Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC"

Transkrypt

1 Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007

2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2

3 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page 3 INFORMATOR ISIC p Spis treêci Co to jest ISIC Rodzaje ISIC Us ugi specjalne Help Line i ISIConnect... 6 Zni ki w Polsce Partnerzy ogólnopolscy Edukacja Foto Gastronomia Xero i druk Moto Muzea i kultura Rozrywka Sport Turystyka Uroda Us ugi Zakupy Zakwaterowanie Zdrowie Wybrane zni ki na Êwiecie Work and Travel Internship Work UK Biura Almatur Informator zosta opracowany za zgodà i w oparciu o materia y uzyskane z ISTC, Store Konensgade 40H DK 1264 Copenhagen K Denmark, Informacje zamieszczone w informatorze aktualne na

4 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:43 PM Page 4 CO TO JEST ISIC ISIC Mi dzynarodowa legitymacja studencka p ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzajàcym status studenta na ca ym Êwiecie. Upowa nia do korzystania ze zni ek oraz zapewnia ubezpieczenie. Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesi ciu tysiàcach miejsc na ca ym Êwiecie. Ponad 3000 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielajàc jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzi ki ISIC oszcz dzasz na transporcie, p acàc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, oêrodkach kultury, a tak e sklepach i punktach us ugowych. W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymujà zni ki na towary lub us ugi, które nie zosta y obj te oficjalnà umowà, poniewa wiele instytucji traktuje legitymacj ISIC jak lokalnà legitymacj studenckà. ISIC to tak e ubezpieczenie (w zale nêci od wybranej wersji) nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz kosztów leczenia w czasie ka dej podró y zagranicznej. ISIC przys uguje studentom uczelni paƒstwowych i prywatnych bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest tak e uczniom szkó Êrednich i gimnazjów powy ej 12 roku ycia. ISIC obj ty patronatem UNESCO, zosta wprowadzony w 1968 r. w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla uczniów i studentów na ca ym Êwiecie. Co roku korzysta z niego oko o 5 milionów osób z ponad 100 krajów na ca ym Êwiecie. Wiele instytucji akademickich zaadoptowa o ISIC jako legitymacj studenckà swojej uczelni. W niektórych krajach ISIC jest legitymacjà narodowà. p Info ISIC w Polsce wyst puje w ró nych wariantach. Bez wzgl du na to, który zostanie wybrany, jej posiadacz mo e korzystaç z ogólnodost pnych zni ek. W zale noêci od wariantu zmieniajà si tylko us ugi specjalne (porównanie w tabeli). 4

5 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:43 PM Page 5 ISIC CO TO JEST ISIC p Rodzaje kart ISIC ISIC ISIC PTSM ISIC AZS ISIC CC DLA KOGO studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia cz onkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk M odzie owych studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia cz onkowie Akademickiego Zwiàzku Sportowego studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia studenci i uczniowie powy ej 12. roku ycia SPECJALNE OZNACZENIA na rewersie adres logo Hostelling International na awersie, rewers bia y z logo PTSM na awersie logo AZS oraz napis legitymacja cz onkowska AZS, na rewersie logo AZS na rewersie logo Ciemna City, IMAX, Hokus Pokus OKRES WA NOÂCI maksymalnie 16 miesi cy; karty wystawione a) wa ne do koƒca bie àcego roku b) wa ne do koƒca nast pnego roku kalendarzowego 12 miesi cy od daty wystawienia rok akademicki, od paêdziernika do wrzeênia maksymalnie 16 miesi cy; karty wystawione a) wa ne do koƒca bie àcego roku b) wa ne do koƒca nast pnego roku kalendarzowego UBEZPIECZENIE NNW, KL zakres zró nicowany w zale noêci od wybranego wariantu NNW, KL zakres zró nicowany w zale noêci od wybranego wariantu NNW zakres i warunki ubezpieczenia dost pne w klubach AZS brak GDZIE MO NA KUPIå biura Almatur i inne biura podró y biura Almatur i inne biura podró y, Zarzàd G ówny PTSM kluby AZS biura Almatur DODATKOWE KORZYÂCI 25% zni ki w hostelach i schroniskach m odzie owych 10% w oêrodkach AZS 5

6 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:44 PM Page 6 US UGI SPECJALNE ISIC Help Line Jak korzystaç z Help Line? JeÊli musisz skorzystaç z pomocy Help Line nale y zadzwoniç do centrali mi dzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a nast pnie poprosiç o po àczenie z numerem Help Line znajdziesz go tak e na odwrocie swojej legitymacji. Po uzyskaniu po àczenia z Help Line nale y podaç operatorowi: p ISIC Help Line jest bezp atnà, wieloj zycznà alarmowà linià telefonicznà do korzystania tylko w nag ych wypadkach przez posiadaczy legitymacji ISIC. We wszystkich pozosta ych sytuacjach, kiedy chcesz po prostu skontaktowaç si z biurem wystawiajàcym ISIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej W trakcie pobytu za granicà mo esz przez 24 godziny na dob, w kilku najwa niejszych j zykach Êwiata (angielski, francuski, hiszpaƒski, niemiecki i japoƒski) uzyskaç pomoc w przypadku: p zagubienia dokumentów podró nych (np. biletu lotniczego) zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zast pczych; p potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bàdê lekarstw niedost pnych w kraju pobytu (koszty wysy ki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji); p potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewajàcego si w j zyku polskim; p potrzeby kontaktu z najbli szà placówkà dyplomatycznà RP; p potrzeby przes ania pilnych wiadomoêci do rodziny. UWAGA! Wszystkie w/w us ugi Êwiadczone sà w wypadkach nag ych i uzasadnionych. Wszelkie koszty wysy ki, wystawienia nowych dokumentów itp. obcià ajà posiadacza legitymacji. p Imi i nazwisko p Numer legitymacji ISIC (12-cyfrowy numer na hologramie pod zdj ciem) p NarodowoÊç p J zyk, w którym chcesz rozmawiaç p Rodzaj problemu W niektórych wypadkach po àczenie z centralà mo e wymagaç op aty jak za rozmow lokalnà p ISIConnect Uniwersalny serwis telekomunikacyjny Dzi ki ISIConnect mo esz utrzymywaç kontakt z rodzinà i przyjació mi podczas podró y zagranicznych, bo Twoja karta ISIC mo e Ci s u yç jako karta telefoniczna. Dzi ki niej mo esz dzwoniç z ponad 60 krajów Êwiata po cenach ni szych ni standardowe stawki. Ale ISIConnect to nie tylko taƒsze po àczenia telefoniczne, to tak e poczta g osowa o zasi gu Êwiatowym, bezp atne konto , travel safe wirtualna skrytka depozytowa oraz mo liwoêç wysy ania sms-ów do niemal wszystkich sieci telefonii komórkowej na Êwiecie! p Jak aktywowaç i jak korzystaç czytaj na 6

7 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:44 PM Page 7

8 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:47 PM Page 8 PARTNERZY ISIC ALMATUR DLACZEGO EUROLINES p specjalne ceny na imprezy turystyczne Kupujàc imprez turystycznà w biurze Almatur (adresy znajdziesz na ostatniej stronie Informatora) lub za poêrednictwem strony internetowej, posiadajàc wa nà legitymacj ISIC otrzymasz specjalny rabat. UWAGA! promocje nie sumujà si. BOOKLAND.NET p 12% na wszystkie wydawnictwa Sieç ksi garƒ j zykowych posiadajàca w swojej ofercie materia y do nauki j zyków obcych, podr czniki i czasopisma w j zykach obcych. COFFEE HEAVEN p 5 % na prenumerat rocznà magazynu studenckiego Dlaczego PIZZA DOMINIUM p 50% na pizz p 30% na pozosta e dania (z wy àczeniem alkoholu) Najwi ksza polska sieç pizzerii posiadajàca 36 restauracji w ca ym kraju. Oprócz ponad 20 rodzajów pizzy sporzàdzanych wed ug oryginalnej receptury, w ofercie znajdujà si dania kuchni Êwiatowej. Dost pne sà w lokalu oraz dostawie. ECCO p 10 % na ofert katalogowà (nie dotyczy promocji) p 10 % zni ki na bilety w mi dzynarodowej komunikacji autobusowej Znak firmowy Eurolines skupia niezale ne firmy przewozowe z 25 paƒstw prowadzàcych wspólnie najwi kszà w Europie sieç po àczeƒ autokarowych. Sieç pokrywa niemal ca y kontynent i pozwala na odbycie podró y z Sycylii do Helsinek oraz z Casablanki do Moskwy. FANTASY PARK na godzin gry w kr gle na godzin gry w bilard p mo liwoêç korzystania z rabatów studenckich (obowiàzujàcych w danej chwili) Mi dzynarodowa firma zarzàdzajàca centrami rozrywki, które nie tylko zapewniajà Êwi tnà zabaw i profesjonalnà obs ug, lecz dajà równie mo liwoêç aktywnego sp dzania czasu. p 15 % na kaw Coffee Heaven to ogólnopolska sieç kawiarni / sandwich barów pozwalajàca na sp dzenie mi ych chwil z fili ankà kawy. Ka dy znajdzie tutaj coê dla siebie kawiarnie oferujà ca à gam kaw od klasycznego espresso, przez aromatyczne cappuccino i fantazyjne machiato po kawy mro one. Mi oênicy herbat i koktajli równie nie b dà zawiedzeni. COMPENSA p 20% na ubezpieczenie Compensa Rodzina EMPIK SZKO A J ZYKÓW OBCYCH p 15% na kursy j zykowe (nie àczy si z innymi promocjami) Sieç ponad 40 nowoczesnych, efektywnych i doskonale wyposa onych szkó j zykowych, które znajdujà si pod metodycznà opiekà profesorów uniwersyteckich i posiadajà najlepszà kadr lektorów. EMPiK posiada licencj na prowadzenie egzaminów LCCI, Pitman i TELC. Efektem Êcis ej wspó pracy z wydawnictwami j zykowymi jest przyznanie szkole tytu ów Szko y Patronackiej Longmana i Szko y Testowej Cambridge. FORUM p 20 % na prenumerat Tygodnik Forum prezentuje najciekawsze artyku y z prasy Êwiatowej. HIMOUNTAIN p 5 % na towary nie obj te promocjà HiMountain, to sieç specjalistycznych sklepów ze sprz tem i akcesoriami sportowymi. 8

9 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:47 PM Page 9

10 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:47 PM Page 10 PARTNERZY ISIC KODAK PIZZA HUT PZM p 10 % na serwis p 5 % na zakup produktów PLL LOT p 15% na miejscu i na wynos ca y tydzieƒ Pizza Hut to restauracja typu casual dining oferujàca dania do spo ycia na miejscu, na wynos, jak i z dostawà na telefon. Szeroka oferta restauracji Pizza Hut obejmuje zarówno tradycyjne pizze z rozmaitymi dodatkami, jak i makarony, sa atki, przekàski i desery. na kurs prawa jazdy kat. B STENA LINE p 10 % przy zakupie biletów lotniczych na po àczenia krajowe Rezerwacja biletów: Call Center ca odobowa rezerwacja telefoniczna tel , , tel , dla abonentów sieci komórkowych. PKP PRZEWOZY REGIONALNE p 37 % dla obywateli polskich studiujàcych za granicà, majàcych nie wi cej ni 26 lat Informacja: tel. (0-22) 94 36, (0-42) p specjalne ceny na rejsy turystyczne Najwi ksza sieç po àczeƒ promowych w Europie. W Polsce obs uguje promy na trasie Gdynia Karlskrona. THE ENGLISH SCHOOL SPEAK UP MOTYW MAGAZYN STUDENCKI p 25 % rabatu na prenumerat NATIONAL GEOGRAPHIC p 5 % na rocznà prenumerat p do 10% na albumy, ksià ki i filmy National Geographic. Zamówienie na has o Oferta Studencka tel. (0-22) , fax (0-22) nationalgeographic.pl POLITYKA p 25 % na prenumerat tygodnika Polityka POLSKI EXPRESS p 50 % na krajowe po àczenia autobusowe Informacja: tel. (0-22) czynna 7 dni w tygodniu, Centralny Punkt Informacji i Sprzeda y Biletów: al. Jana Paw a II (pomi dzy Dworcem Centralnym PKP a hotelem Holiday Inn) czynny w piàtki i niedziele w godz , w pozosta e dni Bilety do nabycia u kierowców i w biurach agencyjnych. na kursy j zyka angielskiego do godz. 15:00 p 7% na kursy j zyka angielskiego po godz. 15:00 Szko a, której celem jest maksymalne dopasowanie do potrzeb ka dego klienta. Bez sta ych godzin zaj ç. Ca kowicie dostosowana do indywidualnych potrzeb, jedna z najnowoczeêniejszych i najbardziej efektywnych metod na Êwiecie. UNITY LINE p 15% na po àczenia promowe Najm odszy i ca kowicie polski przewoênik promowy, pokonujàcy Ba tyk na trasie ÂwinoujÊcie Ystad. 10

11 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:48 PM Page 11

12 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 12 ZNI KI W POLSCE EDUKACJA AB AUTO-SZKO A na us ugi ódê, ul. Piotrowska 134 tel. (0-42) AB AUTO-SZKO A na us ugi Zduƒska Wola, ul. Pl. WolnoÊci 20 tel. (0-43) ADROM OÊrodek Szkolenia Kierowców p 50 z na kurs prawa jazdy Cz stochowa, ul. Ogrodowa 6/24 tel. (0-34) Akademia Zdrowia na wybrane kursy Bydgoszcz, ul. M. Curie-Sk odowskiej 26 tel. (0-52) Kielce, ul. Âw. Leonarda 18 tel. (0-41) ódê, ul. Gdaƒska 54 tel. (0-42) Rzeszów, ul. Jagieloƒska 5 tel. (0-17) AUTO LUK ukasz Iwaƒski Olsztyn, ul. Kajki 5 tel. (0-89) Auto Szko a Komfort p 80 z otych na kurs prawa jazdy (wszystkich kat.) Be chatów, Pl. Narutowicza 24 tel. (0-44) Rusiec, ul. Koniecpolskiego 5 tel. (0-43) Widawa, ul. Mickiewicza 24 tel. (0-43) Auto Szko a W adys awa Ga ka na kursy ódê, ul. Pomorska 88 tel. (0-42) AUTO-CARO na kurs prawa jazdy Piotrków Tryb., ul. M ynarska 2 tel. (0-44) Auto-Szko a na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Zielona 61 tel. (0-42) Auto-Szko a na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Solec 3/5 tel. (0-42) Auto-Szko a Gocar p 10 z na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Hofcowa 20 Auto-Szko a Palmowski Krzysztof na kurs prawa jazdy ódê, Pl. WolnoÊci 9 tel. (0-42) Auto-Szko a SUKCES na kurs prawa jazdy A:, B ódê, ul. Broniewskiego 2 paw. 24 tel. (0-42) BALTIC SCHOOL of English na wszystkie kursy j zykowe Grodzisk Mazowiecki, ul. Ba tycka 33 tel. (0-22) Cz stochowa, Al. WolnoÊci 11 BASTION OÊrodek Szkolenia tel. (0-34) p 15% na kursy: detektywistyczne, Elblàg, ul. 1-go Maja 3 ochroniarskie tel. (0-55) Zgierz, ul. D uga 33 lok. 3 tel. (0-42) Centrum J zykowe The TOWER na wszystkie kursy jezykowe Warszawa, ul. Marsza kowska 34/50 tel. (0-22) Centrum Nauki i Biznesu AK na szko policealnà, kursy zawodowe Bia ystok, tel. (0-42) ul. Âwi tego Rocha 6 lok. 15 tel. (0-85) Kraków, ul. Kochanowskiego 18 Auto-Szko a tel. (0-12) Jedynka Kutno, Pl. WolnoÊci 1 na kurs prawa jazdy kat..b tel. (0-24) ódê, ul. Pomorska 35 tel. (0-42) Centrum Nauki i Biznesu AK AUTO-SZKO A na wybrane kursy Ko odziejczak Be chatów, ul. KoÊciuszki 7/11 na kurs prawa jazdy kat. B tel. (0-44) ódê, ul. Wi ckowskiego 13 tel. (0-42) EDUKACJA Centrum Nauki i Biznesu AK na wybrane kursy ró ne lokalizacje Centrum Nauki i Biznesu AK na wybrane kursy Bielsko-Bia a, ul. Powstaƒców Âlàskich 6 tel. (0-33) Bydgoszcz, ul. D uga 32 tel. (0-52) Gdaƒsk, ul. Wa y Piastowskie 24 tel. (0-58) Gdynia, ul. 10 Lutego 33 tel. (0-58) Gliwice, ul. Zwyci stwa 14 tel. (0-32) Gorzów Wielkopolski, Ul. Sikorskiego 8 tel. (0-95) Kalisz, ul. Nowy Rynek 7 tel. (0-62) Katowice, ul. Miko owska 26 tel. (0-32) Kielce, ul. Du a 8 tel. (0-41) Konin, ul. Chopina 21 tel. (0-63) Koszalin, ul. Zwyci stwa 107 p. 209 tel. (0-94) Kwidzyn, ul. Chopina 26 tel. (0-55) Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 17 tel. (0-81) ódê, ul. Piotrkowska 278 tel. (0-42) Nowy Sàcz, ul. D ugosza 18 p EXTRA ZNI KA 5% 12

13 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 13 EDUKACJA ZNI KI W POLSCE tel. (0-18) Nowy Targ, ul. KoÊcielna 20 tel. (0-18) Olsztyn, Pl. Jana Pawla II 1A tel. (0-89) Opole, ul. Ozimska 25 tel. (0-77) OÊwi cim, Rynek G ówny 12 pok. 44 tel. (0-33) Pi a, ul. Sikorskiego 33 tel. (0-67) Poznaƒ, ul. Krakowska 35 tel. (0-61) Rybnik, Pl. WolnoÊci 13 tel. (0-32) Rzeszów, ul. Sobieskiego 2d/1 tel. (0-17) Sieradz, ul. Pu askiego 3 tel. (0-43) Sosnowiec, ul. Warszawska 20 tel. (0-32) Szczecin, ul. Wojska Polskiego 52/3 tel. (0-91) Tarnów, ul. Mickiewicza 1/2 tel. (0-14) Tomaszów Mazowiecki, ul. MoÊcickiego 14/18 tel. (0-44) Toruƒ, ul. Szeroka 38 tel. (0-56) Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 216 tel. (0-32) Warszawa, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 79 tel. (0-22) Warszawa, Al. Jana Paw a II 61 lok. 239 tel. (0-22) W oc awek, ul. Przechodnia 5 tel. (0-54) Wroc aw, ul. Krupnicza 2/4 tel. (0-71) Zduƒska Wola, ul. Piwna 8 tel. (0-43) Zielona Góra, ul. Niepodleg oêci 8A tel. (0-68) Centrum Nurkowe NAUTILUS s.c kursy nurkowe w Chorwacji, kursy nurkowe w kraju Kraków, ul. Konfederacka 14 tel. (0-12) Kraków, ul. Barska 39 tel. (0-12) p EXTRA ZNI KA 15% EDUKACJA EMPIK SJO p 15% na kursy j zykowe ró ne lokalizacje Centrum Szkoleniowe EDU p 15% kursy szybkiego czytania i technik pami ciowych Wejherowo Kaszubskie, ul. Obywatelska 1 tel. (0-58) Conversa Studio Jezyków Obcych Toruƒ, ul. Podmurna 101/3 tel. (0-56) Cultural Care Au Pair karta telefoniczna na rozmowy w USA dla wyje d ajàcych na program Cultural Care Au Pair Warszawa, ul. Marsza kowska 1 (I p.) tel. (0-22) , DOCTUS Centrum Szkolenia Kursowego na wybrane szkolennie zawodowe ódê, ul. Piotrkowska 55 tel. (0-42) Dom Muz p 30% na warsztaty Toruƒ, ul. Poznaƒska 52 tel. (0-56) Toruƒ, ul. Podmurna 1/3 tel. (0-56) Dwuletnie Policealne Studium VIP p 60 pln przy pierwszej p atnej racie ódê, ul. Piotrkowska 94 tel. (0-42) EF English First na wszystkie kursy j zykowe Warszawa, ul. Marsza kowska 1 tel. (0-22) Warszawa, ul. Âwiatowida 18 tel. (0-22) EF Mi dzynarodowe Szko y J zykowe na wszystkie zagraniczne kursy j zykowe (dla osób powy ej 16 lat) Warszawa, ul. Marsza kowska 1 tel. (0-22) , EMPIK SJO p 15% na kursy j zykowe (nie àczy si z innymi rabatami i promocjami) Bia ystok, ul. Bia ówny 9/1 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Rynek KoÊciuszki 6 tel. (0-85) Bielsko-Bia a, ul. Dàbrowskiego 6 tel. (0-33) Bydgoszcz, ul. M. Focha 4 tel. (0-52) Che m, ul. Lubelska 61 tel. (0-82) Cz stochowa, Al.NajÊwi tszej Marii Panny 27 tel. (0-34) Elblàg, ul. Armii Krajowej 7-8 tel. (0-55) Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 82 (Centrum Handlowe MANHATTAN) tel. (0-58) Gdynia, ul. Âwi tojaƒska 64/4 tel. (0-58) Gliwice, ul. Rynek 4/5 tel. (0-32) Gniezno, ul. Boles awa Chrobrego 11 tel. (0-61) Gniezno, ul. Sobieskiego 20 tel. (0-61) Kalisz, al. WolnoÊci 6 tel. (0-62) Katowice, ul. 3 Maja 11 tel. (0-32) Kielce, ul. Warszawska 5 tel. (0-41) Kielce, ul. Sienkiewicza 34 tel. (0-41) Koszalin, ul. Zwyci stwa 106/108 tel. (0-94) Kraków, ul. Rynek G ówny 5 / Sienna 2 tel. (0-12) Legnica, ul. Rynek 33 tel. (0-76)

14 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 14 ZNI KI W POLSCE EDUKACJA Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 55 tel. (0-81) Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 40 tel. (0-81) Lublin, ul. Gra yny 7 tel. (0-81) ódê, ul. Narutowicza 8/10 tel. (0-42) ódê, ul. Piotrkowska 83 tel. (0-42) Olsztyn, ul. Âw. Barbary 9 tel. (0-89) Opole, ul. Krakowska 45/47 (Galeria Centrum) tel. (0-77) P ock, ul. Nowy Rynek 3 (DH Promenada) tel. (0-24) Poznaƒ, ul. Miel yƒskiego 14 (Okràglak III p.) tel. (0-61) Poznaƒ, ul. Ratajczaka 14 (Arkadia III p.), tel. (0-61) Rzeszów, ul. Rynek 15 tel. (0-17) S upsk, ul. Stary Rynek 6 tel. (0-59) Sosnowiec, ul.warszawska 12 tel. (0-32) Szczecin, Al. Niepodleg oêci 60 tel. (0-91) Toruƒ, ul. Wielkie Garbary 18 tel. (0-56) Wa brzych, Al. Wyzwolenia 2 tel. (0-74) Warszawa, ul. Marsza kowska 104/122 (Junior) tel. (0-22) Warszawa, ul. Lazurowa 14 tel. (0-22) Warszawa, ul. Kochanowskiego 51A tel. (0-22) Warszawa, ul. Czerniakowska 73/79 tel. (0-22) Warszawa, ul. Raabego 13 tel. (0-22) p EXTRA ZNI KA 10% EDUKACJA ENGLISH BEST WAY na wszystkie kursy j zykowe ró ne lokalizacje Warszawa, Al. KEN 60 Warszawa, Al. Jana Paw a II 15 tel. (0-22) Warszawa, ul. Wa brzyska 44 tel. (0-22) Wroc aw, pl.teatralny 8 tel. (0-71) Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 19 tel. (0-68) ENGLISH BEST WAY na wszystkie kursy j zykowe Legionowo, ul. Pi sudskiego 4 tel. (0-22) Pruszków, ul. Nieca a 10 tel. (0-22) Sochaczew, ul. Staszica 12 tel. (0-46) Warszawa, Al. KEN 97 tel. (0-22) Wo omin, ul. Legionów 8 tel. (0-22) yrardów, Al. Partyzantów 7 tel. (0-46) Euro-Lingua na kursy i t umaczenia Dàbrowa Górnicza, ul. Kondratowicza 26 tel. (0-32) Europoliglota na III semestr kursu rocznego Poznaƒ, ul. Wielka 21 tel. (0-61) Imageuro kursy biurowe i szkolenia UE ódê, ul. Próchnika 15/34 tel. (0-42) Instant English Studio J zyka Angielskiego p 3% kursy j zykowe Nowy Sàcz, ul. Jagielloƒska 31 tel. (0-18) International Language Centers Ibes kursy j zykowe Kraków, ul. Karmelicka 10/7 tel. (0-12) International Language Centers Ibes kursy j zykowe Kraków, ul. Kobierzyƒska 98/61 tel. (0-12) KIELECKA SZKO A JAZDY p 50 z na kurs prawa jazdy Kielce, ul. ytnia 14 tel. (0-41) LINGWISTA p 50 PLN na stacjonarne kursy j zykowe Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55 tel. (0-22) Otwock, ul. Karczewska 14/16 tel. (0-22) Warszawa, ul. Kopernika 6 tel. (0-22) Warszawa, ul. Smolna 30 tel. (0-22) Warszawa, Al. Ujazdowskie 37 tel. (0-22) Warszawa, ul. Górczewska 201 tel. (0-22) Warszawa, ul. Filtrowa 75 tel. (0-22) Warszawa, ul. Janowskiego 50 tel. (0-22) Mad about English Studio J zyka Angielskiego p 3% kursy j zykowe Gorlice, ul. Biecka 10 MOTO-SZKO A OÊrodek Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy Cz stochowa, Al. N.M.P 6 tel. (0-34) Nauka Jazdy na kurs prawa jazdy ódê, ul. Kiliƒskiego 148 tel. (0-42) NOT Rada w Opolu na kursy prawa jazdy kat. B Opole, ul. Katowicka 50 tel. (0-77) OLKUS p 3% na kurs prawa jazdy Piotrków Tryb., ul. S owackiego 16 tel. (0-44) OÊrodek Szkolenia Kierowców na us ugi B dzelin, ul. Stra acka 13/15 tel

15 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:51 PM Page 15 EDUKACJA ZNI KI W POLSCE OÊrodek Szkolenia Kierowców p 50 z przy zapisie na kurs prawa jazdy kat.b Bielsko-Bia a, ul. 1 Maja 14 tel. (0-33) OÊrodek Szkolenia Kierowców CHESTER na nauk jazdy kat. A, B Sopot, Al. Niepodleg oêci 784 tel. (0-58) , tel. (0-33) Czeladê, ul. Rynkowa 2 tel. (0-32) Drawsko Pomorskie, ul. Pocztowa 1 tel. (0-94) OÊrodek Szkolenia Kierowców na us ugi Koluszki, ul. Paderewskiego 3 tel OÊrodek Szkolenia Kierowców DELTA na kurs prawa jazdy A i B ódê, ul. A. Struga 4 Gdaƒsk, ul. Abrahama 7 tel. (0-85) Gdynia, ul. Pomorska 50 tel. (0-58) Gdynia, ul. 10 Lutego 9 tel. (0-58) OÊrodek Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy kat..b, 5% na kurs prawa jazdy kat..c, D, E ódê, ul. Wigury 7 tel. (0-42) tel. (0-42) OÊrodek Szkolenia Kierowców PZM na kurs prawa jazdy kat. B B dzin, ul. Modrzejowska 46 Gliwice, ul. Lutycka 29 tel. (0-32) Gniezno, ul. Lecha 10 tel. (0-61) Grudziàdz, ul. KoÊciuszki 25/27 tel. (0-56) Inowroc aw, ul. Roosevelta 29 OÊrodek Szkolenia Kierowców na us ugi ódê, ul. åwikliƒskiej 22 tel. (0-42) tel. (0-32) Bia a Podlaska, al. Jana Paw a II 7 tel. (0-83) Bia ystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-85) Brodnica, ul. 3-go Maja 2 tel. (0-52) Jelenia Góra, ul. Wolnooci 57 tel. (0-75) Kalisz, ul. ódzka 97 tel. (0-62) Katowice, ul. Francuska 5 OÊrodek Szkolenia Kierowców ADK p do 10% na prawo jazdy kat. B Cz stochowa, ul. Warszawska 19 tel. (0-34) tel Bydgoszcz, ul. Jagielloƒska 58 (dworzec PKS) tel. (0-52) Bydgoszcz, ul. Nakielska 71a tel. (0-52) tel. (0-32) Kielce, ul. Wojska Polskiego 15 tel. (0-41) K odzko, ul. Daszyƒskiego 8a tel. (0-74) Ko obrzeg, ul. Trzebiatowska 9 OÊrodek Szkolenia Kierowców AUTO SALWATOR p 15% na kurs podstawowy na prawo jazdy Kraków, ul. KoÊciuszki 54 tel. (0-12) , Che m, ul. Stra acka 4 tel. (0-82) Chodzie, ul. Wiosny Ludów 34 tel. (0-67) Chorzów, ul. Styczyƒskiego 22 tel. (0-32) Cieszyn, ul. Bobrecka 30a tel. (0-94) Koszalin, ul. Kaszubska 21 tel. (0-94) Legnica, ul. Mickiewicza 10 tel. (0-76) Leszno, ul. 17-go Stycznia 45 tel. (0-65) OÊrodek Szkolenia Kierowców Auto-Moto na kursy kategorii B Toruƒ, ul. Âw. Katarzyny 4 tel. (0-56) OÊrodek Szkolenia Kierowców AUTO-SZKO A na kursy prawa jazdy kat. B Gdynia, ul. Warszawska 43/1a tel. (0-58) p EXTRA ZNI KA 5% EDUKACJA OÊrodek Szkolenia Kierowców PZM na kurs prawa jazdy kat. B róêne lokalizacje Lubin, ul. Sk adowa 1 tel. (0-76) Lublin, ul. Prusa 8 tel. (0-81) owicz, ul. Nadburzaƒska 1 tel. (0-46) Miedzyrzec Podlaski, ul. 3-go Maja 1 tel. (0-83) Mogilno, ul. Ogrodowa 7 tel. (0-52) Namys ów, Pl. WolnoÊci 7 tel. (0-77) Opole, ul. Powstanców Âlàskich 18 tel. (0-77) Parczew, ul. 11-go Listopada 111 tel. (0-83) Poznaƒ, ul. CzeÊniakowska 30 tel. (0-61) Pyrzyce, ul. Sportowa 1 tel. (0-91) Racibórz, ul. Rudzka 99 tel. (0-32) Radziejów, ul. Parkowa 3 tel. (0-54) Ruda Âlàska, ul. SolidarnoÊci 21 tel. (0-32) Siemiatycze, ul. KoÊciuszki 11 tel. (0-85) Sieraków, ul. Bohaterów 5 tel. (0-61) S upsk, ul. Zielona 1 tel. (0-59) Suwa ki, ul. Utrata 2b tel. (0-87) Szczecin, ul. Monte Cassino 6 tel. (0-91) Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 54 tel. (0-32) Tarnów, ul. Wa owa 27 tel. (0-14) Tomaszów Mazowiecki, ul. Pi sudskiego 45/47 tel. (0-44) Toruƒ, ul.plac Âw. Katarzyny 19 tel. (0-56) Trzebinia, ul. 22 Lipca 52 tel. (0-35) Wadowice, ul. Lwowska 30 tel. (0-33)

16 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:52 PM Page 16 ZNI KI W POLSCE EDUKACJA p EXTRA ZNI KA 15% EDUKACJA POLIGLOTA Sp. z o.o. p 15% na wszystkie kursy Warszawa, ul. Grzybowska 77, tel. (0-22) /08, Wa cz, ul. Ko obrzeska 7 Point Akademia Nauki tel. (0-67) na kursy j zykowe W oc awek, ul. gska 49 Bydgoszcz, ul. Gdaƒska 11 tel. (0-54) tel. (0-52) Wroc aw, Plac Âw. Macieja 11 Toruƒ, ul. J czmienna 11 tel. (0-71) tel. (0-56) Wroc aw, ul. Na Niskich àkach 4 tel. (0-71) Zgorzelec, ul. Daszyƒskiego 92 Policealne Studium tel. (0-75) Kosmetyczno-Fryzjerskie Zielona Góra, ul. Wiejska 10 p 5-20% na wybrane kursy tel. (0-68) ódê, ul. KoÊciuszki 48 nin, ul. Gnieênieƒska 8 tel. (0-42) tel. (0-52) POLIGLOTA Sp. z o.o. p 15% na wszystkie kursy Warszawa, ul. Grzybowska 77 OÊrodek Szkolenia Kierowców Sprint p 2 h jazdy samochodem gratis przed egzaminem paƒstwowym dla kursanta Kraków, ul. Ârodzka 14 tel. (0-12) Kraków, ul. Batorego 22/2c tel. (0-12) OÊrodek Szkolenia Kierpwców STERMOT p 70 z na kurs prawa jazdy kat. B Piotrków Tryb., ul. S owackiego 9 tel. (0-44) OÊrodek Szkolenia Motorowego PEZET MOT p 70 z prawo jazdy kat.a, B.kat. C, E 100 z Cz stochowa, Al. NMP 4 tel. (0-34) tel. (0-22) /08 Prywatne Studium Jezykowe PSJ na roczny kurs jezykowy Toruƒ, ul. Âw. Jakuba 13 tel. (0-56) PTE Oddzia w odzi na wybrane kursy ódê, ul. Wólczaƒska 51 tel. (0-42) SITA Salon Prezentacji na kursy j zykowe SITA Cz stochowa, ul. WolnoÊci 11 tel. (0-34) SMART Centrum Jezykowe na kursy jezykowe Zgierz, Pl. Kiliƒskiego 4/8 tel Spó ka OÊwiatowa Prymus s.c. p 15% na liceum dla doros ych, Tech. Gastronomiczne dla doros ych, Policealne Studium Zawodowe (informatyczna, gastronomiczna, rachunkowoêci i finansów) ódê, ul. Sienkiewicza 88 tel. (0-42) Zgierz, ul. Musierowicza 2 Studium J zyków Obcych Szuster i Spó ka kursy j zykowe ódê, ul. Piotrkowska 43 tel. (0-42) Szko a Aktywnego Nauczania J zyków Obcych AVALON na zaj cia z j. ang. z Native Speakers ódê, Al. Pi sudskiego 8/10 tel. (0-42) Szko a COSINUS p 50 z rabatu od op aty wpisowej Cz stochowa, ul. Zamenhofa 25 Warszawa, ul. Twarda 8/12 tel. (0-22) Warszawa, ul. Szolc- Rogoziƒskiego 2 tel. (0-22) Warszawa, ul. Szczawnicka 1 tel. (0-22) Wroc aw, ul. Pauliƒska 14 Wroc aw, ul. JednoÊci Narodowej 117 Wroc aw, ul. Gliniana 30 tel. (0-71) Szko a Jazdy na kurs prawa jazdy kat. B Cz stochowa, ul. Nowowiejskiego 6 p. 2 Szko a Jazdy T&T na nauk jazdy kat A, B, B+E Bydgoszcz, ul. Ks.A. Kordeckiego 3a tel. (0-52) , Bydgoszcz, ul. Boh. Kragujewca 11 tel. (0-52) , Szko a Jezykowa p 15% Sosnowiec, ul. Pawia 4/55 tel Katowice, ul. Korfantego 2 tel. (0-32) tel. (0-32) ódê, ul. Wólczaƒska 81/83 Szko a J zyka Angielskiego ódê, ul. Ogrodowa 28a EF English First ódê, ul. Wici 16 na kurs j.angielskiego ódê, ul. ozowa 9 ódê, ul. Wigury 21 ódê, ul. Krochmalna 21 tel. (0-42) ódê, ul. Zamkni ta 3 ódê, ul. Wileƒska 53/55 Pabianice, ul. 20 stycznia 9/13 Szko a J zyka tel. (0-42) i Kultury Polskiej Poznaƒ, ul. Bukowska 53 Uniwersytetu Âlàskiego tel. (0-61) od kosztów uczestnictwa Poznaƒ, ul. Osiedle Jagielloƒskie 128 Katowice, pl. Sejmu Êlàskiego 1 Poznaƒ, ul. Âwierkowa 8 tel. (0-32) Poznaƒ, ul. Warzywna

17 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:52 PM Page 17 FOTO ZNI KI W POLSCE Szko a J zykowa Merkusiusz Opolski Opole, ul. Krakowska 39 IIp. Szko a J zykowa English School p 3% na kursy j zykowe Toruƒ, ul. Szewska 2 tel. (0-56) Szko a J zykowa Optima na kursy j zykowe Opole, ul. Ozimska 25 tel. (0-77) Szko a J zykowa Poliglota na kursy j zykowe Kraków, Plac Szczepaƒski 8 tel. (0-12) Szko a J zyków Obcych Language Center p przy zapisie-s ownik lub podrecznik gratis Szczyrk, ul. Turystyczna 1 tel. (0-33) Szko a J zyków Obcych LEXIS na kursy Warszawa, ul. Marsza kowska 60/34 tel. (0-22) Warszawa, ul. Dolna 6 tel. (0-22) Warszawa, ul. Brygadzistów 18 tel. (0-22) Warszawa, ul. Jagielloƒska 7 tel. (0-22) Szko a J zyków Obcych Ma y Rynek Kraków, Ma y Rynek 3 tel. (0-12) Szko a Kierowców na kursy nauki jazdy Rumia, ul. Abrahama 7/29 tel Szko a Nauki Jazdy na kurs prawa jazdy kat..b ódê, ul. Tymienieckiego 6/4 Szko a J zyków Obcych tel. (0-42) DIALOG kursy j zykowe Âwiat J zyków Obcych Kraków, Os. Diwizjonu 303/12 World tel. (0-12) p przy zapisie s ownik lub podr cznik gratis Bielsko-Bia a, Szko a J zyków Obcych ul. Cieszyƒska 367 INTERCOLLEGE tel. (0-33) na wszystkie kursy j zykowe Kielce, ul. Sienkiewicza 38 The English School tel. (0-41) SPEAK UP kursy j z. ang. do 15:00, p 7% kursy j z. ang po 15:00 Bydgoszcz, ul. M. Focha 4 Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 82 (Centrum Handlowe MANHATTAN) Gliwice, ul. Rynek 4/5 Katowice, ul. Stawowa 10 ódê, Al. Pi sudskiego 5 Sosnowiec, ul. Warszawska 3 Warszawa, Al. SolidarnoÊci 117 Warszawa, Al. Waszyngtona 146 Warszawa, ul. Pu awska 14 Warszawa, Al. KEN 60 Wroc aw, pl. Teatralny 8 Towarzystwo Aktywnej Turystyki i Sportu na kurs wychowawcy kolonijnego, Centrum Fotografii Cyfrowej organizatora turystyki, na akcesoria pierwszej pomocy i inne p 15% na us ugi Poznaƒ, ul. Piàtkowska 80a pok. 13 ódê, ul. Piotrkowska 71 tel tel. (0-42) ódê, ul. Czajkowskiego 2 tel. (0-42) VARIA Centrum J zyka Polskiego na dwutygodniowy Empik Foto kurs j zyka polskiego wraz na us ugi z programem kulturalnym na produkty i zakwaterowaniem Bia ystok, ul. Sienkiewicza 3 Kraków, ul. Micha owskiego 2/2b tel. (0-85) tel. (0-12) Bielsko-Bia a, ul. Sarni Stok 2 Bydgoszcz, ul. Gdanska 15 tel. (0-52) Warsaw Study Centre Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 141 p 100 PLN na roczne kursy (Galeria Pomorska) j zyka angielskiego Bytom, ul. Dolnoslàska 25 Warszawa, ul. Widok 19 (CH Plejada) tel. (0-22) Che m, ul. Lubelska 61 Warszawa, Czeladê, ul. B dziƒska 80 ul. W odarzewska 55 Cz stochowa, Al. NMP 63/65 tel. (0-22) tel. (0-34) /59 Elblàg, ul. Teatralna 5 CH Zielone Tarasy Wielkopolskie tel. (0-55) Centrum Szkoleniowe Gdaƒsk, ul. Podwale Grodzkie 8 AKINARI tel. (0-58) na wszystkie Gdaƒsk, ul. Ko obrzeska 41c Êwiadczone us ugi CH Alfa Poznaƒ, ul. Wawrzyniaka 39 Gdaƒsk, ul. Z ota Karczma 26 tel. (0-61) CH Ikea Matarnia tel. (0-58) p EXTRA ZNI KA 10% EDUKACJA The English School SPEAK UP na kursy j z. ang. do godz. 15 p 7% na kursy j z. ang. po godz

18 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:54 PM Page 18 ZNI KI W POLSCE FOTO Gdynia, ul. Âwi tojaƒska 68 tel. (0-85) Gliwice, ul. Rynek 4-5 tel. (0-32) Gniezno, ul. B. Chrobrego 11 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 126/128 tel. (0-95) Kalisz, Pl. Âw. Józefa 12 Katowice, ul. Piotra Skargi 6 tel. (0-32) Katowice, ul. Chorzowska 107 tel. (0-32) Katowice, ul. Pu awskiego 60 CH Trzy Stawy Kielce, ul. Warszawska 5 Kielce, ul. Âwi tokrzyska 20 CH Galeria Echo Koszalin, ul. Zwyci stwa 106/108 tel. (0-94) Kraków, Rynek G ówny 5 tel. (0-12) Kraków, ul. Podgórska 34 tel. (0-12) Kraków, ul. Gen. B. Komorowskiego 37 Legnica, Rynek 33 tel. (0-76) Lubin, Rynek 23 Lublin, ul. Królewska 4 tel. (0-81) Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 59 Lublin, ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 40 ódê, ul. Narutowicza 8/10 tel. (0-42) ódê, ul. Piotrkowska 81 tel. (0-42) ódê, Al. Marsza ka J Pi sudskiego 15/23 ódê, ul. Karskiego 5 Nowy Sàcz, Rynek 17 Nowy Sàcz, ul. Nawojowska 1 CH Europa Olsztyn, Al. Pi sudskiego 16 Centrum Handlowe Alfa tel. (0-89) Opole, ul. Krakowska 43 tel. (0-77) Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 24b P ock, ul. Tumska 13 tel. (0-24) Poznaƒ, ul. Ratajczaka 44 FOTO tel. (0-61) Empik Foto Poznaƒ, ul. Ratajczaka 22/24 na us ugi tel. (0-61) Poznaƒ, ul. Kaspra Dru bickiego na produkty 2 CH Plaza Poznaƒ, ul. Bukowska 156 CH King Cross Racibórz, Rynek 5 Rybnik, ul. Sobieskiego 3 Warszawa, ul. Wo oska 12 tel. (0-32) tel. (0-22) Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 19 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 Rzeszów, ul. Rejtana 65 ( (Blue City) CH Plaza) tel. (0-22) S upsk, Stary Rynek 6 Warszawa, ul. Ostrobramska 75c Sopot, ul. Boh. Monte Cassino Warszawa, Al. Zjednoczenia 25 57/59 Sosnowiec, ul. Staszica 8b CH Plejada Empik Foto Szczecin, Al. Wojska Polskiego 2 na us ugi tel. (0-91) na produkty Szczecin, ul. Wyzwolenia 18 (CH Warszawa, Al. Jana Paw a II 82 Galaxy) tel. (0-22) tel. (0-91) Szczecin, Al. Niepodleg osci 60 Szczecin, ul. Ku S oƒcu 67 Empik Foto tel. (0-91) na us ugi ÂwinoujÊcie, ul. Armi Krajowej 8 na produkty Toruƒ, ul. Wielkie Garbary 18 Warszawa, tel. (0-56) ul. Mszczonowska 3 CH Janki Toruƒ, ul. ó kiewskiego 15 tel. (0-22) tel. (0-56) Warszawa, ul.powsiƒska 31 Tychy, Al. Jana Paw a II 16/18 CH Sadyba Best Mall tel. (0-32) Warszawa, ul. G boka 15 Wa brzych, Al. Wyzwolenia 2 CH Targówek Warszawa, ul. Marsza kowska W oc awek, ul. Pu askiego /122 tel. (0-54) tel. (0-22) Wroc aw, Plac KoÊciuszki 20 Warszawa, tel. (0-71) ul. Nowy Âwiat 15/17 Wroc aw, ul. Czekoladowa 90 tel. (0-22) tel. (0-71) Warszawa, ul. Górczewska 124 Wroc aw, ul. Rynek 50 (CH Wola Park) Zabrze, ul. Plutonowego tel. (0-22) Ryszarda Szkubacza 1 Warszawa, ul. Mickiewicza 27 Zielona Góra, ul. Bohaterów tel. (0-22) Westerplatte 19 Warszawa, ul. Grójecka 80/102 tel. (0-68) tel. (0-22) p EXTRA ZNI KA 10% EURO LAB na us ugi foto na sprzeda Warszawa, ul. 11 Listopada 10 tel. (0-22) Fota Us ugi p 20% zdj cia legitymacyjne owicz, ul. Satnis owskiego 3 FOTO na us ugi fotograficzne Kielce, ul. Ma a 17 tel. (0-41) Foto Janiszyn p 25% zdj cia legitymacyjne Nowy Sàcz, ul. Sobieskiego 22 tel. (0-18) Foto Media - Brom us ugi foto, sprzeda Bieruƒ, ul. Chemików 3 tel. (0-32) L dziny, ul. Hu dunowska 7 Foto Sypieniowski zdj cia legitymacyjne sprzeda Konin, ul. 3 Maja 23a tel. (0-63) Foto Video film p 25% zdj cia dyplomowe Konin, ul. B aszaka 2 tel. (0-63)

19 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:54 PM Page 19 FOTO ZNI KI W POLSCE Foto Video Studio na us ugi fotograficzne Warta, ul. 20-go Stycznia 26 tel. (0-43) FOTO 1808 na odbitki Foto p 20% na sesje fotograficzne Gdynia, ul. Morska 111 tel. (0-58) FOTO A.A. Bielski na us ugi ódê, Pl. WolnoÊci 6 tel. (0-42) FOTO ALMA us ugi fotograficzne Nowy Sàcz, ul. Jagielloƒska 19 (Pasa ) tel. (0-18) Foto Ars na zdj cia legitymacyjne Bielsko-Bia a, Pl. wirki i Wigury 4 tel. (0-33) Foto Express us ugi foto, specjalna oferta na zdj cia dyplomowe Poznaƒ, ul. Garncarska 10 tel. (0-61) Foto Express Wroc aw, ul. Poniatowskiego 14 tel. (0-71) Foto Express Polaroid na zdj cia cyfrowe P ock, ul. Jachowicza 40 tel. (0-24) Foto Kolor Studio Pio-Fot Aleksandrów ódzki, ul. Wojska Polskiego 9 tel. (0-42) Foto Kopecki us ugi produkty Sosnowiec, ul. Targowa 12 tel Foto KRYDA na zdj cia do dokumentów P ock, ul. Kobyliƒskiego 6 tel. (0-24) FOTO LAB STUDIO na us ugi G owno, ul. owiecka 24 tel. (0-42) Foto Renau s.c. na us ugi foto Piaseczno, ul. Pu awska 18 tel. (0-22) Foto Semrau zdj cia legitymacyjne Chorzów, ul.wolnoêci 3 p EXTRA ZNI KA 20% FOTO FOTO US UGI p 20% zdj cia legitymacyjne owicz, ul. Stanis awskiego 3 FOTO STRZELEC na us ugi Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6 tel Foto Studio us ugi fotograficzne Aleksandrów ódzki, ul. Wojska Polskiego 3, tel Foto Styl na us ugi fotograficzne Szczyrk, ul. Beskidzka 22 tel. (0-33) FOTO SZTUKA p 15% na us ugi foto Kalisz, ul. Cz stochowska 18 tel. (0-62) FOTO US UGI p 20% zdj cia legitymacyjne owicz, ul. Stanis awskiego 3 FOTO WOJTEK na us ugi foto Kalisz, ul. Babina 10 tel Foto-ART p 5-10% na us ugi ódê, ul. Piotrkowska 114 tel. (0-42) FOTO-Atelier na polaroid ódê, ul. Zachodnia 107 Foto-Atelier na zdj cia reklamowe, 10% na zdj cia do dokumentów ódê, ul. Êw. St. Kostki tel. (0-42) FOTO-B YSK p 15% na zdj cia do dokumentów ódê, ul. Gdaƒska 95 tel. (0-42) FOTO-COLOR na us ugi Zgierz, Pl. Stary Rynek 5 tel. (0-42) Zgierz, ul. Jana Paw a II nr 19 tel. (0-42) Foto-Expres D.H. ylica na us ugi fotograficzne, ksero Szczyrk, ul. Beskidzka 12 tel. (0-33) Foto-Fast na us ugi na produkty Opole, ul. Wroc awska 2 tel. (0-77) FOTOGRAF PRZY MA EJ 10 p 15% na zdj cia do dokumentów Kielce, ul. Ma a 10 tel. (0-41) Fotografika Zak ad Fotograficzny Opole, ul. Ozimska 18 tel. (0-77) Fotografika Zak ad Fotograficzny Opole, ul. Sosnkowskiego 6/40 tel. (0-77) Foto-Jan na us ugi ódê, ul. eromskiego 35/37 tel. (0-42) FOTO-LECH p 3-6% na wybrane us ugi ódê, ul. A. Struga 9 tel. (0-42) Foto-Mag, A.M. Staniaszek na us ugi fotograficzne Warszawa, Al. KEN 83 lok.u-3 19

20 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:54 PM Page 20 ZNI KI W POLSCE FOTO p EXTRA ZNI KA 20% FOTO FOVI Studio Fotograficzne p 20% na zdjecia do dokumentów Zgierz, ul. 3-go Maja 6 tel FOTOMAR (DH Pionier) p 20% na us ugi ksero ódê, ul. Dàbrowskiego 91 A tel. (0-42) FOTOMAX na us ugi Olsztyn, ul. Warmiƒska 14/3 B tel. (0-89) Foto-Plus p 15% na zdj cia amatorskie, sesje Êlubne ( cena do uzgodnienia) Bielsko-Bia a, ul. Mickiewicza 31 tel Bielsko-Bia a, ul. Batorego 6 tel. (0-33) FOTO-PORCELANA zak ad us ugowy p 5-10% na foto Kielce, ul. Sienkiewicza 55 tel. (0-41) Foto-S Handel na us ugi fotograficzne Toruƒ, ul. Dziewulskiego 10 tel. (0-56) Toruƒ, ul. Wyszyƒskiego 6 tel. (0-56) Toruƒ, ul. Che miƒska 12 tel. (0-56) FOTO-STUDIO na zdj cia legitymacyjne ódê, ul. agiewnicka 118B tel. (0-42) Fotostyl na us ugi na produkty Hajnówka, ul. 3 Maja 37 tel. (0-85) Foto-Tempo p 5-10% Kraków, ul. Szpitalna 17 tel. (0-12) Foto-W.D. Toruƒ, ul. Piekary 35/34 tel /62 tel. (0-33) FOVI Studio Fotograficzne Bielsko-Bia a, ul. Mostowa 5 p 20% na zdjecia do dokumentów tel. (0-33) Zgierz, ul. 3-go Maja 6 Bi goraj, ul. Bohaterów Monte tel Casino 17 tel. (0-84) Jaksa Digital Foto s.c. Bi goraj, ul. KoÊciuszki 56 na zdj cia z filmów tel. (0-84) p 20% na zdj cia z plików Bogatynia, ul. Daszyƒskiego 9a Bielsko-Bia a, ul. 11 Listopada 42 tel. (0-75) tel. (0-33) Boles awiec, ul. Rynek 26 tel. (0-75) Klitka, atelier fotograficzne Brzesko, ul. Zielona 1 na us ugi foto tel. (0-14) na zdj cia do dokumentów Brzozów, ul. Mickiewicza 13 Warszawa, ul. Zàbkowska 12 tel. (0-13) lok.85/87 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 15 tel. (0-22) tel. (0-41) Bydgoszcz, ul. Toruƒska 101 Kodak Express na us ugi na produkty Augustów, ul. Ho a 9 tel. (0-87) Barlinek, ul. Sàdowa 5 tel. (0-95) Be chatów, ul. Narutowicza 10 tel. (0-44) B dzin, ul. Ma achowskiego 43 tel. (0-32) Bia a Podlaska, ul. Moniuszki 6 tel. (0-83) Bia a Podlaska, ul. Moniuszka 6 tel. (0-83) Bia obrzegi, ul. Spacerowa 2 tel. (0-48) Bia ogard, ul. Wojska Polskiego 11 tel. (0-94) Bia ystok, ul. Kolejowa 9 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Mieszka I 12 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Legionowa 28 lok. 8/1 tel. (0-85) , Bia ystok, ul. Dubios Stanislawa 6 Bia ystok, ul. Suraska 6 tel. (0-85) Bia ystok, ul. Lipowa 6 tel. (0-85) Bielsko-Bia a, ul. 11 Listopada (Tesco) Bytom, Rynek 26 tel. (0-32) Bytom, ul. Sàdowa 4 tel. (0-32) Bytów, Plac kard. Wyszyƒskiego 3/1 Che m, ul. Lubelska 50 tel. (0-82) Che m, ul. Lwowska 26a tel. (0-82) Chojnice, Stary Rynek 17 tel. (0-52) Chorzów, ul. WolnoÊci 5 tel. (0-32) Chrzanów, ul. Krakowska 17a tel. (0-33) Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3 tel. (0-54) Cieszyn, ul. G boka 23 tel. (0-33) Cz stochowa, Al. N.M.P 69 tel.(0-34) Cz uchów, ul. Królewska 11/7 tel. (0-59) Dar owo, ul. Powstaƒców Warszawskich 12 tel. (0-94) Dàbrowa Górnicza, ul. Bandrowskiego 3 tel. (0-32) Dàbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 19 tel. (0-32) D bica, ul. Rynek 11 tel. (0-14) D bica, ul. Rzeszowska 114 tel. (0-14) D blin, Rynek 40 (Pawilon SDH) tel. (0-81) D bno Lubuskie, ul. Piasta 1 tel.(0-95) Elblàg, ul. 1 Maja 37 tel. (0-55) Elblàg, ul. p k Dàbka 152 tel. (0-55) Elblàg, ul. Hetmaƒska 16 tel. (0-55) E k, ul. Armii Krajowej 14a tel. (0-87) wew 34 Gdaƒsk, ul. Grunwaldzka 82 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. D ugi Targ 30 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. Dmowskiego 5 tel. (0-58) Gdaƒsk, ul. Dmowskiego 12/3 20

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A.

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A. 1 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 2 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 15-426 Białystok Rynek Kościuszki 16 3 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 85-005 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

16. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 17. PHP5. Tworzenie stron WWW. 18. Ajax. Zaawansowane programowanie /11. 19. Pi kny kod. Tajemnice mistrzów

16. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 17. PHP5. Tworzenie stron WWW. 18. Ajax. Zaawansowane programowanie /11. 19. Pi kny kod. Tajemnice mistrzów http://helion.pl Ksià ka wciàgajàce morze informacji, pot na fala inspiracji. Nie ma ciekawszej przygody, ni podró w g àb wiedzy informatycznej! Mo esz byç pewien, e wyêlemy Ci w nià z najlepszymi przewodnikami.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1. Biuro Maklerskie ERSTE Securities Polska S.A. L.P. NAZWA POK/PPZ ADRES NR TELEFONU/FAKSU 1. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A.

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Miasto Ulica/aleja, numer Kod pocztowy Dom Maklerski AmerBrokers S.A. WARSZAWA al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD

Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD Autorzy tekstu: Maciej Aulak, Urszula Demidziuk, Dariusz Knebel, Tomasz Ko³odziej, Monika Kusina-Pyciñska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie:

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie: Komunikat aktualizujący z dnia 13 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego Private Equity Managers S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH

Bielsko-Biała Śląskie ul. Sobieskiego 83 Usługi Finansowe 9.00-17.00 43-300 Bielsko-Biała Śląskie ul. Żywiecka 142a USŁUGI FINANSOWE - PART- NER BPH Lista POK Miejscowość Województwo Adres Nazwa Godziny otwarcia Kod pocztowy Aleksandrów Łódzki Łódzkie ul. Wojska Polskiego 3 Sztuka Stołu 95-070 Augustów Podlaskie ul. Kopernika 4 P.H.U. AKSEL 9.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Wykaz Punktów Obsługi Klienta, w których przyjmowane będą zapisy oraz wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 Zapisy i wpłaty przyjmowane

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo