DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ..."

Transkrypt

1 ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku J Rok X Nr ndku _P N DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr prydnt UA Rold R; ożn ńt Z o r ndk ę cyy 29 bm koflwr trjąc pątku obrdy ocjltycnj rv Zjdt Zku Mży Polkj Efktm lonnych dykuj forum pl rnym ch problmo ych jt pryjęc uch fl ych okrśljcych chrktr kl runk formy dlj prormo j dtlnośc ku m]ąco mbcję jc brd:rj ktyno uctnct roąynu problmó cnoltycnych _ r : \; ym WAŻNE WYDARZENE W WARZAWE; KTORE W UBEGŁYM TYGODNU KUPŁO UWAGĘ OPN $WATOWEJ ZNAAZŁO ODBC!E ROWNEŻ NA PONEDZAŁKOWYM POEDZENU EJMU CHODZ O POTKANE PRZYWODCOW PAŃTWTRON UKŁADU WARZAWKEGO PRZEDŁUŻENE OKREU JEGO OBOWĄZYW ANA W EJME PRZYPOJ4NANO ŻE UKŁAD TEN OD 30 AT ZAPEWNA POKÓJ BEZPECZEJrTWO NAZYM KRAJOM EJM Z DUZYM UCHWAŁ V odrcych krju rot ncjtyy pyn cj lkj mży v PRZEMÓWENE \ l JARUZEKEGO PRZYJĘCE ;o PlD Z okj prypdjącj 30 bm 0 rocncy yoln Wt mu Poudnoo krtr PZPR Komtt Cntrlno pr Rdy Mntró Wojcch Jrulk prncący Rdy Pńt Hnryk Jbońk ytool dpę rtulcyjnrlno ną krtr KC Komuntycnj Prt Wtmu Du prncą co Rdy Pńt Wtm ocjltycn kj Rpublk Truon Chnh pr Rdy Mntró Wtmkj Rpu blk ocjltycnj Phm Vn Do POK PARAMENT OBURZONY ZAMAREM REAGANA jm uc WETNAMU Dp Pult o Trybul voena ZADOWOENEM POWTAŁ DONÓŁE DECYZJE ZAWARTE W DOKUMENTACH PRZYJĘTYCH JEDNOMYNE PRZEZ PRZY\\ UDCOW EDMU PART l PANTW W WAHZAWE MARPODKREŁ ZE OBECNrn ZAŁEK EJMU BARDZEJ NŻ KEDYKOWEK KONECZNE JET ZE:OENE WZYTKCH MtUJĄCYCH PO KOJ NEZAEŻNE OD CH ORENTACJ POTYCZNEJ DA UCHRONENA WATA PRZED GROŻBĄ WOJNY Btburu d roby con kó jdnotk Jt to nhodu dn cjty nych mordrcom mlonó ofr oś dcy Wtold Jnkok Jt to pr trącąc drdą trd J of pmęc OMchlk To kto km kdy co prl kr pmęc ró n d ę trć móono lkj dbc Prydnt UA chc ę jt:>uuć Z km? P:c komu? Ktokolk chc QOjdć ry komrnym pdkm Htlr n jd: prcą lkm r Prottują tory konrmn dputon o prlmnto pr lud uk robotncy cmntru jdują ę rónż Wpóprc ZRR N cljrdph jdu :rb l o ZG ndny _ prncący ZMP obcn krtr njpron rlny Rdy Krjo] W tolcy ZRR byto ę 29 ż ry Jkrn Prymn śn ZMP by jdną pr bm tkn krtr nrlych orncj cnych któ no KC KPZR Mch Gorbco nnych pryódcó rdckch dlcją Nkru Dly cą tr 2) 3 mj rocną ę n Kultury Ką k p ty chop chrścjn Żyd run ęb tą próbą lud mchu pmęć 56 mlonó ofr ottnj ojny N moż Zdbtć ou r m 6 mlonó nobcnych życu o krju których br mch htlrokęo trroru Polc Jk ośdcy mrk tnguc tnnko ó jt bżn krytyną ocną ty tych chnch ltykó który oty ób prną uccć 40 roncę ycęt d fymu kdjąc kty robch okch brnry tnoko ó yrt chn oburn lko l Dly cą tr 3) odrc Nkru :;r;;;;la!l cl którj to prydnt r k publk conk krjoo ronct Frontu Wyoln Nroo m ndno Dnl Or tkn któr Pc t prbo \A duchu pryjźn omóono ro:;utnn pno pry tycąc tounkó r tkż dckonkruńkch problmy ytucj mędyn j tnoąc prdmot nt ron obu krjó Pońk pńtch RWPG pru_ cątkoo probrżn cn cnt lnkó prąd ty mn ym krju dęk którmu któr pędją m n pręt rócy mcry Zm Pó ny moo myny odrt nocn Zchn óknnc t tron rolnc Pobn jk cąu klku on/7: proobrbrk numryrnl ttnch lt rónż tym roku dukcj lmntó lnk Ntępny numęr ;DŁ ukż ę crtk 2 mj k ę ożyo ż róno ty cyc rkm którym pryódcy pńt ocjltycnych dpl protokó o prdużnu Ukdu Wrko bęr ę chn cyt Bonn to rocy ę tkn crtk romd Bonn pryódcó dmu yoko uprmy kptltycoonvch pńt nych Będ to Jdty kol to rju cyt myślny dl jko tkn śęcon odrcym śt problmom Tym rm Jdk chno mo ż to n odrk d mnoć będ prh obrd pr opól n objęt pr prmm tkn l ąc ktt crn chmury d co tounkó kttm nlmnych pńt chnch prą tą jt t nlcjt y obrony trtr ę krojonych br kotonych mpr o chrktr cntrlnym Wl jdk mpr ojódkch lędu ą rnę romch orncyjny będ mo ę oólnolk roko prntony bd robk mtorko ruchu rtytycno oą nęć toryń rolnych W rc dyklm dl prt mochó prconych dl kulturlnych tórcó luych borcy chńko Tym rm 00 Polonó jd Chn rmo rtytycno Obcho Ftó 25 Ftó 26 n plnuj T l!! O! dpno W ndk Mok roumn o utor bu rdckonkruńkj mę dyrąj komj d pópr cy odrcj hndloj u kootchncnj Utorn mędyrąj ko klk dn rocn ę ny tym c dlfl dc mj dkrśl ncj TA rocn ęto j kul kultury będ okją ukn ol obu tronom lp tury: 3 mj uuro u on prcon koordynon dutronnj pó n otną Dn Kultury kó dcy tj ddny prcy odrcj rorn jj kru Jty Kążk Pry Tn tr o :yc_ r:cy jny ftl będ okją prnton robku kulturl no o krju tkż pry blżn o Jk jrym r_ TJF_A om cńt Gónym kcntm torocnych dn będ blżjąc ę 40 rocnc ycę Wfmtl to cnony t d fymm któr Z krju tykmy ę dś Dry Cytlncy okj uc prddnu ęt l Mj W pnddruu śęt mjf\co WYJ\tko crut! ym k lnduu dyż :&rono ltoj rolucyjuj roo botncj trdycj prybrjąco bm lt ;j ojnnj rc:&ytośo chrktr cor!l chnjo ocnotro0 śt nytkh Polkó budujących oją prcą pólny m O jutrj:y mjoy dtń będ ę okją rfl kj oólnych d prc\ jko dtoą rtoścą uo utrou jk rflkj brdj oobtych d n dyduluym ypnnm pr kżdo ptnot}cnyh trśc có koju d tórcym cumm jdnotkoj pódlnośc krj ojcyty bro llj l>lżych Jdnocśn Mj mjący u klkudęcrn tt chrktr śęt pńtoo to tkż śęto mędyro Obchon jt urocyc krjch >OcJlltycnych jk pr orncj robotnc cym śc Tn m trjoltyc:my chrktr jutrjo śęt: ymk tylko chno cnn cm prcy bumm tycnym ytm rtośc l cuc <0d:rnośc troc o to by OWP humntycn rtośc moy ę roj runkch koju bpcńt My Polcy mmy yjątko pro obchć to ęto śn d tym hm Mmy to pro róno rcjl ych śdó htorycnych jk j lcnj rol mędyroj ltyc co chocżby m rk tkn pryódcó krjó ocjjtycnycb prd klku dn Z lkch trdycj promjoo śęt ynk ż ltycnocnym jo obchńl ąn ą jnż tr jróżnornj formy ftynu luo Zyymy ęc ytkm ym Cytlnkom ytkm ośom który t dn tdl by to onn mjo 4ętn l źl tż okję by uśmchu rśc śr jhj7 ych pryjcó D ónj roką klę my dń nj prydnt R prorm chn okrślny jko ojny śtoj pr dn Jt coś nml ymbolcno rónu tych dóch ydrń ęc mnono cytu r ko j blżjąco ę boń pryódcy ko W Wr krjó ocjltycnych brl dl prdużn Ukdu Wr ko ęc roumn r to prd 30 lty myślą o chonu koju umocnnu bpcflt męd)roo W Wr btono tż ośldcbrojń nl t tym mym clom ukd b bom o prc BOjudjąc ŻP nkó dl o tk br konużyć będ dl orąco prą troryjno prormu brojń conko ukdu kżdą ncjtyę mrjącą n m ątplośc ż n ryhmon rdukcj brojń W nuj okj jką Jt dl no Bonn pryódcy Zchu forml ptkn Bonn ojuncy tomt ą ęboko n lub nformln omć bę rlcj kotn Z jdnj trony n któro dą prorm otrc rucć projktó chcą noy prod śt ckm prydnt tp 3mrykńko nlychnl nbpny brojń którym mby otć ob druj protu n moą c Jęt rónż otcjąc pr prć Zrtą kżdy krj m tj pr nn tnoko Njtrń komc Dmtrl róż blży pno prc projktó nc djśc ż bj ocy Cy problm cytu bońko R jt rąd RFN Njdly ją tę jt br komplkony Rn Pryż ondyn Prom ktn mj upy pdm dcu Tmprtury mkn d km chnj y ymln będą O 5 t chocż ą już n ocpl mjnmln O plu 5 t n ntytut Mtorolo Go prduj Wnj drk okr 5 mj cho oct:>pltopnoym dno nm ę d konc okru Pomj 3 cątkoo dnch dn jt chmurn duż ronm okroy m opdm Tmprtury mky mln będą 5 0 t mpmln mnu 2 plu 3 t Ntępn dnch 45 mj dn jt chmurn umrw cnych ch rnkon okrm duż onn ndk nych mprcy kol trch chó bomboych Kolon yckująt l pną rry To Dulrf Ofr ludch ko oól n djmuj dyku cn Odnotono j njąc ę jńką kon n byo tytucją brnjącą Jn uc trty mtrln ofntncn jkchkolk W Kolon bomby dożon byynych trtcnych plch brojnoych y d obkty chnonmcko koncrnu chmcno Ho; tkf ytucj pryn Co blżu obktó lżącht tkn ódmk Bonn? Nl prbnj dl nujnn cych toryt ubpcdrmtycnj ręc różncy dń noo kol nmckch nbęd j pr om! n otn mcko prmyu mtlurcękj tjmncy t mn komunkc no końcoym Tk yb tktycnow Dulrf bomb ybujdk propny n mn tktu ż problm brojń o ch ch ónj tl jękd rktr ofnynym będ r bnku chnonmcko cytośc ónym choć być mo Dutch Bnk ż tjnym tmtm ptknl Zchv bombo RF t;tan!aw GfĄB<:!K NTERPRE) n Oo mchó bomboych :d orncj pry

2 Omk Po pryoton ch Bur l Zkopnm or r trtó Woch Frncj tkż dcydujących prdch ynnj tr Kryltkoj d Moką nj tocn śród kolry Kruc:lą Kpltono którj tk kol jźdo ę rbrnmu mdlśc olmpjko yś cu C no) trnr kdry lkch oocó d corj ómkę nkó torocny Wyśc Pokoju Krytrum Alkndro Koljną mprą ornoną pr OZKol Ł będ promjo krytrum Alkndro W mpr któr rocn ę o 5 dl ud coo kolr Ł or klubó ądnch ojódt trt mt pry Urę d Mjkm) ) W l roym r mprę lźl Turnj koykrk 3 mj hl d trybum tdon pry l Un rocn ę trydnoy mędyro y turnj koykrk W mpr ornonj trdycy Jn pr dlcy ŁK ytąpą obok broych mdltk MP koykrk ŁK y rybncko ROW druoloo Wd or proonj Ł proloj drużyny cchooc k okomotv Brtyy W prym :ln u turnju plnono mc: okomotv ROW : 6) Ut fd <tor!? 745) ) N tylko G Flk l kż ry tncn B coo ódk pd P K MKcyk T Poolśc B Kźmr or ck K Grlck M Górk K Korcr uctncyl fktonych ndlnych kch któr końcyy y dc o puchr mt yżrt furoym N tfl lqj ódk o Pcu rtoo ytąpo 50 dcąt chopcó ytkch ośrkó yżrt furoo krju Dobr prntol ę ychonko tód;lko m Pr mjc ylcyl: W Kujńk A Rckok M Woźnk or tńcch K Zlń k M Gockm Dru lokty prypdy M Kotrń kj J Krmńkmu R Gbnokmo or tncrom A Wlck K ykul trc K l\nrk pr rto] K Rźnck R Gbnok WW) moą PAWEŁ ZRR 2: udnm tnku Aroklubu Łódko tą po urocyt końcn Krjoych Zó molotoych tnu Prcyyfnym W klyfkcj oólnj pr mjc pry pdo udl Jnuo Dro Aroklubu Cętochoko ycj uplo ę Mrn Wcork Krko Zbn Chrąc Wroc Njlpy n Krytof Muck ją ót mjc Jk d m f ykoln Aroklubu ŁódJdo Krol Gor om ó by bry uę uuj fkt ż coo lokty prypdy udl plotom mym Łódk y fyy jdnym tpó klfkcyjnych prd mtrotm śt któr będą ę rpnu to roku Floryd b) ę: BARTKOWAR Un no) ECH PAECK {Orlęt Goro) ZDZŁAW WRONA BK obót k) MAREK ENEWK Z:Bl GNEW UDWNAK obj ychonko byko Ro mtu) ANDRZEJ MERZEJEWU Aroml Toruń) MAREK KUA Flot Gdyn) MAREK ZE R ZYlllK Grd Ktoc) Trnr Jlrkośk d ż prym rroym jt M ryńk drum udnk Al ottcną dcyję djm koljnych prdch tym m n c yścu Ol n koo Drżono d tn żn J Flty Wdu opn trnr kolr ą br pryoton 38 WP W l jdują ę bom ncy br jżdżący cók konujący 6ry umjący fnoć Jdyny mnkmnt to brk śdcn Jk ę prdą ybrńcy R C:::?Jr!ol< obcymy tr WP <\ tl jprcyyjnj CR Wcorj prd lo ryńck ltńk \P N rorynych Prd ho kjoych lu notono corj rą ncję V mcu rornym mędy m odry obrońcą tytuu mtr śt bycy m jlpo u hokjoo o kontynutu rprntcją ZRR tkn CR ZRR koń cyo ę yrną hoktó cchoockch 2: 2!0 0:0 0:) W drnhn tknu Kd UA pl ynk 3:2 ) W KRÓCE W Andrycho mc mędyroy by DZENNK todzk nr ) UDZAŁEM którym mżo rprntcj Polk prr Bnkm Otr CR) 3:4 2:2) Brmk dl Polk byl: Kcmrk or Myślńk 2 Pc mtynu Wlnut C yr b 00 m c! 990 tj o 003 k lpym rkordu śt o rk C mth Wytk tn n będ uny nż dc bu lą pryj c:v tr ą 25 m k W Auncon pkrk rprntcj Arntyny prr Pr<jm 0: 0:) Brmkę by Mor 40 mn Pkr Bryl nśl ncyjną rżkę mcu torykm Pru 0: 0:) Brmkę dl ZWYc;có by 62 ml Urb Otrc noj prychn VJd P 27 ty mkńcó WdWchu będ m d oją opką no prychn rjono pry ul Gorko którj otrc tąpo corj udm conk Bur Poltycno KC krtr KŁ PZPR Tdu Cchoc Prychn loklo noo lnonym budynku dl Łódko Kombtu Bulno ;Poudn mśc rdnę oólną pdtrycną tomtolocną K tkż pn plc rhbltcj W pryo śc będ tu bkź Odd Pomocy Dorźnj dko ZOZ Prych pcjnt6 prychn pry ul Gorko pryjm 2 mj Z Ch) OWJADCZENE RZĄDU MONGOlKEJ REPUUK UDOWEJ Rąd MooolKJ Rpubkld u J opubllko l OśWdcnl którym tron phdjżc nu ukdu ocn jko krok o ororrunym 2ndu dyktoy trooką o pln b2!p\crt krjó ocjltyczqy>h :coonl l ubrjn koju Europ t śc dcyo:ję Uk ldu Upr<>Wdrony W hl ŁK kcncyy ę mtrot Polk drużyn unrytckch koykóc W mcu dcydującym o mtrokm tytul koykr Unryttu fódko tyn pr obrtoró turnju oto mdlu) prrl UMK Toruń 92:95 W rąnj pr ędó ryc 40 mnutch pd rm 88:88) lpym okl ę ntty koykr Torun Łnom prypdo ęc tylko rbro brąoy mdl ll tudnc Pon ypd żń k druży UŁ któr końcy turnj pro t ycj Zycężyy koykrk UMC ubln prpd Wrocm Ktocm Mno jlpo jpr urvpdo rprntnto UŁ Andrjo Aututynkol którv ZRkoń<ZY turnj Z robkm lą0 nkt: Grtlum:v! ) nu mpr br ud ch kd prormu rtoo ęt Wony W punktcj onk ycęży Dlfn yprdjąc kpę Oorko Vdnkę Łn kę Nmo mocj yoy cóln tfty rnn których trumfo rnny krtt pńt Pchokch Dlf Rorno turhlj rmrcy chący kd prormu Wojódkj prtkdy Mży Oto jlpj: flort dcąt J Kruk AZ) flort chopcó P orck Zjdnocn) pd T Ptrykok Wóknr) bl R Alkndroc {Wók nr) W mtrotch okręu mtyc rtytycnj tytuy byy: kl mżoj E Brud kl P Mtj kl E nk kl cht ytk Wd) or kl mtrokj B Dębk Koljr) W turnju bokrkm junoró prpronym hl RK ycęt nśl: Moch Nok Plkok Woźnk Kup Brlk Jtck Grd Mdr c Kotlck RK Tomcyk Wd or Dyśko Bury Oork6 W tknu o jśc l bokry Wd prrl Goro Wlkp tmtją tlą 5:5 Punkty dl Wd byl: Wnęk Wlryk M Mtck ) ucyć o móć Wl oltnl ybk n byy dfmn Krult ju± 50 ó moż >t móć kt6tk ml dnm ) obotę krju m dyplomcj hntro Ab Flroblmy bplcńt Prydnt Rn n rynuj jńjq:j mędyfl Bjrruc dyrk!tor lllbrl roooo moą! lnny być ro klj ncj llformcyjnj AN R ąyn cl!r W6p6Prcy fk hlt oot olnony p<> d lttyk flńk nldzk do rdo jprzecwko ruct WOJNOM GWEZDNYM: H bjruclku n <lro Mm Pr<>:yódcy jńkch ptrt o byl ryc y:yjoych tądh prm\r YOWP ODRZUCA PROPOZYCJE uhtro Nkon nucnl proral\eryka KĄ mu oj dnych żądn t0 R=nlk O!!nrcjl Wy2JW>0lnl oto prkn fo rądl Pltyny ośdcy nldtlę Jp0tnl prd jo Jotm Bonn TU!nś ż OWP Jruc pro d Yuhóro Nk<>n md uycję dl<ou pltyńkojordńko d bknju rcyd n&jmrykń<do runkch btd<tllj oj)fmyl<>vonych pńt yntonu Utounkoując ę chdch n;cjtyy yunętj pr2 POMOC DA GŁODUJĄCYCH krtr truu UA RlW UDANE Clhrd Murphyo rc0llk okrś Jk!n!omono nddzdlh ją jko n pryjęc lk BnJJkJ EWG ud!!jld ofkomo N!rE MOŻE BYC rom uy udnl <ltko tępcę OBZAREM ZBROJE mocy yookośc 35 mln ECU Prtlrt kom c n mo być <choonomopjkch jdnotk owyśq!u brojń j!k ró bltcnooych) co d rtonż ltty trymć o śc 265 rnlm lró Zmd jd mdntr pr Pomoc t ónl tc rnlcmvch Fhnlndl Pvo V żynośc! lkó będzll otrcvrr n Tltd oc notkt! ującym udńcykom obrm Pnn nośc bkupj kr trt prym Polk d mośc ż Jn P dnó nośc bkupj kęd dr Adm Odmk profor uk bbljnych Wyż ym mrum Duchonym nmru utjąc o bkupm mooocym dcj nmrkormkj P_AP śrdndctm r>oo klnych ormncj 29 bm 40 rocncę yoln htlroko obou koncntrcyjno Dchu bylk nkturum ś Jóf Klu prybyl plrymką dękcynną kpn byl ęźno oo mjc dy ktrmcj duchońt 20 krjó Jdnym prych ęźnó Dchu byl lcy kęż Z okj 40 rocncy yoln r nątr bylk pr:\ otru loym pro ot urocyt m dękcyn konclbro d prnctm mtrolty krkoko krdy lrnck Mchrko dc KEE prty cj Joljk l krótych W 20 dnu rokulońc o l08 jd o 20 o mnny obchq: Dyżurny ynoptyk dnu djym prduj dl Ł tępującą ę: chmurn duż ęky m prjśnnm Prlotn opdy dcu lub śnu Tmp mk dń okoo 8 t Wtry b umrkon krunkó chnch Cśnn o 9 ynoo 9776 hp 7333 mm) Wżnj rocnc 870 Ur l hr komytor ęrk 945 Wyoln obou Rvnbrck 950 Zm W Rymo)d ltyk dnnkn 940 Pd Anlnm l mjr Hubl Hnryk Dobrń k Tk ob Byją bcność myśl ooby których nojt m pr ę pryjmnoścą Uśmchnj ę rądu lub l>ootąch Tlj mryk:ók CB pr no ntrlną cęc róno prormu uropjkj yty prydnt tnó Z)dnoconych jk torm UA Arlnm pct ntrlną cęść ltyk rnrm or cmntrm pr cnj dmntrcj ośd rncnych Rpublk Fdrlnj D on ż du ocn BNmc Alo Mrtnm tmt o Domu ękość cńt uropjkj yty prydnt Rpublk Fdrlnj Tmc jt R or yoująco cor utrymnm yty Urocyką flę mocj krytyk pro tośc ożn ńcó pr prrmu ożn hodu żonrom ydnt tnó Zjdnoconych htlrokm chonym cmn robch lych żonty htltru koo Btbur rokch Wyr tkż ląd :: mmo prottó uchl obu b f Bo Domu ośdcy Konru d ożn hodu ż prydnt Rn żdnym lym żonrom htlrokm n ypdku n mlr ulc prj k pulrnośc prydnt rydpć urm::ytośc o R jko pryódcy olno żn hodu żonrom htlro śt km chonym cmntru tor UA Arln pctr d B!tburm trrocytość t t póutor rolucj tu UA mjącj ę prydnt R rycj urocytośc o żp ńc cmntru d Btburm yr ląd ż prydnt Rn n dj ob pry romró prottu oburn jk yo jo chę6 dn hodu htlrokm żo nrom tym tkż żonrom którj homlę yo prym lym druj ojn Polk krdy Jóf Glmp śtoj Prym koncntro ę rowcmntr pr rncnych żnch okó fnomnu RFN Alo Mrtn bronąc d któr toryyo tmtym c ożn pr prydnt UA ho om dnj_y brmch obo du lym żonrom htlroó koncntrcyjnych p: Ar km prymn ż Un Chrbt mcht fr by km pr ścjńkodmokrtyc CDlJ) pnonym kmtm docą cątku n probo yroku rnm ę nośc lud Trybuu Norymbrko ują kj trd co orncję prtępcą Prym Polk mó rónż o Rąd knclr Kohl to rożnch dl pócno tnoku ż ll żonr cok któr kornm ę uują tk m cunk ją nurych dn ojny Dlto jk uują ycy ll ludkość mu być cuj l żonr Nmc k prjy Wcmntr pr rncnych RFN ośdcy ż f rądu chnonmcko n mr pronoć prydnto Rno mny prormu chrktru yty Btbµru prqd romoę fm Bo Domu Roldm Rnm Plrymk kpnó nkturum Klu DZE Po DZ: Ktry Mrn Pu Kryn Chl JUTRO: Brt!l Jrm J6cf Mj Prbn ju:: prom lpc l rpn uruchomon otną dlnco punkty prto Butch Polu co nno cnym topnu mnjyć problm koljk utjących ę on prd Burm Prtoym Ł Nco późnj bn punkty tną rónż nnych dlncch; trmn ch otrc ulż nony jt możlośc lokloych nnym novum o którym nformo dnnkry corjj konfrncj proj clnk Wydu Prtó WUW mjr K:mr Okońk będ prodn 2 mj br dlnych p:_ort6 krjó pólnoty ocjltycnj kr jó kptltycnych Wśccl prych kt6r cątku ub roku prchoyć moż mu) pry y jźd Zchód otrymyć będą dru prt który roc dnony bę df bur Z nnych pr ]4nych yjdm rncnym uę uuj fkt ż 5 ktn br oboąuj d ż pron moż być yton tvlko jdną oobę Jśl yjż dż dmy r to kżdy : jj conk6 dynoć mu dlnym pronm N końcn prymnjmy ż Wydl Prt6v cynny jt punkt którym nformcj ęć moż rónż tlfoncn d nr b) Npd roośnę rdoą Arntyn 0 ubrojonych mężcyn tym prbrnych lcjntó pdo ndk d rnm rolośnę rdoą ;Blrno Buno Ar ncąc urądn lżąc tj tcj d rntyńśk; ncj nformcyj TEAM Roośn Blrno by ottno krytyko pr prcoych ltykó nformon t>:r 32 Ro o prbu procu 9 byych prl:yódcó ojkoych okrżonych: o mn pr cok Jk nformo prdtcl rdotcj mchocy opnol roośnę prd śtm trroryol prconk6 l ntlol 5 dużych dunkó ybucho ych 3 nch kploy Ofr ludch n byo roj<wl rono y&k<lc!lyl : yll WB>0<n prycpny trm}u 4l5 Pnr ruchru tr 90 mln tym okr!!od krdfono Golf t CZll komumlkję rutooooą +r 5 W rurobrul Al Kośupd xjąc utró n HlJn M lt 58 Prk op_ trz:j< otl PR dmzat Ar W!<C!h!comych nddzlll ndr!llt prd plly o: krynlltl lldpl tycym Z[rru pny ul Tu bloku pry ul Mckl:WUc: DM) t\kl&ono mochód mrk V<>!lk Wllm W trt Pożr tu no<>lf by) DB9083 k o<ń trty ą nllld Mmy żn oąnęc tmc noych lkó nty ryych l pro tmt ryp o ktuln cy pó jt chorob u rypy_ ; nljc Polk ś c! Krunk dn ZMP mdbl± lt prcyuj uch prormo Uj o cóln lotn umcnn ltycno ldooychoco chrktru ąku Zjd pryjr r6nż tnoko pr rlcj rformy odrcj N końcoą cęść obrd V Z!du ZMP prybyl prdtcl jyżych d krtrm KC PZPR prmrm n rml Wojcchm Jrulkm Wytąpn W Jrulko ::mcmy tr 3) N końcn o br prncący ZG ZMP Jry mjdńk Pkrśl ż obrd V Zjdu orncj ych mocno ym tychcoym robkm l prormm pryość pną śmoścą ż nnoścą mży jt tv ktyny kd roój ocjltycnj ojcyny Polk uj =:::=::=T====::=r prtbyjącym ytą tym ch<dmm obotę ockń mnloną r o kc d<> PRJN ktyn ący ę proc romn cnj noy Uctncy obrd V Zj2ldu ZMP pryjęl dl kumnty p!ormo W dklrcj doj ZMP cytmy m n: Jdnocą n? dy ocjlmu olność r6noć prdlość c Chcmy kttoć życ krju trc lpę jutro j ojcyny Z jyżą nność użmy ptrotym yrżjący ę lęoo km umonu ojcyny prcy dl Polk nonu htor trdvcjl ru lc o AT 50 ŁOW Doktor or}n Urln rumjńko UWONENE DYREKTORA AGENCJ NFORMACYJNEJ V Zjd ZMP mot Zlu śęc dm lt bron kruk Pot!oH pńt Wrk o Prrl ryc Ponżj T \ZECO\VCZA ę pkrk ECHA POROWlJ NEDllE BZUHA OZORKÓW W l DZE! Porn vśln końcyl foy turnj o jśc l tkr oforkokj Bury Po yrnu pątk Górnkm Nk 3:0 or obotnm ycęt d kórnym krżyk {tkż 3:0) oorkon pnl ob pr mjc tbl prmon nm Porżk ndlę Burą Wroc :3 n m już pyu końcoy ukd tbl Grtulując tkrom Bury Oork6 nu notujmy ż druolo lfy byl tkż órncy Nk Po r pry htor ód ko cyrnk pryo rocnym on ktrkl mężcyn obok Anlny rć bę d ódmk Chojko Klubu rtoo Pkr ręcn Chojn już prttnj koljc tkń o mtroto l l pnl ob n ktrkly Njpr by prr Zęl;lm ubn l ycęto rnżu 320 prądr; o o n ChK Tk ęc dumc Ł ccńkm Onm będ już tylko formlnoś cą l tż okją fty ą nj nm Po turnju Trnobru tntk too ódko Wókn r mją r rką 25 pkt jmują dru mjc proloj tbl Prod GK Jtręb 34 pkt) Męk pó Wóknr jt 7 ycj N pyln rtkńkj rorno mtrot TKKF py ZCZóln: ott lym lon! M 4B!rllll j kl) botn ku pry r!lktoru brk lty oobnej h dlll ch Wś clcll b<dd dzęcny motć Ctk ncrrp!jrt JllZY tkll Rdktor dpoy ZOFA GUTMANOWA Rdktor tchncny JERZY KMA AKUMUATJ)RY yprdż nkc!5 tl mj 4677E 2> ktn ną Rtkn bokr Z prodn r Drżyńko tl E FAT 26p Klono 5 m E KAETNKA npjąco trudnę E KUPĘ ;ybę lych dr VW crocco E ETNKO mj rń Tl E OKAU prconę krcką dlncy ŁódżButy ukuję Kupę mynę Łuc nk: Z 3 Tl E OKA śródmścu Bu tch kupę yjmę 469 Buro Ooń Potrko k 96 E NOWE Polon Tl E ODDAM cnk ctromęc no E PRZYBŁĄKAŁ ę crny duży p E EGMENT mżoy trychrk 5 m E 3PRZEDAM m olno tojący Proboccch Możlość prodn dlnośc rmśln cj Ul Kry 46 Probocc 4663:E PRZEDAM: kątk ę nóż trcoy yrnę Fnję Tl E PRZEDA\ plon hndloy krnc tl E PRZEDAM tno tql Omk Koplnk 37/2 4730E YRENĘ {98) E YRENĘ Tl E ZEWCA pntoflr trudnę 4673 Buro Ooń P:otrkok 96 E ZWACZKĘ prcon trudnę E TRABANTA 978) prrlm E

3 Wytąpn \V Jrulko V Zjźd ZMP KRÓT} qllrf Kdy nch o Mj: brd ż dt kdy rcć będ mnń Do tmto Mj który jbrdj utk mu pmęc Dl mych to htor on odć będą tk jkby to byo dś J////fll WPOMNENE PERWZE Tdu Polt r pry d ch jko toltk toltk l już robotnk tkln Wdkj Mnufktur conk Komuntycno Ząku MOt ży Polkj Wóc : mó uctncto promjoj mnftcj ąo ę dl oobtym ryykm Byo to jdnocśn dn kż do conk KZMP Wcśnj fbrykch ornono mók Cho o to by ud ch by jk jlcnjy Al n ycy mol pójść Robotncy mych kdó d klo ąk byy b bl ę olnń Mj by! prcż normlnym dnm prcy N klk dnd prd śętm rokll!śmy noc f N kkch crono pót mlolśmy rp mot plśmy promjo h Potm tych tndró prycplśmy pcjln żbk ld6r ly cpn ch r: drutch tlfoncnych :)tąd cąnąć j byo trudnj N chy óc cęto byy rob n pr ndcję Dlto cl mnftcj l rośl ln mężcyźn t robotnc mlcj Toryl on rónż bokch chu korn ochronny Jk óc króloy h? Prc ndcją cją! Nch żyj rąd r obotncochopk! Ręc prc Krju Rd! Mo rc n dl ż lżę KZMP Tym ęk byo mu kocn dy ktnu 933 r otm rtony ktyny ud ódkch óknry Koljp_ęo Mj pryo ęc m śętoć ęnu Kżdy ęźnó ltycnych ubr ę uc jk jtrn trjku nj Cho o prd ą tcny trój Jdn ęźnó yo okolcnoścoy rfrt Pc cru n k ycy prypęlśmy ob cron kokrdk Poly n ntk tr jdno koló N ho: Nch żyj Mj ocyśc ruch y pk Kokrdk n chclśrpy djąć mul brć m j ą Klku lo ę tm krcr l żn byo tylko to ż mtśmy <>ją mnftcję WPOMNENE DRUGU tr l) jko chopf!c WPOMNENE TRZECE mjo chy oj o rm ę o prorądnośc Pondko dn jmu byo dru tym mącu Jk dć utrl ę obcnj onnj j rytm dóch dr plrnych mą;:u co oc żn możn ottnm okr V kdncj tk już lkj ktynośc o prlmntu Wąż ę to nąt p lom Jnm jk mr jc WJkj roąć prd rpnm Wród nc ś jt klk llcj o cólnym ron cnym cnu utrojoym Jd nch to uchlo ut o Trybul Kontytucyjnym [d kontrol kontytucyjnośc ut pr n y trybu orn prlruntrny choć pr jm jjoly ny) jr c du Z mcjtyy utcj klubó lkch PZPR Z D jm 26 mrc 982 r p; Kontytucj rtykuy oując Tryhu Kontvtucy jny dl orkn o nośc Kontytucją ut nnych któ normtynych dto nośc tych ottnch ykym utm Jdn rtykuó o ż conko Trybuu Kontytucyjno ą n śl dlją jdyn Kontytucj ndk Ząn tym problmy d lkj dbc Uno :; trybu moż żn mocnć rchną ycję jmu fr prt Rojjąc tę myśl Wtold Zkrk prc projktu rm prncą cy Komj Prc Utcych d ż komj jmo nkdy tykją j dlnośc kontrolnj kty normtyn dmntrcj których dność pr bud trżn Jt prdą ż lcb ch żn ml jk tż :; rąd utory pry mntr prdlośc rjtr mjący użyć lmcj któ prn dlrcb N jt on jd];t ręd;n dn jmu ktoro kom3 n mją tyhc ręd dl uunęc trnych ndnttkó W ynku uchln uty o tryhul ytucj ul dncj mn on oty Pkrślono db<>c ż trybu będ dyć umcn l ytm u pronym prcdlkoholmo krono kch opn: ón rorn by lcnct ykoo or mó Poon życ Trybuu mocy nj ądy ky Kóntytucyjno prpktyy lt ón rynę pr 800 htor ocn jko jdno joób prdt dn lub żnjych probrżń utrojożyn lkoholu br utych okr V kdncj k noonym kom mu Będ tq jkjś mr uńcnm ukń jbrjśl ch o lkę pożyt dj fktynych śrkó utr nctm ąu 2 lt oboą ljących rądy pr proc yn dnj uty procjltycno bunct 38 ty oób oto ykrślo yltr Zdk) Pryoto nych rjtru jko ż pr n uty o Trybul Kontytu d pó roku byy trudnon cyjnym lży ocnć konlk Jdnocśn notono d 5 śc cośc dń ltycnych ty mężcyn urcy uchylprnoutrojoych djmo jących ę prc7 nych ottnch ltch pr prmntr trd :!: rąd trktę pódjąc ną Z tuj lkę ptoloą ną D Eml Koj) Klub Po _ jko jdno dń proryttoych lk p będ tyfkją o o utą; m d utot yjątkoo trud problmrn Trybuu Kontytucyjno tyk trby brdj dcyjt bom nroącn ą nj lk jkm nty myślą prormoą D by nym cn by prdmoyunęt ożyclkm kon tm dużzj dbty lkj r tronnct 939 r klw dbc dkrślono l kkrotn or rolcnu jk ptololcn7ch nęt 98 r Fotr tfń ęką rolę muą r k k) dy prcy Dopók będ tnć Ut h! tyc tyc tm bfl yroumość n 986 r Aby Trybu Konty ob tych który to n tucyjny mó cą dć n luują póty kutność l będ by ut cóo kl prjm dmorlcj bę okrśljąc tryb jo funkcjono d nlk Poo dkrś n To oto kon n ll ęc cnt ro frondk Trb jc by jm tu ychoco ornonybr kd trybuu :o m o ytmu dyn ychotąpć n późnj n:!: rudn o pótoryy prcy Utorn trybuu ruz kol jm uchl dymujmy to duży krok ddn prtrn prorądno kuj ut o odrc runtm ycnu nruchomoś śc c Aktulcj ytm tych Rlcj nktórych ut ddch ąż ę koncnoś tycących bln jkom cą yklnl noych trnó ptolo cnj śęco by d buncto mknoc nformcj mntr prdl pry tornlu ścych rlośc ch Domrcko Jko cj mędy cm pconym pr oąnęc clu to u on pńto nruchomość jj rhmon ttono rtu cytą rtoścą Ch rm życ lkoholu: mnjono tż o torn kglomlno cku lcbę punktó jo prdży 83 hrdj rcjoln ykorytmld romnych fundu n trnó pr ntoró n cńt obc to typu m utrojoym PR Oto klk n rń ój pry chód p mętm br br m Wc Ztk By rok 928 Rok cśnj tąpm ornd mżoj To ch ryt Unryttu Robotncrup:Cą chopcó cm od Jóf ońk mojj dlncy rjących p Kdy dm prcy kę nożną tkókę Kżdy kdó bnnych Bu conkó robotncych toryju Potrko d ó ń rtoych jo<pując dc mklśmy tąpm klrcję oboąy ę KZMP tdy już ccn Mj jko mędy chód dm rm om roo śęt kly robotnpótorym Pmętm cj Zbórkę mlśmy Wchną rść dy prd nym Rynku Po klku prmódń robotnco śęt 936 nch uformo ę chód roku udo m ę d Góną Potrkoką Konkomn fbrycnym crony tntynoką {dś Obroncó tndr W tm pr ty tlnrdu) Pol Konndń bo nkt n trf o tynok d 0 obcn to ścąnąć Brdj n d mnk Cynu Rolucyjno) c komuntycn już tydń by moch bojonkó Rprd Mjm n nocol olucj 905 roku ożyć ymbomu bo lcj ypy ch Jcn ąnk któ djmo klk dh un_jlcnj prjlnjąc pro robotncym nych mnftcj jką pmę śęc Cęto ęc prd M tm by ę 936 roku _ nocolśmy tol d Wóc o prktyc Plcą Ukrylśmy ę p blkj póprcy pólno ro pro rno dlśmy frontu mędy ocjltm conm Dokońcn Już koljkę t j<:hlśmy proto chód Konc ojny t mn trch nmckch Zotlśmy uolnn 24 ktn Wrócm Ł kurt prśom jo!j mnftcję W mętj drtj kc męcony nypny obrom chód To byo lk prżyc Choć tr jc oj ulcą Potrkoką d oromny tok lud To by prd kploj rśc ż oj rc ę końcy ż pny ę robotnc mrn W ch lo prcż lu tych który lcyl o obotn c pr Nrc n mul nść h żądnm prcy chlb N prottol cyl ę! Zkdy nformoy o och oboąnch cl chu l proncy prcy pl Pochód by koloroy Obok tndró nono kty km kloo ruchu co conkm Komumtycnj Prt Polk W chod obok h trnprntó nślśmy rtrty mędyro ych pryódcó kly robotncj: Mrk Enl n tkż hpńko dc ocjltycno koo ro Cbllro cóln rtrty dóch ottnch lcj chc m brć Trykrotn djmono próby: pry ul Julu dś PKWN) pry jścu ulcę Potrkoką tm Potrkokj d brm\:b rul ę olnncy Obou NrooRdyklno Endcj N udo ę Portrty nślśmy ż Obrońco tlnrdu Trn pro brl j m duży d lcj Pmętm rónt:ż tmtych lt promjoą kdmę Zn oboąującym prpm mulśmy prdoży/: trnt tkty utoró ry plnonych rcy n cęśc rtytycnj trot cość tych mtró >konfko Po cęśc ltycn>j kdm dnono óry kurtynę prd ną tnę rup ykocó robotncj cny djącj pry TUR _który ml ykoć cęść rtytycną N utch ąl ob chutk tryml roożon rę c Efkt propny tych ytępó ok ę cl n ory żrlych rcytcj ud duo pmętl tę kdmę Cęto mm rónż ojnn chy Ndy m oouścm promjoj mnftcj Dl mn robotnc śęto oto ną dtą choć mny ę h Wśród cy mny tych któr nść będmy torocnym ch będą h móąc o koju nó djych cch tk br ktuln mjąc cólną ę dl który lśmy ch Mj 945 roku Noto: EWA ŁUKAEWTCZ ntytucyjnym Prdtlją projkt uty Hnryk Kotck m n trd l prduj on utn pyknu runtó dl t koncntrono bunct jdnornno W cul pro cytn rąo projktu uty o śr kch frmcutycnych rtykuch ntrnych ptkch jk byo lę ndk prytocon oty tycąc tj ddny dn Do obrotu ptcno puconych jt obcn ok 24 ty śkó frmcutycnych Rocn rjtruj ę ok 00 noych prprtó których cęść jt pu co obrotu Wydj ę ok 50 olń prukcję noych lkó rk frmcutycn ą 7trn pr pr 00 kdó pńtoych pódl cych; dto klkdąt pók oób prytnych mr prytąpć prukcj Bśrdnm toptrnm ludnośc jmuj ę ok 34 ty ptk otrtych Z ty punktó ptcnych dto 700 ptk ptlnych Pto pr projkc uty któro bllżlą llą jmą ę obcn komj jmo jt pnn ścj jkośc lkó b ylµch d prdtcl r4du ntrplcj l ::pytn lk W lch rnnych prd dnm jmu obry kluby lk brnu Klubu Polko PZPR djęto prę żyo obchącą rok oól Ch o tn rlcj rąj uchy mrc pr dyżn nktórych mrytur rnt Pyżk t jk mo objmuj d 5 mln oób Jk ynk yjśnń pr ZU brnu Klubu Polko ypcono jut 57 pro ytkch dyżonych śdcń tn 25 ktn) W um ktnu dyżon śdcn otrym ok 040 mln oób mju dlych 8 mln crcu d 3 mln Z mldunku ZU ynk dyżk śdcń prb b opóźnń kócń lu dch pryp ę ypty tounku hrmonormó pc rpń prcon będą roptryn ntulnych rklmcj l ątpl ośc Dękuję pron obrdy o ju: Grtuluję m jo tmofry prdto:o r?bku otooc cynu Molśc cr m rl nkdy t nm To bry k Np dją śdcy ż prt m! mć bę d cnno ojunk j lc prcy dl ocjltycnj Polk Kżdy jdó m pcyfcny koloryt koncntro ę jblżych mu śroku problmch Z tyfkcją notoujmy ocjltycną jdność śrokoj orn:cjnj roż nornośc cor blż pódn ctrch ormcj tnją try pnk Pry: chąc topnoo k jrly tęy mży żyć będą Polc jj htorą dmm d3ym djącą ę prdć pryoścą W Polc nd nduj Dru: żyć będą ocjlźm jo konkrtnym ktc okrś lonym pr unrln dy rm rl pr fkty rd j prcy or jkość tunkcjonom lkch cn;lch odrcych mchnmó W ocjlżm n jkmkolk mnym utroju rc trc: żyć będą prom XX XX ku ytkm pynącym tąd nm rożnm W tym c żd nym nnym Dobr pryotoć życ prcy tor JdnotkoJ boroj myślnośc tym mjcu tym utro3u tym c oto óny cl prcy dooychocj proco dukcyjnych lkch form ddyn kolm propny: Prcncy różnj mśc obnoący ę ą roocą ub uprjący ją obudą molroko ętok rą ro oby mty udn troj nśc lub ptn r<::nmuj<t koncpcj tc któr brotn y ąb tor Dn prcnk njdno oklc dformu3 Pob n W toc m życ nm 5lę jc ro cęo Prctjąc ę prjom ltycno ślpn lcyc pó prtą o to by żdn ych róśnk;ó n t ę robtkm Tk jt roy ptrotycny humntycny ęc protu ludk ymr tj lk O umcnnu luo pńt rooju ocjltyc:mj dmokrcj ębnu jdkoj dl ytkch prorądnośc dcyduj t odr który mądr koryt pr krupulm ypn oboąk Prypn procu rtn tj roll \o dncy krunk ocjltycnj noy To prd ż jt jc trudno mmy prcko ob l urunkoń Nlży nch cężr yoko oprocntonych du żń dtrymyn dl dto mrykńk chn rtrykcj ch tychco kutk ęją 5 mlrdó:v l:ó Cy c ż tę kotę moż by buć 800 tyęcy m kń lub 4 tyęcy kó Mooby tć 300 tyęcy k ptlnych A l moż by buć noych fbryk ntloć noych tchnolo yżń Al t póc form bombrn Polk pr y mprlmu n ruc n ruc kol n prod dro ocjlmu Ndn tkn kroncym cblu Ukdu Wrko cólnośc rdcn oocn romoy prpron to Mchm Gorbcom trdy ą ntrcjoltycną jdność or dcyn pólno cor lpj koordynono mru pród Wybylśmy ę kryyoj pdn Odrbjąc utrcony c tć już to by roąyn bżących problmó cor rym kr ącyć djmonm dń roojoych W tym krunku mrplą prc d ożnm pęcoltk or prormm prpktycnym który ym kutkm ęn rubży XX ku $t pócny t prd m ko ręc yn Tr yśc tchnolocny rolucj lkootcpnc Mumy śród tyąc prkód llośc nć uckjący c mrony dś nrcjm komputró ukdó clonych lkj kl ntrcj uchnć drżn robotó roój lkj chm botchnolo Mumy lcyć o chlb colnny ptrć rok dutyęcny Tu nn prd ytkm krocyć c którym m ę ż ą trconym lrnlnm mo dż jj d!\ nchmtycnym myślnm pm Prt lcy ż notorto mych ol foroć: kutcn cylcyjn pro toro/: Polc droę noocj\nośc Wl jt jc brr kon W tym ynkjących :: orku yobrźn ynct llkotnn nktórych lud rónych cblch funkcjonon dy To bdmy cor otrj lcć Al \ tż brry ynkjąc utrymującj ę lu śro kch mży nufnośc pt N d ę tż prmlcc prjó nttcrnj ktynośc nątr klpn ę cólnych on ruchu mżoo prtn vrkonynu prkonych to dć: prkdją burokrc utrudnją klk l!lrnotrą nrjdy prchytują mlrnc Pomcc robć rądk Poon Upkcj RobotncoChopkj jt rónż pronm dl roko ktyu ZMP dl torn moych bryd npkcyjnych dl!h śmo ręc rolucyjno dn Ośdcm tj trybuny ż tk dn dn d prąd jd moc prc trony j prt N jtśc bom prdmotm uchy X Plnum lc jj dmotm prym drtó Węcj uru ktynośc dornośc j trony b to rlcj prormu ę n obęd Al tż tyc nutnn prym jk ln prc mżą urunko jt prcą jj ychocm jk koncny jt rot ymń obc ytkch którym ocjltycn plto ryo tn dlny oboąk Nlży nch śtl tntutu rónż kżdy conk prt kżd orncj prtyj W prktyc by :; tym różn A prcż jkość prcy mtą tno dnc krytrum prtyjno prn użby dlnośc W jd by ę prddnu nykl noych rocnc kn ęc htocycnych l ynkjących tąd pócfnych nokó rflkj Pr nch to :!: ącn rqmchu rlmm pu ytroścą rotrynęo o pnnu ny którą ęnęo koln żonry prtyntó nró Zm Zchnch Pó nocnych buncych Noj Huty Wry rltoró rformy rolnj cjolcj prmyu lk lfbtymm Prnę jk jrdcnj droć obcnych tj l rprntntó tmto pno koln Dodlśc jk l mo toryć dy ę hc trf Wyklśc ż jżnj jt ofr pr Tylko o rotry o loch ru o jo myślnośc Dru rflkj tycy bśrdno 0 rocncy ycęt Jt o dl ydrnm dręcnk Al to n ln oboąku by o nj pmętć by ę ną cuć by pn roumć pynąc nj uk nok Ptoym prm cok Jt pro tyc Krj który druj ojn śtoj utrc o pąto obytl m cóln pro on o kój okrżn rynych mprlmu o pychn ludkośc ku kręd rktoonuklrn) kttrofy Tą ntncją klro!lśm7 dpując protokó o prdu:!:nu okru oboąyn Ukdu Wrko By on cąu mnonych 30 lt nnt trcą koju bpcńt ró ocjltycnj pólnoty Jt dl bjtnym trdnm ol ych ojuncych ptt kontynuon lk o prężn dlo tounkch mędyroych Od nkoo n chcmy ę rdć Z obcnym tu prdtclm brtnch mżoych orncj lu tk ę nbm mokkm ftlu Doóżc trń by t ktyność lkj mży prycyny ę pno ukcu to lko tkn W jd końcy obrdy prddń Mędyroo lęt Pry Od dątkó lt ulcm lkch mt dą dnu mj jdnym ru c który ą klo lką cpl Polc myśl rolucyjną c który toryl ręby ocjltycnj Rcylt) cl kt6rych póc nność obc ojcyny br ój cątk to rou Jtśmy prkon ż ptrotyc mż lk źm rmlny ud torocnych obchch mjoych tmofr nośc cunku dl ludko trudu Tj tmofęry nkt n m pra nkt kócć n mot An ro y nątr n mtory ltycnj mkrdy krju Tr jżnj to o prd m To o robmy ycy który ojcynę kochją dl nj lę trudą Ucąc ę prcując jbrdj onym n okrślc nt pryś To pryość Polk pryoś Życą ocjll::mu m dry mol cęśc tj dr DZENNK 0DZU PAP) nr )

4 Zodron dyżk tkn trch lono toru pódlcość ornc or n romoych mę pó jmnkó bk r lośc Duży cąż jk tę porę roku dron dyżk ry jt bżący kup pruktó pr oroc choynych nym krcóln oocó orncjch pr ornkó nych boró W hndloych oto jc ok 40 W clu ykorytn dyżk pr o rocęto oną br krt m n ty ton ry kputy mrch burllkó lró Po m c którj lędu ln mroy trymjbk no prdż rncę t O oną ykrtono ty ton jbk ącn cprdż ych boró 984 r 60 ty oocó yno d jt kontynuony ton Ek:pOlt t!! Jdnocm r:j prrób jbk mrę możlośc W nocy ndl nd koncntrty co jdk jt ok Noym Jorku krdono rncon lnoścm prukcyj50 mln lró otóc Rc nym prtórt Węcj jbk nk mjcoj lcj trd pódlcość ornc prdż by to jd jękych ębort rn Fructol to rju krdży htor będą moy prtoryć tym krju roku dęk uxuchomnu noych Rbunku kono o 045 Un prrbjących jbk k0cu loklno Ctrch ubrojo cntrt jbk Pną cęść nych mężcy:llll dro ę prjrych n djących ę rdu t koncntrt prtorą ożono Mnhttn Wll Tro rvc Corp orln frmy jmujcj ę trnrtm Nmnj jk nformono Zjdują konfrncj lut kotonośc 29 bm proj cych ę tm prcontkó ob Cntrl pódln Orncych dnono t yprono r Pclrkch Wr nk tu opncrony mochód o ą n to by odroć tóką cość dyżk jbk n prtnry obrotu Zllonym torm cyną trn o o UA Krdż 50 mln lró Orntorm tkn byl: Ekuty KD PZPR Rd Dlnco PRON Ząk ldó Wojnnych Łódźródmśc tndr dny mnu cńt dlncy br pr du ZW Eunu Rolk Konflkt kokny Z 9 KWETNA konf!koll Brytyjcy clncy kokny o rtośc trlnó ok 25 mln funt Nrkotyk tn prmycl dj obytl bryljcy który prybyl &!llolotm Wlkj Brytn byo 4 k kokny qhn dójnych dch dyplomtk Rcnk lcj brytyjkj nformo ż by to jęk lość konfkonj kokny prconj prdż Wlkj Brytn Konfkono już ęk lośc l jy ę on pr Wlk jdyn trnyc Brytnę dr nn rynk cną lość ębokm tlm tdmlmy t dnu! ktn 985 roku mr ntl prtyy lt 70 p BOEŁAW POZOMO: ęp l lto rut luty fm trktor tycf: nklo korlk to:q fn oroty nurt Zol kr Ym PONOWO: tl protktor tolr ltn u ob koo bk pk trofty r cl Kktuk knty Olo o not ó żnk Z ZO KWETNA POZOMO: t rkn bk budd tor Ttry tt Krpty trpn unkt tlr ry kc okdk ry mpr Ark krby n ll PONOWO: loktor ttyk trror rbt kbotyn dk btt tt ntyk lk Turk rup G oko krkol cmr yny opt Dl NAGRODY ZA PRAWDŁOWE WYOOWA: ROZWĄZANE Wc Wtkok Łódż ul Gór: KOlK by kęoy Porb będ ę crtk mj br o n 630 mu prdrboo pry ul Klńko cmntru Pbncch M ś!!po kój Jo duy otn pr!d mj br o 830 koścl NMP Pbncch rą±o o cym dm bólu tob RODZNA nc 35/39 m 45 Hnryk Chojnok Łódź ul Łnck l ld Zof Bdk Zló ul Klń ko 75 Mrn Łochok Frnn 7 pt Alkndró Łódk E Wkc Nmyó Monk Torbńk Łódź ul M Bnoko 4 krtrc Odbór ród j rdkcj mjcoym : ctą ry yślny t PROGRAM PBOO:BAM l ltyml P TADEUZ BATOR proboc prfm Będkó H30 Py M00 HqryMlllty!<Uy CHU to kolkcj 59 y Wd 20 kt!y ktcą ud 220 Zy lnttummul n 2 30 W Jorch c 300 t okó 325 Wrtuol flrl\ob OO lt 400 Poudn mych ktury toltkó 6 0 Ktlo lkch pntó 6 30 Wld!l<>krą 7 oo Wd 7 05 Ant<>lo mykl Pychtcnj 800 lowltllk fljl;ny 820 Mu:ycom hobby Ul40 tudo dś kprtó Dś pyt 930 Wd 3J Chl dż muy<kl 940 Jęyk nlmckl 30) muyk 95$ NURT 205 Chl 2_00 Album Wcór murykl pytowy ud 2250 tlttu<ry Córby kl: Antolo pubblcytylk: t 0n!00Wllkj 23G Muykotrtld2lk pl: Pt<Hn< ycjn pry ud 2330 Cok u lt 2!50 Wfd U5$ Klndn r205 o życlych J_ dc:nt pr Z t my POZOTAŁA loltnl 30 ucycllk k6 MCHAŁ MORAWK Potrb bęlt lfj dn t mj br o r cmntru ś Roch t6dtrouc Z<>lfA DZEC POZOTAA RODZNA ProlmJ lncjl obou _llchnhu r Ł yry Ml\ będ lę kplcy cmntrnj Doch lll mut dnu 30 ktn 985 r o 0 kt6rj bę d ę krtcj ok cmntr Wncnto Bró dn Wr o cym dmj;\ rątn clęboklm mutku: ZĘCOWE rdęchoo p6ud u lhkdll ron mlrct MAT l: llk4j W!OlPRACOWNCY onntału AD!OTnAPn GNEKOOGCZNEJ A ORODltA ONKOOGCZNEOO WNUCZK DZENNK todzk r ) N NH l30 Rl orkotr 5O KQlbC«t 830 Tr PR: Alfknd: Frdro Ol!U:rt 0$ Mj ud; JR20 <>nk flnyj:t!!k n kt lll00 O<lt«n pn: món mjoo 820 Cr<>ny tndh Orktro rj pl;śn! robotncych 8_30 ttk <lo p!offllkd rk 900 MOCln l Mj krju śc 930 v Rdo rulclom luchotko bśn!y :bu<rzormbny ur:rony 2000 pry 2 Chopc tmho rt trnm J mu p kd no:!mj Bl;l Polk _ r204g mch llmlcj M prnnol mcl!ou) DZnnk rorny 2J OO D c trnmj! mc u 2d50 ty«<ń PromjGWY f!otyn muyc:ny Blllk llklch krypc Kj Dncok omoo Wld 2M mruttyc=y PllW$Z!Om:!oy!tyn c d PROGRAM T 030 9l!tcny prorm lltrtk!ud G Ppr! J Wlmńkl0 Ł) U 35 Zprmy chu ttoo Od Ttr Btyku plśn lud<> 230 PrboJ orkdt>r 300 Wld lld 305 Muycy knjóbrn ublc l 3 O PlOMlkl któr śmy: lt rśćdmląt dmdr;! 430 Drn Th4 on t ląt Koncrt moll!lo ty Juld c lll4 W!nk mny 20 ty Ju u c n ucl 00 Wd 70 P!onk! któr ubmy: too W Oc<hmm poj>llrnym rprtur 830 K>nc:rt koncttó f;ul! o!lch 930 Mycny k<tjobrr lkl o :ZOO Wdd 205 Wld rt Ł) 220 Pol<l!k dlvrtlmnto!200 ockonct koncrtó fjll! lcco ll! kch 23 TZ; 2400 Goy lrn<5trumncy broj PROGRAM! 30 Kpdtulcj Brl uch 200 P)Jy lllrc! konkl\l<f!jćw cho!jllj?lowklch 300 T ty o ud 3ff KJm lklmt tndudm 400 Wlonn mdytcj mllyn rozj! 4l!O Romntycy uk Ul fl 500 r Tr6kd Pllb<> 4lcl nono lbumu Polkch ;Nf?l!ń oo Wtt!OO ktnd Wypch Zllonycb KUtdlk tyu fumcy tl2 uroncrn uch 8 Od lk:mllljl Vlbn!k U o muyc flmoj 900 f\\t Trójlk:l 905 Mu:y= mjók!oo Kr Jobr on ud U20 Krm f)olklm! t:tndrdmt 2QJ Kr ud %20 Pol;cv n!ll chlodln owl!dch lurc k00>cunó 25 Dyr ZBGNEWOW RO OFFOW yry lllcro :o4} &mlrc kdj!: PROGRAM V cu!lol WdmoK<>moycj Wojcch& 30 Wypry Olór ka 320 mym ąkom nk 400 Trubdury mdrl v nc! ud 430 Wonnym ą pryj kom pdqnk ych Tum: Kty c<ó 00 Jun Polk 600 Od jmu d O<ką W:ld pro;lądu nk ll7 oo 7!5 C!U<>k chrkt<rm nk 800 ud 7:5 Koncrt Jlkh: yc:jll o l plonlk ud 840 K<J>ncnt kch 900 Thtrum mku U Wd 930 uch klm chopn<>kl!o 9 30 k)ltlltulw 20:20 Wcór nu)tk myśll 2200 lttuoly 2250 śp Poj OórUd OO Gr pól Prj<Yt BojdMj 230 Myn PUbly tyk! Kuturlnj 350 W4d U Klndn rdoy ll y l/l0 śc Trcńko PROGRAM PROGRAM u 2%50 Krę ud 2300 Krm p<>lkm tnd! dm! 2350 Rn d Chdd m<r!n b rc c 3 TEEWZJA RODA MAA P WtODZMERZOW KUCHOWCZOW \ :tona CORK YN TNOWA To ęboklm tlm Wd&mlmy t dn ktn 5 roku mr Orcty&orol TEFAN WŚNEWK kdó OT mośc Potn Ktoc Zód: fotorf rp W mtlu ykut rp Robotncy rt kcj Muum ląk :brn pmątk 830 Wd>mocl Jl) 900 Prd mcm Bl Polk 930 Dnnk 2000 Gorąc Unf Prprodk 20> Zkońcn kcj brn pmątk dl Muum ląko 2020 N mjóc obyc::j roryk tyych mjók robotncych ml ę b 2tMO 25 OT mośc 220 Wyoln 4) Bt o Brln flm ojnny pr ZRR 2240 Trybu jmo > pócuc MATJ 745 DT moścl 755 Trnll)j urocytośc mjoych Moky 845 r6żych tron Polk plśn tńc 925 Prorm folklorytycny 950 lrnmj urocytośc mjoych Wry 200 Muyk lk 25 Drlnny śt 235 Z tru mor tvck tórcoś kubk 250 Flm krjocy t40 Krjobr lk 400 Koncrt muyk lkj yk: Orktr Fllhrmon Nrol d dyr W told Rocko 430 Roy koln Clccy 500 OT mośc 40lcl 50 Flmotk ccn pr dn 545 W trym Kn Nkomd pr rjd l krjobry 705 Bytńk rp 725 oon Expr otk Mo otk 7M trt ycęt 2) 840 Kr ktnących jbo n flm krjomcy 900 Wcorynk!)30 Dnnk 2000 Elmcj mtrot &t pc nożnj mc: Bl Polk prr mcu: 2045 Wmośc rto 245 OT mośc 2230 Prorm rtytycny PROGRAM O 500 DT mośc 50 Mjoy kr ) ) tk60 Pj pj n tórcómtoró flmoych 740 pktrum cjln ydn U!0 Poroty lkomork PooJ< pd 840 Mjoy kr 2) Prboj oprtk ) 900 Poroty Budujmy 930 Dnnk 2000 krto r mość ncyj komd obyc pr l 240 Mjoy kr 3) Prboj oprtk 220 tudo DYREKCJA PRACOWNCY PPZ ROMAT 985 roku W dnu ktm pntyy lt 57 mr _t P tęlj\ 6dr;klch tlm ldmlmy t dnu ktn lh r prżyy lt 72 uk<>chny Mąt Ojcc D:rldu \ ZENDE Urocyto8ct :tlobn rocn! kpllcy cmntr Woj/35 cch pry ul Kurck 30 ktn br tork) o : 330 Porążo ębokm mutku llodzj!na Porb będ dn 3 kplcy mj br o cmntr pry ul Oroj Y\f YNOWA WNUCZĘTA OTRY POZOTAŁA RODZNA llodzjjlla ę r GOŁAZEWKA ębokm ojny 939 r byy loltnl prco:nlk t JANltNA \ Porb będ lę 4Jl mj br ctk) CMb kplcy cmntr pry u OrotJ ZDZŁAW t dn 28 ktn H r ŻONĄ pmlęct lt PROGRAM D tlm udm lębokm BRONtAWA KUCHOWCZOWA YNOWE YNOWA WNUK P prduj clętkdj chorob twry lt 7 mr tko ch Mtk otr Bbc Coc P RYCHRK lch uczycllk Z &ęboklm lm UW!dm my t dnu 6 ktn 985 r mr duj J clęklj cho robl pr:tyy l mo ukochno Męt Jlp0 pryjcl opl<ku W dnlu kln! clę:l:klj chorob ltku l lt mrb jukohńz Mtk Bbc Prbbc f PROGRAM V ZYGMUNTA DWOJACKEGO M ę ntncj mro otn prlo rę t mj br o 6 koścl prtllnym B<:dkol cym tąp prltnl ok rnnj prf Rudl crtk t mj o 5 kocll prfllnym J6f tlrudl otn pro m tlobr tępnl rb ;!Jl mj5coym cmntru DUCHOWENTWO DECEZJ ŁODZKEJ RODZNA tonr Rn D Abd Tmrln byc rc Odc W dnu mj 8 roku o lod koścl Atoó Potr P Ł ul Nr>t m 04 otn prwlo śęt duhę mro krmntm RF rdch om prdlęblor tnolą 4 proc oóu con k:ó Nttcn jk ę y dj jt uctncto mych prcch morąyrh 45 proc dcy to lud ku 309 lt koljn 30 proc lcy 4049 lt Ok 8 proc kdu rd to kobty Trją obcn y):>ory dru ą kdncję ornó morą ych Odbyy ę on już o 2600 prdębortch Potórn ybrno tylko ok 40 proc d cy Z bdń ondżoych y:mk ż ękość conkó rd pr ęj kdncj oobśc ryno l możlośc koljno ybou yrżjąc jdk ą tyfkcję tychcoj prcy t jutro rdu tlj do<yry 0 ld00 H p0 jdt 200 Flton MU;Zycmy non top TEEWZJA muyny 22 Pyty Zbll!ll N myroklo 300 Wld 30 rprogram lnformcyjny Ł) 3O DW Rcklo Ł) tk ud!fkryn 330 m:onj l UO 800 TTR ję;yk lk R<:>lno400 op<roy AJbum 80 Htor kl 5 mllll;yc!loo A l y 900 ęto Prcy rol: G<:dy tro komc!ln940 Flm dl 2 mny Nt fr 2 5) Romntycy muyolnc lur ) M k 600 Wllkl tm l50 Worooo cyt lt!<r 700 lo:50 OT mośc Wld 705 Roąn dk muu55 Bolo kl 8 dn yc:r;nj Ł) 70 Aktulnocl 250 ęto Prcy lncno 730 Koncrt kmrlnty 50 Ł) ny pr)rm śęcony Prd Kll!lrm ZBoWD ud trdycjom mjoym C 80 Rcklo Ł) W 3O ltr mtmtyk kmrln koncrtu rtrnmj lttr0 Kullb 830 Ł) o 555 trt ndk tud 930 Wcór flhmmol!lu 2030 mdycn A WF Wcorn rfljkj 2!035 Wfd 625 OT mośc ork 2040 Cd trnm&j koncrtu 630 Dl mych dó: MuPRTv %[4 F!looofcny k«>mlnj yk ych pryjcó tr lbo mljkt t Blmv Bro nry <! 2 0 uchjmy ro:m!3 655 Dobo bjk flmo fothorn: MrtnUllOWY foo fr 2320 Mu:yk n:uych c6 pr NRD 720 OT mocl PROGltAM nr 730 Jdnnoy pn komd pr bu ldo 20 MUJZyc!Zly ntrlwb 855 Dobrnoc Grncr MJkub W<rml!JllJO Kcpr Hr cj Mlk 30 c 200 ro; Trójk John Dl!nl\9 A!<t!Jr Mcn 900 Urocyty koncrt :& okj mt :r;kdnkó Gdc 29 n0 trnmętą Mj Potórk r0jrywkl 400 Jubluj cęśc ofcjlnj rocnlc!loo r lrójk ll05 Rocko tthlum ud 930 Dnnk 645 Pr0&to krjll too Zpru 2000 Publcytyk my Trójk 900 Mmy 5 lt 205 Nolnc ur ) ud 930 lrnhę nu 950 Jkub Wrmn Kcp Hur bryljk rl flmoy c cy tn rock Th 220 onk pr!ljc!ól pro2046 Woltty mll:yro Ndl5 rm rorykoy 2_00 M!ltrZOW frrncuk!o brok 250 DT komntr ud 2tl46 Kątk tyrnj; H225 tudo rt lmcj tor jmu Polko tom pkrkch mtrot ś nf l!pl)rto 25 Duk El!ntor Jo muyk 2245 Pouchć WTt CR RFN to 2300 Zprmmy Trójkt 235Q 2350 OT mośc KTĄDZ mr Dś WTOREK Jl K:WET:NA n \ Dn ZB kltnl 85 roku optrony mrl 7 roku życ H roku kpńt Pb& M ld6 \{<>nl!00 Rdo JmrGc> ycn lllll Kom\lllkty lt cu 205 M n!ormcyjny mlo foklorm 30 Muyk 2 Rolncy kdrn 300 Komunk ty 30 Rd krocó 320 Ponlkl Pr lw Utory Frn muc9zlk h8r HJJ6 Myn ycny 5 Rd9 kro:ó Ul05 Muy;l l kl!nośc 730 Tn ry bry jm HlW Koncrt d!nl U:r<>yty konc<>rt mjoy 806 Mu900 M l!n!mmcy}ny 920 d;lcom: o Rd!lo 930 yk kndydtó będ rotrynęt cu\ym ptku K!t uch ooo publcn pr jury któr 22 cr Dnnlk 205 K0nc:rt ty:ń 2040 c ko mró rotu d W klllku tfktc 20 4G Dnt Gn0 To dn tyc fr nln c foo konkuru Totllltor rgoś2m mpry będą pro 20M Kommkrt;y lloo!!jloo KOOMlnkty 20 Kro n!j<: rtc 25 Krry ur jyż obytl mn NRD Z!ąku tó kornklunó :bop9óch 205 Cclloocj Rdcko N rmmycb lnt:rumntch 2220 cpąp) Ulm ud Z300 Wd 2325 ChWl muykt N20 Potyck prnttcj Edrd ymńkl!5) brnoc Mlool Roąn kryżók Konkur lkoludó Cnn d drm roc oólnolko Klubu k9 Wyokcll pyją on kndydtó cocny konkur o tytu jyżo Polk Npynęo tychc już d 00 mnmum pnjących oń kl!kcyjn rotu: dl kobt 75 cm dl mężcyn 85 cm Wśród oonych klku mry d 2 mtry Rylcj MPK nformuj Pc urocytośc ręcono pryny pr Rdę Pt Prtynck: tno; Kryż Bko Mln Puch Mdl 40lc PR otryml: Jn Klńk Eunu ko Frnck Mondr old W prconcy ttytyc choc: tn Wytykok Zymun Zdk Ndto ręcono tkż mdl; Z ud ojn obronnj t939 Z ud obron dy luwdu dnych Góno Uręj or Z u dl Zą du ttytycno d kon ub ku ldó Wojnnych WM r dcy morądu prcon co ybrno blko 6400 f ftl kdch trudnjących d 55 mln oób W um morądy ono już blko 90 proc prq ębdrt któr mją to uto uprnn ż cąy mj 30 W kdch tych d ytk oln prcy dn on ltnm t!mj ln ;3 ty oób d d ty ul rd prconcych W ch kd jżdżć będą pętl pry 53 proc Prmykj trmj ln 29 mnują robotncy _ cblu prdębort 66 ptl Zdrou Od to mo dn utobuy proc n:ych jdnotkch orpżró ncyjnych W ytkch rln 255 ożąc mn dkoj mjcooś dch ękośc conkó ltymudncym c Klonk kuro! będą ró j ęc śrdnm lub yktcnm oym Oo nż ndl b) by yżym yktcnm Z okj 40lc ycęt d htlrokm fymm 65 rocncy tn Ząku lldó Wojnnych śęt robotnco Mj by ę corj N rtr m Jrc Ł urocytość dn tndru OddZąku ldó Wojno nych Łódźródmśc l morąd kolń + P KRYTYNA CHMEEWKA tę dnu Porb będ tork) 30 ktn 985 roku yprodn ok o t cmntru rymkoktolckm pry ul 0roJ o cym 4mlJll rll:l:nl ębokm lut MĄ2 CORKA Y<N :& 2:0NĄ WNUCZK ATKA OTRA POZOTAŁA MĘ:t!:M RODZNA hok3o rt mtrot śt rupy A Z ębokm tlm dmmy t : dnu!8 ktn 985 roku mr jukochń C6rk Mtk P RENA NOWAKOWKA mrytony prcolk Okręoo Ur<:du TlkomunlkcJl rbo o4bę 30 ktn to rk) 985 r o 6 kplcy cmntr Łnkch MATKA DZEC WNUCZĘTA Urocytocl d ę dnu

5 nośco Ę EGMEN T pk m) f PRZED AM lnk W ZAMEN \3 tlfonm CD:hr M25 ony 35/3 prtlk utomtyc n<j bro) nq bn prnośny ro tlor pr;cm okolcy rondr Tto Wl Nptun m 7 Gr l ot ;k ntofon co djż :Y 32:l!; l pętr Tl no? Tl 5 6:63 MAGE pronę ŁODZ ul WAPENN\ f! 7 Zętlt J32060 f! PRZEDA M M4 WHf!OŚ rly dź Gro J m Ucn ornuj::żl tv komfort prycpę PRZEDA M ?250 tl o ok prytoo ą cmpno!%6 tltn nform:yj:oc 377 f! prod n ną PRAY too mm >śro 7 ębortom pńtoym oobom kój dl kndyd tó tud tronom RZED AM mlj : 4 tony pryt nym kuchną mu olno Wmość: tl Tl 34l4;J prdm krk Odd to Wyd Wtojącym Ł 323:;5 20 Odd kr o cnv Wromtolo 552 mość: tępując mtry: WEH trry 7 c pl fy0ttld 9/2 Hncny NADWO ZE 26p uży nęt roo l 430/k n kptlny m rm W580 52!90 O cęśc mnn lnkó tkn będ ę ul pry Tl 6 monc 32305/ ; cnęt Y BOKER u Nruto c 60 o o::l 5 tr28 tr25 żuk dó mocho cęśc :mnn 32U7 PKWN 3 m G24; Wo 25p Ft ubln póln dl ytk ch krunkmjlc l Plś DRZW prdn ofcy) śnżc rnko y kó: cęśc mnn prętu 25p Ft pr Jolnt D470 pychc tln c Mur pychrk kupę Tl mj hr dl dnu pr O c WDT n7 koprk KM25 Muk M46 lc PRZEDA M lk ch ro:>:k o tó kndyd 3239 MATEMA TYKA 5740 mck Mmoy 33 Cyklop rokdrlf RAB25 nn; lkah 3232 AKUMU ATOR 60 mr Plukov6k cyjących ę ltry mtry różn hutnc mtlo lktryc n 0888 noy rncją PRZEDA M pudlk btroncn drno lśct dm kompltó ltr A K Tl ZATRUDNĘ pry plżln Zr źę 9500 f kontrol toźko:v tr pntrom brąu ódź 8dru dnu mj l db 9 k 87 truk 8 hl nu k!o 2 m 23 cn ntu typ RPTW or plty drnn Łnck 259 corm kndyd tó o m kcb rolktryc ó pr jn bbny drnn Z3:H KAROERĘ Ft 26p cyjących ltry trudnę nych Olądć ZWACZKĘ BAŁEGO pudl mnt:tu362k 24 ndlę dn ) Tl rą cnk ro Brtyk rż y użvną lókę Wyk cęśc mtró lądu dl optr n 52 ZATRUDNĘ tżytę l Polr 25 pr drr Wlkc h =ych nformc j udlllmy tlxm lub tlfo3585 moch o KAW ZOWE pąc 9 rtc : tl 5044 tl!84534 tlx ncn 3lJ ym ul Nooro dk OPONY 65X3 476k nk kó pry ru 55 Tl FOKTE RERY tkch trych t Abrn:c Dkry 5#P2W A! & Z # lworó u OPONY 35X2 mnę PRZYJMĘ chupnkto ko 43 m 6 PA/EC AM Jo 3639 trykr k 3702 Buro OPtZED AM 65Xl3 lub montuję Kę WYOKA r! oń Potrko k 96 hydrulc n 50 or PRZED AM trykrkę 3650 cr żk nę uk RENCT KA ovrlocformy tryko! hydrulcną folę oozauzje prconc jmnk dnu 9 kt ORODEK EEKT RONC ZNY śtyc lntry jn Tl PRZYCZEPĘ cmpnoą km pryjm yroby ltylnoą n Zubryck n tl rż pó ttu prytn mno ko!l6 m WEŁAW Bmbr k r323)4 ynó Buty ukuję Tl Kontnt! lók UZK A NAPRAW ncko 9 UJb pr ŁODZ l KOC Wlm ck o 40/2 AKORDE ON ZOTY ńcuk prśz2359 Pok tl o jdy pr bó 20 tr c:onk HENRYK cyk omoch RZA yrny dm Tl BACHA NK 5963 ykdny pro ub pny dkę rkrcyjną 2000 o ucn DYWANY M3745 rę u klnt jdy Alknd rom o 3 m prytn ovrlock AM kflk kdu PRZED obtąck! ZŁOTE ryńk MCH<\AK Bou pcjltę d prco ncych Btlo_ pryjmę Kontnt ynó: loy ntkoy or obrbr m<nto d Tybury 3/?JJ ub prchopkch 3 m 8 70 nó ą Mj tl duo kę pż pr::dm ochróny MTV0 bhp or npkt 8 rn3673 o jdy 3620 KNEK OPY Buro Ooń ) rcj ubrto JANUZ Gryck u3708 POK rnto lktry k 4555 nk c 3/5 c b pro j!ldy Zr n pryoto n OWEWK moch o PRZED AM mot Bl lktron cno 3044 k 240/08 { tchnol oó mnó mr jmotocykl o kumul k4 prlkę Wt A PRAW TEENA 3632 nych Bll nrt rn kk borę tory prt k Bdrk l WOJCEC H Chrl!loWk fruję klp motory Buro Ooń 2999 Zr Roluc j 905 r trudnę 3/5 PolkA c Wojk MURARZ nk cyjny ŻAUZJ_E prconc Wrunk prcy pcy u24 ub pro jdy f 8750 ńcuk o 54 Doryń ZóTY n Klt tlor nn kcj użby prco npryką FATA 25p 978) p 2097j! KRYTA N Glub Mt krck NA prpracow 02 ndroo k Bryl p tok k 83 k Koścu k cj l pro tjk 8 ub prcon k ODÓWK mrżr ukuj l dm Tl ybko pr m Wój jdy 203 tl um!jętnoścą yc ck JOZEF Jnok Kolu: k dru bry tn ORGANY B pr85 26p k 9 Mj 65 ub nburo Ooń dm Nlżc ko976) 979) ydcho UKŁADY pro jdy Tl kc 3/5 kupę joy dy ymn;o n holonhk B32452 dkol o M4 nośc ZATRUDNĘ murry ku 5498 MARAN Kontny Łódź KOŻUZEK noy 20 c Judym uty mnę M2 Tl ó mocnk ltl nż pę Tl Tl Trktoro j nośco Nruto c 39 m ! PRAKĘ utomtycną Myko k ub pro jdy Tl cęś 98) &Prdm 27 d EATA mynę KUPĘ POTRZE BNA ck pr: 6 c mnn rką prdm dyblok M3 3J m BARBAR A ńc;lc utl kurtk yc d:0m Chcho tl ŁAK n tlldncką llt k mnę Łódź b rcn f PRZEDA M noy dyn AM Tl BURO Pord Pośrdnc 3680 Oorko k 25X35 trn58734 dcho YTY P 3754 MŁODY pltyk Kryplll JóZWA K t bynu dj /3 m 3 8 kupę dk to Zr Komuny Puynośco blok bynu lokl m prcę ktor CTROE N G Pllo M3 Tl 320tl78 67 ub prvo Tl kj noścoych dk rtl m prytny Mrcn Dck KonE Łódź CAETT jdy cj krcyjn ych bulkfk M POADA frncuk 32 blm mępeęgnarka nych 22 pc 2 tl KUPĘ oó kol p ZGUBON O pno jlldy ślur!l /E orl Mr n Tkcyńk żm opkę uku32808 mr Kużmń trudnę c ockuję prop<lmurarz A PRZED AM obornk FrnVW r tn b j m lno kołódź Adnto c k mr Mtul k ycj 3u98 Bu86736 Tl ck bry m ju kuchną 3659 ro Ooń Potrko 364 pyty ty cę KUFĘ Ooń 3729 Buro DOM lkm yo3698 JAROŁAW tfko uk PANTOF ARZA c FAK ropno l! Potrko k 96 b l tudncką dm Cchocn ku Wmcść: PODEJMĘ póprcę trudn 6 25p 970) r AT y; 3659 kuchn p0koj 38/983 UŁ Tl dm lokj co Węckoko montu prdn Pro DWA dzc lcn NOWĄ 4637 yy Jrc Łódż Buo bm ) 3734 mlto 48/32 cyjną mynę lko PRZEO AM tno 3652 bn ZATRUDNĘ hydrulk mnę k Potrko 37! Ooń pk crny ą nnośco W!l locy dlnc Gór OfrPRUZC Z Gdńk Wólcńk pc Tl FAT ) pr jdnor nny ty 378 Buro Oo mk n POADA M 78 m 4 6 ro 2X ny Tl llm rnc AN DYW k Potrko ń ytk yy) bu Wyt n rtyl rbrn o pr2607 nośane dynk odr cty plc MEZK kuó tory tuodtąpę kld 26µ dm Tl PRZED AM fotl n!o :mnę _ bn co 35 m komforto cmych Ockuję pro m 62 n Tl locny lo yż tódż lub OKUlu Tl lkoktoych ycj 3727 rę NRD YPAN 8 nm Oorńdź 360:5 p:> 9 Buro Ooń lnk073) 32p co pc FATA fotl 2 lkę 354Q ąkoych 323Cll kok 5/7 m 35 ńc 3/5 Zr ś Cmno rury rjdrżę KOMPE T mbll kuhn367 ODDAM m jt oobę jdną O kuchnę 8 m 8 m nk bojlr kojoy clj nvch plmżńto 3boy m 369 MŁODE o f r u j mo putym oą nnę 60;0 TEEPO GOTOW E prwykó Opódln conko cm blko Ł koju A prcż pry Krcyńk prm 3 NTA PKWN TRABA dm Tl mkn ą ukuj frty Buro Omżńl<t!lO jźń mość dm ) Go drt o Ofcy) Plś Jo3630 f! nk c 3 lt Tl oń rónż to TEEPO GOTOW E to!nt l >PRZEDAM bor /5 Orn c prc n Toj Pntl :Ulll PRZED AM 25p 974) dk QOl:Hoo Olln:l krcyjną DZAŁKĘ fodz Np: Klub Po kror rruoo POKÓJ prcon AM mknę ślubfrzed 5 pry tl kupę Tl yjęc ul GlEWOlll T 500 lub my ę Klc kr E prcollc lnk novy ŻAUZJ tu mkę Poukuj ną f! 3624 TE n &l0088 Zubryck cęśc Z c n Tl 5033 Po 8 dryln 07 PRZEDA M mżńto MŁODE PRZED AM dkę /k ; mont kożlcy rl h& budynk m m;:ukuj M2 klr TAPETO WANE 2385 Tl PANNO 23 &fu!!&&3!a 894 tll 8 rym odr 5767 k Tl k< lnym rncj ońk Tl ZAPOROŻEC 982 p Wrc oj rd proy nn lub dm Prdęborto Zrn cn M3 d PRZĄTAtE k Ofrtv 3232 Blu FAK DARŁOWO nętr cj Tl PRZED AM kpę ro 7 ro Ooń nld cyn mnę 369 rchultl!k okn myc JUfy 2 GRETA CONFECTON fotl 2 oą 3756 Łódź p 6 CZl 3/5 lalcyńk ZATAWĘ 00 mct dbą DZJAĘ:KĘ rkrcyjrtą O 60 ton cmnt 324Z2 nc mn kolumny 5 Tl rrrn ul onc l ch Tl TRZYDZ ETOE TN Koluk dó okn 40/ MYCE ukuj cm Wmość: Hnmężcy n dytrp ę prn Bbtt T 3 EGMEN 4037 tl 3732 ryk Goud Ł; mkn yję rnó ntyucjo m rk fą hą BETONA RKE Bunk tr 34 c : UDN prdm Pdt307 ZATR 572 T:l MCA 86 chunk ro O&oń nk 3734 lub mnę mnjko krą prktyk 373 o tchnol 92) rjntln PRZED AM c 3/5 y Tl YCE okn lntytucj om 373 Grotdkę 950 m blźnrt kryc POKOJOWE kuchn ct Tl Mck rchullk OBRAZ nk G<r 26 m KOARKĘ trnkoą yy b co) Ztę PRZED AM Łąc:yk ll 55 7:! ct lkk o tno 586J ) mnę kój kuch fort<?pn krótk lllop 2700 NAPRAWA lók 372tr 3234 f pruk cj ku yy) ytk n :ną utomtyc prlkę kup rtó pr PnAKTC A MT 5 tldzałkę 2800 m o UKNĘ ślubną Buro Ook myn ln M mm 78 mchn 200 kor obkty rjntldm Tl droną nk c oń 270 rokokątny Rub bkty JOWZ cych 376 Tl n 3/5 000 W ARTBUR G :09 mm pr Muyńk EĘ 220 r m dęć c k Tl 340ll MEZK ANA: ktrun Tl utom prlkę j nę klc c DOM ko pódl promy kroć pmn KOŻUC&Y ż mtycną lub ordm Okmk l oron tk o mnę PRZED AM noo Fo cycn frcn d drm frty 379 Buro O PRZED AM kuchnę tlfon 52:660 lub Tl kolc py upry trtmko t 26 p Trno k 3 cooą 5646 bon Gdńk 6 Gjoń Potrko k nonm ordm Wr ębort prd rno rm r rto ODÓWKĘ prdm TRZYPO KOJOWE rok PRAK utomty cm pln TANO 3664 tó oj kndyd tycy N pc kórny dm560fk blok Buty 978) 20 kę cq rpr nż Wojcch k cupy Pr PEC oy mnjd 466k nmnę 979) 25p Ft!o dck AOGW 0 prkb tl c!m Łęcyck Zr dm 3766 Bu klp) 59 cur KT ro Ooń Potrko PANNO ęk NONE ZAMENĘ! tę_p robcto k 96 Tl kuchną blkój 980 TARPAN pczx ER Tl rchulllk rnc 36 KOMPUT kój lub blok) kon / Rok 32/26 PA:RTWOW A WYŻZA prtrum 48 K Mlk Pltk kuchakw ARYC! koj d 3648 m Tl ZKOŁA pry rnto n 5443 OVERO CK prmyoy Tl blok n 3l ) ŻUKA dl kupę komplt krum 3746 UŁUG bul n Dą tbnókę YCZNY CH PAT ZTUK Tuyńk 34 Ró tluor AM PRZED Zbo0/66 o brok KOpCńko Tl CUDZOZ EMEC ukuonoy y ŁODZ crnob 3822 rok : 6 j M3 tlfonm OMOTOCY K DKW 350 frty 3777 Buro Oo 368 DZANNĘ btoroą bfrty 3739 Buro Oo EKPRE OWA pr prdm Poltchn k 95 llk PotrkoW ń yn yjących Woźno v 3ntlto CK CWERO dm nną bnę ń Plbtrko k Ryh k Byd AKORPF ON noy pry kupę Tl 558;?26 COWE M2 WŁANO 3608 tudnt ó bol ntó drn / o!c tl 2523 M3 mnę ęk KUPU; ror mżo 389 otynmlllrk ROBOTY 36ll Buro EGMEN T Alk ku o możloś ykupu prc y lub kdk ;>mcft krk ykooluję Tl FlTTRO : nutr n c UNER pę Tl Olofl nk l kolumny W303 nlc Ku dyplomoych kuroych 738 k6rny kurtkę k!ót J3/5 PRZEDA M tno 40 prd ; n Konty3W08 k pln tno pr80844 W ANNĘ 70 cm trko ę lt tucyj 2 m 4 m dm Tl t do:roą kupę BYDGO ZCZ mk EKPRE OWO prrln BR<; 3244}!! ykoouję rokd yjątkm mp lry któr umnę Tl m 90 n 350 Ję AM PRZED GPZĄDZENH! du htfotl pymną rul3606 TEEWlZ OR Łódź Tl pr: ód motorynkę _ Ttrńk otją t borc h ó pr\m cją Fó Tobk PAKAMERĘ użyną dm Tl m) ccjll ucln A 59 Wktno kupę 3M45 PEŁNOPRAWNE cęśc :J PORED NCTWO prllnk D ntofon PRZED AM 6dt Grytrdom MN E mopo upy dóch męcy dbony PKO kupę Tl dży mkń mr B ZABEZP ECZAN Cho Ł6dź Tokyo 6 lnk Wchr 30 dhó orąco Urcnoścoy ryck Tum 20 k 30 cnolc 45 oon prc otną prm 4 ty lc Kn Tl :ńk olnko dn nform cj: td &233 l<!!wlkupte: nnę PRZED AM prycpę b PRZED AM komforto pkl krku437k ZATAW A 00 p tmyk mulę do MAGNET OFON M 80 BfAM M5 n r 22 umblo motoro or toą prbrą o Alkn mpltun r mn crblchrt o Wlmość troą prlm : lfonm J Łódź Mrjo 39 c Nruto c!m n) Mkuck 49 tę k dk lunko Zr Mj 79/5 bl 22 rn l f 3802 p żr U! ]] DZENN K ŁODZK nr oo 0895) =;;;;:l= PRZ EDA :< Z < :t GU ZATRUDN OD ZARAZ 9 ADZONK CHRYZANTEM l& lld t 0

6 W Polmobyc ucc rtlnj l Klub Mędyroj Pry l Kążk otrto corj ąconą kn:;m ytę dckj kążk ukoott:chncnj or ptntow Jj orntorm ą: Zrąd Łódk fppr KMPK or Wojódk Klub Tchnk Rcjolcj W urocytośc otrc ą ud krtr K PZPR Andrj Hmpl N yt prntono okoo 00 kążk różnych ddn uk tchnk or tylż romtych ptntó nokó rcjohtorkch Ek ycj którą rto lcc n tylko pcjhtom cyn będ 3 mj 020 tomt trjący rónoll krm l}8 ntrujących ę ntulnym ykorytnm prntonych yt ptntó ymy nformcj WKTR pl Komuny Prykj 5 n) PO MlO W OBOTY ky Jną ubo roku dcyno by próbę prod<: prdż nę ędln ytk oboty ofrując bmęn ndk Rkcj konumntó AŻ DO ATA Prląd kbrtó Łódź prybr śętny yląd Foto: A Wch ż my tn tk ę probtą nż jdk c jo toon śn ę końcy l ę on corj prorm obrd Komj Zoptrn udnośc Ochrony Konumnt ódkj Rdy Nroj Prdtcl prmyu męn o byl jo dlym toonm hndlocy m mn pr lrą orncję ąkoą _ rkl ż pronl klpó męnych bony jt kutkm to olnych f mj będ ę trdycyj obót n Już ornony prląd mtorkch ó kbrtoych Komj ybr yjśc komw rmch Łódk Akcj Kb promo: ytm otn utryrtó Amtorkch 85 rorny mny l kcyjną prrą otno rónld konkur żrt pltycny!otorf rfk ry W lpcu rpnu dy mmy unk plkt) or nlk u cyt urlopó pronl tych klpó będ rónż koryt tór ltrck Orntory prją ytk olnych obót kluby ko y ltrtó ndn dt tj opnf d profjolnych udu turn hndlo tnoy ż mju ju mprocję tycką Ro crcu nc ę n mn rny otn on dc Nocnj lpc rpń ytm otj bdy humoru tyry ony by rśn nó cóloych nformcj o klpy męn pr;coy ydch udu prbu mpry udl DDK Łódżródmlścl tl tk oboty ś byy mknęt ndk 54 or J c K K = Mj WĘTO PERWZOMAJOWE Orncj ruchu mj 30 koń cn mnftcj trymny otn ruch tępujących ulcch: Potrkok Tum Zlonj l Koścuk jd n chn A tru Zlonj l Mckc l Koścuk Żromko Prędlnnj Klńko Prędln 8 rrc Prybyko Arm Cronj jdn pónoc Kon tytucyjnj Ncrnnj Tr o Fbrycnj Nrot Md Prędlnnj WnJ or ulc PKWN W No l Mcltc Nrot N nktórych ulcch oboąy ć będ k trymyn ę toju Dotycy to tępu jących ulc: Prędlnnj Komunkcj nj Noj t Mckc Nrot or cęścoo ul M dnj mj kuroć będą ytkę trmj utobuy pry cym 820 on trm j ln on utobuy ln OF 5 7J K 70 70b 85 dc bę dą mnonym trm A:: chupnkó końcu ubo roku plo <tylmc jk tną prd mrytm rnctm prcują cym kdc ch dfcytoych W ltoprl dl ę on bom ż jśl dl będą ytrć ukn pr rynk tory to ZU trąc m rnt mrytur koty robon d oboąujący ch lmt 00 ty rocn Cęść śd cnoborcó ZU prr ęc ottnch tynch 984 r pr cę l tk lo ę ro o W śmy Z W mjcch bórk: tr chu hndl uruchm m jo śęto klpy życ Tm d być ę będą m pry plnro o optrn ldb m tronom Zk prdży lkoholu objmuj rónż b K K) ĄDU Wyrok pr vybuchu u Rtkn l Mckc Prybyko Troj Fbrycnj Kmr M kronk rupy Nrot tkż ulc PKWN W robót Mjko Prdębort Gyjno Ł or t n B kronk buy MP okrżn otl o numyśl n on drn rżjąco życu drou lud ch mnu Tym drnm by y rmch umoy o prcę kd buch u Rtkn 7X982 r cą trktoć obn jk y bloku 24 tkch prcujących ch dfcytoych ąd u obydu nnym Dlto tż ycy c którym rucno m cynu rżąco rok mnony mnjono yp ndbn oboąkó Pry tę mrytury lub rnty lbo n koryo dtoj mpy trącono t śdcn u mjjąc ątpl pryąc prkrocn 00tyęcno lm o dru prodjąc kotu moą kontktoć ę ód prkę n ko kdnych km dm ZU tn ś ko olędn trnu n róc u dnj korkty yp ytjąc m urądn c m koty prdno trącon Kmr M knv ot h) 4 lt bn olnośc 4 l rnctó ób którym tm ZU mu oblony prpm trącć rnt mrytur to co rgby d 00 ty Obcn mmy komunlrn tj rup kdcó trudnonych ch dr ńconk c l!wc dnn blźnr orcr hfcr frędlr plconkr tp mą qonę Otóż Mntrto Prcy Pc pr ocjlnych djęo dcyję by mrytó rąctó trudnonych Hndl =!! Wżn t k\! Jmon tnok j tn B lt bn olnośc 4 lt ku prcy bunct Kry bn olnoś c ąd o oę toując dn prpy ut mn tyjnyćh Po tym orcono dn trśc yroku moś c publcnj pr Wyrok jt npromocny t) 3 Ar tylko 5mj Gocący ym mśc pry ul Brukoj) cyrk Ar muony ot lędó or ncyjuych krócn o bytu Ottn prdtn będą ę 5 n 2 mj Rdko kdy dnu Wojódkj Komj Wlk pkulcją dr ę tk ność opn jk dc corjo omn ytucj ód km Polmobyc Zróno f prdęblort co jt ocyt l k prdtcl kont:ol oj byl jdnomyśln: ottnm c tąp cny pdk pkulcj pr ę jkość śdconych uu żby jdk n pść prdę trb dć ź pr t jt tk yrź tl n jlpj ytucj tym prdębort jk!l notono jc klk lt tmu dnom dyrkcj W ukur pry tż dlność prukcyj Nkt już dś n uuj pkuloć kumultorm coru: mnj on trf crny rynk proto u: moż to ytko kupć klp Mmo pry n lży o bć kontrol Tym brdj ż c\l jc prconcy tcj obu klpó pdją mnj lub ęk prnn W roku ubym trb h>yo dycyplrn olnć tym prdl4bort 6 oób Cóż to Jdk jśl ooż ch cęść ot pr:rróco prcy ynku dcyj ądu! Albo ęc nok byy bo umotyon lbo ędo byt n Prodą cy obrdv cprydnt ch Krornd dcy ż ob trn to typu utykń kdó prcy dqbr byo by by conko komj yu chl udnń lcnych ottno to typu dcyj ydnych pr ędó K K) Uccn pmc K Jżdżko d Konr Jż ktor honor cu Unryttu Łód ko Bblot Unrytckj ornono ytę brując boty robk ukoy to ybtno ucono t jąc tu lcn Jo kążk ropry fotorf romt kumnty ltd Prot dr K Jżdżk oląd Jc tę kycję; d dn tm umr Obcn dl uccn jo pmęc ękono cn ytę tk ż mn ę o Jut mtrt tj tż form pry_ bllh o tć d życ to komto rcholo t muolo Ndno nm prof dr dżkmu ąku tytuu M AWHHH//HUHhVHHHAVO//H/HTUUUU/UU/MWH/UHAYHHHNU///H/h/U//U//H///H/HHH/D/UU///AYfHDHHUHU/UZO»A/ J/& NEGO <Gdńk l> & l7 chńk!jlt 8 l l30 7 MUZA crjk olo cnm dl prychn Jochr clnlcb: 8 o 05 ncynn 930 ę bo o&: 65 ET rj<>noycb nr 7 8; ptl m l 8 30; ptl ODDZA RADOGOZCZ Zrbo l 8 Bltklo cnn dl m Koprnk dmch 6 2 k lll) 2 9 WOKNARZ kojn to pryctfnl rjonoych nr nr 8 : D Prychru l 05 ncynn tylko r UA l&t 5 05 Pryy cmnckd ; ptl m korjonoj nr ZJ)tl m ARCHEOOGCZNE ETNOGRAo&: ; Wonn j!) bo 65 Bądż ktcur\ cnn dt onnbr dn npryt; FlCZNE <pl Wolnośc l) % pgtknd flmm rdckm mom mężm rd bo Prvchnt Rjonoj nr Jl; ptl m Ptur dn lll8 N brlśmy ślubu crk 8 o Roc mt!lmny pryt lo nl<:rynn rd lt MAJA N tropch Brtk Alkndró Dl prychn Gor pltl m Brck BOOGU EW<>UCYJNEJ UŁ 06 Albm l lt l bo 65 Prj rjonoych nr 3 5; pt l o cnn dl mny plt nkl<) 08 8 o&: l ;r;dm Mo 8k rd b o m Brudńko dnch Rl: ptl m Jonchr 05 ncynn 8 7 9! Mllono > HTOR l\ata ODZ OroWONOC Dol cęśc l05 N tropch Brtk l ; ptl m Pol ptl un Brck 5) 05 l lt l bo 65 o ótj Jonchr dnch: 2 8 JO o _ cnn dl m Ko 05 nl:ynn Wlcorm ojnd rd ; pttl tntyno µl m Proo WŁOKENNCWA Potrkok 8 m KGprnlk dnch 8 2 <Wólcńk ) 0l Ul5 Doln cęśc l Dl PryhOdm ródmlśc _ ptl m Br 05 ncynn lt 8 4_: POKO Tjmnc yfru MRjonoj nr 9 opttl ftn Ucko cnn dl pry MATA ZGERZA Dbrok!rbut l bo l 530 cmnbr dn npryt: chn rjonoych nr l 3 WAŻNE TEEFONY o l) l 0 WŁA trym r>k:u OB OBA lt 5 ptl!m Ptur dnl ptl m Ptur WluTy 9 05 J4;!8 C:Y ndlość trójkątó Od pryt Wd ptl tm Ptur Pooto Rtunko 99 MATA PABANC pl Obr t lt 8 Od Hl Tjmruc yku Gór ptl lm Brck <Wury 9J Pooto MO 997 ldnrdu ) Mrbut 530 D2cko o cnn dl mn: Chtr0>rl ttro _ ptl trż Pożr l98 05 jlk ytj 05 W trym rku Romy UA lt Ró; ptl m Brudńk_ m Rdlńko <Drnok 75 ) lnormcf tlfonc 3 cyl ndlość trójkąó 930 o Ko Gdyńkch 8) NurochllTurl _ ptl m rnrormrj PK! Pol ptl m Brck WYTAWY dl Koprnk <Pbnck 62) D CPntrlny ROMA ET UA bo o c r:np m Kon Okultyk _ ptl m Jon D PA nocny 24_33 ZACHĘTA Kltor holn 0 t! tntyno; ptl \m Kopr h l 57 Pooto cponc/ 325U GAERA ŁODZKA )ro HonlronChlny Od lt 0 Bękntny ptllt rnk Pbnck 62) hr M ono 4) tyt t j otol n tycn 5) Wlónn ;tua b E T ródmtśc _ ptl m BrC rurl dcęc n u 5 tódźp:lu:n: 333Z8 05 moym kn flmm rdlkm Zo lck\o cnn dll pry Pdtr r 36]50) ódpótnnc JJ33l GAERlA ZTUK Wólc&ń&k kdnlk rd lt 2 \v chn rjonovch nr t rynolo dcęc tnty6) Od J8 ryun!k G Bo930 ptl tm onnbr Pnny tut Pdtr r U/50) 3 95 _ :::: x::: f 05 Klt0 b\llolln?k? NRDP:nl fr tn 30) Chrurl ckootno jlk ytj U:6 HonkonChny! lo30 7 Fnty l lt _J WdP_:_ yp0)tl m onnbr ptl m kok jcurl AON ZTUK WPOŁCZENEJ 930 Zr Pręck 35) 3 EFON ż ZFAk EF033; Plotrkok ) r t8 DKM Dl!fl ocnl 05 jl ytj rynolo $7ptl m Pl u!? EA> cynny ; mlrto A tyk rd 7 9 Chrur& uro lnll roo twólcńk 95) t<5 _ &<>d ljlr jk y!;j 05 _ ncynn m Koprnk >Pb!nkk &2) Tokykolo Jntytut Mdy: 38!!WT Akul rd! cyn Prc ctry 8) TEEFON ZAUFAN!\ dl kobt t 2 _ NE!tlrohlrtr ptl m OKA tr 90 VA lt vuo ; Pryśpnt Brllckto Kopcńko 22) Wnrolol Prychn cążą prohjmoą _ Goścd p<>l lt Drmtoloc rtąt 44> l2zz 8 vu 8 ; t<l5 _ jk yżj Okultyk ptl m Br oo ynn &% 8 fk Glktylkl Ark ju lt llcklo Kopclń&ko 22) TEATRY C 7) 2 t 3 5 TATRY pkojnd to tyl4c:o Chlrurtl d7lcl<: ptl AMBUATORUM WEK l& Prób \_ rl UA lt 5 OOZ!tr Brcko Pbnc KDORA2NEJ POMOCY PAMARNA :ynry 08 MtM llo 7! rolk 68) l05 l9 Krloc 06 opróc nldllkó) 9 Gośc Glllttylkl Mkrynolo! dcęc pl NOWY ncynny u; 03 Jk yżj tl m Korc:k Arm! rul nkc 37 MAŁA AA ncyn OGROD BOTANCZNY «Y tl JARACZA 7 DZdy HAKA n mkn!pt onj ) mroku TUDO Ottn mo ft Chrur 2:cękootro l05 O<l 6 Krmoludkl lt 8 75 n m Vbnk p0 lt l r ptl!m koldjcurl Gbnt chrurcny cyn n krnoludk UNAPARK ynny 0 knlpty 20 l 75 c p c bę: Gbnt ntrntycny c:fnny MAŁA CENA ncyn 20 n<ldk ncynny) REKORD ynt& l lt r ręc TEATR MNoJt 8 fo!! 9o!r ll Hl6 7 u Jk{:; ń;kt>lm Br t7; dn oln lon by dcynką l05 Jlk ytj Tokykolo _ tntvtut Mdy prcy cą bę 0;; Jk: yżj JUNA TYOWY W formu cnc OJUZ Blk odl cyny Pry <Try 8)! POWZECHNY <>dr 0 Wfcton _ Porót Jc! UA nocą Ud!: bo 6 ywnmolol prychn ul Arml Cronj 5 ol bjk o mu>tnj królbałtyjt ctmtdn UA lt _:!0 k lud?jl UA lt 5 Ormtoloocl <Zkąt +O tl n yn ny lt _ jlk ytj 8l _ nn Flm prrdprm!;roy Być l Gbnt chrull cynny ntj MUZYCZNY l pląc bo n być UA lt 6 o: MAŁE TUDYJNE Pnny : t7: dj!ll oln król >o<llz 830 kory930 Alkmlr d& ll\: 8 APTEK prcy cą bę pk dchu 05 Chrtn UA l 8 Buty hplld m Bdloklo l ll ncynny lt 8 «430 7 Flm prd05 jk y:l:j Mlcldl 20 Nllrnl 8 c:tlonn dl prychn u Kopcńko Z! AEKN 730 prmroy Być bo n być GDYNA Ktno non t&p DąbrOWldo 9 utomrk rjonoych nr 8; ptl m tl c)k Drtk UA lt Koncrt po 48 Olmpjk T Potrkok Blflk!o cnn dl J05 nl<:ynny lt 2 l prychn rjonoych nr nr! Gbnt tomtolocny c:vnpnoko ndcynny WANOWO kmj t 05 Kmo non top r Pbn ArmU Cronj 2 0; ptl m kony 97; dn on!rut J5 lod l)o 22 tu 80 UA T Kontntyn6 O ddnkjcur cnn dl Od prcy cą b: CYRK ARENA Brulko) 05 Chrl!An UA MJ GWARDJv\ _ Cy lc :n =:k!33f Alk; P:yRn:_jomn?::v_;j nr!!ly; o: 7 lt Pomoc mbultoryj ntrn! l05 _ jlk yżj m! plot UA lt 2 korko 8 Dąbroko Alk&ndró Dl prychn tyc dl roych mlkft PRZEDWtONlJ! Atbm Hl 25 H Ootkll Wvnvńk!o r}onoych nr 3 ; ptl c6 dlncy ŁódźButy ul MUZEA lt 8 : Con crnd DYŻURY ZPTA m Brudńko dnch: Mokr 0/2 cyn clnr! l lt 5 <>c!j l 0%y ; oboty HTOR RUCHU REWOUCYJ05 Tjm>n!cy Budd lc;t ml plot 7 9O Buty ptl m rl!oklo ; ptl m 87 : _ 0 ZWUH/DY/DUHU/UH/AWUHOTUUHHDf/DDHDHA7UDDZTHAD/A77AYAVH//TUDTDTDZrA7HAV/D/U/HDUAWZU/DTHUHZO:OTHA dnnk Robotnl<fJ p)dlcn Wydncj PrKląkRucb Wydc lld kl Wydncto Pro ód:t ul Plntrkoh 96 lnd Rduj ko lom RdkJ: k 9l03 ftd ul Potrkok 98 Adr pncy: D; 6d:: kr ct 89 Tlf::JY cln rl: on ąct WZ}lkm rl7lml Rdktnr clny: Hnryk Wlnd ; &tępcy rdktor cln n: :: 7 2 krtn ndpnlldln lcrrtr pry mt 33 Ct O U lrnn k nooncn: ; 33 O 38 fntorpnrtr: 3l kultur nlt 38 2 l; pnrt! 32 Ol 95 d ląrnn:rf rotlnkml lntfr Wln<J Tlhfnn!uoy: 3: O: :4 ctprv trlnn ręknp6 n umńlnnycb rdkcj nll WdUf Rdktj nnc: 78 R! 6! 7 fl! 7 02nlln nkrnht Buro Rklm Ooń ód ul Potrkok 96 tl ul nkc 35 tl 3259 tj C trś6 onń rdkcj n d Wrunk prnnmtrty unj dlv PUll RW Pr! Ką7; Ruch DZENNK ODZK Druk : Pro Zkdy Grfcn 0 G DZENNK todzk nr ) P!r lndb :CH

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

MGR MAGDALENA WIATR WADAS

MGR MAGDALENA WIATR WADAS S SZ ZO OR RT TY Y S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: pn B e l fe r Ag n e sk te ż tj c e, S e h r ch...4 r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: B e l fe r kl e j n y

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela

R Gniezno. Poczàtki paƒstwa polskiego w X w. Paƒstwo Boles awa Chrobrego w1003 r. Polska i jej sàsiedzi w chwili Êmierci Kazimierza Odnowiciela pƒt Chb Gƒ pcàt p Gƒ K b P Scc Scc P R c G Ê c Ê S P Cchy Cƒ cyc c p Cƒ S p p Kó Cchy Ê c c Ê yc P c y b b cyc t Pƒ t P P c Pƒ jy bycy B Chb K b P Kó c y pƒt P y c P pcàt àó I Nt py àc p I tch 989 992

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

a.\ * j.j :r*"j'** *'J : - : j'..s )",J r.]t--j"{ a '*:']{}'! *! c, r*!.l/! / 9 r.e\j 'r, 'w w.!r_. a j""...r. /-..j*){.: 'r {-' fr'-1 :.s {j*...j "'''**'s ^.'''*!' 1" ;"-u.-{)'*: ]j'l-. L,\ r,^?- {-5

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządziła RM Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 1. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu UCHWALA r Zrrqdu Pwiu w dm grudni prwie miny bud2eu i burclzeu Pwiu pdwie *. 2 u" 2 prk. 4 uwy dni 5 cerwc D. U. 21 y., p. 595) r f. 212 u. 1 w w finnch publicnych (ek.jednliy D.J. 21r., p. g ). 1421 wku

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo