INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW TYTONIOWYCH W POLSCE 11 ZADANIA PROGRAMU I ICH REALIZACJA W 2007 ROKU 13 Zadanie Dalsza zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-interwencyjne oraz szkoleniowe. _ 13 WYBRANE INICJATYWY WOJEWÓDZKIE I INNE W KRAJU: 13 Dolnośląskie 13 Kujawsko-Pomorskie 17 Lubelskie 19 Lubuskie 20 Łódzkie 22 Małopolskie 24 Mazowieckie 25 Opolskie 26 Podkarpackie 27 Podlaskie 28 Pomorskie 30 Śląskie 32 Świętokrzyskie 34 Warmińsko-mazurskie 35 Wielkopolskie 35 Zachodniopomorskie 37 DZIAŁANIA INICJOWANE I KOORDYNOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU 39 DZIAŁANIA INICJOWANE I KOORDYNOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W ZAKRESIE REALIZACJI AKCJI RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI 81 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, PRZYGOTOWANIE KAMPANII SPOŁECZNEJ 83 KREOWANIE LOKALNYCH LIDERÓW DZIAŁAŃ 83 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY 84 Ministerstwo Edukacji Narodowej 84 Ministerstwo Finansów 86 Ministerstwo Obrony Narodowej 87 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 88 Ministerstwo Sportu i Turystyki 89 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 89 Ministerstwo Sprawiedliwości 91 Ministerstwo Środowiska 91 INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91 Zadanie Prowadzenie badań monitoringowych i urzędowej kontroli zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 94 Zadanie

3 Przeprowadzanie badań stopnia efektywności oddziaływań prozdrowotnych, zmiany postaw społeczeństwa i wskaźników zdrowotnych na poziomie krajowym. 95 ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, WG. ZADAŃ 100 PODSUMOWANIE 101 2

4 Podstawa prawna realizacji Programu Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce realizowany jest na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U nr 10 poz. 55 z późn. zm.) Ogólne założenia Programu: Cel Programu: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa zdrowotnego i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krążenia i oddechowego, nowotwory, zdrowie dzieci itp.) poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy (aktywne i bierne palenie) poprzez: - zwiększenie odsetka osób, które nigdy nie wypaliły żadnego papierosa u dzieci z najmłodszej grupy wiekowej - grupa docelowa 8 10 lat, z 80% do 90% dzieci, które nie eksperymentują z papierosami grupa docelowa lat z 70% do 80% nie rozpoczynających palenia w momencie wchodzenia w dorosłe życie grupa docelowa lat o mężczyzn z 61% do 70% o kobiet z 75% do 80% - zmniejszenie odsetka codziennych palaczy tytoniu w tempie 1% 2% rocznie, we wszystkich grupach wieku (20 lat i więcej), szczególnie kobiet z grupy największego ryzyka (roczniki ) dorosłych mężczyzn (w wieku 20 lat i więcej) z 43% do 30% dorosłych kobiet (w wieku 20 lat i więcej) z 26% do 20% - zmniejszenie odsetka kobiet palących w czasie ciąży do 10% 12% - zmniejszenie odsetka dzieci, na których dorośli wymuszają palenie bierne (obecnie 60% 70%) - zmniejszenie liczby osób eksponowanych na szkodliwe czynniki dymu tytoniowego w miejscach publicznych, w miejscu pracy, także w barach i restauracjach (obecnie 40%) 3

5 - zmniejszenie zawartości toksycznych substancji w papierosach sprzedawanych na polskim rynku. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 1 Styl życia bez papierosa to pochodna szerszej kultury i zasad funkcjonowania społeczeństwa na wszystkich płaszczyznach. Palenie tytoniu stanowi od lat największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2000 r. palenie tytoniu było przyczyną ok. 69 tys. zgonów w Polsce (57 tys. u mężczyzn i 12 tys. u kobiet), z czego ok. 43 tys. (37 tys. u mężczyzn i 6 tys. u kobiet) stanowiły zgony przedwczesne (w wieku lat). Proporcja przedwczesnych zgonów odtytoniowych była szczególnie wysoka wśród mężczyzn. W całej populacji mężczyzn w wieku lat zgony na wszystkie schorzenia odtytoniowe stanowiły w tym czasie 38% wszystkich zgonów w tej kategorii wieku, przy czym w przypadku raka płuca proporcja ta wynosiła 95%, wszystkich nowotworów 55%, nie nowotworowych chorób układu oddechowego 63%, chorób układu krążenia 37%, a innych schorzeń 21%. Wśród kobiet, odsetek zgonów odtytoniowych jest wciąż znacznie niższy niż u mężczyzn. W 2000 r. przedwczesne zgony odtytoniowe (w wieku lat) u kobiet sięgały 13% wszystkich zgonów w tym wieku, w tym 71% zgonów na raka płuca, 33% zgonów na nienowotworowe choroby płuc, 15% zgonów z powodu chorób układu krążenia. 1 Na podstawie opracowań: Raport na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu w Polsce, WHO, 2008; Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce, Raport techniczny z badań HBSC 2006, Instytut Matki i Dziecka, 2007; 4

6 Mężczyźni Kobiety Ogółem Przyczyna zgonu Nowotwory złośliwe płuca 95% 93% 94% 71% 59% 67% 89% Nowotwory złośliwe ogółem 55% 41% 49% 12% 8% 10% 32% Choroby Układu krążenia 37% 15% 25% 15% 4% 5% 15% Choroby układu oddechowego 63% 46% 51% 33% 14% 19% 38% Inne choroby % 12% 18% 10% 3% 5% 12% Wszystkie choroby % 23% 31% 13% 5% 7% 19% Tabela: Liczba (w tys.) i odsetek zgonów spowodowanych paleniem tytoniu wg przyczyn, 2000 r. W 2004 r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z inhalacją dymu tytoniowego, zachorowało 20359, a zmarło osób w Polsce. U mężczyzn nowotwory te są najczęstszą przyczyną zachorowań i zgonów nowotworowych. W roku 2004, co czwarty przypadek zachorowania (25,2%) i co trzeci zgon (32,3%) na nowotwór złośliwy dotyczył raka płuca. Zachorowania i zgony na ten nowotwór dominują u mężczyzn we wszystkich dorosłych grupach wieku (20+). U młodych mężczyzn (20-44) zgony na raka płuca stanowią 15,6% wszystkich zgonów nowotworowych, u mężczyzn w średnim wieku (45-64 lata) 36%, a u starszych mężczyzn (powyżej 65 r.ż.) 31%. W 2004 r. na nowotwór płuca zachorowało w Polsce 15741, a zmarło mężczyzn. Standaryzowany współczynnik zachorowalności na ten nowotwór wynosił w tym czasie 60/ , a współczynnik umieralności 65,7/ W populacji kobiet rak płuca stanowił w 2004 r. 7,8% wszystkich zachorowań i 12% wszystkich zgonów nowotworowych. Najwyższy odsetek zachorowań (9%) i zgonów (16%) na raka płuca u kobiet obserwuje się u kobiet w średnim wieku (45-64 lata), gdzie nowotwór ten, podobnie jak w całej populacji kobiet, jest drugą przyczyną zgonów nowotworowych. Także u kobiet powyżej 65 r.ż. nowotwory złośliwe płuca występują często (8% zachorowań, 11% zgonów nowotworowych) plasując się 5

7 w strukturze zachorowań i zgonów na trzecim miejscu. W 2004 r. na raka płuca zachorowało 4618, a zmarło 4641 kobiet. Standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na raka płuca u kobiet wynosiły zaś odpowiednio 13,9 i 13,4/ Od połowy lat pięćdziesiątych liczba zgonów odtytoniowych wzrosła w Polsce wielokrotnie. W całej populacji mężczyzn liczba zgonów wynikających z palenia zwiększyła się między 1955 a 1995 r. z 7.7 tys. do 61 tys. rocznie. W 2000 r. zaobserwowano po raz pierwszy spadek liczby zgonów odtytoniowych wśród mężczyzn (57 tys.). U mężczyzn w średnim wieku (35-69 lat) liczba przedwczesnych zgonów odtytoniowych wzrosła natomiast z 6,4 w 1955 r. do 45 tys. w 1990 r., po czy zaczęła spadać (do 43 tys. w 1995 r. i 37 tys. w 2000 r.). W tym okresie rósł także odsetek zgonów odtytoniowych pośród ogółu zgonów. Wśród mężczyzn w średnim wieku zgony te w 1955 r. stanowiły 13%, podczas gdy w 1985 r. już 42%. Potem nastąpiło najpierw zahamowanie przyrostu zgonów odtytoniowych (42% w 1990 r.), a następnie ich spadek (do 38% w 2000 r.). Do połowy lat 60-tych zgony odtytoniowe, wśród kobiet występowały bardzo rzadko, choć notowano ich stały przyrost (z 300 w 1955 r. do 700 w 1965 r.). W kolejnych latach nastąpił bardziej gwałtowny wzrost liczby tych zgonów obserwowany aż do końca analizowanego okresu (12 tys. w 2000 r.). Podobnie, jak u mężczyzn także u kobiet zdecydowana większość zgonów odtytoniowych występowała u osób w średnim wieku (35-69 lat). W 1955 r. jedynie 200 kobiet w tym wieku zmarło z powodu palenia tytoniu, w 2000 r. już 5.9 tys. Odsetek zgonów odtytoniowych rósł liniowo zarówno wśród ogółu kobiet, jak i u kobiet w średnim wieku. U kobiet w wieku lat proporcja zgonów odtytoniowych pośród ogółu zgonów w tym wieku wzrosła z 0.6% w 1955 r. do 13% w 2000 r. Inaczej niż u mężczyzn, w populacji kobiet nie zaobserwowano do 2000 r. zahamowania tendencji wzrostowych dotyczących liczby i odsetka zgonów odtytoniowych. 6

8 Mężczyźni Kobiety Liczba zgonów odtytoniowych w tys ,6 6,4 5,1 5,6 5,9 5 2,8 3,8 1,6 0,3 0,5 0,9 0, Rycina. Liczba przedwczesnych (w wieku lat) zgonów na choroby odtytoniowe (w tys.) w populacji mężczyzn i kobiet w Polsce, ;] Epidemiologiczna analiza trendów czasowych umieralności na nowotwory złośliwe płuca jest traktowana jako podstawowy model do oceny rozwoju epidemii palenia tytoniu w skali populacji. Dane dotyczące Polski pokazują, że w ostatnich latach obserwuje się spadek umieralności na raka płuca u mężczyzn i w niektórych grupach wieku kobiet. Spadek odsetka codziennie palących mężczyzn oraz wzrost odsetka mężczyzn nigdy niepalących i rzucających palenie notowany w ostatnich dwóch dekadach stanowi prawdopodobnie główną przyczynę spadku umieralności na nowotwory złośliwe płuca w populacji młodych dorosłych mężczyzn i mężczyzn w średnim wieku. W populacji młodych mężczyzn (20-44 lata) notuje się największy proporcjonalnie spadek współczynników umieralności na nowotwory złośliwe płuca. Zahamowanie trendu wzrostu umieralności na raka płuca w tej grupie mężczyzn nastąpiło już na początku lat 80-tych, kiedy zaczął rosnąć, choć z bardzo niskiego poziomu, odsetek nigdy niepalących mężczyzn (18% w 1974 r., 26% w 1980 r.), a wyraźny spadek umieralności obserwuje się od początku lat 90- tych (od 1993 roku roczne tempu spadku umieralności współczynników tej grupie wieku wynosi 5,47%). 7

9 Spadek współczynników umieralności na raka płuca nastąpił również u mężczyzn w średnim wieku (45-64 lata). Obserwowany jest on od początku lat 90-tych i związany głównie ze spadkiem częstości codziennego palenia (65% w 1982 r., 51% w latach ). Roczne tempo spadku umieralności na raka płuca w tej grupie wieku mężczyzn wynosi od 1991 roku 2%. Spadek umieralności na raka płuca u mężczyzn w młodym i średnim wieku miał wpływ na obserwowane od początku lat 90. zahamowanie wzrostu, a następnie niewielki spadek umieralności (roczne tempo spadku od 1988 roku wynosi 0,3%) na ten nowotwór w całej populacji mężczyzn. Niestety, w najstarszej grupie wieku mężczyzn (65 lat i więcej) umieralność na raka płuca stale rośnie, co jest niekorzystnym zjawiskiem, gdyż utrzymująca się od lat wysoka umieralność na raka płuca w tej grupie wieku decyduje o liczbie zgonów na raka płuca w całej populacji mężczyzn. Wydaje się jednak, że roczne tempo wzrostu umieralności w ostatniej dekadzie (1,21%) nie jest obecnie tak duże, jak w latach ubiegłych. Gwałtowny spadek częstości codziennego palenia tytoniu przez młode kobiety w latach 80- tych (u kobiet w wieku lat z 48% w 1982 r. do 28% w latach ) jest główną przyczyną zahamowania od początku lat 90-tych wzrostu umieralności na raka płuca w najmłodszej wiekowo (20-44 lata) grupie kobiet. Od 1991 roku roczne tempo spadku umieralności na raka płuca w tej grupie wieku kobiet wynosi 0,9%. W pozostałych grupach wieku kobiet (45-64 lata, 65 lat i więcej), a także w całej populacji kobiet umieralność na raka płuca nadal rośnie, a tempo tego wzrostu nie uległo zasadniczym zmianom. wiek 0+ wiek wsp. standaryzowane standardized rates rok/year wsp. standaryzowane standardized rates rok/year 8

10 wiek wiek wsp. standaryzowane standardized rates rok/y ear wsp. standaryzowane standardized rates rok/year 50,0 0, mężczyźni/males zgony/mortality kobiety/females zgony/mortality Rycina. Trendy umieralności na nowotwory złośliwe płuca w latach według płci i wieku; Prognoza umieralności na choroby odtytoniowe W opracowanym w połowie lat 90-tych we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia modelu HECOS szacowano, że jeśli obserwowane w tym okresie w Polsce wskaźniki palenia nie ulegną zmniejszeniu to w najbliższych 20 latach na choroby odtytoniowe umrze około 12% (1,2 mln) obecnie palących Polaków, głównie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, choroby sercowo-naczyniowe, astmę oskrzelową, udar mózgu i raka płuca. Zamieszczona w niniejszym raporcie statystyka, dotycząca zmniejszenia częstości palenia i umieralności na raka płuca, przede wszystkim w populacji mężczyzn i młodych kobiet, wskazuje, że rzeczywista liczba zgonów odtytoniowych może być mniejsza. Potwierdzają to również obserwacje dotyczące zmniejszającej się od lat 90-tych liczby tych zgonów w populacji mężczyzn, a także prognoza umieralności z powodu nowotworów złośliwych płuca, uwzględniająca modelowe zmiany w postawach wobec palenia w Polsce. Korzystne zmiany w umieralności na choroby odtytoniowe nastąpią jednakże pod warunkiem, że w kolejnych latach konsumpcja tytoniu będzie się nadal w Polsce zmniejszać. Kontynuowany także w ostatnich latach spadek częstości palenia wśród mężczyzn przemawia za optymistycznym wariantem ww. prognozy, jednak w populacji kobiet może się on nie sprawdzić, gdyż wśród młodych kobiet obserwujemy pierwsze symptomy zahamowania gwałtownego spadku częstości palenia, który nastąpił w latach 80-tych i 90-tych. 9

11 Badania epidemiologiczne wskazują, że wdychanie dymu tytoniowego przez osoby niepalące ( bierne palenie ) stanowi w Polsce jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności dorosłych. Ostrożne szacunki z 2002 r. pokazały, że z powodu biernego palenia zmarło w tym czasie co najmniej 1826 niepalących Polaków, z czego 933 na niedokrwienną chorobę serca, 692 na udar mózgu, 128 na raka płuca, a 73 na przewlekłą nie nowotworową chorobę układu oddechowego. Zdecydowana większość tych zgonów wynika z biernej ekspozycji na dym tytoniowy w środowisku domowym (1716), ale niemało dotyczy także narażenia w miejscu pracy i miejscach publicznych (110). 27% zgonów u niepalących wynikających z zanieczyszczenia dymem tytoniowym środowiska domowego to zgony przedwczesne (przed 65 r.ż.). W Polsce przeprowadzono wiele badań klinicznych i epidemiologicznych obrazujących zdrowotne następstwa biernego palenia tytoniu przez dzieci, m.in. wzrost ryzyka niższej masy urodzeniowej, zakażeń dróg oddechowych, upośledzenia funkcji płuc, nawracających chorób ucha, ataków astmy, śmierci łóżeczkowej. W ostatnich latach brak jest jednak badań populacyjnych umożliwiających ocenę skali szkód zdrowotnych wywołanych u dzieci w Polsce biernym narażeniem na dym tytoniowy. Biorąc pod uwagę wyniki cytowanych wyżej badań ankietowych z 2007 r. na temat skali narażenia dzieci i kobiet w ciąży na bierne wdychanie dymu tytoniowego szacuje się, że co roku 75 tys. noworodków rodzi się po dziewięciomiesięcznej intoksykacji dymem tytoniowym, często z objawami zespołu uzależnienia od tytoniu. Najnowsze dane statystyczne wskazują, że liczba ludności Polski na koniec 2007 wynosiła osób. Szacuje się, że w Polsce obecnie pali tytoń ok. 9 milionów ludzi, co stanowi 29% dorosłej populacji. Wyniki przeprowadzonych w 2007 r. ogólnopolskich badań ankietowych pokazują, że w populacji mężczyzn odsetek codziennie palących wynosił 34%, w populacji kobiet zaś 23%. Wyniki badań z lat dotyczących postaw wobec palenia tytoniu w dorosłej populacji Polski wskazują na stopniowe ograniczenia tego zjawiska, jednak w ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie tempa spadku częstości palenia u mężczyzn oraz zahamowanie trendu spadkowego u młodych dorosłych kobiet. Właśnie młode kobiety, w tym kobiety w ciąży i młode matki, to grupy, gdzie palenia tytoniu stanowi szczególnie poważny problem. 10

12 Niepokojące jest społeczne rozwarstwienie zjawiska palenia tytoniu w Polsce. Osoby o niskim statusie materialnym i wykształceniu palą znacznie częściej (np. bezrobotni mężczyźni w ok. 70%) niż osoby bogatsze z wyższym wykształceniem (wśród mężczyzn w ok. 30%). Najnowsze badania wskazują na duży odsetek palących nastolatków. W grupie 15-latków, do eksperymentowania z tytoniem przyznaje się 58,9 % badanych, natomiast 12,4 % przedstawicieli tej grupy jest regularnymi palaczami. Na uwagę zasługuje także fakt, iż spośród aktywnych palaczy w omawianej grupie taki sam jest odsetek osób chcących rzucić palenia w najbliższym czasie, jak osób nie zamierzających zerwać z nałogiem. Sytuacja niniejsza, niezwykle zatrważająca i brzemienna w zdrowotnych skutkach dla tak młodych ludzi świadczy o konieczności zintensyfikowania działań prewencyjnych skierowanych do tej grupy, przede wszystkim poprzez realizację skutecznej, celowanej kampanii społecznej. Poważnym problemem jest zjawisko biernego palenia 25% niepalących dorosłych biernie pali w domu (odpowiednio: 29% i 20% niepalących kobiet i mężczyzn). W miejscach pracy na dym tytoniowy narażonych jest 19% niepalących Polaków (24% mężczyzn i 14% kobiet). Na bardzo podobnym poziomie, co w miejscach pracy, utrzymuje się bierna ekspozycja na dym tytoniowy w miejscach publicznych. Niepalący najczęściej narażeni są na wdychanie dymu tytoniowego w barach i pubach (32%), dyskotekach i klubach muzycznych (25%), kawiarniach (22%) i restauracjach (17%), najrzadziej natomiast w placówkach służby zdrowia i obiektach kulturalnych (2%), centrach handlowych (5%) i szkołach (8%). SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW TYTONIOWYCH W POLSCE 2 Głównym tytoniowym wyrobem konsumpcyjnym w Polsce są papierosy produkowane w ilości ponad 110 mld sztuk, przy czym na rynku krajowym sprzedawane jest ok. 74 mld, a pozostałe na innych rynkach (w krajach Unii Europejskiej i eksportowane poza Unię). Oprócz tych wyrobów na legalnym rynku sprzedaje się ok. 4,7 mld papierosów w postaci tytoniu luzem, który jest przerabiany na papierosy przez konsumentów własnoręcznie. Sprzedaż tytoniu luzem do sporządzania skrętów rośnie od kilku lat wraz z podnoszeniem akcyzy i wzrostem cen papierosów gotowych. W ten sposób niwelowana jest założona regulacyjna funkcja podatku nie zmniejsza on popytu i konsumpcji tytoniu w oczekiwanym stopniu, a jedynie przenosi popyt na tańsze wyroby tytoniowe. Szkodliwość tego zjawiska 2 Na podstawie opracowania: Raport na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu w Polsce, WHO,

13 pogłębia fakt, że tytoń luzem nie jest objęty regulacją dopuszczalnej zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym. Inne wyroby tytoniowe tytoń fajkowy, cygara, cygaretki stanowią w Polsce margines konsumpcji i pochodzą głównie z importu. Podział rynku wyrobów tytoniowych wg deklaracji producentów jest w zasadzie stabilny. Niewielkie zmiany w walce konkurencyjnej powstają w wyniku wojen cenowych wywoływanych obecną strukturą podatku akcyzowego (wysoki udział stawki procentowej) oraz wprowadzania na rynek innych niż papierosy gotowe wyrobów tytoniowych (np. tytoń do skrętów ). Sprzedaż i spożycie papierosów zaczęły w Polsce gwałtownie rosnąć po II wojnie światowej i osiągnęły punkt szczytowy pod koniec lat 70. Od 1949 roku do końca lat 70-tych sprzedaż papierosów wzrosła prawie ponad 4-krotnie, a spożycie papierosów per capita 3-krotnie. Dostępne od początku lat 60. dane o spożyciu papierosów na dorosłego (powyżej 15 r.ż.) mieszkańca Polski, pokazują również istotny wzrost spożycia papierosów w tej grupie Polaków. Porównanie danych międzynarodowych wskazuje, że spożycie papierosów w latach 70. i 80. należało w Polsce do najwyższych na świecie, osiągając poziom około 3600 papierosów na dorosłego Polaka LICZBA PAPIEROSÓW PER CAPITA NA OSOBĘ W WIEKU ROK Rycina. Spożycie papierosów w Polsce w latach

14 ZADANIA PROGRAMU I ICH REALIZACJA W 2007 ROKU Zadanie 1. Dalsza zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-interwencyjne oraz szkoleniowe. W związku z powierzeniem przez Ministra Zdrowia w 2007 r. koordynacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, który w roku sprawozdawczym koordynował działania związane z kampanią organizowaną przez stacje sanitarno-epidemiologiczne z okazji Światowego dnia bez Tytoniu r. i Światowego Dnia Rzucania Palenia r. na poziomie krajowym poprzez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Koordynacja i zarządzanie Programem w 16 województwach, zgodnie ze strukturą Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zajmującej się urzędowo zdrowiem publicznym w kraju) została powierzona 16 Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym, którzy zatrudniają interdyscyplinarne zespoły specjalistów zajmujących się promocją zdrowia. Następnie na poziomie lokalnym/powiatowym koordynacją programu zawiaduje 318 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy dla potrzeb realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zatrudniają specjalistów w tym zakresie. Ogółem w tych 334 tych instytucjach rządowych na poziomach: wojewódzkim i powiatowym zatrudnionych jest 600 pracowników, którzy inicjują, organizują, monitorują i oceniają efekty prowadzonych działań prozdrowotnych, w tym antytytoniowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjowała antytytoniowe kampanie edukacyjnointerwencyjne dla społeczności lokalnych z udziałem stacji sanitarno-epidemiologicznych, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i innych, które realizowano na poziomie wojewódzkim i lokalnym, w całym kraju; WYBRANE INICJATYWY WOJEWÓDZKIE I INNE W KRAJU: Dolnośląskie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała konferencję nt. realizacji programu oraz 13

15 ustalenia wspólnej strategii działań dla przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz pozostałych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z województwa dolnośląskiego; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej zorganizował dwudniowe szkolenie w Karpaczu dla koordynatorów Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu z terenu woj. Dolnośląskiego; Z inicjatywy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zamówiono projekt kurtek oraz gadżety w kształcie misiów odblaskowych z nadrukiem antytytoniowym, które zostaną wykorzystane w realizacji programu wojewódzkiego skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym na terenie woj. Dolnośląskiego; Pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie, w ramach realizacji programu zorganizowali szkolenie dla pracowników kontrolujących przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach określonych zapisem ustawy z dn r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, dotyczące Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Ograniczanie Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu; Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim, w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym podjęła wspólne działania dot. realizacji programu, np. przekazywano informacje dla całej społeczności całego powiatu o możliwościach otrzymania pomocy i porady nt. zerwania z nałogiem palenia tytoniu; W Lwówku Śląskim zaplanowano wraz z zarządem PCK zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów kl. VI szkół podstawowych pod hasłem Papieros w oczach dziecka ; Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze realizowały program lokalny zainicjowany przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. W programie w Legnicy udział wzięło 235 uczniów z Zespołu Szkól Medycznych, VII Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ekonomicznych, we Wrocławiu uczniowie 3 placówek- IV LO, VII LO, Zespół Szkół nr uczniów, Wałbrzych 217 uczniów z 3 wytypowanych szkół, natomiast w Jeleniej Górze uczniowie 2 szkół. Zorganizowano 3 narady dotyczące inauguracji programu z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 narady dotyczące 14

16 organizacji realizacji różnych form z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnych realizatorów programu - 9 osób; Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jeleniej Górze wspólnie z Dolnośląskim Centrum Onkologii zorganizowała szkolenie dla szkolnych realizatorów programu. Realizatorzy otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych, skrypt dla pedagogów. Na podstawie treści przekazanych na szkoleniu oraz materiałów w szkołach zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe; W Jeleniej Górze wśród uczniów biorących udział w programie przeprowadzono badanie ankietowe, przed i po zajęciach - ankietę opracowali pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia woj. dolnośląskiego. Dodatkowo przeprowadzono ankietyzację pozostałych uczniów w szkołach, ankieta składała się z wersji dla palących i niepalących. Uzyskane wyniki posłużą do diagnozy i planowania dalszych działań w środowisku szkolnym; Dolnośląskie Centrum Onkologii organizowało konkurs plastyczny, w konkursie wzięli udział chętni uczniowie szkół biorących udział w programie. Następnie we Wrocławskim kinie Helios odbyło się podsumowanie programu i konkursu, które połączone było z akcją Rzuć Palenie Razem z Nami ; Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu realizowali następujące programy lokalne: Promocja zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej - Wybieram Zdrowie. Celem programu był dostarczenie wiedzy dzieciom i młodzieży na temat zdrowego stylu życia oraz kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia; Zdrowe środowisko dla dzieci. Celem programu było wskazanie dzieciom korzyści płynących ze zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u opiekunów dzieci świadomości dotyczącej szkodliwości biernego palenia. Grupą docelową programu były dzieci przedszkolne 5,6 letnie, rodzice oraz opiekunowie dzieci. Realizatorzy programu otrzymali opracowane scenariusze zajęć. Listy od rodziców, materiały oświatowo-zdrowotne do wykorzystania w realizacji działań oraz regulamin konkursu plastycznego: Stop przy mnie nie pal, który był elementem programu. Na konkurs wpłynęły 42 prace plastyczne z 7 przedszkoli. Prace wykonywały dzieci wraz z rodzicami. Podsumowanie realizacji programu oraz konkursu odbyło się w trakcie imprezy integracyjnej, którą zorganizowano w Przedszkolu Stokrotka 15

17 w Wałbrzychu. Imprezie towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac plastycznych oraz plakatów dot. profilaktyki tytoniowej. Działał punkt informacyjno - edukacyjny z materiałami oświatowymi na temat problemów zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu; Razem przeciw zagrożeniom program zakłada edukację uczniów wałbrzyskich gimnazjów między innymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Finałem programu jest turniej międzyszkolny. Odbyły się 3 imprezy półfinałowe i finałowe z udziałem zwycięskich zespołów- uczestniczyło 300 osób oraz konkurs, w którym uczestniczyło 76 uczniów i 12 opiekunów. Miarą sukcesu był poziom przyswajania wiedzy przez uczniów, sprawdzany w trakcie turnieju międzygimnazjalnego. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością problematyki związanej z profilaktyką uzależnień, co wskazują na to, że cel został osiągnięty; Dzień Profilaktyki - festyny rodzinne w ramach profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. W trakcie festynów działały punkty informacyjno - edukacyjne prowadzone przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Prowadzono poradnictwo, rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz przeprowadzano badania profilaktyczne, np. mierzono ciśnienie tętnicze krwi; Urząd Miasta Piława Górna podjął działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska sprzedaży papierosów osobom nieletnim. Wystosowano apel do sprzedawców wyrobów tytoniowych o przestrzeganiu zakazu sprzedaży papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Opracowano ulotki Jak odmawiać i Techniki wspomagające asertywną odmowę, które przekazano do punktów wyrobów tytoniowych; Urząd Gminy Dzierżoniów zorganizował happening pod hasłem Mamo, tato nie pal oraz Gminny Turniej Piłki Nożnej pt. Wakacje na wesoło w miejscu zamieszkania z dala od nałogów - program realizowano w 7 wsiach, celem działań profilaktycznych było przekazanie wiedzy o skutkach zdrowotnych palenia tytoniu, wykształcenie umiejętności organizowania konstruktywnych form spędzania wolnego czasu oraz odreagowanie napięć, leków i negatywnych emocji. Uczestniczyło 280 osób; Urząd Miasta Pieszyce opracował dla szkół programy promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Jedną z ważniejszych akcji było przedsięwzięcie pt. Jabłko zamiast papierosa. W centrach handlowych w widocznych miejscach wyeksponowano informacje 16

18 o zakazie sprzedaży tytoniu osobom nieletnim. Straż Miejska monitorowała okolice szkół interweniując w przypadkach palenia papierosów przez dzieci i młodzież; Starostwo Powiatowe zainicjowało program pt. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia wśród młodzieży w ramach, którego zorganizowano festyn Witaminy zamiast nikotyny ; Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia sfinansował projekt pt. Młodzieżowy Punkt Antytytoniowy prowadzony przez Fundację Sanus per aquam. Projekt ten obejmował konsultacje lekarskie (987 porad), spotkania pedagoga ze szkolnymi liderami zdrowia (20 spotkań), prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki tytoniowej (dla grupy 640 uczniów), konkurs wiedzy o uzależnieniach i konkurs plastyczny (179 uczestników), zajęcia aquaaerobiku i doskonalenie pływania dla młodzieży korzystającej z porad i konsultacji w punkcie antytytoniowym (816 osób) - 26 osób skutecznie rzuciło palenie; Instytut Zdrowia Publicznego przeprowadził program finansowany przez Gminę Wrocław, podczas którego wyłoniono i sfinansowano w drodze konkursu punkty antytytoniowe dla dorosłych w 4 zakładach opieki zdrowotnej we Wrocławiu (333 osoby objęte programem); Samorząd Gminy Lubin poprzez działalność statutową Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie, realizował uchwalony przez Radę Miejską Lubin program profilaktyki uzależnień, w ramach, którego zorganizowano i przeprowadzono: edukację rodziców uczniów na temat Jak przeciwdziałać uzależnieniom, ankietyzację Bezpieczna Szkoła pozwalająca na zdiagnozowanie sytuacji w zakresie palenia tytoniu w szkołach, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzono treningi - Bądź asertywny!, przygotowano i przeprowadzono prezentacje przedstawień pt. Nałogom Mówimy Stop oraz inscenizacji Elegancka Dziewczyno, nie Pachnij Nikotyną ; W powiecie kłodzkim wprowadzono całkowity zakaz palenia tytoniu, który obowiązuje w zakładach służby zdrowia, w placówkach nauczania i wychowania, przedszkolach, na przystankach PKS i dworcach PKP; Kujawsko-Pomorskie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Oddział Metodyczny Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wspólnie z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddziałem Terenowym w Bydgoszczy oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy przeprowadził szkolenie dla studentów pedagogiki, pedagogów szkolnych, 17

19 wychowawców przedszkolnych i nauczycieli. Zakres szkolenia obejmował problematykę tytoniową i miał za zadanie przygotowanie do realizacji interwencji nieprogramowej pt. Życie wolne od nałogów profilaktyka tytoniowa oraz realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Łącznie przeszkolono 103 osoby; Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna koordynowała realizację wojewódzkiej interwencji nieprogramowej pt. Życie wolne od nałogów, która powstała z myślą o odbiorcy młodym, wolnym od uzależnień. Ma na celu dostarczenie uporządkowanej wiedzy dostosowanej do możliwości percepcyjnych odbiorcy, która w założeniu ma pomóc mu w dokonywaniu zachowań zdrowotnych. Interwencja na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jest realizowana od września 2007 do czerwca Adresatami są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Nauczyciele realizujący interwencję otrzymali scenariusze zajęć skierowanych dla klas I-III. Działaniem wzmacniającym jest konkurs literacko-plastyczny pn. Album Rodzinny Rodzina przeciw uzależnieniom. W 2007 roku konkurs realizowały 2 stacje (PSSE Rypin, PSSE Mogilno). Na konkurs powiatowy wpłynęło 77 prac, 17 prac zostało nagrodzonych i wyróżnionych. Sponsorem nagród były lokalne firmy i PPIS w Rypinie; W Brodnicy gm. Zbiczno Fundacja Zgodnie z naturą i tradycją pozyskała fundusze na realizację własnego programu pt. Razem łatwiej, który realizuje wspólnie z trzema ościennymi gminami. W ramach programu zorganizowano: szkolenie dla członków władz samorządowych, dyrektorów szkół, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników GOPS, nauczycieli i rodziców oraz zorganizowano 2 festyny integracyjne dla mieszkańców 3 gmin w powiecie brodnickim i debatę uczniowską z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli policji oraz lokalnych środków masowego przekazu; Urząd Miasta Bydgoszczy przekazał PLN na realizację programów w zakresie profilaktyki tytoniowej. Pieniądze otrzymały 3 placówki służby zdrowia oraz 2 organizacje pozarządowe: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy oraz Fundacja Oddech Nadziei działająca przy Centrum Pulmonologii. PTOZ O/T w Bydgoszczy w ramach przyznanych funduszy przeprowadził: 2 konkursy (plastyczny i literacki) prace laureatów tych konkursów zamieszczono w kalendarzu na rok 2008, szkolenia dla realizatorów i animatorów przedsięwzięć antytytoniowych, opracowanie i wydruk materiałów wizualnych z zakresu problematyki tytoniowej (zakładka, kolorowanka); Urząd Miasta Inowrocławia we współpracy z fundacją Oddech Nadziei z Bydgoszczy w listopadzie 2007 r. wprowadził do realizacji program edukacyjny 18

20 pt. Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego. W Inowrocławiu w programie uczestniczy około 1000 dzieci z 4 szkół podstawowych. Inicjatorzy akcji liczą, że uda się stworzyć w mieście sieć szkół wolnych od dymu tytoniowego; Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego, w ramach wojewódzkiej kampanii pt. Przeciw uzależnieniom - to nasza wspólna sprawa" przeprowadzono działania profilaktyczne, informacyjne, interwencyjne, szkoleniowe, edukacyjne. Ważnym elementem powyższych działań opaski na rękę z hasłami kampanii pt. Nie piję alkoholu", Nie palę", Nie biorę narkotyków". Kampania trwała przez trzy ostatnie miesiące 2007 r. Październik był miesiącem przeciwdziałania narkomanii, listopad miesiącem rzucania palenia, grudzień miesiącem przeciwdziałania alkoholizmowi; W ramach kampanii pt. Nie piję alkoholu" w TVP Bydgoszcz ukazał się cykl 10 odcinków programu pt. Wyprzedzić chorobę", poświęconych profilaktyce uzależnień, w tym profilaktyce palenia tytoniu. Ponadto przez trzy miesiące w TVP Bydgoszcz i Internecie pojawiły się spoty, w których do życia bez alkoholu, tytoniu i narkotyków namawiały znane osoby z regionu: Tomasz Gollob, Maciej Konacki, Łukasz Przybytek; W ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego organizacje pozarządowe realizowały działania z zakresu przeciwdziałania paleniu tytoniu. W ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym prezentowane były w miastach województwa kujawsko-pomorskiego billboardy o tematyce antytytoniowej, organizowano konkursy plastyczne, quizy na temat uzależnień w środowisku szkolnym; Lubelskie Szkoły należące do sieci Szkół Promujących Zdrowie, których w województwie jest 182 (10 % ogółu szkół) z liczbą uczniów (14 % ogółu uczniów) realizujące programy autorskie takie jak: Nikotynie NIE!, Nikotynizm drogą do innych uzależnień, Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie, Papieros to nie dla mnie ; Alert Ekologiczno Zdrowotny w programie zainicjowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną brało udział 146 placówek nauczania i wychowania. W ramach tego organizowane były m.in. happeningi, imprezy, inscenizacje, konkursy i olimpiady oraz warsztaty, konkursy wiedzy i konkursy plastyczne; Wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne przekazały do placówek nauczania i wychowania, zakładów opieki zdrowotnej wytyczne i kierunki działań a do 19

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo