SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Niemen Suwałki ul. Wesoła 22 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi Doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania jakością ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej CPV TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony Wartość zamówienia poniżej progu euro Suwałki, grudzień 2009r. 1

2 Informacje ogólne. Stowarzyszenie Euroregion Niemen Suwałki ul. Wesoła 22 strona internetowa: tel/fax zwany dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz ze zmianami) na wykonanie usługi Doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania jakością ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej 1. Określenie przedmiotu i terminu wykonania zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania jakością ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej. Zadanie polega na indywidualnym szkoleniu i edukacji pracowników urzędów administracji samorządowej w zakresie: 1. Zdiagnozowania istniejącego systemu zarządzania w urzędzie i opracowania harmonogramu prac związanych z wdrażaniem ISO Opracowania Księgi Jakości Urzędu. 3. Opracowania 6 obowiązkowych procedur systemowych wymaganych normą PN-EN ISO 9001: Wdrażania wymagań systemu zarządzania jakością ISO Stworzenia dokumentacji w zakresie planowania auditów wewnętrznych oraz pierwszych auditów (przed auditem certyfikacyjnym). 6. Przygotowania przeglądu systemu zarządzania. Efektem końcowym dzieła będzie: 1. Diagnoza istniejącego w urzędzie samorządu terytorialnego systemu zarządzania, harmonogram prac związanych z wdrożeniem systemu ISO Księga Jakości Urzędu. 3. Sześć obowiązkowych procedur systemowych wymaganych normą PN EN ISO 9001 : Pozytywna ocena dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie urzędu do certyfikacji zgodnie z norma PN EN ISO 9001 : Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2010r. Zamawiający dzieli zamówienie na 12 części: Część I - UG Puńsk; UG Płaska; UG Nowinka; UM Dąbrowa Białostocka; UG Jeleniewo Część II - UG Przerośl; Starostwo w Łomży; UG Śniadowo; UG Zbójna; Starostwo w Olecku; UM Olecko Część III Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Część IV - UM Rajgród; UM Grajewo; UG Kolno Część V - UG Pozezdrze; UM Czarna Białostocka; UG Augustów; UM Łapy; UM Węgorzewo; Starostwo w Węgorzewie Część VI Starostwo w Suwałkach; Starostwo w Sejnach; UG Krasnopol Część VII UG Rejowiec; UG Sosnowica; Starostwo we Włodawie; UM Terespol Część VIII - UG Lubaczów; UG Jeżowe; Starostwo w Przemyślu Część IX - UG Osiek Jasielski; UG Zaryszyn, Starostwo w Jaśle Część X UG Tarnogród; Starostwo we Włodawie Część XI - UG Błażowa; UG Boguchwała; Starostwo w Strzyżowie Część XII - Starostwo w Ustrzykach Dolnych; UM Sanok; UG Ustrzyki Dolne 2

3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych jeden wykonawca może złożyć ofertę na maksimum 2 części. Zamawiający planuje około 2085 godzin doradztwa we wszystkich częściach łącznie. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. Spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków dotyczących doświadczenia w zakresie znajomości Systemów Zarządzania JST: a) pełnomocnik ISO 9001 systemu zarządzania jakością w urzedzie administracji publicznej (obecny lub były) b) auditor wiodący ISO 9001, pracownik urzędu administracji publicznej (obecny lub były) c) auditor wiodący systemu ISO 9001, 5 przeprowadzonych auditów ISO 9001 w urzędach administracji publicznej lub wdrożenie systemu ISO 9001 w co najmniej 3 urzędach administracji publicznej 4. Wykonają usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zgodnie z normą PN-EN ISO Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg. kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty wymienionych w pkt 3 siwz. 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku nr 3 opisanego w pkt. 2 specyfikacji, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2, 4. Oświadczenie, że wykonawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 5. Parafowany projekt umowy 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Obowiązkiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowy regulującej ich współpracę a w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą dostarczenie takiej umowy jest obligatoryjne. 5. Opis sposobu przygotowania oferty. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone przez wykonawcę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być złożona na załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Oferta powinna zawierać cenę jednej godziny doradztwa. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu 3

4 zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z przejazdami, noclegami i innymi kosztami wykonania zamówienia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Nazwa zamawiającego i adres. Przetarg nieograniczony na Doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania jakością ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej Nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2009r. godz Kryteria oceny ofert i sposób oceny. Cena 100% Ocenie zostanie poddana cena jednej części zamówienia. Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów i spełni warunki ustalone w niniejszej specyfikacji. 7. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2009r. do godz w siedzibie zamawiającego Suwałki ul. Wesoła 22 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2009r. o godz w gabinecie dyrektora. 8. Wadium. Zamawiający nie przewiduje wadium. 9. Zabezpieczenie Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Związanie ofertą. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Wykonawca może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Małgorzata Dudzińska tel oraz Tomasz Fimowicz tel Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i innych informacji odbywa się za pośrednictwem faxu w godz , elektronicznie lub pisemnie. 4

5 12. Przyszłe zobowiązania wykonawcy. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa wykonania usługi zawierająca rygory określone ustawą Prawo zamówień publicznych. Projekt umowy załącznik nr Unieważnienie przetargu i odrzucenie oferty. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą, 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, 5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych przysługują środki ochrony prawnej, które składa się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 5

6 Załącznik nr 1 /nazwa wykonawcy i adres/.. /miejscowość i data/ Stowarzyszenie Euroregion Niemen Suwałki ul. Wesoła 22 Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania jakością ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej oferuję wykonanie zamówienia za: 1. Część za cenę zł brutto za jedną godzinę doradztwa (słownie. złotych). 2. Część. za cenę zł brutto za jedną godzinę doradztwa (słownie. złotych). 3. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie wymaganym SIWZ i spełniam jeden z warunków określonych w pkt. 2 ppkt Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie zlecę wykonania zamówienia podwykonawcy. 5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na.. stronach kolejno ponumerowanych od 1 do. Do oferty załączam następujące dokumenty: 1).. 2).. 3).. Podpisano:... /osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ 6

7 Załącznik nr /nazwa i adres wykonawcy/... /miejscowość i data/ Oświadczenie Przystępując do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania jakością ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej oświadczam, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniam wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.. /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 7

8 Załącznik nr 3 Umowa o dzieło nr. zawarta w dniu.r. w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Niemen Suwałki ul. Wesoła 22 zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Cezarego Cieślukowskiego przewodniczącego Konwentu 2. Małgorzatę Dudzińską - Dyrektora a.. 1 Zamawiający realizuje projekt pn. ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej nr POKL /08 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2 W ramach projektu, o którym mowa w 1, Zamawiający zamawia wykonanie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na przeprowadzeniu doradztwa w formie indywidualnego szkolenia i edukacji pracowników w następujących Urzędach: 1). (nazwa urzędu, liczba godzin w poszczególnym urzędzie) 2). 3). 4)... 5). 6).. w zakresie: 1. Zdiagnozowania istniejącego systemu zarządzania w urzędzie i opracowania harmonogramu prac związanych z wdrażaniem ISO Opracowania Księgi Jakości Urzędu. 3. Opracowania 6 obowiązkowych procedur systemowych wymaganych normą PN-EN ISO 9001: Wdrażania wymagań systemu zarządzania jakością ISO Stworzenia dokumentacji w zakresie planowania auditów wewnętrznych oraz pierwszych auditów (przed auditem certyfikacyjnym). 6. Przygotowania przeglądu systemu zarządzania. Efektem końcowym dzieła będzie: 1. Diagnoza istniejącego w urzędzie samorządu terytorialnego systemu zarządzania, harmonogram prac związanych z wdrożeniem systemu ISO Księga Jakości Urzędu. 3. Sześć obowiązkowych procedur systemowych wymaganych normą PN EN ISO 9001 : Pozytywna ocena dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie urzędu do certyfikacji zgodnie z norma PN EN ISO 9001 : Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 8

9 3 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za wykonanie dzieła wynagrodzenie w kwocie brutto..zł (słownie:.) przy zachowaniu stawki zł brutto (słownie: ) ze jedną godzinę szkolenia. 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w trzech częściach. Pierwsza część w wysokości 50% wynagrodzenia po opracowaniu Księgi Jakości Urzędu i 6 procedur obowiązkowych, płatne w miarę postępu prac na podstawie przedstawionych dokumentów; druga część w wysokości 30% wynagrodzenia po dokonaniu diagnozy i przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez Najwyższe Kierownictwo urzędu objętego niniejszą umową czego rezultatem będzie Raport z wykonanego przeglądu oraz trzecia część pozostałe wynagrodzenie po pozytywnej ocenie opracowanej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością dokonanej przez Jednostkę Certyfikującą. 3. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od dnia przedłożenia rachunku pod warunkiem przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spory wynikające z realizacji umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. Zamawiający Wykonawca 9

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo