Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC"

Transkrypt

1 Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007

2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2

3 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page 3 INFORMATOR ISIC p Spis treêci Co to jest ISIC Rodzaje ISIC Us ugi specjalne Help Line i ISIConnect... 6 Zni ki w Polsce Partnerzy ogólnopolscy Edukacja Foto Gastronomia Xero i druk Moto Muzea i kultura Rozrywka Sport Turystyka Uroda Us ugi Zakupy Zakwaterowanie Zdrowie Wybrane zni ki na Êwiecie Work and Travel Internship Work UK Biura Almatur Informator zosta opracowany za zgodà i w oparciu o materia y uzyskane z ISTC, Store Konensgade 40H DK 1264 Copenhagen K Denmark, Informacje zamieszczone w informatorze aktualne na

4 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:43 PM Page 4 CO TO JEST ISIC ISIC Mi dzynarodowa legitymacja studencka p ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzajàcym status studenta na ca ym Êwiecie. Upowa nia do korzystania ze zni ek oraz zapewnia ubezpieczenie. Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesi ciu tysiàcach miejsc na ca ym Êwiecie. Ponad 3000 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielajàc jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzi ki ISIC oszcz dzasz na transporcie, p acàc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, oêrodkach kultury, a tak e sklepach i punktach us ugowych. W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymujà zni ki na towary lub us ugi, które nie zosta y obj te oficjalnà umowà, poniewa wiele instytucji traktuje legitymacj ISIC jak lokalnà legitymacj studenckà. ISIC to tak e ubezpieczenie (w zale nêci od wybranej wersji) nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz kosztów leczenia w czasie ka dej podró y zagranicznej. ISIC przys uguje studentom uczelni paƒstwowych i prywatnych bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest tak e uczniom szkó Êrednich i gimnazjów powy ej 12 roku ycia. ISIC obj ty patronatem UNESCO, zosta wprowadzony w 1968 r. w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla uczniów i studentów na ca ym Êwiecie. Co roku korzysta z niego oko o 5 milionów osób z ponad 100 krajów na ca ym Êwiecie. Wiele instytucji akademickich zaadoptowa o ISIC jako legitymacj studenckà swojej uczelni. W niektórych krajach ISIC jest legitymacjà narodowà. p Info ISIC w Polsce wyst puje w ró nych wariantach. Bez wzgl du na to, który zostanie wybrany, jej posiadacz mo e korzystaç z ogólnodost pnych zni ek. W zale noêci od wariantu zmieniajà si tylko us ugi specjalne (porównanie w tabeli). 4

5 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:43 PM Page 5 ISIC CO TO JEST ISIC p Rodzaje kart ISIC ISIC ISIC PTSM ISIC AZS ISIC CC DLA KOGO studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia cz onkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk M odzie owych studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia cz onkowie Akademickiego Zwiàzku Sportowego studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia SPECJALNE OZNACZENIA na rewersie adres logo Hostelling International na awersie, rewers bia y z logo PTSM na awersie logo AZS oraz napis legitymacja cz onkowska AZS, na rewersie logo AZS na rewersie logo Ciemna City, IMAX, Hokus Pokus OKRES WA NOÂCI maksymalnie 16 miesi cy; karty wystawione a) wa ne do koƒca bie àcego roku b) wa ne do koƒca nast pnego roku kalendarzowego 12 miesi cy od daty wystawienia rok akademicki, od paêdziernika do wrzeênia maksymalnie 16 miesi cy; karty wystawione a) wa ne do koƒca bie àcego roku b) wa ne do koƒca nast pnego roku kalendarzowego UBEZPIECZENIE NNW, KL zakres zró nicowany w zale noêci od wybranego wariantu NNW, KL zakres zró nicowany w zale noêci od wybranego wariantu NNW zakres i warunki ubezpieczenia dost pne w klubach AZS brak GDZIE MO NA KUPIå biura Almatur i inne biura podró y biura Almatur i inne biura podró y, Zarzàd G ówny PTSM kluby AZS biura Almatur DODATKOWE KORZYÂCI 25% zni ki w hostelach i schroniskach m odzie owych 10% w oêrodkach AZS 5

6 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:44 PM Page 6 US UGI SPECJALNE ISIC Help Line Jak korzystaç z Help Line? JeÊli musisz skorzystaç z pomocy Help Line nale y zadzwoniç do centrali mi dzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a nast pnie poprosiç o po àczenie z numerem Help Line znajdziesz go tak e na odwrocie swojej legitymacji. Po uzyskaniu po àczenia z Help Line nale y podaç operatorowi: p ISIC Help Line jest bezp atnà, wieloj zycznà alarmowà linià telefonicznà do korzystania tylko w nag ych wypadkach przez posiadaczy legitymacji ISIC. We wszystkich pozosta ych sytuacjach, kiedy chcesz po prostu skontaktowaç si z biurem wystawiajàcym ISIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej W trakcie pobytu za granicà mo esz przez 24 godziny na dob, w kilku najwa niejszych j zykach Êwiata (angielski, francuski, hiszpaƒski, niemiecki i japoƒski) uzyskaç pomoc w przypadku: p zagubienia dokumentów podró nych (np. biletu lotniczego) zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zast pczych; p potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bàdê lekarstw niedost pnych w kraju pobytu (koszty wysy ki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji); p potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewajàcego si w j zyku polskim; p potrzeby kontaktu z najbli szà placówkà dyplomatycznà RP; p potrzeby przes ania pilnych wiadomoêci do rodziny. UWAGA! Wszystkie w/w us ugi Êwiadczone sà w wypadkach nag ych i uzasadnionych. Wszelkie koszty wysy ki, wystawienia nowych dokumentów itp. obcià ajà posiadacza legitymacji. p Imi i nazwisko p Numer legitymacji ISIC (12-cyfrowy numer na hologramie pod zdj ciem) p NarodowoÊç p J zyk, w którym chcesz rozmawiaç p Rodzaj problemu W niektórych wypadkach po àczenie z centralà mo e wymagaç op aty jak za rozmow lokalnà p ISIConnect Uniwersalny serwis telekomunikacyjny Dzi ki ISIConnect mo esz utrzymywaç kontakt z rodzinà i przyjació mi podczas podró y zagranicznych, bo Twoja karta ISIC mo e Ci s u yç jako karta telefoniczna. Dzi ki niej mo esz dzwoniç z ponad 60 krajów Êwiata po cenach ni szych ni standardowe stawki. Ale ISIConnect to nie tylko taƒsze po àczenia telefoniczne, to tak e poczta g osowa o zasi gu Êwiatowym, bezp atne konto , travel safe wirtualna skrytka depozytowa oraz mo liwoêç wysy ania sms-ów do niemal wszystkich sieci telefonii komórkowej na Êwiecie! p Jak aktywowaç i jak korzystaç czytaj na 6

7 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:44 PM Page 7

8 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:47 PM Page 8 PARTNERZY ISIC ALMATUR DLACZEGO EUROLINES p specjalne ceny na imprezy turystyczne Kupujàc imprez turystycznà w biurze Almatur (adresy znajdziesz na ostatniej stronie Informatora) lub za poêrednictwem strony internetowej, posiadajàc wa nà legitymacj ISIC otrzymasz specjalny rabat. UWAGA! promocje nie sumujà si. BOOKLAND.NET p 12% na wszystkie wydawnictwa Sieç ksi garƒ j zykowych posiadajàca w swojej ofercie materia y do nauki j zyków obcych, podr czniki i czasopisma w j zykach obcych. COFFEE HEAVEN p 5 % na prenumerat rocznà magazynu studenckiego Dlaczego PIZZA DOMINIUM p 50% na pizz p 30% na pozosta e dania (z wy àczeniem alkoholu) Najwi ksza polska sieç pizzerii posiadajàca 36 restauracji w ca ym kraju. Oprócz ponad 20 rodzajów pizzy sporzàdzanych wed ug oryginalnej receptury, w ofercie znajdujà si dania kuchni Êwiatowej. Dost pne sà w lokalu oraz dostawie. ECCO p 10 % na ofert katalogowà (nie dotyczy promocji) p 10 % zni ki na bilety w mi dzynarodowej komunikacji autobusowej Znak firmowy Eurolines skupia niezale ne firmy przewozowe z 25 paƒstw prowadzàcych wspólnie najwi kszà w Europie sieç po àczeƒ autokarowych. Sieç pokrywa niemal ca y kontynent i pozwala na odbycie podró y z Sycylii do Helsinek oraz z Casablanki do Moskwy. FANTASY PARK na godzin gry w kr gle na godzin gry w bilard p mo liwoêç korzystania z rabatów studenckich (obowiàzujàcych w danej chwili) Mi dzynarodowa firma zarzàdzajàca centrami rozrywki, które nie tylko zapewniajà Êwi tnà zabaw i profesjonalnà obs ug, lecz dajà równie mo liwoêç aktywnego sp dzania czasu. p 15 % na kaw Coffee Heaven to ogólnopolska sieç kawiarni / sandwich barów pozwalajàca na sp dzenie mi ych chwil z fili ankà kawy. Ka dy znajdzie tutaj coê dla siebie kawiarnie oferujà ca à gam kaw od klasycznego espresso, przez aromatyczne cappuccino i fantazyjne machiato po kawy mro one. Mi oênicy herbat i koktajli równie nie b dà zawiedzeni. COMPENSA p 20% na ubezpieczenie Compensa Rodzina EMPIK SZKO A J ZYKÓW OBCYCH p 15% na kursy j zykowe (nie àczy si z innymi promocjami) Sieç ponad 40 nowoczesnych, efektywnych i doskonale wyposa onych szkó j zykowych, które znajdujà si pod metodycznà opiekà profesorów uniwersyteckich i posiadajà najlepszà kadr lektorów. EMPiK posiada licencj na prowadzenie egzaminów LCCI, Pitman i TELC. Efektem Êcis ej wspó pracy z wydawnictwami j zykowymi jest przyznanie szkole tytu ów Szko y Patronackiej Longmana i Szko y Testowej Cambridge. FORUM p 20 % na prenumerat Tygodnik Forum prezentuje najciekawsze artyku y z prasy Êwiatowej. HIMOUNTAIN p 5 % na towary nie obj te promocjà HiMountain, to sieç specjalistycznych sklepów ze sprz tem i akcesoriami sportowymi. 8

9 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:47 PM Page 9

10 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:47 PM Page 10 PARTNERZY ISIC KODAK PIZZA HUT PZM p 10 % na serwis p 5 % na zakup produktów PLL LOT p 15% na miejscu i na wynos ca y tydzieƒ Pizza Hut to restauracja typu casual dining oferujàca dania do spo ycia na miejscu, na wynos, jak i z dostawà na telefon. Szeroka oferta restauracji Pizza Hut obejmuje zarówno tradycyjne pizze z rozmaitymi dodatkami, jak i makarony, sa atki, przekàski i desery. na kurs prawa jazdy kat. B STENA LINE p 10 % przy zakupie biletów lotniczych na po àczenia krajowe Rezerwacja biletów: Call Center ca odobowa rezerwacja telefoniczna tel , , tel , dla abonentów sieci komórkowych. PKP PRZEWOZY REGIONALNE p 37 % dla obywateli polskich studiujàcych za granicà, majàcych nie wi cej ni 26 lat Informacja: tel. (0-22) 94 36, (0-42) p specjalne ceny na rejsy turystyczne Najwi ksza sieç po àczeƒ promowych w Europie. W Polsce obs uguje promy na trasie Gdynia Karlskrona. THE ENGLISH SCHOOL SPEAK UP MOTYW MAGAZYN STUDENCKI p 25 % rabatu na prenumerat NATIONAL GEOGRAPHIC p 5 % na rocznà prenumerat p do 10% na albumy, ksià ki i filmy National Geographic. Zamówienie na has o Oferta Studencka tel. (0-22) , fax (0-22) nationalgeographic.pl POLITYKA p 25 % na prenumerat tygodnika Polityka POLSKI EXPRESS p 50 % na krajowe po àczenia autobusowe Informacja: tel. (0-22) czynna 7 dni w tygodniu, Centralny Punkt Informacji i Sprzeda y Biletów: al. Jana Paw a II (pomi dzy Dworcem Centralnym PKP a hotelem Holiday Inn) czynny w piàtki i niedziele w godz , w pozosta e dni Bilety do nabycia u kierowców i w biurach agencyjnych. na kursy j zyka angielskiego do godz. 15:00 p 7% na kursy j zyka angielskiego po godz. 15:00 Szko a, której celem jest maksymalne dopasowanie do potrzeb ka dego klienta. Bez sta ych godzin zaj ç. Ca kowicie dostosowana do indywidualnych potrzeb, jedna z najnowoczeêniejszych i najbardziej efektywnych metod na Êwiecie. UNITY LINE p 15% na po àczenia promowe Najm odszy i ca kowicie polski przewoênik promowy, pokonujàcy Ba tyk na trasie ÂwinoujÊcie Ystad. 10

11 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:48 PM Page 11

12 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 12 ZNI KI W POLSCE EDUKACJA AB AUTO-SZKO A na us ugi ódê, ul. Piotrowska 134 tel. (0-42) AB AUTO-SZKO A na us ugi Zduƒska Wola, ul. Pl. WolnoÊci 20 tel. (0-43) ADROM OÊrodek Szkolenia Kierowców p 50 z na kurs prawa jazdy Cz stochowa, ul. Ogrodowa 6/24 tel. (0-34) Akademia Zdrowia na wybrane kursy Bydgoszcz, ul. M. Curie-Sk odowskiej 26 tel. (0-52) Kielce, ul. Âw. Leonarda 18 tel. (0-41) ódê, ul. Gdaƒska 54 tel. (0-42) Rzeszów, ul. Jagieloƒska 5 tel. (0-17) AUTO LUK ukasz Iwaƒski Olsztyn, ul. Kajki 5 tel. (0-89) Auto Szko a Komfort p 80 z otych na kurs prawa jazdy (wszystkich kat.) Be chatów, Pl. Narutowicza 24 tel. (0-44) Rusiec, ul. Koniecpolskiego 5 tel. (0-43) Widawa, ul. Mickiewicza 24 tel. (0-43) Auto Szko a W adys awa Ga ka na kursy ódê, ul. Pomorska 88 tel. (0-42) AUTO-CARO na kurs prawa jazdy Piotrków Tryb., ul. M ynarska 2 tel. (0-44) Auto-Szko a na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Zielona 61 tel. (0-42) Auto-Szko a na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Solec 3/5 tel. (0-42) Auto-Szko a Gocar p 10 z na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Hofcowa 20 Auto-Szko a Palmowski Krzysztof na kurs prawa jazdy ódê, Pl. WolnoÊci 9 tel. (0-42) Auto-Szko a SUKCES na kurs prawa jazdy A:, B ódê, ul. Broniewskiego 2 paw. 24 tel. (0-42) BALTIC SCHOOL of English na wszystkie kursy j zykowe Grodzisk Mazowiecki, ul. Ba tycka 33 tel. (0-22) Cz stochowa, Al. WolnoÊci 11 BASTION OÊrodek Szkolenia tel. (0-34) p 15% na kursy: detektywistyczne, Elblàg, ul. 1-go Maja 3 ochroniarskie tel. (0-55) Zgierz, ul. D uga 33 lok. 3 tel. (0-42) Centrum J zykowe The TOWER na wszystkie kursy jezykowe Warszawa, ul. Marsza kowska 34/50 tel. (0-22) Centrum Nauki i Biznesu AK na szko policealnà, kursy zawodowe Bia ystok, tel. (0-42) ul. Âwi tego Rocha 6 lok. 15 tel. (0-85) Kraków, ul. Kochanowskiego 18 Auto-Szko a tel. (0-12) Jedynka Kutno, Pl. WolnoÊci 1 na kurs prawa jazdy kat..b tel. (0-24) ódê, ul. Pomorska 35 tel. (0-42) Centrum Nauki i Biznesu AK AUTO-SZKO A na wybrane kursy Ko odziejczak Be chatów, ul. KoÊciuszki 7/11 na kurs prawa jazdy kat. B tel. (0-44) ódê, ul. Wi ckowskiego 13 tel. (0-42) EDUKACJA Centrum Nauki i Biznesu AK na wybrane kursy ró ne lokalizacje Centrum Nauki i Biznesu AK na wybrane kursy Bielsko-Bia a, ul. Powstaƒców Âlàskich 6 tel. (0-33) Bydgoszcz, ul. D uga 32 tel. (0-52) Gdaƒsk, ul. Wa y Piastowskie 24 tel. (0-58) Gdynia, ul. 10 Lutego 33 tel. (0-58) Gliwice, ul. Zwyci stwa 14 tel. (0-32) Gorzów Wielkopolski, Ul. Sikorskiego 8 tel. (0-95) Kalisz, ul. Nowy Rynek 7 tel. (0-62) Katowice, ul. Miko owska 26 tel. (0-32) Kielce, ul. Du a 8 tel. (0-41) Konin, ul. Chopina 21 tel. (0-63) Koszalin, ul. Zwyci stwa 107 p. 209 tel. (0-94) Kwidzyn, ul. Chopina 26 tel. (0-55) Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 17 tel. (0-81) ódê, ul. Piotrkowska 278 tel. (0-42) Nowy Sàcz, ul. D ugosza 18 p EXTRA ZNI KA 5% 12

13 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 13 EDUKACJA ZNI KI W POLSCE tel. (0-18) Nowy Targ, ul. KoÊcielna 20 tel. (0-18) Olsztyn, Pl. Jana Pawla II 1A tel. (0-89) Opole, ul. Ozimska 25 tel. (0-77) OÊwi cim, Rynek G ówny 12 pok. 44 tel. (0-33) Pi a, ul. Sikorskiego 33 tel. (0-67) Poznaƒ, ul. Krakowska 35 tel. (0-61) Rybnik, Pl. WolnoÊci 13 tel. (0-32) Rzeszów, ul. Sobieskiego 2d/1 tel. (0-17) Sieradz, ul. Pu askiego 3 tel. (0-43) Sosnowiec, ul. Warszawska 20 tel. (0-32) Szczecin, ul. Wojska Polskiego 52/3 tel. (0-91) Tarnów, ul. Mickiewicza 1/2 tel. (0-14) Tomaszów Mazowiecki, ul. MoÊcickiego 14/18 tel. (0-44) Toruƒ, ul. Szeroka 38 tel. (0-56) Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 216 tel. (0-32) Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 79 tel. (0-22) Warszawa, Al. Jana Paw a II 61 lok. 239 tel. (0-22) W oc awek, ul. Przechodnia 5 tel. (0-54) Wroc aw, ul. Krupnicza 2/4 tel. (0-71) Zduƒska Wola, ul. Piwna 8 tel. (0-43) Zielona Góra, ul. Niepodleg oêci 8A tel. (0-68) Centrum Nurkowe NAUTILUS s.c kursy nurkowe w Chorwacji, kursy nurkowe w kraju Kraków, ul. Konfederacka 14 tel. (0-12) Kraków, ul. Barska 39 tel. (0-12) p EXTRA ZNI KA 15% EDUKACJA EMPIK SJO p 15% na kursy j zykowe ró ne lokalizacje Centrum Szkoleniowe EDU p 15% kursy szybkiego czytania i technik pami ciowych Wejherowo Kaszubskie, ul. Obywatelska 1 tel. (0-58) Conversa Studio Jezyków Obcych Toruƒ, ul. Podmurna 101/3 tel. (0-56) Cultural Care Au Pair karta telefoniczna na rozmowy w USA dla wyje d ajàcych na program Cultural Care Au Pair Warszawa, ul. Marsza kowska 1 (I p.) tel. (0-22) , DOCTUS Centrum Szkolenia Kursowego na wybrane szkolennie zawodowe ódê, ul. Piotrkowska 55 tel. (0-42) Dom Muz p 30% na warsztaty Toruƒ, ul. Poznaƒska 52 tel. (0-56) Toruƒ, ul. Podmurna 1/3 tel. (0-56) Dwuletnie Policealne Studium VIP p 60 pln przy pierwszej p atnej racie ódê, ul. Piotrkowska 94 tel. (0-42) EF English First na wszystkie kursy j zykowe Warszawa, ul. Marsza kowska 1 tel. (0-22) Warszawa, ul. Âwiatowida 18 tel. (0-22) EF Mi dzynarodowe Szko y J zykowe na wszystkie zagraniczne kursy j zykowe (dla osób powy ej 16 lat) Warszawa, ul. Marsza kowska 1 tel. (0-22) , EMPIK SJO p 15% na kursy j zykowe (nie àczy si z innymi rabatami i promocjami) Bia ystok, ul. Bia ówny 9/1 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Rynek KoÊciuszki 6 tel. (0-85) Bielsko-Bia a, ul. Dàbrowskiego 6 tel. (0-33) Bydgoszcz, ul. M. Focha 4 tel. (0-52) Che m, ul. Lubelska 61 tel. (0-82) Cz stochowa, Al.NajÊwi tszej Marii Panny 27 tel. (0-34) Elblàg, ul. Armii Krajowej 7-8 tel. (0-55) Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 82 (Centrum Handlowe MANHATTAN) tel. (0-58) Gdynia, ul. Âwi tojaƒska 64/4 tel. (0-58) Gliwice, ul. Rynek 4/5 tel. (0-32) Gniezno, ul. Boles awa Chrobrego 11 tel. (0-61) Gniezno, ul. Sobieskiego 20 tel. (0-61) Kalisz, al. WolnoÊci 6 tel. (0-62) Katowice, ul. 3 Maja 11 tel. (0-32) Kielce, ul. Warszawska 5 tel. (0-41) Kielce, ul. Sienkiewicza 34 tel. (0-41) Koszalin, ul. Zwyci stwa 106/108 tel. (0-94) Kraków, ul. Rynek G ówny 5 / Sienna 2 tel. (0-12) Legnica, ul. Rynek 33 tel. (0-76)

14 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 14 ZNI KI W POLSCE EDUKACJA Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 55 tel. (0-81) Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 40 tel. (0-81) Lublin, ul. Gra yny 7 tel. (0-81) ódê, ul. Narutowicza 8/10 tel. (0-42) ódê, ul. Piotrkowska 83 tel. (0-42) Olsztyn, ul. Âw. Barbary 9 tel. (0-89) Opole, ul. Krakowska 45/47 (Galeria Centrum) tel. (0-77) P ock, ul. Nowy Rynek 3 (DH Promenada) tel. (0-24) Poznaƒ, ul. Miel yƒskiego 14 (Okràglak III p.) tel. (0-61) Poznaƒ, ul. Ratajczaka 14 (Arkadia III p.), tel. (0-61) Rzeszów, ul. Rynek 15 tel. (0-17) S upsk, ul. Stary Rynek 6 tel. (0-59) Sosnowiec, ul.warszawska 12 tel. (0-32) Szczecin, Al. Niepodleg oêci 60 tel. (0-91) Toruƒ, ul. Wielkie Garbary 18 tel. (0-56) Wa brzych, Al. Wyzwolenia 2 tel. (0-74) Warszawa, ul. Marsza kowska 104/122 (Junior) tel. (0-22) Warszawa, ul. Lazurowa 14 tel. (0-22) Warszawa, ul. Kochanowskiego 51A tel. (0-22) Warszawa, ul. Czerniakowska 73/79 tel. (0-22) Warszawa, ul. Raabego 13 tel. (0-22) p EXTRA ZNI KA 10% EDUKACJA ENGLISH BEST WAY na wszystkie kursy j zykowe ró ne lokalizacje Warszawa, Al. KEN 60 Warszawa, Al. Jana Paw a II 15 tel. (0-22) Warszawa, ul. Wa brzyska 44 tel. (0-22) Wroc aw, pl.teatralny 8 tel. (0-71) Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 19 tel. (0-68) ENGLISH BEST WAY na wszystkie kursy j zykowe Legionowo, ul. Pi sudskiego 4 tel. (0-22) Pruszków, ul. Nieca a 10 tel. (0-22) Sochaczew, ul. Staszica 12 tel. (0-46) Warszawa, Al. KEN 97 tel. (0-22) Wo omin, ul. Legionów 8 tel. (0-22) yrardów, Al. Partyzantów 7 tel. (0-46) Euro-Lingua na kursy i t umaczenia Dàbrowa Górnicza, ul. Kondratowicza 26 tel. (0-32) Europoliglota na III semestr kursu rocznego Poznaƒ, ul. Wielka 21 tel. (0-61) Imageuro kursy biurowe i szkolenia UE ódê, ul. Próchnika 15/34 tel. (0-42) Instant English Studio J zyka Angielskiego p 3% kursy j zykowe Nowy Sàcz, ul. Jagielloƒska 31 tel. (0-18) International Language Centers Ibes kursy j zykowe Kraków, ul. Karmelicka 10/7 tel. (0-12) International Language Centers Ibes kursy j zykowe Kraków, ul. Kobierzyƒska 98/61 tel. (0-12) KIELECKA SZKO A JAZDY p 50 z na kurs prawa jazdy Kielce, ul. ytnia 14 tel. (0-41) LINGWISTA p 50 PLN na stacjonarne kursy j zykowe Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55 tel. (0-22) Otwock, ul. Karczewska 14/16 tel. (0-22) Warszawa, ul. Kopernika 6 tel. (0-22) Warszawa, ul. Smolna 30 tel. (0-22) Warszawa, Al. Ujazdowskie 37 tel. (0-22) Warszawa, ul. Górczewska 201 tel. (0-22) Warszawa, ul. Filtrowa 75 tel. (0-22) Warszawa, ul. Janowskiego 50 tel. (0-22) Mad about English Studio J zyka Angielskiego p 3% kursy j zykowe Gorlice, ul. Biecka 10 MOTO-SZKO A OÊrodek Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy Cz stochowa, Al. N.M.P 6 tel. (0-34) Nauka Jazdy na kurs prawa jazdy ódê, ul. Kiliƒskiego 148 tel. (0-42) NOT Rada w Opolu na kursy prawa jazdy kat. B Opole, ul. Katowicka 50 tel. (0-77) OLKUS p 3% na kurs prawa jazdy Piotrków Tryb., ul. S owackiego 16 tel. (0-44) OÊrodek Szkolenia Kierowców na us ugi B dzelin, ul. Stra acka 13/15 tel

15 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 15 EDUKACJA ZNI KI W POLSCE OÊrodek Szkolenia Kierowców p 50 z przy zapisie na kurs prawa jazdy kat.b Bielsko-Bia a, ul. 1 Maja 14 tel. (0-33) OÊrodek Szkolenia Kierowców CHESTER na nauk jazdy kat. A, B Sopot, Al. Niepodleg oêci 784 tel. (0-58) , tel. (0-33) Czeladê, ul. Rynkowa 2 tel. (0-32) Drawsko Pomorskie, ul. Pocztowa 1 tel. (0-94) OÊrodek Szkolenia Kierowców na us ugi Koluszki, ul. Paderewskiego 3 tel OÊrodek Szkolenia Kierowców DELTA na kurs prawa jazdy A i B ódê, ul. A. Struga 4 Gdaƒsk, ul. Abrahama 7 tel. (0-85) Gdynia, ul. Pomorska 50 tel. (0-58) Gdynia, ul. 10 Lutego 9 tel. (0-58) OÊrodek Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy kat..b, 5% na kurs prawa jazdy kat..c, D, E ódê, ul. Wigury 7 tel. (0-42) tel. (0-42) OÊrodek Szkolenia Kierowców PZM na kurs prawa jazdy kat. B B dzin, ul. Modrzejowska 46 Gliwice, ul. Lutycka 29 tel. (0-32) Gniezno, ul. Lecha 10 tel. (0-61) Grudziàdz, ul. KoÊciuszki 25/27 tel. (0-56) Inowroc aw, ul. Roosevelta 29 OÊrodek Szkolenia Kierowców na us ugi ódê, ul. åwikliƒskiej 22 tel. (0-42) tel. (0-32) Bia a Podlaska, al. Jana Paw a II 7 tel. (0-83) Bia ystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-85) Brodnica, ul. 3-go Maja 2 tel. (0-52) Jelenia Góra, ul. Wolnooci 57 tel. (0-75) Kalisz, ul. ódzka 97 tel. (0-62) Katowice, ul. Francuska 5 OÊrodek Szkolenia Kierowców ADK p do 10% na prawo jazdy kat. B Cz stochowa, ul. Warszawska 19 tel. (0-34) tel Bydgoszcz, ul. Jagielloƒska 58 (dworzec PKS) tel. (0-52) Bydgoszcz, ul. Nakielska 71a tel. (0-52) tel. (0-32) Kielce, ul. Wojska Polskiego 15 tel. (0-41) K odzko, ul. Daszyƒskiego 8a tel. (0-74) Ko obrzeg, ul. Trzebiatowska 9 OÊrodek Szkolenia Kierowców AUTO SALWATOR p 15% na kurs podstawowy na prawo jazdy Kraków, ul. KoÊciuszki 54 tel. (0-12) , Che m, ul. Stra acka 4 tel. (0-82) Chodzie, ul. Wiosny Ludów 34 tel. (0-67) Chorzów, ul. Styczyƒskiego 22 tel. (0-32) Cieszyn, ul. Bobrecka 30a tel. (0-94) Koszalin, ul. Kaszubska 21 tel. (0-94) Legnica, ul. Mickiewicza 10 tel. (0-76) Leszno, ul. 17-go Stycznia 45 tel. (0-65) OÊrodek Szkolenia Kierowców Auto-Moto na kursy kategorii B Toruƒ, ul. Âw. Katarzyny 4 tel. (0-56) OÊrodek Szkolenia Kierowców AUTO-SZKO A na kursy prawa jazdy kat. B Gdynia, ul. Warszawska 43/1a tel. (0-58) p EXTRA ZNI KA 5% EDUKACJA OÊrodek Szkolenia Kierowców PZM na kurs prawa jazdy kat. B róêne lokalizacje Lubin, ul. Sk adowa 1 tel. (0-76) Lublin, ul. Prusa 8 tel. (0-81) owicz, ul. Nadburzaƒska 1 tel. (0-46) Miedzyrzec Podlaski, ul. 3-go Maja 1 tel. (0-83) Mogilno, ul. Ogrodowa 7 tel. (0-52) Namys ów, Pl. WolnoÊci 7 tel. (0-77) Opole, ul. Powstanców Âlàskich 18 tel. (0-77) Parczew, ul. 11-go Listopada 111 tel. (0-83) Poznaƒ, ul. CzeÊniakowska 30 tel. (0-61) Pyrzyce, ul. Sportowa 1 tel. (0-91) Racibórz, ul. Rudzka 99 tel. (0-32) Radziejów, ul. Parkowa 3 tel. (0-54) Ruda Âlàska, ul. SolidarnoÊci 21 tel. (0-32) Siemiatycze, ul. KoÊciuszki 11 tel. (0-85) Sieraków, ul. Bohaterów 5 tel. (0-61) S upsk, ul. Zielona 1 tel. (0-59) Suwa ki, ul. Utrata 2b tel. (0-87) Szczecin, ul. Monte Cassino 6 tel. (0-91) Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 54 tel. (0-32) Tarnów, ul. Wa owa 27 tel. (0-14) Tomaszów Mazowiecki, ul. Pi sudskiego 45/47 tel. (0-44) Toruƒ, ul.plac Âw. Katarzyny 19 tel. (0-56) Trzebinia, ul. 22 Lipca 52 tel. (0-35) Wadowice, ul. Lwowska 30 tel. (0-33)

16 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:52 PM Page 16 ZNI KI W POLSCE EDUKACJA p EXTRA ZNI KA 15% EDUKACJA POLIGLOTA Sp. z o.o. p 15% na wszystkie kursy Warszawa, ul. Grzybowska 77, tel. (0-22) /08, Wa cz, ul. Ko obrzeska 7 Point Akademia Nauki tel. (0-67) na kursy j zykowe W oc awek, ul. gska 49 Bydgoszcz, ul. Gdaƒska 11 tel. (0-54) tel. (0-52) Wroc aw, Plac Âw. Macieja 11 Toruƒ, ul. J czmienna 11 tel. (0-71) tel. (0-56) Wroc aw, ul. Na Niskich àkach 4 tel. (0-71) Zgorzelec, ul. Daszyƒskiego 92 Policealne Studium tel. (0-75) Kosmetyczno-Fryzjerskie Zielona Góra, ul. Wiejska 10 p 5-20% na wybrane kursy tel. (0-68) ódê, ul. KoÊciuszki 48 nin, ul. Gnieênieƒska 8 tel. (0-42) tel. (0-52) POLIGLOTA Sp. z o.o. p 15% na wszystkie kursy Warszawa, ul. Grzybowska 77 OÊrodek Szkolenia Kierowców Sprint p 2 h jazdy samochodem gratis przed egzaminem paƒstwowym dla kursanta Kraków, ul. Ârodzka 14 tel. (0-12) Kraków, ul. Batorego 22/2c tel. (0-12) OÊrodek Szkolenia Kierpwców STERMOT p 70 z na kurs prawa jazdy kat. B Piotrków Tryb., ul. S owackiego 9 tel. (0-44) OÊrodek Szkolenia Motorowego PEZET MOT p 70 z prawo jazdy kat.a, B.kat. C, E 100 z Cz stochowa, Al. NMP 4 tel. (0-34) tel. (0-22) /08 Prywatne Studium Jezykowe PSJ na roczny kurs jezykowy Toruƒ, ul. Âw. Jakuba 13 tel. (0-56) PTE Oddzia w odzi na wybrane kursy ódê, ul. Wólczaƒska 51 tel. (0-42) SITA Salon Prezentacji na kursy j zykowe SITA Cz stochowa, ul. WolnoÊci 11 tel. (0-34) SMART Centrum Jezykowe na kursy jezykowe Zgierz, Pl. Kiliƒskiego 4/8 tel Spó ka OÊwiatowa Prymus s.c. p 15% na liceum dla doros ych, Tech. Gastronomiczne dla doros ych, Policealne Studium Zawodowe (informatyczna, gastronomiczna, rachunkowoêci i finansów) ódê, ul. Sienkiewicza 88 tel. (0-42) Zgierz, ul. Musierowicza 2 Studium J zyków Obcych Szuster i Spó ka kursy j zykowe ódê, ul. Piotrkowska 43 tel. (0-42) Szko a Aktywnego Nauczania J zyków Obcych AVALON na zaj cia z j. ang. z Native Speakers ódê, Al. Pi sudskiego 8/10 tel. (0-42) Szko a COSINUS p 50 z rabatu od op aty wpisowej Cz stochowa, ul. Zamenhofa 25 Warszawa, ul. Twarda 8/12 tel. (0-22) Warszawa, ul. Szolc- Rogoziƒskiego 2 tel. (0-22) Warszawa, ul. Szczawnicka 1 tel. (0-22) Wroc aw, ul. Pauliƒska 14 Wroc aw, ul. JednoÊci Narodowej 117 Wroc aw, ul. Gliniana 30 tel. (0-71) Szko a Jazdy na kurs prawa jazdy kat. B Cz stochowa, ul. Nowowiejskiego 6 p. 2 Szko a Jazdy T&T na nauk jazdy kat A, B, B+E Bydgoszcz, ul. Ks.A. Kordeckiego 3a tel. (0-52) , Bydgoszcz, ul. Boh. Kragujewca 11 tel. (0-52) , Szko a Jezykowa p 15% Sosnowiec, ul. Pawia 4/55 tel Katowice, ul. Korfantego 2 tel. (0-32) tel. (0-32) ódê, ul. Wólczaƒska 81/83 Szko a J zyka Angielskiego ódê, ul. Ogrodowa 28a EF English First ódê, ul. Wici 16 na kurs j.angielskiego ódê, ul. ozowa 9 ódê, ul. Wigury 21 ódê, ul. Krochmalna 21 tel. (0-42) ódê, ul. Zamkni ta 3 ódê, ul. Wileƒska 53/55 Pabianice, ul. 20 stycznia 9/13 Szko a J zyka tel. (0-42) i Kultury Polskiej Poznaƒ, ul. Bukowska 53 Uniwersytetu Âlàskiego tel. (0-61) od kosztów uczestnictwa Poznaƒ, ul. Osiedle Jagielloƒskie 128 Katowice, pl. Sejmu Êlàskiego 1 Poznaƒ, ul. Âwierkowa 8 tel. (0-32) Poznaƒ, ul. Warzywna

17 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:52 PM Page 17 FOTO ZNI KI W POLSCE Szko a J zykowa Merkusiusz Opolski Opole, ul. Krakowska 39 IIp. Szko a J zykowa English School p 3% na kursy j zykowe Toruƒ, ul. Szewska 2 tel. (0-56) Szko a J zykowa Optima na kursy j zykowe Opole, ul. Ozimska 25 tel. (0-77) Szko a J zykowa Poliglota na kursy j zykowe Kraków, Plac Szczepaƒski 8 tel. (0-12) Szko a J zyków Obcych Language Center p przy zapisie-s ownik lub podrecznik gratis Szczyrk, ul. Turystyczna 1 tel. (0-33) Szko a J zyków Obcych LEXIS na kursy Warszawa, ul. Marsza kowska 60/34 tel. (0-22) Warszawa, ul. Dolna 6 tel. (0-22) Warszawa, ul. Brygadzistów 18 tel. (0-22) Warszawa, ul. Jagielloƒska 7 tel. (0-22) Szko a J zyków Obcych Ma y Rynek Kraków, Ma y Rynek 3 tel. (0-12) Szko a Kierowców na kursy nauki jazdy Rumia, ul. Abrahama 7/29 tel Szko a Nauki Jazdy na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Tymienieckiego 6/4 Szko a J zyków Obcych tel. (0-42) DIALOG kursy j zykowe Âwiat J zyków Obcych Kraków, Os. Diwizjonu 303/12 World tel. (0-12) p przy zapisie s ownik lub podr cznik gratis Bielsko-Bia a, Szko a J zyków Obcych ul. Cieszyƒska 367 INTERCOLLEGE tel. (0-33) na wszystkie kursy j zykowe Kielce, ul. Sienkiewicza 38 The English School tel. (0-41) SPEAK UP kursy j z. ang. do 15:00, p 7% kursy j z. ang po 15:00 Bydgoszcz, ul. M. Focha 4 Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 82 (Centrum Handlowe MANHATTAN) Gliwice, ul. Rynek 4/5 Katowice, ul. Stawowa 10 ódê, Al. Pi sudskiego 5 Sosnowiec, ul. Warszawska 3 Warszawa, Al. SolidarnoÊci 117 Warszawa, Al. Waszyngtona 146 Warszawa, ul. Pu awska 14 Warszawa, Al. KEN 60 Wroc aw, pl. Teatralny 8 Towarzystwo Aktywnej Turystyki i Sportu na kurs wychowawcy kolonijnego, Centrum Fotografii Cyfrowej organizatora turystyki, na akcesoria pierwszej pomocy i inne p 15% na us ugi Poznaƒ, ul. Piàtkowska 80a pok. 13 ódê, ul. Piotrkowska 71 tel tel. (0-42) ódê, ul. Czajkowskiego 2 tel. (0-42) VARIA Centrum J zyka Polskiego na dwutygodniowy Empik Foto kurs j zyka polskiego wraz na us ugi z programem kulturalnym na produkty i zakwaterowaniem Bia ystok, ul. Sienkiewicza 3 Kraków, ul. Micha owskiego 2/2b tel. (0-85) tel. (0-12) Bielsko-Bia a, ul. Sarni Stok 2 Bydgoszcz, ul. Gdanska 15 tel. (0-52) Warsaw Study Centre Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 141 p 100 PLN na roczne kursy (Galeria Pomorska) j zyka angielskiego Bytom, ul. Dolnoslàska 25 Warszawa, ul. Widok 19 (CH Plejada) tel. (0-22) Che m, ul. Lubelska 61 Warszawa, Czeladê, ul. B dziƒska 80 ul. W odarzewska 55 Cz stochowa, Al. NMP 63/65 tel. (0-22) tel. (0-34) /59 Elblàg, ul. Teatralna 5 CH Zielone Tarasy Wielkopolskie tel. (0-55) Centrum Szkoleniowe Gdaƒsk, ul. Podwale Grodzkie 8 AKINARI tel. (0-58) na wszystkie Gdaƒsk, ul. Ko obrzeska 41c Êwiadczone us ugi CH Alfa Poznaƒ, ul. Wawrzyniaka 39 Gdaƒsk, ul. Z ota Karczma 26 tel. (0-61) CH Ikea Matarnia tel. (0-58) p EXTRA ZNI KA 10% EDUKACJA The English School SPEAK UP na kursy j z. ang. do godz. 15 p 7% na kursy j z. ang. po godz

18 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:54 PM Page 18 ZNI KI W POLSCE FOTO Gdynia, ul. Âwi tojaƒska 68 tel. (0-85) Gliwice, ul. Rynek 4-5 tel. (0-32) Gniezno, ul. B. Chrobrego 11 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 126/128 tel. (0-95) Kalisz, Pl. Âw. Józefa 12 Katowice, ul. Piotra Skargi 6 tel. (0-32) Katowice, ul. Chorzowska 107 tel. (0-32) Katowice, ul. Pu awskiego 60 CH Trzy Stawy Kielce, ul. Warszawska 5 Kielce, ul. Âwi tokrzyska 20 CH Galeria Echo Koszalin, ul. Zwyci stwa 106/108 tel. (0-94) Kraków, Rynek G ówny 5 tel. (0-12) Kraków, ul. Podgórska 34 tel. (0-12) Kraków, ul. Gen. B. Komorowskiego 37 Legnica, Rynek 33 tel. (0-76) Lubin, Rynek 23 Lublin, ul. Królewska 4 tel. (0-81) Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 59 Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 40 ódê, ul. Narutowicza 8/10 tel. (0-42) ódê, ul. Piotrkowska 81 tel. (0-42) ódê, Al. Marsza ka J Pi sudskiego 15/23 ódê, ul. Karskiego 5 Nowy Sàcz, Rynek 17 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 1 CH Europa Olsztyn, Al. Pi sudskiego 16 Centrum Handlowe Alfa tel. (0-89) Opole, ul. Krakowska 43 tel. (0-77) Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 24b P ock, ul. Tumska 13 tel. (0-24) Poznaƒ, ul. Ratajczaka 44 FOTO tel. (0-61) Empik Foto Poznaƒ, ul. Ratajczaka 22/24 na us ugi tel. (0-61) Poznaƒ, ul. Kaspra Dru bickiego na produkty 2 CH Plaza Poznaƒ, ul. Bukowska 156 CH King Cross Racibórz, Rynek 5 Rybnik, ul. Sobieskiego 3 Warszawa, ul. Wo oska 12 tel. (0-32) tel. (0-22) Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 19 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 Rzeszów, ul. Rejtana 65 ( (Blue City) CH Plaza) tel. (0-22) S upsk, Stary Rynek 6 Warszawa, ul. Ostrobramska 75c Sopot, ul. Boh. Monte Cassino Warszawa, Al. Zjednoczenia 25 57/59 Sosnowiec, ul. Staszica 8b CH Plejada Empik Foto Szczecin, Al. Wojska Polskiego 2 na us ugi tel. (0-91) na produkty Szczecin, ul. Wyzwolenia 18 (CH Warszawa, Al. Jana Paw a II 82 Galaxy) tel. (0-22) tel. (0-91) Szczecin, Al. Niepodleg osci 60 Szczecin, ul. Ku S oƒcu 67 Empik Foto tel. (0-91) na us ugi ÂwinoujÊcie, ul. Armi Krajowej 8 na produkty Toruƒ, ul. Wielkie Garbary 18 Warszawa, tel. (0-56) ul. Mszczonowska 3 CH Janki Toruƒ, ul. ó kiewskiego 15 tel. (0-22) tel. (0-56) Warszawa, ul.powsiƒska 31 Tychy, Al. Jana Paw a II 16/18 CH Sadyba Best Mall tel. (0-32) Warszawa, ul. G boka 15 Wa brzych, Al. Wyzwolenia 2 CH Targówek Warszawa, ul. Marsza kowska W oc awek, ul. Pu askiego /122 tel. (0-54) tel. (0-22) Wroc aw, Plac KoÊciuszki 20 Warszawa, tel. (0-71) ul. Nowy Âwiat 15/17 Wroc aw, ul. Czekoladowa 90 tel. (0-22) tel. (0-71) Warszawa, ul. Górczewska 124 Wroc aw, ul. Rynek 50 (CH Wola Park) Zabrze, ul. Plutonowego tel. (0-22) Ryszarda Szkubacza 1 Warszawa, ul. Mickiewicza 27 Zielona Góra, ul. Bohaterów tel. (0-22) Westerplatte 19 Warszawa, ul. Grójecka 80/102 tel. (0-68) tel. (0-22) p EXTRA ZNI KA 10% EURO LAB na us ugi foto na sprzeda Warszawa, ul. 11 Listopada 10 tel. (0-22) Fota Us ugi p 20% zdj cia legitymacyjne owicz, ul. Satnis owskiego 3 FOTO na us ugi fotograficzne Kielce, ul. Ma a 17 tel. (0-41) Foto Janiszyn p 25% zdj cia legitymacyjne Nowy Sàcz, ul. Sobieskiego 22 tel. (0-18) Foto Media - Brom us ugi foto, sprzeda Bieruƒ, ul. Chemików 3 tel. (0-32) L dziny, ul. Hu dunowska 7 Foto Sypieniowski zdj cia legitymacyjne sprzeda Konin, ul. 3 Maja 23a tel. (0-63) Foto Video film p 25% zdj cia dyplomowe Konin, ul. B aszaka 2 tel. (0-63)

19 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:54 PM Page 19 FOTO ZNI KI W POLSCE Foto Video Studio na us ugi fotograficzne Warta, ul. 20-go Stycznia 26 tel. (0-43) FOTO 1808 na odbitki Foto p 20% na sesje fotograficzne Gdynia, ul. Morska 111 tel. (0-58) FOTO A.A. Bielski na us ugi ódê, Pl. WolnoÊci 6 tel. (0-42) FOTO ALMA us ugi fotograficzne Nowy Sàcz, ul. Jagielloƒska 19 (Pasa ) tel. (0-18) Foto Ars na zdj cia legitymacyjne Bielsko-Bia a, Pl. wirki i Wigury 4 tel. (0-33) Foto Express us ugi foto, specjalna oferta na zdj cia dyplomowe Poznaƒ, ul. Garncarska 10 tel. (0-61) Foto Express Wroc aw, ul. Poniatowskiego 14 tel. (0-71) Foto Express Polaroid na zdj cia cyfrowe P ock, ul. Jachowicza 40 tel. (0-24) Foto Kolor Studio Pio-Fot Aleksandrów ódzki, ul. Wojska Polskiego 9 tel. (0-42) Foto Kopecki us ugi produkty Sosnowiec, ul. Targowa 12 tel Foto KRYDA na zdj cia do dokumentów P ock, ul. Kobyliƒskiego 6 tel. (0-24) FOTO LAB STUDIO na us ugi G owno, ul. owiecka 24 tel. (0-42) Foto Renau s.c. na us ugi foto Piaseczno, ul. Pu awska 18 tel. (0-22) Foto Semrau zdj cia legitymacyjne Chorzów, ul.wolnoêci 3 p EXTRA ZNI KA 20% FOTO FOTO US UGI p 20% zdj cia legitymacyjne owicz, ul. Stanis awskiego 3 FOTO STRZELEC na us ugi Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6 tel Foto Studio us ugi fotograficzne Aleksandrów ódzki, ul. Wojska Polskiego 3, tel Foto Styl na us ugi fotograficzne Szczyrk, ul. Beskidzka 22 tel. (0-33) FOTO SZTUKA p 15% na us ugi foto Kalisz, ul. Cz stochowska 18 tel. (0-62) FOTO US UGI p 20% zdj cia legitymacyjne owicz, ul. Stanis awskiego 3 FOTO WOJTEK na us ugi foto Kalisz, ul. Babina 10 tel Foto-ART p 5-10% na us ugi ódê, ul. Piotrkowska 114 tel. (0-42) FOTO-Atelier na polaroid ódê, ul. Zachodnia 107 Foto-Atelier na zdj cia reklamowe, 10% na zdj cia do dokumentów ódê, ul. Êw. St. Kostki tel. (0-42) FOTO-B YSK p 15% na zdj cia do dokumentów ódê, ul. Gdaƒska 95 tel. (0-42) FOTO-COLOR na us ugi Zgierz, Pl. Stary Rynek 5 tel. (0-42) Zgierz, ul. Jana Paw a II nr 19 tel. (0-42) Foto-Expres D.H. ylica na us ugi fotograficzne, ksero Szczyrk, ul. Beskidzka 12 tel. (0-33) Foto-Fast na us ugi na produkty Opole, ul. Wroc awska 2 tel. (0-77) FOTOGRAF PRZY MA EJ 10 p 15% na zdj cia do dokumentów Kielce, ul. Ma a 10 tel. (0-41) Fotografika Zak ad Fotograficzny Opole, ul. Ozimska 18 tel. (0-77) Fotografika Zak ad Fotograficzny Opole, ul. Sosnkowskiego 6/40 tel. (0-77) Foto-Jan na us ugi ódê, ul. eromskiego 35/37 tel. (0-42) FOTO-LECH p 3-6% na wybrane us ugi ódê, ul. A. Struga 9 tel. (0-42) Foto-Mag, A.M. Staniaszek na us ugi fotograficzne Warszawa, Al. KEN 83 lok.u-3 19

20 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:54 PM Page 20 ZNI KI W POLSCE FOTO p EXTRA ZNI KA 20% FOTO FOVI Studio Fotograficzne p 20% na zdjecia do dokumentów Zgierz, ul. 3-go Maja 6 tel FOTOMAR (DH Pionier) p 20% na us ugi ksero ódê, ul. Dàbrowskiego 91 A tel. (0-42) FOTOMAX na us ugi Olsztyn, ul. Warmiƒska 14/3 B tel. (0-89) Foto-Plus p 15% na zdj cia amatorskie, sesje Êlubne ( cena do uzgodnienia) Bielsko-Bia a, ul. Mickiewicza 31 tel Bielsko-Bia a, ul. Batorego 6 tel. (0-33) FOTO-PORCELANA zak ad us ugowy p 5-10% na foto Kielce, ul. Sienkiewicza 55 tel. (0-41) Foto-S Handel na us ugi fotograficzne Toruƒ, ul. Dziewulskiego 10 tel. (0-56) Toruƒ, ul. Wyszyƒskiego 6 tel. (0-56) Toruƒ, ul. Che miƒska 12 tel. (0-56) FOTO-STUDIO na zdj cia legitymacyjne ódê, ul. agiewnicka 118B tel. (0-42) Fotostyl na us ugi na produkty Hajnówka, ul. 3 Maja 37 tel. (0-85) Foto-Tempo p 5-10% Kraków, ul. Szpitalna 17 tel. (0-12) Foto-W.D. Toruƒ, ul. Piekary 35/34 tel /62 tel. (0-33) FOVI Studio Fotograficzne Bielsko-Bia a, ul. Mostowa 5 p 20% na zdjecia do dokumentów tel. (0-33) Zgierz, ul. 3-go Maja 6 Bi goraj, ul. Bohaterów Monte tel Casino 17 tel. (0-84) Jaksa Digital Foto s.c. Bi goraj, ul. KoÊciuszki 56 na zdj cia z filmów tel. (0-84) p 20% na zdj cia z plików Bogatynia, ul. Daszyƒskiego 9a Bielsko-Bia a, ul. 11 Listopada 42 tel. (0-75) tel. (0-33) Boles awiec, ul. Rynek 26 tel. (0-75) Klitka, atelier fotograficzne Brzesko, ul. Zielona 1 na us ugi foto tel. (0-14) na zdj cia do dokumentów Brzozów, ul. Mickiewicza 13 Warszawa, ul. Zàbkowska 12 tel. (0-13) lok.85/87 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 15 tel. (0-22) tel. (0-41) Bydgoszcz, ul. Toruƒska 101 Kodak Express na us ugi na produkty Augustów, ul. Ho a 9 tel. (0-87) Barlinek, ul. Sàdowa 5 tel. (0-95) Be chatów, ul. Narutowicza 10 tel. (0-44) B dzin, ul. Ma achowskiego 43 tel. (0-32) Bia a Podlaska, ul. Moniuszki 6 tel. (0-83) Bia a Podlaska, ul. Moniuszka 6 tel. (0-83) Bia obrzegi, ul. Spacerowa 2 tel. (0-48) Bia ogard, ul. Wojska Polskiego 11 tel. (0-94) Bia ystok, ul. Kolejowa 9 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Mieszka I 12 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Legionowa 28 lok. 8/1 tel. (0-85) , Bia ystok, ul. Dubios Stanislawa 6 Bia ystok, ul. Suraska 6 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Lipowa 6 tel. (0-85) Bielsko-Bia a, ul. 11 Listopada (Tesco) Bytom, Rynek 26 tel. (0-32) Bytom, ul. Sàdowa 4 tel. (0-32) Bytów, Plac kard. Wyszyƒskiego 3/1 Che m, ul. Lubelska 50 tel. (0-82) Che m, ul. Lwowska 26a tel. (0-82) Chojnice, Stary Rynek 17 tel. (0-52) Chorzów, ul. WolnoÊci 5 tel. (0-32) Chrzanów, ul. Krakowska 17a tel. (0-33) Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3 tel. (0-54) Cieszyn, ul. G boka 23 tel. (0-33) Cz stochowa, Al. N.M.P 69 tel.(0-34) Cz uchów, ul. Królewska 11/7 tel. (0-59) Dar owo, ul. Powstaƒców Warszawskich 12 tel. (0-94) Dàbrowa Górnicza, ul. Bandrowskiego 3 tel. (0-32) Dàbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 19 tel. (0-32) D bica, ul. Rynek 11 tel. (0-14) D bica, ul. Rzeszowska 114 tel. (0-14) D blin, Rynek 40 (Pawilon SDH) tel. (0-81) D bno Lubuskie, ul. Piasta 1 tel.(0-95) Elblàg, ul. 1 Maja 37 tel. (0-55) Elblàg, ul. p k Dàbka 152 tel. (0-55) Elblàg, ul. Hetmaƒska 16 tel. (0-55) E k, ul. Armii Krajowej 14a tel. (0-87) wew 34 Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 82 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. D ugi Targ 30 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. Dmowskiego 5 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. Dmowskiego 12/3 20

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów Raiffeisen Polbank

Lista oddziałów Raiffeisen Polbank Lista oddziałów Raiffeisen Polbank Lp. Miasto Adres Godziny przyjmowania zapisów 1 Augustów ul. Mostowa 2 10:00 17:00 2 Bełchatów ul. Armii Krajowej 2 10:00 17:00 3 Bełchatów ul. Kościuszki 23 10:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2.

Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2. Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2. BIELSKO BIAŁA CH SFERA MOSTOWA 5 43-300 3. BYDGOSZCZ CH RONDO KRUSZWICKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności.

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Miasto Andrychów Aleksandrów Łódzki Białystok Białystok Bielsko-Biała Biskupiec Bochnia

Bardziej szczegółowo

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram 1 Placówka Banku Pocztowego Bartoszyce ul. 11 Listopada 3 2 Placówka Banku Pocztowego Bełchatów ul. Tadeusza Kościuszki 21 3 Placówka Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour LP 1 PLA001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour Polska Spółka z o.o. 2 PLA002 Hipermarkety

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Promocji -40% na drugi produkt (zwanej dalej: promocją ) jest Marketing Investment Group Sp. z o.o z siedzibą: 31-871

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki L.P. Miasto Adres 1 Andrychów ul. Krakowska 83a 34-120 Andrychów 2 Augustów ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA LISTA SKLEPÓW STOKROTKA L.P. MIASTO ULICA 1 Goworowo Rynek 4 2 Warszawa Pasłęcka 8d 3 Kraków ul. Komuny Paryskiej 1A 4 Wrocław ul. Krzemieniecka 125 5 Lublin Nałkowskich 230 6 Boguchwała ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA dla Uczestników Programu Lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera Programu lojalnościowego Spółki Alma S.A. (regulamin dostępny

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

Aparat Sony Cyber-shot R1 wraz z akcesoriami dostępny jest w najlepszych sklepach fotograficznych Fotolider:

Aparat Sony Cyber-shot R1 wraz z akcesoriami dostępny jest w najlepszych sklepach fotograficznych Fotolider: Aparat Sony Cyber-shot R1 wraz z akcesoriami dostępny jest w najlepszych sklepach fotograficznych Fotolider: Będzin: FOTOKONTRAST Małachowskiego 43 (032) 269 02 15 Białystok: FOTO CENTRUM Suraska 6 (085)

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

sob. 9.00-14.00 3 Barlinek Niepodległości 14 (95) 717 02 73, kom.695 139 365 pon. - pt. 9.00-19.00 4 Bełchatów 9-go Maja 28

sob. 9.00-14.00 3 Barlinek Niepodległości 14 (95) 717 02 73, kom.695 139 365 pon. - pt. 9.00-19.00 4 Bełchatów 9-go Maja 28 Kasa Stefczyka www.kasastefczyka.pl infolinia 801 600 100 Lp miejscowość ulica telefon godziny otwarcia 1 Aleksandrów łódzki Wojska Polskiego 35 (42) 276 86 20, 276 86 40 2 Augustów Zygmunta Augusta 28

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT dla uczestników programu lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera spółki Alma Market S.A. (regulamin programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES

REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES wydanych przez Sfinks Polska S.A., z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A 1. Karta Rabatowa Sphinx Biznes zwana dalej Kartą, wydana przez Sfinks Polska S.A.,

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland)

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) 検 査 機 関 名 (Name) 検 査 機 関 住 所 (Address) コード A 公 的 検 査 機 関 (Official laboratories) 1 Veterinary Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Development. 30 Wspolna Str.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Partner Lp. Miasto Centrum Handlowe Adres

Partner Lp. Miasto Centrum Handlowe Adres Partner Lp. Miasto Centrum Handlowe Adres 1 Bielsko-Biała C.H. Sfera ul. Mostowa 5 2 Bydgoszcz C.H. Focus Park ul. Jagielońska 39/47 3 Częstochowa Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 4 Gdańsk Galeria

Bardziej szczegółowo

Punkty sprzedaży biletów

Punkty sprzedaży biletów Punkty sprzedaży biletów Galeria Sfera ul. Mostowa 2, Bielsko Biała, 43-300 Punkt Informacyjny Galeria Sfera ul. Mostowa 5, Bielsko Biała, C.H. Sarni Stok ul. Sarni Stok 2, Bielsko-Biała, 43-300 Info Sarni

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ ADRES PN WT SR CZ PT SB ND Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00

MIEJSCOWOŚĆ ADRES PN WT SR CZ PT SB ND Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 07:00-20:00 08:00-14:00 Będzin 42-500 Będzin Piłsudskiego 83 07:00-21:00 07:00-21:00 07:00-21:00

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 05 00 Centra HSBC Premier ul. St giewna 13 Gda sk tel.

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów objętych akcją

Lista sklepów objętych akcją Lista sklepów objętych akcją Województwo Miasto Adres Dolnośląskie Wrocław ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław Śląskie Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa Łódzkie Łódz ul. Widzewska 22 92-308

Bardziej szczegółowo

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI 1 Carrefour Express Warszawa;00-867;ul. Jana Pawła II 27 2 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Rzeszowska 2 3 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Bankowa 8 4 Carrefour Express

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat nr 1 za bilety jednorazowe na przejazdy pociągami dodatkowymi WOODSTOCK 2011 3 OF: 303 5 OF: 305 7 OF: 307 9 OF: 309 Chojna Gorzów Wielkopolski Gryfino Krzyż Rzepin Szczecin Dąbie Zbąszynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis (dalej zwana Promocją ) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych 1. Organizatorem akcji promocyjnej Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych jest T-MOBILE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Karty referencyjne obiektów 2011

Karty referencyjne obiektów 2011 Karty referencyjne obiektów 2011 Dom jednorodzinny Swarz dz k/poznania (woj. wielkopolskie) Zamontowano 3 kolektory CosmoSUN Basic 2.51 OÊrodek sportowy DOJO Centrum Japoƒskich Sportów i Sztuk Walki DOJO

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW ceny biletów powrotnych przy zakupie biletu w obie strony z wybranymi 30.VII 31.VIII 31.VIII 1.VIII 1.VIII 1.VIII 1.VIII 1.VIII 2.VIII 38104/5 Kulki Mocy 48103

Bardziej szczegółowo

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka godziny pracy Nr regionu Nr oddziału Oddział Regionalny Oddział banku Kod pocztowy Adres placówki Telefon stacjonarny pn. - pt. sob. 1 O/Regionaln Wrocław + Łódź 01 21 Wrocław Wrocław 53-674 ul. Legnicka

Bardziej szczegółowo

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24 SZKO Y PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewczàt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 ódê ódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów ódzki ódzkie 58.72 4 440 SP Drzewica ódzkie 59.33 5 435

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZIMA 2012/2013 WWSE.5551.2.2013 LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Kompleks Turystyczny Sudety Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki)

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) Bielsko-Biała Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 04:30 21:30 60 Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 20:15 06:00 140 Częstochowa McDonald's, Al. Wojska

Bardziej szczegółowo

Agent. ANDRYCHÓW Biuro Turystyczne SUMADA Travel ul. Krakowska 83e tel. (033) 875 17 31

Agent. ANDRYCHÓW Biuro Turystyczne SUMADA Travel ul. Krakowska 83e tel. (033) 875 17 31 Agent ANDRYCHÓW Biuro Turystyczne SUMADA Travel ul. Krakowska 83e tel. (033) 875 17 31 BIELSKO - BIA A ul. Warszawska 10 tel. (033) 812 25 85 Biuro Turystyczne BESKID TOUR Plac Wolno ci 5 tel. (033) 812

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków Producent Nine West Molton Hexeline Miasto Sklep Adres Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C C.H. Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11 Lublin C.H. Lublin Plaza ul. Lipowa 13 C.H. Plaza ul. Kaspra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2.

Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2. Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2. 1. Załącznik nr.1 dotyczy ofert: 1.1. Blueconnect z ipadem 2 na raty 1.2. Wymiana blueconnect z ipadem 2 na raty dla klientów

Bardziej szczegółowo

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz.

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz. Bełchatów ul. Kościuszki 27 9:00-19:00 Biała Podlaska ul. Jana Pawła II 163 (placówka Express) 8:00-20:00 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 9:00-18:00 Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 9:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Dodatkowe stacje zatrzymań: TLK Bałtyk rel. Gdynia Główna - Poznań Główny - Gdynia Główna na st. Poznań Garbary; TLK Cegielski

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

BIURA OGŁOSZEŃ MIASTO ULICA MIEJSCE TELEFON EMAIL. Głogów Jedności Robotniczej 39 0-76 835-00-22 ogloszenia.wroclawska@polskapresse.

BIURA OGŁOSZEŃ MIASTO ULICA MIEJSCE TELEFON EMAIL. Głogów Jedności Robotniczej 39 0-76 835-00-22 ogloszenia.wroclawska@polskapresse. BIURA OGŁOSZEŃ Przedstawiamy listę biur ogłoszeń z całej Polski, w których możecie Państwo nadać ogłoszenie do Gazet Grupy Wydawniczej Polskapresse oraz do portalu Gratka.pl. Zapraszamy do naszych regionalnych

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

24-100 Puławy ul. Rybnicka 97 (lok. B27/B29) 47-400 Racibórz Rynek 5 47-400 Racibórz Grzecznarowskiego 28. 26-604 Radom Grzecznarowskiego 28

24-100 Puławy ul. Rybnicka 97 (lok. B27/B29) 47-400 Racibórz Rynek 5 47-400 Racibórz Grzecznarowskiego 28. 26-604 Radom Grzecznarowskiego 28 Adres Kod pocztowy Miasto ul. Kościuszki 27 97-400 Bełchatów ul. Brzeska 27 (CH Rywal) 21-500 Biała Podlaska Świętojańska 15 15-277 Białystok ul. Czesława Miłosza 2 15-265 Białystok ul. Hetmańska 16 (CH

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Jesienna Promocja Fale Loki Koki

Regulamin promocji: Jesienna Promocja Fale Loki Koki Regulamin promocji: Jesienna Promocja 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy Polwell.

Bardziej szczegółowo

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek.

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek. MIEJSCOWOŚĆ PRZYSTANEK GODZINA DZIEŃ Kwota ZŁ EUR Andrychów Dworzec PKS/PKP ul. Krakowskaparking przy budynku 04:00 Niedziela 13:40 Poniedziałek, piątek Będzin przy ul. Kościuszki 05:30 Niedziela, 15:15

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo