Warszawski Rynek Handlowy: Nie przegap mo liwo ci!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawski Rynek Handlowy: Nie przegap mo liwo ci!"

Transkrypt

1 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Warszawski Rynek Handlowy: Nie przegap mo liwo ci! Maj 2009

2 2 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009

3 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Nowe inwestycje deweloperskie? Brzmi nierealnie. A jednak. Aby bowiem projekt trafił z komercjalizacj w okres hossy na rynku, co przypadnie zapewne na lata , teren powinien być zidentyfikowany ju dzisiaj. Wprowadzenie Poni szy raport powstał przy współpracy trzech firm liderów rynku w swoich obszarach tj. wiod cej firmy w sektorze nieruchomo ci komercyjnych Jones Lang LaSalle, doradcy w obszarze rynku mieszkaniowego REAS oraz instytutu badawczego GfK Polonia. Skonfrontowano w nim informacje na temat: nasycenia obiektami handlowymi w Warszawie w podziale na 92 rejony urbanistyczne, prognoz rozwoju mieszkalnictwa w stolicy, siły nabywczej na poziomie jednostek urbanistycznych. Celem raportu jest wskazanie rejonów Warszawy o najwi kszym potencjale rynkowym dla realizacji nowych du ych obiektów handlowych. Z tego te wzgl du raport skierowany jest przede wszystkim do deweloperów, inwestorów oraz instytucji finansuj cych projekty deweloperskie. Aspekt 1: Sytuacja na rynku nieruchomo ci handlowych Rynek powierzchni handlowych w Warszawie przeszedł w ostatniej dekadzie transformacj. Centra pierwszej i drugiej generacji opierały swój dobór najemców na hipermarkecie, a budowane były głównie w g sto zaludnionych wówczas dzielnicach mieszkaniowych. Przykładami (obok mniejszych obiektów) s centra handlowe Targówek, Reduta, Janki i Ursynów; tak e Promenada i Blue City, jednak te dwa obiekty pod yły ju w stron supermarketu zamiast hipermarketu jako najemcy strategicznego. Trzecia generacja to obiekty budowane od pocz tku jako centra handlowo-rozrywkowe. Prekursorem była Galeria Mokotów ( ), a nast pnie Wola Park (2002), Arkadia (2004) i Złote Tarasy (2007). Sytuacja na rynku jest obecnie do ć nietypowa. Od połowy lat 90- tych do 2007r. zawsze prowadzone były w stolicy prace budowlane przy kolejnych du ych projektach. Tymczasem ostatnie du e centrum handlowe otwarte w Warszawie to Złote Tarasy (luty 2007r.), natomiast najnowszym obiektem jest niewielka Galeria Rembieli ska uko czona w 2008r. jako cz ć budynku mieszkalnego. Obecnie aktywno ć budowlana deweloperów ogranicza si do kilku mniejszych projektów (galeria handlowa przy E.Leclerc na Ursynowie, dom towarowy Wolf przy ul. Brackiej, Metropol Dom i Wn trze przy ul. Jagiello skiej). Przyczyny tego zjawiska nie nale y upatrywać jednak w nasyceniu rynku powierzchni handlow. Gdy bowiem porówna si Warszaw do innych miast w Polsce, okazuje si, i stolica wci posiada miejsca pod nowe inwestycje. Trzeba jednak dodać, e porównanie to opiera si na statystykach dotycz cych oficjalnej liczby ludno ci miasta. Je li uwzgl dnimy równie szacunki dotycz ce mieszka ców niezameldowanych, Warszawa zyskuje jeszcze bardziej na atrakcyjno ci. Poni szy wykres pokazuje jednak, i nawet w granicach Warszawy istniej spore rozbie no ci w nasyceniu powierzchni handlow poszczególnych dzielnic. Nasycenie powierzchni handlow (m 2 / mieszka ców) Rembertów Wilanów oliborz Wawer Wesoła Bielany Praga Pd. Białoł ka Mokotów Praga Pn. Ursynów Bemowo Wola Ursus Ochota ródmie cie Targówek Włochy ródło: Jones Lang LaSalle; dane o populacji wg stanu na połow 2008r., dane n/t powierzchni handlowej wg stanu na kwiecie 2009r. Wykres uwzgl dnia wszystkie obiekty handlowe o pow. handlowej powy ej 500 m 2 Warto podkre lić, i du e klastry handlowe w podwarszawskich Jankach, Markach i Piasecznie zostały uwzgl dnione w poziomie nasycenia odpowiednio Włoch, Targówka oraz Ursynowa. St d

4 4 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009 ostateczny kształt rankingu. Za tym posuni ciem przemawia fakt, i du a liczba obiektów handlowych zlokalizowanych w tych klastrach wpływa bezpo rednio na zasadno ć budowy dalszych obiektów handlowych w s siaduj cych z nimi dzielnicach. Z tego te wzgl du, pomimo lokalizacji poza Warszaw, nie mog one zostać zignorowane. Z uwagi na powy sze, najwi kszym nat eniem powierzchni handlowej na mieszka ców cechuj si Włochy, do których zaliczyli my Centrum Ok cie (Real, Media Markt, Meble Agata, Praktiker) oraz Janki ze zlokalizowanymi tam Centrum Janki (Real, Saturn, Leroy Merlin, Cinema City) i Parkiem Handlowym Janki (Ikea, Praktiker, Electro World). Na drugim miejscu plasuje si Targówek, na którego terenie znajduje si Centrum Handlowe Targówek wraz z Zielonym Parkiem Handlowym, Park Handlowy Targówek (Ikea, Domoteka, Leroy Merlin, Electro World, Decathlon) oraz umownie tak e M1 poło one w Markach. Co ciekawe, Ursynów cechuje si rednim poziomem nasycenia, pomimo e przyporz dkowano tu umownie obiekty zlokalizowane w Piasecznie (Auchan, Fashion House). Aspekt 2: Siła nabywcza Wska nik ogólnej siły nabywczej jest wa nym miernikiem zamo no ci danego obszaru. Definiowany on jest jako całkowita warto ć dóbr i usług, jakie mieszka cy rejonu mog nabyć na przestrzeni roku. Nie jest zaskoczeniem, i mieszka cy stolicy dysponuj wy sz sił nabywcz w stosunku do całego kraju. rednio mog oni wydać o 64% wi cej ni przeci tny mieszkaniec kraju, co stanowi najlepszy wynik w ród gmin w Polsce. Jednocze nie ró nice w sile nabywczej pomi dzy poszczególnymi dzielnicami dochodz nawet do 100%. Zamo niejsza cz ć ludno ci stolicy mieszka w południowo-zachodnich i północnych rejonach miasta tj. na Ursynowie, Wilanowie, Czerniakowie, Natolinie, eraniu Zachodnim, Tarchominie, Pyrach i Powsinie. Jednostki te posiadaj najwy szy wska nik ogólnej siły nabywczej na osob. Dla dewelopera handlowego atrakcyjno ć inwestycyjna terenu wynika z poł czenia wysokiej siły nabywczej na osob oraz całkowitej masy pieni dza skoncentrowanej w danym obszarze. Im wi cej mieszka ców zamieszkuje dan okolic, tym potencjalnie wi ksza masa pieni dza jest skupiona w danym obszarze. Zestawienie tych dwóch parametrów dowodzi atrakcyjno ci Ursynowa i Natolina pod k tem inwestycji handlowych s wysoko sklasyfikowanych w obu aspektach. Dobre wyniki w analizie osi gn ły tak e Tarchomin, Słu ew, Czerniaków, Wierzbno, Sielce, Mokotów Stary, Szosa Krakowska, Górce, Bemowo Zachód wszystkie te rejony cechuje wysoka siła nabywcza oraz relatywnie du a masa pieni dza. Kiedy do powy szego rankingu dodamy liderów poszczególnych kategorii, do czołówki zaliczy si tak e Bródno (du a pula pieni dza) oraz Wilanów, Powsin, era Zachodni i Pyry (wysoka siła nabywcza na mieszka ca).

5 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Siła nabywcza w Warszawie ródło: GfK Polonia

6 6 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009 Aspekt 3: Plany rozwoju mieszkalnictwa Integraln cz ci ka dej analizy potencjału obiektu handlowego jest badanie obszaru pozyskiwania klientów. O ile statystyczna analiza demograficzna jest ogólnodost pna, prognozy dotycz ce liczby ludno ci zamieszkuj cej dany obszar s efektem długofalowego monitorowania sytuacji na rynku mieszkaniowym, zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Na tym drugim nast puj istotne zmiany w strukturze gospodarstw domowych polegaj ce przede wszystkim na malej cej wielko ci gospodarstwa domowego, a zatem spadku całkowitej liczby ludno ci zamieszkuj cej wtórne zasoby mieszkaniowe. Rynek pierwotny natomiast generuje dodatni przyrost liczby mieszka ców, którzy z jednej strony s ludno ci napływow w Warszawie, a z drugiej pochodz wła nie z kurcz cego si rynku wtórnego. Z tego te wzgl du przy okre laniu przyszłej liczby mieszka ców dla obszaru oddziaływania potencjalnego obiektu handlowego nale y uwzgl dnić plany inwestycyjne deweloperów mieszkaniowych. Zgodnie z analiz REAS, w Warszawie w okresie planowane jest uko czenie co najmniej mieszka w ponad 300 projektach. Du cz ć tych projektów stanowi budynki b d ce ju w trakcie budowy, zatem obecny kryzys finansowy nie powinien mieć znacz cego wpływu na te prognozy, choć realizacja kilku projektów z pewno ci przesunie si w czasie lub zostanie zawieszona, w zale no ci od kondycji dewelopera i stopnia zaawansowania konkretnego projektu. Najwi ksza jak dot d koncentracja projektów mieszkaniowych przeznaczonych do uko czenia w przeci gu najbli szych 24 miesi cy znajduje si w rejonie Miasteczka Wilanów, w północnej cz ci dzielnicy Wilanów. Innym wa nym obszarem o aktualnie du ej intensywno ci zabudowy mieszkaniowej jest Białoł ka, w szczególno ci rejony urbanistyczne: Ma ki-brzeziny, Nowodwory i Tarchomin. Du a aktywno ć deweloperów ma równie miejsce w jednostce urbanistycznej Górce na Woli oraz Centrum-Północ. Obszary te zmieniaj si architektonicznie oraz, co wa niejsze, pod k tem profilu i liczebno ci zamieszkuj cej je ludno ci. Oprócz prognozy krótkoterminowej na najbli sze 24 miesi ce, REAS opracował równie długookresowe plany rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie do 2020 roku. Zostały one przygotowane na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy oraz planów deweloperów mieszkaniowych odno nie inwestycji mieszkaniowych po 2010 roku. Zgodnie z długoterminow estymacj REAS, najwi ksza liczba nowych mieszka w Warszawie powstanie zapewne w rejonach: Wilanów-Czerniaków i Ma ki-brzeziny, oraz dwóch innych obszarach dzielnicy Białoł ka (Nowodwory i Tarchomin), jak i na Ursynowie / Kabatach. Nale y podkre lić, i jest to prognoza rozwoju mieszkalnictwa i nie powinna być interpretowana jako estymacja liczby mieszka ców, gdy zostały tu uwzgl dnione równie domy wolnostoj ce. Prognoza długoterminowa pokazuje kierunki rozwoju i zarazem potwierdza wnioski z analizy rynku w krótkiej perspektywie czasu.

7 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Przyszłe kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie ródło: REAS

8 8 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009 Rekomendacje Ciekawe wnioski nasuwaj si po nało eniu na siebie trzech powy szych aspektów. Zgodnie z przewidywaniami, dwa obszary w Warszawie posiadaj niekwestionowany niewykorzystany potencjał pod k tem budowy nowych obiektów handlowych. S to: Białoł ka, zwłaszcza dynamicznie rozbudowywane Tarchomin i Nowodwory. Osiedla te spełniaj trzy zadane kryteria i s słabo wyposa one w nowoczesne obiekty handlowe du ego formatu. Najbli ej zlokalizowanym wi kszym obiektem handlowym dla mieszka ców Tarchomina i Nowodworów jest Auchan z Leroy Merlin przy ul. Modli skiej, niedaleko mostu Grota-Roweckiego. Naszym zdaniem obszar ten jest w stanie wchłon ć centrum handlowe z hipermarketem oraz galeri typu life style adresowan do młodej i do ć zamo nej ludno ci tej okolicy. Na potencjał tego regionu dodatkowo pozytywnie wpłynie poprawa komunikacji z lewobrze n Warszaw po wybudowaniu mostu Północnego. Wilanów w kierunku Powsina. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si regionów Warszawy pod wzgl dem inwestycji mieszkaniowych, a dodatkowo obszar o wysokiej sile nabywczej. Rozwój nowoczesnej powierzchni handlowej w tej okolicy nie nad a za liczb uko czonych i prowadzonych inwestycji mieszkaniowych, co predestynuje Wilanów do budowy nowego centrum handlowego. Obiekt ten kierowałby swoj ofert nie tylko do mieszka ców Wilanowa, ale równie Konstancina i Powsina. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonej analizy, zidentyfikowali my kolejne dwie ciekawe dzielnice pod k tem dalszych inwestycji deweloperskich w sektorze handlowym: Ursynów / Kabaty obszar gdzie poł czenie siły nabywczej oraz planów rozwoju mieszkalnictwa wiadczy o mo liwo ci dalszej budowy centrów handlowych typu life style skierowanych do licznych młodych mieszka ców tego obszaru. Wniosek ten sformułowany został pomimo istniej cych ju zasobów powierzchni handlowej na terenie Ursynowa i Kabat m.in. Centrum Ursynów (Real, OBI), E. Leclerc, Tesco oraz umownie Auchan w Piasecznie. Ewentualne nowe centrum handlowe, które miałoby powstać w tej okolicy musi jednak uwzgl dniać przyszłe obiekty handlowe na Wilanowie. Choć bowiem istniej pewne bariery psychologiczne, hamuj ce przepływ ludzi w celach zakupowych z Ursynowa i Kabat do mniejszego Wilanowa uwa amy, e sytuacja ta mo e si zmienić po pojawieniu si na Wilanowie ciekawego obiektu handlowego i powstaniu drogowego ł cznika mi dzy tymi dzielnicami ul. Płaskowickiej bis. Bielany cechuje brak nowoczesnych centrów handlowych, do ć wysoka siła nabywcza oraz stosunkowo silny przyrost liczby projektów mieszkaniowych w przyszło ci. Podlega dyskusji czy Bielany jako dzielnica znajduj si w obszarze oddziaływania regionalnego centrum Arkadia. W naszej opinii Bielany s rozwojowym obszarem stolicy pod k tem mieszkaniowym, a dodatkowymi impulsami do rozwoju s : uko czona pierwsza linia metra do Młocin oraz plany budowy mostu Północnego do 2012 roku. W przypadku planów budowy nowego obiektu handlowego na Bielanach, zalecamy równie przeanalizować analogiczne plany deweloperów na Białoł ce, w szczególno ci gdy w gr wchodzi teren w pobli u mostu Północnego. Wyró nienie powy szych dzielnic nie kwestionuje zasadno ci budowy powierzchni handlowej w innych cz ciach miasta. Przeciwnie, uwa amy, e powstawać b d obiekty handlowe w innych regionach Warszawy, zwłaszcza poni sze typy: Parki handlowe. Spodziewamy si zainteresowania ze strony najemców tego typu obiektami z uwagi na ni sze koszty budowy w porównaniu z tradycyjnymi centrami handlowymi, relatywnie szybki i mało skomplikowany proces budowy oraz zwi zane z tym ni sze stawki czynszu. Parki handlowe cechuje ponadto spora elastyczno ć mog być wznoszone w pobli u ju istniej cych popularnych centrów handlowych, np. Zielony Park Handlowy czy Park Handlowy Młyn we Wrocławiu. Centra wyprzeda owe. S dzimy, i w redniej i długiej perspektywie czasowej jest jeszcze w stolicy miejsce na maksymalnie dwa nowe obiekty z tej kategorii. Mniejsze centra typu osiedlowego z supermarketem lub sklepem dyskontowym jako najemc strategicznym oraz galeri handlow zaspokajaj c podstawowe potrzeby mieszka ców. Ostatnimi przykładami tego typu s Galeria Rembieli ska oraz centra handlowe Berensona i Treny wybudowane przez MarcPol na Białoł ce i w Łomiankach. Konkluzja Po okresie nieuzasadnionego wzrostu cen gruntów i czynszów oraz budowy du ej liczby coraz wi kszych obiektów handlowych w coraz mniejszych miastach, rynek wyra nie wyhamował. Banki i instytucje finansuj ce transakcje kupna-sprzeda y obiektów oraz budowy nowych przedsi wzi ć diametralnie zaostrzyły kryteria finansowania. W szczególno ci wła nie budowa nowych obiektów handlowych jest przez banki wnikliwie analizowana jako przedsi wzi cie o wysokim stopniu ryzyka, co przekłada si na wymagany wysoki poziom przednajmu - od 50% do najcz ciej 60-70% powierzchni najmu. W wietle osłabienia popytu, jest to pułap ci ki do osi gni cia na wst pnym etapie projektu. Z uwagi na powy sze czynniki i fakt, i proces planistyczny trwa zazwyczaj 2-4 lata od momentu identyfikacji terenu do rozpocz cia prac budowlanych, wybór terenu pod inwestycj powinien być dokonany ju teraz. Zagwarantuje to wej cie na rynek z projektem w okresie lepszej koniunktury rynkowej. Nale y te pami tać, i jedynie 20% obszaru Warszawy ma pokrycie w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego, co dodatkowo utrudnia i przedłu a procedury planistyczne.

9 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Dzielnice Warszawy o najwi kszym potencjalne budowy nowych obiektów handlowych ródło: Jones Lang LaSalle, REAS, GfK Polonia

10 Kontakty Anna Bartoszewicz-Wnuk Associate Director Head of Research and Consultancy Jones Lang LaSalle Przemysław Dwojak Department Director Geomarketing Research & Consulting GfK Polonia Sp. z o.o Paweł Sztejter Partner Head of Advisory R E A S Residential Advisors Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) jest mi dzynarodow firm doradcz wiadcz c kompleksowe, w tym finansowe, usługi na rynku nieruchomo ci. Do wiadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferuj kompleksowe usługi z zakresu nieruchomo ci umo liwiaj c wzrost warto ci klientom zainteresowanym najmem, obrotem lub inwestowaniem w nieruchomo ci. Jones Lang LaSalle obsługuje klientów w 60 krajach w 750 lokalizacjach na wiecie, w tym posiadaj c sieć 180 biur korporacyjnych. Dochód firmy w 2008 roku wyniósł 2,7 mld USD. Jones Lang LaSalle jest liderem na rynku zarz dzania nieruchomo ciami i zarz dza obiektami o ł cznej powierzchni ponad 130 mln mkw na wiecie. Dział specjalizuj cy si w zarz dzaniu inwestycjami, LaSalle Investment Management (firma w ramach grupy Jones Lang LaSalle), zarz dzaj c aktywami o ł cznej warto ci ponad 41 mld USD, nale y do najwi kszych tego typu firm na wiatowym rynku nieruchomo ci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy odwiedzić nasz stron internetow : Grupa GfK zajmuje 4 miejsce w wiatowym rankingu agencji bada rynkowych. wiadczy usługi w ramach trzech działów - Custom Research, Retail and Technology oraz Media. W skład Grupy wchodzi 115 firm zlokalizowanych w ponad 100 krajach. Grupa zatrudnia ponad 10,000 osób (stan na 30 wrze nia 2008r.), z czego 81,6 proc. pracuje poza granicami Niemiec. Instytut GfK Polonia jest powstałym w roku 1990 polskim oddziałem mi dzynarodowej grupy firm badawczych wyst puj cych pod wspólnym szyldem GfK. GfK Polonia jest o rodkiem badawczym dostarczaj cym kompleksowych danych dotycz cych rynków dóbr konsumpcyjnych, business to business i usług. Za ich pomoc firmy działaj ce na tych rynkach poznaj zwyczaje, zachowania i preferencje konsumentów. GfK Polonia prowadzi dla swoich klientów wszystkie rodzaje bada marketingowych i sonda y opinii publicznej. Wykorzystuje przy tym zarówno znajomo ć polskiego rynku, jak i całe zaplecze intelektualne i metodologiczne GfK Group - mi dzynarodowego holdingu, którego jest cz ci. GfK Polonia zajmuje 3 miejsce w rankingu agencji badawczych w Polsce. W 2008 roku osi gn ła obroty w wysoko ci ponad 65 milionów złotych (2007: 61,6 miliona złotych). Zatrudnia 152 osoby. Dział Custom Research dostarcza informacji niezb dnych przy rozwijaniu, pozycjonowaniu i utrzymywaniu na rynku produktów i usług. Ułatwia optymalizacj procesów wchodz cych w skład marketingu mix, zarz dzania produktem i mark. Analizuje lojalno ć konsumentów. REAS jest ekspertem i doradc w zakresie planowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych w Polsce i Europie Centralnej. Od 1997 roku doradza deweloperom, funduszom, bankom, samorz dom i innym instytucjom obecnym na polskim rynku mieszkaniowym. Jako doradcy Banku wiatowego i Rz du RP, partnerzy REAS od pocz tku lat dziewi ćdziesi tych aktywnie brali udział w reformowaniu sektora mieszkaniowego w Polsce. REAS systematycznie monitoruje rynek mieszkaniowy najwa niejszych polskich miast. Realizuje równie zaawansowane projekty badania rynku z uwzgl dnieniem długoterminowych prognoz, wspomagaj ce proces planowania strategicznego firm, których działalno ć powi zana jest z rozwojem rynku mieszkaniowego. REAS doradza deweloperom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, aktywnie wspieraj c ich w przygotowaniu produktu o najlepszym potencjale rynkowym oraz jego skuteczn komercjalizacji. Dzi ki wieloletnim relacjom z instytucjami finansuj cymi rynek mieszkaniowy w Polsce oraz uznanej przez nie wiarygodno ci realizowanych przez REAS biznes planów, wycen i analiz wykonalno ci inwestycji, firma skutecznie pozyskuje finansowanie dla nowych inwestycji mieszkaniowych. PRAWA AUTORSKIE JONES LANG LASALLE IP, INC Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment niniejszej publikacji nie mo e być reprodukowany, przechowywany b d rozpowszechniany w aden sposób (w formie elektronicznej, mechanicznie, kserograficznie lub w jakikolwiek inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody autorów publikacji. Publikacja opiera si na materiale, który został opracowany sumiennie i w dobrej wierze. Doło ono wszelkich stara w celu zapewnienia rzetelno ci danych zawartych w publikacji, aczkolwiek nie udziela si adnej gwarancji, co do ich dokładno ci lub rzetelno ci czy te niezmienno ci w przyszło ci. W przypadku wyst pienia bł dów, autorzy publikacji prosz o powiadomienie w celu wniesienia korekty.

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Warszawski rynek handlowy: Nie przegap możliwości! Czerwiec 2014

Warszawski rynek handlowy: Nie przegap możliwości! Czerwiec 2014 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap możliwości! Czerwiec 2014 Pięć lat po pierwszej edycji raportu Warszawski rynek handlowy: Nie przegap możliwości!, trzy firmy z sektora nieruchomości ponownie poddają

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Szymczak EDP Renewables

Grzegorz Szymczak EDP Renewables Grzegorz Szymczak EDP Renewables Warszawa, Kwiecień 2013 Grupa EDP Firma matka EDPR Produkcja energii 58.4 TWh #1 w rankingu firm energetycznych świata w kategorii zrównoważonego rozwoju w latach 201011

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 2008 z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Społeczne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego MIESZKALNICTWO

Społeczne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego MIESZKALNICTWO Społeczne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego MIESZKALNICTWO Bartosz Rozbiewski, Adam Kierzkowski Wydział Polityki Przestrzennej Stan istniejący Statystyka tereny mieszkaniowe Tereny mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH W KRAKOWIE. Robert Zygmunt

RYNEK POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH W KRAKOWIE. Robert Zygmunt RYNEK POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH W KRAKOWIE Robert Zygmunt Kraków, wrzesień 2010 Wielkość i rozmieszczenie powierzchni handlowej w Krakowie Z początkiem 2010 r. powierzchnia handlowa

Bardziej szczegółowo

Footfall warszawskich centrów handlowych

Footfall warszawskich centrów handlowych Footfall warszawskich centrów handlowych komentarz do zjawiska Przemysław Dwojak przemyslaw.dwojak@gfk.com T: 48 22 43 41 611 GfK Polonia Sp. z o.o. Ludna 2, 00-406 Warszawa WSTĘP 6,5 średnio tyle razy

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Pan mgr inż. Janusz Walczak Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości Konferencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/185/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXII/185/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr XXII/185/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 19 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW Uniwersytet Warszawski Instytut Ameryk i Europy Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, drugiego stopnia Raport dotyczy 10 absolwentów, którzy uzyskali dyplom

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo