Wiosna-Lato 2015 Warszawa i okolice. SPIS INWESTYCJI. inwestycji. Tarasy Dionizosa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiosna-Lato 2015 Warszawa i okolice. SPIS INWESTYCJI. inwestycji. Tarasy Dionizosa"

Transkrypt

1 Wiosna-Lato 2015 Warszawa i okolice. SPIS INWESTYCJI inwestycji DZIELNIC POWIATÓW Tarasy Dionizosa Barc S. A. Kuropatwy VI Mak Dom Sp. z o. o. Słodowiec City Turret DevelopmeNt S. A. Zen Garden Mokotów PRESTIGE SP. Z O. O. Wydawca

2 Reklama 2

3 Nieruchomości bez tajemnic Nieruchomości bez tajemnic Zakup nieruchomości możemy dokonać na: rynku pierwotnym zajmuje się obrotem nowymi nieruchomościami, które można nabywać bezpośrednio od deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego rynku wtórnym zajmuje się obrotem nieruchomościami używanymi, nabywanymi od osób trzecich bezpośrednio lub za pośrednictwem biur nieruchomości Kupując na rynku pierwotnym musisz wiedzieć o tym, że: Umowa przedwstępna: zawierana na rynku wtórnym lub pierwotnym pod warunkiem, że danego dewelopera nie obowiązuje ustawa deweloperska. kupujący i sprzedający zobowiązują się w niej do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. pełni funkcję ostrzegawczo-zabezpieczającą i określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. przy jej zawarciu kupujący najczęściej przekazuje sprzedającemu zadatek. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. zamiast zadatku jeśli strony tak postanowią kupujący może dać zaliczkę, czyli częściową zapłatę. Zaliczka różni się od zadatku tym, że z reguły podlega zwrotowi w każdym przypadku niedojścia do zawarcia umowy ostatecznej. nie wymaga dla swej ważności formy szczególnej, jed- nak dla zabezpieczenia swoich praw i posiadania gwarancji, że umowa przyrzeczona dojdzie do skutku, warto zawrzeć ją w formie aktu notarialnego. Umowa deweloperska: umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, zawierana wyłącznie na rynku pierwotnym. zobowiązanie dewelopera i jego klienta do zawarcia w przyszłości umowy, na mocy której dojdzie do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na klienta (umowa przyrzeczona). Oprócz tego deweloper zobowiązuje się, że wybuduje budynek, w którym ten lokal ma się znajdować. kupujący wpłaca całą (lub prawie całą) cenę przed zawarciem umowy przyrzeczonej. umowa dotyczy lokalu, który w sensie prawnym nie istnieje (a najczęściej nie istnieje nawet budynek, w którym lokal ten ma być położony). okres między zawarciem umowy deweloperskiej a zawarciem umowy przyrzeczonej jest na ogół długi (może wynosić nawet kilka lat). 3

4 Nieruchomości bez tajemnic umowa przyrzeczona jest następstwem zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy rezerwacyjnej. Przenosi własność nieruchomości na kupującego. Wymaga formy aktu notarialnego. akt notarialny szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę). Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz. Kupując na rynku pierwotnym musisz wiedzieć o tym, że: ustawa deweloperska to powszechnie używana nazwa Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku i wzmocniła pozycję konsumenta w sytuacji zawierania umowy z deweloperem. Ustawa określa między innymi: obowiązki dewelopera w zakresie informowania kupującego o warunkach inwestycji i treści zawieranej umowy; konieczność prowadzenia przez dewelopera rachunku powierniczego oraz obowiązki dewelopera związane z odbiorem lokalu i zgłaszaniem przez nabywców jego wad. prospekt informacyjny prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa oraz informacje o budynku i o konkretnym lokalu albo domu, którym jest zainteresowany dany nabywca. Do prospektu deweloper załącza rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny jest dokumentem jawnym i każdy ma prawo do jego wglądu. Ma za zadanie pomóc potencjalnemu klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. Pamiętaj: zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się dokładnie z prospektem informacyjnym. Informacje w nim zawarte staną się później podstawą umowy deweloperskiej. Przedstawiony Ci prospekt informacyjny i treść umowy deweloperskiej powinny być ze sobą zgodne, a jeżeli są jakieś rozbieżności powinny zostać w treści umowy wyraźnie podkreślone. Prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej. rachunek powierniczy Deweloperzy, którzy ogłoszą publicznie sprzedaż budowanych mieszkań, od 29 kwietnia 2012 roku mogą przyjmować pieniądze od ich nabywców tylko za pośrednictwem rachunków powierniczych prowadzonych przez banki. Taki wymóg wprowadziła ustawa deweloperska. Deweloperzy mogą zaoferować klientom otwarty lub zamknięty rachunek powierniczy. Środki zdeponowane przez klienta na otwartym rachunku powierniczym są wypłacane deweloperowi w transzach, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie deweloperskiej. Takich transz nie może być mniej niż cztery, a żadna z nich nie może być wyższa niż 25% i niższa niż 4

5 Nieruchomości bez tajemnic 10% całości kosztów. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty środków bank skontroluje zakończenie danego etapu budowy. Zamknięty rachunek powierniczy daje zdecydowanie większą ochronę interesów nabywcy niż rachunek otwarty, albowiem bank wypłaca deweloperowi środki zdeponowane przez nabywcę jednorazowo dopiero po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przyrzeczonej. W razie upadłości dewelopera przed przeniesieniem własności mieszkania jego klient odzyska całość wpłaconych pieniędzy. deweloper to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu na nabywcę. wykończenie pod klucz Stan wykończenia mieszkania wykonany przez dewelopera lub firmę podwykonawczą, pozwalający na wprowadzenie się do mieszkania od zaraz. Dodatkowo płatny za każdy mkw. powierzchni mieszkalnej. Najczęściej dostępny w kilku opcjach do wyboru od optymalnej do ekskluzywnej. Zaletą wykończenia pod klucz jest to, że nabywca zanim zdecyduje się na zakup konkretnej opcji, może liczyć na spotkanie z osobą odpowiedzialną za aranżację wnętrz. Pomoże ona nie tylko w wyborze materiałów, ale i w zaplanowaniu całości, tak żeby mieszkanie było możliwie najbardziej funkcjonalne i modnie urządzone. Zakup mieszkania pod klucz oszczędza nie tylko nasz czas, ale często również pieniądze. odbiór mieszkania Kupując mieszkanie, nabywca na rynku pierwotnym jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego, na rynku generalny wykonawca firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą realizująca inwestycję na zlecenie inwestora; głównie podmiot prowadzący działalność budowlaną. standard deweloperski Podstawowe wykończenie mieszkania lub domu, które nie pozwala na natychmiastowe zamieszkanie, natomiast wymaga dodatkowych prac wykończeniowych, które przeprowadzone zostaną na koszt nabywcy. Zazwyczaj w standardzie deweloperskim mamy: betonowe wylewki na podłodze, otynkowane ściany, okna, parapety wewnętrzne, drzwi zewnętrzne oraz instalacje elektryczną i hydrauliczną. indywidualna aranżacja przestrzeni Rozplanowanie układu mieszkania i zaprojektowanie pomieszczeń zgodnie z zapotrzebowaniem jego przyszłych lokatorów. Możliwe do przeprowadzenia przede wszystkim przy zakupie nieruchomości na etapie planowania lub początku. Czasem możliwa po wybudowaniu budynku, pod warunkiem, że zmiany nie dotyczą ścian nośnych. wtórnym po jego podpisaniu powinien dokonać osobistego odbioru lokalu i sprawdzić, czy jego standard jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie z deweloperem. Najlepiej kiedy przy czynności tej jest obecny również fachowiec od odbiorów, który jest w stanie wykryć i wskazać wszelkie wady fizyczne nieruchomości. Co ważne deweloper nie ma prawa sprzeciwić się, aby podczas oględzin taka osoba była obecna. Zgodność standardu mieszkania z zapisami umowy stwierdza się w protokole odbioru. W przypadku wykrycia wad lub niezgodności z umową, należy odstąpić od podpisania protokołu odbioru i w jego miejsce przygotować listę rozbieżności oraz zwrócić się do dewelopera o doprowadzenie ich w oznaczonym terminie do stanu określonego w umowie deweloperskiej. 5

6 Nieruchomości bez tajemnic kredyt hipoteczny długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości, w walucie krajowej lub obcej. pożyczka hipoteczna udzielana jest w gotówce, pod zastaw nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności. Biorąc pożyczkę hipoteczną otrzymujemy pieniądze na dowolny cel. Jest ona wyżej oprocentowana niż kredyt hipoteczny, jej koszt jest jednak niższy niż koszt kredytu na samochód lub pożyczki gotówkowej. Pożyczka hipoteczna udzielana jest zwykle na dość długi okres, jednak krótszy niż kredyt hipoteczny. Możemy ją zaciągać w walucie krajowej lub obcej. Jeśli pożyczkobiorca zaniedbuje spłaty rat, zastaw może być mu odebrany. Mieszkanie dla Młodych rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. zdolność kredytowa Zgodnie z artykułem 70.1 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Innymi słowy zdolność kredytowa to nic innego, jak wskaźnik ryzyka jakie podejmuje instytucja finansowa, udzielając zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki. Wskaźnik zdolności, obliczany na podstawie przekazanych przez klienta informacji i danych, jest o tyle istotny, że jego zbyt niska wartość sprawi, że kredytodawca zrezygnuje z udzielenia obłożonego zbyt dużym ryzykiem zobowiązania. Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Część z nich jest precyzyjnie określona przez Komisję Nadzoru Finansowego w publikowanych przez nią rekomendacjach, a pozostałe są kwestią rozpatrywaną indywidualnie przez każdy bank. Największy wpływ na zdolność kredytową mają: osiągane dochody, liczba osób na utrzymaniu, aktualne zobowiązania finansowe, przyznane limity kredytowe i debetowe, status majątkowy, stan cywilny, wiek, wykonywany zawód, forma zatrudnienia i historia kredytowa. Pamiętaj, że: cena ofertowa: cena podawana w ogłoszeniach, zarówno w prasie, jak i w Internecie oraz w folderach i katalogach deweloperów. Według ekonomicznej definicji, cena ofertowa to ilość pieniędzy jaką życzyłby sobie otrzymać sprzedający. Oczywiście w większości przypadków takiej ilości nie otrzymuje, a ceny transakcyjne są zwykle o 7% niższe od ofertowych. cena transakcyjna: cena wynegocjowana ze sprzedającym nieruchomość, widniejąca na akcie notarialnym kupna-sprzedaży. 6

7 Nieruchomości bez tajemnic Formy władania nieruchomościami: nie mają określonych udziałów i nie mogą rozporządzać swoja częścią. Ten rodzaj współwłasności może powstać tylko z określonych stosunków prawnych (np. małżeństwo). Z chwilą ustania stosunku podstawowego, który łączy współwłaścicieli, współwłasność łączna zmienia się we współwłasność w częściach ułamkowych. współwłasność w częściach ułamkowych polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli ma we wspólnym prawie własności ułamkowo określony udział. Taka współwłasność może powstać przez zawarcie umowy mocą prawomocnego orzeczenia lub inny sposób. Współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych właścicieli. Udział współwłaściciela stanowi odrębny przedmiot praw. Współwłaściciel może korzystać z rzeczy w sposób nie wyłączający takiego samego korzystania przez pozostałych współwłaścicieli. W sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli. Dopuszczalne jest również żądanie współwłaściciela wydzielenia mu części nieruchomości do wyłącznego użytku, jeżeli pozostali współwłaściciele nie sprzeciwiają się temu. Własność to najpełniejsza władza użytkowania i dysponowania, jaką można mieć nad rzeczami, jak również sama rzecz, nad która ma się władzę. Własność jest prawem, którego przedmiotem są rzeczy jako przedmioty materialne. Treścią tego prawa jest moc używania i korzystania z rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Korzystanie polega na władaniu rzeczą, dokonywaniu jej zmian a nawet zniszczeniu, pobieraniu pożytków i rozporządzaniu rzeczą (przenoszenie własności, zbycie, obciążenie, zniszczenie lub porzucenie). Prawo własności ma charakter bezwzględny, który objawia się współistnieniem stron uprawnionej (właściciel) i obowiązanej (osoby trzecie). Granice wykonywania prawa własności określają ustawy i zasady współżycia społecznego. Współwłasność to wykonywanie prawa własności przez kilka osób na tej samej rzeczy. Wyróżniamy dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączna polega na tym, że właściciele Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Od użytkowania (zwykłego) użytkowanie wieczyste różni się tym, że użytkownik wieczysty może korzystać i rozporządzać swoim prawem jak właściciel. Przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być: grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone poza granicami administracyjnych miast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone poza granicami administracyjnych miast, ale włączone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki grunty będące własnością gmin i ich związków. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje jednocześnie z przeniesieniem na użytkownika wieczystego własności obiektów i budynków znajdujących się na tym gruncie. W związku z tym w umowie musi być wskazana cena ich nabycia. Użytkownikiem wieczystym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Użytkowanie wieczyste ustanawia Skarb Państwa na okres maksymalnie 99 lat, minimalnie 40 lat. W ciągu ostatnich 5 lat trwania użyt 7

8 Nieruchomości bez tajemnic kowania wieczystego użytkownik może wystąpić o przedłużenie praw na dalszy taki sam okres. Podstawowym sposobem nabycia prawa do użytkowania wieczystego jest umowa zawarta ze Skarbem Państwa lub gminą. Umowa ta wymaga formy aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Możliwe jest także nabycie prawa użytkowania wieczystego w drodze tzw. uwłaszczenia uregulowanego przepisami ustawy z dnia 29 września 1990r. Użytkownik wieczysty ma prawo do użytkowania gruntu w sposób określony umową, a także do dysponowania tym prawem (może zatem podzielić, obciążyć lub sprzedać nieruchomość). Użytkowanie wieczyste podlega dziedziczeniu. Użytkownik wieczysty obowiązany jest wnieść opłatę wstępną oraz wnosić opłaty roczne za prawo użytkowania gruntu. W przypadku gdy wieczysty użytkownik wbrew ustaleniom umowy nie wywiąże się z swoich obowiązków, w szczególności z zagospodarowania gruntu w terminie, właściciel może nałożyć dodatkowe opłaty albo wypowiedzieć umowę. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego następuje na skutek upływu czasu, rozwiązania umowy przez strony, zrzeczenia się prawa, konfuzji. Ograniczone prawa rzeczowe to uprawnienia osób trzecich do korzystania z cudzej rzeczy. Zaliczamy do nich: Użytkowanie jest uprawnieniem użytkownika do korzystania z rzeczy cudzej i pobierania z niej określonych pożytków. Jest niezbywalne. Osoba biorąca nieruchomość w użytkowanie może z niej korzystać jedynie zgodnie z przeznaczeniem, sama ponosi koszty utrzymania nieruchomości. Po wygaśnięciu użytkowania nieruchomość powinna być zwrócona właścicielowi w stanie, stosownym do przepisów o wykonywaniu użytkowania. Służebność obejmie nieruchomości pozwalające uprawnionej osobie korzystać z niej w określony sposób lub żądać, aby właściciel nieruchomości nie wykonywał określonych uprawnień wynikających z prawa własności. Wyróżniamy: służebność gruntową polega na obciążeniu jednej nieruchomości (nieruchomość obciążona) prawem na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (nieruchomość władnąca). Przykładem takiej służebności jest służebność drogi koniecznej, prawo przechodu, poboru wody ze studni, itp. Ten rodzaj służebności 8

9 Nieruchomości bez tajemnic należy do spółdzielni. Charakter prawa do działki zależy od sposobu jej nabycia przez spółdzielnie. Może to być własność hipoteczna lub użytkowanie wieczyste. można nabyć w drodze czynności prawnych (umowa), orzeczenia sądu lub przez zasiedzenie. Prawo to wygasa w skutek niewykonywania przez 10 lat lub za wynagrodzeniem na żądanie właściciela nieruchomości obciążonej, a także gdy nieruchomość straci swe znaczenie dla nieruchomości władnącej. służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz określonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jest to prawo niezbywalne, nie można go nabyć przez zasiedzenie. Z tego prawa po śmierci uprawnionego mogą jedynie korzystać dzieci i małżonek, ale tylko wtedy, gdy strony się tak wcześniej umówiły. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jest prawem zbywalnym i podlega egzekucji. Może być przedmiotem hipoteki. Lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej oznacza tylko prawo do korzystania z lokalu, a nie prawo rozporządzania nim. Jest niezbywalne, nie podlega egzekucji i nie można go obciążyć hipoteką. Hipoteka jej przedmiotem może być nieruchomość, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką lub udział we współwłasności. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej na nieruchomości. Wierzyciel może dochodzić swoich praw z obciążonej nieruchomości niezależnie od tego czyją własnością się stała dlatego istnieje obowiązek ujawniania hipoteki w księgach wieczystych. Mamy różne rodzaje hipoteki: Zwykłą wierzytelność jest określona, co do rodzaju i wysokości pieniężnej Kaucyjną służy do zabezpieczenia wierzytelności o nieustalonej wysokości albo wierzytelności mogących powstać w przyszłości Przymusową służy do zabezpieczenia przymusowego należności zasądzonych wyrokiem. Łączną powstaje przy podziale nieruchomości i trwa do momentu, kiedy właściciel nie zdecyduje w jakich proporcjach obciąży powstałe w wyniku podziału nieruchomości hipotekami zwykłymi Ustawową hipoteka zabezpieczająca określone wierzytelności Skarbu Państwa, powstająca na podstawie szczególnego przepisu prawa. Podstawę prawną tego rodzaju hipoteki stanowi przede wszystkim Ustawa z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108, póz. 486). Powstaje ona ex lege, niezależnie od woli osób zainteresowanych i niezależnie od wpisu do księgi wieczystej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Hipoteka ustawowa jest skuteczna w stosunku do ewentualnego nabywcy nieruchomości obciążonej i ma pierwszeństwo przed hipotekami umownymi i przymusowymi bez względu na czas jej powstania. Na ogół obciąża ona określoną nieruchomość, ale na mocy przepisów szczególnych może być hipoteką generalną, tj. obciążającą wszystkie nieruchomości dłużnika. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przy budowie domów jednorodzinnych przez spółdzielnie uzyskanie terenu pod budowę 9

10 Nieruchomości bez tajemnic Podstawowy podział nieruchomości, wynikający z kodeksu cywilnego: nieruchomości gruntowe (grunty), nieruchomości budynkowe (budynki), nieruchomości lokalowe (lokale). Podział nieruchomości ze względu na uprawnienia właścicielskie: nieruchomości prywatne, nieruchomości publiczne. Nieruchomości publiczne to nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw oraz ich związków. Podział nieruchomości ze względu na przeznaczenie: nieruchomości mieszkaniowe (domy jedno i wielorodzinne, lokale, mieszkania), nieruchomości gospodarcze (budynki gospodarcze, garaże) nieruchomości rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady, gospodarstwa rolne), nieruchomości leśne (lasy), nieruchomości komercyjne/ przemysłowe/ handlowe (biurowce, magazyny, hale, lokale użytkowe/ handlowe, place), nieruchomości zadrzewione i zakrzewione, grunty pod wodami (stojącymi lub płynącymi). Podział lokali mieszkalnych mieszkanie lokal składający się z jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych; wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni bądź z ulicy, podwórza lub ogrodu; umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Wśród form budownictwa mieszkaniowego wyróżnia się mieszkania: deweloperskie, spółdzielcze, komunalne, społeczno-czynszowe, indywidualne i zakładowe. apartament lokal mieszkalny o parametrach przekraczających ogólnie przyjęte normatywy służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych użytkownika. Cechami charakterystycznymi apartamentów są elementy o wyższym niż w zwykłym mieszkaniu standardzie: prestiżowa lokalizacja; architektura (projekt znanego architekta); wysoki standard budynku i mieszkania; winda w budynku nawet, gdy nie wymaga tego prawo; powierzchnia przynajmniej 100 m kw.; kilka łazienek i garderoby w mieszkaniu; przestronny balkon, taras lub ogród zimowy; systemy indywidualnego ogrzewania, klimatyzacji, dostępu do sieci szerokopasmowych i telewizji kablowych; ochrona, monitoring, recepcja; dodatkowe usługi (basen, SPA, sala fitness); specjalne miejsca parkingowe dla gości oraz wydzielony podjazd dla taksówek. loft najczęściej duży lokal mieszkalny zlokalizowany w halach poprodukcyjnych, dawnych fabrykach, magazynach, hutach, browarach, itp. W loftach rozróżniane są wersje hard i soft. Hard lofty to kompleksy mieszkalne powstające w już istniejących poprzemysłowych budynkach. Charakteryzują się dużymi otwartymi przestrzeniami zazwyczaj pozbawione ścianek działowych, surowymi wnętrzami z przewagą cegły, szkła, stali i kamienia, wysokimi sufitami, wielkimi oknami czy fabrycznym oświetleniem. Natomiast w miejscach, gdzie takich budynków brak, deweloperzy stawiają tak zwane soft lofty, czyli kompleksy mieszkalne budowane od podstaw, które swoją formą nawiązują do stylu przemysłowego. penthouse luksusowy apartament, usytuowany na ostatnim piętrze budynku mieszkalnego. Najczęściej największy ze wszystkich apartamentów w danym budynku, często dwupoziomowy, posiada duży taras widokowy. 10

11 Nieruchomości bez tajemnic Podział domów dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej jedna ze ścian zewnętrznych budynku przylega do drugiego budynku, a pozostałe trzy elewacje usytuowane są swobodnie. Połowy budynku, niejako wbrew nazwie, niekoniecznie muszą być lustrzanym odbiciem. dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, na krańcach jedna, dwie stanowią przednią (wejściową) i tylną elewację, budynek dzieli działkę na dwie części; budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu obiektów. dom jednorodzinny wolnostojący można w nim wyodrębnić maksymalnie dwa mieszkania; jego bryła jest usytuowana niezależnie od pozostałej zabudowy; posiada od 1 do 3 kondygnacji (z podpiwniczeniem); może być otoczony ze wszystkich stron zielenią; jego usytuowanie na działce zależy od stron świata i czynników zewnętrznych takich jak: zabudowa sąsiedzka, warunki terenowe, warunki dojazdu, itp. Czy wiesz że? dom energooszczędny to obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło na poziomie od 30 do 60 kwh/m² na rok. Kluczowymi cechami domów energooszczędnych są: dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja. Czy wiesz że? dom inteligentny określenie wysokozaawansowanego technicznie budynku. Posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie wpływa na ludzi znajdujących się w jego środowisku. 11

12 BEMOWO APM DEVELOPMENT PROJEKT CZAKOWA ul. Czakowa/ Pełczyńskiego, 22/ ATAL NOWE BEMOWO ul. Narwik, 22/ BOUYGUES IMMOBILIER ACCENT VERT ul. Batalionów Chłopskich 77, BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI POD SŁOŃCEM II ul. Batalionów Chłopskich, 22/ CATALINA GROUP DYWIZJONU 303 ul. Dywizjonu 303, 22/ CITY HOMES PRZY PLACU KASZTELAŃSKIM ul. Powstańców Śląskich, CORPORES RADIOWA II ul. Apenińska, 22/ CORPORES RADIOWA I ul. Radiowa, 22/ DECOMA INVEST METRO CITY ul. Pełczyńskiego, DOM DEVELOPMENT WILLE LAZUROWA ul. Batalionów Chłopskich, 22/ DOR GROUP DOR BEMOWO ul. Lazurowa/Narwik, 22/ ED Invest OSIEDLE PRZY DYWIZJONU 303 ul. Dywizjonu , 22/ GRUPA INWEST KAMERALNY BUDYNEK WIELORODZINNY ul. Strąkowa, 22/ , KONSTANTY STRUS MORCINKA ul. Morcinka, 22/ KONSTANTY STRUS PIRENEJSKA ul. Pirenejska, 22/ LAZUROWA LAZUROWY ZAKĄTEK ul. Strernicza/ Rozłogi, 22/ LAZUROWA LAZUROWE OGRODY ul. Szeligowska, 22/ MAK DOM FORT CHRZANÓW II ul. Kopalniana/Moździeży, 22/ , mlocum TRZY KORONY ul. Zaborowska/Kluczborska/Grodkowska, 22/ PRESTIGE ZEN GARDEN BEMOWO ul. Szeligowska, 22/ PRK7 NIERUCHOMOŚCI OSIEDLE LAZUROWE ul. Pełczyńskiego, 22/ PROFBUD OSIEDLE DEKADA ul. Radiowa, PROFBUD ESKADRA ul. Dywizjonu 303, PROFBUD OSIEDLE AWANGARDA ul. Jerzego Waldorffa, PW DEVELOPMENT LIVING HOUSE ul. Powstańców Śl., , REKORD A.W. DĘBICKA ul. Dębicka, 22/ ROBYG GRUPA DEWELOPERSKA OS.KAMERALNE II ul. Połczyńska, 22/ ROBYG GRUPA DEWELOPERSKA YOUNG CITY ul. Batalionów Chłopskich, 22/ SAWA APARTAMENTS BEMOWO APARTMENTS ul. Korfantego, 22/ , SPIRIT POLSKA VILLA JULIETTE ul. Drogomilska 12, 22/ TYNKBUD-1 PEŁCZYŃSKIEGO 17A ul. Pełczyńskiego 17a, Brakuje Twojej Inwestycji? Zgłoś ją: 12

13 Reklama 13

14 Białołęka AMA BUD PARK SWIATOWIDA ul. Światowida/Mehoffera, 22/ , 02, 03 ASBUD GŁĘBOCKA 96 ul. Głębocka 94, 22/ , ATAL ATAL MARINA ul. Krzyżówki 28, 22/ BARC WARSZAWA TARASY DIONIZOSA ul. Modlińska, 22/ , BETON STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT INWESTYCJA PRZY Ul. PORTOWEJ ul. Portowa/Familijna, 22/ , BMI SREBRNA GÓRA ul. Sąsiedzka, 22/ , BREEVAST DEVELOPMENT, OSIEDLE TULIPANY ul. Strumykowa, 22/ BUDMEN OSADA SĄSIEDZKA II, ul. Chudoby 77, 22/ , BUDMEN CHOSZCZÓWKA ul. Brzezińska, 22/ , DOLCAN KAMYK ZIELONY ul. Kamykowa, DOLCAN KONIK POLNY ul. Lewandów 56, DOM DEVELOPMENT PALLADIUM ul. Barszczewskiej, 22/ DOM DEVELOPMENT KLASYKÓW ul. Klasyków, 22/ DOM DEVELOPMENT OSIEDLA DERBY ul. Skarbka z Gór, 22/ DZ-77 INWESTYCJA PRZY Ul. OSTRÓDZKIEJ ul. Ostródzka, 22/ , DZ-77 OSIEDLE PRZY Ul. TWÓRCZEJ ul. Twórcza, 22/ , ELMIS DEWELOPMENT ALUZYJNA 15 ul. Aluzyjna 15, ELMIS DEWELOPMENT KĘPA TARCHOMIŃSKA ul. Kępa Tarchomińska, ELMIS DEWELOPMENT OSTOJA BRZEZINY ul. Ostródzka, ESPIRO PROPERTY INWESTYCJA PRZY Ul. MAŃKOWSKIEJ ul. Mańkowska, GREEN HOUSE DEVELOPMENT PREMIUM POINT ul. Ordonówny/Topolowa, 22/ , 22/ GRUPO LAR BLISKI TARCHOMIN ul. Kowalczyka 1, 22/ , INSPIRO SŁONECZNA BIAŁOŁĘKA ul. Kąty Grodziskie 111, J.W.CONSTRUCTION HOLDING ZIELONA DOLINA ul. Zdziarska, 22/ JEZIERSKI BUSINESS PARK, PARK ŚWIATOWIDA ul. Światowida/Książkowa, 22/ , JSR INVESTMENTS OSIEDLE MARGERYTKA ul. Płochocińska, KONSTANS OSIEDLE SPRAWNA ul. Sprawna, KONSTANTY STRUS MYŚLIBORSKA ul. Myśliborska 1, 22/ MILL-YON AURA GARDEN ul. Ostródzka, 22/ MURAPOL CZTERY PORY ROKU ul. Berensona, NOVUM OSIEDLE BIOGRAFICZNA ul. Ceramiczna 20, 22/ NOVUM OSIEDLE CERAMICZNA ul. Ceramiczna, 22/ OSIEDLE SZCZUPACZA OSIEDLE SZCZUPACZA ul. Szczupacza, PRAGA KAMIŃSKIEGO ul. Myśliborska /Kamińskiego, 22/ REMATEC OSIEDLE RAJGRAS II ul. Rajgrasowa, SŁAWBUD IDEAL RESIDENCE ul. Szałasa, 22/ SODACITY MAŁEJ ŁĄKI II ul. Szamocin, STRUMYKOWA OSIEDLE STRUMYKOWA ul. Strumykowa 35, 35a, , TARGFORD OSIEDLE PORTOWA ul. Myśliborska 42, 22/ TARGFORD OSIEDLE ŚWIDRY II ul. Modlińska 71, 22/ TRITON DEVELOPMENT TRITON WINNICA ul. Modlińska, 22/ UNIDEVELOPMENT LYKKE-BIAŁOŁĘKA ul. Berensona, VICTORIA DOM OSIEDLE OLESIN ul. Zdziarska 81/83, 22/ VICTORIA DOM OSIEDLE CLASSIC ul. Przaśna 16, 22/ VICTORIA DOM PARK DWORSKI II ul. Zyndrama z Maszkowic, VICTORIA DOM VIVA GARDEN ul. Białołęcka 269, WARDOM INWESTYCJA PRZY Ul. GŁĘBOCKIEJ ul. Głębocka, 22/ YUNIVERSAL PODLASKI OSIEDLE ALUZYJNA ul. Aluzyjna/Modlińska, 22/

15 reklama 15

16 Reklama 16

17 Reklama 17

18 BIELANY ANEO DEVELOPMENT BIELANY ul. Bielany, BOUYGUES IMMOBILIER LA PROXIMITE ul. Nocznickiego, DOM DEVELOPMENT WILLA LINDEGO ul. Lindego/Wrzeciono, 22/ DOMUS DEVELOPMENT PLUS REZYDENCJA ARKUSZOWA ul. Arkuszowa/Jowisza, DREAM HOUSE KOMA OSIEDLE BIELANY ul. Loteryjki 65/67, , ECHO INVESTMENT REZYDENCJE LEŚNE ul. Wóycickiego/Dankowicka, 22/ ERGA DEVELOPMENT OSIEDLE ARKUSZOWA ul. Arkuszowa 169, GRUPO LAR NOWE BIELANY II ul. Duracza/Magiera, 22/ , HOME INVEST NA SOKRATESA ul. Sokratesa 11 b, 22/ KASKADA WILLA OTTO ul. Chlewińska 8a, KONSTANTY STRUS PRZY AGORZE 22 ul. Przy Agorze 22, 22/ MARVIPOL DEVELOPMENT BIELANY RESIDENCE ul. Sokratesa, 22/ MARVIPOL DEVELOPMENT HILL PARK APARTMENTS ul. Królowej Jadwigi/Pasymska, 22/ MASZEWSKA INVESTMENTS MASZEWSKA 20 ul. Maszewska 20, MATEXI POLSKA APARTAMENTY MARYMONT ul. Lektykarska/Smoleńskiego, MATEXI POLSKA KSIĘŻYCOWA 60 ul. Maszewska/Księżycowa, MATEXI POLSKA STAFFA 9 SŁODOWIEC PARK ul. Staffa 9, MATEXI POLSKA SŁODOWIEC PARK ul. Duracza 6, mlocum APARTAMENTY KOCHANOWSKIEGO ul. Kochanowskiego 8 a-d, 22/ MM BUDOWNICTWO OGRÓD BIELANY ul. Wólczyńska, 22/ MODERNBAU RIVIERA MARYMONT ul. Zabłocińska 17, 22/ NEOCITY POLSKA NEOSKY ul. Maszewska/Rodziny Polaniewskich, 22/ (98) PARK KASKADA APARTAMENTY KASKADA ul. Chlewińska 18, 22/ PROFBUD OSIEDLE KWADRY KSIĘŻYCOWEJ ul. Księżycowa 54, REZYDENCJA BIELANY MARIE MONT ul. Chlewińska 17, SHIRAZ III SHIRAZ TRIO ul. Conrada 3, 22/ SKANSKA RESIDENTAL DEVELOPMENT POLAND INWESTYCJA PRZY Ul. MICKIEWICZA/RUDZKA ul. Mickiewicza /Rudzka, 22/ SOKRATESA DEVELOPMENT SOKRATESA PARK & ART. ul. Sokratesa 13, 22/ STRUCTUR CONCEPT BAJANA15 ul. Bajana 15, 22/ , TELKA ŻÓŁWIA 20 ul. Żółwia 20, TK DEVELOPMENT METROBIELANY ul. Nocznickiego 23, 22/ , TURRET DEVELOPMENT SŁODOWIEC CITY ul. Żeromskiego/Słowackiego, VOLUMETRIC CONRADA 5 ul. Conrada 5, , WAN APARTAMENTY MARYMONCKA ul. Marymoncka, 22/ WSM NIEDZIELSKIEGO II ul. Niedzielskiego 2, 22/ Miejsce na Twoją reklamę Info: 18

19 Reklama 19

20 mokotów U PROJEKT POLSKA ul. Polska 9a, ANEO DEVELOPMENT VILLA NOVA ul. Bluszczańska, APM DEVELOPMENT BARTYCKA RESIDENCE ul. Bartycka, 22/ APM DEVELOPMENT OSIEDLE BLUSZCZAŃSKA ul. Bluszczańska, 22/ APM DEVELOPMENT RUBIKON RESIDENCE ul. Bluszczańska/Siekierkowska, 22/ APM DEVELOPMENT OSIEDLE LUDWINÓW ul. Gawota, 22/ APM DEVELOPMENT WILLA MIEJSKA ul. Pory, 22/ ARCHE POSTĘPU 10 ul. Postępu 10, 22/ ASCOMP INTERNATIONAL APARTAMENTY PRZY Ul. ŻARYNA ul. Żaryna 7, ATLAS ESTATES DEVELOPMENT CONCEPT HOUSE ul. Cybernetyki, 22/ BESTA BLUSZCZAŃSKA OGRODY ul. Bluszczańska 73, , BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI WIŚLANY MOKOTÓW ul. Bluszczańska, 22/ DB INVESTMENTS VILLA BUKIETOWA ul. Bukietowa 9a, 22/ DOM DEVELOPMENT REZYDENCJA MOKOTÓW ul. Naruszewicza/Wejnerta/Al. Niepodległości, 22/ DOM DEVELOPMENT DOM POD ZEGAREM ul. Bukowińska 2, 22/ ECC REAL ESTATE PUŁAWSKA 111 ul. Puławska 111, 22/ ECHO INVESTMENT KLIMT HOUSE ul. Kazimierzowska, 22/ ECHO INVESTMENT NOWY MOKOTÓW ul. Konstruktorska 10, 22/ EKO-PARK KAMERALNE REZYDENCJE PARKOWE ul. Św A.Boboli/Rostafińskich/Biały Kamień/Żaryna/Chodkiewicza, 22/ ESPAIS POLSKA CITY ZEN ul. Pory/Buraczana, 22/ , FENICJA KSAWERÓW 20 ul. Ksawerów 20, GALERIA PARK GALERIA PARK ul. Obrzeżna, 22/ GALERIA PARK GALERIA POINT ul. Cybernetyki 3, 22/ GHELAMCO RESIDENTIAL WORONICZA QBIK ul. Racjonalizacji/Woronicza, 22/ , 22/ GRUPA ECO HUBERTUS ul. Obrzeżna 11, 22/ , 12 GRUPO LAR PRZY WORONICZA ul. Woronicza, 22/ , IPECO PUŁAWSKA 108/112 ul. Puławska, 22/ JJ INVESTMENT SOBIESKIEGO ul. Sobieskiego, 22/ LAYETANA DEVELOPMENTS POLSKA MOZAIKA MOKOTÓW ul. Cybernetyki, 22/ LONG BRIDGE LUXOR RESIDENCES ul. Wynalazek 2, 22/ /70 MARVIPOL DEVELOPMENT APARTAMENTY MOKOTÓW PARK ul. Bernardyńska, 22/ MYONI GROUP REZYDENCJA SŁONECZNA II ul. Chocimska/Słoneczna, 22/ MYONI GROUP MORSKIE OKO ul. Morskie oko 5, 22/ NASZE MIASTECZKO DEVELOPMENT POTOKI RESIDENCE ul. Potoki, 22/ OKAM KONSTRUKTORSKA 7 ul. Konstruktorska 7, 22/ /88 PLATINIUM PROPERTIES GROUP REZYDENCJA NARUSZEWICZA ul. Naruszewicza, 22/ PRESTIGE ZEN GARDEN MOKOTÓW ul. Santocka, 22/ ROBYG GRUPA DEWELOPERSKA GREEN MOKOTÓW ul. Sikorskiego, 22/ ROGOWSKI DEVELOPMENT APARTAMENTY WILANOWSKA II Al. Wilanowska, 22/ ROGOWSKI DEVELOPMENT OGRODY POTOKI ul. Potoki/Al. Wilanowska, 22/ ROGOWSKI DEVELOPMENT PRZY WYŚCIGACH ul. Granitowa, 22/ RONSON DEVELOPMENT GROUP SAKURA ul. Kłobucka, 22/ RONSON DEVELOPMENT GROUP MOKO ul. Magazynowa 1, 22/ ROSENDHAL DEVELOPMENT LA PLATA ul. Wielicka 45, SAWA PARK INVEST VILLA SPORTOWA ul. Sportowa 5, SGI TARASY BARTYCKA ul. Bartycka, , SKANSKA RESIDENTAL DEVELOPMENT POLAND JAŚMINOWY MOKOTÓW ul. Jaśminowa, 22/ SŁUŻEW NAD DOLINKĄ MOZARTA DOM NAD DOLINKĄ ul. Mozarta/Wróbla, 22/ , TYNKBUD-1 WYŚCIGOWA 8 ul. Al. Wyścigowa 8, 22/ VILLA PALLADIO VILLA ALMERICO ul. Woronicza 34a, 22/ WAWEL SERVICE WIZJA MOKOTÓW ul. Garażowa, 22/ YAREAL POLSKA REZYDENCJA KONSTANCIŃSKA ul. Konstancińska 11a, 22/ YUNIVERSAL PODLASKI APARTAMENTY PRZY ŁAZIENKACH ul. Gagarina, 22/

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Ranking inwestycji deweloperskich

Ranking inwestycji deweloperskich 2 Spis treści Wstęp Top trendy mieszkaniowe 2013 Mieszkaniowy obraz Polaka Jakie mieszkania budują deweloperzy? Jakich mieszkań pragną Polacy? Wojna Domowa 2013. Wyniki plebiscytu internautów Wojna Domowa

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Deweloper 2013. Gazeta Finansowa. Projektem tym pragniemy docenić i pokazać. Prawdziwy przyjaciel powinien być

Przyjazny Deweloper 2013. Gazeta Finansowa. Projektem tym pragniemy docenić i pokazać. Prawdziwy przyjaciel powinien być Gazeta Finansowa 0 Raport Specjalny: Gazeta Finansowa, Home&Market, Gentelman 2013 Przyjazny Deweloper 2013 Grażyna Stefańska Prawdziwy przyjaciel powinien być uczciwy, życzliwy, a także godny zaufania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2013 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA

NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2013 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE 2013 RAPORT SPECJALNY: HOME&MARKET, GENTLEMAN, GAZETA FINANSOWA Grażyna Stefańska Przed Państwem kolejna odsłona wspólnego projektu realizowanego przez tygodnik Gazeta Finansowa"

Bardziej szczegółowo

ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy

ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy ODWRÓCONA HIPOTEKA PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy Warszawa 2014 Odwrócona hipoteka Poradnik dla osób starszych Autor:

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Redaktor wydania: Piotr Jasina

Redaktor wydania: Piotr Jasina Redaktor wydania: Piotr Jasina 2 Szczecińskie Nieruchomości Szczecin/Nieruchomości Ceny mieszkań na szczecińskim rynku wyhamowały Obecnie ceny ofertowe mieszkań uległy pewnemu wyhamowaniu, a nawet co niektórzy

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Nr Pytanie Źródło odpowiedzi 1 Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Jakich nieruchomości szukają Polacy? III kwartał 2014r. Ceny nieruchomości. Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy

RAPORT. Jakich nieruchomości szukają Polacy? III kwartał 2014r. Ceny nieruchomości. Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy RAPORT III kwartał 2014r. Jakich nieruchomości szukają Polacy? Ceny nieruchomości na podstawie danych i analiz serwisu dom.gratka.pl Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy Spis treści Rynek:

Bardziej szczegółowo