Rozwój Warszawy wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój Warszawy wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku"

Transkrypt

1 Jolanta Pawlak Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Rozwój Warszawy wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku Mówiąc o rozwoju Warszawy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na rolę planowania przestrzennego w tym procesie. Planowanie przestrzenne zawsze pełniło i nadal pełni dwie ważne role: jedna to określenie kierunków i możliwości rozwoju miasta co wiąże się bezpośrednio z ustrojem i polityką prowadzoną przez władze. Druga zaś to określenie warunków i zasad, na jakich dokonywać się będzie zagospodarowanie przestrzenne terenów prowadzące do porządkowania procesów rozwojowych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że plany zagospodarowania pełniły różne funkcje w różnych okresach czasu w zależności od uwarunkowań politycznych czy gospodarczych, zmieniały się ich cele decydujące o treść i formie planów. Rys. Okładka publikacji wydanej przez Urząd m.st. Warszawy w 1993r. Śledząc historię planowania przestrzennego w Warszawie można uznać, że pierwszym dokumentem mającym cechy planu zagospodarowania przestrzennego był tzw. plan Lindleya wykonany na potrzeby budowy systemu wodociągów i kanalizacji, czyli na potrzeby pierwszej nowoczesnej inwestycji komunalnej w Warszawie, która służy mieszkańcom do dziś. Plan powstawał etapami, można więc przyjąć, że jego zakończenie w 1896 roku jest datą opracowania całości. W tym samym czasie powstawał Plan Regulacyjny Warszawy podpisany w 1886 roku przez prezydenta Sokratesa Starynkiewicza. Oba plany koncentrowały się na zadaniach publicznych ówczesnych władz miasta związanych z poprawą warunków sanitarnych i modernizacją sieci drogowej Warszawy. W 1916 roku włączono do Warszawy część terenów podmiejskich powiększając obszar miasta z 34 km 2 do 115 km 2. Z tego powodu władze miasta zleciły wykonanie planu rozbudowy Warszawy. Wykonało go Koło Architektów pod kierunkiem Tadeusza Tołwińskiego. Do- 1

2 kument pod nazwą Szkic wstępny planu regulacyjnego w skali 1:10 000, składał się z 4 map tematycznych. W 1917 roku utworzone zostało Biuro ds. Regulacji i Zabudowy Miasta, w którym powstawały kolejne plany regulacyjne. Jednak dopiero w 1930 roku Rada Miejska uchwaliła Plan ogólny zabudowania m.st. Warszawy w skali 1:10 000, opracowany przez zespół pod kierunkiem Stanisława Różańskiego. Dokument składał się z planu strefowego, w której wyróżniono 10 stref budowlanych o różnych zasadach zagospodarowania oraz plan własnościowy, gdzie wyróżniono obiekty miejskie publiczne i inne. W 1918 roku plan Różańskiego został zatwierdzony przez Ministerstwo Robót Publicznych. Był to więc w okresie międzywojennym jedyny plan ogólny formalnie zatwierdzony i obowiązujący. Potem plan Różańskiego był aktualizowany i uszczegóławiany. Spełniał on obie funkcje planowania przestrzennego: określał kierunki rozwoju i wprowadzał standardy zagospodarowania dla poszczególnych stref i terenów. Fot. Widok zachowanej przedwojennej zabudowy zdewastowanej po II wojnie światowej otoczonej nowoczesnym blokowiskiem z lat 60-tych w rejonie pl. Grzybowskiego (fot. J. Pawlak). Przed drugą wojną światową w Polsce obowiązywał jeden z najlepszych systemów planowania przestrzennego w Europie. Służył on wielu krajom jako wzór do naśladowania. Wyrazem nowego spojrzenia na planowanie w skali krajowej i regionalnej była ustawa z 9 listopada 1936 roku, wprowadzająca istotne zmiany do przepisów o prawie budowlanym i zabudowie osiedli obowiązujących od 1928 roku. Ustawa wprowadziła do praktyki planistycznej regionalne plany zabudowy. Utworzone zostały Komisje Planowania Regionalnego oraz biura planistyczne. Tuż przed II wojną światową było takich biur trzynaście. Po 1945 roku zmienił się system polityczne i wszystkie dobre wzorce zostały zastąpione nowym scentralizowanym systemem planowania przestrzennego, wzorowanym na Związku Sowieckim. 2

3 Zniszczenia Warszawy w okresie drugiej wojny światowej szacuje się na 85% przedwojennej zabudowy. Jednak tylko częściowo były one wynikiem bezpośrednich działań wojennych. Według przeprowadzonych szacunków tylko 10% zabudowy zniszczono i spalono w efekcie bombardowań i walk z okupantem w 1939 roku. Największe straty były skutkiem świadomego i konsekwentnie prowadzonego przez Niemców planu totalnej zagłady miasta i jego ludności. Fot. Pałac Saski wysadzony w powietrze przez Niemców w grudniu 1944 roku (źródło: Jan Bułhak, Stanisław Jankowski, Adolf Ciborowski Warszawa 1945 i dziś, Wydawnictwo Interpress, Warszawa, 1971, str. 66). Z około mieszkańców przedwojennej Warszawy ok straciło życie w okresie okupacji. Zgodnie z tzw. planem Pabsta, czyli opracowanym przez hitlerowców projektem urbanistycznym nowej Warszawy, miasto miało zostać zrównane z ziemią i wybudowane od nowa: na lewym brzegu miały powstać nowoczesne osiedla dla ok. 130 tys. Niemców, a na prawym (praskim) brzegu obozy pracy dla ok. 800 tys. polskich niewolników. Niemcy doprowadzili do kompletnej zagłady Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 r. Raport na temat strat wojennych Warszawy wykonany w 2004 roku na zlecenie ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego ocenił ich wartość na 54 miliardy dolarów (według kursu walut w 2004 r.). Po II wojnie światowej nowe komunistyczne władze zamierzały przenieść stolicę Polski do innego, mniej zniszczonego miasta. Zastanawiano się nad Krakowem, Łodzią lub Poznaniem. Jednak o odbudowie Warszawy zdecydował Stalin, który widział w tym niezwykłym przedsięwzięciu wymiar propagandowy. W tym celu 14 lutego 1945 r. na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej powołane zostało Biuro Odbudowy Stolicy (BOS), którym kierował Roman Piotrowski. Biuro zatrudniało ponad 1000 pracowników różnych specjalności, od architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych po ekonomistów, prawników i historyków sztuki. Zadaniem zespołu BOS było zbudowanie na gruzach Warszawy zupełnie nowego, wzorcowego miasta socjalistycznego. 3

4 Działalność BOS budzi szereg kontrowersji. Z jednej strony działał tu zespół wybitnych architektów (takich jak prof. Jan Zachwatowicz czy Piotr Biegański), nazywany pogardliwie zabytkarzami, reprezentujący najlepsze wzorce przedwojennej szkoły. Poza tym byli to wielcy patrioci, ludzie o dużej odwadze cywilnej, niezwiązani z komunistami w okresie międzywojennym. Prof. Zachwatowicz wykradł z siedziby gestapo w 1939 roku zbiory Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków w Polsce, które były bardzo przydatne podczas powojennych rekonstrukcji wielu zniszczonych zabytków. Odbudowę Warszawy wspierali mieszkańcy całej Polski, kupując cegiełki Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Inna grupa działająca w BOS, to tak zwani moderniści. Należeli do nich m.in. Józef Sigalin kierujący Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Roman Piotrowski. Moderniści całkowicie podporządkowali się komunistycznym władzom i ich pomysłom. Zrezygnowali z odtworzenia dawnej, historycznej tkanki i struktury miasta. Ich ambicją był socrealistyczny rozmach i monumentalizm. Na ich polecenie burzone były lub rozbierane całe kwartały ocalałej zabudowy, dając w ten sposób pole do realizacji pomysłów zgodnych z obowiązującymi wzorcami. Fot. Stara Praga, Dom pod Sowami ogołocony z tynków i ozdobnych elementów architektonicznych tuż po II wojnie światowej na polecenie nowych władz Warszawy. Posążki sów też zostały zdjęte z dachu (fot. J. i N. Pawlak). Mimo to zabytkarzom udało się doprowadzić do odbudowy Starego i Nowego Miasta oraz Traktu Królewskiego. Poza tym wszystkie naruszone budynki były rozbierane, a te zachowane w niezłym stanie były dewastowane w taki sposób, aby zniszczyć przedwojenny, kapitalistyczny wystrój budynku: elewacje, balustrady, sztukaterie, balkony. Do tej pory można oglądać efekty ówczesnej działalności na ul. Próżnej i na starej Pradze. Trzeba przy tym pamiętać, że Warszawa w 1945r. przeszła w ręce władz komunistycznych na mocy tzw. dekretu Bieruta. Ocalałe budynki były odbierane właścicielom i zasiedlane przez nowe urzędy i ich pracowników oraz funkcjonariuszy nowych władz. 4

5 Dekret Bieruta oddał Warszawę do dyspozycji władzom komunistycznym i ich urzędnikom nie mającym zazwyczaj żadnych związków z Warszawą. Ich zadanie polegało na urządzeniu miasta od nowa według jedynie słusznych wzorców. Do dziś pokutuje podobny sposób działania urzędów, które za mieszkańców chcą decydować, co jest dla nich dobre i czego im potrzeba. Na dodatek komuniści utrzymywali wojenne prawo kwaterunkowe blokując w ten sposób możliwość powrotu do Warszawy rozproszonych po świecie warszawiaków inteligencji, przedsiębiorców, mieszczaństwa. Tym, którzy ocaleli w Warszawie, starano się tak utrudnić życie, aby sami zdecydowali się opuścić miasto. Tak się zdarzyło m.in. ze znakomitym, zasłużonym dla Warszawy architektem i urbanistą Romanem Felińskim, który po wyjeździe z Warszawy zajął się odbudową Wrocławia. Ocenia się, że w 1945 roku wróciło do Warszawy ponad jej dawnych mieszkańców reprezentujących różne warstwy społeczne, którzy związani byli tak bardzo z miastem, że nie przerażały ich trudności i prześladowania. Później spora ich część wyjechała z Warszawy do innych miast. Na ich miejsce ściągano klasę robotniczą i chłopską z całego kraju do budowy nowych dzielnic i zakładów przemysłowych. Zabrakło więc historycznej ciągłości pokoleniowej. Zniszczono pamięć o dawnej Warszawie, która powinna zachować się w jej mieszkańcach sprzed wojny. Bo w ludziach przechowuje się tradycja i tożsamość miejsca. Kiedy zabrakło rodowitych warszawiaków miasto straciło swoją historyczną, kulturową i społeczną tożsamość i całkowicie zmieniło swój charakter. Nowi mieszkańcy nie czuli się związani ani z miejscem, ani z lokalną tradycją i historią, więc zaczęli zmieniać otoczenie na własne kopyto lub pod dyktando władz Warszawy. Odbudowa miasta prowadzona była na podstawie kolejnych wersji planów zagospodarowania, które przygotowane zostały w latach Pierwszy z nich, obejmujący dzielnice centralne Warszawy, wykonany pod kierunkiem Zygmunta Skibniewskiego trafił pod ocenę rządu 7 marca 1945 r. Kolejne wersje planu powstawały w następnych latach, ale nie zostały nigdy formalnie zaakceptowane przez władze. Mimo to były podstawą do podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących odbudowy, rozbiórki, nowej zabudowy i całych zespołów nowych osiedli. Należy przy tym pamiętać, że plany miały tylko funkcję pomocniczą, gdyż władze komunistyczne stały się na mocy dekretu Bieruta dysponentem gruntów i wyłącznym inwestorem kierującym odbudową Warszawy. Plan generalny na lata był obowiązującym dokumentem przyjętym przez Prezydium Rządu PRL. Obejmował całą Warszawę wraz z włączonymi do niej terenami nowymi dzielnicami. Składał się z 11 dzielnic, dla których zostały określone zasady uszczegółowienia przeznaczenia terenów i programu inwestycyjnego. Zawierał również wytyczne dla 5

6 poszczególnych resortów wprowadzając w ten sposób wyraz gospodarki centralistycznej w planowaniu przestrzennym. Do 1958 roku opracowane zostały plany poszczególnych dzielnic, jako podstawa działalności inwestycyjnej. Następny dokument noszący nazwę Perspektywicznego Planu Ogólnego był kontynuacją poprzednich dokumentów. Zatwierdziło go Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy 31 stycznia 1961 r. Równocześnie wydana została ustawa o planowaniu przestrzennym, wprowadzająca nowe regulacje dla planów miejscowych. Rys. Rysunek planu Warszawy z 1956 roku, określający zadania inwestycyjne i zasady zagospodarowania w perspektywie do 1965 roku. Plan z 1961 roku charakteryzował się monocentrycznym układem pasmowym, gdzie dzielnice miejskie przechodzą w promieniście ułożone pasma urbanizacji strefy podmiejskiej, zachowując szerokie pasy terenów otwartych do zagospodarowania jako parki, tereny sportowe, ogrody działkowe. Kolejny dokument noszący tytuł Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego do 1985 roku zatwierdzony został w 1969 roku. Innym planem, który zatwierdzony został w tym samym czasie był plan Warszawskiego Zespołu Miejskiego (WZM) obejmującego również jednostki i zespoły osadnicze wokół Warszawy. Plan ogólny Warszawy dokładnie określał przeznaczenie terenów, wyznaczał strefy uciążliwości od zakładów przemysłowych, intensywność zabudowy, sieć uliczną i inne systemy inżynieryjne. Wyznaczał docelowy sposób zagospodarowania terenów z dużą dokładnością w skali 1: Wyznaczał strukturę przestrzenną miasta, system zabudowy i obsługi terenów w oparciu o obowiązujące normy. Miasto zostało podzielone na 79 rejonów urbanistycznych, do których odnosiły się ustalenia planu ogólnego do 1985 r. W 1982 roku zatwierdzony został perspektywiczny plan zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Wytyczne do tego planu formułował plan Województwa Stołecznego Warszawskiego z 1978 roku. Plan wojewódzki z kolei opierał się na koncepcjach Warszawskiego Zespołu Miejskiego z lat 70-tych. 6

7 Pierwsza wersja planu perspektywicznego zakładała jego realizację do 1990 roku. Przewidywała szybki rozwój nowych terenów włączonych do Warszawy w 1977 roku, między innymi Ursusa i części terenów w północno-wschodnich rejonach podmiejskich. Jednak załamanie się gospodarki na przełomie lat 70-tych i 80-tych zmusiły władze stolicy do skorygowania dokumentu i zrezygnowanie z określenia horyzontu czasowego jego realizacji. Główna plansza planu prezentowała użytkowanie ok wydzielonych terenów w skali 1: Plansze dodatkowe w skali 1: określały jednostki struktury przestrzennej oraz zasady ochrony i kształtowania środowiska. Obszar miasta podzielony został na 22 strefy zabudowy intensywnej i 10 stref terenów otwartych, położonych pomiędzy pasami zabudowy. Ochrona terenów otwartych przed zabudową była jednym z głównych zadań planu. W latach 80-tych prowadzone studia przestrzenne i oceny realizacji ustaleń planu wykazały, że realizacja infrastruktury społecznej: obiektów kultury, administracji i usług oświaty i zdrowia, a także infrastruktury technicznej następuje z dużym opóźnieniem w stosunku do inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych. Założenia inwestycyjne w tym zakresie okazały się niemożliwe do zrealizowania w przyjętym okresie planistycznym. W 1982 roku Rada Narodowa wyznaczyła 6 dzielnic Warszawy do sporządzenia dla nich planów ogólnych. Projekty tych planów (Mokotowa, Ochoty, Woli, Żoliborza, Pragi Północ i Pragi Południe) przygotowano w 1988 roku. Jednocześnie podjęto prace nad zmianami planu ogólnego z 1982 roku, który miał przejąć funkcje koordynujące plany dzielnicowe. Rys. Schemat miejscowego planu ogólnego m.st. Warszawy z 1992 r. W 1989 roku nastąpiły zmiany polityczne dotyczące również samorządu terytorialnego. Powszechna krytyka centralistycznego planowania przestrzennego podporządkowanego często nierealnym celom propagandowym spowodowała konieczność zmian w systemie planowania przestrzennego. Zmiany w sposobie dysponowania terenami wymuszone zostały także potrzebami samorządów terytorialnych i zasadami gospodarki rynkowej. 7

8 W Warszawie przystąpiono do zmiany planu z 1982 roku. Projekt nowego planu poddano konsultacjom i uzgodnieniom, w 1992 roku został on uchwalony przez Radę m.st. Warszawy reprezentującą związek gmin dzielnic. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1992 roku (tak brzmi jego pełna nazwa), powstawał pod rządami starej ustawy z 1984 r. Był więc rodzajem kompromisu między starym systemem planistycznym nieodpowiadającym nowym realiom a potrzebami rozwoju miasta w nowej rzeczywistości gospodarki rynkowej, z wieloma problemami wynikającymi z roszczeń do nieruchomości, które zostały zawłaszczone pod rządami dekretu Bieruta. Warszawa może służyć jako sztandarowy przykład nieskuteczności systemu planowania w okresie drugiej połowie XX wieku. Powstające kolejne plany rozbudowy i zagospodarowania Warszawy z określonymi w planach harmonogramami i znaczącymi dla miasta inwestycjami są przykładem wykorzystywania planów do celów propagandowych, gdy w rzeczywistości żaden z przygotowanych i uchwalonych planów nie został zrealizowany do końca. Oczywiście nie należy negować faktu odbudowy Warszawy w nowym kształcie, a także ogromnego wysiłku odtworzenia ze zgliszczy warszawskiej Starówki, Nowego Miasta oraz części Traktu Królewskiego, które podjął cały naród i które zostały w znacznej części doprowadzone do końca. Potem była budowa Trasy W-Z, Stadionu X-lecia i wielu innych obiektów, m.in. przemysłowych (huty Warszawa, FSO, Polfy i innych). Pracownikom każdego nowego zakładu czy fabryki trzeba było zapewnić mieszkania. Rozwijało się więc tanie budownictwo mieszkaniowe dla klasy robotniczej i fachowców różnych specjalności pochodzących z różnych stron Polski. To dla nich wybudowano wielkie i paskudne osiedla na Bielanach, na Tarchominie czy Bródnie. Należy przy tym dodać, że ani jedno założenie urbanistyczne, które zaplanowano w uchwalonych dokumentach, nie zostało doprowadzone do końca. Wszystkie projekty obejmujące całe miasto nie zostały przełożone na spójne dokumenty szczegółowe odnoszące się do dzielnic, czy poszczególnych rejonów Warszawy. Dlatego w Warszawie odczuwa się wciąż chaos przestrzenny. Coś się zaczyna, ale nie ma kontynuacji po drugiej stronie ulicy lub w sąsiedniej dzielnicy. System tylko w teorii był planowy, ale w praktyce nie zapewniał spójności i kontynuacji na różnych poziomach planowania. Plan zagospodarowania przestrzennego nie musiał mieć szerokiej akceptacji społecznej, wystarczyło, aby był akceptowany przez władzę wykonawczą i polityczną. Najczęściej plany były odczytywane przez społeczeństwo jako dodatkowy instrument represji, szczególnie przez te warstwy ludności, które w wyniku planów były wywłaszczane ze swoich nieruchomości. 8

9 Oceniane były również jako szczególna forma propagandy komunistycznej, ukazująca świetlaną przyszłość ustroju sprawiedliwości społecznej. Zmiany ustrojowe, które zaszły w Polsce po roku 1989 wymusiły rewizję dotychczasowego systemu planowania przestrzennego. Po licznych dyskusjach i prezentacjach projektu nowej ustawy korygującej ten system, Sejm uchwalił w 1994 r. Ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, która zastąpiła ustawę z 1984 r. o planowaniu przestrzennym. Zmiana nazwy ustawy nie była bez znaczenia. Chodziło o zdecydowane odcięcie się od zasady poprzedniego ustroju, to jest gospodarki planowej. Rys. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, rys. nr 14 struktura funkcjonalno-przestrzenna kierunki zagospodarowania (2006). Wszystkie lata powojennego planowania doprowadziły do tego, że Warszawa nie ma charakteru przemyślanego, sprawnie funkcjonującego organizmu miejskiego. Miasto jest chaotyczne, rozlewające się ku przedmieściom odizolowanymi wyspami nowej zabudowy rzucone, ziejące martwymi przestrzeniami. Niektórzy specjaliści uważają, że mamy dzisiaj co najmniej trzy Warszawy. Pierwsza, to ta najbardziej autentyczną, choć rozsypującą się, czyli warszawska Praga, gdzie Niemcy nie zdążyli zrealizować planów zniszczenia. Ta druga to zrekonstruowana część miasta, odtworzona w ludzkiej skali. I mamy wreszcie tę trzecią Warszawę, uważaną za nowoczesną, z której chce się uciekać, czyli osiedle za Żelazną Bramą, paskudne osiedla taniego i masowego budownictwa mieszkaniowego z lat sześćdziesiątych niemal we wszystkich dzielnicach. Do tego tzw. nowoczesne zatkajdziury, czyli potworne plomby w starej zabudowie. 9

10 Proces urbanizacji polega na przekształceniach, w wyniku których teren i jego mieszkańcy nabierają charakteru miejskiego. Geografia osadnictwa pod pojęciem urbanizacji tzn. umiastowienia, widzi proces polegający na zwiększaniu się liczby mieszkańców miast. Stopień (wskaźnik) urbanizacji danego obszaru wyrażany jest odsetkiem ludności tego terytorium żyjącej w miastach. Oznacza to również wzrost powierzchni miast kosztem terenów sąsiednich i coraz większy wpływ na wygląd, krajobraz i życie mieszkańców tych terenów. Urbanizacja jest więc zjawiskiem geograficznym odnoszącym się do miejsca, jego cech i funkcji oraz socjologicznym odnoszącym się do ludzi żyjących w mieście i ich stylu życia. Rozwój ludnościowy i gospodarczy wielkiego miasta nie zatrzymuje się na jego administracyjnej granicy. Granica administracyjna miasta też nie jest ustanowiona raz na zawsze. Po 1950 roku granica Krakowa zmieniana była trzy razy. Za każdym razem przyłączano do miasta kolejne osiedla i podkrakowskie wsie. W 1951 roku powierzchnia Warszawy wzrosła ze 135 km² aż do 412 km². To ogromny przyrost. Kolejne zmiany granicy Warszawy, związane z włączeniem do stolicy kolejnych miejscowości, nie odbywały się już na tak wielką skalę: w 1957 roku włączono do Warszawy miasto Rembertów, w 1977 do stolicy przyłączono podwarszawską dzielnicę przemysłową Ursus oraz kilka podwarszawskich wsi, składających się na dzisiejszą Białołękę, jedną z największych dzielnic, w 1992 roku w granicach miasta znalazło się też trochę terenów wiejskich, np. wieś Aleksandrów w pobliżu Falenicy, w 2002 roku dołączyła Wesoła. Obecnie Warszawa zajmuje powierzchnię 517 km 2. Lecz aby uzmysłowić sobie skalę zmian, czyli skalę urbanizacji, która postępowała od 1951 roku, wystarczy wymienić nazwy dzisiejszych osiedli czy dzielnic, które przed przyłączeniem do Warszawy, były wsiami lub niewielkimi podmiejskimi miejscowościami: Ursynów, Natolin, Wolica, Kabaty, Bemowo, Włochy, Jelonki, Górce, Wawrzyszew, Chomiczówka, Wilanów, Powsin, Bródno, Anin, Falenica, Tarchomin, Nowodwory, Pelcowizna, Śliwice, Golędzinów, Choszczówka... W wyniku koncentrowania się w mieście i w jego najbliższym otoczeniu różnych podmiotów gospodarczych i ludności dochodzi do zmian użytkowania ziemi i wzrostu intensywności zabudowy. Podmiejskie miasteczka i wsie wiążą się coraz silniej z głównym ośrodkiem, tworząc układ przestrzenno-strukturalny zwany aglomeracją lub zespołem miejskim. Dlatego roczniki statystyczne podają dla większości wielkich miast dwie różne liczby ludności: dla miasta w granicach administracyjnych i dla zespołu miejskiego. Wielkości te znacznie się 10

11 różnią, jeśli zespół miejski jest rozległy, a granice miasta stabilne i ciasne. Na przykład dla Warszawy liczba mieszkańców miasta w granicach administracyjnych to 1,76 miliona, zaś mieszkańców zespołu miejskiego jest ponad 3,0 miliony. Obecnie podstawowym aktem określającym proces planowania i gospodarowania przestrzenią w Polsce jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa przez cały okres obowiązywania podlegała wielu korektom i modyfikacjom. Jej przepisy wyznaczają obowiązujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez organy administracji publicznej oraz określają podział zadań i kompetencji między szczeblami i jednostkami administracji publicznej w zakresie planowania przestrzeni. Hierarchiczność dokumentów planistycznych wiąże się z hierarchicznością władz w Polsce. Taki spójny układ ma gwarantować ład przestrzenny i realizację podstawowych celów polityki przestrzennej na wszystkich poziomach zarządzania. Zaś polityka przestrzenna jest rozumiana jako celowe oddziaływanie władz publicznych na rozmieszczenie wszelakich funkcji i przestrzenne różnicowanie dynamiki ich rozwoju oraz na użytkowanie i zagospodarowanie terenów przez wszystkie osoby prawne i fizyczne. Formułowanie polityki przestrzennej polega na określeniu celów, sposobów i środków jej prowadzenia, a jej realizacja przebiega przez stanowienie i stosowanie prawa oraz podejmowanie działań gospodarczych w tym zwłaszcza inwestycyjnych, w różnych dziedzinach. Polityka przestrzenna formułowana i realizowana jest w układzie wielopodmiotowym i wieloszczeblowym. Najwyżej w hierarchii aktów planistycznych państwa znajduje się koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, która określa ramy kształtowania polityki przestrzennej państwa. Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, biorąc za podstawę cele zawarte w takich rządowych dokumentach strategicznych jak Strategia Rozwoju Kraju oraz w dziewięciu strategiach zintegrowanych. Zgodnie z ustawą koncepcja ma także uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. Celem strategicznym Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku (KPZK 2030) przyjętej przez Radę Ministrów jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. KPZK 2030 kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i po- 11

12 zwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. Według KPZK 2030 symptomami braku ładu przestrzennego w Polsce są m.in.: Na poziomie kraju postępująca fragmentacja systemów przyrodniczych i degradacja krajobrazów kulturowych, Na regionalnym i subregionalnym niekontrolowana suburbanizacja, rozpraszanie się zabudowy wiejskiej oraz brak koordynacji zabudowy wzdłuż głównych dróg, Na poziomie lokalnym niska jakość przestrzeni publicznych, chaos w formach zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych, niedostateczny poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną terenów urbanizowanych i wiejskich. Pełny tekst, streszczenie oraz mapy KPZK 2030 opublikowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Na poziomie regionalnym sporządza się wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, który jest wyrazem polityki przestrzennej województwa. Sporządza go marszałek województwa, a uchwala sejmik. Ustalenia planu wojewódzkiego są aktem kierownictwa wewnętrznego województwa, nie mogą więc być podstawą do wydawania jakichkolwiek decyzji. Wiąże on władze województwa, a także inne podmioty przy realizacji polityki przestrzennej. W systemie zarządzania województwem plan zagospodarowania województwa pełni przede wszystkim funkcję stanowiącą, która polega na określeniu obszarów, na których będą realizowane zadania wynikające z programów rządowych oraz inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra i sejmik województwa. Funkcja ta polega też na uzgadnianiu w tym zakresie gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium). Studium jest usystematyzowaną inwentaryzacją dotychczasowego zagospodarowania przestrzennego gminy, połączoną z ogólną koncepcją jego przekształcenia i jest tworzone dla całego obszaru w granicach administracyjnych gminy. Studium uchwalane jest przez radę gminy jako forma realizacji obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej przez samorządowe władze lokalne. Stąd sporządzenie i uchwalenie studium jest obowiązkowe. 12

13 Studium nie posiada jednak rangi przepisu prawa miejscowego zatem nie jest prawem, ale zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Zawiera jednak ustalenia wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 9. ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz elementy regulacyjne w postaci lokalnych zasad zagospodarowania. Studium zawiera informacje: związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej i uwarunkowań jej rozwoju, dającą rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju, określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorząd lokalny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym narzędziem planistycznym w systemie prawnym zagospodarowania przestrzennego w Polsce, czyli stanowi prawo miejscowe. W wiążący sposób ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Rys. Publikacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy złożona z tekstu i wielu rysunków (map), dostępna jest pod adresem: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest deklaracją, którą podejmuje lokalna społeczność, sama dla siebie ustalając zasady i reguły dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzeni. W Warszawie od 2006 roku obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy. Dokument był już kilkakrotnie zmieniany na wniosek inwestorów, którym ustalenia Studium nie pozwalały wybudować jakiegoś obiektu na konkretnym terenie. Wnioski o zmianę ustaleń Studium składają też mieszkańcy lub inne organy administracji. Ale najczęściej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dokonuje 13

14 się ze względu na wydane decyzje o warunkach zabudowy, które nie muszą brać pod uwagę ustaleń Studium, czyli nie muszą być zgodne z polityką przestrzenną miasta wyrażoną właśnie w Studium. Natomiast Studium musi być zgodne z wydanymi decyzjami. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są tam, gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli tam, gdzie nie obowiązuje ustalone tym planem prawo miejscowe. Natomiast to, co ustala Studium nie stanowi podstawy do określenia warunków zabudowy dla jakiegoś terenu. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest, jeśli są spełnione warunki określone w art. 61 ust. 1 ustawy z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego zdarza się często, że warunki określone w art. 61 ustawy są spełnione, ale inwestycja, dla której wydana jest decyzja jest niezgodna z ustaleniami Studium. Fot. Jedno z największych osiedli mieszkaniowych na warszawskiej Białołęce wybudowane w szczerym polu na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydanych jednemu z największych developerów (fot. J. Pawlak). Psucie przestrzeni w oparciu o niekonsekwentne rozwiązania prawne zastosowane w ustawie z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to właśnie przykład na dysfunkcyjny system, który oddziałuje na inne dziedziny powiązane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Można więc uznać, że dziś już nikt nie planuje ani centralnie, ani przestrzennie. Świadczy o tym coraz większy chaos w przestrzeni, mimo iż przepisy obowiązującej ustawy miały zagwarantować zrównoważony rozwój i ład przestrzenny nie tylko w Warszawie. Wykorzystane źródła: 1. Marek Dutkowski. Historia planowania przestrzennego, 2. Warszawa. Rozwój przestrzenny, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa

15 3. Jolanta Pawlak. Zrównoważony rozwój miast, Pierwsza Warszawska Agenda 21, Warszawa 2010, 4. Jolanta Pawlak, Zbigniew Kaiser. Wspólna przestrzeń wspólne decyzje, Pierwsza Warszawska Agenda 21, Warszawa 2013, Tekst wykładu, wygłoszonego w UCBS dnia 8 maja 2014 r. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski. 15

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń życia. Polaków

Przestrzeń życia. Polaków Przestrzeń życia 1 Polaków Przestrzeń życia Polaków Koordynatorzy raportów: Adam i Elżbieta Czyżewscy Dorota Leśniak Rychlak Aleksander Noworól Tadeusz Markowski Andrzej Mizgajski Zbigniew Paszkowski

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego Hubert Izdebski Aleksander Nelicki Igor Zachariasz Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Kraków 2003 ISBN 83-920726-0-X

Bardziej szczegółowo