PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj godzina 12:00 str. 1 BR

2 CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA SPÓŁKA MATKA DEWELOPER: MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. ADRES: Warszawa ul. Prosta 32 NIP: REGON: TELEFON: FAX: ADRES WWW: II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka Marvipol S.A. (dalej: Spółka) powstała w 1996 roku. Na początku działalność Spółki koncentrowała się na usługach związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego, tj. pozyskiwaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także szeroko rozumianym konsultingiem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Od 2000 roku Spółka realizuje własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego - począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom, a także zarządzania tymi obiektami. Spółka posiada Certyfikat Dewelopera i należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marvipol S.A. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień nadanych przez różnorodne renomowane instytucje. Marvipol S.A. konsoliduje Grupę Kapitałową. Od 2008 roku akcje Marvipol S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystkie publiczne komunikaty i raporty są dostępne na stronie w sekcji Dla Inwestorów. UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIE inwestycja adres dzielnica rok lokale mieszkalne lokale usługowe Stawki Residence Warszawa ul. Stawki 3a Śródmieście Dom pod Klonem Warszawa ul. Wrzeciono 5 Bielany Międzynarodowa Residence Warszawa ul. Międzynarodowa 50A Saska Kępa Bielański Dom Warszawa ul. Wrzeciono 33 Bielany Kazimierzowska Residence Warszawa ul. Kazimierzowska 43 Mokotów Dom Przy Agorze Warszawa ul. Przy Agorze 28 Bielany Villa Marina Warszawa al.wilanowska 208 Mokotów 2006/ Villa Cameratta Warszawa ul. Drogomilska 20 Bemowo Mokotów Residence Warszawa ul. Pory 61 Mokotów Osiedle Platany Warszawa ul. Ursus str. 2 BR

3 Wiatraczna Residence Melody Park Villa Avanti Villa Cavaletti Apartamenty Mokotów Park etap I Ryżowa 42/ Warszawa ul. Wiatraczna 15 Praga Południe Warszawa ul. Puławska 257 Mokotów Warszawa ul. Grenadierów 25 Praga Południe Warszawa ul. Wyścigowa 39 Mokotów Warszawa ul. Bernardyńska 53 Mokotów W okresie realizacji inwestycji ukończonych oraz aktualnie przeciwko Deweloperowi nie było i nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej nr 244/2, 245/2, 249, 250, 329/2, 333 z obrębu ul. Sokratesa 9 Warszawa Nr księgi wieczystej WA1M/ /8 Istniejące obciążenia hipoteczne Hipoteka umowna zwykła zł na rzecz Banku nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale Millennium czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek: Przeznaczenie w planie Dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach: Budowa: drogi gminnej kategorii D: ulicy Rokokowej na odcinku 100mb na zachód od ulicy Sokratesa oraz ulicy Projektowanej 6 na odcinku ok. 100mb na północ od projektowanej ulicy Rokokowej wraz z budową infrastruktury technicznej, Pozwolenie na budowę: 138/A/2011 z dnia 23 wrz 2011 Brak innych informacji dostępnych w ramach dostępu do informacji publicznej o inwestycjach w promieniu 1 kilometra w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę TAK NIE Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne: TAK NIE str. 3 BR

4 Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone: TAK NIE Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja nr 254/BIE/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Rozpoczęcie budowy nastąpiło: 9 grudnia 2011 Planowane zakończenie: 31 grudnia czerwiec 2014 Liczba budynków 1 Rozmieszczenie ich na nieruchomości (odległość) PN-70/B Środki własne w szczególności w I etapie realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem sprzedaży), Kredyt bankowy uruchamiany w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, a także wpłaty od nabywców kierowane na wyodrębniony przez bank rachunek zgodnie z zawartą z bankiem zawierającą wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego umową kredytową Brak stosowania środków ochrony o których mowa w art. 4 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w związku z art. 38. Spółka publiczna notowana na GPW opis poniżej Współfinansowanie inwestycji przez bank w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Monitorowanie przez Bank stopnia realizacji inwestycji przed każdą wypłatą środków, w tym poprzez dokonywanie inspekcji na terenie budowy z prawem wglądu do pełnej dokumentacji, sporządzanie przez bank okresowych raportów ze stanu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem których uruchamiane są poszczególne transze kredytowe, Bank Millennium S.A. - Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach Zakup i przygotowanie gruntu 25% Wykonanie stanu 0 25% Wykonanie Stanu surowego otwartego 25% Pozostałe Prace 25% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Waloryzacja ceny nie występuje ZALETY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PUBLICZNĄ str. 4 BR

5 Na każdą spółkę, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. spółkę publiczną, nałożony jest mocą prawa szereg obowiązków informacyjnych, które realizowane są w postaci komunikatów zamieszczanych w serwisach internetowych zarówno spółki, jak i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podlegających bieżącej kontroli sprawowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu każdy potencjalny klient spółki publicznej dysponuje dostępem do rzetelnej informacji na temat dotychczasowych dokonań takiej spółki, ale przede wszystkim otrzymuje narzędzie dające mu możliwość pozyskania wiedzy w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółka publiczna, w przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarczych, obowiązana jest do publikowania, co kwartał, sprawozdań finansowych obrazujących aktualną sytuację finansową zarówno własną, jak też aktualną sytuację finansową spółek powiązanych kapitałowo, przy czym, co ważne, sprawozdania półroczne i roczne audytowane są przez niezależnego biegłego rewidenta, aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej spółka publiczna obowiązana jest do przekazywania, w formie raportów bieżących, do publicznej wiadomości, informacji o istotnych, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej zdarzeniach, w tym w szczególności podejmowanych przez zarząd czy walne zgromadzenie spółki uchwałach, a także umowach zawieranych zarówno na własną rzecz, jak też umowach zawieranych przez spółki powiązane kapitałowo. Z punktu widzenia klienta, ale co bardzo istotne również z punktu widzenia banku kredytującego zakup lokalu, analiza i w rezultacie dokonanie oceny wiarygodności i rzetelności dewelopera będącego, jak Marvipol S.A., spółką publiczną, jest w porównaniu do każdego prywatnego podmiotu gospodarczego relatywnie proste i możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie. Z opisanych powyżej przyczyn spółki giełdowe cieszą się lepszą niż inne podmioty gospodarcze reputacją, a zatem i zaufaniem kontrahentów. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ : Na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz zgodnie z art. 29 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. INNE INFORMACJE Oświadczenie Banku kredytującego inwestycję: w dniu 3 listopada 2011 roku Bank Millennium S.A. zobowiązał się do zwolnienia spod obciążeń hipotecznych lokali znajdujących się w budynkach w ramach inwestycji Bielany Residence w Warszawie, wraz z proporcjonalnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Kopia Oświadczenia Banku stanowi załącznik do niniejszego prospektu. Spółka Marvipol S. informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie spółki tj. w Warszawie przy ul. Prosta 32 przez każdą osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej, z następującymi dokumentami: 1) aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 2) kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sadowego 3) kopia pozwolenia na budowę 4) sprawozdaniami finansowymi spółki za ostatnie dwa lata umieszczony na stronie w sekcji Dla Inwestorów 5) projektem budowlanym CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej zł brutto liczba kondygnacji 10 kondygnacji technologia wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 Standard prac wykończeniowych w Załącznik umowy deweloperskiej str. 5 BR

6 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych do których zobowiązuje się deweloper części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiąca część wspólną nieruchomości Liczba lokali w budynku Liczba miejsc garażowych i postojowych Dostępne media w budynku Dostęp do drogi publicznej Zgodnie z załącznikiem nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 informujący o standardach w budynku 378 lokali mieszkalnych 18 lokali usługowych (1295 m2) 504 w garażu podziemnym 3 miejsca naziemne Prąd, woda, CO, telefon, Internet, telewizja kablowa tak Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 2. Standard lokalu 3. Wzór umowy deweloperskiej 4. Oświadczenie Banku Millennium Otrzymałem dnia Data Podpis str. 6 BR

7 Załącznik nr 1 Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego str. 7 BR

8 str. 8 BR

9 Standard wykonania mieszkań w projekcie Bielany Residence przy ul. Sokratesa 9 Załącznik nr 2 Inwestycja Bielany Residence przy ul. Sokratesa 9 to budynek o podwyższonym standardzie. Bryła budynku oparta jest siedmiu - ośmiu kondygnacjach z dziesięcio kondygnacyjną dominantą w części narożnej. Mieszkania rozmieszczone zostały na dziesięciu kondygnacjach, w jedenastu klatkach. Na piętrach, w poszczególnych klatkach znajdują się od dwóch do siedmiu lokali. Kondygnacja podziemna zarezerwowana została na dwupoziomowy garaż oferujący 504 miejsca parkingowe. W parterach od ulicy Sokratesa oraz planowanej Rokokowej zaplanowano lokale usługowe o zróżnicowanej powierzchni. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni całkowitej m2. Komfort inwestycji podkreślony zostanie przez zagospodarowany dziedziniec wewnętrzny z kompozycją zieleni nawiązującą do 4 pór roku, małą architekturą i placem zabaw. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie system kamer obejmujący swoim zasięgiem cały teren inwestycji. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie strefy i urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o tych osobach i w sposób ułatwiający korzystanie z budynku. OTOCZENIE TEREN ogrodzony, o ogrodzenie stalowe, przezierne, teren zagospodarowany: o zieleń wysoka i niska, chodniki, dojazdy, plac zabaw,. o teren zagospodarowany małymi formami architektury dostępny z budynku wjazdy z ulicy do podziemnej hali garażowej OCHRONA teren dozorowany i monitorowany systemem kamer obejmujący wewnętrzny dziedziniec oraz wejścia do klatek schodowych oraz wjazd do podziemnej hali garażowej pomieszczenie ochrony zlokalizowane w budynku video domofon zlokalizowany przy furtce, wejściach do klatek schodowych (zawierający funkcję monitorowania otoczenia) łączność z ochroną przez video domofon (foniczna) DROGI, CHODNIKI kostka betonowa MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW wbudowane w budynku, z osobnym wejściem INSTALACJE W OTOCZENIU BUDYNKU kanalizacja deszczowa wodociągowa miejska odgromowa elektryczna - złącze kablowe, stacja trafo wewnątrz budynku, oświetlenie terenu przeciwpożarowa wodociągowa utrzymanie wspólnych terenów zielonych dziedzińca sieć cieplna SPEC KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU FUNDAMENTY płyta żelbetowa, monolityczne str. 9 BR

10 KONSTRUKCJA BUDYNKU żelbetowa, szkieletowa ŚCIANY ZEWNĘTRZNE murowane z cegły silikatowej oraz miejscowo z gazobetonu wg projektu, żelbetowe w miejscach przewidzianych w projekcie materiały elewacyjne to:, tynk mineralny, balustrady balkonowe stalowe malowane proszkowo częściowo z wypełnieniem szklanym i w układzie mieszanym pełne i ażurowe, obróbki blacharskie balkonów, parapetów zewnętrznych tarasów STROPY żelbetowe monolityczne DACH płaski pokrycie izolacja przeciwwodna zabezpieczona żwirem odwodnienie system grawitacyjny obróbki blacharskie GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, KONSTRUKCYJNE, SŁUPY ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i słupy żelbetowe ściany wewnętrzne murowane cegła silikatowa ściany żelbetowe wg projektu SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKI betonowe z wyznaczeniem i oznakowaniem miejsc parkingowych o wymiarach nie mniejszych niż 2.3m x 5m DRZWI stalowe według wymagań p.poż WROTA GARAŻOWE otwieranie automatyczne - sterowanie pilotem INSTALACJE wentylacja mechaniczna, elektryczna oświetleniowa z oprawami sterowana czujkami ruchu kanalizacja z odwodnieniem liniowym i z separatorami związków ropopochodnych instalacja p.poż instalacja detekcji tlenku węgla węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej SPEC instalacja oddymiająca SCHOWKI LOKATORSKIE ŚCIANY z bloczków, murowane SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKA betonowa DRZWI pełne, systemowe WENTYLACJA wentylacja - mechaniczna INSTALACJA ELEKTRYCZNA oprawy oświetleniowe KLATKI SCHODOWE WEJŚCIE DO KLATEK SCHODOWYCH dostępne od strony wewnętrznego dziedzińca str. 10 BR

11 dostępne dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowe przeszklone ŚCIANY I SUFITY tynkowane tynk gipsowy, malowane, elementy dekoracyjne z płyt SUFITY sufity podwieszane G.K., malowane POSADZKI w strefach ogólnodostępnych okładzina gresowa,, korytarze piętrowe - wykładzina dywanowa BIEGI SCHODOWE schody - rodzaj (konstrukcja) żelbetowe, monolityczne, stopnie,spoczniki okładzina gresowa BALUSTRADY WEWNĘTRZNE stalowe malowane proszkowo INSTALACJE ELEKTRYCZNE oprawy oświetleniowe tablice piętrowe WINDY bezreduktorowe WYPOSAŻENIE skrzynki na listy, wycieraczka i inne elementy wg. projektu wnętrz MIESZKANIA DRZWI WEJŚCIOWE antywłamaniowe klasy C o podwyższonej wysokości, płytowe / portal drewniany wg projektu wnętrz ŚCIANY WEWNĘTRZNE międzylokalowe bloczki silikatowe, konstrukcyjne żelbetowe, monolityczne wg projektu działowe murowane z bloczków silikatowych tynk gipsowy, malowanie jednokrotne SUFITY tynk gipsowy, kategoria 3, mechanicznie nakładany jednokrotnie malowane na biało wysokość piętra 2,69m z obniżeniami w miejscach wskazanych na kartach lokalu POSADZKI wylewki cementowe zacierane mechanicznie OKNA I DRZWI BALKONOWE drewniane, rozwieralne, kwatery stałe wg projektu, malowane transparentnie, nawietrzaki okienne zgodnie z projektem w każdym pomieszczeniu jedno skrzydło z dodatkową funkcją uchylania parapety kamień / konglomerat * DRZWI WEWNĘTRZNE otwory przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych KUCHNIE instalacja kanalizacji podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń( zlewozmywak, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja wodna - podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń (zlewozmywak, kuchnia elektryczna, lodówka, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie zmywarki, obwód siłowy 400V dla kuchni elektrycznej, wypust okapu kuchennego ŁAZIENKI instalacja kanalizacji piony kanalizacyjne* instalacja wodna - podejścia do odbiorników w miejscach przewidzianych w projekcie (np.: pralka, umywalka, miska ustępowa, wanna / natrysk) instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie pralki str. 11 BR

12 INSTALACJA C.O. grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi w łazienkach grzejniki drabinkowe, w miejscach przewidzianych w projekcie dodatkowo grzejnik płytowy instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne liczniki ciepła umieszczone na klatce schodowej INSTALACJA WODY instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody umieszczone na klatce schodowej INSTALACJA KANALIZACYJNA z tworzywa sztucznego INSTALACJA WENTYLACYJNA wentylacja wyciągowa mechaniczna w kuchni dodatkowy pion do podłączenia okapu kuchennego INSTALACJA ELEKTRYCZNA kable miedziane z osprzętem, tj. z gniazdami, kostkami tablice elektryczne z ochronnikami przepięciowymi instalacja trójfazowa dla kuchni elektrycznych INNE INSTALACJE TV - okablowanie umożliwiające podłączenie do zewnętrznej sieci TV kablowej kable rozprowadzony po mieszkaniu i wprowadzony do szachtu telefoniczna kabel rozprowadzony po mieszkaniu do jednego punktu i doprowadzony do szachtu internetowa - orurowanie umożliwiające podłączenie do internetu video domofonowa wraz z urządzeniem videodomofonu dzwonkowa jako funkcja videodomofonu BALKONY / TARASY / LOGIE płytki gresowe, greting deski kompozytowe balustrady zewnętrzne o konstrukcji stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo, wypełnienie szklane lub ażurowe, ścianki oddzielające na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wypełnienie nieprzezierne* *rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem wykonawczym str. 12 BR

13 Repertorium A Nr /2012 Załącznik nr 3 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. dwa tysiące. roku (..) przed notariuszem.. w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy, stawili się: Pan., syn, PESEL:.., według jego oświadczenia zamieszkały w.., legitymujący się dowodem osobistym serii.. numer., oświadczając, że działa w imieniu MARVIPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie obecnie pod adresem: Warszawa, ulica Prosta 32, o kapitale zakładowym siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt ( ) złotych wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem: , zwanej w dalszej części tejże umowy również: "Deweloperem, jako jej pełnomocnik upoważniony do samodzielnego działania w jej imieniu Fakt zarejestrowania MARVIPOL S.A. oraz umocowanie oświadczającego wynika z: Odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS wydanego w dniu. dwa tysiące. roku (..); Pełnomocnictwa sporządzonego przed Janem Jodłowskim, notariuszem w Warszawie, w dniu dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwunastego roku (22.V.2012), Repertorium A Nr /2012; a Pan. oświadczył, że udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane, jak również wskazał NIP Spółki: i jej REGON: Pan.. w dalszej części tej umowy zwany jest również: Pełnomocnikiem Dewelopera Pani, córka..., PESEL:..., wg jej oświadczenia: zamieszkała w Warszawie..., legitymująca się dowodem osobistym serii.. numer., jej mąż, Pan, syn..., PESEL:..., wg jego oświadczenia: zamieszkały w Warszawie..., legitymujący się dowodem osobistym serii... numer..., zwani w dalszej części tej umowy również: nabywcami Stawający pod poz. 1 wskazuje adres dla korespondencji dla reprezentowanego przez siebie Dewelopera: Warszawa, ul. Prosta Stawający pod poz. 2 i 3 wskazują adres dla korespondencji: Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych U M O W A D E W E L O P E R S K A 1.1. Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że: ). reprezentowany przez niego Deweloper jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie, obecnie Dzielnica Bielany (dawniej: Gmina Bielany), przy ulicy Sokratesa 9, w obrębie , stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: dwieście czterdzieści dziewięć (249), dwieście pięćdziesiąt (250), trzysta trzydzieści trzy (333), dwieście czterdzieści cztery łamane przez dwa (244/2), dwieście czterdzieści pięć łamane przez dwa (245/2) i trzysta dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa (329/2) o łącznej powierzchni jedenaście tysięcy sto dwadzieścia (11.120) metrów kwadratowych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/ /8; na potwierdzenie czego okazał Odpis zwykły tejże księgi wieczystej wydany w dniu., z którego wynika, że: ). w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Deweloper na opisanym w pkt. 1 gruncie wznosi budynek mieszkalny wielorodzinny, z usługami i z podziemnym garażem, zgodnie z uzyskaną ostateczną Decyzją nr 254/BIE/2011 wydaną przez Prezydenta M.St. Warszawy w dniu drugiego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (02.VIII.2011), znak: AM-WAAB-SOS , zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na działkach gruntu nr 247, 244, 245, 249, 250, 329 i 333; przy czym część wymienionych w tejże Decyzji gruntów oznaczonych na skutek podziału jako działki numer 247, 244/1, 245/1 i 329/1 w związku z prowadzoną przez m.st. Warszawa inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej - stała się własnością m.st. Warszawy (na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 września 2011 r., znak: UD-III-WAB- MPO ), a tym samym przedmiotowa inwestycja prowadzona jest obecnie przez Spółkę na działkach wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu; ). właścicielowi lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej, tj. we własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie będą służyły do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności opisanego w pkt 1 gruntu, przy czym udział ten zostanie wyliczony w sposób określony w art. 3.3 Ustawy o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, z 1994 roku, ze zmianami); ). Deweloper ma prawo obciążyć nieruchomość wspólną, z której zostanie wydzielony przedmiotowy lokal, nieodpłatnymi prawami (służebnościami bądź prawami korzystania - wg wyboru Dewelopera) na rzecz dostawców mediów, zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie tejże nieruchomości w zakresie dostawy wszelkich mediów (w tym również telewizji kablowej, str. 13 BR

14 telefonu, internetu), a o ile prawa te nie zostaną ustanowione wcześniej - w umowie ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu i przeniesienia jego własności na nabywców - nabywcy udzielą Deweloperowi nieodwołalnych pełnomocnictw do dokonania tegoż i w ich imieniu; ). Deweloper w zakresie działalności upoważniony jest do prowadzenia działalności deweloperskiej; ). na zbycie nieruchomości przez Dewelopera nie jest wymagana zgoda żadnego jej organu; ). grunt opisany w pkt. 1 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej Pełnomocnik Dewelopera zapewnił, że opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani też prawami na rzecz osób trzecich, poza wykazanymi niniejszym aktem i poza prawami przyszłych nabywców lokali we wznoszonym budynku wynikających z zawartych umów (przy czym żadna z nich nie dotyczy przedmiotu niniejszej umowy), stan prawny i faktyczny nieruchomości zgodny jest z treścią księgi wieczystej, poza zmianami wykazanymi niniejszym aktem jak też okolicznością, że do Działu III wpływają wnioski o wpisanie praw i roszczeń przyszłych nabywców lokali, wynikające z zawartych przez Dewelopera umów, a nadto, że nie zachodzą żadne faktyczne i prawne przeszkody w zawarciu niniejszej umowy Pełnomocnik Dewelopera w imieniu Dewelopera oświadczył, że:---- 1). we wznoszonym od dnia dziewiątego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (9.XII.2011) na gruncie opisanym w 1.1 pkt. 1 tego aktu budynku wybudowany zostanie w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.XII.2013), na kondygnacji nadziemnej [ piętro] samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem. o planowanej powierzchni użytkowej metra kwadratowego, zawierający pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, hall i przylegający do tegoż lokalu balkon; ). na gruncie urządzone zostaną miejsca parkingowe i tzw przedogródki; ). w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży zawrą (między innymi) postanowienie określające zasady, w oparciu o które nabywcy będą korzystać na zasadach wyłączności z przylegającego do przedmiotowego lokalu balkonu/ loggii, oraz ze znajdujących się w hali garażowej budynku: stanowiska parkingowego oznaczonego numerem.. i schowka lokatorskiego numer [przy czym zasady te określi Deweloper przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności pierwszego z lokali w budynku], a nabywcy udzielą Deweloperowi nieodwołalnego (do czasu ustanowienia odrębnej własności ostatniego lokalu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej) pełnomocnictwa do zawierania w ich imieniu z nabywcami innych lokali umów określających sposób korzystania z nieruchomości wspólnej bez naruszenia praw nabytych przez nabywców w tym zakresie; ). nabywcy wyrażają niniejszym zgodę na takie określenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, które polegać będzie na wydzieleniu nabywcom lokali niemieszkalnych (użytkowych) do wyłącznego korzystania powierzchni elewacji zewnętrznej budynku z przeznaczeniem na umieszczenie w miejscu przewidzianym przez projektanta budynku szyldu reklamowego oraz tablic informacyjnych; koszty związane z umieszczeniem, zmianą oraz ich utrzymaniem ponosił będzie uprawniony; ). do umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży Deweloper przedłoży Oświadczenie Banku zezwalające na wydzielenie z opisanej księgi wieczystej przedmiotowego lokalu bez obciążeń wpisanych tamże na jego rzecz; ) lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, obejmującym w szczególności wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji, z jednokrotnym malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów, z wylewkami cementowymi zacieranymi mechanicznie, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych dołączonym do prospektu informacyjnego Stawający złożyli do tego aktu: plan lokalu mieszkalnego numer.., - szkic hali garażowej z uwidocznionym stanowiskiem parkingowym numer. i schowka lokatorskiego numer.. oraz prospekt informacyjny wraz z załącznikami, który stanowi integralną część niniejszej umowy Nabywcy oświadczyli, że: odebrali od Dewelopera prospekt informacyjny dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego lokal będący przedmiotem niniejszej umowy, wraz z załącznikami, z treścią którego się zapoznali; zostali poinformowani przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z : aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, projektem architektoniczno budowlanym przedsięwzięcia deweloperskiego; zostały im przedstawione przez Dewelopera szczegółowe informacje dotyczące: sytuacji prawno-finansowej Dewelopera, przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że w czasie pomiędzy doręczeniem nabywcom prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej * nastąpiły zmiany w treści prospektu informacyjnego / załączniku dotyczące, a nabywcy oświadczyli, iż wyrażają zgodę na ich włączenie do treści niniejszej umowy * nie nastąpiły zmiany zarówno w treści prospektu informacyjnego jak i załącznikach do niego Stawający oświadczyli, że strony zawierają umowę w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 z 2011 roku, poz. 1377), zwanej w dalszej części: str. 14 BR

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo