PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA. 2. Wybór przedstawiciela Komisji do Forum Dialogu Społecznego,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA. 2. Wybór przedstawiciela Komisji do Forum Dialogu Społecznego,"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE 9 nr Miejsce Urząd m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 s. 27 Data 12 stycznia 2010 g Charakter Zebranie Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury i planowania spotkania przestrzennego zorganizowane przez p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy p. Marka Mikosa Uczestnicy; 1. Forum Rozwoju Warszawy (FRW) 2. Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK 3. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów 4. Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy 5. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy 6. Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew 7. Związek Stowarzyszeń Praskich 8. Moja Białołęka 9. Stowarzyszenie Lepszy Rembertów 10. PSM Michałów 11. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór przedstawiciela Komisji do Forum Dialogu Społecznego, 3. Informacja Prezydium nt. Regulaminu Komisji. 4. Prezentacja nt. stanu planowania i zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Białołęka 5. Prezentacja BAiPP pt. Analiza trybu uchwalania planów na przykładzie miejscowego planu Ulrychowa 6. Prezentacja i dyskusja nt. rozwiązań przyjętych w projekcie drugiej linii Metra ze szczególnym uwzględnieniem stacji Dworzec Wileński. 7. Informacja BAiPP na temat prac nad procedurami planistycznymi, 8. Sprawy różne. 1

2 Przebieg posiedzenia 1. Powitanie uczestników spotkania i przedstawienie zaproponowanego porządku obrad Komisji 2. Wybór przedstawiciela Komisji do Forum Dialogu Społecznego Przyjęto propozycję, aby przedstawicielem KDS ds. architektury i planowania przestrzennego do Forum Dialogu Społecznego był Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego niedyspozycji, Komisję reprezentować będzie jeden z członów Prezydium. 3. Informacja Prezydium nt. Regulaminu Komisji Ze względu na często powtarzające się wątpliwości co do prawidłowości regulaminu i w związku z tym, że podobne brzmienie mają regulaminy innych komisji, Przewodniczący przekazał propozycję prezydium, aby na pierwszym posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego przedstawiciel Komisji wniósł o przygotowanie ramowego projektu regulaminu dla wszystkich komisji przez Forum wraz z Centrum Komunikacji Społecznej. Dopiero taki materiał będzie opiniowany na potrzeby Komisji. ds. architektury i planowania przestrzennego. 4. Prezentacja nt. stanu planowania i zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Białołęka Przedstawiona w tym punkcie prezentacja, jest pierwszą prezentacją realizującą temat 4 uchwały nr 1 Komisji tj. analiza procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Prezentacja została przygotowana przez przedstawicieli Stowarzyszenia Moja Białołęka na przykładzie obszaru Zielonej Białołęki i jest udostępniona na stronie internetowej Komisji: Na terenie Zielonej Białołęki dużym problemem jest zagospodarowanie przestrzeni ponieważ brak spójnych koncepcji miasta powoduje stałą degradację obszarów, które stanowiły jeszcze niedawno ogromny potencjał i które powinny służyć mieszkańcom. Plan miejscowy X-71 nie wprowadził żadnego uporządkowania, a dopuścił pełną dowolność współistnienia trzypiętrowej zabudowy przy domach jednorodzinnych. Kolejne plany dla niewielkich obszarów powstawały na potrzeby kolejnych osiedli wielorodzinnych. Plany nie wydzielają kwartałów jednolitej 2

3 zabudowy, co zmienia dotychczasowy jednolity charakter zabudowy jednorodzinnej. Sporządzanie planów trwa długo i mieszkańcy czują się niedoinformowani. Nie znają wyników rozpatrzenia przez urząd ich wniosków, a więc nie wiedzą na ile urbaniści będą je realizować w tworzonych projektach. Mieszkańcy chcą aby dzielnica się rozwijała i aby powstawały tam domy wielorodzinne, ale musi to być realizowane w sposób uporządkowany, a równolegle należy zagospodarowywać przestrzeń na potrzeby wspólne tych mieszkańców tak, aby młodzież i dorośli czuli się tam dobrze. W innym razie grozi dezintegracja i pogorszenie bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują aby plany były sporządzane wg warunków ustalonych w studium i z pełnym i rzeczywistym uczestnictwie mieszkańców. Po prezentacji odbyła się dyskusja. Na zapytanie na jakim etapie procedury planistycznej znajduje się mpzp Kąty Grodziskie, poinformowano, że wpłynęły wnioski do planu. Przedstawiciel BAiPP (Dyrektor BAiPP) poinformował, że zmiana planu obszaru X-71 w części która obecnie nazwana jest mpzp Kąty Grodziskie ma na celu uszczegółowienie tego planu a także uwzględnienia oczekiwań i wniosków mieszkańców w kwestii charakteru zabudowy. Obecnie obowiązujący plan jest w skali 1:5000, w związku z tym jest on bardziej ogólny i zauważa się w nim np. tylko główne drogi (natomiast w części opisowej określone są zasady budowania pozostałych dróg). Trwają przygotowania do objęcia pracami planistycznymi obszaru znajdującego się na północ od obszaru objętego mpzp Kąty Grodziskie. W kwestii dotyczącej realizacji układu drogowego, Przedstawiciel BAiPP poinformował, że specustawa drogowa jest tu najskuteczniejszym rozwiązaniem. W kwestii komunikacji drogowej plan miejscowy wskazuje jedynie poprzez zapis rozwiązania drogowe, ale nie decyduje o budowie infrastruktury drogowej. Realizacja inwestycji drogowych nie należy do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Przedstawiciel BAiPP odniósł się również do pytania o możliwość analizowania przez KDS planu Kąty Grodziskie i poinformował, że tak jak zostało już ustalone wcześniej Komisja ma możliwość zapoznania się z informacją dotycząca etapu opracowania planu. W kwestii dotyczącej horyzontu czasowego zamknięcia planu Kąty Grodziskie Przedstawiciel BAiPP poinformował, że na kolejnym spotkaniu w ramach informacji o trwających procedurach planistycznych będzie przekazana informacja o pracach nad tym planem. Przedstawiciel BAiPP poinformował, iż miasto mimo sugestii prezentacji- nie działa w myśl zasady zgodnie z którą plan uchwala się dla inwestora. Podkreślił, że plany przedstawione w prezentacji, w odniesieniu do których trwa dyskusja, zostały uchwalone przez Radę Gminy 3

4 Warszawa Białołęka. Do planów pojawiają się także wnioski inwestorskie, jednakże każdy ma prawo złożyć wniosek do planu. W kwestii zaś zmiany przeznaczenia terenów zieleni, w celach ich sprzedaży pod inwestycje Przedstawiciel BAiPP przyznał, że w skali miasta pojawiają się wnioski Biura Gospodarki Nieruchomości do planu takiej treści. Nie zawsze są one jednak zbieżne z poglądami BAiPP. Na zapytanie czy istnieje w mieście polityka regulacji i porządkowania planów miejscowych sporządzanych jeszcze przed obowiązującym studium, a ocenianych negatywnie planów miejscowych, Przedstawiciel BAiPP poinformował, że są wskazywane rejony (tak jak w przypadku planu obszaru X-71) do ponownego opracowywana. Przedstawiciel BAiPP dodał, że odsetek planów miejscowych które podlegają zmianie i ponownej procedurze się zwiększa. Zielona Białołęka i Zawady w Dzielnicy Wilanów są obecnie znaczącymi obszarami, gdzie obecnie prowadzone są zmiany planów miejscowych. 5. Prezentacja BAiPP pt. Analiza trybu uchwalania planów na przykładzie miejscowego planu Ulrychowa Prezentacja została przygotowana przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i jest udostępniona na stronie internetowej Komisji: Przedstawicielka Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawi prezentację dotyczącą mpzp Miasto - Ogród Włochy 6. Prezentacja i dyskusja nt. rozwiązań przyjętych w projekcie drugiej linii Metra ze szczególnym uwzględnieniem stacji Dworzec Wileński. Przewodniczący poinformował o stanowisku Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w sprawie projektu budowlanego II linii metra. Stanowisko zostało przekazane przez Prezydium KDS ds. architektury i planowania przestrzennego do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego celem zaopiniowania dokumentu. Zostały przekazane informacje na temat przebiegu spotkania, które obyło się w sprawie projektu budowlanego II linii metra z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Praskich w Dzielnicy Praga 4

5 Północ. Na spotkaniu przedstawiono dwie prezentacje: jedna dotyczyła projektu układu drogowego na projektowanym placu Wileńskim, zaś druga prezentacja została przedstawiona przez Pana Czeredysa i dotyczyła zagospodarowania przestrzennego Placu Wileńskiego (projekt ten przewiduje inne rozwiązania m.in. więcej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego, jak i przekształcenie pd-zach części placu w przestrzeń publiczną). Na spotkaniu władze miasta poinformowały, że ze względu na horyzont czasowy nie przewiduje się radykalnych zmian w wybranym projekcie, jednakże jest duże prawdopodobieństwo, że uwagi stowarzyszeń praskich, mieszkańców Dzielnicy Praga Północ i Warszawskich Urbanistów zostaną uwzględnione, szczególnie w kwestii przejść dla pieszych. Ponadto poinformowano, że Związek Stowarzyszeń Praskich podjął starania aby stworzyć wspólną koncepcję dla spójnego systemu komunikacji na Pradze. Stowarzyszenia praskie nie zgadzają się bowiem z zaproponowanymi w projekcie placu Wileńskiego rozwiązaniami jak np. skrzyżowaniem i ilość pasów ruchu (poszerzanie jezdni). Pojawiła się informacja, że należałoby podjąć starania aby została zrobiona koordynacja transportowej infrastruktury dla terenu Pragi. Dlatego też zastanawiano się nad hierachią ważności dokumentów w mieście (takich jak strategie, studium, koncepcje, plany miejscowe). Przedstawiciel BAiPP zwrócił uwagę, że w sytuacji kiedy nie ma planów miejscowych trzeba znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, ale nie zawsze jest zgoda na zaproponowane przez BAiPP rozwiązania. Ponadto podkreślił, że specustawa drogowa pozwala nie liczyć się z planem miejscowym. Specustawa drogowa jest aktem prawnym, który pozwala sprawnie analizować inwestycje infrastrukturalne miasta, ale jak przyznał Przedstawiciel BAiPP nie jest to najlepsza metoda zarządzania przestrzenią publiczną. Przedstawiciel BAiPP odniósł się do stanowiska KDS ds. Transportu ws projektu budowlanego II linii metra i stwierdził że jest tu dużo szczegółowych uwag do konkretnego projektu budowlanego i powinny być one przeanalizowane przez projektantów. Pieszy powinien mieć udogodnienia, wiec jeżeli byłaby szansa poszerzenia schodów i przejść byłoby to dobrym rozwiązaniem, jednakże tak aby były do tego możliwości techniczne. Wyraził on jednak swoje obawy w kwestii dotyczącej przestrzeni nad stacją, która miałaby być wykorzystana na parkingi samochodowe. W obliczu faktu, że planowane są przejścia nadziemne i podziemne należałoby zadać pytanie gdzie zlokalizować te parkingi. Należałoby wiec doprecyzować tę kwestię. Członkowie Komisji odnieśli się z krytyką do faktu, że w przypadku zagospodarowania placu Wileńskiego, a także rozwiązań komunikacyjnych dla Pragi Północ miasto nie uwzględnia takich dokumentów jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu 5

6 planów miejscowych, a w związku z budową linii metra stosuje dla tego obszaru specustawę drogową. Zostało także zadane pytanie czy jest powołany zespół zajmujący się sprawą zagospodarowania Dworca Wileńskiego, i jak to wygada formalnie. W odpowiedzi Przedstawiciel BAiPP poinformował, że w kwestii budowy metra powołany został Komitet Sterujący ds. budowy II linii metra. Przewodniczącym Komitetu jest Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz, zaś w skład komitetu wchodzą m.in. Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy m.in. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Pojawiła się propozycja Komisji, aby po zorganizowaniu spotkania z KDS ds. transportu opracować wspólne stanowisko w przedmiotowej sprawie i skierować je do Komitetu Sterującego ds. budowy II linii metra. Została też przedstawiona propozycja o zorganizowaniu spotkania Komisji z przedstawicielami w sprawie budowy Ii linii metra i rozwiązań komunikacyjnych na Pradze Północ (głownie w kwestii Placu Wileńskiego), jednakże trzeba mieć konkretne ustalone cele i stanowisko, które to zostaną przedstawione na spotkaniu. 7. Informacja na temat serka bielańskiego Przewodniczący Komisji przedstawił informację na temat sytuacji terenu nazywanego serek bielański, gdzie specustawa drogowa stoi w konflikcie z planem miejscowym. Zaproponowano aby Komisja podjęła stanowisko zarówno w odniesieniu do sytuacji Dworca Wileńskiego jak i serka bielańskiego aby w swoich działaniach miasto respektowało założenia planistyczne, które byłyby przyjazne mieszkańcom, a także obowiązujące dokumenty jak np. strategie (np. strategię transportową ). 8. Informacja nt. wszczynanych prac nad procedurami planistycznymi, Materiał został udostępniony na stronie Centrum Komunikacji Społecznej. Przedstawiciele Komisji zapytali o pismo ZOK-u w sprawie zagospodarowania placu Trzech Krzyży, a Przedstawiciel BAiPP poinformował że pismo zostało przedstawione Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Panu J. Wojciechowiczowi, jednak BAiPP nie uzyskało żadnych wytycznych co do działań w związku z przedmiotowym pismem. Na zapytanie o możliwość składania uwag do ustaleń związanych z konkursem na zagospodarowanie placu Trzech Krzyży Przedstawiciel BAiPP poinformował, że obecnie 6

7 regulamin konkursu został już de facto przygotowany. 9. Sprawy różne Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 26 stycznia b.r. Na kolejnym posiedzeniu Komisji będzie zaprezentowana przez Przedstawicielkę Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy prezentacja dotycząca trybu uchwalenia planu miejscowego Mikołajska Przewodniczący podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie Komisji. Podjęto także gotowość spotkania z Prezydium KDS ds. transportu w celu ustalenia terminu wspólnego posiedzenia. II. W posiedzeniu Komisji udział wzięli: 1. Arkadiusz Jerzak (Forum Rozwoju Warszawy) 2. Małgorzata Pastewka (ZOK) 3. Jolanta Piecuch (Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy) 4. Ireneusz Mirgos (Moja Białołęka) 5. Rafał Ignasiuk (Moja Białołęka) 6. Robert Kamionowski (Moja Białołęka) 7. Jerzy Nowicki (Lepszy Rembertów) 8. Tomasz Peszke (PSM Michałow) 9. Maciej Figurski (ZOK) 10. Konrad Nawrocki (FOPA) 11. Antoni Dąbrowski (Związek Stowarzyszeń Praskich) 12. Mirosław Sobek (Warszawskie Towarzystwo Cyklistów) 13. Aleksander Korpin (Warszawskie Towarzystwo Cyklistów) 14. Tomasz Zakrzewski (Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew) 15. Marek Mikos (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego) 16. Paulina Okoń (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego) 7