Warszawski Rynek Handlowy: Nie przegap mo liwo ci!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawski Rynek Handlowy: Nie przegap mo liwo ci!"

Transkrypt

1 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Warszawski Rynek Handlowy: Nie przegap mo liwo ci! Maj 2009

2 2 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009

3 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Nowe inwestycje deweloperskie? Brzmi nierealnie. A jednak. Aby bowiem projekt trafił z komercjalizacj w okres hossy na rynku, co przypadnie zapewne na lata , teren powinien być zidentyfikowany ju dzisiaj. Wprowadzenie Poni szy raport powstał przy współpracy trzech firm liderów rynku w swoich obszarach tj. wiod cej firmy w sektorze nieruchomo ci komercyjnych Jones Lang LaSalle, doradcy w obszarze rynku mieszkaniowego REAS oraz instytutu badawczego GfK Polonia. Skonfrontowano w nim informacje na temat: nasycenia obiektami handlowymi w Warszawie w podziale na 92 rejony urbanistyczne, prognoz rozwoju mieszkalnictwa w stolicy, siły nabywczej na poziomie jednostek urbanistycznych. Celem raportu jest wskazanie rejonów Warszawy o najwi kszym potencjale rynkowym dla realizacji nowych du ych obiektów handlowych. Z tego te wzgl du raport skierowany jest przede wszystkim do deweloperów, inwestorów oraz instytucji finansuj cych projekty deweloperskie. Aspekt 1: Sytuacja na rynku nieruchomo ci handlowych Rynek powierzchni handlowych w Warszawie przeszedł w ostatniej dekadzie transformacj. Centra pierwszej i drugiej generacji opierały swój dobór najemców na hipermarkecie, a budowane były głównie w g sto zaludnionych wówczas dzielnicach mieszkaniowych. Przykładami (obok mniejszych obiektów) s centra handlowe Targówek, Reduta, Janki i Ursynów; tak e Promenada i Blue City, jednak te dwa obiekty pod yły ju w stron supermarketu zamiast hipermarketu jako najemcy strategicznego. Trzecia generacja to obiekty budowane od pocz tku jako centra handlowo-rozrywkowe. Prekursorem była Galeria Mokotów ( ), a nast pnie Wola Park (2002), Arkadia (2004) i Złote Tarasy (2007). Sytuacja na rynku jest obecnie do ć nietypowa. Od połowy lat 90- tych do 2007r. zawsze prowadzone były w stolicy prace budowlane przy kolejnych du ych projektach. Tymczasem ostatnie du e centrum handlowe otwarte w Warszawie to Złote Tarasy (luty 2007r.), natomiast najnowszym obiektem jest niewielka Galeria Rembieli ska uko czona w 2008r. jako cz ć budynku mieszkalnego. Obecnie aktywno ć budowlana deweloperów ogranicza si do kilku mniejszych projektów (galeria handlowa przy E.Leclerc na Ursynowie, dom towarowy Wolf przy ul. Brackiej, Metropol Dom i Wn trze przy ul. Jagiello skiej). Przyczyny tego zjawiska nie nale y upatrywać jednak w nasyceniu rynku powierzchni handlow. Gdy bowiem porówna si Warszaw do innych miast w Polsce, okazuje si, i stolica wci posiada miejsca pod nowe inwestycje. Trzeba jednak dodać, e porównanie to opiera si na statystykach dotycz cych oficjalnej liczby ludno ci miasta. Je li uwzgl dnimy równie szacunki dotycz ce mieszka ców niezameldowanych, Warszawa zyskuje jeszcze bardziej na atrakcyjno ci. Poni szy wykres pokazuje jednak, i nawet w granicach Warszawy istniej spore rozbie no ci w nasyceniu powierzchni handlow poszczególnych dzielnic. Nasycenie powierzchni handlow (m 2 / mieszka ców) Rembertów Wilanów oliborz Wawer Wesoła Bielany Praga Pd. Białoł ka Mokotów Praga Pn. Ursynów Bemowo Wola Ursus Ochota ródmie cie Targówek Włochy ródło: Jones Lang LaSalle; dane o populacji wg stanu na połow 2008r., dane n/t powierzchni handlowej wg stanu na kwiecie 2009r. Wykres uwzgl dnia wszystkie obiekty handlowe o pow. handlowej powy ej 500 m 2 Warto podkre lić, i du e klastry handlowe w podwarszawskich Jankach, Markach i Piasecznie zostały uwzgl dnione w poziomie nasycenia odpowiednio Włoch, Targówka oraz Ursynowa. St d

4 4 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009 ostateczny kształt rankingu. Za tym posuni ciem przemawia fakt, i du a liczba obiektów handlowych zlokalizowanych w tych klastrach wpływa bezpo rednio na zasadno ć budowy dalszych obiektów handlowych w s siaduj cych z nimi dzielnicach. Z tego te wzgl du, pomimo lokalizacji poza Warszaw, nie mog one zostać zignorowane. Z uwagi na powy sze, najwi kszym nat eniem powierzchni handlowej na mieszka ców cechuj si Włochy, do których zaliczyli my Centrum Ok cie (Real, Media Markt, Meble Agata, Praktiker) oraz Janki ze zlokalizowanymi tam Centrum Janki (Real, Saturn, Leroy Merlin, Cinema City) i Parkiem Handlowym Janki (Ikea, Praktiker, Electro World). Na drugim miejscu plasuje si Targówek, na którego terenie znajduje si Centrum Handlowe Targówek wraz z Zielonym Parkiem Handlowym, Park Handlowy Targówek (Ikea, Domoteka, Leroy Merlin, Electro World, Decathlon) oraz umownie tak e M1 poło one w Markach. Co ciekawe, Ursynów cechuje si rednim poziomem nasycenia, pomimo e przyporz dkowano tu umownie obiekty zlokalizowane w Piasecznie (Auchan, Fashion House). Aspekt 2: Siła nabywcza Wska nik ogólnej siły nabywczej jest wa nym miernikiem zamo no ci danego obszaru. Definiowany on jest jako całkowita warto ć dóbr i usług, jakie mieszka cy rejonu mog nabyć na przestrzeni roku. Nie jest zaskoczeniem, i mieszka cy stolicy dysponuj wy sz sił nabywcz w stosunku do całego kraju. rednio mog oni wydać o 64% wi cej ni przeci tny mieszkaniec kraju, co stanowi najlepszy wynik w ród gmin w Polsce. Jednocze nie ró nice w sile nabywczej pomi dzy poszczególnymi dzielnicami dochodz nawet do 100%. Zamo niejsza cz ć ludno ci stolicy mieszka w południowo-zachodnich i północnych rejonach miasta tj. na Ursynowie, Wilanowie, Czerniakowie, Natolinie, eraniu Zachodnim, Tarchominie, Pyrach i Powsinie. Jednostki te posiadaj najwy szy wska nik ogólnej siły nabywczej na osob. Dla dewelopera handlowego atrakcyjno ć inwestycyjna terenu wynika z poł czenia wysokiej siły nabywczej na osob oraz całkowitej masy pieni dza skoncentrowanej w danym obszarze. Im wi cej mieszka ców zamieszkuje dan okolic, tym potencjalnie wi ksza masa pieni dza jest skupiona w danym obszarze. Zestawienie tych dwóch parametrów dowodzi atrakcyjno ci Ursynowa i Natolina pod k tem inwestycji handlowych s wysoko sklasyfikowanych w obu aspektach. Dobre wyniki w analizie osi gn ły tak e Tarchomin, Słu ew, Czerniaków, Wierzbno, Sielce, Mokotów Stary, Szosa Krakowska, Górce, Bemowo Zachód wszystkie te rejony cechuje wysoka siła nabywcza oraz relatywnie du a masa pieni dza. Kiedy do powy szego rankingu dodamy liderów poszczególnych kategorii, do czołówki zaliczy si tak e Bródno (du a pula pieni dza) oraz Wilanów, Powsin, era Zachodni i Pyry (wysoka siła nabywcza na mieszka ca).

5 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Siła nabywcza w Warszawie ródło: GfK Polonia

6 6 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009 Aspekt 3: Plany rozwoju mieszkalnictwa Integraln cz ci ka dej analizy potencjału obiektu handlowego jest badanie obszaru pozyskiwania klientów. O ile statystyczna analiza demograficzna jest ogólnodost pna, prognozy dotycz ce liczby ludno ci zamieszkuj cej dany obszar s efektem długofalowego monitorowania sytuacji na rynku mieszkaniowym, zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Na tym drugim nast puj istotne zmiany w strukturze gospodarstw domowych polegaj ce przede wszystkim na malej cej wielko ci gospodarstwa domowego, a zatem spadku całkowitej liczby ludno ci zamieszkuj cej wtórne zasoby mieszkaniowe. Rynek pierwotny natomiast generuje dodatni przyrost liczby mieszka ców, którzy z jednej strony s ludno ci napływow w Warszawie, a z drugiej pochodz wła nie z kurcz cego si rynku wtórnego. Z tego te wzgl du przy okre laniu przyszłej liczby mieszka ców dla obszaru oddziaływania potencjalnego obiektu handlowego nale y uwzgl dnić plany inwestycyjne deweloperów mieszkaniowych. Zgodnie z analiz REAS, w Warszawie w okresie planowane jest uko czenie co najmniej mieszka w ponad 300 projektach. Du cz ć tych projektów stanowi budynki b d ce ju w trakcie budowy, zatem obecny kryzys finansowy nie powinien mieć znacz cego wpływu na te prognozy, choć realizacja kilku projektów z pewno ci przesunie si w czasie lub zostanie zawieszona, w zale no ci od kondycji dewelopera i stopnia zaawansowania konkretnego projektu. Najwi ksza jak dot d koncentracja projektów mieszkaniowych przeznaczonych do uko czenia w przeci gu najbli szych 24 miesi cy znajduje si w rejonie Miasteczka Wilanów, w północnej cz ci dzielnicy Wilanów. Innym wa nym obszarem o aktualnie du ej intensywno ci zabudowy mieszkaniowej jest Białoł ka, w szczególno ci rejony urbanistyczne: Ma ki-brzeziny, Nowodwory i Tarchomin. Du a aktywno ć deweloperów ma równie miejsce w jednostce urbanistycznej Górce na Woli oraz Centrum-Północ. Obszary te zmieniaj si architektonicznie oraz, co wa niejsze, pod k tem profilu i liczebno ci zamieszkuj cej je ludno ci. Oprócz prognozy krótkoterminowej na najbli sze 24 miesi ce, REAS opracował równie długookresowe plany rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie do 2020 roku. Zostały one przygotowane na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy oraz planów deweloperów mieszkaniowych odno nie inwestycji mieszkaniowych po 2010 roku. Zgodnie z długoterminow estymacj REAS, najwi ksza liczba nowych mieszka w Warszawie powstanie zapewne w rejonach: Wilanów-Czerniaków i Ma ki-brzeziny, oraz dwóch innych obszarach dzielnicy Białoł ka (Nowodwory i Tarchomin), jak i na Ursynowie / Kabatach. Nale y podkre lić, i jest to prognoza rozwoju mieszkalnictwa i nie powinna być interpretowana jako estymacja liczby mieszka ców, gdy zostały tu uwzgl dnione równie domy wolnostoj ce. Prognoza długoterminowa pokazuje kierunki rozwoju i zarazem potwierdza wnioski z analizy rynku w krótkiej perspektywie czasu.

7 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Przyszłe kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie ródło: REAS

8 8 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj 2009 Rekomendacje Ciekawe wnioski nasuwaj si po nało eniu na siebie trzech powy szych aspektów. Zgodnie z przewidywaniami, dwa obszary w Warszawie posiadaj niekwestionowany niewykorzystany potencjał pod k tem budowy nowych obiektów handlowych. S to: Białoł ka, zwłaszcza dynamicznie rozbudowywane Tarchomin i Nowodwory. Osiedla te spełniaj trzy zadane kryteria i s słabo wyposa one w nowoczesne obiekty handlowe du ego formatu. Najbli ej zlokalizowanym wi kszym obiektem handlowym dla mieszka ców Tarchomina i Nowodworów jest Auchan z Leroy Merlin przy ul. Modli skiej, niedaleko mostu Grota-Roweckiego. Naszym zdaniem obszar ten jest w stanie wchłon ć centrum handlowe z hipermarketem oraz galeri typu life style adresowan do młodej i do ć zamo nej ludno ci tej okolicy. Na potencjał tego regionu dodatkowo pozytywnie wpłynie poprawa komunikacji z lewobrze n Warszaw po wybudowaniu mostu Północnego. Wilanów w kierunku Powsina. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si regionów Warszawy pod wzgl dem inwestycji mieszkaniowych, a dodatkowo obszar o wysokiej sile nabywczej. Rozwój nowoczesnej powierzchni handlowej w tej okolicy nie nad a za liczb uko czonych i prowadzonych inwestycji mieszkaniowych, co predestynuje Wilanów do budowy nowego centrum handlowego. Obiekt ten kierowałby swoj ofert nie tylko do mieszka ców Wilanowa, ale równie Konstancina i Powsina. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonej analizy, zidentyfikowali my kolejne dwie ciekawe dzielnice pod k tem dalszych inwestycji deweloperskich w sektorze handlowym: Ursynów / Kabaty obszar gdzie poł czenie siły nabywczej oraz planów rozwoju mieszkalnictwa wiadczy o mo liwo ci dalszej budowy centrów handlowych typu life style skierowanych do licznych młodych mieszka ców tego obszaru. Wniosek ten sformułowany został pomimo istniej cych ju zasobów powierzchni handlowej na terenie Ursynowa i Kabat m.in. Centrum Ursynów (Real, OBI), E. Leclerc, Tesco oraz umownie Auchan w Piasecznie. Ewentualne nowe centrum handlowe, które miałoby powstać w tej okolicy musi jednak uwzgl dniać przyszłe obiekty handlowe na Wilanowie. Choć bowiem istniej pewne bariery psychologiczne, hamuj ce przepływ ludzi w celach zakupowych z Ursynowa i Kabat do mniejszego Wilanowa uwa amy, e sytuacja ta mo e si zmienić po pojawieniu si na Wilanowie ciekawego obiektu handlowego i powstaniu drogowego ł cznika mi dzy tymi dzielnicami ul. Płaskowickiej bis. Bielany cechuje brak nowoczesnych centrów handlowych, do ć wysoka siła nabywcza oraz stosunkowo silny przyrost liczby projektów mieszkaniowych w przyszło ci. Podlega dyskusji czy Bielany jako dzielnica znajduj si w obszarze oddziaływania regionalnego centrum Arkadia. W naszej opinii Bielany s rozwojowym obszarem stolicy pod k tem mieszkaniowym, a dodatkowymi impulsami do rozwoju s : uko czona pierwsza linia metra do Młocin oraz plany budowy mostu Północnego do 2012 roku. W przypadku planów budowy nowego obiektu handlowego na Bielanach, zalecamy równie przeanalizować analogiczne plany deweloperów na Białoł ce, w szczególno ci gdy w gr wchodzi teren w pobli u mostu Północnego. Wyró nienie powy szych dzielnic nie kwestionuje zasadno ci budowy powierzchni handlowej w innych cz ciach miasta. Przeciwnie, uwa amy, e powstawać b d obiekty handlowe w innych regionach Warszawy, zwłaszcza poni sze typy: Parki handlowe. Spodziewamy si zainteresowania ze strony najemców tego typu obiektami z uwagi na ni sze koszty budowy w porównaniu z tradycyjnymi centrami handlowymi, relatywnie szybki i mało skomplikowany proces budowy oraz zwi zane z tym ni sze stawki czynszu. Parki handlowe cechuje ponadto spora elastyczno ć mog być wznoszone w pobli u ju istniej cych popularnych centrów handlowych, np. Zielony Park Handlowy czy Park Handlowy Młyn we Wrocławiu. Centra wyprzeda owe. S dzimy, i w redniej i długiej perspektywie czasowej jest jeszcze w stolicy miejsce na maksymalnie dwa nowe obiekty z tej kategorii. Mniejsze centra typu osiedlowego z supermarketem lub sklepem dyskontowym jako najemc strategicznym oraz galeri handlow zaspokajaj c podstawowe potrzeby mieszka ców. Ostatnimi przykładami tego typu s Galeria Rembieli ska oraz centra handlowe Berensona i Treny wybudowane przez MarcPol na Białoł ce i w Łomiankach. Konkluzja Po okresie nieuzasadnionego wzrostu cen gruntów i czynszów oraz budowy du ej liczby coraz wi kszych obiektów handlowych w coraz mniejszych miastach, rynek wyra nie wyhamował. Banki i instytucje finansuj ce transakcje kupna-sprzeda y obiektów oraz budowy nowych przedsi wzi ć diametralnie zaostrzyły kryteria finansowania. W szczególno ci wła nie budowa nowych obiektów handlowych jest przez banki wnikliwie analizowana jako przedsi wzi cie o wysokim stopniu ryzyka, co przekłada si na wymagany wysoki poziom przednajmu - od 50% do najcz ciej 60-70% powierzchni najmu. W wietle osłabienia popytu, jest to pułap ci ki do osi gni cia na wst pnym etapie projektu. Z uwagi na powy sze czynniki i fakt, i proces planistyczny trwa zazwyczaj 2-4 lata od momentu identyfikacji terenu do rozpocz cia prac budowlanych, wybór terenu pod inwestycj powinien być dokonany ju teraz. Zagwarantuje to wej cie na rynek z projektem w okresie lepszej koniunktury rynkowej. Nale y te pami tać, i jedynie 20% obszaru Warszawy ma pokrycie w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego, co dodatkowo utrudnia i przedłu a procedury planistyczne.

9 Warszawski rynek handlowy: Nie przegap mo liwo ci Maj Dzielnice Warszawy o najwi kszym potencjalne budowy nowych obiektów handlowych ródło: Jones Lang LaSalle, REAS, GfK Polonia

10 Kontakty Anna Bartoszewicz-Wnuk Associate Director Head of Research and Consultancy Jones Lang LaSalle Przemysław Dwojak Department Director Geomarketing Research & Consulting GfK Polonia Sp. z o.o Paweł Sztejter Partner Head of Advisory R E A S Residential Advisors Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) jest mi dzynarodow firm doradcz wiadcz c kompleksowe, w tym finansowe, usługi na rynku nieruchomo ci. Do wiadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferuj kompleksowe usługi z zakresu nieruchomo ci umo liwiaj c wzrost warto ci klientom zainteresowanym najmem, obrotem lub inwestowaniem w nieruchomo ci. Jones Lang LaSalle obsługuje klientów w 60 krajach w 750 lokalizacjach na wiecie, w tym posiadaj c sieć 180 biur korporacyjnych. Dochód firmy w 2008 roku wyniósł 2,7 mld USD. Jones Lang LaSalle jest liderem na rynku zarz dzania nieruchomo ciami i zarz dza obiektami o ł cznej powierzchni ponad 130 mln mkw na wiecie. Dział specjalizuj cy si w zarz dzaniu inwestycjami, LaSalle Investment Management (firma w ramach grupy Jones Lang LaSalle), zarz dzaj c aktywami o ł cznej warto ci ponad 41 mld USD, nale y do najwi kszych tego typu firm na wiatowym rynku nieruchomo ci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy odwiedzić nasz stron internetow : Grupa GfK zajmuje 4 miejsce w wiatowym rankingu agencji bada rynkowych. wiadczy usługi w ramach trzech działów - Custom Research, Retail and Technology oraz Media. W skład Grupy wchodzi 115 firm zlokalizowanych w ponad 100 krajach. Grupa zatrudnia ponad 10,000 osób (stan na 30 wrze nia 2008r.), z czego 81,6 proc. pracuje poza granicami Niemiec. Instytut GfK Polonia jest powstałym w roku 1990 polskim oddziałem mi dzynarodowej grupy firm badawczych wyst puj cych pod wspólnym szyldem GfK. GfK Polonia jest o rodkiem badawczym dostarczaj cym kompleksowych danych dotycz cych rynków dóbr konsumpcyjnych, business to business i usług. Za ich pomoc firmy działaj ce na tych rynkach poznaj zwyczaje, zachowania i preferencje konsumentów. GfK Polonia prowadzi dla swoich klientów wszystkie rodzaje bada marketingowych i sonda y opinii publicznej. Wykorzystuje przy tym zarówno znajomo ć polskiego rynku, jak i całe zaplecze intelektualne i metodologiczne GfK Group - mi dzynarodowego holdingu, którego jest cz ci. GfK Polonia zajmuje 3 miejsce w rankingu agencji badawczych w Polsce. W 2008 roku osi gn ła obroty w wysoko ci ponad 65 milionów złotych (2007: 61,6 miliona złotych). Zatrudnia 152 osoby. Dział Custom Research dostarcza informacji niezb dnych przy rozwijaniu, pozycjonowaniu i utrzymywaniu na rynku produktów i usług. Ułatwia optymalizacj procesów wchodz cych w skład marketingu mix, zarz dzania produktem i mark. Analizuje lojalno ć konsumentów. REAS jest ekspertem i doradc w zakresie planowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych w Polsce i Europie Centralnej. Od 1997 roku doradza deweloperom, funduszom, bankom, samorz dom i innym instytucjom obecnym na polskim rynku mieszkaniowym. Jako doradcy Banku wiatowego i Rz du RP, partnerzy REAS od pocz tku lat dziewi ćdziesi tych aktywnie brali udział w reformowaniu sektora mieszkaniowego w Polsce. REAS systematycznie monitoruje rynek mieszkaniowy najwa niejszych polskich miast. Realizuje równie zaawansowane projekty badania rynku z uwzgl dnieniem długoterminowych prognoz, wspomagaj ce proces planowania strategicznego firm, których działalno ć powi zana jest z rozwojem rynku mieszkaniowego. REAS doradza deweloperom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, aktywnie wspieraj c ich w przygotowaniu produktu o najlepszym potencjale rynkowym oraz jego skuteczn komercjalizacji. Dzi ki wieloletnim relacjom z instytucjami finansuj cymi rynek mieszkaniowy w Polsce oraz uznanej przez nie wiarygodno ci realizowanych przez REAS biznes planów, wycen i analiz wykonalno ci inwestycji, firma skutecznie pozyskuje finansowanie dla nowych inwestycji mieszkaniowych. PRAWA AUTORSKIE JONES LANG LASALLE IP, INC Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment niniejszej publikacji nie mo e być reprodukowany, przechowywany b d rozpowszechniany w aden sposób (w formie elektronicznej, mechanicznie, kserograficznie lub w jakikolwiek inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody autorów publikacji. Publikacja opiera si na materiale, który został opracowany sumiennie i w dobrej wierze. Doło ono wszelkich stara w celu zapewnienia rzetelno ci danych zawartych w publikacji, aczkolwiek nie udziela si adnej gwarancji, co do ich dokładno ci lub rzetelno ci czy te niezmienno ci w przyszło ci. W przypadku wyst pienia bł dów, autorzy publikacji prosz o powiadomienie w celu wniesienia korekty.

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO

ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo