PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTUR DEMOGRAFICZNYCH MIEJSCOWOCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTUR DEMOGRAFICZNYCH MIEJSCOWOCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA"

Transkrypt

1 ródło: Ilnicki D., 2002, Przekształcenia wybranych elementów struktur demograficznych miejscowoci charakterystycznych dla strefy podmiejskiej Wrocławia, Biuletyn Geograficzny nr 1/2002, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toru, s Dr Dariusz Ilnicki Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTUR DEMOGRAFICZNYCH MIEJSCOWOCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA STREFY PODMIEJSKIEJ WROCŁAWIA Słowa klucze (keywords): strefa podmiejska, suburbanizacja, aglomeracja, kapitał ludzki Zarys treci (abstract) Badania stref podmiejskich, w wikszoci przypadków, prowadzone s na poziomie miast i gmin. Niniejsze opracowanie prezentuje cz wyników bada ankietowych przeprowadzonych w obrbie wybranych, charakterystycznych, miejscowoci dla strefy podmiejskiej Wrocławia. S nimi Mirków oraz Bielany Wrocławskie bezporednio przylegajce do granic miasta. Analiz objto wybrane zagadnienia demograficzne oraz gospodarcze. Wydaje si, e w przypadku obszarów bezporedniego kontaktu strefy podmiejskiej z miastem proces przejmowania miejskoci mona zaczyna uznawa za zakoczony. Obszary te powoli staj si elementem organizmu miejskiego. Jednak w dalszym cigu nie zatraciły jeszcze autonomicznego charakteru. I. Wprowadzenie Procesy społeczno gospodarcze charakteryzuj si cigłoci zmian, stał ewolucj elementów, które je tworz. To jednak wydaje si, e składaj si one z pewnych okrelonych cykli. Po domkniciu si jednego, nastpuje kolejny, jednak rozpoczynajc si z jakociowo wyszego poziomu. Jakkolwiek widoczne jest to dla wikszoci przypadków, to dla niektórych obszarów i procesów jest to obserwowalne w krótkich relatywnie przedziałach czasu. Wydaje si, e szczególnym przypadkiem jest strefa podmiejska, a w jej obrbie zjawisko urbanizacji we wszystkich swych aspektach. Dotyczy to szczególnie suburbanizacji rozumianej jako zjawisko oddziaływania, a w konsekwencji inwazji miasta na obszary wiejskie bezporednio z miastem ssiadujce. Pierwsze zmiany pojawiaj si w płaszczynie ekonomicznej, społecznej nastpnie demograficznej aby mogły one zosta zamknite przekształceniami o charakterze przestrzennym. Przestrzenny aspekt urbanizacji przejawiajcy si głównie we wzrocie intensywnoci zabudowy... syntetyzuje całokształt przemian obszaru... (Zagodon, 1978, s. 6). Innymi słowy pierwsze pojawiaj si funkcje

2 o nierolniczym charakterze, powodujc dostosowanie si do nich struktury pracujcych, a zwykle ze znacznym opónieniem zmienia si przestrzenna forma zagospodarowania osiedli (Golachowski, 1965). Oczywicie zmiany we wszystkich aspektach urbanizacji zachodz równolegle, jednak dochodzi do przesuni punktu cikoci natenia tyche zjawisk. Proces przekształce stref podmiejskich duych miast, zmian zachodzcych w ich obrbie, datowa mona na lata 60-te. Jednak wyrane przekształcenia w ich obrbie zaczły zachodzi w latach 70-tych XX w. W pocztkowym okresie dochodziło do kształtowania si dwuzawodowoci wród ludnoci strefy podmiejskiej, wystpowania wahadłowych dojazdów do pracy, zmiany stylu ycia, zachowa prokreacyjnych oraz modelu rodziny. Natomiast w mniejszym stopniu widoczne były zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym aspekcie urbanizacji. Zasadnicze zmiany w jakociowym wyrazie przekształce zaczły zachodzi na pocztku lat 80-tych, aby nabra na intensywnoci w latach 90-tych (Ilnicki, 1996). W ten bardzo ogólny mona zarysowa zjawisko cyklicznoci zmian dla aglomeracji wrocławskiej. Po praktycznie całkowitym zaniku dwuzawodowoci, wynikajcej głównie z zatracenia przez osiedla podmiejskie funkcji rolniczej, w znacznym stopniu dokonanej wymianie mieszkaców, a w konsekwencji migracji ludnoci z miasta do miejscowoci podmiejskich, w wyniku kształtowania si tendencji deglomeracyjnych (Sytuacja demograficzna Polski, 2000) zaczł kształtowa si nowy ilociowo i jakociowo demograficzny oraz gospodarczy obraz miejscowoci podmiejskich. Reasumujc, rozwaania nad przekształceniami wybranych elementów struktur demograficznych dla wybranych miejscowoci strefy podmiejskiej Wrocławia, mona oprze na dwóch przesłankach, a mianowicie: braku od 14 lat, kolejnego narodowego spisu powszechnego oraz wystpienia zasadniczych zmian w płaszczynie politycznej, ekonomicznej i społecznej, bezporednio po ostatnim spisie, warto zastanowi si nad zmianami niektórych elementów wchodzcych w skład płaszczyzny ekonomicznej i społecznej, a to dlatego e zmiany, szczególnie w ostatniej z nich widoczne s po najdłuszym czasie. W sposób szczególny zdaje si to dotyczy zmian struktur demograficznych zarówno w płaszczynie ilociowej, jak i jakociowej. Nie bez znaczenia jest równoczenie charakter obszaru na którym zjawiska te zachodz. Wydaje si, e symptomatycznym obszarem jest strefa podmiejska duego miasta. 2

3 II. Cel, ródła danych, hipotezy badawcze Głównym celem jest przeledzenie zmian w obrbie wybranych elementów struktur demograficznych oraz gospodarczego charakteru charakterystycznych dla strefy podmiejskiej Wrocławia miejscowoci. W przypadku niniejszego opracowania bd nimi Mirków oraz Bielany Wrocławskie. Podstawowy materiał liczbowy pochodzi z bada ankietowych przeprowadzonych w lipcu 2001 w wyej wymienionych miejscowociach. Materiał porównawczy stanowi dane z tabulogramów Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z Narzdzie przeprowadzenia bada stanowiły dwie ankiety, a mianowicie kartoteka instytucji oraz kartoteka gospodarstwa domowego. W przypadku kartoteki instytucji najistotniejsze dla analizy stanowiły pytania o: rodzaj prowadzonej działalnoci (przynaleno do sekcji EKD), rok powstania instytucji oraz struktura pracujcych według płci i wykształcenia. W przypadku kartoteki gospodarstwa domowego koncentrowano si na: składzie rodzinnym i wielkociowym gospodarstw domowych, płci oraz wieku mieszkaców, głównej przyczynie oraz okresie napływu do badanych miejscowoci, miejscu pracy, poziomie wykształcenia oraz głównych przyczynach satysfakcji bd jej braku z obecnego miejsca zamieszkania. Analiza bdzie koncentrowa si wokół zagadnie dotyczcych: struktury ludnoci według płci i wieku, pochodzenia terytorialnego, przyczyn oraz roku (okresu) napływu ludnoci, poziomu wykształcenia ludnoci oraz gospodarczego charakteru badanych miejscowoci. Poza rejestracj zmian celowym wydaje si sformułowanie pytania czy miejscowoci te, podobnie jak przed wojn przekształcaj si w miejsca koncentracji rónych, ale zwykle górnych warstw społecznych (Miszewska, 2000). III. Krótka charakterystyka badanych miejscowoci Mirków jest miejscowoci dwuczłonowa, oddalon od centrum Wrocławia o 12 kilometrów, zlokalizowan w gminie Długołka. Starsz jej cz stanowi redniowieczna ulicówka, młodsz za osiedle którego pocztki sigaj czasów wojny. Osiedle to zaplanowano z myl o robotnikach wielkich zakładów zbrojeniowych lokalizowanych na osiedlu Psie Pole. Obie czci Mirkowa rozdziela droga wylotowa 3

4 z Wrocławia oraz linia kolejowa biegnca do Warszawy przez Olenic. Oywienie rozwoju, na pocztku jedynie poprzez pryzmat ruchu budowlanego, zaczło si w latach siedemdziesitych. Poza tras wylotow w obrbie Mirkowa na obrzeu osiedla biegnie droga wewntrzna, która jest miejscem lokalizacji rónych firm niezwizanych bezporednio z Mirkowem jak: salony samochodowe, stacje benzynowe, supermarkety, które dostarczaj mieszkacom miejsc pracy. Mirków jest przykładem osiedla podmiejskiego, którego rozwój trwa ju szedziesit lat, a w ostatnim czasie powoduje zmian jego charakteru z osiedla jednorodzinnego w willowe (Miszewska, 2000). Bielany Wrocławskie połoone s na terenie gminy Kobierzyce, na południe od Wrocławia w pobliu tak zwanego Wzła Bielaskiego (skrzyowania autostrady A-4 z trasami wylotowymi z Wrocławia do Kłodzka i Jeleniej Góry). Bielany Wrocławskie to stara redniowieczna wie. Obecnie jest tworem powstałym ze zronicia si dwóch rónych morfologicznie jednostek, a mianowicie wspomnianej wsi ulicowej oraz połoonego na południe od niej folwarku Bldzów. Atrakcyjno Bielan Wrocławskich wynika z jego stosunkowo nieduej odległoci od centrum (8 km), dobremu połczeniu komunikacyjnemu oraz usytuowaniu w pobliu komunikacyjnego wzła bielaskiego z licznymi powstałymi w ostatnim dziesicioleciu zakładami wytwórczymi i supermarketami. O atrakcyjnoci Bielan Wrocławskich wiadczy najwysza cena działek ze wszystkich otaczajcych Wrocław miejscowoci, a mieszczca si w przedziale zł za m 2 (Mirków zł za m 2 ) (Miszewska, 2000). IV. Charakterystyka wybranych elementów demograficznych i gospodarczych IV.1. Elementy demograficzne Wbrew obiegowym opiniom o wzrocie potencjału demograficznego stref podmiejskich, bardziej słuszne wydaje si stwierdzenie o daleko zaawansowanych w ich obrbie zmianach jakociowych ni ilociowych. W 1988 roku badane miejscowoci zamieszkiwało łcznie blisko 3,3 tys. mieszkaców, z czego na Bielany Wrocławskie przypadało blisko 2 tys. Obecnie obie miejscowoci zamieszkuje zbliona liczba mieszkaców kształtujca si przecitnie na poziomie 1,2 tys. osób. Charakterystycznym zjawiskiem jest utrzymujca si od 1988 równowaga płci, obecnie przekształcajc si w wyranie zauwaaln przewag kobiet nad mczyznami, kształtujc si na poziomie współczynnika feminizacji o wartoci 104. Jest to by moe symptom wyranie krystalizujcej si miejskoci tyche miejscowoci. Dodatkowo 4

5 potwierdzeniem wczeniejszego przypuszczenia jest struktura pokoleniowa gospodarstw domowych, w obu przypadkach nieomal identyczna. W 80 s to gospodarstwa domowe jednopokoleniowe (jednorodzinne). Niewiele ponad 16 to rodziny dwu pokoleniowe. Natomiast jedynie 4 stanowi gospodarstwa trzy rodzinne. Ten brak wielopokoleniowoci gospodarstw domowych automatycznie znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze gospodarstw domowych ze wzgldu na liczb osób. To gospodarstwa 3 i 4 osobowe łcznie stanowi ½ wszystkich gospodarstw domowych. Składaj si one głównie z rodzin z jednym bd dwojgiem dzieci, rzadziej z dziadkami. Nastpne w kolejnoci co do znaczenia w strukturze znajduj si gospodarstwa 2 osobowe rodziny bez dzieci. Gospodarstwa domowe, o co najwyej 4 osobach, stanowi przecitnie 80 wszystkich gospodarstw. Jednak naley zaznaczy, e w przypadku Mirkowa przewaga gospodarstw co najmniej 5 osobowych jest wyranie wiksza, gdy stanowi one 30 w stosunku do ¼ w przypadku Bielan Wrocławskich. Ju tych kilka spostrzee zdaje si wyranie wskazywa na bardziej miejski, ni wiejski charakter analizowanych miejscowoci, ze wskazaniem na Bielany Wrocławskie jako te, które znajduj si dalej w procesie tych przekształce. W tym miejscu warto si zastanowi nad sił wyciganych wniosków. W wyniku bada ankietowych udało si dotrze, w przypadku obu miejscowoci, do ponad połowy zamieszkujcej je ludnoci. W Mirkowie badaniem objto 63, a w Bielanach Wrocławskich niewiele ponad 55 wszystkich mieszkaców. Stwierdzi naley, e skłonno do udzielania odpowiedzi przez mieszkaców była bardzo niska. Charakterystyczna jest ona dla mieszkaców miast, a nie obszarów wiejskich, na których udaje si przeankietowa blisko 90 wszystkich mieszkaców. Taka próba moe stawia pod znakiem zapytania formułowane uogólnienia. Jednak nim przejdziemy do odpowiedzenia sobie na to pytanie, zatrzymajmy si na chwil nad piramid wieku (rys. 1). Struktury ludnoci według płci i wieku w przypadku obu miejscowoci s do siebie bardzo zblione. Słabo, ale widoczna jest, wczeniej sygnalizowana, nadwyka kobiet nad mczyznami, szczególnie w grupie powyej 65 lat. Piramidy obrazuj typ społeczestwa stagnacyjnego z rysujc si tendencj do kształtowania si regresyjnego modelu społecznoci badanych miejscowoci. O takim procesie wydaje si, e mona mówi ju w przypadku Bielan Wrocławskich. Kształt i charakter piramidy dla Mirkowa natomiast zdaj si potwierdza wczeniejsze uogólnienia dotyczce wielkoci i składu gospodarstw domowych. W miejscowoci tej mamy do czynienia z wyran grup osób urodzonych w okresie powojennym (45-60 lat) oraz grup ich dzieci (15-25 lat). Kształt tych piramid nie 5

6 jest charakterystyczny dla wiejskich jednostek osadniczych. S to raczej kształtujce si społeczestwa miejskie. M 85 K M 85 K osób Bielany Wrocławskie osób osób Mirków osób Rys. 1. Struktura ludnoci według wieku i płci w badanych miejscowociach ródło: opracowanie własne na podstawie bada terenowych lipiec 2001 Powracajc do wczeniej sformułowanego pytania o reprezentatywno wyników, formułowanych wniosków, na podstawie przeankietowanej grupy ludnoci, to wydaje si, e odpowiedzie na nie udzieli porównanie obecnej struktury ludnoci według wieku z zarejestrowan w 1988 roku w ramach przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego (rys. 2). Jak mona zauway w jednym, jak i drugim przypadku mamy do czynienie z bardzo wyranym, jeli nie idealnym, pokrywaniem si struktur wieku i płci. Oczywicie widoczne jest przesunicie roczników o 15 lat. W tej sytuacji uzasadnionym wydaje si by przypuszczenie, e formułowane wnioski posiadaj znaczn moc wyjaniajc, a jeli s obarczone, to niewielkim błdem. Innymi słowy po 14 latach mamy do czynienia z identyczn reprezentacj roczników społeczestw w obrbie których w głównej mierze dokonuj si przekształcenia jakociowe, pomimo wyranego spadku liczby ludnoci. Spadek liczby ludnoci ogółem mona by traktowa te jako przyczynek do szybciej postpujcych zmian jakociowych. 6

7 M K M K Bielany Wrocławskie 1988 (NSP) Mirków 1988 (NSP) 2001 Rys. 2. Porównanie struktur ludnoci według wieku i płci w badanych miejscowociach w latach ródło: opracowanie własne na podstawie bada terenowych lipiec 2001 oraz NSP 1988 Analizujc zagadnienia demograficzne warto na chwil zatrzyma si nad terytorialnym pochodzeniem, okresem jak i główn przyczyn zamieszkania w badanych miejscowociach. Wydaje si, e o ludnoci Mirkowa, jak i Bielan Wrocławskich mona powiedzie, i w zasadniczej swej czci s to społeczestwo urodzone po drugiej wojnie wiatowej i nie majce nic wspólnego z przemieszczeniami ludnoci spowodowanymi zakoczeniem działa wojennych. Innymi słowy mona powiedzie, e napływ oraz decyzje o osiedleniu si w tych miejscowociach zdeterminowane zostały przez inne grupy czynników. Za decydujce przyczyny naley uzna: zmian standardu ycia na wyszy, czciowo zwizane z tym, posiadanie własnej działki budowlanej oraz wypływajce z powyszych zawieranie nowych zwizków małeskich (rys. 3). Pozostałe czynniki decydujce o fakcie osiedlenia si w tych miejscowociach podkrelaj charakter, specyfik poszczególnych miejscowoci. Dla Mirkowa jest ni zmiana miejsca pracy, a dla Bielan Wrocławskich znuenie wielkomiejsk atmosfer oraz walory rodowiska. Odpowiednio, jest to w pewnym sensie potwierdzenie rolniczo przemysłowej genezy Mirkowa i ekskluzywnego charakteru wzła komunikacyjnego, generujcego podwyszon aktywno gospodarcz. Czciowo tene charakter znajduje równie swoje odzwierciedlenie w formie poprzedniego miejsca zamieszkania gospodarstw domowych. Mianowicie przecitnie blisko ½ gospodarstw domowych poprzednio zamieszkiwała w domu jednorodzinnym. Kolejne 30 zamieszkiwało w zabudowie wielorodzinnej, wzniesionej 7

8 bezporednio po zakoczeniu działa wojennych. Ten drugi typ zabudowy, jak i kamienica czynszowa, jako miejsce poprzedniego miejsca zamieszkania, s bardziej charakterystyczne dla gospodarstw Mirkowa. zmiana standardu ycia na wyszy własna działka budowlana zawarcie zwizku małeskiego zmiana miejsca pracy inne walory rodowiska znuenie wielkomiejsk atmosfer tania działka budowlana znajomi dogodne połczenie z centrum presti nowego miejsca Bielany Wrocławskie Mirków wskaza na główna przyczyn przeniesienia Rys. 3. Struktura wskaza na główn przyczyn zmiany miejsca zamieszkania mieszkaców badanych miejscowoci ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 Mówic o pochodzeniu ludnoci strefy podmiejskiej trudno nie zada sobie pytania, ile ludnoci pochodzi z rdzenia aglomeracji. Przecitnie 35 ludnoci badanych miejscowoci to byli Wrocławianie. To zmiana standardu ycia na wyszy, znuenie wielkomiejsk atmosfer, walory rodowiska oraz fakt posiadania działki budowlanej zadecydowały o zmianie przez nich miejsca zamieszkania. Podkreli naley, e wielko tego napływu jak i udział jest wikszy w przypadku Mirkowa. Wynika to midzy innymi z faktu, e rozwój Bielan Wrocławskich jako miejscowoci głównie o funkcji rezydencjonalnej datuje si dopiero na drug połow lat dziewidziesitych, gdy w przypadku Mirkowa miał on ju miejsce od pocztku lat 70-tych (rys. 4). 8

9 40 Bielany Wrocławskie 40 Mirków liczba osób 20 liczba osób lata lata Rys. 4. Wielko oraz okres (rok) napływu ludnoci do badanych miejscowoci ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 W powojennym rozwoju obydwu miejscowoci mona wyróni trzy zasadnicze okresy. Do pocztku lat siedemdziesitych, nastpnie kolejne dwudziestolecie oraz trzeci datowany na pocztku lat 90-tych trwajcy do dnia dzisiejszego. Wanym podkrelenia jest równie fakt, e analizujc jednoczenie rok napływu z jego przyczyn, zauwaamy, e napływ, a tym samym rozwój miejscowoci, dokonywał si w przypadku Bielan Wrocławskich w oparciu o jedn tylko przyczyn, a w Mirkowie było to ich szerokie spektrum. Czyli innymi słowy, rozwój Mirkowa mona by uzna za bardziej złoony, na który składa si wicej ni jedna decydujca przyczyna w obrbie wyrónionych okresów. Nie mniej interesujce jest zadanie sobie pytania o jako potencjału demograficznego. Jest on rozpatrywany najczciej przez pryzmat poziomu wykształcenia. Na przestrzeni 14 lat nastpiła diametralna zmian struktury poziomu wykształcenia (rys. 5). To ju nie wykształcenie podstawowe i zawodowe, ale rednie oraz wysze staje si nie tylko standardem, ale koniecznoci w przypadku chci obecnoci na współczesnym rynku pracy. Podkreli naley, e poziom wykształcenia w sposób istotny odbiega in plus od struktury, nie tylko dla kraju ale równie obszarów typowo miejskich. Przecitnie mona mówi o dwukrotnie wikszym znaczeniu ludnoci z wykształceniem wyszym ni w samym rdzeniu aglomeracji. Dla poziomu wykształcenia równie charakterystyczny jest fakt, e kobiety s lepiej wykształcone od mczyzn. Dotyczy to szczególnie wykształcenia na poziomie rednim, gdy na poziomie wyszym mamy do czynienia ze wzgldn równowag. Wydaje si, e w najbliszym czasie naley spodziewa si nawizania do ogólnej tendencji przejawiajcej si w jakociowo wyszym wykształceniu kobiet. Spostrzeenia te nawizuj 9

10 do faktu, wczeniej zasygnalizowanego, znacznego udziału ludnoci bdcej wczeniej rodowitymi Wrocławianami wysze wysze rednie rednie zawodowe zawodowe podstawowe podstawowe bez wykształcenia bez wykształcenia Bielany Wrocławskie Mirków Rys. 5. Zmiany struktur poziomu wykształcenia ludnoci badanych miejscowoci w latach ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 oraz NSP 1988 Przegld wybranych elementów struktur demograficznych w sposób jednoznaczny zdaje si ukazywa ogrom zmian ilociowych jak i jakociowych które zaszły w tym relatywnie krótkim czasie okresie transformacji systemowej. Fakt wyranie zarysowanych oraz prawdziwych zwizków przyczynowo skutkowych zdaj potwierdza wczeniejsze stwierdzenie o prawdziwoci oraz znacznej mocy wyjaniajcej zebranego materiału. IV.2. Elementy gospodarcze Zarówno Mirków jak i Bielany Wrocławskie w niespełna 15 lat całkowicie zmieniły swoje nie tylko demograficzne oblicze. Okres po 1988 roku, to czas gdy powstały w zasadzie wszystkie działajce obecnie instytucje. Inwestycje powstałe przed 1988 rokiem stanowi niespełna 20 obecnej ich liczby. Z wyłczeniem instytucji handlowych zlokalizowanych na Wle Bielaskim, w Bielanach Wrocławskich działało ich 60, a w Mirkowie blisko 50. Naley zaznaczy, e zasadniczy rozwój instytucji Mirkowa przypadł na przełom lat 80 i 90- tych i utrzymywał si do 1995 roku. Po wyhamowaniu tempa przyrostu ich liczby, kolejne oywienie działalnoci gospodarczej nastpiło pod koniec ostatniego dziesiciolecia XX wieku. Natomiast w przypadku Bielan Wrocławskich mielimy do czynienia ze stałym, zblionym do arytmetycznego, przyrostem liczby nowych instytucji z przecitnie 4 na pocztku lat 90-tych do 10 na koniec 2000 roku. Zwróci uwag naley na fakt, e znaczne 10

11 oywienie uruchamiania nowych instytucji miało miejsce w latach Zwizane było to z powstajcym centrum handlowym Wzła Bielaskiego. Poza zmianami ilociowymi zaszły daleko idce zmiany jakociowe, które w sposób zasadniczy zmieniły gospodarczy charakter miejscowoci bdcych obiektem badania. W 1988 roku dominujcymi miejscami pracy w strukturze pracujcych stanowił przemysł i budownictwo. Łcznie pochłaniały one 70 i 50 zasobów siły roboczej, odpowiednio Mirkowa oraz Bielan Wrocławskich. Kolejne rodzaje działalnoci gospodarczej mona podzieli na dwie grupy. Pierwsz stanowiły: nauka i rozwój, owiata, wychowanie, kultura i sztuka; handel; transport i łczno w której przecitne zatrudnienie kształtowało si na poziomie 10. Drug natomiast tworzyły: ochrona zdrowia i opieka społeczna, turystyka i wypoczynek; gospodarka komunalna i mieszkaniowa; pozostałe działy ze rednim zatrudnieniem na poziomie 5. Okres 14 lat zasadniczych zmian, nie tylko politycznych oraz społecznych, a przede wszystkim gospodarczych doprowadził do zmiany oblicza miejscowoci stref podmiejskich wielkich miast (rys. 6). G G D D H O F F sekcja EKD K O sekcja EKD K M M N I mczyni I J K kobiety Bielany Wrocławskie J H Mirków udział pracujcych () udział pracujcych () Rys. 6. Struktura pracujcych według płci i sekcji działalnoci gospodarczej w badanych miejscowociach w 2001 ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada terenowych lipiec 2001 Elementem decydujcym o charakterze Mirkowa i Bielan Wrocławskich nie jest ju działalno produkcyjna (sekcja D), a szeroko rozumiany handel i naprawy (G). Dodatkowo za całkowit reorientacj gospodarczego charakteru tyche miejscowoci przemawia fakt, e poza działalnoci produkcyjn i budownictwem (F), pozostałe sekcje wchodz w skład 11

12 sektora usługowego. Równoczenie brak jest instytucji działajcych w sekcji A, B, C tworzcych sektor I produkcji pierwotnej. Taki stan rzeczy jest zapewne wynikiem praktycznie całkowitego zaniku gospodarstw domowych w ramach których funkcjonuje gospodarstwo rolne. W Mirkowie odnotowano ich 15, a w Bielanach Wrocławskich jedynie 10. Na podkrelenie zasługuje fakt, e bardzo wyranie zaznaczyły si w przypadku obu miejscowoci działalnoci zwizana z tak zwanym otoczeniem biznesu (sekcja J porednictwo finansowe, K obsługa nieruchomoci). Biorc pod uwag bardzo wysok koncentracje tego typu działalnoci w miastach, jej wystpienie wskazuje na znaczne, potencjalne moliwoci rozwojowe tych miejscowoci, tym bardziej, e sekcje J+K uznawane s jako warunek konieczny nowoczesnej. V. Zakoczenie Przemiany, ostatniej dekady XX wieku, w naszym kraju postrzegane oraz charakteryzowane s głównie przez pryzmat zmian zachodzcych w sferze gospodarczej. Zapomina si o sferze społecznej, któr traktuje si jako wtórn w stosunku do przemian zachodzcych w obrbie szeroko rozumianej gospodarki. Szczególnie jest to widoczne w przypadku zagadnie demograficznych. Wynika to midzy innymi z braku kolejnego od 14 lat spisu powszechnego, ale i przekonania, e w warunkach stabilizacji ludnociowej nie dochodzi do przemian. Wynika to z faktu, e potencjał demograficzny rozpatrywano zawsze w kontekcie jego przemian ilociowych a nie jakociowych. Miejscem w którym te przemiany zachodz w duym nateniu, a przez co s dobrze widoczne, jest strefa podmiejska duego miasta, szczególnie w obrbie charakterystycznych dla niej miejscowoci. Dla aglomeracji wrocławskiej do takich jednostek osadniczych zaliczy naley Mirków oraz Bielany Wrocławskie. Przeprowadzone badania w obrbie wyej wymienionych miejscowoci miały charakter bada ankietowych, którymi objto blisko 60 mieszkaców. Fakt pokrywania si wybranych struktur, z rejestrowanymi w Narodowym Spisie Powszechnym 1988 roku, upowania do sformułowania kilku wniosków kocowych o znacznej mocy wyjaniajcej. Wydaje si, e w przypadku obszarów bezporedniego kontaktu strefy podmiejskiej z miastem proces przejmowania miejskoci mona zaczyna uznawa za zakoczony. Obszary te powoli staj si elementem organizmu miejskiego. Jednak w dalszym cigu nie zatraciły swego autonomicznego charakteru. W konsekwencji, mamy do czynienia z szybko postpujcym procesem tworzenie si miejskiego społeczestwa w ich obrbie. 12

13 Potwierdzeniem tego stanu jest kształtujca si nadwyka kobiet nad mczyznami, która jest symptomatyczna dla miejskich jednostek osadniczych. O wysokim stopniu nie tylko zurbanizowania, ale i selektywnoci napływu wiadczy moe poziom wykształcenia ludnoci zamieszkujcej stref podmiejsk. Nastpiło bardzo wyrane przesunicie si poziomu wykształcenia ludnoci w kierunku redniego i wyszego. W przypadku wykształcenia wyszego przewaga ta jest przecitnie dwukrotnie wiksza ni w rdzeniu aglomeracji. Charakterystyczne jest równie to, e obserwuje si zjawisko przewagi bardziej wykształconych kobiet nad mczyznami. Daleko idce zmiany zaszły równie w sferze gospodarczej. Nastpił nieomal całkowity zanik gospodarstw domowych posiadajcych gospodarstwo rolne. Cało przekształce doprowadziło do zmiany gospodarczego charakteru miejscowoci z przemysłowo rolniczych lub rolniczo przemysłowych na usługowy lub te wzgldnie usługowo przemysłowy. Całokształt zachodzcych zmian zdaje si prowadzi do kształtowania si, w szerokim tego słowa znaczeniu, elitarnego społeczestwa strefy podmiejskiej. Przedstawionych interpretacji wyników nie naley rozpatrywa w kategoriach stwierdze uniwersalnych, sprawdzajcych si w przypadku kadego obszaru. Jednak mog one stanowi punkt wyjcia do dalszych, szerszych analiz, lub by punktem odniesienia w przypadku bada na innych obszarach tego typu. Wydaje si, e sformułowane powyej wnioski oraz uogólnienia pozwalaj na postawienia pytania, czy strefa podmiejska w dalszym cigu jest bezporednio za miastem czy moe ju troch dalej? 13

14 Literatura Golachowski, S., 1965, Proces semiurbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski nr 2/42, Opole. Ilnicki, D., 1996, Proces suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej na przykładzie budownictwa mieszkaniowego, (w:) Jakubowicz E., Łoboda J. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1814, Studia Geograficzne LXV, Wrocław, p Miszewska, B., 2000, Współczesne osiedla willowe Wrocławian kontynuacja procesu, zmienno formy, w druku. Sytuacja demograficzna Polski. Raport , (2000) Rzdowa Rada Ludnociowa, Rzdowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, pp Zagodon, A., 1978, Rozwój struktury przestrzennej strefy podmiejskiej Opola, Acta Universitatis Wratislaviensis No 324, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, z

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

3. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY

3. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz 3. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY 3.1. Wprowadzenie Strefa wielkich osiedli nie jest wbrew pozorom obszarem,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ

VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ VII.. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania placówek bankowych w Polsce w 5 roku Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju *

Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju * Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(21)/2005 ISSN 1509 4995 Piotr Lorens Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju * W opracowaniu zaprezentowano problematykeþ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r. Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo