,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -"

Transkrypt

1 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka zlo2yc zlecenie zakupu jednej akcji prerniowej w biurze maklerskim. Ich cenq - 3l.34 zt - obliczono jako polowg Sredniej ceny z 20 sesji gieldowych sprzed 2I czerwca. Jest ona ni2sza nawet od ceny, pojakiej kupowaliprzed rokiem akcje Banku Handlowego w ofercie publicznej (33.a zl).i znacznie ni2sza od bie24cego kursu gieldowego Banku Handlowego (68 zt). Zapisow na akcje premiowe nie mogli jednak skladai inwestorzy, kt6rzy zaciqgnqli kredyt pod zastaw akcji Banku Handlowego (np. na zakup akcji Pekao SA). Wedlug wstqpnych szacunkow analitykow z Banku llandlowego inwestorzy przetrzymywali przez rok co dziesiqt4 ze sprzedanych ini w ofercie publicznej 18 rnln 800 tys. akcji (,,Gazeta Wyborcza", ). ROZDZIAN,8 SKARBONKI w poprzed'itnrozdzialemielismy okazie wielokrotnie przekonai siq o trafno_ 6ci opinii, zgodnie zktor4l...l Ministersh,o Finansow tr:aktule pr.vwetrlzowane hanki trochqiakbro.ileryt; dokarntia, przygradza impiorka, autszvstko po to, hv Iepiej je sprzedai (,,Gazeta wyborcza", lgg5,Gospodarka,. t a- t l;, rym sa_ mym, dodajmy' zapewniaj4c lepsze warunki uwlaszczenja ich kierowniciwom. By owej sprzeda y nie zakrocaq nie tyrko podejmowano, ale i powsciqgano sie od okre$lonych dzialafi, w tym decyzji kadrowych. prezes NgF H. Gronkiewicz- -waltz wczesniej publicznie wypowiadala sie negatywnie o urzednikach,ktorzy bez do$wiadczeniachc4kierowai bankami, co moglo odnosic sig w szczegolnosci do Andrzeja Podsiadlo, kt6ry w 1995 r. zostal wybrany na prezesa pbk. SwoiqrezerwE sclrowala jednak na dno szuflady, poniewaz t.. ],i otuczesne.l s,ttttrrc.fi nie bylo moiliwoici, b1, v)dara negah;wncl opiniq prezesowi bankt.t, ktr)ry miitt byc wl a i n i e p rytw o tyz ow o tt v (,,Rzeczpospolita;', $ ). Ta opiekuricza postawa obejmuje oczywiscie takle dzialania broniqce sip eko_ nomicznie, jak choiby szukanie irodkow zarad,czycl,rwobec tzw. zlyclt to znaczy niesciqgalnych dtug6w. wiele zlych kredytow powstalo jeszczew czasach, gdy banki z tzw. komercyjnej dziewiqtki wchodzily nadal *,ktua struktury Narodowego Banku Polskiego. Po wejsciu w ZycieUstawy o uporz4dkowaniu stosunk6w Kredytowych I stycznia 1990 r. przyiqto - logicznq na tle zainicjowanego wowczas programu forsownego wdrazania w gospodarce kapitalisty cinycnstosunk6w (oktorym mowa dokladniej lt,$:*,t.1 i rozdz.iale)- zasadq, by oprocentowa_ nte kredyt6w dorow'ywalo rnniej wipcej inflacji. polityka *y*tict stop procenlowych sprawila, 2e wiele przed.sigbiorstw nie bylo w stanie zwrac ac po2yczonych pieniedzy- To. co szybko dorobilo.sig nazwy dokanniania bankow. staro-.l.ill ttl"l probq zrekompensowania przez formalnego wlasciciera wrasnych skutk6w dzialai. wlaicicielowi temu chodzilo rzecz jasianie nte o odpokutowywa- wlasnych grzechow. recz o wyzbycie sip sprzedac owej wtasno$ci, a trudno byloby bank, rv kt6rym kwota zlych Ledytow przewy 2sza kapital. latach wyemitowano U.,"4::1T:: obligacje Skarbu panstwa o wafio_ b"";_:,1",:"u rnlnzl.,zprzeznaczeniern na uz"upeluienie funduszy wlasnych i rezerw Koszty obslugi obligacji Skarbu paristwa :'s-tuljlrlch wyemitowanych dla bank6w ko- ""lly ponoszone byly przezskarb parisfwa rotskich. i Fundusz prywatyzacji Bank6w utworzo'ry nabazie przeksztarconego Funduszu Stabilizacj i Zrotego (Mi

2 nisterstwo Skarbu Paristwa, 2002 b). Obligacj e restrukturyzacyj ne zostaly przekaza, ne dziesiqciu bankorn w celu zwiqkszenia ich funduszy wlasnych i rezerw (,,Puls Biznesu" ). Z,dziewiqtki" komercyjnej obligacje otrzymaio siedenr bank6w. Sprywatyzowane wczesniej WBK i BS byty na tyle silne,2e nie wymagalv dokapitalizowania. Do programu dolqczono jeszcze BGZ. Pekao SA i PKO BP (,,Przemiany",3l96). Dokapitalizowania dokonano na podstawie Ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsigbiorstw i bank6w z iutego 1993 r., natomiast banki. ktore rnialy by1 prywatyzowane w pierwszej kolejnodci, wybrano ju2 w l99l r. Pierwszy z prywatyt.owanych bank6w - WBK zostal jednak dokapitalizowany. poniewaz EBOiR jako inwestor strategiczny obj4l emisjq nowych akcji tego banku. Bankiem. kt6ry fonnalnie rzecz bior4c nie otrzynral wsparcia finansowego, b,r'l Bank Slqski. Gdyby jednak, jak wiekszosc bank6w, utworzyl on rezerwy na trudne kredyty zzysku,a nie ze swojego kapitatu zapasowego i rezerwowego, to przed prywatyzacjeprawdopodobnie musialby wykazal stratq. Kapital rezerwowy i zapasowy to nic innego jak nie podzielony zysk z lat poprzednrch. Zarzyd banku nie moze sam decydowai o Lltworzeniu rezerwy na trudne kredyty z kapitalu zapasowr.go. Takie decyzje podejmuje zgromadzenie akcjonariuszy. czyli w przypadku tych bankow minister flnansow, ktory podj4t ow4 korzystnq dla BSK decyzjq. Natonriast omawiany poprzednio BPH otrzymal obligacje restrukturyzacyjne - ok. I bln 500 mld zl - na utworzenie rezerw na trudne do odzyskania kredyty. Oprocz tych form pomocy paristwa dla bankow nale2y jeszcze u,ymienic: zwolnienia zodprowadzania rezerwy obowiqzkowej, kredyt wekslowy, zakup obligacji emitowanychprzez sauowane banki, umorzenie dlugow, odroczenie platnosci kredyt6w. zamianq dlug6w na akcje przedsiqbiorstw zadlu2onych w Pekao SA, BGZ, PKO BP i w siedrniu bankach wydzielonych z NBP (,,Gazeta Wyborcza", ). O znaczeniu. jakie miato owo pafistwowe wsparcie dla dalszej dzialelnoici prywatnych juz instytucji drviadczy fakt, i2 w latach przeciqtnic porxrd ll4 zysku brutto bank6w pochodzila z odsetek od obligacji restrukturyzacyjnych Skarbu Panstwa. Przychody te w du2ej mierze przyczynlly siq wiqc do zbudou'anta bazy kapitalowei bank6w (,,Puls Biznesu" ). Srodki publiczne slu2q interesom nie tylko prywatnych wla(cicieli denacjonalizowanych bankorv, lecz takae okreslonych grup politykow, co nie rvykltrcza - poza gmpowylx - takae prywatnego - posredniego lub bezposredniego -- korzystania z tych funduszy. Istnieje wiele sposob6w grupowo-partyjnego korzi'- stania z bankowych zasobow, niekoniecznie przyjmuj4cych tak jaskruwal, a prze.t to politycznie niewygodnq, postac jak zastosowana w 1989 r. przet- PKO BP, ktory udzielil kredytu na pokrycie koszt6w kampanii wyborczej PZPR. Zwrot po- 2ycz.ki zagwarantowal budzet paf strva, czyli 6wczesny minister finans6w Andrzej Wr6blewski. Ow kredyt w wysoko$ci l8 mld starych zlotych(rorvnowartosc ok. I mln 900 tys. dol.) zostal. jak ustalil historyk dr Dariusz Stola na podstawle dokumentow KC PZPR, zaciqgniqty nie przed czerwcowyrni wyborami, a po '' t7r,$i w okresie lipiec-sierpieri 1989 r., tuz,przed powolaniem rzqdu Tadeusza Mazowieckiego. Tak wiec nie wiadomo, czy pieniqdze poszly na kampaniq, splatg innyclr dlug6w PZPR, czy na wiano dla tzw. nomenklaturowych spolek. w ka2dym razie po powstaniu rzqdu Mazowieckiego, nowy minister finansow, Leszek Balcetowicz, odm6wil zrealizowania gwarancji pafrstwa. Szerszq palete zbiororvo-partyjnych stosunkow ekonomicznej wlasnor{ci bank6w - tak2e w sensie rozpiqtosci politycznego spektrum beneficjent6w -- ukazuje dzialalnosc Janusza Qualrdta i kierowanego przezeh Banku przemyslowo-hancllowego. prezes euandt objql BPH w 1989 r. Mimo, a ntole wlasnie z porvodu swojej pzpr-owsl,tej przeszlosci (m.in. zasiadal on w radzie nadzorczej utworzonej przez KC Agencji Gospodarczej), rvyczucie politycznej kouiunktury skierowalo najpierw prezesakrakowskiego banku na prawo, w stronq,,telegrafu", spotki zalo2onej we wrzesniu 1990 r. przez Jaroslawa Kaczyriskiego i Macieja Zalewskiego, dzialaczy Porozumienia Centrum, a wkrotce wysokich urzpdnikow Kancelarii prezydenta. BPH kupil ok. 40oh akcli wyemitowanych przez,.telegraf ' za li n\d zl, wdwczas z gor milion dolar6w. w przeddziefi ogroszenia projektu emisyjnego w 1994 r. sprzedai je - podobno - zajeden miliard. wladze BpH tlumaczyly p62niej,2e zdecydowaly sie na tg ryzykownq inwesrycjq, gdy2,,telegraf 'przedstawil ambitne plany: r.vydawanie wysokonakladowego dziennika i stworzenie og6lnopolskiej sieci telewizyjnej - stosownq umowq intencyjnq podpisal 6wczesny minister budownictwa Adam Glapifiski z wlosk4 tirm4,,intelco". Bank wsparl te2 w 1990 r. zalo2onqprzez dziatraczy PC Fundacjq prasow4,,solidarnos6i" - dotacjq I rnld 200 mln zl i w l99l r. zaplaconym za 13 lat z gory czynszer.r:-za pietro w gmachu przy Al. Jerozoliniskich w warszawie - 37 mld zl. pieniqdzy starczylo Fundacji na zakup dziennika,,express wieczorny" i dw6ch drukarni w warszawie. Rychlo jednak prezes euandt przypomnial sobie o nie tak dawnych partyjnych towarzyszach. l7 pa2dziernika 1990 r., kilka tygodni przed kampaniq prezydenckq kupil od SdRP buclynek pzpr w Krakowie przy ulicy sw. Tomasza. zaplacit 9 mld 500 mln zl, wtedy okolo miliona dolar6w. po.ipiectr czy nieuwaga sprawity. 2e przy okazji zawierania tej transakcji nie sprawdzono najwicloczniej xu4g wieczystych, bo w nich jest zapisane, ze wlaicicielem jest nie SdRp, lecz PZPR. co stwierdziwszy, S4d wojewodzki w Krakowie uznalw rutym l992 r. zaniewazna,. l*:ye Ba'k za24dal od SdRp zwroru pie'igdzy. Sqd wojew6dzki w warszawie uznal te roszczenia. ale SdRp stwierdzila, 2e nie ma pieniqdzy. spoma nieruchomo$i zostala przekazanaprzez Skarb panstwa Akadernii Mullt:n": BPH nadal ram urzpduje i placi Akademii czynsz. w l9g4 r. na dachu f]ffu no.iu*ily si9 sztandary w ieszizei*ym -- zielonym kolorze. BpH przejqt - Bank Plocki 3il9'" Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ' ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - umkowato w kasie banku 92 mld zl, zaginqlate2 dokumentacja. t o prowadzi nas do klasycznego przykladu r''ianego banku partyjnego sowicie dokar- z paristwowej kasy, lrki,tuno*i Ba'k Gospodarki Zywnosciowej,

3 w kt6ry wpompowano 2 mld 300 mln zlotych polskich podatnik6w, wynoszec g0 dzigki temu do rangi najwiekszego polskiego banku (w 1995 r. jego fundusze orzigoczyly zawrotn4, jak na polskie warunki, kwotq 18 bln). Prawie p6t miliarda zlotych zysku brutto, kt6ry osi4gnql BGZ w 1996 r., co pi4t4 zlot6wkq z osiqgniqtych zysk6l'bank zawdziqcza dokapitalizowaniu go przez bud2et obligacjami wartyrni a22nld 300 mln zl. W 1993 r. 6wczesny minister finans6w, Jerzy Osiatyriski, uzale2nil dotacje dlabgz od spelnienia paru warunkow: opracowania programu likwidacji zlych kredyt6w oraz przeksztalcenia banku w sp6lkq akcyjnq. Gdy premierem zostal Waldenrar Pawlak, BGZ zostal dokapitalizowany juz bez tych zastrzezefi. Jest oczywiste, choc zreguty trudne do udowodnienia, 2e bezposredni i posredni dysponenci najbardziej uniwersalnego towaru sami odnoszqzracji takiego lub inncgo przydzialu owych Srodkow korzysci ekonomiczne. Istnienie tego zjawiska potwierdzila prezes NBP, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wedlug kt6rej w takich przypadkach za uzyskanie kredytu w banku trzeba zaplacic 10% sumy jako tap6wkq. Wedtug innej oceny w latach prezes banku czy dyrektor pionu kedytowego brat czpsto 15-20% polyczanej sumy. Potrzebne byly jedynie podkladki, dzipki kt6rym funkcjonariusze bankowi mogli miec pewnos6, 2e nie zostan4 postawieni w stan oskar2enia o wspoludzial w przestqpstwie. Dyrektor pionu windykacji jedneg o z dulychbank6w ocenia. 2e w latach co drugi. trzeci kredyt udzielany byl na takich zasadach (,,Polityka", 35/00). Odpowiedniego._ podw6jnie interesuj4cego ze wzgledu na jego zwiqzek z pry w aty zacj 4 - przykladu dostarc za przypadek oddzialu Powszechnego Banku Kredytowego w Wyszkowie. S4d warszawski skazalkrzysztofa P., biznesmena z Lublina, na 3 lata wiqzienia zato,2e poslugiwal sig podrobior,4 depesz4 z Mirtisterstwa Przeksztalcen Wlasno$ciowych przy pertraktacjach o nabycie prawa wieczystego uzytkowania nieruchomosci od Lubelskich Zaklad6w Naprawy Samochod6w, a tak2e wreczyl Andrzejowi S., radcy prawllemu wyszkowskiego PBK, 400 mln starych zl tap6wki za,,zalatwienie" 6 mld kredytu w tym banku. Za przyjgcie lap6wki Andrzej S. zostal skazany na2latawigzienia w zawieszeniu na 3 lata i 20 tys. zl grzywny. wyrok skazujqcy otrzymal r6wnie2 niejaki Leszek D.. kt6ry dostal od Krzysztof'a F. tap6wke w wysokosci 200 mln starych zl. w zan-ian zaobietnice pomocy w przejeciu przezf. w uzytkowanie wieczyste dw6clt nieruchomosci w Lubelskiem. Ow4 depesze do Krzysztof'a F., poswiadczajqcq falszywie jego zdolnosci platnicze w pertraktacjach z LZNS podrobil i przcshl z MPW Narcyz H., dyrektor Departamentu Reprywatyzacji w tymze ministefstwie. Przedsiqbiorczy funkcjonariusz MPW zastosowal tp samqmetodq r6wntez wobec siebie samego, gdy2, jak rnu udowodniono, usilowal ptzy ulycitt sfalszowanego przekazu pocztowego wyludzic dzialkg budowlanq od warszawskiego przedsigbiorcy. Szefowi katowickiego oddzialu Banku Przemyslowego w Lodzi - Prokuratura Okrggowa w Katowicacl't zarzucila wyludzenie 3 mln zl i probq sprzeniewicrzenia kolejnych 5 mln zl. Do dyrektora, uwa2anego w l6dzkiej cenrrali zabardzo dobrego szefa, latem 1999 r. przyszedl Marek M., wlasciciel firmy przewozowej, 7 wnioskiem o I mln 500 tys. zl kredytu. Ten poradzil mu, zeby wniosek podretuszowal, bo na przedstawione dokumenty po yczki nie uzyska. Retuszu - rl.in. fikcyjnego zwigkszenia obrot6w firmy - dokonala Helena 8.. wlascicielka biura doradztwa finansowego. M. pieniedze dostal, a kilka miesiecy polniej zjawil siq po kolejny kredyt. wtedy wlasnie, zdaniern prokuratury, dyrekror mial zaproponowai perfekcyjny plan okradzenia wlasnego banku. w tym celu zawi4z.ano fikcyjn4 firmq,,derbi-po1", dla kt6rej dokumentacjq - od biznespranu i numer6w statystycznych, po zam6wienia i rozliczenia podatkowe - stworzyla Helena B. z papierow wynikalo, ze,,derbi-pol" zajmuje siq galwanizacj4 i koope ruje z fabryk4,,opla". Na jej czele stan4l Ryszard Kaczmarek, osoba fikcyjna. w kt6rego role wcielil siq Sebastian N. (postugiwal siq dowodem na nazwisko Kaczmarek), znajomy Marka M. Firma,,Derbi-Pol" wystqpila o kredyt w wysokosci B mln zl. Miat byd wyplacony w dw6ch ratach: 3 mln zl w got6wce, a reszta przelewem bankowym narzeczkolejnej fikcyjnej firmy,,tom", dla ktorej zalo2ono rachunek w oddziale Banku Sl4skiego w Mikolowie. Rekoniendowana przez dyrektora banku, r6wnie2 przed rad4 kredytow4 w l6dzkiej centrali, firma,,derbi-pol" kredyt otrzynala. w rnaju ubieglego roku dyrektor oddzialu, lami4c wszystkie przepisy, osobir{cie pobral ze skarbca 3 mln zl. z tego 800 tys. dal Markowi M. na splatg wczesniejszego kredytu. Prokuraturze nie udalo siq ustalic, co sie stalo z pozostalq sumq. CzgSc kredytu przelano na konto w Banku Sl4skim. Tego samego dnia Sebastian N. (vel Kaczmarek),. takle szef,,torn',, zlo2yl dyspozycjq wyplaty 1 nrln 700 tys. zl. Procedury BS umo2liwiajqfis-godzlnn4 zwtokg przy wysokich wyplatach got6wkowych. Nagle pojawienie siq pieniqdzy na nowym rachunku i szybka proba ich wyciqgnigcia zaintrygowaly jednego z pracownikow banku.,,torn" mial byc zarejestrowany w Sosnowcu - okazalo sig, ze nikt o takiej firmie nie slyszal. Powiadomiono policjq. oszuici wpadli na gorecym uczynku i wskazali pomyslodawcq skoku na wlasny bank. wyludzenia-w jego przekonaniu genialnego, bo sam nie byl podpisany pod 2adnym kredytowym dokumentem. Ten skok sig nie udal, ale policja nie chce dai glowy, 2e w kraju nie powiodly sie podobne przestgpcze przedsiewzigcia. Banki, bed4ce instytucjami zaufania publicznego, nie chwal4 sie raczej - dla zachowania dobrego imienia - tym, ze padajq ofiarami swoich pracownikow. Dysponuj qprzecie2 rezerwami na tzw. niesciqgalne kredyty, ktore pozwalaj4na zatarcienieiegalnych rnachinacji (,,porityka", I l/01).. I tak inspektorzy NIK wykryli, ze zastgpca dyrektora i zastepca naczelnika oddzialtr IV oddzialu PKo Bp w warszawie spedziri tydzieh urlopu na cyprze, a lcoszty ztymzwiqzane pokryla sp6lka, kt6rej wcze(niej udzielili, jak sie wkrotce okazalo, niesciqgalnego kredytu. Inspektorzy skontrolowari kredyty zagro2one r,stracone, udzielone przezbankiw latach Szczeg6lnie napigtnowali skale strat poniesionych przez PKo Bp. Tylko w samym wspomnianyrn IV od-

4 I ti3 dziale bezpowrotnie stracono I 13 rnln zl.przy okazji wyszlo rtajaw, jak wiele wewnptrznych przepis6w w bankach stwarza wrqcz zachgtg do nadu2yc. Na przyklad w PKO BP obowi4zywala instrukcja sluzbowa numer A'3, dotyczqca kredytowania dziaialno6ci gospodarczej, kt6ra pozwalala dyrektorom - by zacytowa6 raport NIK - na zbyt duiq uznaniowo.(c. W innym oddziale tego samego banku dwaj klienci (uznani zatzw. VIP-6w) dostali kredyty. mimo ze nie spelnializadnych wymogow, bo tak zdecydowal dyrektor oddzialu. Mogl to zai ztobic, gdy2. kontrola jego decyzji byla iluzoryczna. Istnienie rozbudowanego aparatu rewizyjnego, zarowno w oddzialach regionalnych,jak i centrali banku, okazalo siq tylko zaslone dymnq (,,Gazeta Barlkowa", ). Warto przypomniei, i2 owe nadu2ycia mialy miejsce w banku panstwowym przygotowywanym do prywatyzacji, kt6ry w czwartym kwartale minionego roku zostal dokapitalizowany przez budzet pafistwa (czytaj z kieszeni podatnikdw) w formie akcji spolek Skarbu Paristwa na sumg ponad 400 mln zi. Aby umiescic zagadnienie we wla$ciwej perspektywie, trzeba przy tym dodai, 2e pod wzglpdem ilosci kredyt6w zagrozonych PKO BP wypada nieco lepiej ni2 Srednia w sektorze bankowytn. Na te Sredniqzlo2yly sie zas m.in. efekty dzialahw rodzaju takich, jakie podejmowal dyrektor III oddzialu innego banku dokapitalizowanego przez Skarb Paristwa (w formie obligacji restrukturyzacyjnych - grozilo mu bankructwo i gdyby nie wsparcie budzetu strata odnotowana przez bank w latach przekroczyhaby 705 mln zl.; BGZ w Warszawie. Kredytowal on dzialalnosi spolki, kt6ra nie rniala zdolno6ci kredytowej, w wyniku czego bank stracil ponad 21 mln 500 tys. 21. Symptomatyczne r6wniez jest to, ze jedyn4karq jaka spotkala dyrektora, byio jego odwolanie, po kt6rym nast4pilo,,miqkkie l4dowanie" - ttt2 po dymisji obj4l on posadq dyrektora generalnego w sp6lce, ktor4 wcze5niej wspieral kredytami banku, kt6rym kierowal (,,Prawo i Gospodarka", )' Oddzial PBK w Wyszkowie w ci4gu kilku miesiqcy udzielil bezprawnie kedytow na lqcznq kwotq 400 mld starych zlolych. Schemat byl podobny: klient zgtaszajqcy siq do banku przedstawial falszywe dokumenty i na ich podstawic' otrzymywal kredyt. Po2yczkobiorcy byli podstawieni - za drobnq prowiz'1q po2yczone pieni4dze trafialy do szefa grupy.wedlug zarzqdupo?yczki zpbk braly trzy grupy przesrepcze, podobno nie powiqzane ze sobq. W kazdej z rtich bylo od pigciu do 20,,po2yczkobiorc6w". Ich dzialalno$i powodowala, 2e bank zamiast jednego duzego (i zwracaj4cego uwage) kredytu w wysoko$ci np' 100 mld ztudzielal30 kredyt6w po 3 mld zl. Zawlaszczariie Srodk6w bank6w mo2e odbywai sig na r6znych drogaclt' wgled w czesi z kt6rych pozwala uzyskac nieoceniony BPH. Jednq ztakichmol' liworici ilustruje transakcja miqdzy BPH i niejakim Andrzejem K' z przeloutu 1990 i 1991 r. Andrzej K. kupit w grudniu 1990 r. nieruchomos( ptzy ui. Szewskiej 5 za 2 mld 400 mln starych zlotych, a w styczniu sprzedal j4 BPH za 4 nld 950 mln. Zysk brutto Aldrzeja K. wy1i6sl2 mld 550 mlnzl. O skali nieekwirvalentnosci tej transakcji daje pojqcie fakt, i2w pa2dzierniku 1993 r. bank sprzedal wymagaj4c4 remonfu kapitalnego,,szewsk4" za ledwie 4 mld 450 mln zl, co - pwzglqdniajqc trzyletniq inflacje - oznacza ogromn4 strate. Opisana operacja byta jednak tylko przygrywk4do wigkszej transakcji miedzy BPH i finl4 Andrzeja K., ktorej przedmiotem byia obecna siedziba banku przy ul. Na Zje2dzie I 1. Przetarg na budynek ogloszono w marcu 1993 r. z sume wysolawczq l2 mld starych zlotych. Przedstawiciel banku mialzakaz licytowania powy2ej 8 mld. W tej sytuacji wygral jedyny konkurent - firma Andrzeja K. z Krakowa. oferujqc l5 mld 600 rnln, ale kupuj4c ostatecznie za 12mld w lipcu. Andrzej K. m6gl sobie pozwolic na zakup, bo ju2 w maju zawarl przedwstgpnq urnowq z BPH o najem budynku. Bank przelal mu na rachunek osobisty kaucje gwarancyjnqw wysokosci 20 mld, bezzwyczajowego zabezpieczenia (tzw. wejscia na hipoteke), bo K. nie chcial poniesi kosztow tego zabezpieczenia. Warlo zvtroci(, uwagq na interesujecy fakt, i2 BPH, skladaj4c ofefte, zaproponowal tylko 8 mld, a ju2 miesiqc p62niej posiadal (rodki nazaplatg20 mld kaucji. We wrzedniu BPH zawarl z Andrzejem K. ostatecznq umowq najmu, na mocy kt6rej w pa2- dziemiku, listopadzie i grudniu piacil mu po ponad 3 mld starych ziotych czynszu (razemponad l0 mld). Zdaniem krakowskiego Urzqdu Kontroli Skarbowej stawki - 32 dol. za m2 - po2niej jeszcze wy2sze - byty zawylone. Osobliwo(c tej umowy najmu polegala jeszcze natym,2e w budynku trwal remont i pomieszczenia nie byly przez bank u2ytkowane. Kolejne pieni4dze dostal Andrzej K. w pazdziemiku 1993 r., zawierajqc z bankiem umowq przedwstqpnqna kupno budynku. Towarzyszyl jej zadatek 45 mld starych zlotych. Razem wigc Andrzej K. - prowadzqc remont budynku - dostal od banku ponad 75 mld. Zainwestowal i 2 rnld przy zakupie oraz nieco ponad 36 mld w prace modernizacyjne. Juz zatern w tej fazie Andrzej K. oblowil sie kosztem banku sowicie. Jeszcze wigcej zarobil, sprzedaj4c nieruchornosi. Jej cena zostala okreslona ptzez sam BPFI na 195 mld 700 niln starych zlotych, choc trzej eksperci oceniali wartosc budynku na - odpowiednio - I 13, 124 i 158 mld. Ba, nawet eksperl Andrzeja K. wycenil obiekt nizej (l9l mld 600 mln). Ponadto, prowadzqc prace remontowe, Andrzej K. otrzymal4 mln dolarow kredytu od BPH, co musi budzii niejakie zdziwienie w obliczu faktu, iz ten sam bank umiescil go w tzw. trzeciej grupie ryz-yka (gorsza jest tylko grupa czwarta). Nie dosc na tym, Andrzej K. oddal budynek bez formalnego przekazaniai... nie do kohca wyremontowany, m.in. bez klatek schodowych. BPH musial za wlasne pieni4dze (ok. 30 mld) dokohczyi remont. W rezultacie powstala siedziba, w kt6rej rezydujqcy prezes BPH Janusz Quandt nie powinien miei chyba Zadnychkompleks6wobec swoich nowojorskich czy chicagowskich odpowiednik6w, Kubatura wie2owca wynosi l5 tys. ml. Specjalnie nadbudowano przeszklone XII pietro. MieSci sig tam gabinet prezesa podzielony na dwie czqsci odrniennq aran2acjq wnptrza. Zdobiqgo parkiety ze szlaciretnych gatunk6w drewna. Ze swolego fotela prezes Quandt mial lepszy widok na panoramq starego miasta ni2 prezydent Krakowa. Na XII pietro mog4 wjechac windq tylko posiadacze specjal-

5 nyclr kluczy. Dla pozostatych winda dociera do X piptra. Zarzqd zasiada prz'v wielkim stole z drewna r62anego. Unikatowy mebel nie ma kant6w, lecz zaokrqglenia. Olacza go dwanadcie wygodnych krzesel. Swiatlo mo2na dowolnie regulowac z kilku miejsc. Pod rekq sq r6wnie2 dzwignie klimatyzacji' Obiekt ma kilka system 6w zabezpieczcfr..lak twierdzi szef ochrony, jest strze2ony' jak chyba Ladeninny w Krakowie, i tg nie tylko z zewnqtrz.2a354 mln prezes kupil... aparaturg podsluchow4. Dzieri pracy najbardziej nawet pracowitego prezesa kiedy( sie koirczy, a w kofrcu nieobojetne jest, w jakich warunkach spedza siq resztq doby. Wybudowanie sali gimnastycznej w jednym z dwoch sluzbowych mieszkaii Quandta kosztowalo w 1994 r. blisko miliard starych z{otych i jest to jednaztycl"t pozycji,kt6rej koszt r.rdato siq ustalic; wydatki byly ksiggowane w taki spos6b' 2e ni" au sig ich policzyi. Ledwo centrala BPH przeniosla sie do luksusowego biurowca przy ulicy Na zje^dziq a prezes ju2 planowal budowg kolejnej siedziby przy ulicy Lubicz. Tu jednak prezes Quandt popelnil bled, zapominajqc, 2e nie jest on jedyn4postaci4 z wladz banku zainteresowal4 dostqpem do lup6w kapitalizrnu patrymonialnego. Tu2 przed prywatyzacj4 banku, gdy trwaty intensywne poszukiwania inwestorow strategicznych - m.in. zagranicznych - rada wstrzymala budorvq drugiej w Krakowie siedziby banku przy ul. Lubicz, pozostawiaj4c ostateczn4decyzjg walnemu zgromadzeniu wspolnik6w. Padly zarzuty, Ze prospekt erpisyjly banku nie wspomina o tych planach. Ponadto prezes nie przedstawil koncepcji finansowania inwestycji, ktorej koszt oceniany byl wstqpnie na 700 mld starych ztotych, a moze wiqcej. Jak mowiono w banku, taniej byloby zbudowai cos na Manhattanie. Bank zdq ylju2 wydai na dzialkq i projekty mld starych zlotych. Rzeczposzla wlasnie o owe projekty. Do konfrontacji na hrit zarzqd - rada banku doszlo po ogloszeniu wylik6w przetargu na projekt budynku nowel centrali BPH. Do przetargu stanqlo biuro projektowe zony wiceprzewodnicz4cego rady banku - Pawla Gizberta-studnickiego, ale nie zostalo wybrane do rea!- zacji projektu. BPH zostal w lutym sprywatyzowany, a 3 marca rada nadzorcza odwolala prezesa Quandta w do5i burzliwych okoliczno(ciach - w nocy, uprzedzajqc,,spotkanie wyjasniajqce" zwolane przez Quandta i jego protektora w tzqdzie, wplywowego doradcy premiera Kolodki, sekretarza stanu w URM Jana Monkiewicza' o kt6ryrn m6wiono, 2e trzvma banki. W Ministerstwie Finansow mialo sig odbyc spotkanie wyja6niajqce rady z prezesem i wiceministrem Kalickim, kt6ry miat pogodzii zwasnione strony. Na posiedzeniu rady przedstawiono Quandtowi liste zarzut6w, takich iakbalagan przy prywatyzacj i, zte przygotowanie przetargow i niewlasciwy wybor firn-r doradczych. Wafio zresztq omowic bli2ej tryb zalatwiania tych spraw przez ptezesa BPH jako znamiemy dla polskiej prywatyzacji z jej chaosem kompetencyjnym urqczzaptaszajqcynr do korupcji. Zaproszenie do skladania ofert prywatyzacyjnych wydan o 29 maja 1994 r. z terminem clo I czerwca Nie wiadomo, do lcogo wysiano zaproszeniani kto decydowal, do kogo je wyslac. W ka2dym razie - wedlug zajmuj4cych sig t4 sprawqdziennikarzy zglosily siq trzy finny: Deloitte&Touclie, Arthur Andersen i CS First Boston. Ta ostatnia niiala ju2 wcze(niej wynegocj owane urnowq z Ministerstwern Finans6w na prowadzenie prywatyzacj i banku i wykonala sporo prac przygotowawczych. Prezes oswiadczyl wszelako dziennikarzom, ze CS First Boston nie zlo2yla jednak oferty i wyb6r padi na D&T. Wyb6r D&T nie zostal poprzedzony rzeteln4 analizqoferty, nie wiadomo, kto w og6ie podj4l decyzje (nie zebrala siq komisja przetargowa), a umowa zostala slbrmulowana bez zwyczajowych klauzul pozwalaj4cych na obni2enie wynagrodzenia. WczeSniej przewidywany zakres prac zostal ogmniczony. D&T w dulej mierze kompilowal niemal gotowe teksty przygotowane przez irracownik6w banku. Sq wigc w4tpliwosci, czy wynagrodzenie - blisko 150 tys. dol. - nie zostalo zawylone. zwlaszcza 2e doszlo do op6znien w pracy D&T. Po interwencji rady zarzqd podjal pr6bp negocjowania tzw. upustu wynagrodzenia w wysokosci l5%.d&t nie uznal tych roszczeri. Do tego dochodz4roszczenia ze strony CS First Boston. kt6re mog4 siggnqi 800 tys. dol. W4tpliwo$ci budzi takze podpisanie dw6ch umow z firm4 prawniczq White & Case Poland, choc doradcq prawnym Ministerstlva Finans6w byta ju2kancelaria prawna Wardyfski i Wsp6lnicy. Poza niewielkin-ri notatkami brak Sladow dzialalnosci doradczej W&C; mimo to finna zainkasowala kilkaset milion6w starych zlotych (,,Gazeta Wyborcza",18/l9.03.I995). Czlonkowie rady krytykowali takze wyb6r doradc6w i konsultantow, wsr6d kt6rych znale2li siq m.in. byly minister finansow z czasow PRL - Stanislaw Nieckarz oraz solidarnosciowy wojewoda bielski, Miroslaw Styczei z Partii Konserwatywnej. WlaSnie Stanislaw Nieckarz (pod koniec lat siedemdziesiqtych zastqpca kierownika Wydziaiu Planowania i Analiz Gospodarczych KC PZPR. W latach minister finansow, p62niej na plac6rvce zagranicznej. Cztonek PZPR od 1968 r. do konca. polniejszy prezes,.polcopu", spolki produkcyjno-handlowej z peerelowskim rodowodem, nalezqcej do pierwszej dwusetki przedsiebiorstw, czlowiek ustosunkowany w krpgach bankowo-r'z4dowych, bliski znajomy Jana Monkiewicza) organizowal pamietne spotkauie pojednawcze, ktore - wedlug rady -- miato j4 spacyfikowai i dlatego rada odwolala w poptochu Quandta. Sam Nieckarz ternuzaprzecza. Alenie wypiera sie.2e l...lprt-r- inntch okazjach pomagal w kontaktov,aniu Qttandta z Monkiew,i.czern i innvmi u,ysoko postawiorrynti urzqdnikami. Zdaniem Nieckarza konflikt w BPH byl przejawem choroby dwuwladzy. na kt6re cierpialy polskie banki: z jednej srrony rzqdzili starzy, zaufani, fachowi prezesi i czlonkowi e zarzqdow - z drugiej zai na banki pr6bowaly wplywai rady bank6w,zlo2onezludzil...)mto$tch i niedoivtiadczonvch, z trtolitycznego nadunia. W Klakowie giosno bylo p6zniej o Nieckarzu przy okazjr afery z Galicyjskim Trustem Kapitalowo-Inwestycyjnym, kt6ry naci4gn4l tysiqc osob na co najmniej 40 mld starych zlotych. Nieckarz przezkilka miesigcy pracowai

6 dla tego parabanku, kt6ry przyjmowal pieniqdze natzw. wsp6lne inwestycje. Dostosowywal statut trustu do prawa bankowego, wskazywal luki w tym prawie. Kiedy sprawa trustu stanela na wokandzie, s4d wezwal Nieckarza jako niezaleznego eksperta, aby ocenil, czy dzialalno$i tego parabanku bytrazgodnazprawem, czyli 2eby ocenil swoj4 prace. Z Quandtem znajq sie od dawna. Prezes BPII zatrudnil go w ostatnim kwartale 1994 r.jako konsultanta BPH, na pol etatu, z pensje ok. 40 mln miesiecznie. W tym samym czasie - od wrzesnia do grudnia - firma Nieckarza o nazwie Powszechny Fundusz Rozwoju PrzedsigbiorczoSci prowadzila szkolenia dia pracownik6w BPH na doradc6w inwestycyjnych. Wedlug niepotwierdzonych informacji BPH na osobiste zlecenie prezesa Quandta zaplacil Nieckarzowi z gory. Od samego poczqtku wplywaty protesty uczestnikow. Departament szkolenia BPH zwrocil siq wiec z prosbq o [.. ] ponownv \i)vb6r wltl;laflowcriw, zntianq zakresu temolvc:ilego i zapeunienie godziwych warunk6w organizacyjnyc'7 - podkre5lajqc,2e obecny program nie daje rnoiliv,oici pozytywnego zaliczenia egzamintt nu doradcq inwestvcyjnego. Nieckarz przypomina sobie probiemy ze szkoleniem w BPH. ale - jego zdaniem - niedobry byl tylko jeden wyklad, resztabezzarzutu. Skargi bankowego departamentu szkolenia to nieporozuntienie. Jakjednak mozna przeczyta w dokumencie kofcowym tego departamentu. nie dokonano Zadnych zmian na lepsze. Oburzeni uczestnicy szkolen pisali: 1...) lltyklady charaktervnjq siq malq prz_vdatnoiciq prakqtcz1161, niskirn poziornent dvdaktycznym. Albo: Brak grajbskopu, brak spraw,- nych n;tooow do tablic,,-, prezentacja ne dwich malutkich tablicach oddalonl,ch od siebie o trzy metrlt, za pomocq kredy.lnny uczestnlk: O poziomie wykladov, z ntikroekonomii moze iwiadczyc.fakt, ie v., ostatnim dniu.frekwencja *-ynosila siedem osob na ok. 40 uczestnikov, ktrsu. Mirno to prezes Quandt od I marca 1995 r. przeni6sl Nieckarza na pelny etat. Gdy tu2 potem sam stracil posadp w BPH, doleczyt do zespolu doradc6w, ktorzy pracuj4 nad rzqdowym projektem ustawy o NBP. W tym kilkuosobowym zespole znalazl sig m.in. rowniez Stanislaw Nieckarz, od kilku dni takze czlonek rady Banku Sl4skiego. Jak podala,,rzeczpospolita" (nr 126), Nieckarz byl nawet przewidywany na wysokie stanowisko w BPH - jednak,.iak oiwiadczono w Ministerstwie Finansow, ostatecznie postanowiono go bardziej schowac (znacznie p62niej zostal. jak wiadomo, czlonkiem RPP przy NBP). Nieckarz dobrze zna wielu starych, doswiadczonych prezes6w bank6w. Przyznaje,2erazem ze starymi urzgdnikami ministerstwa i bankow tworz4nieformaln4 grupq [...) prawdziwl,chjachowcrsw,kt6rzy wiele spraw i spor6w rnoge [...) konpetentnie miqdzy sobq zalatwii. Jego zdaniem. dla urzqdnik6w wa2ne jest istnienie sity drqznej, ktora bylaby w stanie zalatwiac sprawnie ich problemy. KiedyS ta sita fbrmalnie byla,terazzniknela. Dlatego trzymanie sip razem starych fachowcow jest potrzebne - oni sqdzisiaj t4si14 kt6ra przeciwstawi sig oszolomstwu w finansach. Dostqp do kasy uspolecznionego banku mo2na teluzyska6. uczestnicz4c w jego prywatyzacji. Odpowiedniej ilustracji dostarcza Bydgoski Bank Komunalny SA, powstaly w 1989 r. jako drugi polski bank komercyjny (po Pierwszym Banku Komercyjnym SA w Lublinie). Jego zalo2ycielarni byli Skarb Pafrstwa,Ieplezentowany przez wojewodq bydgoskiego, oraz wiele okolicznych grnin i przedsiqbiorstw pat'rstwowych. Kapital zakladowy wynosil 1 mld starych zl, ale wkrotce zostal podwy2szony do 24 mld zlprzez emisje nowych akcji obejmowanychprzez osoby fizyczne i prywatne podmioty gospodarcze. W wyniku tej emisji wiascicielami bloku 23 tys. 128 akcji (na 48 tys.) zostali - powiqzani z aferqalkoholowq -- Miroslaw Stajszczak r jego rodzina. Kontrolny pakiet zapewnial moznosc wplywu na decyzje, tym bardziej 2e od 1992 r. Miroslaw Stajszczak byl czlonkiem Rady Nadzorczej BBK, lokujqc we wladzach banku osoby zaufane. Taki uklad wlasnosciowo-wladzowy pozwolil siq znalezi BBK w kategorii bank6w (trafnie ochrzczonych na l-otwie) kieszonkowych, dlatego 2e wklady pelniq rolq kieszenich udzialowcow (,,Cazeta Wyborcza" ). PowszechnoSc tego procederu tak2e nad Wisl4potwierdza opinia byiego wiceministra, a po niej szefb doradcdw prezesa Banku Handlowego, zdaniem kt6rego f...lwielu akcjonariuszy bankow prvwatnltch ma ciqgotki do korz.t'!;tailiu pottatl miarq z rlepozyt(tw zebranvch od klientow. Banki sta.iq siq niewltplacalne, pcuistwo mu s i.i e do ka p i tal i z owyw ac, c4; l i w e/b kc i e n aci o n a l i z ot,' rtt (,,G azeta Wyborcza", t ). TreSi kryjqc qstezaprzytoczonym wyzej okresleniem ukazuj4np. dzieje depozytu walutowego figuruj4cego formalnie na nazwisko Czeslawa Stajszczaka (ojca Miroslawa). 2 wrzesnia 1992 r. zarzqdbbk podjal decyzje o obnizeniu oprocentowania lokat dewizowych, poniewa2 byiy one dla banku nieoplacalne. Na l0 dni przed wejsciem w 2ycie tej uchwaty. u 6wczesnego prezesa BBK, Marka Jarocinskiego, pojawil sig przedstawiciel rodziny Stajszczak6w i powiedzial,2e na na' zwisko Czeslawa Stajszczaka chce ulokowac 2 mln marek niemieckich w fbrmie dwuletnich bon6w dolarowych na okaziciela. KwotE przeliczono zmarekna dolary po kursie Srednim zamiast po kursie kupno-sprzeda2, co od razu przynioslo bankowi stratg - 56 tys. dol. Na poczqtku marca 7994 r., gdy bank praktycznie stracil ju2 plynno(i finansow4 Czeslaw Stajszczak zlo yl wniosek o wyplacenie mu tej lokaty. Nowo mianowany prezes (byl nirn trzy dni) Wojciech M., nowy czlonek zarzqda Ryszard K. i Wieslaw J.. w czasie gdy reszta zarzqdt pojechala do Warszawy po pieni4dze na ratowanie banku, podjqli decyzje o wyptacie Stajszczakowi calej lokaty w trzech transzach do 30 marca 1994 r. (dw6ch czlonk6w zarzqdu podpisalo z Czeslawem Stajszczakiem stosownq umowq, kt6ra p6zniej pozwolita mu dochodzit ntenalehnych roszczen). JednoczeSnie zrezygnowali z pobrania oplaty depozytowej (ponad l4 tys. doi.) i, mimo ze rozwiqzanie umowy nastqpitro przed uplywem dw6ch lat,zgodzlli siq na wyplatq peinego oprocentowania (w wys. 13. a nie 2%). 3 lnarca pelnomocnik Czeslawa Stajszczaka pobral 740 tys. dol. (w krajowej walucie). Tego samego dnia o p6lnocy zarzqd w pelnym skladzie wstrzymal wszelkie wyplaty. 5 marca wprowadzono w BBK zarz4d, komisarycztty. Poniewaz obowi4zywala umowa z Czeslawem Stajszcza- 186 t87

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

PROCES WIECZERZAKA - MATERIAŁY Z ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO - CZYLI RAZ JESZCZE GACIE NA PŁOCIE

PROCES WIECZERZAKA - MATERIAŁY Z ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO - CZYLI RAZ JESZCZE GACIE NA PŁOCIE PROCES WIECZERZAKA CZYLI RAZ JESZCZE GACIE NA PŁOCIE - MATERIAŁY Z ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO - COPYRIGHT 2000 AND MY LETTERS... ALL RIGHTS RESERVED 1 SPIS TREŚCI: - KLIKNIJ TYTUŁ - 1. 2003-05-16,

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) :

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000)

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) SPIS TREŚCI 1. Waszyńgtonski szczyt 2. Wygrać OECD 3. Ba³tyk Śródziemny 4. Poszukiwacze zaginionego konsensusu 5. Rosyjski syndrom 6. Pakiet 2000 7. Strategia

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 SPIS TREŚCI Prywatna Bogdanka ma się dobrze Dziennik Gazeta Prawna 1 Emerytura z węgla Newsweek Polska 3 Tradycja z pianką Rzeczpospolita 4 Uzdrawianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo