,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -"

Transkrypt

1 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka zlo2yc zlecenie zakupu jednej akcji prerniowej w biurze maklerskim. Ich cenq - 3l.34 zt - obliczono jako polowg Sredniej ceny z 20 sesji gieldowych sprzed 2I czerwca. Jest ona ni2sza nawet od ceny, pojakiej kupowaliprzed rokiem akcje Banku Handlowego w ofercie publicznej (33.a zl).i znacznie ni2sza od bie24cego kursu gieldowego Banku Handlowego (68 zt). Zapisow na akcje premiowe nie mogli jednak skladai inwestorzy, kt6rzy zaciqgnqli kredyt pod zastaw akcji Banku Handlowego (np. na zakup akcji Pekao SA). Wedlug wstqpnych szacunkow analitykow z Banku llandlowego inwestorzy przetrzymywali przez rok co dziesiqt4 ze sprzedanych ini w ofercie publicznej 18 rnln 800 tys. akcji (,,Gazeta Wyborcza", ). ROZDZIAN,8 SKARBONKI w poprzed'itnrozdzialemielismy okazie wielokrotnie przekonai siq o trafno_ 6ci opinii, zgodnie zktor4l...l Ministersh,o Finansow tr:aktule pr.vwetrlzowane hanki trochqiakbro.ileryt; dokarntia, przygradza impiorka, autszvstko po to, hv Iepiej je sprzedai (,,Gazeta wyborcza", lgg5,Gospodarka,. t a- t l;, rym sa_ mym, dodajmy' zapewniaj4c lepsze warunki uwlaszczenja ich kierowniciwom. By owej sprzeda y nie zakrocaq nie tyrko podejmowano, ale i powsciqgano sie od okre$lonych dzialafi, w tym decyzji kadrowych. prezes NgF H. Gronkiewicz- -waltz wczesniej publicznie wypowiadala sie negatywnie o urzednikach,ktorzy bez do$wiadczeniachc4kierowai bankami, co moglo odnosic sig w szczegolnosci do Andrzeja Podsiadlo, kt6ry w 1995 r. zostal wybrany na prezesa pbk. SwoiqrezerwE sclrowala jednak na dno szuflady, poniewaz t.. ],i otuczesne.l s,ttttrrc.fi nie bylo moiliwoici, b1, v)dara negah;wncl opiniq prezesowi bankt.t, ktr)ry miitt byc wl a i n i e p rytw o tyz ow o tt v (,,Rzeczpospolita;', $ ). Ta opiekuricza postawa obejmuje oczywiscie takle dzialania broniqce sip eko_ nomicznie, jak choiby szukanie irodkow zarad,czycl,rwobec tzw. zlyclt to znaczy niesciqgalnych dtug6w. wiele zlych kredytow powstalo jeszczew czasach, gdy banki z tzw. komercyjnej dziewiqtki wchodzily nadal *,ktua struktury Narodowego Banku Polskiego. Po wejsciu w ZycieUstawy o uporz4dkowaniu stosunk6w Kredytowych I stycznia 1990 r. przyiqto - logicznq na tle zainicjowanego wowczas programu forsownego wdrazania w gospodarce kapitalisty cinycnstosunk6w (oktorym mowa dokladniej lt,$:*,t.1 i rozdz.iale)- zasadq, by oprocentowa_ nte kredyt6w dorow'ywalo rnniej wipcej inflacji. polityka *y*tict stop procenlowych sprawila, 2e wiele przed.sigbiorstw nie bylo w stanie zwrac ac po2yczonych pieniedzy- To. co szybko dorobilo.sig nazwy dokanniania bankow. staro-.l.ill ttl"l probq zrekompensowania przez formalnego wlasciciera wrasnych skutk6w dzialai. wlaicicielowi temu chodzilo rzecz jasianie nte o odpokutowywa- wlasnych grzechow. recz o wyzbycie sip sprzedac owej wtasno$ci, a trudno byloby bank, rv kt6rym kwota zlych Ledytow przewy 2sza kapital. latach wyemitowano U.,"4::1T:: obligacje Skarbu panstwa o wafio_ b"";_:,1",:"u rnlnzl.,zprzeznaczeniern na uz"upeluienie funduszy wlasnych i rezerw Koszty obslugi obligacji Skarbu paristwa :'s-tuljlrlch wyemitowanych dla bank6w ko- ""lly ponoszone byly przezskarb parisfwa rotskich. i Fundusz prywatyzacji Bank6w utworzo'ry nabazie przeksztarconego Funduszu Stabilizacj i Zrotego (Mi

2 nisterstwo Skarbu Paristwa, 2002 b). Obligacj e restrukturyzacyj ne zostaly przekaza, ne dziesiqciu bankorn w celu zwiqkszenia ich funduszy wlasnych i rezerw (,,Puls Biznesu" ). Z,dziewiqtki" komercyjnej obligacje otrzymaio siedenr bank6w. Sprywatyzowane wczesniej WBK i BS byty na tyle silne,2e nie wymagalv dokapitalizowania. Do programu dolqczono jeszcze BGZ. Pekao SA i PKO BP (,,Przemiany",3l96). Dokapitalizowania dokonano na podstawie Ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsigbiorstw i bank6w z iutego 1993 r., natomiast banki. ktore rnialy by1 prywatyzowane w pierwszej kolejnodci, wybrano ju2 w l99l r. Pierwszy z prywatyt.owanych bank6w - WBK zostal jednak dokapitalizowany. poniewaz EBOiR jako inwestor strategiczny obj4l emisjq nowych akcji tego banku. Bankiem. kt6ry fonnalnie rzecz bior4c nie otrzynral wsparcia finansowego, b,r'l Bank Slqski. Gdyby jednak, jak wiekszosc bank6w, utworzyl on rezerwy na trudne kredyty zzysku,a nie ze swojego kapitatu zapasowego i rezerwowego, to przed prywatyzacjeprawdopodobnie musialby wykazal stratq. Kapital rezerwowy i zapasowy to nic innego jak nie podzielony zysk z lat poprzednrch. Zarzyd banku nie moze sam decydowai o Lltworzeniu rezerwy na trudne kredyty z kapitalu zapasowr.go. Takie decyzje podejmuje zgromadzenie akcjonariuszy. czyli w przypadku tych bankow minister flnansow, ktory podj4t ow4 korzystnq dla BSK decyzjq. Natonriast omawiany poprzednio BPH otrzymal obligacje restrukturyzacyjne - ok. I bln 500 mld zl - na utworzenie rezerw na trudne do odzyskania kredyty. Oprocz tych form pomocy paristwa dla bankow nale2y jeszcze u,ymienic: zwolnienia zodprowadzania rezerwy obowiqzkowej, kredyt wekslowy, zakup obligacji emitowanychprzez sauowane banki, umorzenie dlugow, odroczenie platnosci kredyt6w. zamianq dlug6w na akcje przedsiqbiorstw zadlu2onych w Pekao SA, BGZ, PKO BP i w siedrniu bankach wydzielonych z NBP (,,Gazeta Wyborcza", ). O znaczeniu. jakie miato owo pafistwowe wsparcie dla dalszej dzialelnoici prywatnych juz instytucji drviadczy fakt, i2 w latach przeciqtnic porxrd ll4 zysku brutto bank6w pochodzila z odsetek od obligacji restrukturyzacyjnych Skarbu Panstwa. Przychody te w du2ej mierze przyczynlly siq wiqc do zbudou'anta bazy kapitalowei bank6w (,,Puls Biznesu" ). Srodki publiczne slu2q interesom nie tylko prywatnych wla(cicieli denacjonalizowanych bankorv, lecz takae okreslonych grup politykow, co nie rvykltrcza - poza gmpowylx - takae prywatnego - posredniego lub bezposredniego -- korzystania z tych funduszy. Istnieje wiele sposob6w grupowo-partyjnego korzi'- stania z bankowych zasobow, niekoniecznie przyjmuj4cych tak jaskruwal, a prze.t to politycznie niewygodnq, postac jak zastosowana w 1989 r. przet- PKO BP, ktory udzielil kredytu na pokrycie koszt6w kampanii wyborczej PZPR. Zwrot po- 2ycz.ki zagwarantowal budzet paf strva, czyli 6wczesny minister finans6w Andrzej Wr6blewski. Ow kredyt w wysoko$ci l8 mld starych zlotych(rorvnowartosc ok. I mln 900 tys. dol.) zostal. jak ustalil historyk dr Dariusz Stola na podstawle dokumentow KC PZPR, zaciqgniqty nie przed czerwcowyrni wyborami, a po '' t7r,$i w okresie lipiec-sierpieri 1989 r., tuz,przed powolaniem rzqdu Tadeusza Mazowieckiego. Tak wiec nie wiadomo, czy pieniqdze poszly na kampaniq, splatg innyclr dlug6w PZPR, czy na wiano dla tzw. nomenklaturowych spolek. w ka2dym razie po powstaniu rzqdu Mazowieckiego, nowy minister finansow, Leszek Balcetowicz, odm6wil zrealizowania gwarancji pafrstwa. Szerszq palete zbiororvo-partyjnych stosunkow ekonomicznej wlasnor{ci bank6w - tak2e w sensie rozpiqtosci politycznego spektrum beneficjent6w -- ukazuje dzialalnosc Janusza Qualrdta i kierowanego przezeh Banku przemyslowo-hancllowego. prezes euandt objql BPH w 1989 r. Mimo, a ntole wlasnie z porvodu swojej pzpr-owsl,tej przeszlosci (m.in. zasiadal on w radzie nadzorczej utworzonej przez KC Agencji Gospodarczej), rvyczucie politycznej kouiunktury skierowalo najpierw prezesakrakowskiego banku na prawo, w stronq,,telegrafu", spotki zalo2onej we wrzesniu 1990 r. przez Jaroslawa Kaczyriskiego i Macieja Zalewskiego, dzialaczy Porozumienia Centrum, a wkrotce wysokich urzpdnikow Kancelarii prezydenta. BPH kupil ok. 40oh akcli wyemitowanych przez,.telegraf ' za li n\d zl, wdwczas z gor milion dolar6w. w przeddziefi ogroszenia projektu emisyjnego w 1994 r. sprzedai je - podobno - zajeden miliard. wladze BpH tlumaczyly p62niej,2e zdecydowaly sie na tg ryzykownq inwesrycjq, gdy2,,telegraf 'przedstawil ambitne plany: r.vydawanie wysokonakladowego dziennika i stworzenie og6lnopolskiej sieci telewizyjnej - stosownq umowq intencyjnq podpisal 6wczesny minister budownictwa Adam Glapifiski z wlosk4 tirm4,,intelco". Bank wsparl te2 w 1990 r. zalo2onqprzez dziatraczy PC Fundacjq prasow4,,solidarnos6i" - dotacjq I rnld 200 mln zl i w l99l r. zaplaconym za 13 lat z gory czynszer.r:-za pietro w gmachu przy Al. Jerozoliniskich w warszawie - 37 mld zl. pieniqdzy starczylo Fundacji na zakup dziennika,,express wieczorny" i dw6ch drukarni w warszawie. Rychlo jednak prezes euandt przypomnial sobie o nie tak dawnych partyjnych towarzyszach. l7 pa2dziernika 1990 r., kilka tygodni przed kampaniq prezydenckq kupil od SdRP buclynek pzpr w Krakowie przy ulicy sw. Tomasza. zaplacit 9 mld 500 mln zl, wtedy okolo miliona dolar6w. po.ipiectr czy nieuwaga sprawity. 2e przy okazji zawierania tej transakcji nie sprawdzono najwicloczniej xu4g wieczystych, bo w nich jest zapisane, ze wlaicicielem jest nie SdRp, lecz PZPR. co stwierdziwszy, S4d wojewodzki w Krakowie uznalw rutym l992 r. zaniewazna,. l*:ye Ba'k za24dal od SdRp zwroru pie'igdzy. Sqd wojew6dzki w warszawie uznal te roszczenia. ale SdRp stwierdzila, 2e nie ma pieniqdzy. spoma nieruchomo$i zostala przekazanaprzez Skarb panstwa Akadernii Mullt:n": BPH nadal ram urzpduje i placi Akademii czynsz. w l9g4 r. na dachu f]ffu no.iu*ily si9 sztandary w ieszizei*ym -- zielonym kolorze. BpH przejqt - Bank Plocki 3il9'" Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ' ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - umkowato w kasie banku 92 mld zl, zaginqlate2 dokumentacja. t o prowadzi nas do klasycznego przykladu r''ianego banku partyjnego sowicie dokar- z paristwowej kasy, lrki,tuno*i Ba'k Gospodarki Zywnosciowej,

3 w kt6ry wpompowano 2 mld 300 mln zlotych polskich podatnik6w, wynoszec g0 dzigki temu do rangi najwiekszego polskiego banku (w 1995 r. jego fundusze orzigoczyly zawrotn4, jak na polskie warunki, kwotq 18 bln). Prawie p6t miliarda zlotych zysku brutto, kt6ry osi4gnql BGZ w 1996 r., co pi4t4 zlot6wkq z osiqgniqtych zysk6l'bank zawdziqcza dokapitalizowaniu go przez bud2et obligacjami wartyrni a22nld 300 mln zl. W 1993 r. 6wczesny minister finans6w, Jerzy Osiatyriski, uzale2nil dotacje dlabgz od spelnienia paru warunkow: opracowania programu likwidacji zlych kredyt6w oraz przeksztalcenia banku w sp6lkq akcyjnq. Gdy premierem zostal Waldenrar Pawlak, BGZ zostal dokapitalizowany juz bez tych zastrzezefi. Jest oczywiste, choc zreguty trudne do udowodnienia, 2e bezposredni i posredni dysponenci najbardziej uniwersalnego towaru sami odnoszqzracji takiego lub inncgo przydzialu owych Srodkow korzysci ekonomiczne. Istnienie tego zjawiska potwierdzila prezes NBP, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wedlug kt6rej w takich przypadkach za uzyskanie kredytu w banku trzeba zaplacic 10% sumy jako tap6wkq. Wedtug innej oceny w latach prezes banku czy dyrektor pionu kedytowego brat czpsto 15-20% polyczanej sumy. Potrzebne byly jedynie podkladki, dzipki kt6rym funkcjonariusze bankowi mogli miec pewnos6, 2e nie zostan4 postawieni w stan oskar2enia o wspoludzial w przestqpstwie. Dyrektor pionu windykacji jedneg o z dulychbank6w ocenia. 2e w latach co drugi. trzeci kredyt udzielany byl na takich zasadach (,,Polityka", 35/00). Odpowiedniego._ podw6jnie interesuj4cego ze wzgledu na jego zwiqzek z pry w aty zacj 4 - przykladu dostarc za przypadek oddzialu Powszechnego Banku Kredytowego w Wyszkowie. S4d warszawski skazalkrzysztofa P., biznesmena z Lublina, na 3 lata wiqzienia zato,2e poslugiwal sig podrobior,4 depesz4 z Mirtisterstwa Przeksztalcen Wlasno$ciowych przy pertraktacjach o nabycie prawa wieczystego uzytkowania nieruchomosci od Lubelskich Zaklad6w Naprawy Samochod6w, a tak2e wreczyl Andrzejowi S., radcy prawllemu wyszkowskiego PBK, 400 mln starych zl tap6wki za,,zalatwienie" 6 mld kredytu w tym banku. Za przyjgcie lap6wki Andrzej S. zostal skazany na2latawigzienia w zawieszeniu na 3 lata i 20 tys. zl grzywny. wyrok skazujqcy otrzymal r6wnie2 niejaki Leszek D.. kt6ry dostal od Krzysztof'a F. tap6wke w wysokosci 200 mln starych zl. w zan-ian zaobietnice pomocy w przejeciu przezf. w uzytkowanie wieczyste dw6clt nieruchomosci w Lubelskiem. Ow4 depesze do Krzysztof'a F., poswiadczajqcq falszywie jego zdolnosci platnicze w pertraktacjach z LZNS podrobil i przcshl z MPW Narcyz H., dyrektor Departamentu Reprywatyzacji w tymze ministefstwie. Przedsiqbiorczy funkcjonariusz MPW zastosowal tp samqmetodq r6wntez wobec siebie samego, gdy2, jak rnu udowodniono, usilowal ptzy ulycitt sfalszowanego przekazu pocztowego wyludzic dzialkg budowlanq od warszawskiego przedsigbiorcy. Szefowi katowickiego oddzialu Banku Przemyslowego w Lodzi - Prokuratura Okrggowa w Katowicacl't zarzucila wyludzenie 3 mln zl i probq sprzeniewicrzenia kolejnych 5 mln zl. Do dyrektora, uwa2anego w l6dzkiej cenrrali zabardzo dobrego szefa, latem 1999 r. przyszedl Marek M., wlasciciel firmy przewozowej, 7 wnioskiem o I mln 500 tys. zl kredytu. Ten poradzil mu, zeby wniosek podretuszowal, bo na przedstawione dokumenty po yczki nie uzyska. Retuszu - rl.in. fikcyjnego zwigkszenia obrot6w firmy - dokonala Helena 8.. wlascicielka biura doradztwa finansowego. M. pieniedze dostal, a kilka miesiecy polniej zjawil siq po kolejny kredyt. wtedy wlasnie, zdaniern prokuratury, dyrekror mial zaproponowai perfekcyjny plan okradzenia wlasnego banku. w tym celu zawi4z.ano fikcyjn4 firmq,,derbi-po1", dla kt6rej dokumentacjq - od biznespranu i numer6w statystycznych, po zam6wienia i rozliczenia podatkowe - stworzyla Helena B. z papierow wynikalo, ze,,derbi-pol" zajmuje siq galwanizacj4 i koope ruje z fabryk4,,opla". Na jej czele stan4l Ryszard Kaczmarek, osoba fikcyjna. w kt6rego role wcielil siq Sebastian N. (postugiwal siq dowodem na nazwisko Kaczmarek), znajomy Marka M. Firma,,Derbi-Pol" wystqpila o kredyt w wysokosci B mln zl. Miat byd wyplacony w dw6ch ratach: 3 mln zl w got6wce, a reszta przelewem bankowym narzeczkolejnej fikcyjnej firmy,,tom", dla ktorej zalo2ono rachunek w oddziale Banku Sl4skiego w Mikolowie. Rekoniendowana przez dyrektora banku, r6wnie2 przed rad4 kredytow4 w l6dzkiej centrali, firma,,derbi-pol" kredyt otrzynala. w rnaju ubieglego roku dyrektor oddzialu, lami4c wszystkie przepisy, osobir{cie pobral ze skarbca 3 mln zl. z tego 800 tys. dal Markowi M. na splatg wczesniejszego kredytu. Prokuraturze nie udalo siq ustalic, co sie stalo z pozostalq sumq. CzgSc kredytu przelano na konto w Banku Sl4skim. Tego samego dnia Sebastian N. (vel Kaczmarek),. takle szef,,torn',, zlo2yl dyspozycjq wyplaty 1 nrln 700 tys. zl. Procedury BS umo2liwiajqfis-godzlnn4 zwtokg przy wysokich wyplatach got6wkowych. Nagle pojawienie siq pieniqdzy na nowym rachunku i szybka proba ich wyciqgnigcia zaintrygowaly jednego z pracownikow banku.,,torn" mial byc zarejestrowany w Sosnowcu - okazalo sig, ze nikt o takiej firmie nie slyszal. Powiadomiono policjq. oszuici wpadli na gorecym uczynku i wskazali pomyslodawcq skoku na wlasny bank. wyludzenia-w jego przekonaniu genialnego, bo sam nie byl podpisany pod 2adnym kredytowym dokumentem. Ten skok sig nie udal, ale policja nie chce dai glowy, 2e w kraju nie powiodly sie podobne przestgpcze przedsiewzigcia. Banki, bed4ce instytucjami zaufania publicznego, nie chwal4 sie raczej - dla zachowania dobrego imienia - tym, ze padajq ofiarami swoich pracownikow. Dysponuj qprzecie2 rezerwami na tzw. niesciqgalne kredyty, ktore pozwalaj4na zatarcienieiegalnych rnachinacji (,,porityka", I l/01).. I tak inspektorzy NIK wykryli, ze zastgpca dyrektora i zastepca naczelnika oddzialtr IV oddzialu PKo Bp w warszawie spedziri tydzieh urlopu na cyprze, a lcoszty ztymzwiqzane pokryla sp6lka, kt6rej wcze(niej udzielili, jak sie wkrotce okazalo, niesciqgalnego kredytu. Inspektorzy skontrolowari kredyty zagro2one r,stracone, udzielone przezbankiw latach Szczeg6lnie napigtnowali skale strat poniesionych przez PKo Bp. Tylko w samym wspomnianyrn IV od-

4 I ti3 dziale bezpowrotnie stracono I 13 rnln zl.przy okazji wyszlo rtajaw, jak wiele wewnptrznych przepis6w w bankach stwarza wrqcz zachgtg do nadu2yc. Na przyklad w PKO BP obowi4zywala instrukcja sluzbowa numer A'3, dotyczqca kredytowania dziaialno6ci gospodarczej, kt6ra pozwalala dyrektorom - by zacytowa6 raport NIK - na zbyt duiq uznaniowo.(c. W innym oddziale tego samego banku dwaj klienci (uznani zatzw. VIP-6w) dostali kredyty. mimo ze nie spelnializadnych wymogow, bo tak zdecydowal dyrektor oddzialu. Mogl to zai ztobic, gdy2. kontrola jego decyzji byla iluzoryczna. Istnienie rozbudowanego aparatu rewizyjnego, zarowno w oddzialach regionalnych,jak i centrali banku, okazalo siq tylko zaslone dymnq (,,Gazeta Barlkowa", ). Warto przypomniei, i2 owe nadu2ycia mialy miejsce w banku panstwowym przygotowywanym do prywatyzacji, kt6ry w czwartym kwartale minionego roku zostal dokapitalizowany przez budzet pafistwa (czytaj z kieszeni podatnikdw) w formie akcji spolek Skarbu Paristwa na sumg ponad 400 mln zi. Aby umiescic zagadnienie we wla$ciwej perspektywie, trzeba przy tym dodai, 2e pod wzglpdem ilosci kredyt6w zagrozonych PKO BP wypada nieco lepiej ni2 Srednia w sektorze bankowytn. Na te Sredniqzlo2yly sie zas m.in. efekty dzialahw rodzaju takich, jakie podejmowal dyrektor III oddzialu innego banku dokapitalizowanego przez Skarb Paristwa (w formie obligacji restrukturyzacyjnych - grozilo mu bankructwo i gdyby nie wsparcie budzetu strata odnotowana przez bank w latach przekroczyhaby 705 mln zl.; BGZ w Warszawie. Kredytowal on dzialalnosi spolki, kt6ra nie rniala zdolno6ci kredytowej, w wyniku czego bank stracil ponad 21 mln 500 tys. 21. Symptomatyczne r6wniez jest to, ze jedyn4karq jaka spotkala dyrektora, byio jego odwolanie, po kt6rym nast4pilo,,miqkkie l4dowanie" - ttt2 po dymisji obj4l on posadq dyrektora generalnego w sp6lce, ktor4 wcze5niej wspieral kredytami banku, kt6rym kierowal (,,Prawo i Gospodarka", )' Oddzial PBK w Wyszkowie w ci4gu kilku miesiqcy udzielil bezprawnie kedytow na lqcznq kwotq 400 mld starych zlolych. Schemat byl podobny: klient zgtaszajqcy siq do banku przedstawial falszywe dokumenty i na ich podstawic' otrzymywal kredyt. Po2yczkobiorcy byli podstawieni - za drobnq prowiz'1q po2yczone pieni4dze trafialy do szefa grupy.wedlug zarzqdupo?yczki zpbk braly trzy grupy przesrepcze, podobno nie powiqzane ze sobq. W kazdej z rtich bylo od pigciu do 20,,po2yczkobiorc6w". Ich dzialalno$i powodowala, 2e bank zamiast jednego duzego (i zwracaj4cego uwage) kredytu w wysoko$ci np' 100 mld ztudzielal30 kredyt6w po 3 mld zl. Zawlaszczariie Srodk6w bank6w mo2e odbywai sig na r6znych drogaclt' wgled w czesi z kt6rych pozwala uzyskac nieoceniony BPH. Jednq ztakichmol' liworici ilustruje transakcja miqdzy BPH i niejakim Andrzejem K' z przeloutu 1990 i 1991 r. Andrzej K. kupit w grudniu 1990 r. nieruchomos( ptzy ui. Szewskiej 5 za 2 mld 400 mln starych zlotych, a w styczniu sprzedal j4 BPH za 4 nld 950 mln. Zysk brutto Aldrzeja K. wy1i6sl2 mld 550 mlnzl. O skali nieekwirvalentnosci tej transakcji daje pojqcie fakt, i2w pa2dzierniku 1993 r. bank sprzedal wymagaj4c4 remonfu kapitalnego,,szewsk4" za ledwie 4 mld 450 mln zl, co - pwzglqdniajqc trzyletniq inflacje - oznacza ogromn4 strate. Opisana operacja byta jednak tylko przygrywk4do wigkszej transakcji miedzy BPH i finl4 Andrzeja K., ktorej przedmiotem byia obecna siedziba banku przy ul. Na Zje2dzie I 1. Przetarg na budynek ogloszono w marcu 1993 r. z sume wysolawczq l2 mld starych zlotych. Przedstawiciel banku mialzakaz licytowania powy2ej 8 mld. W tej sytuacji wygral jedyny konkurent - firma Andrzeja K. z Krakowa. oferujqc l5 mld 600 rnln, ale kupuj4c ostatecznie za 12mld w lipcu. Andrzej K. m6gl sobie pozwolic na zakup, bo ju2 w maju zawarl przedwstgpnq urnowq z BPH o najem budynku. Bank przelal mu na rachunek osobisty kaucje gwarancyjnqw wysokosci 20 mld, bezzwyczajowego zabezpieczenia (tzw. wejscia na hipoteke), bo K. nie chcial poniesi kosztow tego zabezpieczenia. Warlo zvtroci(, uwagq na interesujecy fakt, i2 BPH, skladaj4c ofefte, zaproponowal tylko 8 mld, a ju2 miesiqc p62niej posiadal (rodki nazaplatg20 mld kaucji. We wrzedniu BPH zawarl z Andrzejem K. ostatecznq umowq najmu, na mocy kt6rej w pa2- dziemiku, listopadzie i grudniu piacil mu po ponad 3 mld starych ziotych czynszu (razemponad l0 mld). Zdaniem krakowskiego Urzqdu Kontroli Skarbowej stawki - 32 dol. za m2 - po2niej jeszcze wy2sze - byty zawylone. Osobliwo(c tej umowy najmu polegala jeszcze natym,2e w budynku trwal remont i pomieszczenia nie byly przez bank u2ytkowane. Kolejne pieni4dze dostal Andrzej K. w pazdziemiku 1993 r., zawierajqc z bankiem umowq przedwstqpnqna kupno budynku. Towarzyszyl jej zadatek 45 mld starych zlotych. Razem wigc Andrzej K. - prowadzqc remont budynku - dostal od banku ponad 75 mld. Zainwestowal i 2 rnld przy zakupie oraz nieco ponad 36 mld w prace modernizacyjne. Juz zatern w tej fazie Andrzej K. oblowil sie kosztem banku sowicie. Jeszcze wigcej zarobil, sprzedaj4c nieruchornosi. Jej cena zostala okreslona ptzez sam BPFI na 195 mld 700 niln starych zlotych, choc trzej eksperci oceniali wartosc budynku na - odpowiednio - I 13, 124 i 158 mld. Ba, nawet eksperl Andrzeja K. wycenil obiekt nizej (l9l mld 600 mln). Ponadto, prowadzqc prace remontowe, Andrzej K. otrzymal4 mln dolarow kredytu od BPH, co musi budzii niejakie zdziwienie w obliczu faktu, iz ten sam bank umiescil go w tzw. trzeciej grupie ryz-yka (gorsza jest tylko grupa czwarta). Nie dosc na tym, Andrzej K. oddal budynek bez formalnego przekazaniai... nie do kohca wyremontowany, m.in. bez klatek schodowych. BPH musial za wlasne pieni4dze (ok. 30 mld) dokohczyi remont. W rezultacie powstala siedziba, w kt6rej rezydujqcy prezes BPH Janusz Quandt nie powinien miei chyba Zadnychkompleks6wobec swoich nowojorskich czy chicagowskich odpowiednik6w, Kubatura wie2owca wynosi l5 tys. ml. Specjalnie nadbudowano przeszklone XII pietro. MieSci sig tam gabinet prezesa podzielony na dwie czqsci odrniennq aran2acjq wnptrza. Zdobiqgo parkiety ze szlaciretnych gatunk6w drewna. Ze swolego fotela prezes Quandt mial lepszy widok na panoramq starego miasta ni2 prezydent Krakowa. Na XII pietro mog4 wjechac windq tylko posiadacze specjal-

5 nyclr kluczy. Dla pozostatych winda dociera do X piptra. Zarzqd zasiada prz'v wielkim stole z drewna r62anego. Unikatowy mebel nie ma kant6w, lecz zaokrqglenia. Olacza go dwanadcie wygodnych krzesel. Swiatlo mo2na dowolnie regulowac z kilku miejsc. Pod rekq sq r6wnie2 dzwignie klimatyzacji' Obiekt ma kilka system 6w zabezpieczcfr..lak twierdzi szef ochrony, jest strze2ony' jak chyba Ladeninny w Krakowie, i tg nie tylko z zewnqtrz.2a354 mln prezes kupil... aparaturg podsluchow4. Dzieri pracy najbardziej nawet pracowitego prezesa kiedy( sie koirczy, a w kofrcu nieobojetne jest, w jakich warunkach spedza siq resztq doby. Wybudowanie sali gimnastycznej w jednym z dwoch sluzbowych mieszkaii Quandta kosztowalo w 1994 r. blisko miliard starych z{otych i jest to jednaztycl"t pozycji,kt6rej koszt r.rdato siq ustalic; wydatki byly ksiggowane w taki spos6b' 2e ni" au sig ich policzyi. Ledwo centrala BPH przeniosla sie do luksusowego biurowca przy ulicy Na zje^dziq a prezes ju2 planowal budowg kolejnej siedziby przy ulicy Lubicz. Tu jednak prezes Quandt popelnil bled, zapominajqc, 2e nie jest on jedyn4postaci4 z wladz banku zainteresowal4 dostqpem do lup6w kapitalizrnu patrymonialnego. Tu2 przed prywatyzacj4 banku, gdy trwaty intensywne poszukiwania inwestorow strategicznych - m.in. zagranicznych - rada wstrzymala budorvq drugiej w Krakowie siedziby banku przy ul. Lubicz, pozostawiaj4c ostateczn4decyzjg walnemu zgromadzeniu wspolnik6w. Padly zarzuty, Ze prospekt erpisyjly banku nie wspomina o tych planach. Ponadto prezes nie przedstawil koncepcji finansowania inwestycji, ktorej koszt oceniany byl wstqpnie na 700 mld starych ztotych, a moze wiqcej. Jak mowiono w banku, taniej byloby zbudowai cos na Manhattanie. Bank zdq ylju2 wydai na dzialkq i projekty mld starych zlotych. Rzeczposzla wlasnie o owe projekty. Do konfrontacji na hrit zarzqd - rada banku doszlo po ogloszeniu wylik6w przetargu na projekt budynku nowel centrali BPH. Do przetargu stanqlo biuro projektowe zony wiceprzewodnicz4cego rady banku - Pawla Gizberta-studnickiego, ale nie zostalo wybrane do rea!- zacji projektu. BPH zostal w lutym sprywatyzowany, a 3 marca rada nadzorcza odwolala prezesa Quandta w do5i burzliwych okoliczno(ciach - w nocy, uprzedzajqc,,spotkanie wyjasniajqce" zwolane przez Quandta i jego protektora w tzqdzie, wplywowego doradcy premiera Kolodki, sekretarza stanu w URM Jana Monkiewicza' o kt6ryrn m6wiono, 2e trzvma banki. W Ministerstwie Finansow mialo sig odbyc spotkanie wyja6niajqce rady z prezesem i wiceministrem Kalickim, kt6ry miat pogodzii zwasnione strony. Na posiedzeniu rady przedstawiono Quandtowi liste zarzut6w, takich iakbalagan przy prywatyzacj i, zte przygotowanie przetargow i niewlasciwy wybor firn-r doradczych. Wafio zresztq omowic bli2ej tryb zalatwiania tych spraw przez ptezesa BPH jako znamiemy dla polskiej prywatyzacji z jej chaosem kompetencyjnym urqczzaptaszajqcynr do korupcji. Zaproszenie do skladania ofert prywatyzacyjnych wydan o 29 maja 1994 r. z terminem clo I czerwca Nie wiadomo, do lcogo wysiano zaproszeniani kto decydowal, do kogo je wyslac. W ka2dym razie - wedlug zajmuj4cych sig t4 sprawqdziennikarzy zglosily siq trzy finny: Deloitte&Touclie, Arthur Andersen i CS First Boston. Ta ostatnia niiala ju2 wcze(niej wynegocj owane urnowq z Ministerstwern Finans6w na prowadzenie prywatyzacj i banku i wykonala sporo prac przygotowawczych. Prezes oswiadczyl wszelako dziennikarzom, ze CS First Boston nie zlo2yla jednak oferty i wyb6r padi na D&T. Wyb6r D&T nie zostal poprzedzony rzeteln4 analizqoferty, nie wiadomo, kto w og6ie podj4l decyzje (nie zebrala siq komisja przetargowa), a umowa zostala slbrmulowana bez zwyczajowych klauzul pozwalaj4cych na obni2enie wynagrodzenia. WczeSniej przewidywany zakres prac zostal ogmniczony. D&T w dulej mierze kompilowal niemal gotowe teksty przygotowane przez irracownik6w banku. Sq wigc w4tpliwosci, czy wynagrodzenie - blisko 150 tys. dol. - nie zostalo zawylone. zwlaszcza 2e doszlo do op6znien w pracy D&T. Po interwencji rady zarzqd podjal pr6bp negocjowania tzw. upustu wynagrodzenia w wysokosci l5%.d&t nie uznal tych roszczeri. Do tego dochodz4roszczenia ze strony CS First Boston. kt6re mog4 siggnqi 800 tys. dol. W4tpliwo$ci budzi takze podpisanie dw6ch umow z firm4 prawniczq White & Case Poland, choc doradcq prawnym Ministerstlva Finans6w byta ju2kancelaria prawna Wardyfski i Wsp6lnicy. Poza niewielkin-ri notatkami brak Sladow dzialalnosci doradczej W&C; mimo to finna zainkasowala kilkaset milion6w starych zlotych (,,Gazeta Wyborcza",18/l9.03.I995). Czlonkowie rady krytykowali takze wyb6r doradc6w i konsultantow, wsr6d kt6rych znale2li siq m.in. byly minister finansow z czasow PRL - Stanislaw Nieckarz oraz solidarnosciowy wojewoda bielski, Miroslaw Styczei z Partii Konserwatywnej. WlaSnie Stanislaw Nieckarz (pod koniec lat siedemdziesiqtych zastqpca kierownika Wydziaiu Planowania i Analiz Gospodarczych KC PZPR. W latach minister finansow, p62niej na plac6rvce zagranicznej. Cztonek PZPR od 1968 r. do konca. polniejszy prezes,.polcopu", spolki produkcyjno-handlowej z peerelowskim rodowodem, nalezqcej do pierwszej dwusetki przedsiebiorstw, czlowiek ustosunkowany w krpgach bankowo-r'z4dowych, bliski znajomy Jana Monkiewicza) organizowal pamietne spotkauie pojednawcze, ktore - wedlug rady -- miato j4 spacyfikowai i dlatego rada odwolala w poptochu Quandta. Sam Nieckarz ternuzaprzecza. Alenie wypiera sie.2e l...lprt-r- inntch okazjach pomagal w kontaktov,aniu Qttandta z Monkiew,i.czern i innvmi u,ysoko postawiorrynti urzqdnikami. Zdaniem Nieckarza konflikt w BPH byl przejawem choroby dwuwladzy. na kt6re cierpialy polskie banki: z jednej srrony rzqdzili starzy, zaufani, fachowi prezesi i czlonkowi e zarzqdow - z drugiej zai na banki pr6bowaly wplywai rady bank6w,zlo2onezludzil...)mto$tch i niedoivtiadczonvch, z trtolitycznego nadunia. W Klakowie giosno bylo p6zniej o Nieckarzu przy okazjr afery z Galicyjskim Trustem Kapitalowo-Inwestycyjnym, kt6ry naci4gn4l tysiqc osob na co najmniej 40 mld starych zlotych. Nieckarz przezkilka miesigcy pracowai

6 dla tego parabanku, kt6ry przyjmowal pieniqdze natzw. wsp6lne inwestycje. Dostosowywal statut trustu do prawa bankowego, wskazywal luki w tym prawie. Kiedy sprawa trustu stanela na wokandzie, s4d wezwal Nieckarza jako niezaleznego eksperta, aby ocenil, czy dzialalno$i tego parabanku bytrazgodnazprawem, czyli 2eby ocenil swoj4 prace. Z Quandtem znajq sie od dawna. Prezes BPII zatrudnil go w ostatnim kwartale 1994 r.jako konsultanta BPH, na pol etatu, z pensje ok. 40 mln miesiecznie. W tym samym czasie - od wrzesnia do grudnia - firma Nieckarza o nazwie Powszechny Fundusz Rozwoju PrzedsigbiorczoSci prowadzila szkolenia dia pracownik6w BPH na doradc6w inwestycyjnych. Wedlug niepotwierdzonych informacji BPH na osobiste zlecenie prezesa Quandta zaplacil Nieckarzowi z gory. Od samego poczqtku wplywaty protesty uczestnikow. Departament szkolenia BPH zwrocil siq wiec z prosbq o [.. ] ponownv \i)vb6r wltl;laflowcriw, zntianq zakresu temolvc:ilego i zapeunienie godziwych warunk6w organizacyjnyc'7 - podkre5lajqc,2e obecny program nie daje rnoiliv,oici pozytywnego zaliczenia egzamintt nu doradcq inwestvcyjnego. Nieckarz przypomina sobie probiemy ze szkoleniem w BPH. ale - jego zdaniem - niedobry byl tylko jeden wyklad, resztabezzarzutu. Skargi bankowego departamentu szkolenia to nieporozuntienie. Jakjednak mozna przeczyta w dokumencie kofcowym tego departamentu. nie dokonano Zadnych zmian na lepsze. Oburzeni uczestnicy szkolen pisali: 1...) lltyklady charaktervnjq siq malq prz_vdatnoiciq prakqtcz1161, niskirn poziornent dvdaktycznym. Albo: Brak grajbskopu, brak spraw,- nych n;tooow do tablic,,-, prezentacja ne dwich malutkich tablicach oddalonl,ch od siebie o trzy metrlt, za pomocq kredy.lnny uczestnlk: O poziomie wykladov, z ntikroekonomii moze iwiadczyc.fakt, ie v., ostatnim dniu.frekwencja *-ynosila siedem osob na ok. 40 uczestnikov, ktrsu. Mirno to prezes Quandt od I marca 1995 r. przeni6sl Nieckarza na pelny etat. Gdy tu2 potem sam stracil posadp w BPH, doleczyt do zespolu doradc6w, ktorzy pracuj4 nad rzqdowym projektem ustawy o NBP. W tym kilkuosobowym zespole znalazl sig m.in. rowniez Stanislaw Nieckarz, od kilku dni takze czlonek rady Banku Sl4skiego. Jak podala,,rzeczpospolita" (nr 126), Nieckarz byl nawet przewidywany na wysokie stanowisko w BPH - jednak,.iak oiwiadczono w Ministerstwie Finansow, ostatecznie postanowiono go bardziej schowac (znacznie p62niej zostal. jak wiadomo, czlonkiem RPP przy NBP). Nieckarz dobrze zna wielu starych, doswiadczonych prezes6w bank6w. Przyznaje,2erazem ze starymi urzgdnikami ministerstwa i bankow tworz4nieformaln4 grupq [...) prawdziwl,chjachowcrsw,kt6rzy wiele spraw i spor6w rnoge [...) konpetentnie miqdzy sobq zalatwii. Jego zdaniem. dla urzqdnik6w wa2ne jest istnienie sity drqznej, ktora bylaby w stanie zalatwiac sprawnie ich problemy. KiedyS ta sita fbrmalnie byla,terazzniknela. Dlatego trzymanie sip razem starych fachowcow jest potrzebne - oni sqdzisiaj t4si14 kt6ra przeciwstawi sig oszolomstwu w finansach. Dostqp do kasy uspolecznionego banku mo2na teluzyska6. uczestnicz4c w jego prywatyzacji. Odpowiedniej ilustracji dostarcza Bydgoski Bank Komunalny SA, powstaly w 1989 r. jako drugi polski bank komercyjny (po Pierwszym Banku Komercyjnym SA w Lublinie). Jego zalo2ycielarni byli Skarb Pafrstwa,Ieplezentowany przez wojewodq bydgoskiego, oraz wiele okolicznych grnin i przedsiqbiorstw pat'rstwowych. Kapital zakladowy wynosil 1 mld starych zl, ale wkrotce zostal podwy2szony do 24 mld zlprzez emisje nowych akcji obejmowanychprzez osoby fizyczne i prywatne podmioty gospodarcze. W wyniku tej emisji wiascicielami bloku 23 tys. 128 akcji (na 48 tys.) zostali - powiqzani z aferqalkoholowq -- Miroslaw Stajszczak r jego rodzina. Kontrolny pakiet zapewnial moznosc wplywu na decyzje, tym bardziej 2e od 1992 r. Miroslaw Stajszczak byl czlonkiem Rady Nadzorczej BBK, lokujqc we wladzach banku osoby zaufane. Taki uklad wlasnosciowo-wladzowy pozwolil siq znalezi BBK w kategorii bank6w (trafnie ochrzczonych na l-otwie) kieszonkowych, dlatego 2e wklady pelniq rolq kieszenich udzialowcow (,,Cazeta Wyborcza" ). PowszechnoSc tego procederu tak2e nad Wisl4potwierdza opinia byiego wiceministra, a po niej szefb doradcdw prezesa Banku Handlowego, zdaniem kt6rego f...lwielu akcjonariuszy bankow prvwatnltch ma ciqgotki do korz.t'!;tailiu pottatl miarq z rlepozyt(tw zebranvch od klientow. Banki sta.iq siq niewltplacalne, pcuistwo mu s i.i e do ka p i tal i z owyw ac, c4; l i w e/b kc i e n aci o n a l i z ot,' rtt (,,G azeta Wyborcza", t ). TreSi kryjqc qstezaprzytoczonym wyzej okresleniem ukazuj4np. dzieje depozytu walutowego figuruj4cego formalnie na nazwisko Czeslawa Stajszczaka (ojca Miroslawa). 2 wrzesnia 1992 r. zarzqdbbk podjal decyzje o obnizeniu oprocentowania lokat dewizowych, poniewa2 byiy one dla banku nieoplacalne. Na l0 dni przed wejsciem w 2ycie tej uchwaty. u 6wczesnego prezesa BBK, Marka Jarocinskiego, pojawil sig przedstawiciel rodziny Stajszczak6w i powiedzial,2e na na' zwisko Czeslawa Stajszczaka chce ulokowac 2 mln marek niemieckich w fbrmie dwuletnich bon6w dolarowych na okaziciela. KwotE przeliczono zmarekna dolary po kursie Srednim zamiast po kursie kupno-sprzeda2, co od razu przynioslo bankowi stratg - 56 tys. dol. Na poczqtku marca 7994 r., gdy bank praktycznie stracil ju2 plynno(i finansow4 Czeslaw Stajszczak zlo yl wniosek o wyplacenie mu tej lokaty. Nowo mianowany prezes (byl nirn trzy dni) Wojciech M., nowy czlonek zarzqda Ryszard K. i Wieslaw J.. w czasie gdy reszta zarzqdt pojechala do Warszawy po pieni4dze na ratowanie banku, podjqli decyzje o wyptacie Stajszczakowi calej lokaty w trzech transzach do 30 marca 1994 r. (dw6ch czlonk6w zarzqdu podpisalo z Czeslawem Stajszczakiem stosownq umowq, kt6ra p6zniej pozwolita mu dochodzit ntenalehnych roszczen). JednoczeSnie zrezygnowali z pobrania oplaty depozytowej (ponad l4 tys. doi.) i, mimo ze rozwiqzanie umowy nastqpitro przed uplywem dw6ch lat,zgodzlli siq na wyplatq peinego oprocentowania (w wys. 13. a nie 2%). 3 lnarca pelnomocnik Czeslawa Stajszczaka pobral 740 tys. dol. (w krajowej walucie). Tego samego dnia o p6lnocy zarzqd w pelnym skladzie wstrzymal wszelkie wyplaty. 5 marca wprowadzono w BBK zarz4d, komisarycztty. Poniewaz obowi4zywala umowa z Czeslawem Stajszcza- 186 t87

7 krem, l3 kwietnia wyplacono mu pozostaly kapital tys. dol. Jeszcze poi, niej otrzymal odsetki za zwlokg (od 30 marca). Strata BBK rvyniosla ponati 258 tys. dol. W Sledztwie dotyczqcyrnieprawidlowosci w dzialalnosci kredytowej BBK Prokuratura Wojew6dzka w Bydgoszczy przedstawila zarzuty piqcix pracownikom banku, w tym pierwszemu prezesowi Romualdowi M. Marek Jarocinski, kolejny prezes BBK, zostal ju2 skazany za nara2enie na szkodq BankLr Pocztowego w Bydgoszczy (ktorego r6wnie2 byl prezesem) przez udzielenie gwarancji do wysokosci 780 tys. zl, na kredyt dla Fundacji narzecz Rozwoju Wojskowej Bydgoskiej Pilki No2nej,Zawisza Football". W innym procesie jesr oskar2ony o dzialanie na szkodp BBK przez wydanie,,polfrostowi", nalez4cych formalnie do,,weltinexu".3272 akcji BBK ernisji C wartosci 321 tys. zl (w trakcie postqpowania upadlosciowego tej drugiej sp6lki). Obie firmy kontrolorvala rodzina Stajszczakow. Marek Jarocinski zostal tel na kr6tko wiceprezesem,,megabanku". po odwolaniu poprzedniego zarzqdu, oskar2onego o przcznaczenic pieniqdzy Fundacji Polsko-Niernieckie Pojednanie na kredyty dla niepewnych spolek. W zmieniaj4cych siq zarzqdach BBK zasiadali ponadto: syn jednego ze znanych stolecznych biznesmenow oraz unijny prominent (minister f-rnans6w w rzqdzie Suchockiej). Zaanga2owanie BBK na rzecz lokalnych potentator.v kapitaiu wykraczalo nawet poza juz odnotowane przyslugi. Na poczqtku lat dziewigcdziesiqtychandlujqcy wodk"1,,weltinex", kontrolowany przez najbogatsz4 w Bydgoszczy rodzing - ojca i braci Stajszczak6w - oglosil upadlodc. Przedtem jednak zdq2yl sprowadzii z zagranicy tysi4ce litrow alkoholu, nie plac4c cla i podatku. Urzqd skarbowy wyliczyl, ze paristwu nale2y sig od,,weltineksu" kilkadziesielt rniliardow starych zl (Srednia pensja wynosila wtedy kilka tysiqcy zl).,,weltinex" nie zaplacll nic. Gdy zai przyszlo do zajmowania majqtku, okazalo sig, ze finla nie ma ani majqtku trwalego. anite2 pieniqdzy na kontach. Ma natomiast akcje ro2- nych firm wafte 3 mld 200 mln 6wczesnych ziotych. Dokumenty potwierdza-i4cc prawa do tych akcji le2aly w sejfie Bydgoskiego Banku Komunalnego. Jednak gdy likr.vidator,,weltineksu" chcial je odebrai, okazalo sip, ze papiery zniknply. Wydano je Stajszczakon-r. Do dzis zresztqbracia Stajszczakowie majq zaleglo(cl podatkowe siggaj4ce 30 rnln zl(bez odsetek), kt6rych fiskus nie potrafi wyegzekwowac (,,Wprost", 28/00). Prokuratura oskarzyla szefow banku: prezesa Marka Jarocinskiego (wicewojewode bydgoskiego w 1990 r.) oraz czlonk6w zarzqdu Marka Ignasiaka i Dariusza Steinborna. W rnarcu 2000 r. sqd okregowy orzekl rok i cztery miesi4ce wiqzienia w zawieszeniu na dwa lata dla ka2dego z oskar2onych. Dodatkowo kazdy z nich musi zaplacii po 4 tys. zl grzywny. To jednak nie koniec,leczpoczqteklopotdw bylego wice"vojewody, kt6ry ma jeszcze drvie sprawy karnc. Bydgoska prokuratura prowadzi od szesciu lat dochodzenie w sprawie doprowadzenia BBK do upadlosci. Byly wicewojewoda jest jednyrn z giownych podejrzanych. Procz tego figuruje jako oskarzony w procesie o wspomnian4wyhej tzw. lokatg Stajszcza- ;y5w. KiedV w 1994 r. BBK oglosil niewyplacalnosc, przed drzwiami z kartkq -\ilyptaty wstrzyn)ane" klebil siq tlum zdesperowanych klientow. Pro2no czekali na swoje pieni4dze. nie musial natomiast czeka( Czeslaw Stajszczak, ktory bez problemu wybral ponad 700 tys. marek zlokaty zalo2onej przez syna. W dodatku ianknaliczyl mu odsetki wy2sze o llo/o, ni2 przewidywala umowa (,,Gazeta Wyborcza", ). Czlonkowie rodziny Stajszczak6w powt6rzyli jeszcze podobnq operac.iq w stosunku do Interbanku SA w Warszawie, przyczyniajqc siq do jego likwidacji, przedtem jednak na tym banku solidnie sig oblawiaj4c. Wedtug tego samego schenatu, poprzez powiqzania z wieloma osobami fizycznymi i prawnymi, przejqli znaczny pakiet akcji obu bank6w. Pozwolilo im to na bardzo korzystne lokowanie kapitalu oraz uzyskiwanie preferencyjnych kredyt6w i gwarancji bankowych (,,Wprost", 28100). Kilkunastu koszaliriskicli przedsigbiorc6w z bran2y budowlanej utworzylo korporacjg,,arbet". Mieli doskonale stosunki z miejscowymi wladzami oraz dysponowali odpowiednim zapleczem technicznym. Brakowalo im jednak kapitalu do prowadzenia lokat i inwestycji. Zostali wigc udzialowcami lokalnego bauku sp6ldzielczego. DoprowadzajEc do podniesienia wysokosci udzialow, przejqli kontrolq nad bankiem. W ciqgu czterech lat nowy zarzqd udzielil im kredytow na l4cznqkwote kilkudziesiqciu milionow zlotych. Nigdy ich nie splacili, wigc bank w koricu upadl. Jeden z czlonk6w korporacji zostal rv tym czasie dyrektorem prywatyzowanego przedsigbiorstwa dzialaj4cego w podobnej dziedzinie co jego wlasne. Nowy dyrektor przejel rvszystkie zam6wienia i dobrze dotychczas prosperujqca finna popadla w klopoty (,,Wprost", 34198). Biznesmen Tadeusz Rusiecki, kt6rego pozyczkowe interesy z Bankiem Gospodarki Zywno6ciowej sq omawiane dalej bardziej szczegdlowo, m.in. posiadal imienne uprzywilejowane akcje,,amerbanku", kt6re dawaiy mu prawie 5%o gtos6w na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku. Rusiecki zasiadal w radzie banku. W roznych bankach, m.in. w Amerbanku i Wielkopolskim Banku Kredytowym. sp6iki Tadeusza Rusieckiego tak2e pozaciqgaly kredyty. Po2yczki te, podobnie jak w przypadku BGZ, otrzyrrano na podstawie niezgodnych z prawd4 dokument6w. W sumie do spoiek rodziny Rusieckich oprocz pieniqdzy z BCZ przeplynglo z innych bankow 100 mln zl (,,Polityka". 11i01). 188

8 Jacek Tittenbrun ZDNSZCZIJ POD RYNN4 MEANDRY POLSKIEJ PRYW ATY ZACJI Tom I ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje:

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje: UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia 2013 r. Druk Nr 4 8 /a43 Projekt z dnia 11.1lute&o 2043 K w sprawie okreilenia zasad objqcia udzial6w paez Miasto E6di w zamian za wniesienie wkladu niepieniqznego

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

w Polsce Jolanta Ciak

w Polsce Jolanta Ciak Zrodla finansowania deficytu budzetu panstwa w Polsce Jolanta Ciak CeDeWa.pl Wydawnictwa Fachowe A WYZSZA SZKOLA BANKOWA TORUN BYDGOSZCZ Spis tresci Wprowadzenie 7 Rozdziat 1 Deficyt budzetowy - istota,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r 0416 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 c- nrai

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE o/ -01- " :.A/ P L V" I'M t; t. O I Uwaga: wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminyrsk^^ftika-gftttiiy^dcro^'nika jcdnostki ftrganizocyjnej gminy, osoby zafzqdzajqcoj i czlonka organu-,

Bardziej szczegółowo

oswraocznnrn MAJATKowE

oswraocznnrn MAJATKowE oswraocznnrn MAJATKowE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajecego gminn4 osob4 prawn4 oraz

Bardziej szczegółowo

... dnia... r. (miejscowosd)

... dnia... r. (miejscowosd) OSWIADWENIE MN~TKOWE radnego gminy Warszowice 10.04.2013r.... dnia..... r. (miejscowosd) Uwaga: 1. Osoba skladajqca ohviadczenie obowipana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJy^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJy^TKOWE OSWIADCZENIE MAJy^TKOWE wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqeego gminnq osobq prawn^ oraz

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz za³¹czników 757

Wykaz za³¹czników 757 Wykaz za³¹czników Za³¹cznik nr 1 Uchwa³a Nr 12/90 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. 65 Za³¹cznik nr 2 Uchwa³a Sejmu RP z 26 stycznia 1990 r. w sprawie maj¹tku partii politycznych i organizacji

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

OPINIA BANKOWA. Krosno,dnia21.07.2010r. ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie

OPINIA BANKOWA. Krosno,dnia21.07.2010r. ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie ING Bank Shjski S.A. Oddzial w Rzeszowie Zespo! Doradcow Klicnta Korporacyjnego w Krosnie Krosno,dnia21.07.2010r. OPINIA BANKOWA ING Bank Sla^ski Spolka Akcyjna, z siedziba^w Katowicach przy ul. Sokolskiej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 20 stycznia 2009 roku, Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka) informuje,

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie. Ireneusz Kras. Rola Narodowego Banku Polskiego. w polityce gospodarczej Polski. w latach 1997-2010

Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie. Ireneusz Kras. Rola Narodowego Banku Polskiego. w polityce gospodarczej Polski. w latach 1997-2010 Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie Ireneusz Kras Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010 m Czfstochowa 2013 SPIS TRESCI WST^P 9 ROZDZIALI HlSTORIA BANKOWOSCICENTRALNEJ

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy Or- OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Dymek dnia 26 kwietnia2012r. 1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiay.ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE vqjta. zastgpcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa: 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku 3. Kredyt

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI NA RO DOWA STRATEG IA SPOJ NOSCI

KAPITAT LUDZKI NA RO DOWA STRATEG IA SPOJ NOSCI KAPITAT LUDZKI NA RO DOWA STRATEG IA SPOJ NOSCI Prcjekt wsp6lfinonsowany ze 6rodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejxkiego Funduszu Spolecznego Zamawiaiacv Regionalne Centrum Polityki Spolecznej wtr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W TRUDNYCH CZASACH KREDYT W CZASACH KRYZYSU DLA FIRM PAWEŁ BIZOŃ DEPARTAMENT KLIENTA KORPORACYJNEGO WARSZAWA, 29.04.2009 r. Kryzys a sytuacja polskich banków w 2008 roku Na

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 "

WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 )W;,; w Eiaiej Podia.-:. WYDZlAi OSWIADCZENIE MAJATKOWE? 2014 " 29 _cztonka^arz^du_ Owiatu, ockrotarza powiatu, okarbnika powiatu, kieiuwuika jedno&tki organizaeyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i eztonka

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Spotki

Ocena sytuacji Spotki Stanowisko Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z dnia L0 maja 20L0 r. Zgodnie z zasadami zawartymi w Czqici III. Zasada I.l. oraz Zasada 1.2. Dobrych Praktyk Sp6lek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

2- 'b. 0 1.(. Wf0 SEKRETARZ MIA S TA Elihie~k

2- 'b. 0 1.(. Wf0 SEKRETARZ MIA S TA Elihie~k 2- 'b 0 1( Wf0 SEKRETARZ MIA S TA Elihie~k OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu

Bardziej szczegółowo

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Raport ma na celu przybliżenie, w jaki sposób prezentowano w mediach polski sektor bankowy. Zestawienia zostały

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy.

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy. .: Urzad Mia sta Marki wplynelo dnia 20 13 - O ~ - 2 It '.!...MARKI, dnia.24.04.2013 r. (miejscowosc) DCZENIE MAl1\TKOWE ----'~..:-.-~-----' radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania meryiorycznego z dzialajnosci pozytkii piihlicznego (Dz. U. Nr 80poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny upadłości banków (o ile daje się takie opisać) dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Przyczyny upadłości banków (o ile daje się takie opisać) dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Przyczyny upadłości banków (o ile daje się takie opisać) 2 Upadłość banku kryzysy ogólnosektorowe wywołane z reguły kryzysem gospodarczym kryzys gospodarczy wywołany z reguły załamaniami wartości waluty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu ZalqcznikNr 7 do Porozumienia o wsp6lprary z dnia 5 paidziernika 2015 r. 096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU 1. Obsługa finansowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kontynuował współpracę z bankiem BPH S.A., który w 2007 roku był głównym

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

...1.' WR1..W 15...fiy 7

...1.' WR1..W 15...fiy 7 Uwaga: Urzc' liejski W F\O.l.U,"IIUVVlc L Kancelaria Og61na wr;1', elo /...1.' WR1..W 15...........fiy 7 il ~ t ~al&:n i k6w... ":jj" / OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE O t:..l'is... "... -10 ~.... or wejta, za9tf;~ey-wejta,

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE Uwaga: wajta, zast~pey w&jtft, selh'etafzft gmifty, skarbnika gminy, kiefewnika jedftestld efgftftizaeyjftej gmifty, eseby ZftFZlldzajlleej i ezieftlm efgftftlf zafzlldzajlleege

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Emitent do tresci Dokumentu rejestracyjnego wprowadza nastepujace zmiany: Str. 54, pkt 14.1.2 Usunieto: "Jaroslaw Kopyt - Przewodniczacy

Bardziej szczegółowo

~~I,"v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~

~~I,v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~ r ~~I,"v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~ w6jta, zast~pey w6jta, sekretarza gminy, sl"arbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzildzajileej i ezlonka organ" zarzildzajileego gminnil

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo