GMINA ŚMIGIEL Pl. Wojska Polskiego Śmigiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA ŚMIGIEL 65 5180 003 Pl. Wojska Polskiego 6 65 5189 823 64 030 Śmigiel www.smigiel.pl bpella@smigiel.pl"

Transkrypt

1 GMINA ŚMIGIEL Pl. Wojska Polskiego Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WI BP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy ZATWIERDZAM: Burmistrz Śmigla /-/ Wiktor Snela, dnia r. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia 3 Część III Opis przedmiotu zamówienia w zakresie uwzględniającym specyfikę usług ubezpieczeniowych 2

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Spis treści: 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Definicje i skróty Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej, równoważnej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowywania ofert Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Aukcja elektroniczna Tryb oceny ofert Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wykaz załączników do niniejszej IDW

4 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Pl. Wojska Polskiego NIP: ; Regon: tel.: , fax.: oraz jednostki organizacyjne i zakłady komunalne należące do Gminy w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Miejski Śmigla. Strona internetowa: Godziny urzędowania: w poniedziałek, w godzinach 7:00 16:00 od wtorku do czwartku, w godzinach 7:00 15:00 w piątek, w godzinach 7:00 14:00 Korespondencję należy kierować na adres: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, Definicje i skróty. Znaczenie niektórych użytych terminów i skrótów w dokumentach: 1) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 2) Zamawiający Gmina, Pl. Wojska Polskiego 6, , wraz z jednostkami organizacyjnymi i zakładami komunalnymi należącymi do Gminy 3) SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4) u.p.z.p.- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 5) Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) 6) Cena wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 7) Oferta zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie usług zgodnie z warunkami SIWZ 8) Podwykonawca podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części usług. 9) Umowa wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie określonej usługi w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i parafowane przez strony 10) OWU ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie, których będzie przedstawiona ochrona ubezpieczeniowa przez oferenta. 11) AC ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych 12) jo jednostka organizacyjna 4

5 13) zakład komunalny - należy rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i/lub Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. 14) OC kom. ubezpieczenie Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych Za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 15) NNWK ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów i kierowcy 16) TU Towarzystwo Ubezpieczeniowe (oferent, ubezpieczyciel) 17) TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 18) SU Suma Ubezpieczenia 19) OC Odpowiedzialność Cywilna Zamawiającego 20) SIWZ Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia 21) USD waluta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych Ameryki 22) EURO waluta obowiązująca w krajach Unii Europejskiej, które przystąpiły do unii walutowej 23) PLN waluta obowiązująca w RP 3. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie u.p.z.p. Informacja dodatkowa: Przy przetargu oraz przy realizacji zamówienia - obsłudze ubezpieczeń Gminy w ramach udzielonego umocowania uczestniczy Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich Lipno, na zasadach zwyczajowo przyjętych. 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części (pakietów): PAKIET I: Majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, Od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym gotówki Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, Sprzętu elektronicznego, OC działalności Urzędu OC kom NNWK, AC, 5

6 NNW członków i drużyn OSP OC Zarządcy nieruchomości Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń. PAKIET II: OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów szynowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich PAKIETÓW (części) w zakresie ochrony ubezpieczeniowej określony został w Części III SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na I i II PAKIET (część) przedmiotu zamówienia SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV usługi ubezpieczeniowe 5. Zamówienia częściowe. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY) wg zasad określonych w ust. 4 pkt 1 SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia (PAKIETY). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdy PAKIET osobno najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na dany PAKIET. 6. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. Każdy Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie w PAKIECIE I i/lub II zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek minimalnych.. 7. Informacja o ofercie wariantowej, równoważnej i umowie ramowej. 6

7 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Termin wykonania zamówienia. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od 01 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 u.p.z.p., dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca przedłoży kopię aktualnego zezwolenia w zakresie ubezpieczeń, których przedmiot został określony w niniejszej SIWZ zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (t.j. Dz. U r. Nr 124 poz ze zm.), 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 2. Wykluczenie Wykonawcy: 1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24. ust.1 u.p.z.p.; 2) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 3) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy 7

8 podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. - według wzoru określonego w Załączniku nr 3. 2) Zezwolenie w zakresie ubezpieczeń. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p. należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) wg wzoru określonego w Załączniku nr 2, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w ust. 10 pkt 2 ppkt 1 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3. Stosownie do treści 4 ust. 1 Rozporządzenia, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.10 pkt 2 ppkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Stosownie do treści 4 ust. 2 Rozporządzenia, dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Stosownie do treści 4 ust. 3 Rozporządzenia, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 3, 8

9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 10 pkt 4 IDW stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 12. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 9

10 15. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, Zamawiający może żądać, aby w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczył zaświadczenie o wpisie do ewidencji. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (wraz z załącznikami do oferty) były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 10

11 pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 8) W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1(a-b) do niniejszej IDW, b stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) pozostałe dokumenty wymienione w ust. 10 niniejszej IDW. 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy PAKIET oddzielnie, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na każdy PAKIET) sam lub jako partner w konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż w 11

12 jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone 5) Wykonawca, który składa ofertę na więcej PAKIETÓW niż jeden, załącza do oferty dokumenty, o których mowa w ust 10 IDW w jednym egzemplarzu. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Konrad Piaszczyński- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel , Blandyna Pella - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych, tel. nr , fax w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, , pokój nr 3 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia do godz. 09:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Nie otwierać przed dniem: r. godz. 09:15 Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 18. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, , pokój nr 14 12

13 w dniu o godz. 09: Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 20. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawcy ustalą wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie Formularzy Oferty (dla wszystkich lub wybranych PAKIETÓW) - na drukach stanowiących Załączniki nr 1 (a-b). Wykonawcy wycenią dla każdego PAKIETU (na który zamierzają złożyć ofertę) oddzielny Formularz Oferty. 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca realizując przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Cena oferty (brutto) jest wynagrodzeniem całkowitym i jest to kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Oznacza to, że ceny jednostkowe podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia konieczne do poniesienia celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego 4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia). 5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. 6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. W szczególności zmian SU dla pojazdów przedstawionych do ubezpieczenia AC, które są podane jedynie jako szacunkowe i w procesie zawierania polis mogą ulec zmianie. 7. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca nie może żądać podwyższenia stawek ubezpieczeniowych, podanych w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1a-b). 21. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 13

14 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : CENA OFERTY dla danego PAKIETU waga 100% 3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C), Dla kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: gdzie: Pi(C) Cmin Ci Max (C) Pi (C) = C min Ci Max (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert cena oferty "i" (rozpatrywanej) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena" 100 pkt. 4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 1. Nniniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, 2. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, dla danego PAKIETU 3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów dla danego PAKIETU. 14

15 4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. Zamawiający udzieli niniejsze zamówienie temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację danej częśći zamówienia. 7. Wykonawca w ofercie winien określić ceny dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i wartość ceny za całość przedmiotu zamówienia określoną w tabeli formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1(a-b) do SIWZ. 8. Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie za dostawę przedmiotu zamówienia. 9. Cena za zamówienie będzie opłacona w II równych ratach. Pierwsza rata będzie opłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego zawierającego cenę, druga rata będzie opłacona w terminie sześciu miesięcy od pierwszej raty. To samo będzie dotyczyć polis zawartych w ramach zamówień uzupełniających. 10. Cena w formularzu ofert musi być rozpisana dla każdego ryzyka osobno w zależności od praktyki stosowanej przy wyliczeniu składki można podać obok ceny dla danego zakresu także ceny jednostkowe oraz/lub stawki procentowe. 22. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 23. Tryb oceny ofert. 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści ppkt 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 15

16 c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p. 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest zawarta na okres wskazany w ust. 8 IDW; 6) podlega unieważnieniu: a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p, b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będą zobowiązani do dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3 IDW. 16

17 3. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w szczególności: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, których wprowadzenie po dniu zawarcia umowy (część II SIWZ) będą tego wymagały, zmiana terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, zmiana wysokości składki, lub raty składki w przypadku zmiany SU rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki korzystna dla Zamawiającego zmiana zakresu ubezpieczenia, wynikająca ze zmian OWU Wykonawcy zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą się odbywały w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, odstąpić od umowy, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany płatności wynikającej ze zmiany terminu płatności w następstwie wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 7. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę. 25. Środki ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI u.p.z.p. przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 25 pkt 1 niniejszej IDW są: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej, przysługują: 1) Wykonawcom, 2) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 17

18 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Dodatkowo odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w termie wynikającym z zapisów art. 182 u.p.z.p. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2) Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, em) do Zamawiającego o przesłanie papierowej wersji SIWZ. We wniosku należy podać: - nazwę i adres Wykonawcy, - nr telefonu i faksu, , - imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, - określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ, - znak postępowania WI BP 3) SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, , pok. nr 3, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres: 4) W przypadku przekazania SIWZ Wykonawcy w wersji papierowej, Zamawiający pobierze opłatę pokrywającą koszty jej druku w wysokości 44,23 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 23/100) - netto; 54,40 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 40/100) brutto wraz kosztami przesłania. 27. Podwykonawstwo. Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia nie dopuszcza możliwości podwykonawstwa. 18

19 28. Wykaz załączników do niniejszej IDW. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Nazwa Załącznika Załącznika 1 Załącznik nr 1a-b Wzór Formularza Oferty 2 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 3 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4 Załącznik nr 4 Wykaz jednostek organizacyjnych i spółek 5 Załącznik nr 5 Wykaz Budynków Gminy 6 Załącznik nr 6 Wykaz Budynków Urzędu Miejskiego w Śmiglu 7 Załącznik nr 7 Wykaz budynków będących w zarządzie i ubezpieczanych przez ZGKiM w Śmiglu, 8 Załącznik nr 8 Wykaz sprzętu elektronicznego 9 Załącznik nr 9 Wykaz wyposażenia 10 Załącznik nr 10 Wykaz członków OSP 11 Załącznik nr 11 Wykaz pojazdów 12 Załącznik nr 12 Szkodowość za 3 ostatnie lata 19

20 Załącznik nr 1a FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.: Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WI BP 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina, Pl. Wojska Polskiego 6, WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Odpowiadając na ogłoszenie zgłaszam(-y) przystąpienie do przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy : 1. Oświadczam(-y), że akceptuję (-my) warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferujemy: 20

21 Lp. Przedmiot zamówienia Cena Cena - wartość składek za ubezpieczenia Zamawiającego: 1 Zakres ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych 2 Zakres kradzież z włamaniem, rabunek, w tym gotówki 3 Zakres1.1.3 szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia 4 Zakres Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 5 Zakres Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanym mieniem 6 Zakres Ubezpieczenie OC kom 7 Zakres NNWK 8 Zakres Ubezpieczenie Autocasco 9 Zakres NNW Strażaków 10 Zakres OC Zarządcy Nieruchomości 11 Zakres Maszyn budowlanych od uszkodzeń Razem: łączna składka z tytułu ubezpieczeń 5. Zobowiązuję się wykonać zadanie pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy wg poniższych warunków: PAKIET I Cena łączna za całą ofertę za ubezpieczenia wg SIWZ wynosi: wartość brutto/całe zamówienie... zł (słownie:... złotych) według następującego podziału: Zakres ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach, w wysokości:... 21

22 Zakres ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym gotówki wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach, w wysokości:... Zakres ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów stłuczenia wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach, w wysokości:... Zakres ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach (można podać inny podział): stacjonarny... przenośny... serwery inny (jaki)... Zakres ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanym mieniem wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach (można podać inny podział): 1. dla zakresu podstawowego (delikt) dla klauzuli nr... - pracodawcy... 22

23 3. dla klauzuli nr... - najemcy dla klauzuli nr... organizatora imprez niemasowych dla klauzuli nr... - wod-kan dla klauzuli nr - ochrony środowiska 7. itd. dla dalszych klauzul... Zakres ubezpieczenie OC kom. wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) OC komunikacyjne - kwotowo (można podać inny podział składki): pojazdy osobowe... dostawcze (ciężarowe)... Ciężarowe... Autobusy... Specjalne... Naczepy, przyczepy... Inne... Zakres NNWK wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) NNW - kwotowo: pojazdy osobowe... dostawcze (ciężarowe)... Ciężarowe... Autobusy... Specjalne... Inne... Zakres ubezpieczenie AC, wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) AC procentowo (%)(można podać inny podział w zależności od typu pojazdów) 23

24 1. pojazdy osobowe dostawcze (ciężarowe) Ciężarowe Autobusy Specjalne Naczepy, przyczepy Inne (jakie)... Zakres NNW członków i drużyn OSP wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) NNW - kwotowo:. (Za drużynę przy ubezpieczeniu bezimiennym) NNW procentowo:.(za jednego strażaka przy ubezpieczeniu imiennym) Zakres ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy nieruchomości wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach (można podać inny podział): dla zakresu podstawowego dla klauzuli nr... - (nazwa) dla klauzuli nr... - (nazwa) itd. dla dalszych klauzul... Zakres ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń wartość brutto/rok... zł (słownie:... złotych) tj przyjęto stawkę w promilach (można podać inny podział): 24

25 6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń. Przedmiot usługi ubezpieczenia spełnia wszystkie, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunki i wymagania, stawiane przez Zamawiającego. 2) Gwarantuję wykonanie części ( PAKIET I) niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian. 3) Wykonam całość zamówienia w terminie 01 marca 2012 r. do 28 lutego 2013r. 4) Akceptuję związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 5) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, wraz z wymienionymi załącznikami do tej umowy. 6) Akceptuję bez zastrzeżeń zapisy Części III SIWZ przedmiot zamówienia, w szczególności co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co oznacza, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed OWU. 7) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 1 : 8) Wykonawca, którego formą prawną jest TUW oświadcza, że nie wymaga przystąpienia Zamawiającego jako członka (udziałowca) do TUW czyli, że oferta jest ważna także, bez takiego przystąpienia. 9) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w trybie, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 10) Składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] 2. 11) Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 12) Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty. 13) Oferta wraz załącznikami została złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 14) Do oferty dołączam następujące dokumenty: 1).. 2).. 3).. 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 25

26 4).. 5)... Miejscowość, dnia. Podpis i pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 26

27 Załącznik nr 1b FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WI BP 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina, Pl. Wojska Polskiego 6, WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Odpowiadając na ogłoszenie zgłaszam(-y) przystąpienie do przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy : 1. Oświadczam(-y), że akceptuję (-my) warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferujemy: 27

28 Lp. Przedmiot zamówienia Cena Cena - wartość składek za ubezpieczenia Zamawiającego: 1 Zakres OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów szynowych Razem: łączna składka ubezpieczeń 5. Zobowiązuję się wykonać zadanie pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy wg poniższych warunków: PAKIET II Cena łączna za całą ofertę za ubezpieczenia wg SIWZ wynosi: wartość brutto/całe zamówienie... zł (słownie: złotych)... według następującego podziału: A. Zakres Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów szynowych. Wartość brutto/rok... zł (słownie: złotych)... OC pojazdów szynowych kwotowo (można podać inny podział składki): 1. lokomotywy wagony tzw Autobusy szynowe Inne... 28

29 6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń. Przedmiot dostawy (usługi ubezpieczenia) spełnia wszystkie, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunki i wymagania, stawiane przez Zamawiającego. 2. Gwarantuję wykonanie części (PAKIET II) części niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian. 3. Wykonam całość zamówienia w terminie 01 marca 2012 r. do 28 lutego 2013r. 4. Akceptuję związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 5. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, wraz z wymienionymi załącznikami do tej umowy. 6. Akceptuję bez zastrzeżeń zapisy Części III SIWZ przedmiot zamówienia, w szczególności co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co oznacza, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed OWU. 7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 3 : 8. Wykonawca, którego formą prawną jest TUW oświadcza, że nie wymaga przystąpienia Zamawiającego jako członka (udziałowca) do TUW czyli, że oferta jest ważna także, bez takiego przystąpienia. 9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w trybie, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 10. Składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] 4. 3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 29

30 11. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 12. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty. 13. Oferta wraz załącznikami została złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 14. Do oferty dołączam następujące dokumenty: Miejscowość, dnia. Podpis i pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 30

31 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WI BP ZAMAWIAJĄCY: Gmina, Pl. Wojska Polskiego 6, WYKONAWCA: l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy OŚWIADCZAM, ŻE: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)... Miejscowość, data.. Podpis i pieczęć Wykonawcy 31

32 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WI BP ZAMAWIAJĄCY: Gmina, Pl. Wojska Polskiego 6, WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej OŚWIADCZAM, ŻE: spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładaja obowiązek ich posiadania; 2. posiadam wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia; 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... Miejscowość, data. Podpis i pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 32

33 Załącznik nr 4 Wykaz jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Gminy LP Jednostki Adres Regon Nip 1 Centrum Kultury Ul. Kościuszki 20, Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie ul. Morownicka Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji ul. T. Kościuszki Zespół Szkół w Czaczu ul. Parkowa Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu 6 Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu ul. Marii Konopnickiej ul. Marii Konopnickiej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Marii Konopnickiej 4a Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu 9 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu 10 Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Stare Bojanowo ul. Marii Konopnickiej ul. Łukomskiego ul. Szkolna Przedszkole Samorządowe w Śmiglu Al. Bohaterów Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej Stara Przysieka Druga Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościańska Urząd Miejski Śmigla Pl. Wojska Polskiego LP Adres Regon Nip 1 Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. ul. Łukomskiego

34 Załącznik nr 5 Wykaz ubezpieczonych budynków Gminy Lp. Jednostka Adres SU Charakterystyka budynku 1 Centrum Kultury ul. Kościuszki 20, 2 Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie 3 Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 4 Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 20, ul. Kościuszki 20, ul. Morownicka ul. M. Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej ul. M. Konopnickiej, Ul.Kościuszki,, ul. Powstańców Wielkopolskic h 6 Koszanowo, ul.wierzbowa Koszanowo, ul.wierzbowa Przysieka Polska Robaczyn 1 251,00 Budynek 2-kondygnacyjny, z piwnicą użytkową - Świetlica Środowiskowa, parter - sala widowiskowa (dawniej kinowa), kuchnia, kraty w oknach, gaśnice 75,50 Budynek Gminnego Centrum Informacji, kraty w oknach, gaśnice 30,14 Garaż murowany, dobudowany do budynku Centrum Kultury Budynek Pałacu z ok. XVIII w., budynek murowany, 3-kondygnacyjny+strych nieużytkowany, stropy i schody drewniane, w 2007 r. remont elewacji zewnętrznej budynku, instalacje: hydrantowa, odgromowa, farby ognioodporne na klatkach schodowych Sala gimnastyczna, gaśnice Budynek socjalno-gospodarczy, gaśnice Modułowy systemowy budynek zaplecza boisk ORLIK 2012 z płyty obornickiej o pow. zabudowy 82,90m oraz pow. użytkowej 58,2 m wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytami przy kompleksie boisk sportowych w Śmiglu "Moje boisko - Orlik 2012" Sala gimnastyczna, gaśnice Nawierzchnia z trawy syntetycznej tenisowej, wysokości 20mm w kolorach zielonym i czerwonym z liniami segregacyjnymi w kolorze białym wraz z wypełnieniem istniejącej podbudowy kamiennej kruszywem kamiennym 0-5 mm, gr. warstwy ze słupkami aluminiowymi i siatką do tenisa, obiekt ogrodzony Budynek stacji wodociągowej z wieżą ciśnień oraz lokalem mieszkalnym, konstrukcja murowana, dach kryty dachówką, Budynek wielofunkcyjny oczyszczalni, parterowy, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej,, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem papowym, budowa 1999/ Budynek odwodnienia osadu, parterowy, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej,, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem papowym, budowa 1999/ Budynek Stacji uzdatniania wody Budynek Stacji uzdatniania wody Robaczyn 34

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚMIGIEL Pl. Wojska Polskiego Śmigiel

GMINA ŚMIGIEL Pl. Wojska Polskiego Śmigiel GMINA ŚMIGIEL 65 5180 003 Pl. Wojska Polskiego 6 65 5189 823 64 030 www.smigiel.pl Polska bpella@smigiel.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WI.271.1.2013.BP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 (pieczęć wykonawcy) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Do postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

wg Rozdzielnika Znak sprawy N/z/PGJ272/1/2014 Jadowniki 12.12.2014

wg Rozdzielnika Znak sprawy N/z/PGJ272/1/2014 Jadowniki 12.12.2014 wg Rozdzielnika Znak sprawy N/z/PGJ272/1/2014 Jadowniki 12.12.2014 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi dziennego dowozu

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/? 1 z 6 2015-11-04 11:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=151611 Świdwin: Ubezpieczenie majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA NA Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko Polska tel. +48 14 662-65-10 fax. +48 14 662-65-11 e-mail: rpwikbrzesko@interia.pl Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417705-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S 230-417705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012. Rokiciny: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Murowana Goślina: Obsługa notarialna Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka obejmująca czynności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Ostrów Wielkopolski: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Numer ogłoszenia: 400222-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinib i Infliximab Numer

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Kielce: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia od październik 2014 r. do dnia zakończenia robót, tj. 31 lipca 2015 r.

3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia od październik 2014 r. do dnia zakończenia robót, tj. 31 lipca 2015 r. Stanowice, dn. 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad budowę Elektrociepłowni biomasowej w Stanowicach, gmina Bogdaniec, działka nr 98/91 i 103 1. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ubezpieczenie samochodów służbowych, ciągników rolniczych oraz przyczep Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo