STRATEGIA GMINY CZOSNÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU. Rada Gminy Czosnów. Wójt Gminy Czosnów. powiat nowodworski. województwo mazowieckie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA GMINY CZOSNÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU. Rada Gminy Czosnów. Wójt Gminy Czosnów. powiat nowodworski. województwo mazowieckie"

Transkrypt

1 Rada Gminy Czosnów Wójt Gminy Czosnów Załącznik do uchwały Nr 93/XV/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Czosnów do 2020 roku STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 ROKU powiat nowodworski województwo mazowieckie (wersja wstępna - do dyskusji, poprawek i uzupełnień) Czosnów, luty 2008 rok

2 Radni Gminy Czosnów: Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Bielecki Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Zofia Wojcieska Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Marek Zielski Artur Abramczyk Dariusz Neska Stanisław Bieliński Czesław Nowacki Sławomir Burzyński Magdalena Oszczyk Andrzej Chojnacki Urszula Przymus Krzysztof Drużba Lucyna Węgier Andrzej Kopczewski Elżbieta Zatorska-Kamińska Wójt Gminy Czosnów - Antoni Kręźlewicz Zastępca Wójta Gminy Czosnów - Piotr Rutkowski Sekretarz Gminy Czosnów - Tadeusz Wasilewski Skarbnik Gminy Czosnów - Teresa Kicińska Sołtysi i Sołectwa oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla: Wacława Arczyńska - Adamówek Krzysztof Dąbrowski - Aleksandrów Irena Świerczewska - Augustówek Aneta Kaszyńska - Brzozówka Tadeusz Stanicki - Cybulice Maria Trojanowska - Cybulice Duże Zbigniew Krakowiak - Cybulice Małe Andrzej Skarbek - Cząstków Maz. Dariusz Neska - Cząstków Polski Krzysztof Gołębiowski - Czeczotki Bożena Kazimierska - Czosnów Jan Kąpiński - Dąbrówka Mirosława Szczecińska - Dębina Wincenty Michalski - Dobrzyń Marcin Faliński - Izabelin-Dziekanówek Ewa Sumińska - Janów Mikołajówka Zofia Burczyńska - Janówek Ryszard Nosarzewski - Jesionla Stanisław Michalak - Kaliszki Józef Skrzypczyński - Kazuń Bielany Hentyk Kopka - Kazuń Nowy - Sady Alicja Piskorska - Kazuń Polski Zdzisław Pankiewicz - Kazuń Nowy Osiedle Janina Tomaszewska - Kiścinne-Wiersze Hanna Zuch - Łomna Roman Stopka - Łomna Las Janina Pawłowska - Łosia Wólka Wiesław Nosarzewski - Małocice Laurencja Fąfara - Palmiry Jadwiga Jakóbiak - Pieńków Tadeusz Gosik - Sowia Wola Stanisław Gawiński - Sowia Wola Folwarczna Aleksandra Liszkiewicz - Truskawka Janusz Gorzkowski - Wrzosówka-Wólka Czosnowska Konsultacja metodyczna i opracowanie dokumentu: Dr Jacek Sierak, dr Marek Ziółkowski, mgr Remigiusz Górniak - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2

3 Spis treści: Wprowadzenie...4 Część I Podstawowe informacje o Gminie Czosnów...9 Część II Uwarunkowania i główne problemy rozwoju Gminy Czosnów Uwarunkowania zewnętrzne - szanse i zagrożenia w otoczeniu Gminy Uwarunkowania wewnętrzne - silne i słabe strony Gminy Główne problemy rozwoju Gminy Zrównoważony rozwój jako podstawa zarządzania Gminą...28 Część III Cele rozwoju Gminy Czosnów Zasady i przesłanki formułowania celów rozwoju Misja rozwoju (generalny cel kierunkowy) i cele strategiczne...34 Część IV Planowane działania realizacyjne Gminy Czosnów Cele operacyjne i kierunki działań Priorytetowe kierunki działań Uwarunkowania realizacyjne...45 Część V Spójność ustaleń Strategii z dokumentami strategicznymi i programowymi rządu RP i województwa mazowieckiego na lata Część VI Kontrola, monitoring i ocena realizacji ustaleń Strategii

4 WPROWADZENIE Problemów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Czosnów nie można rozwiązywać metodą prób i błędów, czy też kierując się takimi zasadami, jak: funkcjonujemy z dnia na dzień i jakoś to będzie, "trzeba żyć dniem codziennym, nie myśleć zbyt wiele o przyszłości, bo i tak będzie inaczej niż przewidywaliśmy". Nasze działania muszą być w tym względzie wcześniej dogłębnie przemyślane i zaplanowane w kilkunastoletniej perspektywie, a następnie sukcesywnie rok po roku realizowane. Podstawą do tego typu działań winna być długookresowa i kompleksowa polityka rozwoju Władz Gminy Czosnów, której podstawowym instrumentem jest STRATEGIA ROZWOJU. Jest ona długookresowym programem działania, określającym misję rozwoju (generalny cel kierunkowy) i strategiczne cele jej rozwoju oraz wskazujący sposoby ich wykonania w postaci celów operacyjnych i kierunków działań (planowanych przedsięwzięć). STRATEGIA ROZWOJU odpowiada na podstawowe pytanie: CO POWINNIŚMY ZROBIĆ, ABY JAK NAJLEPIEJ ZASPOKAJAĆ ZBIOROWE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY CZOSNÓW?, mając oczywiście na uwadze istniejące ramowe warunki jej bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju, takie jak: obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, kierunki, priorytety i cele rozwoju Unii Europejskiej, Polski i województwa mazowieckiego, dynamikę rozwoju gospodarczego kraju (koniunktura gospodarcza), rozmiary środków finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie, takich dziedzin (istotnych także dla mieszkańców Gminy Czosnów) jak: przeciwdziałanie bezrobociu, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, budownictwo mieszkaniowe, w tym komunalne, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, drogi publiczne, transport publiczny, ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czosnów, będący źródłem jej silnych i słabych stron, zasobność budżetu Gminy Czosnów oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na realizacje zadań gminnych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. STRATEGIA ROZWOJU umożliwia bardziej efektywnie gospodarować ograniczonymi zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, ekologicznymi i finansowymi), przewidywać problemy, które mogą się pojawić w niedalekiej przyszłości, by odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. Umożliwia ona uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie 4

5 planowanych działań realizacyjnych. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad hoc, nie powiązanych ze sobą logicznie i nie wpisujących się w ciąg przyczynowo-skutkowy. STRATEGIA rozwoju pokazuje, że planowane do realizacji zadania (projekty) są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju Gminy Czosnów. Jest to bardzo ważna przesłanka i uzasadnienie przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki pomocowe Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że STRATEGIE ROZWOJU GMIN uzyskały usankcjonowanie prawne w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658). W art. 9 ustawodawca stwierdza, że: Strategiami rozwoju są: strategia rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw, o których mowa w art.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1590, z późn. zm.) oraz strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie rozwoju gmin. Planowanie, a następnie systematyczna realizacja ustaleń STRATEGII ROZWOJU winno być oparte o następujące generalne zasady: ZASADA 1 - ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 1, czyli uznawanie nadrzędności wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni gminy. Innymi słowy, dalszy rozwój gminy nie może dokonywać się kosztem środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców. Takie postępowanie jest zgodne z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej. ZASADA 2 - RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA polegająca na maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych efektów. Jest to także zgodne z zapisem art. 35 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiający terminową realizację zadań publicznych oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. ZASADA 3 - PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ (USPOŁECZNIENIA), czyli wspólne podejmowanie działań przez władze gminy, podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Innymi słowy chodzi tu o uspołecznienie procesu zarządzania rozwojem gminy, czyli włączanie, w prace planistyczne i realizacyjne dotyczące dalszego rozwoju gminy, jak najszerszego grona mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe) oraz lokalnych przedsiębiorców. Taki sposób postępowania pozwala na 1 Zgodnie z art.3 pkt 50 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 5

6 wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Tym samym opracowane wspólnie dokumenty strategiczne (w tym strategia rozwoju gminy) nie funkcjonują jako dokumenty władzy gminnej, ale są dokumentami całej społeczności lokalnej i stanowią wspólna podstawę koordynacji działań realizacyjnych różnych podmiotów tak, by uzupełniały się i miały efekt synergiczny. Takie podejście pozwala więc na to, aby nawiązywał się partnerski dialog w układzie: władze gminy - społeczność lokalna. Chodzi tu także o ZASADA 4 - PARTNERSTWA, czyli wspieranie inicjatyw obywatelskich, zachęcanie do aktywności społecznej i działań prospołecznych mieszkańców, współpracę z organizacjami społecznymi, sektorem prywatnym oraz realizację przedsięwzięć gminnych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. PPP). Zasada partnerstwa winna być także stosowana we współpracy z samorządem powiatowym i gminami wchodzącymi w jego skład, samorządem wojewódzkim i warszawskim w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także we współpracy z gminami zagranicznymi. ZASADA 5 - KONCENTRACJI, czyli skupienie wysiłków na realizacji ustalonych w STRATEGII ROZWOJU celach operacyjnych, a w konsekwencji celach strategicznych. ZASADA 6 - SPÓJNOŚCI, czyli zgodności zapisów STRATEGII ROZWOJU z aktualnymi dokumentami krajowymi i województwa mazowieckiego o charakterze strategicznym i programowym. ZASADA 7 - OTWARTOŚCI, czyli możliwości aktualizacji zapisów STRATEGII ROZWOJU, jeśli pojawią się istotne okoliczności merytoryczne. Umożliwia to elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów rozwoju (strategicznych i operacyjnych) oraz kierunków działań (planowanych przedsięwzięć) w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia rozwoju tkwiące w otoczeniu), a także wewnętrzne (silne i słabe strony gminy). Biorąc powyższe pod uwagę, Władze Gminy Czosnów przystąpiły do opracowania dokumentu pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 roku (w skrócie STRATEGIA). Głównym motywem jego sporządzenia była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do prowadzenia długookresowej i kompleksowej polityki jej rozwoju zmierzającej do: stałej poprawy poziomu życia i kształtowania proekologicznych postaw mieszkańców, aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych oraz ich integracji i aktywizacji wokół działań prorozwojowych, ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej, ochrony walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego, tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego (ekologicznie bezpiecznego), efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu Gminy, nawiązywania i rozwoju współpracy Władz Gminy Czosnów z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na jej terenie oraz osobami chcącymi współpracować na zasadach wolontariatu przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, 6

7 nawiązywania nowej i rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy z władzami powiatu nowodworskiego i z gminami sąsiednimi w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także z gminami zagranicznymi. zapewnienie kompatybilności (spójności) zapisów STRATEGII (celów rozwoju i zadań realizacyjnych) z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu Polski i województwa mazowieckiego na lata jest to wstępny warunek ubiegania się o współfinansowanie środkami unijnymi realizacji projektów gminnych, ubiegania się o pomocowe środki finansowe z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie ich z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych, Należy wyraźnie podkreślić, że STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 roku nie jest gotową receptą na sukces, czy też spisem szczegółowego postępowania. Jest natomiast dokumentem, wskazującym strategiczne kierunki działań na rzecz likwidacji istniejących problemów w sferze: społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, ekologicznej i przestrzennej, na których powinna być skoncentrowana uwaga Władz Gminy Czosnów w perspektywie 2020 roku. Skuteczna realizacja zapisów STRATEGII zależeć będzie od systematyczności i determinacji w działaniach realizacyjnych zarówno obecnych, jak i przyszłych Władz Gminy Czosnów, a także sprzyjających uwarunkowań, tkwiących w jej otoczeniu (sytuacja w skali Unii Europejskiej, Polski, województwa mazowieckiego i powiatu nowodworskiego). Proces opracowywania niniejszego dokumentu podzielono (zgodnie z metodyką planowania strategicznego) na następujące merytoryczne etapy: ETAP I - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Czosnów (uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz wskazanie strategicznych problemów dalszego jej rozwoju, ETAP II - Określenie generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju) i celów strategicznych Gminy Czosnów, ETAP III - Określenie planowanych działań realizacyjnych, zawierających zestaw celów operacyjnych i kierunków działań (planowanych przedsięwzięć), służących realizacji ustalonych strategicznych celów rozwoju Gminy Czosnów oraz wskazania priorytetowych kierunków działań, ETAP IV - Wskazanie głównych uwarunkowań oraz zasad monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń strategicznych. Niniejszy dokument pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 ROKU jest spójna z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu: Krajowym: Strategia Rozwoju Kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument określa cele, priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (dokument stanowi podstawę dla realizacji ustaleń zawartych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ) - jest to merytoryczna podstawa do ubiegania się o unijne środki pomocowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa mazowieckiego: Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Stąd też, strategiczne i operacyjne cele rozwoju zawarte w STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 ROKU są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach. Umożliwia to, z punktu widzenia formalnego, ubieganie się Gminy Czosnów o dofinansowanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć rozwojowych (projektów), w tym inwestycji gminnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach Ponadto, przy opracowywaniu STRATEGII wzięto pod uwagę ustalenia następujących dokumentów strategicznych oraz programowych powiatu nowodworskiego i Gminy Czosnów: Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata projekt, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiejskiej Czosnów, Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czosnów, Założenia do Planu Zaopatrzenia w Energię Elektryczną Gminy Czosnów. Opracowując dokument pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 ROKU posłużono się metodą ekspercko-społeczno, akceptowaną przez organy decyzyjne Unii Europejskiej. Wójt Gminy Czosnów zwrócił się do mieszkańców, radnych, sołtysów i rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla z prośbą o zgłaszanie propozycji zapisów niniejszego dokumentu w postaci: oceny silnych i słabych stron Gminy, szans i zagrożeń tkwiących w jej otoczeniu, głównych problemów jej dalszego rozwoju oraz celów i kierunków działań (planowanych przedsięwzięć). Zgłoszone propozycje zostały uwzględnione w treści niniejszego dokumentu. Ponadto, wersja wstępna STRATEGII została poddana konsultacjom społecznym. Zgłoszone oceny, wnioski i postulaty zostały uwzględnione w projekcie dokumentu, który następnie został przyjęty stosowną uchwałą Rady Gminy Czosnów W tej sytuacji proces opracowywania niniejszego dokumentu pt. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CZOSNÓW DO 2020 ROKU miał charakter uspołeczniony. 8

9 CZĘŚĆ I PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE CZOSNÓW Gmina Czosnów jest gminą wiejską, położoną w sąsiedztwie m.st. Warszawa (odległość od centrum Czosnowa do centrum stolicy wynosi ok. 30 km) i wchodzi w skład powiatu nowodworskiego. Gmina graniczy: od zachodu z gminą Leoncin, od wschodu z gminą Łomianki od północy z rzeka Wisłą, stanowiąca granicę z gminami: Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Jabłonna, od południa z gminami Izabelin i Leszno. Gmina Czosnów usytuowana jest pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym i rzeką Wisłą. Zajmuje powierzchnię ha, z czego powierzchnia użytków rolnych zajmuje ok. 58% (w tym grunty orne - 35,9%, łąki - 21,5%, sady - 0,3%) i lasy ok. 28%. Gminę zamieszkuje 8404 osoby, w tym 4312 kobiet i 4092 mężczyzn (stan na dzień roku), co stanowi 11,2% ogółu ludności powiatu nowodworskiego. Gmina dzieli się na 33 sołectwa i jedno osiedle. Sieć osadnicza jest więc bardzo rozdrobniona. Do najludniejszych miejscowości zalicza się: Łomna, Kazuń Nowy Osiedle, Czosnów, Kazuń Nowy, Cybulice Małe, Kazuń Bielany i Kazuń Polski (powyżej 300 mieszkańców), zaś do najmniej zaludnionych: Sowia Wola Folwarczna, Janów Mikołajówka, Cybulice i Dąbrówka (poniżej 100 mieszkańców). Ta sytuacja utrudnia wyposażenie poszczególnych miejscowości w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz społecznej, a także podraża koszty z tym związane. Wpływa więc niekorzystnie tempo zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Gmina Czosnów charakteryzuje się znacznymi obszarami o wysokich wartościach przyrodniczych. 30% ogólnej powierzchni Gminy to teren Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN), zaś cały jej obszar wchodzi w skład jego otuliny i Warszawskiego Obszaru Chronionego. Gmina jest też ważnym punktem Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - POLSKA. Na terenie Gminy zostały utworzone trzy rezerwaty ochrony ścisłej: Kaliszki, Sieraków i Niepust oraz dwa rezerwaty przyrody: Ruska Kępa i Kępy Kazuńskie. Ponadto jest 9 pomników przyrody. Te cenne walory i zasoby środowiska przyrodniczego niewątpliwie wpływają w znacznym stopniu na kształtowanie i sposób zagospodarowania przestrzennego oraz stawiają określone wymogi dalszemu rozwojowi osadnictwa i działalności gospodarczej. Z racji wysokich walorów i zasobów środowiska przyrodniczego, Gmina Czosnów jest bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym i rekreacyjnowypoczynkowym, a także mieszkaniowym (liczna nowa zabudowa jednorodzinna). 9

10 Dodatkowym atutem Gminy są także obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym przede wszystkim Cmentarz Mauzoleum wraz z Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach, Cmentarz Partyzancki i Pomnik Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej w Wierszach, pozostałości fortyfikacyjne związane z Twierdzą Modlin, krajobraz kulturowy wsi holenderskich oraz liczne wykopaliska archeologiczne. Powiązania komunikacyjne Gminy Czosnów są relatywnie dość korzystne. Układ drogowy składa się z dróg o różnym znaczeniu, a także o zróżnicowanym natężeniu ruchu w zależności od pory dnia ((ranne i wieczorne szczyty) i pory roku (nasilenie ruchu weekendowe w okresie letnim). Przez teren Gminy Czosnów przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych. Najważniejszym jest droga krajowa Nr 7 w relacji: Gdańsk - Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Chyżne oraz drogi wojewódzkie: Nr 579 Kazuń Polski - Radziejowice oraz Nr 575 Kazuń Nowy - Kamion. Gmina Czosnów w otoczeniu jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania, uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz wypoczynku. W efekcie, w ostatnich kilkunastu latach, rozwija się ona dynamicznie, czego wyrazem jest stały wzrost liczby mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, chociaż obecnie czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój Gminy jest niedobór mocy w sieciach elektroenergetycznych. W dużym stopniu jest to także wynik renty położenia, czyli sąsiedztwa z Warszawą, która jest miejscem pracy i korzystania z szeroko pojętych usług (edukacja, ochrona zdrowia, kultura) dla sporej części mieszkańców Gminy, a jednocześnie Gmina jest miejscem wypoczynku dla mieszkańców stolicy. Gmina Czosnów jest gminą o dominujących funkcjach: mieszkaniowych, usługowoprodukcyjnych, klimatyczno-przyrodniczych (związanych z KPN), turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Rolnictwo nie odgrywa istotnej roli ze względu na mało korzystne warunki glebowe i rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Staje się ona w coraz większym stopniu typową gminą podmiejską, przez część swoich mieszkańców traktowana tylko jako sypialnia, z jednorodzinną zabudową oraz działalnością gospodarczą głównie o charakterze usługowo-handlowym oraz produkcyjnym. Z kolei, przez mieszkańców Warszawy jest ona postrzegana jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji. Procesy rozwojowe w Gminie Czosnów, w ostatnich kilkunastu latach, charakteryzowały się dużą dynamiką (jest to charakterystyczna cecha, która występuje we wszystkich gminach tzw. wianuszka warszawskiego ) i jednocześnie występującymi zaległościami w wyposażaniu terenów w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, drogi gminne, elektroenergetyka). Wytworzyła się więc luka infrastrukturalna, która ujemnie wpływa na poziom życia mieszkańców i stan środowiska przyrodniczego. W efekcie inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze były i są nadal prowadzone na terenach nieuzbrojonych. Dodatkowo dochodzi do tego fakt pogarszającej się wydolności układu drogowego wewnątrzgminnego i pogłębiających się trudności komunikacyjnych w relacji z otoczeniem, zwłaszcza z Warszawą. Utrzymywanie się tego stanu rzeczy w przyszłości będzie negatywnie wpływać na poziom życia mieszkających już na terenie Gminy osób oraz warunki funkcjonowania istniejących podmiotów gospodarczych, a także może być przyczyną spadku jej atrakcyjności lokalizacyjnej dla potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców. 10

11 CZĘŚĆ II UWARUNKOWANIA I GŁÓWNE PROBLEMY ROZWOJU GMINY CZOSNÓW Analiza zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju stanowi użyteczną pomoc umożliwiającą dokonanie oceny wpływu otoczenia na procesy rozwojowe, a także stanu zasobów Gminy Czosnów. Analiza ta stała się merytoryczna podstawą do: PO PIERWSZE - wskazania kluczowych zewnętrznych uwarunkowań, czyli zdarzeń, zjawisk, tendencji i procesów, mających miejsce w otoczeniu oraz wpływających pozytywnie lub negatywnie na dalszy rozwój Gminy (obecnie lub w przyszłości), czyli zaprezentowanie jej szans i zagrożeń rozwojowych 2, PO DRUGIE - identyfikacji podstawowych wewnętrznych uwarunkowań jej dalszego rozwoju, wynikających z obecnej sytuacji w sferze społecznej, gospodarczej, ekologicznej, i przestrzennej, czyli przedstawienie silnych i słabych stron Gminy (jest to samoocena stanu istniejącego) 3, PO TRZECIE - wskazania głównych (podstawowych) problemów dalszego jej rozwoju, które wymagają podjęcia określonych działań naprawczych zmierzających do likwidacji barier i ograniczeń rozwojowych lub co najmniej złagodzenia ich negatywnego wpływu na poziom życia mieszkańców Gminy - czyli przedstawienie katalogu jej głównych problemów rozwojowych. 2 Przez szansę należy rozumieć czynniki, zdarzenia, okoliczności, zjawiska i procesy występujące w otoczeniu gminy (powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym), które mają korzystny (pozytywny) wpływ na jej obecne funkcjonowanie i dalszy rozwój. Szanse sprzyjają więc rozwojowi gminy. Przez zagrożenie należy rozumieć uzasadnione zjawisko, okoliczność, zdarzenie lub proces występujący w otoczeniu gminy (powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym), które mają niekorzystny (negatywny) wpływ na jej obecne funkcjonowanie i dalszy rozwój. Zagrożenia stanowią więc bariery, utrudnienia w rozwoju gminy. Mogą być także przyczyną konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem (np. dopłata z budżetu gminy do oświaty, bowiem przekazywana subwencja oświatowa nie pokrywa pełnych kosztów, dopłata do remontów dróg powiatowych). 3 Przez silne strony należy rozumieć szeroko rozumiane walory i zasoby gminy. Ponadto zaliczyć do nich można również umiejętności władz gminy w zakresie zarządzania, tworzenia lokalnego klimatu dla przedsiębiorczości w celu stymulowania i wspierania rozwoju gospodarki lokalnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze publicznym. Z kolei słabe strony są konsekwencją ograniczeń (niedoborów) szeroko rozumianych walorów i zasobów gminy. Duża liczba słabych stron gminy osłabia jej zdolność do konkurowania z innymi w pozyskaniu inwestorów, nowych mieszkańców i turystów oraz zewnętrznych środków finansowych, a także ogranicza skalę i dynamikę jej dalszego rozwoju. 11

12 1. Uwarunkowania zewnętrzne - szanse i zagrożenia w otoczeniu Gminy Analiza uwarunkowań zewnętrznych zorientowana była na otoczenie Gminy Czosnów. Skala i tempo jej rozwoju, a tym samym poziom zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców jest bowiem w bardzo dużym stopniu zależne od otoczenia, które oddziałuje na nią wywierając stały wpływ - pozytywny lub negatywny. Oddziaływania te tworzą uwarunkowania zewnętrzne (aktualne i przewidywane w przyszłości) w postaci zestawu szans i zagrożeń dla bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju Gminy Czosnów. Nie ulega wątpliwości, że skuteczne rozwiązywanie szeregu problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i ekologicznych występujących obecnie na terenie Gminy Czosnów jest silnie uzależnione od sytuacji w otoczeniu, które oddziałuje na nią wywierając stały wpływ - pozytywny lub negatywny. Systematyczne śledzenie zmian w otoczeniu pozwala Władzom Gminy Czosnów wykorzystywać szanse (sposobności) i unikać zagrożeń rozwojowych. Innymi słowy chodzi tu z jednej strony o maksymalne wykorzystywanie pojawiających się szans dla zdynamizowania rozwoju, z drugiej zaś - minimalizowanie zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na skalę i tempo rozwoju Gminy Czosnów (jest to swoista "ochrona" przed niesprzyjającym otoczeniem). Na zewnętrzne uwarunkowania Gminy Czosnów składają się następujące okoliczności i procesy zachodzące w: otoczeniu międzynarodowym - ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza, kierunki i priorytety rozwoju Unii Europejskiej oraz rozmiary środków pomocowych przeznaczonych dla Polski, w tym województwa mazowieckiego, otoczeniu krajowym i regionalnym (województwo mazowieckie) - dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego, realizowane polityki sektorowe (np. społeczna, gospodarcza, ochrony środowiska), zagospodarowania przestrzennego, rozwoju układu drogowego i transportu publicznego, otoczeniu warszawskim - skala i dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego m. st. Warszawy, inwestycje mające istotne znaczenie dla powiązań transportowych stolicy ze strefą podmiejską, skłonność jej władz do współdziałania z sąsiednimi gminami w rozwiązywaniu wspólnych problemów na zasadach partnerskiej współpracy, otoczeniu społecznym - zmiany w stylu życia, preferencji konsumpcyjnych, form spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu obywateli i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, otoczeniu prawnym - podstawy ustrojowo-prawne funkcjonowania i rozwoju państwa, społeczeństwa, samorządu terytorialnego, otoczeniu ekologicznym - kierunki i priorytety działań, społecznych, organizacyjnych i technicznych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałania jego degradacji. Na dzień dzisiejszy, główne bariery ograniczające skalę i tempo rozwoju społecznogospodarczego Gminy Czosnów tkwią przede wszystkim w jej otoczeniu, zaś władze stanowiące (Rada Gminy) i wykonawcze (Wójt Gminy) praktycznie nie mają żadnego 12

13 wpływu na to, co się w nim dzieje. Mogą jedynie stale śledzić (monitorować) zmiany w otoczeniu, co umożliwia zidentyfikowanie obecnych i przyszłych zagrożeń oraz szans rozwojowych Gminy Czosnów. Szczególnie niekorzystny wpływ na jej funkcjonowanie i dalszy rozwój ma obecnie: ograniczanie wydatków z budżetu państwa na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, pomoc socjalną, edukację, kulturę i sztukę, bezpieczeństwo publiczne, a także zmniejszające się rozmiary przekazywanych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego - dotacji i subwencji, niestabilne przepisy prawa, bariery biurokratyczne i skomplikowane procedury (czaso- i kosztochłonne) w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Jeśli ta niekorzystna sytuacja będzie się nadal utrzymywać, to w rezultacie będzie to powodowało mniejsze wpływy do budżetu, co przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na działalność bieżącą skutkować będzie ograniczaniem wydatków inwestycyjnych. W efekcie trzeba będzie odkładać w czasie realizację wielu niezbędnych inwestycji gminnych. W konsekwencji środowisko życia i pracy mieszkańców Gminy Czosnów nie będzie ulegało systematycznej i odczuwalnej poprawie. Z kolei, głównym czynnikiem łagodzącym niekorzystne zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Czosnów jest jej korzystne położenie w ramach aglomeracji warszawskiej. Jest to tzw. renta położenia. Sprawia to, że zjawiska kryzysowe w znacznie mniejszym stopniu dotykają Gminę Czosnów w porównaniu z innymi gminami. Potencjalną szansą dla dalszego rozwoju jest także maksymalne wykorzystanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na współfinansowanie przedsięwzięć (projektów) gminnych w latach Syntetyczne zestawienie kluczowych szans i zagrożeń rozwoju Gminy Czosnów można przedstawić następująco: Kluczowe szanse (obecne i potencjalne) tkwiące w otoczeniu Gminy Czosnów - czynniki stymulujące i wspierające jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy Otoczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy Polski (średnioroczne tempo wzrostu Krajowego Brutto powyżej 5%). Trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie, umożliwiająca wzrost eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce. Realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej z rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego struktury instytucjonalnej. 13

14 Maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej (kwoty przeznaczonej dla naszego kraju w latach ) z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Systemowa pomoc i wsparcie ze strony Rządu RP dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa polskiego oraz kształcenie zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki, w tym rolnictwa i szeroko rozumianych usług. Współfinansowanie z budżetu państwa tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla absolwentów szkół. Decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne reguły gry w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Znacząca poprawa stanu środowiska przyrodniczego (osiągnięcie norm ekologicznych, obowiązujących w Unii Europejskiej). Zmiany procesów produkcyjnych (nowoczesne i bezpieczne ekologicznie technologie) oraz minimalizacji zużycia surowców naturalnych i emisji zanieczyszczeń do środowiska przyrodniczego, a także racjonalna gospodarka odpadami stałymi (recykling). Preferencje kredytowo-podatkowe dla ludności budującej domy jednorodzinne i mieszkania. Rządowe programy wsparcia budowy mieszkań komunalnych. Wzrost nakładów finansowych z budżetu państwa na edukację (do min. 4% PKB - jest to minimalny standard określony przez UNESCO) i ochronę zdrowia (składka na ubezpieczenia zdrowotne ok. 10%) oraz pomoc społeczną (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej). Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz aktywne zwalczanie patologii społecznych. Rozwój współpracy sektora publicznego (państwowego i samorządowego) z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia) na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Budowa autostrad i modernizacja dróg krajowych, w tym drogi krajowej Nr 7 przebiegającej przez teren Gminy Czosnów. Otoczenie wojewódzkie, powiatowe i warszawskie Budowanie ładu przestrzennego w obszarze aglomeracji warszawskiej poprzez tworzenie harmonijnych struktur przestrzennych uwzględniających wszelkie wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i estetyczne. Duży potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny Warszawy. 14

15 Warszawa jako miejsce pracy i korzystania z szeroko rozumianych usług dla mieszkańców gmin ościennych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport). Duża aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Relatywnie wysoki poziom wykształcenia mieszkańców i duże zasoby siły roboczej o zróżnicowanych kwalifikacjach. Duży potencjał instytucji otoczenia biznesu, stymulujący rozwój gospodarczy. Rozbudowa oraz modernizacja dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu samochodowego, pieszych i rowerzystów. Opracowanie przez samorząd województwa mazowieckiego: Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku oraz Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata jako podstawy do absorpcji środków pomocowych UE. Opracowanie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Strategii rozwoju powiatu nowodworskiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata Wysokie walory ekologiczne wsparte relatywnie dobrym stanem środowiska przyrodniczego na terenie powiatu nowodworskiego. Korzystne położenie powiatu nowodworskiego w sąsiedztwie Warszawy i w transeuropejskim korytarzu transportowym Północ-Południe (droga krajowa Nr 7). Uruchomienie lotniska pasażerskiego w Modlinie. Kluczowe zagrożenia (obecne i potencjalne) tkwiące w otoczeniu Gminy Czosnów - czynniki ograniczające i hamujące jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy Otoczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe Nie wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności). Niskie tempo wzrostu Krajowego Brutto (poniżej 5% rocznie). Wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych. Wzrastająca skala i zakres zadań samorządu gminnego bez zagwarantowania odpowiednich środków finansowych z budżetu państwa powoduje to wzrost dopłat z budżetów gmin do zadań, które winny być finansowane z budżetu państwa (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna). Brak aktywnej polityki państwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Zbyt małe środki z budżetu państwa na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim - pauperyzacja osób i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego. Zwiększanie się rozmiarów przestępczości i innych przejawów patologii społecznej przy jednoczesnym utrzymywaniu poziomu nie dofinansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 15

16 publiczne (Policja, Straż Pożarna) oraz wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratura). W społecznym odczuciu występuje obecnie duże zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to zarówno przestępczości wobec osób i rodzin, jak i ich mienia. Spadek nakładów finansowych na oświatę i wychowanie w budżecie państwa. I tak, w 1998 roku - 3,22%, w 1999 roku (roku rozpoczęcia reformy) - 3,16%, zaś w 2006 roku - 2,71%. Natomiast według UNESCO nakłady na oświatę powinny kształtować się na poziomie 5,2% produktu krajowego brutto, a nakłady w granicach 4% to niezbędne minimum. Ta sytuacja doprowadziła w konsekwencji do trudnej sytuacji w oświacie, co odbija się negatywnie zarówno na warunkach materialnych (baza lokalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem), jak i poziomie nauczania. Spadek realnej wartości subwencji oświatowej powoduje konieczność coraz większego dofinansowywania oświaty z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pogorszenie dostępności do świadczeń medycznych w odczuciu społecznym, zwłaszcza usług o charakterze specjalistycznym (wizyty u lekarzy specjalistów, specjalistyczne badania diagnostyczne, pomoc szpitalna). Jest to wynikiem ustalenia zbyt niskiej stawki na ubezpieczenia zdrowotne. Zbyt małe środki finansowe z budżetu państwa na pomoc społeczną. Utrzymujące się bardzo niskie nakłady finansowe na mieszkalnictwo w budżecie państwa (obecnie zaledwie 0,38% Krajowego Brutto - udział ten winien wynosić ok. 1,5-2%). Niski poziom nakładów finansowych na budowę i modernizację dróg kołowych (krajowych), co przy dynamicznym rozwoju motoryzacji powoduje stałe pogarszanie się warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak aktywnej polityki regionalnej na szczeblu rządowym uwzględniającej zarówno decydujące dla długofalowego rozwoju kraju wymogi zwiększania efektywności gospodarowania, jak i wymogi polityki społecznej państwa. Założeniem tej ostatniej winno być dążenie do zapewnienia równych szans życiowych obywatelom żyjącym w zróżnicowanych przestrzennie warunkach społecznogospodarczych. Wzrastające koszty pracy i materiałów budowlanych, brak wykonawców, co będzie powodować ogólny wzrost kosztów inwestycji, opóźnienia w ich realizacji oraz nie rozstrzyganie przetargów - w konsekwencji nastąpi wydłużenie cyklu inwestycyjnego. Otoczenie wojewódzkie, powiatowe i warszawskie Brak planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, stanowiącego część Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Niska i stale pogarszająca się jakość infrastruktury drogowej oraz niewystarczająca przepustowość głównych osi transportowych, w tym w relacji z Warszawą, duże braki w budowie obwodnic terenów zurbanizowanych i tras szybkiego ruchu w ramach aglomeracji warszawskiej. Niedostateczna liczba przepraw mostowych przez Wisłę w Warszawie i w jej sąsiedztwie, np. Trasa Mostu Północnego i trasa mostowa w relacji: Jabłonna - Łomianki. 16

17 Brak skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarki przestrzennej, konflikty społeczne i ekologiczne związane z istniejącymi i planowanymi ciągami transportowymi oraz degradacja krajobrazu spowodowana m.in. nadmierną presją urbanizacyjną w aglomeracji warszawskiej. Postępująca żywiołowo urbanizacja terenów cennych przyrodniczo, nie uzbrojonych w infrastrukturę techniczną w powiecie nowodworskim. Niski stopień odzysku odpadów oraz negatywny wpływ nieprawidłowej gospodarki odpadami na jakość wód, gleb i walorów krajobrazu w powiecie nowodworskim. Brak współpracy gmin oraz więzi społecznych (tzw. lokalnego patriotyzmu ) w ramach powiatu nowodworskiego. Pogłębiające się trudności transportowe do i z Warszawy, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego (codziennego i weekendowego) mieszkańców powiatu nowodworskiego. Zły stan techniczny dróg kołowych, przebiegających przez teren powiatu nowodworskiego. Niedostatecznie rozwinięta komunikacja publiczna i zły stan techniczny dróg kołowych łączących poszczególne gminy w ramach powiatu nowodworskiego (tzw. komunikacja poprzeczna). Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami. Słaba jakość usług i bazy materialnej w ochronie zdrowia w powiecie nowodworskim - Szpital Powiatowy nie spełnia norm określonych przez resort zdrowia dla szpitali publicznych. 2. Uwarunkowania wewnętrzne - silne i słabe strony Gminy Analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy Czosnów zorientowana była na jej własne zasoby (społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, przestrzenne, ekologiczne, finansowe), które z jednej strony wpływają na jakość życia obecnych mieszkańców i funkcjonowania zlokalizowanych już przedsiębiorców, z drugiej zaś strony determinują poziom jego atrakcyjności lokalizacyjnej dla potencjalnych mieszkańców i podmiotów gospodarczych w przyszłości. Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju składają się z zestawu silnych i słabych stron Gminy Czosnów. Ich enumeracja jest swoistą samooceną, osiągniętego dotąd poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także wskazuje na jej potencjał rozwojowy i główne problemy wymagające podjęcia działań naprawczych. Była ona prowadzona w sferze: powiązań z otoczeniem, ludnościowej, ekologicznej, gospodarczej, infrastruktury technicznej i społecznej oraz zagospodarowania przestrzennego, a także współpracy Gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, współpracy międzynarodowej Gminy. Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju Gminy Czosnów w kategoriach silnych i słabych stron przedstawiają się następująco: 17

18 Silne strony Gminy Czosnów (czynniki stymulujące i wspierające jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy) Słabe strony Gminy Czosnów (czynniki ograniczające i hamujące jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy) Powiązania Gminy z otoczeniem Położenie w bliskim sąsiedztwie Warszawy, co jest źródłem korzyści dla mieszkańców Gminy, tzw. renta położenia (Warszawa jako miejsce pracy i korzystania z szeroko rozumianych usług) - bliskość Warszawy podnosi atrakcyjność osadniczą i gospodarczą Gminy Czosnów. Pogłębiające się trudności komunikacyjne w dojazdach do i z Warszawy, wskutek nadmiernego przeciążenia ruchem kołowym podstawowego układu komunikacji drogowej. W konsekwencji wzrasta czas i spada komfort podróży, zwłaszcza w okresach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Ludność Stały wzrost liczby mieszkańców Gminy przede wszystkim wskutek napływu migracyjnego ludności. Według stanu na dzień roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła ogółem 8404, w tym 4312 kobiet i 4092 mężczyzn. Korzystna struktura ludności wg wieku dla rozwoju Gminy - przewagę stanowi ludność w wieku produkcyjnym (60%), grupa dzieci i młodzieży plasuje się na drugim miejscu (24%), a ludność w wieku emerytalnym stanowi najmniej liczną grupę (16%). Ludność Gminy jest zatem relatywnie młoda. Brak więzi społecznych, atomizacja, i indywidualizm wśród mieszkańców Gminy. Brak pozytywnego stosunku do rozwiązywania wspólnych problemów oraz niska aktywność w działaniach prospołecznych. Słaby związek emocjonalny ludności napływowej w stosunku do Gminy (brak tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego ) - część mieszkańców utożsamia się bardziej z Warszawą, na terenie której pracuje, uczy się i spędza czas wolny. Stały wzrost zainteresowania ludności zamieszkaniem na terenie Gminy - wzrastająca liczba inwestycji mieszkaniowych (zabudowa jednorodzinna) i letniskowych. Środowisko przyrodnicze Gmina charakteryzuje znacznymi obszarami o wysokich wartościach przyrodniczych. 30% ogólnej powierzchni Gminy zajmuje Kampinoski Park Narodowy. Pozostała część wchodzi Gminy stanowi otulinę KPN. Znaczny udział terenów, których walory trzeba chronić, co powoduje u mieszkańców niechętny stosunek do ochrony przyrody - rosnąca tendencja do likwidowania lub osłabiania istniejących form ochrony przyrody oraz ogromne problemy z wprowadzaniem nowych form jej ochrony. Brak powszechnych nawyków i podstaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy. 18

19 Cały obszar Gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, Gmina jest objęta ochroną ze względu na istniejący Główny Zbiornik Wód Podziemnych - Dolina rzeki środkowej Wisły, który został określony przez Instytut Hydrologii i Geologii Inżynierskiej AGH w Krakowie. Gmina jest ważnym punktem Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - POLSKA. Na terenie Gminy zostały utworzone trzy rezerwaty ochrony ścisłej: Kaliszki, Sieraków i Niepust oraz dwa rezerwaty przyrody: Ruska Kępa (19,43 ha) i Kępy Kazuńskie (544,28 ha). Ponadto jest 9 pomników przyrody. Tereny leśne zajmują powierzchnię ha, czyli ok. 28% ogólnej powierzchni Gminy (dla porównania: średnia lesistość w województwie mazowieckim wynosi 22%, a w kraju - 28%). Uchwalenie, przez Radę Gminy, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czosnów. Niezadowalający stan jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy - najczęściej w wodzie występują ponadnormatywne ilości związków azotu i fosforu, których głównym źródłem są ścieki komunalne. Występuje więc zjawisko nielegalnego odprowadzanie ścieków bytowych do wód gruntowych, cieków wodnych i rowów. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze strony niskich emitorów - kotłowni, palenisk domowych pojazdów samochodowych. Hałas wywołany dużym ruchem samochodowym, zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej Nr 7. Występowanie nielegalnych wysypisk śmieci, zaśmiecanie lasów i terenów przydrożnych. Zły stan techniczny wałów przeciwpowodziowych przy rzece Wiśle. Organizowanie obchodów Dnia Ziemi oraz akcji Sprzątanie Świata na terenie Gminy. Szkoła Podstawowa w Kaliszkach od kilku lat realizuje programy proekologiczne, posiada Zielone Certyfikaty I i II stopnia oraz tytuł Szkoły z Klasą. Gospodarka lokalna Relatywnie niski poziom rejestrowanego bezrobocia. Według stanu na dzień r. stopa rejestrowanego bezrobocia kształtowała się w Gminie Czosnów na poziomie ok. 9% - dla porównania: powiat nowodworski - 13,2%, województwo mazowieckie - 10%, Polska - 12,2%,, m.st. Warszawa - 3,5%. Warunki glebowe są mało korzystne dla produkcji rolnej - na terenie Gminy występują gleby słabej jakości, głównie IV i V klasy bonitacyjnej. Tylko fragmentarycznie występują gleby klasy IIIa i IIIb w miejscowościach: Cząstków, Łomna, Czosnów, Kazuń Nowy. 19

20 Czosnów należy do gmin o dużej aktywności gospodarczej. Na jej terenie funkcjonuje 868 podmiotów gospodarczych, z czego najwięcej działa w handlu, produkcji i usługach budowlanych. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi 103, przy średniej dla województwa mazowieckiego Większość funkcjonujących na terenie Gminy gospodarstw rolnych, to gospodarstwa małe do 5 ha (77% ich ogółu). Na terenie Gminy zlokalizowanych jest najwięcej w powiecie nowodworskim firm zagranicznych. Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego - produkcji zdrowej żywności. Wolne tereny pod działalność gospodarczą - tereny przylegające do drogi krajowej Nr 7. Turystyka, rekreacja i wypoczynek Korzystne dla rozwoju turystyki weekendowej, pobytów agroturystycznych, rekreacji ruchowej (biegi, piesze wycieczki, jazda na rowerze, jazda konna) walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Zorganizowanie I Czosnowskiego Rajdu Rowerowego. Brak odpowiedniej bazy hotelowo-motelowej i agroturystycznej (funkcjonują tylko dwa gospodarstwa agroturystyczne). Brak infrastruktury turystycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki pieszej i rowerowej - miejsca do odpoczynku, wiaty, sanitariaty, miejsca do bezpiecznego rozpalenia ogniska, kosze na śmieci). Drogi i transport publiczny Funkcjonowanie na terenie Gminy komunikacji autobusowej umożliwiającej dojazd do Warszawy i Nowego Dworu Mazowieckiego - dotyczy to tylko niektórych miejscowości. Zły stan techniczny dróg powiatowych i gminnych. Większość z nich wymaga natychmiastowej rekonstrukcji lub wzmocnień konstrukcji (położenia dywanika bitumicznego). 45% ogółu dróg gminnych ma nawierzchnie nieutwardzoną. Niektóre drogi gminne lub ich odcinki ze względu na fatalny stan techniczny nie powinny być eksploatowane, gdyż zagrażają zdrowiu i życiu kierowców, pieszych i rowerzystów. 20

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie.

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. U C H W A Ł A Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia... w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomianki do 2020 roku

Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia... w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomianki do 2020 roku Rada Miejska w Łomiankach Burmistrz Łomianek Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia... w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomianki do 2020 roku STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XXIII/239/2008, z dnia 25 czerwca 2008 roku WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013 CZERWIEC 2008 R. 1. Wstęp. Gmina Jabłonna w kilku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo