PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTUR DEMOGRAFICZNYCH MIEJSCOWOCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTUR DEMOGRAFICZNYCH MIEJSCOWOCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA"

Transkrypt

1 ródło: Ilnicki D., 2002, Przekształcenia wybranych elementów struktur demograficznych miejscowoci charakterystycznych dla strefy podmiejskiej Wrocławia, Biuletyn Geograficzny nr 1/2002, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toru, s Dr Dariusz Ilnicki Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTUR DEMOGRAFICZNYCH MIEJSCOWOCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA Słowa klucze (keywords): strefa podmiejska, suburbanizacja, aglomeracja, kapitał ludzki Zarys treci (abstract) Badania stref podmiejskich, w wikszoci przypadków, prowadzone s na poziomie miast i gmin. Niniejsze opracowanie prezentuje cz wyników bada ankietowych przeprowadzonych w obrbie wybranych, charakterystycznych, miejscowoci dla strefy podmiejskiej Wrocławia. S nimi Mirków oraz Bielany Wrocławskie bezporednio przylegajce do granic miasta. Analiz objto wybrane zagadnienia demograficzne oraz gospodarcze. Wydaje si, e w przypadku obszarów bezporedniego kontaktu strefy podmiejskiej z miastem proces przejmowania miejskoci mona zaczyna uznawa za zakoczony. Obszary te powoli staj si elementem organizmu miejskiego. Jednak w dalszym cigu nie zatraciły jeszcze autonomicznego charakteru. I. Wprowadzenie Procesy społeczno gospodarcze charakteryzuj si cigłoci zmian, stał ewolucj elementów, które je tworz. To jednak wydaje si, e składaj si one z pewnych okrelonych cykli. Po domkniciu si jednego, nastpuje kolejny, jednak rozpoczynajc si z jakociowo wyszego poziomu. Jakkolwiek widoczne jest to dla wikszoci przypadków, to dla niektórych obszarów i procesów jest to obserwowalne w krótkich relatywnie przedziałach czasu. Wydaje si, e szczególnym przypadkiem jest strefa podmiejska, a w jej obrbie zjawisko urbanizacji we wszystkich swych aspektach. Dotyczy to szczególnie suburbanizacji rozumianej jako zjawisko oddziaływania, a w konsekwencji inwazji miasta na obszary wiejskie bezporednio z miastem ssiadujce. Pierwsze zmiany pojawiaj si w płaszczynie ekonomicznej, społecznej nastpnie demograficznej aby mogły one zosta zamknite przekształceniami o charakterze przestrzennym. Przestrzenny aspekt urbanizacji przejawiajcy si głównie we wzrocie intensywnoci zabudowy... syntetyzuje całokształt przemian obszaru... (Zagodon, 1978, s. 6). Innymi słowy pierwsze pojawiaj si funkcje

2 o nierolniczym charakterze, powodujc dostosowanie si do nich struktury pracujcych, a zwykle ze znacznym opónieniem zmienia si przestrzenna forma zagospodarowania osiedli (Golachowski, 1965). Oczywicie zmiany we wszystkich aspektach urbanizacji zachodz równolegle, jednak dochodzi do przesuni punktu cikoci natenia tyche zjawisk. Proces przekształce stref podmiejskich duych miast, zmian zachodzcych w ich obrbie, datowa mona na lata 60-te. Jednak wyrane przekształcenia w ich obrbie zaczły zachodzi w latach 70-tych XX w. W pocztkowym okresie dochodziło do kształtowania si dwuzawodowoci wród ludnoci strefy podmiejskiej, wystpowania wahadłowych dojazdów do pracy, zmiany stylu ycia, zachowa prokreacyjnych oraz modelu rodziny. Natomiast w mniejszym stopniu widoczne były zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym aspekcie urbanizacji. Zasadnicze zmiany w jakociowym wyrazie przekształce zaczły zachodzi na pocztku lat 80-tych, aby nabra na intensywnoci w latach 90-tych (Ilnicki, 1996). W ten bardzo ogólny mona zarysowa zjawisko cyklicznoci zmian dla aglomeracji wrocławskiej. Po praktycznie całkowitym zaniku dwuzawodowoci, wynikajcej głównie z zatracenia przez osiedla podmiejskie funkcji rolniczej, w znacznym stopniu dokonanej wymianie mieszkaców, a w konsekwencji migracji ludnoci z miasta do miejscowoci podmiejskich, w wyniku kształtowania si tendencji deglomeracyjnych (Sytuacja demograficzna Polski, 2000) zaczł kształtowa si nowy ilociowo i jakociowo demograficzny oraz gospodarczy obraz miejscowoci podmiejskich. Reasumujc, rozwaania nad przekształceniami wybranych elementów struktur demograficznych dla wybranych miejscowoci strefy podmiejskiej Wrocławia, mona oprze na dwóch przesłankach, a mianowicie: braku od 14 lat, kolejnego narodowego spisu powszechnego oraz wystpienia zasadniczych zmian w płaszczynie politycznej, ekonomicznej i społecznej, bezporednio po ostatnim spisie, warto zastanowi si nad zmianami niektórych elementów wchodzcych w skład płaszczyzny ekonomicznej i społecznej, a to dlatego e zmiany, szczególnie w ostatniej z nich widoczne s po najdłuszym czasie. W sposób szczególny zdaje si to dotyczy zmian struktur demograficznych zarówno w płaszczynie ilociowej, jak i jakociowej. Nie bez znaczenia jest równoczenie charakter obszaru na którym zjawiska te zachodz. Wydaje si, e symptomatycznym obszarem jest strefa podmiejska duego miasta. 2

3 II. Cel, ródła danych, hipotezy badawcze Głównym celem jest przeledzenie zmian w obrbie wybranych elementów struktur demograficznych oraz gospodarczego charakteru charakterystycznych dla strefy podmiejskiej Wrocławia miejscowoci. W przypadku niniejszego opracowania bd nimi Mirków oraz Bielany Wrocławskie. Podstawowy materiał liczbowy pochodzi z bada ankietowych przeprowadzonych w lipcu 2001 w wyej wymienionych miejscowociach. Materiał porównawczy stanowi dane z tabulogramów Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z Narzdzie przeprowadzenia bada stanowiły dwie ankiety, a mianowicie kartoteka instytucji oraz kartoteka gospodarstwa domowego. W przypadku kartoteki instytucji najistotniejsze dla analizy stanowiły pytania o: rodzaj prowadzonej działalnoci (przynaleno do sekcji EKD), rok powstania instytucji oraz struktura pracujcych według płci i wykształcenia. W przypadku kartoteki gospodarstwa domowego koncentrowano si na: składzie rodzinnym i wielkociowym gospodarstw domowych, płci oraz wieku mieszkaców, głównej przyczynie oraz okresie napływu do badanych miejscowoci, miejscu pracy, poziomie wykształcenia oraz głównych przyczynach satysfakcji bd jej braku z obecnego miejsca zamieszkania. Analiza bdzie koncentrowa si wokół zagadnie dotyczcych: struktury ludnoci według płci i wieku, pochodzenia terytorialnego, przyczyn oraz roku (okresu) napływu ludnoci, poziomu wykształcenia ludnoci oraz gospodarczego charakteru badanych miejscowoci. Poza rejestracj zmian celowym wydaje si sformułowanie pytania czy miejscowoci te, podobnie jak przed wojn przekształcaj si w miejsca koncentracji rónych, ale zwykle górnych warstw społecznych (Miszewska, 2000). III. Krótka charakterystyka badanych miejscowoci Mirków jest miejscowoci dwuczłonowa, oddalon od centrum Wrocławia o 12 kilometrów, zlokalizowan w gminie Długołka. Starsz jej cz stanowi redniowieczna ulicówka, młodsz za osiedle którego pocztki sigaj czasów wojny. Osiedle to zaplanowano z myl o robotnikach wielkich zakładów zbrojeniowych lokalizowanych na osiedlu Psie Pole. Obie czci Mirkowa rozdziela droga wylotowa 3

4 z Wrocławia oraz linia kolejowa biegnca do Warszawy przez Olenic. Oywienie rozwoju, na pocztku jedynie poprzez pryzmat ruchu budowlanego, zaczło si w latach siedemdziesitych. Poza tras wylotow w obrbie Mirkowa na obrzeu osiedla biegnie droga wewntrzna, która jest miejscem lokalizacji rónych firm niezwizanych bezporednio z Mirkowem jak: salony samochodowe, stacje benzynowe, supermarkety, które dostarczaj mieszkacom miejsc pracy. Mirków jest przykładem osiedla podmiejskiego, którego rozwój trwa ju szedziesit lat, a w ostatnim czasie powoduje zmian jego charakteru z osiedla jednorodzinnego w willowe (Miszewska, 2000). Bielany Wrocławskie połoone s na terenie gminy Kobierzyce, na południe od Wrocławia w pobliu tak zwanego Wzła Bielaskiego (skrzyowania autostrady A-4 z trasami wylotowymi z Wrocławia do Kłodzka i Jeleniej Góry). Bielany Wrocławskie to stara redniowieczna wie. Obecnie jest tworem powstałym ze zronicia si dwóch rónych morfologicznie jednostek, a mianowicie wspomnianej wsi ulicowej oraz połoonego na południe od niej folwarku Bldzów. Atrakcyjno Bielan Wrocławskich wynika z jego stosunkowo nieduej odległoci od centrum (8 km), dobremu połczeniu komunikacyjnemu oraz usytuowaniu w pobliu komunikacyjnego wzła bielaskiego z licznymi powstałymi w ostatnim dziesicioleciu zakładami wytwórczymi i supermarketami. O atrakcyjnoci Bielan Wrocławskich wiadczy najwysza cena działek ze wszystkich otaczajcych Wrocław miejscowoci, a mieszczca si w przedziale zł za m 2 (Mirków zł za m 2 ) (Miszewska, 2000). IV. Charakterystyka wybranych elementów demograficznych i gospodarczych IV.1. Elementy demograficzne Wbrew obiegowym opiniom o wzrocie potencjału demograficznego stref podmiejskich, bardziej słuszne wydaje si stwierdzenie o daleko zaawansowanych w ich obrbie zmianach jakociowych ni ilociowych. W 1988 roku badane miejscowoci zamieszkiwało łcznie blisko 3,3 tys. mieszkaców, z czego na Bielany Wrocławskie przypadało blisko 2 tys. Obecnie obie miejscowoci zamieszkuje zbliona liczba mieszkaców kształtujca si przecitnie na poziomie 1,2 tys. osób. Charakterystycznym zjawiskiem jest utrzymujca si od 1988 równowaga płci, obecnie przekształcajc si w wyranie zauwaaln przewag kobiet nad mczyznami, kształtujc si na poziomie współczynnika feminizacji o wartoci 104. Jest to by moe symptom wyranie krystalizujcej si miejskoci tyche miejscowoci. Dodatkowo 4

5 potwierdzeniem wczeniejszego przypuszczenia jest struktura pokoleniowa gospodarstw domowych, w obu przypadkach nieomal identyczna. W 80 s to gospodarstwa domowe jednopokoleniowe (jednorodzinne). Niewiele ponad 16 to rodziny dwu pokoleniowe. Natomiast jedynie 4 stanowi gospodarstwa trzy rodzinne. Ten brak wielopokoleniowoci gospodarstw domowych automatycznie znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze gospodarstw domowych ze wzgldu na liczb osób. To gospodarstwa 3 i 4 osobowe łcznie stanowi ½ wszystkich gospodarstw domowych. Składaj si one głównie z rodzin z jednym bd dwojgiem dzieci, rzadziej z dziadkami. Nastpne w kolejnoci co do znaczenia w strukturze znajduj si gospodarstwa 2 osobowe rodziny bez dzieci. Gospodarstwa domowe, o co najwyej 4 osobach, stanowi przecitnie 80 wszystkich gospodarstw. Jednak naley zaznaczy, e w przypadku Mirkowa przewaga gospodarstw co najmniej 5 osobowych jest wyranie wiksza, gdy stanowi one 30 w stosunku do ¼ w przypadku Bielan Wrocławskich. Ju tych kilka spostrzee zdaje si wyranie wskazywa na bardziej miejski, ni wiejski charakter analizowanych miejscowoci, ze wskazaniem na Bielany Wrocławskie jako te, które znajduj si dalej w procesie tych przekształce. W tym miejscu warto si zastanowi nad sił wyciganych wniosków. W wyniku bada ankietowych udało si dotrze, w przypadku obu miejscowoci, do ponad połowy zamieszkujcej je ludnoci. W Mirkowie badaniem objto 63, a w Bielanach Wrocławskich niewiele ponad 55 wszystkich mieszkaców. Stwierdzi naley, e skłonno do udzielania odpowiedzi przez mieszkaców była bardzo niska. Charakterystyczna jest ona dla mieszkaców miast, a nie obszarów wiejskich, na których udaje si przeankietowa blisko 90 wszystkich mieszkaców. Taka próba moe stawia pod znakiem zapytania formułowane uogólnienia. Jednak nim przejdziemy do odpowiedzenia sobie na to pytanie, zatrzymajmy si na chwil nad piramid wieku (rys. 1). Struktury ludnoci według płci i wieku w przypadku obu miejscowoci s do siebie bardzo zblione. Słabo, ale widoczna jest, wczeniej sygnalizowana, nadwyka kobiet nad mczyznami, szczególnie w grupie powyej 65 lat. Piramidy obrazuj typ społeczestwa stagnacyjnego z rysujc si tendencj do kształtowania si regresyjnego modelu społecznoci badanych miejscowoci. O takim procesie wydaje si, e mona mówi ju w przypadku Bielan Wrocławskich. Kształt i charakter piramidy dla Mirkowa natomiast zdaj si potwierdza wczeniejsze uogólnienia dotyczce wielkoci i składu gospodarstw domowych. W miejscowoci tej mamy do czynienia z wyran grup osób urodzonych w okresie powojennym (45-60 lat) oraz grup ich dzieci (15-25 lat). Kształt tych piramid nie 5

6 jest charakterystyczny dla wiejskich jednostek osadniczych. S to raczej kształtujce si społeczestwa miejskie. M 85 K M 85 K osób Bielany Wrocławskie osób osób Mirków osób Rys. 1. Struktura ludnoci według wieku i płci w badanych miejscowociach ródło: opracowanie własne na podstawie bada terenowych lipiec 2001 Powracajc do wczeniej sformułowanego pytania o reprezentatywno wyników, formułowanych wniosków, na podstawie przeankietowanej grupy ludnoci, to wydaje si, e odpowiedzie na nie udzieli porównanie obecnej struktury ludnoci według wieku z zarejestrowan w 1988 roku w ramach przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego (rys. 2). Jak mona zauway w jednym, jak i drugim przypadku mamy do czynienie z bardzo wyranym, jeli nie idealnym, pokrywaniem si struktur wieku i płci. Oczywicie widoczne jest przesunicie roczników o 15 lat. W tej sytuacji uzasadnionym wydaje si by przypuszczenie, e formułowane wnioski posiadaj znaczn moc wyjaniajc, a jeli s obarczone, to niewielkim błdem. Innymi słowy po 14 latach mamy do czynienia z identyczn reprezentacj roczników społeczestw w obrbie których w głównej mierze dokonuj si przekształcenia jakociowe, pomimo wyranego spadku liczby ludnoci. Spadek liczby ludnoci ogółem mona by traktowa te jako przyczynek do szybciej postpujcych zmian jakociowych. 6

7 M K M K Bielany Wrocławskie 1988 (NSP) Mirków 1988 (NSP) 2001 Rys. 2. Porównanie struktur ludnoci według wieku i płci w badanych miejscowociach w latach ródło: opracowanie własne na podstawie bada terenowych lipiec 2001 oraz NSP 1988 Analizujc zagadnienia demograficzne warto na chwil zatrzyma si nad terytorialnym pochodzeniem, okresem jak i główn przyczyn zamieszkania w badanych miejscowociach. Wydaje si, e o ludnoci Mirkowa, jak i Bielan Wrocławskich mona powiedzie, i w zasadniczej swej czci s to społeczestwo urodzone po drugiej wojnie wiatowej i nie majce nic wspólnego z przemieszczeniami ludnoci spowodowanymi zakoczeniem działa wojennych. Innymi słowy mona powiedzie, e napływ oraz decyzje o osiedleniu si w tych miejscowociach zdeterminowane zostały przez inne grupy czynników. Za decydujce przyczyny naley uzna: zmian standardu ycia na wyszy, czciowo zwizane z tym, posiadanie własnej działki budowlanej oraz wypływajce z powyszych zawieranie nowych zwizków małeskich (rys. 3). Pozostałe czynniki decydujce o fakcie osiedlenia si w tych miejscowociach podkrelaj charakter, specyfik poszczególnych miejscowoci. Dla Mirkowa jest ni zmiana miejsca pracy, a dla Bielan Wrocławskich znuenie wielkomiejsk atmosfer oraz walory rodowiska. Odpowiednio, jest to w pewnym sensie potwierdzenie rolniczo przemysłowej genezy Mirkowa i ekskluzywnego charakteru wzła komunikacyjnego, generujcego podwyszon aktywno gospodarcz. Czciowo tene charakter znajduje równie swoje odzwierciedlenie w formie poprzedniego miejsca zamieszkania gospodarstw domowych. Mianowicie przecitnie blisko ½ gospodarstw domowych poprzednio zamieszkiwała w domu jednorodzinnym. Kolejne 30 zamieszkiwało w zabudowie wielorodzinnej, wzniesionej 7

8 bezporednio po zakoczeniu działa wojennych. Ten drugi typ zabudowy, jak i kamienica czynszowa, jako miejsce poprzedniego miejsca zamieszkania, s bardziej charakterystyczne dla gospodarstw Mirkowa. zmiana standardu ycia na wyszy własna działka budowlana zawarcie zwizku małeskiego zmiana miejsca pracy inne walory rodowiska znuenie wielkomiejsk atmosfer tania działka budowlana znajomi dogodne połczenie z centrum presti nowego miejsca Bielany Wrocławskie Mirków wskaza na główna przyczyn przeniesienia Rys. 3. Struktura wskaza na główn przyczyn zmiany miejsca zamieszkania mieszkaców badanych miejscowoci ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 Mówic o pochodzeniu ludnoci strefy podmiejskiej trudno nie zada sobie pytania, ile ludnoci pochodzi z rdzenia aglomeracji. Przecitnie 35 ludnoci badanych miejscowoci to byli Wrocławianie. To zmiana standardu ycia na wyszy, znuenie wielkomiejsk atmosfer, walory rodowiska oraz fakt posiadania działki budowlanej zadecydowały o zmianie przez nich miejsca zamieszkania. Podkreli naley, e wielko tego napływu jak i udział jest wikszy w przypadku Mirkowa. Wynika to midzy innymi z faktu, e rozwój Bielan Wrocławskich jako miejscowoci głównie o funkcji rezydencjonalnej datuje si dopiero na drug połow lat dziewidziesitych, gdy w przypadku Mirkowa miał on ju miejsce od pocztku lat 70-tych (rys. 4). 8

9 40 Bielany Wrocławskie 40 Mirków liczba osób 20 liczba osób lata lata Rys. 4. Wielko oraz okres (rok) napływu ludnoci do badanych miejscowoci ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 W powojennym rozwoju obydwu miejscowoci mona wyróni trzy zasadnicze okresy. Do pocztku lat siedemdziesitych, nastpnie kolejne dwudziestolecie oraz trzeci datowany na pocztku lat 90-tych trwajcy do dnia dzisiejszego. Wanym podkrelenia jest równie fakt, e analizujc jednoczenie rok napływu z jego przyczyn, zauwaamy, e napływ, a tym samym rozwój miejscowoci, dokonywał si w przypadku Bielan Wrocławskich w oparciu o jedn tylko przyczyn, a w Mirkowie było to ich szerokie spektrum. Czyli innymi słowy, rozwój Mirkowa mona by uzna za bardziej złoony, na który składa si wicej ni jedna decydujca przyczyna w obrbie wyrónionych okresów. Nie mniej interesujce jest zadanie sobie pytania o jako potencjału demograficznego. Jest on rozpatrywany najczciej przez pryzmat poziomu wykształcenia. Na przestrzeni 14 lat nastpiła diametralna zmian struktury poziomu wykształcenia (rys. 5). To ju nie wykształcenie podstawowe i zawodowe, ale rednie oraz wysze staje si nie tylko standardem, ale koniecznoci w przypadku chci obecnoci na współczesnym rynku pracy. Podkreli naley, e poziom wykształcenia w sposób istotny odbiega in plus od struktury, nie tylko dla kraju ale równie obszarów typowo miejskich. Przecitnie mona mówi o dwukrotnie wikszym znaczeniu ludnoci z wykształceniem wyszym ni w samym rdzeniu aglomeracji. Dla poziomu wykształcenia równie charakterystyczny jest fakt, e kobiety s lepiej wykształcone od mczyzn. Dotyczy to szczególnie wykształcenia na poziomie rednim, gdy na poziomie wyszym mamy do czynienia ze wzgldn równowag. Wydaje si, e w najbliszym czasie naley spodziewa si nawizania do ogólnej tendencji przejawiajcej si w jakociowo wyszym wykształceniu kobiet. Spostrzeenia te nawizuj 9

10 do faktu, wczeniej zasygnalizowanego, znacznego udziału ludnoci bdcej wczeniej rodowitymi Wrocławianami wysze wysze rednie rednie zawodowe zawodowe podstawowe podstawowe bez wykształcenia bez wykształcenia Bielany Wrocławskie Mirków Rys. 5. Zmiany struktur poziomu wykształcenia ludnoci badanych miejscowoci w latach ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 oraz NSP 1988 Przegld wybranych elementów struktur demograficznych w sposób jednoznaczny zdaje si ukazywa ogrom zmian ilociowych jak i jakociowych które zaszły w tym relatywnie krótkim czasie okresie transformacji systemowej. Fakt wyranie zarysowanych oraz prawdziwych zwizków przyczynowo skutkowych zdaj potwierdza wczeniejsze stwierdzenie o prawdziwoci oraz znacznej mocy wyjaniajcej zebranego materiału. IV.2. Elementy gospodarcze Zarówno Mirków jak i Bielany Wrocławskie w niespełna 15 lat całkowicie zmieniły swoje nie tylko demograficzne oblicze. Okres po 1988 roku, to czas gdy powstały w zasadzie wszystkie działajce obecnie instytucje. Inwestycje powstałe przed 1988 rokiem stanowi niespełna 20 obecnej ich liczby. Z wyłczeniem instytucji handlowych zlokalizowanych na Wle Bielaskim, w Bielanach Wrocławskich działało ich 60, a w Mirkowie blisko 50. Naley zaznaczy, e zasadniczy rozwój instytucji Mirkowa przypadł na przełom lat 80 i 90- tych i utrzymywał si do 1995 roku. Po wyhamowaniu tempa przyrostu ich liczby, kolejne oywienie działalnoci gospodarczej nastpiło pod koniec ostatniego dziesiciolecia XX wieku. Natomiast w przypadku Bielan Wrocławskich mielimy do czynienia ze stałym, zblionym do arytmetycznego, przyrostem liczby nowych instytucji z przecitnie 4 na pocztku lat 90-tych do 10 na koniec 2000 roku. Zwróci uwag naley na fakt, e znaczne 10

11 oywienie uruchamiania nowych instytucji miało miejsce w latach Zwizane było to z powstajcym centrum handlowym Wzła Bielaskiego. Poza zmianami ilociowymi zaszły daleko idce zmiany jakociowe, które w sposób zasadniczy zmieniły gospodarczy charakter miejscowoci bdcych obiektem badania. W 1988 roku dominujcymi miejscami pracy w strukturze pracujcych stanowił przemysł i budownictwo. Łcznie pochłaniały one 70 i 50 zasobów siły roboczej, odpowiednio Mirkowa oraz Bielan Wrocławskich. Kolejne rodzaje działalnoci gospodarczej mona podzieli na dwie grupy. Pierwsz stanowiły: nauka i rozwój, owiata, wychowanie, kultura i sztuka; handel; transport i łczno w której przecitne zatrudnienie kształtowało si na poziomie 10. Drug natomiast tworzyły: ochrona zdrowia i opieka społeczna, turystyka i wypoczynek; gospodarka komunalna i mieszkaniowa; pozostałe działy ze rednim zatrudnieniem na poziomie 5. Okres 14 lat zasadniczych zmian, nie tylko politycznych oraz społecznych, a przede wszystkim gospodarczych doprowadził do zmiany oblicza miejscowoci stref podmiejskich wielkich miast (rys. 6). G G D D H O F F sekcja EKD K O sekcja EKD K M M N I mczyni I J K kobiety Bielany Wrocławskie J H Mirków udział pracujcych () udział pracujcych () Rys. 6. Struktura pracujcych według płci i sekcji działalnoci gospodarczej w badanych miejscowociach w 2001 ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 Elementem decydujcym o charakterze Mirkowa i Bielan Wrocławskich nie jest ju działalno produkcyjna (sekcja D), a szeroko rozumiany handel i naprawy (G). Dodatkowo za całkowit reorientacj gospodarczego charakteru tyche miejscowoci przemawia fakt, e poza działalnoci produkcyjn i budownictwem (F), pozostałe sekcje wchodz w skład 11

12 sektora usługowego. Równoczenie brak jest instytucji działajcych w sekcji A, B, C tworzcych sektor I produkcji pierwotnej. Taki stan rzeczy jest zapewne wynikiem praktycznie całkowitego zaniku gospodarstw domowych w ramach których funkcjonuje gospodarstwo rolne. W Mirkowie odnotowano ich 15, a w Bielanach Wrocławskich jedynie 10. Na podkrelenie zasługuje fakt, e bardzo wyranie zaznaczyły si w przypadku obu miejscowoci działalnoci zwizana z tak zwanym otoczeniem biznesu (sekcja J porednictwo finansowe, K obsługa nieruchomoci). Biorc pod uwag bardzo wysok koncentracje tego typu działalnoci w miastach, jej wystpienie wskazuje na znaczne, potencjalne moliwoci rozwojowe tych miejscowoci, tym bardziej, e sekcje J+K uznawane s jako warunek konieczny nowoczesnej. V. Zakoczenie Przemiany, ostatniej dekady XX wieku, w naszym kraju postrzegane oraz charakteryzowane s głównie przez pryzmat zmian zachodzcych w sferze gospodarczej. Zapomina si o sferze społecznej, któr traktuje si jako wtórn w stosunku do przemian zachodzcych w obrbie szeroko rozumianej gospodarki. Szczególnie jest to widoczne w przypadku zagadnie demograficznych. Wynika to midzy innymi z braku kolejnego od 14 lat spisu powszechnego, ale i przekonania, e w warunkach stabilizacji ludnociowej nie dochodzi do przemian. Wynika to z faktu, e potencjał demograficzny rozpatrywano zawsze w kontekcie jego przemian ilociowych a nie jakociowych. Miejscem w którym te przemiany zachodz w duym nateniu, a przez co s dobrze widoczne, jest strefa podmiejska duego miasta, szczególnie w obrbie charakterystycznych dla niej miejscowoci. Dla aglomeracji wrocławskiej do takich jednostek osadniczych zaliczy naley Mirków oraz Bielany Wrocławskie. Przeprowadzone badania w obrbie wyej wymienionych miejscowoci miały charakter bada ankietowych, którymi objto blisko 60 mieszkaców. Fakt pokrywania si wybranych struktur, z rejestrowanymi w Narodowym Spisie Powszechnym 1988 roku, upowania do sformułowania kilku wniosków kocowych o znacznej mocy wyjaniajcej. Wydaje si, e w przypadku obszarów bezporedniego kontaktu strefy podmiejskiej z miastem proces przejmowania miejskoci mona zaczyna uznawa za zakoczony. Obszary te powoli staj si elementem organizmu miejskiego. Jednak w dalszym cigu nie zatraciły swego autonomicznego charakteru. W konsekwencji, mamy do czynienia z szybko postpujcym procesem tworzenie si miejskiego społeczestwa w ich obrbie. 12

13 Potwierdzeniem tego stanu jest kształtujca si nadwyka kobiet nad mczyznami, która jest symptomatyczna dla miejskich jednostek osadniczych. O wysokim stopniu nie tylko zurbanizowania, ale i selektywnoci napływu wiadczy moe poziom wykształcenia ludnoci zamieszkujcej stref podmiejsk. Nastpiło bardzo wyrane przesunicie si poziomu wykształcenia ludnoci w kierunku redniego i wyszego. W przypadku wykształcenia wyszego przewaga ta jest przecitnie dwukrotnie wiksza ni w rdzeniu aglomeracji. Charakterystyczne jest równie to, e obserwuje si zjawisko przewagi bardziej wykształconych kobiet nad mczyznami. Daleko idce zmiany zaszły równie w sferze gospodarczej. Nastpił nieomal całkowity zanik gospodarstw domowych posiadajcych gospodarstwo rolne. Cało przekształce doprowadziło do zmiany gospodarczego charakteru miejscowoci z przemysłowo rolniczych lub rolniczo przemysłowych na usługowy lub te wzgldnie usługowo przemysłowy. Całokształt zachodzcych zmian zdaje si prowadzi do kształtowania si, w szerokim tego słowa znaczeniu, elitarnego społeczestwa strefy podmiejskiej. Przedstawionych interpretacji wyników nie naley rozpatrywa w kategoriach stwierdze uniwersalnych, sprawdzajcych si w przypadku kadego obszaru. Jednak mog one stanowi punkt wyjcia do dalszych, szerszych analiz, lub by punktem odniesienia w przypadku bada na innych obszarach tego typu. Wydaje si, e sformułowane powyej wnioski oraz uogólnienia pozwalaj na postawienia pytania, czy strefa podmiejska w dalszym cigu jest bezporednio za miastem czy moe ju troch dalej? 13

14 Literatura Golachowski, S., 1965, Proces semiurbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski nr 2/42, Opole. Ilnicki, D., 1996, Proces suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej na przykładzie budownictwa mieszkaniowego, (w:) Jakubowicz E., Łoboda J. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1814, Studia Geograficzne LXV, Wrocław, p Miszewska, B., 2000, Współczesne osiedla willowe Wrocławian kontynuacja procesu, zmienno formy, w druku. Sytuacja demograficzna Polski. Raport , (2000) Rzdowa Rada Ludnociowa, Rzdowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, pp Zagodon, A., 1978, Rozwój struktury przestrzennej strefy podmiejskiej Opola, Acta Universitatis Wratislaviensis No 324, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, z

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej

Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej Problem suburbanizacji W aglomeracji wrocławskiej Dr Maciej Zathey Wrocław, 8 kwietnia 2010 Suburbanizacja jako faza rozwoju regionu miejskiego Jednostki zmian populacji Dodatnie Ujemne S t a d i a 0 1

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OSOBY STARSZE W WOJEWÓDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM

OSOBY STARSZE W WOJEWÓDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM OSOBY STARSZE W WOJEWÓDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2007 Zespół autorski: Opracowanie: dr Marta Gwiadziska-Goraj Współpraca: mgr Mariola Dekaska Opracowanie komputerowe map: Czesława Pawlikowska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

RELIGA DEVELOPMENT S.A. Raport kwartalny. Za IV kwartał 2011 roku.

RELIGA DEVELOPMENT S.A. Raport kwartalny. Za IV kwartał 2011 roku. RELIGA DEVELOPMENT S.A. Raport kwartalny Za IV kwartał 2011 roku. Wrocław, luty 2012 1. INFORMACJE O SPÓŁCE. Religa Development S. A. z siedzibą we Wrocławiu powstała na mocy uchwały z dnia 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/2/2004 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ 1 W obszarze bezrobocia w Nowym Sczu i Powiecie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Tomasz NAWROCKI OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywnoci działania spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Długotrwale bezrobotni. na wielkopolskim rynku pracy. 2005 rok

Długotrwale bezrobotni. na wielkopolskim rynku pracy. 2005 rok Długotrwale bezrobotni na wielkopolskim rynku pracy 2005 rok 2 SPIS TRECI Wstp...5 Długotrwale bezrobotni w województwie wielkopolskim w latach 2000-2004...7 Wiek długotrwale bezrobotnych...8 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

POPYT - RUCH TURYSTYCZNY 2006

POPYT - RUCH TURYSTYCZNY 2006 Kraków, stolica Małopolski jest centrum turystycznym. Trafia tu 90% strumienia krajowego ruchu turystycznego. Wyrazem midzynarodowej popularnoci Krakowa s jego wysokie miejsca w rankingach miast najchtniej

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

RELIGA DEVELOPMENT S.A. Raport kwartalny

RELIGA DEVELOPMENT S.A. Raport kwartalny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Raport kwartalny Za II kwartał 2011 roku. Wrocław, sierpień 2011 1. INFORMACJE O SPÓŁCE. Religa Development S. A. z siedzibą we Wrocławiu powstała na mocy uchwały z dnia 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1018 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 43 2007 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Potencjał gospodarczy

Potencjał gospodarczy Potencjał gospodarczy (3) Potencjał gospodarczy Na potencjał gospodarczy składają się: aktywność zawodowa mieszkańców i poziom ich dochodów, lokalny rynek pracy, poziom i rodzaj przedsiębiorczości, napływ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

W 1 liczba firm sektora IT (według definicji OECD tego sektora) na 10 000 mieszkaców (rys. 1),

W 1 liczba firm sektora IT (według definicji OECD tego sektora) na 10 000 mieszkaców (rys. 1), Jednym z paradoksalnych wymiarów globalizacji jest wzrastajce znaczenie regionów i miast, które jest wynikiem procesów erozji politycznej i gospodarczej pastw terytorialnych (Olechnicka, 2000). Regiony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje, a co hamuje rozwój? 1 Tematyka Jak wykorzystać

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne działki na sprzedaż.

Atrakcyjne działki na sprzedaż. Atrakcyjne działki na sprzedaż. 1. Dz. nr 1909/7 i 1597/2 Zbąszyń przy Regionalnym Centrum Zdrowia (w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, szkoła, markety, obiekty rekreacyjno-sportowe).

Bardziej szczegółowo

MIASTA POLSKIE JAKO POTENCJALNE METROPOLIE O ZNACZENIU KONTYNENTALNYM (PRÓBA IDENTYFIKACJI)

MIASTA POLSKIE JAKO POTENCJALNE METROPOLIE O ZNACZENIU KONTYNENTALNYM (PRÓBA IDENTYFIKACJI) ródło: Ilnicki D., 2003, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji), (w:) XVI Konwersatorium Wiedzy o Miecie, Uniwersytet Łódzki, Łód dr Dariusz Ilnicki

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo