Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej. oraz. Badanie potrzeb transportowych przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej. oraz. Badanie potrzeb transportowych przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej oraz Badanie potrzeb transportowych przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej Analizy wykonane na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach projektu Via Regia Plus. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej - Programu Central Europe

2

3 Spis Treści Cześć 1 Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej 1. Aglomeracja wrocławska jako jednostka przestrzenna Transport drogowy w Aglomeracji Wrocławskiej Infrastruktura transportu drogowego System dróg krajowych Aglomeracji Wrocławskiej System dróg wojewódzkich Aglomeracji Wrocławskiej System dróg powiatowych i gminnych Aglomeracji Wrocławskiej System drogowy miasta Wrocławia Przepustowość sieci drogowej Teoretyczna przepustowość sieci drogowej; Warunki ruchowe sieci drogowej Aglomeracji Wrocławskiej Obciążenie ruchem dróg krajowych Aglomeracji Wrocławskiej i wykorzystanie ich przepustowości Obciążenie ruchem dróg wojewódzkich Aglomeracji Wrocławskiej i wykorzystanie ich przepustowości; Obciążenie ruchem systemu drogowego miasta Wrocław Zjawiska kongestii ruchu i zatory komunikacyjne Inwestycje drogowe Inwestycje na sieci dróg krajowych Inwestycje na sieci dróg wojewódzkich Aglomeracji Wrocławskiej Inwestycje na sieci dróg miejskich Wrocławia Transport kolejowy Aglomeracji Wrocławskiej Infrastruktura kolejowa aglomeracji wrocławskiej Przewozy kolejowe w Aglomeracji Wrocławskiej; Przepustowość linii kolejowych Aglomeracji Wrocławskiej Wąskie gardła na sieci kolejowej Aglomeracji Wrocławskiej; Planowany rozwój i modernizacja infrastruktury transportu kolejowego Transport lotniczy Aglomeracji Wrocławskiej; Infrastruktura transportu lotniczego Ruch lotniczy i wykorzystanie przepustowości istniejącej infrastruktury Planowane modernizacje i rozbudowa infrastruktury transportu lotniczego Transport śródlądowy Aglomeracji Wrocławskiej Infrastruktura żeglugi śródlądowej Żegluga Śródlądowa i stan wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej...101

4 5. 3. Planowany rozwój i modernizacja infrastruktury żeglugi śródlądowej Stopień Wodny Malczyce pierwsza od 50 lat duża inwestycja Odrzańskiej Drodze Wodnej Infrastruktura logistyczno - magazynowa Aglomeracji Wrocławskiej Rynek usług magazynowo logistycznych Lokalizacja powierzchnia magazynowych Statystyki rynku powierzchni magazynowych Planowa inwestycje w infrastrukturę logistyczno-magazynową Częśc 2 Badanie potrzeb transportowych przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej 1. Aglomeracja Wrocławska jako obszar gospodarczy Najwięksi producenci i generatorzy ruchu w Aglomeracji Wrocławskiej Metodologia badań Wyniki badań Wielkość importu i eksportu do i z Aglomeracji Wrocławskiej Dynamika przewozów do i z Aglomeracji Wrocławskiej Środki transportu wykorzystywane przy transporcie do i z Aglomeracji Wrocławskiej Rodzaj przewożonych towarów w imporcie i eksporcie do i z Aglomeracji Wrocławskiej Kierunki transportu do i z Aglomeracji Wrocławskiej Wnioski Załącznik Spis Tabel Spis rysunków

5 Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej Analiza wykonana przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach projektu Via Regia Plus. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej Programu Central Europe.

6 1. Aglomeracja wrocławska jako jednostka przestrzenna Granice Aglomeracji Wrocławskiej, jako umownej (subiektywnej) jednostki gospodarczo urbanistycznej nie są dokładnie określone. Najbardziej powszechnie uważa się, że jest to obszar dawnego województwa wrocławskiego. Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto powyższą definicję aglomeracji rozumianą jako obszar powiatów: wrocławskiego grodzkiego, wrocławskiego ziemskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, wołowskiego i trzebnickiego. Istnieją jednak opracowania 1 które zawężają jej obszar do sześciu powiatów ziemskich i miasta Wrocław jako siódmego powiatu grodzkiego, czyli wyłączają z jej obrębu powiat milicki i strzeliński. W związku z powyższym, używając pojęcia Aglomeracji Wrocławskiej będziemy mieli na myśli obszar dziewięciu wymienionych powyżej powiatów. Rysunek 1. Powiaty Aglomeracji Wrocławskiej Na wyznaczenie jednostek administracyjnych jako części aglomeracji składa się szereg czynników, z których najważniejsze znaczenie ma fakt, znajdowania się poszczególnych miast, gmin i powiatów jako całości w strefie oddziaływania Wrocławia, jako ośrodka typu metropolitalnego, powiązanych z nim zespołem wielorakich reakcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i administracyjnych. 1 Strategia Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Strategia Integracji Gospodarczo Przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej 2

7 Tabela 1. Ludność i powierzchnia powiatów Aglomeracji Wrocławskiej Lp. Powiat Ludność Powierzchnia (km 2 ) Gęstość zaludnienia (osób/km 2 ) 1 Wrocławski Grodzki , Wrocławski Ziemski , Oleśnicki , Milicki , Oławski , Strzeliński , Średzki , Wołowski , Trzebnicki ,47 76 Razem , bez Wrocławia ,71 71 Dane: Główny Urząd Statystyczny 2008 Z definicyjnego punktu widzenia aglomeracja rozumiana jest zazwyczaj jako skupisko ludności i zabudowy na małym obszarze, powodujące jego silne zurbanizowanie. Aglomeracja miejska to prze de wszystkim skupienie zabudowy o układzie monocentrycznym, któ re charakteryzuje wiele zgrupowań miejsc pracy i głównych ośrodków usługowych, z których jedno, np.: śródmieście wielkiego miasta, ma charakter dominujący. Stanowi ono rdzeń aglomeracji, natomiast pozostałe jego elementy można podzielić na dwa kręgi: zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny krąg noszący często miano peryferii, charakteryzuje się tym, że nie wchodzi w skład zwartego centrum, ale funkcjonalnie pozostaje z nim w ścisłym związku. W obszarze peryferii znajdują się ( przykłady z obszaru Aglomeracji Wrocławskiej) m.in.: Osiedla mieszkalne tworzące tzw. sypialnie (Nowy Dwór, Leśnica, Psie Pole, Zakrzów); Obszary niskiej zabudowy jednorodzinnej, zamieszkane przez osoby pracujące w centrum (Pawłowice, Mirków, Bielany Wrocławskie, Wojnów, Czernica, Święta Katarzyna); Osiedla z zakładami przemysłowymi, zlokalizowane z da la od centrum ze względów ekologicznych lub innych (Jelcz-Laskowice, Brzeg Dolny); Osiedla rolniczo hodowlane, przede wszystkim warzywnicze, dostarczające aglomeracji świeżych produktów ży w nościowych (Siechnice); Tereny rekreacyjne (m.in. tzw. grunty działkowe, a także parki, lasy podmiejskie, obiekty sportowe), służące do wy poczynku mieszkańców aglomeracji (Sobótka); Linie i obiekty komunikacyjne drogowa obwodnica miasta, szybka kolej miejska, lotnisko itp., (AOW, Obwodnica Śródmiejska, Port Lotniczy Wrocław, Wrocławski Węzeł Kolejowy); Osiedla akademickie tzw. campusy uczelniane (projektowany Kampus Pracze, obecne uczelnie Wrocławskie); 3

8 8. 9. Centra handlowe (Bielany Wrocławskie, Sołtysowice, Długołęka) Strefy przemysłowe (Strefa Przemysłowa LG); Wewnętrzny krąg stanowi zurbanizowana (mieszkalna lub przemysłowo mieszkalna) część aglomeracji, która powstaje na skutek urbanizacji wsi i osad znajdujących się w pobliżu ośrodka centralnego, budowy zakładów przemysłowych i centrów komunikacyjnych w bezpośredniej jego bliskości itp. Rozwija się ona tworząc jedną całość wzdłuż linii komunikacyjnych (kolejowych, drogowych) zbie gających się koncentrycznie w centrum aglomeracji. Administracyjnie zazwyczaj tworzą one samodzielne jednostki, jednak w praktyce funkcjonują jako jeden system społeczno ekonomiczny, wytwarzając równocześnie lokalne centra spełniające dla pobliskich obszarów funkcję przypisaną rdzeniowi dla całej aglomeracji. W Polsce wyróżnia się 9 obszarów aglomeracji miejskich, wśród których tylko Łódź, Kraków i Szczecin dominują pod względem zagęszczenia ludności na obszarach centralnych w stosunku do Wrocławia. Świadczy to o dużej dominacji ośrodka centralnego w Aglomeracji Wrocławskiej na tle innych podobnych jednostek przes trzennych w Polsce. Zwracając uwagę na zjawiska demograficzne w centrach tych obszarów, można zauważyć procesy dezurbanizacji podobne do fazy, jaką przechodziły w latach 60. i 70. miasta w krajach wysoko rozwiniętych 2. W epoce globalizacji gospodarki w kształtowaniu rozwoju społeczno gospodarczego kraju podstawowe znaczenie odgrywają jednostki przestrzenne charakteryzujące się dużym stopniem urbanizacji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym znaczenie tych jednostek nieustannie wzrasta. Należy pamiętać, że aglomeracja to nie tylko jednostka urbanistyczna, czy też określony element przestrzeni społeczno gospodarczej, ale też baza rozwoju, która nie tylko decyduje o jej przyszłej sytuacji gospodarczej, ale także oddziałuje w sposób znaczący na procesy zachodzące w skali całej gospodarki narodowej. Aglomeracja staje się podstawą rozwojową kraju, a ich liczba świadczy nie tylko o przestrzennym zróżnicowaniu, ale także wskazuje na sposób rozwoju. Faktyczne metropolitalne powiązania Wrocławia, przynajmniej w niektórych obszarach, sięgają znacznie dalej niż administracyjne granice dawnego województwa czy obszar gmin nakreślony w strategicznych dokumentach. Niektóre tego rodzaju powiązania wykraczają poza obszar województwa dolnośląskiego, czego przykładem mogą być miasta Brzeg i Namysłów położone na obszarze województwa opolskiego, a dysponujące dobrymi połączeniami drogowymi i kolejowymi z Aglomeracją Wrocławską. Obszar Aglomeracji Wrocławia wyznacza nie tyle geograficzna odległość pomiędzy centrum aglomeracji a danym obszarem, a dostępność komunikacyjna, którą najprościej zmierzyć można czasem dojazdu (rys.2). Powiązania pomiędzy niektórymi obszarami położonymi w centrum aglomeracji są słabsze, niż powiązania pomiędzy jej centrum a obszarami położonymi poza jej obszarem. Obszary położone w znacznej odległości komunikacyjnej od Wrocławia, zlokalizowane przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych, utrzymanych w należytym stanie technicznym, posiadają lepszą dostępność komunikacyj- 2 Strategia Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocław

9 ną do centrum aglomeracji niż tereny zlokalizowane bliżej centrum aglomeracji, lecz pozbawione odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej łączącej je z Wrocławiem. Rysunek 2. Dostępność komunikacyjna Wrocławia Pod względem funkcjonalnym obszar oddziaływania społeczno gospodarczego Wrocławia, mierzony intensywnością powiązań komunikacyjnych, można podzielić na następujące obszary funkcjonalno przestrzenne: 1. miasto Wrocław; 2. Strefa suburbialna Wrocławia; 3. Aglomeracja Wrocławska (obszar 6 powiatów); Pierwszą strefę aglomeracji tworzy miasto Wrocław. Druga strefę aglomeracji tworzy 8 gmin ościennych graniczących z Wrocławiem określanych mianem Strefy Suburbialnej Wrocławia. Są one zamieszkałe przez mieszkańców, powierzchnia ich wynosi 1158 km 2, co w przeliczeniu na km daje średnią gęstość zaludnienia 108 osób na km². Wrocław wraz z tymi gminami tworzy największy zwarty urbanistycznie obszar na terenie województwa dolnośląskiego, którego ludność liczy łącznie 750 tys. mieszkańców. 5

10 Tabela 2. Gminy Wrocławskiej Strefy Suburbialnej Gmina Ludność Powierzchnia (km²) Gęstość zaludnienia (osób/km²) Wrocław , Długołęka , Wisznia Mała ,36 80 Czernica , Święta Katarzyna , Żórawina Wrocławska ,27 67 Kobierzyce ,26 95 Kąty Wrocławskie , Miękinia ,48 67 Oborniki Śląskie , Łącznie w tym gminy zewnętrzne: , , Dane: GUS, Bank Danych Regionalnych 2008 Pod względem rozwoju społeczno gospodarczego gminy należą do najszybciej rozwijających się gmin województwa, choć tempo rozwoju poszczególnych samorządów jest zróżnicowane. Decydującym czynnikiem mającym wpływ na rozwój tego obszaru są procesy dezurbanizacyjne zachodzące w obszarze Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej, polegające na lokowaniu na obszarze tych gmin funkcji mieszkaniowych (budownictwo jednorodzinne i deweloperskie), działalności usługowej (centra handlowe, logistyczne, w przyszłości również usługowe) oraz przemysłowej (strefy przemysłowe i inwestycje). Obecnie większość terenów gmin stanowią tereny rolnicze. Drugą strefę oddziaływania Wrocławia tworzą gminy położone na terenie powiatów: wrocławskiego ziemskiego, trzebnickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego i wołowskiego, nie graniczące bezpośrednio z Wrocławiem, położone w odległości od km od centrum Wrocławia (wyjątek stanowi gmina Oborniki Śląskie). W gminach położonych na tym obszarze zamieszkuje mieszkańców. Na tym obszarze zlokalizowane są ośrodki miejskie bardzo mocno pod względem funkcjonalnym powiązane z Wrocławiem: Środa Śląska, Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Strzelin, Sobótka i Kąty Wrocławskie. Rozwinięty system osadniczy w tym obszarze, reprezentowany przez dużą sieć miast o zróżnicowanej wielkości, rozbudowaną sieć połączeń (infrastruktura drogowa i kolejowa) oraz elementy towarzyszą ce infrastrukturze osadniczej, powoduje że zlokalizowane w tym obszarze powiaty mogą stać się rzeczywistymi centrami subregionalnymi, a gminy miejskie ośrodkami lokalnego rozwoju gospodarczego. Istnienie takich ośrodków przyspiesza także proces integracji społeczno ekonomicznej społeczności lokalnej, powiatowej i regionalnej. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż wszystkie wymienione 6

11 ośrodki miejskie tego obszaru posiadają dostęp do sieci kolejowej, co pretenduje kolej do wiodącej roli w obsłudze komunikacyjnej tego obszaru. Tabela 3. Subregionalne ośrodki miejskie Aglomeracji Wrocławskiej Lp. Miasto Liczba ludności 1 Oborniki Śląskie Żmigród Trzebnica Oleśnica Jelcz-Laskowice Oława Strzelin Sobótka Kąty Wrocławskie Środa Śląska Brzeg Dolny Wołów Bierutów Milicz Łącznie Dane: GUS, Bank Danych Regionalnych 2008 W nawiązaniu do definicji aglomeracji, można stwierdzić iż kluczowym elementem dla funkcjonowania i rozwoju aglomeracji jest działanie systemu transportowego zespalającego ośrodek centralny z satelitarnymi ośrodkami miejskimi i submiejskimi w funkcjonalną całość. Elementem integrującym poszczególne części aglomeracji jest infrastruktura komunikacyjna. Szczególne znaczenie mają te fragmenty systemu infrastruktury, które łączą ośrodek centralny (miasto Wrocław) z otaczającymi je ośrodkami lokalnymi lub z innych przyczyn mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu komunikacyjnego. Jakość tych połączeń decyduje o sile i odległości powiązań aglomeracyjnych. Dobra infrastruktura zwiększająca dostępność komunikacyjną ośrodka centralnego, zwiększa zasięg jego wpływów na ośrodki regionalne i lokalne znajdujące się w polu jego oddziaływania. Wobec powyższego, celem szczególnym analizy przepustowości systemu komunikacyjnego aglomeracji, jest zbadanie drożności głównych korytarzy komunikacyjnych, łączących Wrocław z otaczającymi go miejscowościami. Drugim ważnym celem jest zdiagnozowanie wzajemnego oddziaływania koegzystencji ruchu aglomeracyjnego z przejeżdżającym przez obszar aglomeracji ruchem tranzytowym. 7

12 Tabela 4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w niektórych gminach Aglomeracji Wrocławskiej Gmina Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania oddane do użytkowania Wrocław Długołęka Wisznia Mała Czernica Święta Katarzyna Żórawina Wrocławska Kobierzyce Kąty Wrocławskie Miękinia Oborniki Śląskie Łącznie poza granicami Wrocławia Dane: GUS 2008 Z perspektywy ostatnich lat można stwierdzić, że bardzo istotnym zjawiskiem mającym wpływ na funkcjonowanie systemu komunikacyjnego miasta i aglomeracji są zachodzące zjawiska suburbanizacyjne i dezurbanizacyjne. Obserwując procesy rozwoju aglomeracji miast zachodnioeuropejskich i amerykańskich, można przyjąć, iż w przyszłości właśnie te zjawiska będą miały największy wpływ na funkcjonowanie systemów transportowych aglomeracji. Tabela 5. Budownictwo mieszkaniowe w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej w latach Powiat Mieszkania oddane do użytkowania Pozwolenia wydane na budowę Mieszkania oddane do użytkowania Pozwolenia wydane na budowę Wrocławski Oleśnicki Oławski Średzki Wołowski Trzebnicki Strzeliński Milicki podregion m. Wrocław (miasto na prawach powiatu) Źródło: GUS: Bank Danych Regionalnych 8

13 2. Transport drogowy w Aglomeracji Wrocławskiej Infrastruktura transportu drogowego Sieć drogowa Aglomeracji Wrocławskiej, podobnie jak sieć drogowa województwa dolnośląskiego należy do najgęstszych w kraju. W skład powyższego systemu wchodzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne. Do najważniejszych dróg przebiegających przez Aglomerację Wrocławską zaliczamy: Autostradę A4 (E 36/ E 40: Berlin Olszyna Wrocław Opole Katowice Kraków Przemyśl) łączącą się w węźle Krzywa z autostradą A 18; Drogę krajową nr 8 (Drogę międzynarodową E 67) łączącą centralną Polskę (Warszawa, Łódź) z Wrocławiem i Pragą; Drogę krajową nr 5 (E 261) łączącą północną Polskę (Gdańsk) z Bydgoszczą, Poznaniem, Wrocławiem i dalej z Republiką Czeską przez przejście drogowe w Lubawce (DK nr 3) lub Jakuszycach; Powyższe drogi o międzynarodowym znaczeniu tworzą szkielet układu komunikacyjnego aglomeracji, który jest uzupełniany pozostałymi odcinkami dróg krajowych oraz siecią dróg wojewódzkich. Układ dróg powiatowych i gminnych tworzy siatkę połączeń dojazdowych do powyższego układu dróg głównych, przenoszących i rozdysponowujących większość ruchu drogowego w obszarze aglomeracji. System transportu drogowego odgrywa podstawowe znaczenie w systemie komunikacyjnym aglomeracji i w największym stopniu podlega zjawiskom kongestii. Przyrost natężenia ruchu drogowego (według pomiarów ŚDRP wynoszący w okresach 5 letnich od 30 do 50 %) spowodowany wzrostem ilości samochódów, stanowi największy problem komunikacyjny Aglomeracji Wrocławskiej. Dobowe obciążenie ruchem na większości dróg krajowych przekracza pojazdów i zachowuje tendencję wzrastającą. Wszystkie drogi należące do tego układu komunikacyjnego posiadają status dróg głównych. Łączna długość sieci drogowej Aglomeracji Wrocławskiej wynosi 7628,78 km, z czego długość dróg krajowych i wojewódzkich, mających największe znaczenie dla funkcjonowania systemu komunikacyjnego aglomeracji wynosi 1256,41 km. Tabela 6. Długość sieci dróg publicznych Aglomeracji Wrocławskiej Kategoria dróg Długość dróg W obszarze Aglmeracji (km) Krajowe 543,82 Wojewódzkie 712,59 Powiatowe 3280,1 Gminne 3092,2 Łącznie 7628,78 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS i zarządców dróg 9

14 Rysunek 3. Drogi krajowe i wojewódzkie Aglomeracji Wrocławskiej System dróg krajowych Aglomeracji Wrocławskiej System Dróg Krajowych Aglomeracji Wrocławskiej pełni rolę podstawowego i najważniejszego układu komunikacyjnego aglomeracji. Jest to najbardziej wydajny i najintensywniej wykorzystywany system transportowy aglomeracji. W systemie komunikacyjnym pełni następujące funkcje: zapewnia najdogodniejsze połączenia komunikacyjne aglomeracji z innymi regionami kraju i państw sąsiednich; włącza obszar aglomeracji w układ transeuropejskich połączeń drogowych; stanowi szkielet układu komunikacyjnego aglomeracji spajający inne pozostałe, drugorzędne układy sieci drogowej; przenosi główne obciążenie ruchem tranzytowym przechodzącym przez obszar aglomeracji; stanowi najdogodniejsze połączenie aglomeracji z innymi (w tym najważniejszymi) ośrodkami miejskimi regionu Dolnego Śląska oraz regionów ościennych; Podstawowe znaczenie w układzie drogowym Aglomeracji Wrocławskiej mają drogi krajowe. Zarząd nad nimi sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W granicach miasta Wrocławia za utrzymanie dróg krajowych odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Powyższe drogi 10

15 stanowią fragmenty międzynarodowych korytarzy komunikacyjnych. Natężenie ruchu na większości odcinków tych dróg przekracza pojazdów w dobie. Największe natężenie ruchu notowane jest na autostradzie A4 oraz wielopasmowych odcinkach dróg wprowadzających ruch do Wrocławia (ulice: Karkonoska, Jana III Sobieskiego, Żmigrodzka, Opolska, Kosmonautów). Łączna długość dróg krajowych w Aglomeracji Wrocławskiej wynosi 543 km, z czego 102 km stanowią drogi wielopasmowe. Tabela 7. Wykaz dróg krajowych położonych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej Numer drogi Numer jezdni Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy Długość Odcinka Przebieg A , ,363 79,070 A , ,363 79,070 Węzeł Budziszów Węzeł Bielany Węzeł Przylesie Węzeł Budziszów Węzeł Bielany Węzeł Przylesie ,95 352,916 50,621 Rawicz Trzebnica Wrocław , ,438 0,592 Wrocław Węzeł Bielański , ,903 8,465 Węzeł Kostomłoty Strzegom , ,012 26,874 Łagiewniki Węzeł Bielański , ,346 15,234 Wrocław Oleśnica (obwodnica) 8 b 1 0,000 1,945 1,945 Obwodnica Oleśnicy S 8 b 1 1,945 9,777 7,832 Obwodnica Oleśnicy 8 b 1 9,777 10,733 0,956 Obwodnica Oleśnicy , ,435 22,127 Cieśle Syców , ,503 12,391 Wrocław Smardzów S 8 b 2 1,945 9,777 7,832 Obwodnica Oleśnicy , ,244 8,898 Oleśnica Cieśle 8 c 3 0,000 1,117 1,117 Cieśle (przejście) ,000 48,879 48,879 Trzebnica Milicz Krotoszyn , ,759 29,031 Międzybórz Spalice ,160 87,817 24,657 Świdnica Węzeł Bieleński ,830 87,817 1,987 Węzeł Bielany ,755 54,167 20,412 Ścinawa Wińsko Wąsocz ,818 40,542 36, ,550 17,843 0,293 Strzelin Łagiewniki Strzelin Wiązów Łukowice Brzeskie ,609 81,486 28,877 Kawice Środa Śląska Wrocław , ,772 29,936 Wrocław Oława Brzeg Ogółem 543,820 Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 11

16 Rysunek 4. System dróg krajowych Aglomeracji Wrocławskiej System dróg wojewódzkich Aglomeracji Wrocławskiej Drugim ważnym podsystemem komunikacyjnym sieci drogowej Aglomeracji Wrocławskiej jest system dróg wojewódzkich. W obszarze aglomeracji istnieje 27 odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości 642 km, oraz dodatkowe 70,51 km dróg wojewódzkich w granicach miasta Wrocławia. Wszystkie odcinki dróg wojewódzkich w obszarze poza granicami miasta, są jednojezdniowe, posiadają po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, a ich szerokość wacha się w przedziale 5 6,5 metra. Zarząd nad nimi sprawuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, natomiast w granicach miasta Wrocławia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Część kompetencji związanych z bieżącym utrzymaniem została powierzona starostwom powiatowym. System dróg wojewódzkich pełni w systemie komunikacyjnym Aglomeracji Wrocławskiej następujące funkcje: 12

17 zapewnia połączenia metropolii z najważniejszymi ośrodkami subregionalnymi Aglomeracji Wrocławskiej położonymi poza systemem dróg krajowych ( DW 395, DW 342, DW 340, DW 455); uzupełnia podstawową sieć drogową dróg krajowych aglomeracji (DW 342, DW 339, DW 362); łączy ośrodki subregionalne aglomeracji (DW 340, DW 346, DW 396, DW 439); zapewnia połączenia obwodowe umożliwiające ominięcie Wrocławia (DW 340, DW 346, DW 396); stanowi podstawę systemu komunikacji drogowej w peryferyjnie położonych obszarach aglomeracji (DW 338, DW 339); Rysunek 5. System dróg wojewódzkich Aglomeracji Wrocławskiej 13

18 Tabela 8. Drogi Wojewódzkie w Aglomeracji Wrocławskiej Numer drogi Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy Długość Odcinka Przebieg DW ,242 31,335 17,093 Jemielno Moczydlnica Dworska DW 336 0,000 14,434 14,434 Wrocław Brzezinka Średzka (0,000 do 9,060 w granicach Wrocławia ) DW 338 0,000 39,545 39,545 Wińsko Kawice DW 339 0,000 29,130 29,130 Żmigród Wołów DW 340 0,000 79,138 79,138 Ścinawa Wołów Trzebnica Oleśnica DW 341 0,000 33,780 33,780 Prawików Brzeg Dolny Pęgów DW 342 0,000 28,942 28,942 Wrocław Oborniki Śląskie Strupnia (0,000 10,233 w granicach Wrocławia) DW 343 0,000 0,400 0,400 Staja kolejowa Oborniki Śląskiej DW 342 DW 344 0,000 0,020 0,020 Staja kolejowa Oborniki Śląskiej DW 342 DW 345 0,000 0,000 27,618 Wilczków Budziszów Wielki Strzegom (w tym 17,308 na terenie powiatu średzkiego) DW 346 0,000 68,995 68,995 Środa Śląska Kąty Wrocławskie - Gaj Oławski Godzikowie DW 347 0,000 18,726 18,726 Wrocław Pietrzykowice Kąty Wrocławskie (w tym 3,591 na obszarze miasta Wrocław) DW 348 0,000 1,075 1,075 Staja kolejowa Szewce DW 342 DW 362 0,000 12,604 12,604 Kąty Wrocławskie Romanów Wrocław DW 370 0,000 4,317 4,317 Smolec Mokronos Dolny DW 378 0,000 11,405 11,405 Biedrzychów -Grodków DW ,882 73,610 8,728 Ziębice Grodków DW 395 0,000 47,395 47,395 Wrocław Strzelin Ziębice Chałupki (w tym 5,911 na terenie miasta Wrocławia) DW 396 0,000 59,238 59,238 Bierutów Oława Strzelin (w tym 50,977na terenie województwa dolnośląskiego) DW 403 0,000 5,631 5,631 Łukowice Brzeskie Młodoszowice DW 439 0,000 30,061 30,061 Żmigród Milicz DW 440 0,000 1,220 1,220 Stacja kolejowa Borowa Oleśnicka DK nr 8 DW 446 0,000 0,028 0,028 Stacja kolejowa Długołęka DK nr 8 DW 448 0,000 46,745 46,745 Milicz Twardogóra Syców DW 449 0,000 5,757 5,757 Syców Ostrzeszów Blaszki DW 451 0,000 17,954 17,954 Oleśnica Bierutów Namysłów DW 455 0,000 32,105 32,105 Wrocław Jelcz-Laskowice Osawa (w tym 8,678 na terenie gminy Wrocław) Źródło: Opracowanie własne na postawie materiałów Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 14

19 Znaczenie poszczególnych dróg wojewódzkich w systemie komunikacyjnym województwa jest bardzo zróżnicowane. Od ważnej roli jaką pełnią drogi wojewódzkie łączące bezpośrednio Wrocław z obszarem aglomeracji (DW 455, DW 395, DW 342, DW 362, DW 347) oraz drogi zapewniające obwodowe połączenia ośrodków subregionalnych aglomeracji (DW 340, DW 346, DW 396), do roli marginalnej, jaką pełnią drogi wpisane z przyczyn formalno-prawnych w układ dróg wojewódzkich, czego przykład stanowią drogi łączące niektóre stacje kolejowe z istniejącym układem dróg krajowych i wojewódzkich (DW 343, DW 344, DW 348, DW 440, DW 446). Ze względu na zwiększające się natężenia ruchu pojazdów w aglomeracji, ich znaczenie w systemie komunikacyjnym ulega wzrostowi. W najbliższych latach planowana i realizowana jest rozbudowa systemu dróg wojewódzkich aglomeracji o odcinek drogi wojewódzkiej Bielany Łany Długołęka (tzw. Via Romana ) System dróg powiatowych i gminnych Aglomeracji Wrocławskiej System dróg krajowych i wojewódzkich Aglomeracji Wrocławskiej jest uzupełniany przez układ dróg powiatowych i gminnych oplatających terytorium poszczególnych powiatów i gmin aglomeracji. Powyższe systemy drogowe są najbardziej rozbudowanym ze wszystkich systemów komunikacyjnych aglomeracji. Rolą tego systemu jest zapewnienie dostępności przestrzennej całego obszaru aglomeracji. Rozprowadzają one ruch do wszystkich dostępnych dla samochodów miejsc Aglomeracji Wrocławskiej. Drogi tych podsystemów komunikacyjnych mają zazwyczaj niższa kategorię niż drogi systemu krajowego i wojewódzkiego. Przeważnie są to drogi zbiorcze i lokalne. Tylko część powyższych dróg posiada nawierzchnię ulepszoną. Powyższy system komunikacyjny pełni bardzo ważną funkcję w lokalnych układach transportowych, przenosząc większość lokalnego ruchu samochodowego. Tabela 9. Długość dróg powiatowych w Aglomeracji Wrocławskiej w roku Powiat Nawierzchnia twarda Nawierzchnia twarda ulepszona Nawierzchnia gruntowa Łącznie (km) Wrocławski 620,9 598,3 20,2 641,1 Oleśnicki 454,4 454,4 19,2 473,6 Oławski 240,1 236,8 28,7 268,8 Średzki 315,7 310,3 48,0 263,7 Wołowski 213,4 202,4 15,2 218,6 Trzebnicki 394,9 388,7 40,1 435,0 Strzeliński 376,9 358,9 25,6 402,5 Milicki 289,8 286,8 20,4 311,2 podregion m. Wrocław (miasto na prawach powiatu) 258,5 258,5 7,1 265,6 Łącznie 3164,6 3095,1 224,5 3280,1 Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 15

20 Stan techniczny tych dróg jest bardzo zróżnicowany. 96,5 % dróg powiatowych posiada nawierzchnie twardą, aż 3,5 % to drogi gruntowe. Drogi posiadają różną szerokość i różną ilość pasów. Szerokość dróg powiatowych wacha się od 3 do 7 metrów. Łączna długość dróg powiatowych w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej wynosi 3092,2 kilometra, z czego 644,4 km zlokalizowanych jest w obszarze miasta Wrocław. Tabela 10. Długość dróg gminnych w Aglomeracji Wrocławskiej w roku 2008 w kilometrach Powiat Nawierzchnia twarda Nawierzchnia twarda ulepszona Nawierzchnia gruntowa Łącznie Wrocławski 316,1 213,7 150,1 529,8 Oleśnicki 250,4 203,0 313,7 564,1 Oławski 74,2 68,9 65,5 139,7 Średzki 106,7 63,7 180,7 287,4 Wołowski 103,0 89,5 167,0 170,0 Trzebnicki 159,9 107,4 243,6 403,5 Strzeliński 111,1 88,0 94,2 205,3 Milicki 73,0 63,0 75,0 148,0 podregion m. Wrocław (miasto na prawach powiatu) 495,0 486,1 149,4 644,4 Łącznie 1689,4 1383,3 1439,2 3092,2 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 2009; Bank Danych Regionalnych i Lokalnych Kolejnym podsystemem komunikacji drogowej jest układ dróg gminnych. 53,5 % dróg gminnych posiada nawierzchnię twardą, aż 47,5 % to drogi gruntowe. Podobnie jak w przypadku dróg powiatowych ich standard techniczny jest bardzo zróżnicowany. Stanowią ważny element systemu transportowego na poziomie gmin, służą miejscowym potrzebom komunikacyjnym, zapewniając powiązanie z nadrzędnymi systemami komunikacyjnymi. Powyższe systemy drogowe posiadają pewne, niewielkie znaczenie w obsłudze ruchu pomiędzy Wrocławiem a aglomeracją. Kilkanaście dróg lokalnych przebiega przez granice miasta, jednak większość z nich ze względu na niskie parametry techniczne, posiada bardzo niską przepustowość. Są one wykorzystywane głównie przez mieszkańców podwrocławskich gmin oraz kierowców, którzy chcąc ominąć zatory na głównych ciągach komunikacyjnych, wykorzystują drogi lokalne do objazdów najbardziej uciążliwych odcinków głównych ciągów. Ze względu na powstającą wokół Wrocławia zabudowę, związaną ze zjawiskami suburbanizacyjnymi i dezurbanizacyjnymi znaczenie systemów dróg powiatowych i gminnych dla systemu komunikacyjnego aglomeracji będzie wzrastać. Z tego faktu wynika również największy dynamiczny przyrost długości tych systemów komunikacyjnych, ze względu na budowę nowych dróg obsługujących powstające tereny mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe. 16

Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej

Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej Projekt Via Regia Plus jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europa Środkowa. Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu istniejącego obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF) oraz gminy Strzelin przewozami kolejowymi Wrocław 2014

Analiza stanu istniejącego obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF) oraz gminy Strzelin przewozami kolejowymi Wrocław 2014 Analiza stanu istniejącego obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF) oraz gminy Strzelin przewozami kolejowymi Wrocław 2014 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OCENĄ DYNAMIKI ZMIAN NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WROF)

ANALIZA RYNKU GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OCENĄ DYNAMIKI ZMIAN NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WROF) ANALIZA RYNKU GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OCENĄ DYNAMIKI ZMIAN NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WROF) Autor: Beata Warczewska Wrocław 2014 r. Projekt pn.: Studium spójności funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe

Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe Z prędkości Warszawa- Łódź-Poznań/Wrocław Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe Wrocław, 21.06.2011 r. Analizy przebiegu KDP - Trasowanie Etap 1 trasowanie wstępne Etap 2 trasowanie szczegółowe Etap

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice

Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice Miasto - Metropolia Region Patryk Wild Procesy w sektorze lotniczego transportu pasażerskiego na Dolnym Śląsku Liberalizacja przepisów Zwiększanie mobilności

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej

Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej Dr Maciej Zathey Wrocław, 8 kwietnia 2010 Suburbanizacja jako faza rozwoju regionu miejskiego Jednostki zmian populacji Dodatnie Ujemne S t a d i a 0 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TYTUŁ PROJEKTU: ZAWARTOŚĆ: LOKALIZACJA: INWESTOR: Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada (każdego roku) przy drogach gminnych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ

REGULAMIN KONKURSU UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ REGULAMIN KONKURSU UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ ETAPU SUBREGIONALNEGO - WROCŁAWSKIEGO W etapie subregionu wrocławskiego biorą udział placówki oświatowe z terenu gmin: 1. Bierutów 2. Borów 3. Brzeg Dolny 4.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

POPRAWA WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ:

POPRAWA WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ: POPRAWA WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ: MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY I WDROŻENIA SYSTEMU PARK & RIDE ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TERENÓW OTWARTYCH I ZIELONYCH Spotkanie z jednostkami samorządu

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim

Projekt: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim Projekt: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim Prezentacja nr. 1 Przebieg trasy, Propozycje systemowe Jednostka projektowa Inwestor: GMINA OBORNIKI

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH I nstytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH WROCŁAW ORAZ GMINY PODWROCŁAWSKIE 2004-2011 ROK Joanna Nogal Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest

Bardziej szczegółowo

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov. Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Podstawowe definicje Droga rowerowa (pieszo-rowerowa)[1]: droga przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Uwarunkowania Uwarunkowania przy wyznaczaniu kierunków rozwoju transportu rowerowego: Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI identyfikacja problemu kontroli dostępności do dróg oraz jej j wpływu py na bezpieczeństwo ruchu,

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Instytucja

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice GMINA ŚWIĘTA KATARZYNA Ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna Analiza parkowania - bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice SoftGIS ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław Lipiec 2006r. 1 SPIS TREŚCI 1. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU OSADNICTWA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU OSADNICTWA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU OSADNICTWA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG Wrocław, czerwiec 2014 1 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław DYREKTOR Maciej Borsa Z-CA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI Krasnobród, 26-27.01.2012 r. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EuroRAP Atlas ryzyka na drogach

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword

Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword Materiał szkoleniowy Karol Szumowicz 2011-09-05 Broszura powstała w ramach projektu isword Innowacyjny System Wspierania Oceny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 128 poz. 1334) w sprawie sieci autostrad

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT DROGOWY EURO 2012

RAPORT DROGOWY EURO 2012 RAPORT DROGOWY EURO 2012 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej już za kilkanaście dni. MZD ma dobrą informację dla wszystkich kierowców i kibiców z Płocka, którzy planują wyjazd własnym autem na mecze EURO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU M-Ka Studio Anna Kawa ul. Kurantowa 6/42 20-836 Lublin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa obiektu budowlanego: Droga gminna nr 08685L w m. Węglin, gmina Trzydnik Duży na odcinku km 0+000,00 km 0+730,00

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

DELIMITAC JA W ROCŁAWSKIEGO O BSZ ARU FU NKCJO NALNEGO DELIMITACJA WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Wrocław, marzec 2014

DELIMITAC JA W ROCŁAWSKIEGO O BSZ ARU FU NKCJO NALNEGO DELIMITACJA WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Wrocław, marzec 2014 DELIMITACJA WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Wrocław, marzec 2014 1 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław DYREKTOR Maciej Borsa Z-CA DYREKTORA Magdalena Belof

Bardziej szczegółowo

"Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie"

Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie OPIS TECHNICZNY. 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu stanowiący integralną część dokumentacji na obiekt p.n. "Usprawnienie dojazdu do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie na zamiejskich odcinkach dróg na przykładzie projektu systemu zarządzania ruchem na odcinku autostrady A4 (Wrocław-Gliwice)

Zarządzanie na zamiejskich odcinkach dróg na przykładzie projektu systemu zarządzania ruchem na odcinku autostrady A4 (Wrocław-Gliwice) Konferencja Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. Zarządzanie na zamiejskich odcinkach dróg na przykładzie projektu systemu zarządzania ruchem na odcinku

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo