REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Algierska 24 b, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , nr NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł (zwany dalej Organizatorem ). 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w sklepach wymienionych w załączniku nr 1, prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem (zwany dalej Uczestnikiem ). 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, w sklepach sieci Rossmann, których szczegółową listę stanowi Załącznik nr Sprzedaż promocyjna w Konkursie rozpocznie się roku, a zakończy roku. Sprzedażą będą objęte wszystkie produkty Wella, zwane dalej Produktem promocyjnym. Zakup towarów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu tej ustawy Organizator. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla celów przekazania nagrody oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w 4 Regulaminu. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

2 Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu a także pracownicy i współpracownicy sieci Rossmann, pracownicy i współpracownicy sieci C&A oraz spółek należących do Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. działających na terytorium Polski oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku: a. dokonać zakupu jednego dowolnego produktu Wella, b. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Co lubisz najbardziej w produktach Wella? c. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. 2. Uczestnik jest zobowiązany zachować kupon konkursowy, który otrzymał przy zakupie produktu promocyjnego objętego Konkursem w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. Jeden paragon potwierdzający zakup produktu Wella upoważnia do otrzymania jednego kuponu konkursowego, niezależnie od ilości produktów Wella znajdujących się na paragonie, oraz upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. 3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności polega na przesłaniu wiadomości: (1) drogą ową zawierającej w tytule słowo: Wella, lub (2) drogą smsową rozpoczynającą się od prefixu: Wella. ( Wella kropka) wraz z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W

3 szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. Poszczególne dane w treści a lub smsa mogą być oddzielone spacją lub dowolnym znakiem lub wpisane łącznie. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków. SMS należy przesłać na numer Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,61 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. należy przesłać pod adres: 4. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone em zwrotnym na , z którego zostało wysłane zgłoszenie lub potwierdzone smsem zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia w terminie od do roku. 5. Zgłoszenie musi mieć taką samą lub późniejszą datę niż data dokonania zakupu produktów objętych promocją. 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia za pomocą wiadomości lub sms dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości otrzymanych kuponów. 7. W Konkursie nie będą uwzględniane: a. zgłoszenia bądź sms nie spełniające warunków określonych w ust. 1 a, b niniejszego paragrafu; b. odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w ust. 1 b, naruszające dobre obyczaje; c. zgłoszenia nie posiadające w tytule słowa: Wella lub Prefixu Wella. ( Wella. kropka); d. zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego bądź drogą e- mailową.

4 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 1. Nagrodami w Konkursie jest zniżka do wykorzystania w sklepach stacjonarnych sieci C&A. Zniżka ma wartość 20%. 2. Zniżkę można realizować zgodnie z poniższymi warunkami: a) zniżkę można wykorzystać na cały asortyment w sieci sklepów stacjonarnych C&A. Lista sklepów sieci C&A biorących udział w akcji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, b) zniżka nie łączy się z innymi, aktualnymi promocjami w sklepach stacjonarnych C&A c) zniżka nie obowiązuje przy zakupie kart podarunkowych C&A d) zniżka jest ważna tylko i wyłącznie dzięki oddaniu kuponu konkursowego przy kasie, jak i okazaniu treści zwrotnego - wydrukowanego lub okazanego w telefonie -, bądź okazanej treści smsa zwrotnego w telefonie komórkowym, których mowa w 2 ust. 4 Regulaminu, e) kupon konkursowy oraz treść bądź sms potwierdzającą zniżkę, należy okazać sprzedawcy w sklepie C&A przed dokonaniem zakupu, f) zniżkę można wykorzystać do dnia r. 3. Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech osób. Komisja Konkursowa dokona oceny wykonanych zadań konkursowych podczas codziennych posiedzeń Komisji od dnia do roku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Komisja dokona oceny prawidłowo wykonanych zadań konkursowych, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z paragrafem 2 ust. 3 w terminie od do roku. O prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik zostanie poinformowany w sposób, o którym mowa w 2 ust em zwrotnym lub smsem zwrotnym. 4. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): a. prawidłowość wykonania zadania b. pomysłowość c. słownictwo i stylistykę d. przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora.

5 5. Decyzja Komisji Konkursowej w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca. 6. Do zadań Komisji Konkursowej należy: a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, b. prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do dnia roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, przesyłek, które wpłynęły na adres: Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Algierska 24 b, Warszawa. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z chwilą przekazania nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło). Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w

6 obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia Organizatora, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. 2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 6. Organizator ma prawo dokonać cenzury przesłanych przez Uczestników zdań/haseł, będących wykonaniem zadania konkursowego oraz usunięcia ich z systemu sms. Dotyczy to w szczególności zdań/haseł naruszających prawa autorskie, naruszających dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu. W takiej sytuacji Organizator ma również prawo usunięcia Uczestnika z serwisu sms. Załącznik nr 1 L.p ROSSMANN KOD ADRES 1 ŁÓDŹ Piotrkowska Piotrkowska 95 2 LEGIONOWO Pilsudskiego Piłsudskiego 22 3 BYDGOSZCZ Gdańska Gdańska 10 4 KRAKÓW Dunajewskiego Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA Krucza Krucza 51 6 BYTOM Gliwicka Gliwicka 13 7 GDAŃSK Grobla I Grobla I-13 8 LUBLIN Krak. Przedm Krak. Przedm SOPOT Boh. Monte CassS Boh. Monte CassS. 26

7 10 GDAŃSK Podwale Grodz Podwale Grodz ŁÓDŹ Piotrkowska Piotrkowska LEGIONOWO Warszawska 60B Warszawska 60B 13 SOSNOWIEC Modrzejewska Modrzejewska KATOWICE Kochanowskiego Kochanowskiego GDANSK Karmelicka Karmelicka 1 16 GRUDZIĄDZ Wybickego Wybickego LESZNO Slowianska Słowiańska SZCZECINEK 9-go Maja 14/ go Maja 14/18 19 INOWROCŁAW Toruńska Toruńska 2 20 CZĘSTOCHOWA Al. N.M.P Al. N.M.P SKIERNIEWICE Rynek Rynek RYBNIK Rynek Rynek 4 23 TORUŃ Rynek Staromiejski Rynek Staromiejski 6 24 OLSZTYN Staromiejska Staromiejska WARSZAWA Górczewska Górczewska WARSZAWA Powsińska Powsińska ZIELONA GÓRA Stary Rynek Stary Rynek ŚWIDNICA Rynek Rynek STARGARD SZCZ. K.Wyszyńskiego K.Wyszyńskiego PŁOCK Kobylińskiego Kobylińskiego 4 31 ZABRZE Pl. Wolności Pl. Wolności 6 32 LESZNO Konstytucji 3-go Maja Al..Konstytucji 3 Maja 12a 33 GORZÓW WIELKOPOLSKI Sikorskiego Sikorskiego TORUŃ Pl. Teatralny Pl. Teatralny 5 35 KOŚCIERZYNA Rynek Rynek RADOM Żeromskiego Żeromskiego 4 37 KATOWICE Staromiejska Staromiejska KATOWICE Piotra Skargi Piotra Skargi 6 39 GDAŃSK Grunwaldzka Grunwaldzka ŁÓDŹ Piotrkowska 183/ Piotrkowska 183/ CHORZÓW Wolności Wolności TARNÓW Wałowa Wałowa ELBLĄG Hetmańska 5/ Hetmańska 5/9 44 PIŁA Śródmiejska Śródmiejska KALISZ Śródmiejska Śródmiejska6 46 WARSZAWA Górczewska Górczewska SZCZECIN Al. Wyzwolenia Al. Wyzwolenia 5 48 KOLOBRZEG Armii Krajowej 11 AB Armii Krajowej 11 AB 49 WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie LUBLIN Krakowskie Przedmieście Krakowskie Przedmieście BYTOM Dworcowa Dworcowa LEBORK Pl. Pokoju 'Pl. Pokoju 3 53 GDAŃSK Wały Jagiellońskie2/ Wały Jagiellońskie2/4 54 ZIELONA GÓRA Bohaterów Westerplatte Bohaterów Westerplatte KATOWICE Przemysłowa Przemysłowa 3 56 KRAKÓW Kalwaryjska Kalwaryjska LEGNICA Najświętszej Marii Panny 5A Najświętszej Marii Panny 5A 58 BIAŁYSTOK SienkiewiczaA SienkiewiczaA WARSZAWA Al. Jerozolimskie 65/ Al. Jerozolimskie 65/79

8 60 WŁOCŁAWEK Pl. Wolności 8/ Pl. Wolności 8/9 61 GDAŃSK Al..Grunwaldzka Al..Grunwaldzka GDAŃSK 3-go Maja go Maja PłOCK Tumska Tumska KATOWICE Chorzowska Chorzowska KATOWICE Pulaskiego Pułaskiego PABIANICE Zamkowa Zamkowa BIELSKO-BIAŁA 11-go Listopada go Listopada ŁÓDŹ Piłsudskiego 15/ Piłsudskiego 15/23 69 OSTRÓW WLKP. Wrocławska Wrocławska KUTNO Pl. Wolności Pl. Wolności 2 71 SZCZECIN Rydla Rydla TARNÓW Kościuszki Kościuszki 1 73 OLKUSZ Rabsztynska Rabsztyńska 2 74 ŁÓDŹ Narutowicza Narutowicza WARSZAWA Marszałkowska 78/ Marszałkowska 78/80 76 KATOWICE Roździeńskiego Roździeńskiego SZCZECIN Krzywoustego Krzywoustego STARGARD SZCZ. Marszałka Józefa Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 Piłsudskiego KALISZ Polna Polna BYDGOSZCZ Kruszwicka Kruszwicka 1 81 RUDA ŚLĄSKA Niedurnego 40 a Niedurnego 40 a 82 TCZEW J.Dąbrowskiego J.Dąbrowskiego WARSZAWA Pl. Przymierza Pl. Przymierza 6 84 WARSZAWA Świętokrzyska Świętokrzyska ŻARY Chrobrego Chrobrego POZNAŃ Szkolna Szkolna 5 87 POZNAŃ Głogowska Głogowska WARSZAWA Modzelewskiego Modzelewskiego PUŁAWY Centralna Centralna 5 90 POZNAŃ Św. Marcin 58/ Św. Marcin 58/62 91 GDAŃSK Stryjewskiego Stryjewskiego MALBORK Sienkiewicza Sienkiewicza 5 93 WARSZAWA Kondratowicza Kondratowicza WARSZAWA Marszałkowska Marszałkowska EŁK Armii Krajowej 19 A Armii Krajowej 19 A 96 ŁÓDŹ Zielona Zielona 4 97 WARSZAWA Marszalkowska Marszałkowska GDAŃSK Kolobrzeska 41C Kolobrzeska 41C 99 CIESZYN Głęboka Głęboka ŁÓDŹ Zamenhofa Zamenhofa MINSK MAZOWIECKI Konstytucji 3-go Konstytucji 3-go Maja 7 Maja GDAŃSK Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury ELBLĄG Grunwaldzka Grunwaldzka WARSZAWA Tamka Tamka NOWA SÓL Zjednoczenia Zjednoczenia TOMASZÓW MAZ. Sw. Antoniego Św. Antoniego WARSZAWA Conrada Conrada CHELM Lwowska Lwowska CZĘSTOCHOWA 11-go Listopada 1/ go Listopada 1/3

9 110 WARSZAWA Świętokrzyska Świętokrzyska GDAŃSK Spacerowa Spacerowa POZNAŃ Górna Wilda 99/ Górna Wilda 99/ GLOGÓW Al. Wolnosci 'Al. Wolności GRODZISK MAZOWIECKI 11-go go Listopada 34 Listopada POZNAŃ Półwiejska Półwiejska WARSZAWA Bora Komorowskiego Bora Komorowskiego KRAKÓW Mikołajska Mikołajska SIERADZ Al. Pokoju Al. Pokoju KLUCZBORK Krakowska Krakowska ŻYRARDÓW 1-go Maja go Maja KRAKÓW Dietla Dietla SZCZECIN Kołłątaja Kołłątaja WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie BIAŁA PODLASKA Pl. Wolności Pl. Wolności KOSZALIN Zwycięstwa Zwycięstwa DZIERŻONIÓW Wrocławska Wrocławska POZNAN Dabrowskiego Dąbrowskiego RAWICZ Rynek Rynek WAŁCZ Kilińszczaków Kilińszczaków ELBLĄG Brzozowa Brzozowa WARSZAWA Wałbrzyska Wałbrzyska SIEDLCE Wojskowa Wojskowa ŻAGAŃ Buczka 6 A Buczka 6 A 134 STAROGARD GDAŃSKI Rynek Rynek OSTROŁĘKA Prądzyńskiego Prądzyńskiego WARSZAWA Komisji Edukacji Narodowej Komisji Edukacji Narodowej RZESZÓW Słowackiego Słowackiego MIKOŁÓW Rynek Rynek ŁÓDŹ Dąbrowskiego 91A Dąbrowskiego 91A 140 BIAŁYSTOK Lipowa Lipowa TARNOWSKIE GÓRY Krakowska Krakowska ŁOMŻA Al. Piłsudskiego 14A Al. Piłsudskiego 14A 143 NOWY SĄCZ Jagiellońska Jagiellońska GDAŃSK Obrońców Wybrzeża Obrońców Wybrzeża JAROCIN Wrocławska Wrocławska BOGATYNIA II Armii Wojska Polskiego II Armii Wojska Polskiego SOCHACZEW Pokoju 3 A Pokoju 3 A 148 LUBAŃ Ratuszowa Ratuszowa WARSZAWA Al..Stanów Zjednoczonych Al..Stanów Zjednoczonych WODZISLAW SLASKI Targowa Targowa WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sienkiewicza Sienkiewicza 13 A 13 A 153 BELCHATÓW Kosciuszki Kościuszki TARNOBRZEG Pilsudskiego Piłsudskiego WARSZAWA Pulawska Puławska KRAKÓW Sławkowska Sławkowska KRAKÓW Pawia Pawia 5

10 158 LUBOŃ k. Poznania Żabikowska Żabikowska OSTROWIEC ŚWIĘT. Okólna Okólna JAWORZNO Grunwaldzka Grunwaldzka PRUSZKÓW B.Prusa B.Prusa WIELUŃ Pl. Legionów Pl. Legionów GNIEZNO Chrobrego Chrobrego PIASECZNO Pulawska Puławska SZCZECIN Witkiewicza Witkiewicza POZNAŃ Dworcowa Dworcowa OLSZTYN Al. Marszalka Pilsudskiego Al. Marszałka Piłsudskiego KONSTANCIN JEZIORNA Al. Wojska Al. Wojska Polskiego 3 Polskiego ŁUKÓW Nowopijarska Nowopijarska ZIELONA GÓRA WrocLawska Wrocławska ZAKOPANE Krupówki Krupówki GDANSK Schuberta 102A Schuberta 102A 173 WARSZAWA Grójecka Grójecka GDAŃSK Czerwony Dwór Czerwony Dwór WARSZAWA Lawinowa Lawinowa WĄGROWIEC Pocztowa Pocztowa RADOMSKO Reymonta Reymonta POZNAŃ Al.. Solidarności Al.. Solidarności KĘDZIERZYN- KOŹLE Czechowa Czechowa BYDGOSZCZ Dworcowa Dworcowa MŁAWA Żwirki Żwirki KĘDZIERZYN- KOŹLE Armii Krajowej Armii Krajowej RADOM Żeromskiego Żeromskiego LUBLIN Orkana Orkana ŁÓDŹ Bartoka Bartoka LUBLIN Droga Męczenników Majdanka Droga Męczenników Majdanka KĘDZIERZYN- KOŹLE Wojska Polskiego Wojska Polskiego CIECHANÓW Mikołajczyka Mikołajczyka KIELCE Sienkiewicza Sienkiewicza CHODZIEŻ Wojska Polskiego Wojska Polskiego MALBORK AL.. Rodła AL.. Rodła GORLICE Pilsudskiego Piłsudskiego WARSZAWA Rembielińska Rembielińska CHOSZCZNO Wolności Wolności KRAKÓW Lubelska Lubelska LOWICZ Nowy Rynek Nowy Rynek KĘTRZYN Sikorskiego Sikorskiego JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Piłsudskiego Piłsudskiego SIERPC Płocka 23 b Płocka 23 b 200 SOSNOWIEC Sienkiewicza Sienkiewicza RYBNIK Raciborska Raciborska LUBLIN Lipowa Lipowa KIELCE Sienkiewicza Sienkiewicza WARSZAWA Kasprowicza Kasprowicza SZCZECIN Bohaterów Warszawy Bohaterów Warszawy WARSZAWA Lindleya Lindleya WARSZAWA Chmielna Chmielna WARSZAWA Świetlików Świetlików 8

11 209 JAWOR Grunwaldzka Grunwaldzka KOŁO Toruńska Toruńska BRANIEWO Kościuszki Kościuszki TYCHY Jana Pawla II Jana Pawła II MRĄGOWO Warszawska Warszawska OPOLE 1 Maja Maja SZCZYTNO Polska Polska SKIERNIEWICE Reymonta 8A Reymonta 8A 217 KĘTY Sobieskiego Sobieskiego OSTROWIEC ŚWIĘT. 11-go Listopada go Listopada GRAJEWO 'Pl. Niepodległosci 20/ 'Pl. Niepodległosci 20/7 220 ŁÓDŹ Tatrzańska 42/ Tatrzańska 42/ RADLIN Korfantego Korfantego ZDUŃSKA WOLA Łaska Łaska CZĘSTOCHOWA Warszawska 2/ Warszawska 2/ MYŚLENICE Kilińskiego Kilińskiego POLICE Piłsudskiego Piłsudskiego SULECHÓW Sikorskiego Sikorskiego WARSZAWA Wojciechowskiego Wojciechowskiego LUBIN Gen.J.Bema Gen.J.Bema 229 JELENIA GÓRA Różyckiego Różyckiego JEDRZEJÓW 11-go Listopada go Listopada ZGIERZ Kamienna Kamienna WARSZAWA Jana Pawła II 41a Jana Pawła II 41a 233 STRZEGOM Rynek a Rynek a 234 WARSZAWA Al.KEN Al.KEN POZNAŃ Głogowska 132/ Głogowska 132/ TCZEW Żwirki Żwirki RAWA MAZOWIECKA Al.Konstytucji Al.Konstytucji 3 Maja 2 Maja OPOCZNO M.Kopernika M.Kopernika ZGORZELEC Kościuszki Kościuszki BYDGOSZCZ Łużycka Łużycka RADOM Prażmowskiego Prażmowskiego DEBICA Rzeszowska Rzeszowska ZORY Górne Przedmiescie Górne Przedmieście NYSA Celna 14A Celna 14A 245 WADOWICE Plac Bohaterów Getta Plac Bohaterów Getta RZESZÓW Krakowska Krakowska PRUSZKÓW Wojska Polskiego 56 B Wojska Polskiego 56 B 248 GDAŃSK Kadmowa Kadmowa OSTRÓW MAZOWIECKA Mieczkowskiego 23 Mieczkowskiego BIAŁOGARD 1 Maja Maja BIAŁYSTOK Świętojańska Świętojańska TORUŃ Łyskowskiego Łyskowskiego KRAKÓW Floriańska Floriańska KIELCE Swietokrzyska Świętokrzyska LUBLIN Zana Zana BRODNICA Mostowa Mostowa RACIBÓRZ Opawska Opawska BIAŁYSTOK Wysockiego Wysockiego RZESZÓW Al.. Piłsudskiego Al.. Piłsudskiego 44

12 260 WARSZAWA Pirenejska 2A Pirenejska 2A 261 SIERADZ Grunwaldzka Grunwaldzka KONIN Chopina 21H Chopina 21H 263 PŁOCK Wyszogrodzka Wyszogrodzka NAMYSŁÓW Rynek Rynek SŁUBICE Osiedle Słowiańskie Osiedle Słowiańskie BIAŁYSTOK Paderewskiego Paderewskiego BYDGOSZCZ Wojska Polskiego Wojska Polskiego RADOM Grzecznarowskiego Grzecznarowskiego STARACHOWICE Armii Krajowej Armii Krajowej LUBLIN Krakowskie Przedmieście Krakowskie Przedmieście OSTRÓDA Czarnieckiego 1C Czarnieckiego 1C 272 BYDGOSZCZ Gdańska Gdańska ŚWIĘTOCHŁOWICE Chorzowska Chorzowska KWIDZYN Kopernika 25A Kopernika 25A 275 BIELAWA Grota Roweckiego Grota Roweckiego KRAKÓW Wiślna Wiślna SKOCZÓW Fabryczna Fabryczna OPOLE Plac Kopernika Plac Kopernika JASŁO Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego DĄBROWA GÓRNICZA Jana III Jana III Sobieskiego 6 Sobieskiego RADOM Chrobrego Chrobrego DĘBLIN Rynek Rynek ŁĘCZNA Jana Pawła II Jana Pawła II KRASNYSTAW Okrzei Okrzei OŁAWA 3 Maja Maja 286 GRYFICE Niepodległości Niepodległości WARSZAWA Nowowiejska 1/ Nowowiejska 1/3 288 KOZIENICE Warszawska Warszawska LÓDZ Karskiego Karskiego ŚRODA WLKP. Dąbrowskiego Dąbrowskiego LEGNICA Złotoryjska Złotoryjska WŁOCŁAWEK Kaliska 79A Kaliska 79A 293 KRAKÓW Broniewskiego Broniewskiego WARSZAWA Al. Jerozolimskie Al. Jerozolimskie RUDA ŚLĄSKA 1 -go Maja go Maja WARSZAWA Stawki 2a Stawki 2a 297 WARSZAWA Al. Solidarności Al. Solidarności BYTOM Al..J.N.Jeziorańskiego Al..J.N.Jeziorańskiego TORUŃ Broniewskiego Broniewskiego SUWALKI Gen.Dwereckiego Gen.Dwereckiego ZGORZELEC Armii Krajowej 52 A Armii Krajowej 52 A 302 BYDGOSZCZ Skarżyńskiego Skarżyńskiego RZESZÓW Rejtana Rejtana TOMASZÓW LUBELSKI Generała W Generała W. Andersa 2 Andersa SKARZYSKO - KAMIENNA Piłsudskiego Piłsudskiego GDAŃSK Chałubińskiego Chałubińskiego BIELSKO-BIALA Mostowa Mostowa NOWY SĄCZ Plac Dąbrowskiego Plac Dąbrowskiego 4

13 309 ŚREM Chopina Chopina ŚWIDNICA Sikorskiego Sikorskiego BIAŁA PODLASKA Kraszewskiego Kraszewskiego AUGUSTÓW Mostowa Mostowa PIEKARY ŚLĄSKIE Wyszyńskiego 9a Wyszyńskiego 9a 314 ANDRYCHÓW Plac Mickiewicza Plac Mickiewicza OPOLE Wrocławska Wrocławska GDAŃSK Złota karczma Złota karczma WARSZAWA Racławicka Racławicka SZCZECIN Przyjaciół Żołnierza 128A Przyjaciół Żołnierza 128A 319 NISKO Wolności Wolności ILAWA Królowej Jadwigi Królowej Jadwigi OLEŚNICA Lwowska Lwowska BUSKO ZDRÓJ Poprzeczna Poprzeczna POZNAŃ Górecka Górecka JANKI Plac Szwedzki Plac Szwedzki BŁONIE Traugutta Traugutta BYDGOSZCZ Fordońska Fordońska WARSZAWA Birżańska Birżańska GDYNIA Al. Zwyciestwa Al. Zwycięstwa KOŚCIAN Al.. Kościuszki 5 c Al.. Kościuszki 5 c 330 OLSZTYN Al. Piłsudskiego Al..Piłsudskiego SOPOT Sikorskiego 8/ Sikorskiego 8/ NOWY DWÓR MAZOWIECKI Modlińska Modlińska BIAŁYSTOK Komisji Edukacji Narodowej Komisji Edukacji Narodowej RADOM Mireckiego Mireckiego KRAKÓW Al. Pokoju Al. Pokoju BYDGOSZCZ Grzymały-Siedleckiego Grzymały-Siedleckiego WARSZAWA Pasłęcka 8D Pasłęcka 8D 338 KRAŚNIK Kochanowskiego Kochanowskiego PŁOCK Tysiąclecia Tysiąclecia CHRZANÓW Trzebińska Trzebińska LUBIN Gen.Wl.Sikorskiego Gen.Wł.Sikorskiego PŁOŃSK Plac 15 sierpnia Plac 15 sierpnia PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Slowackiego Słowackiego JAROSŁAW Jana Pawła II 3A Jana Pawła II 3A 345 OPOLE Plac Teatralny Plac Teatralny WARSZAWA Kleszczowa Kleszczowa CZESTOCHOWA AL.. Wojska Polskiego AL.. Wojska Polskiego GDYNIA Świętojańska Świętojańska KLODZKO Noworudzka Noworudzka KRAKÓW Puszkarska Puszkarska WARSZAWA Sienna 83 klatka A Sienna 83 klatka A 352 KALISZ 3 Maja Maja GOSTYNIN Floriańska Floriańska BYTOM Pl. Kościuszki Pl. Kościuszki ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Wojska Wojska Polskiego 35 Polskiego JELCZ-LASKOWICE Bozka 11A Bozka 11A

14 357 ŁÓDŹ Pabianicka Pabianicka POZNAŃ Osiedle Czecha Osiedle Czecha OSTRÓW WLKP. Kaliska Kaliska ŁÓDŹ Al..Wyszyńskiego Al..Wyszyńskiego KWIDZYN Słowackiego Słowackiego ZGIERZ Plac Kilińskiego Plac Kilińskiego ŁOMIANKI Warszawska Warszawska BIAŁYSTOK Antoniukowska Antoniukowska PRZEMYŚL 3- go Maja go Maja WAŁBRZYCH 1 go Maja go Maja WARSZAWA Jubilerska 1/ Jubilerska 1/3 368 SZCZECIN Bandurskiego 96A Bandurskiego 96A 369 BYDGOSZCZ Kostrzyńska Kostrzyńska LUBLIN Godebskiego Godebskiego WARSZAWA Dereniowa 2C Dereniowa 2C 372 JELENIA GÓRA Konopnickiej 7 i 7A Konopnickiej 7 i 7A 373 TARNÓW Krakowska Krakowska WARSZAWA Białołęcka Białołęcka KOSZALIN Jana Pawla II Jana Pawła II SZAMOTUŁY Woroniecka Woroniecka TORUŃ Lelewela Lelewela CZĘSTOCHOWA Al.Wolności Al.Wolności NAKŁO NAD NOTECIĄ Rynek Rynek WARSZAWA Al. Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej ŚRODA ŚLĄSKA Legnicka Legnicka ŁÓDŹ Rzgowska 64/ Rzgowska 64/ SWARZĘDZ Poznańska Poznańska WAŁBRZYCH Wieniawskiego Wieniawskiego NOWY SĄCZ Lwowska Lwowska WŁOCŁAWEK Kilińskiego 3a budynek D Kilińskiego 3a budynek D 387 WARSZAWA Grójecka 80/ Grójecka 80/ POZNAŃ Warszawska 98/ Warszawska 98/ ŁAŃCUT Królowej Elżbiety Królowej Elżbiety KONIN Dworcowa Dworcowa CZĘSTOCHOWA Dekabrystów 41A Dekabrystów 41A 392 ŚWIDNICA Westerplatte Westerplatte GDYNIA Świętojańska 110/ Świętojańska 110/ BRZEG Dluga Długa BIELSKO-BIAŁA Leszczyńska Leszczyńska SANDOMIERZ Mickiewicza Mickiewicza OPOLE LUBELSKIE Przemysłowa Przemysłowa ŻYWIEC Świętokrzyska 40B Świętokrzyska 40B 399 WRZEŚNIA Warszawska Warszawska GRUDZIĄDZ Włodka Włodka STAROGARD GDAŃSKI Lubichowska Lubichowska GOLUB-DOBRZYŃ Konopnickiej Konopnickiej WOLSZTYN Dworcowa Dworcowa ZAWIERCIE 3 Maja Maja KRAKÓW Włóczków Włóczków ZŁOTÓW Bogaterów Westerplatte 7c Bogaterów Westerplatte 7c 407 KIELCE Massalskiego Massalskiego ŚWIECIE Duży Rynek Duży Rynek 13

15 409 WARSZAWA Świętojerska Świętojerska SZPROTAWA Targowa Targowa ZABRZE Szczęść Boże Szczęść Boże KRAKÓW M.Medweckiego M.Medweckiego PSZCZYNA Targowa Targowa RZESZÓW Kolejowa Kolejowa RUMIA Jana III Sobieskiego 14a Jana III Sobieskiego 14a 416 WEJHEROWO Sobieskiego Sobieskiego WARSZAWA Pruszkowska Pruszkowska WARSZAWA Malborska Malborska WARSZAWA Piękna 16B Piękna 16B 420 ŁASK Żeromskiego Żeromskiego NOWY TOMYŚL Poznańska Poznańska LUBLINIEC Plac Cichy Plac Cichy 423 GUBIN 3-go maja go maja GDYNIA 10-go Lutego go Lutego SKAWINA Popiełuszki 2d Popiełuszki 2d 426 USTRZYKI DOLNE Rynek 23,24, Rynek 23,24, OTWOCK Andriollego Michala Andriollego Michała SKWIERZYNA Batorego Batorego POZNAŃ Osiedle Zwyciestwa pawilon Osiedle Zwyciestwa pawilon PRZEMYŚL Sportowa Sportowa KONSTANTYNÓW Zgierska Zgierska KOŃSKIE Spółdzielcza 16A Spółdzielcza 16A 433 WARSZAWA Pl.Mirowski Pl.Mirowski JELENIA GÓRA Grodzka Grodzka KIELCE Kochanowskiego Kochanowskiego POZNAŃ Hetmańska Hetmańska SZCZECIN Narutowicza 13e Narutowicza 13e 438 BARLINEK Niepodległości Niepodległości WAŁBRZYCH Broniewskiego 65d Broniewskiego 65d 440 POZNAN Al. Solidarnosci Al. Solidarności PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Wojska Wojska Polskiego 137/139 Polskiego 137/ WARSZAWA Barkocińska Barkocińska BRZEZINY Sienkiewicza Sienkiewicza TARNOWSKIE GÓRY Zagórska Zagórska WŁODAWA Partyzantów Partyzantów TARNÓW Nowodąbrowska Nowodąbrowska GRUDZIĄDZ Kalinkowa Kalinkowa LIDZBARK WARMIŃSKI Piłsudskiego Piłsudskiego OTWOCK Kołątaja Kołątaja INOWROCŁAW Al. 800-lecia Al. 800-lecia Inowrocławia 27 Inowrocławia OPOLE Dębowa Dębowa GRÓJEC Krótka Krótka LEGNICA Schumanna Schumanna PUŁAWY Gościńczyk Gościńczyk WARSZAWA Korotyńskiego Korotyńskiego KIELCE Warszawska Warszawska POLKOWICE Głogowska Głogowska KRAKÓW Os.Zgody Os.Zgody MIELEC Mickiewicza Mickiewicza 15

16 460 STRZELCE OPOLSKIE Ligonia 1A Ligonia 1A 461 LÓDZ Pilsudskiego 15/ Piłsudskiego TORUŃ Grudziądzka Grudziądzka MIĘDZYRZEC PODLASKI Lubelska Lubelska CIECHANÓW Armii Krajowej Armii Krajowej WAŁBRZYCH Słowackiego Słowackiego BYSTRZYCA KŁODZKA Mickiewicza Mickiewicza CHOJNICE Jana Pawła II 2d Jana Pawła II 2d 468 KRAKÓW Zakopiańska Zakopiańska WARSZAWA Targowa Targowa BYDGOSZCZ Czerkaska Czerkaska KRAKÓW Królewska Królewska MOGILNO Władysława Jagiełły Władysława Jagiełły PŁOCK Wyszogrodzka Wyszogrodzka JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Piłsudskiego 2A Piłsudskiego 2A 475 RADZYŃ PODLASKI Warszawska 11a Warszawska 11a 476 CIECHOCINEK Zdrojowa Zdrojowa ŚWIEBODZICE Strzegomska 13A Strzegomska 13A 478 SOSNOWIEC Legionów 7A Legionów 7A 479 WEJHEROWO Pomorska 47 os.kaszubskie Pomorska 47 os.kaszubskie 480 GORZÓW WIELKOPOLSKI Al Al.. Konstytucji 3 Maja 102 Konstytucji 3 Maja OLSZTYN Partyzantów Partyzantów SZCZECIN Chopina Chopina MAKÓW MAZOWIECKI Mickiewicza Mickiewicza PIŁA Wyspiańskiego 33/ Wyspiańskiego 33/ CHEŁMNO Dojazdowa Dojazdowa GDYNIA Starowiejska Starowiejska CZELADZ Bedzienska Będzieńska MYŚLENICE Sloneczna 2D Sloneczna 2D 489 SZCZECIN Emilii Gierczak 24/ Emilii Gierczak 24/ OBORNIKI Piłsudskiego Piłsudskiego STARGARD SZCZ. Kościuszki Kościuszki DĘBNO Armii Krajowej 10A Armii Krajowej 10A 493 BOCHNIA Partyzantów 2A Partyzantów 2A 494 KARPACZ Konstytucji 3 Maja 45A Konstytucji 3 Maja 45A 495 TRZCIANKA Pl.Pocztowy 24A Pl.Pocztowy 24A 496 ŚWIEBODZIN Piłsudskiego Piłsudskiego WYSZKÓW Sowińskiego Sowińskiego ZIELONA GÓRA Wojska Polskiego Wojska Polskiego CHOJNÓW Wolności Wolności ZDUŃSKA WOLA Łaska Łaska MYSLIBÓRZ Niedziałkowskiego Niedziałkowskiego KIELCE Warszawska 218D Warszawska 218D 503 CHORZÓW Parkowa Parkowa STALOWA WOLA Jana Pawła II Jana Pawła II RZESZÓW Tadeusza Rejtana Tadeusza Rejtana RZESZÓW Leopolda Lisa Kuli Leopolda Lisa Kuli GDYNIA Wielkokacka Wielkokacka ZAMBRÓW Świętokrzyska Świętokrzyska GORZÓW WIELKOPOLSKI Mickiewicza Mickiewicza SZCZECIN Ku Słońcu Ku Słońcu 67

17 511 ZABRZE Plutonowego Ryszarda Szkubacza Plutonowego Ryszarda Szkubacza SZCZECIN Aleksandra Zawadzkiego Aleksandra Zawadzkiego ŁAZISKA GÓRNE Plac Ratuszowy Plac Ratuszowy ŁÓDŹ Jana Pawła II Jana Pawła II JELENIA GÓRA Cieplicka Cieplicka GŁUBCZYCE Sobieskiego Sobieskiego LIMANOWA Rynek Rynek PIASECZNO Geodetów Geodetów GDYNIA Kartuska Kartuska ZGIERZ Łódzka Łódzka BIAŁYSTOK Malmeda Malmeda SANOK Kościuszki Kościuszki KONIN 3 maja maja ZIELONKA Wyszyńskiego Wyszyńskiego ŁÓDŹ Kolumny 6/ Kolumny 6/ DĄBROWA TARNOWSKA Sucharskiego Sucharskiego ŁAPY Główna Główna WYSOKIE MAZOWIECKIE Białostocka Białostocka LUBLIN 1 Maja Maja BYDGOSZCZ Jagiellońska Jagiellońska SŁUPSK Mickiewicza Mickiewicza MIĘDZYRZECZ Świerczewskiego Świerczewskiego MIELEC Pisarka 1D Pisarka 1D 534 WARSZAWA Płocka Płocka PRZEMYŚL Brudzewskiego Brudzewskiego SZCZECIN Al.. Niepodległości Al.. Niepodległości GRUDZIĄDZ Chełmińska Chełmińska STOJADŁA/MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska 63 A Warszawska 63 A 539 KRAKÓW Bora -Komorowskiego Bora -Komorowskiego KALISZ Poznańska 121/ Poznańska 121/ BIŁGORAJ Sikorskiego Sikorskiego SOKOŁÓW PODLASKI M.C. Skłodowskiej M.C. Skłodowskiej STRZELCE KRAJEŃSKIE Bolesława Bolesława Chrobrego 2 Chrobrego LESKO Rynek Rynek ROPCZYCE Króla Kazimierza Wielkiego Króla Kazimierza Wielkiego MIELEC Biernackiego Biernackiego WARSZAWA Ćmielowska Ćmielowska GŁUCHOŁAZY Pl. Solidarności 2/ Pl. Solidarności 2/1 549 GOŁDAP Królewiecka Królewiecka ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Rynek Rynek GDYNIA PULKOWNIKA DABKA Pułkownika Dąbka SŁUPSK Wojska Polskiego Wojska Polskiego ŁÓDŹ Tamka Tamka KOSZALIN Traugutta Traugutta BIELSKO-BIAŁA Sarni Stok Sarni Stok CHEŁMŻA Sikorskiego Sikorskiego CHOJNICE Pl. Piastowski 30 lokal nr Pl. Piastowski 30 lokal nr BYDGOSZCZ Broniewskiego Broniewskiego 4

18 559 SŁAWNO Jedności Narodowej Jedności Narodowej JAROSŁAW Oś. Kombatantów Oś. Kombatantów WŁOCŁAWEK Komunalna Komunalna ŚWIDWIN 3 Marca 1a Marca 1a 563 JASŁO Jana Pawła II Jana Pawła II SIEDLCE Sienkiewicza Sienkiewicza SLUPSK- Szczecinska Szczecińska BIAŁYSTOK Ryska 1budynek 1a Ryska 1budynek 1a 567 ŻYRARDÓW Kilińskiego Kilińskiego LUBARTÓW Rynek I 11/ Rynek I 11/ WOLOMIN Wilenska 29 A Wileńska 29 A 570 BISKUPIEC 1 Maja Maja SŁUPCA Pl. Wolności Pl. Wolności CHORZÓW Żołnierzy Września Żołnierzy Września POZNAN Druzbickiego Drużbickiego WROCŁAW Piłsudskiego Piłsudskiego WROCŁAW Pl. Teatralny Pl. Teatralny ŁÓDŹ Bratysławska Bratysławska CHEŁM Piłsudskiego Piłsudskiego BOLESŁAWIEC Zgorzelecka Zgorzelecka SUWAŁKI Noniewicza Noniewicza BEŁCHATÓW Kolejowa Kolejowa DZIAŁDOWO Jagiełły Jagiełły USTKA Marynarki Polskiej Marynarki Polskiej PRZASNYSZ Orlika Orlika BOLESŁAWIEC Asnyka Asnyka MARKI Piłsudskiego Piłsudskiego WROCŁAW Pl. Dominikański Pl. Dominikański KRAKÓW Oś. Centrum A Oś. Centrum A1 588 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Świerczewskiego 9 Świerczewskiego GDYNIA Okrzei 1-5A Okrzei 1-5A 590 TUREK Gorzelniana Gorzelniana WROCLAW Al. Gen. Hallera Al. Gen. Hallera ZĄBKI Wł. Reymonta Wł. Reymonta SIERADZ Wojska Polskiego Wojska Polskiego SKIERNIEWICE Kameralna Kameralna KOSTRZYN Sikorskiego Sikorskiego KRAKÓW Bratysławska Bratysławska SWIDNIK WYSZYNSKIEGO Wyszyńskiego WROCŁAW Ruska Ruska NOWOGARD 15 Lutego Lutego NOWY TARG Rynek Rynek OSTRÓW WLKP. Raszkowska Raszkowska WROCŁAW Strzegomska Strzegomska POZNAŃ Wodna Wodna WROCLAW Pl. Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki BYTÓW Wojska Polskiego Wojska Polskiego RYDUŁTOWY Raciborska Raciborska WROCŁAW Racławicka 2/ Racławicka 2/4 608 KRAKÓW Aleja Pokoju Aleja Pokoju ŁÓDŹ Brzezińska 27/ Brzezińska 27/29

19 610 WROCLAW Powstanców Slaskich Powstańców Śląskich WROCŁAW Gen.J.Bema Gen.J.Bema WROCŁAW Świdnicka Świdnicka WROCŁAW Lotnicza Lotnicza PONIATOWA Nałęczowska Nałęczowska WROCŁAW Krakowska Krakowska PYRZYCE 1 Maja Maja WROCŁAW Piłsudskiego Piłsudskiego BIAŁA PODLASKA Sidorska Sidorska KRAKÓW Bobrzyńskiego Bobrzyńskiego GLIWICE Zwyciestwa Zwycięstwa GOLENIÓW Konstytucji 3 Maja Konstytucji 3 Maja RYKI Warszawska Warszawska DREZDENKO Kościuszki Kościuszki KRAKÓW Stojałowskiego Stojałowskiego PIŁA Powstańców Wlkp Powstańców Wlkp MYSZKÓW Plac Dworcowy Plac Dworcowy PRZEWORSK Krasickiego Krasickiego PABIANICE Grota-Roweckiego Grota-Roweckiego STALOWA WOLA Okulickiego 16C Okulickiego 16C 630 PLESZEW Rynek Rynek WROCŁAW Kiełczowska Kiełczowska RADOM Bolesława Chrobrego Bolesława Chrobrego ŁÓDŹ Pojezierska 2/ Pojezierska 2/6 634 LUBLIN Mełgiewska 2B Mełgiewska 2B 635 WROCLAW Pl. Grunwaldzki 18/ Pl. Grunwaldzki 18/ ŻUROMIN Targowa Targowa WROCŁAW Widna 2A Widna 2A 638 WROCŁAW Rydygiera 2A Rydygiera 2A 639 WROCŁAW Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich HAJNÓWKA 3 Maja Maja TRZEBNICA Daszyńskiego Daszyńskiego ŁÓDŹ Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 109/ Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 109/ KROSNO ODRZAŃSKIE Pułaskiego Pułaskiego GIŻYCKO Warszawska Warszawska KROTOSZYN Słodowa Słodowa GORZÓW WIELKOPOLSKI Przemysłowa Przemysłowa MIASTKO Dworcowa Dworcowa KRAKÓW Szymanowskiego Szymanowskiego ŚWINOUJŚCIE Armii Krajowej Armii Krajowej KOLBUSZOWA Pl. Wolności Pl. Wolności RADZYMIN Lecha Falandysza Lecha Falandysza BRWINÓW Grodziska Grodziska LUBAWA Kopernika Kopernika DZIERŻONIÓW Diorowska Diorowska ŁÓDŹ Aleksandrowska Aleksandrowska RACIBÓRZ Rynek 6A Rynek 6A 657 LASKI Trenów Trenów POZNAŃ Zamenhofa Zamenhofa KONIN Sosnowa Sosnowa GOSTYŃ 1 Maja Maja 27

20 661 RADOMSKO Krakowska Krakowska KRAKÓW Oś.Na Stoku Oś.Na Stoku RUMIA Dąbrowskiego Dąbrowskiego KONIN Paderewskiego Paderewskiego KALISZ Wojska Polskiego Wojska Polskiego ŁOMŻA Legionów Legionów BRZESKO Mickiewicza Mickiewicza GLIWICE Plac Piastów Plac Piastów BIELSKO-BIAŁA Michałowicza Michałowicza SWINOUJSCIE Grunwaldzka 1-1A Grunwaldzka 1-1A 671 MSZANA DOLNA Starowiejska 2n Starowiejska 2n 672 GNIEZNO Osiedle Jagiellońskie Osiedle Jagiellońskie ROGOŹNO Wielka Poznańska Wielka Poznańska KRASNYSTAW Zakręcie 2J Zakręcie 2J 675 OSTROWIEC ŚWIĘT. Mickiewicza Mickiewicza WROCŁAW Paprotna Paprotna OSIELSKO Szosa Gdańska Szosa Gdańska ŁÓDŹ Maratońska 109B Maratońska 109B 679 TCZEW Pomorska Pomorska GLIWICE Al. Jana Nowaka Jezioranskiego Al.. Jana Nowaka Jeziorańskiego WROCŁAW Graniczna 2a Graniczna 2a 682 WROCŁAW Szewska 6/ Szewska 6/7 683 POŁANIEC Czarneckiego Czarneckiego OLSZTYN Boenigka Boenigka ZAMOŚĆ M.Reja M.Reja BARTOSZYCE Plac Konstytucji 3 Maja Plac Konstytucji 3 Maja BRZEG DOLNY Słowackiego 4A Słowackiego 4A 688 BIAŁYSTOK Słonimska Słonimska POZNAŃ Osiedle Kosmonautów Osiedle Kosmonautów SUCHY LAS Obornicka Obornicka KROSNO Lewakowskiego Lewakowskiego BYTOM Strzelców Bytomskich Strzelców Bytomskich SYCÓW Okrężna 1B Okrężna 1B 694 WĄBRZEŹNO 1 Maja Maja KUDOWA ZDRÓJ Zdrojowa Zdrojowa KOSZALIN Okrzei Okrzei LWÓWEK ŚLĄSKI Zamkowa Zamkowa RUDA śląska Górnośląska Górnośląska ŁÓDŹ Łagiewnicka 118c Łagiewnicka 118c 700 TARNÓW Słoneczna Słoneczna GLIWICE Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury ŁÓDŹ Pl. Niepodległości Pl. Niepodległości 703 ZAMOSC Przemyslowa Przemysłowa OLKUSZ Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego SOSNOWIEC AL. Ksiedza Franciszka AL. Ksiedza Franciszka Blachnickiego 3 Blachnickiego KOLBUDY Leśna Leśna 2

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Położna radzi. Bezpłatne konsultacje dotyczące żywienia i pielęgnacji Maluszka w drogeriach Rossmann

Położna radzi. Bezpłatne konsultacje dotyczące żywienia i pielęgnacji Maluszka w drogeriach Rossmann Położna radzi. Bezpłatne konsultacje dotyczące żywienia i pielęgnacji Maluszka w drogeriach Rossmann 20.08.2015 CZWARTEK, godz.15.00 19.00 BYDGOSZCZ ul. Wojska Polskiego 23 BYDGOSZCZ ul. Kostrzyńska 1

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Konsultacje z Doradcami Żywieniowymi w drogeriach Rossmann

Konsultacje z Doradcami Żywieniowymi w drogeriach Rossmann Konsultacje z Doradcami Żywieniowymi w drogeriach Rossmann 14.03 PIĄTEK (od 15:00 do 19:00) Miasto Galeria Ulica RADOM KĘDZIERZYN- KOŹLE WYSZKÓW RYBNIK GDYNIA WOŁOMIN ECE-Galeria Łódzka CH Galeria Gama

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia Wezwanie AmRest Holdings SE Załącznik nr 1 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3. Bielawa ul. 1 Maja 34 9.00-17.00 4. Bielsko-Biała ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz.

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz. Bełchatów ul. Kościuszki 27 9:00-19:00 Biała Podlaska ul. Jana Pawła II 163 (placówka Express) 8:00-20:00 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 9:00-18:00 Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 9:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

Oddział Alior Bank SA 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 5-427 Białystok ul. Lipowa 34 5-35 Białystok ul. Wiejska 47 5- Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 11-200 Bartoszyce ul. Orzeszkowej 2 2 97-400 Bełchatów ul. Kolejowa 6 3 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 27 4 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15 5 15-690 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ"

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ" Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA WYPRZEDAŻ", zwana dalej akcją. 2 Organizator Akcji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Lista placówek Getin Noble Bank S.A. przyjmujących zapisy na obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP6-I

Lista placówek Getin Noble Bank S.A. przyjmujących zapisy na obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP6-I LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. l.p. Kod pocztowy Miejscowość Ulica 1. 97-400 Bełchatów ul. Hanki Czaki 2 2. 42-500 Będzin ul. Grójecka 18/20 3. 15-424 Białystok al. Stanów Zjednoczonych 72/21 4.

Bardziej szczegółowo

LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p.

LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p. LISTA ODDZIAŁÓW GETIN NOBLE BANK S.A. Kod l.p. Miejscowość Ulica pocztowy 1. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 16A 2. 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 17 3. 15-424 Białystok ul. Lipowa 45 4. 15-092 Białystok

Bardziej szczegółowo

www.logo24.pl 2012-04-05 WOJAS . REDAKCJA,WWW.LOGO24.PL (2012-04-05 00:00:00)

www.logo24.pl 2012-04-05 WOJAS . REDAKCJA,WWW.LOGO24.PL (2012-04-05 00:00:00) WOJAS. REDAKCJA,WWW.LOGO24.PL ( 00:00:00) www.logo24.pl/logo24/1,111692,11487941,wojas.html Adresy sklepów w których możesz zrealizować kupony rabatowe z kwietniowego numeru Logo Wojas Redakcja Adresy

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka

01 21 Wrocław Wrocław ul. Legnicka godziny pracy Nr regionu Nr oddziału Oddział Regionalny Oddział banku Kod pocztowy Adres placówki Telefon stacjonarny pn. - pt. sob. 1 O/Regionaln Wrocław + Łódź 01 21 Wrocław Wrocław 53-674 ul. Legnicka

Bardziej szczegółowo

NAZWA SKLEPU / CENTRUM HANDLOWEGO

NAZWA SKLEPU / CENTRUM HANDLOWEGO MARKA NAZWA SKLEPU / CENTRUM HANDLOWEGO KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA i NR. Drywash CH Marjon 16-300 Augustów ul. Mazurska 10 Drywash CH Alfa 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15 Drywash 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

I TURNUS

I TURNUS MURZASICHLE 28.6-07.7.2016 I TURNUS - 28.06.- 07.07 Goleniów > Murzasichle tam: Goleniów 4:30 - Szczecin 5:30 - Gryfino 6:00 - Murzasichle 19:00 pow: Murzasichle 9:00 - Gryfino 22:00 - Szczecin 22:30 -

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Rabat

Bardziej szczegółowo

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW Ul. Dworcowa 4 78-200 Białogard Ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice Zespół Szkół Plastycznych Ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków Producent Nine West Molton Hexeline Miasto Sklep Adres Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C C.H. Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11 Lublin C.H. Lublin Plaza ul. Lipowa 13 C.H. Plaza ul. Kaspra

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Jesienna Promocja Fale Loki Koki

Regulamin promocji: Jesienna Promocja Fale Loki Koki Regulamin promocji: Jesienna Promocja 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy Polwell.

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Zespół Private Brokerage

Zespół Private Brokerage Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. 1 Bolesławiec ul. Sądowa 6 59-700 2 Bydgoszcz ul. Gdańska 128 85-021 3 Chorzów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji SODEXO

Regulamin Akcji SODEXO Regulamin Akcji SODEXO I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja SODEXO (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Placówki Euro Banku S.A. prowadzące dystrybucję funduszu Amundi Parasolowy FIO

Placówki Euro Banku S.A. prowadzące dystrybucję funduszu Amundi Parasolowy FIO Placówki Euro Banku S.A. prowadzące dystrybucję funduszu Amundi Parasolowy FIO /nazwa placówki Bełchatów ul. Kościuszki 4a Białystok 1000-lecia Państwa Polskiego ul.100-lecia Państwa Polskiego Białystok

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do Regulaminu "Scooby Doo zaczarowane karty 3D"

załącznik nr 1 do Regulaminu Scooby Doo zaczarowane karty 3D załącznik nr 1 do Regulaminu "Scooby Doo zaczarowane karty 3D" Placówka Adres placówki 1 Białystok, Świętojańska ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok 2 Białystok, Tysiąclecia al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OFEROWANE W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OFEROWANE W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH i2 Development S.A. (spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybierasz najnowsze technologie od Gillette?

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybierasz najnowsze technologie od Gillette? REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybierasz najnowsze technologie od Gillette? 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400 LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK Oddział Ulica Kod Miejscowość 1 POK Bełchatów GETIN UP ul. Kościuszki 16 a 97-400 Bełchatów 2 O/Będzin GETIN UP ul. Sączewskiego 17 42-500

Bardziej szczegółowo

24-100 Puławy ul. Rybnicka 97 (lok. B27/B29) 47-400 Racibórz Rynek 5 47-400 Racibórz Grzecznarowskiego 28. 26-604 Radom Grzecznarowskiego 28

24-100 Puławy ul. Rybnicka 97 (lok. B27/B29) 47-400 Racibórz Rynek 5 47-400 Racibórz Grzecznarowskiego 28. 26-604 Radom Grzecznarowskiego 28 Adres Kod pocztowy Miasto ul. Kościuszki 27 97-400 Bełchatów ul. Brzeska 27 (CH Rywal) 21-500 Biała Podlaska Świętojańska 15 15-277 Białystok ul. Czesława Miłosza 2 15-265 Białystok ul. Hetmańska 16 (CH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT dla uczestników programu lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera spółki Alma Market S.A. (regulamin programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC HOLDING S.A.

SKARBIEC HOLDING S.A. SKARBIEC HOLDING S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Nowogrodzkiej 47a 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503222)

Bardziej szczegółowo

weź udział w akcji Happy Faces

weź udział w akcji Happy Faces weź udział w akcji Happy Faces i pomóż dzieciom z Fundacji Dziecięca Fantazja Jak? 1. odwiedź salon Orange - listę salonów biorących udział w akcji znajdziesz poniżej 2. 3. uśmiechnij się do smartfona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka Organizator Organizatorem promocji jest Marketing Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą 31-871 Kraków, oś. Dywizjonu 303, pawilon

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki:

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: STENDERS Katowice Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Kraków Galeria Krakowska ul. Pawia 5 Łódź Galeria Łódzka Al.Piłsudzkiego 15/23 Poznań Stary

Bardziej szczegółowo

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII C SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ W TRANSZY PRACOWNICZEJ TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Detalicznej

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Detalicznej Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego MFO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul.

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. Sączewskiego 17 42-500 O/Będzin GETIN UP BIAŁYSTOK ul. Lipowa 45

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo