REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Algierska 24 b, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , nr NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł (zwany dalej Organizatorem ). 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w sklepach wymienionych w załączniku nr 1, prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem (zwany dalej Uczestnikiem ). 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, w sklepach sieci Rossmann, których szczegółową listę stanowi Załącznik nr Sprzedaż promocyjna w Konkursie rozpocznie się roku, a zakończy roku. Sprzedażą będą objęte wszystkie produkty Wella, zwane dalej Produktem promocyjnym. Zakup towarów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu tej ustawy Organizator. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla celów przekazania nagrody oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w 4 Regulaminu. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

2 Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu a także pracownicy i współpracownicy sieci Rossmann, pracownicy i współpracownicy sieci C&A oraz spółek należących do Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. działających na terytorium Polski oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku: a. dokonać zakupu jednego dowolnego produktu Wella, b. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Co lubisz najbardziej w produktach Wella? c. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. 2. Uczestnik jest zobowiązany zachować kupon konkursowy, który otrzymał przy zakupie produktu promocyjnego objętego Konkursem w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. Jeden paragon potwierdzający zakup produktu Wella upoważnia do otrzymania jednego kuponu konkursowego, niezależnie od ilości produktów Wella znajdujących się na paragonie, oraz upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. 3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności polega na przesłaniu wiadomości: (1) drogą ową zawierającej w tytule słowo: Wella, lub (2) drogą smsową rozpoczynającą się od prefixu: Wella. ( Wella kropka) wraz z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W

3 szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. Poszczególne dane w treści a lub smsa mogą być oddzielone spacją lub dowolnym znakiem lub wpisane łącznie. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków. SMS należy przesłać na numer Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,61 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. należy przesłać pod adres: 4. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone em zwrotnym na , z którego zostało wysłane zgłoszenie lub potwierdzone smsem zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia w terminie od do roku. 5. Zgłoszenie musi mieć taką samą lub późniejszą datę niż data dokonania zakupu produktów objętych promocją. 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia za pomocą wiadomości lub sms dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości otrzymanych kuponów. 7. W Konkursie nie będą uwzględniane: a. zgłoszenia bądź sms nie spełniające warunków określonych w ust. 1 a, b niniejszego paragrafu; b. odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w ust. 1 b, naruszające dobre obyczaje; c. zgłoszenia nie posiadające w tytule słowa: Wella lub Prefixu Wella. ( Wella. kropka); d. zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego bądź drogą e- mailową.

4 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 1. Nagrodami w Konkursie jest zniżka do wykorzystania w sklepach stacjonarnych sieci C&A. Zniżka ma wartość 20%. 2. Zniżkę można realizować zgodnie z poniższymi warunkami: a) zniżkę można wykorzystać na cały asortyment w sieci sklepów stacjonarnych C&A. Lista sklepów sieci C&A biorących udział w akcji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, b) zniżka nie łączy się z innymi, aktualnymi promocjami w sklepach stacjonarnych C&A c) zniżka nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych C&A d) zniżka jest ważna tylko i wyłącznie dzięki oddaniu kuponu konkursowego przy kasie, jak i okazaniu treści zwrotnego - wydrukowanego lub okazanego w telefonie -, bądź okazanej treści smsa zwrotnego w telefonie komórkowym, których mowa w 2 ust. 4 Regulaminu, e) kupon konkursowy oraz treść bądź sms potwierdzającą zniżkę, należy okazać sprzedawcy w sklepie C&A przed dokonaniem zakupu, f) zniżkę można wykorzystać do dnia r. 3. Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech osób. Komisja Konkursowa dokona oceny wykonanych zadań konkursowych podczas codziennych posiedzeń Komisji od dnia do roku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Komisja dokona oceny prawidłowo wykonanych zadań konkursowych, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z paragrafem 2 ust. 3 w terminie od do roku. O prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik zostanie poinformowany w sposób, o którym mowa w 2 ust em zwrotnym lub smsem zwrotnym. 4. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): a. prawidłowość wykonania zadania b. pomysłowość c. słownictwo i stylistykę d. przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora.

5 5. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca. 6. Do zadań Komisji Konkursowej należy: a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, b. prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do dnia roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, przesyłek, które wpłynęły na adres: Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Algierska 24 b, Warszawa. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z chwilą przekazania nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło). Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w

6 obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia Organizatora, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. 2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 6. Organizator ma prawo dokonać cenzury przesłanych przez Uczestników zdań/haseł, będących wykonaniem zadania konkursowego oraz usunięcia ich z systemu sms. Dotyczy to w szczególności zdań/haseł naruszających prawa autorskie, naruszających dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu. W takiej sytuacji Organizator ma również prawo usunięcia Uczestnika z serwisu sms. Załącznik nr 1 L.p ROSSMANN KOD ADRES 1 ŁÓDŹ Piotrkowska Piotrkowska 95 2 LEGIONOWO Pilsudskiego Piłsudskiego 22 3 BYDGOSZCZ Gdańska Gdańska 10 4 KRAKÓW Dunajewskiego Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA Krucza Krucza 51 6 BYTOM Gliwicka Gliwicka 13 7 GDAŃSK Grobla I Grobla I-13 8 LUBLIN Krak. Przedm Krak. Przedm SOPOT Boh. Monte CassS Boh. Monte CassS. 26

7 10 GDAŃSK Podwale Grodz Podwale Grodz ŁÓDŹ Piotrkowska Piotrkowska LEGIONOWO Warszawska 60B Warszawska 60B 13 SOSNOWIEC Modrzejewska Modrzejewska KATOWICE Kochanowskiego Kochanowskiego GDANSK Karmelicka Karmelicka 1 16 GRUDZIĄDZ Wybickego Wybickego LESZNO Slowianska Słowiańska SZCZECINEK 9-go Maja 14/ go Maja 14/18 19 INOWROCŁAW Toruńska Toruńska 2 20 CZĘSTOCHOWA Al. N.M.P Al. N.M.P SKIERNIEWICE Rynek Rynek RYBNIK Rynek Rynek 4 23 TORUŃ Rynek Staromiejski Rynek Staromiejski 6 24 OLSZTYN Staromiejska Staromiejska WARSZAWA Górczewska Górczewska WARSZAWA Powsińska Powsińska ZIELONA GÓRA Stary Rynek Stary Rynek ŚWIDNICA Rynek Rynek STARGARD SZCZ. K.Wyszyńskiego K.Wyszyńskiego PŁOCK Kobylińskiego Kobylińskiego 4 31 ZABRZE Pl. Wolności Pl. Wolności 6 32 LESZNO Konstytucji 3-go Maja Al..Konstytucji 3 Maja 12a 33 GORZÓW WIELKOPOLSKI Sikorskiego Sikorskiego TORUŃ Pl. Teatralny Pl. Teatralny 5 35 KOŚCIERZYNA Rynek Rynek RADOM Żeromskiego Żeromskiego 4 37 KATOWICE Staromiejska Staromiejska KATOWICE Piotra Skargi Piotra Skargi 6 39 GDAŃSK Grunwaldzka Grunwaldzka ŁÓDŹ Piotrkowska 183/ Piotrkowska 183/ CHORZÓW Wolności Wolności TARNÓW Wałowa Wałowa ELBLĄG Hetmańska 5/ Hetmańska 5/9 44 PIŁA Śródmiejska Śródmiejska KALISZ Śródmiejska Śródmiejska6 46 WARSZAWA Górczewska Górczewska SZCZECIN Al. Wyzwolenia Al. Wyzwolenia 5 48 KOLOBRZEG Armii Krajowej 11 AB Armii Krajowej 11 AB 49 WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie LUBLIN Krakowskie Przedmieście Krakowskie Przedmieście BYTOM Dworcowa Dworcowa LEBORK Pl. Pokoju 'Pl. Pokoju 3 53 GDAŃSK Wały Jagiellońskie2/ Wały Jagiellońskie2/4 54 ZIELONA GÓRA Bohaterów Westerplatte Bohaterów Westerplatte KATOWICE Przemysłowa Przemysłowa 3 56 KRAKÓW Kalwaryjska Kalwaryjska LEGNICA Najświętszej Marii Panny 5A Najświętszej Marii Panny 5A 58 BIAŁYSTOK SienkiewiczaA SienkiewiczaA WARSZAWA Al. Jerozolimskie 65/ Al. Jerozolimskie 65/79

8 60 WŁOCŁAWEK Pl. Wolności 8/ Pl. Wolności 8/9 61 GDAŃSK Al..Grunwaldzka Al..Grunwaldzka GDAŃSK 3-go Maja go Maja PłOCK Tumska Tumska KATOWICE Chorzowska Chorzowska KATOWICE Pulaskiego Pułaskiego PABIANICE Zamkowa Zamkowa BIELSKO-BIAŁA 11-go Listopada go Listopada ŁÓDŹ Piłsudskiego 15/ Piłsudskiego 15/23 69 OSTRÓW WLKP. Wrocławska Wrocławska KUTNO Pl. Wolności Pl. Wolności 2 71 SZCZECIN Rydla Rydla TARNÓW Kościuszki Kościuszki 1 73 OLKUSZ Rabsztynska Rabsztyńska 2 74 ŁÓDŹ Narutowicza Narutowicza WARSZAWA Marszałkowska 78/ Marszałkowska 78/80 76 KATOWICE Roździeńskiego Roździeńskiego SZCZECIN Krzywoustego Krzywoustego STARGARD SZCZ. Marszałka Józefa Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 Piłsudskiego KALISZ Polna Polna BYDGOSZCZ Kruszwicka Kruszwicka 1 81 RUDA ŚLĄSKA Niedurnego 40 a Niedurnego 40 a 82 TCZEW J.Dąbrowskiego J.Dąbrowskiego WARSZAWA Pl. Przymierza Pl. Przymierza 6 84 WARSZAWA Świętokrzyska Świętokrzyska ŻARY Chrobrego Chrobrego POZNAŃ Szkolna Szkolna 5 87 POZNAŃ Głogowska Głogowska WARSZAWA Modzelewskiego Modzelewskiego PUŁAWY Centralna Centralna 5 90 POZNAŃ Św. Marcin 58/ Św. Marcin 58/62 91 GDAŃSK Stryjewskiego Stryjewskiego MALBORK Sienkiewicza Sienkiewicza 5 93 WARSZAWA Kondratowicza Kondratowicza WARSZAWA Marszałkowska Marszałkowska EŁK Armii Krajowej 19 A Armii Krajowej 19 A 96 ŁÓDŹ Zielona Zielona 4 97 WARSZAWA Marszalkowska Marszałkowska GDAŃSK Kolobrzeska 41C Kolobrzeska 41C 99 CIESZYN Głęboka Głęboka ŁÓDŹ Zamenhofa Zamenhofa MINSK MAZOWIECKI Konstytucji 3-go Konstytucji 3-go Maja 7 Maja GDAŃSK Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury ELBLĄG Grunwaldzka Grunwaldzka WARSZAWA Tamka Tamka NOWA SÓL Zjednoczenia Zjednoczenia TOMASZÓW MAZ. Sw. Antoniego Św. Antoniego WARSZAWA Conrada Conrada CHELM Lwowska Lwowska CZĘSTOCHOWA 11-go Listopada 1/ go Listopada 1/3

9 110 WARSZAWA Świętokrzyska Świętokrzyska GDAŃSK Spacerowa Spacerowa POZNAŃ Górna Wilda 99/ Górna Wilda 99/ GLOGÓW Al. Wolnosci 'Al. Wolności GRODZISK MAZOWIECKI 11-go go Listopada 34 Listopada POZNAŃ Półwiejska Półwiejska WARSZAWA Bora Komorowskiego Bora Komorowskiego KRAKÓW Mikołajska Mikołajska SIERADZ Al. Pokoju Al. Pokoju KLUCZBORK Krakowska Krakowska ŻYRARDÓW 1-go Maja go Maja KRAKÓW Dietla Dietla SZCZECIN Kołłątaja Kołłątaja WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie BIAŁA PODLASKA Pl. Wolności Pl. Wolności KOSZALIN Zwycięstwa Zwycięstwa DZIERŻONIÓW Wrocławska Wrocławska POZNAN Dabrowskiego Dąbrowskiego RAWICZ Rynek Rynek WAŁCZ Kilińszczaków Kilińszczaków ELBLĄG Brzozowa Brzozowa WARSZAWA Wałbrzyska Wałbrzyska SIEDLCE Wojskowa Wojskowa ŻAGAŃ Buczka 6 A Buczka 6 A 134 STAROGARD GDAŃSKI Rynek Rynek OSTROŁĘKA Prądzyńskiego Prądzyńskiego WARSZAWA Komisji Edukacji Narodowej Komisji Edukacji Narodowej RZESZÓW Słowackiego Słowackiego MIKOŁÓW Rynek Rynek ŁÓDŹ Dąbrowskiego 91A Dąbrowskiego 91A 140 BIAŁYSTOK Lipowa Lipowa TARNOWSKIE GÓRY Krakowska Krakowska ŁOMŻA Al. Piłsudskiego 14A Al. Piłsudskiego 14A 143 NOWY SĄCZ Jagiellońska Jagiellońska GDAŃSK Obrońców Wybrzeża Obrońców Wybrzeża JAROCIN Wrocławska Wrocławska BOGATYNIA II Armii Wojska Polskiego II Armii Wojska Polskiego SOCHACZEW Pokoju 3 A Pokoju 3 A 148 LUBAŃ Ratuszowa Ratuszowa WARSZAWA Al..Stanów Zjednoczonych Al..Stanów Zjednoczonych WODZISLAW SLASKI Targowa Targowa WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sienkiewicza Sienkiewicza 13 A 13 A 153 BELCHATÓW Kosciuszki Kościuszki TARNOBRZEG Pilsudskiego Piłsudskiego WARSZAWA Pulawska Puławska KRAKÓW Sławkowska Sławkowska KRAKÓW Pawia Pawia 5

10 158 LUBOŃ k. Poznania Żabikowska Żabikowska OSTROWIEC ŚWIĘT. Okólna Okólna JAWORZNO Grunwaldzka Grunwaldzka PRUSZKÓW B.Prusa B.Prusa WIELUŃ Pl. Legionów Pl. Legionów GNIEZNO Chrobrego Chrobrego PIASECZNO Pulawska Puławska SZCZECIN Witkiewicza Witkiewicza POZNAŃ Dworcowa Dworcowa OLSZTYN Al. Marszalka Pilsudskiego Al. Marszałka Piłsudskiego KONSTANCIN JEZIORNA Al. Wojska Al. Wojska Polskiego 3 Polskiego ŁUKÓW Nowopijarska Nowopijarska ZIELONA GÓRA WrocLawska Wrocławska ZAKOPANE Krupówki Krupówki GDANSK Schuberta 102A Schuberta 102A 173 WARSZAWA Grójecka Grójecka GDAŃSK Czerwony Dwór Czerwony Dwór WARSZAWA Lawinowa Lawinowa WĄGROWIEC Pocztowa Pocztowa RADOMSKO Reymonta Reymonta POZNAŃ Al.. Solidarności Al.. Solidarności KĘDZIERZYN- KOŹLE Czechowa Czechowa BYDGOSZCZ Dworcowa Dworcowa MŁAWA Żwirki Żwirki KĘDZIERZYN- KOŹLE Armii Krajowej Armii Krajowej RADOM Żeromskiego Żeromskiego LUBLIN Orkana Orkana ŁÓDŹ Bartoka Bartoka LUBLIN Droga Męczenników Majdanka Droga Męczenników Majdanka KĘDZIERZYN- KOŹLE Wojska Polskiego Wojska Polskiego CIECHANÓW Mikołajczyka Mikołajczyka KIELCE Sienkiewicza Sienkiewicza CHODZIEŻ Wojska Polskiego Wojska Polskiego MALBORK AL.. Rodła AL.. Rodła GORLICE Pilsudskiego Piłsudskiego WARSZAWA Rembielińska Rembielińska CHOSZCZNO Wolności Wolności KRAKÓW Lubelska Lubelska LOWICZ Nowy Rynek Nowy Rynek KĘTRZYN Sikorskiego Sikorskiego JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Piłsudskiego Piłsudskiego SIERPC Płocka 23 b Płocka 23 b 200 SOSNOWIEC Sienkiewicza Sienkiewicza RYBNIK Raciborska Raciborska LUBLIN Lipowa Lipowa KIELCE Sienkiewicza Sienkiewicza WARSZAWA Kasprowicza Kasprowicza SZCZECIN Bohaterów Warszawy Bohaterów Warszawy WARSZAWA Lindleya Lindleya WARSZAWA Chmielna Chmielna WARSZAWA Świetlików Świetlików 8

11 209 JAWOR Grunwaldzka Grunwaldzka KOŁO Toruńska Toruńska BRANIEWO Kościuszki Kościuszki TYCHY Jana Pawla II Jana Pawła II MRĄGOWO Warszawska Warszawska OPOLE 1 Maja Maja SZCZYTNO Polska Polska SKIERNIEWICE Reymonta 8A Reymonta 8A 217 KĘTY Sobieskiego Sobieskiego OSTROWIEC ŚWIĘT. 11-go Listopada go Listopada GRAJEWO 'Pl. Niepodległosci 20/ 'Pl. Niepodległosci 20/7 220 ŁÓDŹ Tatrzańska 42/ Tatrzańska 42/ RADLIN Korfantego Korfantego ZDUŃSKA WOLA Łaska Łaska CZĘSTOCHOWA Warszawska 2/ Warszawska 2/ MYŚLENICE Kilińskiego Kilińskiego POLICE Piłsudskiego Piłsudskiego SULECHÓW Sikorskiego Sikorskiego WARSZAWA Wojciechowskiego Wojciechowskiego LUBIN Gen.J.Bema Gen.J.Bema 229 JELENIA GÓRA Różyckiego Różyckiego JEDRZEJÓW 11-go Listopada go Listopada ZGIERZ Kamienna Kamienna WARSZAWA Jana Pawła II 41a Jana Pawła II 41a 233 STRZEGOM Rynek a Rynek a 234 WARSZAWA Al.KEN Al.KEN POZNAŃ Głogowska 132/ Głogowska 132/ TCZEW Żwirki Żwirki RAWA MAZOWIECKA Al.Konstytucji Al.Konstytucji 3 Maja 2 Maja OPOCZNO M.Kopernika M.Kopernika ZGORZELEC Kościuszki Kościuszki BYDGOSZCZ Łużycka Łużycka RADOM Prażmowskiego Prażmowskiego DEBICA Rzeszowska Rzeszowska ZORY Górne Przedmiescie Górne Przedmieście NYSA Celna 14A Celna 14A 245 WADOWICE Plac Bohaterów Getta Plac Bohaterów Getta RZESZÓW Krakowska Krakowska PRUSZKÓW Wojska Polskiego 56 B Wojska Polskiego 56 B 248 GDAŃSK Kadmowa Kadmowa OSTRÓW MAZOWIECKA Mieczkowskiego 23 Mieczkowskiego BIAŁOGARD 1 Maja Maja BIAŁYSTOK Świętojańska Świętojańska TORUŃ Łyskowskiego Łyskowskiego KRAKÓW Floriańska Floriańska KIELCE Swietokrzyska Świętokrzyska LUBLIN Zana Zana BRODNICA Mostowa Mostowa RACIBÓRZ Opawska Opawska BIAŁYSTOK Wysockiego Wysockiego RZESZÓW Al.. Piłsudskiego Al.. Piłsudskiego 44

12 260 WARSZAWA Pirenejska 2A Pirenejska 2A 261 SIERADZ Grunwaldzka Grunwaldzka KONIN Chopina 21H Chopina 21H 263 PŁOCK Wyszogrodzka Wyszogrodzka NAMYSŁÓW Rynek Rynek SŁUBICE Osiedle Słowiańskie Osiedle Słowiańskie BIAŁYSTOK Paderewskiego Paderewskiego BYDGOSZCZ Wojska Polskiego Wojska Polskiego RADOM Grzecznarowskiego Grzecznarowskiego STARACHOWICE Armii Krajowej Armii Krajowej LUBLIN Krakowskie Przedmieście Krakowskie Przedmieście OSTRÓDA Czarnieckiego 1C Czarnieckiego 1C 272 BYDGOSZCZ Gdańska Gdańska ŚWIĘTOCHŁOWICE Chorzowska Chorzowska KWIDZYN Kopernika 25A Kopernika 25A 275 BIELAWA Grota Roweckiego Grota Roweckiego KRAKÓW Wiślna Wiślna SKOCZÓW Fabryczna Fabryczna OPOLE Plac Kopernika Plac Kopernika JASŁO Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego DĄBROWA GÓRNICZA Jana III Jana III Sobieskiego 6 Sobieskiego RADOM Chrobrego Chrobrego DĘBLIN Rynek Rynek ŁĘCZNA Jana Pawła II Jana Pawła II KRASNYSTAW Okrzei Okrzei OŁAWA 3 Maja Maja 286 GRYFICE Niepodległości Niepodległości WARSZAWA Nowowiejska 1/ Nowowiejska 1/3 288 KOZIENICE Warszawska Warszawska LÓDZ Karskiego Karskiego ŚRODA WLKP. Dąbrowskiego Dąbrowskiego LEGNICA Złotoryjska Złotoryjska WŁOCŁAWEK Kaliska 79A Kaliska 79A 293 KRAKÓW Broniewskiego Broniewskiego WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie RUDA ŚLĄSKA 1 -go Maja go Maja WARSZAWA Stawki 2a Stawki 2a 297 WARSZAWA Al. Solidarności Al. Solidarności BYTOM Al..J.N.Jeziorańskiego Al..J.N.Jeziorańskiego TORUŃ Broniewskiego Broniewskiego SUWALKI Gen.Dwereckiego Gen.Dwereckiego ZGORZELEC Armii Krajowej 52 A Armii Krajowej 52 A 302 BYDGOSZCZ Skarżyńskiego Skarżyńskiego RZESZÓW Rejtana Rejtana TOMASZÓW LUBELSKI Generała W Generała W. Andersa 2 Andersa SKARZYSKO - KAMIENNA Piłsudskiego Piłsudskiego GDAŃSK Chałubińskiego Chałubińskiego BIELSKO-BIALA Mostowa Mostowa NOWY SĄCZ Plac Dąbrowskiego Plac Dąbrowskiego 4

13 309 ŚREM Chopina Chopina ŚWIDNICA Sikorskiego Sikorskiego BIAŁA PODLASKA Kraszewskiego Kraszewskiego AUGUSTÓW Mostowa Mostowa PIEKARY ŚLĄSKIE Wyszyńskiego 9a Wyszyńskiego 9a 314 ANDRYCHÓW Plac Mickiewicza Plac Mickiewicza OPOLE Wrocławska Wrocławska GDAŃSK Złota karczma Złota karczma WARSZAWA Racławicka Racławicka SZCZECIN Przyjaciół Żołnierza 128A Przyjaciół Żołnierza 128A 319 NISKO Wolności Wolności ILAWA Królowej Jadwigi Królowej Jadwigi OLEŚNICA Lwowska Lwowska BUSKO ZDRÓJ Poprzeczna Poprzeczna POZNAŃ Górecka Górecka JANKI Plac Szwedzki Plac Szwedzki BŁONIE Traugutta Traugutta BYDGOSZCZ Fordońska Fordońska WARSZAWA Birżańska Birżańska GDYNIA Al. Zwyciestwa Al. Zwycięstwa KOŚCIAN Al.. Kościuszki 5 c Al.. Kościuszki 5 c 330 OLSZTYN Al. Piłsudskiego Al..Piłsudskiego SOPOT Sikorskiego 8/ Sikorskiego 8/ NOWY DWÓR MAZOWIECKI Modlińska Modlińska BIAŁYSTOK Komisji Edukacji Narodowej Komisji Edukacji Narodowej RADOM Mireckiego Mireckiego KRAKÓW Al. Pokoju Al. Pokoju BYDGOSZCZ Grzymały-Siedleckiego Grzymały-Siedleckiego WARSZAWA Pasłęcka 8D Pasłęcka 8D 338 KRAŚNIK Kochanowskiego Kochanowskiego PŁOCK Tysiąclecia Tysiąclecia CHRZANÓW Trzebińska Trzebińska LUBIN Gen.Wl.Sikorskiego Gen.Wł.Sikorskiego PŁOŃSK Plac 15 sierpnia Plac 15 sierpnia PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Slowackiego Słowackiego JAROSŁAW Jana Pawła II 3A Jana Pawła II 3A 345 OPOLE Plac Teatralny Plac Teatralny WARSZAWA Kleszczowa Kleszczowa CZESTOCHOWA AL.. Wojska Polskiego AL.. Wojska Polskiego GDYNIA Świętojańska Świętojańska KLODZKO Noworudzka Noworudzka KRAKÓW Puszkarska Puszkarska WARSZAWA Sienna 83 klatka A Sienna 83 klatka A 352 KALISZ 3 Maja Maja GOSTYNIN Floriańska Floriańska BYTOM Pl. Kościuszki Pl. Kościuszki ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Wojska Wojska Polskiego 35 Polskiego JELCZ-LASKOWICE Bozka 11A Bozka 11A

14 357 ŁÓDŹ Pabianicka Pabianicka POZNAŃ Osiedle Czecha Osiedle Czecha OSTRÓW WLKP. Kaliska Kaliska ŁÓDŹ Al..Wyszyńskiego Al..Wyszyńskiego KWIDZYN Słowackiego Słowackiego ZGIERZ Plac Kilińskiego Plac Kilińskiego ŁOMIANKI Warszawska Warszawska BIAŁYSTOK Antoniukowska Antoniukowska PRZEMYŚL 3- go Maja go Maja WAŁBRZYCH 1 go Maja go Maja WARSZAWA Jubilerska 1/ Jubilerska 1/3 368 SZCZECIN Bandurskiego 96A Bandurskiego 96A 369 BYDGOSZCZ Kostrzyńska Kostrzyńska LUBLIN Godebskiego Godebskiego WARSZAWA Dereniowa 2C Dereniowa 2C 372 JELENIA GÓRA Konopnickiej 7 i 7A Konopnickiej 7 i 7A 373 TARNÓW Krakowska Krakowska WARSZAWA Białołęcka Białołęcka KOSZALIN Jana Pawla II Jana Pawła II SZAMOTUŁY Woroniecka Woroniecka TORUŃ Lelewela Lelewela CZĘSTOCHOWA Al.Wolności Al.Wolności NAKŁO NAD NOTECIĄ Rynek Rynek WARSZAWA Al. Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej ŚRODA ŚLĄSKA Legnicka Legnicka ŁÓDŹ Rzgowska 64/ Rzgowska 64/ SWARZĘDZ Poznańska Poznańska WAŁBRZYCH Wieniawskiego Wieniawskiego NOWY SĄCZ Lwowska Lwowska WŁOCŁAWEK Kilińskiego 3a budynek D Kilińskiego 3a budynek D 387 WARSZAWA Grójecka 80/ Grójecka 80/ POZNAŃ Warszawska 98/ Warszawska 98/ ŁAŃCUT Królowej Elżbiety Królowej Elżbiety KONIN Dworcowa Dworcowa CZĘSTOCHOWA Dekabrystów 41A Dekabrystów 41A 392 ŚWIDNICA Westerplatte Westerplatte GDYNIA Świętojańska 110/ Świętojańska 110/ BRZEG Dluga Długa BIELSKO-BIAŁA Leszczyńska Leszczyńska SANDOMIERZ Mickiewicza Mickiewicza OPOLE LUBELSKIE Przemysłowa Przemysłowa ŻYWIEC Świętokrzyska 40B Świętokrzyska 40B 399 WRZEŚNIA Warszawska Warszawska GRUDZIĄDZ Włodka Włodka STAROGARD GDAŃSKI Lubichowska Lubichowska GOLUB-DOBRZYŃ Konopnickiej Konopnickiej WOLSZTYN Dworcowa Dworcowa ZAWIERCIE 3 Maja Maja KRAKÓW Włóczków Włóczków ZŁOTÓW Bogaterów Westerplatte 7c Bogaterów Westerplatte 7c 407 KIELCE Massalskiego Massalskiego ŚWIECIE Duży Rynek Duży Rynek 13

15 409 WARSZAWA Świętojerska Świętojerska SZPROTAWA Targowa Targowa ZABRZE Szczęść Boże Szczęść Boże KRAKÓW M.Medweckiego M.Medweckiego PSZCZYNA Targowa Targowa RZESZÓW Kolejowa Kolejowa RUMIA Jana III Sobieskiego 14a Jana III Sobieskiego 14a 416 WEJHEROWO Sobieskiego Sobieskiego WARSZAWA Pruszkowska Pruszkowska WARSZAWA Malborska Malborska WARSZAWA Piękna 16B Piękna 16B 420 ŁASK Żeromskiego Żeromskiego NOWY TOMYŚL Poznańska Poznańska LUBLINIEC Plac Cichy Plac Cichy 423 GUBIN 3-go maja go maja GDYNIA 10-go Lutego go Lutego SKAWINA Popiełuszki 2d Popiełuszki 2d 426 USTRZYKI DOLNE Rynek 23,24, Rynek 23,24, OTWOCK Andriollego Michala Andriollego Michała SKWIERZYNA Batorego Batorego POZNAŃ Osiedle Zwyciestwa pawilon Osiedle Zwyciestwa pawilon PRZEMYŚL Sportowa Sportowa KONSTANTYNÓW Zgierska Zgierska KOŃSKIE Spółdzielcza 16A Spółdzielcza 16A 433 WARSZAWA Pl.Mirowski Pl.Mirowski JELENIA GÓRA Grodzka Grodzka KIELCE Kochanowskiego Kochanowskiego POZNAŃ Hetmańska Hetmańska SZCZECIN Narutowicza 13e Narutowicza 13e 438 BARLINEK Niepodległości Niepodległości WAŁBRZYCH Broniewskiego 65d Broniewskiego 65d 440 POZNAN Al. Solidarnosci Al. Solidarności PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Wojska Wojska Polskiego 137/139 Polskiego 137/ WARSZAWA Barkocińska Barkocińska BRZEZINY Sienkiewicza Sienkiewicza TARNOWSKIE GÓRY Zagórska Zagórska WŁODAWA Partyzantów Partyzantów TARNÓW Nowodąbrowska Nowodąbrowska GRUDZIĄDZ Kalinkowa Kalinkowa LIDZBARK WARMIŃSKI Piłsudskiego Piłsudskiego OTWOCK Kołątaja Kołątaja INOWROCŁAW Al. 800-lecia Al. 800-lecia Inowrocławia 27 Inowrocławia OPOLE Dębowa Dębowa GRÓJEC Krótka Krótka LEGNICA Schumanna Schumanna PUŁAWY Gościńczyk Gościńczyk WARSZAWA Korotyńskiego Korotyńskiego KIELCE Warszawska Warszawska POLKOWICE Głogowska Głogowska KRAKÓW Os.Zgody Os.Zgody MIELEC Mickiewicza Mickiewicza 15

16 460 STRZELCE OPOLSKIE Ligonia 1A Ligonia 1A 461 LÓDZ Pilsudskiego 15/ Piłsudskiego TORUŃ Grudziądzka Grudziądzka MIĘDZYRZEC PODLASKI Lubelska Lubelska CIECHANÓW Armii Krajowej Armii Krajowej WAŁBRZYCH Słowackiego Słowackiego BYSTRZYCA KŁODZKA Mickiewicza Mickiewicza CHOJNICE Jana Pawła II 2d Jana Pawła II 2d 468 KRAKÓW Zakopiańska Zakopiańska WARSZAWA Targowa Targowa BYDGOSZCZ Czerkaska Czerkaska KRAKÓW Królewska Królewska MOGILNO Władysława Jagiełły Władysława Jagiełły PŁOCK Wyszogrodzka Wyszogrodzka JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Piłsudskiego 2A Piłsudskiego 2A 475 RADZYŃ PODLASKI Warszawska 11a Warszawska 11a 476 CIECHOCINEK Zdrojowa Zdrojowa ŚWIEBODZICE Strzegomska 13A Strzegomska 13A 478 SOSNOWIEC Legionów 7A Legionów 7A 479 WEJHEROWO Pomorska 47 os.kaszubskie Pomorska 47 os.kaszubskie 480 GORZÓW WIELKOPOLSKI Al Al.. Konstytucji 3 Maja 102 Konstytucji 3 Maja OLSZTYN Partyzantów Partyzantów SZCZECIN Chopina Chopina MAKÓW MAZOWIECKI Mickiewicza Mickiewicza PIŁA Wyspiańskiego 33/ Wyspiańskiego 33/ CHEŁMNO Dojazdowa Dojazdowa GDYNIA Starowiejska Starowiejska CZELADZ Bedzienska Będzieńska MYŚLENICE Sloneczna 2D Sloneczna 2D 489 SZCZECIN Emilii Gierczak 24/ Emilii Gierczak 24/ OBORNIKI Piłsudskiego Piłsudskiego STARGARD SZCZ. Kościuszki Kościuszki DĘBNO Armii Krajowej 10A Armii Krajowej 10A 493 BOCHNIA Partyzantów 2A Partyzantów 2A 494 KARPACZ Konstytucji 3 Maja 45A Konstytucji 3 Maja 45A 495 TRZCIANKA Pl.Pocztowy 24A Pl.Pocztowy 24A 496 ŚWIEBODZIN Piłsudskiego Piłsudskiego WYSZKÓW Sowińskiego Sowińskiego ZIELONA GÓRA Wojska Polskiego Wojska Polskiego CHOJNÓW Wolności Wolności ZDUŃSKA WOLA Łaska Łaska MYSLIBÓRZ Niedziałkowskiego Niedziałkowskiego KIELCE Warszawska 218D Warszawska 218D 503 CHORZÓW Parkowa Parkowa STALOWA WOLA Jana Pawła II Jana Pawła II RZESZÓW Tadeusza Rejtana Tadeusza Rejtana RZESZÓW Leopolda Lisa Kuli Leopolda Lisa Kuli GDYNIA Wielkokacka Wielkokacka ZAMBRÓW Świętokrzyska Świętokrzyska GORZÓW WIELKOPOLSKI Mickiewicza Mickiewicza SZCZECIN Ku Słońcu Ku Słońcu 67

17 511 ZABRZE Plutonowego Ryszarda Szkubacza Plutonowego Ryszarda Szkubacza SZCZECIN Aleksandra Zawadzkiego Aleksandra Zawadzkiego ŁAZISKA GÓRNE Plac Ratuszowy Plac Ratuszowy ŁÓDŹ Jana Pawła II Jana Pawła II JELENIA GÓRA Cieplicka Cieplicka GŁUBCZYCE Sobieskiego Sobieskiego LIMANOWA Rynek Rynek PIASECZNO Geodetów Geodetów GDYNIA Kartuska Kartuska ZGIERZ Łódzka Łódzka BIAŁYSTOK Malmeda Malmeda SANOK Kościuszki Kościuszki KONIN 3 maja maja ZIELONKA Wyszyńskiego Wyszyńskiego ŁÓDŹ Kolumny 6/ Kolumny 6/ DĄBROWA TARNOWSKA Sucharskiego Sucharskiego ŁAPY Główna Główna WYSOKIE MAZOWIECKIE Białostocka Białostocka LUBLIN 1 Maja Maja BYDGOSZCZ Jagiellońska Jagiellońska SŁUPSK Mickiewicza Mickiewicza MIĘDZYRZECZ Świerczewskiego Świerczewskiego MIELEC Pisarka 1D Pisarka 1D 534 WARSZAWA Płocka Płocka PRZEMYŚL Brudzewskiego Brudzewskiego SZCZECIN Al.. Niepodległości Al.. Niepodległości GRUDZIĄDZ Chełmińska Chełmińska STOJADŁA/MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska 63 A Warszawska 63 A 539 KRAKÓW Bora -Komorowskiego Bora -Komorowskiego KALISZ Poznańska 121/ Poznańska 121/ BIŁGORAJ Sikorskiego Sikorskiego SOKOŁÓW PODLASKI M.C. Skłodowskiej M.C. Skłodowskiej STRZELCE KRAJEŃSKIE Bolesława Bolesława Chrobrego 2 Chrobrego LESKO Rynek Rynek ROPCZYCE Króla Kazimierza Wielkiego Króla Kazimierza Wielkiego MIELEC Biernackiego Biernackiego WARSZAWA Ćmielowska Ćmielowska GŁUCHOŁAZY Pl. Solidarności 2/ Pl. Solidarności 2/1 549 GOŁDAP Królewiecka Królewiecka ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Rynek Rynek GDYNIA PULKOWNIKA DABKA Pułkownika Dąbka SŁUPSK Wojska Polskiego Wojska Polskiego ŁÓDŹ Tamka Tamka KOSZALIN Traugutta Traugutta BIELSKO-BIAŁA Sarni Stok Sarni Stok CHEŁMŻA Sikorskiego Sikorskiego CHOJNICE Pl. Piastowski 30 lokal nr Pl. Piastowski 30 lokal nr BYDGOSZCZ Broniewskiego Broniewskiego 4

18 559 SŁAWNO Jedności Narodowej Jedności Narodowej JAROSŁAW Oś. Kombatantów Oś. Kombatantów WŁOCŁAWEK Komunalna Komunalna ŚWIDWIN 3 Marca 1a Marca 1a 563 JASŁO Jana Pawła II Jana Pawła II SIEDLCE Sienkiewicza Sienkiewicza SLUPSK- Szczecinska Szczecińska BIAŁYSTOK Ryska 1budynek 1a Ryska 1budynek 1a 567 ŻYRARDÓW Kilińskiego Kilińskiego LUBARTÓW Rynek I 11/ Rynek I 11/ WOLOMIN Wilenska 29 A Wileńska 29 A 570 BISKUPIEC 1 Maja Maja SŁUPCA Pl. Wolności Pl. Wolności CHORZÓW Żołnierzy Września Żołnierzy Września POZNAN Druzbickiego Drużbickiego WROCŁAW Piłsudskiego Piłsudskiego WROCŁAW Pl. Teatralny Pl. Teatralny ŁÓDŹ Bratysławska Bratysławska CHEŁM Piłsudskiego Piłsudskiego BOLESŁAWIEC Zgorzelecka Zgorzelecka SUWAŁKI Noniewicza Noniewicza BEŁCHATÓW Kolejowa Kolejowa DZIAŁDOWO Jagiełły Jagiełły USTKA Marynarki Polskiej Marynarki Polskiej PRZASNYSZ Orlika Orlika BOLESŁAWIEC Asnyka Asnyka MARKI Piłsudskiego Piłsudskiego WROCŁAW Pl. Dominikański Pl. Dominikański KRAKÓW Oś. Centrum A Oś. Centrum A1 588 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Świerczewskiego 9 Świerczewskiego GDYNIA Okrzei 1-5A Okrzei 1-5A 590 TUREK Gorzelniana Gorzelniana WROCLAW Al. Gen. Hallera Al. Gen. Hallera ZĄBKI Wł. Reymonta Wł. Reymonta SIERADZ Wojska Polskiego Wojska Polskiego SKIERNIEWICE Kameralna Kameralna KOSTRZYN Sikorskiego Sikorskiego KRAKÓW Bratysławska Bratysławska SWIDNIK WYSZYNSKIEGO Wyszyńskiego WROCŁAW Ruska Ruska NOWOGARD 15 Lutego Lutego NOWY TARG Rynek Rynek OSTRÓW WLKP. Raszkowska Raszkowska WROCŁAW Strzegomska Strzegomska POZNAŃ Wodna Wodna WROCLAW Pl. Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki BYTÓW Wojska Polskiego Wojska Polskiego RYDUŁTOWY Raciborska Raciborska WROCŁAW Racławicka 2/ Racławicka 2/4 608 KRAKÓW Aleja Pokoju Aleja Pokoju ŁÓDŹ Brzezińska 27/ Brzezińska 27/29

19 610 WROCLAW Powstanców Slaskich Powstańców Śląskich WROCŁAW Gen.J.Bema Gen.J.Bema WROCŁAW Świdnicka Świdnicka WROCŁAW Lotnicza Lotnicza PONIATOWA Nałęczowska Nałęczowska WROCŁAW Krakowska Krakowska PYRZYCE 1 Maja Maja WROCŁAW Piłsudskiego Piłsudskiego BIAŁA PODLASKA Sidorska Sidorska KRAKÓW Bobrzyńskiego Bobrzyńskiego GLIWICE Zwyciestwa Zwycięstwa GOLENIÓW Konstytucji 3 Maja Konstytucji 3 Maja RYKI Warszawska Warszawska DREZDENKO Kościuszki Kościuszki KRAKÓW Stojałowskiego Stojałowskiego PIŁA Powstańców Wlkp Powstańców Wlkp MYSZKÓW Plac Dworcowy Plac Dworcowy PRZEWORSK Krasickiego Krasickiego PABIANICE Grota-Roweckiego Grota-Roweckiego STALOWA WOLA Okulickiego 16C Okulickiego 16C 630 PLESZEW Rynek Rynek WROCŁAW Kiełczowska Kiełczowska RADOM Bolesława Chrobrego Bolesława Chrobrego ŁÓDŹ Pojezierska 2/ Pojezierska 2/6 634 LUBLIN Mełgiewska 2B Mełgiewska 2B 635 WROCLAW Pl. Grunwaldzki 18/ Pl. Grunwaldzki 18/ ŻUROMIN Targowa Targowa WROCŁAW Widna 2A Widna 2A 638 WROCŁAW Rydygiera 2A Rydygiera 2A 639 WROCŁAW Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich HAJNÓWKA 3 Maja Maja TRZEBNICA Daszyńskiego Daszyńskiego ŁÓDŹ Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 109/ Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 109/ KROSNO ODRZAŃSKIE Pułaskiego Pułaskiego GIŻYCKO Warszawska Warszawska KROTOSZYN Słodowa Słodowa GORZÓW WIELKOPOLSKI Przemysłowa Przemysłowa MIASTKO Dworcowa Dworcowa KRAKÓW Szymanowskiego Szymanowskiego ŚWINOUJŚCIE Armii Krajowej Armii Krajowej KOLBUSZOWA Pl. Wolności Pl. Wolności RADZYMIN Lecha Falandysza Lecha Falandysza BRWINÓW Grodziska Grodziska LUBAWA Kopernika Kopernika DZIERŻONIÓW Diorowska Diorowska ŁÓDŹ Aleksandrowska Aleksandrowska RACIBÓRZ Rynek 6A Rynek 6A 657 LASKI Trenów Trenów POZNAŃ Zamenhofa Zamenhofa KONIN Sosnowa Sosnowa GOSTYŃ 1 Maja Maja 27

20 661 RADOMSKO Krakowska Krakowska KRAKÓW Oś.Na Stoku Oś.Na Stoku RUMIA Dąbrowskiego Dąbrowskiego KONIN Paderewskiego Paderewskiego KALISZ Wojska Polskiego Wojska Polskiego ŁOMŻA Legionów Legionów BRZESKO Mickiewicza Mickiewicza GLIWICE Plac Piastów Plac Piastów BIELSKO-BIAŁA Michałowicza Michałowicza SWINOUJSCIE Grunwaldzka 1-1A Grunwaldzka 1-1A 671 MSZANA DOLNA Starowiejska 2n Starowiejska 2n 672 GNIEZNO Osiedle Jagiellońskie Osiedle Jagiellońskie ROGOŹNO Wielka Poznańska Wielka Poznańska KRASNYSTAW Zakręcie 2J Zakręcie 2J 675 OSTROWIEC ŚWIĘT. Mickiewicza Mickiewicza WROCŁAW Paprotna Paprotna OSIELSKO Szosa Gdańska Szosa Gdańska ŁÓDŹ Maratońska 109B Maratońska 109B 679 TCZEW Pomorska Pomorska GLIWICE Al. Jana Nowaka Jezioranskiego Al.. Jana Nowaka Jeziorańskiego WROCŁAW Graniczna 2a Graniczna 2a 682 WROCŁAW Szewska 6/ Szewska 6/7 683 POŁANIEC Czarneckiego Czarneckiego OLSZTYN Boenigka Boenigka ZAMOŚĆ M.Reja M.Reja BARTOSZYCE Plac Konstytucji 3 Maja Plac Konstytucji 3 Maja BRZEG DOLNY Słowackiego 4A Słowackiego 4A 688 BIAŁYSTOK Słonimska Słonimska POZNAŃ Osiedle Kosmonautów Osiedle Kosmonautów SUCHY LAS Obornicka Obornicka KROSNO Lewakowskiego Lewakowskiego BYTOM Strzelców Bytomskich Strzelców Bytomskich SYCÓW Okrężna 1B Okrężna 1B 694 WĄBRZEŹNO 1 Maja Maja KUDOWA ZDRÓJ Zdrojowa Zdrojowa KOSZALIN Okrzei Okrzei LWÓWEK ŚLĄSKI Zamkowa Zamkowa RUDA śląska Górnośląska Górnośląska ŁÓDŹ Łagiewnicka 118c Łagiewnicka 118c 700 TARNÓW Słoneczna Słoneczna GLIWICE Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury ŁÓDŹ Pl. Niepodległości Pl. Niepodległości 703 ZAMOSC Przemyslowa Przemysłowa OLKUSZ Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego SOSNOWIEC AL. Ksiedza Franciszka AL. Ksiedza Franciszka Blachnickiego 3 Blachnickiego KOLBUDY Leśna Leśna 2

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A.

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A. 1 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 2 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 15-426 Białystok Rynek Kościuszki 16 3 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 85-005 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A.

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Miasto Ulica/aleja, numer Kod pocztowy Dom Maklerski AmerBrokers S.A. WARSZAWA al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1. Biuro Maklerskie ERSTE Securities Polska S.A. L.P. NAZWA POK/PPZ ADRES NR TELEFONU/FAKSU 1. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie:

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie: Komunikat aktualizujący z dnia 13 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego Private Equity Managers S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą

Bardziej szczegółowo

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.

Zapisy i wpłaty przyjmowane są we wskazanych poniżej Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH SA oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Wykaz Punktów Obsługi Klienta, w których przyjmowane będą zapisy oraz wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 Zapisy i wpłaty przyjmowane

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Promocja Dajemy 100zł za każde 1000zł realizowana w ramach sprzedaży premiowej zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Głos PSB Od 13 lat czasopismo branżowe dostarcza szeroką wiedzę o najnowszych produktach i technologiach dostępnych w Polsce. Adresowane jest do stałych klientów w składach małych i średnich

Bardziej szczegółowo