REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd"

Transkrypt

1

2 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Festiwal Gwiazd zwanej dalej Promocją, jest agencja reklamowa MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi- Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP , nr Regon , reprezentowana przez Katarzynę Mysiorek, zwana dalej Organizatorem Organizator działa w imieniu i na rzecz L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS o kapitale zakładowym ,00 zł zwana dalej L Oreal Sponsorem Nagród jest L Oreal Polska Sp. z o.o Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych punktach sprzedaży (załącznik nr 1) Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od do r., przez całą dobę, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: Udział w Promocji i podanie danych osobowych jest dobrowolne Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z r, Nr 201 poz z późn. zm.). 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 2.1. W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełniła warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem pkt poniżej, zwana dalej Uczestnikiem W promocji mogą wziąć udział tylko konsumenci, którzy nabyli Produkt Promocyjny w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Partnera Promocji oraz pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 3. ZASADY PROMOCJI 3.1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien się zastosować do następującej procedury: a. Kupić dowolne produkty marki L Oreal Paris za minimum 50 zł, zwane dalej Produkt Promocyjny lub Produkty Promocyjne i zachować dowód zakupu (paragon). b. Po okazaniu paragonu w punktach obsługi klienta lub bezpośrednio przy kasie Uczestnik otrzyma wydrukowany jednorazowy kod dostępu do serwisu Kinoplex ważny przez okres jednego miesiąca (30 dni), zwany dalej Nagrodą, opisaną w 4 niniejszego Regulaminu. c. Zakup powinien mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie trwania Promocji w jednym z punktów sprzedaży wymienionym w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

3 4. NAGRODY 4.1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są jednorazowe kody dostępu do serwisu VOD znajdującego się na stronie internetowej Serwis zawiera 400 filmów (darmowych oraz wchodzących w skład pakietu Kinoplex Max z wyłączeniem filmów produkcji AXN). Kody dostępu ważne są przez okres jednego miesiąca (30 dni). Miesiąc dostępu do korzystania z serwisu filmowego zaczyna się od dnia wpisania kodu dostępu na Uczestnik może skorzystać z jednego kodu dostępu do serwisu VOD tylko jeden raz Zwycięzcom w Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie Pula kodów jest ograniczona do sztuk (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt sztuk kodów). Łączna wartość jednego kodu nie przekracza kwoty 760 zł. Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 2012, poz. 361) Aktywowanie kodu możliwe jest w czasie obowiązywania Promocji, ale nie później niż do godziny 23:59:59 dnia r Niewykorzystany kod aktywacyjny przepada wraz z upływem okresu ważności Kod aktywacyjny w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie Promocji wydanych zostanie nie więcej niż sztuk kodów (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt sztuk). 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszej Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, do dnia r., nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dowiedzenia się o stanie lub wystąpieniu zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź L Oreal Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewska 4; Warszawa, oraz, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Akcją Promocyjną pod nazwą Festiwal Gwiazd zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem i wyrażam zgodę na jego treść.. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres MediaS Mobile ul. Kwiatowa 30, Łódź z dopiskiem: REKLAMACJA Festiwal Gwiazd Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej będzie MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnym przepisami. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania

4 Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora Nieaktywowane kody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców w terminie do r., przepadają Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji Promocyjnej wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Załącznik nr 1 Punkty sprzedaży objęte Promocją: Douglas, Hebe, Drogerie Natura, Daily, Rossman, Superpharm, Leclerc, Eurocash, Selgros, sklepy tradycyjne DOUGLAS Nazwa Miasto Ulica Douglas Lomza ZAWADZKA 38 Douglas Katowice 3 MAJA 30 Douglas Poznań DWORCOWA 1 Douglas Elbląg PŁK. STANISŁAWA DĄBKA 152 Douglas Lublin AL. WINCENTEGO WITOSA 32 Douglas Gdynia KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 2

5 Douglas GDAŃSK SCHUBERTA 102 A Douglas KRAKÓW MEDWECKIEGO 2 Douglas WARSZAWA GÓRCZEWSKA 124 Douglas GDAŃSK KOŁOBRZESKA 41 B Douglas ŁÓDŹ AL. PIŁSUDSKIEGO 15/23 Douglas KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKA 20 Douglas BYDGOSZCZ FORDOŃSKA 135 Douglas WARSZAWA CHMIELNA 1/3 Douglas WROCŁAW PL. DOMINIKAŃSKI 3 Douglas SZCZECIN AL. WYZWOLENIA 18 Douglas WARSZAWA WOŁOSKA 12 Douglas POZNAŃ PÓŁWIEJSKA 42 Douglas KOBIERZYCE FRANCUSKA 6 Douglas GDYNIA ŚWIĘTOJAŃSKA 53 Douglas TORUŃ SZEROKA 24 Douglas WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II 82 Douglas RZESZÓW LISA KULI 19 Douglas POZNAŃ KASPRA DRUŻBICKIEGO 2 Douglas OLSZTYN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 16 Douglas KATOWICE CHORZOWSKA 107 Douglas TORUŃ ŻÓŁKIEWSKIEGO 15 Douglas ŁÓDŹ KARSKIEGO 5 Douglas KRAKÓW PAWIA 5 Douglas GLIWICE AL. JEZIORAŃSKIEGO 1 Douglas LEGNICA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 9 Douglas WARSZAWA ZŁOTA 59 Douglas WROCŁAW PLAC GRUNWALDZKI 22 Douglas BIELSKO-BIAŁA MOSTOWA 5 Douglas WROCŁAW POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4 Douglas GLIWICE LIPOWA 3 Douglas GORZÓW WIELKOPOLSKI AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 102 Douglas WROCŁAW LEGNICKA 58 Douglas RYBNIK B. CHROBREGO 1 Douglas GDAŃSK AL. GRUNWALDZKA 141 Douglas WARSZAWA GEN. F. SŁAWOJA- SKŁADKOWSKIEGO 4 Douglas RUMIA GRUNWALDZKA 108 Douglas TORUŃ OLSZTYŃSKA 8 Douglas POZNAŃ AL. SOLIDARNOŚCI 47 Douglas BYDGOSZCZ JAGIELLOŃSKA Douglas STARE MIASTO OGRODOWA 31 A Douglas OPOLE WROCŁAWSKA 156 Douglas ZIELONA GÓRA WROCŁAWSKA 17 Douglas BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 15 Douglas SŁUPSK SZCZECIŃSKA 58 Douglas KOSZALIN I. PADEREWSKIEGO 1 Douglas DĄBROWA GÓRNICZA JANA III SOBIESKIEGO 6 Douglas KOŁABASKOWO USTOWO 45

6 Douglas PŁOCK WYSZOGRODZKA 144 Douglas BIAŁYSTOK HETMAŃSKA 16 Douglas POZNAŃ SZWAJCARSKA 14 Douglas CZĘSTOCHOWA KRAKOWSKA 10 Douglas OPOLE PL. KOPERNIKA 16 Douglas POZNAŃ ABPA. A. BARANIAKA 8 Douglas KŁODZKO NOWORUDZKA 2 Douglas GDAŃSK RAJSKA 10 Douglas BIELSKO-BIAŁA LESZCZYŃSKA 20 Douglas LUBIN GENERAŁA SIKORSKIEGO 20 Douglas GDYNIA ALEJA ZWYCIĘSTWA 256 Douglas CZĘSTOCHOWA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 207 Douglas PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SŁOWACKIEGO 115/121 Douglas NOWY SĄCZ WĘGIERSKA 170 Douglas BIELSKO-BIAŁA SARNI STOK 2 Douglas WARSZAWA CISZEWSKIEGO 15 Douglas KRAKÓW KAMIEŃSKIEGO 11 Douglas TARNÓW KRAKOWSKA 149 Douglas RZESZÓW KRAKOWSKA 20 Douglas ZGORZELEC ARMII KRAJOWEJ Douglas ŁÓDŹ PABIANICKA 245 Douglas PIASECZNO PUŁAWSKA 38 Douglas KRASNE KRASNE 20 B Douglas SUWAŁKI DWERNICKIEGO 15 Douglas WARSZAWA FIELDORFA 41 Douglas CZELADŹ BĘDZIŃSKA 80 Douglas TARNÓW NOWODĄBROWSKA 127 Douglas WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 179 Douglas SZCZECIN MIESZKA I 73 Douglas WAŁBRZYCH 1 MAJA 64 Douglas WARSZAWA OSTROBRAMSKA 75 C Douglas PRZEMYŚL WOJCIECHA BRUDZEWSKIEGO 1 Douglas JELENIA GÓRA GRODZKA 7 Douglas RADOM BOLESŁAWA CHROBREGO 1 Douglas ZABRZE PLUTONOWEGO R.SZKUBACZA 1 Douglas ZAMOŚĆ PRZEMYSŁOWA 10 Douglas LESZNO AL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 12 Douglas SZCZECIN AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36 Douglas WARSZAWA GŁĘBOCKA 15 Douglas MODLNICZKA PROF. ADAMA RÓŻAŃSKIEGO 32 Douglas KALISZ 3 MAJA 1 Douglas OSTRÓW WIELKOPOLSKI KALISKA 120 Douglas KRAKÓW AL. POKOJU 67 Douglas TORUŃ BRONIEWSKIEGO 90 Douglas GRUDZIĄDZ CHEŁMIŃSKA 4 Douglas GORZÓW WIELKOPOLSKI PRZEMYSŁOWA 2 Douglas KIELCE RADIOWA

7 Douglas GDAŃSK ZŁOTA KARCZMA 26 Douglas RZESZÓW ul Piłsudskiego 44 Douglas KĘDZIERZYN-KOŹLE Aleja Armii Krajowej 38 Douglas BEŁCHATÓW Kolejowa 6 Douglas GLIWICE PSZCZYŃSKA 315 Douglas INOWROCŁAW Ul. Wojska Polskiego 16 SKLEPY TRADYCYJNE Nazwa Miasto Ulica WENUS KOŁOBRZEG WALKI MŁODYCH 32 SKLEP "IMPULS" ŻYCHLIN PL. 29 LISTOPADA 27 MARCUS S.C. KĘPNO RYNEK 23 MAŁGORZATA JAKUBIK RYKI KAROLA WOJTYŁY 23 A SKLEP WIELOBRANŻOWY "TURKUS" WAŁCZ WOJSKA POLSKIEGO 27 MARIMAR S.C. WOLBROM RYNEK 8 A SOMAX S.C. TYCHY HONORATY 4/35 DOM HANDLOWY "RYWAL" CZŁUCHÓW KRÓLEWSKA 10 SKLEP EWAN S.C. LUBLIN TUMIDAJSKIEGO 2 SPÓŁDZIELNIA HALE BANACHA WARSZAWA GRÓJECKA 95 A STANISŁAWA DAC TERESPOL WOJSKA POLSKIEGO 127 A / 3 MARTA ŻUROMIN WETMAŃSKIEGO 31 PERFUMERIA "JUSTYNA" ŚWIDNICA RYNEK 5 P.P.H. "NOEL" SP. JAWNA ŁOWICZ ZDUŃSKA 50 FIRMA WIELOBRANŻOWA "BOLO" BIELSKO-BIAŁA JUTRZENKI 22 SKLEP KOSMETYCZNO-DROGERYJNY OPOLE OZIMSKA 22 SKLEP KOSMETYCZNO-DROGERYJNY OPOLE SZARYCH SZEREGÓW 23 EXPORT-IMPORT HANDEL HURTOWY RZESZÓW PIŁSUDSKIEGO 36 (ST. NR 25) JOLA POŁANIEC KOŚCIUSZKI 39 B 1 P.H. "R&K" S.C. WROCŁAW STRZEGOMSKA 206 (STOISKO 44) EWA GREGORCZUK-KOŁODZIEJ STALOWA WOLA OKULICKIEGO WISPOL - 2 RZESZÓW REJTANA 53 WIOLA SKLEP PRZEMYSŁOWY RADOM KRÓLOWEJ JADWIGI 9 A BERTA COSMETICS NASIELSK RYNEK 31 PERFUMERIA PIŃCZÓW PL. WOLNOŚCI 2 FIRMA HANDLOWA KRASNYSTAW OKRZEI 1 SKLEP KOSMETYCZNY "ASTOR" OPOLE KRAKOWSKA 41 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KRAKÓW JERZMANOWSKIEGO 14 HURT-DETAL "ANKAR" KĘPNO RYNEK 34 A&R LUBACZÓW RYNEK 12 FAST-DROGERIA NATURA GUBIN OBROŃCÓW POKOJU 13A FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZŁOTORYJA RYNEK 40 A & R LEŻAJSK RYNEK 22 USŁUGI - PRODUKCJA - HANDEL GĄBIN PŁOCKA 4 PREMIUM BIS BARBARA, STANISŁAW RZESZÓW OKULICKIEGO 10 HANDEL ARTYKUŁAMI MILICZ RYNEK 15 ASTOR OPOLE NIEMODLIŃSKA 23 SKLEP KOSMETYCZNY "TERESA" GRYFINO 11 LISTOPADA 64 B FIRMA HANDLOWA ASTIKA BRZESZCZE A.MICKIEWICZA 2 WISPOL BARBARA WIĘCEK RZESZÓW LISA KULI 19

8 MEGAN PLUS PERFUMERIA VIVA KRAKÓW KAPELANKA 56 P.P.H.U. "KOSMYK" MAKÓW PODHALAŃSKI 3 MAJA 9 LIDO ALICJA HRYMNIAK I WSPÓLNICY MYSŁOWICE KATOWICKA 45 AMA J. I L. WOJTALA SP. JAWNA STALOWA WOLA NIEZŁOMNYCH 70 "CENTRUM" FPHU "ZAI" ŁĘCZYCA KILIŃSKIEGO 14 SKLEP SDH "DROGERIA - NATURA" JAROSŁAW JANA PAWŁA II 4 DROGERIA "ASTOR" OPOLE PL. TEATRALNY 13 D.H. OPOLANIN DROGERIA NATURA JAROSŁAW GRODZKA 1 EL SAM ELŻBIETA GWARA PASŁĘK OGRODOWA 42 C ARIO JUDA URSZULA STRZELCE OPOLSKIE KRAKOWSKA 27 FIRMA WISPOL 1 STALOWA WOLA OKULICKIEGO 9 A SKLEP CHEMICZNO-PRZEMYSŁOWY KOŁO TORUŃSKA 23 B KARKOZ IMPORT-EXPORT KARPACZ KONSTYTUCJI 3 MAJA 37 P.U.H. VENA S.C. SŁUPSK ZAMENHOFFA 5 WOJCIECH MAKOWSKI I BOGUSŁAW OLECKO NOCZNICKIEGO 11 FIRMA HANDLOWA "DOMINIKA" ORNETA 1 MAJA 34A WISPOL 2 KROSNO KOLEJOWA 27 NIKADROGERIE N. WIECZOREK WYSOKA CISOWA 1 P.H.U. ZENIT-2 S.C. BRZESKO FRYDERYKA CHOPINA 8 WISPOL 3 ANNA WIĘCEK JAROSŁAW GRODZKA 19 SKLEP KOSMETYCZYNO-DROGERYJNY OPOLE WROCŁAWSKA 154 WISPOL 2 STANISŁAW WIĘCEK JASŁO JANA PAWŁA II 37 KLISZCZYŃSKA - OSIEJ PARCZEW PCK 4 A GAMIS FIRMA PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- ZAWIERCIE 11-GO LISTOPADA 2 ŚMIETANKA GRZEGORZ PIONKI PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 8 WISPOL 2 JASŁO KOŚCIUSZKI 14 DROGERIA S.C. HALINA MAKARCZUK TWARDOGÓRA RATUSZOWA 24 F.H. ANNA BRZESKO RYNEK 13 MAR-KOS CHEMIA-KOSMETYKI PŁOCK KOLEJOWA 41 WISPOL 2 JASŁO 3-GO MAJA 1 PREMIUM BIS LEŻAJSK RYNEK 19 ASTOR SKLEP KOSMETYCZNY ZAWADA DĘBOWA 1 DROGERIE LAURENT PIONKI SIENKIEWICZA 53 DAGLEZJA I ANNA KOWALSKA DĘBNICA KASZUBSKA ZJEDNOCZENIA 29A FIRMA "WISPOL 1" RZESZÓW MARSZAŁKOWSKA 15 SKLEP WIELOBRANŻOWY BODZANÓW KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO 2 P.P.U.H RYSIEK RYSZARD BARSZCZ SZYDŁOWIEC RADOMSKA 3 WISPOL BARBARA WIĘCEK RZESZÓW KOPISTO 1 PERFUMERIA IZABELLA MAR-KOS CHEMIA-KOSMETYKI HURT- DETAL GORZÓW WIELKOPOLSKI WINCENTEGO WITOSA 50 PŁOCK WYSZOGRODZKA 127 DROGERIA A'PROPOS LUBSKO KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 9 F.H.U. DORIS POZNAŃ GŁOGOWSKA 248 WGO BOX 366 FIRMA WIELOBRANŻOWA BOLO SZCZYRK BESKIDZKA 12 DROGERIA ZACISZE PŁOŃSK KOLEJOWA 1 B WISPOL BARBARA WIĘCEK STASZÓW MICKIEWICZA 62 WISPOL BARBARA WIĘCEK KROSNO BURSAKI 29A F.H.U."DUET" S.C. PRZEMYŚL CHMIELNA 1 ARKA S.C. MAMIEDOW DANUTA, BŁONIE TRAUGUTTA 2 P.H. "SARA" BOŻENA PUCHAŁA CZĘSTOCHOWA MOŚCICKIEGO 13

9 HEBE Nazwa Miasto Ulica DROGERIA HEBE R075 Bielsko-Biała Leszczyńska 20 (Gemini Park) DROGERIA HEBE R048 Busko Zdrój Partyzantów 23 DROGERIA HEBE R0102 Bytom Plac Kościuszki 9 DROGERIA HEBE R045 Chorzów Wolności 22 DROGERIA HEBE R031 Ciechanów Warszawska 23 DROGERIA HEBE R046 Częstochowa Aleja Wolności 1 DROGERIA HEBE R118 Gdańsk Obrońców Wybrzeża 1 (Galeria Przymorze) DROGERIA HEBE R086 Gdańsk Rzeczypospolitej 33B DROGERIA HEBE R070 Gdynia Świętojańska 32 DROGERIA HEBE R150 Gdynia Kazimierza Górskiego 2 (Galeria Riviera) DROGERIA HEBE R059 Gliwice Zwycięstwa 7 DROGERIA HEBE R085 Gliwice Plac Piastów 6 DROGERIA HEBE R135 Jastrzębie Zdrój Ul. Podhalańska 26 (Galeria Zdrojowa) DROGERIA HEBE R042 Kalisz Pl. Świętego Józefa 12 DROGERIA HEBE R99 Katowice Roździeńskiego 200 (C.H. Dąbrówka) DROGERIA HEBE R126 Katowice GALERIA KATOWICKA, Pl. Wilhemlma Szewczyka DROGERIA HEBE R054 Kielce Sienkiewicza 1 DROGERIA HEBE R139 Koszalin Paderewskiego 1 DROGERIA HEBE R107 Kościerzyna Stary Browar, ul. Miodowa 21, DROGERIA HEBE R905 Kościerzyna Marii Skłodowskiej Curie 34 DROGERIA HEBE R125 Kraków Floriańska 43 DROGERIA HEBE R131 Kraków Kamieńskiego 11 (C.H. Bonarka) DROGERIA HEBE R023 Legionowo Sienkiewicza 10 DROGERIA HEBE R112 Lipienice (w SAP: Chojnice) Podmiejska 2A (C.H. Brama Pomorza) DROGERIA HEBE R138 Lublin Al. Witosa (Atrium Felicity) DROGERIA HEBE R097 Łomianki Warszawska 1 (Galeria Łomianki) DROGERIA HEBE R0109 Łódź Piotrkowska (Magda) 32 DROGERIA HEBE R060 Łódź Pomorska 585 DROGERIA HEBE R091 Łódź Limanowskiego 6/ , Łódź DROGERIA HEBE R032 Mława Stary Rynek 14 DROGERIA HEBE R025 Nowy Dwór Mazowiecki Harcerska 2 DROGERIA HEBE R100 Nowy Sącz CH TRZY KORONY, ul. Lwowska 80, DROGERIA HEBE R074 Opinogóra Górna k. Ciechanowa Władysławowo k. Ciechanowa 65

10 (Marcredo Center) DROGERIA HEBE R053 Opole Ozimska 14/16; lokal 36 DROGERIA HEBE R144 Ostróda Galeria Mazurska, ul. Jana Pawła II 9, , Ostróda DROGERIA HEBE R068 Otwock Hugo Kołłątaja 61A DROGERIA HEBE R055 Piaseczno Sierakowskiego 1A DROGERIA HEBE R143 Płock Tysiąclecia 2A (Mosty) DROGERIA HEBE R069 Poznań Św. Marcin 24 DROGERIA HEBE R0105 Poznań Plac Wiosny Ludów 2 (Kupiec Poznański) DROGERIA HEBE R052 Poznań Dąbrowskiego 27a DROGERIA HEBE R041 Pruszków Kościuszki 47 DROGERIA HEBE R226 Pszów Traugutta 26, , Pszów DROGERIA HEBE R063 Racibórz Opawska 18 DROGERIA HEBE R029 Rawa Mazowiecka Konstytucji 3 Maja 2 DROGERIA HEBE R132 Rybnik Gliwicka 45 Carrefour Rybnik DROGERIA HEBE R092 Rzeszów CH EUROPA, ul.piłsudksiego 32 DROGERIA HEBE R158 Słupsk Tuwima (Galeria Słupsk) DROGERIA HEBE R119 Sochaczew Wójtówka 2C DROGERIA HEBE R111 Sosnowiec ul. Modrzejowska 3 DROGERIA HEBE Suwałki Ul. Dwernickiego 15 DROGERIA HEBE R116 Szczecin Wiosenna 32 (CH Gryf) DROGERIA HEBE R064 Tarnów Krakowska 6 DROGERIA HEBE R108 Tarnów Nowodąbrowska 127 Gemini Park DROGERIA HEBE R084 Tczew Pomorska 1 DROGERIA HEBE R065 Toruń Szeroka 37A DROGERIA HEBE R157 Toruń Ul. Broniewskiego 90 (Plaza) DROGERIA HEBE R149 Wałbrzych Wieniawskiego 19 (Auchan) DROGERIA HEBE R022 Warszawa Aleje Jerozolimskie 11/19 DROGERIA HEBE R027 Warszawa Solec 83 DROGERIA HEBE R033 Warszawa Targowa 68 DROGERIA HEBE R034 Warszawa Rondo 1, Rondo ONZ DROGERIA HEBE R071 Warszawa Kijowska 1 DROGERIA HEBE R076 Warszawa Puławska 2 (Plac Unii City Shopping) DROGERIA HEBE R094 Warszawa Al. Jerozolimskie 179, Blue City DROGERIA HEBE R095 Warszawa Warszawskie Przejścia Podziemne, sk. Al.Jerozolimckie / Jana Pawła, lokal nr 7/8; Dworzec Centralny DROGERIA HEBE R145 Warszawa Żelazna 32

11 DROGERIA HEBE R159 Warszawa ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek) DROGERIA HEBE R142 Warszawa Al. Jerozolimskie (Atrium Reduta) DROGERIA HEBE R056 Warszawa Kasprowicza 48 DROGERIA HEBE R090 Wrocław Borowska 114 DROGERIA HEBE R096 Wrocław Oławska 13 DROGERIA HEBE R066 Zabrze Wolności/Kowalskiej (Galeria Zabrze) DROGERIA HEBE R106 Zakopane Kościuszki/3 Maja DROGERIA HEBE R162 Zielona Góra Ul. Dąbrówki 5 (Carrefour) DROGERIA HEBE R037 Żyrardów 1 Maja 40 (Róg z ul. Szulmana 15) DROGERIE NATURA Nazwa Ulica DN Lublin 5 CH Olimp Spółdzielcz.Pracy ul. Spółdzielczości Pracy 30/32 DN Wrocław 2 CH Ferio Świeradowska ul. Świeradowska 51/57 - CH Ferio DN Radom 3 Gal.Słoneczna Bol.Chrobrego ul. Chrobrego 1 DN Koszalin CH Atrium Paderewskiego 1 ul. Ignacego Paderewskiego 1 CH ATRIUM KOSZALIN DN Nowy Sącz 2 CH Europa Nawojowska 1 ul. Nawojowska 1 - CH Europa DN GDAŃSK CH FORUM PODWALE GRODZKIE 8 ul. Podwale Grodzkie 8 DN Oświęcim 2 Gal. Niwa Powstańców Ślą ul. Powstańców Śląskich 1 - Galeria "NIWA" DN Kraków 3 Gal.Kazimierz Podgórska 34 ul. Podgórska 34 Galeria Kazimierz DN KONIN 2 CH FERIO OGRODOWA 31 A ul.ogrodowa 31A DN OSTROLEKA GAL. ALIUS GORBATOWA 11 ul. Garbatowa 11 DN Krynica Kraszewskiego 1 ul. Kraszewskiego 1 DA Nowy Targ Gal. Manhattan ul. Królowej Jadwigi 17 DN Katowice Staromiejska 6 ul. Staromiejska 6 DN PULAWY GAL. ZIELONA LUBELSKA 2 ul. Lubelska 2 lok CH Galeria Zielona DN Wrocław CH Astra Horbaczewskiego4/6 ul. Horbaczewskiego 4/6 - CH Astra DN Legnica 4 Gal. Piastów Al. NMP ul. Najświętszej Marii Panny 9 DN KARTUZY KOŚCIUSZKI 22 ul. Kościuszki 22 DN Kołobrzeg CH Hosso Pl. Ratuszowy 3 ul. Giełdowa / Plac Ratuszowy 3 - CH Hosso DN Gryfice Gal. Hosso Wojska Polskiego ul. Wojska Polskiego 44 DN Nidzica Pl. Wolności 6 Pl. Wolności 6 DN GARWOLIN KOŚCIUSZKI 4 ul. Kościuszki 4 DN Stargard Szcz.3 CH STARÓWKA Bolesła ul. Bolesława chrobrego 8 -CH DN Warszawa 12 CHTescoGocław Fieldorfa ul. Fieldorfa 41 - CH Tesco Gocław DN Białystok 3 Suraska 1 ul. Suraska 1 DN WROCLAW 3 CH MAGNOLIA PARK LEGNICKA ul.legnicka 58 - CH Galeria Legnicka DN ZYWIEC GAL. LIDER ZIELONA 3 ul. Zielona 3 DN Dębica Kolejowa 8 ul. Kolejowa 8 DN BOCHNIA KOŚCIUSZKI 7 ul. Kościuszki 7 DN Warszawa 9 Metro2 Stacja A13 Centru Metro Centrum, lokal10492 DN Żary 2 Bolesława Chrobrego 39 ul. B. Chrobrego 39 DN Bielsko-Biała CH Sfera Mostowa 5 ul. Mostowa 5 - CH Sfera DN Kamienna Góra Karola Miarki 4 ul. Karola Miarki 4 DN BIALA PODLASKA CH RYWAL BRZESKA 27 ul. Brzeska 27 - CH Rywal DN Goleniów Mini Park Dworcowa 9 ul. Dworcowa 9 DA LUBLIN 3 BRACI WIENIAWSKICH 5 ul. Braci Wieniawskich 5

12 DN Warszawa 11 CH Targówek Głębocka 15 ul. Głębocka 15 DN GRYFINO 1 MAJA 19 A ul. 1 Maja 19 a DN Katowice 3 Dworzec PKP/Galeria Kato ul.plac Wilhelma Szewczyka DN Prudnik Rynek 5 ul. Rynek 5 DN KOSCIERZYNA MIODOWA ul. Miodowa CH Kościerskie DN Sandomierz 2 Gal. Sandomierz Błonie ul. Błonie 2 DN STRZELCE OPOLSKIE LUDOWA 5 ul. Ludowa 5 DN TYCHY CH AZET GROTA ROWECKIEGO 53 ul.grota Roweckiego 53 - CH Azet DN Tomaszów Lubelski Gal.Tomaszów ul. Traugutta 1 DN Garwolin 2 Krótka ul. Krótka 1 DN DEBICA 2 GAL. DĘBICKA KS. NOSALA 2 ul. Księdza Nosala 2 DN SOSNOWIEC 2 CH PLEJADA STASZICA 8 B ul. Staszica 8b - CH Plejada DN Płock 4 CH ECHO Przemysłowa 1 ul. Przemysłowa 1 DN Warszawa 8 CH Bemowo Powstańców Ślą ul. Powstańców Śląskich 126 DN GLIWICE 2 CH FORUM GLIWICE LIPOWA 3 ul. Lipowa 3 - CH Forum DN LODZ 3 RYDZOWA 14 PAWILON 422 ul. Rydzowa 14 powilon 422 DN BRODNICA DUŻY RYNEK 10 ul. Duży Rynek 10 DA LUBLIN 1 KUNICKIEGO 141 ul. Kunickiego 141 DN Świnoujście CH Uznam Grunwaldzka 21 ul. Grunwaldzka 21 - CH Uznam DN KRAKOW CH SOLVAY PARK ZAKOPIAŃSKA ul. Zakopiańska CH Solvay Park Janów Lubelski DH Panorama Zamoyski ul.zamoyskiego 23 DN Jasło CH Europa Kościuszki 29 ul. Kościuszki 29 - CH Europa DN Kielce 3 Paderewskiego 37/39a ul. Paderewskiego 37/39a DN Piła 2 Gal.Kasztanowa ul. Powstańców Wielkopolskich DN ZAGAN WARSZAWSKA 4-5 ul. Warszawska 4/5 DN Zamość Gal.Twierdza Przemysłowa 10 ul. Przemysłowa 10 Galeria Twierdza DN LEGNICA 3 CH FERIO GAJ CHOJNOWSKA ul. Chojnowska 41 CH Ferio - CH Ferio DN WOLSZTYN DR ROBERTA KOCHA 52 ul. Dr. Roberta Kocha 52 DN Będzin Piłsudskiego 25 ul. Piłsudskiego 25a DN BIALYSTOK 4 GAL. ZIELONE WZGÓRZE ul. Wrocławska 20 - CH Carrefour DN Grójec Krótka 4 ul. Krótka 4 DN POZNAN 3 CH PESTKA AL. SOLIDARNOŚCI Al. Solidarności47 - CH Pestka DN Gniezno 2 Chrobrego 4 ul. Chrobrego 4 DN Lublin 4 CH Stokrotka Ametystowa 1 ul. Ametystowa 1 DN Tarnobrzeg Sienkiewicza 23 ul. Sienkiewicza 23 DN Zabrze CH Platan Pl. Teatralny 10 Pl. Teatralny 10 DN Bydgoszcz 3 CH Drukarnia Jagielloń ul. Jagiellońska 1 DN Nowy Sącz 4 Gal.Sandencja Węgiersk ul. Węgierska 170, Galeria Sandecja DN Warszawa 15 CH Tesco Górczewska ul.górczewska DN GRODZISK MAZ. 11-GO LISTOPADA 18 ul. 11 Listopada 18 DN BŁONIE RYNEK 15 ul. Rynek 15 DN SLUPSK GAL. SŁUPSK TUWIMA ul. J.Tuwima 32/33 DA Busko-Zdrój Plac Zwycięstwa Pl. Zwycięstwa 11/12 Galeria Lotos DN Nysa Krzywoustego 12 ul. Krzywoustego 12 DN MIŃSK MAZ. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 7 ul. Konstytucji 3 Maja 7 DN Biała Podlaska 2 CH Carrefour Tereb ul.terebelska 75 b -CH Carrefour DN Końskie Piłsudskiego 32 ul. Piłsudskiego 32 DN Malbork Gal. Malborska Kościuszki ul. Kościuszki DN Skarżysko-Kamienna CH Hermes Krasiń ul. Krasińskiego 18 DN Sanok CH Stokrotka Feliksa Gieli ul. Feliksa Gieli 4 DN Chełm Lwowska 16 ul. Lwowska 16 DN Kutno 2 Królewska 30 ul. Królewska 30

13 DN Iława Sobieskiego 41 ul. Sobieskiego 41 DN Dąbrowa Górnicza 3-Maja 11a ul. 3 Maja 11a DN Jastrzębie Zdrój 3 Galeria Zdrój ul. Podhalańska 26 DN LUBLIN 2 CH OLIMP SPÓŁDZIELCZOŚCI Al. Spółdzielczości Pracy 36 - CH Olimp DN Nowy Sącz 3 CH Merkury Sobieskiego ul. Sobieskiego 24 DN Rzeszów 2 Kręta 1 ul. Kręta 1 DN Gorzów Wlkp.Sikorskiego 133 ul. Sikorskiego 133 DA KROSNO WOJSKA POLSKIEGO 41 ul. Wojska Polskiego 41 DN PUŁTUSK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 ul. Świętojańska 2 DN Przemyśl Kazimierza Wielkiego 17 ul. Kazimierza Wielkiego 17 DN Łódź 5 Gal.Łódzka Piłsudskiego ul.al.piłsudskiego 15/23 DN Włocławek 2 Gal. Wzorcownia Kilińsk ul. Kilińskiego 3, CH Wzorcownia DN Toruń Rynek Staromiejski 30 ul. Rynek Staromiejski 30 DN Inowrocław Królowej Jadwigi 17 ul. Królowej Jadwigi 17 DN Szczecin 3 - CH Molo Mieszka I ul. Mieszka I 73 "Molo" DN Warszawa Krasnobrodzka 11 ul. Krasnobrodzka 11 DN Słubice Ga.Eurocentrum Kościuszki ul. Kościuszki 3a - CH Biedronka DN Lublin 6 CH Stokrotka Żelazowej Woli ul. Żelazowej Woli 1 DN WODZISLAW SLASKI KS. PŁK. W. KUBSZA ul. Księdza Płk. W. Kubsza 22 DN Tarnów Krakowska 2 ul. Krakowska 2 DN KONIN WIENIAWSKIEGO 9 ul. Wieniawskiego 9 - CH Polo Market DN Kraków 2 Starowiślna 1 ul. Starowiślna 1 DN Katowice 2 DH Ślązak Mickiewicza 7 ul. Mickiewicza 7 DH Ślązak DA Pińczów Klasztorna 2 ul. Klasztorna 2 DN Kielce Głowackiego 2 Pl. Wolnosci 6 / Glowackiego 2 DN Płock 2 Nowy Rynek 5 ul. Nowy Rynek 5 DN Jastrzębie Zdrój Gal. Jastrzębie ul. Warszawska 2, Galeria JASTRZĘBIE DN Kielce 2 Gal.Echo Świętokrzyska 20 ul. Świętokrzyska 20 Galeria ECHO DN Starachowice Gal.Kamienna ul.kościelna 7 DN Chełmno Grudziądzka 7 ul. Grudziądzka 7 DN Gryfino 2 Gal.Muszkieterów Flisacza ul. Flisacza 63 GALERIA MUSZKIETERÓW DN Jarocin Gal.Jarocińska Wrocławska ul. Wrocławska 15 DN Gdańsk 6 CH ETC Rzeczypospolitej ul. Rzeczpospolitej 33 DN Chełm 2 CH Graf Lwowska ul. Lwowska 81 CH Graf DN Tarnów 3 Grabówka CH Gemini Nowodąb ul. Nowodąbrowska 127 DN GDAŃSK 3 PAŃSKA 3 ul. Pańska 3 DN Limanowa Józefa Marka 20 ul. Józefa Marka 20 DN HRUBIESZOW CH ARDOM KOLEJOWA 8 ul. Kolejowa 8 DN GLUBCZYCE GDAŃSKA 9 ul. Gdańska 9 DN BARTOSZYCE KĘTRZYŃSKA 13 ul. Kętrzyńska 13 DN Kluczbork 3 Gal.Miodowa Byczyńska ul. Byczyńska 101 DN Zgierz Ks. J. Popiełuszki 2 ul. ks. J. Popiełuszki 2 DN Wejherowo CH Jantar Obrońców Helu 3 ul. Obrońców Helu 3 - CH Jantar DN LUBLIN ŚWIĘTODUSKA 12 ul. Świętoduska 12 DN TUCHOLA JÓZEFA WRYCZY 22 ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy 22 DN WROCLAW 4 GAL. MARINO PAPROTNA 7 ul. Paprotna 7/róg Żmigrodzkiej(Marino) DN Sochaczew Pokoju 11 ul. Pokoju 11 DN Ełk 2 Armii Krajowej 10 ul. Armii Krajowej 10 DN MIELEC AL. NIEPODLEGŁOŚCI 12 al. Niepodległości 12 DN Tarnów 2 CH Max Szkotnik 1A ul. Szkotnik 1 A CH MAX DN Świecie 3 PH MULTIBOX ul. Cukrowników 1 - CH DN Radzyń Podlaski Dąbrowskiego 13 ul. Dąbrowskiego 13

14 DN Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego 35 ul. Bolesława Chrobrego 35 DN Morąg Mickiewicza 38B ul.mickiewicza 38 DA PRZEWORSK RYNEK12 ul. Rynek 12 DN Warszawa 14 Metro BIS (Stokłosy) ul. Komisji Edukacji Narodowej 93 DN Łęczna Jana Pawła II 99 ul. Jana Pawła II 99 - CH Wamex DN Gdańsk 5 CH Stokrotka Piotrkowska ul. Piotrkowska 25 DN Kościan Rynek 4 ul. Rynek 4 DN KOZIENICE WARSZAWSKA 17 ul. Warszawska 17 DN GRUDZIĄDZ SIENKIEWICZA 6 ul. Sienkiewicza 6 DN Tarnowskie Góry Krakowska 10 ul. Krakowska 10A DN Szczecin 2 Niepodległości 15 Al. Niepodległości 15 DN Warszawa 13 Przy Agorze 17 ul. Przy Agorze 17 DN LUKOW NOWOPIJARSKA 9 D ul. Nowopijarska 9 d DN TORUN 2 CH ZIELENIEC SZOSA BYDGOSKA ul. Szosa Bydgoska 26 DN RACIBORZ GAL. MŁYŃSKA MICKIEWICZA ul. Mickiewicza 12 - Galeria Młyńska DN Warszawa 2 Metro Gal.Wschodnia 2002 Metro Centrum, lokal 2002 A2 DN ŚRODA WIELKOPOLSKA PL. ARMII POZNAŃ Pl. Armii Poznań 3 DN Krosno Rynek 10 ul. Rynek 10 DN Słupsk 2 CH Jantar Szczecińska ul. Szczecińska 58 Gdańsk 9 CH Kowale Staropolska 32 ul.staropolska 32 DN DZIALDOWO PL. MICKIEWICZA 5 Pl. Mickiewicza 5 DN BIELSKO BIALA 2 GEMINI PARK ul. Leszczyńska 20 DN Kamień Pomorski Mickiewicza 16 ul.mickiewicza 16 DN JELENIA GORA 2 PASAŻ ZABOBRZE ELSNERA ul. Elsnera 1a - CH Biedronka DN Wejherowo 2 Sobieskiego 256 ul. Sobieskiego 256 DN Radomsko CH Stokrotka Jana Pawła II Al. Jana Pawła II 4 CH STOKROTKA DN Zakopane Krupówki 11 ul. Krupówki 11 DN Nowy Dwór Maz.2 Jana Nałęcza 32 ul. Jana Nałęcza 32 DN Gniezno Warszawska 32 ul. Warszawska 32 DN Wschowa CH Tesco Moniuszki 8a ul. MONIUSZKI 8A DN LUBLIN 3 1 MAJA 26 ul. 1 Maja 26 DN Ostrowiec Świętokrzyski CH Biedronk ul. Waryńskiego 32 - CH DN WRZESNIA WARSZAWSKA 35 ul. Warszawska 35 DN SZCZYTNO POLSKA 47A ul. Polska 47a DN Ząbki Wiosenna 14 lok U1-4 ul. Wiosenna 14 DN Swarzędz CH ETC Poznańska 6 lok 231 ul. Poznańska 6 - CH ETC DA Braniewo Park Handlowy E ul.żeromskiego 19 DN Augustów 3-go Maja 6 ul. 3-go Maja 6 DN Brzeg 2 CH Biedronka Słowackiego 31 ul. Słowackiego 31 - CH DN Konstantynów Łódzki Gal. Konstantyn ul. Jana Pawła II 11/13 DN ŻYRARDÓW OKRZEI 16 ul. Okrzei 16 DN PARCZEW 11 LISTOPADA 26 ul. 11 Listopada 26 DN ZGORZELEC GAL. SŁOWIAŃSKIA ŁAGÓW ul. Jeleniogórska 42 Galeria Słowiańska Łagów DN Bełchatów Kościuszki 12 ul. Kościuszki 12 DN Głogów Plac lecia 10 Pl. Tysiąclecia 10 DN Warszawa 6 KEN Kabaty KEN 20 ul. Komisji Edukacji Narodowej 20 DN Nowogard 700 Lecia 11 ul lecia 11 DN GDAŃSK 2 WRZESZCZ GRUNWALDZKA 40 ul. Grunwaldzka 40 DN OSTROW WIELKOPOLSKI WIOSNY LUDÓW 2 ul. Wiosny Ludów 2 DN Przasnysz CH Stokrotka Leszno 1 ul. Leszno 1 DA WABRZEZNO ul. Jana Pawła II 19 DN Ruda Śląska 1-go Maja 310 ul. 1 Maja CH Plaza

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A.

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A. 1 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 2 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 15-426 Białystok Rynek Kościuszki 16 3 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 85-005 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A.

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Miasto Ulica/aleja, numer Kod pocztowy Dom Maklerski AmerBrokers S.A. WARSZAWA al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MY POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą MY (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1. Biuro Maklerskie ERSTE Securities Polska S.A. L.P. NAZWA POK/PPZ ADRES NR TELEFONU/FAKSU 1. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie:

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie: Komunikat aktualizujący z dnia 13 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego Private Equity Managers S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo