1 m p.p.t., a okresowo wody te stagnują na powierzchni. Tylko na niewielkich fragmentach wody gruntowe zalegają głębiej niż 3 m p.p.t. Poziom wód gruntowych zależy w dużej mierze od ilości opadów atmosferycznych i waha się do 1,5 m głębokości. Obserwuje się zjawisko obniżania I poziomu wód gruntowych na skutek urbanizacji i wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych, podobnie jak na obszarze całego miasta. Na terenach zabudowanych obniżenie to wynosi średnio 1,5-2,0 m. Płytki poziom wód i brak warstwy izolacyjnej w utworach łatwo przepuszczalnych powoduje silny stopień zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych. Cały obszar położny jest natomiast w strefie ochrony zbiornika wód podziemnych Doliny Środkowej Wisły GZWP nr 222. Ochrona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych ma zatem szczególne znaczenie. 11

12 Poziom czwartorzędowy położony jest pod ciągłą warstwą gliny zwałowej. Stanowi źródło zaopatrzenia w wodę dla terenów nie zwodociągowanych. Do celów pitnogospodarczych, mimo, iż nie są wykorzystywane, nadają się również wody piętra trzeciorzędowego. Kopaliny Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy na omawianych terenach nie prowadzi się wydobycia kopalin, jak również nie występują złoża kopalin przewidziane do eksploatacji. Klimat Brak szczegółowych danych z dłuższego okresu dla tego terenu. Z tego względu dla potrzeb opracowania wykorzystano dane ze stacji Bielany (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) położonej w śródmieściu (rejon al. Ujazdowskie Trasa Łazienkowska). W charakterystyce porównawczej czynników klimatycznych za punkt odniesienia wybrano stację meteorologiczną Okęcie zlokalizowaną peryferyjnie w układzie miasta. Ze względu na mały stopień zainwestowania i duży udział roślinności obszar jest dobrze przewietrzany. Przeważają wiatry zachodnie. Obszar charakteryzuje się, w stosunku do terenów śródmiejskich (tab.2), chłodniejszym klimatem, większą amplitudą temperatur dobowych i rocznych oraz mniejszym zanieczyszczeniem powietrza. Elementy objęte rozpoznaniem Wartości uśrednione z lat Średnie temperatury nocne 8,4 0 Średnie roczne temperatury max. 11,8 0 Średnie roczne temperatury min. 4,8 0 Średnie temperatury stycznia -3,9 0 Średnie temperatury lipca 19,0 0 Średnie temperatury max. lipca 23,3 0 Średnie temperatury min. stycznia -6,7 0 Średnie roczna wilgotność powietrza 77% Średnie roczne zachmurzenie 70% Średnia roczna suma opadów 587 mm Średnia liczba dni pogodnych /zachm.<20%/ 26,5 Średnia liczba dni pochmurnych 160,8 Średnia liczba dni z opadem 150,8 Tab. 2. Charakterystyka warunków klimatycznych obszaru śródmiejskiego Warszawy Wybrane czynniki klimatyczne stanowiące o mikroklimacie obszaru śródmiejskiego Warszawy w latach Różnica pomiarów na stacji Element objęty Zakres rozpoznania Bielany w stosunku do stacji rozpoznaniem Okęcie średnia roczna + 0,5 o C średnia dobowa + 0,77 o C Temperatura powietrza średnia maksymalna dobowa + 1,76 o C maksymalna dobowa + 4,2 o C średnia minimalna dobowa + 1,76 o C minimalna dobowa + 4,8 o C 12

13 + 3,6 Zachmurzenie dla określania zachmurzenia w skali pkt. 0-8 Opady średnia roczna + 76 mm Tab. 3. Charakterystyka zróżnicowania warunków mikroklimatycznych w obszarze Warszawy. Zestawienie wyk. wg Współczesne problemy klimatu Warszawy (Lorenc, Mazur 2003) Szata roślinna Zgodnie z inwentaryzacją zieleni przeprowadzoną na potrzeby opracowania ekofizjograficznego (wrzesień 2005 r.), ze względu na szatę roślinną na obszarze można wyróżnić następujące grupy terenów: - tereny lasu na gruntach nieleśnych, - tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze leśnym, - tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze nieleśnym, - tereny zieleni urządzonej ogrodów przydomowych, - tereny ogrodów działkowych, - tereny niezagospodarowane i nieużytkowane z udziałem zieleni wysokiej, - tereny sadów, - tereny rolne grunty orne, łąki, - tereny niezagospodarowane bez udziału zieleni wysokiej. Tereny lasu na gruntach nieleśnych występują wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Żerańskiego. Dominuje tu drzewostan liściasty: brzozy, topole, wierzby i klony jesionolistne, sporadycznie występuje dąb. Z drzew iglastych miejscami pojawia się sosna. Przeciętny wiek drzew to lat z dużym udziałem drzew modych i podrostu (lipy, głogi, jarząby, klony i bzy czarne). Charakter zadrzewień i ich skład gatunkowy jest zmienny. Teren ten w związku z sąsiedztwem Kanału Żerańskiego ma znaczną wartość przyrodniczą. Tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze leśnym towarzyszą zachodniemu brzegowi Kanału Żerańskiego. W ich skład wchodzi przede wszystkim sosna z dużym udziałem topoli. Drzewostan jest w średnim wieku i ma dobrą kondycję zdrowotną. Tereny zadrzewień i zakrzewień o charakterze nieleśnym to grupy drzew występujące sporadycznie i nieregularnie. Towarzyszą one m.in. Kanałowi Bródnowskiemu, gdzie dominuje olsza z domieszką wierzby. Wiek i gatunek drzew jest zróżnicowany. Starszy drzewostan zasługuje na zachowanie w zagospodarowaniu przestrzennym osiedla Białołęka Wieś. Tereny zieleni ogrodów przydomowych związane są występująca na obszarze Białołęki Wsi zabudową mieszkaniową. Charakteryzuje ją młody wiek oraz przewaga niskorosnących drzew i iglastych krzewów. Tereny ogrodów działkowych zlokalizowane są w południowej części obszaru opracowania pas wzdłuż projektowanej ul. Inowłodzkiej. Duży udział mają tu drzewa owocowe i pojedyncze egzemplarze drzew i krzewów ozdobnych. Tereny niezagospodarowane i nie użytkowane z udziałem zieleni wysokiej to w dużej mierze grunty dawniej użytkowane rolniczo, na które stopniowo wkracza naturalna sukcesja roślinna. Wobec tego, drzewostan jest raczej młody, rozproszony i nie przedstawia znacznej wartości. Duży udział mają tu drzewa owocowe będące pozostałością sadów owocowych. Tereny sadów mają niewielką powierzchnię, a ich wartość produkcyjna nie jest znaczna. Jedynie w rejonie ul. Białołęckiej, na południe od ul. Danusi oraz nad Kanałem 13

14 Bródnowskim, w środkowej części obszaru opracowania znajdują się wartościowe sady z młodym drzewostanem. Tereny gruntów ornych i łąk wykorzystywane rolniczo były do niedawna przeważającym typem terenów, przede wszystkim ze względu na wartościowe gleby II i III klasy bonitacyjnej. Łąki obecnie występują sporadycznie i ulegają stopniowej degradacji, wobec czego dominująca staje się roślinność ruderalna. Powierzchnie gruntów ornych występują miejscami na całym obszarze opracowania, przy czym większe kompleksy zlokalizowane są w części północnej terenu. Tereny niezagospodarowane bez udziału zieleni wysokiej oraz tereny rolnicze zdegradowane powstały na skutek zaniechania działalności rolniczej, w dłuższym lub krótszym okresie czasu. Podlegają one często wtórnym podziałom geodezyjnym i przeznaczane są na cele budowlane. Wśród zinwentaryzowanego drzewostanu brak pomników przyrody oraz drzew, które należałoby tego typu ochroną objąć. Wyróżniono 10 drzew wybitnych i 75 drzew bezwzględnego zachowania. Większość jednak występujących drzew to okazy młode, bez szczególnej wartości, pojawiające się na skutek naturalnej sukcesji wtórnej na tereny rolnicze. Do nie wymagających zachowania drzew należą również, liczne tu, gatunki owocowe. Fauna Na zróżnicowanie gatunkowe fauny tego obszaru ma przede wszystkim różnorodność siedlisk roślinnych. Na terenach leśnych, zadrzewionych oraz terenach otwartych pól i łąk, a zwłaszcza w sąsiedztwie cieków wodnych stwierdzono występowanie kilkudziesięciu gatunków awifauny. Są to zarówno ptaki zaroślowe, wodne, leśne, jak i łąkowe m.in. bażanty, przepiórki, skowronki, kaczki krzyżówki, perkozy, łyski i rybitwy. Wśród stwierdzonych 15 gatunków ssaków wymienić można jeże, ryjówki, nornice, kuny i zające. Ekosystem i krajobraz Rejon osiedla Białołęka Wieś charakteryzuje się biotopem podmiejskim. Ekosystem kształtowany jest tu głównie na terenach rolnych i porolnych w postaci zbiorowisk łąkowych oraz zieleni towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej. W krajobrazie o charakterze miejskim będą dominować statyczne elementy, zaś w krajobrazie rolniczym dynamiczne. Obszar znajduje się poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Brak również obszarów i obiektów objętych rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. System przyrodniczy tego terenu ogranicza się wyłącznie do powiązań przyrodniczych kształtujących się w oparciu o istniejące cieki wodne i tylko w ich bezpośrednim sąsiedztwie zachowuje ciągłość funkcji biocenotycznych. Drzewa o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych wskazane do ochrony w planie Gatunek Średnica korony Średnica pnia Topola biała (Populus alba) 10 2x60 17 Jesion sp. (Fraxinus sp.) 2 sztuki Brzoza sp. (Betula sp.) Wysokość 14

15 Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Jesion sp. (Fraxinus sp.) Tab. 4. Wykaz drzew cennych z punktu widzenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych wskazanych do ochrony w planie poprzez wyznaczenie strefy ochronnej W rejonie Białołęki Wsi nie ma obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków bądź podlegających innej formie ochrony z racji walorów historycznych lub architektonicznych. Nie ma również stref archeologicznej ochrony konserwatorskiej (archeologiczne zabytki nieruchome). Wyróżnić można elementy dawnego układu osadnictwa wiejskiego: pozostałości zabudowy zagrodowej wzdłuż ulicy Białołęckiej w północnej części opracowania. Powiązania zewnętrzne w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Funkcję powiązań przyrodniczych z terenami sąsiadującymi również pełnią cieki wodne Kanał Żerański i Kanał Bródnowski, którym towarzyszą tereny zadrzewione i zakrzewione. Na ograniczenie powiązań przyrodniczych obszaru z sąsiedztwem wpłynęło przekształcenie środowiska przyrodniczego, głównie w skutek prowadzenia gospodarki rolnej. W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano ponadto, że powiązanie z terenami zewnętrznymi w postaci lokalnego ciągu przyrodniczego powinno być kształtowane w południowej części terenu osiedla Białołęka Wieś, równolegle do Trasy Toruńskiej na wysokości istniejących ogrodów działkowych (z ich włączeniem). Stan powietrza Na obszarze objętym mpzp osiedla Białołęka Wieś nie stwierdzono przekroczeń zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłu PM10, NO 2, NO, SO 2, CO i PbO 3. W stosunku do rejonu śródmiejskiego i rejonów miejskich Warszawy charakteryzuje się niskim stopniem zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi. Wykazały to badania powietrza metodą bioindykacyjną (PAN ) dotyczące ilości kadmu, ołowiu, cynku, chromu, miedzi i żelaza. Zanieczyszczenia powietrza miedzią, chromem, cynkiem i ołowiem kształtują się na poziomie tzw. tłowego zanieczyszczenia powietrza. Zatem z punktu widzenia zdrowia ludzi obszar jest korzystny dla lokalizacji funkcji mieszkaniowych i funkcji związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży. Degradacja chemiczna gleb Na podstawie badań przeprowadzonych przez IUNiG z 2000 r. dotyczących degradacji chemicznej gleb (warunki odczynu, zawartość metali ciężkich, odporność gleb i zasobność w składniki mineralne) stwierdzono niewielkie obszary występowania degradacji fizycznej. Natomiast silną degradację chemiczną wykazały gleby w rejonach: - południowym, w sąsiedztwie ul. Kopijników, Kanału Bródnowskiego oraz ul. Św.Wincentego, - przy południowo-zachodniej granicy pomiędzy ul. Stębarską i ul. Wielkiego Dębu, - wzdłuż Kanału Żerańskiego do ul. Przydrożnej. Na pozostałych terenach degradacja chemiczna kształtuje się na poziomie średnim. 15

16 Wytwarzanie odpadów Urząd Miasta St. Warszawy zabezpiecza organizacyjnie wywóz odpadów stałych i płynnych z obszaru Białołęki os. Białołęka Wieś. Wywóz odpadów prowadzą różni przewoźnicy, przede wszystkim Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Najbliższym wyznaczonym punktem unieszkodliwiania odpadów stałych jest Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej w dzielnicy Targówek. Brak jest danych obrazujących skalę usług wywozowych z obszaru objętego planem. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Cały obszar Białołęki znajduje się w zasięgu obsługi kanalizacji miejskich systemu rozdzielczego. Niemniej obszar objęty planem pozostaje w większości nieskanalizowany. Jedynie południowo-zachodnia część osiedla Białołęka Wieś, rejon ul. Kopijników, jest skanalizowana w układzie grawitacyjnym. Urządzenia kanalizacyjne występujące w obszarze objętym planem mają charakter lokalny. Są to jedynie kanały grawitacyjne d0,20m. Przy zachodniej granicy obszaru objętego planem, w ul. Płochocińskiej, znajduje się lokalny układ odwodnieniowy tej ulicy, z którego zrzut bez podczyszczania odprowadzany jest do Kanału Żerańskiego. Wykorzystywanie zasobów środowiska Wykorzystanie zasobów środowiska nie jest prowadzone i nie stwierdzono konieczności działań naprawczych w tym zakresie. Emitowanie hałasu Istotnymi i głównymi źródłami hałasu na omawianym terenie i w jego bezpośrednim otoczeniu są ulice otaczające teren opracowania z komunikacją kołową. Największym oddziaływaniem hałasu są objęte obszary wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych obciążonych ruchem tranzytowym samochodów ciężarowych i pojazdów komunikacji miejskiej. Normatywna wartość hałasu wyrażonego równoważnym poziomem hałasu dźwięku A w db dla pory dziennej ( ) wynosi w zależności od przeznaczenia db i db dla pory nocnej ( ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Uwzględniając powyższe poziomy hałasu wynika, że są one przekroczone na terenach położonych wzdłuż: - Trasy Toruńskiej droga ekspresowa, w porze dziennej generująca db, a w porze nocnej db; - ulicy Płochocińskiej droga główna, w porze dziennej generująca db, a w porze nocnej db; - ulicy Białołęckiej droga zbiorcza, w porze dziennej generująca db, a w porze nocnej db. Realizacja nowych tras i podniesienie klasy ulic istniejących zwiększy ilość emitowanego hałasu. Poniżej przedstawiono badania dla Trasy Toruńskiej i prognozowane zwiększenie poziomu hałasu po przebudowie Trasy Toruńskiej. 16

17 Klimat akustyczny otoczenia Trasy Toruńskiej dla pory nocnej Odległość punktu Wartość LAeq db dla wysokości punktu obserwacji [m] obserwacji (pora nocna) 1,2m 6m 10m 10 64,1 68,2 67, ,7 65,4 66, ,8 61,2 64, ,5 56,0 60, ,9 50,3 54,9 Tab. 5. Wyniki analiz klimatu akustycznego otoczenia Trasy Toruńskiej dla pory nocnej. Proeko Sp. z o.o., 1998, Ocena Oddziaływania na Środowisko Trasy Armii Krajowej w Warszawie, etap II Emitowanie pól elektromagnetycznych W zakresie pól elektromagnetycznych na obszarze stwierdzono stacje transformatorowe, sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia nn, średniego napięcia Sn oraz wysokiego napięcia Wn. W otoczeniu stacji transformatorowych dla pola elektrycznego będzie to 20kV/m, a dla pola magnetycznego 2 mt. Dla porównania w sąsiedztwie odbiorników użytkowanych w domach będzie to odpowiednio 0,5kV i 1 mt, a przy polach tła w budynkach 0,1 kv/m i 0,05 mt. Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV i 220kV stanowią znaczne ograniczenie dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej i obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi. Jednotorowa linia 220kV przebiega przez cały obszar planu: z południowego-wschodu na północny-zachód. Linie 110kV ciągnie się jako dwutorowa na północy w sąsiedztwie ul. Białołęckiej skręcając w kierunku Kanału Bródnowskiego na wysokości ul. Dobka z Oleśnicy oraz jako jednotorowa równolegle do Trasy Toruńskiej i w kierunku południowym poza granice planu. Ze względu na poziom pola elektromagnetycznego określa się dwie strefy ochronne: - I stopnia przekraczające wartość 10kV/m, - II stopnia nie przekraczające wartości 10kV/m. Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w zależności od funkcji obszaru określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów. W strefie wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych, w których powyższe dopuszczalne poziomy mogą być przekroczone, tj. w odległości 25 m od osi linii 220kV i po 19 m od osi linii 110kV, wyklucza się sytuowanie obiektów mieszkaniowych i innych związanych ze stałym pobytem ludzi. Dla wymienionych powyżej sieci brak szczegółowych pomiarów. Dokładne określenie zasięgu stref ograniczenia lokalizacji ze względu na pola elektromagnetyczne wymaga bezpośrednich pomiarów i stałego monitoringu. Ryzyko występowania poważnych awarii W rejonie osiedla Białołęka Wieś nie stwierdzono działalności i obiektów związanych z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Teren pozostaje w zasięgu wypadków komunikacyjnych. Zagrożenie wystąpienia awarii w obszarze planu dotyczyć będzie stacji paliw oraz części stacji obsługi pojazdów. 17

18 2.3. Uwarunkowania w zagospodarowaniu Odporność na degradacje i zdolność do regeneracji wynikająca z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym Obszar objęty planem jest silnie zurbanizowany i przekształcony przez człowieka, w związku z czym nie podlega ocenie odporności na degradację i zdolności do regeneracji Uwarunkowania szczególne wynikające z przepisów odrębnych W obszarze nie stwierdzono szczególnych form ochrony przyrody oraz obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W obszarze planu znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz szkoła publiczna (szkoła podstawowa), która zalicza się do tzw. usług chronionych, co powoduje wymóg zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu (wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A) od dróg 55dB dla pory dnia i 50dB dla pory nocy, od instalacji i pozostałych obiektów 50dB w dzień i 40dB w nocy. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami dopuszcza się zwiększenie stosownych norm o 5dB, z wyłączeniem dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej od dróg. PRZEZNACZNIE TERENU Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi DOPUSZCZALNY POZIOM HAŁASU WYRAŻONY RÓWNOWAŻNYM POZIOMEM HAŁASU db Od dróg lub linii kolejowych Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu Linie elektroenergetyczne dzień noc dzień noc dzień noc Tab. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu (sporządzono na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U. Nr 120 poz. 826/) W zakresie ochrony jakości powietrza w obszarze planu obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 62 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej (poz. 9934). Dla istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje wymóg przestrzegania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Z kolei dla istniejących i projektowanych sieci gazowych obowiązuje wymóg przestrzegania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 18

19 Uwarunkowania wynikające ze specyfiki warunków lokalnych Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Studium m.st. Warszawy z 2006 r. (rys. 3) teren położony jest w większości w strefie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jedynie pas terenu wzdłuż Trasy Toruńskiej, w południowej części obszaru objętego planem oraz fragment terenu przy ul. Białołęckiej sąsiadujący z Kanałem Żerańskim przeznaczone są pod usługi (rys.3). Tereny wzdłuż Kanału Żerańskiego i Kanału Bródnowskiego przeznaczono w Studium pod tereny zieleni urządzonej o powierzchni biologicznie czynnej 90%. Rys.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wg Studium m.st. Warszawy z 2006 r. Zgodnie z ustaleniami Studium dla terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w strefie przedmieść ustala się: - priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, - dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie. W Studium dla terenów usług w strefie przedmieść obowiązuje: - priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych, administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii, szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu, transportu, łączności, itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim; - dopuszcza się lokalizowanie: funkcji mieszkaniowej z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie, niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie, funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową. 19

20 Natomiast dla terenów zieleni urządzonej ustalono w Studium: - ochronę i utrzymanie funkcji, - zakaz zmniejszania powierzchni terenu, - zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej, - dopuszcza się modernizacje istniejącej i realizację nowej zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze architektury ogrodowej, przeznaczonej m.in. na funkcję usługową, gospodarczą, dekoracyjną, komunikacyjną, urządzenia wodne, urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne, a także obiekty pamiątkowe i ogrodzenia, - dopuszcza się przekształcenie ogrodów działkowych w tereny zieleni urządzonej o charakterze publicznym. W rozdz. XIII Studium pkt. A podpkt. 2 przyjęto następujące kategorie wskaźników intensywności zabudowy brutto dla strefy przedmieść: - dla terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,6; - dla terenów usługowych 1,2. Cały obszar osiedla Białołęka Wieś zlokalizowany jest wg Studium w strefie wysokości zabudowy do 12 m nad poziom terenu. W Studium przyjęto następujące standardy zagospodarowania dotyczące rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury społecznej oraz usług podstawowych dla obszarów planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego: - 0,92 m 2 przedszkoli na 1 mieszkańca w promieniu dojścia pieszego 800 m; - 4,28 m 2 powierzchni terenu szkół (razem) na 1 mieszkańca, w tym 2,0 m 2 szkół podstawowych, w promieniu dojścia pieszego dla szkoły podstawowej i gimnazjum m i liceum min.; - 2,32 m 2 na 1 mieszkańca usług zdrowia i opieki społecznej, w tym żłobków 0,14 m 2 /mk w promieniu dojścia pieszego 1000 m oraz placówek podstawowej służby zdrowia 0,22 m 2 /mk w promieniu dojścia pieszego m; - 0,1 m 2 /mk domów i ośrodków kultury oraz 0,08 m 2 /mk bibliotek w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego 1000 m; - 10 m 2 /mk terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej, w tym place zabaw i gier sportowych, parki spacerowe, zieleńce w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego min.; - 4 m 2 /mk terenów sportu powszechnego (boiska, baseny) w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego min.; - 0,5 m 2 /mk handlu, gastronomii, obiektów obsługi ludności w promieniu dojścia pieszego nie przekraczającego ok.10 min. Teren opracowania znajduje się poza wyznaczonym w Studium Systemem Przyrodniczym Warszawy (SPW), tj. poza obszarem o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych (biologicznych, klimatycznych i hydrologicznych). Jedynie wzdłuż Kanału Żerańskiego i Kanału Bródnowskiego wskazano przebieg głównych powiązań przyrodniczych pomiędzy terenami należącymi SPW. Dla głównych powiązań przyrodniczych w zależności od warunków lokalnych ustalono nakaz zagospodarowania jako tereny zieleni urządzonej z zachowaniem i adaptacją zieleni istniejącej lub jako pasy zieleni urządzonej bądź naturalnej w miarę możliwości realizacyjnych o zalecanej szerokości min. 10 m. 20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Gryfów Śląski STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/294/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo